FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT"

Transkript

1 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A

2 INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet 9 7 SFO-området 32 1

3 1. BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2014 Gladsaxe Kommune gennemførte i perioden februar - marts 2014 en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i Gladsaxe Kommunes skoler og SFO er. Undersøgelsen havde til formål at spørge forældrene om deres tilfredshed med deres barns skole og SFO på en lang række punkter. Undersøgelsen blev foretaget som en anonym spørgeskemaundersøgelse. I alt valgte forældre til børn i folkeskolen og børn i SFO at deltage i undersøgelsen. Det giver en meget høj svarprocent på 84% på skoleområdet og på knap 86% på SFO området. Undersøgelse af forældretilfredsheden i Gladsaxe Kommune er ligeledes blevet foretaget i 2010, hvor Gladsaxe Kommune var en del af et pilot projekt omkring sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser på institutionsniveau. Konsulentvirksomheden Rambøll Management Consulting gennemførte ligeledes undersøgelsen i På de følgende sider præsenteres resultaterne af forældretilfredsheden i BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN 2

4 2. SAMMENFATNING: SKOLEOMRÅDET Samlede resultater 77% af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns skole samlet set. Det er på niveau med 2010 og gennemsnittet på landsplan. Der har dog været en stigning i andelen af meget tilfredse i forhold til Den største fremgang ses på spørgsmål vedrørende de fysiske rammer, mens der har været størst tilbagegang på spørgsmålet vedrørende det faglige udbytte. Resultater på tværs Gennemsnittet af den samlede tilfredshed på de enkelte skoler ligger mellem 3,6 og 4,1. De fysiske rammer, kvaliteten af undervisningsmaterialet og undervisningen adskiller de højest og lavest bedømte skoler. Tendens til højere tilfredshed blandt yngre forældre, samt forældre til børn i de mindste klasser. Fokusområder Området med den største betydning for den samlede tilfredshed er undervisning. Dette område får samtidig en forholdsvis lav vurdering af forældrene. En indsats i forhold til undervisning vil dermed kunne øge den samlede tilfredshed med skolerne. 02. SAMMENFATNING SKOLEOMRÅDET 3

5 3. SAMMENFATNING: SFO-OMRÅDET Samlede resultater 72% af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns SFO samlet set. Det er et fald på 12 procentpoint i forhold til 2010 samt 6 procentpoint lavere end gennemsnittet på landsplan. Vurderingen af spørgsmålene ligger generelt under niveauet i Den største tilbagegang er sket på spørgsmålet om aktiviteterne i SFO en. Resultater på tværs Der ses en relativ stor spredning i forældrenes tilfredshed i de enkelte SFO er. Den gennemsnitlige samlede tilfredshed ligger mellem 3,3 og 4,2. De fysiske rammer, aktiviteterne samt personalets engagement adskiller de højest og lavest bedømte skoler. Højere tilfredshed blandt yngre forældre samt forældre med yngre børn. Fokusområder Det område, som har størst betydning for den samlede tilfredshed, er den pædagogiske indsats. En indsats på dette område vil dermed have størst effekt ift. at højne den samlede tilfredshed. 3. SAMMENFATNING: SFO-OMRÅDET 4

6 4. OM DATAINDSAMLINGEN Indsamlingsmetode og -periode Undersøgelsen er gennemført som en totalundersøgelse blandt alle forældre i Gladsaxe Kommune til børn i skole og SFO. Forældrene er blevet bedt om at besvare et spørgeskema for hvert barn. Resultaterne i rapporten stammer fra den kvantitative dataindsamling der fandt sted i perioden 18. februar til 28. marts 2014 blandt forældre til børn i Gladsaxes skoler og SFO er. Respondentoplysninger er leveret af Gladsaxe Kommune. Rambøll Management Consulting har stået for udsendelse af invitationsmails/-breve til forældrene. Efter 9 dage blev der udsendt påmindelsesmail/-brev til de forældre, der endnu ikke havde besvaret spørgeskemaet. De sidste tre uger af dataindsamlingsperioden blev der anvendt telefonisk opfølgning/interview med henblik på at hæve svarprocenten. Svarprocent I alt har forældre til skolebørn og SFO børn deltaget i undersøgelsen, hvilket giver en samlet svarprocent på 84% på skoleområdet og 86% på SFO området. Dette vurderes som meget tilfredsstillende. Til sammenligning var svarprocenten i 2010 på 71% på skoleområdet og 73% på SFO området. Svarprocenten fordelt på institutionstype vises i nedenstående tabel. Afgivne svar fordelt på institutionstype Institutionstype Skole SFO Population Antal svar Svarprocent 84,2% 85,6% 4. OM DATAINDSAMLINGEN 5

7 5. LÆSEVEJLEDNING (1) Afrapportering af resultaterne sker for hvert af de to institutionstyper i tre afsnit; Samlede resultater; generelt og på specifikke spørgsmål Resultater på tværs; opgjort i forhold til forskellige baggrundsoplysninger Fokusområder; udpegning af indsatsområder Frekvensfigurer I frekvensfigurerne, hvor der indgår flere spørgsmål, vises svarfordelingen inden for de enkelte spørgsmål på en 5-punkt skala, der går fra Meget tilfreds (mørk grøn) til Meget utilfreds (rød). Besvarelser med Ved ikke er ikke talt med i svarfordelingen. Spørgsmålene er inddelt i nogle temaer. 5. LÆSEVEJLEDNING 6

8 LÆSEVEJLEDNING (2) Forkortelser I rapporten er anvendt følgende forkortelser: n: svarer til antallet af besvarelser enten inden for det pågældende spørgsmål eller den pågældende svarmulighed. n vil altid referere til 2014-tallene, hvis andet ikke er angivet. gns.: forkortelse for gennemsnit. udv.: forkortelse for udviklingen i gennemsnittet siden Procentsatser På frekvensfigurerne er procentsatser under 3% ikke taget med af hensyn til figurens overskuelighed. Procentsatserne inden for et spørgsmåls svarfordeling vil ikke altid summere til 100%, da decimaler er blevet afrundet til nærmeste hele tal. Gennemsnitsfigurer I gennemsnitsfigurerne vises gennemsnittet af tilfredsheden på de enkelte spørgsmål. Gennemsnittet udregnes på en skala, der går fra 1 til 5, hvor 1 svarer til Meget utilfreds, 3 svarer til Hverken eller og 5 svarer til Meget tilfreds. Jo højere værdi, desto højere er den angivne tilfredshed. 5. LÆSEVEJLEDNING 7

9 SÅDAN LÆSES EN SIDE 5. LÆSEVEJLEDNING 8

10 6. SKOLEOMRÅDET: INDHOLD SAMLEDE RESULTATER - Den samlede tilfredshed med skolen. - Tilfredsheden med diverse aspekter ved skolen. - Udviklingen siden RESULTATER PÅ TVÆRS - Den samlede tilfredshed på tværs af skolerne. - Skolernes udvikling siden 2010 samt de 10 spørgsmål med størst afvigelse mellem højest og lavest bedømte skoler. - Den samlede tilfredshed på tværs af baggrundskarakteristika. - Den samlede tilfredshed på tværs af skolens størrelse, barnets klassetrin, antal elever i klassen og klassetype. FOKUSOMRÅDER - Hvad kan der fokuseres på for at forbedre den samlede tilfredshed med skolen? 6. SKOLEOMRÅDET 9

11 STIGENDE TILFREDSHED MED SKOLEN, HVOR ANDELEN AF MEGET TILFREDSE ER STEGET HVOR TILFREDS ER DU SAMLET SET MED DIT BARNS SKOLE? 19% 77% af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns skole samlet set. Det er på niveau med 2010 og landsplan. Dog er andelen af de meget tilfredse er steget i forhold til Meget tilfreds Tilfreds 16% 22% 54% 58% 60% 14% Hverken eller 16% 15% 7% Utilfreds 7% 9% af forældrene er utilfredse eller meget utilfredse. Det er på niveau med 2010 og landsplan. 2% 7% Meget utilfreds 2% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 2014 (n=5422, gns=) 2010 (n=4386, gns=) Landstal 2014 (n=1618, gns=3,9) 6. SKOLEOMRÅDET 10

12 TILFREDSHEDEN MED UNDERVISNINGEN FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 6. SKOLEOMRÅDET 11

13 TILFREDSHEDEN MED DEN PÆDAGOGISKE INDSATS FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 6. SKOLEOMRÅDET 12

14 TILFREDSHEDEN MED SAMARBEJDET MELLEM SKOLE OG HJEM FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 6. SKOLEOMRÅDET 13

15 TILFREDSHEDEN MED SKOLENS FYSISKE RAMMER FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 6. SKOLEOMRÅDET 14

16 SPØRGSMÅL MED STØRST UDVIKLING SIDEN 2010 UDVIKLING I FORÆLDRENES GENNEMSNITLIGE TILFREDSHED Den største fremgang i forhold til 2010 ses på spørgsmål vedrørende tilfredsheden med skolens fysiske rammer. Skolens fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads mv.) (gns=3,4) Skolens udendørs områder (skolegård, boldbaner, mv.) (gns=3,6) Den mad, dit barn kan købe på skolen (gns=3,7) 0,2 0,2 0,3 Skolens indsats for at udvikle dit barns personlige kompetencer (gns=3,7) Skolens indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer (fx vise hensyn og forståelse for andre og indgå i grupper) (gns=) Skolens indsats for at udnytte mulighederne for at flytte undervisningen ud af skolen, fx udflugter i skoven eller til museer (gns=3,6) Skolens indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad (gns=) -0,1-0,1-0,1-0,1 Lærernes indsats for at tilrettelægge undervisningen i forhold til dit barns behov (gns=3,5) -0,1 I forhold til 2010 er der sket en tilbagegang på spørgsmålet vedrørende barnets faglige udbytte af undervisningen. Dialogen og samarbejdet om dit barn mellem lærerne og dig/jer som forældre (gns=) Dit barns faglige udbytte af undervisningen (gns=3,7) -0,2-0,1-0,3-0,2-0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 Tallet i parentes angiver den gennemsnitlige score i SKOLEOMRÅDET 15

17 SKOLEOMRÅDET: KONKLUSIONER SAMLEDE RESULTATER - 77% af forældrene er meget tilfredse eller tilfredse med skolen samlet set. Det er på niveau med 2010 og landsplan. Dog er andelen af meget tilfredse steget i forhold til Den største fremgang i forældrenes tilfredshed ses på vurderingen af de fysiske rammer. - Mens spørgsmålet vedrørende det faglige udbytte har haft den største tilbagegang. RESULTATER PÅ TVÆRS - Den samlede tilfredshed på tværs af skolerne. - Skolernes udvikling siden 2010 samt de 10 spørgsmål med størst afvigelse mellem højest og lavest bedømte skoler. - Den samlede tilfredshed på tværs af baggrundskarakteristika. - Den samlede tilfredshed på tværs af skolens størrelse, barnets klassetrin, antal elever i klassen og klassetype. FOKUSOMRÅDER - Hvad kan der fokuseres på for at forbedre den samlede tilfredshed med skolen? 6. SKOLEOMRÅDET 16

18 Antal skoler DEN SAMLEDE TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF SKOLER GENNEMSNIT AF SAMLET TILFREDSHED OPGJORT PÅ ANTAL SKOLER MED SAMME TILFREDSHED ,0 3,2 3,4 3,6 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 Samlet tilfredshed med skolen 30% af skolerne har et gns. under. Der er i alt medtaget 10 skoler. 40% af skolerne har et gns. mellem og 3,9. 30% af skolerne har et gns. over 3,9. 6. SKOLEOMRÅDET 17

19 DE 10 SPØRGSMÅL MED STØRST AFVIGELSE MELLEM HØJEST OG LAVEST BEDØMTE SKOLER GENNEMSNIT AF FORÆLDRENES TILFREDSHED Tilfredsheden med de fysiske rammer samt undervisningsmaterialets kvalitet adskiller skoler med høj og lav score. Skolens fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads mv.) Skolens udendørs områder (skolegård, boldbaner, mv.) Undervisningsmaterialets kvalitet 3,1 3,3 3,4 4,1 4 3,9 Ligeledes adskiller spørgsmålene vedrørende undervisningen de højeste og laveste bedømte skoler. Skolens indsats for at udnytte mulighederne for at flytte undervisningen ud af skolen Lærernes indsats for at tilrettelægge undervisningen i forhold til dit barns behov 3,4 3,4 3,7 Lærernes indsats for at engagere dit barn i undervisningen 3,9 3,7 Skolens indsats for at udvikle dit barns personlige kompetencer 3,6 3,9 Skolens indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer Skolens indsats for at begrænse mobning Skolens indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 4 3, Meget utilfreds Meget tilfreds Samlet tilfredshed over 3,9 Samlet tilfredshed under De mørkeblå bjælker viser den gennemsnitlige tilfredshed blandt forældre til børn i skoler med en overordnet tilfredshed over 3,9. De lyseblå bjælker viser den gennemsnitlige tilfredshed blandt forældre til børn i skoler med en overordnet tilfredshed under. 6. SKOLEOMRÅDET 18

20 UDVIKLINGEN SIDEN 2010 FOR SKOLERNE UDVIKLING I FORÆLDRENES GENNEMSNITLIGE TILFREDSHED Bagsværd Skole (n=682) 4,1 Buddinge Skole (n=538) Enghavegård Skole (n=635) Gladsaxe Skole (n=614) 4 4 Der er 3 skoler med en positive udvikling i den gennemsnitlige tilfredshed, mens 2 skoler har haft en negativ udvikling i forhold til Grønnemose Skole (n=860) Mørkhøj Skole (n=346) Skovbrynet Skole (n=307) 3,6 3,7 3,6 4 4,1 Stengård Skole (n=502) Søborg Skole (n=469) Vadgård Skole (n=482) 3,7 3,9 3, Meget utilfreds Meget tilfreds På grund af sammenlægninger af skoler siden 2010, er der kun medtaget historik for 7 af kommunens 10 skoler. 6. SKOLEOMRÅDET 19

21 Forældres alder Forældres køn DEN SAMLEDE TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF BAGGRUNDSKARAKTERISTIKA (1) GENNEMSNIT AF FORÆLDRENES SAMLEDE TILFREDSHED Lille forskel i forhold til køn, hvor kvinderne er en anelse mere tilfredse end mændene. Mand (n=1561) Kvinde (n=3751) 3,9 Under 25 år (n=3) 4, år (n=70) 4,0 Der ses en forskel i forhold til aldersgrupper. Tendens til at yngre forældre er mere tilfredse år (n=426) år (n=1165) 3,9 4, år (n=1671) Over 45 år (n=1662) Meget utilfreds Meget tilfreds 6. SKOLEOMRÅDET 20

22 Civilstand Uddannelse DEN SAMLEDE TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF BAGGRUNDSKARAKTERISTIKA (2) GENNEMSNIT AF FORÆLDRENES SAMLEDE TILFREDSHED Skole klasse (n=52) 4,1 Folkeskole, mellemskoleeksamen eller real-eksamen (n=179) EFG/HG/Teknisk skole (1-årig ungdomsuddannelse) (n=141) Studentereksamen, HF, Højere Handelseksamen (HH/HHX) (2-3årig ungdomsuddannelse) (n=272) 3,9 Små forskelle på tværs af uddannelse, dog ingen entydig tendens Erhvervsfaglig uddannelse (n=970) Kort videregående uddannelse, under 3 års varighed (n=378) Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 års varighed (n=1512) Lang videregående uddannelse, 5 år eller mere (n=1511) Anden uddannelse (n=184) 4 Lille forskel i forhold til civilstand, hvor samboende er en anelse mere tilfredse end enlige. Samboende/gift (n=4230) Enlig (n=1028) 3, Meget utilfreds Meget tilfreds 6. SKOLEOMRÅDET 21

23 Sprog Barnets alder Barnets køn DEN SAMLEDE TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF BAGGRUNDSKARAKTERISTIKA (3) GENNEMSNIT AF FORÆLDRENES SAMLEDE TILFREDSHED Forskelle på tværs af barnets køn, alder og sproget, der tales i hjemmet. Der er dog ingen entydig tendens. Dreng (n=2821) Pige (n=2601) 5 til 6 år (n=544) 3,9 4,1 7 år (n=594) 4 8 år (n=594) 9 år (n=541) 3,9 10 år (n=542) 11 år (n=514) 12 år (n=519) 3,7 13 år (n=501) 14 år (n=478) 15 år (n=479) 16 år og derover (n=116) 3,7 Dansk (n=4869) Andet sprog (n=480) 3, Meget utilfreds Meget tilfreds 6. SKOLEOMRÅDET 22

24 Klassestørrelse Klasse - Type DEN SAMLEDE TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF KLASSESTØRRELSE OG -TYPE GENNEMSNIT AF FORÆLDRENES SAMLEDE TILFREDSHED Forskelle på tværs af klassestørrelse og -type. Almenklasse (n=5238) Lille forskel i tilfredsheden i forhold til klassetype. Gruppeordninger (n=184) 3,7 Under 10 elever (n=116) 3, elever (n=137) 3,7 Forældre til børn, der går i klasser med meget få eller mange elever, har en højere tilfredshed end øvrige forældre elever (n=989) 3, elever (n=2846) Over 25 elever (n=1334) 3, Meget utilfreds Meget tilfreds Der er i alt medtaget 10 skoler. 6. SKOLEOMRÅDET 23

25 Antal børn i skolen Barnets klassetrin DEN SAMLEDE TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF KLASSETRIN OG SKOLENS STØRRELSE GENNEMSNIT AF FORÆLDRENES SAMLEDE TILFREDSHED 0. klasse (n=630) 4,1 1. klasse (n=586) 4,0 2. klasse (n=603) 3. klasse (n=546) Forældre til børn på de mindste klassetrin er mere tilfredse end øvrige forældre. De fem elever i 10. klasse er en del af gruppeordningen på Skovbrynet Skole. 4. klasse (n=560) 5. klasse (n=528) 6. klasse (n=548) 7. klasse (n=487) 8. klasse (n=488) 3,7 3,7 9. klasse (n=441) 10. klasse (n=5) 4,4 Lidt højere tilfredshed på skoler, der har over 700 elever. 700 børn eller færre (n=2637) Over 700 børn (n=2785) 3, Meget utilfreds Meget tilfreds 6. SKOLEOMRÅDET 24

26 SKOLEOMRÅDET: KONKLUSIONER SAMLEDE RESULTATER - 77% af forældrene er meget tilfredse eller tilfredse med skolen samlet set. Det er på niveau med 2010 og landsplan. Dog er andelen af meget tilfredse steget i forhold til Den største fremgang i forældrenes tilfredshed ses på vurderingen af de fysiske rammer. - Mens spørgsmålet vedrørende det faglige udbytte har haft den største tilbagegang. RESULTATER PÅ TVÆRS - Gennemsnittet af den samlede tilfredshed på de enkelte skoler ligger mellem 3,6 og 4,1. - Der er 3 skoler, som har haft en positiv udvikling i den gennemsnitlige tilfredshed, mens der er 2 skoler med en negativ udvikling. - Den største forskel mellem højest og lavest bedømte skoler ses på spørgsmål vedrørende de fysiske rammer, undervisningsmaterialets kvalitet, samt undervisningen. - Små forskelle på tværs af baggrundskarakteristika, især yngre forældre er mere tilfredse end øvrige forældre. - Tendens til at forældre til børn, der går på de mindste klassetrin er mere tilfredse end andre forældre. FOKUSOMRÅDER - Hvad kan der fokuseres på for at forbedre den samlede tilfredshed med skolen? 6. SKOLEOMRÅDET 25

27 FOKUSOMRÅDER: FORMÅL Med henblik på at højne den samlede tilfredshed er det relevant at identificere de områder, som har en høj betydning for forældrenes samlede tilfredshed, og som samtidig vurderes relativt lavt af forældrene. Ved at udpege disse områder bliver det tydeligt, hvor det er hensigtsmæssigt at sætte ind for mest effektivt at øge den samlede tilfredshed. På næste side ses grupperingen af de enkelte spørgsmål i 4 overordnede områder: Undervisning Den pædagogiske indsats Samarbejdet mellem skole og hjem Skolens fysiske rammer For at vurdere hvilke af ovenstående områder, der kan udpeges som særlige fokusområder, sammenholdes herefter forældrenes gennemsnitlige tilfredshed på disse områder med deres betydning for den samlede tilfredshed. 6. SKOLEOMRÅDET 26

28 GRUPPERING AF SPØRGSMÅLENE I OVERORDNEDE FOKUSOMRÅDER - Dit barns faglige udbytte af undervisningen - Undervisningsmaterialets kvalitet (dvs. relevans, aktualitet og stand af fx bøger, kort og computere) - Skolens indsats for at udnytte mulighederne for at flytte undervisningen ud af skolen, fx udflugter i skoven eller til museer - Lærernes indsats for at engagere dit barn i undervisningen - Lærernes indsats for at tilrettelægge undervisningen i forhold til dit barns behov Undervisning - Skolens indsats for at udvikle dit barns personlige kompetencer (fx nysgerrighed, evne til at sætte sig mål, handle og tænke kreativt og selvstændigt) - Skolens indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer (fx vise hensyn og forståelse for andre og indgå i grupper) - Skolens indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad - Skolens indsats for at begrænse mobning - Lærernes indsats for at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn Den pædagogiske indsats - Dialogen og samarbejdet om dit barn mellem lærerne og dig/jer som forældre - Skolens fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads mv.) - Skolens udendørs områder (skolegård, boldbaner, mv.) - Den mad, dit barn kan købe på skolen Samarbejdet mellem skole og hjem Skolens fysiske rammer 6. SKOLEOMRÅDET 27

29 Gennemsnitlige tilfredshed UDPEGNING AF FOKUSOMRÅDER DEN GENNEMSNITLIGE TILFREDSHED PÅ OMRÅDERNE SAMMENHOLDT MED DERES BETYDNING FOR DEN SAMLEDE TILFREDSHED 5,0 4,5 4,0 Samarbejdet mellem skole og hjem Den pædagogiske indsats 3,5 3,0 2,5 Lav Skolens fysiske rammer Undervisning Høj Undervisning Undervisning har den højeste betydning for den samlede tilfredshed og får samtidig en forholdsvis lav vurdering af forældrene. Der er dermed plads til forbedring på området, og en sådan forbedring vil kunne øge den samlede tilfredshed med skolerne. Betydning for den samlede tilfredshed Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de områder, som ligger nærmeste figurens nederste højre hjørne, da områder med lav tilfredshed og høj betydning for den samlede tilfredshed lokaliseres her. Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af de fire områders betydning for den samlede tilfredshed. Den vandrette linje viser gennemsnittet af tilfredsheden på samtlige spørgsmål inden for de overordnede områder. 6. SKOLEOMRÅDET 28

30 OVERBLIK OVER SPØRGSMÅL I PRIORITERINGSKORT Nr. Spørgsmål 1 Dit barns faglige udbytte af undervisningen 4 Undervisningsmaterialets kvalitet 6 Skolens indsats for at udvikle dit barns personlige kompetencer 7 Skolens indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer 8 Skolens indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 9 Skolens indsats for at begrænse mobning 22 Skolens indsats for at udnytte mulighederne for at flytte undervisningen ud af skolen 11 Lærernes indsats for at engagere dit barn i undervisningen 12 Lærernes indsats for at tilrettelægge undervisningen i forhold til dit barns behov 14 Lærernes indsats for at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn 18 Dialogen og samarbejdet om dit barn mellem lærerne og dig/jer som forældre 20 Skolens fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads mv.) 21 Skolens udendørs områder (skolegård, boldbaner, mv.) 128 Den mad, dit barn kan købe på skolen 6. SKOLEOMRÅDET 29

31 Gennemsnitlige tilfredshed UDPEGNING AF FOKUSOMRÅDER DEN GENNEMSNITLIGE TILFREDSHED PÅ SPØRGSMÅL SAMMENHOLDT MED DERES BETYDNING FOR DEN SAMLEDE TILFREDSHED 4,5 4,0 8 3, ,0 Lav 20 Høj Det faglige udbytte Det faglige udbytte er det spørgsmål, der har højeste betydning for den samlede tilfredshed. En indsats i forhold til dette spørgsmål vil kunne højne den samlede tilfredshed. Betydning for den samlede tilfredshed Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de områder, som ligger nærmeste figurens nederste højre hjørne, da områder med lav tilfredshed og høj betydning for den samlede tilfredshed lokaliseres her. Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af de fire områders betydning for den samlede tilfredshed. Den vandrette linje viser gennemsnittet af tilfredsheden på samtlige spørgsmål inden for de overordnede områder. 6. SKOLEOMRÅDET 30

32 SKOLEOMRÅDET: KONKLUSIONER RESULTATER PÅ TVÆRS - 77% af forældrene er meget tilfredse eller tilfredse med skolen samlet set. Det er på niveau med 2010 og landsplan. Dog er andelen af meget tilfredse steget i forhold til Den største fremgang i forældrenes tilfredshed ses på vurderingen af de fysiske rammer. - Mens spørgsmålet vedrørende det faglige udbytte har haft den største tilbagegang. RESULTATER PÅ TVÆRS - Gennemsnittet af den samlede tilfredshed på de enkelte skoler ligger mellem 3,6 og 4,1. - Der er 3 skoler, som har haft en positiv udvikling i den gennemsnitlige tilfredshed, mens der er 2 skoler med en negativ udvikling. - Den største forskel mellem højest og lavest bedømte skoler ses på spørgsmål vedrørende de fysiske rammer, undervisningsmaterialets kvalitet, samt undervisningen. - Små forskelle på tværs af baggrundskarakteristika, især yngre forældre er mere tilfredse end øvrige forældre. - Tendens til at forældre til børn, der går på de mindste klassetrin er mere tilfredse end andre forældre. FOKUSOMRÅDER - Undervisning er det område, som har den højeste betydning for den samlede tilfredshed og får samtidig en forholdsvis lav vurdering af forældrene. En indsats på området vil dermed kunne øge den samlede tilfredshed med skolerne. - Det faglige udbytte er det spørgsmål, der har den højeste betydning for den samlede tilfredshed. 6. SKOLEOMRÅDET 31

33 7. SFO-OMRÅDET: INDHOLD SAMLEDE RESULTATER - Den samlede tilfredshed med SFO en. - Forældrenes tilfredshed med diverse aspekter ved SFO en. - Udviklingen siden RESULTATER PÅ TVÆRS - Den samlede tilfredshed på tværs af SFO erne. - SFO ernes udvikling siden Spørgsmål med størst afvigelse mellem højest og lavest bedømte SFO er. - Den samlede tilfredshed på tværs af baggrundskarakteristika. - Den samlede tilfredshed på tværs af SFO-størrelse. FOKUSOMRÅDER - Hvad kan der fokuseres på for at forbedre den samlede tilfredshed med SFO en? 7. SFO-OMRÅDET 32

34 FALDENDE TILFREDSHED MED SFO ERNE I FORHOLD TIL 2010 HVOR TILFREDS ER DU SAMLET SET MED DIT BARNS SFO? 21% 72% af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns SFO samlet set. Det er et fald på 12 procentpoint i forhold til Ligeledes er det 6 procentpoint lavere end landsplan. Meget tilfreds Tilfreds 27% 26% 51% 51% 57% 16% Hverken eller 11% 17% 12% af forældrene er utilfredse eller meget utilfredse. Det er en markant stigning i forhold til Utilfreds Meget utilfreds 8% 4% 6% 4% 1% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 2014 (n=2337, gns=) 2010 (n=1823, gns=4,1) Landstal 2014 (n=1624, gns=4,0) 7. SFO-OMRÅDET 33

35 TILFREDSHEDEN MED DEN PÆDAGOGISKE INDSATS FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 7. SFO-OMRÅDET 34

36 TILFREDSHEDEN MED SAMARBEJDET MELLEM SFO OG HJEM FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 7. SFO-OMRÅDET 35

37 TILFREDSHEDEN MED SFO'ENS FYSISKE RAMMER FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED 7. SFO-OMRÅDET 36

38 SPØRGSMÅL MED STØRST UDVIKLING SIDEN 2010 UDVIKLING I FORÆLDRENES GENNEMSNITLIGE TILFREDSHED Tilbagegang på alle spørgsmål i forhold til SFO ens fysiske rammer indendørs (lokaler, SFO ens fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads mv.) (gns=3,4) inventar, plads mv.) (gns=3,4) -0,1-0,1 Personalets indsats for at skabe kontakt mellem dit Personalets barn indsats og de for øvrige at skabe børn (gns=3,7) kontakt mellem dit barn og de øvrige børn (gns=3,7) -0,2-0,2 Størst tilbagegang på spørgsmål vedrørende aktiviteter, egagement, samarbejdet med forældre, samt indsatsen for at skabe glæde og tryghed. Personalets indsats for at håndtere konflikter, drillerier Personalets og mobning indsats for mellem at håndtere børnene konflikter, (gns=3,6) drillerier og mobning mellem børnene (gns=3,6) Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer (fx vise hensyn og forståelse for andre Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale og indgå i grupper) (gns=) kompetencer (fx vise hensyn og forståelse for andre Dialogen og og samarbejdet indgå i grupper) mellem (gns=) dit barns skole og SFO (gns=) Dialogen og samarbejdet mellem dit barns skole og SFO (gns=) SFO ens indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad (gns=) SFO ens indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad (gns=) Personalets engagement i hverdagen (gns=) Hvor Personalets tilfreds er engagement du samlet set i hverdagen med dit barns (gns=) SFO? (gns=) Dialogen og og samarbejdet om dit barn mellem SFO og og dig/jer som forældre (gns=3,6) -0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2 Aktiviteterne i SFO en (gns=3,7) -0,4-0,5-0,4-0,3-0,2-0,1 0,0 0,1 0,2 Tallet i parentes angiver den gennemsnitlige score i SFO-OMRÅDET 37

39 SFO-OMRÅDET: KONKLUSIONER SAMLEDE RESULTATER - 72% af forældrene er meget tilfredse eller tilfredse med SFO en samlet set. Det er et fald på 12 procentpoint i forhold til 2010 samt 6 procentpoint lavere end gennemsnittet på landsplan. - Der har generelt været en negativ udvikling i tilfredsheden med de enkelte spørgsmål i forhold til Den største tilbagegang ses på tilfredsheden med aktiviteterne i SFO en. RESULTATER PÅ TVÆRS - Den samlede tilfredshed på tværs af SFO erne. - SFO ernes udvikling siden Spørgsmål med størst afvigelse mellem højest og lavest bedømte SFO er. - Den samlede tilfredshed på tværs af baggrundskarakteristika. - Den samlede tilfredshed på tværs af SFO-størrelse. FOKUSOMRÅDER - Hvad kan der fokuseres på for at forbedre den samlede tilfredshed med SFO en? 7. SFO-OMRÅDET 38

40 Antal SFO'er DEN SAMLEDE TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF SFO ERNE GENNEMSNIT AF SAMLET TILFREDSHED OPGJORT PÅ ANTAL SFO ER MED SAMME TILFREDSHED ,0 3,2 3,4 3,6 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 Samlet tilfredshed med SFO'en 30% af SFO erne har et gns. under 3,6. Der er i alt medtaget 10 SFO er. 40% af SFO erne har et gns. mellem 3,6 og 3,9. 30% af SFO erne har et gns. over 3,9. 7. SFO-OMRÅDET 39

41 DE 10 SPØRGSMÅL MED STØRST AFVIGELSE ML. HØJEST OG LAVEST BEDØMTE SFO ER GENNEMSNIT AF FORÆLDRENES TILFREDSHED Tilfredsheden med personalets engagement, aktiviteterne i SFO en, samt de fysiske rammer adskiller skoler med høj og lav score. SFO ens fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads mv.) Aktiviteterne i SFO en Personalets engagement i hverdagen 2,9 3,5 3,5 4 4 Dialogen og samarbejdet om dit barn mellem SFO og dig/jer som forældre 3,4 Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer (fx vise hensyn og forståelse for andre og indgå i grupper) 3,5 3,9 SFO ens indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 3,6 4 Dialogen og samarbejdet mellem dit barns skole og SFO Personalets indsats for at håndtere konflikter, drillerier og mobning mellem børnene 4 3,6 3,4 Personalets indsats for at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn 3, Meget utilfreds Meget tilfreds Samlet tilfredshed over 3,9 Samlet tilfredshed under 3,6 De mørkeblå bjælker viser den gennemsnitlige tilfredshed blandt forældre til børn i SFO er med en overordnet tilfredshed over 3,9. De lyseblå bjælker viser den gennemsnitlige tilfredshed blandt forældre til børn i SFO er med en overordnet tilfredshed under 3,6. 7. SFO-OMRÅDET 40

42 UDVIKLINGEN SIDEN 2010 FOR SFO ERNE UDVIKLING I FORÆLDRENES GENNEMSNITLIGE TILFREDSHED SFO Bagsværd (n=276) 3,9 SFO Buddinge (n=249) 4 SFO Enghavegård (n=264) 4,1 4,2 SFO Gladsaxe (n=284) 3,5 Der er 2 SFO er med en positive udvikling i den gennemsnitlige tilfredshed, mens 5 SFO er har haft en negativ udvikling i forhold til 2010 SFO Grønnemose (n=328) SFO Mørkhøj (n=169) 3,5 3,9 4 SFO Skovbrynet (n=130) 3,9 4,1 SFO Stengård (n=206) 3,7 4 SFO Søborg (n=222) 3,3 SFO Vadgård (n=237) 4 4, Meget utilfreds Meget tilfreds På grund af sammenlægninger af skoler siden 2010, er der kun medtaget historik for 7 af kommunens 10 SFO er. 7. SFO-OMRÅDET 41

43 Forældres alder Forældres køn DEN SAMLEDE TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF BAGGRUNDSKARAKTERISTIKA (1) GENNEMSNIT AF FORÆLDRENES SAMLEDE TILFREDSHED Mand (n=699) Kvinde (n=1588) Under 25 år (n=2) 4, år (n=65) 4,2 Der ses en forskel i forhold til aldersgrupper. Tendens til at yngre forældre er mere tilfredse år (n=305) år (n=756) 4, år (n=693) 3,7 Over 45 år (n=364) 3, Meget utilfreds Meget tilfreds 7. SFO-OMRÅDET 42

44 Civilstand Uddannelse DEN SAMLEDE TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF BAGGRUNDSKARAKTERISTIKA (2) GENNEMSNIT AF FORÆLDRENES SAMLEDE TILFREDSHED Skole klasse (n=18) 4,2 Folkeskole, mellemskoleeksamen eller real-eksamen (n=74) 4,0 EFG/HG/Teknisk skole (1-årig ungdomsuddannelse) (n=47) 4,2 Små forskelle på tværs af uddannelse, dog ingen entydig tendens Studentereksamen, HF, Højere Handelseksamen (HH/HHX) (2-3årig ungdomsuddannelse) (n=114) Erhvervsfaglig uddannelse (n=373) 3,9 3,7 Kort videregående uddannelse, under 3 års varighed (n=145) 3,9 Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 års varighed (n=626) Lang videregående uddannelse, 5 år eller mere (n=753) 3,7 Anden uddannelse (n=84) 4,0 Lille forskel i forhold til civilstand, hvor enlige er en anelse mere tilfredse end samboende. Samboende/gift (n=1894) Enlig (n=382) 3, Meget utilfreds Meget tilfreds 7. SFO-OMRÅDET 43

45 Sprog Barnets alder Barnets køn DEN SAMLEDE TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF BAGGRUNDSKARAKTERISTIKA (3) GENNEMSNIT AF FORÆLDRENES SAMLEDE TILFREDSHED Lille forskelle på tværs af barnets køn. Dreng (n=1257) 3,7 Pige (n=1080) 5 til 6 år (n=541) 3,9 7 år (n=590) 3,9 Tendens til højere tilfredshed blandt forældre til yngre børn end øvrige forældre 8 år (n=585) 3,7 9 år (n=524) 3,7 10 år og derover (n=97) 3,6 Forældre til børn, hvor der i hjemmet tales et andet sprog end dansk er mere tilfredse end øvrige forældre. Dansk (n=2070) Andet sprog (n=235) Meget utilfreds Meget tilfreds 7. SFO-OMRÅDET 44

46 Antal børn i SFO'en DEN SAMLEDE TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF SFO ERNES STØRRELSE Tendens til lidt højere tilfredshed blandt forældre til børn i SFO er med færre børn end forældre til børn i SFO er med mange børn. GENNEMSNIT AF FORÆLDRENES SAMLEDE TILFREDSHED 300 børn eller færre (n=1196) Over 300 børn (n=1141) 3, Meget utilfreds Meget tilfreds 7. SFO-OMRÅDET 45

47 SFO-OMRÅDET: KONKLUSIONER SAMLEDE RESULTATER - 72% af forældrene er meget tilfredse eller tilfredse med SFO en samlet set. Det er et fald på 12 procentpoint i forhold til 2010 samt 6 procentpoint lavere end gennemsnittet på landsplan. - Der har generelt været en negativ udvikling i tilfredsheden med de enkelte spørgsmål i forhold til Den største tilbagegang ses på tilfredsheden med aktiviteterne i SFO en. RESULTATER PÅ TVÆRS - Der ses en relativ stor spredning i forældrenes tilfredshed i de enkelte SFO er. Den gennemsnitlige samlede tilfredshed ligger mellem 3,3 og 4,2. - Der er 2 SFO er, som har haft en positiv udvikling i gennemsnitlige tilfredshed, mens der er 5 SFO er med en negativ udvikling. - Den største forskel mellem højest og lavest bedømte SFO er ses på spørgsmål vedrørende personalets engagement, aktiviteterne i SFO en, samt de fysiske rammer. - Små forskelle på tværs af baggrundskarakteristika, især yngre forældre samt forældre til yngre børn er mere tilfredse end øvrige forældre. FOKUSOMRÅDER - Hvad kan der fokuseres på for at forbedre den samlede tilfredshed med SFO en? 7. SFO-OMRÅDET 46

48 FOKUSOMRÅDER: FORMÅL Med henblik på at højne den samlede tilfredshed er det relevant at identificere de områder, som har en høj betydning for forældrenes samlede tilfredshed, og som samtidig vurderes relativt lavt af forældrene. Ved at udpege disse områder bliver det tydeligt, hvor det er hensigtsmæssigt at sætte ind for mest effektivt at øge den samlede tilfredshed. På næste side ses grupperingen af de enkelte spørgsmål i 3 overordnede områder: Den pædagogiske indsats Samarbejde mellem SFO og hjem SFO ens fysiske rammer For at vurdere hvilke af ovenstående områder, der kan udpeges som særlige fokusområder, sammenholdes herefter forældrenes gennemsnitlige tilfredshed på disse områder med deres betydning for den samlede tilfredshed. For en gennemgang af den anvendte metode, se afsnittet Bemærkninger til sidst i rapporten. 7. SFO-OMRÅDET 47

49 GRUPPERING AF SPØRGSMÅLENE I OVERORDNEDE FOKUSOMRÅDER - Aktiviteterne i SFO en - Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer (fx vise hensyn og forståelse for andre og indgå i grupper) - SFO ens indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad - Personalets indsats for at håndtere konflikter, drillerier og mobning mellem børnene - Personalets indsats for at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn - Personalets engagement i hverdagen Den pædagogiske indsats - Dialogen og samarbejdet om dit barn mellem SFO og dig/jer som forældre - Dialogen og samarbejdet mellem dit barns skole og SFO - SFO ens fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads mv.) Samarbejdet mellem SFO og hjem SFO'ens fysiske rammer 7. SFO-OMRÅDET 48

50 Gennemsnitlig tilfredshed UDPEGNING AF FOKUSOMRÅDER DEN GENNEMSNITLIGE TILFREDSHED PÅ OMRÅDERNE SAMMENHOLDT MED DERES BETYDNING FOR DEN SAMLEDE TILFREDSHED 4,0 Samarbejdet mellem SFO og hjem Den pædagogiske indsats 3,5 SFO'ens fysiske rammer Den pædagogiske indsats Den pædagogiske indsats har den højeste betydning for den samlede tilfredshed. En indsats på dette område vil dermed kunne højne den samlede tilfredshed. 3,0 Lav Høj Betydning for den samlede tilfredshed Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de områder, som ligger nærmest figurens nederste højre hjørne, da områder med lav tilfredshed og høj betydning for den samlede tilfredshed lokaliseres her. Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af de fire områders betydning for den samlede tilfredshed. Den vandrette linje viser gennemsnittet af tilfredsheden på samtlige spørgsmål inden for de overordnede områder. 7. SFO-OMRÅDET 49

51 OVERBLIK OVER SPØRGSMÅL I PRIORITERINGSKORT Nr. Spørgsmål 1 Aktiviteterne i SFO en 6 Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer 7 SFO ens indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 9 Personalets indsats for at håndtere konflikter, drillerier og mobning mellem børnene 10 Personalets indsats for at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn 12 Personalets engagement i hverdagen 17 Dialogen og samarbejdet om dit barn mellem SFO og dig/jer som forældre 18 Dialogen og samarbejdet mellem dit barns skole og SFO 19 SFO ens fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads mv.) 7. SFO-OMRÅDET 50

52 Gennemsnitlig tilfredshed UDPEGNING AF FOKUSOMRÅDER DEN GENNEMSNITLIGE TILFREDSHED PÅ SPØRGSMÅL SAMMENHOLDT MED DERES BETYDNING FOR DEN SAMLEDE TILFREDSHED 4,5 4, , ,0 Lav 19 Høj Aktiviteterne i SFO en Aktiviteterne i SFO en er det spørgsmål, som har den højeste betydning for den samlede tilfredshed. En indsats her vil dermed kunne højne den samlede tilfredshed. Betydning for den samlede tilfredshed Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de områder, som ligger nærmest figurens nederste højre hjørne, da områder med lav tilfredshed og høj betydning for den samlede tilfredshed lokaliseres her. Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af de fire områders betydning for den samlede tilfredshed. Den vandrette linje viser gennemsnittet af tilfredsheden på samtlige spørgsmål inden for de overordnede områder. 7. SFO-OMRÅDET 51

53 SFO-OMRÅDET: KONKLUSIONER SAMLEDE RESULTATER - 72% af forældrene er meget tilfredse eller tilfredse med SFO en samlet set. Det er et fald på 12 procentpoint i forhold til 2010 samt 6 procentpoint lavere end gennemsnittet på landsplan. - Der har generelt været en negativ udvikling i tilfredsheden med de enkelte spørgsmål i forhold til Den største tilbagegang ses på tilfredsheden med aktiviteterne i SFO en. RESULTATER PÅ TVÆRS - Der ses en relativ stor spredning i forældrenes tilfredshed i de enkelte SFO er. Den gennemsnitlige samlede tilfredshed ligger mellem 3,3 og 4,2. - Der er 2 SFO er, som har haft en positiv udvikling i gennemsnitlige tilfredshed, mens der er 5 SFO er med en negativ udvikling. - Den største forskel mellem højest og lavest bedømte SFO er ses på spørgsmål vedrørende personalets engagement, aktiviteterne i SFO en, samt de fysiske rammer. - Små forskelle på tværs af baggrundskarakteristika, især yngre forældre samt forældre til yngre børn er mere tilfredse end øvrige forældre. FOKUSOMRÅDER - Den pædagogiske indsats har den højeste betydning for den samlede tilfredshed. En indsats på dette område vil dermed kunne højne den samlede tilfredshed. - Ligeledes har spørgsmålet vedrørende aktiviteterne i SFO en største betydning. 7. SFO-OMRÅDET 52

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 7 04 Dagtilbud 9 05 Skole 29 06 SFO 47 07 Klub 62 08 Metode 79 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 6 04 Dagtilbud 8 05 Metode 29 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed 2014 Vallensbæk Kommune gennemførte

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE VESTERVANGS SKOLEN Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Vestervangsskolen og Vestervangsskolens SFO baseret på

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2011 AARHUS KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2011 AARHUS KOMMUNE HOVEDRAPPORT AARHUS KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD (1) 01 Introduktion 3 02 Sammenfatning 4 03 Læsevejledning 10 04 Pasningstilbud 13 05 Skole 33 06 SFO 55 07 Fritids- og klubtilbud 75 08 Specialpædagogiske pasningstilbud

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ALLE SKOLER OG SFO'ER Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle skoler og SFO'er/fritidshjem baseret på 5385 besvarelser

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE BLICHERSKOLEN (SPECIALKLASSER) Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Blicherskolen (specialklasser) baseret på

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 AARHUS KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 AARHUS KOMMUNE HOVEDRAPPORT AARHUS KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD (1) 01 Introduktion 3 02 Sammenfatning 4 03 Læsevejledning 10 04 Dagtilbud 13 05 Skole-undervisning 30 06 Skole-SFO 46 07 Fritids- og klubtilbud 61 08 Specialpædagogiske

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 04 Afsnit 03 Sammenfatning

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gentofte Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i daginstitution, kommunal

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET INDHOLD 01 Introduktion 03 02 Sammenfatning 04 03 Læsevejledning 05 04 Dagtilbud 08 05 SFO 36 06 Hjemmepleje

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I NORMALKLAS- SER. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I NORMALKLAS- SER. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I NORMALKLAS- SER Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på skoleområdet, gennemfører Rambøll Management

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ASFERG SKOLE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Asferg Skole og Asferg SFO baseret på 105 besvarelser for skolen

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ØSTERVANGS SKOLEN Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Østervangsskolen og Østervang SFO baseret på 202 besvarelser

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE TIRSDALENS SKOLE (SPECIALKLASSER) Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Tirsdalens Skole (specialklasser) baseret

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Skole Baselinemåling beelser: 1.710 Svarprocent: 47,50% Side 1 ud af 14 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Lokal rapport Ansager Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Ansager Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune Spørgeskemaet tager ca. 5 minutter at udfylde og kan besvares på dansk eller engelsk. Du vælger engelsk ved at klikke på

Læs mere

NYBORG KOMMUNE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET 2014 BIRKHOVEDSKOLEN

NYBORG KOMMUNE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET 2014 BIRKHOVEDSKOLEN BRUGERUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET 201 BIRKHOVEDSKOLEN INDLEDNING Brugerundersøgelse på skoleområdet 201 Nyborg Kommune gennemførte i perioden maj - juni 201 en brugerundersøgelse blandt forældre til børn

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Dagtilbud Side 09 Afsnit 04 Skole

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE HOVEDRAPPORT AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD (1) 01 Introduktion 3 02 Sammenfatning 4 03 Læsevejledning 10 04 Dagtilbud 13 05 Skole-Undervisning 32 06 SFO 49 07 Klub 64 08 Specialpædagogisk dagtilbud

Læs mere

Lokal rapport Blåbjergskolen, Nr. Nebel afdeling - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Blåbjergskolen, Nr. Nebel afdeling - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

Lokal rapport Starup Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Starup Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Skole beelser: 297 Svarprocent: 73 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

Lokal rapport Blåvandshuk Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Blåvandshuk Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

Lokal rapport Brorsonskolen - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Brorsonskolen - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Skole beelser: 418 Svarprocent: 72 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Skole beelser: 244 Svarprocent: 64 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Skole beelser: 352 Svarprocent: 70 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på skoleområdet, gennemfører Rambøll Management

Læs mere

Lokal rapport Lykkesgårdskolen - Forældre til elever i klasse (inkl. specialklasser) Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Lykkesgårdskolen - Forældre til elever i klasse (inkl. specialklasser) Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning og svarprocent Side 05 Afsnit 03 Dagplejen

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO1

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO1 Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO1 Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: nr. 2-4, 7, 10-13,

Læs mere

Elsted Skole Antal besvarelser: 485 Svarprocent: 61. Forældretilfredshed 2009

Elsted Skole Antal besvarelser: 485 Svarprocent: 61. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 485 Svarprocent: 61 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

Beder Skole Antal besvarelser: 531 Svarprocent: 69. Forældretilfredshed 2009

Beder Skole Antal besvarelser: 531 Svarprocent: 69. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 531 Svarprocent: 69 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR SKOLER, SFO ER OG KLUBBER

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR SKOLER, SFO ER OG KLUBBER FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR SKOLER, SFO ER OG KLUBBER HOVEDRAPPORT DECEMBER 2016 Tilfreds/Meget tilfreds Utilfreds/Meget utilfreds Skole 78% 8% SFO 72% 11% Klub 85% 3% FORORD I Hvidovre Kommune

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66% Favrskov Kommune Antal besvarelser: 4.145 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

Kommunerapport - Varde Kommune- Forældre til folkeskoleelever i klasse (incl. specialklasser) 2014 Side 1 af 40

Kommunerapport - Varde Kommune- Forældre til folkeskoleelever i klasse (incl. specialklasser) 2014 Side 1 af 40 Kommunerapport - Varde Kommune- Forældre til folkeskoleelever i 0.-10. klasse (incl. specialklasser) 2014 Side 1 af 40 Kommunerapport - Varde Kommune- Forældre til folkeskoleelever i 0.-10. klasse (incl.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR KØGEVEJEN

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR KØGEVEJEN FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR KØGEVEJEN ENHEDSRAPPORT NOVEMBER 2016 83% Tilfreds/Meget tilfreds 3% Utilfreds/Meget utilfreds 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDNING I denne sektion vises baggrunden for undersøgelsen

Læs mere

Sabro-Korsvejskolen Antal besvarelser: 384 Svarprocent: 60. Forældretilfredshed 2009

Sabro-Korsvejskolen Antal besvarelser: 384 Svarprocent: 60. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 384 Svarprocent: 60 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

Gammelgårdskolen Antal besvarelser: 600 Svarprocent: 68. Forældretilfredshed 2009

Gammelgårdskolen Antal besvarelser: 600 Svarprocent: 68. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 600 Svarprocent: 68 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 88 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE PRÆSENTATION TIL UDVALGSMØDET ONSDAG 27. JANUAR 2016

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE PRÆSENTATION TIL UDVALGSMØDET ONSDAG 27. JANUAR 2016 AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE PRÆSENTATION TIL UDVALGSMØDET ONSDAG 27. JANUAR 2016 0 A SVARPROCENTER Svarprocenter fordelt på institutionstyper Type Svarprocent Dagtilbud 76% Skole-undervisning 67% Skole-SFO

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Almenklasse beelser: 179 Svarprocent: 67 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole. Denne rapport

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 SFO Antal besvarelser: 137 Svarprocent: 75 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 460 Svarprocent: 71% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% e Antal besvarelser: 550 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 e har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4% beelser: 677 BRUGERUNDERSØGELSE Svarprocent: 69,4% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til

Læs mere

Forældretilfredshedsundersøgelse for dagplejen juni Svarprocent. Distributionsform for gennemførte svar

Forældretilfredshedsundersøgelse for dagplejen juni Svarprocent. Distributionsform for gennemførte svar Forældretilfredshedsundersøgelse for dagplejen juni Svarprocent Ikke svaret 9% 8 Nogen svar Gennemført 5% 5% 5 75% Distributionsform for gennemførte svar Email 7% 9 Brev 6% 5% 5 75% Hvor tilfreds er du

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Elever i 6.- 9. klasser Baselinemåling beelser: 1.675 Svarprocent: 41,88% Side 1 ud af 12 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Specialklasse beelser: 48 Svarprocent: 64 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole. Denne

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SÆRLIGE DAG- TILBUD. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SÆRLIGE DAG- TILBUD. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SÆRLIGE DAG- TILBUD Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på dagtilbudsområdet, gennemfører Rambøll Management

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75% e Antal besvarelser: 374 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 e har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lyngby-Taarbæk Kommune Forældre til børn i SFO Antal besvarelser: 1.930 Svarprocent: 80,18% Lyngby-Taarbæk 2012 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Lyngby-Taarbæk kommune

Læs mere

LÆSEVEJLEDNING SÅDAN LÆSES EN FIGUR MED OVERSIGT OVER GENNEMSNIT

LÆSEVEJLEDNING SÅDAN LÆSES EN FIGUR MED OVERSIGT OVER GENNEMSNIT LÆSEVEJLEDNING SÅDAN LÆSES EN FIGUR MED OVERSIGT OVER GENNEMSNIT Spørgsmål stillet til alle pilotkommuner indenfor det givne område. Kommunen og dens gennemsnit for det givne spørgsmål. Det vægtede (således

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 220 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 135 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2014

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2014 Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2014 Dokumentnr.: 727-2014-135878 side 1 Indhold Indledning... 3 Metode... 4 Succesmål for tilfredsheden... 5 Den pædagogiske

Læs mere

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 44. Forældretilfredshed 2009

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 44. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 44 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Regnbuen, Holme Skole Antal besvarelser: 82. Forældretilfredshed 2009

SFO Regnbuen, Holme Skole Antal besvarelser: 82. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 82 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Åby Skole Antal besvarelser: 30. Forældretilfredshed 2009

SFO Åby Skole Antal besvarelser: 30. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 30 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 49. Forældretilfredshed 2009

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 49. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 49 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, FOLKESKOLE- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, FOLKESKOLE- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET h BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, FOLKESKOLE- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET RAPPORT ØKONOMI- OG INDERIGSMINISTERIET APRIL I samarbejde med: INDHOLD 1. INDLEDNING 4 1.1 Baggrund og formål 4 1.2 Metodisk resumé

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 SFO Baselinemåling beelser: 1.622 Svarprocent: 52,32% Side 1 ud af 14 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9% Aarhus Kommune beelser: 619 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE ALLE DAGTILBUD Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle dagtilbud baseret på i alt 2.581 besvarelser. Undersøgelsen

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 84 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle dagtilbud baseret på i alt 2978 besvarelser. Grundlaget for rapporten

Læs mere

Ikast-Brande Kommune. Tilfredshedsundersøgelse for skolerne. Filter: Filtrer på spørgsmål: Hvilken skole går dit barn på? [ Ikast Nordre Skole ]

Ikast-Brande Kommune. Tilfredshedsundersøgelse for skolerne. Filter: Filtrer på spørgsmål: Hvilken skole går dit barn på? [ Ikast Nordre Skole ] Ikast-Brande Kommune Filter: Filtrer på spørgsmål: Hvilken skole går dit barn på? [ Ikast Nordre Skole ] Udførelsestidspunkt: 14-01-2013 08:50:30 Antal besvarelser: 231 Denne undersøgelse har i alt 231

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lolland 2016 Dagtilbud Tryllefløjten beelser: 59 Svarprocent: 100,00% Lolland 2016 Side 1 ud af 11 sider Introduktion Lolland Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8% beelser: 130 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5% beelser: 214 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lolland 2016 Dagtilbud Dagpleje Midtland beelser: 126 Svarprocent: 60,00% Lolland 2016 Side 1 ud af 11 sider Introduktion Lolland Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Ikast-Brande Kommune. Tilfredshedsundersøgelse for skolerne. Filter: Filtrer på spørgsmål: Hvilken skole går dit barn på?

Ikast-Brande Kommune. Tilfredshedsundersøgelse for skolerne. Filter: Filtrer på spørgsmål: Hvilken skole går dit barn på? Ikast-Brande Kommune Filter: Filtrer på spørgsmål: Hvilken skole går dit barn på? [ Bording Skole ] Udførelsestidspunkt: 11-01-2013 10:48:14 Antal besvarelser: 285 Denne undersøgelse har i alt 285 respondenter

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelse Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med skolerne i Hillerød Kommune Sophienborgskolen Antal beelser: 338 Svarprocent: 66,02% Hillerød

Læs mere

Forældrenes samlede tilfredshed med børnenes skole

Forældrenes samlede tilfredshed med børnenes skole Forældrenes samlede tilfredshed med børnenes skole 10 9 8 7 2, 3,5% 4,6% 6,1% 4,9% 10,2% 16, 21,2% 14,2% 1,3% 2, 0,7% 2,5% 6, 2,6% 10,2% 6,8% 8,7% 12,4% 9,5% 13,3% 5 4 57,6% 57,6% 59,4% 59,7% 52,9% 64,2%

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Skole beelser: 434 Svarprocent: 70 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 224 Svarprocent: 56,28% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 68%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 68% Silkeborgvej beelser: 627 FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 68% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 6.-9. klasse Antal besvarelser: 191 Svarprocent: 72 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Gribskov Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Antal besvarelser: 2.813 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 74. Forældretilfredshed 2009

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 74. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 74 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 46. Forældretilfredshed 2009

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 46. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 46 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 99. Forældretilfredshed 2009

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 99. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 99 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 83. Forældretilfredshed 2009

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 83. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 83 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 75. Forældretilfredshed 2009

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 75. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 75 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Jellebakken / Jellebakkeskolen Antal besvarelser: 121. Forældretilfredshed 2009

SFO Jellebakken / Jellebakkeskolen Antal besvarelser: 121. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 121 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

Den pædagogiske indsats

Den pædagogiske indsats De Hvor følgende tilfreds er spørgsmål du med: omhandler din tilfredshed med den pædagogiske indsats. Meget tilfreds Tilfreds tilfreds/utilfre Hverken Utilfreds utilfreds Meget Ved ikke/ikke relevant Aktiviteterne

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I KLASSE. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I KLASSE. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på skoleområdet, gennemfører Rambøll Management Consulting i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 257 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i folkeskoler (inkl. specialklasser) Landsdækkende baselinemåling 2015 Antal beelser: 1.874 Svarprocent: 60,0 % Side 1 ud af 14 sider Introduktion Økonomi-

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED DAGTILBUD FREDERIKSSUND KOMMUNE UDKAST TIL SPØRGERAMME

BRUGERTILFREDSHED DAGTILBUD FREDERIKSSUND KOMMUNE UDKAST TIL SPØRGERAMME BRUGERTILFREDSHED DAGTILBUD FREDERIKSSUND KOMMUNE UDKAST TIL SPØRGERAMME Hvad gør du? Du begynder din besvarelse ved at klikke på pilen i nederste højre hjørne. Du bevæger dig frem og tilbage i spørgeskemaet

Læs mere