ANONYMISERET KENDELSE K E N D E L S E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANONYMISERET KENDELSE K E N D E L S E"

Transkript

1 ANONYMISERET KENDELSE Viborg Golfklub Amatør- og Ordensudvalget har den 3. juli 2016 i sag AO nr afsagt følgende K E N D E L S E A klager over Afgørelse om udelukkelse fra deltagelse i divisionsturneringer i Viborg Golfklub Kendelsen er vedtaget af Amatør- og Ordensudvalgets medlemmer Peter Lilholt (formand), Thomas Hansen og Bente Knudsen 1. DEN PÅKLAGEDE AFGØRELSE OG APPELLEN AF DEN 1.1. Afgørelsen af 27. april 2016 Ved den påklagede afgørelse af 27. april 2016 er A udelukket fra indtil videre at repræsentere Viborg Golfklub i divisionsturneringer. Afgørelsen har følgende ordlyd: Kære A, Viborg Golfklub sætter stor pris på at du, med dine gode evner i golf, repræsenterer golfklubben til diverse individuelle og holdmæssige turneringer. I den forgangne weekend vurderer klubben dog, at du ikke mødte forberedt op til 1. holdets spil i Divisionsturneringen. Denne manglende engagement vurderer klubben tillige havde en negativ virkning på holdets præstationer og sammenhængskraft. På den baggrund meddeleler jeg dig hermed, samråd med klubbens forretnings-samt eliteudvalg, at du indtil videre ikke kan repræsentere Viborg Golfklub i Divisionsturneringer. Såfremt du udviser en fokuseret og dedikeret indsats i de kommende måneders individuelle turneringer, som du måtte deltage i, vil vi være positive overfor din genindtræden på 1. holdet. Jeg stiller mig gerne til rådighed for en uddybende samtale såfremt du måtte ønske det. Med venlig hilsen Kai Jørgensen Sportsansvarlig

2 Klagen af 3. maj 2016 B, der som bisidder for A i en af 3. maj 2016 har indbragt sagen for Amatør- og Ordensudvalget, har blandt andet gjort følgende gældende: Principalt: A bør tilkendes en advarsel og med besked om, at en ny lignende overtrædelse vil medføre 1-2 spilledages karantæne fra divisionsgolf, Subsidiært: A tilkendes en straf på 1 spilledags karantæne fra divisionsgolf Mere subsidiært: A tilkendes en straf på 2 spilledages karantæne fra divisionsgolf. 2. AMATØR- OG ORDENSUDVALGETS KENDELSE AF 11. MAJ Den 11. maj 2016 afsagde Amatør- og Ordensudvalget følgende (foreløbige) kendelse: K E N D E L S E Ved den påklagede afgørelse af 27. april 2016 har Viborg Golfklub udelukket A fra indtil videre at repræsentere Viborg Golfklub i divisionsturneringer. I afgørelsen er følgende lagt til grund: I den forgangne weekend vurderer klubben dog, at du ikke mødte forberedt op til 1. holdets spil i Divisionsturneringen. Denne manglende engagement vurderer klubben tillige havde en negativ virkning på holdets præstationer og sammenhængskraft. På den baggrund er A idømt følgende sanktion: at du indtil videre ikke kan repræsentere Viborg Golfklub i Divisionsturneringer. Amatør- og Ordensudvalget udtaler: Efter 12 i vedtægterne for Viborg Golfklub kan klubbens Amatør- og Ordensudvalg blandt andre sanktioner idømme følgende sanktion: Karantæne I gentagelsestilfælde, eller hvor der er tale om en grov forseelse, kan et medlem i en tidsbestemt periode udelukkes fra alle eller enkelte af klubbens turneringer og/eller forbydes at benytte klubbens faciliteter. Side 2 af 14

3 - 3 Der er herefter i vedtægterne for Viborg Golfklub ikke hjemmel til at sanktionere en forseelse med en ikke tidsbestemt udelukkelse fra klubbens turneringer. Amatør- og Ordensudvalget ophæver derfor den påklagede afgørelse for så vidt angår afgørelsen om idømmelse af en ikke-tidsbestemt udelukkelse fra klubbens divisionsturneringer. Amatør- og ordensudvalget udtaler herefter, at udvalget er bekendt med, at A fortsat indgår i klubbens bruttodivisionstrup. Udvalgets afgørelse indebærer, at A - indtil Amatørog Ordensudvalget har truffet endelig afgørelse i sagen - ikke er udelukket fra at kunne udtages til at spille på klubbens divisionshold. Amatør- og Ordensudvalget har ikke kompetence til at beslutte, om A skal udtages til at spille divisionsgolf. Afgørelsen indebærer derfor ikke, at A skal udtages til at spille divisionsgolf. Beslutning herom træffes suverænt af den relevante holdudtagende myndighed i Viborg Golfklub. Amatør- og Ordensudvalget fortsætter i øvrigt sin behandling af As klage, jf. nedenfor. Thi bestemmes: Den påklagede afgørelse ophæves for så vidt angår sanktionen om, at A indtil videre ikke kan repræsentere Viborg Golfklub i Divisionsturneringer. Klagevejledning Denne kendelse kan påklages til Dansk Golfunions Amatør- og Ordensudvalg. Klage skal ske inden 4 uger efter at meddelelse om afgørelsen er kommet frem til parten, jf. vedtægter for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg 4, stk KORRESPONDANCE FOR AMATØR- OG ORDENSUDVALGET 3.1. Amatør- og Ordensudvalget anmodede i protokoltilførsel af 11. maj 2016 til brug for udvalgets fortsatte behandling af sagen Viborg Golfklubs bestyrelse om følgende: - Referater fra de møder i forretningsudvalg og eliteudvalg, hvori sagen har været drøftet - Referat fra det møde, hvori beslutningen om udelukkelse er truffet - Andet skriftligt materiale, der har dannet grundlag for sagens afgørelse - En fremstilling af sagens forløb med præcise oplysninger om de omstændigheder, der begrundede beslutningen om udelukkelse - Oplysning om, hvem der er ansvarlig for udtagelse af hold til divisionsturneringer - Oplysning om, hvorvidt der er givet A mulighed for at udtale sig, inden afgørelsen om udelukkelse blev truffet - Oplysning om, hvorvidt beslutningen om udelukkelse er en bestyrelsesbeslutning - Oplysning om - hvis det ikke er en bestyrelsesbeslutning med hvilken hjemmel afgørelsen er truffet - Oplysning om den bestemmelse, som A anses for at have overtrådt, jf. reglerne for Amatørog Ordensudvalget punkt 1 Side 3 af 14

4 Viborg Golfklubs redegørelse af 24. maj 2016 Viborg Golfklubs Forretningsudvalg har den 24. maj 2016 besvaret Amatør- og Ordensudvalgets anmodning af 11. maj 2016 således: I sagen AO nr anmoder Amatør- og Ordensudvalget Viborg Golfklub om svar på følgende: Referater fra de møder i forretningsudvalg og eliteudvalg, hvori sagen har været drøftet Svar: Der er ikke lavet skriftlige referater fra disse møder. Referat fra det møde, hvori beslutningen blev truffet. Svar: Der foreligger ikke et skriftlig referat fra det møde. Andet skriftligt materiale, der har dannet grundlag for sagens afgørelse. Svar: Der foreligger ikke andet skriftligt materiale. En fremstilling af sagens forløb med præcise oplysninger om de omstændigheder, der begrundede beslutningen om udelukkelse. Nedenstående i kursiv er en redegørelse fra Eliteudvalget: Lørdag spillede vi ude mod C. Da Matchen sent lørdag skulle afgøres i sidste match, 6 singlen, var det ganske tydeligt at A var fuldstændig ligeglad med den match. Da vores modstander, på hul 18 slår et dårligt slag, udtales der det er det der sker, når der er HAKKERNE der skal afgøre vores match. - også med slet skjult hentydning til vores egen spiller. Sagen dysses ned og vi kører hjem. Søndag i D: E overværer søndag morgen at A fortæller en medspiller at han fik for meget og drikke aftenen før (alkohol). Niels Erik hører intet. Da foursomen F/A spiller deres foursome virker de faktisk total ligeglade og taber. Niels Erik henter A liggende på fairwayen på hul 16 med ondt i maven. Niels Erik kører ham ind i klubhuset, med den besked at han skal få noget og spise og drikke. Inden frokosten tager E fat i A og hører ham ad, angående hvad der var sket aftenen forinden og om det E hørte var rigtig nok. A fortæller E, at han fik for meget alkohol og drikke og kom sent i seng. Efter frokosten meddeler A at han ikke kan spille i eftermiddagens single. Han tilbringer eftermiddagen sovende med musik i ørerne i en golfbil, og uden på noget tidspunkt at interessere sig for sine holdkammeraters spil. Slutteligt forlader A D i sang, hvilket undrede flere af de øvrige spillere, som absolut ikke var i samme positive humør som A. Øvrig information til Amatør- og Ordensudvalget: Holdudtagelse: Eliteholdet har udarbejdet en rangliste, hvorefter vi udtager en del af holdet. På ranglisten gives der point efter træning og efter resultater opnået i diverse turneringer. Nr. 1-3 er på 1. Holdet, de sidste 4 spillere udtages på wildcard. De efterfølgende 1-3 er på 2. Holdet osv. Fordelingen af wildcards sker ved at Niels Erik sætter holdet. Herefter mødes udvalget og drøfter/godkender udtagelsen, derefter offentligøres holdet. Oplysning om, hvorvidt der er givet A mulighed for at udtale sig, inden afgørelsen blev truffet. Svar: A har ikke haft mulighed for at udtale sig om sagen. Side 4 af 14

5 - 5 Oplysning om, hvorvidt beslutningen om udelukkelse er en bestyrelsesbeslutning. Svar: Beslutningen om udelukkelse er ikke en bestyrelsesbeslutning, men en beslutning truffet af Eliteudvalget og forretningsudvalget i forening. Oplysning om - hvis det ikke er en bestyrelsesbeslutning - med hvilket hjemmel afgørelsen er truffet Svar: Det er eliteudvalget som suverænt udtager divisionsholdet. Forretningsudvalget blev indkaldt til en høring om sagen, da udvalget ønskede sparring på sagen. Oplysning om den bestemmelse, som A anses for at have overtrådt, jf. reglerne for Amatørog Ordensudvalget punkt 1. Svar: A anses ikke for at have overtrådt reglerne for Amatør- og Ordensudvalget. Forretningsudvalget bakker op om eliteudvalgets indstilling til at As adfærd i forbindelse med holdkampene mod C og D skal og bør have en konsekvens. På vegne af FU, den 24. maj 2016 Kjeld Rasmussen Golfmanager 3.3. Bs bemærkninger af 26. maj 2016 til redegørelsen af 24. maj 2016 fra Viborg Golfklub Eliteudvalgets redegørelse indeholder en kritik af A holdning og sprogbrug i forbindelse med holdkampene lørdag i C og søndag i D. Hvis en træner mener en spiller har underpræsteret eller sagt noget forkert - er det i de sportsklubber jeg kender til normal procedure at træneren tager en snak med spilleren og oplyser hvad han mener spilleren har gjort forkert. På samme måde er det normalt træneren der vurderer om en spiller i forbindelse med en kamp har underpræsteret og skal skiftes ud ligesom det er den holdudtagne myndighed der bestemmer om spilleren får genvalg til næste holdkamp. Efter min vurdering burde sagen være stoppet her og det er derfor en helt forkert når elite og forretningsudvalget (består vist af 3 personer) vælger at tildele A en i teorien tidsubegrænset karantæne uden hjemmel i reglerne for Amatør- og ordensudvalget. Vedrørende eliteudvalgets bemærkninger om A sprogbrug under holdkampen i C vil jeg blot oplyse at ordet - HAKKERNE - også er blevet anvendt af andre af klubbens 1. divisionsspillere under denne samt tidligere holdkampe. Vedrørende øvrige kritikpunkter er de vanskelige at kommentere og må stå for eliteudvalgets egen regning med undtagelse af ordet alkohol hvor A aftenen før have fået et par genstande (ikke for meget som nævnt i redegørelse fra eliteudvalget) med nogle af klubbens øvrige divisionsspillere Efter Amatør- og ordensudvalget har ophævet den tildelte karantæne er A på ny udtaget til klubbens 1. divisionshold den kommende weekend. Som utallige gange før i de år A har spillet for Viborg er han alene blevet udtaget til single og ikke til foursome. Grundet de påståede beskyldninger fra eliteudvalgets medlemmer samt det forhold at A endnu engang kun er udtaget til at spille single har A foreløbig valgt at melde fra til divisionsgolf for Viborgs 1. hold. Side 5 af 14

6 - 6 Jeg har ikke yderligere bemærkninger og afventer Amatør- og Ordensudvalgets afgørelse af 3. juni 2016 fra bestyrelsen i Viborg Golfklub Som svar på en af 30. maj 2016 fra Amatør- og Ordensudvalget til Viborg Golfklubs bestyrelse har golfklubben i af 3. juni 2016 skrevet følgende: I sagen AO nr anmoder Amatør- og Ordensudvalget Viborg Golfklub om svar på følgende: Forretningsudvalget er ikke et af de faste udvalg i medfør af klubbens vedtægter. Det fremgår af Virksomhedsplanen for golfklubben, at der i klubben er et forretningsudvalg, og hvem der er medlemmer af det. Er der herudover fastsat regler for Forretningsudvalgets kompetence og virke, jf. vedtægternes 11, stk. 2? Svar fra Viborg Golfklub: Forretningsudvalget har ikke beslutningskompetencer, men er et udvalg, som samles ad hoc, når der er behov for fx at sagsbehandle et oplæg til bestyrelsen med henblik på dennes beslutning. Forretningsudvalget var i sagen om A alene indkaldt for at give en vurdering af sagen inden Eliteudvalget traf sin suveræne beslutning. Forretningsudvalget støttede op om Eliteudvalgets holdning til, at det skal have en konsekvens, når man som spiller på klubbens elitehold ikke støtter aktivt op om holdet i såvel tale som i handlinger. Golfklubben har ikke særlige regler for sanktioner for elite- eller holdspillere. Det A har overtrådt, er ikke klubbens Ordens- og Etiketteregler, men de uskrevne regler for elite/holdspillere. Svaret fra B giver ikke bestyrelsen anledning til yderligere kommentarer. På vegne af golfklubbens bestyrelse, den 3. juni 2016 Kjeld Rasmussen Golfmanager 4. AMATØR- OG ORDENSUDVALGET OPTAGER SAGEN TIL KENDELSE PÅ DET FORELIGGENDE GRUNDLAG Ingen af parterne har fremsat anmodning om mundtlig forhandling af sagen. Amatør- og Ordensudvalget har ikke fundet behov for at anordne mundtlig forhandling af sagen, jf. Reglerne for Amatør- og Ordensudvalget punkt 3. Amatør- og Ordensudvalget har ikke fundet grundlag for at indhente yderligere oplysninger. Amatør- og Ordensudvalget optager derfor på det foreliggende grundlag sagen til kendelse. Side 6 af 14

7 DET FORENINGSRETLIGE GRUNDLAG 5.1. De internationale golfregler - Etikette I Golfreglerne gældende fra januar 2016 står der i Afsnit I - Etikette; opførsel på banen, blandt andet følgende: SPILLETS ÅND Golf spilles for det meste, uden at der er en dommer til stede. Spillet funderer sig på den enkeltes ærlighed og oprigtige intention om at vise hensyn over for andre spillere og at spille efter Reglerne. Alle spillere bør opføre sig disciplineret og udvise høflighed og sportsånd til alle tider, uanset hvor konkurrencemindede de er. Dette er golfspillets ånd Dansk Golf Union Dansk Golf Unions vedtægter Dansk Golfunions vedtægters 10 har følgende ordlyd: Amatør- og Ordensudvalget er appelinstans for afgørelser vedrørende indskrænkning eller fortabelse af medlemmets og spillernes rettigheder samt efterlevelse og forståelse af DGU s regler i overensstemmelse med udvalgets vedtægter. Indbringelse for udvalget har ikke opsættende virkning Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalgs vedtægter Fra Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalgs vedtægter citeres følgende: 3, stk. 1: Amatør - og Ordensudvalget behandler alle sager, der vedrører anvendelse af amatør-, ordens - og udelukkelsesbestemmelser, om overtrædelse af reglementer og lignende, eller om usportslig eller usømmelig adfærd. 7, stk. 3: Hver af parterne skal altid have lejlighed til at udtale sig og kan forlange, at der gives dem lejlighed til overfor udvalget mundtligt at fremsætte og begrunde deres påstande. 8: Amatør - og Ordensudvalget kan tildele klubber eller medlemmer af klubber under Dansk Golf Union advarsler eller irettesættelser, træffe bestemmelse om deres midlertidige eller endelige udelukkelse fra enkelte eller alle konkurrencer, suspension af handicap, udelukke klubber fra Dansk Golf Union og udelukke medlemmer fra klubber under Dansk Golf Union. Ligeledes kan udvalget, når en sag er rejst, træffe midlertidig bestemmelse om udelukkelse eller handicapsuspension, indtil endelig afgørelse af sagen er truffet. Side 7 af 14

8 Viborg Golfklub Viborg Golfklubs vedtægter af 9. marts Viborg Golfklubs vedtægter 11 Vedtægternes 11 har følgende ordlyd: Eliteudvalget er ikke et af de vedtægtsbestemte udvalg, men det fremgår af golfklubbens virksomhedsplan af 28. april 2014, at der skal nedsættes et Eliteudvalg, og at et af bestyrelsens medlemmer som Sportsansvarlig som sit ansvarsområde har den sportslige udvikling i Viborg Golfklub, herunder f.eks. Eliteudvalget Viborg Golfklubs vedtægter 12 Viborg Golfklubs vedtægt indeholder én bestemmelse om idømmelse af straf. Det er 12, der har følgende ordlyd: Side 8 af 14

9 - 9 Der er i vedtægten ikke kompetence til, at andre organer - heller ikke bestyrelsen kan idømme sanktioner (straffe) Viborg Golfklubs regler for Amatør- og Ordensudvalg af 10. marts 2010 Viborg Golfklubs regler for Amatør- og Ordensudvalget indeholder blandt andre følgende bestemmelser: 1. Indklagede skal hurtigst muligt skriftligt gøres bekendt med indholdet af en klage. Meddelelsen skal indeholde en sagsfremstilling samt hvor der er tale om brud på regler - en henvisning til den bestemmelse, der anses for overtrådt. 2. Indklagede skal samtidig have oplysning om, hvorledes der skal svares på klagen og indenfor hvilken frist, svaret skal foreligge. Udvalgets formand fastsætter fristens længde til mindst 3 dage og længere, hvis det skønnes forsvarligt under hensyn til sagens karakter. Det skal i meddelelsen præciseres, at afgørelsen kan blive truffet på det foreliggende grundlag, hvis der ikke svares inden for den anførte frist Viborg Golfklubs regler for Behandling af disciplinærsager af 10. marts 2010 Viborg Golfklubs regler for behandling af disciplinærsager beskriver klubbens forventninger til, hvorledes medlemmer og gæster optræder på klubbens område og på banen. Reglerne indeholder blandt andre følgende bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af ordensreglerne: Side 9 af 14

10 - 10 Det er medlemmer af bestyrelsen, personale ansat af Viborg Golfklub, eller medlemmer af Baneserviceudvalget, der har beføjelsen til på stedet at vurdere om der er sket et regelbrud og regelbruddets alvor. De pågældendes anvisninger skal følges omgående uden diskussion. Bestyrelsesmedlemmer, ansatte og baneservicepersonale kan pålægge et medlem eller en gæst, der overtræder ordens- og etikettereglerne, en sanktion. I tilfælde af uregelmæssigheder anvendes følgende sanktionsmuligheder: Henstilling Påtale Bortvisning Bestyrelsen kan beslutte at indbringe påtaler og bortvisninger for klubbens Amatør- og Ordensudvalg med henblik på ophævelse eller ikendelse af yderligere sanktioner. En spiller kan indbringe påtaler og bortvisninger for klubbens Amatør- og Ordensudvalg med henblik på prøvelse af sanktionens berettigelse. Indbringelse har ikke opsættende virkning. Amatør- og Ordensudvalget kan ophæve eller stadfæste sanktionen og kan ikende yderligere sanktioner. De sanktionsmuligheder, der nævnes i reglerne, kan i tilfælde af uregelmæssigheder anvendes af blandt andre medlemmer af bestyrelsen/bestyrelsesmedlemmer. Der er i reglerne ikke givet kompetence til, at bestyrelsen som sådan kan anvende sanktionerne Fortolkningsbidrag til forståelse af Viborg Golfklubs regler om idømmelse af sanktioner Forud for ændringen i 2010 af vedtægterne for Viborg Golfklub blev det overvejet, om det påtænkte nyoprettede Amatør- og Ordensudvalg (alene) skulle være en appelinstans for andre myndigheders (bestyrelsens) idømmelse af sanktioner. En sådan ordning blev ikke gennemført, hvilket klart fremgår af vedtægterne og af reglerne for Amatør- og Ordensudvalget. Bestyrelsen er ikke tillagt kompetence til at behandle sager om uregelmæssigheder og idømme sanktioner. I reglerne om behandling af disciplinærsager inden for Viborg Golfklubs område er der som anført foran i afsnit heller ikke givet bestyrelsen som sådan kompetence til at behandle sager om regelbrud og sanktionere overtrædelser af reglerne. Rækkevidden af de anførte regler om kompetence til at behandle sager om regelbrud blev for nogle år siden under en konkret disciplinærsag, der verserede for Amatør- og Ordensudvalget (og som sluttede med en forligsmæssig løsning), drøftet mellem formanden for Amatør- og Ordensudvalget og den daværende formand for golfklubben. Fra disse drøftelser kan fra en fra formanden for Amatør- og Ordensudvalget til golfklubbens formand citeres følgende: Side 10 af 14

11 - 11 Jeg skal på den anførte baggrund tillade mig at henlede bestyrelsens opmærksomhed på, at en sag som den foreliggende i hvert fald i første omgang må kunne behandles af bestyrelsen efter Ordens- og Etikettereglerne, jf. afsnittet om sanktioner Bestyrelsesmedlemmer kan pålægge et medlem, der overtræder ordens- og etikettereglerne, en sanktion. Det er et temperamentsspørgsmål, om en sag som den foreliggende skal søges løst, uden at det tunge maskineri, som en formaliseret behandling af sagen i Amatør- og Ordensudvalget nødvendigvis vil medføre, sættes i gang. Amatør- og Ordensudvalget bør endvidere i videst muligt omfang virke som appelinstans, idet appel ellers kun kan iværksættes ved klage til Dansk Golfunions Amatør- og Ordensudvalg, hvilket i givet fald i en sag som den foreliggende må forekomme som et yderst drastisk og uproportionalt skridt. Golfklubbens formand besvarede denne og gav i den forbindelse udtryk for blandt andet følgende: Jeg er ikke enig med dig om, at en sag som den foreliggende i hvert fald i første omgang må kunne behandles af bestyrelsen. Bestyrelsen som sådan har ikke kompetence til at behandle klagesager, og det har ved reglernes udformning ikke været hensigten at give bestyrelsen en sådan kompetence. I Ordens- og etikettereglernes afsnit om sanktioner anføres det, at det er medlemmer af bestyrelsen, personale ansat af Viborg Golfklub, eller medlemmer af Baneserviceudvalget, der har beføjelsen til på stedet [min understregning] at vurdere, om der er sket regelbrud (1. afsnit). I det følgende afsnit bemyndiges samme persongruppe til at pålægge en sanktion, og sanktionsmulighederne er beskrevet i et efterfølgende afsnit. Det er således ikke bestyrelsen i sin helhed, der kan pålægge en sanktion, men derimod et enkeltmedlem af bestyrelsen, en ansat eller et medlem af baneservice. Så meningen med Ordens- og etikettereglerne på dette punkt har været at bemyndige enkeltpersoner, der selv (på stedet) observerer brud på ordens- eller etiketteregler, at skride ind straks. Derimod har de pågældende ikke hverken enkeltvis eller samlet kompetence til at afgøre en klage over et (muligt) brud, som den/de pågældende ikke egenhændigt har observeret. Jeg er som sagt ikke enig med dig i, at bestyrelsen har kompetence til at behandle en klagesag som den foreliggende. Og jeg tilføjer, at bestyrelsen på baggrund af en konkret sag, der indtraf for et par år siden, netop har ønsket at være fritaget for denne kompetence. Derfor ønskede jeg og den øvrige bestyrelse at implementere et uafhængigt klageorgan, hvilket du endnu tidligere selv har anbefalet, og vi fulgte dine anbefalinger om lovfæste et Amatør- og Ordensudvalg som det skete i vedtægternes 12, hvis formulering du selv har haft indflydelse på. Jeg vil ikke afvise, at der måske skal ske en tilpasning af afsnittet om sanktioner i Ordens- og etikettereglerne Men der bliver ikke tale om, at klubbens Amatør- og Ordensudvalg alene får funktion som appelinstans. Side 11 af 14

12 AMATØR- OG ORDENSUDVALGETS BEGRUNDELSE OG RESULTAT 6.1. Viborg Golfklubs behandling af den konkrete sag Det fremgår af de oplysninger, Amatør- og Ordensudvalget har modtaget fra Viborg Golfklub, at A er idømt en ikke tidsbegrænset karantæne for overtrædelse af de uskrevne regler for elite/holdspillere, jf. en af 3. juni 2016 fra bestyrelsen (oven for afsnit 3.4). Afgørelsen af 27. april 2016 er underskrevet af bestyrelsesmedlem Kaj Jørgensen, Sportsansvarlig, der efter samråd med klubbens forretnings-samt eliteudvalg [meddeler], at du indtil videre ikke kan repræsentere Viborg Golfklub i Divisionsturneringer. Kaj Jørgensen er medlem af eliteudvalget. Af golfklubbens bestyrelses af 3. juni 2016 fremgår det, at afgørelsen er truffet af Eliteudvalget. Forseelsen er i afgørelsen af 27. april 2016 beskrevet således I den forgangne weekend vurderer klubben dog, at du ikke mødte forberedt op til 1. holdets spil i Divisionsturneringen. Denne manglende engagement vurderer klubben tillige havde en negativ virkning på holdets præstationer og sammenhængskraft. Denne beskrivelse af forseelsen er efterfølgende uddybet af Eliteudvalget i redegørelsen af 24. maj 2016 fra forretningsudvalget, jf. oven for afsnit 3.2. Det fremgår af oplysningerne i forretningsudvalgets redegørelse af 24. maj 2016, at A, inden afgørelsen blev truffet, ikke blev gjort bekendt med, hvilke skrevne eller uskrevne regler, han ansås for at have overtrådt. Der blev endvidere ikke givet A mulighed for at udtale sig, inden afgørelsen om karantæne blev truffet, heller ikke om det, han skulle have sagt til en af sine medspillere på holdet, og som ikke blev overhørt af cheftræneren. Denne spiller har naturligvis, forståeligt, selvfølgeligt og i holdets interesse viderebragt sin viden til mindst et af eliteudvalgets medlemmer. Det fremgår af Eliteudvalgets redegørelse refereret i forretningsudvalgets e- mail af 24. maj 2016, at oplysningerne om As udtalelser om sin færden aftenen forinden er indgået i grundlaget for beslutningen om at idømme ham karantæne. Det er i dansk ret herunder dansk foreningsret et alment grundliggende princip, at i alle sager om idømmelse af sanktioner skal den sigtede gøres bekendt med, hvilken regel, vedkommende anses for at have overtrådt, ligesom vedkommende skal gives mulighed for at udtale sig, inden afgørelsen om skyld og sanktion træffes, jf. herved reglerne for Amatør- og Ordensudvalget, punkt 1 og 2 (oven for afsnit 5.3.2). Amatør- og Ordens udvalget anser det herefter som en stor sagsbehandlingsfejl, at man i en sag, der kunne få idømmelse af en alvorlig sanktion som karantæne til følge, hverken gjorde A bekendt med den forseelse, han ansås for at have begået, eller gav ham lejlighed til at udtale sig om sagen, inden afgørelsen om karantæne blev truffet. Side 12 af 14

13 - 13 Denne sagsbehandlingsfejl kunne efter Amatør- og Ordensudvalgets opfattelse i sig selv have medført ophævelse af afgørelsen af 27. april Amatør- og Ordensudvalgets afgørelse Efter det, der er gengivet oven for i afsnit 5, kan der ikke herske tvivl om, at der i Viborg Golfklubs regler om behandling af sager om forseelser, der kan medføre idømmelse af karantæne, ikke er hjemmel til, at bestyrelsen kan træffe sådanne afgørelser. Denne mangel på tillagt kompetence gælder selvfølgelig også alle andre organer i golfklubben, herunder udvalg og medlemmer af bestyrelsen. I sager, der er omfattet af golfklubbens vedtægter 12 (jf. oven for afsnit ), er det udelukkende Amatør- og Ordensudvalget, der som 1. instans har kompetencen til at behandle sager, der som konsekvens kan have idømmelse af karantæne til følge. Det er kun i sager, der behandles efter reglerne om disciplinærsager på Viborg Golfklubs område, at Amatør- og Ordensudvalget har kompetence som appelinstans. Allerede fordi der i klubbens vedtægter kun er hjemmel til som karantæne i en tidsbestemt periode at udelukke et medlem fra alle eller enkelte af klubbens turneringer, ophævede Amatør- og Ordensudvalget i sin kendelse af 11. maj 2016 afgørelsen af 27. april 2016 for så vidt angår beslutningen om indtil videre at udelukke A fra at repræsentere Viborg Golfklub i divisionsturneringer. Efter det, der i øvrigt er kommet frem, lægger Amatør- og Ordensudvalget til grund, at hverken bestyrelse, enkeltmedlemmer af bestyrelsen eller eliteudvalg har kompetence til at sanktionere en overtrædelse af skrevne eller uskrevne regler for hold/elitespillere begået af en spiller i divisionsholdets trup med en tidsbestemt eller ikke tidsbestemt udelukkelse (karantæne) fra alle eller enkelte af klubbens turneringer. Amatør- og Ordensudvalget ophæver derfor i det hele Eliteudvalgets afgørelse af 27. april Amatør- og Ordensudvalgets afsluttende bemærkninger Amatør- og Ordensudvalget bemærker afslutningsvis, at Eliteudvalget suverænt bestemmer, hvilke spillere der skal repræsentere klubben i turneringssammenhæng, og at undladelse af at udtage en spiller er en beslutning, som kan træffes med mange begrundelser, uden at beslutningen kan indbringes for Amatør- og Ordensudvalget. I denne sag er det afgørende imidlertid, at beslutningen om ikke at ville udtage A til klubbens divisionshold er truffet i form af idømmelse af en udelukkelse fra klubbens divisionsturneringer, hvilket efter klubbens vedtægt 12 må karakteriseres som karantæne, som kun Amatør- og Ordensudvalget kan idømme et medlem af Viborg Golfklub. Side 13 af 14

14 Klagevejledning Denne kendelse kan påklages til Dansk Golfunions Amatør- og Ordensudvalg. Klage skal ske inden 4 uger efter at meddelelse om afgørelsen er kommet frem til parten, jf. vedtægter for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg 4, stk. 2. Thi bestemmes: Den påklagede afgørelse af 27. april 2016 ophæves i det hele. Thomas Hansen Peter Lilholt Bente Knudsen Side 14 af 14

Behandling af disciplinærsager

Behandling af disciplinærsager Behandling af disciplinærsager i Behandling af disciplinærsager 1 Indholdsfortegnelse 1. Viborg Golfklubs Ordens- og etiketteregler 2010 2. Viborg Golfklubs vedtægter 12 - Amatør- og Ordensudvalg 3. Viborg

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 23. september 2015 i Sag nr. 14/2015 [A] mod Dansk Dart Union Sagen er behandlet af Ulla Ingerslev, Ole Borch og Annelise Vidø. APPELLEN OG SAGENS

Læs mere

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2).

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2). Vejledning vedr. behandling af sager i DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG Formålet med denne vejledning er at give en fremstilling af, hvorledes en konkret sag behandles i DS Ordensudvalg, således at parterne

Læs mere

KENDELSE. Danmarks Idræts Forbunds Appeludvalg. i sag nr. 7/2012: Borris GUF. mod. Dansk Håndbold Forbund (DHF)

KENDELSE. Danmarks Idræts Forbunds Appeludvalg. i sag nr. 7/2012: Borris GUF. mod. Dansk Håndbold Forbund (DHF) 1 KENDELSE afsagt den 6. juni 2012 af Danmarks Idræts Forbunds Appeludvalg i sag nr. 7/2012: Borris GUF mod Dansk Håndbold Forbund (DHF) Lis Hævdholm, Birte Rasmussen, C.C.Hansen, Eigil Lego Andersen og

Læs mere

Ordens- og etiketteregler

Ordens- og etiketteregler Ordens- og etiketteregler i Ordens- og etiketteregler i Viborg Golfklub 1 Bestyrelsen for Viborg Golfklub har som målsætning, at det skal være en god oplevelse for alle medlemmer og gæster at færdes på

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

Lovregulativ IV - Ordensudvalgets generelle kompetencer og voldgiftsbestemmelser

Lovregulativ IV - Ordensudvalgets generelle kompetencer og voldgiftsbestemmelser Lovregulativ IV - Ordensudvalgets generelle kompetencer og voldgiftsbestemmelser 05/2016 Indhold Indhold... 1 1. Formål, hjemmel og ændring af lovregulativet... 2 1 Formål... 2 2 Hjemmel og ændring af

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 28. august 2015 i sag nr. 12/2015 Badminton Københavns indbringelse af Badminton Danmarks Disciplinærudvalgs kendelse af 4. maj 2015 Sagen er behandlet

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 8. juni 2016 i Sag nr. 6/2016: [Klub A] mod [Klub B] Sagen er behandlet af Morten Larsen, Ole Borch og John Skovbjerg. APPELLEN OG SAGENS BEHANDLING

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 24. april 2015 i sag nr. 6/2015 [A]s indbringelse af Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalgs afgørelse af 3. marts 2015 Sagen er behandlet af Lis

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 21. april 2015 i sag nr. 7/2015 [Klub A]s indbringelse af DBTU s Appeludvalgs afgørelse af 16. marts 2015 Sagen er behandlet af Ole Græsbøll Olesen,

Læs mere

Vedtægter for. Viborg Golfklub

Vedtægter for. Viborg Golfklub Vedtægter for Viborg Golfklub 1. Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Viborg Golfklub. Klubbens hjemsted er Viborg. Klubben er stiftet den 16. april 1973. Klubbens adresse er: Spangsbjerg

Læs mere

KENDELSE. Afsagt den 1. august Fodboldens Disciplinærinstans. i sagen. Befordringsgodtgørelse til amatørspillere Odder IGF Fodbold

KENDELSE. Afsagt den 1. august Fodboldens Disciplinærinstans. i sagen. Befordringsgodtgørelse til amatørspillere Odder IGF Fodbold KENDELSE Afsagt den 1. august 2017 af Fodboldens Disciplinærinstans i sagen Befordringsgodtgørelse til amatørspillere Odder IGF Fodbold Disciplinærinstansens undersøgelse af Odder IGF Fodbold I januar

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Unionens navn er Dansk Golf Union (DGU). DGU s hjemsted er Brøndby Kommune. Stk. 2 DGU er medlem af Danmarks Idræts-Forbund og European Golf Association,

Læs mere

KENDELSE. afsagt den 3. oktober Fodboldens Appelinstans. i sagen. F.C. København

KENDELSE. afsagt den 3. oktober Fodboldens Appelinstans. i sagen. F.C. København KENDELSE afsagt den 3. oktober 2017 af Fodboldens Appelinstans i sagen F.C. København påklager kendelse af 22. august 2017 afsagt af Fodboldens Disciplinærinstans. Appelinstansen bestod af Bloch Andersen

Læs mere

Amatør- og Ordensreglement

Amatør- og Ordensreglement 1 Amatør- og Ordensudvalget består af det i DVBF's love ( 21) nævnte antal medlemmer, der vælges som anført samme sted. Stk.2 Sager, der er til behandling af udvalget, færdiggøres af dette i dets oprindelige

Læs mere

Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved Syddansk Universitet

Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved Syddansk Universitet Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved Syddansk Universitet (se også vejledningen nedenfor) Fastsat i henhold til 14, stk. 6 i lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (Universitetsloven).

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 5 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 7. november 2013 I sag

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 17. februar 2015 i sag nr. 1/2015 [A]s indbringelse af Dansk Dart Unions Ordensudvalgs kendelse af 30. december 2014 Sagen er behandlet af Ulla Ingerslev,

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Dansk Triatlon Forbunds Love

Dansk Triatlon Forbunds Love DIF - s Idræts Forbund Dansk Triatlon Forbunds Love 1. Navn 1. Forbundets navn er Dansk Triatlon Forbund (DTriF) 2. Område 1. Forbundet er udover triatlonsporten styrende for alle nuværende som fremtidige

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Praksisudvalget AAU (PU AAU) Regler FORMÅL OG AFGRÆNSNING

Praksisudvalget AAU (PU AAU) Regler FORMÅL OG AFGRÆNSNING Rektorsekretariatet Dokument dato: 29.06.2017 Dokumentansvarlig: Signe Hernvig Senest revideret: 29.06.2017 Senest revideret af: Signe Hernvig Dato for næste revision: Godkendt dato: 28.06.2017 Godkendt

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 6 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 27. marts 2014 I sag

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat.

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat. København, den 30. november 2010 J.nr. 2010-02-0138 MRY/MRY 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat B på vegne Advokatrådet (herefter kaldet klager) klaget over advokat C,

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 4/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

I to breve til ombudsmanden præciserede kommunen, hvordan de fremadrettede begrænsninger nærmere skulle forstås.

I to breve til ombudsmanden præciserede kommunen, hvordan de fremadrettede begrænsninger nærmere skulle forstås. 2015-46 Advarsel til kommunalt ansat opfyldte ikke de almindelige krav om klarhed En kommunalt ansat fik en skriftlig advarsel, med den begrundelse at hun ikke forvaltede sin faglige rolle professionelt.

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

8. BESTEMMELSER. 2 Amatørreglerne. 4 Stipendier. 6 A & O s Råd og hjælp til konfliktløsning

8. BESTEMMELSER. 2 Amatørreglerne. 4 Stipendier. 6 A & O s Råd og hjælp til konfliktløsning 8. BESTEMMELSER 2 Amatørreglerne 4 Stipendier 6 A & O s Råd og hjælp til konfliktløsning 1 AMATØRREGLERNE I henhold til Dansk Golf Union's vedtægter skal unionen påse, at klubberne og deres amatørmedlemmer

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

14 Straf og appel 14 Straf og appel 1 1 Afgørelse om straf træffes ved kendelse, der skal begrundes og meddeles skriftligt.

14 Straf og appel 14 Straf og appel 1 1 Afgørelse om straf træffes ved kendelse, der skal begrundes og meddeles skriftligt. Forslag til nye vedtægtsbestemmelser Gældende vedtægtsbestemmelser Forslag til regler om straf og appel i DBf STRAF OG APPEL I medfør af 14.6 i Vedtægter for Danmarks Bridgeforbund (DBf) har DBf s repræsentantskab

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

RESUME AF BRIDGENÆVNETS KENDELSE AF 16. MARTS 2006

RESUME AF BRIDGENÆVNETS KENDELSE AF 16. MARTS 2006 RESUME AF BRIDGENÆVNETS KENDELSE AF 16. MARTS 2006 Danmarks Bridgeforbunds Bridgenævn har den 16. marts 2006 afsagt kendelse i sagen om Sorin Lupans appel af Danmarks Bridgeforbunds Hovedbestyrelses kendelse

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. København, den 30. november 2016 Sagsnr. 2016 1561 og 2016-1562/CHN 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. Klagens

Læs mere

Forretningsorden for Planklagenævnet

Forretningsorden for Planklagenævnet Forretningsorden for Planklagenævnet Anvendelsesområde 1.1 Dette er en intern forretningsorden, der gælder for Planklagenævnets behandling af sager efter de love, hvorefter Planklagenævnet er myndighed.

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Etikette og ordensregler for Blokhus Golfklub 2015.

Etikette og ordensregler for Blokhus Golfklub 2015. Etikette og ordensregler for Blokhus Golfklub 2015. Generelt Klubbens aktive medlemmer - der ikke er i kontingentrestance eller i karantæne - har adgang til spil på banen efter de regler, der er gældende

Læs mere

Forretningsorden for Himmelbjerg Golf Club

Forretningsorden for Himmelbjerg Golf Club Forretningsorden for Himmelbjerg Golf Club Er subsidiær til klubbens vedtægter Himmelbjerg Golf Clubs formål Klubbens formål er: Med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale samvær at skabe de bedst

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER Sydjylland FORORD Som Tillidsrepræsentant kan du få til opgave at skulle være bisidder for en kollega under en tjenstlig samtale. Retten til at have en bisidder

Læs mere

Vedtægter for Smørum Golfklub

Vedtægter for Smørum Golfklub Vedtægter for Smørum Golfklub Bestyrelsen Marts 2015 1. Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Smørum Golfklub. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Klubben er stiftet den 15. august 1994.

Læs mere

DANSK SQUASH FORBUNDS APPELUDVALG KENDELSE AFSAGT DEN 18. APRIL 2012

DANSK SQUASH FORBUNDS APPELUDVALG KENDELSE AFSAGT DEN 18. APRIL 2012 DANSK SQUASH FORBUNDS APPELUDVALG KENDELSE AFSAGT DEN 18. APRIL 2012 Jan Rask, Johan Evensen, Jan Laursen og Lars Peter Munch Larsen har deltaget i sagens afgørelse. Lars Guldbrandt, Birkerød Squash Klub

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod AG København ApS vedrørende håndboldspiller Nicolai Koch-Hansen

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod AG København ApS vedrørende håndboldspiller Nicolai Koch-Hansen AG København ApS Brøndby, den 22. december 2010 Journal nr. 2689-10-FS Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod AG København ApS vedrørende håndboldspiller Nicolai Koch-Hansen Disciplinærudvalget under

Læs mere

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue.

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue. Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

BESTEMMELSER. Amatørreglerne. A & O s Råd og hjælp til konfliktløsning

BESTEMMELSER. Amatørreglerne. A & O s Råd og hjælp til konfliktløsning 8. BESTEMMELSER Amatørreglerne A & O s Råd og hjælp til konfliktløsning AMATØRREGLERNE I henhold til Dansk Golf Union's vedtægter skal unionen påse, at klubberne og deres ama-tørmedlemmer følger de af

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

Navn og formål. Dansk Faldskærms Union blev dannet den 12. februar 1963 under navnet Dansk Faldskærms Klub.

Navn og formål. Dansk Faldskærms Union blev dannet den 12. februar 1963 under navnet Dansk Faldskærms Klub. Dansk Faldskærms Union Vedtægter Side 1 af 9 Navn og formål 1 Dansk Faldskærms Union blev dannet den 12. februar 1963 under navnet Dansk Faldskærms Klub. DFU's hjemsted er Brøndby kommune. DFU er medlem

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 INDHOLD Indledning... 2 Studieaktivitet... 3 Ordensregler... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej 8 7500 Holstebro T 9627

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 18. november 2016 i Sag nr. 13/2016: [A] mod Sportskomitéen i Dansk Islandshesteforening Sagen er behandlet af Ulla Ingerslev, Annelise Vidø og Ole

Læs mere

De har ved af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt.

De har ved  af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt. [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anmodning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

Virksomhedsplan. for. Virksomhedsplan for Viborg Golfklub 1

Virksomhedsplan. for. Virksomhedsplan for Viborg Golfklub 1 Virksomhedsplan for Virksomhedsplan for Viborg Golfklub 1 Viborg Golfklubs formål Klubbens formål er: Med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale samvær at skabe de bedst mulige forhold for medlemmernes

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes afgørelse

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes afgørelse (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. december 2005 tildeling af advarsel

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 9. februar 2015 i sag nr. 19/2014 [A og B] (båd [DEN X] ) mod [C og D] (båd [DEN Y] ) Sagen er behandlet på skriftligt grundlag af formand Ole Græsbøll

Læs mere

Målet med disciplinærbestemmelserne er, at DBTU lægger sig så tæt som muligt på de regler, der er vedtaget af det internationale forbund; ITTF.

Målet med disciplinærbestemmelserne er, at DBTU lægger sig så tæt som muligt på de regler, der er vedtaget af det internationale forbund; ITTF. Bordtennis er en sport, hvor dårlig opførsel hører til sjældenhederne, men sporten har naturligvis nogle regler for, hvorledes disse sjældne tilfælde håndteres. Advarsler, strafpoint, diskvalifikationer

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

Dansk Softball Forbund

Dansk Softball Forbund Opdateret senest i henhold til DSoF Repræsentantskabsmøde d. 2. april 2016. Dansk Softball Forbund LOVE www.softball.dk Kapitel 1 - Forbundet og dets opgaver 1 2 Forbundets navn er "Dansk Softball Forbund"

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 27. januar 2015 i sag nr. 16/2014 [A Bowlingklub] mod [B Bowlingklub] Sagen er behandlet af Morten Larsen, Ole Borch og Claus Juel Hansen. APPELLEN

Læs mere

KENDELSE. Protest i kampen mellem København Badminton Klub og Odense Badminton Klub indgivet af København Badminton Klub

KENDELSE. Protest i kampen mellem København Badminton Klub og Odense Badminton Klub indgivet af København Badminton Klub Brøndby den 8. januar 2016 KENDELSE Protest i kampen mellem København Badminton Klub og Odense Badminton Klub indgivet af København Badminton Klub Ved skrivelse af 22.12.2015 har Københavns Badminton Klub

Læs mere

Virksomhedsplan for Herning Golf Klub

Virksomhedsplan for Herning Golf Klub Virksomhedsplan for Herning Golf Klub Herning Golf Klubs formål Klubbens formål er at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf. Med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv skal klubben

Læs mere

- 2. Forsyningssekretariatet har påstået stadfæstelse.

- 2. Forsyningssekretariatet har påstået stadfæstelse. K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023439 Slagelse Kommune mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 27. oktober 2010

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Virksomhedsplan. Smørum Golfklub

Virksomhedsplan. Smørum Golfklub Virksomhedsplan Smørum Golfklub 2016 Smørum Golfklubs overordnede formål Klubbens formål er: Med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale samvær at skabe de bedst mulige forhold for medlemmernes udøvelse

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 106/2016 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 7 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 14. juli 2014 I sag nr.

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 17. december 2007 vedrørende energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...].

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 17. december 2007 vedrørende energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Energistyrelsens afgørelse af 17. december 2007 vedrørende energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]. Energiklagenævnet har ved brev

Læs mere

Valgbarhed til menighedsråd

Valgbarhed til menighedsråd Valgbarhed til menighedsråd Udtalt over for Enghave sogns menighedsråd, at det er en forudsætning for at anse et medlem af et menighedsråd for ikke-valgbar på grund af strafbart forhold, at dette forhold

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten BEK nr 1428 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om forretningsorden

Læs mere

Advarsel efter mark- og vejfredslovens 17

Advarsel efter mark- og vejfredslovens 17 Advarsel efter mark- og vejfredslovens 17 Udtalt over for justitsministeriet, at jeg måtte nære betænkelighed ved at tilslutte mig ministeriets opfattelse, hvorefter det for at henføre et forhold under

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. København, den 25. april 2017 Sagsnr. 2016-2165/CSI 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Indhold Regelgrundlag:... 2 Kultur og omgangsformer... 3 Mødepligt... 3 Studieaktivitet... 3 Fravær... 3 Rygning... 4 Misbrug... 4 Anvendelse af

Læs mere

Lemvig-Thyborøn Håndbold Pr. mail. Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod Lemvig-Thyborøn Håndbold

Lemvig-Thyborøn Håndbold Pr. mail. Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod Lemvig-Thyborøn Håndbold Lemvig-Thyborøn Håndbold Pr. mail Brøndby den 22. november 2016 Journal nr. 1863-16-FS Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod Lemvig-Thyborøn Håndbold Disciplinærinstansen for Håndboldliga og 1.

Læs mere

XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet

XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet (Elforsyning) XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent,

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 16. oktober 2017 i Sag nr. 14/2017: Odense Håndbolds indbringelse af Håndboldens Appelinstans kendelse af 3. oktober 2017 Sagen er behandlet af stedfortrædende

Læs mere

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub Vedtægter for Gyttegård Golf Klub 1 a. Klubbens navn er Gyttegård Golf Klub. Dens hjemsted er Billund Kommune 2 a. Det er klubbens formål: at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan spille golf,

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

1. DANSK GOLF UNION ORGANISATION 2015

1. DANSK GOLF UNION ORGANISATION 2015 1. DANSK GOLF UNION ORGANISATION 2015 Side 2 Målsætning 3 Kompetence 4 Rådgivningsvirksomhed 5 Planlægningspolitik for turneringer 6 DGU s Turnerings- og Regelkomités opgaver MÅLSÆTNING Alment Vedr. turneringer

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen BEK nr 1516 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Læs mere

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune.

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Vedtægter Nuværende 1 Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. for GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT

VEDTÆGTER. for GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT KLUBBENS NAVN OG FORMÅL 1.1. Klubbens navn er GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT. 1.2. Golfklubben har hjemsted i Middelfart kommune. 1. 1.3. Klubbens formål er at forestå driften

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Finn Jørgensen Kongegade 6 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 5. august 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere