Borgmesteren. Kære borgmester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgmesteren. Kære borgmester"

Transkript

1 Borgmesteren Holmens Kanal 20 Postboks København K Tlf Fax CVR nr maj 2006 Kære borgmester Regeringens integrationsplan fra maj 2005 er nu omsat til lov. Folketinget har vedtaget lov nr. 239 af 27. marts 2006 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik. Vores sag Loven indebærer blandt andet jf. 96a at kommunerne landet over fra 1. juli 2006 og to år frem skal give passive kontant- og starthjælpsmodtagere en ny chance. Konkret skal kontant- og starthjælpsmodtagere, der har gået passivt i mindst et år, have behandlet deres sag på ny, og kommunen skal tage stilling til, om den ledige kan henvises til job eller ordinær uddannelse. Eller om det evt. er nødvendigt at give tilbud om jobtræning, virksomhedspraktik, revalidering eller andet for at bane vejen frem mod arbejdsmarkedet. Med dette brev vil jeg give jer de første informationer om denne indsats samt om, hvad der vil ske frem til den 1. juli Som det vil fremgå af vedlagte materiale, vil Arbejdsmarkedsstyrelsen tage en række initiativer og stille redskaber til rådighed for kommunerne, så det bliver så let som muligt at gennemføre en succesfuld indsats. Regeringen har sat knap ½ mia kr. af til indsatsen, herunder midler til gennemgang af sager og til aktive tilbud. Den store ekstra sum penge gør det vigtigt at sætte mål for indsatsen. Regeringen har sat sig tre mål: For det første bør 25 pct. af gruppen for indsatsen være i gang med en uddannelse eller et job. Dette skal ses i lyset af, at kun 12 pct. må forventes at være i gang med uddannelse eller job uden indsatsen Ny chance. For det andet ønsker regeringen, at de ledige i løbet af de to år er i stand til at forsørge sig selv i gennemsnit 15 pct. af tiden. Dette skal ses i lyset af, at kun ca. 7 pct. må forventes at være i stand til at forsørge sig selv uden Ny chance.

2 Og for det tredje skal de ledige have været i aktivitet i mindst 40 pct. af tiden i løbet af de to år. Dette skal ses i lyset af, at kun 11 pct. må forventes at være i aktivitet uden Ny Chance. De mål er ambitiøse, men ikke urealistiske. Indsatsen gøres op i midten af For at understøtte indsatsen er der afsat 10 mio. kr., som kan bruges til resultatløn til de kommunale sagsbehandlere. Det skal understreges, at der er tale om et tilbud, som kommunerne kan benytte sig af, hvis de er interesserede. Der vil blive afholdt opstartkonferencer i henholdsvis Øst- og Vestdanmark med deltagelse af beskæftigelsesministeren og integrationsministeren. Konferencerne er målrettet de kommunale sagsbehandlere og mellemledere samt kommunalpolitikere og organisationer. Kommunerne vil få en særskilt invitation hertil. Konferencerne finder sted i København den 14. juni og i Århus den 15. juni. Inden 1. juli 2006 vil der blive åbnet en hjemmeside for indsatsen ( hvor al relevant information løbende vil blive samlet. I det vedlagte materiale er der oplysninger om mål for indsatsen økonomi IT-understøtning og resultatløn I maj 2006 vil der blive udsendt en bekendtgørelse, der fastsætte nærmere retningslinjer for gennemførelsen og udmøntningen af indsatsen, og samtidig vil tilskuddene til kommunerne blive meldt endeligt ud. Bekendtgørelsen vil tage højde for de bemærkninger, der er indkommet fra parterne, herunder KL, så de informationer, der følger af det vedlagte materiale, kan blive ændret på nogle punkter. Med venlig hilsen Marie Hansen Direktør 2

3 Arbejdsmarkedsstyrelsen Særlige beskæftigelsesindsatser Notat Ny chance til alle Regeringens integrationsplan fra maj 2005 er nu omsat til lov. Folketinget har vedtaget lov nr. 239 af 27. marts 2006 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik. 3. maj 2006 Vores sag Loven indebærer blandt andet jf. 96a at kommunerne landet over fra 1. juli 2006 og to år frem skal give passive kontant- og starthjælpsmodtagere en ny chance. Konkret skal kontant- og starthjælpsmodtagere, der har gået passivt i mindst et år, have behandlet deres sag på ny, og kommunen skal tage stilling til, om den ledige kan henvises til job eller ordinær uddannelse. Eller om det evt. er nødvendigt at give tilbud om jobtræning, virksomhedspraktik, revalidering eller andet for at bane vejen frem mod arbejdsmarkedet. I det følgende gives de første informationer om denne indsats samt om, hvad der vil ske frem til den 1. juli Som det vil fremgå nedenfor, vil Arbejdsmarkedsstyrelsen tage en række initiativer og stille redskaber til rådighed for kommunerne, så det bliver så let som muligt at gennemføre en succesfuld indsats. I maj 2006 vil der blive udsendt en bekendtgørelse, der fastsætter nærmere regler med retningslinier for gennemførelsen og udmøntningen af indsatsen, Udkastet til bekendtgørelse kan ses på Inden 1. juli 2006 vil der blive åbnet en hjemmeside for indsatsen ( hvor al relevant information løbende blive samlet. Mål for indsatsen For løbende at kunne følge op på indsatsen er der fastsat nogle mål, som skal udgøre de centrale pejlemærker for, hvordan indsatsen forløber. Målene vedrører tre hovedområder. For det første, hvor mange fra målgruppen der kommer i job. For det andet, i hvilken grad de er i stand til at forsørge sig selv. Og for det tredje, hvor stor en del af tiden målgruppen er i aktivering.

4 Den følgende oversigt viser de tre mål for indsatsen ved periodens slutning d. 30. juni Mål for indsatsen Mål 1: Flere skal i job og ordinær uddannelse 25 pct. af målgruppen skal være i job eller ordinær uddannelse når indsatsperioden slutter, dvs. den 1. juli 2008 imod 12,2 pct., der fandtes at være i job eller ordinær uddannelse i en tilsvarende periode før starten på Ny chance for alle. Mål 2: Flere skal kunne forsørge sig selv Målgruppen skal være i stand til at forsørge sig selv i mindst 15 pct. af den toårige periode imod 7,3 pct., der var selvforsørgelsesgraden en tilsvarende periode før starten på Ny chance for alle. Mål 3: Flere skal være i gang Målgruppen skal være i aktivitet mindst 40 pct. af den tid, hvor de modtager kontanteller starthjælp - imod 11,0 pct. der var aktiveringsgraden i en tilsvarende periode før starten på Ny chance for alle. I bilag 1 findes en kommunefordelt opgørelse over de tre mål, som de var i en toårig periode før starten på Ny chance for alle. Bilaget er udarbejdet for at give hver enkelt kommune et indtryk af omfanget af den opgave, som man står over for ved starten af Ny chance for alle. I bilag 2 er der gjort nærmere rede for opgørelsesmetoden. Arbejdsmarkedsstyrelsen vil udvikle et barometer, som kan vise hvordan det står til med at nå målene for den enkelte kommune og på landsplan. Barometeret vil blive tilgængeligt på For at understøtte indsatsen i kommunerne vil Arbejdsmarkedsstyrelsen inden 1. juli 2006 i samarbejde med LO, DA, KL og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration udarbejde inspirationsmateriale med mulige veje at gå for at få personer i målgruppen ind på eller nærmere arbejdsmarkedet. Det er samtidig vigtigt at understrege, at der ikke findes færdigstrikkede løsninger, der passer på alle. Økonomi Kommunerne vil få kompensation for merudgifter i forbindelse med indsatsen. Der sker ikke kompensation via de sædvanlige DUT-principper, men i stedet via en tilskudsmodel. Formålet er at sikre, at midlerne især går til de kommuner, der har mange personer i målgruppen. 2

5 Der er afsat i alt ca. 90 mio. kr. til tilskud til gennemgang af sager og ca. 380 mio. kr. til tilskud til aktive tilbud. Kommunerne kompenseres for øgede udgifter til gennemgang af sager ud fra de enkelte kommuners andel af målgruppen. Det fremgår af bilag 3, hvilket beløb de enkelte kommuner får tildelt til gennemgang af sager i indsatsperioden. Til dækning af merudgifter til aktive tilbud modtager kommunerne et fast tilskud kr. pr. person i målgruppen, som påbegynder et aktivt tilbud efter kapitel i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Tilskuddet til kommunerne ændrer ikke ved de eksisterende refusionsbestemmelser. Den enkelte kommune får ud fra kommunens relative andel af målgruppen udmeldt et maksimalt beløb, som kommunen samlet set kan få udbetalt i tilskud til driftsudgifter til aktive tilbud i løbet af indsatsperioden.. En kommunes samlede udbetalte acontobeløb svarer til det maksimale tilskud, som den givne kommune kan opnå. Acontobeløbet efterreguleres ved indsatsens afslutning, hvis der ikke er tilstrækkeligt mange personer i målgruppen, der har påbegyndt et aktivt tilbud. Kommunen kan i Arbejdsmarkedsportalen løbende se, hvilke cpr-numre der indgår i målgruppen og dermed kan udløse et tilskud. Tilskud udbetales i 4 rater i løbet af den toårige indsatsperiode. Det første acontobeløb til kommunerne udbetales i juli I januar 2007 og juli 2007 udbetales acontobeløb til anvendelse i regnskabsåret Det sidste acontobeløb udbetales i januar I forhold til kommunesammenlægninger vil de enkelte kommuner medtage deres tilskud til sagsbehandling i de nye storkommuner. Det vil være det akkumulerede maksimale beløb for de sammenlagte kommuner, der maksimalt kan udbetales som tilskud til driftsudgifter til aktive tilbud. For de kommuner, der bliver delt i forbindelse med strukturreformen, vil en fordelingsnøgle for fordeling af tilskud til sagsbehandling og til aktive tilbud blive meldt ud på et senere tidspunkt. Den enkelte kommunes tilskud til sagsbehandling og acontobeløb til driftsudgifter vil blive anvist på det kontonummer, som de sociale ydelser sædvanligvis anvises på. Kommuner, der ønsker beløbet anvist på et andet kontonummer, bedes rette skriftlig henvendelse herom til Arbejdsmarkedsstyrelsen senest den 1. juni

6 IT-understøtning Det skal være let for kommunerne at finde frem til målgruppen. Derfor er Arbejdsmarkedsstyrelsen i gang med at udvikle en ny ledelsesrapport til arbejdsmarkedsportalen, der dels rummer cpr-numrene på de personer, der er i målgruppen fra indsatsens start, og dels løbende bliver suppleret med nye personer, der opfylder kriterierne for at være i målgruppen. Kommunerne skal således ikke selv finde frem til de personer, der er i målgruppen. Og man skal heller ikke løbende holde øje med nye personer i målgruppen. Det hele vil kunne trækkes i arbejdsmarkedsportalen. Kommunerne vil modtage de første opgørelser af målgruppen i form af ledelsesrapporter d. 26. juni Resultatløn Kommunerne kan få tilskud til særlig resultatløn til kommunale sagsbehandlere med henblik på at understøtte udmøntningen af indsatsen i kommunerne. Inden for en samlet ramme på i alt 10 mill. kr. vil tilskuddet udgøre kr. pr. person i målgruppen, som i mindst 13 uger inden for 15 uger (1) ikke modtager offentlige ydelser til forsørgelse, (2) kommer i SU-godkendt uddannelse eller (3) kommer i fleksjob. Det er frivilligt for kommunen, om den vil have del i midlerne til resultatløn. Hvis kommunen ønsker at få del i midlerne til resultatløn er det en betingelse, at kommunen søger herom og at den har indgået en resultatlønaftale med (lokale) repræsentanter for vedkommende forhandlingsberettigede organisation. Arbejdsmarkedsstyrelsen vil opgøre tilskuddet halvårligt og første gang for perioden 1. juli 2006 til 31. december De nærmere regler vil blive udmøntet i en bekendtgørelse, der udstedes snarest. Opstartskonferencer Der bliver afholdt en opstartskonference i hhv. Øst- og Vestdanmark med deltagelse af beskæftigelsesministeren og integrationsministeren. Konferencerne er målrettet de kommunale sagsbehandlere og mellemledere samt kommunalpolitikere og organisationer. Kommunerne vil få særskilt invitation hertil. 4

7 Kontaktpersoner Spørgsmål kan rettes til: Chefkonsulent Per Kampmann om opgørelse af målgruppe. Specilakonsulent Linda Drengsgaard: om økonomi. Fuldmægtig Henriette Jul Hansen: om resultatløn. Kontorchef Jens Hørby Jørgensen: øvrige spørgsmål. Fuldmægtig Ulla Pedersen: øvrige spørgsmål. 5

8 Oversigt over bilag Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Kommunernes udfald i Ny chance illustreret med en måling på historiske data over en to-årig periode. Opgørelse af de tre mål for indsatsen. Oversigt over fordeling af midler til kommunerne. Lovorientering, der beskriver hovedelementerne i lovens 96 b som helhed. 6

9 Bilag 1: Kommunernes udfald i Ny chance illustreret ved en målgruppe på historiske data over en to-årig periode. Nedenstående opgørelse er en indikator for, hvordan det kan forventes, at kommunerne scorer på de tre mål unde indsatsen Ny chance. Opgørelsen er foretaget i den to-årige periode: uge 23 i 2003 til uge 23 i Mål 1 Flere skal i job eller ordinær uddannelse Må l 2 Flere skal kunne forsørge sig selv Mål 3 Flere skal være i gang 29. marts 2006 KØBENHAVN 11,9 7,8 11,6 FREDERIKSBERG 9,5 6,4 5,5 BALLERUP 13,2 8,0 14,9 BRØNDBY 11,8 6,8 10,7 DRAGØR 13,5 9,7 6,0 GENTOFTE 19,8 12,4 20,3 GLADSAXE 8,8 5,2 12,9 GLOSTRUP 11,0 6,8 9,6 HERLEV 7,3 5,2 5,6 ALBERTSLUND 12,6 8,9 10,4 HVIDOVRE 15,8 9,1 10,5 HØJE 8,3 5,0 7,9 LEDØJE-SMØRUM 20,7 12,1 8,5 LYNGBY-TÅRBÆK 8,1 5,4 5,3 RØDOVRE 10,3 6,4 9,3 SØLLERØD 12,3 7,9 11,0 ISHØJ 16,8 8,3 13,7 TÅRNBY 20,5 10,7 5,5 VALLENSBÆK 18,4 13,4 9,0 VÆRLØSE 7,8 7,2 7,4 ALLERØD 17,4 10,2 8,2 BIRKERØD 17,4 10,4 11,1 FARUM 14,2 7,4 3,1 FREDENSBORG- HUMLEBÆK 10,7 6,9 4,7 FREDERIKSSUND 29,1 18,5 4,2 FREDERIKSVÆRK 15,1 9,6 6,8 GRÆSTED-GILLELEJE 17,3 10,8 11,3 HELSINGE 21,6 11,5 9,0 HELSINGØR 10,2 5,9 9,5 HILLERØD 16,6 9,8 9,7 HUNDESTED 16,4 9,6 3,9 HØRSHOLM 13,5 6,6 18,3 JÆGERSPRIS 21,3 10,0 8,1 KARLEBO 12,2 7,4 8,3 SKIBBY 14,7 7,9 9,3 SKÆVINGE 20,0 16,1 3,3 SLANGERUP 27,0 14,0 8,1 STENLØSE 23,5 13,2 15,2 7

10 ØLSTYKKE 21,4 14,0 3,1 BRAMSNÆS 15,7 7,0 8,7 GREVE 11,9 6,5 7,0 GUNDSØ 28,8 13,4 6,6 HVALSØ 7,1 5,3 11,4 KØGE 8,2 5,4 8,2 LEJRE 26,2 10,7 8,0 RAMSØ 13,6 12,1 5,8 ROSKILDE 15,1 8,7 9,0 SKOVBO 16,9 6,7 7,3 SOLRØD 12,0 7,2 12,4 VALLØ 20,0 14,3 6,5 BJERGSTED 6,5 5,1 9,0 DIANALUND 7,2 4,4 10,7 DRAGSHOLM 22,6 10,2 8,7 FUGLEBJERG 11,6 5,8 11,1 GØRLEV 11,7 7,2 9,3 HASHØJ 24,0 11,1 12,3 HASLEV 18,9 10,4 7,5 HOLBÆK 12,4 7,3 7,4 HVIDEBÆK 9,3 4,3 11,7 HØNG 16,0 10,4 7,4 JERNLØSE 19,1 10,7 11,9 KALUNDBORG 7,4 4,3 7,1 KORSØR 10,2 7,0 13,9 NYKØBING-RØRVIG 23,8 13,3 11,0 RINGSTED 14,7 7,0 8,4 SKÆLSKØR 9,9 5,7 8,3 SLAGELSE 12,8 6,6 21,8 SORØ 10,2 8,4 8,3 STENLILLE 19,3 7,3 7,0 SVINNINGE 9,7 7,6 8,1 TORNVED 12,6 8,3 6,7 TRUNDHOLM 14,2 10,7 11,1 TØLLØSE 17,6 12,2 7,9 FAKSE 23,1 12,3 17,9 FLADSÅ 27,7 14,6 13,3 HOLEBY 7,3 3,3 10,9 HOLMEGÅRD 16,1 7,7 8,0 HØJREBY 10,2 4,8 8,9 LANGEBÆK 28,8 14,1 10,0 MARIBO 14,1 7,4 8,8 MØN 14,1 7,5 9,9 NAKSKOV 9,0 6,0 9,4 NYKØBING 11,1 7,5 15,1 NYSTED 11,9 4,4 12,5 NÆSTVED 13,9 8,2 15,8 NR.ALSLEV 16,0 8,0 20,6 PRÆSTØ 14,0 6,5 20,4 RAVNSBORG 11,9 6,8 2,8 RUDBJERG 11,7 5,9 9,1 RØDBY 9,6 4,4 5,1 8

11 RØNNEDE 21,4 11,5 12,8 SAKSKØBING 13,8 9,1 7,9 STEVNS 21,4 13,5 11,8 STUBBEKØBING 16,0 9,6 10,8 SUSÅ 21,2 12,9 13,2 SYDFALSTER 18,3 9,3 9,8 VORDINGBORG 10,9 7,1 9,2 BORNHOLM 12,4 7,0 8,1 ASSENS 13,6 7,0 11,5 BOGENSE 8,3 4,6 9,6 BROBY 8,0 6,0 8,8 EGEBJERG 30,2 8,1 10,4 EJBY 12,9 7,5 20,4 FÅBORG 21,3 12,2 23,0 GLAMSBJERG 10,3 9,8 10,4 GUDME 13,9 8,9 23,7 HAARBY 28,9 12,0 16,3 KERTEMINDE 12,9 7,0 9,8 LANGESKOV 17,2 10,4 6,5 MARSTAL 17,6 9,7 8,1 MIDDELFART 10,5 4,2 8,6 MUNKEBO 16,9 10,6 12,5 NYBORG 7,5 6,8 13,5 NR.ÅBY 25,0 12,1 18,0 ODENSE 8,4 4,6 7,5 OTTERUP 16,0 8,0 11,1 RINGE 12,3 4,1 13,9 RUDKØBING 12,5 9,3 7,0 RYSLINGE 32,5 16,5 10,7 SVENDBORG 12,0 5,6 10,1 SYDLANGELAND 4,2 1,6 17,5 SØNDERSØ 12,1 6,8 11,7 TOMMERUP 14,7 11,1 14,1 TRANEKÆR 36,4 15,4 10,6 ULLERSLEV 9,1 7,3 8,7 VISSENBJERG 20,9 6,6 10,2 ÆRØSKØBING 13,6 9,5 12,4 ØRBÆK 11,3 7,0 2,7 ÅRSLEV 29,0 11,3 16,4 ÅRUP 11,1 11,5 18,1 AUGUSTENBORG 31,0 16,4 27,6 BOV 40,3 20,8 13,8 BREDEBRO 6,3 3,1 8,4 BROAGER 15,6 10,2 5,9 CHRISTIANSFELD 8,8 4,8 9,5 GRAM 13,6 9,9 15,7 GRÅSTEN 13,6 10,5 6,0 HADERSLEV 13,7 9,2 15,3 HØJER 0,0 5,3 12,0 LUNDTOFT 8,6 2,8 8,7 LØGUMKLOSTER 12,1 9,1 15,8 NORDBORG 12,8 6,5 8,9 9

12 NR.RANGSTRUP 10,8 6,0 15,0 RØDDING 40,0 14,2 22,5 RØDEKRO 24,3 12,6 12,4 SKÆRBÆK 21,9 19,2 2,3 SUNDEVED 35,5 15,2 7,8 SYDALS 25,5 11,0 10,4 SØNDERBORG 9,7 4,9 7,8 TINGLEV 4,0 4,1 18,2 TØNDER 10,2 4,8 2,7 VOJENS 6,7 8,7 15,2 ÅBENRÅ 12,7 6,5 6,5 BILLUND 15,6 10,5 13,7 BLÅBJERG 19,5 7,6 30,5 BLÅVANDSHUK 11,8 9,7 7,5 BRAMMINGE 14,3 9,2 11,9 BRØRUP 11,8 8,1 10,0 ESBJERG 8,9 5,3 14,6 FANØ 18,2 12,8 1,4 GRINDSTED 11,8 9,6 11,1 HELLE 24,4 19,4 17,2 HOLSTED 9,4 4,2 12,8 RIBE 8,0 5,9 9,6 VARDE 14,5 7,3 6,5 VEJEN 16,3 8,0 16,3 ØLGOD 12,5 8,0 7,3 BRÆDSTRUP 14,9 8,2 7,8 BØRKOP 8,2 2,4 13,1 EGTVED 8,9 7,0 13,4 FREDERICIA 10,3 6,3 19,0 GEDVED 10,6 4,9 15,9 GIVE 11,4 7,1 12,1 HEDENSTED 13,0 8,7 14,5 HORSENS 10,5 4,9 14,7 JELLING 22,2 24,2 16,1 JUELSMINDE 8,4 8,4 14,3 KOLDING 7,9 4,6 17,7 LUNDERSKOV 18,5 10,8 14,1 NR.SNEDE 14,7 7,4 14,1 TØRRING-ULDUM 15,6 8,1 13,7 VAMDRUP 8,3 4,5 18,5 VEJLE 10,8 6,5 12,2 AULUM-HADERUP 3,6 4,5 11,9 BRANDE 13,9 6,8 15,7 EGVAD 16,4 8,0 22,2 HERNING 31,1 17,4 9,5 HOLMSLAND 37,5 25,8 11,6 HOLSTEBRO 11,3 6,2 19,7 IKAST 11,4 6,4 10,7 LEMVIG 17,0 7,6 13,8 RINGKØBING 14,6 9,0 11,3 SKJERN 22,2 13,9 4,8 STRUER 18,9 9,8 12,7 10

13 THYBORØN-HARBOØRE 25,0 8,1 13,6 THYHOLM 10,0 7,2 25,6 TREHØJE 22,9 14,2 17,5 ULFBORG-VEMB 19,4 7,5 14,9 VIDEBÆK 30,8 11,2 13,9 VINDERUP 11,1 5,9 9,1 ÅSKOV 22,2 14,2 16,3 EBELTOFT 14,6 7,0 15,3 GALTEN 11,0 7,2 18,2 GJERN 16,1 8,4 11,1 GRENAA 8,3 4,6 10,2 HADSTEN 26,4 15,3 11,3 HAMMEL 17,9 12,1 16,5 HINNERUP 18,8 10,0 13,9 HØRNING 11,9 8,4 13,8 LANGÅ 29,2 10,8 4,3 MARIAGER 14,1 8,1 7,9 MIDT-DJURS 9,3 6,6 13,0 NØRHALD 8,3 7,6 13,2 NR.DJURS 25,0 12,6 17,2 ODDER 12,9 9,0 8,1 PURHUS 8,2 5,4 10,3 RANDERS 8,4 4,3 7,3 ROSENHOLM 16,4 9,6 9,3 ROUGSØ 20,8 13,0 16,4 RY 17,4 7,6 18,4 RØNDE 21,7 10,3 7,9 SAMSØ 13,6 7,0 6,1 SILKEBORG 11,1 6,7 9,4 SKANDERBORG 16,4 9,3 14,1 SØNDERHALD 17,7 7,3 11,3 THEM 15,4 5,3 12,8 ÅRHUS 10,6 5,9 12,7 BJERRINGBRO 11,3 4,9 3,8 FJENDS 26,7 11,9 13,2 HANSTHOLM 11,8 7,0 8,0 HVORSLEV 20,0 9,9 9,9 KARUP 13,6 9,6 13,8 KJELLERUP 14,5 6,3 8,9 MORSØ 9,2 5,9 8,5 MØLDRUP 7,6 7,7 10,5 SALLINGSUND 7,1 5,4 19,9 SKIVE 14,4 8,7 5,5 SPØTTRUP 12,1 3,5 15,2 SUNDSØRE 13,5 9,5 12,8 SYDTHY 16,7 11,5 10,4 THISTED 16,4 7,6 9,5 TJELE 26,2 12,0 12,1 VIBORG 11,0 8,0 12,8 ÅLESTRUP 6,3 4,4 10,5 ARDEN 9,2 5,1 6,7 BROVST 12,8 10,9 25,4 11

14 BRØNDERSLEV 10,7 6,3 13,8 DRONNINGLUND 11,7 6,8 10,4 FARSØ 6,0 3,2 8,2 FJERRITSLEV 13,6 10,2 18,4 FREDERIKSHAVN 10,6 6,8 8,6 HADSUND 6,7 5,7 12,4 HALS 22,2 9,4 17,2 HIRTSHALS 12,5 7,7 12,8 HJØRRING 9,6 5,9 11,4 HOBRO 14,3 7,3 16,8 LÆSØ #VÆRDI! 0,0 12,5 LØGSTØR 5,9 5,4 10,0 LØKKEN-VRÅ 19,3 8,7 7,6 NIBE 16,3 14,1 16,8 NØRAGER 15,8 8,7 11,4 PANDRUP 11,6 6,6 15,6 SEJLFLOD 20,8 9,3 6,9 SINDAL 13,8 6,3 10,5 SKAGEN 17,9 7,3 13,2 SKØRPING 13,6 7,0 12,0 STØVRING 18,6 15,7 10,0 SÆBY 18,2 9,8 22,8 ÅBYBRO 19,5 8,3 14,2 ÅLBORG 8,7 6,3 10,7 ÅRS 17,9 14,5 12,9 All 12,2 7,3 11,0 12

15 Bilag 2: Opgørelse af de tre mål for indsatsen. Målgruppen for indsatsen Målgruppen for indsatsen fremgår af udkast til bekendtgørelse, som kan findes på Ifølge udkast til bekendtgørelse vil målgruppen blive opgjort på følgende måde: Målgruppen for indsatsen omfatter modtagere af kontant- og starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik, som i det seneste år ikke har deltaget i tilbud efter kapitel i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og som har modtaget offentlig forsørgelse i form af 1) dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv., 2) kontanthjælp og starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik, 3) introduktionsydelse efter lov om integration af udlændinge i Danmark, 4) ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, 5) sygedagpenge efter lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel eller 6) en kombination af ydelserne efter nr marts 2006 Vores ref. Upe/sol Målgruppen for indsatsen omfatter såvel personer, som opfylder kriterierne ved periodens start, som personer, der i løbet af perioden kommer til at opfylde kriterierne. Opgørelse af målgruppen foretages af Arbejdsmarkedsstyrelsen på grundlag af arbejdsmarkedsportalen og er endelig. Det seneste år opgøres som 65 ud af de seneste 69 uger. Der er opstillet tre landsdækkende mål for indsatsen. Målene opgøres tilsvarende på kommuneniveau. Mål 1: Flere skal i job eller ordinær uddannelse Målet angiver hvor mange pct. af målgruppen, der er i job eller uddannelse ved indsatsens afslutning. For at opfylde kravet om at være i job eller uddannelse skal personen: Ikke modtage en offentlig ydelse til forsørgelse Være i SU-godkendt uddannelse uden samtidig at modtage kontanthjælp, starthjælp eller revalideringsydelse efter lov om aktiv socialpolitik eller Være fleksjob Opgørelsen foretages i en periode på to uger. 13

16 Mål 2: Flere skal kunne forsørge sig selv Målet angiver hvor stor en del af tiden målgruppen er i stand til at forsørge sig selv. Selvforsørgelse er defineret som under mål 1. Opgørelsen foretages ved at sætte perioder med selvforsørgelse i forhold til perioder, der går fra tidspunktet hvor forudsætningerne for Ny chance opfyldes første gang og frem til indsatsens afslutning 30. juni Mål 3: Flere skal være i gang Målet angiver andele af tiden målgruppen er i aktivitet set i forhold til den tid hvor de modtager kontant- eller starthjælp En aktivitet er defineret som al aktivering dvs. vejlednings- og afklaringsforløb, særligt tilrettelagte projekter og uddannelser, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud, forrevalidering og revalidering. Den samlede periode som aktiviteten måles i forhold til er de perioder, hvor der modtages aktiv eller passiv kontant- og starthjælp, dvs. perioder med selvforsørgelse mv. jf. mål 1, medtages ikke. 14

17 Bilag 3: Oversigt over fordeling af midler til kommunerne. Maksimalt samlet tilskud til drift af aktive tilbud i kr. Samlet tilskud til gennemgang af sager i kr. KØBENHAVN FREDERIKSBERG BALLERUP BRØNDBY DRAGØR GENTOFTE GLADSAXE GLOSTRUP HERLEV ALBERTSLUND HVIDOVRE HØJE LEDØJE-SMØRUM LYNGBY-TÅRBÆK RØDOVRE SØLLERØD ISHØJ TÅRNBY VALLENSBÆK VÆRLØSE ALLERØD BIRKERØD FARUM FREDENSBORG-HUMLEBÆK FREDERIKSSUND FREDERIKSVÆRK GRÆSTED-GILLELEJE HELSINGE HELSINGØR HILLERØD HUNDESTED HØRSHOLM JÆGERSPRIS KARLEBO SKIBBY SKÆVINGE SLANGERUP STENLØSE ØLSTYKKE BRAMSNÆS GREVE

18 Maksimalt samlet tilskud til drift af aktive tilbud i kr. Samlet tilskud til gennemgang af sager i kr. GUNDSØ HVALSØ KØGE LEJRE RAMSØ ROSKILDE SKOVBO SOLRØD VALLØ BJERGSTED DIANALUND DRAGSHOLM FUGLEBJERG GØRLEV HASHØJ HASLEV HOLBÆK HVIDEBÆK HØNG JERNLØSE KALUNDBORG KORSØR NYKØBING-RØRVIG RINGSTED SKÆLSKØR SLAGELSE SORØ STENLILLE SVINNINGE TORNVED TRUNDHOLM TØLLØSE FAKSE FLADSÅ HOLEBY HOLMEGÅRD HØJREBY LANGEBÆK MARIBO MØN NAKSKOV NYKØBING NYSTED

19 Maksimalt samlet tilskud til drift af aktive tilbud i kr. Samlet tilskud til gennemgang af sager i kr. NÆSTVED NR.ALSLEV PRÆSTØ RAVNSBORG RUDBJERG RØDBY RØNNEDE SAKSKØBING STEVNS STUBBEKØBING SUSÅ SYDFALSTER VORDINGBORG BORNHOLM ASSENS BOGENSE BROBY EGEBJERG EJBY FÅBORG GLAMSBJERG GUDME HAARBY KERTEMINDE LANGESKOV MARSTAL MIDDELFART MUNKEBO NYBORG NR.ÅBY ODENSE OTTERUP RINGE RUDKØBING RYSLINGE SVENDBORG SYDLANGELAND SØNDERSØ TOMMERUP TRANEKÆR ULLERSLEV VISSENBJERG ÆRØSKØBING

20 Maksimalt samlet tilskud til drift af aktive tilbud i kr. Samlet tilskud til gennemgang af sager i kr. ØRBÆK ÅRSLEV ÅRUP AUGUSTENBORG BOV BREDEBRO BROAGER CHRISTIANSFELD GRAM GRÅSTEN HADERSLEV HØJER LUNDTOFT LØGUMKLOSTER NORDBORG NR.RANGSTRUP RØDDING RØDEKRO SKÆRBÆK SUNDEVED SYDALS SØNDERBORG TINGLEV TØNDER VOJENS ÅBENRÅ BILLUND BLÅBJERG BLÅVANDSHUK BRAMMINGE BRØRUP ESBJERG FANØ GRINDSTED HELLE HOLSTED RIBE VARDE VEJEN ØLGOD BRÆDSTRUP BØRKOP EGTVED

21 Maksimalt samlet tilskud til drift af aktive tilbud i kr. Samlet tilskud til gennemgang af sager i kr. FREDERICIA GEDVED GIVE HEDENSTED HORSENS JELLING JUELSMINDE KOLDING LUNDERSKOV NR.SNEDE TØRRING-ULDUM VAMDRUP VEJLE AULUM-HADERUP BRANDE EGVAD HERNING HOLMSLAND HOLSTEBRO IKAST LEMVIG RINGKØBING SKJERN STRUER THYBORØN-HARBOØRE THYHOLM TREHØJE ULFBORG-VEMB VIDEBÆK VINDERUP ÅSKOV EBELTOFT GALTEN GJERN GRENAA HADSTEN HAMMEL HINNERUP HØRNING LANGÅ MARIAGER MIDT-DJURS NØRHALD

22 Maksimalt samlet tilskud til drift af aktive tilbud i kr. Samlet tilskud til gennemgang af sager i kr. NR.DJURS ODDER PURHUS RANDERS ROSENHOLM ROUGSØ RY RØNDE SAMSØ SILKEBORG SKANDERBORG SØNDERHALD THEM ÅRHUS BJERRINGBRO FJENDS HANSTHOLM HVORSLEV KARUP KJELLERUP MORSØ MØLDRUP SALLINGSUND SKIVE SPØTTRUP SUNDSØRE SYDTHY THISTED TJELE VIBORG ÅLESTRUP ARDEN BROVST BRØNDERSLEV DRONNINGLUND FARSØ FJERRITSLEV FREDERIKSHAVN HADSUND HALS HIRTSHALS HJØRRING HOBRO

23 Maksimalt samlet tilskud til drift af aktive tilbud i kr. Samlet tilskud til gennemgang af sager i kr. LÆSØ LØGSTØR LØKKEN-VRÅ NIBE NØRAGER PANDRUP SEJLFLOD SINDAL SKAGEN SKØRPING STØVRING SÆBY ÅBYBRO ÅLBORG ÅRS I alt

24 22

25 Bilag 4: Lovoversigt. (Fra Arbejdsmarkedsstyrelsens orienteringsskrivelse af 23. marts 2006 om L 89) I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats foretages følgende ændringer: 6. Efter 96 indsættes i afsnit VI:»Kapitel 17a Særlig indsats over for personer, der modtager kontanthjælp eller starthjælp 3. oktober b. Kommunerne skal i perioden 1. juli 2006 til den 30. juni 2008 for personer, der er omfattet af 2, nr. 2-3, og som ikke inden for de seneste 12 måneder har modtaget et tilbud efter kapitel 10-12, foretage en sagsgennemgang, og bistå de pågældende personer med at finde beskæftigelse eller give et tilbud efter kapitel Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om indsatsen efter stk. 1, og om tilskud hertil.«for at sikre, at alle kontant- og stathjælpsmodtagere, der har stået uden for arbejdsmarkedet i længere tid, kommer i beskæftigelse, og at kommunerne gør en aktiv indsats for at forbedre integrationen på arbejdsmarkedet, iværksættes indsatsen Ny chance for alle, der løber i perioden 1. juli juni I denne periode vil alle kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere, der ikke har modtaget et aktivt tilbud indenfor det sidste år skulle have taget deres sag op til fornyet behandling, henvises til et job og hvor dette ikke umiddelbart er muligt aktiveres med henblik på beskæftigelse. Der er tale om et initiativ, som vil rydde op i en række gemte eller glemte sager, eller sager hvor kommunerne hidtil har givet op. Der vil løbende blive fulgt op på resultaterne af indsatsen, og initiativet vil blive evalueret efterfølgende. Andre aktører og virksomheder skal inddrages, hvor de har særlige kompetencer til at få personer i job. Ny chance for alle ændrer ikke ved de almindelige regler om kommunernes pligt til at give tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. 23

26 Som et led i kommunernes gennemgang af den enkelte sag skal hver kontant- og starthjælpsmodtager have en ny eller revideret jobplan, der beskriver personens beskæftigelsesmål og fastlægger den indsats, der skal til for at få personen i job. De redskaber, der vil blive anvendt i forbindelse med Ny chance for alle, er de eksisterende redskaber, nemlig vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud. I samarbejde med arbejdsmarkedets parter og Kommunernes Landsforenin vil der blive udviklet jobforløb rettet mod særlige grupper af kontant- og starthjælpshjælpsmodtagere, som for eksempel personer med ringe danskkundskaber eller personer med meget begrænset tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er tale om at kombinere eksisterende redskaber, og om at udvikle best practice mv. De målrettede jobforløb er klar til brug i den landsdækkende indsats Ny chance for alle, der går i gang 1. juli Erfaringerne med målrettede jobforløb vil eventuelt blive benyttet til at fastsætte regler for en beskæftigelsesrettet indsats for personer, der har svært ved at blive integreret på arbejdsmarkedet Ny chance for alle skal ses i sammenhæng med bestemmelsen om gentagen aktivering af kontant- og starthjælpsmodtagere, der er fyldt 30 år, og som har problemer ud over ledighed, jf. nedenfor ad punkt 4. Der er afsat midler til resultatløn for sagsbehandlerne i kommunerne. Der udarbejdes en bekendtgørelse, der fastsætter rammerne for indsatsen. Udkast til bekendtgørelsen er sendt i ekstern høring. Udkastet til bekendtgørelse kan ses på 24

Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 20 Offentligt. Sagsnr.: Andel undervisning i procent af samlet arbejdstid for lærere

Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 20 Offentligt. Sagsnr.: Andel undervisning i procent af samlet arbejdstid for lærere Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 20 Offentligt Kommunens navn Andel undervisning i procent af samlet arbejdstid for lærere Holeby Kommune 31 Rødby Kommune 32 Sydals Kommune 32 Års Kommune

Læs mere

Kommunenummer kommunenummer.xls. Regnearket indeholder nedenstående tabel: NUMMER NAVN. 165 Albertslund. 201 Allerød. 801 Arden.

Kommunenummer kommunenummer.xls. Regnearket indeholder nedenstående tabel: NUMMER NAVN. 165 Albertslund. 201 Allerød. 801 Arden. Kommunenummer 1995 kommunenummer.xls Regnearket indeholder nedenstående tabel: NUMMER NAVN 165 Albertslund 201 Allerød 801 Arden 493 Ærøskøbing 421 Assens 501 Augustenborg 651 Avlum-Haderup 151 Ballerup

Læs mere

Hjemmeserviceforbruget. fordelt på amter og kommuner Bilag: Københavns amt og Københavns og Frederiksberg kommuner side 2. Frederiksborg amt 3

Hjemmeserviceforbruget. fordelt på amter og kommuner Bilag: Københavns amt og Københavns og Frederiksberg kommuner side 2. Frederiksborg amt 3 Bilag: Hjemmeserviceforbruget fordelt på amter og kommuner 1998 Københavns amt og Københavns og Frederiksberg kommuner side 2 Frederiksborg amt 3 Roskilde amt 4 Vestsjællands amt 5 Storstrøms amt 6 Bornholms

Læs mere

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

Lokalafdelingers oprettelser

Lokalafdelingers oprettelser Lokalafdelingers oprettelser Ældre Sagens lokalafdelinger er listet op arrangeret efter postnummer. For de fleste lokalafdelinger er året for oprettelsen angivet - og i visse tilfælde datoen. Nogle lokalafdelinger

Læs mere

Oversigterne er rangordnet efter forbrugets størrelse pr årig for hvert af de fire områder.

Oversigterne er rangordnet efter forbrugets størrelse pr årig for hvert af de fire områder. Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 45 Offentligt Notat Besvarelse af FIU 7 alm. del - 7 spørgsmål 45 Spørgsmål: Finansministeren bedes oplyse, hvor stort et beløb hver enkel af de 271 kommuner

Læs mere

Bilag 1 - Oversigt over antal skåne- og fleksjob, uge 22/1999

Bilag 1 - Oversigt over antal skåne- og fleksjob, uge 22/1999 Bilag 1 - Oversigt over antal skåne- og fleksjob, uge København 168 70 0 0 20 78 98 213 118 0 0 45 50 95 381 312948 12,17 2,46 Frederiksberg 47 18 9 3 14 3 29 22 12 5 3 2 0 10 69 40062 17,22 1,25 I alt

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 79 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 79 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 79 Offentligt Sager om dagpenge ved sygdom 2004 2005 Hovedstaden, dvs. København, Frederiksberg og Gentofte. 36 30 Hovedstadens forstæder. 32 26 Bykommuner med

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17.

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 28. oktober 2005 Kontor: 2.ø.kt. J.nr. 2005-2416-143 Sagsbeh.: MIJ/LNC Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til

Læs mere

Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed

Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed Frekvens Kommune, som angivet i tilladelsen Status 87,6 Kolding Kommerciel 87,6 København Blandet 87,6 Aalborg Kommerciel 87,6 Århus Kommerciel 87,8 Nykøbing

Læs mere

Kommune/amt/region Svar Tryghedsaftale. ja ja/nej ja/nej Tidsplan

Kommune/amt/region Svar Tryghedsaftale. ja ja/nej ja/nej Tidsplan Albertslund Kommune Allerød Kommune Arden Kommune Assens Kommune Augustenborg Kommune Aulum-Haderup Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Birkerød Kommune Bjergsted Kommune Bjerringbro Kommune Blaabjerg

Læs mere

Hvor mange gifte kontanthjælpsmodtagere, der efter ½ år på kontanthjælp får nedsat kontanthjælpen med 542 kr. eller i nogle tilfælde det dobbelte,

Hvor mange gifte kontanthjælpsmodtagere, der efter ½ år på kontanthjælp får nedsat kontanthjælpen med 542 kr. eller i nogle tilfælde det dobbelte, Beskæftigelsesministerens besvarelse af 20-spørgsmål nr. S 3184 af 25. august 2005 stillet af Jørgen Arbo-Bæhr (EL). Spørgsmål nr. S 3184: "Hvor mange personer (omregnet til helårspersoner) fik i 2004

Læs mere

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage)

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) København Frederiksberg København Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Nøgletal: Bilag 4 025 020 015 014 013 1. Arbejdsprøvning på revalideringsinstitution AKL

Læs mere

De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre

De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre Når kommunalreformen træder i kraft den 1. januar 2007 opdeles Danmark som bekendt i 5 regioner med i alt 98 kommuner. Nedenfor er angivet den nye

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,020

Københavns Amt. Vejlængder km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,020 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 99,020 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,978 heraf

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,020

Københavns Amt. Vejlængder km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,020 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 99,020 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,938 heraf

Læs mere

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre Efter kommunalreformen trådte i kraft den 1. januar 2007 er Danmark opdelt i 5 regioner med i alt 98 kommuner. Nedenfor er angivet den nye fordeling.

Læs mere

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr.

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr. (MHQGRPVEHVNDWQLQJHQ - 145 7DEHO 1999 Procentvis stigning Kommuner Amtskommuner Staten I alt Kommuner Amtskommuner København Øvrige København Øvrige og Frede- og Frederiksberg riksberg pct. ««210 820 1

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 99,858 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 189,156 heraf

Læs mere

Bilag 4. Antal sager o. 26 uger pr Antal sager o. 52 uger pr løbende sager (uge 48, 2001) løbende sager (uge 48, 2001)

Bilag 4. Antal sager o. 26 uger pr Antal sager o. 52 uger pr løbende sager (uge 48, 2001) løbende sager (uge 48, 2001) Bilag 4 Befolkning; 2001 Antal sygedagpengesager; 2001 Antal sager o. 8 uger pr. 100 løbende sager (uge 48, 2001) Antal sager o. 26 uger pr. 100 løbende sager (uge 48, 2001) Antal sager o. 52 uger pr.

Læs mere

Oversigt over retskredse

Oversigt over retskredse Domstolsstyrelsen Rets-, kvalitets- og udviklingscentret St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. SNM/WBN Oversigt over

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret.

Meddelelser fra CPR-kontoret. INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 11. oktober 2005 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2004-5223-4 Kommunenumre oktober 2005 Revideret 4. oktober 2006 Meddelelser fra CPR-kontoret. NB. Der var en fejl i

Læs mere

!"# # $% &'(#")* +),-##"..(!&")* + ), - #'! ("." )* + ), -! " #.## -, "

!# # $% &'(#)* +),-##..(!&)* + ), - #'! (. )* + ), -!  #.## -, !"# # $% &'(#")* +),-##"..(!&")* + ), - #'! ("." )* + ), -! " #.## -, " / ),-# ),- % ) ), -! 0),, % - 0), 1, 2."!)* 2! )* "" )0-#--! #)0 2%2$"#& )0 &# )* 3 )0 %*!"& )0-#--!$!#"' )0 &)* 3 )0 0 40 -! 02

Læs mere

Tabel 1 Antal fuldtidsbeskæftigede i amter og kommuner 1997

Tabel 1 Antal fuldtidsbeskæftigede i amter og kommuner 1997 Tabel 1 Antal fuldtidsbeskæftigede i amter og kommuner 1997. EHQKDYQÃRJÃ)UHGHULNVEHUJÃNRPPXQHU )RUV\ 8QGHU 6RFLDOÃRJ %\ QLQJVYLUN 9HM YLVQLQJ 6\JHKXV VXQGKHGV $GPLQL.RPPXQH XGYLNOLQJ VRPKHG Y VHQ RJÃNXOWXU

Læs mere

Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl)

Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl) Referencenetområdet Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl) Ifølge 3, stk. 1, i lov nr. 749 af 7. december 1988 om Kort- og

Læs mere

6-by samarbejdet. Analyse af flyttemønstre INTEGRATIONSLOVSFLYGTNINGE

6-by samarbejdet. Analyse af flyttemønstre INTEGRATIONSLOVSFLYGTNINGE 6-by samarbejdet Analyse af flyttemønstre INTEGRATIONSLOVSFLYGTNINGE Rapport Oktober 2005 6-by samarbejdet Analyse af flyttemønstre PERSONER UNDER INTEGRATIONSLOVEN Rapport Oktober 2005 Personer under

Læs mere

Aftale om strukturreform

Aftale om strukturreform Mål med strukturreformen En enkel og effektiv offentlig sektor Bedre service med uændrede skatter Et sundhedsvæsen i verdensklasse Klart ansvar og opgør med gråzoner Bedre borgerbetjening mindre bureaukrati

Læs mere

Bilag : Vejledningsregionerne og uddannelsesgrupper. Afgang fra uddannelsesgrupper : 1. 9. klasse (0112 0122) 2. 10. klasse (0113 0123)

Bilag : Vejledningsregionerne og uddannelsesgrupper. Afgang fra uddannelsesgrupper : 1. 9. klasse (0112 0122) 2. 10. klasse (0113 0123) Dokumentation for måling af Ungdomsvejledningscentrernes indsats. De valgte resultater er beregnet på baggrund af institutionernes indberetning til Danmarks Statistik. Der er taget udgangspunkt i de 46

Læs mere

Vækstbyernes udfordringer

Vækstbyernes udfordringer Vækstbyernes udfordringer Ellen Højgaard Jensen Dansk Byplanlaboratorium www.byplanlab.dk Ændrede forudsætninger Åbybro Støvring Skørping Nørager Tjele Kjellerup Hvorslev Hanstholm Bjerringbro Them Skanderborg

Læs mere

KODEARK PÅ TVÆRS AF REGISTRE

KODEARK PÅ TVÆRS AF REGISTRE KODEARK PÅ TVÆRS AF REGISTRE Ark over lokale koder. Bemærk at der kan være variationer mellem registrene i anvendelsen af disse kodesæt REGION kode betydning Gyldig fra dato Gyldig til dato 1081 Region

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte.

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Ændring af fordelingen af områdetillæg i forbindelse med de 98 nye kommuner pr. 1. januar 2007. A. Sammenlægning af kommuner med

Læs mere

En enkel offentlig sektor tæt på borgeren

En enkel offentlig sektor tæt på borgeren En enkel offentlig sektor tæt på borgeren Mere kvalitet for pengene En enkel og effektiv offentlig sektor Klart ansvar og opgør med gråzoner Større borgerindflydelse og bedre nærdemokrati Mindre bureaukrati

Læs mere

En forhandlet løsning

En forhandlet løsning En forhandlet løsning En casebaseret analyse af byggegrunde, byudvikling og prisdannelse i Danmark Appendiks CENTER FOR BOLIG OG VELFÆRD REALDANIA FORSKNING Appendiks 5 6 APPENDIKS Bilag 1: Spørgeramme

Læs mere

Ejendomsmarkedet og indtjening. Set fra et realkreditinstitut

Ejendomsmarkedet og indtjening. Set fra et realkreditinstitut Ejendomsmarkedet og indtjening Set fra et realkreditinstitut Indhold Status på RDs krediteksponering Hvorfor taber RD penge? Priserne falder Indtjening og innovation Side 2 Hvad er udgangspunktet for RD?

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2004-05 (1. samling) MPU alm. del Svar på Spørgsmål 149 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2004-05 (1. samling) MPU alm. del Svar på Spørgsmål 149 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2004-05 (1. samling) MPU alm. del Svar på Spørgsmål 149 Offentligt Oversigt over kommunernes svar på spørgsmål vedr. biogasanlæg, 7. marts 2005 Kommunenavn Kendskab til planer

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Kommunalreformen. Søren H. Thomsen Kontorchef Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Kommunalreformen. Søren H. Thomsen Kontorchef Indenrigs- og Sundhedsministeriet en Søren H. Thomsen Kontorchef Indenrigs- og Sundhedsministeriet Reformens gennemførelse 3 hovedelementer: Geografi Nyt kommunalt landkort Opgavefordeling Kommuner-regioner-staten Økonomi Finansierings-

Læs mere

Ny kommunal inddeling i Danmark pr. 1/1-2007

Ny kommunal inddeling i Danmark pr. 1/1-2007 Ny kommunal inddeling i Danmark pr. 1/1-2007 99 danske kommuner i Øresundsregionen bliver til 46 Betydning for Øresundsdatabanken Pr. 1. januar 2007 træder den ny kommunalreform i Danmark i kraft. Herved

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Kommunestatistik 2004

Kommunestatistik 2004 Kommunestatistik 2004 Kommunestatistik 2004 Styringsgruppe: Direktør Hans Simmelkjær, formand Københavns Kommune 1. udgave, 1. oplag 2005 Kontorchef Det Fælleskommunale Løndatakontor, 2005 Jens Bjørn Christiansen

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Danske erfaringer med Samhandlingsreform

Danske erfaringer med Samhandlingsreform Danske erfaringer med Samhandlingsreform - Kommunal medfinansiering af sundhedsområdet i Danmark Kommunaløkonomikonferansen Oslo, 25. maj 2012 Kim Gustavsen, kig@sum.dk Indhold Kommunalreformen 2007 Kommunal

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Tal om trafiksikkerhed i kommunerne

Tal om trafiksikkerhed i kommunerne Tal om trafiksikkerhed i kommunerne 2000 1 Udgivet af Trafikministeriet med bistand fra Vejdirektoratet Oplag 5.000 eksemplarer Grafisk tilrettelæggelse: Christensen Grafisk Aps Tryk: Holbæk Eksprestrykkeri

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Tal om trafiksikkerhed i kommunerne

Tal om trafiksikkerhed i kommunerne Tal om trafiksikkerhed i kommunerne 2001 1 Udgivet af Trafikministeriet med bistand fra Vejdirektoratet Oplag 5.000 eksemplarer Grafisk tilrettelæggelse: Birger Gregers Design, Frederiksberg Foto side

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

HVILKE KOMMUNER HAR ØGET/MINDSKET DE REGIONALE IND-

HVILKE KOMMUNER HAR ØGET/MINDSKET DE REGIONALE IND- 13. december 2002 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 og Peter Spliid Resumé: HVILKE KOMMUNER HAR ØGET/MINDSKET DE REGIONALE IND- KOMSTFORSKELLE? Hensigten med denne analyse er at give et

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Sundhedsudvalget SUU alm. del Svar på Spørgsmål 730 Offentligt

Sundhedsudvalget SUU alm. del Svar på Spørgsmål 730 Offentligt Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 730 Offentligt Folketingets Sundhedsudvalg Folketingets Sundhedsudvalg har den 8. september 2009 stillet følgende spørgsmål nr. 730 (Alm. del) til

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Den fremtidige kommunestruktur streger på et landkort

Den fremtidige kommunestruktur streger på et landkort Den fremtidige kommunestruktur streger på et landkort af Anne Kaag Andersen AKF Forlaget Maj 2004 Forord Med udgivelsen af Strukturkommissionens rapport kom diskussionen af Danmarks inddeling i kommuner

Læs mere

Julegenerationslejr Ingen aktivitet. Kontaktperson. Julehjælp. Juleaften Julecafé. Andet

Julegenerationslejr Ingen aktivitet. Kontaktperson. Julehjælp. Juleaften Julecafé. Andet Albertslund Allerød Anne Marie Brixtofte Olsen 48175293 ambrixtofte@gmail.com Arden Christian Odgaard 98561728 chr.odg@mail.dk Assens Hanne Svenstrup 64711679 hannes@webspeed.dk Augustenborg/Sydals Aulum-Haderup

Læs mere

Kommunestatistik 2003

Kommunestatistik 2003 Kommunestatistik 2003 Kommunestatistik 2003 Styringsgruppe: Direktør Hans Simmelkjær, formand Københavns Kommune 1. udgave, 1. oplag 2005 Kontorchef Det Fælleskommunale Løndatakontor, 2005 Jens Bjørn Christiansen

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017 Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob April 2017 Antal personer i reformens målgrupper Antal fuldtidspersoner på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb.

Læs mere

Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat

Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Hvad er Øresundsregionen? Øresundsregionen er i Ørestat (Øresundsdatabanken) defineret som et område bestående af: I Danmark: Alle kommuner

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. oktober 2009 til 31. marts 2010

LØNTABEL Gældende fra 1. oktober 2009 til 31. marts 2010 Pædagoger og pædagogisk personale LØNTABEL Gældende fra 1. oktober 29 til 31. marts 21 Opdateret 21. oktober 29 Beregnet løntabel for perioden 1. oktober 29-31. marts 21. Der tages forbehold for evt. fejl.

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Folketingets Beskæftigelsesudvalg Finn Sørensen

Folketingets Beskæftigelsesudvalg Finn Sørensen Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Finn Sørensen Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR 10172748 2. februar 2017 Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Ældre Sagens Seniorbridge 2012

Ældre Sagens Seniorbridge 2012 Ældre Sagens Seniorbridge 2012 Turneringsplan opdelt i distrikter med tilhørende lokalafdelinger: Distriktsmesterskaberne spilles i perioden: 18. februar til og med 28. april Danmarksmesterskabet/finalen

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

DE SENESTE FEM ÅRS SKATTEFRI BOLIGGEVINSTER

DE SENESTE FEM ÅRS SKATTEFRI BOLIGGEVINSTER 29. september 2006 af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 og Bjarne T. Hansen direkte tlf. 33557729 Resumé: DE SENESTE FEM ÅRS SKATTEFRI BOLIGGEVINSTER For fire ud af ti danskere gælder, at de har kunnet

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere