Faktaark: Iværksætternes fortrop

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faktaark: Iværksætternes fortrop"

Transkript

1 Juni 2014 Faktaark: Iværksætternes fortrop Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvem der bliver iværksættere, og hvor de bliver det henne. Der laves samtidig sammenligninger til før- og under-krisetal for at se på forskydninger i forhold til tidligere. Ydermere ses der på virksomhedens overlevelse; hvem har de højeste chancer for at overleve med en virksomhed. Faktaarket viser, at det særligt er de højtuddannede, der bliver iværksættere, og at denne tendens forstærkes gennem perioden. Iværksætterne er særligt bosat i Østdanmark. Dette er også en tendens, der bliver klarere fra 2005 til Samme mønster viser sig, når man ser på virksomhedernes overlevelse. Spørgsmål kan rettes til: Angående metode: Chefkonsulent i Djøf Kirstine Nærvig Petersen på Angående politisk indhold: Erhvervspolitisk chef i Djøf Rune Siglev på Senioranalytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Lars Foldspang på

2 Indhold Iværksætteri hvor er fortroppen?... 3 Iværksætteri... 3 Iværksættere og overlevende virksomheder... 3 Udviklingen i iværksætteri... 4 Uddannelse... 5 Landsdel... 7 Landsdel og uddannelse... 8 Vest... 8 Øst... 8 Branche... 9 Branche og uddannelse Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Information og kommunikation Overlevelse blandt iværksættere Uddannelse Landsdel Branche Datagrundlag, metode og definitioner Datagrundlag Definitioner Metode Bilag 1. Tabeller: Antal iværksættere, antal overlevende firmaer og antal i arbejdsstyrken. Opdelt på uddannelse, landsdel og branche

3 Iværksætteri hvor er fortroppen? Der var ca iværksættere i 2005 ud af en samlet arbejdsstyrke på I kriseåret 2008 var der knap iværksættere ud af en arbejdsstyrke på , og i 2011 var der godt iværksættere ud af en arbejdsstyrke på Når vi ser overordnet på sandsynligheden for at blive iværksætter, har der været et fald fra 2005 til 2008, men en stigning fra 2008 til I faktaarket ses der på under- og overrepræsentation af iværksættere opdelt på uddannelse, landsdel og brancher samt udviklingen fra 2005 til Overrepræsentation skal forstås som, hvor meget højere sandsynlighed gruppen i gennemsnit har for at blive iværksættere i forhold til det samlede gennemsnit i arbejdsstyrken. Se metode-afsnit for uddybning. Der ses også på overlevelse blandt iværksættere både overlevende i forhold til iværksættere, men også over-/underrepræsentation i forhold til arbejdsstyrken, det vil sige en kombination af, hvor mange der starter virksomheder, og hvor mange der har samme virksomhed tre år efter opstart. Begge mål er medtaget for at vise, at selvom en gruppe har en lidt lavere sandsynlighed for at have den samme virksomhed tre år efter opstart, kan der stadig netto komme flere virksomheder ud af det, hvis gruppen har en meget højere sandsynlighed for at starte virksomhed. Iværksætteri Der er igennem krisen sket et udskilningsløb i forhold til, hvem der bliver iværksættere tendenser, der også lå der før krisen, er blevet stærkere krisen igennem. Personer med lang videregående uddannelse var allerede før krisen overrepræsenterede, men overrepræsentationen er blevet stærkere gennem perioden. Faglærte var let overrepræsenterede før krisen, men har gennem krisen mistet terræn. Dette kan selvfølgelig også begrundes i, at bygge- og anlæg blev ramt forholdsvist hårdt under krisen. Allerede før krisen var især København, men også resten af Sjælland overrepræsenteret som iværksættere i forhold til landsgennemsnittet. Tendensen er blevet stærkere gennem krisen, og der er halvanden gange så mange iværksættere i København, som man ville forvente, hvis der ikke var forskel på landsdelene. Det er særligt tre brancher, der kommer styrket ud af krisen i forhold til iværksætteri, nemlig Information og kommunikation, Finansiering og forsikring samt Industri, råstof og forsyning. Kigger man yderligere ind i de brancher, hvor der personer nok til at give et validt billede, viser det sig, at både inden for information og industri er det særligt personer med lang videregående uddannelse, der er overrepræsenterede blandt iværksætterne. Iværksættere og overlevende virksomheder Der er for virksomheder startet i 2005 og 2008 henholdsvis 60 og 57 pct. sandsynlighed for at den nystartede virksomhed stadig eksisterede tre år efter med samme ejer. Personer med lang videregående uddannelse ligger især i 2008 med den højeste overrepræsentation, når man ser på overlevende i forhold til arbejdsstyrken. De er dog svagt underrepræsenterede, når man ser på overlevende i forhold til iværksættere. Dette kan tyde på, at personer med lang videregående uddannelse har en højere grad af risikovillighed, når der startes virksomhed: De starter (procentuelt) flere virksomheder end andre grupper, men flere af virksomhederne (end blandt andre grupper) eksisterer ikke efter tre år. Men netto ender der med at være flere overlevende virksomheder, idet der startes mange. 3

4 I opdelingen på landsdel ser vi en større iværksættertrang i København, men også en underrepræsentation af overlevende firmaer i forhold til iværksættere. Sættes overlevende i forhold til arbejdsstyrken, er der dog en overrepræsentation. Der er særligt sket en stigning indenfor information og kommunikation, både når man ser på iværksættere og overlevende firmaer i forhold til arbejdsstyrken. Udviklingen i iværksætteri Figur 1 viser at der har været et kraftigt fald fra 2005 til 2008 i den generelle tendens til at starte virksomhed, men at der er sket en stigning fra 2008 til Vi er endnu ikke på førkrise-niveau, men stigningen fra 2008 til 2011 er meget tydelig. Figur 1. Udviklingen i sandsynligheden for at blive iværksætter, 2005=100 Også antalsmæssigt er der sket et fald fra 2005 til 2008 og en stigning igen frem til Der er samtidig svingninger i antallet i arbejdsstyrken, hvilket også påvirker sandsynligheden for at blive iværksætter. Tabel 1. Antal iværksættere og antal i arbejdsstyrken Antal iværksættere Antal i arbejdsstyrken

5 Uddannelse Figur 2 viser udviklingen i den procentuelle overrepræsentation gennem perioden. Billedet er klart: Personer med lang videregående uddannelse er overrepræsenteret allerede i 2005 og overrepræsentationen stiger gennem perioden til 49 procent i Når man ser på alle uddannelsesgrupper i 2011, er der 61 iværksættere for hver i arbejdsstyrken. Men når man ser personer med lang videregående uddannelse, er det 91. Og kun 47 blandt personer med mellemlang videregående uddannelse. I samme periode falder både de faglærtes og de korte videregående uddannelsers andel af iværksætterne i forhold til deres andel i arbejdsstyrken. De ufaglærte er underrepræsenteret gennem hele perioden, men dog bliver underrepræsentationen mindre gennem perioden; den er på 19 pct. i 2005 og på 14 pct. i Figur 2. Udvikling i procentuel overrepræsentation, opdelt på uddannelsesniveau Figur 3 viser en yderligere opdeling af de lange videregående uddannelser på hovedområder. Figuren viser at særligt SUND er underrepræsenteret, hvilket giver god mening, når man tænker på den store beskæftigelse i den offentlige sektor. Lidt overraskende er også NATTEK underrepræsenteret, mens SAMF er overrepræsenteret. HUM går fra en overrepræsentation i 2005 til at være underrepræsenterede i

6 Figur 3. Udvikling i procentuel overrepræsentation indenfor LVU, opdelt på hovedområde 6

7 Landsdel Figur 4 viser under- og overrepræsentation opdelt på landsdele. Det er tydeligt, at der generelt dvs. både før, under og efter krisen er et højere niveau af iværksættere i Københavnsområdet og på resten af Sjælland i forhold til Jylland og Fyn, men det er også tydeligt at denne opdeling bliver mere udtalt gennem perioden: Figur 4. Udvikling i procentuel overrepræsentation, opdelt på landsdel Både byen København og Københavns omegn er i 2011 over niveauet for 2005, Østsjælland er på samme niveau gennem hele perioden, mens Vestjylland er det eneste sted i Jylland, der klarer sig bedre; de kommer fra en underrepræsentation på 28 pct. før krisen til en underrepræsentation på 26 pct. i Mange landsdele har haft en relativ opblomstring i Dette skyldes sandsynligvis, at der ses på landsdelens andel af iværksætterne. Også København har haft et fald i 2008; der med kommer de andre landsdele automatisk til at fylde relativt mere. Iværksættere er udelukkende indenfor byerhverv, hvilket selvfølgelig kan have en vis betydning, når man sammenligner landsdele men selv Østjylland har en faldende tendens gennem hele perioden. 7

8 Landsdel og uddannelse Graferne nedenfor viser, at mønsteret er meget ens i Øst- og Vestdanmark (Øst er Sjælland samt Bornholm, Vest er Jylland samt Fyn). Hvis noget, er mønsteret mest tydeligt i Vestdanmark. Vest Figur 5. Udvikling i procentuel overrepræsentation i Vestdanmark, opdelt på uddannelse Øst Figur 6. Udvikling i procentuel overrepræsentation i Østdanmark, opdelt på uddannelse 8

9 Branche Når man ser på brancher, afspejles det blandt andet, hvor stor en tradition, der er for iværksætteri indenfor de forskellige brancher; der er ikke meget tradition indenfor finansiering. Men der sker store forskydninger i perioden, der er et temmelig stort fald for bygge og anlæg samt en pæn stigning for information og kommunikation. Dette skal nok ses i sammenhæng med skiftet fra overrepræsentation i faglærte til overrepræsentation i personer med lang videregående uddannelse. Figur 7. Udvikling i procentuel overrepræsentation, opdelt på branche 9

10 Branche og uddannelse Her ser vi alene på de brancher, der har oplevet fremgang i perioden, og hvor der er en betydelig masse af nye firmaer, nemlig information/kommunikation og industri. Der ses på, hvilke uddannelsesgrupper der har drevet udviklingen indenfor disse brancher. Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Indenfor industrien er det personer med lang videregående uddannelse, der har været iværksættere gennem perioden. Det skal huskes, at der ses på forholdet mellem, hvor meget uddannelsen udgør blandt iværksættere i branchen og blandt ansatte i branchen. Der kan således godt antalsmæssigt være flere faglærte iværksættere end LVU-iværksættere. De faglærte er fortsat overrepræsenterede, men i mindre og mindre grad gennem perioden. Der er forholdsvist store udsving for både personer med mellemlang og lang videregående uddannelse. Figur 8. Væksten blandt iværksættere indenfor industrien, opdelt på uddannelsesniveau 10

11 Information og kommunikation indenfor information og kommunikation er de faglærte ikke overraskende meget underrepræsenterede men de bliver også mere og mere underrepræsenterede gennem perioden. Iværksættere med lang videregående uddannelse er ganske let overrepræsenteret i 2005, en overrepræsentation, der stiger kraftigt frem til Iværksættere med kort videregående uddannelse er kraftigt overrepræsenteret i starten af perioden, men falder meget i Der skal dog tages det forbehold, at der er tale om forholdsvist lille gruppe, både i befolkningen som helhed og derfor i særdeleshed indenfor én branche. Se også bilag 1 for faktiske antal. Figur 9. Væksten blandt iværksættere indenfor information og kommunikation, opdelt på uddannelsesniveau 11

12 Overlevelse blandt iværksættere Når man undersøger overlevelse blandt iværksættere, kan man undersøge overlevelsen blandt dem, der er startet i 2005 og i 2008 det er endnu uvist, om dem, der er startet i 2011, er overlevet. Her er set på to typer af overlevelse: Overlevelse i forhold til iværksætterne, men også overlevelse i forhold til hele arbejdsstyrken. Den første type måler overlevelsesgraden, men den anden giver et mål for netto-effekten hvor mange levedygtige firmaer kommer der rent faktisk fra gruppen. En større risikovillighed kan således både betyde flere iværksættere, flere firmaer, der ikke overlever, men også, at gruppen netto tegner sig for relativt flere levedygtige firmaer end mindre risikovillige firmaer. Overordnet set er sandsynligheden for, at en virksomhed overlever, faldet i perioden fra 2005 til 2008, selvom den er temmelig høj gennem hele perioden Tabel 2. Overlevelsessandsynlighed blandt iværksættere Overlevelsessandsynlighed 60% 57% Tallene for overlevende virksomheden af hele arbejdsstyrken er meget små, men den er faldet 14 procent i perioden, hvilket viser den samlede effekt af en lavere grad af iværksætteri samt en lavere overlevelsesgrad. I det følgende vil der blive set på over-/underrepræsentation af begge typer af overlevelse opdelt på branche, uddannelse og landsdel. Det er ikke muligt at underopdele yderligere og undersøge eksempelvis kombinationen af uddannelse og branche dertil bliver antallet af overlevende for lille. 12

13 Uddannelse Figur 10 viser, at iværksættere med levedygtige virksomheder med lang videregående uddannelse er underrepræsenteret i forhold til iværksætterne (11 pct. i 2005), så er de overrepræsenteret i arbejdsstyrken. Søjlen med grå viser iværksættere i forhold til arbejdsstyrken så personer med lang videregående uddannelse er overrepræsenteret blandt iværksætterne.de har en relativt lav overlevelsessandsynlighed, men der er alligevel mange, der overlever (i forhold til arbejdsstyrken) grundet de mange startere. I 2008 ligger personer med lang videregående øverst både med hensyn til iværksætteri og netto-overlevelse. Figur 10. Overlevelse opgjort på uddannelsesniveau, 2005 og Figur 11 viser, at der også i forhold til overlevelse er betydelig forskel på hovedområderne. I 2005 er NATTEK-området underrepræsenteret både blandt iværksættere (grå søjle), blandt hvor mange man ville forvente overlevede ift. Iværksætterne (blå søjle), samt hvor mange overlevende firmaer man ville forvente ift. Arbejdsstyrken (grøn søjle). I 2008 er billedet et lidt andet, idet gruppen er ligeså underrepræsenteret med hensyn til iværksætteri, men flere af virksomhederne klarer sig; her er de overrepræsenteret. Dog betyder den store underrepræsentation af iværksættere, at gruppen fortsat er underrepræsenteret, når man ser på, hvor mange overlevende virksomheder, der er i forhold til, hvor meget gruppen udgør af hele arbejdsstyrken. For det humanistiske område sker der en mere entydig negativ bevægelse i perioden, idet de falder på alle tre mål. 13

14 Figur 11. Overlevelse i gruppen med lang videregående uddannelse, opgjort på uddannelsesretning

15 Landsdel Figur 12 viser udviklingen i overlevelse 2005 og 2008, opdelt på landsdel. Den grå søjle viser udviklingen i iværksætteri. I København ser man det hak, der går igen fra afsnittet 15

16 Landsdel fra 42 til 23 pct. Det går lidt bedre med overlevelsen, når man ser på underrepræsentation i forhold til iværksætterne der er underrepræsentation begge år, men den bliver mindre i perioden. Men det store fald i iværksætterlyst betyder også, at der er færre overlevende virksomheder i forhold til arbejdsstyrken, selvom flere af dem overlever. Vestjylland ligger begge år forholdsvist godt, når man ser på overlevelse i forhold til iværksætterme, men den lave grad af iværksætteri betyder, at der stadig netto er færre levedygtige virksomheder, end man ville forvente, når man ser på hele arbejdsstyrken. Figur 12. Overlevelse opdelt på landsdel

17 Branche Figur 13 viser bygge og anlæg ligger utrolig højt på iværksættere samt overlevende iværksættere. Men figuren viser også et stort fald for branchen i perioden. Industrien er som udgangspunkt temmelig underrepræsenteret på alle punkter, men bliver mindre underrepræsenteret. Information og kommunikation stiger meget i perioden, både i overrepræsentation af iværksættere, men især i overlevende i forhold til arbejdsstyrken. Der sker også store udsving for ejendomshandel, men der er tale om en relativt lille branche. Figur 13. Overlevelse, opdelt på branche

18 Datagrundlag, metode og definitioner Datagrundlaget stammer fra Danmarks Statistik, bearbejdet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Datagrundlag Iværksættere er defineret som reelt aktive firmaer. Det betyder, at der skal præsteres en arbejdsindsats på mindst 0,5 årsværk og/eller har haft en indtjening af en vis størrelse. Indtjeningsgrænsen afhænger af branchen. Ydermere er iværksættere afgrænset til den private sektor og alene byerhverv. Data er renset for omregistreringer af firmaer mm. Definitioner Overlevelse er defineret som havende samme firma tre år efter opstart. Når man ser på overlevelse, er det alene virksomhedens overlevelse, der er således ikke taget højde for, om personen bag firmaet er gået på pension eller lignende. Metode Over- og underrepræsentation er udregnet som afvigelsen fra en gruppes gennemsnitssandsynlighed for at blive iværksætter fra den generelle (for alle grupper) sandsynlighed. Dette er derefter procentueret ift. den generelle sandsynlighed. Et regneeksempel er, at den generelle sandsynlighed for at blive iværksætter er 0,5 pct. Men en gruppe har en gennemsnitssandsynlighed på 0,7 pct. Denne gruppe er overrepræsenteret med 40 pct., idet (0,7-0,5)/0,5=0,4. Havde gruppen i stedet kun 0,3 pct s sandsynlighed for at blive iværksætter, bliver resultatet en underrepræsentation på 40 pct. Der er valgt at se på afvigelsen fra det samlede gennemsnit i stedet for blot at procentuere gruppens sandsynlighed i forhold til den samlede sandsynlighed, for at få en mere intuitiv skala centreret omkring 0. Over-/underrepræsentation er valgt af to grunde: Tager man den umiddelbart lettest tilgængelige metode og dividerer antallet af iværksættere med antallet af arbejdsstyrken, dvs. de mulige iværksættere, får man meget små tal; i perioden varierer den enkeltes sandsynlighed for at blive iværksætter mellem 0,58 og 0,65 procent. De meget små tal betyder, at selv store forskelle nemt fejltolkes som ligegyldigheder. Den metode giver dermed tal, der er svært tolkelige For det andet kan man ikke se alene på udviklingen i antallet af iværksættere.selvom antallet af iværksættere bliver større i en periode, giver det ikke meget mening at kalde det en stigning, hvis gruppen stiger endnu mere blandt ikke-iværksætterne. Så ville man ende ud i skulle vise udviklingen både blandt iværksættere og blandt arbejdsstyrken, hvilket også bliver svært tolkeligt. 18

19 Bilag 1. Tabeller: Antal iværksættere, antal overlevende firmaer og antal i arbejdsstyrken. Opdelt på uddannelse, landsdel og branche. Tabel 3. Antal iværksættere, antal overlevende virksomheder og antal i arbejdsstyrken, opdelt på uddannelse Ufaglært Faglært KVU MVU LVU Tabel 4. Antal iværksættere, antal overlevende virksomheder og antal i arbejdsstyrken blandt personer med lang videregående uddannelse, opdelt på hovedområde Iværksættere Overlevende Arbejdsstyrken Iværksættere Overlevende Arbejdsstyrken Iværksættere Arbejdsstyrken Iværksættervendstyrkesættervendstyrkesætterstyrken Overle- Iværk- Overle- Iværk- LVU, HUM LVU, SAMF LVU, SUND LVU, TEK/NAT Tabel 5. Antal iværksættere, antal overlevende virksomheder og antal i arbejdsstyrken, opdelt på landsdel Byen København Københavns omegn Iværksættere Overlevende Arbejdsstyrken Iværksættere Overlevende Arbejdsstyrken Iværksættere Arbejdsstyrken Nordsjælland Østsjælland Vest- og Sydsjælland Bornholm Fyn Sydjylland Østjylland Vestjylland Nordjylland

20 Tabel 6. Antal iværksættere, antal overlevende virksomheder og antal i arbejdsstyrken i Østdanmark, opdelt på uddannelse Iværksætterstyrkesætterstyrkesætterstyrken Iværk- Iværk- Ufaglært Faglært KVU MVU LVU Tabel 7. Antal iværksættere, antal overlevende virksomheder og antal i arbejdsstyrken i Vestdanmark, opdelt på branche Iværksætterstyrkesætterstyrkesætterstyrken Iværk- Iværk- Ufaglært Faglært KVU MVU LVU Tabel 8. Antal iværksættere, antal overlevende virksomheder og antal i arbejdsstyrken, opdelt på branche Iværksættervende Overle- Arbejds Iværk- Overle- Iværk- -styrken sættere vende styrken sættere styrken Industri mm Bygge og anlæg Handel og transport mv. Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Kultur, fritid og anden service Tabel 9. Antal iværksættere og antal i arbejdsstyrken indenfor information og kommunikation, opdelt på uddannelse Information Iværksættere Arbejdsstyrken Iværksættere Arbejdsstyrken Iværksættere Arbejdsstyrken Ufaglært Faglært KVU MVU LVU

21 Tabel 10. Antal iværksættere og antal i arbejdsstyrken indenfor industri, opdelt på uddannelse Information Iværksættere Arbejdsstyrken Iværksættere Arbejdsstyrken Iværksættere Arbejdsstyrken Ufaglært Faglært KVU MVU LVU

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Faktaark: Iværksætteri i en krisetid

Faktaark: Iværksætteri i en krisetid Juni 2014 Faktaark: Iværksætteri i en krisetid Faktaarket bygger på data fra Danmarks Statistik, bearbejdet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. I dette faktaark undersøges krisens effekt på iværksætterlysten

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Faktaark: Fra iværksætter til højvækstvirksomhed

Faktaark: Fra iværksætter til højvækstvirksomhed December 2014 Faktaark: Fra iværksætter til højvækstvirksomhed Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Data stammer fra Danmark Statistiks

Læs mere

Antallet af private job er vokset i alle landsdele

Antallet af private job er vokset i alle landsdele Antallet af private job er vokset i alle landsdele Det seneste er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor vokset med godt 33.000 personer. Samtidig er det nu ikke kun hovedstadsområdet, der trækker

Læs mere

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Iværksætteri er ofte blevet sat på dagsordenen som nøglen til vækst og beskæftigelse. Faglærte iværksættere står bag godt 4 pct. af de nyoprettede

Læs mere

Værdien af den første akademiker i små og mellemstore virksomheder

Værdien af den første akademiker i små og mellemstore virksomheder Januar 2017 Værdien af den første akademiker i små og mellemstore virksomheder Analysen viser at Virksomheder, der ansætter en akademiker, har en højere overlevelsesrate end sammenlignelige virksomheder,

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor

Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor April 2016 Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor Indhold Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor...1 Indledning og metode...2 Beskæftigelsen i den private sektor...2 Akademikerbeskæftigelsen

Læs mere

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter I finanskrisens første år tabte bygge- og anlægsbranchen hver femte fuldtidsstilling, mens den private sektor kun mistede hver tiende. I bygge-

Læs mere

Faktaark: Ledelsesgabet mellem kønnene er fortsat stort

Faktaark: Ledelsesgabet mellem kønnene er fortsat stort Marts 2014 Faktaark: Ledelsesgabet mellem kønnene er fortsat stort I samarbejde med Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har Djøf foretaget en analyse af forskellen på mænds og kvinders chancer for at blive

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015 16 kommuner har lagt finanskrisen bag sig I 16 ud af landets 98 kommuner er der i dag flere fuldtidsjob end i 2008. Det viser specialkørsler fra Danmarks Statistiks beskæftigelsesstatistikker, som estatistik

Læs mere

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKSTIVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING Indhold Baggrund og analyse I kølvandet på den

Læs mere

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Af Jonas Dan Petersen, JDPE@kl.dk Formålet med dette analysenotat er belyse den økonomiske vækst og produktivitet på tværs af landet i perioden 1995-2015 med

Læs mere

Forsikring & Pension Pensionsformuer

Forsikring & Pension Pensionsformuer Pensionsformuer 1. Pensionsformuer 2. Gennemsnit 3. Ansættelsesforhold 4. Boligforhold 5. Brancher 6. Civilstand 7. Indkomst 8. Køn 9. Oprindelsesland 10. Landsdel 11. Skattesatser 12. Socioøkonomiske

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca. 150.000 personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver

Læs mere

Chefkonsulent i Djøf Kirstine Nærvig Petersen Tlf Mobil

Chefkonsulent i Djøf Kirstine Nærvig Petersen Tlf Mobil I denne analyse foretages en beregning af potentialet for større i de forskellige dele af landet idet der tages højde for de kommunale forskelle i erhvervsstrukturen. af Forskningschef Mikkel Baadsgaard

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde

Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde Der er udpræget forskel på efterlønsmodtagere og personer i beskæftigelse i alderen 60-64- årige. Generelt er der flere kvinder, ufaglærte og

Læs mere

Udflytning af statslige arbejdspladser

Udflytning af statslige arbejdspladser Udflytning af statslige arbejdspladser Status, 1. kvartal 2017 Forfatter: Anders Hedetoft 16-06-2017 Center for Regional- og Turismeforskning Titel: Udflytning af statslige arbejdspladser Status, 1. kvartal

Læs mere

nordjyder har mistet jobbet under krisen

nordjyder har mistet jobbet under krisen 33.500 nordjyder har mistet under krisen Den økonomiske krise har betydet markante jobtab i hele landet. Nogle landsdele er imidlertid blevet betydeligt hårdere ramt end andre. I løbet af krisens første

Læs mere

Bachelor eller kandidat? beskæftigelse og ledighed

Bachelor eller kandidat? beskæftigelse og ledighed December 2013 Bachelor eller kandidat? beskæftigelse og ledighed Dette faktaark samler og analyserer data om de universitetsuddannede bachelorer sammenlignet med universiteternes kandidater. Fokus for

Læs mere

Forventet restlevetid for 3F ere og udvalgte grupper

Forventet restlevetid for 3F ere og udvalgte grupper Forventet restlevetid for 3F ere og udvalgte grupper 3F ere har en forventet restlevetid som 6-årige, der er kortere end eksempelvis personer med en lang videregående uddannelse. Det betyder færre år på

Læs mere

Regional udvikling i arbejdspladsernes og befolkningens placering

Regional udvikling i arbejdspladsernes og befolkningens placering Juni 2013 Regional udvikling i arbejdspladsernes og befolkningens placering I to analyser, som AE-rådet har lavet for DeFacto fokuseres der på udviklingen i jobskabelse og pendlingsmønstre gennem de seneste

Læs mere

Pendlingsanalyse for Bornholm

Pendlingsanalyse for Bornholm Pendlingsanalyse for Bornholm November 2012 1 Pendlingsanalyse for Bornholm Udarbejdet for Bornholms Regionskommune Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm af Anders Hedetoft og Carl Henrik Marcussen

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

Faglærte skaber de mest levedygtige virksomheder i Danmark

Faglærte skaber de mest levedygtige virksomheder i Danmark Faglærte skaber de mest levedygtige i Danmark Virksomheder skabt af faglærte har højere overlevelse end skabt af akademikere i 7 ud af 8 brancher. Det er altså ikke kun i nogen brancher som for eksempel

Læs mere

September Spørgsmål kan rettes til: Chefkonsulent i Djøf Kirstine Nærvig Petersen på

September Spørgsmål kan rettes til: Chefkonsulent i Djøf Kirstine Nærvig Petersen på September 2013 Faktaark: To trends på det private arbejdsmarked Dette faktaark præsenterer hovedresultater fra analyse af udviklingen i beskæftigelsen på det private arbejdsmarked. Analysen er foretaget

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Stigende pendling i Danmark

Stigende pendling i Danmark af forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk Chefkonsulent i DJØF Kirstine Nærvig

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

Vækstbarometer. Opkvalificering og efteruddannelse. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Opkvalificering og efteruddannelse. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Opkvalificering og efteruddannelse Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN Resumé 2017 går på hæld og så kan det jo være meget nyttigt at gøre status over året, der gik, samt kaste et hurtigt blik

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

Faglærte iværksættere skaber nye jobs og virksomheder som overlever

Faglærte iværksættere skaber nye jobs og virksomheder som overlever Den 10.6.2016 Faglærte iværksættere skaber nye jobs og virksomheder som overlever Iværksættere udgør et vigtigt element i den danske økonomi, og undersøgelser viser, at iværksættere skaber nye job især

Læs mere

Fyns udvikling. - hvor skal vi hen?

Fyns udvikling. - hvor skal vi hen? Fyns udvikling - hvor skal vi hen? INTRODUKTION I kølvandet på den økonomiske krise der har ramt Danmark og andre dele af verden, er regioner, landsdele og kommuner såvel som nationer optaget af spørgsmålet

Læs mere

ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne

ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE ne har stor betydning for samfundsøkonomien: hvem er de? ne har stor betydning for samfundsøkonomien: de er med til at identificere

Læs mere

Hvilke private virksomheder ansætter den første akademiker?

Hvilke private virksomheder ansætter den første akademiker? Hvilke private virksomheder ansætter den første akademiker? 1 Rapporten er udarbejdet i samarbejde med EPAC v/johan Kuhn, Jellebakken 1, 8240 Risskov, CVR-33927258 Redaktion: Claus Aastrup Seidelin, Cheføkonom

Læs mere

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs I løbet af den økonomiske krise har ledigheden ramt de unge hdt. Blandt de 1-9-ige er ledigheden over fordoblet, hvor arbejdsløsheden for de unge er

Læs mere

Faktaark: Kvinder i bestyrelser

Faktaark: Kvinder i bestyrelser Marts 2015 Faktaark: Kvinder i bestyrelser DeFacto har analyseret udviklingen af kvinder i bestyrelser. Analysen er foretaget på baggrund af data fra Danmarks Statistiks database over bestyrelser samt

Læs mere

Analyse 3. februar 2014

Analyse 3. februar 2014 3. februar 2014 Hvor bor de økonomisk fattige? Af Kristian Thor Jakobsen I 2013 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. I dette notat ses på, hvordan fattige personer

Læs mere

Iværksættere i Business Region Aarhus

Iværksættere i Business Region Aarhus Iværksættere i Business Region Aarhus 1 Iværksætteri i Business Region Aarhus 1. Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af nye virksomheder i Business Region Aarhus stiger med 1,6 procent fra 2013

Læs mere

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af private lønmodtagere med over eller års anciennitet på deres arbejdsplads er faldende. Tendensen til, at en mindre procentdel har samme arbejde

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension

I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension I Danmark er der i dag ca. 237.000 personer, der modtager førtidspension. Målt i forhold til befolkningen er der flest førtidspensionister på Fyn

Læs mere

Februar 2009. dog med store regionale forskelle. Visse jyske byer som Randers, Aalborg og Århus adskiller sig fra den generelle nedadgående tendens.

Februar 2009. dog med store regionale forskelle. Visse jyske byer som Randers, Aalborg og Århus adskiller sig fra den generelle nedadgående tendens. Februar 2009 Boligudbuddet steg svagt i februar Efter 3 måneder med fald steg boligudbuddet svagt gennem februar. En stigning i udbuddet af parcel- og rækkehuse var årsag til dette, idet udbuddet af ejerlejligheder

Læs mere

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet En stor gruppe af personer i Danmark er ikke omfattet af et socialt og økonomisk sikkerhedsnet, fordi de hverken er medlem af en a-kasse eller kan

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

VÆKST- IVÆRKSÆTTERE TEMA. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKST- IVÆRKSÆTTERE TEMA. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKST- IVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK TEMA Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING INDHOLD BAGGRUND OG ANALYSE I kølvandet på

Læs mere

Krisen har også ramt de studerende

Krisen har også ramt de studerende Marts 2013 Krisen har også ramt de studerende Dette faktaark handler om krisens betydning for de studerendes forhold både i forhold til hvor mange, der har erhvervsarbejde, hvor mange timer de arbejder,

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 4. kvartal 2008 27. januar 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. De gennemsnitlige kvadratmeterpriser for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT

BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT 31. oktober 28 Jeppe Druedahl og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT De seneste tal fra Realkreditrådet viser et fortsat fald i boligpriserne på landsplan. Udviklingen

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 3.. kvartal 2009 22. oktober 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Beskæftigelsen voksede med 29.000 i 2015 Akademikere står for over 1/3 af den samlede beskæftigelsesfremgang fra i 2015 (jf. figur 1) Akademikerne

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

Unge i Københavnsområdet har sværest ved at finde praktikplads

Unge i Københavnsområdet har sværest ved at finde praktikplads Unge i Københavnsområdet har sværest ved at finde praktikplads Det er markant sværere at finde praktikplads for unge i Københavnsområdet end i resten af landet. I Københavnsområdet står mere end 6 elever

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK September 212 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

Stort set uændret arbejdsløshed i juli

Stort set uændret arbejdsløshed i juli Arbejdsløsheden i juli 2014 Den 10. september 2014 Stort set uændret arbejdsløshed i juli Arbejdsløsheden steg med 500 i juli i forhold til juni 2014. De sidste par måneder har arbejdsløsheden stabiliseret

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Hvad er det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Samarbejde

Læs mere

I Danmark bliver 8% af mændene ledere, mens det kun gælder for 3,3% af kvinderne. Forskellen er således på 4,7 procentpoint.

I Danmark bliver 8% af mændene ledere, mens det kun gælder for 3,3% af kvinderne. Forskellen er således på 4,7 procentpoint. Marts 2017 Der er fortsat store forskelle på kvinder og mænds lederchancer Djøf har på baggrund af Danmarks Statistiks registre foretaget en analyse af kvinder og mænds sandsynlighed for at blive leder.

Læs mere

De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen

De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen Kortlægning af beskæftigelsesudviklingen under krisen De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen Der har tidligere i debatten været fokus på, at højtuddannede skulle være blevet særlig hårdt ramt

Læs mere

- Målgruppeanalyse af HAKL s målgrupper

- Målgruppeanalyse af HAKL s målgrupper 1 Sammenfatning AMU-systemet spiller en væsentlig rolle gennem udbud af efteruddannelse, for at udvikle og udbygge arbejdsmarkedsrelaterede kompetencer hos primært ufaglærte og faglærte på arbejdsmarkedet

Læs mere

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under 1. Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste kvartals fald trækkes af bygge- og anlægssektoren

Læs mere

Temadag Vækst i Fødevaresektoren

Temadag Vækst i Fødevaresektoren 215 Temadag Vækst i Fødevaresektoren CHRJE Bornholms Regionskommune 4-5-215 Bornholm et fødevaredemografisk overblik Fødevarer og Bornholm er nærmest to uadskillelige ord. Som alle andre samfund før industrialiseringen

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 23-01-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017 20 procent færre konkurser i andet kvartal 2017 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 2016 er konkurstallet faldet med 20 procent fra andet kvartal 2016 til andet kvartal 2017. Antallet af konkurser er

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer

Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Sund, kreativ, grøn og smart vækst Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

August Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå på samme niveau som på samme tid sidste. år.

August Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå på samme niveau som på samme tid sidste. år. August 2008 Fortsat stigende boligudbud 64.697 boliger var til salg på internettet ved udgangen af august 2008, hvilket var ca. 20 procent flere end på samme tidspunkt sidste år. Udbuddet fordelte sig

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 1. kvartal 2009 21. april 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016 Siden 1. kvartal

Læs mere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Mangel på uddannet arbejdskraft Analyse udarbejdet i samarbejde med Dansk Metal Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Frem mod 22 forventes en stigende mangel på uddannet arbejdskraft.

Læs mere

Indledning...2 Ledelsesgabet...2 Ledelsesgabet fordelt på karakteristika...4 Scenarier Om analysens metode og datagrundlag...

Indledning...2 Ledelsesgabet...2 Ledelsesgabet fordelt på karakteristika...4 Scenarier Om analysens metode og datagrundlag... Marts 2017 Ledelsesgabet blandt samfundsvidenskabeligt uddannede Indledning...2 Ledelsesgabet...2 Ledelsesgabet fordelt på karakteristika...4 Scenarier... 11 Om analysens metode og datagrundlag... 13 Analysen

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Arbejdsløshed ujævnt fordelt

Arbejdsløshed ujævnt fordelt Den økonomiske krise har bevirket en bred stigning i arbejdsløsheden. Det er dog ikke alle grupper og områder, der er ramt lige hårdt. Især mænd, unge, ansatte i byggeri og industri samt personer bosat

Læs mere

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger . maj 214 Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del

Læs mere

Job for personer over 60 år

Job for personer over 60 år Job for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB @kl.dk Seniorerne over 60 år fortsætter i stigende grad på arbejdsmarkedet, men hvilke job er de beskæftiget i, og i hvor høj grad er seniorerne

Læs mere

Få sjællandske virksomheder er med til at løfte ansvaret for praktikpladser

Få sjællandske virksomheder er med til at løfte ansvaret for praktikpladser Få sjællandske virksomheder er med til at løfte ansvaret for praktikpladser Selvom manglen på praktikpladser fortsat er massiv, og mere end 5. elever hver måned står uden praktikplads, er det under hver

Læs mere

Social arv i de sociale klasser i 2012

Social arv i de sociale klasser i 2012 Social arv i de sociale klasser i 2012 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. I analysen undersøges social arv i form af sammenhængen mellem social klasse som barn

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne.

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne. Notat Vedrørende: Notat om Arbejdsmarked, Pendling og demografi Sagsnavn: Arbejdsmarked, Statistik og Analyser 2015 Sagsnummer: 15.20.00-G01-15-15 Skrevet af: Morten Fich og Troels Rasmussen E-mail: Morten.Brorson.Fich@randers.dk

Læs mere

Halvdelen af den danske jobfremgang

Halvdelen af den danske jobfremgang Halvdelen af den danske jobfremgang er deltidsjob Fra starten af 13 har der været fremgang på det danske arbejdsmarked. Målt i hoveder er lønmodtagerbeskæftigelsen steget markant mere end opgjort i fuldtidspersoner.

Læs mere