Status på beskæftigelsesreformen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status på beskæftigelsesreformen"

Transkript

1 Sagsnr Vores ref. MBS/DHA/lgy Den 1.juli 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen, som trådte i kraft i 2015, havde som sine to hovedspor et øget antal af samtaler mellem de arbejdsløse, jobcentrene og a-kasserne, samt en øget prioriteringen af uddannelsesredskabet som aktivt tilbud i beskæftigelsesindsatsen for særligt ufaglærte og faglærte dagpengemodtagere skulle i fokus. Implementeringen af reformen forekommer imidlertid at gå ganske langsomt, hvad angår indførelsen af de nye samtaler og ændringerne i brugen af aktiveringsredskaberne over mod ordinær uddannelse og privat løntilskud. Niveauet for aktiveringen har konstant været faldende og et øget brug af uddannelsesredskaberne er ikke slået igennem, som var intentionen med reformen. I forhold til samtalerne blev det med beskæftigelsesreformen aftalt, at antallet af samtaler skulle løftes markant med bl.a. seks samtaler i det første halve år. Data viser imidlertid, at antallet af samtaler langt fra har nået dette niveau p.t. når jobcentrene kun omkring halvdelen af samtalerne. For både aktivering og samtaler gælder, at der er mærkværdigt få data til rådighed. LO har efterspurgt yderligere data på møderne i BER men uden held og er samtidig forundret over, at der ikke findes flere data på Jobindsats.dk. Det handler om de arbejdsløses rettigheder, hvilket også er adresseret over for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Nedenfor gennemgås: Omfanget af samtaler Omfanget af aktiveringen De manglende data. Samtaler i jobcentrene gennemføres ikke efter reglerne Samtaler leveres ikke på det niveau som blev vedtaget med Beskæftigelsesreformen. Med beskæftigelsesreformen blev der pr. 1. juli 2015 etableret et fælles og intensiveret kontaktforløb for forsikrede arbejdsløse. De arbejdsløse skal således deltage i seks samtaler i jobcenteret i løbet af de første seks måneder af arbejdsløshedsperioden. To af disse skal som udgangspunkt afholdes fælles med a-kassen, hvor den første afholdes inden 7. ledighedsuge. Som det fremgår af figur 1 har næsten 10 pct. af de arbejdsløse med 3-6 måneders arbejdsløshed slet ikke fået en samtale. Næsten 60 pct. har kun fået mellem 0-2 samtaler. Gennemsnittet burde have været 4-5 samtaler pr. person for målgruppen. På den baggrund er det tydeligt, at jobcentrene slet ikke gennemfører det antal samtaler, som de burde.

2 Figur 1. Andelen af dagpengemodtagere med mellem 3 og 6 måneders ledighed, som har fået fra 0-7+ samtaler i perioden januar 2015 november ,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Kilde: jobindsats.dk Samme problem lader til at være gældende i forhold til fællessamtalerne. Som et led i beskæftigelsesreformen trådte 2. og 3. fælles jobsamtale i det fælles kontaktforløb i kraft i juli 2015, og 1. fællessamtale skal træde i kraft i juli Ifølge LO s informationer er det meget varierende, i hvor høj grad a-kasserne inviteres til at deltage i fællessamtalerne mellem jobcentre, arbejdsløse og a-kasser. Ifølge LO s informationer deltager a-kasserne ikke i 25 pct. af samtalerne i Rødovre kommune, mens de deltager i 99 pct. af samtalerne i Gladsaxe kommune. Serviceforbundets a-kasse vurderer, at de højest deltager i 1/3 af de samtaler, som de burde, og har oplevet, at der pludselig er perioder, hvor man i kommuner hvor der ellers er mange arbejdsløse kommer en pause helt uden fællessamtaler. Ifølge tilbagemeldinger fra LO s a-kasser er det kun en ganske lille del af samtalerne, som a-kasserne ikke deltager i grundet et ønske fra de arbejdsløse selv. Intentionerne med et øget brug på uddannelse kan ikke aflæses Intentionen med beskæftigelsesreformen var bl.a. øget brug af ordinær uddannelse for arbejdsløse, herunder brug af, seks ugers jobrettet uddannelse, den regionale uddannelsespulje og puljen til uddannelsesløft. Under forudsætning af ændrede regler og faldende arbejdsløshed kan de positive resultater desværre ikke aflæses i tallene fra kommunerne endnu. Variationen mellem de enkelte RAR-områder viser også forskelligheden i kommunernes indsats og udmøntning af reformen. Af figur 2 fremgår, at andelen af arbejdsløse, som aktiveres, er faldet betydeligt de senere år. Det gælder både kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere. Dagpengemodtagernes aktiveringsgrad er faldet fra omkring 30 pct. i slutningen af 2011 til knap 13 pct. i september Siden er aktiveringsgraden atter tiltaget lidt og i februar 2016 var 15 pct. af de arbejdsløse dagpengemodtagere i aktivering. Set over hele året 2014 til hele året 2015 faldt aktiveringsgraden for dagpengemodtagere fra 16,8 pct. til 13,1 pct. af de fuldtidsarbejdsløse. 1 1 Her benyttes Danmarks Statistiks opgørelse. 2

3 Figur 2. Aktiveringsgrad Pct Pct M M M M M M M M M01 Anm.: Der er tale om arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som inkluderer personer på arbejdsmarkedsydelse. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Det kraftige fald i aktiveringsgraden i første halvår af 2012 vurderes i høj grad at skyldes afskaffelsen af fuldtidsaktivering efter 2½ års arbejdsløshed i starten af Udviklingen gennem 2013 er mere jævn, og skyldes formentlig delvist, at et stort antal langtidsarbejdsløse dagpengemodtagere som generelt har en relativ høj aktiveringsgrad opbrugte dagpengeretten og forlod dagpengestatistikken. Aktiveringsomfanget er dog fortsat faldet gennem 2014 og især i Udviklingen gennem 2015 kan henføres til, at væsentlige dele af beskæftigelsesreformen trådte i kraft den 1. januar 2015 og yderligere dele trådte i kraft den 1. juli Ændringerne vedrører både fordelingen af aktiveringsredskaberne, længden af aktiveringsforløbene og intensiteten af aktiveringen. Det gælder afskaffelse af gentagen aktivering, nedsættelse af kommunernes refusion for udgifter til øvrig vejledning og opkvalificering, ændringer i regler og varighed for offentlige løntilskudsjob, samt indsnævring af målgruppen for jobrettet uddannelse (tidligere 6 ugers selvvalgt uddannelse). Bruttoarbejdsløsheden for dagpengemodtagere er faldet med personer fra 2014 til 2015, ifølge Danmarks Statistik. Hvis aktiveringsgraden var uændret fra 2014 til 2015 ville aktiveringsomfanget i 2015 være ca lavere. Aktiveringsomfanget for dagpengemodtagere er imidlertid faldet med næsten fuldtidspersoner i perioden, ifølge Danmarks Statistiks tal. Danmarks Statistik opgør ikke brugen af aktiveringsredskaberne ligeså detaljeret som jobindsats.dk. Der er forskelle i det samlede aktiveringsomfang for de to opgørelser. Fra 2014 til 2015 er brugen af stort set alle aktiveringsredskaber faldet. Kun brugen af virksomhedspraktik er nogenlunde stabilt endda med en lille stigning, jf. tabel M07 Samlet aktiveringsgrad Kontanthjælp aktiveringsgrad 2012M M M M M M M M07 Dagpenge aktiveringsgrad 2016M01 0 3

4 Nedgangen ses for alle aktiveringsredskaber, men i ganske varierende omfang. De største fald både absolut og relativt ses som forventet i offentlig løntilskud og jobrotation. Faldet er dog større end forventet, da der er tale om en omkring færre fuldtidspersoner svarende til omtrent en halvering af omfanget. Derudover ses en mindre nedgang på omkring 300 fuldtidspersoner eller knap 15 pct. for ordinær uddannelse og privat løntilskud, mens øvrig vejledning og opkvalificering falder med knap 30 pct., svarende til fuldtidspersoner. Brugen af virksomhedspraktik er udvidet med ca. 200 fuldtidspersoner svarende til 6 pct., jf. tabel 1. Tabel 1. Aktiveringsomfang, dagpengemodtagere Ændring Fuldtidspersoner Pct. Vejledning og opkvalificering ,3 Ordinær uddannelse i alt ,4 Øvrige vejlednings- og opkvalificering ,2 Løntilskud ,1 Privat ansættelse med løntilskud ,3 Offentlig ansættelse med løntilskud ,6 Virksomhedspraktik ,8 Privat virksomhedspraktik ,6 Offentlig virksomhedspraktik ,4 Jobrotation ,3 I alt ,7 Anm.: Det er valgt ikke at medtage voksenlærlinge fra ledighed og nyttejob. Data vedr. voksenlærlinge er mangelfulde og fjernet fra statistikken i 2015, og nyttejob er netop indført og vedrører hovedsageligt kontanthjælpsmodtagere. Jobrettet uddannelse stammer fra Danmarks Statistiks offentligt forsørgede, gennemsnit over de fire kvartaler i året. Kilde: Jobindsats.dk og Danmarks Statistik. Seks ugers jobrettet uddannelse Med Beskæftigelsesreformen kom den nye ordning seks ugers jobrettet uddannelse, hvor arbejdsløse der er ufaglærte, faglærte eller har en kort videregående uddannelse med en faglært baggrund, har mulighed for et uddannelsesforløb rettet mod gode beskæftigelsesmuligheder på baggrund af en national positivliste. Der var store forventninger til ordningen, der desværre ikke har nået det niveau som var forudsat i reformen. Det var forudsat, at der skulle være fultidspersoner i seks ugers jobrettet uddannelse i Virkeligheden er imidlertid, at der blot har været fuldtidspersoner jf. LO s beregninger på baggrund af DREAM-registret, som er en konservativ vurdering, hvilket betyder at antallet højest sandsynligt er lavere. Det er ca færre fuldtidspersoner end forudsat for ordningen. Den regionale uddannelsespulje Vender vi øjnene mod det nye initiativ den regionale uddannelsespulje, så viser de foreløbige tal på samme måde et mindre forbrug end forventet i kommunerne i

5 Af figur 4 i næste afsnit fremgår, at det var forudsat, at der skulle anvendes 81,2 mio. kr. kurser under puljen i 2015, men at kun 44,5 mio. kr. er blevet brugt. Det er et mindreforbrug på 36,7 mio. kr. Af figur 3 fremgår den foreløbige aktivitet i påbegyndte forløb under den regionale uddannelsespulje i Som det fremgår, har der været påbegyndte forløb i 2015, som er blevet finansieret af puljen. Her har hovedparten af forløbene været som AMU-kurser eller som øvrige forløb, der tæller private kurser. Aktivitetsniveauet ligger under det niveau, der blev forudsat ved årets start i STAR peger som årsager på, at der har været registreringsproblemer i begyndelsen af perioden, og at det erfaringsmæssigt tager noget tid for kommunerne at løbe ordninger af denne type i gang og få indarbejdet nye registreringsrutiner. Derfor skal der tages forbehold for data. Figur 3. Den regionale uddannelsespulje jobcentrenes brug af kurser på positivlisten Anm. I opgørelsen ses på alle forløb, som er registreret under den regionale uddannelsespulje i perioden i de kommunale sagsbehandlingssystemer. Der indgår således også forløb for andre kontaktgrupper end dagpengemodtagere, fx kontanthjælpsmodtagere. Der er kun medtaget kommuner i tabellen, som har registreret forløb under den regionale uddannelsespulje. Kilde: STAR, særkørsel på baggrund af de kommunale sagsbehandlingssystemer, pr. 15. marts Uddannelsesløft Ser vi på det andet nye initiativ Puljen til uddannelsesløft, som skulle medvirke til, at flere ufaglærte og arbejdsløse med forældet uddannelse skulle have en erhvervsuddannelse, er det et endnu mere nedslående resultat. Ordningen anvendes stort set ikke. Af figur 4 fremgår, at det var forudsat, at der skulle anvendes 52,2 mio. kr. til uddannelse i puljen i 2015, men at kun 1,4 mio. kr. er blevet brugt. Det er et mindreforbrug på 50,8 mio. kr. Målet var, at 519 ufaglærte (omregnet til fuldtidspersoner), skulle påbegynde en erhvervsuddannelse i Men kun ca. 40 ufaglærte arbejdsløse (omregnet til fuldtidspersoner) fik bevilget et erhvervsuddannelsesforløb af jobcentrene. Det er blot 8 pct. 5

6 Figur 4. Forbrug af pulje til uddannelsesløft og den regionale uddannelsespulje Anm. Forbrugstallene er baseret på de indsendte udbetalingsanmodninger fra kommunerne. STAR tager forbehold for de endelige regnskabstal ind til midlerne er udbetalt til samtlige kommuner. Aktivitetstallene er forbundet med usikkerhed, da det er baseret på jobcentrenes registreringer. Det er ikke muligt at fjerne planlagte, men aldrig afholdte forløb. Der skønnes at være et overslag på ca. 3-5 pct., men det vides ikke med sikkerhed. Kilde: STAR, opgørelser pr. 2. og 9. juni Som det fremgår af figur 4 og figur 5, er forbruget og antallet af dagpengemodtagere i uddannelsesløft meget lavere end antaget ved reformen, hvilket er stærkt bekymrende. Reformen skønnede, at puljen på 150 mio. kr. årligt kunne medføre, at ca ufaglærte arbejdsløse og arbejdsløse med forældet uddannelse årligt kunne påbegynde en erhvervsuddannelse. Der var dog kun 70 personer, der var påbegyndte et uddannelsesløft pr. december Figur 5. Antal personer i uddannelsesløft i 2. halvår 2015 Kilde: STAR. 6

7 Aktivering fordelt på RAR Som det fremgår af figur 6 nedenfor, anvendes aktiveringsredskaberne vidt forskelligt i de enkelte RAR med et nedslag i februar Hvor mere end hver fjerde tilbud er ordinær uddannelse i RAR Nordjylland er det kun ca. 1 ud af 8, der er et ordinært uddannelsestilbud i RAR Sjælland. For privat løntilskud varierer andelen af aktiverede mellem 2,2 pct. i RAR Bornholm og 9,2 pct. i RAR Sjælland. Der er således et stort forbedringspotentiale i en række kommuner. Figur 6. Aktivering fordelt på RAR Februar 2016 Antal aktiverede Andel RAR Bornholm Tilbud i alt ,0 Ordinær uddannelse i alt 47 26,3 Øvrige vejlednings- og opkvalificeringsforløb 64 35,8 Privat ansættelse med løntilskud 4 2,2 Offentlig ansættelse med løntilskud i alt 9 5,0 Virksomhedspraktik i alt 61 34,1 Nytteindsats i alt. Ansættelse som jobrotationsvikar i alt. RAR Fyn Tilbud i alt ,0 Ordinær uddannelse i alt ,9 Øvrige vejlednings- og opkvalificeringsforløb ,3 Privat ansættelse med løntilskud 148 5,0 Offentlig ansættelse med løntilskud i alt 191 6,4 Virksomhedspraktik i alt ,3 Nytteindsats i alt 9 0,3 Ansættelse som jobrotationsvikar i alt 54 1,8 RAR Hovedstaden Tilbud i alt ,0 Ordinær uddannelse i alt ,4 Øvrige vejlednings- og opkvalificeringsforløb ,8 Privat ansættelse med løntilskud 742 7,9 Offentlig ansættelse med løntilskud i alt 535 5,7 Virksomhedspraktik i alt ,1 Nytteindsats i alt 82 82,0 Ansættelse som jobrotationsvikar i alt 107 1,1 RAR Nordjylland Tilbud i alt ,0 Ordinær uddannelse i alt ,6 Øvrige vejlednings- og opkvalificeringsforløb ,7 Privat ansættelse med løntilskud 208 6,4 Offentlig ansættelse med løntilskud i alt 197 6,0 Virksomhedspraktik i alt ,3 Nytteindsats i alt 20 0,6 Ansættelse som jobrotationsvikar i alt 159 4,9 RAR Sjælland Tilbud i alt ,0 Ordinær uddannelse i alt ,0 Øvrige vejlednings- og opkvalificeringsforløb ,9 Privat ansættelse med løntilskud 316 9,2 Offentlig ansættelse med løntilskud i alt 259 7,6 Virksomhedspraktik i alt ,6 7

8 Nytteindsats i alt 31 0,9 Ansættelse som jobrotationsvikar i alt 34 1,0 RAR Sydjylland Tilbud i alt ,0 Ordinær uddannelse i alt ,4 Øvrige vejlednings- og opkvalificeringsforløb ,5 Privat ansættelse med løntilskud 279 8,0 Offentlig ansættelse med løntilskud i alt 237 6,8 Virksomhedspraktik i alt ,2 Nytteindsats i alt 26 0,7 Ansættelse som jobrotationsvikar i alt 54 1,5 RAR Vestjylland Tilbud i alt ,0 Ordinær uddannelse i alt ,1 Øvrige vejlednings- og opkvalificeringsforløb ,2 Privat ansættelse med løntilskud 148 7,8 Offentlig ansættelse med løntilskud i alt 168 8,9 Virksomhedspraktik i alt ,3 Nytteindsats i alt 5 0,3 Ansættelse som jobrotationsvikar i alt 67 3,5 RAR Østjylland Tilbud i alt ,0 Ordinær uddannelse i alt ,4 Øvrige vejlednings- og opkvalificeringsforløb ,2 Privat ansættelse med løntilskud 364 7,5 Offentlig ansættelse med løntilskud i alt 293 6,1 Virksomhedspraktik i alt ,1 Nytteindsats i alt 64 1,3 Ansættelse som jobrotationsvikar i alt 136 2,8 Kilde: jobindsats.dk. Manglende data Jobindsats data i forhold til de arbejdsløses lovpligtige samtaler med jobcentrene er som nævnt ganske begrænsede. LO finder, at der mangler følgende data for samtalerne: Data for fællessamtaler der er pt. ingen offentligt tilgængelige data herfor. Yderligere data for jobsamtalerne. Der er fx ikke en måling af samtaler til tiden/ikke til tiden, som vil være det mest optimale for at kunne vurdere, hvor mange arbejdsløse der får de samtaler, som de er berettiget til. LO finder, at der mangler følgende data for aktive tilbud i jobindsats: Data om uddannelsesløft Data på seks ugers jobrettet uddannelse Data på den regionale uddannelsespulje Data på anvendelsen af voksenlærlingeordningen (LO er af STAR blevet frarådet at anvende de tilgængelige data på jobindsats.dk) Data på ordinær uddannelse ved opkvalificeringsjob (jf. 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) Data på realkompetencevurderinger af ufaglærte 8

9 Data på undervisningsforløb for ordblinde (OUB) og læse, skrive og regnekurser i form af et forberedende voksenundervisningstrin (FVU). 9

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 På seminaret skal vi arbejde med reformen og både beskæftige os med de enkelte elementer samt det samlede overblik. Der er i alt

Læs mere

Markant fald i aktiveringen af dagpengemodtagere

Markant fald i aktiveringen af dagpengemodtagere Markant fald i aktiveringen af dagpengemodtagere Aktiveringen af dagpengemodtagere er faldet markant siden 212. Antallet af fuldtidsaktiverede er samlet set reduceret med omkring 75 procent. Tager man

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING HVORFOR DA S NØGLETAL? De kommunale jobcentre skal hjælpe ledige med at finde arbejde og være med

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen. 7. december 2016

Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen. 7. december 2016 Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen Baggrund Beskæftigelsesreformen fra 2014: Fokus på et reelt uddannelsesløft til de grupper, som havde mest behov. Nu et par års erfaring med reformens initiativer.

Læs mere

Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen

Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen Reformen har som mål, at Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats Ledige får et reelt

Læs mere

Selvforsørgelsesgrad

Selvforsørgelsesgrad Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 15. november 2013 Kvartals-overblik Selvforsørgelsesgrad November 2013 Jobcenter Bornholm Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7-9, 4000

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen

Reform af beskæftigelsesindsatsen Reform af beskæftigelsesindsatsen Målgruppe: A-dagpengemodtagere Af Luise Riishede Intentioner og målsætninger Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel og tidlig

Læs mere

Væsentligt fald i aktiveringsomfanget i 2015

Væsentligt fald i aktiveringsomfanget i 2015 Aktiveringsgrad Januar 216 Væsentligt fald i aktiveringsomfanget i 215 Aktiveringsgraden er faldet væsentligt mellem 214 og 215. Der er sket betydelige regelændringer som følge af beskæftigelsesreformen

Læs mere

Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsessystemet v/ Camilla Mortensen og Helle Rye, AMK. Netværksmøde for jobcentre og a-kasser 15.

Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsessystemet v/ Camilla Mortensen og Helle Rye, AMK. Netværksmøde for jobcentre og a-kasser 15. Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsessystemet v/ Camilla Mortensen og Helle Rye, AMK Netværksmøde for jobcentre og a-kasser 15. marts 2017 March 24, 2017 3-partsaftalen og uddannelsesordningerne Pulje

Læs mere

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Dagens program Velkommen og formål med dagen Uddannelsesordningerne og hvad vi har i vente trepartsaftalerne

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

AMK-Øst August Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst August Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst August 2016 Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden August 2016 Unge på offentlig forsørgelse Jobcentrenes indsats for at få unge under 30 år væk fra offentlig forsørgelse og videre til ordinær

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) 1 Rammerne for dagpenge og kontanthjælp skal være mere retfærdige. Det skal sikres, at færre falder ud af dagpengesystemet,

Læs mere

Selvforsørgelsesgrad

Selvforsørgelsesgrad Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 27. februar 2014 Kvartals-overblik Selvforsørgelsesgrad Februar 2014 Jobcenter Hørsholm Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7-9, 4000 Roskilde

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik

Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik N o t a t April 2017 Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik Indledning Dette notat indgår i analysematerialet vedrørende forenkling af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Afgangsopgørelse for uddannelsesforløb under den regionale uddannelsespulje

Afgangsopgørelse for uddannelsesforløb under den regionale uddannelsespulje Notat Afgangsopgørelse for s under den regionale spulje 7-12-2016 J. Nr. 16/17508 VOA / APK APOL / ATB Med beskæftigelsesreformen er der afsat en pulje på ca. 100 mio. kroner årligt til at understøtte,

Læs mere

Stort set uændret arbejdsløshed i juli

Stort set uændret arbejdsløshed i juli Arbejdsløsheden i juli 2014 Den 10. september 2014 Stort set uændret arbejdsløshed i juli Arbejdsløsheden steg med 500 i juli i forhold til juni 2014. De sidste par måneder har arbejdsløsheden stabiliseret

Læs mere

6 tegn på at integrationsindsatsen er styrket

6 tegn på at integrationsindsatsen er styrket Fakta om økonomi Februar 217 6 tegn på at integrationsindsatsen er styrket I perioden 214-216 var der en markant stigning i flygtningetilstrømningen, hvilket har lagt et stort pres på integrationsindsatsen

Læs mere

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Ugens tendens I Højeste detailsalg i to år Ugens tendens II Største forbrugertillid siden 2007 Internationalt

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat 09.00 Velkomst v/peter Thomsen, AMU Nordjylland 09.10 Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsesreformen v/kristian Bak, STAR 10.00 Kursusudbud på VEU-hjemmeside v/veu-center 3 perspektiver på vejledning og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Uddannelsesindsats i Københavns Kommune. Oplæg til BIU møde den 18. februar 2019 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Uddannelsesindsats i Københavns Kommune. Oplæg til BIU møde den 18. februar 2019 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Uddannelsesindsats i Københavns Kommune Oplæg til BIU møde den 18. februar 2019 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Fokusområde 2 Arbejdskraft til virksomhederne Oplæggets indhold Formål med indsatsen

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Kalundborg Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

Arbejdsløsheden i januar 2014

Arbejdsløsheden i januar 2014 Arbejdsløsheden i januar 2014 27. februar 2014 Stort men usikkert fald i arbejdsløsheden i januar Arbejdsløsheden faldt med 6.000 fuldtidspersoner i januar til det laveste niveau siden august 2009. Der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats Vestjylland Marts 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal sammen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Ikrafttrædelse 1. januar 2015 og 1. juli månedlige samtaler det første halve år, hvoraf to af dem er fællessamtaler med A-kassen.

Ikrafttrædelse 1. januar 2015 og 1. juli månedlige samtaler det første halve år, hvoraf to af dem er fællessamtaler med A-kassen. DAGPENGEREFORM Ikrafttrædelse 1. januar 2015 og 1. juli 2015. 6 månedlige samtaler det første halve år, hvoraf to af dem er fællessamtaler med A-kassen. Herefter jobsamtaler hver 3. måned. Ved 16 måneds

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats Østjylland Februar 2016 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal sammen

Læs mere

Initiativer på beskæftigelsesområdet

Initiativer på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 19. januar 2012 HHS Initiativer på beskæftigelsesområdet Initiativ/Hovedindhold Kilde Status/Udmøntning Økonomi 1 Dagpengeperiode forlænges med ½ år for alle

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Kvartalsstatistik Den 12. august 2015 Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne

Læs mere

Statusnotat på jobparate ledige i Horsens Kommune

Statusnotat på jobparate ledige i Horsens Kommune Styring og Politik Jobcentret Sagsbehandler: Mathilde Kragh Jensen Sagsnr. 15.00.00-A00-3-17 Dato:17.8.2017 Statusnotat på jobparate ledige i Horsens Kommune Dette notat omfatter A-dagpengemodtagere, jobparate

Læs mere

Stort set uændret arbejdsløshed

Stort set uændret arbejdsløshed Arbejdsløsheden i december Den 29. januar 2015 Stort set uændret arbejdsløshed Arbejdsløsheden steg med 400 fuldtidspersoner fra november til december. Der er nu i alt 132.400 bruttoarbejdsløse, svarende

Læs mere

Status for beskæftigelsesplan 2019

Status for beskæftigelsesplan 2019 Status for beskæftigelsesplan 2019 August 2019 Indledning Nedenfor gives en status på målene i beskæftigelsesplanen for 2019. Statussen er udarbejdet på baggrund af data fra primært jobindsats.dk (fuldtidspersoner

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Hvidovre Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

Rebild. Faktaark om langtidsledige

Rebild. Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige i Kommune kommune har bedt mploy udarbejde et faktaark om langtidsledigheden i kommunen. Nedenfor præsenteres analysens hovedresultater. Herefter præsenteres

Læs mere

Notat Anvendelse af løntilskud i beskæftigelsesindsatsen

Notat Anvendelse af løntilskud i beskæftigelsesindsatsen BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 26. Januar 216 Tlf. dir.: 4175258 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Holtoug Bjældager (jakb) Sagsnr. 15.2.3-P-1-15a Notat Anvendelse af løntilskud i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs -, Beskæftigelses - og kulturudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I

Læs mere

Omtrent uændret arbejdsløshed i oktober

Omtrent uændret arbejdsløshed i oktober Arbejdsløsheden i oktober Den 30. november Omtrent uændret arbejdsløshed i oktober Antallet af arbejdsløse steg med 200 fuldtidspersoner fra september til oktober, så bruttoarbejdsløsheden nu er på 111.700

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

N O T A T. Beskæftigelsesreformen Status november 2016

N O T A T. Beskæftigelsesreformen Status november 2016 N O T A T 22. december J.nr. 16/336 Beskæftigelsesreformen Status november APOL/TMB Mål Beskæftigelsesreformen bygger på følgende centrale intentioner: Forsikrede ledige tilbydes en tidlig og sammenhængende

Læs mere

Stigning i arbejdsløsheden i august

Stigning i arbejdsløsheden i august Arbejdsløsheden i august 2016 Den 29. september 2016 Stigning i arbejdsløsheden i august Antallet af arbejdsløse steg med 1.400 fuldtidspersoner fra juli 2016 til august 2016, så bruttoarbejdsløsheden

Læs mere

Arbejdsløsheden tæt på uændret i februar

Arbejdsløsheden tæt på uændret i februar Arbejdsløsheden i februar 2015 Den 31. marts 2015 Arbejdsløsheden tæt på uændret i februar Arbejdsløsheden steg med 300 fuldtidspersoner fra januar til februar. Der er nu i alt 130.000 bruttoarbejdsløse,

Læs mere

Nøgletal for Beskæftigelsesreformen

Nøgletal for Beskæftigelsesreformen Nøgletal for Beskæftigelsesreformen Juli 2019 17. september 2019 1 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 jan-14 mar-14

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Vejledning om anvendelse af. bevillingsrammer og aktiveringspuljer

Vejledning om anvendelse af. bevillingsrammer og aktiveringspuljer Vejledning om anvendelse af bevillingsrammer og aktiveringspuljer Version: 4.0 Den 15. marts 2017 Ændringer pr. 1 marts 2017 i forhold til sidste version af vejledningen Det vedrører de ændringer, som

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Nedenfor beskrives virknings- og overgangsbestemmelserne vedrørende ændringer, der træder i kraft 1. januar 2015 i forhold til: 1. Jobrotation 2. Målrettet

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Stadigt færre offentligt forsørgede

Stadigt færre offentligt forsørgede Fakta om økonomi 23. juni 2016 Ref.: Økonomi & Analyse, LO Stadigt færre offentligt forsørgede Tal for offentligt forsørgede for 1. kvartal 2016 viser, at den faldende tendens de senere år fortsætter.

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo sep. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-60-18 regnskab pr. ultimo september

Læs mere

Omtrent uændret arbejdsløshed i juni

Omtrent uændret arbejdsløshed i juni Arbejdsløsheden i juni 2017 Den 11. august 2017 Omtrent uændret arbejdsløshed i juni Antallet af arbejdsløse steg med 400 fuldtidspersoner fra maj til juni 2017, så bruttoarbejdsløsheden nu er på 116.400

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Organisering. beskæftigelsesindsatsen og kommunerne skal drøfte tværkommunalt samarbejde med Kommunekontaktrådene (KKR) under KL.

Organisering. beskæftigelsesindsatsen og kommunerne skal drøfte tværkommunalt samarbejde med Kommunekontaktrådene (KKR) under KL. Organisering Dok. Dato: nr.: 14. 180045/14 oktober 2014 Notat Kommunerne konsekvenser skal fremadrettet samarbejde ved beskæftigelsesreformen mere tværkommunalt om beskæftigelsesindsatsen og kommunerne

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i september 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan

Læs mere

ANALYSE AF FORSIKREDE LEDIGE I FREDERIKSBERG KOMMUNE

ANALYSE AF FORSIKREDE LEDIGE I FREDERIKSBERG KOMMUNE ANALYSE AF FORSIKREDE LEDIGE I FREDERIKSBERG KOMMUNE NOVEMBER 2018 01-11-2018 Frederiksberg Kommune Smallegade1, 2000 Frederiksberg 1 Analysens indhold INDHOLD Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget bestilte

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 5 august 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 5 august 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige LEDIGHED OG INDSATS Orientering om ledighed, beskæftigelse, ministermål og jobcentrets resultater. Nr. 5 august 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede

Læs mere

Lille stigning i arbejdsløsheden i maj

Lille stigning i arbejdsløsheden i maj Arbejdsløsheden i maj 2017 Den 7. juli 2017 Lille stigning i arbejdsløsheden i maj Antallet af arbejdsløse steg med 1.200 fuldtidspersoner fra april til maj 2017, så bruttoarbejdsløsheden nu er på 116.400

Læs mere

Forslag om udvidet ungeindsats

Forslag om udvidet ungeindsats Sagsnr. 61.01-06-1 Ref. CSØ/kfr Den 7. april 006 Forslag om udvidet ungeindsats Regeringen vil nedsætte ydelserne for de 5-9-årige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. For kontanthjælpsmodtagerne gælder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Østjylland

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Østjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Østjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Økonomiske og beskæftigelsesmæssige konsekvenser af

Økonomiske og beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Faktaark: April 214 Økonomiske og beskæftigelsesmæssige konsekvenser af regeringens udspil til en beskæftigelsesreform Regeringens udspil til en reform af den aktive beskæftigelsesindsats indebærer en

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Arbejdsløsheden faldt igen i september

Arbejdsløsheden faldt igen i september Arbejdsløsheden i september 1 5. november 1 Arbejdsløsheden faldt igen i september Antallet af arbejdsløse faldt med fuldtidspersoner fra august til september 1, så bruttoarbejdsløsheden nu er på 1. fuldtidspersoner,

Læs mere

Lille fald i arbejdsløsheden

Lille fald i arbejdsløsheden Arbejdsløsheden i januar 2015 Den 2. marts 2015 Lille fald i arbejdsløsheden Arbejdsløsheden faldt med 300 fuldtidspersoner fra december til januar 2015. Der er nu i alt 130.200 bruttoarbejdsløse, svarende

Læs mere

Flere jobparate påvirker stadig arbejdsløsheden

Flere jobparate påvirker stadig arbejdsløsheden Arbejdsløsheden i april 2017 Den 2. juni 2017 Flere jobparate påvirker stadig arbejdsløsheden Antallet af arbejdsløse faldt med 500 fuldtidspersoner fra marts til april 2017, så bruttoarbejdsløsheden nu

Læs mere

Bilag 1. Paragrafnøgle. Kommunernes ansvar. Inddragelse af arbejdsløshedskasserne. Inddragelse af andre aktører. Bemyndigelsesbestemmelser

Bilag 1. Paragrafnøgle. Kommunernes ansvar. Inddragelse af arbejdsløshedskasserne. Inddragelse af andre aktører. Bemyndigelsesbestemmelser Bilag 1 Paragrafnøgle Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016 med senere ændringer (og bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats BAB og Bekendtgørelse

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

AMK-Midt-Nord september Status på unge RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord september Status på unge RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord september 2016 Status på unge RAR Nordjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun.

Læs mere

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen (på baggrund af seneste tilgængelige data) Indhold s Indholdsfortegnelse Nøgletal

Læs mere

Orientering om udvikling i bruttoledigheden (pr. september/oktober 2015)

Orientering om udvikling i bruttoledigheden (pr. september/oktober 2015) NOTAT Orientering om udvikling i bruttoledigheden (pr. september/oktober 2015) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

Lille fald i arbejdsløsheden

Lille fald i arbejdsløsheden Arbejdsløsheden i november Den 6. januar 2015 Lille fald i arbejdsløsheden Arbejdsløsheden faldt med 800 fuldtidspersoner fra oktober til november. Der er nu i alt 131.300 bruttoarbejdsløse, svarende til

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg November 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 1. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Selvforsørgelsesgrad

Selvforsørgelsesgrad Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 6. februar 2013 Kvartals-overblik Februar 2013 Jobcenter Slagelse Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400

Læs mere