Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER"

Transkript

1 Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for kapacitetsudviklingsinitiativer Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Dette skema anvendes til afsluttende rapportering for mindre kapacitetsudviklingsaktiviteter finansieret af Udenrigsministeriets puljeordning til støtte af kapacitetsudvikling af danske civilsamfundsorganisationer forvaltet af NGO FORUM. Skemaet bedes udfyldt elektronisk i Word og fremsendt elektronisk til NGO FORUMs netværkskoordinator på Skemaet udfyldes i et kortfattet og præcist sprog eventuelt med brug af punktform. Skemaet må i udfyldt form ikke overskride 3 sider (eksl. forsiden og bilag). 1. J.nr. NF 116 Generelle oplysninger og finansiel rapportering 2. Initiativets navn og kontakt person Agro-Økologisk Netværk, Per Stig Rasmussen 3. Værtsorganisation Økologisk Landsforening Adresse, postnummer og by Kontaktperson (navn og ) Silkeborgvej Åbyhøj Per Stig Rasmussen, 4. Projektperiode for bevillingsaftalen Start (dag/måned/år) Afslutning (dag/måned /år) 5. Rapporteringsperioden 1/ / Samlede omkostninger Ifølge bevillingsgrundlag (kontrakt) Faktisk (i DKK inkl. administrationsvederlag) kr kr. 7. NGO FORUMs bidrag til projektet Ifølge bevillingsgrundlag (kontrakt) Faktisk (i DKK inkl. Administrationsvederlag) kr kr. 8. Andre finansieringskilder (medfinansiering) Ifølge bevillingsgrundlag (Godkendt budget) (i DKK inkl. Administrationsvederlag) Koordinator timer/uge 2 timer/uge i hele perioden Faktisk Format udarbejdet den Side 1 af 5

2 Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for kapacitetsudviklingsinitiativer Samarbejde, kapacitetsudvikling og fortalervirksomhed 10. Planlægning og samarbejde Beskriv hvordan de samarbejdende organisationer deltaget i planlægning og udførelse af aktiviteterne? I bevillingsperioden er afholdt to generalforsamlinger. Generalforsamlingerne har haft den vigtige funktion at være forum for debat og udvikling af netværkets aktiviteter og synliggøre de muligheder der ligger i netværket. Den første generalforsamling, der var udskudt fra 2011 fandt sted i den 13. januar 2012 og havde 22 deltagere fra 11 medlemsorganisationer. På generalforsamlingen blev valgt en styregruppe på fire. (Se bilag 3). Den anden generalforsamling fandt sted den 23. november 2012 med 22 deltagere fra 10 medlemsorganisationer. På generalforsamlingen var lagt op til debat om netværkets fremtidige udvikling og aktiviteter. (Se bilag 4). Ideerne fra begge generalforsamlinger er efterfølgende blevet behandlet på møde i netværkets styregruppe. Netværkets styregruppe har haft den funktion at igangsætte og koordinere aktiviteterne med netværkskoordinatoren. Sideløbende har netværket medlemmer indsendt relevante rapporter, informationsmateriale, kursustilbud og konferenceinvitationer, der er blevet sendt ud til netværkets kontaktpersoner i de enkelte organisationer og lagt op på netværkets hjemmeside. Beskriv hvordan eksterne samarbejdspartnere har deltaget i planlægning og udførelse af aktiviteterne? Der er blevet skabt samarbejdsrelationer til en række eksterne partnere i forbindelse med mødet den 13. juni 2012 om Climate Smart Agriculture, der blev arrangeret i samarbejde med Network for Programmatic Climate Change in Developing Countries og Growth and Employment Platform, Building Stronger Universities (BSU). Også til Concord Danmark er der etableret samarbejde i forbindelse med side event om Small Holder Farming på Joint Parlementary Assembly i maj I begge tilfælde er aktiviteterne planlagt og gennemført i fællesskab. Hvem deltog i aktiviteterne og hvorfor var det vigtigt at bringe dem sammen? I netværkets arrangementer har deltaget repræsentanter for 23 ud af 29 medlemsorganisationer og for andre NGOere. Desuden har deltaget en række forskere og studerende fra universiteterne i København, Århus og Ålborg. Desuden har deltaget repræsentanter for virksomheder så som Aarstiderne og fra den Ugandiske Ambassade i København. Det har været vigtigt at bringe disse sammen, fordi de tilsammen udgør en stor og væsentlig ressourcebase for landbrugsudvikling med et agro-økologisk perspektiv. Møderne har skabt en offentlig platform for at netværke med ressourcepersoner og dermed givet deltagerne en adgang til hinanden, som ellers er vanskelig at skabe. En væsentlig funktion af disse møder er ud over det faglige indhold at deltagerne gennem deltagerlister og korte præsentationsrunder får mulighed for at udvide deres faglige netværk (Se bilag 6). 11. Kapacitetsudvikling Hvis muligt, beskriv hvordan de deltagende organisationer (og ikke kun de enkelte medarbejdere) har brugt den viden/de metoder, som er blevet præsenteret gennem aktiviteterne. Brug gerne eksempler til at illustrerer dette. Den introducerede viden er blevet brugt i forskellige sammenhænge både i forbindelse med fortalervirksomhed, projektudvikling og strategiske overvejelser i de enkelte organisationer. I forbindelse med fortalervirksomhed i forhold til den nye danske udviklingsstrategi udarbejdede netværket Udredningspapir vedrørende sammenhængen mellem Danida s udviklingsstrategi og Agro-økologi, der blev brugt som grundlag for høringssvar blandt andet af Økologisk Landsforening. Et andet eksempel på at den viden som er præsenteret i Agro-Økologisk Netværk er blevet nyttiggjort er, at organisationen Karagwas venner sammen med sin partnerorganisation i Tanzania fremover sætter øget fokus på udviklingen af økologiske landmandsgrupper. Endnu et eksempel er, at Denmark Somaliland Network har inkluderet økologiske metoder i deres ansøgning til Diaspora Pulje under Dansk Flygtningehjælp, fordi introduktion af de økologiske metoder for småbønder i Somaliland kan afhjælpe fødevareusikkerhed og genskabe jordens frugtbarhed. Vidensdeling og kommunikation På hvilken måde har initiativet bidraget til læring gennem identifikation og formidling af fagspecifikke ressourcer, kommunikation og disseminering (filtering)? Netværket har opbygget hjemmesiden to elektroniske nyhedsbreve, samt udsendt en række nyhedsmails om relevante nationale og internationale rapporter, konferencer, hjemmesider og formidlingsprodukter. Anfør vidensprodukter, som er udarbejdet i bevillingsperioden (herunder eventuelle studier, metoder, guidelines, best practices, reviews og evalueringsrapporter). Netværket har udarbejdet Udredningspapir vedrørende sammenhængen mellem Danida s udviklingsstrategi og Agro-økologi, se bilag 5) Format udarbejdet den Side 2 af 5

3 Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for kapacitetsudviklingsinitiativer 12. Innovation og nytænkning Beskriv eksempler på nytænkning i måderne aktiviteterne er gennemført (samarbejdspraksis): Netværket har igennem partnerfeltskolerne introduceret en læringsform, som sætter individets og organisationens læring i centrum gennem struktureret sparring og problemløsning. Samtidigt er partnerfeltskolerne en metode, der kan inspirere de deltagende NGO projekter i Syd i forhold til udvikling af landbrugsgrupper og organisationer. Et gennemgående tema i netværkets aktiviteter har været at udforske, udfolde og udvikle partnerfeltskole-ideen så den bidrager til læring og organisationsudvikling blandt netværkets medlemmer. Dette er sket gennem etablering to partnerfeltskole-grupper en i Øst- og en i Vestdanmark og ved at afholde facilitator-kursus og møder, hvor oplæg og debat om partnerfeltskole har været på dagsordenen. 13. Fortalervirksomhed Hvis relevant, beskriv kort hvilke fortalermålsætninger de samarbejdende organisationer har haft eller forfulgt i perioden (politik og debat) og hvilke resultater er opnået? I foråret 2012 i forbindelse med debatten om den nye danske udviklingsstrategi var netværket gennem deltagelse i NGO-møder og ved at udarbejde Udredningspapir vedrørende sammenhængen mellem Danida s udviklingsstrategi og Agro-økologi aktiv i processen med at få agro-økologiske landbrugsmetoder inkluderet i udviklingsstrategien Retten til et bedre liv, som et særligt indsatsområde under Grøn vækst, for at tilgodese de små landbrugere, der udgør majoriteten af befolkningen i mange udviklingslande. Indsatsen medvirkede til at skærpe netværkets forståelse for værdien af agro-økologiske landbrugsmetoder for små landbrugere, men gav desværre ikke det ønskede aftryk i den nye danske udviklingsstrategi. Aktiviteter og resultater 14. Fakta box 1 Antal åbne/offentlige arrangementer 6 Antal deltagere i åbne/offentlige arrangementer 369 Antal større konferencer (med netværket som hovedarrangør evt. i samarbejde med anden organisation) Antal deltagere i større konferencer Antal kurser/workshops/træning (systematiseret kompetenceopbygning) 6 Antal deltagere i kursus/workshops/træning 120 Antal persondage (antal deltagere * antal dage) 95 Antal faste medlemmer i temagrupper/arbejdsgrupper/netværksgrupper 15 N/A N/A 15. Resultater For resultatrapportering bruges rapporteringsformatets bilag 2. Med udgangspunkt i resultaterne gives en vurdering af i hvilken grad målene opstillet i ansøgningen er nået. Brug gerne eksempler fra interne evaluerings/refleksions sessioner. Den overordnede vurdering er, at netværket har nået de opstillede mål på næsten alle områder(se bilag 6). Viden og kapacitetsopbygning er blevet styrket gennem de offentlige og netværksmøder, der er blevet afholdt. Hjemmesiden, nyhedsbreve og nyhedsmails har opfyldt et videnbehov hos de deltagende organisationer og sat dem i stand til at følge den nationale og internationale forskning, udvikling og debat indenfor agro-økologi. Vigtigst af alt er, at der igennem netværket er skabt et forum for gensidig inspiration og udvikling for NGOere med interesse for agro-økologi. For fortalervirksomhed gælder, at netværket har arbejdet aktivt på at påvirke den nye danske udviklingsstrategi. Partnerfeltskolerne er etableret som koncept i netværket og er stadig i en udviklingsfase, hvilket bl.a. afspejler sig i, at de 1 Der skal kun udfyldes hvor det er relevant. Er der f.eks. ikke afholdt konferencer skrives N/A Format udarbejdet den Side 3 af 5

4 Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for kapacitetsudviklingsinitiativer er en hovedaktivitet i den næste bevillings til netværket fra NGO FORUM. 16. Opfølgning Hvordan forventes det, at der følges op på samarbejdet og resultaterne (eller mangel på samme!)? Netværkets aktiviteter fortsætter blandt andet med en bevilling fra NGO FORUM med fokus på at udvikle partnerskabsskoler og fortalervirksomhed for agro-økologi, som et af svarene på fødevareusikkerhed i udviklingslande. I 2013 er det planen at netværket gennemfører en konference med fokus på sammenhængen mellem fødevaresikkerhed og agro-økologiske metoder blandt andet for at skabe debat om Danidas Grøn Vækst strategi. 17. Problemer og justeringer Hvilke problemer har de samarbejdende organisationer måttet forholde sig til i implementeringsperioden? Det er gennem implementeringsperioden blevet tydeligt, at store NGOere med flere eller mange ansatte og mindre NGOere, der primært drives på frivillig basis har forskellige behov for kompetenceudvikling. De store NGOere har primært deltaget i arrangementer, der har opdateret dem om de nyeste udviklingspolitiske udviklinger eller nye metoder, mens der fra de mindre NGOere er et behov for faglige arrangementer, der udvikler deltagernes kompetencer til selv at inkludere agro-økologiske metoder i deres projekter og andre aktiviteter. En udfordring i forhold til at afholde fælles møder er desuden den geografisk afstand mellem medlemsorganisationerne, da netværket har medlemmer i hele landet. Denne udfordring er søgt løst ved at afholde offentlige og netværksmøder i både Vest- og Østdanmark. Erfaringerne er positive, men skaber visse logistiske udfordringer mht. at arrangere møderne. Hvilke eventuelle justeringer i arbejdsplanen såvel som i budgettet er blevet gennemført (punktform og begrundelse)? Netværkets arbejdsplan er blevet justeret flere gange. Først fordi netværkskoordinatoren blev ansat 3 måneder efter bevillingsstart. Derefter fordi netværket har bestræbt sig på at være meget omkostningsbevidst i gennemførelsen af arrangementerne f.eks. i honorering af oplægsholdere, Hvilket har betydet at bevillingen ikke er blevet brugt op, så hurtigt som det først var forventet og at der har kunnet gennemføres flere arrangementer end anslået i ansøgningen. F.eks. er der afholdt 6 offentlige møder og fyraftensmøder mod kun ansøgt om 4, ligesom der er afholdt 6 systematiserede kompetenceudviklingsaktiviteter. SAMMENDRAG 18. Sammendrag (max 1/3 side) Skriv et kortfattet sammendrag (vurdering) af de vigtigste resultater, problemer og læring i bevillingsperiode (max. 1/3 side). Netværket, der har konsolideret sig med 29 medlemsorganisationer (se bilag 7) har afholdt to generalforsamlinger med god tilslutning og en aktiv styregruppe er valgt. Netværket har gennemført en række offentlige møder med højt fagligt videnindhold, der har haft god deltagelse fra medlemsorganisationerne og andre interesserede. Der er etableret gode relationer til de vigtigste danske forskningsmiljøer for agro-økologi. Relationerne giver adgang til ressourcepersoner med specialviden indenfor agro-økologi. Vidensdelingen er systematiseret gennem netværkets hjemmeside, nyhedsbreve og nyhedsmail. Der er etableret kontaktpersoner i alle medlemsorganisationer. I netværket er partnerskabsskolerne etableret som metode for læring og organisationsudvikling. Der er stadig behov for at udvikle metoden i forhold til at alle størrelser af medlemsorganisationer får det fulde udbytte. Læring: Stor forskel på behovene for netværk mellem NGOere med fuldtidsansatte og NGOere, der drives på frivillig basis. Der er stor forskel på vidensniveauet i de forskellige NGOere både fagligt og metodemæssigt. Nogle har haft agroøkologi-projekter i flere år, andre er kun lige begyndt at tilegne sig en grundlæggende forståelse for agroøkologi. Nogle har stor interesse for at udvikle nye metoder i deres organisation, andre ikke. Netværket har styrket den faglige læring, inspiration og samarbejde mellem de deltagende NGOere. Det har vist sig meget værdifuldt at trække på ressourcepersoner fra universiteter i Syd og i Danmark. Format udarbejdet den Side 4 af 5

5 Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for kapacitetsudviklingsinitiativer BILAG Bilag 1: Format for finansiel rapport i forhold til oprindelig budget. Bilag 2: Resultat rapportering Bilag 3: Agro-Økologisk Netværk referat af generalforsamling 13. januar 2012 Bilag 4: Agro-Økologisk Netværk referat af generalforsamling 23. november 2012 Bilag 5: Udredningspapir vedrørende Sammenhængen mellem Danida s udviklingsstrategi og Agro-økologi Bilag 6: AØN aktivitetsoversigt 1.juli 2011 til 15. marts 2013 Bilag 7: Agro-økologisk Netværk: Organisationer og kontaktpersoner Andre dokumenter der kan være relevante som bilag: - Program for større aktiviteter - Deltagerliste - Sammendrag af evalueringer Format udarbejdet den Side 5 af 5

6 Afsluttende narrativ rapport - kapacitetsopbygningsaktiviteter Bilag 2: Resultater Målsætninger (fra ansøgningen) Resultat/Indikator (fra ansøgning) Faktiske resultater (i forhold til indikatorerne) Gennemførte aktiviteter 1.Styrket fælles viden og kapacitet indenfor det faglige felt i samarbejde med relevante uddannelses- og forskningsinstitutioner 1.1. Tre møder i forbindelse med kongresser, messer eller andre aktiviteter afholdt 1.2. Et fyraftensmøde af bred faglig karakter målrettet NGO-miljøet m.m. afholdt 1.3. To nyhedsbreve udarbejdet 1.4. Database over medlemsorganisationerne påbegyndt 1.5. Organic Eprints samarbejde indledt 1.6. Indikatorer indledningsvist identificeret til at beskrive organisationernes arbejdsmetoder, fokus og samarbejdsformer 1.7.Netværksmøde afholdt I alt 6 møder er blevet afholdt To elektroniske nyhedsbreve er blevet udsendt og en række nyhedsmail. 1.4 Databasen er påbegyndt se hjemmesiden Da organic Eprints kun publicerer forskningsbaseret materiale har der ikke været mulighed for at etablere samarbejde 1.6. Arbejdet er påbegyndt se bl.a. hjemmesiden 1.7 tre netværksmøder er blevet afholdt følgende aktiviteter er gennemført: - Farmer Family Learning Groups i økologisk landbrug i Uganda. Økologikongres 2011, Vingsted. - Økologisk Jordbrug i Uganda - potentialer og udfordringer. Økologikongres 2011, Vingsted. - Side event Smallholder-farming, Joint Parlementary Assemply, Horsens - Climate Smart Agriculture - a new buzz word or an answer to climate change challenges - Rio+20 and what now? With Hans Herren - Escaping from Behavioral Poverty in Uganda - the role of social capital by Prof. John Munene

7 2. Fortalervirksomhed 2.1. Indledende udredningsarbejde færdigt vedrørende Danida s officielle retningslinjer 2.2. Koncept-paper udarbejdet om sammenhæng mellem landbrugsudviklingsstrategier med civilsamfundsstrategien 2.3. Udarbejdet 2 debatindlæg til danske medier samt internettet 3.Organisationsudvikling 3.1. Partner-feltskoler udarbejdet og igangsat 3.2. Facilitator-kursus afholdt, som er tilpasset NGOernes behov 3.3. Partner-feltskoler er indarbejdet som en del af en længerevarende netværksansøgning Udredningspapir vedrørende sammenhængen mellem Danida s udviklingsstrategi og Agro-økologi er udarbejdet og offentliggjort. 2.3 Debatindlæg er udarbejdet Partnerfeltskoler er igangsat Facilitatorkursus afholdt til opstart af partnerfeltskoler 3.3. Der er udarbejdet en et årig netværksansøgning hvori partnerfeltskoler indgår. 4.Fokusområde: serviceydelser 4.1.Hjemmeside etableret og opbygget 4.1. Hjemmesiden for Agro-Økologisk Netværk er etableret og opbygget 5.Specifik forberedelse af større netværksansøgning, udover de 4 ovenstående fokusområder (Tilføj gerne flere rækker til skemaet) 5.1. Proces igangsat hvor netværkskoordinatoren kommunikerer med relevante organisationer møder afholdt hvor ansøgning udarbejdes, med deltagelse af repræsentanter fra alle deltagende NGOere Styregruppen for AØN har på baggrund af netværkets udvikling og de ændrede støttemuligheder i NGOForum vurderet at der ikke i indeværende bevillingsperiode er grundlag for en større netværksansøgning. I stedet er ansøgt og bevilget midler under mindre kapacitetsudviklingsaktiviteter Udredningspapir vedrørende sammenhængen mellem Danida s udviklingsstrategi og Agro-økologi er udarbejdet og offentliggjort. 2.3 Debatindlæg er udarbejdet To partnerfeltskolegrupper er etableret en i Øst- (7 medlemmer) og en Vestdanmark (8 medlemmer) 3.2. Kurset Bliv facilitator for partnerfeltskole et introduktionskursus blev afholdt 9. februar Hjemmesiden for Agro-Økologisk Netværk er etableret og opdateres løbende Ansøgning om midler under mindre kapacitetsudviklingsaktiviteter er indsendt og bevilget.

8 Bilag 6) AØN aktivitetsoversigt 1.juli 2011 til 15. marts 2013 Navn Dato deltagerant al Antal åbne/offentlige arrangementer Antal deltagere i åbne/offentlige arrangementer Antal kurser/workshops/tr æning (systematiseret kompetenceopbygn ing) Antal deltagere i kursus/workshops/t Farmer Family Learning Groups i økologisk landbrug i Uganda. Økologi-kongres 2011, Vingsted. Økologisk Jordbrug i Uganda - potentialer og udfordringer. Økologi-kongres 2011, Vingsted. Side event Smallholder-farming, Joint Parlementary Assemply, Horsens Climate Smart Agriculture - a new buzz word or an answer to climate change challenges 24/ ½ time 24/ timer 26/ timer 13/ timer Rio+20 and what now? With Hans Herren 10/ Escaping from Behavioral Poverty in Uganda - the role of social capital by Prof. John Munene Opstart af Agro-Økologisk NGO-netværk for bæredygtig landbrugsudvikling i Syd. Økologiens Hus, Åbyhøj Netværksmøde 13. januar, 2012 i Agro-Økologisk NGO-netværk Bliv facilitator for partnerfeltskole et introduktionskursus Netværksdag i Agro-Økologisk Netværk den 23/ Partnerfeltskolemøde"Landbrugsgrupper i Syd en genvej til udvikling?" staldskole Partnerfeltskolemøde Agro-Forestry hvad er det og hvad kan man bruge det til? 3 timer 7/ ½ time 4/ timer 13/1-12 4½ time 9/ timer 23/ timer 29/ timer 28/ timer

9 ræning Antal persondage (antal deltagere * antal dage) Antal faste medlemmer i temagrupper/arbejd sgrupper/netværks grupper Partnerfeltsgruppe Vest 8 medlemmer 8 Partnerfeltsgruppe Øst 8 medlemmer 7 95

10 Bilag 7 7. april 2013 Agro-økologisk Netværk: Organisationer og kontaktpersoner Organisationsmedlemmer Nr. Kontaktperson Organisation Adresse Mail Telefon 1 Jens Elgaard Madsen, bestyrelsesmedlem Genvej til Udvikling (GtU) Lykkensdalsvej Brabrand , Lone Frederiksen, formand Cykler til Senegal 3 Peder S. Gregersen, Formand 4 Carsten Bruhn-Lauritsen Partner koordinator 5 Mette Lund Sørensen, Rådgiver, Fødevaresikkerhed Internationalt udvalg, Familielandbruget Sydvest Mission Afrika Lyseng Allé 15 A, DK Højbjerg, Denmark Folkekirkens Nødhjælp Nørregade København K / 1165 Copenhagen K D M / Mette Vaarst, Økologisk Landsforening

11 udvalgsmedlem 7 Kjeld Holmboe Seniorer Uden Grænser Vorregårds Allé 125, 2tv 8200 Århus N 8 Søren Sommer Pedersen, Amigos de El Doradito Højstrupvej 9 bestyrelsesmedlem 7741 Frøstrup 9 Michael Arbon, Agricultural Development Sverigesvej 23 bestyrelsessuppleant Denmark Asia (ADDA) 8370 Hadsten Ole Henriksen / Santino David Okwera, næstformand Karen Ingrid Schultz 11 Stefan Steen Jensen Bestyrelsesmedlem 12 Gunnar Jørgensen, projektkoordinator Mozambique Dansk-Ugandisk Venskabsforening Verdens Skove (Nepentes) Assist Flemming Vejsnæs Danmarks Biavlerforening Fulbyvej Sorø Bent Hindrup Andersen, bestyrelsesmedlem Dyrenes Beskyttelse 15 Lila Towle Frøsamlerne / Danish Seed Savers Drøwten 9, Lindum DK-8830 Tjele Kresten Kjaer Sørensen Projektkoordinator Vedvarende Energi International Hans Pors Simonsen Karagwes venner 18 Kristina Grosmann Due Børn Uden Grænser (BUG) med cvr. nr , 2

12 19 Hawa Hirsi Hussein Denmark Somaliland Network mail.com 20 Foreningen Retro 21 Kristina Weibel: Nete Hansen Nord: AXIS: 22 Kirsten Hjelt International Kontakt 23 Lisbeth Møller, Programchef CARE Nørrebrogade 68, 2200 København N 24 Jonas Gjersing, direktør Fairtrade Mærket Nørregade 15, Kbh. K. 25 Kirsten H. Sørensen, policy MS action aid Fælledvej 12 advisor 2200 Kbh N / Susanne Møller-Andersen Programkoordinator Niger & Bolivia Caritas Gl. Kongevej 15, 3. sal 1610 København V Kasper Johansen Afrika Kontakt Annette Sonne, formand International kontakt Sdr. Årsdalevej Svaneke Stine Hofman Eilers RISE Denmark 3

13 Personlige medlemmer Navn Organisation Adresse Mail Telefon Paul Rye Kledal, Analytic consultant Sven-Erik Jacobsen Lektor Marten Sørensen lektor Myles Oelofse, Post Doc Institute of Global Food & Farming Københavns Universitet LIFE Institut for Jordbrug og Økologi Københavns Universitet LIFE Institut for Jordbrug og Økologi Københavns Universitet LIFE Institut for Jordbrug og Økologi Rymarksvej 89, 1 tv 2900 Hellerup Denmark Højbakkegård Alle 13 DK-2630 Taastrup Denmark Thorvaldsensvej 40; DK-1871 Frederiksberg C, Thorvaldsensvej 40; DK-1871 Frederiksberg C Skype: mylesoelofse Jens Peter Tang Dalsgaard Project Director Andreas de Neergaard lektor Abt Associates Inc. Vietnam +84 (0) Københavns Universitet LIFE Institut for Jordbrug og Økologi Thorvaldsensvej 40; DK-1871 Frederiksberg C, Henning Høgh Jensen Agrotech Niels Halberg Centerleder Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer ICROFS Foulum, Postboks Tjele Danmark 4

14 Astrid Søndergaard Program Manager & PhD Fellow Access2Innovation Skype: astridps Robert Kristensen Enhedslisten 5

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Dette skema anvendes til afsluttende rapportering for mindre kapacitetsudviklingsaktiviteter finansieret af Udenrigsministeriets puljeordning

Læs mere

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Dette skema anvendes til afsluttende rapportering for mindre kapacitetsudviklingsaktiviteter finansieret af Udenrigsministeriets puljeordning

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Dette skema anvendes til afsluttende rapportering for mindre kapacitetsudviklingsaktiviteter finansieret af Udenrigsministeriets puljeordning

Læs mere

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr. Juridisk og økonomisk ansvarlig organisation (lead agency):

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr. Juridisk og økonomisk ansvarlig organisation (lead agency): Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Enkeltstående aktiviteter eller afgrænsede initiativer, som normalt afvikles indenfor et år Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl.

Læs mere

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling

Læs mere

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling

Læs mere

ØL Projekter i Øst Afrika. Beretning Ulandsudvalgets Årsmøde 20-03-2013. 2. marts 2013

ØL Projekter i Øst Afrika. Beretning Ulandsudvalgets Årsmøde 20-03-2013. 2. marts 2013 Beretning Ulandsudvalgets Årsmøde 2. marts 2013 ØL i Øst Afrika Torben på besøg i SATNET. Her skal plantes flere ananas til saft og gin produktion 1 NOGAMU ØL Partnerskabs Aktiviteter Africa 2000 Network

Læs mere

Generelle oplysninger og finansiel rapportering. 2200 København N

Generelle oplysninger og finansiel rapportering. 2200 København N Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling

Læs mere

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr-

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- 250.000 kr.) Kapacitetsudvikling er enkeltstående netværksaktiviteter eller afgrænsende aktivitetsforløb, som normalt skal afvikles inden for et år.

Læs mere

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling

Læs mere

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr.

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr. Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Enkeltstående aktiviteter eller afgrænsede initiativer, som normalt afvikles indenfor et år Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl.

Læs mere

Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012

Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012 Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012 NGO FORUM modtog den 20. april 2012 seks ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer: 1) En ansøgning fra

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Udenrigsministeriets administration

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr-

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- 250.000 kr.) Kapacitetsudvikling er enkeltstående netværksaktiviteter eller afgrænsende aktivitetsforløb, som normalt skal afvikles inden for et år.

Læs mere

Orientering om opgørelse af medfinansiering under Building Stronger Universities in Developing Countries (BSU) projektet

Orientering om opgørelse af medfinansiering under Building Stronger Universities in Developing Countries (BSU) projektet Til BSU platformene 23. november 2012 J.nr. 2010-6330-04 AS Orientering om opgørelse af medfinansiering under Building Stronger Universities in Developing Countries (BSU) projektet Udenrigsministeriet

Læs mere

ÅRSBREV (Beretning) fra Ulandsudvalget

ÅRSBREV (Beretning) fra Ulandsudvalget ÅRSBREV (Beretning) fra Ulandsudvalget 22.02.2016 Ulandsnetværket i Økologisk Landsforening Kære Alle i Ulandsnetværket, På sidste års Generalforsamling fik vi at vide, at Årsmødet var lidt for traditionelt

Læs mere

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for kapacitetsudviklingsinitiativer Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Dette skema anvendes til afsluttende rapportering for

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Total 726.817 kr. 538.137 kr. Total til rådighed til kapacitetsudvikling 1.300.000 kr. 1.300.000 kr.

Total 726.817 kr. 538.137 kr. Total til rådighed til kapacitetsudvikling 1.300.000 kr. 1.300.000 kr. Stående Udvalg den 5. maj 2014 Bilag C: Godkendelse af støtte af mindre kapacitetsopbygningsinitiativer NGO FORUM modtog i marts 2014 fem ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer:

Læs mere

Nyt initiativ om landbrug og værdikæder i syd

Nyt initiativ om landbrug og værdikæder i syd 1 Nyt initiativ om landbrug og værdikæder i syd Målet med initiativet er at styrke kapaciteten hos de deltagende organisationer og deres syd-partnere til at facilitere forbedrede lokale markedsvilkår for

Læs mere

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Netværket/netværksinitiativet: Navn:Fagligt Fokus Kontaktperson: Jeef Bech E-mail: jb@cisu.dk Juridisk

Læs mere

Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK

Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-forum C/O IBIS Nørrebrogade 68B 2200 København N J.nr. : Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning

Læs mere

Total kr kr. Total til rådighed kr kr.

Total kr kr. Total til rådighed kr kr. Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2013 NGO FORUM modtog i foråret 2013 tre ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer: 1) En ansøgning fra Dansk

Læs mere

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling

Læs mere

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling

Læs mere

Møde referat: NGO-forum Stående Udvalg 8-2-2010. Referat

Møde referat: NGO-forum Stående Udvalg 8-2-2010. Referat Referat Møde: NGO-forum Møde i det stående udvalg Dato: Mandag den 8. februar, 2010. 13.00 16.00 Sted: Folkekirkens Nødhjælp Referent: Pernille Tind Simmons (NGO-forum) Dagsorden punkt Kort beskrivelse/beslutning

Læs mere

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr.

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr. Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Enkeltstående aktiviteter eller afgrænsede initiativer, som normalt afvikles indenfor et år Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl.

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Generelt Foreningen bygger på et humanistisk grundsyn. Den er uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser. Foreningens formål er

Læs mere

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr.

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr. Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Enkeltstående aktiviteter eller afgrænsede initiativer, som normalt afvikles indenfor et år Ansøgning som word dokument på MAX 4! SIDE (eksl.

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00 REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Præsentationsrunde 3. Kort opdatering på 2010: Hjemmeside Budget 2010 4. Fremtidige

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Ulandsnetværket Seminar Studieophold, Rejser og Udveksling Referat 22.06.2013 Referenter: Jesper, Lasse og Kristina

Ulandsnetværket Seminar Studieophold, Rejser og Udveksling Referat 22.06.2013 Referenter: Jesper, Lasse og Kristina Ulandsnetværket Seminar Studieophold, Rejser og Udveksling Referat 22.06.2013 Referenter: Jesper, Lasse og Kristina Dagens program indledtes med -ved Pia Sonnenborg fra Ghana Venskabsgrupper, der fortalte

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor Konklusion Komparativt syn på s og s mikrofinans sektor For både den danske og norske sektor gør de samme tendenser sig gældende, nemlig: 1. Private virksomheders engagement i mikrofinans har været stigende.

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 Udenrigsministeriet antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 BEVILLINGSNOTITS bevillingsnummer AFR/2012/ titel Styrkelse af afrikanske unges rettigheder og muligheder for

Læs mere

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelsesprocedurer for ansøgningsrunden: På møde i det Stående Udvalg den 10. april 2013 blev et oplæg til revideret godkendelsesprocedure

Læs mere

GUDP Handlingsplan 2018

GUDP Handlingsplan 2018 GUDP Handlingsplan 2018 1 INDLEDNING Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin handlingsplan for 2018. Handlingsplanen sætter rammen for GUDP s indsats i 2018, herunder ansøgningsrunder

Læs mere

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Afrapportering for rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2011 til 31. december 2011 Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Udvikling af

Læs mere

Puljen til støtte af kapacitetsudvikling. Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter. Retningslinjer og bevillingskriterier

Puljen til støtte af kapacitetsudvikling. Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter. Retningslinjer og bevillingskriterier Puljen til støtte af kapacitetsudvikling Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter Retningslinjer og bevillingskriterier MAJ 2012 Retningslinjer og bevillingskriterier Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for International Centre for Research in Organic Food Systems GENERELLE BESTEMMELSER Navn og organisation 1. Stk. 1. Forskningscentrets navn er International

Læs mere

Hvor sporene krydses. Børge Obel. Formand for Forskningsnettets Styregruppe

Hvor sporene krydses. Børge Obel. Formand for Forskningsnettets Styregruppe Hvor sporene krydses Børge Obel Formand for Forskningsnettets Styregruppe Velkommen til Forskningsnettets 7. konference Styregruppe Evaluering af tjenester Nye strategiske mål Roadmap for forskningsinfrastruktur

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010

Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010 Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010-28.02.2013 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer

Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl. forside med tabel informationer og bilag) sendes elektronisk til NGO FORUMs netværkskoordinator

Læs mere

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for større netværksinitiativer Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer

Læs mere

Status FFI Fødevarerådet Lars Visbech Sørensen, Formand FFI.

Status FFI Fødevarerådet Lars Visbech Sørensen, Formand FFI. Status FFI 6.2.2015 Fødevarerådet Lars Visbech Sørensen, Formand FFI Future Food Innovation Skabe vækst og arbejdspladser i Region Midtjylland udvikle nye fødevarer, emballage eller teknologi i samarbejdsrelationer.

Læs mere

ULANDSUDVALGETS SKRIFTLIGE BERETNING 2013/14

ULANDSUDVALGETS SKRIFTLIGE BERETNING 2013/14 INDHOLD Flere nye udviklingsprojekter er startet op det forgangne år.... 1 Projekt til udvikling af det økologiske marked i Østafrika... 2 Farmer Family Learning Groups, Zanzibar, Tanzania Projekt... 3

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug GENERELLE BESTEMMELSER Navn og placering Stk. 1. Centrets navn er Forskningscenter for Økologisk Jordbrug.

Læs mere

Velkommen til DFM netværks årskonference 2014

Velkommen til DFM netværks årskonference 2014 Velkommen til DFM netværks årskonference 2014 2014 Fremtidens FM Strategi, partnerskab og rightsourcing som værdiskaber Årets gang i DFM netværk - Organisering - Årets aktiviteter i DFM netværk 2013 -

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Til dagsordenens punkt 4 Forslag til politisk ramme og prioriteringer for Projektrådgivningens Bestyrelse 2012-13 (Vedtages af Projektrådgivningens Generalforsamling 28. april 2012) Forslagsstiller: Bestyrelsen

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014 Program Besøg af fødevareminister Dan Jørgensen i Aarhus d. 10. februar 2014 Side 1 af 5 deltager i besøget fra kl. 9. Oplægsholdere er skraveret med gråt. Overordnet tema: Udviklingen af Danmark som et

Læs mere

Vejledning til resultatrapportering

Vejledning til resultatrapportering Vejledning til resultatrapportering Rammeorganisationernes resultatberetning skal opfylde minimumskravene som beskrevet i de administrative retningslinjers afsnit 6.II. Vejledningen er en kvalificering

Læs mere

Ansøgningsskema 2012 - Større netværksinitiativer

Ansøgningsskema 2012 - Større netværksinitiativer Ansøgningsskema 2012 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer. Retningslinjer og bevillingskriterier

Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer. Retningslinjer og bevillingskriterier Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer Retningslinjer og bevillingskriterier Juni 2014 1 Indhold 1. Introduktion til Puljen til støtte af Kapacitetsudviklingsinitiativer... 3 2. Hvad støtter

Læs mere

GLOBALT FOKUS. Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1. Model: To be to do to relate

GLOBALT FOKUS. Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1. Model: To be to do to relate GLOBALT FOKUS - Folkelige organisationers udviklingssamarbejde Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1 Model: To be to do to relate Pulje Praxis er en række korte dokumenter,

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR AUGUST 2008 REFERAT. Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28.

FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR AUGUST 2008 REFERAT. Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28. Referat - Side 1 FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR.3 28. AUGUST 2008 REFERAT Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28. august 2008 Deltagere: Bjarne Rasmussen, Frederiksberg Sundhedscenter,

Læs mere

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016 Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Ekstern evaluator: Nanna Schneidermann, Ph.D. i antropologi, schneidermanns@gmail.com Introduktion Dette er en slutevaluering af projektet Foreningsunderstøttelse,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistand til Tanzania (beretning nr. 12/2009) 10.

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel November 2004 FORFATTERE Udviklingschef

Læs mere

Bilag 6.3 tillæg. LAMU-ernes. Årlige Arbejdsmiljødrøftelser

Bilag 6.3 tillæg. LAMU-ernes. Årlige Arbejdsmiljødrøftelser Bilag 6.3 tillæg LAMU-ernes Årlige Arbejdsmiljødrøftelser 2013 Bilag 5 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Målet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Ramme for en fælles kapacitetsudvikling i NGO-miljøet Endeligt udkast 28-04-14. Indhold

Ramme for en fælles kapacitetsudvikling i NGO-miljøet Endeligt udkast 28-04-14. Indhold Stående Udvalg den 5. maj 2014 Bilag F: Ramme for fremtidig kapacitetsudvikling til godkendelse Ramme for en fælles kapacitetsudvikling i NGO-miljøet Endeligt udkast 28-04-14 Indhold Ramme for en fælles

Læs mere

Danish Water Forum Vidensnetværk for Vand og Udvikling Årsplan for 1. januar 31. juli 2009

Danish Water Forum Vidensnetværk for Vand og Udvikling Årsplan for 1. januar 31. juli 2009 Danish Water Forum: Vidensnetværk for Vand og Udvikling, årsplan 2008 Danish Water Forum Vidensnetværk for Vand og Udvikling Årsplan for 1. januar 31. juli 2009 Danish Water Forum: Vidensnetværk for Vand

Læs mere

Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien. Rapporteringsvejledning

Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien. Rapporteringsvejledning Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien Rapporteringsvejledning Revideret 08-03-2012 1 ÅRLIG BERETNING OM DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET...

Læs mere

Digital dannelse: Fra begreb til praksis

Digital dannelse: Fra begreb til praksis DEFF På vegne af de samlede ansøgere: Kulturstyrelsen Vicerektor Lars Nordam H.C. Andersens Boulevard 2 Århus Statsgymnasium 1553 København K Fenrisvej 33 8210 Århus V Digital dannelse: Fra begreb til

Læs mere

Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK

Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-forum C/O IBIS Nørrebrogade 68B 2200 København N J.nr.: NF 103 Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Navn: Pæd. leder Peter kilden Grøn E-mail:

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr.

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr. Ansøgningsskema 2013 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Enkeltstående aktiviteter eller afgrænsede initiativer, som normalt afvikles indenfor et år Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl.

Læs mere

Generelle oplysninger og finansiel rapportering. ka@ibis.dk 4. Projektperiode for bevillingsaftalen Start (dag/måned/år) Afslutning (dag/måned /år)

Generelle oplysninger og finansiel rapportering. ka@ibis.dk 4. Projektperiode for bevillingsaftalen Start (dag/måned/år) Afslutning (dag/måned /år) Narrativ rapport UDDANNELSE TIL ALLE Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling af

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Kommunepuljen i Circularity City (CC)

Kommunepuljen i Circularity City (CC) Ansøgningsvejledning Kommunepuljen Circularity City Kommunepuljen i Circularity City (CC) Kommunepuljen er en pulje i projektet Circularity City, der gør det muligt for kommuner at ansøge om penge til

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Maximum beløb der kan søges om er kr.

Maximum beløb der kan søges om er kr. Ansøgningsskema 2014 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Enkeltstående aktiviteter eller afgrænsede initiativer, som normalt afvikles indenfor et år Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl.

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Flere 50+ i arbejde i Silkeborg kommune Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk

Læs mere

Virksomhedsplan CUP`s Virksomhedsplan 2013.

Virksomhedsplan CUP`s Virksomhedsplan 2013. Virksomhedsplan 2013 CUP`s Virksomhedsplan 2013. Navn på fagligt fokusområde Formål hvorfor er der fokus på netop dette område? Udviklingen af Danmarks bedste læringsmiljøer for børn At arbejde med udviklingen

Læs mere

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer.

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Nu er tiden kommet til at sætte fælles retning for centrets samlede enheder. Center for Indsatser til

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Aktivitetsplan 2016-2017

Aktivitetsplan 2016-2017 Aktivitetsplan 2016-2017 December 2015 OVERSIGT: AKTIVITETER 2016-17 INTERESSEVARETAGELSE OG POLICY Rådgive om input til arbejdsprogrammer og det strategiske program med henblik på aftryk. Tidlig information

Læs mere

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013 rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook smart cities rens digitale forretningsmodel Program 9.00 Registrering og morgenkaffe 9.30 Velkomst ved Erhvervsstyrelsens direktør,

Læs mere

Stiftende Generalforsamling - NYT NAVN

Stiftende Generalforsamling - NYT NAVN Referat fra Stiftende Generalforsamling i ny forening, dannet ved evt. fusion af NGO FORUM og Concord, 27. maj 2014 kl. 15-18 på Borups Højskole Dirigent: Pernille Vesterager Neergaard. Referent: Henrik

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Globale sundhedsmæssige udfordringer. Vibeke Rasch Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Odense Universitetshospital

Globale sundhedsmæssige udfordringer. Vibeke Rasch Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Odense Universitetshospital Globale sundhedsmæssige udfordringer Vibeke Rasch Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Odense Universitetshospital 1 07-11-2012 Global sundhed i et historisk perspektiv Ulige adgang til uddannelse Institutionel

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Puljen til støtte af faglige netværk og kapacitetsudvikling: Netværkene blander sig

ÅRSRAPPORT 2012. Puljen til støtte af faglige netværk og kapacitetsudvikling: Netværkene blander sig ÅRSRAPPORT 2012 Puljen til støtte af faglige netværk og kapacitetsudvikling: Netværkene blander sig INTRODUKTION NGO FORUMs årsrapport 2012 Fattigdommen skal bekæmpes med menneskerettigheder og økonomisk

Læs mere