Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om udnyttelse af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om udnyttelse af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermed"

Transkript

1 xx. xxx 2016 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om udnyttelse af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermed Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner med videre 1. Inatsisartutloven regulerer og tilsigter at fremme udnyttelse af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermed. Stk. 2. Formålet med inatsisartutloven er følgende: 1) Bevarelse af den biologiske mangfoldighed. 2) Bæredygtig udnyttelse af genetiske ressourcer. 3) Rimelig og retfærdig fordeling af udbytte som følger af udnyttelse af genetiske ressourcer. Stk. 3. Inatsisartutloven skal sikre behørig adgang til genetiske ressourcer og overførsel af viden og teknologier vedrørende genetiske ressourcer. Stk. 4. Ved inatsisartutloven tilstræbes, at regulering og udnyttelse af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermed sker forsvarligt med hensyn til sikkerhed, sundhed, miljø, ressourceudnyttelse og samfundsmæssig bæredygtighed. Grønlands Selvstyres ret til genetiske ressourcer og det grønlandske folks rettigheder efter international ret 2. Grønlands Selvstyre har suveræn ret til at råde over og udnytte Grønlands genetiske ressourcer og til at give andre adgang til at indsamle og udnytte Grønlands genetiske ressourcer og fastsætte og aftale vilkår derfor. Stk. 2. Inatsisartutloven og bestemmelser og vilkår fastsat efter inatsisartutloven, og tilladelser meddelt og udbyttedelingsaftaler indgået efter inatsisartutloven, skal fortolkes og anvendes i overensstemmelse med det grønlandske folks rettigheder som folk og oprindeligt folk efter international ret. Krav om tilladelse til udnyttelsesaktiviteter og udbyttedelingsaftale 3. Udnyttelse i eller uden for Grønland af genetiske ressourcer fra Grønland må kun finde sted i henhold til en udnyttelsestilladelse dertil meddelt af Naalakkersuisut, jf. 9. Stk. 2. Modtagelse af udbytte, herunder opnåelse af økonomiske og ikke-økonomiske fordele, som følger af udnyttelse i eller uden for Grønland af genetiske ressourcer fra Grønland samt fordeling af sådant udbytte må kun finde sted i overensstemmelse med en udbyttede- FM 2016/xx ISSN Sagsnr.:

2 lingsaftale med Naalakkersuisut, jf. 11. Stk. 3. Udnyttelse i Grønland af genetiske ressourcer fra en anden stat end Grønland må kun finde sted i henhold til en tilladelse dertil meddelt af den anden stat, hvis et krav om en tilladelse til udnyttelse følger af lovgivningen i den anden stat, jf. 10. Stk. 4. Modtagelse af udbytte, herunder opnåelse af økonomiske og ikke-økonomiske fordele, som følger af udnyttelse i Grønland af genetiske ressourcer fra en anden stat end Grønland samt fordeling af sådant udbytte må kun finde sted i overensstemmelse med en udbyttedelingsaftale med den anden stat, hvis et krav om en udbyttedelingsaftale følger af lovgivningen i den anden stat, jf. 12. Stk. 5. Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser for at sikre overholdelsen af stk. 1-4 og om forholdene i stk. 1-4, herunder bestemmelser om procedurer og standarder, om digitalisering deraf og om rapportering, kontrol, tilsyn og håndhævelse i og uden for Grønland af stk. 1-4 og forhold i forbindelse dermed. Forbud mod aktiviteter i strid med lovgivningen om udnyttelse af genetiske ressourcer og traditionel viden i tilknytning til genetiske ressourcer 4. Genetiske ressourcer, der er erhvervet i strid med lovgivningen om adgang til genetiske ressourcer i det land, de kommer fra, jf. Nagoyaprotokollens artikel 6, må ikke udnyttes i Grønland. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder anvendelse på genetiske ressourcer fra lande, der som part i Nagoyaprotokollen har fastsat lovgivning derom i overensstemmelse med protokollens artikel 6. Stk. 3. Traditionel viden i tilknytning til genetiske ressourcer, som indehaves af oprindelige og lokale samfund, må ikke udnyttes i Grønland, hvis denne viden er erhvervet i strid med lovgivningen derom i det land, den traditionelle viden kommer fra, jf. Nagoyaprotokollens artikel 7. Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 3 finder anvendelse på traditionel viden, der er erhvervet fra lande, der som part i Nagoyaprotokollen har fastsat lovgivning derom i overensstemmelse med protokollens artikel 7. Stk. 5. Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser for at sikre overholdelsen af stk. 1-4 og om forholdene i stk. 1-4, herunder bestemmelser om procedurer og standarder, om digitalisering deraf og om rapportering, kontrol, tilsyn og håndhævelse af stk. 1-4 og forhold i forbindelse dermed. 4

3 Internationale aftaler og forpligtelser 5. Fortolkning og anvendelse af inatsisartutloven og regulering af forhold og udførelse af aktiviteter omfattet af inatsisartutloven skal ske i overensstemmelse med internationale aftaler og forpligtelser, som finder anvendelse i Grønland. Stk. 2. Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser om gennemførelse og håndhævelse af internationale aftaler og forpligtelser vedrørende genetiske ressourcer, som finder anvendelse i Grønland, og alle relevante forhold i forbindelse dermed. Anvendelsesområde 6. Inatsisartutloven finder anvendelse på følgende: 1) Enhver adgang i Grønland eller udlandet til genetiske ressourcer fra Grønland og enhver udnyttelse i Grønland eller udlandet af genetiske ressourcer fra Grønland. 2) Enhver adgang i Grønland til genetiske ressourcer fra en anden stat end Grønland og enhver udnyttelse i Grønland af genetiske ressourcer fra en anden stat end Grønland. 3) Publicering og anden offentliggørelse af undersøgelses- og forskningsresultater vedrørende genetiske ressourcer. 4) Patentering og registrering af andre immaterielle rettigheder vedrørende genetiske ressourcer samt sådanne patentrettigheder og andre immaterielle rettigheder. 5) Produkter udvundet af eller fremstillet på grundlag af genetiske ressourcer. Stk. 2. Inatsisartutlovens bestemmelser om udnyttelse finder ikke anvendelse på følgende: 1) Ikke-kommerciel indsamling eller erhvervelse af genetiske ressourcer til brug til personligt forbrug eller fortæring eller til pynt i Grønland samt sådan brug. 2) Ikke-kommerciel indsamling eller erhvervelse af genetiske ressourcer til brug til undervisning samt sådan brug. Anvendelse på traditionel viden i tilknytning til genetiske ressourcer 7. Inatsisartutlovens bestemmelser om genetiske ressourcer og deres udnyttelse finder tilsvarende anvendelse på traditionel viden i tilknytning til genetiske ressourcer og udnyttelse deraf. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser derom, herunder om betydningen af begreberne traditionel viden i tilknytning til genetiske ressourcer og udnyttelse af traditionel viden i tilknytning til genetiske ressourcer. 5

4 Definitioner 8. I inatsisartutloven har de følgende begreber den nævnte betydning: 1) Ved afledt stof forstås en naturligt forekommende biokemisk forbindelse, som er resultatet af biologiske eller genetiske ressourcers genetiske udtryk eller stofomsætning, selv om den ikke indeholder funktionsdygtige arveenheder, jf. Nagoyaprotokollens artikel 2. 2) Ved biodiversitetskonventionen forstås konventionen af 5. juni 1992 om den biologiske mangfoldighed, som ændret ved de protokoller og andre internationale aftaler, som finder anvendelse i Grønland. 3) Ved biologiske ressourcer forstås enhver form for genetiske ressourcer, organismer eller dele deraf, populationer eller en hvilken som helst anden biotisk bestanddel af økosystemerne, som kan udnyttes af eller have værdi for menneskeheden nu eller i fremtiden, jf. biodiversitetskonventionens artikel 2. Biologiske ressourcer omfatter også biologiske ressourcers bestanddele og afledt stof, jf. nr. 1. 4) Ved bioteknologi forstås enhver teknologisk udnyttelse af biologiske systemer, levende organismer eller afledte stoffer deraf, jf. nr. 1, med henblik på at fremstille eller ændre produkter eller processer til bestemte anvendelser, jf. biodiversitetskonventionens artikel 2 og Nagoyaprotokollens artikel 2. 5) Ved genetisk materiale forstås ethvert materiale hidrørende fra planter, dyr eller mikroorganismer eller af anden oprindelse indeholdende funktionsdygtige arveenheder, jf. biodiversitetskonventionens artikel 2. 6) Ved genetiske ressourcer forstås genetisk materiale, jf. nr. 5, af aktuel eller potentiel værdi, jf. biodiversitetskonventionens artikel 2. Genetiske ressourcer omfatter også genetiske ressourcers bestanddele, afledt stof, jf. nr. 1, og patogener, jf. nr. 9. 7) Ved immaterielle rettigheder forstås alle immaterielle rettigheder, herunder patentrettigheder, vedrørende genetiske ressourcer, jf. nr. 6. 8) Ved Nagoyaprotokollen forstås Nagoyaprotokollen af 29. oktober 2010 om adgang til genetiske ressourcer samt rimelig og retfærdig fordeling af de fordele, der opstår ved udnyttelse af disse ressourcer, til konventionen om den biologiske mangfoldighed. 9) Ved patogener forstås organismer, der kan forårsage sygdom eller infektion i mennesker, dyr, planter eller andre organismer. 10) Ved udbytte som følge af udnyttelse af genetiske ressourcer forstås ethvert udbytte, herunder enhver økonomisk og ikke-økonomisk fordel, ved udnyttelse af genetiske ressourcer. 11) Ved udnyttelse af genetiske ressourcer forstås at udføre forskning og/eller udvikling vedrørende den genetiske og/eller biokemiske sammensætning af genetiske ressourcer, herunder gennem anvendelse af bioteknologi, jf. Nagoyaprotokollens artikel 2. Ved udnyttelse af genetiske ressourcer forstås endvidere efterfølgende anvendelser og kommercialisering, herunder udvikling, markedsføring og salg af produkter, der er baseret på genetiske ressourcer. Udnyttelse omfatter enhver aktivitet forbundet med forskning, udvikling, anvendelse, kommercialisering, markedsføring og salg som nævnt i 1. og 2. pkt., herunder også indsamling, undersø- 6

5 gelse, registrering, opbevaring, overdragelse, erhvervelse, modtagelse, anvendelse og udførsel af genetiske ressourcer. Stk. 2. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om indholdet og betydningen af definitionerne nævnt i stk. 1. Kapitel 2 Udnyttelsestilladelse 9. Naalakkersuisut kan på nærmere fastsatte vilkår meddele tilladelse til udnyttelse i eller uden for Grønland af genetiske ressourcer fra Grønland. Stk. 2. En udnyttelsestilladelse meddeles uden eneret. Naalakkersuisut kan i udnyttelsestilladelsen fastsætte bestemmelser om rettighedshaverens ret til kommerciel udnyttelse af genetiske ressourcer. Stk. 3. Naalakkersuisut kan i en udnyttelsestilladelse fastsætte vilkår om alle relevante forhold vedrørende tilladelsen og aktiviteter efter tilladelsen i overensstemmelse med inatsisartutlovens formål, jf. 1, herunder om de følgende forhold: 1) Afgrænsning af de genetiske ressourcer, der må foretages udnyttelse af. 2) Tilladelsesområdet, i det omfang udnyttelsen foretages i Grønland. 3) Tilladelsesperioden og tilladelsens tilbagekaldelse og bortfald. 4) Udførelse af aktiviteter efter tilladelsen. 5) Rettighedshaverens indgåelse og opfyldelse af en udbyttedelingsaftale, jf ) Meddelelse af oplysninger og indgivelse af rapporter, materiale og data med videre til Naalakkersuisut, jf. 21. Stk. 4. Naalakkersuisut kan for en udnyttelsestilladelse fastsætte vilkår om rettighedshaverens betaling af vederlag til Grønlands Selvstyre. Et vederlag kan fastsættes på grundlag af ethvert forhold vedrørende tilladelsen og aktiviteter og forhold omfattet af tilladelsen. Et vederlag kan for eksempel fastsættes til en bestemt andel af størrelsen af rettighedshaverens omsætning som følge af aktiviteter efter udnyttelsestilladelsen (omsætningsvederlag) eller rettighedshaverens økonomiske udbytte som følge af aktiviteter efter udnyttelsestilladelsen (udbyttevederlag) eller en kombination af disse. Stk. 5. Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser vedrørende ansøgning om meddelelse af en udnyttelsestilladelse, herunder om dens indhold og indgivelse med videre. Stk. 6. En udnyttelsestilladelse kan kun ændres i et tillæg til tilladelsen, meddelt af Naalakkersuisut efter inatsisartutloven. Stk. 7. Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser og vilkår om, at en udnyttelsestilladelse kan kun meddeles til et selskab, der opfylder alle de følgende krav i hele tilladelsesperioden: 1) Selskabet er et aktieselskab eller et anpartsselskab med hjemsted i Grønland. 2) Selskabet må alene udføre virksomhed i medfør af tilladelser i henhold til denne inatsisartutlov og må ikke sambeskattes med andre selskaber, medmindre der er tale om tvungen sambeskatning. 7

6 3) Selskabet har fuld rådighed over sin formue og er herunder ikke i betalingsstandsning, under konkurs eller i en situation, der kan sidestilles dermed. 10. Genetiske ressourcer fra en anden stat end Grønland må kun udnyttes i Grønland i henhold til en tilladelse dertil, hvis et krav om en sådan tilladelse følger af lovgivningen i den anden stat. En tilladelse kan meddeles af den anden stat, hvis den anden stat er part i Nagoyaprotokollen, og af Naalakkersuisut, hvis den anden stat ikke er part i Nagoyaprotokollen. Hvis en tilladelse kan meddeles af Naalakkersuisut, kan Naalakkersuisut på nærmere fastsatte vilkår meddele tilladelse til udnyttelse af sådanne genetiske ressourcer. 9 finder tilsvarende anvendelse for en sådan tilladelse, jf. dog 12. En sådan tilladelse til udnyttelse kan kun omfatte udbyttedeling mellem rettighedshaveren efter tilladelsen og den anden stat, medmindre andet følger af internationale aftaler eller forpligtelser vedrørende genetiske ressourcer, som finder anvendelse i Grønland. Udbyttedelingsaftale 11. Naalakkersuisut kan i en tilladelse efter 9 fastsætte vilkår om, at en rettighedshaver skal indgå og opfylde en udbyttedelingsaftale med Naalakkersuisut om deling af udbytte, herunder økonomiske og ikke-økonomiske fordele, ved udnyttelse af genetiske ressourcer. Stk. 2. Naalakkersuisut kan i en udbyttedelingsaftale, jf. stk. 1, blandt andet fastsætte vilkår om rettighedshaveren og Naalakkersuisuts rettigheder vedrørende udnyttede genetiske ressourcer og resultater baseret derpå. Naalakkersuisut kan herunder fastsætte vilkår om Naalakkersuisuts medejendomsret til eller andre rettigheder vedrørende immaterielle rettigheder vedrørende udnyttede genetiske ressourcer og resultater baseret derpå samt vedrørende vederlag fra salg af og overladelse af brugsret med videre til sådanne immaterielle rettigheder. Stk. 3. Udbyttedelingsaftalen reguleres af og skal være i overensstemmelse med denne inatsisartutlov, tilladelsesvilkår, bestemmelser fastsat efter denne inatsisartutlov og internationale aftaler og forpligtelser, som finder anvendelse i Grønland, i det omfang sådanne internationale aftaler og forpligtelser vedrører forhold omfattet af denne inatsisartutlov. Stk. 4. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om alle relevante forhold vedrørende udbyttedelingsaftaler, herunder om rettighedshaverens betaling af vederlag til Grønlands Selvstyre og skabelse eller sikring af andre økonomiske og ikke-økonomiske fordele for Grønlands Selvstyre i forbindelse med udnyttelsen af genetiske ressourcer. Stk. 5. Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser og træffe afgørelse om, at en part, der foretager eller har foretaget udnyttelse i Grønland eller udlandet af genetiske ressourcer fra Grønland uden en udnyttelsestilladelse dertil, skal indgå og opfylde en udbyttedelingsaftale med Naalakkersuisut om deling af udbytte, herunder økonomiske og ikke-økonomiske fordele, ved udnyttelse af genetiske ressourcer. Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser om alle relevante forhold vedrørende sådanne udbyttedelingsaftaler, herunder om betaling af vederlag til Grønlands Selvstyre og skabelse eller sikring af andre økonomiske og ikke- 8

7 økonomiske fordele for Grønlands Selvstyre i forbindelse med udnyttelsen af genetiske ressourcer. 12. Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser og træffe afgørelse om, at en part, der foretager eller har foretaget udnyttelse i Grønland af genetiske ressourcer fra en anden stat end Grønland, uden en tilladelse dertil fra den anden stat, skal indgå og opfylde en udbyttedelingsaftale med den anden stat om deling af udbytte, herunder økonomiske og ikkeøkonomiske fordele, ved udnyttelse af genetiske ressourcer, hvis et krav om en udbyttedelingsaftale følger af lovgivningen i den anden stat. 11 finder tilsvarende anvendelse, når Naalakkersuisut fastsætter bestemmelser og træffer afgørelse om en sådan udbyttedelingsaftale. En sådan udbyttedelingsaftale omfatter kun udbyttedeling mellem parten, der foretager eller har foretaget udnyttelse, og den anden stat. Stk. 2. Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser og træffe afgørelse om, at stk. 1 også finder anvendelse for en part, der foretager eller har foretaget udnyttelse i Grønland af genetiske ressourcer fra en anden stat end Grønland, med en tilladelse dertil fra den anden stat, men uden en udbyttedelingsaftale med den anden stat, hvis et krav om en udbyttedelingsaftale følger af lovgivningen i den anden stat. Gebyr vedrørende udnyttelsestilladelse og udbyttedelingsaftale 13. Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser og vilkår om en rettighedshavers betaling af gebyrer vedrørende en udnyttelsestilladelse, herunder for tilladelsens meddelelse, forlængelse og overdragelse. Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser og vilkår om en rettighedshaver eller anden aftaleparts betaling af tilsvarende gebyrer vedrørende en udbyttedelingsaftale. Betaling af omkostninger og udgifter i forbindelse med myndighedsbehandling 14. Rettighedshavere, aftaleparter og andre omfattet af inatsisartutloven betaler udgifter i forbindelse med sagsbehandling, anden myndighedsbehandling og andre myndighedsaktiviteter efter inatsisartutloven. Betaling kan opkræves som gebyr eller udgiftsrefusion. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser eller vilkår derom. Overdragelse af og retsforfølgning mod udnyttelsestilladelse eller udbyttedelingsaftale 15. Direkte eller indirekte overdragelse af en udnyttelsestilladelse eller en udbyttedelingsaftale efter inatsisartutloven kan ikke ske, medmindre Naalakkersuisut godkender overdragelsen. Naalakkersuisut kan fastsætte vilkår for godkendelse af en sådan overdragelse. Stk. 2. En udnyttelsestilladelse og en udbyttedelingsaftale efter inatsisartutloven er undtaget fra retsforfølgning. 9

8 Bortfald og tilbagekaldelse af udnyttelsestilladelse 16. Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser og vilkår om bortfald og tilbagekaldelse af en udnyttelsestilladelse efter inatsisartutloven. Forpligtelser efter udnyttelsestilladelsens ophør 17. Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser og vilkår og indgå aftale om, at en rettighedshavers forpligtelser efter en udnyttelsestilladelse og inatsisartutloven består efter udnyttelsestilladelsens ophør, og om rettighedshaverens forpligtelser i øvrigt efter udnyttelsestilladelsens ophør. Kapitel 3 Publikation og offentliggørelse af undersøgelses- eller forskningsresultater med videre 18. Enhver, der medvirker til publikation eller anden offentliggørelse af undersøgelses- eller forskningsresultater, der vedrører genetiske ressourcer fra Grønland eller er baseret derpå, skal senest samtidig med publikationen eller offentliggørelsen oplyse Naalakkersuisut derom. Stk. 2. Publikation og anden offentliggørelse efter stk. 1 skal ske med respekt for Grønlands rettigheder vedrørende de genetiske ressourcer og med henvisning til, at de genetiske ressourcer har deres oprindelse i Grønland. Stk. 3. Skriftlige publikationer, der vedrører genetiske ressourcer eller er baseret derpå, skal indsendes i kopi til Naalakkersuisut. Hvis de genetiske ressourcer udnyttes, skal det fremgå af publikationen, at der er meddelt en udnyttelsestilladelse dertil. Stk. 4. Skriftlige publikationer, som nævnt i stk. 3, vil blive offentliggjort i en offentlig database efter 20. Stk. 5. Naalakkersuisut kan indgå aftale med en rettighedshaver, en aftalepart eller en anden part om vilkår og rammer for dennes publicering eller anden offentliggørelse af undersøgelses- eller forskningsresultater, der vedrører genetiske ressourcer fra Grønland eller er baseret derpå. Kapitel 4 Patentering af resultater med videre 19. Hvis en rettighedshaver efter en udnyttelsestilladelse, en aftalepart efter en udbyttedelingsaftale eller anden part vil foretage patentering af en teknologi eller en opfindelse baseret på udnyttede genetiske ressourcer fra Grønland, skal rettighedshaveren, aftaleparten eller parten oplyse Naalakkersuisut derom inden patenteringen. Det samme gælder ved anden registre- 10

9 ring eller etablering af en anden immateriel rettighed baseret på udnyttede genetiske ressourcer fra Grønland. Stk. 2. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om oplysningspligten efter stk. 1. Kapitel 5 Offentlig database 20. Naalakkersuisut kan oprette en database, hvor offentligheden kan få adgang til oplysninger og data vedrørende genetiske ressourcer. Stk. 2. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser og vilkår om alle relevante forhold vedrørende databasen nævnt i stk. 1, herunder etablering og drift af databasen, adgang til databasen og betaling af udgifter i forbindelse dermed og vederlag derfor, hvilke oplysninger databasen kan indeholde, herunder registrering af genetiske ressourcer og rettigheder. Stk. 3. Naalakkersuisut kan indgå aftale med en virksomhed eller en institution om dennes drift af databasen efter stk. 1. Stk. 4. Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser og vilkår om anvendelse for Grønland af danske databaser, der indsamler og modtager oplysninger vedrørende udnyttelse af genetiske ressourcer og alle relevante forhold i forbindelse dermed, herunder om samarbejde mellem Naalakkersuisut og regeringen vedrørende anvendelse af en sådan database. Stk. 5. Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser og vilkår om oprettelse eller anvendelse af andre databaser, der er omfattet af internationale aftaler eller forpligtelser, som finder anvendelse i Grønland, og alle relevante forhold i forbindelse dermed. Kapitel 6 Myndighedsbehandling med videre Rapportering 21. En rettighedshaver efter en udnyttelsestilladelse og en aftalepart efter en udbyttedelingsaftale skal regelmæssigt sende rapportering til Naalakkersuisut om den udførte udnyttelse af genetiske ressourcer og anden virksomhed og resultater deraf. Stk. 2. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser og vilkår om indsendelse af rapporter efter stk. 1 og meddelelse af oplysninger i øvrigt. Stk. 3. Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser og vilkår om, at et rapporteringsskema, der er udarbejdet af Naalakkersuisut, skal anvendes ved indsendelsen af rapporter efter stk. 1. Stk. 4. Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmer og vilkår om, at en rettighedshaver efter en udnyttelsestilladelse og en aftalepart efter en udbyttedelingsaftale skal opfylde rapporteringskrav, der følger af internationale aftaler og forpligtelser, som finder anvendelse i Grønland. Tilsyn og påbud 11

10 22. Naalakkersuisut fører tilsyn med rettighedshavere, aftaleparter og andres aktiviteter og forhold omfattet af denne inatsisartutlov, herunder bestemmelser og vilkår fastsat i medfør af denne inatsisartutlov. Naalakkersuisut kan meddele påbud om overholdelse af inatsisartutloven, bestemmelser fastsat i medfør af inatsisartutloven, udnyttelsestilladelsesvilkår og udbyttedelingsaftalevilkår. Påbud kan meddeles til rettighedshavere, aftaleparter og andre omfattet af inatsisartutloven. Stk. 2. Tilsynsmyndighedens medarbejdere har til enhver tid uden retskendelse mod behørig legitimation adgang til alle dele af virksomheder og aktiviteter omfattet af denne inatsisartutlov, i det omfang det er påkrævet for at gennemføre tilsynsopgaver. Stk. 3. Rettighedshavere, aftaleparter og andre omfattet af inatsisartutloven skal meddele alle oplysninger, som er fornødne til myndighedsbehandling af aktiviteter omfattet af inatsisartutloven og udnyttelsestilladelser meddelt og udbyttedelingsaftaler indgået efter inatsisartutloven. Naalakkersuisut kan til gennemførelse af myndighedsbehandling omfattet af inatsisartutloven pålægge rettighedshavere, aftaleparter og andre omfattet af inatsisartutloven at indsende de oplysninger på den måde og i den form, som Naalakkersuisut finder nødvendig. Nationalt kontaktpunkt, national myndighed, nationalt kontrolsted og Clearinghouse for Adgang og Fordeling af Fordele 23. Naalakkersuisut kan indgå aftale med regeringen om, at regeringen er og fungerer som det nationale kontaktpunkt for Grønland for oplysninger om procedurerne og bestemmelserne om adgang til og udnyttelse af genetiske ressourcer, jf. Nagoyaprotokollens artikel 13, stk. 1. Naalakkersuisut kan efter aftale med regeringen derom fastsætte bestemmelser om, at Naalakkersuisut er det nationale kontaktpunkt for Grønland for oplysninger om procedurerne og bestemmelserne om adgang til og udnyttelse af genetiske ressourcer, jf. Nagoyaprotokollens artikel 13, stk. 1. Stk. 2. Naalakkersuisut er den nationale myndighed for Grønland for adgang til og udnyttelse af genetiske ressourcer, jf. Nagoyaprotokollens artikel 13, stk. 2. Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser om sine kompetencer og funktioner som den nationale myndighed for Grønland og om sit samarbejde med andre nationale myndigheder, herunder danske myndigheder, i forbindelse dermed. Stk. 3. Naalakkersuisut er det nationale kontrolsted for Grønland for adgang til og udnyttelse af genetiske ressourcer, jf. Nagoyaprotokollens artikel 17, stk. 1, litra a. Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser om sine kompetencer og funktioner som det nationale kontrolsted for Grønland og om sit samarbejde med andre nationale myndigheder, herunder danske myndigheder, i forbindelse dermed. Stk. 4. Naalakkersuisut er den nationale myndighed for Grønland for samarbejde med Clearinghouse for Adgang og Fordeling af Fordele, der er oprettet og drives efter Nagoyaprotokol- 12

11 lens artikel 14. Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser om sine kompetencer og funktioner som national myndighed for Grønland for samarbejde med Clearinghouse for Adgang og Fordeling af Fordele og om sit samarbejde med andre nationale myndigheder, herunder danske myndigheder, i forbindelse dermed. Internationale overensstemmelsescertifikater 24. Naalakkersuisut kan i overensstemmelse med internationale aftaler og forpligtelser fastsætte bestemmelser om udstedelse og anvendelse med videre af internationalt anerkendte overensstemmelsescertifikater og alle relevante forhold i forbindelse dermed, herunder om forholdet mellem sådanne overensstemmelsescertifikater og en udnyttelsestilladelse og en udbyttedelingsaftale. Fastsættelse af bestemmelser og vilkår 25. Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser og vilkår om alle aktiviteter og forhold omfattet af inatsisartutloven i overensstemmelse med inatsisartutlovens formål, jf. 1. Stk. 2. Naalakkersuisut kan herunder blandt andet fastsætte bestemmelser og vilkår om følgende: 1) Bevarelse af den biologiske mangfoldighed. 2) Bæredygtig udnyttelse af genetiske ressourcer. 3) Rimelig og retfærdig fordeling af goder og fordele som følger af udnyttelse af genetiske ressourcer. 4) Sikring af behørig adgang til genetiske ressourcer og overførsel af viden og teknologier vedrørende genetiske ressourcer. 5) Tekniske forhold og sikkerhed, sundhed miljø, ressourceudnyttelse og samfundsmæssig bæredygtighed. 6) Naalakkersuisut, rettighedshavere og aftaleparters rettigheder og forpligtelser vedrørende indsamlede og udnyttede genetiske ressourcer og resultater baseret derpå. 7) Truende nødsituationer, hvor der kan være behov for øjeblikkelig adgang til genetiske ressourcer. Kapitel 7 Sanktioner, erstatning og konfiskation med videre 26. Bøde kan idømmes den, der: 1) Overtræder vilkår for tilladelser meddelt efter inatsisartutloven eller udbyttedelingsaftaler indgået efter inatsisartutloven eller bestemmelser eller vilkår fastsat i medfør af inatsisartutloven. 2) Afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger, som en myndighed 13

12 har krav på i henhold til inatsisartutloven eller i henhold til bestemmelser eller vilkår fastsat i medfør af inatsisartutloven. 3) Undlader at efterkomme påbud udstedt efter inatsisartutloven eller bestemmelser udstedt i medfør af inatsisartutloven. Stk. 2. I bestemmelser fastsat i medfør af inatsisartutloven kan det bestemmes, at der for overtrædelse af bestemmelserne kan idømmes bøde efter kriminalloven for Grønland. Stk. 3. Bøde efter stk. 1 eller bestemmelser fastsat i medfør af inatsisartutloven, jf. stk. 2, kan pålægges en juridisk person efter reglerne i kriminallov for Grønland. 27. Naalakkersuisut kan foretage konfiskation af genetiske ressourcer, der er udnyttet uden udnyttelsestilladelse eller i strid med vilkår fastsat i en udnyttelsestilladelse eller en udbyttedelingsaftale eller bestemmelser fastsat i medfør af inatsisartutloven. Stk. 2. Konfiskation sker til fordel for landskassen. Stk. 3. Bøder, der idømmes i medfør af inatsisartutloven eller bestemmelser og vilkår fastsat i medfør af inatsisartutloven, tilfalder landskassen. Stk. 4. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser og vilkår om erstatning for eller konfiskation af immaterielle rettigheder og andre former for udbytte af genetiske ressourcer, som er opnået uden indgåelse af en udbyttedelingsaftale med Naalakkersuisut eller i strid med en udbyttedelingsaftale indgået med Naalakkersuisut. Stk. 5. Erstatning betales til og konfiskation sker til fordel for Grønlands Selvstyre. Kapitel 8 Afgørelse af tvister 28. Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser og tilladelsesvilkår og aftale aftalevilkår om afgørelser af tvister vedrørende forhold omfattet af inatsisartutloven og forhold omfattet af internationale aftaler og forpligtelser, som finder anvendelse i Grønland, idet omfang de vedrører forhold omfattet af inatsisartutloven. Naalakkersuisut kan herunder fastsætte bestemmelser om afgørelse af sådanne tvister ved nationale domstole i Grønland og Danmark, ved voldgift eller ved anvendelse af andre tvisteløsningsordninger efter internationale aftaler. Stk. 2. Sager efter stk. 1 skal afgøres efter grønlandsk ret samt dansk ret og international ret, som finder anvendelse i Grønland. Kapitel 9 Ikrafttræden og retsvirkning med videre 29. Inatsisartutloven træder i kraft den xx. xxx xxxx. Samtidig ophæves landstingslov nr. 20 af 20. november 2006 om kommerciel og forskningsmæssig anvendelse af biologiske ressourcer. 14

13 30. Inatsisartutloven finder anvendelse på alle genetiske ressourcer i Grønland og fra Grønland, uanset om de er udnyttet før eller efter inatsisartutlovens ikrafttræden, og uanset om udnyttelsen er sket eller ikke sket i overensstemmelse med inatsisartutloven og internationale aftaler og forpligtelser, som finder anvendelse i Grønland. Grønlands Selvstyre, den xx. xxxx 2016 Kim Kielsen 15

Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger xx. xxx 2016 FM 2016/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Forslagets formål er at fremme indsamling og udnyttelse af genetiske ressourcer i og fra Grønland og at regulere

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af x. [måned] 2013 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi (Helhedsbaseret forvaltning af vandkrafttilladelser og præcisering af hjemmel til modelaftaler

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi.

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Inatsisartutlov nr. 12 af 1. december 2009 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi Historisk Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Kapitel 1 Anvendelsesområde 20. november 2018 FM 2018/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven finder anvendelse

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1.

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Landstingsloven regulerer udnyttelse af is og vand med henblik

Læs mere

til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter

til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter 10. november 2012 EM 2012/110 Ændringsforslag til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandling. 1.

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: [dag]. [måned] 2012 EM 2012/xxx Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven) (Ændringer af regler om råstofmyndigheden,

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 9 af 3. juni 2015 om havne Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Anlæg og drift af havne med tilhørende landanlæg, med undtagelse af de i 2 nævnte havne med tilhørende landanlæg, der anvendes

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: Inatsisartutlov nr. 26 af 18. december 2012 om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) (Ændringer af regler om råstofmyndigheden,

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt xx. februar 2017 EM 2017/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal der svares en

Læs mere

1. april 2016 FM 2016/101. Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger

1. april 2016 FM 2016/101. Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. april 2016 FM 2016/101 1. Indledning Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1.1 Forslagets formål er at fremme indsamling og udnyttelse af genetiske ressourcer i og fra Grønland og at regulere

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: 27. september 2012 EM 2012/112 Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) (Ændringer af

Læs mere

EM 2017/95. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

EM 2017/95. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt 16-08-2017 EM 2017/95 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer

Læs mere

1. juni 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

1. juni 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 1. juni 2015 EM 2015/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning I forbindelse med at mulighederne for at udøve erhvervsmæssige aktiviteter på søterritoriet er stigende, er det

Læs mere

Kapitel 1. Inatsisartutlovens anvendelsesområde

Kapitel 1. Inatsisartutlovens anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 5 af 3. juni af 2015 om arkivvæsen Kapitel 1 Inatsisartutlovens anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands Selvstyre og

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer med kvoter, licenser eller

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 25 af 18. december 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter

Inatsisartutlov nr. 25 af 18. december 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter Inatsisartutlov nr. 25 af 18. december 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde m.v. 1. Ved inatsisartutloven tilstræbes at fremme investeringer i og

Læs mere

Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser

Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser 1. Formålet med denne lov er at sikre, at der sker en deling af udbyttet ved anvendelse af genetiske resurser med de, der leverer de

Læs mere

27. september 2010 EM 2010/29. Forslag til: Inatsisartut lov nr. xx af xx. xxxx 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling

27. september 2010 EM 2010/29. Forslag til: Inatsisartut lov nr. xx af xx. xxxx 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling 27. september 2010 EM 2010/29 Forslag til: Inatsisartut lov nr. xx af xx. xxxx 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling Miljøfgift af energiprodukter med videre 1. Der betales miljøafgift

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse. Kapitel 1 Anvendelsesområde 26. maj 2015 EM 2015/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på brug af og udsættelse

Læs mere

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 25. januar 2017 UPA 2017/9 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 1. Efter hvert valg til Inatsisartut samt ved embedsledighed

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

22. november 2016 FM 2017/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 201x om Offentlig Digital Post. Kapitel 1 Anvendelsesområde

22. november 2016 FM 2017/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 201x om Offentlig Digital Post. Kapitel 1 Anvendelsesområde 22. november 2016 FM 2017/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 201x om Offentlig Digital Post Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Offentlig Digital Post er betegnelsen for den af Naalakkersuisut

Læs mere

Kapitel 1 POST Greenlands virksomhed

Kapitel 1 POST Greenlands virksomhed 28. februar 2011 FM 2011/27 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx. af xx. xxxx 2011 om post Kapitel 1 POST Greenlands virksomhed 1. POST Greenland er en del af TELE Greenland A/S, der kan oprette et datterselskab

Læs mere

Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler i det åbne land i Qaasuitsup Kommunia.

Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler i det åbne land i Qaasuitsup Kommunia. Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler i det åbne land i Qaasuitsup Kommunia. I medfør af Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 10. oktober 2013 fastsættes følgende bestemmelser: Anvendelsesområder

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 18. august 2015 EM 2015/146 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning I forbindelse med at mulighederne for at udøve erhvervsmæssige aktiviteter på søterritoriet er stigende, er

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet Udkast Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Natur- og Miljøklagenævnet I medfør af 21 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 bestemmes, at loven

Læs mere

UDKAST. Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler om vinteren i det åbne land i Kommuneqarfik Sermersooq

UDKAST. Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler om vinteren i det åbne land i Kommuneqarfik Sermersooq UDKAST Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler om vinteren i det åbne land i Kommuneqarfik Sermersooq I medfør af 6, 7, stk. 2, 9, stk. 1, og 12 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 10.

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel.

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. I medfør af l, 4 og 13 i Lov for Grønland nr. 943 af 23. december 1986 om el, vand og varme,

Læs mere

Forslag. Lov for Grønland om kontrol med den fredelige udnyttelse af nukleart materiale. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2.

Forslag. Lov for Grønland om kontrol med den fredelige udnyttelse af nukleart materiale. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. 2015/1 LSV 155 (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 2015-38533 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2016 Forslag til

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer LBK nr 959 af 24/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 9. oktober 2015 om fiskeri efter laks Imedfør af 5, 8, 10, 10a, stk. l, 13, stk. 2, 23, 25, 26, 33, stk. 2 og 34, stk. 3 i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 25 af 18. december 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 25 af 18. december 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter foretages følgende ændringer: xx. xxx 2013 EM 2013/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx om ændring af inatsisartutlov om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter (Præcisering og ændring af regler om udenlandske

Læs mere

Lov om medicinsk udstyr

Lov om medicinsk udstyr Lov nr. 1046 af 17/12/2002 med ændringer ved lov nr. 359 af 09/04/2013 lov nr. 518 af 26/05/2014 Lov om medicinsk udstyr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

FM 2017/132

FM 2017/132 21.04.2017 FM 2017/132 Rettelsesblad Erstatter forslag af 14.03.2017. (Der er foretaget rettelser i 10, stk. 2 samt redaktionelle ændringer jf. lovteknisk notat af 24. marts 2017 fra Bureau for Inatsisartut)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation LBK nr 366 af 10/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

KONCESSION NR. 2013/[xx] TIL TURISTVIRKSOMHED

KONCESSION NR. 2013/[xx] TIL TURISTVIRKSOMHED KONCESSION NR. 2013/[xx] TIL TURISTVIRKSOMHED Naalakkersuisut [måned] [år] KONCESSION TIL TURISTVIRKSOMHED I henhold til 7 i lov nr. 19 af 3. december 2012 om koncession til turistvirksomhed i udvalgte

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Lov om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. (* 1)

Lov om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. (* 1) LOV nr 308 af 17/05/1995 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-05-1995 Økonomi- og Erhvervsministeriet www.retsinformation.dk LOV nr 1051 af 11/12/1996 Yderligere dokumenter: Alle bekendtgørelser m.v. og

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2013 om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet og betaling for miljøtilsyn

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2013 om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet og betaling for miljøtilsyn Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2013 om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet og betaling for miljøtilsyn I medfør af 10, stk. 1, nr. 8, 10, stk. 1, nr. 20, 42, 48, 66, stk. 3 og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr LBK nr 139 af 15/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600736 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af...

BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af... BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af... [ ] om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 511/2014 for så vidt angår registret over samlinger,

Læs mere

Forslag. Lov for Grønland om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2016.

Forslag. Lov for Grønland om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2016. 2015/1 LSV 158 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-3244 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3.

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 25 af 18. december 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 25 af 18. december 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter foretages følgende ændringer: 15. september 2013 EM 2013/105 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx om ændring af inatsisartutlov om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter (Præcisering og ændring af regler om udenlandske

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 8. april 2016 om licens og kvoter til fiskeri

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 8. april 2016 om licens og kvoter til fiskeri Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 8. april 2016 om licens og kvoter til fiskeri I medfør af 9, 10, 10a, 10b, 11, 13, stk. 2 og stk. 3, 23, 24, 33, stk. 2 og 34, stk. 3 i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder. Kapitel 1 Formål, hensyn og definitioner

Forslag til: Inatsisartutlov om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder. Kapitel 1 Formål, hensyn og definitioner 06. april 2010 FM 2010/89 Forslag til: Inatsisartutlov om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder. Kapitel 1 Formål, hensyn og definitioner 1. Inatsisartutloven skal værne om kulturminder

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser

Forslag. Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser 2012/1 LSF 70 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. NST-400-00046 Fremsat den 15. november 2012 af miljøministeren (Ida Auken) Forslag

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven)

Ændringsforslag. til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) 23. november 2009 EM 2009/120 Ændringsforslag Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandling.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene MHz og MHz

Bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene MHz og MHz Bekendtgørelse nr. 1014 af 5. oktober 2006 Bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene 872-876 MHz og 917-921 MHz I medfør af 8, stk.

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 22. april 2004 om myndighedsbehandling af ansøgninger i henhold til is og vandeksportloven

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 22. april 2004 om myndighedsbehandling af ansøgninger i henhold til is og vandeksportloven Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 22. april 2004 om myndighedsbehandling af ansøgninger i henhold til is og vandeksportloven I medfør af 19 og 27 i landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse

Læs mere

Kapitel 1 Formål og definitioner

Kapitel 1 Formål og definitioner Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v. Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med

Læs mere

Tilladelse. nr. G[årstal]-[løbenr.] til efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning

Tilladelse. nr. G[årstal]-[løbenr.] til efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning Tilladelse nr. G[årstal]-[løbenr.] til efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning Oktober 2010 Rev. februar 2013 I henhold til 5 i lov nr. 293 af 10. juni 1981

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation Herved bekendtgøres lov nr. 419 af 6. juni 2002 om teknologi og innovation, med de ændringer, der følger af 39 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, 48 i lov nr.

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Standard Terms Prospecting Licences Hydrocarbons Danish Text. Standardvilkår for forundersøgelsestilladelser. Kulbrinter

Standard Terms Prospecting Licences Hydrocarbons Danish Text. Standardvilkår for forundersøgelsestilladelser. Kulbrinter Standard Terms Prospecting Licences Hydrocarbons Danish Text Standardvilkår for forundersøgelsestilladelser Kulbrinter Government of Greenland BUREAU OF MINERALS AND PETROLEUM Marts 2009 Standardvilkår

Læs mere

Bekendtgørelse af Økologilov

Bekendtgørelse af Økologilov Bekendtgørelse af Økologilov LBK nr 761 af 29/06/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse af Økologilov Hermed bekendtgøres

Læs mere

Bekendtgørelse om lodsning m.v. ved Grønland

Bekendtgørelse om lodsning m.v. ved Grønland Bekendtgørelse om lodsning m.v. ved Grønland I medfør af 1, stk. 3, 3, 6 og 32 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2010, som ændret ved lov nr. 1384 af 23. december 2012

Læs mere

Forslag til: Landstingsforordning nr. xxx af yy 2008 om gas-, vand- og afløbsanlæg. Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde

Forslag til: Landstingsforordning nr. xxx af yy 2008 om gas-, vand- og afløbsanlæg. Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde Den 22. februar 2008 EM 2008/xx Forslag til: Landstingsforordning nr. xxx af yy 2008 om gas-, vand- og afløbsanlæg I medfør 1, 4 og 13, stk. 2-4, i lov for Grønland nr. 943 af 23. december 1986 om el,

Læs mere

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven m.v. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) Justitsministeriet 1 I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

STANDARDVILKÅR FOR TILLADELSER TIL SMÅSKALA EFTERFORSKNING EFTER MINERALER 2009

STANDARDVILKÅR FOR TILLADELSER TIL SMÅSKALA EFTERFORSKNING EFTER MINERALER 2009 STANDARDVILKÅR FOR TILLADELSER TIL SMÅSKALA EFTERFORSKNING EFTER MINERALER 2009 Grønlands Hjemmestyre Marts 2009 Indhold 1. Definitioner...3 2. Ansøgningsprocedure...4 3. Antal tilladelser og forholdet

Læs mere

I medfør af 35, 49, 51, 60, stk. 2 og i landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse, fastsættes følgende:

I medfør af 35, 49, 51, 60, stk. 2 og i landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse, fastsættes følgende: Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 13. september 2004 om eksport og import af vilde dyr og planter mv. omfattet af konventionen af 3. marts 1973 om international handel med udryddelsestruede vilde

Læs mere

Kapitel 1. Formål og definition

Kapitel 1. Formål og definition Inatsisartutlov nr. 8 af 3. juni 2015 om museumsvæsen Kapitel 1 Formål og definition 1. Inatsisartutloven har til formål at sikre Grønlands materielle og immaterielle kulturarv og at fremme det grønlandske

Læs mere

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 7. oktober 2016 (Gældende) Uddrag af lov om behandling af personoplysninger 1-4. (Udelades) Afsnit II Behandlingsregler Kapitel 4 Behandling af oplysninger

Læs mere

Kapitel 2 Fælles betingelser for tilskud

Kapitel 2 Fælles betingelser for tilskud Inatsisartutlov nr. 20 af 28. november 2016 om mediestøtte Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Der kan efter ansøgning herom ydes mediestøtte i form af projekttilskud og driftstilskud. Stk.

Læs mere

Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx 2006 om fiskerifinansieringspulje. Kapitel 1 Oprettelse af fiskerifinansieringspulje

Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx 2006 om fiskerifinansieringspulje. Kapitel 1 Oprettelse af fiskerifinansieringspulje 14. september 2006 EM 2006/43 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx 2006 om fiskerifinansieringspulje Kapitel 1 Oprettelse af fiskerifinansieringspulje 1. Landstingslovens formål er, at yde tilskud

Læs mere

EM 2017/101. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

EM 2017/101. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 07-08-2017 EM 2017/101 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om alkohol Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Denne Inatsisartutlov omfatter alt salg og udskænkning af alkoholholdige drikke.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 13 af 6. juni 2016 om anmeldelse af fødsler og dødsfald, begravelse og kirkegårde. Kapitel 1 Anmeldelse af fødsler og dødsfald

Inatsisartutlov nr. 13 af 6. juni 2016 om anmeldelse af fødsler og dødsfald, begravelse og kirkegårde. Kapitel 1 Anmeldelse af fødsler og dødsfald Inatsisartutlov nr. 13 af 6. juni 2016 om anmeldelse af fødsler og dødsfald, begravelse og kirkegårde Kapitel 1 Anmeldelse af fødsler og dødsfald 1. Fødsler og dødsfald, der finder sted i Grønland eller

Læs mere

Lov om inkassovirksomhed

Lov om inkassovirksomhed Lov om inkassovirksomhed Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for inkassovirksomhed, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Med undtagelse af 9-11, 12, stk. 1-3, 13 og 29 gælder loven ikke for inkassovirksomhed,

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/xx. Kapitel 1 Anvendelsesområde

20. maj 2015 EM 2015/xx. Kapitel 1 Anvendelsesområde 20. maj 2015 EM 2015/xx Forslag til: Inatsisartutlov om kunstnerisk virksomhed Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Kunstnerisk virksomhed omfatter aktiviteter inden for følgende kunstområder: 1) Arkitektur.

Læs mere

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland BEK nr 647 af 31/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2015-6797 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Tilladelsens omfang. Tilladelsesindehaveren samt overdragelse

Tilladelsens omfang. Tilladelsesindehaveren samt overdragelse Telestyrelsen den 16. oktober 2001 Tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt landmobilt radionet særligt til nød- og beredskabskommunikation i Danmark (nød- og beredskabsnettet)

Læs mere

5. juni 2012 EM 2012/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1 Lovens formål

5. juni 2012 EM 2012/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1 Lovens formål 5. juni 2012 EM 2012/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder Kapitel 1 Lovens formål Formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål at fremme ligestilling

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til fiskeri efter muslinger og østers herunder om overdragelige fartøjstilladelsesandele

Bekendtgørelse om tilladelse til fiskeri efter muslinger og østers herunder om overdragelige fartøjstilladelsesandele BEK nr 463 af 09/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 25. september 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-7400-000058 Senere ændringer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner LBK nr 210 af 17/03/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Forsknings- og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) LBK nr 244 af 10/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 17-0129145 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 6. december 2011 om fiskeriets bifangster

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 6. december 2011 om fiskeriets bifangster Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 6. december 2011 om fiskeriets bifangster I medfør af 10 a, 23, stk. l, 33, stk. 2 og 34, stk. 3 i landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, som bl.a. ændret

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet Råstoffer Råstoffer Administration af råstofområdet Administration af råstofområdet Råstofområdet reguleres af Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. august 2012 EM 2012/84 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er at indsætte bestemmelse om gebyrer i fiskeriloven. Indføringen er reelt set ikke ny,

Læs mere

Gældende formulering. Forslag til ny bekendtgørelse

Gældende formulering. Forslag til ny bekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 668 af 28. juni 2005 om Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed sammenholdt med revideret forslag af 23. juli 2008 til ny bekendtgørelse Gældende formulering Forslag til ny bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

8. maj 2015 FM2015/101 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

8. maj 2015 FM2015/101 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen. Afgivet til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is LBK nr 1248 af 05/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0856595 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

A rettede i august 2007 henvendelse til ombudsmanden for at klage over et af Råstofdirektoratet meddelt påbud om overholdelse af råstofloven

A rettede i august 2007 henvendelse til ombudsmanden for at klage over et af Råstofdirektoratet meddelt påbud om overholdelse af råstofloven INATSISARTUT OMBUDSMANDIAT :: LANDSTINGETS OMBUDSMAND Klage over påbud om overholdelse af råstofloven A rettede i august 2007 henvendelse til ombudsmanden for at klage over et af Råstofdirektoratet meddelt

Læs mere