MINIPULJEN. Bilag C.1. ANSØGNINGSSKEMA: MINDRE PROJEKT (Budget < ) Maksimalt 16 sider, eksklusiv budget og bilag. Maksimalt 30 siders bilag.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MINIPULJEN. Bilag C.1. ANSØGNINGSSKEMA: MINDRE PROJEKT (Budget <400.000) Maksimalt 16 sider, eksklusiv budget og bilag. Maksimalt 30 siders bilag."

Transkript

1 Bilag C.1 Ansøgning skal indsendes i fire eksemplarer (med bilag) til: Projektrådgivningen Klosterport 4A, 3.sal 8000 Århus C Desuden skal bilag C.1 og C.2 indsendes elektronisk til J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) MINIPULJEN ANSØGNINGSSKEMA: MINDRE PROJEKT (Budget < ) Maksimalt 16 sider, eksklusiv budget og bilag. Maksimalt 30 siders bilag. Projekttitel: Ifakara Community Center Ansøgende KILANGORO organisation: Partnerorganisation(er): Ifakara Community Group (ICG) Land(e): Tanzania Projektstart-dato: Projektslutdato: Ansøgt beløb fra Minipuljen: ,- DKK Resumé (maks. 10 linier skal skrives på dansk, også selvom den øvrige ansøgning er på engelsk) Med henblik på kapacitetsopbygning af Kilangoros partnerskabsorganisation ICG projekteres et Community Center i den tanzanianske provinsby Ifakara. Projektet vil primært være et led i styrkelsen af ICGs organisationsmæssige ressourcer, herunder administration, projektledelse, økonomi og forankring i lokalsamfundet. Sekundært vil projektet i sig selv have flere direkte positive indvirkninger på lokalsamfundet, som også vil blive beskrevet i denne ansøgning. Community Centret skal indeholde internetcafé, computerskole, mødelokale og være et lokalt samlingssted, hvor byens indbyggere kan møde Ifakara Community Groups eksisterende aktiviteter, såsom fortalervirksomhed for HIV-smittede samt HIV/AIDS-oplysning Dato København V Sted Ansvarlig person (Underskrift) Bue Rübner Hansen, bestyrelsesmedlem og repræsentant for Community Center- udvalget. Ansvarlig person og position (Blokbogstaver) 1

2 A. SAMARBEJDSPARTNERNE A.1 Den danske organisations historie, formål og erfaringer Angiv oprettelsesår og beskriv kort organisationens historie, formål og evt. hovedaktiviteter. Hvilke erfaringer har organisationen med at arbejde med udviklingsprojekter generelt? Hvilke erfaringer har organisationen med at arbejde med det specifikke emne som dette projektforslag drejer sig om? Historie: Kilangoro er en dansk venskabsforening tilknyttet udviklingsprojekter i Kilombero, Ulanga og Morogoro distrikterne i Morogoro regionen i Tanzania. Initiativet til Kilangoro blev taget af en kreds af tidligere frivillige i disse områder, hvoraf de fleste har haft tilknytning til det projekt, som nu kendes som Ifakara Woman Weavers Assosiation, IWWA. Projektet blev opstartet i MS-regi i Kilangoro blev dannet som støtteforening med udspring i denne kreds i september Foreningen er åben for alle, som har interesse i at følge eller støtte udviklingen generelt eller specifikt i disse distrikter af Tanzania. Formål: Foreningen har til formål; - at bevare kontakt til udviklingsprojekter og udviklingsaktiviteter i Kilombero-, Ulanga- og Morogorodistrikter i Tanzania. - at formidle kontakt mellem disse udviklingsprojekter og danske organisationer og enkeltpersoner. - at formidle oplysninger om projekter og aktiviteter i områderne og samtidigt danne basis for støtte og ansøgning om støtte til udviklingsprojekter efter bestyrelsens beslutning. - at danne ramme for erfaringsudveksling blandt foreningens medlemmer. Hovedaktiviteter: De tidligere frivillige har i gennem årene haft kontakt til og støttet væveprojektet i Ifakara. Foreningen har siden opstart støttet diverse lokale initiativer, vigtigst siden 2004 Ifakara Community Group (ICG) og deres HIV/AIDS oplysnings- og uddannelsesprojektet. Erfaringer: En stor del af medlemmer har tidligere arbejdet med udviklingsprojekter som rådgivere og udviklingsarbejdere i Afrika. Kilangoro har som forening støttet udviklingsprojekter i Tanzania så som; - IWWA Ifakara Women Weavers Association. Et kooperativ for professionelle kvindelige vævere. Projektet er opstartet af MS i start 80 erne. - Håndværkerskolen i Ifakara - Skolen for udviklingshæmmede børn (Idete Intellectually Impairment Unit): Projekt blev opstartet lokalt, og er siden blevet støttet af Gjesing Fritidsskole (for udviklingshæmmede) samt flere privatpersoner. Erfaringer inden ICT (Information & Communication Technology): ICGs projektarbejdsgruppe omfatter ITkyndige personer, hvis kvalifikationer er beskrevet under B.1. Foruden sin rolle i projekteringen vil gruppen assistere ved projektopstart med installering af teknisk udstyr og software, samt rådgive om rutiner, opbygning af regnskaber mm personer vil blive involveret i erfaringsopsamling, opfølgning og evaluering. A.2 Samarbejdspartnernes historie, formål og erfaringer Angiv oprettelses år og beskriv kort organisationens historie, formål og evt. hovedaktiviteter. Beskriv hvilken type organisation der er tale om, og hvordan ledelsesstrukturen er opbygget. Hvordan er organisationen forankret i det/de lokalsamfund som aktiviteten skal foregå i? Hvad er partnerens relation til projektets deltagere/målgruppe? Hvilke erfaringer har organisationen med at arbejde med udviklingsprojekter generelt? Beskriv kort kvalifikationerne hos relevante medarbejdere og/eller frivillige hos samarbejdspartneren. Historie og formål: 2

3 Ifakara Community Group (ICG) blev stiftet i oktober 2004 som en paraplyorganisation for små uafhængige udviklingsprojekter i byen Ifakara i Tanzania, samt som en platform for etablering og udvikling af nye projekter i ICG-regi. Foruden de nævnte udviklingsprojekter deltog også en række privatpersoner i etableringen af foreningen. ICGs formål er at være et af religiøse, politiske og etniske forhold uafhængigt udgangspunkt for uafhængige og lokalt funderede udviklingsprojekter i Ifakara-området. ICGs fremmeste formål er at være et forum for udveksling af erfaringer mellem de mindre projekter samt en struktur hvorigennem det private engagement i lokalsamfundet kan styrkes og koordineres. Hovedaktiviteter/projekter: ICGs projekter er alt efter status delt op i to grupper: Deltagende projekter (Partaker Projects), som er startet uafhængig af ICG, og som deltager under ICGs paraply. Hertil hører foreningen for kvindelige vævere i Ifakara (IWWA), som er et tidligere MSprojekt med 87 medlemmer, IPHA+, som er en forening for HIV-smittede (48 medlemmer pr. marts 2006, hvoraf hovedparten er kvinder), og Skolen for udviklingshæmmede børn i Idete. ICG projekter (ICG Projects), hvoraf Kommunikationscentret er ét, foreløbigt urealiseret projekt, og ICGs HIV/AIDS-oplysningsprogram er et andet, hvorunder der pr. 1/7 er uddannet 22 HIV/AIDSundervisere. ICG og IPHA+ arrangerer sædvanligvis HIV/AIDS-oplysningsmøder i fællesskab. Som redskaber til at udbrede budskabet benyttes foruden almindelige foredrag musik, dans, rollespil og sketches. Foreningstype og ledelsesstruktur: ICG er en CBO (Community Based Organization), hvis grundlag er lokalt, og hvis eksistensberettigelse er medlemmerne selv. ICGs højeste myndighed er den årlige generalforsamling, hvor alle medlemmer har stemmeret. Her vælges tre eller fire af bestyrelsens syv medlemmer for to år af gangen, så der sikres overlap i bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsens ledelse består af formanden, sekretæren og kasseren. Bestyrelsen står for den overordnede ledelse, de løbende aktiviteter og for koordineringen af samarbejdet mellem foreningens forskellige aktiviteter og deltagende projekter. (Se de samlede vedtægter her: Lokal forankring: ICG har 60 medlemmer, som alle er hjemhørende i Kilombero-området. Disse medlemmer betaler et halvårligt kontingent på 5000 tshs (ca. 4,5 USD). Herudover er der en stor base af løst tilknyttede støtter, særligt blandt IPHA s og IWWAs medlemmer. ICG samarbejder desuden med det lokale distrikt council (DC), som er den offentlige myndighed for hele Kilombero distriktet. Kontaktpersonen er her Katie Reilly, som er udsendt for US Peace Corps, og tilknyttet DC. Samarbejdspartnerens erfaring: Eftersom ICG er en relativt ung organisation, er erfaringen med gennemførsel af projekter i ICG-regi stadig forholdsvis begrænset. Derimod er der i ICG samlet en større gruppe mennesker med erfaring fra andre projekter, hvoraf flere er nævnt ovenfor. Ingen ICG-medlemmer (bortset fra formand Elias Tengesa) har været direkte aflønnede af udviklingsorganisationer for deres arbejde, men mange er engagerede inden for frivilligt lokalt foreningsarbejde (IPHA+) eller lokale kooperativer (IWWA). Flere af de unge medlemmer har erfaring som frivillige i større internationale organisationer som Plan International og PSI (Population Services International). Medlemmerne af den stiftende gruppe i ICG er kendetegnet ved alle at være veludannede, med professioner som gymnasielærere, funktionærer og lærere repræsenteret. I bestyrelsen sidder desuden en apoteker og generalsekretæren for områdets lutheranske kirker. (For en nærmere præsentation af bestyrelsen se Relevante medarbejderes kvalifikationer: Arbejds- og styrelsesgruppe for projekt Ifakara Community Center: 3

4 Zakaria Likopa: Daglig leder af St. Francis hospitalets computer- og internet-afdeling. Godlove Nyagawa: Etablerede og ledte i perioden Ifakara-missionens Skt. Benignis Internetcafé, arbejder pt. som it-administrator i den offentlige forvaltning i Dar es Salaam. Elias Tengesa: Ansat siden juli 2006 ved "Stichting Zonder Strijkstok, som er et mindre hollandsk projekt til forbedring af de indlagtes forhold efter udskrivning fra St. Francis Hospitalet i Ifakara. Han har tidligere været engelsklærer i en børnehave i Ifakara og computerlærer ved et privatgymnasium. Elias, som er formand for ICG har endvidere erfaring som frivillig HIV/AIDS-underviser under PSI Population Services International. A.3 Erfaringer fra tidligere samarbejde Hvor lang tid har der været kontakt mellem partnerne? Beskriv de tidligere erfaringer med samarbejde, der har været mellem den danske organisation og de(n) lokale partner(e). Flere af Kilangoros medlemmer har siden midten af 80 erne haft kontakt med området og med IWWA og ICG siden deres opstart (1995 og 2004). Kilangoro-medlemmer har i løbet af de seneste 5 år besøgt Ifakara i år 2002, 2004, 2005 samt I årene efter ICGs oprettelse har Kilangoro ydet støtte i form af rådgivning og økonomiske midler til underprojekterne IWWA, Idete Intellectually Impairment Unit (skole for udviklingshæmmede børn), samt til ICGs program for HIV/AIDS-undervisning. Under dette program er foreløbig 22 af ICGs medlemmer blevet uddannet til HIV/AIDS-undervisere af US Peace Corps. Derudover har to af Kilangoros medlemmer, stud.mag. Bue Rübner Hansen og fotograf Kristen Hofgaard Møller, tilbragt to måneder i Ifakara i starten af 2006, som led i befæstelsen af samarbejdet mellem ICG og Kilangoro. Yderligere en måned blev af de to brugt til indsamling af erfaringer fra lignende projekter i Arusha-Moshi-området i det nordlige Tanzania. Bue Rübner Hansen underviste under opholdet i Ifakara ICGs bestyrelse i dansk foreningsarbejde, Kristen Hofgaard Møller i samarbejde med Elias Tengesa stod for optagelserne til en dokumentarfilm om En dag i Ifakara, som klippes og redigeres i samarbejde med filminstruktør Nikolaj Feifer. Herudover stod Kristen Hofgaard Møller og Bue Rübner Hansen for forberedelse af nærværende projekt i samarbejde med ICG (se punkt B1). B. PROJEKTET B.1 Hvordan er projektet blevet forberedt? Hvordan og hvornår er ideen til projektet opstået? Beskriv forberedelsesprocessen der har ført til denne ansøgning. Genansøgning: Er der tidligere blevet ansøgt om støtte fra Minipuljen eller Danidas NGO-enhed om samme eller tilsvarende projekt? I givet fald hvornår? Hvem har deltaget i planlægningen, og hvilken rolle har henh. partnerorganisationen og den danske organisation spillet? Hvorledes har målgruppen været involveret i forberedelsen af projektet, herunder kvinder/mænds og børn/unges deltagelse? Ideens opståen og projektudviklingsprocessen: Gennem en regelmæssig kontakt mellem Kilangoro og ICG har vi analyseret udviklingsmulighederne i selve ICG på den ene side og i partnerskabet mellem de to foreninger på den anden. Internt har ICG brug for en styrkelse af foreningens ledelsesmæssige og administrative ressourcer, mens der udadtil er brug for et fysisk samlingspunkt for medlemmerne samt byen Ifakaras indbyggere. Hvad angår forbindelsen mellem ICG og Kilangoro er der brug for en styrkelse af kommunikationslinien, som til tider har lidt under Ifakaras isolerede beliggenhed. Det er altså på baggrund af de seneste års tætte kontakt mellem Kilangoro og ICG, og som et led i en bredspektret kapacitetsopbygning af ICG, at ICGs formand Elias Tengesa i samarbejde med Poul Brandt Rasmussen, har undfanget og udviklet ideen om oprettelsen af et Community Center i Ifakara, indeholdende 4

5 mødelokaler, internetcafé og computerskole. Dette er sket i efteråret Idéen er siden blevet undersøgt og videreudviklet af Bue Rübner Hansen og Kristen Hofgaard under deres ophold i Ifakara i januar-marts Dette skete i tæt dialog med Elias Tengesa og Godlove Nyagawa. Her blev de tekniske aspekter af projektet undersøgt, ligesom ICGs organisationsmæssige styrker og svagheder blev kortlagt. Den konkrete projektudvikling er sket i samarbejde mellem Elias Tengesa, Bue Rübner Hansen og Kristen Hofgaard Møller i Tanzania i marts Der blev i marts 2006 blevet nedsat en projektgruppe inden for ICG (se A.2). Gennem Bue Rübner Hansens og Kristen Hofgaard Møllers besøg er vi blevet bekræftet i, at et Community Center med et stærkt IT- og internetperspektiv kan tjene som en i udgangspunktet konkret løsningsmodel, som vil styrke ICG internt og skabe en platform for øget opmærksomhed og involvering udadtil. På den danske side er følgende personer beskæftiget i Kilangoros projektudvalg for Oprettelse af Ifakara Kommunikationscenter: Poul Brandt Rasmussen, it-konsulent Henning V. Hansen og Bue Rübner Hansen. Leder af planlægningsgruppen i Kilangoro er Poul Brandt Rasmussen, som er tidligere projektleder i Tanzania, Mozambique og Montenegro. Disse tre har i perioden april-juni oversat og finpudset den i Tanzania udarbejdede projektansøgning. Genansøgning: Denne ansøgning blev indsendt til Minipuljen juli 2006 (Reg.nr MP-JUL, 19. august 2006). I denne ansøgning kom det stærke fokus på bæredygtigheden i internet- og computerskolemodulet til at overskygge de udviklingsmæssige og kapacitetsopbyggende perspektiver i projektet og derfor fik vi 19, august afslag på det først indsendte projektforslag. 2.forslag er redigeret af førnævnte arbejdsgruppe under rådslagning med partneren i Tanzania i september 2006 samt konsulent i Projektrådgivningen Søren Asboe Jørgensen. B.2 Hvilken sammenhæng indgår projektet i? Beskriv den sammenhæng (geografisk, politisk, socialt og kulturelt) som projektet indgår i. Hvilket hovedområde/sektor (f.eks. uddannelse, landbrug, energi, fortalervirksomhed e.lign.) arbejder jeres projekt indenfor? Og beskriv de lokale forhold inden for denne sektor. Beskriv kort de relevante lokale myndigheders og andre organisationers (herunder Danidas) indsats i sektoren. Geografi: Aktiviteten skal foregå i den tanzanianske by Ifakara, som er hovedby i Kilombero-distriktet og hører under Morogoro-regionen. Byen, hvis økonomi traditionelt har været fuldstændig afhængig af landbruget, er med sine omtrent indbyggere et stadigt voksende handelscentrum. Ifakara ligger i en lavt liggende floddal godt 100 km syd for hovedvejen fra Dar es Salaam til Iringa og videre til Zambia. I regntiden bliver området ofte isoleret i længere perioder. Erhverv, demografi og religion: Byen fungere som administrativt center og handelsby for et større opland, herunder hele Ulanga-distriktet. Ifakara er ligeledes præget af at være gennemfartsby med mange små overnatningssteder, spise- og udskænkningssteder - herfra går bus- og togforbindelser til omverdenen. Befolkningen består oprindelig af bønder og fiskere, som er flyttet fra landdistrikterne ind til distriktsbyen Ifakara. De fleste beskæftiger sig stadigvæk med landbrug, men afstanden til markerne bliver stadig større og udbyttet heraf mindre. Flere og flere supplerer deres indkomst med handel og serviceaktiviteter. Befolkningen er sammensat af et bredt udvalg af stammer fra Ulanga, Kilombero og Morogoro-distrikterne. De største religiøse grupperinger er de katolske og muslimske, som er størrelsesmæssigt jævnbyrdige. Herudover findes en stor og voksende underskov af protestantiske menigheder spredt ud over hele Kilombero-området. Projektets indsatssektorer: Projekt Ifakara Community Center spiller direkte ind på følgende to områder: 1. Civilt udviklings, foreningsarbejde og fortalervirksomhed 2. Uddannelse inden for ICT Lokale sektorforhold samt relevante aktører: Civilt udviklings- og foreningsarbejde: I Ifakara har den katolske mission traditionelt stået for hovedparten af udviklingsarbejdet, mens der ikke har været tradition for borgerengagement uafhængig af kirken og partiet CCM, som stadig, 11 år efter det første valg under flerpartisystemet, er 5

6 altdominerende i Ifakara, som i de tanzanianske landregioner generelt. Selvom CCM således stadig formår at engagere Ifakaras borgere kan de heraf kommende aktiviteter næppe betegnes som udviklingsmæssigt relevante hverken partiet eller myndighederne, som er styret af dette spiller nogen nævneværdig rolle på det sociale udviklingsområde. ICG og IPHA+ er blandt de ganske få CBO er som har udgangspunkt i Ifakara-området, og ICG er den eneste eksempel på en bredt orienteret civilsamfunds-sammenslutning. Uddannelse inden for ICT: I Ifakara findes der i forvejen begrænset adgang til Internettet gennem den katolske missions computerlokale i Benignis Centret, hvor 4 computere er koblet op via satellit, samt i St. Francis Hospitalets computerrum, hvor ligeledes 4 computere er tilsluttet. Disse faciliteter ligger i en god afstand fra byens centrum, hvor Ifakara Community Center tænkes placeret. Missionens Benignis Center udbyder i begrænset omfang computerundervisning. Disse kursustilbud er kendetegnet ved at være ekstremt dyre efter lokale forhold, og generelt overbookede. Prisen for et tre ugers forløb i Office-pakken og Windows, på 2 timer hver dag, mandag til fredag, var i marts 2006 ca. 20usd (20.000tshs). Udover den katolske mission er der ikke andre myndigheder eller organisationer involveret på området. På undervisningsområdet generelt, særligt inden for primary school education er Plan International en stor spiller i Kilombero-området. Plan International, som er en af områdets eneste større NGO er med fast tilstedeværelse, støtter skoler og sponsorer elever inden for mainstream uddannelsessektoren. B.3 Problemanalyse Beskriv det hovedproblem som projektet forventes at bidrage til at løse. Beskriv de grundlæggende årsager der har ført til at hovedproblemet eksisterer. Hvordan har kvinders og mænds (piger og drenges) behov, roller, særlige forudsætninger og interesser været behandlet i problemanalysen? Projektet angriber to problemkategorier. Primært sigter projektet mod at styrke ICGs civile udviklingsarbejde internt organisationsmæssigt og lokalt. Sekundært kan projektet bidrage direkte til at løse visse uddannelses- og adgangsmæssige problemer på ICT- og internetområdet. Idet ICG er en relativt nystartet forening, uagtet at dens basis ligger i ældre projekter, savnes et stærkt udgangs- og samlingspunkt for foreningens aktiviteter. Dette skal sikre kontinuitet i foreningens administration, økonomi, kommunikation med omverdenen og skabe synlighed i lokalsamfundet. Internt behov: Bestyrelsen i ICG har gjort det klart, at hvis ICG skal fortsætte sin positive vækst og hvis tilslutningen i lokalsamfundet skal udmønte sig i et blivende engagement og solide resultater må ICG styrkes som organisation. Dette vil for det første sige, at der på grund af medlemmernes manglende erfaring med overordnet og koordineret CBO-arbejde er brug for ledelses- og administrationsmæssige værktøjer, og særligt opbygningen af en delt base af arbejdsprocedurer og standardiserede administrationsredskaber. Pt. bærer ICGs styringsapparat præg af at være et konglomerat af de individuelle deltageres medbragte erfaringer. Foreningen har kort sagt brug for at manifestere sig som en fast administrativ struktur. For det andet har det hidtil vist sig svært at sikre en bred kontinuitet i foreningsarbejdet, idet computeradgang har været på missionens præmisser, kontorfaciliteter har været afhængig af bestyrelsesmedlemmernes private forhold, ligesom møder har været afholdt i skiftende omgivelser uden mulighed for faste mødeaftaler. Heraf følger, at kommunikationen bestyrelsesmedlemmerne indbyrdes primært har været mundtlig, mens kommunikationen med Kilangoro har været afhængig af missionens åbningstider og priser. Derudover skal det noteres, at nonnerne, som driver missionens internetcafé ikke er udelt begejstrede for ICG, idet foreningen til offentlige oplysningsmøder om HIV/AIDS har plæderet for brug af kondomer. Et Community Center-projekt med computer og internet-ressourcer vil kunne løse disse problemer. Lokal synlighed: ICG har gennem sine HIV/AIDS oplysningsaktiviteter på kort tid opnået kontakt med en stor gruppe mennesker i Ifakara og omegn. Desværre har der sjældent været mulighed for en opfølgning på den store interesse for 6

7 ICG. Således har ICG ikke mulighed for at rådgive, svare på spørgsmål og hverve medlemmer i hverdagen efter disse oplysningsmøder med mindre den interesserede borger selv henvender sig direkte til et bestyrelsesmedlem på privatadressen. Et Community Center med internetcafé og computerskole vil generere den nødvendige opmærksomhed i Ifakara og særligt tiltrække unge mennesker, som således i første omgang vil møde ICGs sociale aktiviteter og oplysningsarbejde og forhåbentlig senere involvere sig i dette. ICT- og internetområdet: I Ifakara, som i Tanzania generelt, hersker der stor uvidenhed omkring computer- og internet-teknologi. Der ligger særligt i Tanzanias landdistrikter et stort uforløst potentiale for udvikling, som man med en målrettet indsats for introduktion af førnævnte teknologier kan udnytte. Alle de direkte fordele, som kan opnås ved en større adgang til denne informations- og kommunikationskilde, for skolebørn, kvinder, handelsdrivende og lokale CBO er går pt. uden om de fattige landdistrikter. At udbredelsen af den moderne teknologi i høj grad er begrænset til storbyerne medvirker kraftigt til og fastholde og udvide kløften mellem by og land. Ifakara er forholdsvis isoleret område med meget få uddannelsesmuligheder. Manglende kompetence på området og manglende økonomiske muligheder har bl.a. været medvirkende til at der ikke er større udbud indenfor kommunikation og it-teknologi i Ifakara. Med et Community Center med internetcafé og computerskole vil ICG kunne bidrage positivt til udviklingen inden for denne sektor i Kilombero-området. Kvinder og mænd: I Tanzania er det traditionelt forældrenes rolle at tillade børnene at tage en uddannelse, samt helt eller delvis at finansiere denne. Visse fordomme betyder, at forældre lader deres sønner fortsætte deres skolegang, mens døtrene holdes hjemme, idet de ikke regnes for at være skole- og karriereegnede, og fordi deres arbejdskraft synes uundværlig i hjemmet. Med et specialtilbud om computerundervisning for unge kvinder vil forældrene ikke kunne opretholde deres fordomme omkring kvinders manglende evner. Desuden vil de være mere villige til at lade de unge kvinder forlade husarbejdet til fordel for korte og billige computerkurser, set i forhold til de længere og langt dyrere gymnasieuddannelse. Der er, som der var i Danmark før kvindernes totale indtræden på arbejdsmarkedet, brug for alternative uddannelsesveje for kvinder. Der er i Tanzania, som vi også førhen har set i Danmark, særligt stor efterspørgsel på unge kvinder, som kan indtræde i sekretærstillinger. Selvom denne karrierevej måske synes gammeldags i en dansk kontekst, ligger den som en af de eneste åbne for unge kvinder i et uland. Hvis de altså har de rette kvalifikationer; derfor vil projektet udbyde særlige computerog sekretærkurser til Ifakaras unge kvinder. B.4 Målgruppe og deltagere Beskriv projektets målgruppe (gerne med primære og sekundære målgrupper, hvis det er relevant). Angiv målgruppernes antal, kønsfordeling og eventuelt socialt, etnisk eller andet tilhørsforhold. Angiv hvordan projektet gavner fattige grupper i samfundet (udfyldes kun hvis det ikke fremgår entydigt af ovenstående beskrivelse af målgruppen). Eftersom projektet er kendetegnet ved at give mulighed for flere forskellige aktiviteter inden for samme ramme, vil vi her uddybe de primære målgrupper for de forskellige planlagte aktiviteter: Ifakara Community Center mødelokaler og ICG-kontor: En vigtig målgruppe for Ifakara Community Centers er naturligvis ICGs egne medlemmer, både nuværende og potentielle. Denne gruppe er aldersmæssigt bredt sammensat, og de to køn er repræsenteret ligeligt. I projektdesignet er medlemsbasens pluralitet indtænkt således, at alle grupper vil kunne mødes i Centret og benytte stedet som samlings- og mødested på lige fod. Således vil de forskellige komponenter, aktiviteter og funktioner som så Internet, HIV/AIDS-rådgivning, sekretæruddannelse og mødested for engagerede borgere forhåbentligt kunne tiltrække ung som gammel, mand som kvinde. ICG og de tilknyttede foreninger IWWA og IPHA+ har tilsammen omkring 190 medlemmer. Derudover tiltrækker ICGs offentlige HIV/AIDS-oplysningsmøder alt efter arrangementernes omfang mellem 50 og 300 deltagere. ICG tæller medlemmer af alle etniske og religiøse grupperinger af en vis størrelse i Ifakaraområdet, og medlemskab af ICG er neutralt i forhold til religion og etnicitet. 7

8 Ifakara Community Center - Internetcafé: Målgruppen for internetcaféen er særligt unge, idet ICG ønsker at møde denne gruppe med sin oplysning og inkludere de interesserede i foreningsaktiviteterne. Det vigtigt at bemærke, at der er tale om inddragelse af to vidt forskellige typer unge. For det første findes en stor gruppe secondary school-elever, som kan have stor brug af Internettet som en informationskilde i forbindelse med skolearbejde og som en kilde til kommunikation med venner, familie og fremtidige uddannelsesinstitutioner rundt om i landet. Derudover er ICG interesseret i at give de mange unge, som står udenfor uddannelsessystemet et alternativ til gadens og barernes underholdning. Musik, sodavand og gamle computere med spil er alt der skal til for bringe disse rodløse unge i kontakt med ICGs rådgivning og eventuelle uddannelsesvejledning (se nedenfor). ICG lægger stor vægt på teknologiens magnetkraft på de unge som et godt udgangspunkt for inddragelse af denne vigtige gruppe. En stor gruppe af brugerne af internetcaféen skønnes desuden at blive lokale handelsdrivende, samt lokale NGO er og CBO er. Herudover vil en lang række af privatpersoner selvsagt have glæde af stedet. Ifakara Community Center - Computerskole: Foruden at uddanne en bred målgruppe gennem almindelig kommerciel undervisning, hvis overskud vil gå til stedets drift, er der planlagt kurser, som målretter sig specielt mod unge kvinder og studerende i secondary school. (se punkt B3). Ifakara Community Center - Yderligere planer: ICG har for Kilangoro fremlagt en plan om med tiden at kunne at lave gratis uddannelsesrådgivning baseret på frivillig arbejdskraft; Elias Tengesa har allerede erfaring hermed. Brochurer om uddannelsestilbud i hele Tanzania rekvireres gratis fra uddannelsesinstitutioner og undervisningsministeriet i Tanzania. Således ser Kilangoro det som meget realistisk at opstille mapper og kataloger med udannelsestilbud til fri benyttelse for de unge brugere. Hvorvidt der vil kunne gives professionel og personlig rådgivning til den enkelte vil vise sig med tiden. Det forventes at et meget stort antal af især unge og erhvervsdrivende vil anvende Community Centret. Der vil blive lagt særlig vægt på at informere kvinder om muligheden for deltagelse i computerkurser. Generelt er befolkningen i Ifakara og omegn defineret som en fattig befolkningsgruppe, også set i forhold til Tanzania som helhed. B.5 Projektets målsætninger og succeskriterier(indikatorer) Angiv det overordnede mål som projektet ønsker at bidrage til (maks. 2 linier) Angiv projektets konkrete målsætninger (maks. tre i alt). Angiv succeskriterier/indikatorer i forhold til hver af de opstillede konkrete målsætninger. Overordnede mål: En kompetent, velfungerende og bredt lokalt funderet demokratisk paraply-organisation, med ressourcer til at støtte op om de enkelte medlemsgruppers interesser og projekter. Konkrete målsætninger: 1. Etablering af et aktivt ICG Community Center med faste daglige åbningstider. 2. Etablering af internet-café. Indikatorer: 1. Community Center etableret og fungerer uden udefrakommende tilskud ved projektets afslutning. Stigende medlemstal og mødeaktivitet. 2. Internet-cafe kører stabilt og generere et økonomisk overskud til ICG s drift. B.6 Projektperiode og aktiviteter Angiv projektperiode i antal måneder (f.eks. 18 måneder) Beskriv i nedenstående skema hvilke aktiviteter der skal gennemføres, og de resultater de forventes at føre til. - Projekt løber over 36 måneder. 8

9 Aktiviteter a. Leje og istandsættelse af centralt beliggende lokaler b. Indsamling og forsendelse af udstyr fra DK c. Indkøb af inventar og udstyr i Tanzania a. etablering af internet-café med 5 pc-stationer b. etablering af min. 5 udannelses stationer c. ansættelse af personale a. Workshops: Træningen vil dels omfatte generelle færdigheder for den daglige ledelse i administration, regnskabsførelse og de nødvendige IT-færdigheder og dernæst 2 moduler(workshops) problemanalyser (logframe), projektidentifikation, projektdesign/ formulering, demokratisering, human-rights og ikke mindst gender. b. Informationskampagne: Herunder information i lokalsamfundet omkring computerteknologiens vigtighed og anvendelighed på en lang række områder. Kampagnen vil være planlagt med særligt fokus på inddragelse af målgruppen beskrevet i forbindelse med uddannelsestilbuddet. (tilføj gerne flere rækker til skemaet) Forventede resultater Lokaler og udstyr klart til opstilling af det tekniske udstyr. Stor opmærksomhed omkring ICG blandt Ifakaras indbyggere, særligt de unge. Øget medlemstilstrømning til ICG Forbedre vilkår for ICGs bestyrelsesarbejde. Regelmæssig kommunikation mellem ICG og Kilangoro Bedre og billigere adgang til computere og Internet. for borgerne i Ifakara At ICG har opbygget en troværdig og veladministreret demokratisk organisation. At ICG vil kunne identificere og formulere nye projekter og tiltrække eksterne donorer. Mange fra målgruppen vil deltage i de udbudte uddannelsesaktiviteter. Generelt vil informationskampagnen forøge opmærksomheden omkring kommunikationscentret og dermed sikre, at kapaciteten udnyttes til det fulde. Herunder vil flere i lokalsamfundet komme i kontakt med ICGs samfundsarbejde og fortalervirksomhed. B.7 Hvordan vil projektet blive gennemført (projektets strategi)? Beskriv hvilke metoder og fremgangsmåder projektet vil anvende, herunder om projektet er opdelt i nogle faser. Beskriv hvorledes mænds og kvinders lige deltagelse og udbytte af projektet sikres. På trods af sin isolation er Kilombero dalen et komplekst sammenvæv af flere små og tre store stammer og historisk stridende trosretninger. Det har derfor været afgørende for Kilangoros projektgruppe, at der blev etableret en fysisk neutral platform for alle de gode kræfter i paraply organisationen ICG. Det har ligeledes været vigtigt at starte med et mindre, men konkret projekt, der kunne tiltrække og fastholde en gruppe unge og meget dynamiske medlemmer af ICG. Der er ligeledes en tro på at integrationen mellem Internetcafe ens forventede daglige høje aktivitetsniveau og ICGs mere sporadiske rådgivnings-, møde- og kontorfunktioner vil styrke ICGs identitet og ansigt ud af til. I projektplanlægningen har det været vigtigt at fastholde en procesorienteret tilgang til gennemførelse af projektets overordnede mål, etableringen af et ICG Community Center som fysisk ramme for medlemmernes mange forskellige aktiviteter. Internet-cafe komponenten er et konkret veldefineret projekt der vil komme alle interessegrupper i ICG til gode og samtidig fungere som fællesprojekt og erfaringsopsamling for kommende projekter. Vi har valgt at angribe problemet på denne måde, fordi det gives os ganske klare parametre for succes (i den primære gennemførselsproces), ligesom arbejdsopgaver, arbejdsdeling og ansvar kan specificeres og konkretiseres i henhold til konkrete materielle og økonomiske faktorer. Dermed mener vi, at projektet kan udgøre et godt og utvetydigt grundlag for afprøvning og analyse af partnerskabet svagheder og styrker. På baggrund af den løbende analyse og i takt med centrets færdiggørelse, vil fasen omkring kapacitetsopbygningen af ICG begynde. Træningen vil dels omfatte generelle færdigheder for den daglige 9

10 ledelse i administration, regnskabsførelse og de nødvendige IT-færdigheder og dernæst 2 moduler (workshops), problemanalyser (logframe), projektidentifikation, projektdesign/formulering, demokratisering, human-rights og ikke mindst gender. Vi er i projektgruppen klar over, at sammenkædningen af et afgrænset miniprojekt og en bred partnerskabsopbygning kan ligne en lidt forvirret dobbelt-strategi, der risikerer at falde mellem to stole. Vi har dog valgt at fastholde kombinationen af et konkret mini-projekt og en basal partnerskabsopbygning som den bedste strategi, hvor de to dele virker gensidigt supplerende, mens den overordnede ramme holdes overskuelig. Vi ser oprettelsen af Ifakara Community Center som et generator-projekt, der kan fastholde og udvikle alle de positive kræfter i ICG. Fase a (Første halvår 2007): Leje og etablering af lokaler centralt beliggende i Ifakara samt opstilling og installering af det tekniske udstyr. Ansættelse af lokalt personale og training. Fase b (andet halvår 2007): Åbning af internet-café og center med udbud af computerkurser. Fase b-h (andet halvår ): Daglig drift, uddannelse og capacity building samt HIV/AIDS oplysningsvirksomhed mm. Kvinder og mænd:. Særlig vægt lægges på at udbyde kurser målrettet til kvinder. I udgangspunktet vil nye teknologier ofte appellere til mænd, i Tanzania, som i vestlige lande. Derfor, og fordi kvinder kan få stort udbytte af at blive inddraget, er de planlagte specialklasserne for kvinder vigtige. Computer undervisning og IT-netværk vil bl.a. kunne forbedre vævekvindernes (IWWA har pt. omkring 60 medlemmer) mulighed for marketing og salg af deres produkter. Der vil blive gjort særlig indsats for at informere kvinder om de uddannelsesmuligheder, der vil forefindes på stedet. Væverne i IWWA kan, som en meget stor og stærk kvindeorganisation bygget op gennem 25 år, med deres deltagelse i projektet være banebrydende, og en uvurderlig garant for kvindernes ret og plads i ICG. IWWA er da også langt den største gruppe, der repræsenteret i ICGs bestyrelse. Sidst men ikke mindst er en vigtig del af ICGs HIV/AIDS-oplysningsarbejde lagt an på kvinders rettigheder over egen krop. I denne forbindelse spiller de mange HIV-ramte kvinder i IPHA+ en stor rolle som talere, dansere og skuespillere ved offentlige arrangementer. B.8 Risici og forudsætninger Angiv de væsentligste forudsætninger for at aktiviteterne fører til de opstillede målsætninger? Angiv mulige eksterne forhold, der kan hindre indfrielsen af projektets målsætninger eller forsinke gennemførelsen væsentligt. Hvorledes er der forsøgt at tage højde for disse forhold i gennemførelsen af projektet? Projektets succes baserer sig på følgende væsentlige antagelser om, 1. At der i Ifakara vil være tilstrækkelig efterspørgsel på de udbudte aktiviteter, til at projektet økonomisk kan løbe rundt, og selv finansiere renovationer, reparationer og nyindkøb, som enhver anden kommerciel forretning. Derudover er selve udbuddet af billig internetadgang og billige/gratis kurser afhængige af, at efterspørgslen er der. Forholdsregler: Selve forretningsgrundlaget er undersøgt i forbindelse med missionens internetcafé, hvis computere har en belægningsgrad på op mod 95% - Jf. Godlove Nyagawa, samt Kristen Hofgaards og Bue Rübner Hansens erfaringer. Herudover er forretningen kendetegnet ved risikospredning på både Internet, uddannelsesgebyrer samt print og kopieringsservice. 2. At det i fremtiden, som det er nu, vil være muligt at rekruttere teknisk og pædagogisk kvalificeret staff. Elias Tengesa og Zakaria Likopa har et stort netværk fra deres tid på computerskoler i Dar og Morogoro at trække på, hvorigennem kvalificeret staff kan hverves, hvis der bliver mangel i Ifakara. 3. At den bymæssige ekspansion og vækst i privatøkonomierne, som har været konstant siden i hvert fald begyndelsen af 1990 erne fortsætter, eller i værste fald stabiliseres i Ifakara. Ikke meget tyder på, at en sådan nedgangtid er står for døren. Tværtimod er den tanzanianske stat ved at åbne vejforbindelsen mod syd, så Ulanga og Kilombero-distrikterne bindes sammen med Ruvumadistriktet. Hermed vil den direkte vej mellem Ruvumas store distriksby Songea ( indbyggere) og Morogoro, Dar og Arusha-Moshi gå gennem Ifakara. Desuden har præsident Kikwete i sine valgløfter lovet at bygge en bro over Kilombero-floden og således vil en vigtig hindring på vejen 10

11 mellem Songea og Ifakara blive fjernet. Om der bliver råd til broen er endnu usikkert, mens arbejdet på den projekterede hovedvej er i fuld gang der er allerede åbnet for cykeltrafik. 4. At der er en fornuftig prisudvikling inden for markedet for internetforbindelser. Denne udvikling har vist sig på det danske marked, hvor priserne på internetforbindelser er faldet støt, mens hastighederne er sat op. 5. Samt, selvfølgelig, at projektet undgår større kriser som eksempelvis oversvømmelse, brand og røveri. Herimod vil vi selvfølgelig forsikre os så godt som menneskeligt muligt. B.9 Bæredygtighed Angiv overvejelser over hvorledes resultaterne af projektet forventes videreført. I projektets sidste år skal centret køre uden driftstilskud for i tide at rette op på de skævheder og problemer der måtte forefindes. Projektet videreføres med udbud af kurser og daglig drift af internet-café, som skal sikre en indkomst således at centret kan køre videre efter Kilangoro vil fortsat kommunikere med ICG og støtte op med vejledning. Stor afskrivninger til vedligeholdelse og reparationer er indregnet i budgettet. B.10 Evaluering og erfaringsopsamling Gør rede for, hvordan I forventer at projektets erfaringer vil blive opsamlet og videreformidlet. Angiv hvem der vil være ansvarlig for denne erfaringsopsamling. Der udformes klare procedure for løbende kommunikation via og en web-log med ICG og centrets manager, samt for rapportering og årsregnskaber/kvartalsregnskaber. Kilangoros projektgruppe assisterer ved at udarbejde materiale og retningslinier for erfaringsopsamling og sikrer, at Minipuljens krav hertil opfyldes. Se vedhæftet monitoreringsskema (bilag nr.f) Projekt-implementeringen vil blive monitoreret løbende af Kilangoro s projekt-udvalg, gennem en web-log hvor et projektudvalg udvalgt af ICG s bestyrelse rapportere ugentlig via billeder, tekst og møde-referater. Kilangoro er overordnet ansvarligt for erfaringsopsamlingen, monitorering og endelig evaluering af projektets forløb og afsluttende status. I forbindelse med overførelse af penge og implementering af projektet vil der blive udarbejdet en moneyflow plan, baseret på aftalte og dokumenterede udførelses-kriterier efter aftale med ICG s bestyrelse. På den danske side er følgende personer beskæftiget i Kilangoros udvalg for Oprettelse af Ifakara Kommunikationscenter: Poul Brandt Rasmussen, Henning V. Hansen og Bue Rübner Hansen. De tre førstnævnte vil forestå evaluerings- og supportrejser til Ifakara. B.11 Ansvars- og opgavefordeling i projektgennemførelsen Gør rede for ansvarsfordelingen mellem den danske organisation og den lokale samarbejdspartner. Hvordan vil projektet lokalt blive styret og løbende overvåget (monitoreret)? Hvorledes er ansvar og kompetencer fordelt i samarbejdsorganisationen? Er der udpeget særlige personer eller udvalg der er ansvarlige for projektet. Hvorledes vil ansvaret for gennemførelsen blive fordelt i den danske organisation? Beskriv herunder hvilke personer der forventes at blive direkte involveret i gennemførelsen af projektet. ICGs projektudvalg ICGs tekniske arbejdsgruppe består af Elias Tengesa, Zakaria Likopa og Godlove Nyagawa. ICGs bestyrelse har ansvar for nedsættelse af en endelig projektudvalg, som skal stå for etablering, drift, ansættelser, samt arrangering af kurser. Herudover har ICGs projektudvalg ansvar for en ugentlig afrapportering til Kilangoros projektudvalg gennem web-log og i hele etableringsfasen. Elias Tengesa er som formand for ICG øverste ansvarlige for projektgennemførsel, mens det juridiske ansvar er delt ud på alle nuværende og kommende medlemmer af ICGs bestyrelse. Se for en oversigt over ICGs bestyrelse. 11

12 ICGs projektudvalg har endvidere ansvar for: At udarbejde money flow -plan i samarbejde med Kilangoro. (Fase a) Forberedelse af leje og istandsættelse af centralt beliggende lokaler. (Fase a) At ansætte en kvalificeret og pålidelig manager. (Fase a) At ansætte en uafhængig revisor. (Fase b) Løbende at indsamle relevante erfaringer. (Alle faser) At skrive ugentlige, månedlige og længere årlige rapporter, herunder årsregnskabet. (Alle faser) At overvåge den daglige drift af internet-caféen efter ansættelse af manager. (Alle faser) At offentliggøre årsrapporter og relevante detaljer fra årsregnskabet på deres hjemmeside (www.kilangoro.dk/icg). (Alle faser) Planlægning og afholdelse af kursusforløb. (Fase b-h) At sørge for en løbende dialog mellem bestyrelsen, manageren, de frivillige og Kilangoro. (Alle faser) Kilangoros projektudvalg På den danske side er følgende personer beskæftiget i Kilangoros projektudvalg for Oprettelse af Ifakara Kommunikationscenter: Poul Brandt Rasmussen, Henning V. Hansen og Bue Rübner Hansen. De tre har ansvar for løbende at følge ICGs afrapportering og forstå konkret projektsupport og anden rådgivning omkring projektgennemførsel. De vil endvidere forestå evaluerings- og supportrejser til Ifakara. Kilangoros projektudvalg har endvidere ansvar for: Indsamling og køb af teknisk udstyr. (Fase a) At indsamle og sende doneret hardware og computerdele i Danmark til Ifakara. (Fase a) At udarbejde money flow -plan i samarbejde med ICG. (Fase a) At støtte stedet med teknisk og administrativ ekspertise. (Alle faser) At monitorere kommunikationscentrets aktiviteter og økonomiske situation. (Alle faser) At hjælpe ICG med kontaktskabelse til andre donorer samt netværksskabelse og afholdelse af kurser og eventuelle workshops. (Alle faser) At opsøge og holde kontakt til private sponsorer i Danmark. (Alle faser) Monitorering: Der vil blive udarbejdet monitorerings- og rapporteringsprocedurer både for ICG internt og i forholdet mellem Kilangoro og ICG. Kilangoro vil foruden web-log en lægge stor vægt på logbøger, mødereferater og oversigter over aktivitetsudbud som vigtige og tilgængelige monitoreringsparametre. Af disse parametre vil effekten af kapacitetsopbygningsindsatsen, og hermed den forventede effekt i retning af den overordnede målsætning, kunne aflæses. For den finansielt vigtige ICT-projektkomponent er der gode muligheder for overvågning af antal brugstimer, gennem undervisningsplaner og automatisk digital registrering af internet-brug. Dermed kan Kilangoro og ICG overvåge det vigtige økonomiske parameter, og hermed følge udviklingen i forhold til de opsatte succeskriterier. I det vedhæftede monitoreringsskema (bilag nr.f) ses en skitse over monitorerings- og rapporteringsprocedurer samt for faste mødeaktiviteter. Der foretages internationale opfølgningsrejser 3 gange i løbet af den treårige projektperiode, samt en evalueringsrejse: Forår 2007 (fase a) ICG empowerment & project documentation Bue Rübner Hansen Efterår 2007 (fase b) ICT, setup, training and education Henning V. Hansen Forår 2008 (fase c) ICG empowerment Bue Rübner Hansen Efterår 2009 (fase f) Evaluation Poul Brandt Rasmussen Ansvaret er i sidste ende placeret hos de respektive foreningers bestyrelser. 12

13 B.12 Budgetresumé og væsentlige input Angiv resumé af detaljeret budget (det detaljerede budget (bilag C.2) vedlægges separat) Hvis der foreslås lønnet eller honorarbetalt personale i projektet (lokalt el. udsendte medarbejdere), skal disses opgaver og kvalifikationskrav til ansættelse beskrives i bilag. Angiv skønsmæssigt, hvor stor en del (i DKK) af Minipuljens bidrag, der forventes anvendt til indkøb af varer og tjenesteydelser i Danmark: ,- Budgetresume: Finansieringsplan Samlet budget Heraf Minipuljen Heraf andre 1. Aktiviteter Investeringer Udsendte medarbejdere Lokale medarbejdere Lokal administration Oplysning i Danmark (maks 2%) Projekttilsyn Evaluering Budgetmargin (maks 10%, min 6%) Projektudgifter ialt (1-9) Revision i Danmark Subtotal ( ) Administration i Danmark (maks 7%) 14. Total B.13 Øvrige relevante oplysninger vedrørende projektet Kilangoro har fået tilsagn om sponsorering af transport af et stk. 20 container fra Danmark til Dar es Salaam fra speditions- og shippingfirmaet Combifragt. De har endvidere doneret 7 computere af god standard ekskl. skærme, tastaturer, mus og software. Bekræftende brev fra Combifragt vil blive sendt som dokumentation til minipuljen snarest mulig. C. FOLKELIG FORANKRING C.1 Den danske organisations folkelige forankring Angiv hvor mange medlemmer eller faste bidragydere foreningen har. Beskriv jeres folkelige forankring. Den folkelige forankring kan have forskellige udtryk, men følgende kan være områder, I kan beskrive jeres forankring i forhold til (I er ikke forpligtiget eller begrænset til denne liste af områder): a) antallet af frivillige/aktive i foreningens forskellige aktiviteter, udvalg, arrangementer mv. b) medlemskredsens eller bidragyderes geografiske spredning, c) omfang af oplysningsarbejde i Danmark om udviklingsspørgsmål d) mellemfolkelige og/eller udvekslings-aktiviteter, e) inddragelse af specielle faggrupper i Danmark, som ellers normalt ikke ville være aktive i udviklingsarbejde. Kilangoro har pt. 51 medlemmer. Medlemmerne er bosat forskellige steder i Danmark, mens to pt. er bosat sig i Oslo, et i Nepal og et i Berlin. 13

14 Kilangoros medlemmer har, blandt andet i vævekredse forskellige steder i Danmark, oplyst om folks levevilkår i området og specifikt om Ifakaras væveprojekt. Nu senest i somrene 2005 og 2006 til FairTrade marked på Bornholm i samarbejde med KROBODAN, hvor Kilangoro deltog med udstilling og informationsfoldere, samt salg af håndvævede produkter fra IWWA. Arrangementet er en årlig tradition, og Kilangoro deltager næste gang i Medlemmerne har holdt en hel del lysbilledforedrag og skrevet artikler i fagblade og aviser om området og befolkningens levevilkår samt lokalt udviklingsarbejde. C.2 Planlægges oplysningsarbejde i Danmark (projektrelateret oplysning) Hvis ja; Hvad er emnet for aktiviteten? Hvordan hænger oplysningsindsatsen sammen med minipuljeprojektet? Beskriv hvilke målgrupper indsatsen er rettet mod. Hvilke metoder, medier, aktiviteter vil blive anvendt (radio, hjemmeside, brochure, teater el.lign.)? Hvem vil være ansvarlig for tilrettelæggelsen af aktiviteterne (herunder, vil der blive brugt eksterne fagfolk)? Hvem vil gennemføre aktiviteterne? Hvilken effekt forventer I kommer ud af aktiviteten? D. GENERELLE OPLYSNINGER D.1 Ansøgende organisation Hvis der er tale om flere organisationer, der søger sammen, skal det fremgå, hvilken organisation der vil være juridisk og økonomisk ansvarlig for bevillingen. Organisationens navn: KILANGORO Adresse: Stangevej 4, 3760 Gudhjem Telefon og evt. faxnummer: adresse: Evt. web adresse: Kontaktperson: Bue Rübner Hansen Kontaktpersons adresse: Vesterbrogade 79, 3tv, 1620 København K Navn og adresse på eventuelle andre deltagende danske organisationer: D.2 Samarbejdspartner i Syd Hvis der er tale om flere partnere, skal alle organisationer nævnes. Organisationens navn: ICG - Ifakara Community Group Adresse: P.O. box 25, Ifakara Land: Tanzania D.3 Projektets geografiske placering Hvis der er tale om et projekt der dækker flere forskellige lande/regioner, angives disse Land: Tanzania Region: Morogoro By: Ifakara D.4 Projektperiode Forventet starttidspunkt: Forventet sluttidspunkt: D.5 Projektets samlede omkostninger Angiv de samlede omkostninger i: 14

15 danske kroner: _ Lokal valuta: _ tshs Angiv anvendt kurs: _212,7659 D.6 Ansøgt bidrag fra Minipuljen Ansøgt Minipuljen kr. _ Angiv skønsmæssigt, hvor stor en del (i DKK) af Minipuljens bidrag, der forventes anvendt til indkøb af varer og tjenesteydelser i Danmark: D.7 Eventuelle andre bidrag Angiv eventuelle andre finansieringskilder, herunder organisationens eller partnerens eventuelle egne bidrag. Kilangoro ventes at skulle bidrage med skønsmæssigt kr ,- ICG forventes at kunne generere et overskud på driften til dækning af løbende driftsomkostninger i 2., 3. og 4. halvår på kr ,- OBLIGATORISKE BILAG: Husk at følgende bilag vedr. den danske organisation skal vedlægges: a) organisationens vedtægter, b) seneste årsberetning, c) senest reviderede årsregnskab, d) liste med navne på bestyrelsesmedlemmer og e) liste over organisationens Danida finansierede projekter (herunder Minipuljen) inden for de sidste 5 år. Angiv journal nr., titel, land, bevilliget beløb og projektperiode. Øvrige bilag: Bilagsnr. Bilagstitel: f) Monitoreringsskema g) Personale: Opgaver og kvalifikationer HUSK: Alle bilag skal fremsendes i en form der umiddelbart tillader hurtig kopiering (dvs. ingen blade, bøger, avisudklip men kopi af relevante uddrag af disse). 15

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO

8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO 8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO Hvornår: lørdag den 29. maj 2010 kl. 13.00 17.00 Sted: Kærnehuset, Nedergade 6, 1. sal, 5000 Odense C REFERAT OBS: Det, der står i kursiv, er beslutninger/konklusionsforslag.

Læs mere

ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4.

ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4. Kilangoro ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4. Samlet budget ca. 220.000/-DKK. (1005 d.kr./m2) pr 15. Februar 2025. FASE 1-80.000/- afsluttet

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

AFSLUTTENDE RAPPORT PARTNERSKABSAKTIVITET, MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT OG STØRRE UDVIKLINGSPROJEKT

AFSLUTTENDE RAPPORT PARTNERSKABSAKTIVITET, MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT OG STØRRE UDVIKLINGSPROJEKT Projektpuljen: BILAG 10 Skema til Afsluttende rapport Partnerskabsaktivitet, Mindre udviklingsprojekt og Større udviklingsprojekt AFSLUTTENDE RAPPORT PARTNERSKABSAKTIVITET, MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT OG

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Evaluering Brobygningspuljen

Evaluering Brobygningspuljen Evaluering Brobygningspuljen Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med din evaluering på et senere

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Hvem uddeler tilskuddet Kulturstyrelsen uddeler midlerne på baggrund af en faglig

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

//Nethood: Vejledning

//Nethood: Vejledning //Nethood: Vejledning Elektronisk udgave Januar 2013 Udarbejdet af Lisbet Vestergaard, Sophie Bruun og Ann Poulsen Udgivet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Telefon 33 73 33

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Evaluering Udviklingspuljen

Evaluering Udviklingspuljen Evaluering Udviklingspuljen Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med din evaluering på et senere

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Statusrapport. Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production

Statusrapport. Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production Minipuljen: BILAG 14 Skema til Statusrapport (Version gældende fra 2006) Udfyldes af Projektrådgivningen J.nr.: Modtaget : Statusrapport Ansøgende organisation: Indsatsens titel: Land: Denmark Lesotho

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København Kort beskrivelse: 1. års ansættelse som præst med uddannelse lagt ind i ansættelsen. Varighed for nyansatte præster og deltagende provstier: 1. år: Samlet projektvarighed for FIP: 2 år. Projektstart: 1.

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Red Orangutangen Indsamlingsetiske Retningslinier del (B)

Red Orangutangen Indsamlingsetiske Retningslinier del (B) Red Orangutangen Indsamlingsetiske Retningslinier del (B) 1. Respekt for bidragyders integritet og handlefrihed - den glade giver 1.1. Organisationer, der bruger frivillige indsamlere til landsindsamlinger

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN Inden du udfylder ansøgningsskemaet, så tjek at Aktiviteten er ny i forhold til jeres tidligere aktiviteter, og hvad der almindeligvis kan forventes, at I laver Børn

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet

Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet Bestyrelsen er ansvarlig for: den kontinuerlige justering af Diálogos vision og mission kommunikationen mellem projektgrupperne

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV Eksemplerne her er inspireret af konkrete kommunikationsaktiviteter og giver et bredt udsnit af den type aktiviteter, som gennemføres af de involverede aktører. EKSEMPEL

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Kultur og Idræt Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf. 46 31 30 00 BKU@roskilde.dk www.roskilde.dk ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Inden du begynder at udfylde

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

Elektronisk ansøgningsskema

Elektronisk ansøgningsskema Den gode ansøgning Elektronisk ansøgningsskema Ansøgningsskema - login Hvis det er første gang du logger på, angiver du e-mail og klikker herefter Opret bruger. Du vil herefter modtage en e-mail med et

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 Puljemidler kan søges af frivillige folkeoplysende foreninger for børn og unge, eller

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

LEDERUDDANNELSE 2014/15

LEDERUDDANNELSE 2014/15 UDDANNELSE LEDERUDDANNELSE 2014/15 Obligatoriske moduler i diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen har som målgruppe alle kommunale ledere med personaleansvar og som gennemfører PULS. Er i Albertslund Kommune

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Fællesskab og forældreskab på tværs i Hundige Nord Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Skriv navn og e-mail adresse for den tilskudsansvarlige i projektet

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Årsmøde i Genbrug til Syd 2.-3. november 2013

Årsmøde i Genbrug til Syd 2.-3. november 2013 1 Årsmøde i Genbrug til Syd 2.-3. november 2013 Tema om status og planer efter DMR-U s overtagelse af GTS i 2013 Oplæg v. Anne Charlton Christensen (ACC), Fuldmægtig i Udenrigsministeriets kontor for Humanitær

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Store forventninger til partnerskaber mellem den offentlige og den frivillige

Læs mere