Notatet omfatter sammenligning af 3 typer anlæg for forskellige biobrændsler.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notatet omfatter sammenligning af 3 typer anlæg for forskellige biobrændsler."

Transkript

1 Tillægsnotat Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk a.m.b.a. Vedr.: Beregning på 1 MW Biomassekedler Dato: 20. januar Indledning Forligskredsen bag energiaftalen 2012 har besluttet, at de 50 dyreste kraftvarmeværker i Danmark kan foretage frit brændselsvalg, således at de uden krav om positiv samfundsøkonomi kan installere et biomassefyret anlæg på op til 1 MW. Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk er således et af disse værker. På baggrund af dette har Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk bedt PlanEnergi om at belyse økonomien ved etablering af en 1 MW biomassekedel. På baggrund af beregningerne i dette notat anbefales det Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk, at igangsætte etableringen af en 1 MW biomassekedel. Udarbejdet af: Tobias Kristensen Nordjylland Tlf Mobil Kvalitetssikret af: Jens Birch Jensen Nordjylland Tel Mobil Kontaktperson: Vårst-Fjellerad K/V-værk amba Vårst Enegvej Gistrup Flemming Mandrup Hansen Tlf: Notatet omfatter sammenligning af 3 typer anlæg for forskellige biobrændsler. Der er forudsat anlæg med en indfyret effekt på under 1 MW, idet der for anlæg over 1 MW indfyret skal etableres posefilter ligesom der også skal betales NOx-afgift. 2 Sammenfatning Af de selskabsøkonomiske beregninger i dette notat fremgår det, at etableringen af en 1 MW biomassekedel er rentabel, med en simpel tilbagebetalingstid på under 5 år. De selskabsøkonomiske beregninger i afsnit 6 kombineret med afsnit 3 Valg af brændsel gør, at der er flere faktorer, som bør tages op til efterretning før den endelige beslutning om valg af brændsel og anlægstype træffes. Fliskedlen er den mest rentable investering, når der medregnes omkostninger til drift og vedligeholdelse grundet de lave varmeproduktionsomkostninger og dens høje virkningsgrad. Resultatet for halmkedlen ligger meget tæt på fliskedelløsningen, dog er denne løsning selskabsøkonomisk lidt dyrere, bl.a. på grund af større omkostninger til håndtering af brændslet. Etableringen samt den daglige drift forbundet med træpillekedlen er betydeligt mindre omfangsrig end den er for fliskedlen og halmkedlen, men på grund af det dyrere brændsel kan denne løsning ikke økonomisk konkurrere med halm eller flis. Overvejelser vedr. driften af anlægget, arealbehov, personaleforhold etc. kan dog understøtte et valg af en træpilleløsning. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel Fax MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel Fax SJÆLLAND Postadresse: A.C. Meyers Vænge København SV Besøgsadresse: Frederikskaj 10 A 1. sal 2450 København SV Tel.: CVR: Sag: 897 \\SBS2008\Data\Projekter Nordjylland\800\897 Vaarst-Fjellerad - Biomassekedel\1 Slutrapport\ Notat VFKV, 1 MW biomassekedel.docx Side 1 af 25

2 3 Valg af brændsel Ved valg af brændsel er der nogle overvejelser, man bør gøre sig inden beslutning tages, da dette har stor indflydelse på både anlægsudformning, investeringens størrelse og den daglige drift af anlægget. På Bilag 1 ses tegninger over det bygningsmæssige omfang ved etablering af projekterne samt oplæg vedrørende placering af anlæg. Ved sammenligning af de forskellige løsninger er der indregnet forskelle i udgifter til driften i beregningerne. 3.1 Træpiller Fyres der med træpiller kræves ikke den store investering i bygninger, da anlægsomfanget er mere beskedent, i forhold til et anlæg der fyrer med halm eller flis. Dog er det nødvendigt med en lagersilo, hvori træpillerne kan opbevares, det mest brugte er en silo på typisk omkring meter i højde og 3-4 meter i diameter, hvor pillerne blæses ind. Da siloen typisk placeres udendørs risikeres, at de mest nærliggende naboer får gener i form af støj, når træpillerne bliver blæst ind i siloen. Den daglige drift bliver ikke påvirket betydeligt, da anlægget er automatiseret. Prisen på træpiller vil variere efter markedet, det er dog ofte muligt at lave en fastpris aftale for et år ad gangen med en leverandør. Brændværdien og vægten af træpiller er høj hvilket betyder at behovet for lager er mindre. Askeindholdet er også meget lavt 0,3-0,5 %, og omkostninger til håndtering af asken er mindst med dette brændsel. 3.2 Halm Fyres der i stedet med halm, er investeringen højere, da der blandt andet skal etableres en lagerhal på omkring m 2, hvor halmen kan opbevares. Med hensyn til den daglige drift kræves der en del flere mandetimer, da der skal afsættes tid til at fylde halm på transportbåndet som forsyner halmkedlen, hertil anvendes ofte en gaffeltruck. Ligeledes kræver det mandetimer at læsse halmen af de lastbiler, som leverer denne. Når der fyres med halm, er der en del aske (4-5 % af halmmængden) fra forbrændingen, denne aske bliver transporteret ind i et askerum via transportbånd, askerummet skal efterfølgende tømmes manuelt. Asken kan genanvendes som gødning ved udkørsel på markerne i gødningsperioden. 3.3 Flis Ved etablering af en flisfyret kedel kræves en stor investering i et lager med kran eller hydraulisk udmader. Flis har en lav brændværdi, derfor er et relativt stort lagervolumen nødvendigt. På grund af det store fugtindhold i skovflis kan meget af varmen kun udnyttes hvis der installeres en røggaskondensator. Denne røggaskondensator indebærer en stor investering i forhold til anlæggets størrelse og større driftsudgifter til rensning og neutralisering af kondensat mv. Prisen (kr/mwh brændsel) for skovflis ligger lidt over prisen for halm. Side 2 af 25

3 4 Forløb ved etablering af biomasseanlæg Herunder er det videre forløb for etablering af et af projekterne kort opridset. 1. Gennemgang af dette tillægsnotat og efterfølgende beslutning i bestyrelsen omhandlende igangsætning af projektet. 2. Valg af anlægstype (brændsel og principopbygning) samt kontakt til brændselsleverandører. 3. Udarbejdelse af projektforslag iht. Varmeforsyningsloven som skal behandles af kommunen og i offentlig høring. Når Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk er omfattet af bekendtgørelsen vedr. særbehandling omkring skift af brændsel vil dette være en formsag. 4. Der kan sideløbende hjemtages tilbud fra eksempelvis Kommunekredit på finansieringen. 5. Der skal udarbejdes ny OML-beregning (beregning på skorsten i forhold til røggas og højde) og som minimum et tillæg til Miljøgodkendelsen. Da den eksisterende miljøgodkendelse formodentlig er næsten 20 år gammel, vil Kommunen måske kræve en revurdering og udarbejdelse af en ny samlet miljøgodkendelse. 6. Sideløbende med behandling af projektforslag skal udformning og placering af anlægget afklares, og hvorvidt der evt. skal tilkøbes jord. Der kan sideløbende med myndighedsbehandlingen udarbejdes udbud på anlægget. 7. Når projektforslaget jf. Varmeforsyningsloven og miljøansøgningen er godkendt, og placeringen er afklaret, kan der udarbejdes entreprisekontrakt med kedelleverandør og evt. en bygningsentreprenør. Alternativt kan anlægget udbydes som totalentreprise. 8. Etablering af kedelanlæg med tilhørende bygning, indskæring på nuværende kraftvarmeværk, implementering af styring i nuværende SRO m.v. samt indkøring og aflevering. Side 3 af 25

4 5 Beskrivelse Der er foretaget beregninger for det nuværende kraftvarmeværk med N-gas som eneste brændsel (reference), og hvor værket er suppleret med en biomassekedel. I beregningerne er gældende afgifter for år 2015 anvendt. Der regnes med en naturgaspris på 2,50 kr./nm 3 inklusiv omkostninger til lager, distribution og transmission. Der betales ikke afgifter i forbindelse med træpille-, halm- og fliskedlerne, da den indfyrede effekt ikke er over 1 MW. Der er regnet på en træpillekedel, hvor følgende forudsætninger er anvendt: Pris, træpiller 1.400,00 kr./ton Brændværdi, træpiller 17,5 GJ/ton Varmeeffekt 920 kw Virkningsgrad 92 % Drift og vedligehold 10 kr./mwh varme kr./år Samlet investering (budget) 3,225 mio. kr. Yderligere er regnet på en halmkedel hvor følgende forudsætninger er anvendt: Pris, halm 625,00 kr./ton, Brændværdi, halm 14,4 GJ/ton Varmeeffekt 880 kw Virkningsgrad 88 % Drift og vedligehold 15 kr./mwh varme kr./år Samlet investering (budget) 6,276 mio. kr. For Fliskedlen er følgende forudsætninger anvendt: Pris, Flis 540,00 kr./ton Brændværdi, flis 10,0 GJ/ton Varmeeffekt 1070 kw Virkningsgrad 107 % Drift og vedligehold 15 kr./mwh varme kr./år Samlet investering (budget) 8,675 mio. kr. Varmeproduktionsomkostningerne for følgende produktionsenheder er med ovenstående forudsætninger beregnet til: Nuværende gaskedel 474 kr./mwh Træpillekedel 323 kr./mwh Halmkedel 192 kr./mwh Fliskedel 196 kr./mwh Side 4 af 25

5 Varmeproduktionsomkostningerne for gasmotoren vil variere med elpriserne. Som det fremgår af ovenstående diagram, vil biomassekedlen, som i dette tilfælde er træpillekedlen, være den billigste varmeproduktionsenhed, og vil derfor altid køre som grundlast. Biomassekedlen (træpillekedlen), vil som det fremgår af ovenstående varighedskurve, få over fuldlasttimer pr. år. Side 5 af 25

6 6 Selskabsøkonomi Af nedenstående tabel fremgår varmeproduktionsfordelingen for det nuværende kraftvarmeanlæg, sammenlignet med biomassekedlen der anvender henholdsvis træpiller, halm og flis. 0 Reference 1 Træpiller 2 Halm 3 Flis Naturgasforbrug (11,0 kwh/nm 3 ) Nm 3 /år Forbrug Træpiller (17,5 GJ/ton) Ton/år Forbrug Halm (14,4 GJ/ton) Ton/år Forbrug Flis (10 GJ/ton) Ton/år Varmeproduktion, Motor Naturgas MWh/år Varmeproduktion, Kedel Naturgas MWh/år Varmeproduktion, Kedel Træpiller MWh/år Varmeproduktion, Kedel Halm MWh/år Varmeproduktion, Kedel Flis MWh/år Varmeproduktion, total MWh/år El produktion, naturgasmotorer MWh/år Det fremgår af ovenstående tabel at biomassekedlerne vil kunne dække omkring % af den årlige varmeproduktion. Nedenstående diagram er en grafisk illustration af ovenstående tabel. Af ovenstående diagram fremgår varmeproduktionsfordelingen samt naturgasforbruget for de forskellige scenarier. Af diagrammet fremgår, at træpille-, halm- og fliskedlerne vil fortrænge en stor del af det nuværende naturgasforbrug. Side 6 af 25

7 Af nedenstående tabel fremgår de estimerede investeringsstørrelser i forbindelse med projekterne. 0 Reference 1 Træpiller 2 Halm 3 Flis Estimeret investering Træpillekedel 1 Komplet træpillekedel inkl. silo kr Economiser på træpillekedel kr. inkl. Installationer, rørarbejder mv. kr. inkl. Integration med SRO kr Ny tilbygning til træpillekedel 30m 2 kr Estimeret investering Halmkedel 1 Halmlade og fyrrum kr Halmkedelanlæg kr Rørarbejde ved indskæring på eksisterende anlæg kr Jordkøb kr Jordarbejde kr Gaffeltruck kr Estimeret investering Fliskedel 1 Fliskedelanlæg kr Economiser samt røggasfilter på fliskedel kr Installationer, rørarbejder mv. kr. inkl. Integration med SRO kr Ny tilbygning til fliskedel inkl. silo kr Projektering og tilsyn kr Uforudsete udgifter kr I alt kr ) Estimeret investering af PlanEnergi fra tilsvarende projekter Den samlede investering i træpillekedlen er estimeret til 3,2 mio. kr., i denne investering er afsat kr. til etablering af en ny tilbygning, hvori træpillekedlen skal stå. Det er dog muligt at reducere denne investering, og i stedet for opstille en container, hvori træpillekedlen kan etableres. Investeringen i halmkedlen er estimeret til 6,3 mio. kr. Halmkedlen kan konstrueres således, at den udover at kunne fyre med halm, også er i stand til at fyre med træpiller, en sådan tilbygning vil koste i omegnen af kr. I investeringsbudgettet er ligeledes afsat kr. til køb af jord og jordarbejder, da en halmkedel vil kræve et stort lager, hvor halmen kan opbevares. Investeringen i fliskedlen er estimeret til 8,7 mio. kr. I investeringsbudgettet er der afsat 1,3 mio. kr. til montering af en economiser på fliskedlen, hvilket øger fliskedlens virkningsgrad med ca. 20 % ved fyring med våd skovflis. Fliskedlen kræver ligesom halmkedlen en relativ stor investering i bygninger. Pillekedel- og fliskedelanlægget kan etableres på værkets nuværende matrikel, mens det ved etablering af en halmkedel vil være hensigtsmæssigt at tilkøbe et areal. Side 7 af 25

8 Af nedenstående tabel fremgår de selskabsøkonomiske beregninger. Grundberegning (Naturgas 2,50 kr./nm 3 ) Reference Træpiller Halm Flis Spot år Investering, Kedel Træpiller kr Investering, Kedel Halm kr Investering, Kedel Flis kr Driftsomkostninger* kr./år Driftsbesparelse kr./år Simpel tilbagebetalingstid år - 3,6 4,3 4,8 Kapitalomkostninger, Kedel Træpiller** kr./år Kapitalomkostninger, Kedel Halm** kr./år Kapitalomkostninger, Kedel Flis** kr./år Nettobesparelse kr./år Varmeproduktionspris kr./mwh Varmeproduktionspris inkl. kapitalomkostning kr./mwh Besparelse, varmeproduktionspris inkl. kapitalomkostninger kr./mwh *) Driftsomkostningerne er beregnet i energypro. **) Kapitalomkostningerne er beregnet som et 15-årigt annuitetslån med en realrente på 3,0 % p.a. For det nuværende kraftvarmeværk suppleret med en træpillekedel er de årlige driftsomkostninger beregnet til ca. 1.9 mio. kr. pr. år, hvilket giver en årlig driftsbesparelse på ca. 0,9 mio. kr., i forhold til referencen. De samlede årlige kapitalomkostninger, der er relateret til investeringen i træpillekedlen, er beregnet til 0,27 mio. kr., og er beregnet som et 15-årigt annuitetslån med en realrente på 3 % p.a. Den samlede årlige nettobesparelse inkl. kapitalomkostninger er således på 0,62 mio. kr. Den simple tilbagebetalingstid er på 3,6 år. Som det fremgår af ovenstående tabel kan varmeproduktionsprisen inkl. kapitalomkostninger reduceres fra ca. 346 kr./mwh til 268 kr./mwh. For det nuværende kraftvarmeværk suppleret med en halmkedel er de årlige samlede driftsomkostninger, beregnet til ca. 1,3 mio. kr., hvilket giver en årlig driftsbesparelse på ca. 1,5 mio. kr. i forhold til referencen. De samlede årlige kapitalomkostninger, der er relateret til investeringen i halmkedlen, er beregnet til 0,53 mio. kr., og er beregnet som et 15-årigt annuitetslån med en realrente på 3 % p.a. Den samlede årlige nettobesparelse inkl. kapitalomkostninger er således på 0,95 mio. kr. Den simple tilbagebetalingstid er på 4,3 år. Som det fremgår af ovenstående tabel kan varmeproduktionsprisen inkl. kapitalomkostninger reduceres fra ca. 346 kr./mwh til 228 kr./mwh. For det nuværende kraftvarmeværk suppleret med en fliskedel er de årlige samlede driftsomkostninger, beregnet til ca. 0,96 mio. kr., hvilket giver en årlig driftsbesparelse på 1,8 mio. kr. i forhold til referencen. De samlede årlige kapitalomkostninger, der er relateret til investeringen i fliskedlen, er beregnet til 0,73 mio. kr., og er beregnet som et 15-årigt annuitetslån med en realrente på 3 % p.a. Den samlede årlige nettobesparelse inkl. kapitalomkostninger er således på 1,1 mio. kr. Den simple tilbagebetalingstid er på 4,8 år. Som det fremgår af ovenstående tabel kan varmeproduktionsprisen inkl. kapitalomkostninger reduceres fra ca. 346 kr./mwh til 210 kr./mwh. Side 8 af 25

9 7 Følsomhedsberegninger Af nedenstående tabel fremgår følsomhedsberegninger ved variation af relevante parametre. Således er følsomheden for projekterne beregnet, ved variation af naturgasprisen med -10 % og -20 % (henholdsvis 2,25 og 2,00 kr./nm 3 inkl. omkostninger), ved variation i pris for biomassen med +10 % og +20 %. Det fremgår således af tabellen, at investeringerne i træpille-, halmog fliskedlerne stadig er rentable ved disse variationer. Ud fra de selskabsøkonomiske beregninger, samt følsomhedsberegningerne, som er uddybet i bilag 2, fremgår det således, at økonomien ved etablering af en biomassekedel på 1 MW er rentabel. På bilag 3 kan de energitekniske beregninger fra EnergyPRO aflæses. Side 9 af 25

10 Bilag 1- Tegninger af lignende anlæg Bemærk at disse anlægsudformninger kun er eksempler. Anlægget speciel brændselslageret kan opbygges på mange forskellige måder afhængig af de aktuelle plads og tilkørselsforhold, ønsker til arkitektur og kvalitet etc. 1 MW Træpillekedel fra Weiss 1 MW pillekedel med silo (containerløsning), foto: Nordheat ApS. Side 10 af 25

11 1 MW halmkedel 650 m 2 fra Lin-KA. Side 11 af 25

12 Side 12 af 25

13 1 MW Fliskedel fra Weiss, (røggaskondensering ikke vist) Side 13 af 25

14 Anden lagerløsning med kranbane til flis Side 14 af 25

15 Bilag 2- Følsomhedsberegninger Følsomhedsberegning, Biomasse +10 % 0 Reference 1 Træpiller 2 Halm 3 Flis Variant Træpiller kr./ton Halm 690 kr./ton Flis 594 kr./ton Investering, Kedel Træpiller kr Investering, Kedel Halm kr Investering, Kedel Flis kr Driftsomkostninger* kr./år Driftsbesparelse kr./år Simpel tilbagebetalingstid år 4,3 4,4 5,0 Kapitalomkostninger, Kedel Træpiller** kr./år Kapitalomkostninger, Kedel Halm** kr./år Kapitalomkostninger, Kedel Flis** kr./år Nettobesparelse kr./år Varmeproduktionspris kr./mwh Varmeproduktionspris inkl. kapitalomkostning kr./mwh Besparelse, varmeproduktionspris inkl. kapitalomkostninger kr./mwh *) Driftsomkostningerne er beregnet i energypro. **) Kapitalomkostningerne er beregnet som et 15-årigt annuitetslån med en realrente på 3,0 % p.a. Følsomhedsberegning, Biomasse +20 % Reference Træpiller Halm Flis Variant Træpiller kr./ton Halm 750 kr./ton Flis 648 kr./ton Investering, Kedel Træpiller kr Investering, Kedel Halm kr Investering, Kedel Flis kr Driftsomkostninger* kr./år Driftsbesparelse kr./år Simpel tilbagebetalingstid år 6,0 4,8 5,4 Kapitalomkostninger, Kedel Træpiller** kr./år Kapitalomkostninger, Kedel Halm** kr./år Kapitalomkostninger, Kedel Flis** kr./år Nettobesparelse kr./år Varmeproduktionspris kr./mwh Varmeproduktionspris inkl. kapitalomkostning kr./mwh Besparelse, varmeproduktionspris inkl. kr./mwh *) Driftsomkostningerne er beregnet i energypro. **) Kapitalomkostningerne er beregnet som et 15-årigt annuitetslån med en realrente på 3,0 % p.a. Side 15 af 25

16 Følsomhedsberegning, Naturgaspris -10 % Variant 0 Reference Naturgas 2,25 kr./nm3 1 Træpiller Naturgas 2,25 kr./nm3 2 Halm Naturgas 2,25 kr./nm3 3 Flis Naturgas 2,25 kr./nm3 Investering, Kedel Træpiller kr Investering, Kedel Halm kr Investering, Kedel Flis kr Driftsomkostninger* kr./år Driftsbesparelse kr./år Simpel tilbagebetalingstid år 4,1 4,6 5,1 Kapitalomkostninger, Kedel Træpiller** kr./år Kapitalomkostninger, Kedel Halm** kr./år Kapitalomkostninger, Kedel Flis** kr./år Nettobesparelse kr./år Varmeproduktionspris kr./mwh Varmeproduktionspris inkl. kapitalomkostning kr./mwh Besparelse, varmeproduktionspris inkl. kr./mwh *) Driftsomkostningerne er beregnet i energypro. **) Kapitalomkostningerne er beregnet som et 15-årigt annuitetslån med en realrente på 3,0% p.a. Følsomhedsberegning, Naturgaspris -20% 0 Reference 1 Træpiller 2 Halm 3 Flis Variant Naturgas 2,00 kr./nm3 Naturgas 2,00 kr./nm3 Naturgas 2,00 kr./nm3 Naturgas 2,00 kr./nm3 Investering, Kedel Træpiller kr Investering, Kedel Halm kr Investering, Kedel Flis kr Driftsomkostninger* kr./år Driftsbesparelse kr./år Simpel tilbagebetalingstid år 5,3 5,4 5,7 Kapitalomkostninger, Kedel Træpiller** kr./år Kapitalomkostninger, Kedel Halm** kr./år Kapitalomkostninger, Kedel Flis** kr./år Nettobesparelse kr./år Varmeproduktionspris kr./mwh Varmeproduktionspris inkl. kapitalomkostning kr./mwh Besparelse, varmeproduktionspris inkl. kapitalomkostninger kr./mwh *) Driftsomkostningerne er beregnet i energypro. **) Kapitalomkostningerne er beregnet som et 15-årigt annuitetslån med en realrente på 3,0 % p.a. Side 16 af 25

17 Følsomhedsberegning, Spotmarkedsbetaling Reference Træpiller Halm Flis Spot år Investering, Kedel Træpiller kr Investering, Kedel Halm kr Investering, Kedel Flis kr Driftsomkostninger* kr./år Driftsbesparelse kr./år Simpel tilbagebetalingstid år 3,5 4,2 4,7 Kapitalomkostninger, Kedel Træpiller** kr./år Kapitalomkostninger, Kedel Halm** kr./år Kapitalomkostninger, Kedel Flis** kr./år Nettobesparelse kr./år Varmeproduktionspris kr./mwh Varmeproduktionspris inkl. kapitalomkostning kr./mwh Besparelse, varmeproduktionspris inkl. kapitalomkostninger kr./mwh *) Driftsomkostningerne er beregnet i energypro. **) Kapitalomkostningerne er beregnet som et 15-årigt annuitetslån med en realrente på 3,0% p.a. Side 17 af 25

18 Bilag 3 EnergyPro Side 18 af 25

19 Side 19 af 25

20 Side 20 af 25

21 Side 21 af 25

22 Side 22 af 25

23 Side 23 af 25

24 Side 24 af 25

25 Side 25 af 25

1 MW Biomassekedel ved Mejlby Kraftvarmeværk a.m.b.a.

1 MW Biomassekedel ved Mejlby Kraftvarmeværk a.m.b.a. 1 MW Biomassekedel ved Mejlby Kraftvarmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 8742

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Solvarme og varmepumpe 1 Oversigt 1. Baggrund for projektet 2. Solvarme 3. Varmepumpe 4. Nye produktionsenheder 5. Stabile

Læs mere

Nærværende skrivelse er en revision af tidligere fremsendt skrivelse dateret 2. juli 2015

Nærværende skrivelse er en revision af tidligere fremsendt skrivelse dateret 2. juli 2015 Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Søren Alstrup Nielsen Nordjylland Tlf. +45 9682 0401 Mobil +45 4038 9724 SAN@planenergi.dk Att.: Planchef Karl Johan Legaard Skørping den 29. oktober 2015 Vedrørende:

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Muligheder for solvarme Føns Nærvarme

Muligheder for solvarme Føns Nærvarme Muligheder for solvarme Føns Nærvarme Rapport NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel. +45 9682 0400 Fax

Læs mere

Projektforslag for etablering af ny 1 MW fliskedel ved Ravnkilde Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag for etablering af ny 1 MW fliskedel ved Ravnkilde Kraftvarmeværk a.m.b.a. Projektforslag for etablering af ny 1 MW fliskedel ved Ravnkilde Kraftvarmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2.

Læs mere

Susanne Skårup, Skanderborg Kommune

Susanne Skårup, Skanderborg Kommune Notat Jakob Worm Nordjylland Mobil +45 2972 6845 jw@planenergi.dk Projekt: Dato: Att.: Skanderborg Kommune, behandling af projektforslag. Den 16. Februar 2015 Susanne Skårup, Skanderborg Kommune Notat

Læs mere

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Morten Vang Jensen, PlanEnergi 1 PlanEnergi PlanEnergi blev etableret i 1983 og arbejder som uafhængigt rådgivende firma. PlanEnergi har specialiseret sig

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel.

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

Projektforslag for etablering af nyt solvarmeanlæg ved Stoholm Fjernvarme a.m.b.a.

Projektforslag for etablering af nyt solvarmeanlæg ved Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag for etablering af nyt solvarmeanlæg ved Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

Varmepumper i fjernvarmen

Varmepumper i fjernvarmen Varmepumper i fjernvarmen Niels From, PlanEnergi Varmepumper i fjernvarmen Workshop for Region Syddanmark Odense, den 12. november 2014 Niels From 1 PlanEnergi Rådgivende ingeniørfirma 30 år med VE 30

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Tekniske og økonomiske råd om store varmepumper

Tekniske og økonomiske råd om store varmepumper Tekniske og økonomiske råd om store varmepumper Niels From, PlanEnergi Tekniske og økonomiske råd om store varmepumper Kolding, den 29. september 2016 Niels From 1 PlanEnergi Rådgivende ingeniørfirma >

Læs mere

Energi i Hjarbæk. Rapport

Energi i Hjarbæk. Rapport Energi i Hjarbæk Rapport NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 Den 1. maj 2015 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel. +45 9682 0400 Fax +45

Læs mere

Naturgassens afløser. Eksempler på værker ved Niels From, PlanEnergi. Naturgassens afløser Erritsø, den 6. januar 2011 Niels From 1

Naturgassens afløser. Eksempler på værker ved Niels From, PlanEnergi. Naturgassens afløser Erritsø, den 6. januar 2011 Niels From 1 Naturgassens afløser Eksempler på værker ved Niels From, PlanEnergi Naturgassens afløser Erritsø, den 6. januar 211 Niels From 1 EnergyPRO-beregningerpå 4 værker Vildbjerg Tekniske Værker Rye Kraftvarmeværk

Læs mere

Varmekilder Overfladevand Sø, å, fjord, hav

Varmekilder Overfladevand Sø, å, fjord, hav Varmekilder Overfladevand Sø, å, fjord, hav Niels From, PlanEnergi Varmekilder Overfladevand Kolding, den 29. september 2015 Niels From 1 PlanEnergi Rådgivende ingeniørfirma > 30 år med VE 30 medarbejdere

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

UDVIKLINGS- OG STRA- TEGIPLAN FOR OMSTIL- LING TIL VE-TEKNOLOGI

UDVIKLINGS- OG STRA- TEGIPLAN FOR OMSTIL- LING TIL VE-TEKNOLOGI Dato Oktober 2015 Langå Varmeværk, Lauerbjerg Kraftvarmeværk, Værum-Ørum Kraftvarmeværk UDVIKLINGS- OG STRA- TEGIPLAN FOR OMSTIL- LING TIL VE-TEKNOLOGI UDVIKLINGS- OG STRATEGIPLAN FOR OMSTILLING TIL VE-TEKNOLOGI

Læs mere

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe hos Rye Kraftvarmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48

Læs mere

Projektforslag. Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg. E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015

Projektforslag. Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg. E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015 Projektforslag Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015 Industrivarme A/S Landholmvej 12 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 62 44 E-mail: info@industrivarme.dk

Læs mere

RINGSTED OG FAXE KOM- MUNER

RINGSTED OG FAXE KOM- MUNER Til Ringsted Kommune Dato November 2012 RINGSTED OG FAXE KOM- MUNER FORSLAG TIL KOMMUNAL FOR ØRSLEV-TERSLEV FJERNVARMEFORSYNING RINGSTED OG FAXE KOMMUNER FORSLAG TIL KOMMUNAL Revision 04 Dato 2012-11-22

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af halmkedelanlæg på Øster Hornum Varmeværk

Projektforslag for udvidelse af halmkedelanlæg på Øster Hornum Varmeværk Projektforslag for udvidelse af halmkedelanlæg på Øster Hornum Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682

Læs mere

Varmepumper i energispareordningen. Ordningens indflydelse på investeringer

Varmepumper i energispareordningen. Ordningens indflydelse på investeringer Varmepumper i energispareordningen Ordningens indflydelse på investeringer Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling,

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektforslag for nyt 860 kw biomassefyret kedelanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 11. december 2012 rev. 17. januar 2013 Rejsby Kraftvarmeværk

Læs mere

Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 10. oktober 2013 Revideret 19. november 2013 Projektansvarlig

Læs mere

Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48

Læs mere

Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 1. maj 2015 Projektansvarlig Ansvarlig for projektet er: Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder Juli 2015 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil. Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.dk Godkendelse af projekt for naturgasfyret varmeanlæg på Flyvestation Karup Viborg Kommune har den 26. september 2014

Læs mere

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 14. februar 2011 Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. 14. februar 2011

Læs mere

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme.

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov Indledning Opbygning Størrelse Placering Styrings- og sikkerhedsforanstaltninger Samfundsøkonomi Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald Forbrugervarmepriser efter ets bortfald FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst og

Læs mere

Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen

Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af Hovedgaden 86 i Løgstrup Løgstrup Varmeværk har fremsendt et projektforslag

Læs mere

Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe

Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe Sådan sikres fremtidens elproduktionskapacitet Kasper Nagel, Nina Detlefsen og John Tang Side 1 Dato: 25.02.2016 Udarbejdet af: Kasper Nagel, Nina Detlefsen

Læs mere

Hvad har vi lært? del 2:

Hvad har vi lært? del 2: Hvad har vi lært? del 2: Tekniske forhold og erfaringer Varmepumper i forhold til biomasse Fleksibelt elforbrug Kombinationer med solfangere Køling af returvand Fjernvarmetemperaturenes betydning Specialkonsulent

Læs mere

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober Vejledning til indberetning af brændselspriser. Indberetningen af brændselsmængder og -priser er blevet opdateret sådan at det nu kommer til at foregå digitalt via indberetningssiden: http://braendsel.fjernvarmeindberetning.dk/.

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Holbæk Sportsby. Projektforslag for ny 1 MW varmecentral. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Holbæk Sportsby. Projektforslag for ny 1 MW varmecentral. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Holbæk Sportsby Projektforslag for ny 1 MW varmecentral. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 19. januar 2017 Holbæk Sportsby 19. januar 2017 Projektforslag Ny 1 MW varmecentral

Læs mere

Temadag om etablering af 1 MW biomasseanlæg.

Temadag om etablering af 1 MW biomasseanlæg. Temadag om etablering af 1 MW biomasseanlæg. Den 2., 3. og 4. februar 2015 v/direktør Per Hougaard Dansk Fjernvarmes Projektselskab (DFP) Præsentation DFP DFP er fjernvarmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Udarbejdet for Bælum Varmeværk af Plan & Projekt A/S Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Saltum Fjernvarmeværk. Designprojekt Jammerbugt

Saltum Fjernvarmeværk. Designprojekt Jammerbugt Saltum Fjernvarmeværk Designprojekt Jammerbugt NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel. +45 9682 0400 Fax

Læs mere

Fjerritslev Fjernvarmeværk. Designprojekt Jammerbugt

Fjerritslev Fjernvarmeværk. Designprojekt Jammerbugt Fjerritslev Fjernvarmeværk Designprojekt Jammerbugt NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel. +45 9682 0400

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682 0400 Fax

Læs mere

Solvarme og varmepumpe ved Kølvrå Fjernvarmecentral a.m.b.a.

Solvarme og varmepumpe ved Kølvrå Fjernvarmecentral a.m.b.a. Solvarme og varmepumpe ved Kølvrå Fjernvarmecentral a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45

Læs mere

Udnyttelse af biogas og varmetransmissionsledning til Østbirk

Udnyttelse af biogas og varmetransmissionsledning til Østbirk Notat Projekt: Dato: 5. marts 2015 Brædstrup Fjernvarme Udnyttelse af biogas og varmetransmissionsledning til Østbirk Linn Laurberg Jensen PlanEnergi, Værksgruppen E: llj@planenergi.dk T: +45 9682 0450

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a

Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Etablering af røggaskondensering på eksisterende halmkedel samt etablering af solvarmeanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2010

Læs mere

Faldende driftstimer på naturgasfyrede kraftvarmeanlæg

Faldende driftstimer på naturgasfyrede kraftvarmeanlæg Faldende driftstimer på naturgasfyrede kraftvarmeanlæg 2014 var et møgår for decentrale naturgasfyrede kraftvarmeanlæg. Nye tal viser at fuldlasttimerne endnu engang er faldet på de naturgasfyrede decentrale

Læs mere

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020 John Tang FORUDSÆTNINGER Der regnes generelt på Decentrale anlæg og på ændringer i varmeproduktion Varmeproduktion fastfryses til 2012 niveau i 2020

Læs mere

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION Håstrup Udviklingsråd Fjernvarme i Håstrup Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger 1 Forsyningsområdet for Håstrup Fjernvarme 2 Ledningsnettet og forbrugerne 3 Placering af varmecentralen som fyres med træpiller

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a.

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 31. marts 2014 Revision 23. maj 2014 Projektansvarlig Ansvarlig

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

Solvarme og varmepumpe ved Karup Varmeværk a.m.b.a.

Solvarme og varmepumpe ved Karup Varmeværk a.m.b.a. Solvarme og varmepumpe ved Karup Varmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 8742 8

Læs mere

PROJEKTFORSLAG LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

PROJEKTFORSLAG LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. ETABLERING AF HALM-KEDELANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

FlexCities 2 - Fase 1 Omkostningsanalyse

FlexCities 2 - Fase 1 Omkostningsanalyse December 2016 FlexCities 2 - Fase 1 Omkostningsanalyse Teknikerrapport ANALYSEGRUPPEN Mads Kallestrup, TVIS Linn Laurberg Jensen, PlanEnergi Joakim Larsen, COWI Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Varmeproduktion

Læs mere

Notat. Varmepriser ved grundbeløbets bortfald

Notat. Varmepriser ved grundbeløbets bortfald Notat Dok. ansvarlig: TCA Sekretær: Sagsnr.: s2015-731 Doknr: d2015-15740-15.0 10. marts 2016 Varmepriser ved grundbeløbets bortfald Baggrund Det er politisk aftalt, at grundbeløbet til decentral kraftvarme

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

BORTFALD AF GRUNDBELØB STATUS OG MULIGHEDER. John Tang, Dansk Fjernvarme

BORTFALD AF GRUNDBELØB STATUS OG MULIGHEDER. John Tang, Dansk Fjernvarme BORTFALD AF GRUNDBELØB STATUS OG MULIGHEDER John Tang, Dansk Fjernvarme FJERNVARMEANALYSEN -VINDFORLØB Samfundsøkonomi elproduktion Driftsøkonomi - fjernvarmeproduktion Kilde: Energistyrelsen, Fjernvarmeanalysen

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Skuldelev Energiselskab a.m.b.a.

Skuldelev Energiselskab a.m.b.a. Etablering af 1 MW biomassefyret kedelanlæg i Skuldelev Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 3. juli 2015 Projektansvarlig er ansvarlig for projektet. c/o Formand Niels Jørgen

Læs mere

Af chefkonsulent John Tang

Af chefkonsulent John Tang Af chefkonsulent John Tang En konkurrencedygtig varmepris = 17.000 kr./år standardhus Alle prise incl. moms Brændsels pris Energipris Opvarmning Drift og vedlige Levetid Årlig Total årlig Investering Virkningsgrad

Læs mere

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI Af chefkonsulent John Tang Fjernvarmens konkurrenceevne 137 værker 27,5 % af forbrugerne Fjernvarmens konkurrenceevne 196 værker 36 % af forbrugerne

Læs mere

Integration af el i varmesystemet Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef

Integration af el i varmesystemet Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Integration af el i varmesystemet Målsætninger og realiteter 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Hovedpointer r har en vigtig rolle i fremtidens energisystem Afgiftsfritagelsen gør biomasse mere attraktiv

Læs mere

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Fremsendes alene pr. e-mail til: Hjørring Kommune v. teamleder Martin Berg Nielsen: Martin.berg.nielsen@hjoerring.dk og hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Møller&Ko. Teknisk Vurdering

Møller&Ko. Teknisk Vurdering Møller&Ko Teknisk Vurdering ENERGIPLANLÆGNI NG Til: Tønder Kommune Dato: 24. februar 2013 Vedr.: Ny biomassekedel, Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Udarbejdet af : Jesper Møller Larsen (JML) 1. Indledning

Læs mere

Gjøl Private Kraftvarmeværk. Designprojekt Jammerbugt

Gjøl Private Kraftvarmeværk. Designprojekt Jammerbugt Gjøl Private Kraftvarmeværk Designprojekt Jammerbugt NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel. +45 9682 0400

Læs mere

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye røggasvekslere for motorer type Danstoker Indkøb af ny Elkedel

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Sletvej 2E DK 8310 Tranbjerg Tlf.: Fax Euro Therm A/S og halmkedlen i Nexø et anlæg med det hele

Sletvej 2E DK 8310 Tranbjerg Tlf.: Fax Euro Therm A/S og halmkedlen i Nexø et anlæg med det hele Euro Therm A/S og halmkedlen i Nexø et anlæg med det hele Præsentation af: Euro Therm A/S Halmkedlen i Nexø Standard løsningen + Røggaskondensering + Absorptionskøler + DeNOx Evt! Om Euro Therm A/S Stiftet

Læs mere

Integration af el i varmesystemet. Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef

Integration af el i varmesystemet. Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Integration af el i varmesystemet Målsætninger og realiteter 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Hovedpointer r har en vigtig rolle i fremtidens energisystem Afgiftsfritagelsen gør biomasse mere attraktiv

Læs mere

Bilag A: Projektforslag

Bilag A: Projektforslag Bilag A: Projektforslag Projektforslag for Grundvandsvarmepumpe ved Dronninglund Fjernvarme a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

December 2015 HVAM - GL. HVAM KRAFTVARMEVÆRK ALTERNATIVER TIL NUVÆRENDE PRODUKTION

December 2015 HVAM - GL. HVAM KRAFTVARMEVÆRK ALTERNATIVER TIL NUVÆRENDE PRODUKTION December 2015 HVAM - GL. HVAM KRAFTVARMEVÆRK ALTERNATIVER TIL NUVÆRENDE PRODUKTION Analyse for Udarbejdet af NIRAS Projekt nr. 222060 Dokument nr. 1218011408 Version 1 Udarbejdet af LPP Kontrolleret af

Læs mere

Samfundsøkonomiske beregninger

Samfundsøkonomiske beregninger GENERELLE FORUDSÆTNINGER Varierende beregningshorisont Tid Fordel Kalkulationsrente 4,0% Beregningsperiode 20 år Basisår 2017 20 27,3 mio MACRO Beregn intern forrentning Nettoafgiftsfaktor 17% Forvridningsgevinst

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Asger Janfelt Advokat Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 43 J.nr. 11953 aj@energiogmiljo.dk

Læs mere

Godkendelse af varmeprojektforslag for nyt 1,5 MW halmanlæg i Ørnhøj

Godkendelse af varmeprojektforslag for nyt 1,5 MW halmanlæg i Ørnhøj TEKNIK OG MILJØ Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk a.m.b.a. Kjærsvej 13 6973 Ørnhøj Att.: Thorbjørn Madsen Brev sendt pr. mail til [tfm@vtv-vildbjerg.dk] Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.:

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a.

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 31. marts 2014 Revision 23. maj 2014 Projektansvarlig Ansvarlig

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

energypro December 2009 Udskrevet/Side :23:52 / 1 Energiomsætning, Årlig

energypro December 2009 Udskrevet/Side :23:52 / 1 Energiomsætning, Årlig Bilag 2 - VP Morsø scenarie A etape 1+2+3, 8,6 MW fra Thy Bilag 2 Beregning af Energiomsætning for Morsø scenarie A etape 1+2+3, med 1 stk El-kedel, Morsø bioenergi, 8.6 MW fra Thy 14-6-21 17:23:52 / 1

Læs mere

Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014.

Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014. Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014. Vilkårene for de danske naturgasfyrede kraftvarmeværker: Forbrugerne efterspørger:

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina

Læs mere

PROJEKTFORSLAG TVERSTED KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

PROJEKTFORSLAG TVERSTED KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ TVERSTED KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. ETABLERING AF BIO-KEDELANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

ØRSLEV TERSLEV FJERNVARMEFORSYNING FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN V/KLAUS FAFNER

ØRSLEV TERSLEV FJERNVARMEFORSYNING FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN V/KLAUS FAFNER ØRSLEV TERSLEV FJERNVARMEFORSYNING FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN V/KLAUS FAFNER HVAD BLEV UNDERSØGT? Overdragelse af E.ON Produktion og E.ON Varmes ejerskab til et nyt fjernvarmeselskab. Muligheder for en

Læs mere

Skovsgaard Varmeværk. Designprojekt Jammerbugt

Skovsgaard Varmeværk. Designprojekt Jammerbugt Skovsgaard Varmeværk Designprojekt Jammerbugt NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel. +45 9682 0400 Fax

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

Din specialist på biomasseanlæg

Din specialist på biomasseanlæg Case Verdo og Industrivarme er gået sammen og samlet kraftværk af kompetencer i Verdo Energy. Vi har mere end 00 års erfaring med drift af egen energiforsyning, og mere end års erfaring med udvikling og

Læs mere