Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens"

Transkript

1 Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2013 Sagsnummer: DANMARKS AKKREDITERINGSINSTITUTION

2 Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens 2013 Danmarks Akkrediteringsinstitution Citat med kildeangivelse er tilladt Rapporten er tilgængelig i elektronisk form via

3 Indhold 1 Indstilling 4 2 Indledning 5 3 Vurdering af de enkelte kriterier 7

4 1 Indstilling Danmarks Akkrediteringsinstitution (AI) har sammen med et panel af eksterne eksperter gennemført en akkrediteringsvurdering af nyt udbud af diplomuddannelsen i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College med udbud i Horsens. Undervisningen vil finde sted på Chr. M. Østergaards Vej 4 i Horsens. AI indstiller udbuddet til: Positiv akkreditering AIs indstilling bygger på ekspertpanelets vurdering af, om udbuddet opfylder alle de kriterier, der ligger til grund for akkreditering af nye udbud. Opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer, at udbuddet opfylder kriterierne om: Efterspørgsel og aftagerkontakt (kriterium 1) Tilrettelæggelse (kriterium 3) Videngrundlag (kriterium 4) Fagligt miljø (kriterium 5) Faciliteter og ressourcer (kriterium 6) Kvalitetssikring (kriterium 7). Bemærk, at kriterium 2 om praktikpladser alene vedrører erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og derfor ikke indgår i rapporter om akademiuddannelser og diplomuddannelser. Mere information I rapportens kapitel 3 findes ekspertpanelets vurdering af, om de enkelte kriterier er opfyldt. Rapportens indledning beskriver ekspertpanelets sammensætning og den faglige vurderingsproces. 4

5 2 Indledning Denne rapport indeholder AIs akkrediteringsvurdering af nyt udbud af diplomuddannelsen i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College. Der er tale om en allerede godkendt uddannelse, jf. bekendtgørelse om diplomuddannelser nr. 768 af Rapportens formål i akkrediteringsprocessen Akkrediteringsrapporten vil danne grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af uddannelsesudbuddet. Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til ansøgeren og Uddannelsesministeriet. Uddannelsesministeriet beslutter på den baggrund, om udbuddet kan godkendes. En forudsætning for godkendelse er dog, at udbuddet er blevet akkrediteret positivt af Akkrediteringsrådet. Den faglige vurdering En akkrediteringsvurdering af et udbud er en faglig vurdering af, om udbuddet lever op til eksterne, foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget med udgangspunkt i de kriterier for udbuddets relevans og kvalitet, som er fastsat i bilag 2 til bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv., nr. 684 af Akkrediteringsvurderingen er gennemført på baggrund af en ansøgning med tilhørende bilag fra Professionshøjskolen VIA University College. I ansøgningen har uddannelsesinstitutionen skullet redegøre for og dokumentere, hvordan udbuddet opfylder kriterierne. I vejledningen til ansøgning om akkreditering af nye uddannelser og udbud findes kravene til ansøgningen og en beskrivelse af processen for akkrediteringsvurderingen. Organisering AI har nedsat et eksternt ekspertpanel til at foretage de faglige vurderinger af udbuddet. Ekspertpanelet er sammensat, så dets medlemmer tilsammen har: Fagspecifik viden og erfaring Uddannelsesmæssig og pædagogisk viden og erfaring Viden om og erfaring fra relevante beskæftigelsesområder. Medlemmerne af ekspertpanelet er: Eva Trosborg, cand.scient., HD, MBA. Partner i PS Informatic. Censor på datamatiker- og lederuddannelser på bl.a. Danmarks Forvaltningshøjskole og IT-Universitetet. Desuden tidligere ekstern lektor i etik og edb, systemudvikling, projektledelse og it-strategi på en række uddannelsesinstitutioner. Bo Holst-Christensen, cand.scient. i datalogi. Lektor på DTU på Center for Diplomingeniøruddannelse, Senior Software Engineer i Curtisan Laboratorium. Underviser på teknisk diplomuddannelse og diplomingeniøruddannelsen inden for it. Desuden ekstern lektor ved Institut for Matematik og Computer Science, DTU, og ekstern lektor på RUC. Har stor un- 5

6 dervisningserfaring som lektor på flere uddannelsesinstitutioner, herunder Aalborg Universitet, Ingeniørhøjskolen og Niels Brock. Institutionen har haft mulighed for at gøre indsigelse, hvis den har betvivlet en eller flere eksperters habilitet. Alle eksperterne har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Akkrediteringskonsulent Karabi Bergmann og projektmedarbejder Simon Haugaard Corydon fra AI har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringen og har udarbejdet denne rapport, som ekspertpanelet derefter har godkendt. Projektleder Kirstine Westh Larsen har haft det overordnede projektansvar, bl.a. ansvaret for at sikre tværgående konsistens i forhold til AIs øvrige akkrediteringsvurderinger af nye uddannelser og udbud. Metode og proces Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer, som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelsesudbud. Akkrediteringsvurderingen omfatter derfor: Ansøgning og bilag Ekstern vurdering ved et fagligt ekspertpanel Offentliggørelse af en rapport. AI har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale, som ekspertpanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. Processen er forløbet på følgende måde: Institutionen har været inviteret til et vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. Institutionen har indsendt skriftlig dokumentation (ansøgning og bilag) på grundlag af en skriftlig vejledning, som er tilgængelig på Ekspertpanelet og AI har analyseret materialet ud fra de kriterier, som er fastlagt for akkreditering af nye uddannelser, jf. bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. nr. 684 af , og har bedt institutionen om at indsende supplerende dokumentation ved tvivlsspørgsmål. AI har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af ekspertpanelets faglige vurdering. Rapporten er efterfølgende blevet godkendt af ekspertpanelet. Rapporten har været sendt i høring på uddannelsesinstitutionen. Ansøgeren har ikke indsendt et høringssvar. AI har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Lovgrundlag Pr. 1. juli 2013 har AI overtaget opgaven med at akkreditere videregående uddannelser fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) som følge af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner nr. 601 af Akkrediteringsansøgninger, som er indsendt til EVA til ansøgningsfristen i juni 2013 behandles på baggrund af bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. nr. 684 af

7 3 Vurdering af de enkelte kriterier Kriterium 1. Efterspørgsel og aftagerkontakt Der er behov for uddannelsesudbuddets dimittender på arbejdsmarkedet, og udbuddet baserer sig på dialog med aftagere og andre relevante interessenter om behov på arbejdsmarkedet og behovsudviklingen. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at der er foretaget en vurdering af det aktuelle og fremtidige behov for uddannelsesudbuddet inden for det geografiske område, udbuddet tænkes at dække. Behovsvurderingen skal basere sig på tilgængelig statistik, og foreliggende relevante undersøgelser skal inddrages, 2) at aftagere og relevante interessenter fremadrettet vil blive inddraget på en hensigtsmæssig måde med henblik på løbende at sikre viden om udbuddets relevans. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Udbuddets geografiske dækningsområde er kommunerne Skive, Lemvig, Holstebro, Struer, Ringkøbing-Skjern, Herning, Ikast-Brande, Viborg, Hedensted, Horsens, Odder, Skanderborg, Silkeborg, Favrskov, Randers, Syddjurs, Norddjurs, Aarhus og Samsø. Uddannelsen giver analytisk og praktisk indsigt i it samt redskaber til at medvirke ved udvikling af ny informationsteknologi. Ansøgeren har beskrevet, at udbuddet henvender sig til medarbejdere, der er ansat eller forventes at blive ansat i stillinger som systemudviklere, it-projektledere og it-medarbejdere i private it-virksomheder og offentlige organisationer, fx hospitaler og uddannelsesinstitutioner. Udbuddets dimittender forventes at varetage funktioner i forbindelse med udvikling af informationssystemer, der spænder fra egentlig systemprogrammering til deltagelse i eller ledelse af projekter inden for systemudvikling, herunder valg af systemer, vurdering af anvendelighed samt formidling af it-knowhow i tværfaglige og tværorganisatoriske samarbejder. Angående behovet i dækningsområdet har ansøgeren redegjort for en analyse af it-sektoren i Region Midtjylland, It tjener penge til midtjyske virksomheder, udarbejdet af Jysk Analyse og Teknologisk Institut. Analysen viser bl.a., at 45 % af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har gennemført større it-projekter, og at virksomhederne i gennemsnit har 1,3 medarbejdere ansat med it som deres særlige arbejdsområde. Det svarer til lidt mere end it-stillinger i regionen. 7

8 Ekspertpanelet vurderer ud fra ansøgerens beskrivelse af uddannelsens kompetenceprofil og inddragelsen af ovennævnte analyse i behovsafdækningen, at det er en mindre svaghed ved ansøgningen, at behovet for generel it-opkvalificering forveksles med behovet for den specifikke uddannelse. Ansøgeren har dog også angivet regional beskæftigelsesstatistik for relevante brancher og beskrevet, at der er relevante aftagervirksomheder i dækningsområdet fordelt på it-industri, itengros, telekommunikation og it-konsulentvirksomhed. Derudover har ansøgeren identificeret specifikke virksomheder i dækningsområdet, som ekspertpanelet vurderer kan være relevante aftagere. Ekspertpanelet vurderer derfor, at ansøgeren samlet set har foretaget en tilstrækkelig afdækning af behovet for udbuddet. Ekspertpanelet vurderer, at ansøgeren har fremlagt en tilstrækkelig plan for, hvordan aftagere og interessenter fremadrettet vil blive inddraget for at sikre udbuddets relevans. Ansøgeren har redegjort for, at der vil blive nedsat et referencepanel for diplomuddannelsen i it, uddannelsen i Engineering Business Administration, diplomuddannelsen i projektledelse, den teknologiske diplomuddannelse i vedligehold samt den teknologiske diplomuddannelse i energi og miljø. Referencepanelet planlægger at afholde to årlige møder. Referencepanelet skal fungere som dialogforum og rådgivende organ og føre en løbende dialog om udviklingen af det felt, som diplomuddannelserne omfatter herunder bl.a. drøfte, udvikle og evaluere diplomuddannelsernes relevans. Ansøgeren har beskrevet, at referencepanelet vil bestå af deltagere fra såvel aftagervirksomheder som relevante faglige organisationer inden for de nævnte områder, herunder it-området. Ansøgeren har fået tilsagn fra virksomheder, som ekspertpanelet vurderer relevante, om deltagelse i referencepanelet. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 1 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Bilag 9: Bilag 10: Bilag 11: Bilag 12: Tilbagemelding fra PROSA It-erhvervet i nøgletal Organisationsplan for Region Midtjylland Fælles tilbage melding fra HK og Region Midtjylland It tjener penge til midtjyske virksomheder Udtræk fra Kraks Markedsdata Tilbagemelding fra IBM Diplomingeniørernes uddannelsesudvalg medlemsliste Præsentation af it-diplomuddannelsen Tilbagemelding fra uddannelsesudvalget Mødereferat, efter- og videreuddannelsesrådet Alumnenetværk LinkedIn. 8

9 Kriterium 2. Praktikpladser Der er tilstrækkelige relevante praktikpladser. Ansøger skal for udbud af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser redegøre for og dokumentere, at institutionen kan tilvejebringe de fornødne praktikpladser, herunder skal der være redegjort for behovet for praktikpladser. Vurdering Ikke relevant. 9

10 Kriterium 3. Tilrettelæggelse Udbuddet er i overensstemmelse med uddannelsens mål for læringsudbytte. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at udbuddets tilrettelæggelse er hensigtsmæssig, så de studerende kan nå de mål for læringsudbytte, som er fastlagt for uddannelsen, Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ekspertpanelet vurderer, at udbuddets tilrettelæggelse fører til, at de studerende kan nå uddannelsens mål for læringsudbytte. Uddannelsen består af to obligatoriske moduler a 10 ECTS-point, to valgfrie moduler a 10 ECTS-point, et valgfrit modul på 5 ECTS-point og et afgangsprojekt på 15 ECTS-point. Ansøgeren har redegjort for, at der på udbuddet vil blive benyttet forskellige undervisnings- og arbejdsformer for at nå uddannelsens mål for læringsudbytte. Undervisnings- og arbejdsformerne vil tage udgangspunkt i blended learning som en blanding mellem tilstedeværelsesundervisning, som består af klasseundervisning og vejledning; problembaseret læring, som består af projektarbejde, gruppearbejde og litteratursøgning; mobillæring, som består af videoforelæsninger og lydbøger samt e-læring, som består af chat, wiki, diskussionsforum og onlinematerialer. Ansøgeren har redegjort for, at undervisningen vil blive baseret på tilstedeværelsesundervisning i dagtimerne. Til at supplere tilstedeværelsesundervisningen vil der blive anvendt forskellige virtuelle læringsaktiviteter. Som udgangspunkt vil udbudsstedet anvende klasseundervisning og virtuelle læringsaktiviteter i forholdet 60-40, og udbudsstedet vil løbende evaluere, om dette er den mest optimale fordeling. Ansøgeren beskriver, at udbudsstedet i tilrettelæggelsen vil have fokus på at inddrage de studerendes erfaringer fra praksis i undervisningen. Det planlægger ansøgeren bl.a. at gøre ved med afsæt i det gennemgåede stof løbende at stille spørgsmål til de studerendes praksis for at få de studerende til at reflektere over egen viden og sætte den ind i en større sammenhæng. Dette vurderer ekspertpanelet er positivt, da der er tale om udbud af en diplomuddannelse. Ansøgeren har desuden redegjort for, at undervisningen vil være baseret på et action learning-princip, hvor der løbende vil blive arbejdet med at omsætte teori til praksis og vende tilbage fra praksis med nye spørgsmål til teorien. Dette vil blive faciliteret, ved at de studerende inddeles i studiegrupper, der mellem undervisningsgangene arbejder med konkrete spørgsmål, øvelser og/eller opgaver med fokus på at omsætte det lærte til egen praksis. Ekspertpanelet vurderer, at ansøgeren har haft relevante refleksioner over, hvordan man vil nå uddannelsens mål for læringsudbytte. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 3 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: 10

11 Bilag 9: Bilag 13: Bilag 14: Præsentation af it-diplomuddannelsen Kodeks for god studievejledning Kvalitetsudvikling og evaluering af studie- og karrierevejledning i VOK. 11

12 Kriterium 4. Videngrundlag Uddannelsen udbydes på et videngrundlag, der er karakteriseret ved erhvervs- eller professionsbasering samt udviklingsbasering. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at uddannelsesudbuddet til stadighed vil basere sig på ny viden om centrale tendenser fra de beskæftigelsesområder, som udbuddet retter sig mod, 2) at udbuddet til stadighed vil basere sig på ny viden om relevant forsøgs- og udviklingsarbejde og aktuelle resultater fra relevante forskningsfelter. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Generelt for ansøgerens redegørelse for videngrundlaget gælder, at udbudsstedet i kraft af sit eksisterende udbud af fuldtidsuddannelsen Bachelor of Engineering in Information and Communication Technology har en række aktiviteter, som ekspertpanelet, særligt angående udviklingsbaseringen, finder relevante for videngrundlaget for det ansøgte udbud, i og med at der i kraft af disse tilgår viden til underviserne på udbudsstedet. Ansøgeren argumenterer for, at viden fra de nævnte projekter tilflyder underviserne, også dem, der skal undervise på det ansøgte udbud, og at viden på den måde vil tilgå det ansøgte udbud. Ekspertpanelet vurderer dog, at det er en mindre svaghed ved ansøgningen, at der ikke er taget mere konkret stilling til det videngrundlag, der er af særlig relevans for det ansøgte udbud. Angående erhvervs- og professionsbaseringen har ansøgeren redegjort for, at udbudsstedet i forbindelse med praktik på fuldtidsuddannelsen gennemfører interviews med praktikanter og virksomheder for at orientere sig om eventuelle mangler i uddannelsen. Ansøgeren redegør for, at resultaterne af interviewene kan føre til inddragelse af nye værktøjer og metoder i undervisningen, således at denne er ajourført med udviklingen inden for beskæftigelsesområdet. Ekspertpanelet vurderer, at denne viden fra praktikvirksomhederne også er relevant for diplomuddannelsen i it. Derudover vil der, ifølge ansøgeren, i de tilfælde, hvor bachelorprojektet på fuldtidsuddannelsen bliver gennemført i samarbejde med en partnervirksomhed, ske en overførsel af viden til vejlederen og underviserne. Ansøgeren beskriver også, at der vil tilgå udbuddet ny viden i kraft af den berøringsflade, der vil være med eksterne specialister, som udvikler nye kurser inden for ny teknologi på fuldtidsuddannelsen. Ekspertpanelet vurderer, at det er en mindre svaghed, at der ikke nævnes konkrete samarbejdsprojekter med virksomhederne ud over samarbejde om praktik- og bachelorprojekter. Selvom ekspertpanelet medgiver, at der vil finde en videnoverførsel sted i regi af disse projekter, kan det ikke stå alene. Hvad angår ansøgerens redegørelse for udviklingsbaseringen, beskriver ansøgeren, at udbudsstedet gennemfører forsknings- og udviklingsprogrammer i samarbejde med erhvervslivet og universiteter i ind- og udland. Ansøgeren har vedlagt fire eksempler på forsknings- og udviklingsprogrammer, som ekspertpanelet finder relevante for det ansøgte udbud. Bl.a. nævnes et projekt om udvikling af udviklingsmiljø for sikkerhedskritiske applikationer, der 12

13 gennemføres i samarbejde med Aalborg Universitet og DTU. Der er også et projekt om udvikling af et it-miljø til fugtanalyse, som gennemføres i samarbejde med Videncenter for Bæredygtigt Byggeri, og et projekt om udvikling af et prototypesystem til generering af patientinformationsbreve, gennemført i samarbejde med Hospitalsenheden i Aarhus. Da ekspertpanelet vurderer, at udbuddet vil være baseret på et stærkt videngrundlag for så vidt angår udviklingsbasering, er kriteriet samlet set opfyldt. Dog bærer videngrundlaget for erhvervs- og professionsbaseringen præg af at være tæt knyttet til praktik- og bacheloropgaver på uddannelsen Bachelor of Engineering in Information and Communication Technology. Vurderingen af, at kriteriet er opfyldt, hænger desuden sammen med, at ekspertpanelet vurderer, at nogle af udviklings- og forskningsprogrammerne også sekundært vil bringe viden til udbuddet om beskæftigelsesområderne. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 4 og følgende bilag: Bilag 15: Bilag 16: Bilag 17: Bilag 18: Bilag 19: Certifiable Java for Embedded Systems UC Viden Temperatur og fugtmåling UC Viden Intelligent El-måler UC Viden Sikker patientinformation UC Viden Center for e-læring og medier. 13

14 Kriterium 5. Fagligt miljø Uddannelsesudbuddet understøttes af et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at der allerede er et relevant fagligt miljø på udbudsstedet i form af relevante beslægtede uddannelser, eller 2) at der er en plan, som sandsynliggør, at et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø kan og vil blive tilvejebragt. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ekspertpanelet vurderer, at uddannelsen vil blive understøttet af et tilfredsstillende fagligt miljø på udbudsstedet. Ansøgeren har redegjort for, at institutionen udbyder uddannelsen Bachelor of Engineering in Information and Communication Technology (206 STÅ), som er fagligt beslægtet med diplomuddannelsen i it. Ansøgeren har redegjort for, at der på udbudsstedet er ansat undervisere med kompetencer til at varetage både uddannelsens obligatoriske og grundlæggende dele og de mere specialiserede dele. Ansøgeren har vedlagt CV for syv undervisere, som alle har en uddannelse på kandidatniveau, fx en cand.merc., en Master of Computer Science og en master i it. Fire ud af de seks undervisere har en uddannelse på ph.d.-niveau, fx i Computer Science. Underviserne har erhvervserfaring som fx lektorer, softwareudviklere og softwareingeniører. Disse undervisere vil udgøre kernen i det faglige miljø, som udbudsstedet forventer at supplere med eksterne eksperter. Ansøgeren beskriver, at suppleringen vil foregå løbende i takt med udrulningen af udbuddet og i tæt dialog med referencepanelet. Ekspertpanelet vurderer, at det er en mindre svaghed ved ansøgningen, at der ikke er redegjort specifikt for, hvordan underviserstaben vil blive suppleret. Dog vurderer ekspertpanelet, at kriteriet samlet set er opfyldt, da undervisningen vil blive gennemført af undervisere, som i kombination med det eksisterende udbud af den beslægtede uddannelse Bachelor of Engineering in Information and Communication Technology og ved at blive at suppleret, vil udgøre et tilstrækkeligt fagligt miljø. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 5 og følgende bilag: Bilag 20: CV er på undervisere til it-diplomuddannelsen. 14

15 Kriterium 6. Faciliteter og ressourcer De fysiske faciliteter og materielle ressourcer på udbudsstedet er tilstrækkelige til, at uddannelsesudbuddet kan gennemføres i overensstemmelse med mål for læringsudbyttet. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) hvilke faciliteter og ressourcer der er nødvendige for, at de studerende kan realisere mål for læringsudbyttet (kan fx omfatte bibliotek, it-udstyr, lokaler, apparatur, materialer og redskaber), 2) at disse faciliteter og ressourcer er til stede på udbudsstedet. Hvis ikke, skal der fremlægges en hensigtsmæssig plan for, hvordan disse vil blive tilvejebragt. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ekspertpanelet vurderer på baggrund af ansøgerens redegørelse, at en række faciliteter og ressourcer er nødvendige for, at de studerende kan realisere uddannelsens mål for læringsudbytte. Ekspertpanelet vurderer derudover, at udbudsstedet har de nødvendige faciliteter og ressourcer til, at de studerende kan nå uddannelsens mål for læringsudbytte. Vurderingen er især baseret på undervisnings- og arbejdsformerne inden for blended learning. Ansøgeren har redegjort for de tilgængelige faciliteter og ressourcer, som er nødvendige for, at de studerende kan nå uddannelsens mål for læringsudbytte. Selve undervisningen vil foregå i Vitus Bering Innovation Park på Campus Horsens. Det er et innovationshus og udviklingspark med ca. 35 erhvervsvirksomheder og undervisningsaktiviteter på institutionens professionsuddannelser og diplomuddannelser. Campussen er udstyret med trådløst netværk og undervisningslokaler, der alle er udstyrede med smartboards, whiteboards, pc-projektor og runde borde til understøttelse af studiegruppeaktiviteter mv. En del af lokalerne kan de studerende også bruge i forbindelse med projektarbejde. Ansøgeren beskriver, at det SharePoint-baserede LMS-system Studienet bliver anvendt på alle diplomuddannelser på udbudsstedet. Moduler og hold oprettes på Studienet, og de studerende og underviserne kan via platformen dele materialer og deltage i diskussioner. Studienet vil desuden blive anvendt til understøttelse af e-læring, herunder kommunikation med og vejledning af studerende, åbne og lukkede studiegrupper mv. Derudover vil programmet Adobe Connect blive anvendt til understøttelse af e-læringsaktiviteter. Desuden har udbudsstedet et offentligt bibliotek med tilknyttede faglærere, relevante fagblade og en række fagrelevante databaser. Ansøgeren har beskrevet, at man forventer, at de studerende benytter egne bærbare computere i undervisningen. Udbudsstedet råder over den hardware, der herudover skal benyttes i undervisningen, som fx routere, androidtelefoner og tablets. Der vil blive anvendt open sourcesoftware, hvor det er nødvendigt, men derudover stiller uddannelsesinstitutionen licenser til rådighed inden for specialsoftware, fx Astah Professional, Microsoft Windows Professional (XP, 6, 7, 8), Microsoft SQL Server 2012, Microsoft Visual Studio 2013, Microsoft Project 2010 og LTspice. 15

16 Med hensyn til blended learning har ansøgeren redegjort for, at udbudsstedet benytter Studienet som læringsstyringssystem. Studienet tilbyder med sine funktioner inden for videokonference, chat, forum, wiki, blog, quiz, udveksling af materiale, gruppefunktionalitet med Dropbox m.m. redskaberne til at kunne håndtere blended learning. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 6 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 21: Bilag 22: Præsentation af VBI Park Biblioteket Campus Horsens. 16

17 Kriterium 7. Kvalitetssikring Der vil blive arbejdet systematisk og løbende med at sikre og udvikle kvaliteten af udbuddets aktiviteter og resultater. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, at institutionen systematisk gennemfører aktiviteter med henblik på kvalitetssikring og -udvikling og i den forbindelse inddrager eksterne og interne interessenter, og at udbuddet vil blive kvalitetssikret som en del heraf. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren har redegjort for, at udbuddet vil være omfattet af det kvalitetssystem og de procedurer for systematisk og løbende kvalitetssikring og -udvikling, som Professionshøjskolen VIA University College har. Derudover vil udbuddet være forankret i Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling (VOK) og vil således være omfattet af de særlige procedurer, der er gældende der. I kraft af de rammer, som kvalitetssystemet og VOK har sat op, vil der blive gennemført elektronisk undervisningsevaluering på alle moduler. Evalueringerne af undervisningen vil fokusere på de studerendes oplevelse og udbytte af modulet, og evalueringsresultaterne vil efterfølgende blive anvendt af underviserne, den ansvarlige uddannelsesleder og områdechefen i forbindelse med planlægning af moduler samt af uddannelsen som helhed. De studerende vil bidrage til evalueringen både gennem den elektroniske undervisningsevaluering og gennem deltagelse i kvalitative evalueringer. Underviserne vil bidrage til evalueringen af undervisningen i planlægnings-, gennemførelses- og opfølgningsfasen gennem bl.a. modulteammøder, lærermøder og møder i faglige team. Desuden afholdes der årlige selvevalueringsworkshopper på uddannelserne, som underviserne og den relevante leder deltager i. Disse workshopper afsluttes med en resultatvurdering og en heraf følgende prioritering af forbedringstiltag. Censorer vil løbende indgå i kvalitetssikringen af det faglige niveau, og den relevante ledergruppe vil bidrage til undervisningsevalueringerne i planlægnings- og opfølgningsfasen. Endelig har ansøgeren redegjort for, at der i regi af VOK gennemføres aftagerundersøgelser og aftagerinddragelse. På denne baggrund vurderer ekspertpanelet, at det er sandsynliggjort, at ansøgeren vil arbejde systematisk med at sikre og udvikle kvaliteten af udbuddets aktiviteter og resultater. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 7 og følgende bilag: Bilag 23: Beskrivelse af VIAs kvalitetssystem, feb Bilag 24: Brug af kvalitetsmodellen i praksis Bilag 25: Procedure for undervisningsevaluering i området IK (Innovation og Karriere) Bilag 26: Screenprints af spørgeskema til undervisningsevaluering VOK Bilag 27: Kommissorium for Efter- og Videreuddannelsesrådet i VIA Bilag 28: Notat til EVU-råd om deltagerevaluering i VOK, april

18 Bilag 29: Idékatalog 10 metoder til kvalitativ undervisningsevaluering Bilag 30: Spørgeramme til selvevalueringsworkshop at undervise, marts

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Akkrediteringsrapport 2014 SUPPLERENDE AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUDSSTED UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Den militære diplomuddannelse, Forsvarsakademiet Side 2 Den militære diplomuddannelse Forsvarsakademiet 14/017062

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter.

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter. Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau..dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

Akkreditering - hvorfor og hvordan?

Akkreditering - hvorfor og hvordan? Læs om ekstern kvalitetssikring af uddannelser på universiteterne i Danmark. Akkreditering anno 2012 Side 2 Danske universitetsuddannelser skal være i verdensklasse. Danmark skal kunne imødekomme kravet

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ WWW.ACEDENMARK.DK

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Intern kvalitetssikring af hele uddannelser

Intern kvalitetssikring af hele uddannelser Intern kvalitetssikring af hele uddannelser En inspirationspjece baseret på udenlandske erfaringer Side 2 Akkreditering og ekstern Side kvalitetssikring 2 Danmarks i et Akkrediteringsinstitution internationalt

Læs mere

Sendt pr. e-mail:.dk. Afslag på akkreditering. Akkrediteringsrådet. kreditering. Aalborg Universitet. ring. for at. opfylder. ven).

Sendt pr. e-mail:.dk. Afslag på akkreditering. Akkrediteringsrådet. kreditering. Aalborg Universitet. ring. for at. opfylder. ven). Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Lisbeth Videbæk Thomsen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, lvt@adm.aau..dk Afslag på akkreditering Akkrediteringsrådet har 15. november 2013 truffet

Læs mere

Sammenhæng mellem skole og praktik

Sammenhæng mellem skole og praktik Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af skolers og virksomheders arbejde med at understøtte sammenhæng i tekniske erhvervsuddannelsers hovedforløb Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N 17. marts 2014 TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N Punkt Tema Bilag 1.

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Godkendt af professionshøjskolernes rektorkollegium d. 29. januar 2014 Indhold 1. Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse...

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014 for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion Revideret 01.01.2014 Studieordningen er gældende fra 01. jan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Rapport, november 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

KAN VI LÆRE AF DE ANDRE?

KAN VI LÆRE AF DE ANDRE? KAN VI LÆRE AF DE ANDRE? - udenlandske erfaringer med e-læring og blended learning i erhvervsuddannelser og læreruddannelser for erhvervsskolelærere Udarbejdet af UCSJs forskningsenhed ved Ove Christensen,

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland.

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland. Vedtægt for Professionshøjskolen VIA University College Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen VIA University College er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere