Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge. Tema: Udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner. Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge. Tema: Udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner. Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007"

Transkript

1

2 Institut for Byggeri og Anlæg Sohngårdsholmsvej Aalborg Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge Tema: Udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007 Projektgruppe: B118 Synopsis: Deltagere: Kristian T. Brødbæk Morten Christiansen Gitte L. Grønbech Jannie J. Nielsen Rikke Poulsen SørenP.H.Sørensen Vejleder: Willy Olsen I denne rapport bestemmes, hvordan en kontorbygning skal udføres. Bygningen er et betonelementbyggeri på seks etager med kælder i den ene ende. Projektet behandler opførelsen af råhuset, herunder byggepladsindretning og etablering af byggegrube. Der findes tids- og ressourceforbrug for aktiviteterne, og ud fra dette laves en samlet tids- og ressourceplan. Endelig laves en priskalkulation med tilhørende finansieringsdiagram, idet der medregnes både direkte og indirekte omkostninger. I rapporten beskrives Det Digitale Byggeri, herunder brugen af objektmodeller. Der er i forbindelse med projektet udarbejdet en hjemmeside til præsentation af projektet. Brugen af projektweb og databaser i forbindelse med projektet er ligeledes beskrevet i rapporten. Oplagstal: 8 Sidetal: 115 Afsluttet: d Tegningsmappe er vedlagt.

3

4 Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe B118 på B-sektorens 6. semester ved Institut for Byggeri og Anlæg, Aalborg Universitet. Det overordnede tema for miniprojektet er Udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner, hvor det er valgt at arbejde med opførelsen af KMD-domicilet på Stuhrs Brygge. Projektrapporten består af en hoved- og bilagsdel samt tegningsmappe. Bagerst i rapporten er vedlagt en programliste og bilagscd. I programlisten kan navn samt beskrivelse af de anvendte programmer findes. På bilagscd en findes de anvendte beregningsprogrammer, udleveret projektmateriale, detailtegninger, rapporten i pdf-format samt bachelorprojektet omhandlende projekteringen af KMD-domicilet. I forbindelse med kurset Informationsteknologi i byggeprocessen er der udarbejdet en hjemmeside, som indeholder oplysninger om gruppen og projektet. Hjemmesiden kan findes på: I rapporten henvises der til kilder på følgende måde: [ Forfatterens efternavn årstal ] Supplerende oplysninger om kilderne findes i litteraturlisten. Detailtegningerne i tegningsmappen nummereres på følgende måde: (Bygningsnummer).tegningstype.løbenummer Eksempelvis har en tegning af byggepladsen nr. (10).1.01, idet (10) angiver terræn, 1 angiver, at det er en plantegning, og 01 er løbenummeret. [bips 2005] 1

5 2

6 Indhold 1 Indledning KMD-domicilet... 8 I Anlægsteknik 11 2 Organisationsplan Diskussionafentrepriseform Aktiviteter på byggepladsen Udgravning Fundering Udstøbningafkælderkonstruktion Tilfyldningafjord Elementmontage Byggepladsindretning Indhegning Kørearealer Lagerpladsogarbejdssteder Skurby Placeringafkran El-ogvandforsyning Belysning Tids- og ressourceplan 31 6 Priskalkulation Finansiering II Informationsteknologi 35 7 Digitalisering af byggeprocessen DetDigitaleByggeri

7 4 INDHOLD Det Digitale Fundament Bygherrekrav Bedstibyggeriet Objektmodeller IFC Informationsteknologi i projektet Hjemmesiden Grafik Projektweb Database Konklusion Anlægsteknik Informationsteknologi Litteratur 53 III Bilag 55 A Udgravning 57 A.1 Mængder A.1.1 Sandpude A.1.2 Kælder A.2 Flytningafjord A.2.1 Hydrauliskgravemaskine A.2.2 Transport A.3 Tidsforbrug B Fundering 65 B.1 Ramning B.1.1 Tidsforbrugtilramningafpæle B.1.2 Tidsforbrug til ramning af spunsjern B.1.3 Tidsforbrug til optagning af spunsjern B.1.4 Samlettidsforbrug C Udstøbning af kælderkonstruktion 71 C.1 Forskallingsarbejde C.1.1 Støbning C.1.2 Støbning C.1.3 Støbning C.2 Udstøbningafbeton C.2.1 Støbning C.2.2 Støbning

8 INDHOLD 5 C.2.3 Støbning C.3 Armering C.3.1 Støbning C.3.2 Støbning C.4 Samlettidsforbrug D Tilfyldning af jord 83 D.1 Sandpudefyldning D.2 Tilfyldningvedkældervægge D.2.1 Samlettidsforbrug E Elementmontage 87 E.1 Udførelse E.2 Materiel E.2.1 Tårnkran E.3 Tidsforbrug F Tidsforbrug for øvrige aktiviteter 93 F.1 Filterboringer F.2 Støbning af fundamenter i terræn F.3 Udlægningafisolering F.4 Udstøbningafslidlag F.5 Indretningafbyggeplads G Tids- og ressourceplan 97 G.1 Arbejdstider G.2 Byggerietsfaser G.3 Aktiviteter H Priskalkulation 105 H.1 Direkteomkostninger H.2 Indirekteomkostninger H.2.1 Omkostningsfaktor H.3 Finansiering I Programliste 115

9 6 INDHOLD

10 Kapitel 1 Indledning Efter lukningen af industrielle foretagender på Aalborg Havnefront, herunder AalborgVærft,erderopståetetbehovfornyudvikling,somkanforbinde havnefronten med den øvrige by. Aalborg Kommune har planer om at udbygge havnefronten med rekreative områder, boliger, Musikkens Hus, havnebad samt andre offentligt tilgængelige faciliteter. Det følgende omhandler det tidligere værftsområde på Østre Havn ved Aalborg Havnefront, også kaldet Stuhrs Brygge. Afsnittet er baseret på TK Developments hjemmeside om Stuhrs Brygge [Stuhrs Brygge 2007]. Området, der kan ses på figur 1.1, ligger centralt placeret i Aalborg ved Limfjorden, kun 1,5 km fra Aalborg Centrum og under 500 m fra Motorvej E45. Områderne omkring Stuhrs Brygge er primært kontor- og industribyggeri. Figur 1.1: Stuhrs Brygges placering på Aalborg Havnefront. 7

11 8 KAPITEL 1. INDLEDNING Den attraktive placering ved Limfjorden gør Stuhrs Brygge ideel for både bolig-, kontor- og undervisningsbyggeri, hvorved området opnår liv og aktivitetistoredeleafdøgnet. På Stuhrs Brygge er der planlagt en moderne business- og boligpark med mere end m 2 lejligheder og kontorlokaler. Første etape omfattede udviklingen af et m 2 byggeri bestående af to seks-etagers kontorblokke, der skal anvendes af KMD A/S. KMD A/S er en IT-virksomhed, der på landsbasis beskæftiger ca personer, hvoraf de 800 arbejder i Aalborg fordelt på tre forskellige lokaliteter i byen. KMD A/S ønskede at samle Aalborg-aktiviteterne i et samlet domicil med plads til 1000 personer fordelt på de to kontorblokke beliggende langs den eksisterende tørdok. KMD-domicilet kan ses på figur 1.2. Figur 1.2: KMD-domicilet, der er et m 2 stort kontorbyggeri med plads til 1000 ansatte [Stuhrs Brygge 2007]. På figur 1.3 er bebyggelsesplanen for Stuhrs Brygge vist, hvor KMD-domicilet kan ses i midten med seks bagvedliggende boligblokke liggende langs Limfjorden. De øvrige bygninger er kontorbygninger. 1.1 KMD-domicilet Dette mini-projekt afgrænses til opførelsen af råhuset af KMD-domicilets østfløj. Desuden beskrives brugen af informationsteknologi i den danske byggebranche. Østfløjen er en seks-etagers bygning med grundfladedimensionerne 14,5 119,7 m, hvor der i den sydlige ende er en kælder med en længde på 27,7 m.

12 1.1. KMD-DOMICILET 9 Figur 1.3: StuhrsBrygge medkmd-domicilet vist centralt i billedet [Stuhrs Brygge 2007]. Kælderkonstruktionen opføres in situ, mens det resterende råhus, herunder stuedækket, opføres som montagebyggeri. Bygningens totale højde er 30 m, hvilket svarer til det maksimalt tilladte ifølge lokalplanen for området [Lokalplan ]. I dette projekt betragtes og projekteres østfløjen som en enkeltstående bygning, hvor ydermål samt vinduer og døres placering fastholdes. I anlægsteknikdelen beskrives, hvordan råhuset tænkes opført, tidsforbruget bestemmes og der udføres en priskalkulation. Endeligt indrettes byggepladsen, så de enkelte aktiviteter kan forløbe bedst og sikrest muligt i forhold til hinanden. I henhold til en udleveret geoteknik undersøgelsesrapport blev det i bachelorprojektet fundet, at halvdelen af bygningen, herunder kælderkonstruktionen, skal pælefunderes. Ved den resterende del af bygningen ligger de bæredygtige lag i en sådan dybde, at en sandpudefyldning er at foretrække. Idet sandpudefyldningen skal udføres med en hældning til alle sider, vil dette influere på de tilstødende pæle. Af denne årsag er første etape af byggeriet at udgrave og erstatte blødbundslagene med en velkomprimeret sandpudefyldning. Herefter rammes pælene i terræn samt de spunsjern, der afgrænser byggegruben. Årsagen til at alle pæle ikke rammes på samme tid er, at rammemateriellet i så fald vil medføre et stort tryk på den nedbragte spunsvæg, når byggegruben er udgravet, hvilket undgås ved den valgte løsning. Efter udgravning til kælder, ramning af pæle og støbning af kælderen fyldes der

13 10 KAPITEL 1. INDLEDNING jord til nuværende terrænkote. Spunsjernene fjernes og elementmontagen kan herefter påbegyndes. De opskrevne faser vil blive belyst mere dybtgående i de følgende kapitler. DereriforbindelsemedkursetInformationsteknologi i byggeprocessen blevet udarbejdet en hjemmeside, der kan findes på adressen: Hjemmesiden har til formål at gøre information tilgængeligt på nettet, herunder udveksling af arbejdsblade samt at dokumentere det lærte i kurset. Der er i projektet arbejdet med Det Digitale Byggeri, projektweb, databaser, grafik og objektorienteret projektering, og dokumentationen kan både findes i nærværende rapport samt på hjemmesiden.

14 Del I Anlægsteknik 11

15

16 Kapitel 2 Organisationsplan Dette kapitel omhandler organisationen bag opførelsen af KMD-domicilet, herunder en diskussion af den valgte entrepriseform. TK Development A/S har stået for projektudviklingen af havneområdet Stuhrs Brygge. Første etape i udviklingen er det i dette projekt betragtede byggeri, som TK Development A/S har solgt til KMD A/S. KMD A/S har i samspil med TK development A/S forestået den indledende programmeringsfase. På den måde har de fået opstillet et bygherreprogram, der udover at tilfredsstille KMD A/S også får byggeriet til at indgå i det samspil med det øvrige miljø, som TK Development A/S ønskede. Efter endt programmering er projektet blevet udbudt i totalentreprise i form af tidligt udbud, hvor entreprenør- og byggefirmaet A. Enggaard A/S fra Svenstrup har vundet entreprisen. A. Enggaard A/S har egenproduktion indenfor jord-, kloak-, murer-, tømrer- og betonarbejde. [A. Enggaard A/S 2007] Ved tidligt udbud skal totalentreprenøren selv forestå projektering og udførelse af byggeriet eller hente aktører udefra. A. Enggaard A/S har i forbindelse med projekteringen af KMD-domicilet tilknyttet sig arkitektfirmaet Bjørk & Maigaard A/S og ingeniørfirmaet Cowi A/S, der har stået for dimensioneringen af huset. [KMD A/S 2007] Det må forventes, at både arkitektog ingeniørfirmaet har været inddraget i programmeringsfasen. KMD A/S, der i det følgende betragtes som bygherre i sammenspil med TK Development A/S, har haft firmaet Birch & Krogboe A/S ansat som bygherrerådgiver. [KMD A/S 2007] En bygherrerådgiver har bl.a. til formål at yde teknisk assistance og varetage bygherrens interesser under møder med totalentreprenørens projektleder. 13

17 14 KAPITEL 2. ORGANISATIONSPLAN Den styringsmæssige organisationen for KMD-domicilet efter endt programmering vurderes at være opbygget, som det kan ses på figur 2.1. Figur 2.1: Styringsmæssig organisation for opførelsen af KMD-domicilet efter endt programmering. Ved FE menes fagentreprenør. Organisationsdiagrammet er opført som linie-stab model, hvor staben består af hhv. bygherrerådgiveren samt et sekretariat, hvor bl.a. regnskabsafdelingen tilknyttet projektet tænkes placeret. Totalentreprenøren, A. Enggaard A/S, ansætter en projektleder, der har kontakt til bygherren samt tre underordnede funktioner, hhv. en projekterings-, produktions- og entrepriseleder. De tre funktioner kan evt. varetages af samme medarbejder. Entrepriselederen forestår kommunikationen med de fagentreprenører, der skal ansættes på projektet. 2.1 Diskussion af entrepriseform Ved totalentreprise er det muligt at lave projektering og udførelse sideløbende, idet totalentreprenøren har ansvaret for begge faser. Herved vil byggeriet komme i gang tidligere, end hvis der havde været valgt en hoved- eller fagentreprise, da disse entreprenører først går ind i byggeprocessen efter projekteringen er fuldført. Ved sent udbud er der oftest stor integration mellem

18 2.1. DISKUSSION AF ENTREPRISEFORM 15 program- og projekteringsfasen, da bygherren og relevante brugere er inddraget i projektet langt ind i projekteringsfasen, hvorfor der er mulighed for ændringer i forhold til det udadarbejdede bygherreprogram. Dette forhold gør sig ikke gældende ved tidligt udbud. Fordelen for bygherren ved totalentreprise er, at bygherren kun har kontraktlige forhold til den valgte totalentreprenør, hvilket giver en overskuelig juridisk organisation. Ved en hovedentreprise skal bygherren udover at skrive kontrakt med en hovedentreprenør også skrive kontakt med en rådgivergruppe til projekteringen. Ved en fagentreprise skal bygherren skrive kontrakt med alle aktører i byggeprocessen, hvilket giver et stort koordineringsarbejde. Fordelen er, at bygherren vil få større indblik i byggeprojektet, men koordineringen kan blive et problem, hvis bygherren ikke har erfaring inden for områderne. Det kan i så fald være relevant også at ansætte en bygherrerådgiver til koordinering mellem de enkelte aktører. Det vurderes, at udbud i totalentreprise er et godt valg for pågældende projekt. Dette begrundes med, at der ved ansættelse af en bygherrerådgiver, der har teknisk indsigt, bør være muligt at få inddraget ønskede ændringer i forhold til bygherreprogrammet, samtidigt med at mange af de større entreprenører foretrækker udbud i totalentreprise. Dette skyldes, at de selv kan stå for styringen og ikke skal gå i dialog med bygherren, før de kontakter en anden aktør.

19 16 KAPITEL 2. ORGANISATIONSPLAN

20 Kapitel 3 Aktiviteter på byggepladsen Dette kapitel omhandler de aktiviteter der tænkes udført i forbindelse med etablering af råhuset. Undervejs redegøres for de forudsætninger, der foretages, samt udførelsen af aktiviteten. 3.1 Udgravning Udgravningsarbejdet til etablering af byggegruben til kælderen samt udgravningen til efterfølgende sandpudefyldning er i bilag A bestemt til at omfatte hhv og 5100 m 3 F, hvor index F refererer til, at det er fastlejret jord. Dette udgraves i to etaper, som det er beskrevet i indledningen, kapitel 1, hhv. ved sandpuden samt i byggegruben ved kælderen. Den udgravede jord køres til depotet ved Affalds- og Genbrugscenter Rørdal, der ligger ca. seks kilometer fra byggepladsen. Jorden på lokaliteten er vurderet forurenet som forureningsklasse 2 pga. olielugt ved boring 13 og 15, hvorfor den skal deponeres i et specialdepot. Til udførelsen af udgravningsarbejdet anvendes en hydraulisk gravemaskine på larvebånd af typen O&K RH6 PMS-LC, der som standard har monteret en 1,3 m 3 skovl. Som transportmiddel anvendes fem lastbiler af typen Scania R114CB 6 4NZ 380, der har et rumindhold på 18 m 3 L, hvor index L refererer til løs jord. [Anlægsteknikforeningen i Danmark 2004] På grund af jordens store densitet på lokaliteten er det fundet, at lastbilerne kun må fyldes til et rumindhold på 12,2 m 3 L. 17

21 18 KAPITEL 3. AKTIVITETER PÅ BYGGEPLADSEN 3.2 Fundering På baggrund af den udleverede geotekniske undersøgelsesrapport er det vurderet, at halvdelen af bygningen skal pælefunderes, mens den resterende del funderes direkte på en sandpudefyldning. I den sydlige del af bygningen, hvor der skal etableres en kælder, skal en byggegrube udgraves. Af pladsmæssige hensyn afstives byggegruben med spunsvægge, som det kan ses på figur 3.1. Figur 3.1: Markering af hvor der skal hhv. pælefunderes og direkte funderes, samt placering af spunsvæggen. Mål i m. Til ramning af både pæle og spunsvægge benyttes en mellemstor Junttan PM 18 rammemaskine, der kan ramme pæle i en dybde ned til 18 m. I bilag B er det anslået, at der skal anvendes 125 lodpæle. Pælene skal placeres, som vist på figur 3.2, hvor rækkefølgen for ramning af pæle også kan ses. Terrændækket tænkes ophængt på fundamenterne, hvorfor der ikke er pæle under dækket. Figur 3.2: Rækkefølgen hvormed pælene skal rammes. Rammemaskinen skal stå på samme side som nummeringen, der kan ses på figur 3.2. Dette er specielt vigtigt ved de sidste pæle, nummer 11, hvor rampen befinder sig. Rammemaskinen skal her placeres sådan, at den kan komme op af byggegruben efter endt ramning.

22 3.3. UDSTØBNING AF KÆLDERKONSTRUKTION Udstøbning af kælderkonstruktion Kælderkonstruktionen under bygningen udføres som en in situ-støbt armeret betonkonstruktion, hvorfor forskallings-, armerings- og støbningsarbejde er nødvendigt. Kælderkonstruktionen, der kan ses på figur 3.3, består af et terrændæk, der udføres som et dobbeltgulv samt en række kældervægge. Den viste figur er snittet i undersiden af en stabiliserende kerne, der findes ved bygningens trappeskakter, som er gennemgående i bygningens højde. Der laves et dobbeltgulv for at vandindtrængen hindres. Figur 3.3: Kælderkonstruktion under den stabiliserende kerne. Mål i mm. Støbningen af kælderen udføres ad tre omgange, hvor først det nederste dæk støbes, herefter kældervæggene og til sidst det øverste dæk. Til forskalling anvendes systemforskalling, idet det i bilag C.1 er vurderet, at denne løsning er mere økonomisk rentabel end traditionel forskalling. Som systemforskalling anvendes typen LOGO-ALU fra producenten Paschal A/S. Den valgte forskalling er en håndform, der kan klare et maksimalt støbetryk på 60 kn/m 2. Det er valgt at bruge en forskalling, der kan sættes op uden brug af kranmateriel, da kranen ellers skulle være på byggepladsen noget tid inden elementmontagen påbegyndes, og det er vurderet, at denne meromkostning ikke kan finansieres ved kortere forskallingstid. Til baggrund for vurderingen er leje af kran holdt op mod mindre arbejdstid. Der anvendes rotervogne med transportbånd som materiel under udstøbningen. Disse vogne har en horisontal rækkevidde på op mod 16,5 m, og idet der kan stå en vogn på begge sider af byggegruben, kan alle punkter i kælderen nås. Med det anførte materiel findes det, at det maksimale støbetryk på forskallingen er mindre end det tilladelige. Idet kælderkonstruktionen ikke dimensioneres, er en armeringsmængde på 1 VOL% antaget. Der anvendes præfabrikerede svejste armeringsnet i væggene,

23 20 KAPITEL 3. AKTIVITETER PÅ BYGGEPLADSEN mens der klippes og bindes armering til kælderdækket. Til dette formål skal der indrettes en armeringsplads på byggepladsen. 3.4 Tilfyldning af jord I bilag D er materiellet til komprimering af sandpuden og tilfyldningen omkring den udstøbte kælder bestemt. Det er vurderet, at en vibrationstromle med en valsebredde på 1,68 m er anvendelig ved komprimering af sandpuden samt ved rampen. Denne tromle er der dog ikke plads til ved komprimering omkring kælderen, hvorfor der her vælges en toakslet stålvalsetromle med en valsebredde på én meter som materiel. 3.5 Elementmontage I bilag E er der ved beregning af opførelsen af råhuset taget udgangspunkt i tredje etage, da denne vurderes at være repræsentativ for de resterende etager i byggeriet ved mængder og tidsforbrug. Etagen, der tages udgangspunkt i, kan ses på figur 3.4. Opførelsen af selve råhuset, der består af elementer og murværk, påbegyndes, når støbning af kælder og terrængulv er færdiggjort, og betonen har opnået en tilstrækkelig styrke til at bære den pågældende belastning fra overbygningen. Elementerne monteres én etage ad gangen, idet alle vægelementer først monteres og afstives, efterfulgt af dækelementerne i etageadskillelsen herover. Dette gøres af stabilitets- og samlingsmæssige grunde. På tegning (21).9.03 i tegningsmappen kan der findes en montageplan for tredje etage. Den tilhørende læsseplan findes som tegning (21) Efter elementmontagen påbegyndes opstilling af stillads samt murerarbejde, der udføres sideløbende med hinanden. Til opførelsen skal der anvendes en tårnkran af typen K-180, der er nærmere beskrevet i bilag E. Til fugearbejdet ved elementmontagen anvendes en kranspand.

24 3.5. ELEMENTMONTAGE 21 Figur 3.4: Opbygning af tredje etage.

25 22 KAPITEL 3. AKTIVITETER PÅ BYGGEPLADSEN

26 Kapitel 4 Byggepladsindretning I det følgende beskrives indretningen af byggepladsen i forbindelse med opførelse af KMD-domicilets østfløj. Afsnittet er baseret på Anlægsteknik 1 [Anlægsteknikforeningen i Danmark 2004]. Entreprisegrænsen, der afgrænser byggepladsen, kan ses på figur 4.1. Det skraverede område mod øst ligger reelt udenfor entreprisegrænsen, men området er ubebygget og inddrages derfor som indkørsel til byggepladsen efter aftale med områdets ejer. Da østfløjen ses som en enkeltstående bygning, benyttes arealet på vestsiden af tørdokken ikke. Det område, der står til rådighed for byggepladsindretningen, har en størrelse på ca m 2, hvoraf det skraverede område udgør ca. en tredjedel. Byggepladsindretningen adskiller sig ved byggeriets to etaper. I den første etape skal der udgraves til fundamenter og kælder, rammes pæle samt støbes fundamenter og kælder. I denne periode er tårnkranen ikke opstillet, hvormed det er muligt for materiel at komme helt tæt på udgravningen. Anden etape indebærer montagearbejdet, hvorfor kranen skal sættes op. Ved byggepladsindretningen skal der tages hensyn til kranen, hvorfor byggepladsvejene anlægges udenfor kransporet. 4.1 Indhegning For at sikre byggepladsen mod uvedkommende og tyveri skal der etableres et hegn om byggepladsen. Hegnet skal placeres med en sikkerhedsafstand til råhuset, så forbipasserende undgår evt. nedfaldende konstruktionsdele. Råhuset opføres ca. 80 m fra det eksisterende vejnet, hvormed støv og nedfaldende konstruktionsdele ikke bør forekomme udenfor indhegningen. Kravet 23

27 24 KAPITEL 4. BYGGEPLADSINDRETNING Figur 4.1: Entreprisegrænse for byggepladsen. Mål i m. om en minimal sikkerhedsafstand på 8 m, der er kravet for bygninger, som ermellem20og50mhøje,overholdessåledes. Byggepladsen vælges indhegnet med trådhegn. Der vælges et trådhegn udført med maskinfletværk og med stålrør som mellemstolper. Trådhegnet fastgøres til betonklodser, hvor der er huller til stolperne. Der placeres ikke hegn ud mod Limfjorden, da denne virker som en naturlig barriere. I alt placeres 450 m hegn om byggepladsen, og hegnets placering kan ses på figur 4.2. Byggepladsen sikres derudover mod tyveri ved at anvende aflåste redskabsvogne, hvor entreprenørerne kan låse deres værktøj inde udenfor arbejdstiden. Tyveri af materialer kan undgås ved, at de først ankommer til byggepladsen, når de skal bruges. Dette kræver dog en større planlægning, men reducerer behovet for lagerplads. 4.2 Kørearealer Materialer og materiel til byggepladsen skal transporteres til byggepladsen via det offentlige vejnet. Da byggepladsen er placeret mindre end 500 m fra Motorvej E45, vurderes det, at der ikke er problemer med transporten på de offentlige veje. Derudover skal der anlægges veje og vendepladser på byggepladsen, så det er muligt at transportere materialer og materiel helt ind til, hvor råhuset skal opføres. Vejene skal kunne holde til tung trafik og

28 4.2. KØREAREALER 25 skal hæves over det øvrige terræn, så vejene er mulige at afvande. Alt materiel og materialer skal transporteres fra det offentlige vejnet og til byggepladsen via det skraverede område på figur 4.1. Der anlægges en vej, som skal have plads til trafik i begge retninger, hvormed bredden skal være 7 m. I det skraverede område anlægges der desuden en parkeringsplads til medarbejderne. For at levere materialer så tæt som muligt på råhuset fortsættes den 7 m brede vej videre op lige øst for bygningen og ender til sidst ud i en vendeplads helt mod nord. For at det er muligt for rotervogne at støbe kælderen samt fundament ved råhusets vestside, skal der anlægges en vej mellem tørdokken og råhuset. Denne vej udføres med en bredde på 4 m og bliver derfor ensrettet. Rotervognen skal dermed enten bakke op eller tilbage. For at vejen ikke skal fjernes igen, når der skal opstilles stillads, placeres den længst ude mod tørdokken, hvormed vejen ikke kan nå helt op til nordsiden af bygningen. Rotervognens transportbånd kan række det sidste stykke, hvis blot den bakker op ad vejen. Ved den sydlige ende af vejen anlægges en vendeplads, så det er muligt for rotervognen at vende. Der anlægges ligeledes en vej ned til skurbyen, der placeres på den sydligste del af byggepladsen, så det er muligt at transportere skurvogne m.m. til skurbyen. Denne vej udføres med en bredde på 4 m, hvormed vendepladsen syd for bygningen igen skal anvendes, så det er muligt for lastbilen enten at bakke til eller fra skurbyen. Vejenes placering på byggepladsen kan ses på figur 4.2. Figur 4.2: Vejenes placering på byggepladsen.

29 26 KAPITEL 4. BYGGEPLADSINDRETNING Vejene på byggepladsen opbygges af mekanisk stabilt grus. Da jordlagene på byggepladsen hovedsagelig består af ler og gytje, udlægges der en filterdug mellem råjorden og gruslaget. Denne filterdug virker trykfordelende samtidig med, at den forhindrer råjordsmaterialet i at arbejde sig op i gruslaget. På grund af den bløde bund vælges det at udlægge 600 mm stabilgrus over filterdugen, hvorefter stabilgruset komprimeres. 4.3 Lagerplads og arbejdssteder I forbindelse med indretning af byggepladsen skal der tages stilling til lagerplads til materialer, der ikke benyttes direkte efter aflæsning. Da den afgravede jord borttransporteres, skal der ikke placeres et jorddepot på byggepladsen. Derudover antages det, at der først transporteres nyt jord til byggepladsen, når dette skal bruges til tilfyldning. Til støbning af kælderen skal der anvendes armering, hvorfor det er nødvendigt med en armeringsplads. På denne armeringsplads skal der både være et rålager, hvor armeringsjernene placeres ved levering, et klippebord, en bukkemaskine samt et område til den færdigbearbejdede armering. Hele armeringspladsen antages at skulle have et areal på 9 30 m. Udover armeringsplads skal der også være plads til oplagring af forskalling, hvilket antages at fylde 7 7 m. Efter endt støbning af kælderen kan oplagringspladsen til forskalling fjernes og evt. benyttes til andet formål. I forbindelse med jordarbejdet på byggepladsen skal det kørende materiel have et sted at parkere. Dette areal befæstes med ca. 250 mm stabilgrus og antages at fylde 10 7 m. Der placeres yderligere tre affaldscontainere, så det er muligt at sortere affaldet i hhv. jern og metal, tegl og beton, samt brændbart materiale. 4.4 Skurby Skurbyen til medarbejderne placeres, hvor der er mindst risiko for nedstyrtende materialer, støj, støv m.m. Derudover skal den placeres tæt ved parkeringspladserne, så det er muligt for arbejderne at gå tørskoet og uden at krydse hjelmpåbudszonen fra parkeringspladsen til skurbyen. Skurbyen placeres derfor på den sydligste del af byggepladsen.

30 4.5. PLACERING AF KRAN 27 Da der maksimalt befinder sig 14 mand på byggepladsen ad gangen, vælges det at placere 2 stk. 10 personers mandskabsvogne med grundfladedimensionerne 5,1 3,1 m.[v&s Byggedata A/S 2003] Derudover placeres der en sanitetsvogn med grundfladedimensionen 6,5 3,1 m, en kontorvogn indeholdende mødelokale med grundfladedimensionen 6,1 2,6 m, samt to aflåselige redskabsvogne med indvendige grundfladedimensioner på 6,1 2,6 m [V&S Byggedata A/S 2003]. Sanitetsvognen er den af skurvognene, der placeres tættest mod råhuset, så afstanden fra arbejdspladserne til toiletfaciliteterne er kortest. For at arbejderne skal kunne færdes i skurbyen i let fodtøj uanset vejret, udlægges grus omkring skurvognene. 4.5 Placering af kran Som beskrevet i bilag E.2.1 placeres tårnkranen i en afstand af 6 m fra bygningens facade. Kranen opsættes først efter endt støbning af fundamenter og kælder samt tilfyldning omkring denne. Kransporet kan reduceres med 7 m i hver ende af bygningen, da kranens bæreevne og rækkevidde er tilstrækkelig til elementmontagen i dette punkt. Tårnkranens udligger har en længde på 31 m, hvormed kranen har rækkevidden, der kan ses på figur 4.3. Figur 4.3: Tårnkranens spor og rækkevidde på byggepladsen.

31 28 KAPITEL 4. BYGGEPLADSINDRETNING Inden for tårnkranens rækkevidde, som kan ses på 4.3, er der hjelmpåbudszone, hvilket på byggepladsen markeres med skilte. 4.6 El- og vandforsyning Eltilslutningen kobles på det lokale net, hvortil der tilsluttes en hovedtavle, som forsynes med en elmåler. Fra hovedtavlen trækkes ledninger til undertavler, som ikke bør placeres med en indbyrdes afstand på mere end 25 m. Hovedtavlen placeres i skurbyen, mens undertavlerne hovedsageligt placeres ved arbejdsstederne. Enkelte steder er der op mod 32 m mellem undertavlerne, hvilket der dog ikke tillægges videre betydning. Hoved- og undertavlernes placering kan ses på figur 4.4. Vandforsyningen til byggepladsen tilsluttes ligeledes til det lokale ledningssystem. Der skal være adgang til vand i skurbyen, da denne har brug for vand til toiletter, bade, håndvaske m.m. Derudover skal der etableres tappesteder til rengøring af entreprenørernes materiel og værktøj. Placeringen af disse ligger dog udenfor omfanget af dette projekt. 4.7 Belysning I vinterperioden er det nødvendigt med belysning på byggepladsen for, at arbejdet kan udføres korrekt og i samme tempo som under dagslys. Da lysmaster skal placeres udenfor kranens rækkevidde, placeres et lysarmatur med en belysningsstyrke på 300 lux på kranen. Der placeres lysmaster med en belysningsstyrke på 100 lux udenfor kranens rækkevidde samt ved skurbyen. Lysmasternes placering kan ses på figur 4.4. For at sikre belysning til fugearbejdet m.m. placeres der lysstofrør på råhusets inder- og yderside. Byggepladsindretningen kan findes som tegning (10).1.01 i tegningsmappen.

32 4.7. BELYSNING 29 Figur 4.4: Hoved- og undertavlernes samt lysmasternes placering på byggepladsen.

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Digitale redskaber Rapport

Digitale redskaber Rapport Digitale redskaber Rapport 14 Indhold Det Digitale Byggeri... 3 Digital renovering... 4 Planlægning og projektering... 5 Udbud og udførelse... 6 Drift og administration... 7 Digital bygningsmodel... 8

Læs mere

På de følgende sider har vi beskrevet nogle forslag til projektopgaver. Har du andre ideer er du altid velkommen til at kontakte os.

På de følgende sider har vi beskrevet nogle forslag til projektopgaver. Har du andre ideer er du altid velkommen til at kontakte os. Rambøll Danmark er toneangivende på det danske marked for teknisk rådgivning. Vi leverer videnbaserede helhedsløsninger inden for hovedområderne: byggeri, transport og trafik, vand og miljø, energi, Olie/Gas,

Læs mere

Årsmøde i Lean Construction - DK

Årsmøde i Lean Construction - DK Årsmøde i Lean Construction - DK Fra digitalt byggeri til bedre byggeprocesser muligheder og perspektiver v/michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri Disposition Status Det Digitale Byggeri De udmeldte

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg

FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg Vurdering Baggrunden for nærværende forslag til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

East Harbour Project---

East Harbour Project--- East Harbour Project--- Concert and Conference Centre, Reykjavik Baggrund East Harbour Project har været diskuteret i Island i 15-20 år. Primært mål: At sætte Island/Reykjavik på det kulturelle verdenskort.

Læs mere

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard Det Nye Universitetshospital Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Rådgivning i forbindelse med juridiske spørgsmål Vejledning mv. omkring overenskomstmæssige

Læs mere

Kennedy Arkaden 23. maj 2003 B6-projekt 2003, gruppe C208. Anlæg

Kennedy Arkaden 23. maj 2003 B6-projekt 2003, gruppe C208. Anlæg Anlæg 125 126 Bilag A1: Tidsforbrug for indretning af byggeplads Inden byggeriets start skal de ydre rammer for byggeriet være på plads. Det betyder, at byggepladsen skal indrettes med det nødvendige materiel

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

H Indretning af byggepladsen

H Indretning af byggepladsen Anlægsteknik H. Indretning af byggepladsen H Indretning af byggepladsen I det efterfølgende beskrives hvorledes byggepladsen er indrettet. Der er to hovedformål med at indrette en byggeplads, og de er

Læs mere

Opkvalificering hos bygherren

Opkvalificering hos bygherren Opkvalificering hos bygherren - når BIM er et krav Hvor og hvordan skal man starte, når man kan se fordelene ved at digitalisere sine arbejdsprocesser? Hvordan får man overblik over muligheder og udfordringer,

Læs mere

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen Til parterne på høringslisten 10. juni 2010 Sag nr. 10/02028 /ebst Høring over IKT-bekendtgørelsen Vedlagt fremsendes i offentlig høring revideret bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations-

Læs mere

Anvisning i udstøbning af fuger - mellem dækelementer

Anvisning i udstøbning af fuger - mellem dækelementer Anvisning i udstøbning af fuger - mellem dækelementer Januar 2003 Indledning I april 1971 blev der på initiativ af Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Betonelement-Foreningen nedsat et udvalg med det

Læs mere

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx. KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT YDELSESSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: DATO:.. VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG A) IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION Side

Læs mere

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Cad - Manual Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 275 0155 Journal nr. 82.00.00 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. FORORD... 3 2. PROJEKTORGANISATIONS

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

Fremtidens Etagebolig, Horsens

Fremtidens Etagebolig, Horsens Indhold Byggesagen... 2 Vision... 2 Udbud... 3 Fordele og ulemper ved entrepriserne... 3 Egenproduktion... 4 Emner der bliver lagt vægt på... 4 Tidsplan... 4 Ophængnings plan... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering

Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering Digitalt udbudsmateriale Opstart af firma midt i finanskrisen

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

Firma Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførsel Aflevering

Firma Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførsel Aflevering Jonas Bille Projektplanche Udbudsmateriale Planlægning Dokumenter Erfaringer Navn Alder Uddannelse Bopæl Jonas Bille 25år Tømrer Horsens Jonas Bille Projektplanche Udbudsmateriale Planlægning Dokumenter

Læs mere

Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførelse Aflevering. Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie og Gas Tidligere murersvend

Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførelse Aflevering. Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie og Gas Tidligere murersvend Ejer, Bestyrelses formand, Projektleder, Entrepriseleder Virksomheden Konstruktøren A/S Udbudsmaterialet Til Vestas Blades Technology Center Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Digitale produkt- og procesmodeller i byggeriet 4. semester 2007. 5. kursusgang

Digitale produkt- og procesmodeller i byggeriet 4. semester 2007. 5. kursusgang Digitale produkt- og procesmodeller i byggeriet 4. semester 2007 5. kursusgang Kjeld Svidt Institut for Byggeri og Anlæg ks@civil.aau.dk /ks/ Kjeld Svidt Slide nr. 1 Opsamling fra sidst Demo af Byggeweb

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den?

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den? Bygningsstyrelsen, Klima- Energi- og Bygningsministeriet - ved Marianne Thorbøll - projektleder Konstruktørdagen i Vejle 25. oktober 2014 IKT bekendtgørelsen - Hvad skal vi med den? Introduktion til Bygningsstyrelsen

Læs mere

3D gør det lettere at få plads til installationerne

3D gør det lettere at få plads til installationerne Digitalt byggeri i den virkelige verden Der er blevet talt om digitalt byggeri i flere år, men for nogle virksomheder er det ikke blot blevet ved snakken. De er allerede i gang med at udforske, hvordan

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Risikostyring ved renovering og skybrudsikring af byggeri. Ved Pernille Køj Veng og Peter Elle Silberg, april 2015

Risikostyring ved renovering og skybrudsikring af byggeri. Ved Pernille Køj Veng og Peter Elle Silberg, april 2015 Risikostyring ved renovering og skybrudsikring af byggeri Ved Pernille Køj Veng og Peter Elle Silberg, april 2015 Formål Denne workshop har til formål at fortælle om risikostyring i forbindelse med renoveringssager,

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Drejebog Element-montage

Drejebog Element-montage 2009 Drejebog Element-montage Logistik & produktionsvejledning jkm JK Entreprisen 15-12-2009 Indhold Logistik... 3 Byggeplads... 4 Procesopstartsmøde... 4 Sikkerhed... 5 Risiko... 5 Beskadigelse af gulvvarme...

Læs mere

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen. KPF Arkitekter realisere

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

3. Semester Projekt Konstruktion Større husbyggeri Udarbejdet af Gruppe 2 17. juni 2010 SEMESTERPROJEKT 3 KONSTRUKTION STØRRE HUSBYGGERI

3. Semester Projekt Konstruktion Større husbyggeri Udarbejdet af Gruppe 2 17. juni 2010 SEMESTERPROJEKT 3 KONSTRUKTION STØRRE HUSBYGGERI SEMESTERPROJEKT 3 KONSTRUKTION STØRRE HUSBYGGERI Udarbejdet af Mohammed Ibrahim, Jeppe Felletoft, Jacob Palmelund og Kirsten Christensen Gruppe 2: Mohammed Ibrahim Jeppe Felletoft Jacob Palmelund Kirsten

Læs mere

Krav nr. 1 Brug af projektweb i byggeprojekter

Krav nr. 1 Brug af projektweb i byggeprojekter De relevante projektdeltagere er de parter, der i et traditionelt papirbaseret system kommunikerer skriftligt, dvs. sender breve, tegninger, faxer og sender mails. Primære parter (fx bygherre, rådgiver,

Læs mere

Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv.

Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv. Digitale Byggeri mobile enheder 21. september 2011 i København Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Kursus og udvikling Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv. Det handler ikke om 2 1 Kursus

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG Titel Undertitel Udgave - Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere Illustrationer og Layout Forside

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Kunstgræsseminar. Allerød Idrætspark 18. September 2014

Kunstgræsseminar. Allerød Idrætspark 18. September 2014 Kunstgræsseminar Allerød Idrætspark 18. September 2014 Om os Jørgen Hegner Uddannet Teknikumingeniør fra Haslev Teknikum i 1992 med speciale i anlægsteknik, miljø og konstruktion. Ansat i Dines Jørgensen

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge. Tema: Projektering af bygge- og anlægskonstruktioner. Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007.

Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge. Tema: Projektering af bygge- og anlægskonstruktioner. Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007. Institut for Byggeri og Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge Tema: Projektering af bygge- og anlægskonstruktioner Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007 Synopsis:

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Indhold 3 For Metroens sikkerhed 4 Om servitutten 5 Belastninger 7 Udgravninger

Læs mere

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter!

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter! ERHVERVSBYGGERI Etagebyggeri Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger Renovering Skoler og institutioner Ungdomsboliger - vi bygger på værdier og synergi! Som familie løfter vi i flok... At løfte i flok

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014 2014 Statisk analyse Statisk Redegørelse: Marienlyst alle 2 3000 Helsingør Beskrivelse af projekteret bygning. Hovedsystem: Bygningens statiske hovedsystem udgøres af et skivesystem bestående af dæk og

Læs mere

DIGITALISERING PROJEKTLEDELSENS ERFARINGER FRA PANUM PROJEKTET HANS KRAGH

DIGITALISERING PROJEKTLEDELSENS ERFARINGER FRA PANUM PROJEKTET HANS KRAGH DIGITALISERING PROJEKTLEDELSENS ERFARINGER FRA PANUM PROJEKTET HANS KRAGH AGENDA Intro Panum projektet kort orientering Krav - Valg Projektledelsesmæssige overvejelser Projektledelsesmæssige erfaringer

Læs mere

Brugerguide til FlexCMS

Brugerguide til FlexCMS Brugerguide til FlexCMS Kom i gang med at bruge din hjemmeside 1 VELKOMMEN TIL FLEXCMS... 3 1. LOGIN... 5 2. HJEMMESIDENS TERMINOLOGI... 6 3. LAYOUT... 7 4. OPRET OG TILPAS FORSIDEN... 8 4.1 OPRETTE SIDEEGENSKABER...

Læs mere

Udførelsesstandard for betonarbejder

Udførelsesstandard for betonarbejder Byggelovgivning (Byggeloven + BR 10) DS/ Nationalt anneks EN 1990 DK NA DS 409 DS/ Nationalt anneks EN 1992 DK NA DS 411 Udførelsesstandard for betonarbejder DS/EN 13670 og DS 2427 DS 2426 DS481 DS/ DS/

Læs mere

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Grundforløb AMU-Nordjylland d. 2011-03-18 1 Kompetencemål for grundforløbet 4. De fælles kompetencemål,eleverne skal opfylde for at begynde

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT

Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT 2/14 Vejledning til entreprenøren 31-12-2008 Anvendelse af IKT INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund...3 Krav 1: Brug af projektweb i byggeprojekter...4 Krav 2: Projektweb-løsningen...5

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

NTI BIM Tools 2011 konstruktion

NTI BIM Tools 2011 konstruktion NTI BIM Tools 2011 konstruktion NTI BIM Tools er en meget omfattende samling hjælpeværktøjer henvendt til byggebranchen. NTI CADcenter har valgt at udgive en lang række af vores populære CAD- og BIM værktøjer

Læs mere

Sikkerhed og overblik for entreprenører Produktionsstyring med Vico Office

Sikkerhed og overblik for entreprenører Produktionsstyring med Vico Office Sikkerhed og overblik for entreprenører Produktionsstyring med Vico Office Med BIM kan du spå om fremtiden, og forudse problemer på din byggesag En skarp pris og en vunden opgave, er langt fra ensbetydende

Læs mere

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan?

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Emnet er højaktuelt, da der nu kommer nye IKTbekendtgørelser, som stiller krav om digitalisering til både stat, regioner, kommuner og almene boligorganisationer

Læs mere

7.Semester projekt. - En udvalgt afgrænsning af byggeprojektet Løget By, afd. 42. Beskrivelse af valgt projekt. Projektoplæg for 7.

7.Semester projekt. - En udvalgt afgrænsning af byggeprojektet Løget By, afd. 42. Beskrivelse af valgt projekt. Projektoplæg for 7. 7.Semester projekt - En udvalgt afgrænsning af byggeprojektet Løget By, afd. 42 Beskrivelse af valgt projekt Projektoplæg for 7. semester Free Powerpoint Templates Start Tilbud Kontrakter Tidsplaner for

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 7 Projektinfo - Entreprenør... 7 Opsummering

Læs mere

VDC i udførelsen 25.10.2014

VDC i udførelsen 25.10.2014 VDC i udførelsen 25.10.2014 Frederiks Plads 25.10.2014 Konstruktørdag 1 Agenda - IKT hos NCC - BIM i en konservativ branche - BIM/VDC hos NCC - Samarbejdsformer - Værdi af VDC hos NCC - Opsummering - Spørgsmål

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til BYGST IKT Ydelsesspecifikation Dato 2013-12-19 Projekt: Byggesag: SDU, NATV2 Dato: 2014.03.25 Projektledelse: Version: Mads Koch, IKT Koordinator: Revision: Thomas Rasmussen, Revision dato: Modtaget:

Læs mere

Flytning af broer - en ny disciplin

Flytning af broer - en ny disciplin ÅBNING ODENSE - KVÆRNDRUP (Åbning16.september) Af Projektchef Niels Jørgensen, Bro & baneprojekter, Gimsing & Madsen A/S nj@gimsing.dk Flytning af broer - en ny disciplin I forbindelse med etableringen

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT-bekendtgørelsen Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen K-Jacobsen A/S 24-10-2014 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse

Læs mere

NU BEGYNDER VI AT BYGGE

NU BEGYNDER VI AT BYGGE URBAN MEDIASPACE AARHUS NU BEGYNDER VI AT BYGGE INFORMATION OM BYGGEPROCESSENS 1. FASE 2011 2012 2013 2014 2015 02-03» URBAN MEDIASPACE AARHUS ER MED ET BUDGET PÅ CIRKA 1,9 MILLIARDER KRONER DET HIDTIL

Læs mere

Bella Hotel Afgrænsning af fællesforanstaltninger

Bella Hotel Afgrænsning af fællesforanstaltninger en: Bella Hotel Center Boulevard 5 2300 København = tablerer = edligeholde = jerne A = Aflevere løbende jf. tidsplanen Ydelse Kvalitetskrav Ansvarlig / / / 01. Plan for Sikkerhed og Sundhed Plan for Sikkerhed

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og moderne Project... 7 Jørgen Koch. KAPITEL ET... Kom godt i gang. KAPITEL TO... 27 Oprettelse af et nyt projekt

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og moderne Project... 7 Jørgen Koch. KAPITEL ET... Kom godt i gang. KAPITEL TO... 27 Oprettelse af et nyt projekt INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og moderne Project... 7 Jørgen Koch KAPITEL ET... Kom godt i gang Det nye look... 10 Startskærmen... 11 Programvinduet... 12 Visninger... 13 Kolonneoverskrifter... 14 Rækkeoverskrifter...

Læs mere

Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD. vejen til det succesfulde byggeri

Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD. vejen til det succesfulde byggeri Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD vejen til det succesfulde byggeri Design: MONTAGEbureauet 10-2014 2 Foto: Colourbox Den perfekte byggesag vi drømmer alle om den Uanset om du er bygherre, rådgiver eller håndværker,

Læs mere

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Århus Universitetshospital Skejby Til- og ombygning Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Revideret af: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

KONTROLSKEMA FOR BYGGEPLADSEN

KONTROLSKEMA FOR BYGGEPLADSEN Projektnavn: Bella Hotel Udfyldt af: Karina Henrichsen (KHE) Udfyldt dato: Uge 39 2009-09-22 Kontrol er gennemført af: Råhus, Michael Højland, Råhus, Jan Westergaard (JWH) ENCO, Per Eistrup Byggeledelsen,

Læs mere

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Konkretisering af digital aflevering til drift Projektets

Læs mere

FEBRUAR 2014 SIDE 1. BIM+Be10

FEBRUAR 2014 SIDE 1. BIM+Be10 FEBRUAR 2014 SIDE 1 BIM+Be10 Disposition Vision Tankerne bag udviklingen Problemstillinger Workflow Energi Template Cases Erfaringer og konklusion Videre udvikling BIM-model Energiberegning FEBRUAR 2014

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne?

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? N a b o i n f o r m at i o n o m O v n l i n j e 5 Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? Derfor bygger vi en ny ovnlinje Ovn, kedel og røggasrensningsanlæg

Læs mere

Altanprojekt AB Rungstedlund

Altanprojekt AB Rungstedlund Altanprojekt AB Rungstedlund Sorø den 11. juni 2009 AB Rungstedlund C/o Mikkel Christiansen Rungstedplads 11, 4 tv. 2200 København N Vedr.: AB Rungstedlund Altaner 10, 25 og 50 stk. Som aftalt fremsender

Læs mere

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME TEKST AGENDA Dansk Industri Byggevare Baggrunden for digitalisering KØBENHAVNS EJENDOMME Lov om offentlig byggevirksomhed IKT-bekendtgørelsen Forvalter Københavns Kommunes

Læs mere

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 2014 Tidsregistrering Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4 Informationsteknologi B Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 User stories... 3 3

Læs mere

Virksomheden Tilbudsfasen Kontraktfasen Opstart/mob. Udførelse Aflevering

Virksomheden Tilbudsfasen Kontraktfasen Opstart/mob. Udførelse Aflevering Virksomheden Tilbudsfasen Kontraktfasen Opstart/mob. Udførelse Aflevering Hallur Hansen 27/06 1984 Tømrer Færøerne Opgavetekst Planlægning Projektgrundlag Virksomheden Tilbudsfasen Kontraktfasen Opstart/mob.

Læs mere

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010 April 2010 Henvendelse: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Fax: 73 76 76 77 e-mail: post@aabenraa.dk hjemmeside: www.aabenraa.dk Retsregler: Grundene udbydes til salg jf. bekendtgørelse

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

NAVITAS PÅ AARHUS HAVN. Information om byggeprocessen

NAVITAS PÅ AARHUS HAVN. Information om byggeprocessen NAVITAS PÅ AARHUS HAVN Information om byggeprocessen Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S, Christensen & Co Arkitekter a/s NAVITAS CENTRUM FOR ENERGI, INNOVATION OG UDDANNELSE BYGGEPROJEKTET ER I GANG Første

Læs mere

Stor styrke og lav vægt

Stor styrke og lav vægt Stor styrke og lav vægt MONTERINGSANVISNING BESKRIVELSE Murer- og reparationsstillads klasse 6/3 P6 er en nyudvikling inden for stilladser. Det er stærkt - det er sikkert og det er let. P står for Paschal

Læs mere

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Udarbejdet af Herning Kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 14. januar 2015. H e r n i

Læs mere

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75 AB Mysundegade 6-10, Maja Makwarth København d. 27. maj 2014 Mysundegade 8, 4th Tilbud nr.: 14004 1674 København V Vedr. montering af 25 stålaltaner mod gården og gaden på Mysundegade 6-10. Altanprojekt

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

LÆRINGSMANUAL 3D PROJEKTERING

LÆRINGSMANUAL 3D PROJEKTERING LÆRINGSMANUAL 3D PROJEKTERING på baggrund af Concert & Conference Centre, Reykjavik, Island Indhold 1. INDLEDNING...3 2. HVORFOR 3D PROJEKTERER?...4 2.1. Projektets udformning...4 2.2. De Digitale Bygherrekrav...4

Læs mere

IT-anvendelsen i bygge- og anlægsbranchen

IT-anvendelsen i bygge- og anlægsbranchen IT-anvendelsen i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris Virksomhedspanel er blevet spurgt om omfanget af deres IT-brug. Virksomhedspanelet består af 100 virksomheder og repræsenterer 15% af den samlede

Læs mere

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT- bekendtgørelsen E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse Forskning IKT rådgivning

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder + = + = Parcelhuse 176 parcelhuse med egen have og private

Læs mere