Referater fra HBM d. 22. oktober og d. 7. december 2012 blev underskrevet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referater fra HBM d. 22. oktober og d. 7. december 2012 blev underskrevet."

Transkript

1 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 24. januar 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Janus Pill Christensen 24. januar 2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen, Tine Nielsen, Kent Sandholt, Line Schiellerup, Kirsten Ægidius, Esther Skovhus Jensen, Morten Høgh, Gitte Nørgaard, Carsten B. Jensen, Sanne Jensen, Martin Ljungberg (observatør for de studerende). Afbud: Martin Ljungberg (observatør for de studerende). HB-møde d. 24. januar Referater til underskrift Referater fra HBM d. 22. oktober og d. 7. december 2012 blev underskrevet. 2. Sager til diskussion/beslutning 2.0 Status på organisationsændringer i sekretariatet Direktør Jette Frederiksen orienterede mundtligt om status på de pågående organisationsændringer i sekretariatet, der skal resultere i en endnu bedre medlemsservice og i sidste ende i højere medlemstilfredshed og -loyalitet. 2.1 Strategiplan 2014 Indstilling: At hovedbestyrelsen i forbindelse med hovedbestyrelseskonferencen d. 22/ drøfter, kvalificerer og godkender det fremlagte materiale som rammen for Danske Fysioterapeuters Strategiplan Det vil sige:

2 1. At HB godkender Rekruttering & fastholdelse og Jobvækst i den private sektor som de to overordnede formål med Strategiplan At HB godkender Erhvervsindsats, Faglig kvalitet i fysioterapi og Kvalitet og service med underliggende projekter som de tre strategiske indsatser, der skal arbejdes med i At HB drøfter og kommer med input til succeskriterier og målepunkter for de underliggende projekter. Resumé: Danske Fysioterapeuters vision er at være dagsordenssættende på sundheds-området og at sikre fysioterapeuter attraktive løn- og arbejdsvilkår. Forudsætningen herfor er først og sidst medlemstilslutning. En høj organisationsprocent og dermed et solidt økonomisk fundament er afgørende for foreningens eksterne legitimitet, indflydelse og handlerum. Danske Fysioterapeuters organisationsprocent har været faldende igennem det seneste år og den samlede medlemstilfredshed ligger pt. under FTF-niveau. Det samme gælder medlemsloyaliteten: I juni 2012 overvejede godt hvert 5. medlem at melde sig ud af foreningen. Med Strategiplan 2014 skal vi vende udviklingen i organisationsprocenten og sikre ressourcer til at hjælpe medlemmerne med deres primære udfordring i de kommende år: At finde beskæftigelse på ordentlige vilkår i en tid med en presset offentlig sektor og flere færdiguddannede fysioterapeuter i Danske Fysioterapeuter skal gennem rådgivning og facilitering af innovation på det private arbejdsmarked og udvikling og dokumentation af den faglige kvalitet i fysioterapi medvirke til, at der skabes nye jobs til dem alle. Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling På hovedbestyrelseskonferencens første dag blev strategi drøftet indgående og perspektiveret i forhold til de udfordringer medlemsundersøgelsen blandt andet peger på. Hovedbestyrelsen behandlede herefter på dette møde officielt strategiplanen. 1. Erhvervsindsats Projekt 1: Erhvervsstrategi Der var en drøftelse af jobskabelse i den private sektor kontra jobskabelse generelt herunder jobskabelsen i den offentlige sektor. 2/25

3 Det blev fremført, at strategien ikke alene burde fokusere på jobskabelsen i den private sektor, men også i den offentlige sektor. For selvom den offentlige økonomi ikke kan forventes at vokse særligt meget i de kommende år, kan det på ingen måde udelukkes, at de nuværende ressourcer omfordeles til fordel for fysioterapeuter. Desuden blev det fremhævet at væksten i den private sektor skal ses som en helhed i forhold til den offentlige sektor. Der skal være vækst samlet set i antallet af stillinger og opgaver. Denne pointe bør skrives ind i baggrundsnotatet. Vi er ikke interesseret i at opgaver i det offentlige flyttes til det private. Heroverfor blev der argumenteret for at hovedbestyrelsen skal turde tage et valg i strategiplanen og fokusere på væksten på det private arbejdsmarked. Der er i Lighthouse-rapporten om det private sundhedsmarked dokumentation for, at der er et stort jobpotentiale for fysioterapeuter i den private sektor. Men selvfølgelig skal der være tale om en samlet vækst, og ikke at de nuværende offentligt finansierede fysioterapeutiske ydelser fremover skal finansieres af brugerbetaling. Det blev bemærket, at det i forhold til erhvervsstrategien bør præciseres, at det ikke kun handler om vækst i antallet af virksomhederne, men væksten også kan ske ved, at de nuværende virksomheder bliver større. Desuden bør det specificeres, at der bør være fokus på at måle på medlemmernes tillid til, at organisationen bedre kan løfte opgaverne i forhold til det private arbejdsmarked. Begrebet iværksætteri bør erstattes af innovation og iværksætteri. 2. Faglig kvalitet i fysioterapi Projekt 1: Database i fysioterapi Det blev bemærket, at foreningen skal se på, hvad der er smartest for os. Måske er det ikke vores egen database for fysioterapi, vi skal udvikle. Måske skal vi knytte os op på flere databaser. Det blev klargjort, at der vil være fokus herpå. Projekt 2: Implementering af faglige selskaber i fysioterapi Der kommer en mindre gennemskrivning af projektbeskrivelsen med henblik på at opdatere denne i overensstemmelse med den tid, der gået siden udarbejdelsen i efteråret. Hovedbestyrelsen indskærpede, at det er vigtigt med synlighed omkring projektet skal medvirke til branding af professionen og foreningens faglige profil. Projekt 3: Kvalitetsdeklaration for vederlagsfri fysioterapi 3/25

4 Arbejdsgruppen bør suppleres med en kommunalrepræsentant. 3. Kvalitet & service Projekt 1: Medlemsservice Det bør fremgå klart, at målet er at øge medlemstilfredsheden. Formålet bør justeres, så det fremgår, at det handler om at øge medlemmernes opfattelse af, at de får en god service, og der er kvalitet i de svar, de får fra sekretariatet. Projektet vil blive koordineret i forhold til udviklingen af indholdet på hjemmesiden. Projekt 2.1 Kvalitetsstandarder, Afskedigelsessager Det blev indskærpet, at det er vigtigt med en tæt dialog med foreningens tillidsrepræsentanter og en klar arbejdsdeling mellem tillidsrepræsentanterne og sekretariatet i forbindelse med afskedigelsessager. Projekt 2.1 Kvalitetsstandarder, Løn og lønforhandling HB lægger vægt på, at foreningen ikke lover noget, vi ikke kan holde på området, men at medlemmerne samtidig ved, at vi kæmper for dem. Derfor er det vigtigt med kommunikation og åbenhed f.eks. om høringssvar og overenskomstforhandlinger. Projekt 2.4 Kvalitetsstandarder, kvalitet i rådgivningen (private sektor) I forhold til rådgivning om barsel i den private sektor er der efter MSI-rapporten blevet foretaget en omstrukturering i sekretariatet, der har sikret den tilstrækkelige viden på området. Hovedbestyrelsen ønsker, at rådgivning om barsel fremgår eksplicit af projektbeskrivelsen. Projekt 3.1: Nye ydelser til nye segmenter, Kandidater Vi skal arbejde med at blive tydeligere i forhold til de jobområder, hvor vi ser, at kandidaterne særlig kan byde ind med deres kompetencer. Vi bør sørge for fortsat at udvikle et tæt samarbejde med SDU. Der bør arbejdes videre med afgrænsningen af målgruppen for indsatsen. Dækker indsatsen fx ph.d.er og postdoc er? Sekretariatet vil se på den endelige afgrænsning. Det er under alle omstændigheder vigtigt med opmærksomhed på de tilgrænsede grupper til kandidaterne. Projekt 3.2: Nye ydelser til nye segmenter, Ledere Inddragelse af lederne i udmøntningen af målene med strategien er alfa og omega, indskærpede HB. Det blev bemærket, at der allerede er dialog med lederfraktionen om netværksdannelse der er meget tilfredse med rekrutteringen af en ny medarbejder på området. Desuden samarbejdes der 4/25

5 tæt med Ergoterapeutforeningen, fordi de typisk er ledere for begge faggrupper. Det blev bemærket, at der med fordel kunne arbejdes med at få klinikejerne til at se sig selv som ledere frem for alene som klinikejere. Generelt er det vigtigt med inddragelse og dialogen med relevante parter omkring foreningens strategi. Konklusion Der blev stillet ændringsforslag om, at det overordnede formål ændres fra jobvækst i den private sektor til jobskabelse 6 personer (Tine Nielsen, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen, Gitte Nørgaard Nielsen, Kent Sandholdt og Kirsten Ægidius) stemte for ændringsforslaget. 6 personer (Tina Lambrecht, Carsten Jensen, Line Schiellerup, Esther Skovhus Jensen, Morten Høgh og Sanne Jensen) stemte for at bibeholde formuleringen med en enkelt ændring så private sektor ændres til private arbejdsmarked Da der var stemmelighed var den konstituerede formands stemme udslagsgivende således at formuleringen blev Jobvækst på det private arbejdsmarked. Hovedbestyrelsen godkendte dermed rekruttering & fastholdelse og Jobvækst på det private arbejdsmarked som de to overordnede formål med Strategiplan Desuden godkendte hovedbestyrelsen Erhvervsindsats, Faglig kvalitet i fysioterapi og Kvalitet og service med underliggende projekter som de tre strategiske indsatser, der skal arbejdes med i Endelig besluttede hovedbestyrelsen, at de relevante målgrupper i oversigten slettes, fordi målgrupperne skaber mere forvirring end klarhed, og fordi nogle grupper måske vil føle sig overset, uden at dette er tilfældet. Afslutningsvist blev det bemærket, at det er vigtigt at kommunikationen omkring strategiplanen drøftes løbende i hovedbestyrelsen. Sekretariatet blev desuden bedt om at udarbejde et par bullets til hovedbestyrelsen omkring, hvordan man kort kan opsummere det overordnede fokusområde Jobvækst på det private arbejdsmarked. 5/25

6 2.2 Forslag til forretningsorden for hovedbestyrelsen Indstilling: At det fremlagte forslag til en forretningsorden for hovedbestyrelsen drøftes og godkendes. Resumé: Der blev første gang fremlagt et udkast til en forretningsorden på HB-mødet i december Med udgangspunkt i hovedbestyrelsens bemærkninger dertil, fremlægges nu et revideret udkast til godkendelse. Konklusion Forretningsordenen blev godkendt med et par mindre bemærkninger, der er rettet i den endelige version af forretningsordenen, der er vedlagt referatet som bilag. Det blev desuden besluttet, at sekretariatet skal fremlægge et oplæg til koordinering af hovedbestyrelsens deltagelse i konferencer mv. på et kommende HB-møde. 2.3 HB-Konstituering Indstilling: 1. Næstformand At hovedbestyrelsen vælger en næstformand. At hovedbestyrelsen overlader førstedrøftelsen om en arbejdsdeling mellem formand og næstformand til næstformanden og den nye formand, der er valgt d. 1. april At hovedbestyrelsen beder Esther Skovhus Jensen træde til som international koordinator og genudpeger hende som repræsentant i nordisk og WCPT-regi i perioden frem til d. 1. april Interne udvalg og råd At hovedbestyrelsen udpeger medlemmer til interne udvalg og råd i det omfang, der er opstået vakante pladser efter Repræsentantskabsmøde Eksterne repræsentationer At hovedbestyrelsen udpeger medlemmer til eksterne repræsentationer. 6/25

7 Resumé: 1. Næstformand Ifølge 21, stk. 2 i foreningens love, skal hovedbestyrelsen konstituere sig med en næstformand ved førstkommende ordinære hovedbestyrelsesmøde efter hvert repræsentantskabsmøde. HB valgte på sit møde d. 7. december 2012 pga. tidsnød og ønske om supplerende materiale (jf. bilag 2) at udsætte valget til andet ordinære HBmøde. I bilag 1-3 gengives næstformandsfunktionen med udgangspunkt i foreningens love, hovedbestyrelsens forretningsorden og tidligere HBdrøftelser. Det indstilles på den baggrund, at HB vælger en næstformand. Da der pt. afholdes nyvalg til formandskabet for foreningen, anbefales det at udskyde beslutningen om en nærmere arbejdsdeling mellem formand og næstformand, til den nye formand er valgt og har haft mulighed for at have en indledende drøftelse med næstformanden selv. Formandskabet kan herefter præsentere et oplæg til drøftelse i hovedbestyrelsen. Da der er tale om så kort en periode, anbefales det desuden, af hensyn til en vis kontinuitet i det internationale arbejde, at bede Esther Skovhus Jensen bevare ansvaret herfor (se bilag 6, eksterne repræsentationer) som international koordinator i perioden frem til d. 1. april Interne udvalg og råd Hovedbestyrelsen har nedsat en række interne udvalg og råd. Det blev på sidste HB-møde besluttet, at den eksisterende udvalgs- og rådsstruktur skal revideres med henblik på en implementering af en ny struktur i sommeren Det blev derfor besluttet så vidt muligt at bevare den eksisterende bemanding og kun udpege nye medlemmer til de udvalg og råd, hvor: a) mødeaktiviteten ikke er blevet suspenderet frem til beslutningen om en ny struktur, og b) der er opstået vakante pladser i forlængelse af repræsentantskabsmødet 2012 (jf. bilag 2). Bilag 4 udgør en oversigt over foreningens udvalg og råd mv. med nuværende medlemmer. Bemærk, at der ikke er politisk repræsentation eller hovedbestyrelsesudpegede medlemmer i alle organer. I bilag 1 opsummeres, hvilke fora, der skal udpeges nye medlemmer til, og hvor mange. Bilag 5 er en indstilling fra TR-rådet om to nye medlemmer til Arbejdsmarkedspolitisk Udvalg Offentlig/Privat (AUOP). 7/25

8 3. Eksterne repræsentationer Bilag 6 udgør en oversigt over Danske Fysioterapeuters direkte og indirekte repræsentation i eksternt regi. Igen er det ikke alle fora, der skal udpeges repræsentation i på HB-mødet. Hvilke poster, der skal besættes, opsummeres i bilag 1. Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling 1. Næstformand Hovedbestyrelsen fandt det væsentlig i forhold til overholdelsen af foreningens vedtægter, at der blev valgt en næstformand til trods for, at foreningen står midt i en formandsvalgkamp, og profilen på den nye formand derfor endnu ikke kendes. 2. Interne udvalg og råd Der var en drøftelse af muligheden for at udvide UPP med ét HB-medlem for at få flere af de nye kompetencer i hovedbestyrelsen med ind i udvalget. Der var en debat om fordele og ulemper. Blandt fortalerne blev det fremhævet at hovedbestyrelsens beslutninger kan blive bedre ved at flere kompetencer kommer med i udvalget. Herimod blev der argumenteret for, at det er en glidbane at udvide udvalget, når udvalget ikke er hørt inden denne beslutning samt at en udvidelse bør afvente oplægget til en revideret udvalgsstruktur, der skal drøftes her til sommer. Konklusion 1. Næstformand og international koordinator Kirsten Ægidius blev enstemmigt valgt som næstformand under den forudsætning, at der ses på nykonstituering, når der er valgt en ny formand. Esther Skovhus Jensen blev indsat som international koordinator under samme betingelser. 2. Interne udvalg og råd mv. Kent Sandholt blev udpeget til Udvalg for Professionsudvikling og Uddannelse (UPU) Line Schiellerup blev udpeget til Arbejdsmarkedspolitisk Udvalg Offentlig/Privat (AUOP) TR-rådets indstilling om indsættelse af Lisbet Jensen (med Kirsten Thoke som suppleant) og Rikke Vigstrup Dallgaard (med Helene Benfeldt som suppleant) til AUOP blev godkendt. 8/25

9 Et flertal af hovedbestyrelsen besluttede at udvide Udvalg for Praksis/Privat (UPP) med ét HB-medlem. Sanne Jensen og Morten Høgh blev udpeget som de to nye medlemmer. Der er tale om en midlertidig opnormering af udvalget. Der skal kigges på sammensætningen (herunder antallet af HB-medlemmer i udvalget igen), når der er truffet beslutning om en ny udvalgsstruktur til sommer. Gitte Nørgaard blev udpeget til Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling. Carsten B. Jensen og Sanne Jensen blev udpeget til bedømmelsesudvalget for Danske Fysioterapeuters Pris og Innovationsog iværksætterprisen. Tina Lambrecht og Morten Høgh blev udpeget til styregruppen for implementering af faglige selskaber i fysioterapi. 3. Eksterne repræsentationer Sanne Jensen blev udpeget til Landssamarbejdsudvalget under sygesikringens overenskomst (LSU) med Morten Høgh som suppleant. Sanne Jensen blev udpeget som suppleant til Rådgivende følgegruppe til vederlagsfri fysioterapi. Morten Høgh blev udpeget til Gigtforeningens repræsentantskab med Tina Lambrecht som suppleant. Gitte Nørgaard blev udpeget til Vanførefondens repræsentantskab. Tine Nielsen, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen, Esther Skovhus Jensen, Tina Lambrecht og Kent Sandholt blev udpeget til FTF-kongressen med Kirsten Ægidius som suppleant. Tine Nielsen blev valgt til FTF s repræsentantskab med Esther Skovhus Jensen som suppleant. Esther Skovhus blev i kraft af sin egenskab som international koordinator udpeget til de nordiske samarbejdskonferencer, til The European Region of WCPT s delegeretmøder og WCPT s delegeretmøder. 9/25

10 2.4 Delegation af beslutningskompetence Indstilling: At hovedbestyrelsen overdrager følgende beslutninger til formanden: Udpegning af optællingskomite ved valg af regionsformand og ved valg til repræsentantskabet Eksklusion grundet kontingentrestance Resumé: Hovedbestyrelsen har tidligere besluttet at delegere beslutningskompetencen for en række formelle forhold, der ifølge Danske Fysioterapeuters love er henlagt fra hovedbestyrelsen, til formanden (HBM 09/12/09). Idet der nu er trådt en ny hovedbestyrelse sammen, vurderes det at være relevant, at hovedbestyrelsen på ny får lejlighed til at tage stilling til delegationen af beslutningskompetencen på disse områder. Baggrunden for at hovedbestyrelsen tidligere har besluttet at overdrage beslutningskompetencen på udvalgte områder til formanden var, at der skulle gives mere rum til overordnede drøftelser i hovedbestyrelsen. Det er vurderingen, at dette argument forsat har relevans, og derfor indstilles det at hovedbestyrelsen på ny beslutter, at overdrage beslutningskompetence for de ovennævnte forhold til formanden. Hovedbestyrelsen vil fortsat via HBorientering løbende blive informeret om beslutninger truffet inden for de områder, der forslås delegeret til formanden. Det skal bemærkes, at beslutningskompetencen vedrørende valg af optællingskomite i tilfælde af formandsvalg efter tidligere ønske fra hovedbestyrelsen ikke delegeres til formanden. Der henvises til bilag 1 for en uddybning af de enkelte områder, hvor beslutningskompetencen foreslås delegeret til formanden. Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling Ingen. Konklusion Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. 10/25

11 2.5 Fortrolig sag 2.6 Arbejdsgiverrådgivning i Danske Fysioterapeuter Indstilling: At model for arbejdsgiverrådgivning i Danske Fysioterapeuter godkendes. At afprøvning af model for arbejdsgiverrådgivning besluttes, herunder budget ramme på kr. Resumé: På grund af udtalt ønske fra medlemmerne, har Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse besluttet, at arbejdsgiverrådgivningen i Danske Fysioterapeuter skal outsources med henblik på at sikre, at brugere af Danske Fysioterapeuters rådgivning oplever, at der er vandtætte skotter mellem rådgivning af medlemmer med henholdsvis arbejdsgivere og privatansatte. Sekretariatet har afsøgt mulighederne og fundet, at Tandlægeforeningen opfylder hovedbestyrelsens krav til samarbejdsorganisation. Der er således udarbejdet en model for Tandlægeforeningens varetagelse af arbejdsgiverrådgivning for Danske Fysioterapeuter, som nu forelægges hovedbestyrelsen til beslutning. Det anbefales, at modellen afprøves i et etårigt projekt med henblik på at tilpasse og kvalitetsudvikle modellen, herunder udvikle endelig model for finansiering samt tage kvalificeret stilling til modellens relevans for Danske Fysioterapeuter. Der afsættes kr. til projektet. Beløbet dækker honorering af Tandlægeforeningen svarende til max. 28 timer pr. måned samt projektudgifter. Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling Sekretariatet klargjorde at samarbejdet med Tandlægeforeningen i første omgang etableres i en prøveperiode. Argumentet for valget af outsourcing er uvildighed. Argumentet for at vælge Tandlægeforeningen er, at man der har kompetencerne og erfaringen.. Det blev desuden klargjort, at forskellen mellem Danske Fysioterapeuter og Tandlægeforeningen er, at de kun har ejere og privatansatte. Endelig blev det nævnt, at arbejdsgiverrådgivningen gælder i forhold til selvstændige fysioterapeuter, som er arbejdsgivere. Og omhandler således problemstillinger, som opstår mellem arbejdsgivere og ansatte. 11/25

12 Problemstillinger mellem ejere og lejere af ydernumre er ikke en del af denne ordning. Disse håndteres stadig i Fag og Erhverv. Der var en drøftelse af, hvad man kan forvente af rådgivningen. Spørgsmålet er, om ejer føler sig godt nok vejledt, når der medieres. Hertil blev det bemærket, at en saglig rådgivning også bør indeholde en mediering. Det blev bemærket, at nogle medlemmer måske kunne spørge sig selv, hvorfor man så skal være medlem af Danske Fysioterapeuter, når det er Tandlægeforeningen, man snakker med? Hertil blev det bemærket, at når det er på dagsordenen nu så er det fordi, vi har en stor medlemsutilfredshed på dette område. Og det er særligt tilliden til, at Danske Fysioterapeuter kan løfte opgaven, der betyder, at der som en forsøgsordning arbejdes med denne model. Og at hovedbestyrelsen derfor allerede i efteråret gav tilslutning til at finde en model, hvor klinikejere, der har brug for råd og vejledning i forhold til deres arbejdsgiverrolle overfor andre fysioterapeuter, rådgives udenfor foreningen. Modellen kommer således ikke kun de utilfredse ejere men også utilfredse privatansatte til gode. Der blev givet udtryk for, at modellen med Tandlægeforeningen på sigt ikke bør koste mere end en inhouse-løsning. I forlængelse heraf blev det klargjort, at hvis rådgivningen ikke bliver brugt, så vil rammen på de kr. heller ikke blive brugt. Det er engangsbevilling, og projektet stopper, når rammen er brugt. Projektet vil herefter blive evalueret. Der blev efterspurgt et overslag over målgruppens størrelse. Det blev tilkendegivet, at inddragelsen af repræsentanter fra ejerne er meget vigtig i forbindelse med projektet. Hertil blev det bemærket, at fraktionen af praktiserende allerede har været hørt i forhold til modellen, og de er positivt stemt overfor den. Desuden vil der blive nedsat et udvalg med blandt andet en ejer og en ansat til at følge forsøget. Konklusion Hovedbestyrelsen besluttede: At godkende modellen for arbejdsgiverrådgivning i Danske Fysioterapeuter. At godkende afprøvningen af modellen for arbejdsgiverrådgivning indenfor en økonomisk ramme på kr. 12/25

13 2.7 Danske Fysioterapeuters strategi for professionsudvikling Indstilling: Det indstilles, at Danske Fysioterapeuters reviderede strategi for professionsudvikling godkendes. Resumé: Danske Fysioterapeuters strategi for professionsudvikling er Danske Fysioterapeuters overordnede politiske strategi for professionens udvikling. Formålet med strategien er at sikre, at professionen udvikler sig på en måde, som skaber størst mulig værdi for samfundet og borgerne, for professionen og for den enkelte fysioterapeut. Danske Fysioterapeuter formulerede første gang en samlet politisk strategi for professionsudvikling i Nærværende strategi, som er udarbejdet i regi af Udvalg for Professionsudvikling og Uddannelse, er formuleret i forlængelse af denne, idet resultater af indsatser i den mellemliggende periode er inddraget. Hovedbestyrelsen blev på sit møde den 3. maj 2012 præsenteret for første udkast til revideret strategi. I efteråret 2012 var strategiudkastet i høring blandt de forskellige relevante miljøer indenfor fysioterapiprofessionen. Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling Der blev indledningsvist orienteret om, at strategien havde været i høring hos studielederne, lederfraktionen, fraktionen af kliniske undervisere samt fagfora og faggrupper. Der blev stillet følgende 3 spørgsmål i forbindelse med høringen: 1. Hvad er jeres overordnede vurdering af strategien? 2. Er der elementer, som der eventuelt bør skrues op og/eller ned for? 3. Vil I kunne bruge denne strategi i jeres arbejde inden for professionen? Det blev bemærket, at det bør præciseres, at arbejdsgiverne ikke kun bør have en overenskomstmæssig forpligtelse til efter- og videreuddannelse, men også en forpligtelse som ledere. Der blev peget på, at der mangler mere om teknologi inden for fysioterapeutuddannelsen, fx på det biomekaniske område. Det blev stillet spørgsmål til formuleringen omkring, at fysioterapeuter i højere grad kommer til at stå uden fysfaglig ledelse i tværfaglige sammenhænge. 13/25

14 Sekretariatet bemærkede, at dette er med i strategien for at ruste fysioterapeuter til de organisationsforandringer, der er gennemført, og vil komme, hvor man netop vil få større tværfaglige enheder. Det blev foreslået, at man lægger vægt på opgavedrevne organisationsformer. Forholdet omkring uddannelseskapacitet står lidt for sig selv og spørgsmålet er, hvornår vi i givet fald skal arbejde for at nedbringe uddannelseskapaciteten? Det blev præciseret, at foreningen pt. går efter en forskningsbaseret uddannelse, men ikke mener noget om, hvor uddannelserne i fremtiden skal være altså, om det skal være på universiteterne. Der vil være en fornyet diskussion heraf i indeværende hovedbestyrelsesperiode. Konklusion Hovedbestyrelsen besluttede at godkende Danske Fysioterapeuters reviderede strategi for professionsudvikling, idet de afgivne bemærkninger indarbejdes i den endelige version af strategien. 2.8 Indstillinger fra Arbejdsmiljørådet Indstilling: Det indstilles, at Hovedbestyrelsen Godkender den foreliggende status og strategi på arbejdsmiljøområdet I forbindelse med OK13 har fokus på, at overenskomster og aftaler understøtter arbejdet med sundhedsfremme Sonderer terrænet for, hvilke skattemæssige og ansvarsmæssige problemstillinger, der kan være i forbindelse med udnyttelsen af sundhedsfremmende tilbud. I øvrigt tager referatet til efterretning Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling Der blev orienteret om, at indstillingerne særligt skal ses som løftestang til at få fokus på arbejdsmiljøområdet i relevante sammenhænge herunder ikke mindst strategiplanen 1. Konklusion Indstillingerne blev godkendt med en bemærkning om, at der ses på mulighederne for at adressere arbejdsmiljørådets anbefalinger i relation til strategiarbejdet ikke mindst i relation til indsatsen over for lederne. 1 Under drøftelsen blev Københavns kommunes sundhedspolitik berørt. Den kan ses her. 14/25

15 3. Sager til orientering 3.1 Fortrolig sag 3.2 Evaluering af repræsentantskabsmødet 2012 Indstilling: At hovedbestyrelsen drøfter evalueringen af repræsentantskabsmødet. Resumé: Der er foretaget en evaluering af repræsentantskabsmødet blandt deltagerne på mødet. Evalueringen peger på en generel høj tilfredshed med indhold og afviklingen af repræsentantskabsmødet. Evalueringen er vedlagt som bilag 1. Udover den skriftlige evaluering åbner punktet mulighed for, at hovedbestyrelsen selv kommer med kommentarer og bemærkninger til afviklingen af repræsentantskabsmødet. Der har desuden været afholdt et evalueringsmøde mellem dirigenten, direktør, konstitueret formand og den sekretariatsansvarlige for repræsentantskabsmødet. Hovedpointerne fra mødet er følgende: Der kan med fordel arbejdes med at bryde mødeformen op også under nogle af de mere formelle punkter. Der bør klart arbejdes for flere mindre formelle punkter som debatten om kvalitet i træningen. Gæsterne bør være inviteret til at deltage under debatten af hele beretningen og ikke kun frem til frokost. Det bør overvejes at bruge tendensafstemninger i de tilfælde, hvor et lille mindretal bliver ved med at trække debatten, mens størstedelen er afklaret og ønsker at gå videre til næste punkt på dagsordenen. Hovedbestyrelsen kan med fordel fordele nogle af opgaverne med at debattere nogle af de fælles indstillinger fra hovedbestyrelsen. Det fungerede godt under nogle punkter modsat kom hovedbestyrelsen måske til at fylde for meget under andre debatter. Bordopstillingen bør være mere inkluderende, og det bør overvejes om hovedbestyrelsen behøver at sidde på et podie. Der bør overvejes et nyt konferencested, hvis ikke mobilfaciliteterne bliver bedre. Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling 15/25

16 Sekretariatet bemærkede indledningsvist, at repræsentantskabsmødet generelt havde fået en god evaluering, men at flere pegede på ønsket om lidt mere tid til at diskutere beslutningsforslagene. Der var kun ganske kort tid til drøftelsen af evalueringen, så hovedbestyrelsen besluttede at tage evalueringen op igen i forbindelse med planlægningen af det næste repræsentantskabsmøde i Det blev bemærket: At den fysiske opsætning bør ændres. At HB, så snart dato for næste repræsentantskab er besluttet, skal tage stilling til, hvem der skal være dirigent. At hovedbestyrelsen bør drøfte sin egen rolle på repræsentantskabsmødet. Fylder vi for meget i debatten og bøjer vi for sjældent af i diskussionerne? Selvom referatet officielt ikke skal godkendes af repræsentanterne, men af dirigenten og referenterne, så bør det overvejes, om det bør komme i høringen blandt repræsentanterne, inden det udsendes. Konklusion Hovedbestyrelsen drøftede evalueringen. 3.3 Opfølgning på beslutninger på repræsentantskabsmødet Indstilling: At hovedbestyrelsen drøfter opfølgningen på repræsentantskabsmødet og tager hermed orientering om arbejdet til efterretning. Resumé: På repræsentantskabsmødet blev det truffet en række beslutninger, som hovedbestyrelsen og sekretariatet i fællesskab skal arbejde videre med og følge op omkring. Der er udarbejdet et notat med et overblik over de beslutninger, der skal følges op på. Notatet lægger vægt på de formelle beslutninger og der hvor hovedbestyrelsens tilkendegivelser på bestemte områder er taget til referat. I tillæg til de formelle beslutninger har sekretariatet fokus på opsummeringer af debatterne. Disse bidrag vil blive løftet ind i arbejdet med strategiplanen ikke 16/25

17 som selvstændige indsatsområdet, men som et bidrag til at kvalificere foreningens strategi på udvalgte områder. Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling Sekretariatet orienterede om opfølgningen på repræsentantskabsmødet og er for fleres vedkommende allerede indarbejdet i strategiplanen. Det blev præciseret at hovedbestyrelsen løbende vil blive præsenteret for dette oversigtsnotat, således at bestyrelsen kan følge op på de beslutninger, der bliver truffet på repræsentantskabsmødet. Konklusion Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Hovedbestyrelsen besluttede at notatet skal gøres tilgængelig på hjemmesiden, og at repræsentanter skal gøres særligt opmærksomme på notatets eksistens. 3.4 Nye opgaver for fysioterapeuter på sygehuse Indstilling: At orientering vedrørende strategi for nye opgaver for fysioterapeuter på sygehuse tages til efterretning. Resumé: Danske Fysioterapeuter har i Strategiplan 2012 haft et særligt indsatsområde omkring nye opgaver for fysioterapeuter på sygehuse. Indsatsområdet blev afrapporteret på HBM i oktober med notatet Nye opgaver for fysioterapeuter på sygehuse Status på indsatsområde ( ). Fysioterapifaglige ledere på sygehusene er qua deres direkte kontakt med fysioterapeuterne, sygehuslæger og sygehusledelser vigtige aktører i forhold til at fremme konkrete tiltag lokalt. Der er derfor gennemført to møder med repræsentanter fra samtlige regioner. Lederne har givet input til den politiske strategi og drøftet og delt erfaringer. Danske Fysioterapeuters strategi for nye opgaver for fysioterapeuter på sygehuse er på baggrund af det seneste møde med lederne redigeret og forelægges nu HB til orientering. Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling Intet. Konklusion 17/25

18 Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 4. Koordineringspunkter 4.1 Rulledagsorden for kommende HB-møder Den forelagte rulledagsorden blev godkendt uden bemærkninger. 4.2 Orientering fra møder (8. dec jan 2013) Tina Lambrecht havde inden HB-mødet fremsendt en skriftlig orientering om relevant mødeaktivitet. 5. Evt. 6. Evaluering af HB-mødet og HB-konferencen januar 2013 Evalueringen foretages, som det blev besluttet på hovedbestyrelsesmødet i maj 2011 (pkt. 2.7), med udgangspunkt i de fire værdier for hovedbestyrelsen arbejde: Anerkendelse/respekt Udvikling og innovation Viden Ansvarlighed Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: Generelt et spændende møde både det formelle og den uformelle del. Evalueringen skal ikke være så kort som den er i dag jf. vores snak på hovedbestyrelseskonferencen. Jeg synes, at vi er gode til at vise anerkendelse og respekt. 18/25

19 Den første konferencedag strammede vi skruen lidt meget, når vi er tidligt oppe og fortsætter til kl Synes, at jeg går med mere energi, end jeg kom med. Gode oplæg og god sammenhæng i oplæggene. Og så håber jeg, at vi kan bruge oplæggene. Jette Frederiksen Direktør Janus Pill Christensen Referent 19/25

20 Godkendt februar 2013 Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Kent Sandholt Lise Hansen Tine Nielsen Carsten B. jensen Esther Skovhus Jensen Gitte Nørgaard Kirsten Ægidius Line Schiellerup Morten Høgh Sanne Jensen 20/25

Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden Referater til underskrift Sager til diskussion/beslutning Sager til orientering Koordineringspunkter

Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden Referater til underskrift Sager til diskussion/beslutning Sager til orientering Koordineringspunkter Indkaldelse Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM d. 1. og 15. marts 2013. 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2014

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 27.-28. august 2014 For referat: Udarbejdelse: Mette Winsløw August

Læs mere

Indkaldelse. HB-møde d. 24. januar 2013. Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

Indkaldelse. HB-møde d. 24. januar 2013. Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering Indkaldelse HB-møde d. 24. januar 2013 Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM d. 22. oktober og d. 7. december 2012 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2014

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Budget 2015-16, 2. drøftelse 2.2 Strategiplan 2016, procesplan

Læs mere

Indkaldelse. HB-møde d. 26. juni Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

Indkaldelse. HB-møde d. 26. juni Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering Indkaldelse HB-møde d. 26. juni 2013 Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM d. 14. maj 2013 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2014 2.2 Samarbejde mellem

Læs mere

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering HB-mødeindkaldelse Tirsdag d. 19. maj 2015 Dagsorden 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Nykredit - afkast og muligheder for alternative investeringer 2.2 Næste

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december 2010 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 28.10.2010 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden 2.1 -

Læs mere

Indkaldelse. Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december Dagsorden. 1. Referat fra HBM d. 10. oktober Sager til diskussion/beslutning

Indkaldelse. Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december Dagsorden. 1. Referat fra HBM d. 10. oktober Sager til diskussion/beslutning Indkaldelse Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december 2013 Dagsorden 1. Referat fra HBM d. 10. oktober 2013 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Uddelinger fra Fonden for Forskning, Uddannelse og Praksisudvikling

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010. 11. januar 2011 J.nr. 421.1 JF/jpc Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Tine Nielsen Tina Frank Kirsten Ægidius

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM september 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Fortrolig sag

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 14. april 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 14. april 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 14. april 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM marts 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2016:

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM december 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Rekruttering af

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 20. januar 2011

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 20. januar 2011 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 20. januar 2011 Dagsorden 1. Referat til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 09.12.10 2. Sager til diskussion/beslutning

Læs mere

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 25.-26.08.10 2. Mødeaktivitet og

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 18.30-20.30. For referat: Sted: Video - LifeSize Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette Spence, Hans Stryger

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun, Ulla Muldbjerg, Margrethe

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Dagsorden uddannelsesudvalgsmøde Fysioterapeutuddannelsen

Dagsorden uddannelsesudvalgsmøde Fysioterapeutuddannelsen Dagsorden uddannelsesudvalgsmøde Fysioterapeutuddannelsen Mødedato: Tirsdag den 24. april 2013 Starttidspunkt: Sluttidspunkt: Mødested: Kl.14.00. Kl.16.00 Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000

Læs mere

Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen, Brian Errebo-Jensen, Morten Høgh

Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen, Brian Errebo-Jensen, Morten Høgh Referat af møde i Udvalg for praksisoverenskomster (UP) den 12-09-2013 l Dato for udarbejdelse: 18-09-2013 Deltagere Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne

Læs mere

a. Tema: Autorisationslov og ledelsesret: et etisk dilemma c. Temadrøftelse: Etik i sundhedsfremme og forebyggelse

a. Tema: Autorisationslov og ledelsesret: et etisk dilemma c. Temadrøftelse: Etik i sundhedsfremme og forebyggelse Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 22. november 2010 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 1. december 2010 Deltagere: Hanne Munch, Anne Marie Svenningsen, Brian Errebo-Jensen

Læs mere

Referat. TR-rådet 26. april 2016

Referat. TR-rådet 26. april 2016 Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 26. april 2016 For referat: Dato for Karen Fischer-Nielsen udarbejdelse: 10. maj 2016 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lone Guldbæk

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9.

Hovedbestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9. Hovedbestyrelsesmøde Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9.15-17) Sted: Danske Fysioterapeuter, mødelokale A19 Nørre Voldgade 90, 1358 København K Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 8. december 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 8. december 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 8. december 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM oktober 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Behandling af

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde fredag d. 20. januar 2012

Hovedbestyrelsesmøde fredag d. 20. januar 2012 Hovedbestyrelsesmøde fredag d. 20. januar 2012 Dagsorden 1 Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM 17. november 2011 2 Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2012 1) At hovedbestyrelsen

Læs mere

Udvalgs-/mødereferat. Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. Dato for udarbejdelse: 4.

Udvalgs-/mødereferat. Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. Dato for udarbejdelse: 4. Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012 Dato for udarbejdelse: 4. december 2013 L For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Pernille Hoppe, Lisbet Jensen,

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere

Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Lone Guldbæk Kristensen, Charlotte Larsen, Lene Lebech og Lisbet Jensen

Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Lone Guldbæk Kristensen, Charlotte Larsen, Lene Lebech og Lisbet Jensen Referat af møde i TR-rådet den 7. januar 2015 Dato for udarbejdelse: 21. januar 2015 L For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Lone Guldbæk Kristensen, Charlotte Larsen,

Læs mere

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen.

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet den 1/09/2009 (møde 3/2009) J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 29.september 09 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Sussi

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. april 2010.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. april 2010. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. april 2010. 6. maj 2010 J.nr. 421.1 JK/jpc Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen (pkt. 3.1, 3.2, 3.3 & 3.5) Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Tine Nielsen Solvejg

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 7. oktober 2015, kl. 12.30-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Severin Kursuscenter, Middelfart Deltagere: Martin B. Josefsen, Bjarne Rittig-Rasmussen,

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2012.

Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2012. Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2012. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2012 blev afholdt således: Tid: Fredag den 2. og lørdag den 3. november 2012. Sted: Nyborg Strand Hotel

Læs mere

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011,

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, 11.10.11/Es/bej Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, kl. 13-17.30 Mødet afholdt v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4,

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Line Reffelt Jørgensen, Marjanne den Hollander, Mette Johansen, Rosa Fuglsang. Karen

Læs mere

Hovedbestyrelsens forretningsorden

Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden 2 Hovedbestyrelsens forretningsorden 1 Indkaldelse og dagsorden Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse af hovedbestyrelsen og for udarbejdelse af dagsorden.

Læs mere

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning.

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 29. august 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Mette Winsløw 29. august 2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen,

Læs mere

Referatet fra hovedbestyrelsesmødet d. 29. august 2013 blev underskrevet.

Referatet fra hovedbestyrelsesmødet d. 29. august 2013 blev underskrevet. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 22. oktober 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Mikael Mølgaard 22. oktober 2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen,

Læs mere

Referat. Referat. Etisk udvalg 18. februar 2011. Karen Langvad 25. februar 2011

Referat. Referat. Etisk udvalg 18. februar 2011. Karen Langvad 25. februar 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 18. februar 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 25. februar 2011 Deltagere: Brian Errebo-Jensen Jeanette Præstegaard Hanne Munch

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 30. maj 2008.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 30. maj 2008. 10. juni 2008 J.nr. 421.1 JD/JPC Referat af hovedbestyrelsesmøde den 30. maj 2008. Til stede: Johnny Kuhr (under pkt. 3.2 & 3.4, 5 & 6) Birgitte F. Kure Brian Errebo-Jensen Tina Lambrecht Tina Frank Tine

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Erhvervschef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Erhverv med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2010 blev afholdt således: Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter, Østerøvej 2.

Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2010 blev afholdt således: Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter, Østerøvej 2. Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2010. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2010 blev afholdt således: Tid: Fredag den 12. og lørdag den 13. november 2010. Sted: Nyborg Strand

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter Lederstrategi November 2002 Danske Fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTERS LEDERSTRATEGI 1. Politik...3 2. Lederens rolle og ansvar...3 3. Strategi...5 4. Mål og handling...6 5. Evaluering...8 Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00

Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00 Referat Referat af møde: Dato for møde: Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00 Deltagere: Helle Bruun, Helene Benfeldt, Kirsten Thoke, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann,

Læs mere

Dagsorden. 1. Velkomst. 1b. Evaluering af HBM september 2014

Dagsorden. 1. Velkomst. 1b. Evaluering af HBM september 2014 Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 22. oktober 2014 For referat: Udarbejdelse: René Andreasen Oktober 2014 Deltagere: Tina Lambrecht, Brian Errebo-Jensen, Sanne Jensen, Lise Hansen, Tine

Læs mere

Referat Regionsbestyrelsesmøde 27. november 2014, kl i Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden, Holmbladsgade 70, 3. sal, lokale 3.

Referat Regionsbestyrelsesmøde 27. november 2014, kl i Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden, Holmbladsgade 70, 3. sal, lokale 3. Referat Regionsbestyrelsesmøde 27. november 2014, kl. 13 17 i Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden, Holmbladsgade 70, 3. sal, lokale 3. Indhold 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)... 2 2. Repræsentantskab

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2009.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2009. 17. februar 2009 J.nr. 421.1 JD/jpc Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2009. Til stede: Johnny Kuhr (deltog ikke under pkt. 3.6, 3.7, 4.1) Tine Nielsen (deltog ikke under pkt. 3.5, 3.6, 3.7,

Læs mere

Deltagere: Helle Bruun, Zanny Bowley, Kris Gundersen, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann, Maja Bräuner, Brian Errebo-Jensen

Deltagere: Helle Bruun, Zanny Bowley, Kris Gundersen, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann, Maja Bräuner, Brian Errebo-Jensen Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde, Region Onsdag d. 15. 6. 2011, kl. 18-21 Syddanmark. Mødet afholdt v. Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3A, Mødelokale K 2, 6000 Kolding

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter september 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter september 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 20.- 21. september 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM august 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Politik

Læs mere

13.03 2012. Der henvises inden mødet til avisudklip vedhæftet mødekaldelsen, med omtale af Louise Thule Christensen.

13.03 2012. Der henvises inden mødet til avisudklip vedhæftet mødekaldelsen, med omtale af Louise Thule Christensen. Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen, region Syddanmark Dato for møde: 13.03 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Esther Skovhus 18. 03 2012 Deltagere: Helene Benfeldt, Zanny Bowley, Helle

Læs mere

At den fremlagte procesplan for revision af foreningens vedtægter godkendes.

At den fremlagte procesplan for revision af foreningens vedtægter godkendes. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 13. marts 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Mette Winsløw 13.-20. marts 2013 Deltagere: Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen, Tine Nielsen,

Læs mere

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 11. december For referat:

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 11. december For referat: Dagsorden Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 11. december 2013 For referat: Dorthe G. Thomsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. juni 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. juni 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 14. juni. 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Janus Pill Christensen 15. juni 2011 Deltagere: Johnny Kuhr, Lise Hansen, Tina Lambrecht,

Læs mere

Danske Fysioterapeuter og faget har et stærkt brand, der står klart for fysioterapeuter og for omverdenen

Danske Fysioterapeuter og faget har et stærkt brand, der står klart for fysioterapeuter og for omverdenen Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2018 Formål Strategiplan 2018 skal sætte retning for det politiske og administrative arbejde i alle dele af Danske Fysioterapeuter og sikre

Læs mere

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM januar Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM januar Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 20. april 2017 For referat: Dato for udarbejdelse: Mikael Mølgaard 11. maj 2017 Deltagere: Agnes Holst, Brian Errebo-Jensen, Lise Hansen, Tina

Læs mere

Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen. Punkt 1. Meddelelser... 2

Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen. Punkt 1. Meddelelser... 2 Referat af møde i UPP den 20-02-2013 l Dato for udarbejdelse: 25-02-2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen Sekretariatet: Karen

Læs mere

Derfor vil Danske Fysioterapeuter i strategiplan 2016 have som mål at få flere og mere tilfredse medlemmer.

Derfor vil Danske Fysioterapeuter i strategiplan 2016 have som mål at få flere og mere tilfredse medlemmer. Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision er at sætte dagsorden for, hvordan befolkningen opnår mere sundhed og sikrer fysioterapeuter

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 21. oktober 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 21. oktober 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 21. oktober 2015 Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 21. oktober 2015 For referat: Udarbejdelse: Susanne Laugesen Oktober

Læs mere

Dato: :15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02

Dato: :15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02 REFERAT 2017 GEODANMARK BESTYRELSESMØDE Dato: 06-02-2017 10:15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02 Deltagerfortegnelse...3 1. Godkendelse af dagsorden og referat...4 1.1. Godkendelse af

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den

Indkaldelse til HB-møde den Indkaldelse til HB-møde den 15.12.09 Du kan printe indkaldelsen ved at klikke på print ikonet til højre over overskriften. Dagsorden: 3. Sager til diskussion/beslutning 3.1 Budget 2010 At hovedbestyrelsen

Læs mere

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM august Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM august Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 20. 21. september 2016 For referat: Dato for udarbejdelse: Mikael Mølgaard 10. oktober 2016 Deltagere: Agnes Holst, Brian Errebo-Jensen, Lise

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Dagsorden 1. Referat til underskrift 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2013 2.2 Retningslinjer for refusion

Læs mere

, kl

, kl Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen i Region Syddanmark Dato for møde: 3.6. 2013, kl. 13-17.30 For referat: Dato: Esther Skovhus 10.6. 13 Deltagere: Helle Bruun, Peter Kromann, Esther Skovhus,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2008.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2008. 24. januar 2008 J.nr. 421.1 JD/JPC Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2008. Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Carsten B. Jensen Tina Lambrecht

Læs mere

Afbud: Sussi Rasmussen (ferie). Sanne Ifversen Hansen er på barsel til 1. september og hendes suppleant Merete Mørch har fået nyt job.

Afbud: Sussi Rasmussen (ferie). Sanne Ifversen Hansen er på barsel til 1. september og hendes suppleant Merete Mørch har fået nyt job. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet (møde 3/2008) den 22/08/2008 J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 5. sept. 2008 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Karima

Læs mere

Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012

Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012 Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012 1) Velkomst og godkendelse af dagsordenen Charlotte bød velkommen særlig til de nye TR. Præsenterede Pernille Hoppe, som nu er TRR s medlem. Vi gennemgik

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. april 2009.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. april 2009. 12. maj 2009 J.nr. 421.1 JD/jpc Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. april 2009. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Tina Frank Brian Errebo-Jensen Marianne Breyen Solvejg Pedersen

Læs mere

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 24. september 2013. For referat: Dorthe G.

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 24. september 2013. For referat: Dorthe G. Dagsorden Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 24. september 2013 For referat: Dorthe G. Thomsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13 Referat Referat af møde i: Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark Dato for møde: 8.4.2013, kl. 9-12 For referat: Dato for udarbejdelse: Es/Bej 12.04.13 Deltagere: Helle Bruun, Peter Kromann, Esther Skovhus,

Læs mere

L For referat: Kirsten Ægidius

L For referat: Kirsten Ægidius Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 22. februar 2013 Dato for udarbejdelse: 2. april 2013 L For referat: Kirsten Ægidius Deltagere: Kirsten Ægidius Pernille Hoppe Lisbet Jensen Tilde Randsborg

Læs mere

Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed

Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed 1 Hovedbestyrelsens opgaver Ansvaret for samtlige driftsmæssige opgaver er jf. lovenes 18 henlagt til Badminton Danmarks direktør, og Hovedbestyrelsens

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. juni 2008.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. juni 2008. 3. juli 2008 J.nr. 421.1 JD/JPC Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. juni 2008. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Brian Errebo-Jensen Tina Lambrecht Tina Frank (deltog

Læs mere

Hovedbestyrelsen (herefter HB) agerer i henhold til følgende forretningsorden:

Hovedbestyrelsen (herefter HB) agerer i henhold til følgende forretningsorden: Vedtaget d. 22. november 2014 Forretningsorden for CISV Danmarks Hovedbestyrelse CISV Danmark er etableret som en selvstændig organisation i Danmark. CISV Danmark er tilsluttet CISV International og agerer

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 28. OKTOBER 2010

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 28. OKTOBER 2010 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 28. OKTOBER 2010 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 21.-22.09.10 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden 2.1

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

7.1. Forslag 2 (blad 7.4) FTF s arbejde med at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark

7.1. Forslag 2 (blad 7.4) FTF s arbejde med at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark 7.1 Ad dagsordenens punkt 7: INDKOMNE FORSLAG Som det fremgår nedenfor, er der fremsat 2 forslag fra Sektion K, 1 forslag fra Sektion S og 1 forslag fra FTF s forretningsudvalg til behandling på kongressen

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Lidt om en forretningsorden

Lidt om en forretningsorden Lidt om en forretningsorden Tanken bag en forretningsorden er, at der skal være et sæt etablerede og anerkendte spilleregler for arbejdet i bestyrelsen. Spillereglerne kan blandt andet sige noget om: -

Læs mere

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Til stede: Regionsrådsmedlemmer: Bent

Læs mere

Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed

Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed 1 Hovedbestyrelsens opgaver Ansvaret for samtlige driftsmæssige opgaver er jf. lovenes 18 henlagt til Badminton Danmarks direktør, og Hovedbestyrelsens

Læs mere

Forretningsorden for. Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen

Forretningsorden for. Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen Forretningsorden for Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen 1 1.1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til foreningens vedtægter 10. 1.2. Tiltrædelse af forretningsordenen

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 18. maj 2010

Indkaldelse til HB-møde den 18. maj 2010 Indkaldelse til HB-møde den 18. maj 2010 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 15/04/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden 2.1 Mødeaktivitetslisten foreligger for

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. - 26. august 2010.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. - 26. august 2010. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. - 26. august 2010. 6. september 2010 J.nr. 421.1 JF/jpc Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Tine Nielsen Tina Frank Solvejg

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere