1. Indledning. 2. Vision. 3. Mission. Påtage sig værtsskabet for internationale forskningskonferencer Arbejde bevidst og målrettet på international

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Indledning. 2. Vision. 3. Mission. Påtage sig værtsskabet for internationale forskningskonferencer Arbejde bevidst og målrettet på international"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Vision Mission Strategiske principper International og national baggrund De studerendes sproglige kompetencer Undervisning på fremmedsprog Sprog i forskningspublikationer Dansk som andetsprog for studerende og forskere/undervisere Sprogpolitiske problemstillinger i CBS administration, på biblioteket og i CBS eksterne kommunikation Ressourcer og strategiske prioriteringer Sprogpolitisk Udvalg Sprogpolitisk Udvalg Februar

2 1. Indledning Sprogpolitikken for Copenhagen Business School (CBS) er en væsentlig og integreret del af den overordnede strategi og af den specifikke strategi for internationaliseringsområdet. CBS er et dansk universitet med en stærk international orientering i forskning og uddannelse. I mere end et årti har internationalisering været et kerneelement i den strategiske udvikling. CBS placerer sig i dag blandt de førende universiteter i Danmark med hensyn til studenterudveksling og udbuddet af uddannelsesprogrammer og kurser, der undervises på engelsk. Det skal fremhæves, at undervisningstemaer, curricula og pædagogik er udformet med det formål at udgøre et stærkt fælles læringsrum for både danske og udenlandske studerende. Udenlandske studerende på CBS blandes naturligt med danske studerende på de engelsksprogede uddannelsesforløb, da de engelsksprogede linjer er unikke og ikke findes i dansksproget udgave. Den stærke internationale profil skal fortsat forbedres og udbygges. Rektors nye strategiudkast, som blev godkendt af CBS s bestyrelse i oktober 2005, opregner følgende områder som forudsætninger for, at CBS kan opnå en endnu stærkere international profil. CBS skal: Være en førende international handelshøjskole på udvalgte områder inden for forskning og uddannelse Have et internationalt studiemiljø med mindst 20-25% udenlandske studerende og undervisere Sørge for, at studenterudveksling er en integreret del i alle studieprogrammer Deltage i strategiske alliancer om udbud af studieprogrammer Deltage i internationalt samarbejde på ph.d.-uddannelsesområdet Deltage i internationale forskningsprojekter Medvirke i internationale rankingog benchmarkingprogrammer Påtage sig værtsskabet for internationale forskningskonferencer Arbejde bevidst og målrettet på international branding og positionering Benytte dansk og engelsk som ligestillede arbejdssprog i uddannelser, forskning, administration og andre aktiviteter 2. Vision Som et flersproget universitet, med en stærk international profil samt kvalitet i forskning og uddannelser, tiltrækker CBS studerende fra hele verden CBS benytter dansk og engelsk som parallelle arbejdssprog. CBS lægger således vægt på at være i stand til at fungere professionelt på alle niveauer i sine aktiviteter på både dansk og engelsk, skønt sproglige kompetencer og krav ikke er de samme i alle aktiviteter. Alle medarbejdere har ansvar for at sikre den højest mulige standard og professionalisme i deres brug af de to sprog. CBS tilbyder som et flersproget universitet en række andre fremmedsprog som del af sin portefølje af studieprogrammer. 3. Mission Det er målet med CBS sprogpolitiske strategi at: Give de studerende en uddannelse, der giver dem de bedste muligheder på både det nationale og internationale arbejdsmarked, herunder gode kvalifikationer i fremmedsprog (dansk og engelsk som arbejdssprog for flertallet af studerende og yderligere fremmedsprogskompetencer som ønskværdige for mange studerende), kommunikationsfærdigheder samt interkulturelle og interpersonelle kompetencer Sikre kvalitet i udbuddet af sproglig uddannelse til alle studerende for at sikre deres employability 2

3 Skabe et internationalt miljø på CBS ved at hilse studerende og videnskabelige såvel som andre medarbejdere af alle nationaliteter velkommen Forbedre danske videnskabelige medarbejderes sproglige kompetencer, både med henblik på deres publikationsvirksomhed og undervisningsaktiviteter Forbedre CBS administrative medarbejderes sproglige kompetencer Støtte udenlandske studerende og videnskabelige medarbejdere i at opnå kompetence i dansk sprog og kultur Forøge opmærksomheden om nødvendigheden af sproglige kompetencer blandt studerende og medarbejdere Det skal understreges at den sprogpolitiske strategi primært retter sig mod professionel sproglig kompetence og den interkulturelle kompetence, som naturligt følger med disse. Strategien omfatter således ikke interkulturel kompetence som selvstændig disciplin. 4. Strategiske principper CBS sprogpolitik bygger på følgende principper: Sproglige- og interkulturelle kompetencer er af stigende global betydning og er lige så vigtige som CBS kandidaters øvrige kvalifikationer CBS dikterer ikke én bestemt form af engelsk for studerende og medarbejdere men har som målsætning, at der benyttes et korrekt, klart og effektivt internationalt standard-engelsk, primært baseret på sprogets britiske og amerikanske varianter i den skriftlige produktion, mens yderligere variation kan forventes i talt engelsk Engelsk vil fortsætte med at få stigende betydning som et andet eller parallelt sprog ved siden af dansk på CBS. Imidlertid ses sproglige kompetencer i yderligere fremmedsprog som én af CBS væsentlige styrker. Hvis styrken udvikles på den rette måde, kan det give medarbejdere og kandidater en betydelig konkurrencemæssig fordel Indhold og sproglig udformning i studerendes større skriftlige opgaver er væsentlige, og alle undervisere er forpligtet til at inddrage begge dele i bedømmelsen. 1 Præcision og hensigtsmæssighed af sproget, skriftligt såvel som mundtligt, i de studerendes arbejde vurderes som en integreret dimension sammen med indholdet Som dansk akademisk institution har CBS et særligt ansvar for at bidrage til bevarelsen af det danske sprog i forskning og til mere populær formidling af videnskabelige resultater. Forpligtelse er fuldt ud kompatibel med målsætningen om at udvikle et højt niveau af sproglig mangfoldighed CBS skal sikre at medarbejdere, der underviser eller administrerer på engelsk, er i stand til at gøre dette på et højt niveau Ansvaret for udformning og implementering af en sprogpolitik ligger hos CBS, de akademiske og de administrative medarbejdere. Det skal understreges at ansvaret for at udvikle og professionalisere de studerendes sproglige kompetencer også ligger hos de studerende selv Som dansk universitet vil CBS fortsætte med at fremme dansk som et komplet sprog til brug i undervisning og forskning. Det anerkendes, at på en række af CBS forskningsområder er engelsk de facto lingua franca i det akademiske miljø. På andre områder vedbliver dansk med at være det centrale sprog. CBS benytter også flere andre europæiske og asiatiske sprog til akademiske formål Ved bedømmelsen af bachelorprojekt, kandidatspeciale, masterprojekt og andre større skriftlige opgaver skal der ud over det faglige indhold også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne uanset hvilket sprog, der er skrevet på, jf. 5. I studieordningen fastsættes regler om, hvorledes stave- og formuleringsevnen indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, idet det faglige indhold dog skal vægtes tungest. 3

4 Den seneste ændring af universitetsloven understreger universiteternes forpligtelse til at formidle forskningsresultater til samfundet i bred forstand. Det betyder i praksis formidling til et dansk publikum, som kræver dansk som formidlingssprog. CBS vil sandsynligvis fortsætte med at udbyde et stigende antal studieprogrammer og kurser på engelsk. Enhver beslutning om, hvorvidt undervisningssproget på et studieprogram eller et kursus skal være dansk eller engelsk, vil være baseret på programmets/kursets faglige orientering, pædagogiske overvejelser og det arbejdsmarked kandidaterne uddannes til. Der lægges stor vægt på, at kandidater fra CBS opnår gode beskæftigelsesmuligheder på både det danske og det europæiske/internationale arbejdsmarked. Derfor er det målet, at alle studerende og medarbejdere skal besidde høje professionelle kompetencer både i dansk, hvis de er danskere, og i engelsk. De skal have gode muligheder for at tilegne sig kompetencer i yderligere fremmedsprog, hvoraf flere er centrale i en række af CBS studieprogrammer. For CBS er det et konkurrenceparameter, at vores kandidater opnår den bedst mulige sprogportefølje. Implementering af sprogpolitikken er væsentlig for CBS internationaliseringsarbejde, og den skal således medtænkes eksplicit og professionelt i alle CBS aktiviteter. 5. International og national baggrund Sprogpolitiske problemstillinger har været på den universitetspolitiske dagsorden både på europæisk plan og på nationalt plan i Danmark gennem en årrække. Den Europæiske Union har politisk forpligtet sig til at bevare og understøtte sproglig mangfoldighed og adskillige dokumenter fra EU- Kommissionen anbefaler en generel politisk målsætning om, at alle borgere i EU skal lære deres modersmål plus minimum to fremmedsprog 2 ; en målsætning som de videregående uddannelser skal bidrage til at opfylde 3. 2 Fremme af Sprogindlæring og Sproglig Mangfoldighed: Handlingsplan Det europæiske Sprogpas (Europass): Sprogpasset er en koordineret samling af dokumenter, I marts 2004 udsendte Rektorkollegiet et papir, som opregner en række generelle anbefalinger til universiteterne i arbejdet med deres individuelle sprogpolitik. 4 Endelig opregner et dokument fra Rektorkollegiet fra februar 2004, Internationalisering af de danske universiteter: vilkår og virkemidler følgende punkter, der skal analyseres grundigt af universiteterne i arbejdet med at udforme en sprogpolitik: Valg af undervisningssprog på de enkelte studieprogrammer Sprog i undervisningsmaterialer Kvalitetskontrol, når engelsk benyttes af danskere Dansk for udenlandske studerende som en integreret del af deres studier i Danmark Sprog i universitetets kommunikationsmaterialer og interne regler samt færdighedskrav til universitetets ansatte, når de har med udenlandske studerende, undervisere og forskere at gøre Styrkelse af alle studerendes sproglige- og interkulturelle kompetencer, Sprogvalg i forskernes publikationer Kompetenceniveauer hos nye studerende, faste- og midlertidigt ansatte undervisere og forskere Sprogpolitik som et centralt element i internationalisering understreges, herunder universiteternes ansvar for at bevare dansk som et komplet videnskabeligt sprog. Dette er endvidere et centralt element i Kulturministesom har til formål at skabe gennemsigtighed i kvalifikationer og kompetencer og dermed lette mobilitet inden for uddannelse og arbejde i Europa. Sprogpasset blev søsat af den Europæiske Union i Luxemborg i januar Ét af Europass elementer er Sprogpasset, som bygger på de standarder, der indgår i European Language Portfolio (ELP), samt de referenceniveauer, der blev udviklet under The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). Det elektroniske Sprogpas, som kan udfyldes on-line eller downloades på mange sprog, er udviklet af Europarådets sprogpolitiske afdeling i samarbejde med Cedefob for Den europæiske Union og vil hjælpe med at øge offentlighedens opmærksomhed om European Language Portfolio. 4 Sprogpolitik på de danske universiteter: Rapport med anbefalinger, marts

5 riets publikation Sprog på Spil Et udspil om dansk sprogpolitik, 2003 Anbefalingerne er vigtige redskaber til udformning af lokale prioriteringer og formulering af handlingsplaner med henblik på implementering af sprogpolitikken. Imidlertid bør også den bredere kontekst indtænkes, især internationalisering af de videregående uddannelser som resultat af Bologna Processen. EU støtter aktivt implementeringen af Bologna Processen, som 45 europæiske lande har forpligtet sig til at indføre. Målsætningen med Bologna er at skabe et fælles europæisk forsknings- og uddannelsesområde senest i Det indebærer strukturel ensartethed (en standardiseret BA/BSc-, MA/MSc- og ph.d. struktur), national og international kvalitetssikring samt gensidig anerkendelse af grader og studieperioder mellem universiteter i de deltagende lande. De politiske målsætninger i Bologna Processen bygger på ønsket om at rekruttere de bedste studerende på det internationale uddannelsesmarked ved at øge tiltrækningskraft og konkurrencedygtighed. Bologna er således påvirket af den fremherskende internationale tendens til at se uddannelse som et marked snarere end en offentligt udbudt service, hvor institutioner konkurrerer med hinanden på et internationalt marked, og hvor betaling af studieafgifter er normalt. Stærke kræfter (især i de engelsksprogede lande) ønsker at videregående uddannelse skal opfattes og behandles som del af en serviceøkonomi, reguleret af principperne i WTO og især i GATS-aftalen (General Agreement on Trade in Services). De europæiske lande er i teorien er forpligtede til at opretholde den kulturelle og sproglige mangfoldighed i de enkelte medlemslande, universiteternes autonomi samt princippet om et samfundsmæssigt ansvar for videregående uddannelse. En stærk international tendens mod markedsgørelse af videregående uddannelse er dog fremherskende. Det kan føre til at de internationale markedskræfter udhuler national og institutionel autonomi. Den øgede brug af engelsk som undervisningssprog understøtter udviklingen. Der er endda en tendens til at fortolke internationalisering som ensbetydende med engelsk som undervisningssprog. Det er derfor særdeles væsentligt, at CBS formulerer en eksplicit politik for brugen af dansk, engelsk og andre sprog for at ruste medarbejdere og studerende til at imødekomme både danske og internationale behov bedst muligt. 6. De studerendes sproglige kompetencer 6.1 Sproglige kompetencer i dansk for danske studerende Undervisere på danske universiteter og arbejdsgivere, der ansætter kandidater fra Universiteterne, har ofte givet udtryk for, at mange danske studerende og kandidater ikke behersker et adækvat dansk skriftsprog. Manglen bør afhjælpes gennem evaluering af både indhold og sproglig udformning af eksamensopgaver og gennem regelmæssigt feedback til de studerende om kvaliteten af sproget i deres skriftlige opgaver. Der er dels tale om manglende præcision og sproglig korrekthed, dels om mangel på effektiv brug af sætnings-, afsnits- og diskursstruktur til at opbygge en logisk argumentation. Samtidig mangler overholdelse af stilistiske og genremæssige regler gældende for de forskellige opgavetyper. Der bør oprettes et CBS Skrivecenter, som de studerende efter behov kan henvises til. 6.2 Sproglig kompetence i engelsk for danske studerende CBS anerkender, at engelsk er et sprog, som skal benyttes sammen med dansk i mange studieprogrammer. CBS udbyder i øjeblikket 16 hele studieprogrammer udelukkende på engelsk (5 BA/BSc og 11 MA/MSc, dertil kommer executiveprogrammerne). Desuden indgår engelsksprogede kurser som en del af mange andre programmer. De studerende får imidlertid ikke altid det ønskede akademiske og professionelle udbytte af engelsksprogede programmer og kurser, fordi deres kompetencer er utilstrækkelige. De mangler for ofte de akademiske skrivekompetencer samt mundtlige færdigheder, som forventes af studerende på de engelsksprogede programmer. CBS står som garant for de studerendes kvalifi- 5

6 kationer og må derfor sikre, at de optagne kan leve op til kravene. CBS bør som hovedregel forlange, at de studerende, der optages, har det højest opnåelige niveau i engelsk i deres adgangsgivende eksamen, afstemt med de øvrige faglige krav til de enkelte programmer. Tilsvarende bør både danske og udenlandske studerende med en bachelorgrad gennemgå en engelsk-test, når de søger om optagelse på en masteruddannelse. Alle studerende bør tilbydes regelmæssig feedback på kvaliteten af deres engelsk. Nogle af de studerendes skriftlige opgaver bør evalueres sprogligt. Ud fra evalueringen skal de rådgives de om deres niveau, og hvad de bør gøre for at blive bedre. Som det er tilfældet med danskkompetencer, bør udvikling af de studerendes skriftlige, akademiske engelsk også være en hovedopgave for et CBS Skrivecenter. 6.3 Kompetence i andre fremmedsprog Som dansk universitet ser CBS sig forpligtet til at tage initiativer der støtter EU's anbefaling om at mestre modersmål plus mindst to fremmedsprog. På CBS betyder det i praksis at danske studerende ud over modersmål plus engelsk skal have mulighed for at erhverve sig kompetencer i ét eller flere yderligere fremmedsprog. Da dansk og engelsk har status som parallelle arbejdssprog i faglige og akademiske sammenhænge, er alle studerende afhængige af et højt færdighedsniveau i disse to sprog (læse, lytte, skrive, tale). Samme høje niveau er ikke nødvendigvis påkrævet i studerendes andet eller tredje fremmedsprog, hvor den studerende måske kun har brug for nogle af de fire færdigheder. Studerende på CBS sproglige kombinationsuddannelser, samt på BLC-, ASP- og CEMS programmerne, undervises på eller i andre fremmedsprog end engelsk. For alle andre uddannelser gælder det, at tilegnelse og bibeholdelse af fremmedsprogsfærdigheder ud over engelsk hviler på de studerende selv. Med henblik på at støtte studerende i at bruge andre fremmedsprog bør CBS etablere bedre muligheder for autonomous learning gennem udbud af kurser og forskellige former for IKT-baserede faciliteter til indlæring af fremmedsprog. Derudover bør CBS indføre og aktivt fremme brugen af Europass/European Language Portfolio som et redskab for de studerende i arbejdet med deres sproglige profil. Det er nødvendigt at sikre, at studerende på CBS, der tager en bachelor- eller kandidatgrad på et fremmedsprog, opnår et højt kompetenceniveau og tilegner sig en sproglig ekspertise, der gør dem mere konkurrencedygtige på arbejdsmarkedet. 6.4 Sproglige kompetencer i engelsk for ikke-danske studerende Ansvaret for et godt sprogligt kompetenceniveau hos udvekslingsstuderende på CBS ligger grundlæggende hos de universiteter, som de studerende kommer fra. CBS informerer partneruniversiteterne om det krævede niveau i engelsk og om forventningerne til, at de studerende må kunne imødekomme kravene. I tilfælde, hvor kravene ikke opfyldes, er det nødvendigt at reagere med klare tilbagemeldinger og, om nødvendigt, i sidste ende opsige aftaler, hvor partneruniversitetet ikke lever op til forventningerne. Når det drejer sig om optagelse af udenlandske studerende på hele programmer, kræver CBS dokumentation af de studerendes sproglige kompetencer som betingelse for deres optagelse. 7. Undervisning på fremmedsprog Kvaliteten af den undervisning, som CBS undervisere leverer på engelsk, giver anledning til bekymring. Kvaliteten af undervisningen er afgørende for at CBS internationaliseringsstrategi lykkes. Den engelsksprogede undervisning bliver løbende evalueret af de studerende. I nogle af evalueringerne antydes det, at der er utilfredshed med underviseres manglende evner til at undervise på et tilfredsstillende engelsk. Evalueringerne kan være udtryk for en vis grad af subjektivitet, men hvis undervisning på engelsk ikke opleves som god nok af de studerende, er der et problem, som bør håndteres Det er uacceptabelt, hvis studerende (udvekslingsstuderende, udenlandsk studerende på et fuldt program eller danske stu- 6

7 derende) har grund til at være utilfredse i denne henseende, især hvis der er god grund til at være utilfreds. En sådan utilfredshed vil have en negativ afsmitning på CBS og efterlade et indtryk, som CBS ikke bør acceptere. På den anden side er det urimeligt at forvente, at danske universitetsansatte er i stand til at fungere lige så godt på engelsk som på deres modersmål. Mange undervisere er i stand til at undervise på et engelsk af høj standard. Andre er ikke dygtige nok, og de er måske ikke bevidste om, eller villige til at acceptere, den kendsgerning. Derfor er der brug for hjælp og støtte til de undervisere, som har behov for at få deres engelskkundskaber bragt op på det krævede niveau. CBS forventer ikke at alle undervisere kan undervise på engelsk, men der er behov for, at flere kan levere professionel undervisning på et godt og velfungerende engelsk. CBS bør derfor fokusere på at identificere de undervisere, der har behov for at få videreudviklet deres kompetence i at undervise på engelsk. Andre skal måske holdes væk fra den type undervisning. Language Centrets PLATE-program (Project in Language Assessment for Teaching in English) bør benyttes som et obligatorisk redskab til at sikre kvaliteten af undervisningen på engelsk. 8. Sprog i forskningspublikationer Ansvaret for sproget i en forskningspublikation ligger primært hos forfatteren. Engelsk er det dominerende sprog i det internationale akademiske miljø. Derfor er forskere inden for mange forskningsfelter afhængige af god mundtlig og skriftlig beherskelse af engelsk. Inden for de fleste forskningsfelter er engelsk nøglen til at få bøger, artikler mv. offentliggjort i de internationale videnskabelige miljøer. Selv om ansvaret for publikationer ligger hos forfatteren, er det urimeligt at forvente, at alle forskere kan skrive på et fejlfrit engelsk, som er direkte klar til publicering. Det bør derfor sikres, at engelske tekster skrevet af CBS forskere kan blive gennemgået mht. sproglig præcision og korrekthed, før de fremsendes til publicering. Imidlertid bør der også lægges vægt på dansk som publikations- og formidlingsprog. Inden for visse områder, f.eks. jura, er dansk hovedsproget, og alle forskere har her behov for professionelt dansk i deres arbejde med vidensformidling uden for deres afgrænsede forskningsfællesskaber. 9. Dansk som andetsprog for studerende og forskere/undervisere CBS har konstant mere end 1500 studerende, der ikke har dansk som modersmål. De fleste er udvekslingsstuderende mens et stigende antal er free-movers eller udenlandske studerende, som tager en hel uddannelse på CBS. Selv om disse studerende tiltrækkes af kurser og programmer, der undervises på engelsk, har mange stor lyst til at lære dansk. CBS bør afsætte midler til at tilbyde både udenlandske studerende og akademiske medarbejdere yderligere kurser i dansk sprog. Tiltaget kan også være et middel til at integrere udenlandske akademiske medarbejdere bedre i CBS administrative arbejde og funktioner. Opholdet i Danmark vil ikke blot blive mere tilfredsstillende for de udenlandske studerende og ansatte, men deres rolle som ambassadører for Danmark vil også forstærkes. Et grundlæggende niveau i dansk gør det nemmere at få arbejde i danske virksomheder, og interessen for at blive i Danmark styrkes. 7

8 10. Sprogpolitiske problemstillinger i CBS administration, på biblioteket og i CBS eksterne kommunikation Ud over undervisningssprog, publikationssprog mv. er der også behov for at inddrage kvaliteten af det dansk og engelsk der benyttes i CBS forskellige administrative enheder og Biblioteket i den sprogpolitiske strategi. Det sprog, der benyttes i administrationen, på Biblioteket og i CBS eksterne kommunikation bidrager væsentligt til CBS samlede sprogimage, idet enhederne ofte er meget vigtige kontaktpunkter for studerende og medarbejdere, danskere såvel som udlændinge. Det er derfor nødvendigt, at enhederne lever op til et meget højt niveau af professionalisme i deres brug af både dansk og engelsk. Følgende aspekter bør inddrages: Der er behov for, at alle administrative medarbejdere kan arbejde på både dansk og engelsk. Imidlertid er der forskel på krav og kompetencer Ikke alle administrative medarbejdere har tilstrækkelige kompetencer (oftest især skriftlige) i dansk og/eller engelsk. Det bør håndteres gennem øget fokus på sproglige kompetencer i forbindelse med rekruttering og gennem intern efteruddannelse Alle enheder bør omfatte medarbejdere, som er kvalificerede til at tage sig af udenlandske studerende på et godt engelsk Nogle former for administrativt arbejde foregår udelukkende på engelsk (eksempelvis særlige uddannelsesprogrammer) Der bør foretages en afvejning af, hvor i administrationen engelsk på højt niveau er nødvendigt, og hvornår mindre kan gøre det; dvs. en differentiering på baggrund af kunder Det er ikke realistisk at forvente, at alt ekstern kommunikation kvalitetssikres af Language Centret, men det er nødvendig at beslutte hvor grænsen går med hensyn til hvilke typer kommunikation, der skal gennemgå Language Centrets kvalitetskontrol Der skal tages initiativer til at sikre, at al CBS kommunikation på engelsk - officielle breve, studieordninger, websider mv. har det højeste professionelle niveau Institutterne bør beslutte, hvilke typer ekstern kommunikation de har behov for at få kvalitetssikret (enten af Language Centret eller af tilsvarende ekspertise) før offentliggørelse 11. Ressourcer og strategiske prioriteringer Det sprogpolitiske udvalg har ikke mandat til at træffe beslutninger om allokering af ressourcer til de mange initiativer og anbefalinger som ideelt set bør gennemføres med henblik på at forbedre CBS sproglige professionalisme. I det følgende foreslår udvalget imidlertid en række prioriteringer med angivelse af, hvilke anbefalinger/initiativer udvalget finder mest påtrængende. Organisation og strategi Der bør oprettes et Sprogpolitisk Udvalg til at hjælpe med implementeringen af sprogpolitikkens anbefalinger. Det bør være et lille udvalg sammensat af medarbejdere (akademiske og administrative) og studerende Der er behov for at udvikle strategier for implementering af sprogpolitikken. Det omfatter klarlæggelse af, hvordan opmærksomheden omkring de rejste problemstillinger kan øges samt identifikation af, hvad der er udfordringerne for medarbejdere og studerende, hvordan de ønskede mål kan opnås, og hvilke midler der skal anvendes med henblik på kvalitetssikring Language Centrets rolle og organisatoriske status som serviceenhed for CBS studerende, akademiskeog administrative medarbejdere bør afklares. Herunder bør der tages 8

9 stilling til centerets bemanding og øvrige ressourcesituation Studerende Alle nye studerende på de engelsksprogede studieprogrammer bør tilbydes en diagnostisk test af deres skriftlige og mundtlige engelsk tidligt i deres forløb på CBS. Et pilotprojekt, der tester et udsnit af studerende på ét eller flere af de engelsksprogede programmer, kunne være en god begyndelse. Der er i alt 2500 studerende på engelsksprogede uddannelser på BA/BScniveau (HA.IB, HA.POL, HA.Service Management, BLC) og 500 studerende på MA/MScniveau. Tests må sandsynligvis delvist finansieres gennem gebyrer betalt af de studerende selv Alle studerende bør have tilbud om at få deres skriftlige akademiske sprog vurderet med mellemrum i forbindelse med udarbejdelse af større opgaver Der bør oprettes et CBS Skrivecenter (som en del af Language Centret), hvor studerende, som har problemer med skriftligt dansk eller engelsk, kan få råd og vejledning om, hvordan de bliver bedre. Dette må sandsynligvis finansieres gennem gebyrer betalt af de studerende selv Der bør udvikles, og instrueres i brugen af, autonomous learning materialer samt forskellige typer IKT-baserede læringsfaciliteter til at støtte de studerende i at udvikle og/eller bevare sproglige kompetencer i yderligere fremmedsprog på eget initiativ Et engelsk forberedelsesmodul bør oprettes som en del af CBS International Summer University Programme. Modulet må sandsynligvis finansieres gennem studentergebyrer Europass/European Language Portfolio bør indføres som et redskab for alle studerende til at dokumentere deres sproglige kompetencer Akademiske medarbejdere Det forventes, at mange af CBS akademiske medarbejdere underviser på engelsk. Det er imidlertid ikke rimeligt at forvente, at alle undervisere er i stand til at gøre dette uden forberedelse og støtte. Vurderingen af den engelske undervisning bør sættes i system, og underviserne skal støttes, for eksempel gennem yderligere brug af PLATE-programmet (se afsnit 7) Undervisere, hvis kompetence til at undervise på engelsk ikke kan godkendes bør gennemgå et obligatorisk program, før de får tilladelse til at undervise på engelsk Forskere Der bør afsættes midler til, at forskere kan få deres artikler på engelsk sprogrevideret. evt. kan det finansieres gennem Language Centret Kurser i academic English for publication bør afholdes regelmæssigt og deltagelse heri tilskyndes Administrative medarbejdere Der bør ligeledes i CBS organisation udvikles og implementeres målrettede programmer til støtte for CBS administrative og biblioteksansattes arbejde med udvikling af deres sproglige kompetencer Alle CBS ansatte Sproglige kompetencer bør vurderes i forbindelse med rekruttering af medarbejdere (akademiske såvel som administrative medarbejdere) 9

10 12. Sprogpolitisk Udvalg Ovenstående sprogpolitik er udarbejdet af et udvalg med følgende sammensætning: Bente Kristensen, Prorektor, formand for udvalget Ole Helmersen, Institut for Engelsk Annette Willemoes, Institutleder, Institut for Fransk, Italiensk, Russisk, Spansk og Tysk (FIRST) Dorte Salskov Iversen, Institutleder, Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse Robert Phillipson, Institut for Engelsk Jens Aaris Thisted, Dekan, Det økonomiske Fakultet (tidligere formand for Det Internationale Udvalg) Liselotte Brandstrup, CBS Bibilotek og IT-Service Daniel Skavén, Student (MS) Jacob Egelykke Rasch, Student (DSR) Robin Jensen, Leder af Det internationale Kontor Lars Thorsen, Souschef, Kommunikationsafdelingen Kirsten Winther Jørgensen/Conni Tamborg, Rektors ledelsessekretariat 10

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP)

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Akademiske ordlister fra et sprogpolitisk perspektiv? Birgit Henriksen, Centerleder i CIP Og Anne Sofie Jakobsen, forskningsassistent i CIP

Læs mere

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP)

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Anne Holmen Professor i parallelsproglighed Om CIP Oprettet i 2008 efter beslutning fra bestyrelsen for Københavns Universitet for at understøtte

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 INDHOLDSOVERSIGT: 01 Indledning 02 Rammer for undervisningen i fremmedsprog 03 Fremmedsprog i andre sammenhænge 04 Internationalisering og interkulturel kompetence

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 76 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 76 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 76 Offentligt > Universiteternes sprogstrategier Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Publikationen kan hentes på Universitets-

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Sproglig internationalisering og academic English. Anne Holmen Professor i parallelsproglighed. www.cip.ku.dk +45 35 32 86 39 cip@hum.ku.

Sproglig internationalisering og academic English. Anne Holmen Professor i parallelsproglighed. www.cip.ku.dk +45 35 32 86 39 cip@hum.ku. Sproglig internationalisering og academic English Anne Holmen Professor i parallelsproglighed Forelæsning 1 Internationalisering og sprogpolitik på universitetet 1. Baggrund for CIP 2. Parallelsproglighed

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

SPROGPOLITIK PÅ DE DANSKE UNIVERSITETER. Rapport med anbefalinger Marts 2003

SPROGPOLITIK PÅ DE DANSKE UNIVERSITETER. Rapport med anbefalinger Marts 2003 SPROGPOLITIK PÅ DE DANSKE UNIVERSITETER Rapport med anbefalinger Marts 2003 Rektorkollegiet nedsatte medio 2002 en arbejdsgruppe med repræsentanter for en række danske universiteter med det formål at diskutere,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Universiteternes tiltag til en differentieret studentergruppe

Projektbeskrivelse. Universiteternes tiltag til en differentieret studentergruppe Projektbeskrivelse Universiteternes tiltag til en differentieret studentergruppe I denne undersøgelse sætter EVA fokus på, hvilke erfaringer danske og udenlandske universiteter har med at håndtere de udfordringer,

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Deakin university Land: Australien Periode: Fra:25 juni 2012 Til:4 december 2012

Læs mere

Delpolitik for universitetspædagogik

Delpolitik for universitetspædagogik Godkendt i direktionen: 5. marts 2009 Senest opdateret: 25. marts 2011 Delpolitik for universitetspædagogik 1.0 Formål Formålet med denne delpolitik er at stimulere en professionalisering af uddannelsernes

Læs mere

Akkreditering - hvorfor og hvordan?

Akkreditering - hvorfor og hvordan? Læs om ekstern kvalitetssikring af uddannelser på universiteterne i Danmark. Akkreditering anno 2012 Side 2 Danske universitetsuddannelser skal være i verdensklasse. Danmark skal kunne imødekomme kravet

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

Høringsudkast 6. juli 2012

Høringsudkast 6. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (Hjemmel for universiteterne til at formidle visse boliger og studielån i forbindelse

Læs mere

SCIENCE organisation

SCIENCE organisation SCIENCE organisation Direktion Dekanen er fakultetets leder og har det overordnede ansvar for fakultetets virksomhed. De fire prodekaner repræsenterer dekanen i forhold til tre af fakultetets kerneopgaver:

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Tysk og fransk fra grundskole til universitet

Tysk og fransk fra grundskole til universitet hanne leth andersen og christina blach Tysk og fransk fra grundskole til universitet Sprogundervisning i et længdeperspektiv aarhus universitetsforlag Tysk og fransk fra grundskole til universitet Hanne

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: KU Leuven. Land: Belgien

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: KU Leuven. Land: Belgien US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: KU Leuven Land: Belgien Periode: Fra:1/2-2013 Til:1/7-2013 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor har du valgt

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli Land: Italien Periode: Fra: September 2012 Til: December 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 28. OKTOBER 2010

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 28. OKTOBER 2010 DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 28. OKTOBER 2010 Vedr.: Kurser udbudt af Datalogisk Institut 2009/10 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler: Lisa Ibenfeldt Schultz Kim

Læs mere

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?...

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... INDHOLD Forord... 2 Kapitel 1: Sammenfatning... 3 Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5 Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... 6 Kapitel 4: Sprogkompetencer i virksomhederne... 9 Fremmedsproglige

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD Et værktøj til vurdering af forskningens kvalitet og relevans Udgivet af: Danmarks Forskningspolitiske Råd Juni 2006 Forsknings og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260

Læs mere

Videregående visioner - Politikpapir godkendt oktober 2007

Videregående visioner - Politikpapir godkendt oktober 2007 Videregående visioner - Politikpapir godkendt oktober 2007 - de studerendes bud på fremtidens uddannelser Vi er som studerende på vej mod en ny verden. En verden, hvor information, viden og uddannelse

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam Land: Holland Periode: Fra: 01-02-2013 Til: 01-07-2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS)

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) I denne vejledning er proceduren for LUS i UCL beskrevet. Vejledningen suppleres af en brugervejledning til systemet Medarbejderplan 1, samt et afsnit i IT-politikken

Læs mere

Kompetenceudvikling og optimering af effekter

Kompetenceudvikling og optimering af effekter UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetenceudvikling og optimering af effekter Oplæg på temadag i partnerskabsregi, onsdag den 14.januar 2015 v. adjunkt, mag.art & stud. ph.d. Peter Sørensen UNIVERSITY COLLEGE

Læs mere

Uddannelsesforberedende Kursus

Uddannelsesforberedende Kursus Uddannelsesforberedende Kursus Andebølle Ungdomshøjskole - kom videre i dit liv! Matematik - Dansk - Kultur - Højskole - Venner for livet Andebølle Ungdomshøjskole, Andebøllevej 138, 5492 Vissenbjerg Tlf:63473760

Læs mere

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1 FKB-Kredsmøde Katastrofe- og Side 1 Agenda Hvad er status på Katastrofe og og hvor langt er vi nået? Uddannelsessystemet Forskellige typer af efteruddannelsesmuligheder Side 2 Uddannelsens forløb Side

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universita degli studi di Catania Land: Italien Periode: Fra: 16-09-13 Til: 16-02-14 Udvekslingsprogram:

Læs mere

IVAs Dimittendundersøgelse 2010

IVAs Dimittendundersøgelse 2010 IVAs Dimittendundersøgelse 2010 Det informationsvidenskabelige Akademi gennemfører dimittendundersøgelser med 2 års mellemrum. Formålet er selvsagt løbende at få indblik i IVAs dimittenders beskæftigelsesforhold

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia US AARH Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia Land: Spanien Periode: Fra: Februar 2012 Til: Juni 2012

Læs mere

7-trinsskalaen. Indholdsfortegnelse. Introduktion

7-trinsskalaen. Indholdsfortegnelse. Introduktion 7-trinsskalaen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Introduktion...1 7-trinsskalaen...3 Anvendelsen af 7-trinsskalaen...4 Overgangsordningen...5 Referencer...6 Introduktion Regeringen har besluttet,

Læs mere

Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb

Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb Kommunikation Skat IT Samfundsøkonomi Arbejdskulturforståelse Projektarbejde Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Deltag i Jobbankens undervisning Forløbet

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Studenterindflydelse i professionshøjskolerne. - Anbefalinger fra MVU - netværket.

Studenterindflydelse i professionshøjskolerne. - Anbefalinger fra MVU - netværket. Studenterindflydelse i professionshøjskolerne - Anbefalinger fra MVU - netværket. Indholdsfortegnelse Forord 1 Kommunikation og vidensdeling er vejen til udvikling 2 Studenterindflydelse i praksis 3 Studenterindflydelse

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog

Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog Af Mia Steen Johnsen I de seneste 10 år er sprog, sprogbrug og sprogpolitik for alvor kommet på den politiske dagsorden i Danmark, og emnerne

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Det europæiske kvalitetsmærke tildeles en uddannelsesinstitution efter følgende kriterier.

Det europæiske kvalitetsmærke tildeles en uddannelsesinstitution efter følgende kriterier. 2 Beskrivelse af ansøgningsformularen Denne ansøgningsformular består af et firdelt spørgeskema og et afsnit med generelle oplysninger om uddannelsesinstitutionen. Hvert af de fire afsnit ser på effektiviteten

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

VALGFAG i Ungdomsskolen

VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2015/16 i Ungdomsskolen Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2015/16

Læs mere

dbio 2005 Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond

dbio 2005 Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond Fundats: 1. Fonden, der er stiftet af Danske Bioanalytikere, har som formål at støtte udviklings- og forskningsprojekter udført af bioanalytikere inden for

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 4 Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Indholdsfortegnelse Indledning 2 Reformarbejdet

Læs mere

OECD s evaluering af det danske universitetssystem

OECD s evaluering af det danske universitetssystem OECD s evaluering af det danske universitetssystem Notatet giver en gennemgang af OECD-ekspertpanelets anbefalinger inden for de forskellige temaer. National strategi samt universiteternes formålsparagraf

Læs mere

Bilag om OECDs evaluering af danske universiteter 1

Bilag om OECDs evaluering af danske universiteter 1 14. oktober 2005 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om OECDs evaluering af danske

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Master i udlandet. University College Nordjylland

Master i udlandet. University College Nordjylland Master i udlandet University College Nordjylland Indhold 1. Indledning... 2 2. Begrebsafklaring og definitioner... 2 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science)... 2 2.2 MBA: Master of Business

Læs mere