Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER"

Transkript

1 Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for kapacitetsudviklingsinitiativer Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Dette skema anvendes til afsluttende rapportering for mindre kapacitetsudviklingsaktiviteter finansieret af Udenrigsministeriets puljeordning til støtte af kapacitetsudvikling af danske civilsamfundsorganisationer forvaltet af NGO FORUM. Skemaet bedes udfyldt elektronisk i Word og fremsendt elektronisk til NGO FORUMs netværkskoordinator på Skemaet udfyldes i et kortfattet og præcist sprog eventuelt med brug af punktform. Skemaet må i udfyldt form ikke overskride 3 sider (eksl. forsiden og bilag). 1. J.nr. NF 116 Generelle oplysninger og finansiel rapportering 2. Initiativets navn og kontakt person Agro-Økologisk Netværk, Per Stig Rasmussen 3. Værtsorganisation Økologisk Landsforening Adresse, postnummer og by Kontaktperson (navn og ) Silkeborgvej Åbyhøj Per Stig Rasmussen, 4. Projektperiode for bevillingsaftalen Start (dag/måned/år) Afslutning (dag/måned /år) 5. Rapporteringsperioden 1/ / Samlede omkostninger Ifølge bevillingsgrundlag (kontrakt) Faktisk (i DKK inkl. administrationsvederlag) kr kr. 7. NGO FORUMs bidrag til projektet Ifølge bevillingsgrundlag (kontrakt) Faktisk (i DKK inkl. Administrationsvederlag) kr kr. 8. Andre finansieringskilder (medfinansiering) Ifølge bevillingsgrundlag (Godkendt budget) (i DKK inkl. Administrationsvederlag) Koordinator timer/uge 2 timer/uge i hele perioden Faktisk Format udarbejdet den Side 1 af 5

2 Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for kapacitetsudviklingsinitiativer Samarbejde, kapacitetsudvikling og fortalervirksomhed 10. Planlægning og samarbejde Beskriv hvordan de samarbejdende organisationer deltaget i planlægning og udførelse af aktiviteterne? I bevillingsperioden er afholdt to generalforsamlinger. Generalforsamlingerne har haft den vigtige funktion at være forum for debat og udvikling af netværkets aktiviteter og synliggøre de muligheder der ligger i netværket. Den første generalforsamling, der var udskudt fra 2011 fandt sted i den 13. januar 2012 og havde 22 deltagere fra 11 medlemsorganisationer. På generalforsamlingen blev valgt en styregruppe på fire. (Se bilag 3). Den anden generalforsamling fandt sted den 23. november 2012 med 22 deltagere fra 10 medlemsorganisationer. På generalforsamlingen var lagt op til debat om netværkets fremtidige udvikling og aktiviteter. (Se bilag 4). Ideerne fra begge generalforsamlinger er efterfølgende blevet behandlet på møde i netværkets styregruppe. Netværkets styregruppe har haft den funktion at igangsætte og koordinere aktiviteterne med netværkskoordinatoren. Sideløbende har netværket medlemmer indsendt relevante rapporter, informationsmateriale, kursustilbud og konferenceinvitationer, der er blevet sendt ud til netværkets kontaktpersoner i de enkelte organisationer og lagt op på netværkets hjemmeside. Beskriv hvordan eksterne samarbejdspartnere har deltaget i planlægning og udførelse af aktiviteterne? Der er blevet skabt samarbejdsrelationer til en række eksterne partnere i forbindelse med mødet den 13. juni 2012 om Climate Smart Agriculture, der blev arrangeret i samarbejde med Network for Programmatic Climate Change in Developing Countries og Growth and Employment Platform, Building Stronger Universities (BSU). Også til Concord Danmark er der etableret samarbejde i forbindelse med side event om Small Holder Farming på Joint Parlementary Assembly i maj I begge tilfælde er aktiviteterne planlagt og gennemført i fællesskab. Hvem deltog i aktiviteterne og hvorfor var det vigtigt at bringe dem sammen? I netværkets arrangementer har deltaget repræsentanter for 23 ud af 29 medlemsorganisationer og for andre NGOere. Desuden har deltaget en række forskere og studerende fra universiteterne i København, Århus og Ålborg. Desuden har deltaget repræsentanter for virksomheder så som Aarstiderne og fra den Ugandiske Ambassade i København. Det har været vigtigt at bringe disse sammen, fordi de tilsammen udgør en stor og væsentlig ressourcebase for landbrugsudvikling med et agro-økologisk perspektiv. Møderne har skabt en offentlig platform for at netværke med ressourcepersoner og dermed givet deltagerne en adgang til hinanden, som ellers er vanskelig at skabe. En væsentlig funktion af disse møder er ud over det faglige indhold at deltagerne gennem deltagerlister og korte præsentationsrunder får mulighed for at udvide deres faglige netværk (Se bilag 6). 11. Kapacitetsudvikling Hvis muligt, beskriv hvordan de deltagende organisationer (og ikke kun de enkelte medarbejdere) har brugt den viden/de metoder, som er blevet præsenteret gennem aktiviteterne. Brug gerne eksempler til at illustrerer dette. Den introducerede viden er blevet brugt i forskellige sammenhænge både i forbindelse med fortalervirksomhed, projektudvikling og strategiske overvejelser i de enkelte organisationer. I forbindelse med fortalervirksomhed i forhold til den nye danske udviklingsstrategi udarbejdede netværket Udredningspapir vedrørende sammenhængen mellem Danida s udviklingsstrategi og Agro-økologi, der blev brugt som grundlag for høringssvar blandt andet af Økologisk Landsforening. Et andet eksempel på at den viden som er præsenteret i Agro-Økologisk Netværk er blevet nyttiggjort er, at organisationen Karagwas venner sammen med sin partnerorganisation i Tanzania fremover sætter øget fokus på udviklingen af økologiske landmandsgrupper. Endnu et eksempel er, at Denmark Somaliland Network har inkluderet økologiske metoder i deres ansøgning til Diaspora Pulje under Dansk Flygtningehjælp, fordi introduktion af de økologiske metoder for småbønder i Somaliland kan afhjælpe fødevareusikkerhed og genskabe jordens frugtbarhed. Vidensdeling og kommunikation På hvilken måde har initiativet bidraget til læring gennem identifikation og formidling af fagspecifikke ressourcer, kommunikation og disseminering (filtering)? Netværket har opbygget hjemmesiden to elektroniske nyhedsbreve, samt udsendt en række nyhedsmails om relevante nationale og internationale rapporter, konferencer, hjemmesider og formidlingsprodukter. Anfør vidensprodukter, som er udarbejdet i bevillingsperioden (herunder eventuelle studier, metoder, guidelines, best practices, reviews og evalueringsrapporter). Netværket har udarbejdet Udredningspapir vedrørende sammenhængen mellem Danida s udviklingsstrategi og Agro-økologi, se bilag 5) Format udarbejdet den Side 2 af 5

3 Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for kapacitetsudviklingsinitiativer 12. Innovation og nytænkning Beskriv eksempler på nytænkning i måderne aktiviteterne er gennemført (samarbejdspraksis): Netværket har igennem partnerfeltskolerne introduceret en læringsform, som sætter individets og organisationens læring i centrum gennem struktureret sparring og problemløsning. Samtidigt er partnerfeltskolerne en metode, der kan inspirere de deltagende NGO projekter i Syd i forhold til udvikling af landbrugsgrupper og organisationer. Et gennemgående tema i netværkets aktiviteter har været at udforske, udfolde og udvikle partnerfeltskole-ideen så den bidrager til læring og organisationsudvikling blandt netværkets medlemmer. Dette er sket gennem etablering to partnerfeltskole-grupper en i Øst- og en i Vestdanmark og ved at afholde facilitator-kursus og møder, hvor oplæg og debat om partnerfeltskole har været på dagsordenen. 13. Fortalervirksomhed Hvis relevant, beskriv kort hvilke fortalermålsætninger de samarbejdende organisationer har haft eller forfulgt i perioden (politik og debat) og hvilke resultater er opnået? I foråret 2012 i forbindelse med debatten om den nye danske udviklingsstrategi var netværket gennem deltagelse i NGO-møder og ved at udarbejde Udredningspapir vedrørende sammenhængen mellem Danida s udviklingsstrategi og Agro-økologi aktiv i processen med at få agro-økologiske landbrugsmetoder inkluderet i udviklingsstrategien Retten til et bedre liv, som et særligt indsatsområde under Grøn vækst, for at tilgodese de små landbrugere, der udgør majoriteten af befolkningen i mange udviklingslande. Indsatsen medvirkede til at skærpe netværkets forståelse for værdien af agro-økologiske landbrugsmetoder for små landbrugere, men gav desværre ikke det ønskede aftryk i den nye danske udviklingsstrategi. Aktiviteter og resultater 14. Fakta box 1 Antal åbne/offentlige arrangementer 6 Antal deltagere i åbne/offentlige arrangementer 369 Antal større konferencer (med netværket som hovedarrangør evt. i samarbejde med anden organisation) Antal deltagere i større konferencer Antal kurser/workshops/træning (systematiseret kompetenceopbygning) 6 Antal deltagere i kursus/workshops/træning 120 Antal persondage (antal deltagere * antal dage) 95 Antal faste medlemmer i temagrupper/arbejdsgrupper/netværksgrupper 15 N/A N/A 15. Resultater For resultatrapportering bruges rapporteringsformatets bilag 2. Med udgangspunkt i resultaterne gives en vurdering af i hvilken grad målene opstillet i ansøgningen er nået. Brug gerne eksempler fra interne evaluerings/refleksions sessioner. Den overordnede vurdering er, at netværket har nået de opstillede mål på næsten alle områder(se bilag 6). Viden og kapacitetsopbygning er blevet styrket gennem de offentlige og netværksmøder, der er blevet afholdt. Hjemmesiden, nyhedsbreve og nyhedsmails har opfyldt et videnbehov hos de deltagende organisationer og sat dem i stand til at følge den nationale og internationale forskning, udvikling og debat indenfor agro-økologi. Vigtigst af alt er, at der igennem netværket er skabt et forum for gensidig inspiration og udvikling for NGOere med interesse for agro-økologi. For fortalervirksomhed gælder, at netværket har arbejdet aktivt på at påvirke den nye danske udviklingsstrategi. Partnerfeltskolerne er etableret som koncept i netværket og er stadig i en udviklingsfase, hvilket bl.a. afspejler sig i, at de 1 Der skal kun udfyldes hvor det er relevant. Er der f.eks. ikke afholdt konferencer skrives N/A Format udarbejdet den Side 3 af 5

4 Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for kapacitetsudviklingsinitiativer er en hovedaktivitet i den næste bevillings til netværket fra NGO FORUM. 16. Opfølgning Hvordan forventes det, at der følges op på samarbejdet og resultaterne (eller mangel på samme!)? Netværkets aktiviteter fortsætter blandt andet med en bevilling fra NGO FORUM med fokus på at udvikle partnerskabsskoler og fortalervirksomhed for agro-økologi, som et af svarene på fødevareusikkerhed i udviklingslande. I 2013 er det planen at netværket gennemfører en konference med fokus på sammenhængen mellem fødevaresikkerhed og agro-økologiske metoder blandt andet for at skabe debat om Danidas Grøn Vækst strategi. 17. Problemer og justeringer Hvilke problemer har de samarbejdende organisationer måttet forholde sig til i implementeringsperioden? Det er gennem implementeringsperioden blevet tydeligt, at store NGOere med flere eller mange ansatte og mindre NGOere, der primært drives på frivillig basis har forskellige behov for kompetenceudvikling. De store NGOere har primært deltaget i arrangementer, der har opdateret dem om de nyeste udviklingspolitiske udviklinger eller nye metoder, mens der fra de mindre NGOere er et behov for faglige arrangementer, der udvikler deltagernes kompetencer til selv at inkludere agro-økologiske metoder i deres projekter og andre aktiviteter. En udfordring i forhold til at afholde fælles møder er desuden den geografisk afstand mellem medlemsorganisationerne, da netværket har medlemmer i hele landet. Denne udfordring er søgt løst ved at afholde offentlige og netværksmøder i både Vest- og Østdanmark. Erfaringerne er positive, men skaber visse logistiske udfordringer mht. at arrangere møderne. Hvilke eventuelle justeringer i arbejdsplanen såvel som i budgettet er blevet gennemført (punktform og begrundelse)? Netværkets arbejdsplan er blevet justeret flere gange. Først fordi netværkskoordinatoren blev ansat 3 måneder efter bevillingsstart. Derefter fordi netværket har bestræbt sig på at være meget omkostningsbevidst i gennemførelsen af arrangementerne f.eks. i honorering af oplægsholdere, Hvilket har betydet at bevillingen ikke er blevet brugt op, så hurtigt som det først var forventet og at der har kunnet gennemføres flere arrangementer end anslået i ansøgningen. F.eks. er der afholdt 6 offentlige møder og fyraftensmøder mod kun ansøgt om 4, ligesom der er afholdt 6 systematiserede kompetenceudviklingsaktiviteter. SAMMENDRAG 18. Sammendrag (max 1/3 side) Skriv et kortfattet sammendrag (vurdering) af de vigtigste resultater, problemer og læring i bevillingsperiode (max. 1/3 side). Netværket, der har konsolideret sig med 29 medlemsorganisationer (se bilag 7) har afholdt to generalforsamlinger med god tilslutning og en aktiv styregruppe er valgt. Netværket har gennemført en række offentlige møder med højt fagligt videnindhold, der har haft god deltagelse fra medlemsorganisationerne og andre interesserede. Der er etableret gode relationer til de vigtigste danske forskningsmiljøer for agro-økologi. Relationerne giver adgang til ressourcepersoner med specialviden indenfor agro-økologi. Vidensdelingen er systematiseret gennem netværkets hjemmeside, nyhedsbreve og nyhedsmail. Der er etableret kontaktpersoner i alle medlemsorganisationer. I netværket er partnerskabsskolerne etableret som metode for læring og organisationsudvikling. Der er stadig behov for at udvikle metoden i forhold til at alle størrelser af medlemsorganisationer får det fulde udbytte. Læring: Stor forskel på behovene for netværk mellem NGOere med fuldtidsansatte og NGOere, der drives på frivillig basis. Der er stor forskel på vidensniveauet i de forskellige NGOere både fagligt og metodemæssigt. Nogle har haft agroøkologi-projekter i flere år, andre er kun lige begyndt at tilegne sig en grundlæggende forståelse for agroøkologi. Nogle har stor interesse for at udvikle nye metoder i deres organisation, andre ikke. Netværket har styrket den faglige læring, inspiration og samarbejde mellem de deltagende NGOere. Det har vist sig meget værdifuldt at trække på ressourcepersoner fra universiteter i Syd og i Danmark. Format udarbejdet den Side 4 af 5

5 Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for kapacitetsudviklingsinitiativer BILAG Bilag 1: Format for finansiel rapport i forhold til oprindelig budget. Bilag 2: Resultat rapportering Bilag 3: Agro-Økologisk Netværk referat af generalforsamling 13. januar 2012 Bilag 4: Agro-Økologisk Netværk referat af generalforsamling 23. november 2012 Bilag 5: Udredningspapir vedrørende Sammenhængen mellem Danida s udviklingsstrategi og Agro-økologi Bilag 6: AØN aktivitetsoversigt 1.juli 2011 til 15. marts 2013 Bilag 7: Agro-økologisk Netværk: Organisationer og kontaktpersoner Andre dokumenter der kan være relevante som bilag: - Program for større aktiviteter - Deltagerliste - Sammendrag af evalueringer Format udarbejdet den Side 5 af 5

6 Afsluttende narrativ rapport - kapacitetsopbygningsaktiviteter Bilag 2: Resultater Målsætninger (fra ansøgningen) Resultat/Indikator (fra ansøgning) Faktiske resultater (i forhold til indikatorerne) Gennemførte aktiviteter 1.Styrket fælles viden og kapacitet indenfor det faglige felt i samarbejde med relevante uddannelses- og forskningsinstitutioner 1.1. Tre møder i forbindelse med kongresser, messer eller andre aktiviteter afholdt 1.2. Et fyraftensmøde af bred faglig karakter målrettet NGO-miljøet m.m. afholdt 1.3. To nyhedsbreve udarbejdet 1.4. Database over medlemsorganisationerne påbegyndt 1.5. Organic Eprints samarbejde indledt 1.6. Indikatorer indledningsvist identificeret til at beskrive organisationernes arbejdsmetoder, fokus og samarbejdsformer 1.7.Netværksmøde afholdt I alt 6 møder er blevet afholdt To elektroniske nyhedsbreve er blevet udsendt og en række nyhedsmail. 1.4 Databasen er påbegyndt se hjemmesiden Da organic Eprints kun publicerer forskningsbaseret materiale har der ikke været mulighed for at etablere samarbejde 1.6. Arbejdet er påbegyndt se bl.a. hjemmesiden 1.7 tre netværksmøder er blevet afholdt følgende aktiviteter er gennemført: - Farmer Family Learning Groups i økologisk landbrug i Uganda. Økologikongres 2011, Vingsted. - Økologisk Jordbrug i Uganda - potentialer og udfordringer. Økologikongres 2011, Vingsted. - Side event Smallholder-farming, Joint Parlementary Assemply, Horsens - Climate Smart Agriculture - a new buzz word or an answer to climate change challenges - Rio+20 and what now? With Hans Herren - Escaping from Behavioral Poverty in Uganda - the role of social capital by Prof. John Munene

7 2. Fortalervirksomhed 2.1. Indledende udredningsarbejde færdigt vedrørende Danida s officielle retningslinjer 2.2. Koncept-paper udarbejdet om sammenhæng mellem landbrugsudviklingsstrategier med civilsamfundsstrategien 2.3. Udarbejdet 2 debatindlæg til danske medier samt internettet 3.Organisationsudvikling 3.1. Partner-feltskoler udarbejdet og igangsat 3.2. Facilitator-kursus afholdt, som er tilpasset NGOernes behov 3.3. Partner-feltskoler er indarbejdet som en del af en længerevarende netværksansøgning Udredningspapir vedrørende sammenhængen mellem Danida s udviklingsstrategi og Agro-økologi er udarbejdet og offentliggjort. 2.3 Debatindlæg er udarbejdet Partnerfeltskoler er igangsat Facilitatorkursus afholdt til opstart af partnerfeltskoler 3.3. Der er udarbejdet en et årig netværksansøgning hvori partnerfeltskoler indgår. 4.Fokusområde: serviceydelser 4.1.Hjemmeside etableret og opbygget 4.1. Hjemmesiden for Agro-Økologisk Netværk er etableret og opbygget 5.Specifik forberedelse af større netværksansøgning, udover de 4 ovenstående fokusområder (Tilføj gerne flere rækker til skemaet) 5.1. Proces igangsat hvor netværkskoordinatoren kommunikerer med relevante organisationer møder afholdt hvor ansøgning udarbejdes, med deltagelse af repræsentanter fra alle deltagende NGOere Styregruppen for AØN har på baggrund af netværkets udvikling og de ændrede støttemuligheder i NGOForum vurderet at der ikke i indeværende bevillingsperiode er grundlag for en større netværksansøgning. I stedet er ansøgt og bevilget midler under mindre kapacitetsudviklingsaktiviteter Udredningspapir vedrørende sammenhængen mellem Danida s udviklingsstrategi og Agro-økologi er udarbejdet og offentliggjort. 2.3 Debatindlæg er udarbejdet To partnerfeltskolegrupper er etableret en i Øst- (7 medlemmer) og en Vestdanmark (8 medlemmer) 3.2. Kurset Bliv facilitator for partnerfeltskole et introduktionskursus blev afholdt 9. februar Hjemmesiden for Agro-Økologisk Netværk er etableret og opdateres løbende Ansøgning om midler under mindre kapacitetsudviklingsaktiviteter er indsendt og bevilget.

8 Bilag 6) AØN aktivitetsoversigt 1.juli 2011 til 15. marts 2013 Navn Dato deltagerant al Antal åbne/offentlige arrangementer Antal deltagere i åbne/offentlige arrangementer Antal kurser/workshops/tr æning (systematiseret kompetenceopbygn ing) Antal deltagere i kursus/workshops/t Farmer Family Learning Groups i økologisk landbrug i Uganda. Økologi-kongres 2011, Vingsted. Økologisk Jordbrug i Uganda - potentialer og udfordringer. Økologi-kongres 2011, Vingsted. Side event Smallholder-farming, Joint Parlementary Assemply, Horsens Climate Smart Agriculture - a new buzz word or an answer to climate change challenges 24/ ½ time 24/ timer 26/ timer 13/ timer Rio+20 and what now? With Hans Herren 10/ Escaping from Behavioral Poverty in Uganda - the role of social capital by Prof. John Munene Opstart af Agro-Økologisk NGO-netværk for bæredygtig landbrugsudvikling i Syd. Økologiens Hus, Åbyhøj Netværksmøde 13. januar, 2012 i Agro-Økologisk NGO-netværk Bliv facilitator for partnerfeltskole et introduktionskursus Netværksdag i Agro-Økologisk Netværk den 23/ Partnerfeltskolemøde"Landbrugsgrupper i Syd en genvej til udvikling?" staldskole Partnerfeltskolemøde Agro-Forestry hvad er det og hvad kan man bruge det til? 3 timer 7/ ½ time 4/ timer 13/1-12 4½ time 9/ timer 23/ timer 29/ timer 28/ timer

9 ræning Antal persondage (antal deltagere * antal dage) Antal faste medlemmer i temagrupper/arbejd sgrupper/netværks grupper Partnerfeltsgruppe Vest 8 medlemmer 8 Partnerfeltsgruppe Øst 8 medlemmer 7 95

10 Bilag 7 7. april 2013 Agro-økologisk Netværk: Organisationer og kontaktpersoner Organisationsmedlemmer Nr. Kontaktperson Organisation Adresse Mail Telefon 1 Jens Elgaard Madsen, bestyrelsesmedlem Genvej til Udvikling (GtU) Lykkensdalsvej Brabrand , Lone Frederiksen, formand Cykler til Senegal 3 Peder S. Gregersen, Formand 4 Carsten Bruhn-Lauritsen Partner koordinator 5 Mette Lund Sørensen, Rådgiver, Fødevaresikkerhed Internationalt udvalg, Familielandbruget Sydvest Mission Afrika Lyseng Allé 15 A, DK Højbjerg, Denmark Folkekirkens Nødhjælp Nørregade København K / 1165 Copenhagen K D M / Mette Vaarst, Økologisk Landsforening

11 udvalgsmedlem 7 Kjeld Holmboe Seniorer Uden Grænser Vorregårds Allé 125, 2tv 8200 Århus N 8 Søren Sommer Pedersen, Amigos de El Doradito Højstrupvej 9 bestyrelsesmedlem 7741 Frøstrup 9 Michael Arbon, Agricultural Development Sverigesvej 23 bestyrelsessuppleant Denmark Asia (ADDA) 8370 Hadsten Ole Henriksen / Santino David Okwera, næstformand Karen Ingrid Schultz 11 Stefan Steen Jensen Bestyrelsesmedlem 12 Gunnar Jørgensen, projektkoordinator Mozambique Dansk-Ugandisk Venskabsforening Verdens Skove (Nepentes) Assist Flemming Vejsnæs Danmarks Biavlerforening Fulbyvej Sorø Bent Hindrup Andersen, bestyrelsesmedlem Dyrenes Beskyttelse 15 Lila Towle Frøsamlerne / Danish Seed Savers Drøwten 9, Lindum DK-8830 Tjele Kresten Kjaer Sørensen Projektkoordinator Vedvarende Energi International Hans Pors Simonsen Karagwes venner 18 Kristina Grosmann Due Børn Uden Grænser (BUG) med cvr. nr , 2

12 19 Hawa Hirsi Hussein Denmark Somaliland Network mail.com 20 Foreningen Retro 21 Kristina Weibel: Nete Hansen Nord: AXIS: 22 Kirsten Hjelt International Kontakt 23 Lisbeth Møller, Programchef CARE Nørrebrogade 68, 2200 København N 24 Jonas Gjersing, direktør Fairtrade Mærket Nørregade 15, Kbh. K. 25 Kirsten H. Sørensen, policy MS action aid Fælledvej 12 advisor 2200 Kbh N / Susanne Møller-Andersen Programkoordinator Niger & Bolivia Caritas Gl. Kongevej 15, 3. sal 1610 København V Kasper Johansen Afrika Kontakt Annette Sonne, formand International kontakt Sdr. Årsdalevej Svaneke Stine Hofman Eilers RISE Denmark 3

13 Personlige medlemmer Navn Organisation Adresse Mail Telefon Paul Rye Kledal, Analytic consultant Sven-Erik Jacobsen Lektor Marten Sørensen lektor Myles Oelofse, Post Doc Institute of Global Food & Farming Københavns Universitet LIFE Institut for Jordbrug og Økologi Københavns Universitet LIFE Institut for Jordbrug og Økologi Københavns Universitet LIFE Institut for Jordbrug og Økologi Rymarksvej 89, 1 tv 2900 Hellerup Denmark Højbakkegård Alle 13 DK-2630 Taastrup Denmark Thorvaldsensvej 40; DK-1871 Frederiksberg C, Thorvaldsensvej 40; DK-1871 Frederiksberg C Skype: mylesoelofse Jens Peter Tang Dalsgaard Project Director Andreas de Neergaard lektor Abt Associates Inc. Vietnam +84 (0) Københavns Universitet LIFE Institut for Jordbrug og Økologi Thorvaldsensvej 40; DK-1871 Frederiksberg C, Henning Høgh Jensen Agrotech Niels Halberg Centerleder Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer ICROFS Foulum, Postboks Tjele Danmark 4

14 Astrid Søndergaard Program Manager & PhD Fellow Access2Innovation Skype: astridps Robert Kristensen Enhedslisten 5

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling

Læs mere

Generelle oplysninger og finansiel rapportering. 2200 København N

Generelle oplysninger og finansiel rapportering. 2200 København N Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling

Læs mere

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Netværket/netværksinitiativet: Navn:Fagligt Fokus Kontaktperson: Jeef Bech E-mail: jb@cisu.dk Juridisk

Læs mere

Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012

Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012 Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012 NGO FORUM modtog den 20. april 2012 seks ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer: 1) En ansøgning fra

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr-

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- 250.000 kr.) Kapacitetsudvikling er enkeltstående netværksaktiviteter eller afgrænsende aktivitetsforløb, som normalt skal afvikles inden for et år.

Læs mere

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for kapacitetsudviklingsinitiativer Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Dette skema anvendes til afsluttende rapportering for

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

ULANDSUDVALGETS SKRIFTLIGE BERETNING 2013/14

ULANDSUDVALGETS SKRIFTLIGE BERETNING 2013/14 INDHOLD Flere nye udviklingsprojekter er startet op det forgangne år.... 1 Projekt til udvikling af det økologiske marked i Østafrika... 2 Farmer Family Learning Groups, Zanzibar, Tanzania Projekt... 3

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00 REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Præsentationsrunde 3. Kort opdatering på 2010: Hjemmeside Budget 2010 4. Fremtidige

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Puljen til støtte af kapacitetsudvikling. Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter. Retningslinjer og bevillingskriterier

Puljen til støtte af kapacitetsudvikling. Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter. Retningslinjer og bevillingskriterier Puljen til støtte af kapacitetsudvikling Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter Retningslinjer og bevillingskriterier MAJ 2012 Retningslinjer og bevillingskriterier Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for større netværksinitiativer Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer

Læs mere

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelsesprocedurer for ansøgningsrunden: På møde i det Stående Udvalg den 10. april 2013 blev et oplæg til revideret godkendelsesprocedure

Læs mere

1. UMF- og j.nr. J.nr. 104.N.366.b.4. 2. Organisation Dialogos Att Anette Møller Pedersen, Arbejdsmedicinsk Klinik, Sdr.

1. UMF- og j.nr. J.nr. 104.N.366.b.4. 2. Organisation Dialogos Att Anette Møller Pedersen, Arbejdsmedicinsk Klinik, Sdr. Udenrigsministeriet Humanitær bistand og NGO-samarbejde Asiatisk Plads 2 1448 København K Email: hum@um.dk Indeholder denne statusrapport nogen oplysninger, som kræver specifik stillingtagen fra Udenrigsministeriet

Læs mere

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling

Læs mere

Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK

Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-forum C/O IBIS Nørrebrogade 68B 2200 København N J.nr.: NF 103 Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning

Læs mere

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014 Program Besøg af fødevareminister Dan Jørgensen i Aarhus d. 10. februar 2014 Side 1 af 5 deltager i besøget fra kl. 9. Oplægsholdere er skraveret med gråt. Overordnet tema: Udviklingen af Danmark som et

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Flere 50+ i arbejde i Silkeborg kommune Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk

Læs mere

Statusrapport. Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production

Statusrapport. Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production Minipuljen: BILAG 14 Skema til Statusrapport (Version gældende fra 2006) Udfyldes af Projektrådgivningen J.nr.: Modtaget : Statusrapport Ansøgende organisation: Indsatsens titel: Land: Denmark Lesotho

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

GCRC-projektorganisation og -samarbejde

GCRC-projektorganisation og -samarbejde Greenland Climate Research Centre c/o Greenland Institute of Natural Resources P.O. Box 570, DK-3900 Nuuk, Greenland Aftale GCRC-projektorganisation og -samarbejde mellem Greenland Climate Research Centre

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol Folkekirkens mellemkirkelige Råd Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Middelfart, d. 5. februar 2010 J.nr. 013 JSS/jn MKR 1/10 Protokol fra møde i Folkekirkens

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014 TRATEGI 2014 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013 1 I verdens fattigste landområder er det hårdt arbejde at skaffe mad nok til at overleve. Her er klimaet, adgang

Læs mere

Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS

Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS Møde referat Til stede Lehnart Falk (ADRA Danmark), Frank Lausten (CARE), Jann Sjursen (Caritas Denmark), Karen Reiff

Læs mere

Referat af møde i FØJOs bestyrelse

Referat af møde i FØJOs bestyrelse 1. november 2006 Referat af møde i FØJOs bestyrelse Tirsdag den 24. oktober 2006 på Forskningscenter Bygholm Til stede Thomas Harttung, Søren E. Frandsen, Karen Søegaard, Erik Steen Jensen, Dorte Lau Baggesen,

Læs mere

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn DIVERSITY LAB INVITERER TIL ÅBENT LAB - Få inspiration til

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Funktionsbeskrivelse for Globalt Fokus bevillingssystem 1. Overordnede set-up Dette korte papir vil opridse det overordnede set up og de underliggende principper for Globalt Fokus bevillingssystem, samt

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Evaluering Udviklingspuljen

Evaluering Udviklingspuljen Evaluering Udviklingspuljen Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med din evaluering på et senere

Læs mere

GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015

GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015 GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015 Dette skal du gøre: 1) Opret bruger: Har du ikke oprettet dig som bruger, skal du først oprette dig: (Når man herefter er oprettet kan man efterfølgende

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Evaluering Brobygningspuljen

Evaluering Brobygningspuljen Evaluering Brobygningspuljen Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med din evaluering på et senere

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Beretning fra styregruppe og temagrupper 2007

Beretning fra styregruppe og temagrupper 2007 Beretning fra styregruppe og temagrupper 2007 Styregruppens beretning v/elsebeth Gravgaard, forkvinde, Årsmøde 5.december 2007 Rammerne Sekretariatet etableret Fra 1.januar 2007 gik Kønsnet finansielle

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Program. 22.00 Tak for i aften

Program. 22.00 Tak for i aften Program Cirka tider Oplægsholder 20.30 Hvor vil vi hen med økologien? v. Hans Erik Jørgensen og Michael Svane, Økologisektionen 20.45 Økologi på SEGES v. Kirsten Holst Sørensen DLBR-Økologi v. Erik Andersen

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel November 2004 FORFATTERE Udviklingschef

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet.

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet. REFERAT Bestyrelsesmøde 10. januar 2012 kl. 17.15 på kontoret i Brøndby Deltagere: Afbud: Niels Staun (), Nis Blaxekjær (), Peter Chapman (), Povl Lund Nielsen (PLN), Jesper Laustsen (JL), Lise Usinger

Læs mere

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Bov, d. 16. august 2012 Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Vækstcentret Succes for den Dansk-Tyske Region vil i samarbejde med det Syddanske EU-kontor og Hanse-Office gerne invitere dig til studietur

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad.

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Tid: Torsdag den 16. januar 2014 kl. 09:30 Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-FORUM C/O Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15 1165 København K Underskrevet ansøgning skal indsendes elektronisk

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Burkinagruppen blev stiftet lørdag den 8. maj 2010 i Stavtrup ved Århus. 19 voksne og 8 børn deltog i stiftelsen af foreningen. Efter velkomst

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

1. november 2007 Carl P. Knudsen Deltagere! Region Hovedstaden " Allerød Gymnasium " Helsingør Gymnasium " Gl. Hellerup Gymnasium " Nærum Gymnasium " Rungsted Gymnasium " Rysensteen Gymnasium " Teknisk

Læs mere

strategi for samarbejde

strategi for samarbejde københavns universitet strategi for samarbejde med myndigheder og organisationer 2012-2016 Udgiver Københavns Universitet Nørregade 10 Postboks 2177 1017 København K www.ku.dk Kontakt Forskning & Innovation

Læs mere

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds handleplan for 2009/2010 præsenterer de strategiske målsætninger og indsatsområder, som FcH vil prioritere i 2010. Handleplanen

Læs mere

Vidensdeling på tværs sammen bliver vi klogere

Vidensdeling på tværs sammen bliver vi klogere ÅRSRAPPORT 2011 PULJEN TIL STØTTE AF FAGLIGE NETVÆRK OG KAPACITETSUDVIKLING: Vidensdeling på tværs sammen bliver vi klogere INTRODUKTION NGO FORUMs årsrapport 2011 Udvikling opnås bedst i fællesskab skrev

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret

Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret Juli 2014 Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCCregistret Betingelser, der skal opfyldes,

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 27. august 2015 Sted: Bygningsstyrelsen, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg Tidspunkt: Kl. 10.30 Bestyrelsen Suppleant Øvrig deltagere: Torben

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Referat af møde i FØJO's bestyrelse

Referat af møde i FØJO's bestyrelse 23. juni 2004 Referat af møde i FØJO's bestyrelse Onsdag den 26. maj 2004 på Forskningscenter Flakkebjerg Til stede Thomas Harttung, Søren E. Frandsen, Hanne Bach, Hanne Østergård, Karen Søegaard, Stig

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Program. Velkommer til medlemmer, dirigent og gæstetaler(e)! Program. 18:05 Jack Hindborg. 19:00 Generalforsamling 20:00 ca.

Program. Velkommer til medlemmer, dirigent og gæstetaler(e)! Program. 18:05 Jack Hindborg. 19:00 Generalforsamling 20:00 ca. Program Velkommer til medlemmer, dirigent og gæstetaler(e)! Program 18:05 Jack Hindborg Hvad er kommunikation for en størrelse Feedback Fylder og tapper adfærd 19:00 Generalforsamling 20:00 ca. Anretning

Læs mere

AU VIDEN. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130

AU VIDEN. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130 Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130 Deltagere: Gorm Hansbøl, Karen Lund, Elina Maslo, Bent B. Andreasen, Nina Tange, Anne Larson, Hanne Knudsen,

Læs mere

NOCA Årsberetning 2014

NOCA Årsberetning 2014 NOCA Årsberetning 2014 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCAåret 2014 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 16. april 2015 INDLEDNING Året 2014 i NOCA var et

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE

AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE 1. JUNI 2010 AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE CENTERDIREKTØR FLEMMING K. FINK TATION præsen1 VIDENSAMARBEJDE: UNIVERSITET, MYNDIGHED, ERHVERVSLIV Universiteter Undervisning og højtuddannede Virksomheder

Læs mere

"#$%#&'()$#*'+,#%'#!-.!! /01!2134"'!56#&&#'7$#!8,! &#$%#&'98&&()79-:78)!

#$%#&'()$#*'+,#%'#!-.!! /01!2134'!56#&&#'7$#!8,! &#$%#&'98&&()79-:78)! !!! #$%#&'()$#*'+,#%'#!-.!! /01!2134'!56#&&#'7$#!8,! &#$%#&'98&&()79-:78)!! 4$-*;#6$#:!-.!#9':#*)!98)'(%#):!! -*7-!+*#)'#)!.8*!/01!2134!!?-)(-*!@ABC!!!!!!!!!!! D8):-9:E!-*7-!+*#)'#)! -7%E!F#*-G;-=5H58:&-7%I=8&!

Læs mere

ell: Projekt Netværk om e-læring

ell: Projekt Netværk om e-læring 2. Projektbeskrivelse a. Projekttitel Projekt Netværk om e-læring. b. Projektresumé Der ønskes etableret et tværregionalt netværk i e-læring, hvor medarbejdere fra virksomheder, offentlige organisationer

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Referat af møde i Frivilligudvalget

Referat af møde i Frivilligudvalget Referat af møde i Frivilligudvalget Dato: 13. november 2013 Tid: 16.00 18.30 Sted: Borgergade 10, 1300 København K, mødelokale 5. sal Mødeleder: IF Referent: HMJ Deltagere: Frivilligudvalget Afbud: Dagsorden

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere