Fortsat svag vækst i de private erhverv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fortsat svag vækst i de private erhverv"

Transkript

1 Prognosen er udarbejdet af DI s afdeling for økonomisk politik og analyse NOVEMBER 216 Fortsat svag vækst i de private erhverv I 215 og 216 har det private forbrug stort set været alene om at give fremgang i økonomien. Denne fremgang har derfor været ganske svag. Forbrugsfremgangen ser ud til at fortsætte i 217, hvor der dog også ventes en lidt større vækst i eksporten. Derfor vil væksten i BNP tiltage lidt i 217. Væksten i dansk økonomi har været meget lav de seneste år. Dette gælder også for væksten i de private erhverv. Kun beskeden vækst i de private erhverv Årlig vækst i BVT i private byerhverv Pct Pct Note: Den vandrette streg angiver gns. vækst fra 199 til 215, prikker angiver skøn fra august -6-8

2 2 Til næste år er der udsigt til, at fremgangen i de private byerhverv 1 vil vende tilbage til et mere normalt niveau. Men efter flere år med en vækst under det normale er dette fortsat ikke tilfredsstillende. Dansk økonomi vrister sig kun meget langsomt fri af krisen, når det gælder fremgang i aktiviteten. Kraftigt fald i produktiviteten Den meget svage vækst i både 215 og 216 afspejler sig ikke i udviklingen på arbejdsmarkedet, hvor beskæftigelsesfremgangen har været betydelig. Når beskæftigelsen stiger kraftigt samtidig med, at væksten i økonomien er beskeden, betyder det, at produktiviteten har været faldende. Produktiviteten i de private byerhverv er således reduceret med knap 3 pct. i den seneste statistikbelagte årsperiode (fra 2. kvartal 215 til 2. kvartal 216). Produktivitetsudvikling i private byerhverv Pct. 6 Pct Note: Den vandrette linie angiver gns. vækst fra 199 til Håb om at beskæftigelsen kan stige samtidig med at vi genvinder lidt af den tabte produktivitet I denne prognose er det lagt til grund, at den meget utilfredsstillende udvikling i produktiviteten ophører, og at vi genvinder en del af det seneste års tabte produktivitet. Dette vil dæmpe fremgangen i beskæftigelsen det kommende år, men da væksten i økonomien samtidig ventes at tiltage lidt, kan vi få stigende beskæftigelse og faldende ledighed, selvom produktiviteten begynder at stige lidt. 1 De private byerhverv er private erhverv ekskl. de primære erhverv som landbrug og olieindvinding. Ikke mindst olieindvinding betyder ganske meget for den samlede økonomi, men har meget lidt betydning for beskæftigelsen. Og væksten i de primære erhverv er i al almindelighed mere afhængig af naturressourcer end af konjunkturer.

3 3 Vi har gennem en årrække haft en udfordring med en meget svag produktivitetsudvikling i særligt de ikke konkurrenceudsatte serviceerhverv. En forskydning over mod disse brancher har gennem de senere år (21-15) været med til at forklare den svage udvikling i produktiviteten, jf. DI s 225 plan kapitel 6. Det vi har oplevet i den seneste årsperiode er dog et generelt og meget stort fald i produktiviteten også inden for de konkurrenceudsatte erhverv. Efterspørgsel og udbud i dansk økonomi Niveau Mia. kr. Procentvis mængdeændring Privat forbrug 954 2,3 2,2 2,3 Offentligt forbrug 519 -,7,8,5 Faste bruttoinvesteringer 378 1,1 -,6 2, Lagerinvesteringer 8 -,3 -,2,1 Indenlandsk efterspørgsel 1.861,9,9 1,7 Eksport af varer og tjenester 1.61,3,1 2,7 Heraf varer 646 1,4,4 2,8 Import af varer og tjenester 936 -,,4 3,2 Heraf varer 588,8-1,1 3,3 Bruttonationalprodukt ,,7 1,5 BVT i private byerhverv ,5,9 2, Note: Ændringer i lagerinvesteringer i pct. af BNP det foregående år Prognosen bygger på det på nuværende tidspunkt foreliggende nationalregnskab. Den 15. november 216 vil dette blive revideret blandt andet i lyset af revisionen af betalingsbalancen. Denne revision vil øge niveauet for BNP og overskuddet på betalingsbalancen væsentligt. Revisionen ventes at øge væksten i BNP med omkring ¼ pct. i både 215 og 216. Overskuddet på betalingsbalancen øges med godt 46 mia. kr. i 215 og sandsynligvis endnu mere i 216. Den forventede revision af BNP vil også føre til en opadgående revision af produktivitetsudviklingen, særligt i industrien. Det vil dog ikke ændre på konklusionen om, at produktiviteten er faldet kraftigt inden for det seneste år i de private byerhverv. Svag eksport i 215 og 216 Skuffende udvikling i eksporten Dansk eksport har udviklet sig meget svagt i både 215 og 216. I løbet af 215 var der en overraskende stor tilbagegang i industriek-

4 4 sporten. Industrieksporten har dog siden rettet sig lidt igen. Serviceeksporten har vist tilbagegang i både 215 og 216, mens de øvrige dele af eksporten er faldet i Udsigt til mere normal eksportvækst i 217 Pæn fremgang i forbruget i første halvdel af 216 Med nærmest ingen fremgang i eksporten to år i træk har der naturligt nok ikke været meget vækst i økonomien. BNP steg i 215 med 1 pct., og fremgangen ser ud til at blive endnu mindre i 216. For 217 er der håb om, lidt mere fremgang i eksporten trods en usikker verdensøkonomi med lav vækst. Med en lidt større fremgang i eksporten, er der udsigt til en lidt mere tilfredsstillende vækst i produktionen. Der er fortsat pæn vækst i privatforbruget Der var pæn fremgang i forbruget i første halvår 216, hvor den kvartalvise realvækst blev på,5 pct. og,7 pct. i henholdsvis første og andet kvartal 216. Forbrugsvæksten ser ud til at fortsætte i tredje kvartal 216, dog i et lidt mere beskedent tempo end i de første to kvartaler. Forsat positiv forbrugertillid, men ingen fremgang i detailomsætningen Sæsonkorrigeret Nettotal Indekstal Forbrugertillid, 3 mdr. gennemsnit Detailomsætning (højre akse) DI's forbrugertillidsindikator ligger fortsat på et fornuftigt niveau DI har lavet en forbrugertillidsindikator ud fra forbrugerforventningsundersøgelsen fra Danmark Statistik. DI s forbrugertillidsindikator afspejler i højere grad forbrugernes købelyst og den følger i 2 Udviklingen i international økonomi og eksporten er nærmere beskrevet i den internationale del af DI s prognose link til artikel

5 5 højere grad udviklingen i forbruget, sammenlignet med forbrugertillidsindikatoren fra Danmarks Statistik 3. DI s forbrugertillidsindikator ligger fortsat på et fornuftigt niveau og viser lige nu ingen tegn på krisestemning blandt forbrugerne. DI's forbrugertillidsindikator følger i højere grad privatforbruget DI's forbrugertillidsindikator er et simpelt gennemsnit af 4 ud af 12 spørgsmål i forbrugerforventningsundersøgelsen Nettotal Pct DI's forbrugertillidsindikator Årlig realvækst pr. kvartal i privat forbruget (højre akse) Anm.: DI's forbrugertillidsindikator er beregnet som et simpelt gennemsnit af de 4 spørgsmål, der har den stærkeste sammenhæng og bedst forklarer variationen i forbruget , og flere andre ting giver også tro på forbruget fremadrettet Der er også flere ting, der giver tro på privatforbruget fremadrettet. Fremgang i reallønnen, på grund af fortsat meget lave prisstigninger, og lave renter giver forbrugerne flere penge mellem hænderne. Samtidig har flere fået øget deres indkomst gennem fodfæste på arbejdsmarkedet. 3 Se yderligere om DI s forbrugertillidsindikator:

6 6 Fremgangen i privatforbruget fortsætter fremadrettet Mia. kr., kædede 215-priser Mia. kr., kædede 215-priser Der skønnes pæn forbrugsvækst i både 216 og 217 Offentlig forbrugsvækst på,8 pct. i 216 Færre asylansøgere ser ikke ud til trække forbruget ned Realvækst på,5 pct. i hvis finansloven holder den kurs regeringen har udstukket Samlet set skønnes en årlig realvækst i privatforbruget på 2,2 pct. og 2,3 pct. i henholdsvis 216 og 217. Det er en ganske pæn vækst, omend det ikke helt er en forbrugsfest, som vi så i årene op til finanskrisen. Til gengæld er det ikke som tidligere en vækst for lånte penge forbrugerne har i de senere år sparet op i boligen i stedet for at belåne den øgede friværdi. Offentlige udgifter I 216 skønnes en offentlig forbrugsvækst på,8 pct. Det er en opjustering fra,3 pct. i DI s prognoseupdate fra august 216. Opjustereringen skyldes primært højere forbrugsudgifter opgjort i nationalregnskabet for første halvår 216. Det ser derfor foreløbigt ikke ud til, at de offentlige forbrugsudgifter vil blive lavere som følge af den kraftigt nedjusterede asylprognose, der er gået fra 25. til 1. asylsøgere i 216. I 217 forudsættes en realvækst på,5 pct., hvilket indebærer, at forbruget i 217 vil ligge omtrent på det af regeringen skønnede niveau. Dette kræver dog, at der i den kommende tid bliver indgået en finanslovsaftale, der holder den kurs, som regeringen har fremsat i forbindelse med 225-planen.

7 7 Lavere asyludgifter presser ikke det offentlige forbrug ned Offentligt forbrug og offentlige investeringer, , mia.kr. Mia. kr. kædede 21-priser Mia. kr. kædede 21-priser Offentligt forbrug Anm: De vandrette stiplede linjer angiver årsgennemsnittet. -beregninger Offentlige investeringer (h. akse) men nedbringes dog Lidt højere investeringsniveau i 216 end der med hhv. 3,5 og 2,5 pct. i 216 og 217 forventes af regeringen.. I 216 forventes det, at de offentlige investeringer falder med 3,5 pct. Dermed forventes investeringerne at lande en anelse højere end regeringens forventede niveau for 216. Denne vurdering skyldes, at nationalregnskabet viser et højt offentligt investeringsniveau i første halvår 216. I 217 forventer vi dog, at investeringerne falder yderligere 2,5 pct. og dermed lander på det budgetterede niveau. De offentlige investeringer er behæftet med væsentlig usikkerhed grundet forskydninger i byggeaktiviteten imellem de enkelte år. Der er ofte meget store afvigelser mellem de planlagte og de realiserede offentlige investeringer. Brexit dæmper investeringerne Udsigt til stigende private investeringer Virksomhedernes investeringer er i høj grad afhængige af deres forventniger til fremtiden. Den stigende usikkerhed i verdensøkonomien efter Brexit må derfor alt andet lige forventes at lægge en dæmper på investeringerne i de kommende år. De seneste år har virksomhederne ikke investeret nok til at fastholde mængden af kapital pr. medarbejder det såkaldte K/L-forhold. K/L-forholdet ligger i dag under det niveau, man historisk skulle forvente. Det har ført til ringere udstyr for medarbejderne på landets virksomheder og er udtryk for et klart investeringspotentiale herhjemme.

8 8 Investeringerne steg i 215, men faldt i 2. kvt. af 216. Det giver et lavere udgangspunkt og lavere årsvækst Virksomhedernes investeringer ekskl. skibe steg dog pænt sidste år. Det var dog en fremgang, der primært var trukket af kraftigt stigende investeringer i anden halvdel af 215. Men dette højere niveau kunne ikke fastholdes, og de private investeringer faldt en del igen i andet kvartal af 216. Det giver et lavere udgangspunkt for den fremadrettede udvikling og betyder, at der ikke kan ventes lige så høj vækst i de private investeringer i år som skønnet tidligere. Desuden trækker færre investeringer i skibe ned i investeringerne i 216. Investeringerne i skibe er meget svingende, og de består næsten udelukkende af handel med eksisterende skibe og køb af nye skibe fra udenlandske værfter. Skibsinvesteringerne påvirker derfor ikke i nævneværdig grad den danske økonomi direkte, men de er naturligvis en forudsætning for vores eksportindtægter fra skibsfragt. Forventninger til investeringerne Mia. kr. Mængdeændring, pct. Faste bruttoinvesteringer 378 1,1 -,6 2, Faste bruttoinvesteringer ekskl. skibe 366 2,6 1,3 2,2 - Erhvervsinvesteringer ekskl. skibe 212 5,6 1,8 3,2 - Boliginvesteringer 8-1,6 3,6 3,4 - Offentlige investeringer 74-1,1-3, -2,5 Lavt K/L-forhold og stigende beskæftigelse giver forventninger om stigende investeringer Fremadrettet forventes de private investeringer dog at stige yderligere. Kapitaludnyttelsen er stigende, mængden af kapital pr. medarbejder ligger under den historiske trend, og beskæftigelsen er stigende. Desuden betyder hastig teknologisk udvikling og digital omstilling, at virksomhederne kan investere i nye områder og teknologier. Disse forhold bør give anledning til stigende erhvervsinvesteringer de kommende år. Erhvervenes investeringer består af både investeringer i materiel, eksempelvis maskiner, IKT-udstyr, software, forskning, og transportmidler, samt investeringer i bygninger og anlæg. Materielinvesteringerne ventes at stige mest Det er særligt materielinvesteringerne, der forventes at stige. Heri indgår også virksomhedernes udgifter til forskning og udvikling (FoU), der de seneste år generelt er vokset mere end den samlede økonomi. Det afspejler den øgede betydning af FoU for virksomhedernes konkurrenceevne. Investeringerne i FoU ventes fortsat at bidrage positivt til investeringerne de kommende år.

9 9 Investeringerne i erhvervsbygninger ligger på et lavt niveau, og det påbegyndte byggeri er fortsat faldet i første halvår af 216. Antallet af ledige erhvervslokaler er fortsat højt, men ledighedsprocenterne er dog faldet de seneste år. Efterhånden som antallet af ledige lokaler ventes at falde yderligere i takt med øget økonomisk aktivitet, ventes der også at komme mere gang i erhvervsbyggeriet. De private anlægsinvesteringer, der primært består af offentligt initierede projekter, ligger omvendt ikke på noget lavt niveau. De forventes dog kun at bidrage begrænset til væksten de kommende år. Boliginvesteringer ventes at stige i takt med stigende boligpriser Boliginvesteringerne, der de seneste år er blevet holdt oppe af reparationer, steg pænt i starten af året. De ventes at bidrage til væksten både i indeværende og næste år. Boliginvesteringerne understøttes af stigende boligpriser, der fortsat ventes at stige. Fremadrettet kan der dog ikke forventes samme positive bidrag til boligpriserne fra faldende renter, som vi har set de seneste år. Renterne er i dag på et historisk lavt niveau. De kan ikke forventes at falde meget mere, og de må på sigt forventes at stige en anelse. Samtidig vil øgede bidragssatser og den opstrammende regulering, der bl.a. sætter højere krav til boligkøberes egen udbetaling, isoleret set dæmpe prisstigningerne. Det betyder, at boligpriserne ventes at stige i et lidt lavere tempo, end vi tidligere har set. Stigning i privat beskæftigelse i mere end tre år Arbejdsmarkedet Beskæftigelsen har nu været stigende i næsten tre og et halvt år. Siden bunden i april 213 er antallet af beskæftigede lønmodtagere steget med 12. personer. Opdeles udviklingen på privat og offentlig sektor fremgår det, at der har været en stigning i den private lønmodtagerbeskæftigelse på 124., mens den offentlige beskæftigelse er faldet med næsten 5. fra april 213 til august 216. Det er altså udelukkende i den private sektor, at stigningen i beskæftigelsen har fundet sted.

10 1 Beskæftigelse Sæsonkorrigeret 1 personer 1 personer Fald i ledighed Færre danskere i de mest erhvervsaktive aldersgrupper Flere udenlandske statsborgere Stigende beskæftigelse for ældre I de seneste år har den positive udvikling i beskæftigelsen været ledsaget af et fald i ledigheden. Ledigheden er dog ikke faldet lige så meget, som beskæftigelsen er steget. Fra august 215 til august 216 er ledigheden faldet med 7.5 personer, mens lønmodtagerbeskæftigelsen er steget med 49.. Samlet set er arbejdsstyrken altså blevet udvidet med over 4. i det seneste år. Antallet af personer i befolkningen og deres aldersfordeling spiller en stor rolle for, hvor mange personer, der er i arbejdsstyrken. I øjeblikket finder der en udvikling sted, hvor der bliver færre og færre danske statsborgere i de mest erhvervsaktive aldersgrupper, mens antallet af udenlandske statsborgere stiger. Fra april 213 til juli 216 er antallet af 2-64-årige danske statsborgere faldet med 1. personer, mens befolkningen af årige udenlandske statsborgere i samme tidsrum er vokset med 72.. På den baggrund er det ikke overraskende, at en stor del af stigningen i beskæftigelse de seneste tre år har været drevet af stigende beskæftigelse for udenlandske statsborgere. Trods den negative demografiske tendens er der dog også kommet flere danske statsborgere i beskæftigelse. Det er en udvikling, der ikke mindst kan tilskrives tilbagetrækningsreformen, som har resulteret i kraftigt stigende beskæftigelsesfrekvenser blandt personer i starten af 6erne. Derudover er der uafhængig af tilbagetrækningsreformen en generel tendens til, at ældre bliver længere på arbejdsmarkedet.

11 11 Tendenserne med stigende beskæftigelse for ældre og flere beskæftigede udenlandske statsborgere forventes at fortsætte de næste mange år. Fremgang i beskæftigelse på 46. i 216 Yderligere fremgang med 26. i 217 Stigning i arbejdsstyrken på 19. i 217 Samlet set forventes der i år en fremgang i beskæftigelsen på 46. personer, som kan opdeles i en stigning i den private beskæftigelse på 51. personer og et fald i den offentlige beskæftigelse på 5. personer. Når den offentlige beskæftigelse falder trods et øget offentligt forbrug, skyldes det et større køb af varer og tjenester hos private, så stadigt flere private aktører udfører offentlige serviceopgaver. I 217 forventes udviklingen i beskæftigelsen fortsat at være positiv, men stigningen skønnes at blive mere afdæmpet med en fremgang i den private beskæftigelse på 26. personer og en uændret offentlig beskæftigelse. Det ventes, at arbejdsstyrken vil stige med på 37. i 216 og 19. i 217. Fremgangen i arbejdsstyrken kan især henføres til de vedtagne reformer, ikke mindst tilbagetrækningsaftalen. Samtidig er flere dog vendt tilbage til arbejdsmarkedet på grund af den stigende beskæftigelse og faldende ledighed. Fremgangen i beskæftigelsen ventes dog fortsat at være stor nok til at sikre, at ledigheden kan falde yderligere med i alt 17. personer i 216 og 217. Prognose for ændringer i arbejdsstyrke, beskæftigelse og ledighed (netto) Årlig ændring, 1. personer Beskæftigelse privat beskæftigelse offentlig beskæftigelse Ledighed (netto) Arbejdsstyrke Tilbagegang i investeringerne i 2. og 3. kvartal 216 Også skuffende udvikling i eksporten Stor nedjustering af skøn for vækst i private erhverv i 216 Revisioner siden august De private investeringer har udviklet sig langt svagere i 2. og 3. kvartal 216 end skønnet DI s prognoseupdate fra august. Væksten i investeringerne er derfor justeret væsentligt ned i både 216 og 217. Også eksporten har udviklet sig skuffende i 2. og 3. kvartal 216, hvorfor skønnet for væksten i eksporten er justeret ned, især i 216. Nedjusteringerne af væksten i de private investeringer og i eksporten fører til en væsentlig nedjustering af skønnet for væksten i de

12 12 private byerhverv, særligt i 216. Skønnet for væksten i den offentlige efterspørgsel er dog opjusteret i 216, hvorfor væksten i BNP kun nedjusteres med,2 pct. i 216. Revisioner af skøn Ændring, procentpoint Privat forbrug,2,1 Offentligt forbrug,5,5 Faste bruttoinvesteringer -3,8-2,3 Eksport af varer og tjenester -1,1, Import af varer og tjenester -1, -,2 Bruttonationalprodukt -,2,2 BVT i private byerhverv -1,3 -,3 Kilde: DI Forslag til finanslov for 217 lægger op til offentlig forbrugsvækst på ½ pct. i 217 Siden august har regeringen fremlagt deres 225-plan og forslag til finanslov for 217. Her lægges der op til en vækst i det offentlige forbrug på ½ pct. i 217, hvor regeringen før fremlæggelsen af finansloven lagde op til nulvækst i det offentlige forbrug i 217. Ændringerne i den planlagte politik er indlagt i prognosen og er den væsentligste grund til at skønnet for væksten i BNP i 217 er opjusteret med,2 procentpoint. Prognosen er udarbejdet af: Chefanalytiker Klaus Rasmussen, Chefanalytiker Allan Sørensen, Økonomisk konsulent Thorbjørn Baum, Økonomisk konsulent Anders Goul Møller, Økonomisk konsulent Michael Meineche, Chefkonsulent Thomas Klintefeldt, SÅDAN HAR VI GJORT Prognosen bygger på offentliggjort dansk og international statistik om nationalregnskab, udenrigshandel, finansielle forhold mv. Til udarbejdelsen af prognosen er den makroøkonomiske model MONA anvendt. MONA er udviklet af Danmarks Nationalbank. Prognosen er dog alene DI s ansvar og vurdering.

13 13

DI-prognose: Efter ni år når dansk økonomi tilbage på niveauet før krisen

DI-prognose: Efter ni år når dansk økonomi tilbage på niveauet før krisen DI Den 13. maj 2016 KR, ALS, THOB, MIME, THOK DI-prognose: Efter ni år når dansk økonomi tilbage på niveauet før krisen DI spår en vækst i BNP på 0,9 pct. i 2016, og dermed ventes BNP endelig at nå tilbage

Læs mere

Byggeriet fortsætter frem de kommende år

Byggeriet fortsætter frem de kommende år Michael Meineche mime@di.dk, 3377 3454 MAJ Byggeriet fortsætter frem de kommende år Byggeriet er i fremgang, og investeringerne i byggeri og anlæg steg pænt i 16. DI tror på fortsat fremgang i byggeriet

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Marts 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien November 20 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jan. 16 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september 20 nov. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. Januar 2017

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. Januar 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Januar 2017 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Højeste vækst i 10 år, men investeringerne halter efter

Højeste vækst i 10 år, men investeringerne halter efter DI s afdeling for økonomisk politik og analyse opa@di.dk NOVEMBER 2017 Højeste vækst i 10 år, men investeringerne halter efter DI venter en vækst i år og næste år på ca. to procent den højeste i ti år.

Læs mere

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex. persontransport)

Læs mere

Forbruget fortsætter fremgangen i 2016

Forbruget fortsætter fremgangen i 2016 Thorbjørn Baum thob@di.dk, 232 96 OKTOBER 2 Forbruget fortsætter fremgangen i 2 Privforbruget holder i år kadancen fra sidste år, og vi skønner, at 2 bliver andet år i træk med en forbrugsvækst på lidt

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015 Status på udvalgte nøgletal oktober 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi ser, fra hvad vi ved om 3. kvartal, ud til at fortsætte stille og

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Vækstpause med lysere tider forude

Vækstpause med lysere tider forude DI ANALYSE september 2014 Vækstpause med lysere tider forude Dansk økonomi er medio 2014 ramt af en vigende eksport, som dog forventes at være midlertidig. Der ventes fortsat tiltagende vækst i euro-landene

Læs mere

Ti år efter krisen: job mangler fortsat

Ti år efter krisen: job mangler fortsat Ti år efter krisen: 24. job mangler fortsat De sidste par år har væksten i dansk økonomi kun været omkring 1 pct. Normalt ville en så lav vækst i bedste fald kunne holde beskæftigelsen uændret, men på

Læs mere

Boligbyggeriet er i fremgang

Boligbyggeriet er i fremgang Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit. APRIL 2017 Boligbyggeriet er i fremgang Stigende huspriser har betydet stor fremgang i boligbyggeriet

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA Nybyggeriet står stadigvæk stille Byggeriet holdes for tiden oppe af boligreparationer og anlægsinvesteringer, mens nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligger historisk lavt. Vendingen er

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

DI s efterårsprognose:

DI s efterårsprognose: Den 22. september 2009 DI s efterårsprognose: Først i 2013 vil det tabte være vundet tilbage Af cheføkonom Klaus Rasmussen, økonomisk konsulent Tina Kongsø og økonomisk konsulent Jens Erik Zebis Dansk

Læs mere

De syv magre år hos forbrugerne er endelig ovre

De syv magre år hos forbrugerne er endelig ovre ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 15 De syv magre år hos forbrugerne er endelig ovre 15 ser ud til at blive året, hvor væksten i privatforbruget endelig tager fat igen efter krisen. Efter syv magre år,

Læs mere

12. juni Samlet peger de foreløbige tal på en lidt lavere BNP-vækst end ventet i vores prognose fra februar 2007.

12. juni Samlet peger de foreløbige tal på en lidt lavere BNP-vækst end ventet i vores prognose fra februar 2007. 12. juni 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 3355 7712 Resumé: SVAG BNP-VÆKST TRODS GIGANTISK BESKÆFTIGELSESFREMGANG Væksten i dansk økonomi har været svag de seneste tre kvartaler, selvom beskæftigelsen

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2015

Status på udvalgte nøgletal november 2015 Status på udvalgte nøgletal november 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men ser dog indtil videre

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Væksten lader vente på sig i de private byerhverv

Væksten lader vente på sig i de private byerhverv ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE maj 2016 Væksten lader vente på sig i de private byerhverv År 2015 har for de private byerhverv generelt været en pose blandede bolsjer. Produktionen har samlet set stået stille,

Læs mere

Udfordringer og muligheder for træ- og møbelindustrien

Udfordringer og muligheder for træ- og møbelindustrien Udfordringer og muligheder for træ- og møbelindustrien Branchedirektør Flemming Larsen Træets Arbejdsgivere Møbelindustrien - udfordringer og muligheder Udfordringer Meget svagt hjemmemarked hæmmer afsætningsmuligheder

Læs mere

Nationalregnskab 4. kvartal 2012

Nationalregnskab 4. kvartal 2012 Nationalregnskab 4. kvartal 2012 Tilbagegang i BNP i 4. kvartal 2012 28. februar 2013 BNP faldt med 0,9 pct. fra 3. kvartal 2012 til 4. kvartal 2012, når der korrigeres for sæsonudsving og prisudvikling.

Læs mere

DI-prognose: Fortsat lav dansk vækst

DI-prognose: Fortsat lav dansk vækst Klaus Rasmussen, chefanalytiker kr@di.dk, 3377 3908 Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 3377 3912 AUGUST 2016 DI-prognose: Fortsat lav dansk vækst Siden DI s prognose fra maj er væksten i verdensøkonomien

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2015

Status på udvalgte nøgletal januar 2015 Status på udvalgte nøgletal januar 215 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Reviderede tal for væksten i 3. kvartal viser en BNP-stigning på,4 pct. ift.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2015

Status på udvalgte nøgletal december 2015 Status på udvalgte nøgletal december 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men det ser dog indtil

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2014

Status på udvalgte nøgletal marts 2014 Status på udvalgte nøgletal marts 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling 213 blev ikke et jubelår for Danmark hvad angår økonomisk vækst. Den første foreløbige opgørelse

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2014

Status på udvalgte nøgletal december 2014 Status på udvalgte nøgletal december 214 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi voksede ifølge foreløbige nationalregnskabstal med,5 pct. fra

Læs mere

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst SIDE 23 Af økonomisk konsulent maria hove pedersen, mhd@di.dk Virksomhederne har gennem en årrække nedbragt værdien af kapitalen per produktionskrone ved kun at investere ganske lidt i nye maskiner og

Læs mere

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi

Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi Nationalregnskabstallene for 2. kvartal 2009 viste et historisk fald i den økonomiske aktivitet. Vejen tilbage til normalsituationen i dansk økonomi tegner derfor

Læs mere

Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag

Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag Dagens nationalregnskab viser som ventet en svag positiv vækst i 1. kvartal 2013 på 0,2 pct. Bortset fra lagrene er det underliggende svært

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2015

Status på udvalgte nøgletal april 2015 Status på udvalgte nøgletal april 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De indkomne økonomiske nøgletal i 215 peger i retning af, at dansk økonomi forsat

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Nye nationalregnskabstal bekræfter, at der fortsat er fremgang i dansk økonomi. Der var pæn vækst i 1. kvartal 2010 og en overraskende om end

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 214 Norge Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 28. november 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 Både BNP og beskæftigelsen steg kraftigt i 3. kvartal 2007. Alt tyder på, at vi i 2007 får den

Læs mere

Jobprognose: Festen i byggeriet og privat service aftager

Jobprognose: Festen i byggeriet og privat service aftager AE s arbejdsmarkedsprognose, efterår 16 Jobprognose: Festen i byggeriet og privat service aftager Udviklingen på arbejdsmarkedet har de seneste år været paradoksal. På trods af en meget svag vækst, er

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen Pejlemærker for dansk økonomi, december 2016 - Positive takter, og på vej ud af krisen Det ventes, at verdensøkonomien og dansk økonomi vil fortsætte de positive takter i de kommende år og, at vi nu er

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Grønt lys til det aktuelle opsving

Grønt lys til det aktuelle opsving November 2017 Grønt lys til det aktuelle opsving Opsvinget i dansk økonomi er taget til i styrke, og der ventes en vækst på og lidt over 2 pct. de næste år. Der er også udsigt til, at beskæftigelse fortsætter

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2014

Status på udvalgte nøgletal maj 2014 Status på udvalgte nøgletal maj 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der har været stor fokus på produktivitetsudviklingen i dansk erhvervsliv de seneste

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2016

Status på udvalgte nøgletal april 2016 Status på udvalgte nøgletal april 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2016

Status på udvalgte nøgletal december 2016 Status på udvalgte nøgletal december 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Beskæftigelsen steg igen i september mens ledigheden er stort set uændret. Fortsætter

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Reformer skal skabe. job frem mod Ugens analyse AE: Lav produktivitet er hovedudfordringen for dansk økonomi Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv

Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv Kasper Hahn-Pedersen, økonomisk konsulent khpe@di.dk, 3377 3432 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit JULI 2017 Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv 20 var et godt år for de private byerhverv

Læs mere

Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer

Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer Den 9. december 11 Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer Overskuddet på betalingsbalancen er rekordhøjt. Det store overskud er dog ikke et resultat af, at det går godt for

Læs mere

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017.

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017. d. 15.2.217 Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 217. 1 Indledning Notatet beskriver ændringerne af strukturelle niveauer

Læs mere

Økonomisk overblik. Ny oversigt

Økonomisk overblik. Ny oversigt Ny oversigt Som noget nyt indeholder Konjunkturstatistik nu hver måned en oversigt over udviklingen i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2015

Status på udvalgte nøgletal marts 2015 Status på udvalgte nøgletal marts 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Det danske BNP steg med 1, % i 214. Det er godt nyt for dansk økonomi efter den

Læs mere

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Thomas Q. Christensen, seniorchefkonsulent TQCH@DI.DK, 3377 3316 OKTOBER 217 Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Vismændene har peget på, at flere ældre på arbejdsmarkedet

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2017

Status på udvalgte nøgletal januar 2017 Status på udvalgte nøgletal januar 217 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De seneste nøgletal giver en positiv afslutning på året og peger også på en pæn

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2016

Status på udvalgte nøgletal september 2016 Status på udvalgte nøgletal september 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Arbejdsmarkedet tog sig en puster i juli med et svagt fald i beskæftigelsen,

Læs mere

KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 2007: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE

KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 2007: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE 23. februar 7 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 og Annett Melgaard Jensen direkte tlf. 33557715 KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 7: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE Det går godt i

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 36 Indhold: Ugens tema I Finanslovsudspil med flere investeringer Ugens tema II Regeringen forventer økonomisk fremgang i løbet af 2. halvår 2013 Ugens analyse Ledigheden

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal september 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Det danske bruttonationalprodukt (BNP) steg med,5 procent i 2. kvartal 213. Sammenligner

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal juli 2014

Status på udvalgte nøgletal juli 2014 Status på udvalgte nøgletal juli 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi er på vej mod lysere tider, selvom det ikke galopperer afsted er der

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2011

Status på udvalgte nøgletal november 2011 Status på udvalgte nøgletal november 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi Turbulensen i verdensøkonomien synes aftaget en smule den seneste måned, men usikkerheden

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2014

Status på udvalgte nøgletal oktober 2014 Status på udvalgte nøgletal oktober 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Forventningerne til dansk økonomi synes desværre at være drejet i mere negativ

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Vending på vej i bygge- og anlægssektoren?

Vending på vej i bygge- og anlægssektoren? Arbejdsløsheden for de byggefaglærte er begyndt at stige igen efter et lille fald omkring årsskiftet. I juni 1 var hele 13½ pct. af de forsikrede i a-kasserne for byggefaglærte arbejdsløse, når man medregner

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer www.nbo.nu Økonomisk udvikling BNP De nyeste tal fra nationalregnskabet

Læs mere

Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen. Axcelfuture 13/5/2015

Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen. Axcelfuture 13/5/2015 Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen Axcelfuture 13/5/2015 Introduktion Danmark er på vej ud af krisen men hvor hurtigt? Axcelfuture s tidligere analyser har vist et billede af en økonomi

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal December 2013

Status på udvalgte nøgletal December 2013 Status på udvalgte nøgletal December 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Tallene for den danske økonomiske vækst i 3. kvartal viste, at økonomien voksede,4 procent.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2016

Status på udvalgte nøgletal august 2016 Status på udvalgte nøgletal august 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Beskæftigelsesfremgangen fortsatte i maj, mens ledigheden faldt igen i juni. Flaskehalse

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Historisk mange virksomheder finder det nemt at låne penge

Historisk mange virksomheder finder det nemt at låne penge Mar. 11 Jun. 11 Sep. 11 Dec. 11 Mar. 12 Jun. 12 Sep. 12 Dec. 12 Mar. 13 Jun. 13 Sep. 13 Dec. 13 Mar. 14 Jun. 14 Sep. 14 Dec. 14 Mar. 15 Jun. 15 Sep. 15 Dec. 15 Mar. 16 Jun. 16 Sep. 16 Dec. 16 Mar. 17 Thorbjørn

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Arbejdsløsheden falder trods lav vækst

Arbejdsløsheden falder trods lav vækst Arbejdsløsheden falder trods lav vækst Arbejdsløsheden fortsatte med at falde i maj måned på trods af, at væksten er moderat. Normalt kræves en gennemsnitlig vækst på 1½-2 pct. over en to-årig periode,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2016

Status på udvalgte nøgletal november 2016 Status på udvalgte nøgletal november 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Beskæftigelsen steg igen i august mens ledigheden faldt i september efter et

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 3. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 3. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 3. kvartal 2017 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Det seneste år er beskæftigelsen i Region Midtjylland steget med 8.232 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. Den private

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2011

Status på udvalgte nøgletal april 2011 Status på udvalgte nøgletal april 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Faldende ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed faldt i februar med 2.9 fuldtidspersoner i forhold

Læs mere

Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i 2015

Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i 2015 Nationalregnskabet i 4. kvartal Den 29. februar 2016 Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i BNP steg med 0,2 pct. fra 3. kvartal til 4. kvartal, når der korrigeres for sæsonudsving og prisudvikling.

Læs mere