Kommunal rekruttering i Syddanmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunal rekruttering i Syddanmark"

Transkript

1 Kommunal rekruttering i Syddanmark Marts 2009

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Sammenfatning og konklusion Den demografiske udvikling...7 Befolkningen bliver ældre...7 Der bliver færre i den erhvervsaktive alder Udviklingen i arbejdsstyrken...10 Vil en konjunkturnedgang fjerne risikoen for mangel på arbejdskraft?...11 Er pendling løsningen? Rekruttering til Regionen og kommunerne i Syddanmark...14 Jobskifte før tilbagetrækningsalderen...14 Hvor stor bliver tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet?...16 Ændring af aktiviteten i kommunerne som følge af befolkningsudviklingen Udbud og efterspørgsel af arbejdskraft i Syddanmark Forslag til initiativer...25 Bilag A: Metode til beregning af overslag for tilbagetrækningen...29 Bilag B: Udvidet oversigt over afgang fra arbejdsmarkedet for ansatte i de syddanske kommuner og Region Syddanmark, Bilag C: Af- og tilgang fra kommunerne og Region Syddanmark til den statslige og private sektor, marts marts 2008, fordelt på udvalgte stillinger Bilag D: Tilgangen til udvalgte uddannelser...32 Bilag E: Befolkningsfremskrivninger og flyttemønstre

3 1. Indledning Den foreliggende analyse er resultatet af et møde i kommunaldirektørkredsen i Syddanmark i foråret Beskæftigelsesregionen deltog på mødet med et oplæg om arbejdskraftmangel nu og i fremtiden. I oplægget blev især betydningen af den demografiske udvikling fremhævet. I de efterfølgende drøftelser opstod et ønske om at få belyst den kommunale samt Region Syddanmarks rekrutteringssituation i et tidsperspektiv på 5-10 år. Ønsket var først og fremmest at få en indikation af, om kommunerne står på en brændende platform med alvorlige rekrutteringsproblemer inden for de næste 5-10 år som følge af den demografiske udvikling. En styregruppe og tilhørende arbejdsgruppe blev nedsat. påtog sig sekretariatsopgaven, og analysen er således blevet til i et samarbejde mellem kommunaldirektørkredsen i Syddanmark og Beskæftigelsesregionen. Region Syddanmark har deltaget med en repræsentant i arbejdsgruppen og har især bidraget til afsnittet om pendling og forslag til initiativer. Analysen belyser omfanget af de rekrutteringsproblemer, som den enkelte kommune står over for i de kommende år og præsenterer forskellige bud på løsninger. Det gør analysen velegnet som udgangspunkt for drøftelser i kommunalbestyrelsen/politiske udvalg med henblik på at finde strategier, der kan imødegå eventuelle rekrutteringsproblemer. Rapporten består dels af en hovedrapport med bilagsmateriale og dels af et planchesæt for hver kommune. 3

4 2. Sammenfatning og konklusion Demografi og konjunkturer Rekrutteringssituationen i de næste 5-10 år er grundlæggende, at de ældre årgange i befolkningen, som forlader arbejdsmarkedet, er større end de yngre årgange, der skal erstatte dem, jf. figuren nedenfor. Inden for de næste 10 år mister Syddanmark indbyggere i den erhvervsaktive alder svarende til hele befolkningen i Nyborg mellem 16 og 64 år På vej ud Antal personer På vej ind år 5 år 10 år 15 år 20 år 25 år 30 år 35 år 40 år 45 år 50 år 55 år 60 år Befolkningen fordelt på alder, Syddanmark 2008, kilde: DS og egne beregninger Det stigende antal ældre borgere vil desuden medføre et større behov for kommunale/regionale serviceydelser og dermed personale inden for socialog sundhedsområdet. Inden for de næste år vil rekrutteringssituationen generelt være påvirket af konjunkturnedgangen. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at det er den private sektor, som rammes af faldende beskæftigelse. Inden for den offentlige er der fortsat forventninger om stigende beskæftigelse. Det gælder også i Syddanmark på nær branchen undervisning, hvor der forventes et mindre fald. Konjunkturnedgangen vil på kort sigt kun lette rekrutteringssituationen for de fagbetegnelser, hvor der i udstrakt grad er et fælles arbejdsmarked på tværs af den offentlige og private sektor. Endelig er det vigtigt at se ud over den nuværende konjunkturnedgang og erindre fra tidligere erfaringer, at der efter en konjunkturvending hurtigt kan blive pres på arbejdsmarkedet igen. Overvejes pendling fra de øvrige regioner og øget brug af udenlandsk arbejdskraft som en løsning, er det vigtigt at være opmærksom på, at de øvrige regioner samt de nærmeste nabolande også står over for et faldende befolkningstal i den erhvervsaktive alder. 4

5 Tilbagetrækning i de syddanske kommuner I de syddanske kommuner er det samlet set især: o Lærere (folkeskolen) o Pædagoger o Kontor- og edb-personale o Teknisk personale o Social- og sundhedsassistenter o Social- og sundhedshjælpere o Bioanalytikere (ny betegnelse for Hospitalslaborant - faggruppen er alene relevant for Region Syddanmark) hvor der kan forventes en stor tilbagetrækning til pension inden for de næste 5-10 år. For nogle af områderne samt andre mindre ansættelsesområder med en høj tilbagetrækningsprocent vurderes rekrutteringssituationen dog mindre vanskelig. Derudover har o Sygeplejersker en relativ stor afgang til den private/statslige sektor, og kombineret med en aktuel stor mangel betyder det, at der bør fokus på dem, selv om tilbagetrækningen er relativ beskeden. Rekrutteringssituationen i de syddanske kommuner De 8 områder ovenfor er i dag alle på nær visse områder inden for kontorog edb-personale registreret som mangelområder i Beskæftigelsesregionens overvågning af arbejdsmarkedet. Udviklingen i tilgangen til uddannelserne tyder ikke på, at situationen bliver bedre i de kommende år. Antallet af børn mellem 7 og 16 år falder med 9 % frem til 2018, og antallet af ældre over 65 år stiger med 31 %. I den udstrækning, det slår igennem i behovet for arbejdskraft, vil det afhjælpe manglen på lærere, men forværre manglen på de fire sundhedsuddannelser. Konklusion Analysen af tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet i de kommende 5-10 år lægger op til, at de syddanske kommuner samt Region Syddanmark bør overveje initiativer inden for følgende faggrupper: o Lærere (folkeskolen) o Social- og sundhedsassistenter o Social- og sundhedshjælpere o Sygeplejersker o Bioanalytikere 5

6 De syddanske kommuner arbejder allerede med en række forskellige initiativer til forbedring af rekrutteringssituationen. Som et supplement hertil foreslås, at de syddanske kommuner og Region Syddanmark tager initiativ til fælles projekter med henblik på at forbedre den samlede syddanske rekrutteringssituation for den kommunale/regionale sektor. Det vil være oplagt at have særlig fokus på de 5 fagbetegnelser ovenfor, men herudover er der en række andre områder, hvor rekrutteringssituationen af andre årsager fortsat vil være vanskelig i de næste 5-10 år. Konkret foreslås, at Kommunekontaktrådet i Syddanmark drøfter initiativer inden for: Udvidelse af den effektive arbejdsstyrke ved: o substitution med andre faggrupper på mangelområder, herunder brug/opkvalificering af utraditionelle faggrupper. o at nedbryde barrierer for køn, indvandreres beskæftigelse og personer uden for arbejdsstyrken. o arbejdsorganisering, sygefravær og brug af deltid. o rekruttering og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. Innovation og anvendelse af velfærdsteknologi for at adressere de fremtidige udfordringer, der ligger i at levere bedre, billigere og mere sammenhængende service til borgere, brugere og patienter. Både i den enkelte organisation og tværgående: o Velfærdsteknologi inden for ældreområdet o Metoder til regulering af serviceniveauet o Personalebesparende innovation o Innovation i den offentlige sektor i sammenhæng med Vækstforums arbejde En regional strategi for velfærdsuddannelserne med fokus på den faldende søgning til uddannelserne og det stigende frafald. Image/branding af Syddanmark, hvor der indgår delstrategier for områder med rekrutteringsproblemer. 6

7 3. Den demografiske udvikling Befolkningen bliver ældre Befolkningen i Syddanmark vil ifølge prognoserne stige frem til 2030 med 5 %, hvilket er lige under stigningen på landsplan på 6 %. Udfordringen er altså ikke, at befolkningstallet falder, men at befolkningens aldersprofil ændrer sig, og der bliver flere i de ældre aldersgrupper. Der bliver færre i den erhvervsaktive alder Der bliver flere i de ældre aldersklasser og færre i den erhvervsaktive alder. Figur 1 illustrerer, hvorledes antallet af personer i aldersgrupperne under 59 år med enkelte undtagelser falder i forhold til antallet i 2008, og hvorledes antallet af personer i aldersgrupperne over 60 år stiger. Figur 1: Ændringen i befolkningstallet i Syddanmark i forhold til 2008 fordelt på aldersgrupper år år år år 6-15 år 0-5 år år år Befolkn. i alt Over 80 år år Ændring, antal personer Kilde: Danmarks Statistiks Befolkningsfremskrivning, 2008, og egne beregninger. I den øvrige del af landet forventes en lignende udvikling, men som figur 2 viser, er faldet i antallet af personer i den erhvervsaktive alder størst i regionerne Nordjylland og Syddanmark. På landsplan forventes et fald på 4 % og i Nordjylland og Syddanmark hhv. 10 % og 7 % frem til Faldet i den erhvervsaktive aldersgruppe er for Syddanmark et forholdsvis jævnt fald frem til 2025, hvorefter faldet bliver kraftigere i årerne frem til 2034 og derefter igen et mere moderat fald. 7

8 Figur 2: Udviklingen i antal personer i den erhvervsaktive alder, år, i de 5 regioner og hele landet, indeks: 2008=100 Indeks: 2008= Region Syddanmark Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Midtjylland Region Nordjylland Kilde: Danmarks Statistiks Befolkningsfremskrivning, 2008, og egne beregninger. Den erhvervsaktive befolkning i Syddanmark vil altså være faldende frem til 2030, men der er stor forskel på, hvordan den enkelte kommune i Syddanmark påvirkes af udviklingen. Der forventes fald i befolkningen i den erhvervsaktive alder i alle kommuner i Syddanmark, jf. figur 3. Kommunerne i Trekantområdet og videre over Fyn til Nyborg slipper med mindre fald i den erhvervsaktive befolkning end de øvrige kommuner. Kommunerne med de mindste fald i de årige har dog samtidig de største stigninger i den samlede befolkning. Det er helt overvejende stigninger i aldersgrupperne over 64 år, og dermed undgår disse kommuner ikke budgetmæssige konsekvenser af befolkningsudviklingen. 8

9 Figur 3: Procentvis ændring i hhv. den samlede befolkning og de årige fra 2008 til 2030 fordelt på kommunerne i Syddanmark Fanø Tønder Ærø Aabenraa Faaborg-Midtfyn Sønderborg Haderslev Billund Varde Esbjerg Kerteminde Svendborg Fredericia Nyborg Assens Syddanmark Nordfyns Odense Vejen Kolding Vejle Middelfart Langeland Ændring, % Den samlede befolkning årige Kilde: Danmarks Statistiks Befolkningsfremskrivning, 2008, og egne beregninger. I dette kapitel er der fokus på udviklingen i befolkningstallet, men i et beskæftigelsespolitisk perspektiv er det arbejdsstyrken som et udtryk for udbuddet af arbejdskraft til virksomhederne, som har interesse. Arbejdsstyrken er defineret som summen af antallet af beskæftigede og antallet af ledige. Dermed er der en nær forbindelse mellem arbejdsstyrken og størrelsen af befolkningen i den erhvervsaktive alder. 9

10 4. Udviklingen i arbejdsstyrken Arbejdsstyrken består af alle beskæftigede samt ledige, der er jobsøgende. Dvs. arbejdsstyrken er det relevante udtryk for det udbud af arbejdskraft, som står til rådighed for virksomhederne. I figur 4 er beregnet en prognose for arbejdsstyrken under forudsætning af samme erhvervsfrekvenser som i Dvs. udviklingen i arbejdsstyrken afspejler alene udviklingen i befolkningen i den erhvervsaktive alder. Figur 4: Prognose for udviklingen i arbejdsstyrken, år, i Syddanmark med erhvervsfrekvensen fastholdt som i Syddanmark Antal pers Effekten af Velfærdsaftalen Kilde: Danmarks Statistikbank og egne beregninger Erhvervsfrekvensen er imidlertid ikke konstant. Velfærdsaftalen fra juni 2006 blev netop gennemført for at hæve andelen af befolkningen, som står til rådighed for arbejdsmarkedet. Fra 2019 til 2022 forhøjes aldersgrænsen for efterløn gradvis fra 60 til 62 år. Tilsvarende forhøjes aldersgrænsen for folkepension med 2 år fra 2024 til Yderligere vil aldersgrænserne fremover blive reguleret, hvis den gennemsnitlige levealder stiger. I figur 4 er der indlagt et estimat for effekten af velfærdsaftalen på tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet. Det er dog alene effekten fra de ændrede aldersgrænser, som er indlagt, og den gennemsnitlige levealder er således forudsat uændret. 1 Erhvervsfrekvensen er andelen af befolkningen, som enten er i beskæftigelse eller er jobsøgende. 10

11 Det ses af figur 4, at alene udviklingen i befolkningstallet betyder, at arbejdsstyrken falder fra personer i 2008 til i 2015 og til i Dvs. fald på hhv og personer eller svarende til fald på hhv. 1,5 % og 7,6 %. Går vi videre til 2040, er der et fald på knap personer, svarende til et fald på 10,6 %. Ud fra prognosen for udviklingen i arbejdsstyrken ser der ud til at blive alvorlige mangelproblemer på arbejdsmarkedet i de kommende 20 år. Allerede i dag er der betydelige mangelproblemer. Godt 16 % af de stillingsbetegnelser, som indgår i Beskæftigelsesregionens arbejdsmarkedsbalance, er betegnet som mangelområder. Dvs. områder, hvor virksomhederne melder om forgæves rekrutteringer. Med et fald i arbejdsstyrken i de kommende år kan mangelsituationen kun blive værre. Effekten fra Velfærdsaftalen får ikke indflydelse på de næste 5-10 år, som har hovedfokus i rapporten. Selv efter 2019, hvor Velfærdsaftalen får effekt, er der kun tale om en udsættelse af problemerne med en 5-6 år. Vil en konjunkturnedgang fjerne risikoen for mangel på arbejdskraft? I Økonomisk redegørelse, december 2008, forventes beskæftigelsen på landsplan at falde med personer i 2009 og ledigheden at stige med personer. Tilsvarende tal har andre institutioner været fremme med. Spørgsmålet er derfor, om faldet i arbejdsstyrken, som følge af den demografiske udvikling i de kommende år, bliver modsvaret af et tilsvarende fald i beskæftigelsen? Det vil i givet fald betyde, at den nuværende mangelsituationen ikke forværres eller måske endda afløses af overskud på arbejdskraft. Hertil kan bemærkes, at den nuværende konjunkturnedgang først og fremmest forventes at ramme beskæftigelsen inden for den private sektor. Hvor der forventes et fald i beskæftigelsen i den private sektor på personer i 2009 på landsplan, er der omvendt forventninger om en fortsat stigning i beskæftigelsen i den offentlige sektor på personer 2. Denne tendens viser sig også i Beskæftigelsesregionens opgørelse over forgæves rekrutteringer på det syddanske arbejdsmarked i efteråret Her er der i forhold til efteråret 2007 en samlet nedgang i antallet af forgæves rekrutteringer på 59 %. Inden for typiske offentlige stillinger som social- og sundhedsassistenter/-hjælpere, sygeplejersker samt folkeskolelærere er den samlede nedgang kun på knap 27 %. Selv en hård konjunkturnedgang giver ikke grundlag for at aflyse bekæmpelsen af mangelproblemer som den vigtigste indsats i beskæftigelsespolitikken. Er pendling løsningen? Udpendlingen fra Syddanmark er større end indpendlingen, og det er nærliggende at forsøge at øge indpendlingen og/eller reducere udpendlingen. I vurderingen af potentialet bør figur 2 inddrages, idet befolkningen i den erhvervsaktive alder også falder i de øvrige regioner, selv om faldet er mindre i naboregionerne. 2 Kilde: Økonomisk redegørelse, december Arbejdsmarkedsoverblik, januar

12 Figur 5: Ind- og udpendling til/fra Syddanmark Indpendling fra nabolande som eksempelvis Tyskland og Polen skal tilsvarende vurderes i lyset af de betydelige demografiske problemer, som de står over for i de kommende år, jf figur 6. Figur 6: Udviklingen i den erhvervsaktive befolkning (15-64 år) i de vigtigste rekrutteringslande Sverige Danmark Baltiske lande Polen Tyskland Kilde: Analyserapport 2009,. 12

13 Yderligere skal det bemærkes, at pendling betyder, at selv de kommuner, som ikke bliver specielt hårdt ramt af det faldende antal personer i den erhvervsaktive alder, alligevel vil kunne mærke det i form af færre indpendlere, jf. figur 7. Figur 7. Pendlingsstrømme Kilde: og Region Syddanmark, 2008, Notat om pendling. Anm.: For at forenkle billedet er kun de store pendlingsstrømme vist i figuren. Pendling fra øvrige regioner til kommunerne i Syddanmark udgør mindre end 5 pct. 13

14 5. Rekruttering til Regionen og kommunerne i Syddanmark I de foregående kapitler er rekrutteringssituationen i Syddanmark beskrevet generelt med udgangspunkt i den demografiske udvikling. I dette kapitel fokuseres på rekrutteringssituationen for Region Syddanmark og kommunerne i de næste 5-10 år. Behovet for rekruttering afhænger af: jobskifte før tilbagetrækningsalderen tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet i de kommende 5-10 år. ændring af aktiviteten i kommunerne som følge af befolkningsudviklingen eller andre årsager herunder politisk beslutning om et andet serviceniveau. Jobskifte før tilbagetrækningsalderen FLD 4 opgør i deres lønstatistik, hvor mange der skifter job fra og til den kommunale sektor. Præcist hvor uden for den kommunale sektor der skiftes fra og til, er det dog ikke muligt at afgøre. Der kan være tale om skift fra/til job i staten, den private sektor, offentlige ydelser eller forsørgelse for egne midler. For over 60-årige kan det således bl.a. være til pension, og for de yngre aldersgrupper kan det være skift fra SU til det første job i den kommunale sektor. Afgrænses til aldersgruppen under 60 år, undgås skift til pension, og afgrænses yderligere til aldersgruppen årige, frasorteres skift fra SU til det første job i den kommunale sektor. Dermed kan hovedparten af registreringerne henføres til jobskift mellem hhv. den kommunale og den statslige/private sektor. Herudover er der skift imellem kommunerne, men det vil hovedsagelig være til andre syddanske kommuner og påvirker ikke det samlede udbud i Syddanmark. Tabel 1 viser, at afgrænses til årige, så er nettoafgangen fra den samlede kommunale/regionale sektor med 0,2 % af beskeden størrelse. For personalegrupperne Undervisning og pædagogik mv. og Sundhedspersonale er der positiv nettoafgang. For Teknisk og Administrativt personale er nettoafgangen negativ (dvs. tilgangen til den kommunale/regionale fra den private/statlige sektor er større end afgangen). De tre stillingsbetegnelser med størst nettoafgang: Læger og overlæger (2,4 % eller ca. 200 pers. over en 5-årig periode) Social- og sundhedsassistenter mv. (2,3 % eller ca. 800 pers. over en 5-årig periode) Sygeplejersker (2,1 % eller ca. 650 pers. over en 5-årig periode). 4 FLD står for Det fælleskommunale løndatakontor. 14

15 Afgangen kan være præget af, at opgørelsen er for perioden marts 2007 til marts 2008 med højkonjunktur. Under den nuværende konjunkturnedgang bliver afgangen formentlig mindre. Tabel 1: Af- og tilgang fra kommunerne og Region Syddanmark til den statslige og private sektor, marts marts 2008, fordelt på udvalgte stillinger årige Under 60 år Nettoafgang Antal Andel af ansatte, % Afgang Tilgang Afgang Tilgang Nettoafgang Antal Andel af ansatte, % De syddanske kommuner og Region Syddanmark i alt , ,4 Undervisning og pædagogik mv , ,6 - Lærere , ,7 - Pædagoger , ,2 Sundhedspersonale , ,4 - Bioanalytiker , ,4 - Ergo- og fysioterapeuter , ,9 - Læger og overlæger , ,8 - Social- og sundhedsassistenter mv , ,7 - Social- og sundhedshjælpere mv , ,7 - Sygeplejersker , ,9 Teknisk personale , ,0 - Teknisk personale med mellem ell. lang videregående udd , ,5 Administrativt personale mv , ,4 - Kontor- og edbpersonale , ,6 - Socialrådgiver og socialformidler , ,8 Bem. De 4 hovedområder indeholder udvalgte stillingsbetegnelser svarende til 72 % af alle ansatte i kommunerne og Region Syddanmark. For hvert hovedområde er angivet et eller flere eksempler på de stillingsbetegnelser, som indgår. Bilag B indeholder den fulde liste. Blandt personerne, der skifter job på tværs af sektorerne, vil der være personer som vender tilbage til den sektor de oprindelig kom fra. Der er altså ikke nødvendigvis tale om en varig gevinst eller tab af arbejdskraft. 15

16 Hvor stor bliver tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet? I figur 8 er samtlige ansatte i de syddanske kommuner og Region Syddanmark fordelt på alder. Til sammenligning er også kurven for samtlige beskæftigede i private erhverv i Syddanmark lagt ind i figuren. Figur 8: Samtlige ansatte i Region Syddanmark, de syddanske kommuner og beskæftigede i private erhverv i hele Syddanmark fordelt på aldersgrupper % Under 20 år år år år år år år år år år Over 65 år Region Syddanmark De syddanske kommuner Samtlige beskæftigede i private erhverv i Syddanmark Kilde: FLD og Danmarks Statistikbank samt egne beregninger. Data er fra hhv. marts 2008 og 1. januar Samtlige beskæftigede i Syddanmark ekskl. brancherne Offentlig administration, Undervisning, Sundhedsvæsen og Sociale institutioner er anvendt som et udtryk for beskæftigede i private erhverv. Det ses, at aldersprofilen er ældst i de syddanske kommuner, lidt yngre i Region Syddanmark og yngst for beskæftigede i private erhverv i Syddanmark. I løbet af de næste 5-10 år vil de årige og de årige rykke ind i aldersgrupperne, hvor tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet gør sig gældende. I tabel 2 er tilbagetrækningen beregnet ved hjælp af en overslagsmetode baseret på beskæftigelsesgrader for de relevante aldersgrupper og stillingstyper (se bilag A). Tabellen omfatter ansatte i de syddanske kommuner og Region Syddanmark for udvalgte stillingsbetegnelser. Der er foretaget beregninger på de to 5-årsperioder og

17 Tabel 2: Oversigt over afgang fra arbejdsmarkedet for ansatte i de syddanske kommuner og Region Syddanmark i alt og for udvalgte stillingsbetegnelser, Ansatte Forlader arbejdsmarkedet Andel Antal Antal Antal I % af Over over antal I alt 50 år 50 år, % ansatte De syddanske kommuner og Region Syddanmark i alt , Undervisning og pædagogik mv , Lærere (folkeskolen) , Pædagoger , Sundhedspersonale , Bioanalytikere , Ergo- og fysioterapeuter , Læger og overlæger , Social- og sundhedsassistenter mv , Social- og sundhedshjælpere mv , Sygeplejersker , Teknisk personale , Teknisk personale med mellem ell. lang videregående udd , Administrativt personale mv , Kontor- og edb-personale , Socialrådgiver og socialformidler , Bem. Tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet er beregnet ud fra beskæftigelsesgraderne i 2007 i Syddanmark fordelt på alder (kilde: jobindsats.dk og uvm.dk). De 4 hovedområder indeholder udvalgte stillingsbetegnelser svarende til 72 % af alle ansatte i kommunerne og Region Syddanmark. For hvert hovedområde er angivet et eller flere eksempler på de stillingsbetegnelser, som indgår. Bilag A indeholder den fulde liste. Generelt er det tekniske personale samt undervisning og pædagogik hårdere ramt end de øvrige områder. For teknisk personale er forklaringen, at der i denne gruppe indgår et stort antal rengøringsassistenter med en høj tilbagetrækningsprocent. Sundhedsområdet ligger generelt lavere end gennemsnittet for alle ansatte, men det dækker over store forskelle i- mellem de enkelte stillingsbetegnelser. Både bioanalytikere, social- og sundhedshjælpere/-assistenter ligger over gennemsnittet. Kommunerne rammes i forskellig grad, men bortset fra de mindre ø-kommuner er der ikke markante forskelle imellem kommunerne. De ligger alle med tilbagetrækningsandele på mellem 23 % og 28 % bortset fra det tekniske personale. I figur 9 er de 4 hovedområder fordelt på kommuner. 17

18 Figur 9: Tilbagetrækningen inden for de 4 personaleområder som andel af ansatte i alt inden for området, Undervisning og pædagogik Sundhedspersonale 18

19 Teknisk personale Administrativt personale Kilde: FLD og egne beregninger. 19

20 Suppleres tabel 2 med bilag B, og udvælges de områder, hvor tilbagetrækningsprocenten er høj, og/eller hvor ansættelsesområdet er af en vis størrelse, er det især følgende områder, som træder frem: - Lærere og pædagoger - Kontor- og edb-personale - Teknisk personale - Social- og sundhedsassistenter/-hjælpere - Bioanalytikere Omvendt viste tallene for jobskifte til den private/statslige sektor, at afgangen fra den kommunale/regionale sektor for sygeplejersker er relativ stor, selv om afgangen til pension i sig selv er relativ beskeden. I den første 5-årsperiode kan konjunktursituationen dog reducere afgangen til den private sektor. Størrelsen af tilbagetrækningen medfører imidlertid ikke nødvendigvis rekrutteringsproblemer, hvis udbuddet er tilstrækkeligt stort eller aktivitetsniveauet reduceres. Ændring af aktiviteten i kommunerne som følge af befolkningsudviklingen Aktivitetsniveauet i kommunerne kan ændres som følge af en politisk beslutning om et andet serviceniveau og/eller som følge af ændringer i efterspørgslen efter kommunale ydelser. En væsentlig faktor bag ændringer i efterspørgslen er ændringer i antallet af børn og unge samt ældre. Figur 10: Udviklingen i antallet af børn og unge samt ældre i Syddanmark, , Indeks: 2008= ,0 130,0 Indeks:2008= ,0 110,0 100,0 90,0 80, Kilde: Danmarks Statistikbank og egne beregninger. 0-6 år 0ver 65 år 7-16 år 20

21 Figur 10 viser, at de dele af den kommunale sektor, som vedrører børn og unge, skal forholde sig til et fald i antallet af 0-6-årige på 7 % og et fald i antallet af 7-16-årige på 9 % frem til Omvendt vil der alt andet lige være en stigning i efterspørgslen efter kommunale serviceydelser til ældre, idet antallet af ældre stiger med 31 % frem til Antallet af ældre stiger i alle syddanske kommuner fra 2008 til 2018, men som det fremgår af figur 11, er det med varierende styrke. Figur 11: Den procentvise ændring i antallet af personer over 65 år i befolkningen fra 2008 til 2018 fordelt på kommuner. Figur 12: Andel af personer i befolkningen over 65 år, Syddanmark 2008 % 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Ærø Langeland Fanø Faaborg-Midtfyn Kilde: Danmarks statistik og egne beregninger. Sønderborg Nyborg Kerteminde Tønder Svendborg Haderslev Middelfart Varde Aabenraa Assens Nordfyns Vejen Syddanmark Fredericia Billund Vejle Esbjerg Kolding Odense 21

22 I figur 13 er konsekvenserne af udviklingen i antallet af børn/unge og ældre for efterspørgslen efter udvalgte faggrupper illustreret for Syddanmark. Udgangspunktet er et uændret forhold mellem antallet af ansatte i faggruppen og antallet i de relevante aldersgrupper. For sundhedsfaggrupperne er det antaget, at indlæggelseskvoten for de forskellige aldersgrupper er uændret. For de kommunalt ansatte er det yderligere forudsat, at 80 % af arbejdstiden er relateret til pleje og praktisk hjælp til aldersgruppen over 65 år. Figur 13: Fremskrivning af behovet for udvalgte faggrupper i Syddanmark som følge af flere ældre og færre børn/unge i befolkningen Antal personer Lærere Social- og sundhedsassistenter mv. Sygeplejersker Pædagoger (daginst.&døgninst.) Social- og sundhedshjælpere mv. Kilde: FLD, DS og egne beregninger. Færre børn og unge betyder, at behovet for folkeskolelærere og pædagoger falder med hhv og personer, svarende til hhv. 9 % og 8 %, over hele 10-årsperioden. Omvendt betyder stigningen i antallet af ældre, at behovet for sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter/-hjælpere stiger med hhv , og personer, svarende til hhv. 16 %, 21 % og 24 %. 22

23 6. Udbud og efterspørgsel af arbejdskraft i Syddanmark Vurderingen af evt. rekrutteringsproblemer forudsætter, at rekrutteringsbehovet sammenholdes med udbuddet af arbejdskraft med de rette kvalifikationer. En prognose for det årlige antal dimittender i Syddanmark kan imidlertid ikke uden videre kobles med data for rekrutteringsbehovet i de syddanske kommuner. Arbejdsmarkedet for dimittender i Syddanmark kan ikke betragtes isoleret fra resten af landet. Det gælder i særlig grad for de videregående uddannelser. Det er ikke muligt ud fra de data, der er til rådighed, at afgøre, hvor stor en del af udbuddet der kan indgå i dækning af det syddanske rekrutteringsbehov. Hertil kommer, at flere af uddannelserne lige så vel kan anvendes i den private som i den kommunale sektor. Det, der står klart, er, at aldersgruppen år i de senere år har udgjort et stigende antal og også vil gøre det i årene frem. Det giver stigende afgang til pension, som det fremgår af tabel 4, når tilbagetrækningen i perioden og sammenlignes. Tabel 4: Ændringen i tilbagetrækningen i den kommunale sektor i Syddanmark fra og De syddanske kommuner og Region Syddanmark i alt Forlader arbejdsmarkedet, Forlader arbejdsmarkedet, Ændring % Undervisning og pædagogik mv Lærere (folkeskolen) Pædagoger Sundhedspersonale Bioanalytikere Ergo- og fysioterapeuter Læger Social- og sundhedsassistenter Social- og sundhedshjælpere Sygeplejersker Teknisk personale Teknisk personale med mellem eller lang videregående udd Administrativt personale mv Kontor & edb Socialrådgiver I Arbejdsmarkedsbalancen fra 1. januar 2009 er alle stillingsbetegnelserne i tabel 4 på nær ergoterapeut og visse fagbetegnelser inden for kontorpersonale på listen over mangelom- 23

24 råder, dvs. områder, hvor virksomhederne har haft forgæves rekrutteringer. Tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet i de kommende år vil bidrage til et fortsat stramt arbejdsmaked. Samtidig har antallet af optagne på udvalgte syddanske uddannelsesinstitutioner været konstant eller faldende i de senere år (bilag C). Bemærk at der har været et meget kraftigt fald i antallet af optagne på lærer- og pædagoguddannelsen. For bioanalytikere vil udbuddet stige markant om ca. 4 år. Fra efteråret 2009 udbydes uddannelsen i Syddanmark med 70 pladser. Det vil formodentlig fjerne rekrutteringsproblemet i løbet af 2. halvdel af 10-årsperioden. Alt efter stillingstype kan det faldende antal børn og unge og stigende antal ældre forværre eller reducere mangelproblemerne. For sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter/- hjælpere vil behovet stige med hhv. 16 % og godt 20 % for hele 10-årsperioden. Behovet for lærere og pædagoger vil omvendt falde med ca. 8 %. I den første 5-årsperiode vil rekrutteringssituationen for teknisk og administrativt personale formentlig aftage. Her er der i forvejen en relativ høj nettotilgang fra den private sektor, og ledige som følge af konjunkturnedgangen vil relativt let kunne varetage job i den kommunale/regionale sektor. I vurderingen af rekrutteringssituationen for kontor- og edb-personale er spørgsmålet, om anvendelsen af ny teknologi/organisering og andre personaletyper vil reducere det fremtidige behov for denne type arbejdskraft i takt med faldet i arbejdsstyrken. Efterspørgslen efter sundheds- og pædagogisk personale vil derimod fortsat være høj. I den kommende 10-årsperiode er den samlede vurdering, at rekrutteringssituationen bliver særlig vanskelig for: o Lærere (folkeskolen) o Sygeplejersker o Social- og sundhedsassistenter o Social- og sundhedshjælpere o Bioanalytikere. 24

25 7. Forslag til initiativer Der er allerede en lang række initiativer i gang eller under overvejelse i de syddanske kommuner og Region Syddanmark. I tabel 5 er anført eksempler 5. Tabel 5: Eksempler på initiativer til forbedring af rekrutteringssituationen i de syddanske kommuner og Region Syddanmark Type Tiltrække Rekruttere Fastholde (Kan også anvendes i forhold til grupperne vedr. tiltrækning og rekruttering) Udvikle Initiativ Image/branding Udvikle kommunens image ved at brande den som idrætsby, kulturby, uddannelsesby mv. Omdømme - Offensiv og handlingsorienteret Den gode historie/ Storytelling Medierne Modernisering af stillingsannoncer Synlighed på jobmesser, uddannelsesdage o.lign. Udforme velkomstpakker til nytilflyttere. Skaf en medarbejder og få resultatløn Bedre/tættere relationer til de uddannelsesinstitutioner som man primært rekruttere fra (Garantere studiejob, med henblik på ansættelse når studierne er færdiggjorte). Synlighed på uddannelsesinstitutionerne Strategisk målretning af rekrutteringsmetoden i forhold til målgruppen der søger Nydanskere - aktiviteter til at fremme integrationen af nydanskere. Udenlandsk arbejdskraft - Afdække potentialet for udenlandsk arbejdskraft og afklare mulige indsatser til at fremme denne mulighed Personalegoder Familievenlig Fleksibilitet Seniorpolitik Hjemmearbejdsplads Interne jobskift Nye medarbejdere særlige introduktionsprogrammer, karriereudvikling, støtte gennem vejleder- og mentorordninger. Unge medarbejdere hvordan er betingelserne for en ung medarbejder i forhold til mentor, vejleder, turnus, uddannelsesplaner og arbejdsområdets kultur mv. Sygefravær klar politik på området Opmærksomhed på alternativer til førtidspension og efterløn Fokus på arbejdsmiljøet Fysisk/ psykisk Forbedre mulighederne for at deltidsansatte kan gå op i tid Talentudvikling Internt Omskoling Opprioritere videreuddannelse både af ledere og medarbejdere Klarlægge karrieremuligheder 5 Tabellen tager især udgangspunkt i Ledere og medarbejdere, nu og i fremtiden, Esbjerg kommune, januar 2008, men der er også eksempler fra bl.a. Billund og Kolding kommuner. 25

26 De fleste initiativer i tabel 5 har den enkelte kommune eller kommunale institution som udgangspunkt. Hovedsigtet er således ikke at forbedre den samlede rekrutteringssituation for de syddanske kommuner. Det er derfor ikke nødvendigvis et spørgsmål om at opfinde nye initiativer, men snarere at løfte nogle af eksemplerne fra tabel 5 op på et fælles regionalt niveau. Eksemplerne i tabel 5 kan suppleres/uddybes med yderligere syv typer initiativer: Image/branding af Syddanmark. Der er en stor nettofraflytning af årige til Hovedstaden (se bilag E). Undersøgelser viser, at en stor andel af de unge fra Syddanmark, som gennemfører en uddannelse, ikke forbliver/vender tilbage til Syddanmark efter endt uddannelse 6 : Et fælles image/branding-initiativ for hele Syddanmark vil både motivere egne borgere til at vende tilbage til Syddanmark og tiltrække kvalificeret arbejdskraft fra den øvrige del af landet samt udlandet. Det kan overvejes at lade initiativet indeholde delinitiativer målrettet folkeskolelærere, social- og sundhedsassistenter/-hjælpere, sygeplejersker og bioanalytikere. Iværksættes initiativet med elementer målrettet de 5 faggrupper, bør det koordineres med den nationale rekrutteringskampagne for sundhedsuddannelserne, der lanceres i løbet af april 2009 som et fælles projekt mellem KL, Danske Regioner, Rektorkollegiet og FTF. Yderligere er der et nationalt brandingprojekt af den offentlige sektor undervejs som en udløber af trepartsaftalen vedr. kvalitetsreformen. Gennem koordinering med de nationale kampagner kan der skabes synergi, og uklarhed i kommunikationen undgås. En regional strategi for velfærdsuddannelserne med: Fokus på den faldende søgning til uddannelserne og det stigende frafald. Forankring i Strategisk Uddannelses Råd (SUR), der har repræsentanter for uddannelsesinstitutionerne, sygehusledelse, det sociale område og kommunerne. SUR sekretariatsbetjenes af Region Syddanmark. Anvendelse af ny teknologi kan frigøre personale og dermed reducere rekrutteringsbehovet. Det kan eksempelvis være: 7 Installation af blodtryksmålere hjemme hos ældre til forebyggelse af slagtilfælde, som ellers ville lægge beslag på plejepersonale. Patientkufferter, som muliggør behandling af eksempelvis rygerlunger i hjemmet. Håndholdte computere til personalet i hjemmeplejen med oplysninger om patienten (medicinforbrug mv.) eller ændringer i dagens arbejdsrute. Robotgulvvaskere og -støvsugere kan reducere personaleforbruget til rengøring i ældreplejen. 6 Uddannelsesbalancer, Region Syddanmark, september Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren, Rambøll Debatoplæg om teknologi i velfærden, IDA & KL s debatoplæg om velfærdsteknologi, marts 2008 Borgernær Service, Finansministeriet, juni

27 Bevægelsessensorer og GPS-sporing kan aflaste personalet med opsyn med demente. Omorganiseringer og nye måder at tilrettelægge arbejdet på: Deltidsansættelser er meget udbredt i den kommunale sektor. En ændring i deltidskvoten vil kunne reducere rekrutteringsbehovet betydeligt. 8 Brug af LEAN-metoder kan være værktøjet til at finde frem til effektive arbejdsgange. Region Syddanmark har gode erfaringer med deres opgaveflytningsstrategi på sundhedsområdet. Det er et værktøj, som kan lette rekrutteringssituationen på nøgleområder. 9 Regulering af serviceniveauet kan være en måde at reducere behovet for rekruttering af arbejdskraft: Brugerbetaling på eksempelvis praktisk hjælp i hjemmet på ældreområdet giver en afklaring af borgernes behov for denne type service. Alternativt kan der reguleres direkte i de kommunale servicetilbud, der tilbydes borgerne. Behovet for folkeskolelærere kan eksempelvis reguleres direkte gennem klassekvotienten. Økonomiske tilskyndelser til at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Ud over lokale aftaler på den enkelte virksomhed er der en række statslige ordninger med henblik på at tilskynde seniorer til at udskyde deres tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet: Skattenedslag på op til kr. til 64-årige, som har været fuldtidsbeskæftigede siden de var 60 år. Ret til opsat pension for 65-årige, som udskyder deres overgang til folkepension til gengæld for en højere løbende pensionsudbetaling, når det senere bliver aktuelt kr. s fradrag for folkepensionister for arbejdsindkomst før der modregnes i pensionen. Udenlandsk arbejdskraft vil stadig være et vigtigt supplement, hvor der ikke kan rekrutteres indenlandsk. Både Region Syddanmark og flere af kommunerne har gode erfaringer med rekruttering i især Tyskland og Østrig. Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg har tætte samarbejdsrelationer med kommunen samt erhvervsrådet. Det sikrer smidig og hurtig sagsbehandling, hurtig og nem boliganvisning og hjælp til ægtefællejob. Regionale initiativer kan være med til at lette rekrutteringen og fastholde udenlandsk arbejdskraft. Endelig skal det fremhæves, at et mindre sygefravær betyder et større effektivt udbud af arbejdskraft. Finansministeriet anslår, at en reduktion i sygefraværet med gennemsnitligt 2 dage pr. år pr. ansat kan imødekomme 20 % af rekrutteringsbehovet inden for den offentlige sektor. 8 Deltid årsag til mangel på pædagoger og sygeplejersker, Samspil.info, AMS, Nr. 14, 4. marts Region Syddanmark har oprettet en hjemmeside for opgaveflytning med henblik på udveksling af erfaringer, ideer og videreudvikling: 27

28 Forslag til fælles syddanske initiativer Der er behov for initiativer, som har fokus på hele regionen. De kan med fordel forankres i Kommunekontaktrådet i Syddanmark, hvor samtlige syddanske kommuner og Region Syddanmark er repræsenteret. Konkret foreslås følgende initiativer: Udvidelse af den effektive arbejdsstyrke ved: Substitution med andre faggrupper på mangelområder, herunder brug/opkvalificering af utraditionelle faggrupper At nedbryde barrierer for køn, indvandreres beskæftigelse og personer uden for arbejdsstyrken Arbejdsorganisering, sygefravær og brug af deltid Rekruttering og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. Innovation og anvendelse af velfærdsteknologi for at adressere de fremtidige udfordringer, der ligger i at levere bedre, billigere og mere sammenhængende service til borgere, brugere og patienter. Både i den enkelte organisation og tværgående: Velfærdsteknologi inden for ældreområdet Metoder til regulering af serviceniveauet Personalebesparende innovation Innovation i den offentlige sektor i sammenhæng med Vækstforums arbejde. En regional strategi for velfærdsuddannelserne med fokus på den faldende søgning til uddannelserne og det stigende frafald. Image/branding af Syddanmark, hvor der indgår delstrategier for faggrupper med rekrutteringsproblemer. 28

29 Bilag A: Metode til beregning af overslag for tilbagetrækningen I figuren nedenfor er illustreret, hvordan et overslag for tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet til efterløn/pension kan konstrueres for 5-årsperioden I løbet af 5-årsperioden vil personerne i de viste aldersgrupper rykke videre til næste aldersgruppe. Et overslag for tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet kan beregnes ud fra beskæftigelsesgraderne for hhv. aldersgruppen år og år. Tilsvarende kan tilbagetrækningen for aldersgruppen år beregnes, når aldersgruppen rykker videre til 65+ år i løbet af 5-årsperioden. Dvs. de personer reduceres som følge af tilbagetrækning til efterløn til personer i løbet af 5-årsperioden. Tilsvarende reduceres de personer i aldersgruppen år i 2008 til personer i aldersgruppen 65+ år. De personer i aldersgruppen 65+ år i 2008 antages, at reduceres til 0 i løbet af de 5 år. Afgangen til efterløn/pension bliver således summen af differencerne mellem nabo - aldersgrupperne samt hele aldersgruppen 65+ år og altså svarende til personer. I dette simple overslag vil der også være inkluderet afgang til eksempelvis førtidspension, og der er ikke korrigeret for skift til andet job inden for et andet fagområde. Den sidste mulighed vil formodentlig være af begrænset omfang. Metoden har den fordel, at det ikke forudsættes, at de forskellige aldersgrupper har været lige store. Figur 1: Anvendelse af beskæftigelsesgrader fordelt på alder til beregning af overslag på tilbagetrækningen i 5-årsperioden med samtlige ansatte i de syddanske kommuner som eksempel 2008: år år 65+ år : år år 65+ år Tilbagetrækning : ( ) = ( ) = =

30 Bilag B: Udvidet oversigt over afgang fra arbejdsmarkedet for ansatte i de syddanske kommuner og Region Syddanmark, I alt Ansatte Over 50 år Andel over 50 år, % Antal Forlader arbejdsmarkedet Antal Antal I % af antal ansatte De syddanske kommuner og Region Syddanmark i alt , Undervisning og pædagogik mv , Bibliotekarer Dagplejere Lærere (folkeskolen) Pædagoger, daginst , Pædagoger, døgninst , Sundhedspersonale , Bioanalytikere , Ergoterapeuter , Ernæringsassistenter , Fysioterapeuter , Jordemødre , Læger , Lægesekretærer , Overlæger, lægelige chefer m.v , Psykologer , Radiografer , Social- og sundhedsassistenter mv , Social- og sundhedshjælpere mv , Sygehusportører , Sygeplejersker , Tandlæger , Økonomaer , Teknisk personale , Arkitekter , Bygningskonstruktører , Ingeniører , Rengøringsassistenter , Administrativt personale mv , Jurister og økonomer , Kontor- og edbpersonale , Magistre og bachelorer m.fl , Socialrådgiver og socialformidler , Kilde: FLD og egne beregninger 30

31 Bilag C: Af- og tilgang fra kommunerne og Region Syddanmark til den statslige og private sektor, marts marts 2008, fordelt på udvalgte stillinger årige Under 60 år Nettoafgang Nettoafgang Antal Andel af ansatte, % Afgang Tilgang Afgang Tilgang Antal Andel af ansatte, % De syddanske kommuner og Region Syddanmark i alt , ,4 Undervisning og pædagogik mv , ,6 - Bibliotekarer , ,2 - Dagplejere , ,2 - Lærere (folkeskolen) , ,7 - Pædagoger, daginst , ,9 - Pædagoger, døgninst , ,9 Sundhedspersonale , ,4 - Bioanalytikere , ,4 - Ergoterapeuter , ,6 - Ernæringsassistenter , ,0 - Fysioterapeuter , ,9 - Jordemødre , ,9 - Læger , ,9 - Lægesekretærer , ,4 - Overlæger, lægelige chefer m.v , ,5 - Psykologer , ,5 - Radiografer , ,4 - Social- og sundhedsassistenter mv , ,7 - Social- og sundhedshjælpere mv , ,7 - Sygehusportører , ,9 - Sygeplejersker , ,9 - Tandlæger , ,2 - Økonomaer , ,0 Teknisk pesonale , ,0 - Arkitekter , ,7 - Bygningskonstruktører , ,3 - Ingeniører , ,5 - Rengøringsassistenter , ,9 Administrativt personale mv , ,4 - Jurister og økonomer , ,9 - Kontor- og edbpersonale , ,6 - Magistre og bachelorer m.fl , ,7 - Socialrådgiver og socialformidler , ,8 31

32 Bilag D: Tilgangen til udvalgte uddannelser I figur 1 nedenfor er udviklingen i antal optagne på udvalgte uddannelser på landsplan under den koordinerede tilmelding illustreret. Det ses, at antallet af optagne på lærer- og pædagoguddannelsen er faldet markant i de senere år. Figur 1: Antal optagne under den koordinerede tilmelding, landsplan. Indeks: 2002= Folkeskolelærer Sygeplejerske og radiografuddannelser Pædagog Bioanalytiker Socialrådgiver Kilde: Den koordinerede tilmelding, og egne beregninger. I figur 2 er tilsvarende vist udviklingen i antal optagne på udvalgte uddannelser i Syddanmark i perioden 2001 til Figur 2: Antal optagne på udvalgte uddannelser i Syddanmark. 110,0 Indeks: 2001= ,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50, Lærer Sygeplejerske Social- og sundhedshjælper Pædagog Social- og sundhedsassistent Kilde: Undervisningsministeriet, og egne beregninger 32

33 Bilag E: Befolkningsfremskrivninger og flyttemønstre Da stort set alle borgere mellem 16 og 64 år i fremskrivningsperioden er født i 2008 eller tidligere, er det ikke her, at der på mellemlang sigt kan igangsættes initiativer, som kan gøre en forskel. Mulighederne for at ændre dødeligheden må ligeledes antages at være begrænsede. Tilbage er der flyttemønstre og herunder ind- og udvandring, som fordrer en overvejelse. Befolkningsfremskrivninger er baseret på forudsætninger om bl.a. flyttemønstre. Som det fremgår af side 7, er udgangspunktet den gennemsnitlige til- og fraflytning i perioden Dette flyttemønster fastholdes i hele fremskrivningsperioden. I figur 3 er nettotilflyttere til Syddanmark i 2007 fordelt på aldersgrupper. Der er tale om indenlandske flytninger fra og til de 4 øvrige regioner. Det ses, at der er et samlet nettotilflytterunderskud for årrige på personer i Syddanmark. Årsagen til underskuddet i nettotilflytningen skal findes i aldersgruppen år og i mindre grad de årige. I alle de øvrige aldersklasser er der en positiv nettotilflytning. Forklaringen er formodentlig en stor fraflytning i forbindelse med valg af uddannelse. Figur 3: Nettotilflyttere til Syddanmark fordelt på alder, år år I alt år Over 70 år år år år år år 6-15 år 0-5 år Antal personer Kilde: Danmarks Statistikbank og egne beregninger. Fordelt på fra-/tilflytterregion viser det sig, at det især er Region Hovedstaden og Region Midtjylland, som Syddanmark har et nettotilflytterunderskud over for, jf. tabel 1. På kort og mellemlangt sigt er ændringer i flyttemønstret den eneste mulighed for at påvirke antallet af borgere i den erhvervsaktive alder. 33

Samlet bilagsmateriale til. Kommunal Rekruttering i Syddanmark

Samlet bilagsmateriale til. Kommunal Rekruttering i Syddanmark Samlet bilagsmateriale til Kommunal Rekruttering i Syddanmark Indhold Assens - - - - - - - - - - - 1 Nordfyn - - - - - - - - - - - 14 Billund - - - - - - - - - - - 2 Region Syddanmark - - 15 Esbjerg -

Læs mere

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland. Pixi-udgave

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland. Pixi-udgave Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Pixi-udgave Indholdsfortegnelse Forord 3 1 Der bliver rift om de velfærdsuddannede 4 2 Social- og sundhedsområdet 7 3 Det pædagogiske område 15 Udarbejdet af

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET NOVEMBER 213 REGION HOVEDSTADEN BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET PIXI-RAPPORT 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADEN 3 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Overordnede konklusioner 2 3 De

Læs mere

Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft

Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft 09-0581 20.05.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft Der er bred opfattelse af, at der fremadrettet vil være mangel på kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Prognose for tilbagetrækning for ansatte i komuner og regioner

Prognose for tilbagetrækning for ansatte i komuner og regioner 6. juli 2017 Prognose for tilbagetrækning for ansatte i komuner og regioner Stigende behov for personale frem mod 2026: Som følge af at mange FOA-ansatte nærmer sig pensionsalderen vil der blandt flere

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND JANUAR 213 KKR MIDTJYLLAND, REGION MIDTJYLLAND OG BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND PIXI-RAPPORT 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND 3 INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring

Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring Indholdsfortegnelse Resume... 3 Arbejdsstyrken og den demografiske udfordring... 4 Figur 1 Fremskrivning af arbejdsstyrken i Nordjylland... 4 Figur 2 Fremskrivning

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 30. november 2009 Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark Siden efteråret 2008 har ledigheden været stigende inden for næsten alle

Læs mere

UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024

UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024 MARTS 2015 REGION SYDDANMARK UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024 RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET Den 23. september 2010 Ref NKS nks@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013 Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 213 Kapitel 6: Elever og studerende på uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark Afsnit 6.6 Fremskrivning af ansøger- og klassetal i

Læs mere

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID 16. oktober 28 ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID Hovedudfordringen de kommende par år bliver ikke generel mangel på arbejdskraft i den private sektor, men nærmere mangel på job. Opgørelser

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Borgernær service vil mangle 25.000 medarbejdere

Borgernær service vil mangle 25.000 medarbejdere Organisation for erhvervslivet 31. oktober 2008 Borgernær service vil mangle 25.000 medarbejdere AF ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK OG CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I SUNDHEDSFAGENE

MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I SUNDHEDSFAGENE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I SUNDHEDSFAGENE BRUG FOR FLERE Beskæftigelsesregion Nordjylland, juni 2008 MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I STORE OG SMÅ SUNDHEDS- FAG Rekrutteringssituationen for bioanalytikere, ergoterapeuter,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Social og Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn Bilag til pkt. 9.1 Juni 2015 1 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) på Fyn Fig. 2. Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

Så velfærdskæden ikke hopper af...

Så velfærdskæden ikke hopper af... Så velfærdskæden ikke hopper af... Temamøder om udvikling af en national handlingsplan for de videregående velfærdsuddannelser Temamøde 1: Øget rekruttering til uddannelserne 8. januar 2009 i Danske Regioner,

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år

Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år 30. august 2007 Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i juli måned 2007 var

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Esbjerg Kommune 2008 1 Region Syddanmark Strategi og analyse Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har

Læs mere

KL s personaleøkonomiske beregner

KL s personaleøkonomiske beregner KL s personaleøkonomiske beregner Vejledning: Her kan du beregne konsekvenserne af at ændre ved sygefraværet, personaleomsætningen, afgangsmønstret, demografi samt andelen af deltidsansatte for 11 udvalgte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy 1 ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy INDHOLD I MIT OPLÆG 2 Kort om formålet med og rammer for analysen Hovedresultater fra analysen

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland November 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d 2 0 2 0 RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Dato: 23. maj 2017 COWI A/S har udarbejdet en analyse af den private servicesektor

Læs mere

Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år

Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at analysere udviklingen i arbejdsstyrken for personer over 60 år i lyset af implementeringen

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde. 1. Udvikling i arbejdsstyrken i har 93.800 personer i arbejdsstyrken i 2011,

Læs mere

N G EN I KOMMUNERNE PÅ

N G EN I KOMMUNERNE PÅ S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT NI N G EN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 10. juni 2009 Ref AKA aka@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt ansatte Som det ses i tabel 1, er fordeling af

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 15-03-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland Marts 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Sorteret alfabetisk Lønmodel O/P Gruppe Sektor Køn Undergruppe Antal De lokale tillægs andel Yderpunktsberegning

Sorteret alfabetisk Lønmodel O/P Gruppe Sektor Køn Undergruppe Antal De lokale tillægs andel Yderpunktsberegning Sorteret alfabetisk Lønmodel O/P Gruppe Sektor Køn Undergruppe Antal De lokale tillægs andel Yderpunktsberegning 3a 1 Arkitekter Staten Mand Gruppe 1 45 18,23 19,83 3a 1 Arkitekter Staten Kvinde Gruppe

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 011 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne 08-1230 - 20.11.2009 Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne Danmark står over for en periode med stigende ledighed. Der vil imidlertid fortsat være mangel på arbejdskraft i nogle sektorer. Der er dokumentation

Læs mere

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE Beskæftigelsesregion Nordjylland, november 2010 BRUG FOR FLERE FAG- LÆRTE Der skal uddannes mange flere faglærte for at fylde pladserne ud efter dem, der forlader

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

Notat om uddannelsesinstitutioner med faldende elevantal

Notat om uddannelsesinstitutioner med faldende elevantal Notat om uddannelsesinstitutioner med faldende elevantal Indledning Foranlediget af lukningen af Skårup Seminarium har Regionsrådet ønsket at få en beskrivelse af ansøgnings- og optagelsesmønsteret til

Læs mere

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

Job for personer over 60 år

Job for personer over 60 år Job for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB @kl.dk Seniorerne over 60 år fortsætter i stigende grad på arbejdsmarkedet, men hvilke job er de beskæftiget i, og i hvor høj grad er seniorerne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark Pressemeddelelse: 26. april Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i marts måned var på 3,7 % af arbejdsstyrken.

Læs mere

Udviklingen på det fynske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedskontor Syd

Udviklingen på det fynske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedskontor Syd Udviklingen på det fynske arbejdsmarked Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016 Opsvinget i dansk økonomi fortsætter. Målt ved BNP er tempoet ikke højt, men beskæftigelsen er i

Læs mere

Sådan går det i. ærø. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. ærø. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i ærø Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Ærø Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Ærø Kommune. Den handler blandt

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 21-03-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn marts 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Sådan går det i. fanø. Kommune. beskæftigelsesregion syddanmark

Sådan går det i. fanø. Kommune. beskæftigelsesregion syddanmark Sådan går det i fanø Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Fanø Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Fanø Kommune. Den handler blandt

Læs mere

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne 08-1230 - 23.2.2009 Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne Danmark står over for en periode med stigende ledighed. Der vil imidlertid fortsat være mangel på arbejdskraft i nogle sektorer. Der er dokumentation

Læs mere

Sådan går det i. faaborg-midtfyn. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. faaborg-midtfyn. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i faaborg-midtfyn Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Faaborg-Midtfyn Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Stor gevinst ved at hindre nedslidning

Stor gevinst ved at hindre nedslidning 21 217 219 221 223 22 227 229 231 233 23 237 239 241 243 24 247 249 21 23 2 27 29 Flere gode år på arbejdsmarkedet 23. december 216 Stor gevinst ved at hindre nedslidning Den kommende stigning i pensionsalderen

Læs mere

DØR-rapporten forår 2012 udvikling i strukturel beskæftigelse frem mod 2020 sammenlignet med FM s fremskrivning

DØR-rapporten forår 2012 udvikling i strukturel beskæftigelse frem mod 2020 sammenlignet med FM s fremskrivning Notat Udkast 2. maj 212 DØR-rapporten forår 212 udvikling i strukturel beskæftigelse frem mod 22 sammenlignet med FM s fremskrivning I DØR s forårsrapport 212 indgår en ny fremskrivning af dansk økonomi

Læs mere

Sådan går det i. Assens. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. Assens. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i Assens Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Assens Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Assens Kommune. Den handler

Læs mere

Sådan går det i. nordfyns. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. nordfyns. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i nordfyns Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Nordfyns Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Nordfyns Kommune. Den

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 06-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 21-06-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn juni 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs -, Beskæftigelses - og kulturudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere

Sådan går det i. tønder. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. tønder. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i tønder Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Tønder Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Tønder Kommune. Den handler

Læs mere

Behov for at tiltrække personale til FOAs områder

Behov for at tiltrække personale til FOAs områder FOA Kampagne og Analyse 17. juni 2014 Behov for at tiltrække personale til FOAs områder 2013-2023 FOA har udarbejdet en fremskrivning af aldersafgangen inden for FOAs områder samt behovet for at tiltrække

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 14-11-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn November 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft Pressemeddelelse: Odense, d. 8. januar 29 Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft De netop offentliggjorte ledighedstal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Analyse af udvalgte faggrupper inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland

Analyse af udvalgte faggrupper inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland Region Midtjylland Analyse af udvalgte faggrupper inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland Delanalyse 5 Perspektiver og indsatser Marts 2009 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Strategi vedr. opgaveflytning - De somatiske sygehuse i Region Syddanmark

Strategi vedr. opgaveflytning - De somatiske sygehuse i Region Syddanmark Område: Human Resources Udarbejdet af: Camilla Skytte Behrendsen Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø E-mail: Camilla.Skytte.Behrendsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631873 Dato: 22.

Læs mere

Sådan går det i. middelfart. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. middelfart. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i middelfart Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Middelfart Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Middelfart Kommune.

Læs mere

Søgningen til ungdomsuddannelserne siden 1999 fra folkeskolerne i kommunerne i Region Syddanmark

Søgningen til ungdomsuddannelserne siden 1999 fra folkeskolerne i kommunerne i Region Syddanmark Region Syddanmark Uddannelse & Strukturfonde Uddannelsesgruppen 27. juli 2007 Carsten Ulstrup Søgningen til ungdomsuddannelserne siden 1999 fra folkeskolerne i kommunerne i Region Syddanmark 1. Indledning

Læs mere

21. april Temadrøftelse om uddannelsesinstitutioner med faldende elevtal

21. april Temadrøftelse om uddannelsesinstitutioner med faldende elevtal 21. april 2010 Temadrøftelse om uddannelsesinstitutioner med faldende elevtal Uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark Udfordring: Eleverne søger generelt til de større byer og væk fra de små byer

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark. Odense, den 8. marts 2007

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark. Odense, den 8. marts 2007 Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark Odense, den 8. marts 2007 De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i januar måned 2007 var

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 11-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland september 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

REKRUTTERING I NORDJYLLAND

REKRUTTERING I NORDJYLLAND REKRUTTERING I NORDJYLLAND Rekrutteringssituationen i Nordjylland i foråret 2009 REKRUTTERING I NORDJYLLAND Forår 2009 SAMMENFATNING Det er blevet lettere at rekruttere medarbejdere i Nordjylland. Virksomhederne

Læs mere

Tabel 1 nedenfor viser kønsfordelingen for medarbejdere i udvalgte faggrupper og den tilsvarende kønsfordeling for ledere indenfor faggruppen.

Tabel 1 nedenfor viser kønsfordelingen for medarbejdere i udvalgte faggrupper og den tilsvarende kønsfordeling for ledere indenfor faggruppen. Bilag til oplæg om mangfoldighedspolitik/strategi Udvalgt statistik om kønsfordeling, etnicitet og aldersfordeling på basis- og lederstillinger samt optag på uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune Denne

Læs mere

Sådan går det i. kerteminde. Kommune. beskæftigelsesregion syddanmark

Sådan går det i. kerteminde. Kommune. beskæftigelsesregion syddanmark Sådan går det i kerteminde Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Kerteminde Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Kerteminde Kommune.

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

LBR NØGLETAL BILLUND JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL BILLUND JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 BILLUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 215 Nordjylland har i de sidste 7 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen. I

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Udarbejdet af Niels Anker, Poul Sørensen, Morten Hørmann, COWI A/S COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby Telefon

Læs mere

Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser. Pop-up uddannelser muligheder og barrierer

Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser. Pop-up uddannelser muligheder og barrierer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 (Omtryk - 09-11-2015 - Uddybende oversigt fra EVA) ULØ Alm.del Bilag 27 Offentligt Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser Pop-up uddannelser

Læs mere

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn November 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark Pressemeddelelse: 1.juni Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i april måned var på 3,5% af arbejdsstyrken.

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere