Årsskrift/ Annual review 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsskrift/ Annual review 2010"

Transkript

1 Årsskrift/ Annual review 2010

2 Tro på fremtiden/ Believe in the future 2010 var første år for vores virksomheder efter den kraftige krise, som ramte globalt i 2008/09. Der er stadig udfordringer som resultat af krisen, men i 2010 har samtlige virksomheder lagt mange kræfter i at skabe fundamenter, der tilgodeser de langsigtede målsætninger. Der forestår stadig meget hårdt arbejde, men vi er overbeviste om, at med de ledere og medarbejdere vi har, vil vores virksomheder fortsætte med at udvikle sig positivt. Den verden, vi ser i dag, vil ændres yderligere i årene fremover, specielt vil globaliseringen med en ekspansiv udvikling i de såkaldte emerging markets byde på flere spændende muligheder was our first year of business following the crushing crisis that struck the globe in 2008/09. There are still challenges stemming from the crisis that must be overcome, but in 2010, all our companies invested much effort into laying the foundation for success over the long term. Much hard work is still ahead, but we are confident that with the qualified managers and employees that we have, our companies will continue to develop in a positive direction. As we see it, conditions around the world will continue to change in years to come, especially through the expansive development and exciting opportunities that globalization offers to emerging markets. 2 3 LauritzenFonden Indledning/Introduction

3 indledning/introduction Fonde har i dag en betydende rolle i det danske samfund, og dette forpligter. Som i så mange andre dele af samfundet efterlever det store flertal de regler og normer, som er gældende, men det er og bliver umuligt at få alle til det. Faren er så, at flertallet stilles overfor ændringer forårsaget af mindretallets handlinger. Det er naturligvis svært at undgå, men vores samfund i dag er meget klart koblet til en offentlig mening, som ofte kan bygge på fejlagtige eller tilpassede oplysninger. Lauritzen Fonden, som er en erhvervsdrivende fond, lægger meget vægt på at optimere de betingelser, vi kan være med til at give vores tilknyttede virksomheder, men i tillæg dertil har vi en rolle i samfundet, som tager sit udgangspunkt i vores værdier og mottoet Believe in you. I Lauritzen Fonden sætter vi en ære i at tænke nyt og utraditionelt både i forhold til innovative forretningsmuligheder og måder at afhjælpe uhensigtsmæssige forhold i samfundet. Der kan i visse tilfælde være en kobling mellem Fondens kommercielle og almennyttige aktiviteter, men det er absolut ingen betingelse. Det væsentlige er at skabe bæredygtige og langtidsholdbare løsninger. En af eftervirkningerne fra krisen er, at der er blevet en hårdere kamp om at skaffe midler til projekter af social, humanitær og kulturel karakter; dette mærker vi også i Lauritzen Fonden. Tydeligvis kan ikke alle ansøgninger efterkommes, og i Lauritzen Fonden lægger vi vægt på, at projekter, vi støtter, tager deres udgangspunkt i devisen hjælp til selvhjælp. Det er væsentligt, at de personer vi støtter, føler, at de selv bidrager til løsningen, og at den glæde og stolthed det fører med sig, klæder dem på til at takle fremtidens udfordringer. Det frivillige arbejde, der udføres i Danmark, er enestående. Der er fantastisk mange, som engagerer sig i frivillligt, ubetalt hjælpearbejde uden tanke for andet end at være med til at løse problemer. Disse utrættelige mennesker, som arbejder dag og nat, fortjener en stor tak fra hele vores samfund, og det er en ære for Lauritzen Fonden at bidrage til deres virke. Viden er et væsentligt parameter for fremtiden. Når vi globalt kigger på udviklingslandene og igen tænker hjælp til selvhjælp, så er uddannelse en forudsætning for, at disse lande/områder kan udvikles. Men også lokalt i Danmark, som er et lille land, vil udviklingen af vores uddannelsesniveauer være forudsætning for en bedre vidensbasis og dermed øge vores muligheder for at konkurrere og have indflydelse i fremtidens verdenssamfund vil utvivlsomt byde på nye udfordringer i Lauritzen Fonden, i Danmark og i verdenssamfundet som et hele; men med udgangspunkt i menneskets evne til at konfrontere og løse problemer holder vi os til vores motto Believe in you. Today, foundations play a significant role in Denmark and this comes with obligations. As in so many other aspects of society, the majority follows the accepted rules and norms, but it is impossible to get everyone to comply. The danger is then that the majority is faced with changes caused by the actions of the minority. It is naturally difficult to avoid, but today s society is intertwined with public opinions, and can often be influenced by erroneous or manipulative information. The Lauritzen Foundation is a commercial fund which attaches great importance to optimizing the conditions that we are able to provide for our companies, but in addition to this we also have a role to play in society, as expressed by our motto, Believe in you. In the Lauritzen Foundation, we take pride in pursuing new and unconventional thinking, both in terms of innovative business opportunities and in ways to remedy inconsistencies in society. Sometimes there is a link between the Foundation s commercial and philanthropic activities, but this is definitely not a requirement. The important thing for us is to create sustainable and lasting solutions. One of the repercussions of the crisis has been that it has become harder to raise funds for projects of a social, humanitarian and cultural nature - something the Lauritzen Foundation has noticed through the increasing number of applications we receive. Obviously, not all requests can be met, and at the Lauritzen Foundation we place emphasis on the fact that the projects we support embody the idea of helping people help themselves. It is essential for us that the people we support feel that they are also contributing to the solution, as the satisfaction and pride this engenders will equip them to tackle life s future challenges. The charity work carried out in Denmark is unique. There are a great number of people who engage in unpaid volunteer work, expecting nothing in return other than the joy of being able to help others solve their problems. These people who work tirelessly day and night deserve a big thank you from our entire society and it is an honour for the Lauritzen Foundation to assist them with their work. Knowledge is a key parameter for the future. When looking around the globe at developing countries, it is clear that knowledge is paramount to helping people help themselves. Education is central to improving conditions in these countries and regions. Even in a small nation such as Denmark, the local development of education levels is prerequisite for building a better knowledge base and helping the country remain competitive and influential in future, global society will undoubtedly bring new challenges to the Lauritzen Foundation, Denmark and the worldwide community as a whole, but considering human ability to confront and solve problems, we put faith in our motto, Believe in you. Jens Ditlev Lauritzen Bestyrelsesformand/Chairman of the Board LauritzenFonden

4 Om Fonden/ About the Foundation 4 5 LauritzenFonden Om Fonden/About the Foundation

5 Om fonden/about the foundation 322 projekter er støttet i et fremgangsrigt og driftigt år/ 322 projects supported over a successful and prosperous year Rederiaktiviteter vil altid være hovedhjørnestenen i Lauritzen-Gruppens forretningsgrundlag, men gennem årene har sfæren udvidet sig til i dag også at omfatte venturevirksomheder med interesser inden for så væsensforskellige områder som olieteknologi, kræftforskning, byggeri, software og ejendomsadministration. Lauritzen Fonden blev oprettet af brødrene Ivar og Knud Lauritzen og deres søster Anna Lønberg-Holm i 1945 i forbindelse med 50-året for starten af dampskibsselskabet Vesterhavet, der tilbage i 1895 blev grundlagt af deres far, Ditlev Lauritzen. Lauritzen Fonden er en erhvervsdrivende fond med almennyttige aktiviteter. Fonden er moderselskab for rederierne J. Lauritzen A/S (100 pct.-ejet) og DFDS A/S (36 pct.-ejet), såvel som LF Investment ApS, der har andele i virksomheder inden for olieanalyse, måleudstyr, software, bioteknologi og ejendomsmarkedet. Inden for det almennyttige område støtter Lauritzen Fonden bl.a. sociale og humanitære projekter både i og udenfor Danmarks grænser, søfart, iværksætteraktiviteter, kultur herunder Lauritzenprisen - og uddannelse. Uddannelseslegater tildeles primært medarbejdere, børn og ægtefæller i Lauritzen-Gruppen. Fundatsens retningslinjer i forhold til uddelinger fra Fonden er tilgængelige på Fonden modtog i ansøgninger, hvoraf 322 fik tilsagn. Shipping activities will always be the cornerstone of the Lauritzen Group s business, but over the years this sphere has expanded and today includes venture companies with interests in a diverse array of industries: oil technology, cancer research, construction, software and property management. In 1945, the Lauritzen Foundation was founded by the brothers, Ivar and Knud Lauritzen, and their sister, Anna Lønberg-Holm, in connection with the then 50-year-old steamship company, Vesterhavet, founded by their father, Ditlev Lauritzen, in The Lauritzen Foundation is a commercial fund involved in charitable activities. The Foundation is the parent company of J. Lauritzen A/S (100% ownership) and DFDS A/S (36% ownership), as well as LF Investment ApS, which holds shares in companies engaged in the oil analysis, measuring instrument, software, biotechnology and real estate markets. The non-profit activities that the Lauritzen Foundation supports cover a broad range of areas, among them: social and humanitarian projects both inside and outside of Denmark, maritime affairs, entrepreneurship, culture including The Lauritzen Prize and education. Educational scholarships are primarily awarded to employees of the Lauritzen Group, their children or spouses. Charter guidelines covering distributions from the Foundation can be found at In 2010, the Foundation received 1,300 applications, of which 322 were sanctioned.

6 J. Lauritzen A/S fortsætter væksten Som førende virksomhed inden for maritim transport ejer og opererer JL en moderne flåde, og rederiet omfatter følgende forretningsområder: Lauritzen Bulkers (transport af tørlast), Lauritzen Kosan (transport af flydende gasser, herunder petrokemiske gasser), Lauritzen Offshore (leverandør af dynamisk positionerbare (DP) servicefartøjer til offshore industrien) og Lauritzen Tankers (transport af olieprodukter, herunder vegetabilske olier, benzin og kemikalier). I 2010 fortsatte JL med implementeringen af sit vækst- og investeringsprogram, som blev påbegyndt i I årets løb tog rederiet således levering af ti nybygninger, herunder seks tørlastskibe, tre produkttankskibe og et fuldtryksgastankskib. Derudover blev seks nye tørlastskibe taget på længerevarende periodecertepartier. Ved udgangen af 2010 var JL s investerede kapital mere end seksdoblet siden 2004, og den vil øges yderligere i 2011 som følge af færdiggørelsen af det nuværende investeringsprogram bød på mange vigtige begivenheder. Blandt andet udvidede JL sit engagement i Asien ved at styrke de kommercielle og operationelle organisationer i Singapore, Shanghai og Tokyo. Desuden udvidede rederiet sine finansieringskilder til også at omfatte lån med eksportgarantistøtte samt erhvervsobligationer, og endelig blev Lauritzen Tankers medlem af og partner i den nydannede produkttankskibs pool under ledelse af Hafnia Management. JL kontrollerede i 2010 en gennemsnitlig flåde på ca. 150 skibe. Ordrebogen omfatter 29 skibe, herunder 15 tørlastskibe, fem gastankskibe, syv produkttankskibe og to shuttletankskibe til levering i JL vil ligeledes få leveret ti indchartrede nybygninger, og der vil via partnere tilgå flåden yderligere otte nybygninger. JL arbejder målrettet på at sikre den fortsatte udvidelse af flåden på en bæredygtig og miljømæssig forsvarlig måde. JL s forretningsenheder arbejdede således i 2010 med en bred vifte af initiativer med henblik på at forbedre skibenes brændstofsøkonomi, og rederiet fortsatte blandt andet sit aktive engagement i det danske Green Ship of the Future initiativ, hvor der udvikles strategier for nedbringelse af skibes emissioner. Foruden hovedkontoret i København har JL kontorer i Brasilien, Kina, Japan, Filippinerne, Singapore, Spanien og USA. JL beskæftiger medarbejdere, og i 2010 udgjorde nettoomsætningen 718,8 mio. USD. Lauritzen A/S continued growth As a leader in maritime transportation, JL owns and operates a modern fleet with the company encompassing the following business activities: Lauritzen Bulkers (transport of dry bulk cargoes), Lauritzen Kosan (transport of liquefied gases, including petrochemical gases), Lauritzen Offshore (supplier of dynamically positioned (DP) support vessels for the offshore industry) and Lauritzen Tankers (transport of oil products, including vegetable oils, gasoline and chemicals). In 2010, JL continued the implementation of its growth and investment program, which began in Over the course of the year, the company ordered the delivery of ten newbuildings, including six dry bulk carriers, three product tankers and one fully pressurized gas carrier. Additionally, six new dry bulk carriers took on long-term charter contracts. By the end of 2010, JL s invested capital was six times that of 2004 and further increases will be witnessed in 2011 when the current investment program reaches completion offered many important events. Among them, JL expanded its engagement in Asia by strengthening its commercial and operational organizations in Singapore, Shanghai and Tokyo. The company also expanded its sources of funding to cover loans with Export Credit Agency (ECA) support and corporate bonds. Finally, Lauritzen Tankers became a member and partner of the newly formed product tanker pool run under the leadership of Hafnia Management. 150 ships was the average fleet size that JL controlled in The order book includes 29 ships, of which 15 are dry bulk carriers, five are gas carrier tankers, seven are product tankers and two are shuttle tankers - all being scheduled for delivery in JL will also take delivery of ten long-term time-chartered newbuildings, and an additional eight newbuildings will be added to the fleet through partners. JL is dedicated to ensure the continued expansion of the fleet in a sustainable and environmentally responsible manner. In line with this, in 2010, JL s business units continued a broad range of initiatives to enhance fuel efficiency, and the company also continued with its active involvement in the Danish Green Ship of the Future initiative in developing strategies for reducing emissions. Besides its headquarter in Copenhagen, JL has offices in Brazil, China, Japan, the Philippines, Singapore, Spain and the USA. JL employs 1,200 employees and revenues in 2010 totalled million USD. 6 7 LauritzenFonden Om Fonden/About the Foundation

7 Om fonden/about the foundation DFDS A/S fortsat fremdrift og nye divisioner DFDS udvidede netværket kraftigt i juli 2010 med overtagelsen af Norfolkline. Siden har selskabet etableret en ny organisation med en shippingdivision for aktiviteterne til søs og en logistikdivision for aktiviteterne til lands. Hertil kommer støttefunktionerne Finans og People & Ships, der er ansvarlig for HR samt bemanding og teknisk drift af skibe. Blandt de store opgaver i 2010 har dels været at integrere de to organisationer i én fælles med en ny ledelsesstruktur, dels at tilpasse de to virksomheders sejlruter og logistikaktiviteter til fælles, effektive serviceydelser. Det har medført en række store ændringer på Det Irske Hav, hvor aktiviteter er solgt fra, og i Nordsøen, hvor aktiviteterne er samlet på fælles ruter og terminaler. Selskabet fortsatte ekspansionen i 2010 med en aftale om køb af majoriteten af en fragtterminal i Göteborg, der nu afventer konkurrencemyndighedernes godkendelse. Desuden indgik DFDS en langfristet kontrakt med det danske og tyske forsvar om søtransport af militært materiel på op til fem skibe; i den forbindelse er der bestilt to skibe til bygning på et tysk værft. DFDS vil fortsat styrke og udvide selskabet og sikre en konstant udvikling mod en mere miljøvenlig drift. Det sker gennem en målrettet indsats for at reducere olieforbruget med ny teknologi og med mere miljøvenlige driftsmåder. DFDS driver Nordeuropas største integrerede, søbaserede transportnetværk, hvori der indgår 60 skibe på fragt- og passagerruter i Østersøen, Nordsøen og Den Engelske Kanal samt containerog sideportskibe på Det Irske Hav. Hertil kommer tilknyttede havneterminaler. Derudover omfatter DFDS logistikaktiviteter i form af trailertransporter, jernbanetransporter og varelagre i en stor del af Europa. DFDS har medarbejdere og en årlig omsætning på 10 mia. kroner. Kunderne er speditionsselskaber og producenter af industrivarer og dagligvarer, butikskæder mv. Transporterne omfatter trailere, papir, stål, nye biler, store stålkonstruktioner, halvfabrikata til producenter, fødevarer, drikkevarer, byggematerialer mv. Endvidere transporterer DFDS passagerer og køretøjer på cruiselignende rejser med hotelservice om bord samt på korte dagsrejser over Den Engelske Kanal. DFDS A/S gaining momentum and new divisions DFDS strongly extended its network in July, 2010, with the acquisition of Norfolkline. Since then, the company has established a new organizational structure, with a shipping division for activities at sea and a logistics division for activities on land. On top of this are the support divisions of Finance and People & Ships, which are responsible for HR, staffing and the technical operation of the ships. Among the major tasks in 2010 was integrating the two organizations into one, which involved implementing a new management structure and harmonizing the two companies routes and logistics activities to deliver common and efficient services. This has led to a number of major changes in the Irish Sea, where some activities have been sold, and in the North Sea, where the activities are now grouped together on common routes and terminals. The company continued its expansion in 2010 with an agreement to acquire a controlling interest in a freight terminal in Gothenburg, which is now awaiting approval from the competition authorities. DFDS has also entered a long term contract with the Danish and German military defense for marine transport of military equipment on up to five ships. As a result of this agreement, an order has been placed at a German shipyard for the construction of two new ships. DFDS will continue to strengthen and expand the company, while ensuring consistent development towards a more environmentally friendly operation. This is achieved through persistent efforts to reduce oil consumption, through improved technology and more environmentally friendly operational procedures. DFDS operates Northern Europe s largest, integrated sea-based transport network, which includes 60 ships on freight and passenger routes in the Baltic Sea, North Sea and English Channel, as well as container and side-port ships on the Irish Sea. On top of this, DFDS also controls the associated port terminals. Other activities include DFDS logistics in the form of trailer transport, railway transport and warehouses throughout much of Europe. DFDS has 5,000 employees and an annual turnover of 10 billion DKK. Customers are transport companies, manufacturers of industrial goods and groceries, retail chains and more. Cargo includes trailers, paper, steel, new cars, large steel structures, semi-products for manufacturers, food, beverages, construction materials and similar. Furthermore, DFDS transports passengers and vehicles in a cruiselike setting with hotel services on board, as well as offering short day trips across the English Channel.

8 Durisol UK satser på miljø og bæredygtighed Durisol UK producerer bæredygtige byggeblokke, der består af 80 pct. genbrugstræ og 20 pct. cement. Durisol-blokkene kan anvendes til konstruktion af alle tænkelige former for yder- og indervægge i bolig- og kommercielt byggeri som fx varehuse, kontorer, hoteller, supermarkeder, kollegier, skoler eller læge kli nikker. De kan også anvendes til konstruktion af støjværn i nærheden af veje og jernbaner og er det mest effektive byggemateriale, der findes i Europa til at absorbere støj. I 2010 solgte Durisol UK i alt blokke til ca. 40 byggeprojekter. Det gav en relativt beskeden omsætning på Dette skal dog ses i lyset af, at det dels er en tidskrævende proces at markedsføre et nyt byggesystem og produkt i et konservativt marked, dels at selskabet påbegyndte produktionen på tærsklen til den finansielle krise, der ramte den britiske byggeindustri hårdt. Der er dog igen ved at komme gang i byggeriet i Storbritannien, og samtidig ser man et stigende fokus på bæredygtigt byggeri. Kendskabsgraden til Durisols produkter er desuden væsentligt forøget gennem flere års markedsførings- og salgsarbejde specielt over for arkitekter og entreprenører. Kombineret med en efterhånden omfattende referenceliste på over 150 projekter, der omfatter fx enfamiliehuse, skoler, plejehjem, lejlighedskomplekser og supermarkeder, samt meget positiv feedback fra eksisterende kunder, både entreprenører, erhvervsmæssige klienter og husejere, betyder dette, at der er en igangværende dialog med en lang række potentielle og interessante kunder. Med andre ord skal Durisol UK til at høste frugterne af et omfattende salgsarbejde, som forventes at sprede sig. Durisol UK har eksklusiv licens til at producere og distribuere Durisol-byggeblokke i Storbritannien og Irland. Selskabet er relativt nystartet, eftersom produktionsfaciliteterne i det sydlige Wales blev indviet i april 2008, men teknologien og varemærket Durisol har en lang historik. Den går tilbage til 1946, hvor produktet og produktionsmetoden blev opfundet i Schweiz. Durisol-produkterne er i en årrække, via andre licenstagere, blevet anvendt med succes i Øst og Vest Europa, Nordamerika, Mellemøsten, Rusland og Japan. Durisol UK tilbyder entreprenører og husmarkedet et produkt med en række attraktive egenskaber: Anvendelse af produkterne indebærer betydelige besparelser, nemlig pct., sammenlignet med traditionelle vægsystemer. Produkterne er lettere og hurtigere at anvende, da de ikke kræver mørtel og det er næsten som at bygge med legoklodser; det vil sige, de kan bruges af ufaglært arbejds kraft. De har gode isoleringsegenskaber og et åndbart materiale, som giver et godt indeklima. De er meget holdbare med fremragende akustiske og støjreducerende egenskaber og er desuden brandhæmmende. Durisol-produkterne er miljøvenlige og bæredygtige fra vugge til grav, det vil sige i produktionen, på byggepladsen, når bygningen er opført, samt når den efter mange år rives ned igen. I produktionen af blokkene er energiforbruget minimalt. Træ- og betonmassen presses gennem en støbeform direkte ud på produktionsgulvet, hvor de står til tørre i timer, hvorefter blokkene stort set er færdigproducerede. Dermed skal de ikke brændes ved over grader i to døgn som eksempelvis mursten. Der anvendes ingen miljøskadelige materialer i produktionen, og genbrugstræet i Durisol-blokkene er primært udtjente europaller, der er blevet fræset til flis. Langt størstedelen af vandet, der anvendes i produktionen, er regnvand, der er opsamlet fra taget på produktionsfaciliteterne. Der er ingen produktionsspild, eftersom alt spildmateriale bliver opsamlet og anvendt igen. Blokkene leveres til byggepladsen med minimal emballage, hvilket også reducerer miljøbelastningen. De gode isoleringsegenskaber bevirker, at energiforbruget, der bruges til opvarmning eller nedkøling af huset gennem dets levetid, reduceres væsentligt. Slutteligt, når huset skal rives ned, kan blokkene kværnes og anvendes i produktionen af nye Durisol-blokke. I øjeblikket er der ti ansatte i Durisol UK. 8 9 LauritzenFonden Om Fonden/About the Foundation

9 Om fonden/about the foundation Durisol UK environment and sustainability Durisol UK manufactures sustainable building blocks consisting of 80 percent recycled wood and 20 percent cement. Durisol blocks can be used to construct all imaginable forms of outer and inner walls for residential and commercial buildings, whether they be warehouses, offices, hotels, supermarkets, student accommodation, colleges or health care facilities. They can also be used to create sound protection alongside roads and railways and are the most effective, sound absorbent barrier material in Europe. In 2010, Durisol UK sold a total of 75,000 blocks to approximately 40 building projects. This gave a relatively modest turnover of 300,000. In interpreting these figures, one must consider the time-consuming process of marketing a new building system and product in a conservative market, and the fact that the company started production on the eve of the financial crisis that hit the UK s construction industry particularly hard. However, construction is again on the upswing in Great Britain, where we are witnessing an increasing focus on sustainable construction. Awareness about Durisol s products has also increased significantly over several years of marketing and sales efforts, particularly among architects and contractors. The combination of an increasingly comprehensive reference list covering over 150 projects, including single-family homes, schools, nursing homes, apartment buildings, commercial buildings and supermarkets, with very positive feedback from existing customers, both contractors, commercial clients and homeowners, means that an ongoing dialogue with a wide number of potential customers has been achieved. In other words, Durisol UK will reap the rewards of comprehensive marketing efforts and growth can be expected. Durisol UK has exclusive license to produce and distribute Durisol building blocks in the UK and Ireland. The company is a relative newcomer with production facilities in South Wales opening in April 2008, but the technology behind Durisol and the brand itself have a long history. It started back in 1946, when relevant products and production methods were invented in Switzerland. Throughout the years and under other licenses, Durisol products have been used successfully throughout Eastern and Western Europe, North America, Middle East, Russia and Japan. Durisol UK offers contractors and the housing market a product with a number of attractive properties. As a building material, the product generates significant cost savings in the vicinity of percent when compared to traditional wall systems. The products are easier and faster to use because they require no mortar, making the process akin to building with Lego bricks and eliminating the need for skilled labour. They also have great insulation properties, and as a breathable material, the blocks help to provide good indoor air quality. They are highly durable with excellent acoustic and noise-reducing properties, and on top of this, they are also fire retardant. Durisol products are environmentally friendly and sustainable from cradle to grave. This includes during production, at the building site, during construction, and finally, many years later when the building has to be demolished. In the production of the bricks, energy consumption is minimal. A wood and cement mass is pressed through a mold directly on the production floor where the resulting forms then stand to dry for hours. After this time, the blocks are mostly finished. This is in starck contrast to the production of traditional bricks, which must be heated to over 1,000 degrees Celsius for two days. No environmentally harmful materials are used in the production of Durisol blocks and the recycled tree fiber in the blocks primarily comes from scrap euro pallets that have been ground into chips. The vast majority of water used in production is rainwater, which is collected from the roof of the production facilities. There is no manufacturing waste since all waste materials are collected and reused. Blocks are delivered to site with minimal packaging, which also reduces environmental impact. The insulating properties of the blocks mean that they help minimize energy expenditure in heating and cooling the building, which makes a significant impact over the building s lifetime. Finally, when the house has to be demolished, the blocks can be ground down and reused in the production of new Durisol blocks. Currently there are ten employees working for Durisol UK.

10 Kayxo A/S mere forenkling færre omkostninger Kayxo udvikler og sælger softwareløsninger. Selskabet har i løbet af 2010 tilpasset sin forretning og fokuserer primært på to produkter: Digitalt papir og pen, PPoD, og integratorer til søgemaskiner. Kayxo erhvervede i 2010 rettighederne til en softwareløsning, som understøtter digitalt papir og pen, og forenkler vigtige forretningsprocesser og reducerer omkostningerne ved at digitalisere manuelle papirløsninger. Kayxo sælger PPoD globalt på licensbasis via en samarbejdspartner der hedder Penforms ApS. PPoD kan forenkle arbejdsgangen for mange virksomheder og privatpersoner. Blanketter, der udfyldes med pen, bliver automatisk digitaliseret og sendt til selskabets server. Potentielle brugere af pennen kunne være læger, der udskriver recepter, parkeringsfirmaer, der udsteder parkeringsbøder, eller en hvilken som helst virksomhed med en lagerbeholdning, der nemt og sikkert skal håndtere bestillingslister etc. Endvidere udvikler Kayxo integratorer til søgemaskiner, der gør det muligt at benytte søgemaskiner til at søge data i en vilkårlig database fx. Microsoft Exchange (Outlook) og Microsoft Sharepoint internt i virksomheder. Eksisterende søgemaskiner kan udelukkende søge efter og kategorisere filer, hvilket betyder, at en stor del af en virksomheds samlede elektroniske information ikke er tilgængelig. Kayxos integratorer tilfører derfor stor værdi til selskaber, der er afhængige af at kunne finde alle former for information i deres interne systemer. Integratorerne bliver udviklet og solgt via Enterprise Data Fusion Inc., der er et amerikansk datterselskab. Efter flere års udvikling er 2011 rettet mod produktlancering, salg og markedspenetrering. Kayxo har kontor i København og Minneapolis i USA (Enterprise Data Fusion Inc.). Kayxo inkl. datterselskaber har fem medarbejdere og har indtil videre haft en begrænset omsætning på grund af selskabets fokusering på udvikling. Kayxo A/S enhanced simplification. Reduced cost. Kayxo develops and sells software solutions. Throughout 2010, the company realigned its business to focus primarily on two products: Digital Pen and Paper - PPoD, and Connectors for search engines. In 2010, Kayxo acquired the IP rights to a software solution that supports digital pen and paper, streamlines key business processes and reduces costs by digitizing manual paper methods. Kayxo sells PPoD globally on a licensed basis through a partner, PenForms ApS. PPoD offers a simplified workflow for many companies and individuals. Forms to be filled with pen are automatically digitized and sent to the company s server. Potential users of the pen could be doctors printing prescriptions, parking companies issuing parking fines, or for any company with information that must be easily and safely handled. Furthermore, Kayxo develops Connectors for search engines that make it possible for them to search for data in any database - for instance, Microsoft Exchange (Outlook) or Microsoft Sharepoint within companies. Existing search engines can only search and categorize files, which mean that a large proportion of a company s electronic information is unavailable through the search engine. Kayxo s Connectors are therefore of great value to companies that depend on being able to search for and find information across their internal systems. The Connectors are developed and sold through the American subsidiary, Enterprise Data Fusion Inc. After several years of development, 2011 has been determined the year for product launch, sales and market penetration. Kayxo has offices in Copenhagen, Denmark, and Minneapolis in the United States (Enterprise Data Fusion Inc.). Kayxo and its subsidiary has five employees and has so far had limited turnover due to the focus on development LauritzenFonden Om Fonden/About the Foundation

11 Om fonden/about the foundation NanoNord A/S nyt mobilt måleapparat er en succes NanoNords aktivitet og målsætning er via højteknologisk forskning og udvikling at skabe innovative produkter med sigte på kommerciel udnyttelse. Specifikt har NanoNord udviklet Lab-On-A-Ship, som er et system til in-line, real-time analyse af brændstof, smøreolie samt røggasemissioner om bord på store skibe, samt produktet Cat Guard, der måler catalytic fines i brændstof. Produkterne henvender sig til det globale marked for skibsfart. Lab-On-A-Ship er blevet forbedret; den forbedrede version er nu i drift på fire skibe og bl.a. leveret til BP Tankers og J. Lauritzen i efteråret Gennem de seneste godt fem år har NanoNord samarbejdet med inano ved Århus Universitet og Højteknologifonden om at udvikle et mobilt måleapparat baseret på lavfelts NMR, Nuclear Magnetic Resonance, eller kernemagnetisk resonans. NMR er en spektro skopisk metode, der bygger på atomkerners spin og bruges til at undersøge molekylers struktur og deres rumlige elektroniske opbygninger. Udviklingsprojektet blev succesfuldt afsluttet medio 2010, idet det blev påvist, at det er muligt at færdigudvikle og producere et sådant apparat. Anvendelsesområdet er meget bredt. NanoNords første produkt CatGuard til måling af Catfines i bunkerolie introduceres på markedet i første halvår af CatGuard er et meget driftsikkert og økonomisk overskueligt produkt, som minimerer risikoen for beskadigelse eller i værste fald nedbrud af motorer på skibene. Derfor forventes der en god afsætning af produktet. NanoNord opnåede i 2010 en omsætning på 5,2 mio. kr. og beskæftigede i gennemsnit 11 personer fra kontoret i Ålborg. I 2011 forventes fortsat afholdt væsentlige omkostninger til udvikling og salg. Der forventes derfor et beskedent, men positivt resultat. NanoNord A/S new mobile measuring device is a success NanoNord s activities and goals are focused on creating innovative products for commercial use through high-tech research and development. A specific example of this is Lab-On-A-Ship, a system NanoNord developed for in-line, real-time analysis of fuel, lubricating oil and off-gas onboard large ships, as well as the product CatGuard, which measures catalytic fines in the fuel. These products are of great appeal to the global shipping market. Lab-On-A-Ship has been improved: the new version is now in operation on four ships, and in autumn 2010, it was delivered to BP Tankers and J. Lauritzen along with other companies. Over the last five plus years, NanoNord has cooperated with inano at Aarhus University and Højteknologifonden (The High Technology Foundation) to develop a mobile measuring device based on low-field NMR, or Nuclear Magnetic Resonance. NMR is a spectroscopic method based on nuclear spin that is used to study molecular structure and their spatial electronic configurations. The development project was successfully completed in mid- 2010, thus demonstrating that it is possible to fully develop and produce such a machine. The scope of the potential applications is very broad. NanoNord s first product, CatGuard, measures Catfines in bunker oil and will be introduced to the market over the first half of CatGuard is a highly reliable and economically manageable product that minimizes the risk of damage, or at worst, the crash of a ships engine. Therefore, a good marketing response to the product is expected. In 2010, NanoNord attained a turnover of 5.2 million DKK and employed an average of 11 people in their Aalborg office. In 2011, substantial costs for development and sales are expected to be incurred. Therefore, modest but positive results are projected.

12 Meabco A/S nye normer for kræftbehandling Meabco A/S er et dansk biotekselskab, som lige nu arbejder på to fronter: Kliniske forsøg mod kræft med produktet BP-C1 samt produkter på antibestrålingsområdet. BP-C1 er unik i sin sammensætning, der modsat andre kræftbekæmpende præparater som Cisplatin rent faktisk styrker immunforsvaret i stedet for at nedkæmpe det. Dette skyldes, at grundsubstansen i BP-C1, kaldet BP-Cx-1 er et raffineret naturligt polymer af benzo-poly-carbonicacidfamilien. Perspektiverne for selskabets BP-C1 er meget lovende og giver belæg for at tro, at præparatet kan sætte nye normer for behandlingen af kræft. Meabco arbejder for øjeblikket med kliniske forsøg med BP-C1 på patienter med fremskreden metastatisk brystkræft. I januar 2011 afsluttede firmaet sine dosiseskalerende kliniske forsøg på tre førende universitetshospitaler i Indonesien, Taiwan og Thailand. Disse forsøg bekræftede de positive resultater, som BP-C1 tidligere havde opnået ved forsøg i Danmark. Forsøgene i Østen blev udformet og kontrolleret af professor Stig Larsen, Oslo, og professor Steen Lindkær Jensen, London, som begge finder resultaterne meget lovende. På basis af disse positive resultater planlægger Meabco yderligere forsøg med brystkræft og supplerende forsøg i andre kræftformer, såsom prostata og kræft i bugspytkirtel og æggestokke. Meabcos tidligere kliniske forsøg i Danmark viste, at BP-C1, til forskel fra traditionelle kræftbehandlende, platinbaserede præparater, kun havde meget få, kortvarige bivirkninger som let forhøjet temperatur og influenzalignende symptomer. Forsøgene viste også, at omkring 50 pct. af patienterne med fremskreden metastatisk brystkræft reagerede positivt på behandlingen. Udover at forsøgene bekræfter tidligere resultater, har de også øget fokus på palliationsdelen et område hvor BP-C1 uomtvisteligt kan gøre en stor forskel i patientbehandlingen på grund af den markante øgning af livskvalitet, bedre bevidsthed, årvågenhed, appetit etc., som behandlingen med BP-C1 giver patienterne. Det palliative marked har et meget stort potentiale. Konklusionen er, at BP-C1 er et målrettet middel mod forskellige kræftformer og sygdomstilstande, hvor der er store udækkede medicinske behov og et stort markedspotentiale. BP-C1 har allerede vist sig at have en væsentlig konkurrencefordel i forhold til eksisterende behandlingsformer på grund af sin meget milde bivirkningsprofil, ingen toksicitet, kombineret med en god helbredende effekt. Meabcos strategi er at optimere værdien af selskabet gennem videreudvikling af BP-C1 indtil Proof of Concept er opnået og dokumenteret i Fase II kliniske afprøvninger. Herefter er det planen at udlicitere præparatet til en global partner eller en gruppe af regionale partnere. Da firmaet stadig er i udviklingsfasen, er der endnu ingen positiv omsætning. Meabco har igennem årene formået at holde en meget smal organisation ved at satse på samarbejde med internationale eksperter på flere af udviklingsområderne. FME høj udlejningsgrad, som skal fastholdes Frederikshavn Maritime Erhvervspark, FME, driver ejendomsudlejning på de tidligere værftsområder i Frederikshavn og Aalborg. Selskabet disponerer over henholdsvis ca og kvm kontor-, produktions- og lagerlokaler, som er udlejet til mere end 70 forskellige lejere. Endvidere driver FME, i samarbejde med TK Development, ejendomsudvikling på det tidligere værftsområde i Aalborg, hvor der p.t. er opført kvm kontorer og boliger. Senest har FME ultimo 2010 solgt et grundareal, hvor der skal bygges 168 ungdomsboliger. Som en særlig service over for vores lejere tilbyder FME erhvervsservice i form af regnskab, bogholderi og sekretærhjælp samt udlejning af konference- og mødelokaler i den ombyggede Kattegat Silo i Frederikshavn. FME beskæftiger 10 medarbejdere og havde i 2010 en omsætning på 23 mio. kr. Efter et par resultatmæssige gode år er opgaven nu at forsøge at opretholde den relativt høje udlejningsgrad i både Frederikshavn og Aalborg LauritzenFonden Om Fonden/About the Foundation

13 Om fonden/about the foundation Meabco A/S new standards for cancer treatment Meabco A/S is a Danish biotech company that is currently working on two fronts: conducting clinical trials for cancer treatment with the product BP-C1, and producing products in the anti-radiation field. BP-C1 is unique in its composition, in that, unlike other cancerfighting preparations such as Cisplatin, it actually strengthens the immune system rather than compromising it. This is because the primary active ingredient in BP-C1, namely BP-Cx-1, is a refined natural polymer of the benzo-poly-carbonic acid family. The potential for BP-C1 looks very promising and current evidence suggests that the preparation could set new standards for the treatment of cancer. Meabco is currently conducting clinical trials of BP-C1 on patients with advanced metastatic breast cancer. In January 2011, the company completed its dose-escalation clinical trials at three leading university hospitals in Indonesia, Taiwan and Thailand. These experiments confirmed the positive results that BP-C1 had previously obtained from studies in Denmark. The experiments in the East was designed and supervised by Professor Stig Larsen, Oslo, and Professor Steen Lindkær Jensen, London, who both find the results very promising. Based on these positive results, Meabco are planning further trials with breast cancer and additional trials with other cancertypes including prostate, pancreatic and ovarian. Meabco s previous clinical trials in Denmark showed that BP-C1, unlike traditional, platinum-based preparations for cancer treatment, causes only minor, short-term side effects such as a slightly raised temperature and flu-like symptoms. The experiments also showed that around 50 percent of patients with advanced metastatic breast cancer responded positively to treatment. Besides the experiments confirming previous results, there has also been a focus on palliative care. This is an area where BP-C1 can unquestionably make a big difference in treatment due to of the marked increase in quality of life that BP-C1 offers patients, including greater awareness, alertness, appetite and so forth. The palliative care market has enormous potential. The conclusion is that BP-C1 is a targeted agent acting against various forms of cancers and disease where there is a high and unmet medical need and a large market potential. BP-C1 has already demonstrated a significant competitive advantage over existing therapies in that it has very mild side effects and is nontoxic, while still providing significant curative results. Meabco s strategy is to optimize the value of the company through further development of BP-C1 until Proof of Concept has been achieved and documented in Phase II clinical trials. After this, the plan is to outsource the preparation to a global partner or a group of regional partners. As the company is still in development, positive revenue is not yet being earned. Throughout the years, Meabco has managed to run a very lean organization by relying on co-operations with international experts in various areas of development. FME high occupancy rates now to be maintained Frederikshavn Maritime Erhvervspark, FME, (or Frederikshavn Maritime Business Park) operates property rentals in the former shipyard area in Frederikshavn and Aalborg. The company owns office spaces, production facilities and storage rooms of between 35,000 and 15,000sqm, which they rent to more than 70 different tenants. Furthermore, FME operates in partnership with TK Development, a property development in the former shipyard area of Aalborg, where 40,000sqm offices and residences are listed. Most recently, in late 2010, FME sold floor space for the construction of 168 apartments for young people. As a special service to our tenants, FME provides business services in the form of accounting, bookkeeping and secretarial duties, along with rental of conference and meeting rooms in the converted Kattegat Silo in Frederikshavn. FME employs ten employees and in 2010 achieved revenues of 23 million DKK. After a few good years results-wise, the task is now to to maintain the relatively high occupancy rate in both Frederikshavn and Aalborg.

14 Comenxa A/S eneste leverandør af totalløsning Comenxa leverer og administrerer alt inden for personalegoder og fleksible lønpakker til den private og offentlige sektor. Comenxa udvikler softwaresystemer til håndtering af disse goder og arbejder målrettet på kontinuerligt at videreudvikle platformen for at tilgodese markedets efterspørgsel på outsourcing af administration. Asset Management modulet, Comenxa har udviklet, holder styr på alt materiel i virksomheden, fx udleverede telefoner, pc er og nøglekort. Og der er et kæmpe behov for styring af firmaers aktiver. Det er nemlig påviseligt, at der forekommer omkring 8 pct. svind af materiel i stort set alle virksomheder. Med Asset Management ved man altid, hvor alting er, og hvem der har hvad stillet til rådighed. Desuden har Comenxa stor succes med Workxone, en bestillingsportal for medarbejdere, der gør det nemt og enkelt at håndtere og bestille personalegoder og samtidig sikrer virksomhederne en efterfølgende korrekt indberetning til SKAT. Også her oplever Comenxa en stigende vækst i tilgangen af kunder i takt med mediernes øgede fokus på udfordringerne ved at håndtere personalegoder og indberette retmæssigt til SKAT. Comenxa forventer derfor, at både Asset Management modulet og Workxone vokser sig endnu større, og målet for 2012 er at satse endnu mere på det internationale marked. Comenxa har gennem 2010 fået godt fat i det danske marked og tegnet kontrakter med nogle af Danmarks største virksomheder. Blandt kunderne er fx COOP Danmark A/S, Københavns Kommune, Københavns Energi, Esbjerg Kommune og KMD. Comenxa beskæftiger i dag 18 medarbejdere og 12 eksterne programmører fra kontoret i Nørresundby tæt på Aalborg. Comenxa endte 2010 med en bruttofortjeneste på rundt regnet 3,6 mio. kr. Selskabet har adskilt sig markant fra alle andre på markedet og er i dag den eneste leverandør af en total løsning. Workxone version 2.1 står klar medio 2011 og bliver lanceret internationalt primo Comenxa A/S sole supplier of complete solutions Comenxa delivers and administers all details relating to employee benefits and flexible remuneration packages in both the private and public sectors. Comenxa develops software systems to handle such tasks and strives to continuously develop the platform to meet market demands for administration outsourcing. The system, Asset Management, that Comenxa has developed, tracks all company inventories, including items such as employee phones, PCs and keycards. There is a huge need for better management of company assets - it has been proven that virtually all businesses absorb a shrinkage of approximately 8 percent of materials. With Asset Management, one can always find out where everything is and who is responsible for certain items. Comenxa has also had great success with Workxone, an ordering portal for employees that makes it easy and simple to manage and order employee benefits, while ensuring the company that such activities are properly reported to SKAT (Tax Denmark). Here, Comenxa is also experiencing a rapid influx of customers as the portal increasingly focuses on addressing the challenges of efficiently managing employee benefits and reporting them legitimately to SKAT (Tax Denmark). Therefore, Comenxa expects both the Asset Management system and Workxone to become increasingly more popular, with the goal for 2012 being to focus even more on the international market. In 2010, Comenxa gained a good hold of the Danish market and signed contracts with some of Denmark s largest companies. Clients include but are not limited to: Coop Denmark A/S, København Kommune (Copenhagen Municipality), Københavns Energi (Copenhagen Energy), Esbjerg Kommune (Esberg Municipality) and KMD. Comenxa currently employs 18 staff and 12 external programmers from their office in Nørresundby near Aalborg. Comenxa ended 2010 with a gross profit of roughly 3.6 million DKK. The company is distinct from all others in the market in that it is currently the sole supplier of complete solutions. Workxone version 2.1 will be ready by mid-2011 and will be launched internationally in the beginning of LauritzenFonden Om Fonden/About the Foundation

15 Om fonden/about the foundation Klithuset og Herlevgårdsvej giver attraktive muligheder Lauritzen Fonden ejer Klithuset ved Dronningmølle, der lejes ud til Lauritzen Gruppens ansatte, både til privat brug og til møder og konferencer. Klithuset blev totalt istandsat i 2007 og med den nye tilbygning, Tropehuset, som stod færdigrenoveret sidste år, har stedet nu plads til ca. 60 overnattende gæster og 26, hvis der er behov for enkeltværelser. Beliggende i enestående og naturskønne omgivelser lige ned til Kattegat danner Klithuset en unik ramme om ethvert arrangement for Lauritzen-Gruppens ansatte, hvad enten det er private begivenheder som konfirmationer, runde fødselsdage og bryllupper, eller arbejdsrelaterede som kurser, konferencer og dagsmøder. Det unikke ved huset, ud over de enestående fysiske rammer, er, at det i udlejningsperioden helt og holdent fungerer som lejers eget hus. Det giver både frihed og ansvar samt en sjælden ro og plads til fordybelse, eller det kan danne rammen om et sjovt og anderledes samvær om alle de praktiske opgaver, der skal løses i forbindelse med afviklingen af et arrangement. På Herlevgårdsvej i Herlev tilbyder Fonden Lauritzen-Gruppens medarbejderbørn en unik mulighed for at leje 1-værelses tidssvarende studielejligheder til en konkurrencedygtig månedlig ydelse, når de er under uddannelse. Lejlighederne ligger i grønne omgivelser uden for København, men inden for rækkevidde af de største uddannelsesinstitutioner. Lejlighederne består af et værelse, køkken, bad og entre samt udgang til egen stor altan. Fra alle stuelejligheder er der direkte adgang til haven, der er stor nok til både gæster til grill og til lejere, der bare gerne vil nyde solen i fred og ro. Klithuset and Herlevgårdsvej provide attractive opportunities The Lauritzen Foundation owns Klithuset by Dronningmølle, which is rented to Lauritzen Group employees for both private use as well as for meetings and conferences. Klithuset was totally refurbished in 2007, and together with the new extension, Tropehuset (which was fully renovated last year) it provides room for approximately 60 overnight guests or 26 if there is a need for single rooms. Located in unique and picturesque natural surroundings by the Kattegat, Klithuset offers an attractive setting for any event hosted by Lauritzen Group employees, whether they be private occasions such as confirmations, birthdays and weddings, or work events like courses, conferences and day meetings. One of the unique attributes of the house, in addition to its attractive location, is that during the rental period it functions as the tenant s own house. This arrangement provides both freedom and responsibility, where one can either enjoy a sense of tranquility and contemplation, or the fun and interaction that come from completing tasks in connection with the arrangement of an event. On Herlevgårdsvej in Herlev, the Foundation offers the children of Lauritzen Group employees the opportunity to rent modern, one-bedroom, studio apartments at competitive monthly rates while they are studying. The apartments are situated in green surroundings just outside of Copenhagen, but within reach of all the major educational institutions. The apartments consist of one room, kitchen, bathroom and entrance, with access to a large personal balcony. From the ground-level apartments there s direct access to a garden that is big enough to be enjoyed by both guests and tenants who wish to barbecue or just want to enjoy the sun in peace and quiet.

16 Velgørenhed/ Humanitarian work Believe in you er en kongstanke bag den mangfoldighed af humanitære projekter, Lauritzen Fonden har valgt at støtte i Vi tror på mennesket og sætter en ære i at hjælpe både akut og langsigtet; både med små og store beløb. Believe in you was the guiding principle behind the diverse range of projects that the Lauritzen Foundation chose to support in We believe in humanity and take pride in helping over both the short and long term projects, in both small and large amounts. Herhjemme Hjemsendte soldater med sår på krop og sjæl, hjælp til det stadigt stigende antal mennesker, der lever under fattigdomsgrænsen i Danmark, støtte til psykisk sårbare, mad i maven til hjemløse og deres hunde. Fire blandt talrige støttede projekter, gennemført af ildsjæle. Internationalt Skoleundervisning i gulvhøjde i Nepal, hjælp til gravide i Etiopien, der har en kedelig rekord i børnedødelighed, akut hjælp efter jordskred i Tadsjikistan. Fælles for projekterne er en tro på, at de lokalt kan forankres bæredygtigt og senere overtages af modtagerne selv. Maritimt Servicering af søfolk årligt og nyt inventar i gammel marinestue. Det blå Danmark er hjertebarnet. Vi har udvalgt og beskrevet nogle af de mange projekter på de følgende sider. Domestic Support for demobilized soldiers with wounds to body and soul, help for the ever-increasing number of people living below the poverty line in Denmark, assistance for the mentally troubled and food for the homeless and their dogs. These are just four of numerous projects that are funded by the Lauritzen Foundation and carried out by fiery souls. International Basic education in Nepal, help to pregnant women in Ethiopia - a country with a high incidence of child mortality, emergency assistance following the landslides in Tajikistan: common to all these projects is a belief that the programs can be integrated into local communities and later taken over by the groups concerned. Maritime Services provided for 30,000 seafarers annually and financial support given for the purchase of new furniture for the old marine room. Denmark s maritime tradition lies close to our heart. We have selected and described some of the many projects on the following pages LauritzenFonden Velgørenhed/Humanitarian work

17 Soldaterlegatet Hjælp til sårene på krop og sjæl/ Healing wounds of the body and soul Herhjemme/Domestic Gennem de seneste næsten 20 år har Danmark udsendt flere end soldater til internationale militære opgaver. Omkring 50 har betalt den højst tænkelige pris: livet. Et større antal unge har helt eller delvist mistet førligheden, og et langt større, stort set ukendt antal, lider under forskellige former for psykiske eftervirkninger. De har alle sammen forældre, børn, søskende, venner; heller ingen af dem er sluppet upåvirket gennem processen. I 2009 indstiftedes Soldaterlegatet; et selvstændigt legat under protektion af Kronprins Frederik. Det er skabt af seks fonde med det formål at hjælpe tidligere militære og civile udsendte, deres pårørende og deres efterladte. Det er en selvstændig privat fond, uafhængig af forsvaret og politiske partier. Det overordnede mål er at søge at hjælpe disse mennesker med at genfinde et stabilt fundament for et fremtidigt liv på trods af deres fysiske og psykiske skader eller deres tab. Staten og forsvaret gør deres for at hjælpe de hjemvendte, men et menneske med fx et akut behov for psykologisk bistand får det ikke bedre på en lang venteliste. Soldaterlegatet kan hjælpe her; ikke som erstatning for det offentliges bistand men som et kærkomment supplement. Fra 2000 til 2006 steg antallet af anmeldte psykiske lidelser markant. Op til 16 pct. af tidligere udsendte på missioner i fx Irak og Afghanistan vender hjem med sår på sjælen. En amerikansk undersøgelse har påvist, at omkring hver femte soldat vender hjem med psykiske lidelser, der kan vise sig akut eller flere år efter hjemsendelsen - og raten for selvmordsforsøg er høj. Soldaterlegatet har allerede støttet flere hundrede tidligere udsendte, pårørende og efterladte med samlede legater tæt på 20 mio. kr. alene i Legatet kan ikke søges. Men alle kan indstille en legatmodtager, fx familie, kolleger, venner eller forsvaret selv. Sagsbehandlingstiden for indstillingerne er ultrakort: Fra 24 timer til otte uger. Foruden uddelingen af økonomisk hjælp engagerer Soldaterlegatet sig også i forebyggende aktiviteter og indgår i samarbejdsrelationer, som har til formål at støtte eller udvikle forskningsprojekter. Eksempelvis den nyindrettede klinik for ergo- og fysioterapi på Rigshospitalet, som Kronprinsparret var med til at indvie i efteråret. Lauritzen Fonden har på egen foranledning støttet Soldaterlegatet med 1 mio. kr. til almene bevillinger. Over the past 20 years, Denmark has sent more than 40,000 soldiers on international military missions. About 50 have paid the highest possible price - life. A much larger number endure physical debilitation, while an unquantified number suffer from various forms of psychological after-effects. They all have parents, children, siblings and friends, none of whom have escaped the situation unaffected. In 2009, a full scholarship under the patronage of Crown Prince Frederik was brought into being Soldaterlegatet (The Soldier s Scholarship). Created through contributions from six funds, its purpose is to aid former mis sionaries and military personal, as well as their dependents and their survivors. It is a private foundation, independent of the armed forces and political parties. The overall goal is to try to help affected people regain a stable foundation on which to build a future life in spite of their physical and psychological injuries, or their losses. The state and the Armed Forces do their part to help the returnees, but a man in urgent need of psychological assistance will not improve on a long waiting list. Soldaterlegatet can help here, not as a substitute for government assistance, but as a welcomed supplement. From 2000 to 2006, the number of reported psychiatric disorders increased significantly. It was found that up to 16 percent of soldiers released from missions to Iraq and Afghanistan returned home with psychological scarring. A related U.S. study indicated that about one in five soldiers returning home will deal with psychological ailments requiring immediate or long term care - and that the rate of suicide is high. Soldaterlegatet has already supported several hundred former deployed soldiers, their relatives and their bereaved with grants totalling close to 20 million DKK in 2010 alone. The scholarship cannot be applied for, but everyone can nominate a scholarship recipient, which could include, for example, family, colleagues, friends or the military defence itself. The processing time is very short: from 24 hours to eight weeks. In addition to the distribution of financial aid, Soldaterlegatet is also engaged in prevention efforts and cooperations to support and develop further research. For example, the newly refurbished clinic for Occupational Therapy and Physiotherapy at Rigshospitalet, which the Royal couple helped inaugurate in the fall. On its own initiative, the Lauritzen Foundation has donated 1 million DKK to public funds supporting Soldaterlegatet.

18 Foreningen Det Sociale Netværk Hver anden familie berøres af psykisk sårbarhed/ Every second family is affected by psychological ailments Psykisk sårbarhed i en af dens mange facetter er ikke et problem begrænset til de få. Hver anden familie i Danmark er berørt. Behovet for hjælp er meget stort; en bedre, tidligere og sammenhængende hjælp til både den psykisk sårbare og de pårørende. Man regner med, at omkring mennesker i Danmark lider af depression og et tilsvarende antal af angst. Oveni kommer de mange med en diagnosticeret psykisk sygdom. Og alle disse mennesker har forældre, børn, søskende osv. En halv million mennesker har således brug for hjælp. Det gør foreningen Det Sociale Netværk noget ved. Formand for foreningen er tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen, og styregruppen omfatter bl.a. også Tine Bryld, Palle Simonsen og Lisbeth Zornig Andersen. Foreningen har tre fokusområder: - At koordinere den fælles indsats, der udføres af alle de landsdækkende frivillige organisationer på området - At holde et årligt psykiatritopmøde for at skabe en stærkere stemme i samfundet; første møde blev holdt i Gennem hjemmesiden psykisksaarbar.dk at skabe en platform for mennesker i en svær situation. Det nyeste initiativ er at målrette information direkte mod etniske minoritetsgrupper. De udgør en stadig stigende andel af psykisk sårbare og pårørende. Men ifølge mange professionelle behandlere kan psykisk sygdom være tabubelagt blandt etniske minoriteter; ganske som det altid har været i Danmark, hvor man først i de seneste år har oplevet en stigende åbenhed. Det står i skærende kontrast til det faktum, at hurtig diagnosticering og behandling kan betyde en verden til forskel for den ramte, og at livskvaliteten får et boost, hvis den psykisk sårbare kan forblive i sin normale hverdag. Tiltaget over for de etniske minoritetsgrupper sker via foreningens hjemmeside, der til en start vil kunne læses på engelsk, tyrkisk og arabisk. Foreningen Det Sociale Netværk har fået kr. til yderligere at udbygge hjemmesiden, målrettet etniske minoritetsgrupper. Psychological ailments, in their many guises, are not a problem limited to a few. Every other family in Denmark is concerned by it. The need for help is very high and better, more immediate and consistent aid is required for those experiencing psychological troubles, as well as their relatives. It is estimated that around 200,000 Dicte og Kirk+Maarbjerg bidrog til Psykiatrisk topmøde Dicte and Kirk+Maarbjerg participated in the annual summit LauritzenFonden Velgørenhed/Humanitarian work

19 Formand Poul Nyrup besøger Muhabet et værested for psykisk syge. Chairman Poul Nyrup visits Muhabet a center for psychological illness. Skuespiller og filminstruktør Lotte Andersen til Psykiatrisk topmøde Herhjemme/Domestic Actor and director Lotte Andersen at the annual summit people in Denmark suffer from depression, and a similar number from anxiety. On top of this, there are many with a diagnosed mental illness. All these people have parents, children, siblings and friends who suffer along with them. Overall, around half a million people need help. This is where Det Sociale Netværk (The Social Network) becomes a part of the solution. The chairman of the association is former Prime Minister, Poul Nyrup Rasmussen, and the committee also includes Tine Bryld, Palle Simonsen and Lisbeth Zornig Andersen. The association has three primary focus areas: - To coordinate the joint efforts undertaken by all nationwide voluntary organizations in the field - To hold an annual summit on psychiatry to create a greater awareness in society. The first meeting was held in To create a platform for people experiencing difficulties through the website psykisksaarbar.dk The latest initiative undertaken by the association has been to reach out to ethnic minority groups through targeted communication. They represent a growing per centage of those afflicted by mental ailments and their loved ones. According to many professionals, mental illness is taboo among ethnic minorities just as it has been in Denmark up until the most recent years, where greater social acceptance has been observed. This situation has been made worse by the fact that early diagnosis and treatment can make a world of difference to those affected. Their quality of life can be significantly improved if their psychiatric ailment is dealt with before it prevents them continuing on with their daily life. The project to address mental ailments in ethnic minority groups will be launched over the Internet, where information will be available in English, Turkish and Arabic as a start. Det Sociale Netværk has been given 300,000 DKK to further develop the website targeted at ethnic minority groups.

20 Foreningen til støtte for mødre og børn Fattig betyder også fattig på oplevelser/ Poverty leaves children poor on experiences Det er yderst hårdt at være fattig; og fattigdommen er ikke just aftagende i Danmark. Heller ikke blandt børn. Når fattig på penge også betyder fattig på oplevelser og på alt det, de andre børn gør og kan, så rammer det ekstra hårdt. For mange børn er ferier med familien et ukendt begreb; Tivoli er ikke et sted, man kommer ofte; togrejser til fx bedsteforældre hører til skattede sjældenheder. Foreningen til støtte for mødre og børn er en privat hjælpeorganisation, der træder til alene med private midler, der hvor den sociale lovgivning ikke kan hjælpe. Foreningen får typisk årlige henvendelser fra enlige forsørgere, hvis fællestræk er, at de er mangelfuldt uddannede og typisk svagt tilknyttet arbejdsmarkedet; at de bor i socialt belastede boligområder, ofte med for dyr husleje, at de har en sårbar økonomi og ofte kun sporadisk kontakt til familie eller andet netværk. For børn i disse familier er en uge i sommerhus, en bondegårdsferie, et højskoleophold eller bare en tur i Legoland vigtigere end for de mange, for hvem det er en selvfølge. Foreningen til støtte for mødre og børn har modtaget kr. til gode ferieoplevelser. It is extremely hard to be poor, and poverty levels are unfortunately not on the decline in Denmark nor are they among the nation s children. Being short of money also leaves children short on experiences as they cannot participate in many of the simple activities enjoyed by most youth. To many children, family vacations are an unknown concept. Tivoli is not somewhere you go often and train travels to see relatives are treasured rarities. The Association to Support Mothers and Children is a private relief organization, financed solely through private funds, that offers aid in situations where social legislation cannot help. The association typically receives 2,500 annual inquiries from single parents, the commonalities between them including low levels of education, limited work experience, residence in disadvantaged neighbourhoods, relatively expensive rent, fragile economies and often only sporadic contact with family or other support networks. For children in these families, a week in a cottage, a farmhouse, a folk high school or even just a trip to Legoland is of unprecedented significance, though for most of us just a matter of course. The Association to Support Mothers and Children has received 40,000 DKK to help provide such holiday experiences LauritzenFonden Velgørenhed/Humanitarian work

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark 1 Indhold Et fælles sprog og en nyttig værktøjskasse Indledning v/projektleder Anette Hutzen Kjær Fremtidens talenter skal til Syddanmark Sådan

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET ORDHA 2 0 1 2 NORDHAVNEN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT INNERNORDHAVN ÅRHUSGADEKVARTERET AUGUST 2012 AUGUST 2012 CPH CITY AND PORT DEVELOPMENT The City of Copenhagen owns 55 per cent of CPH City

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Teknologi- og innovationsfremsyn Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Titel: Avancerede materialer som KET (Key Enabling Technology) for vækst i fremtidens industri Udarbejdet

Læs mere

Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm

Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm B o r n h o l m s R e g i o n s k o m m u n e 2 0 0

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence

Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence Forsknings-, udviklings- og innovationsplatform for Det Blå Danmark November 2007 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 01. Resumé...2 02. English

Læs mere

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23 April 2003 Nr 17, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #17 NYHEDER 15 Oracle bedst og billigst e-mail Oracle salg i 3. kvartal Oracle får top placeringer ChangeGroup udgiver

Læs mere

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Forord Med denne rapport gøres der status over projektet Odense Danmarks Nationale Cykelby. Ideen om en

Læs mere

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1 Project Acronym: Class 1 REF EC: 038572 Technical coordinator org.: Cenergia Energy Consultants DOCUMENT: Work package 4, Deliverable 23 first version Project Coordinator: Jacob Madsen Project coordination

Læs mere

NY NORDISK MAD 10 ÅR EFTER

NY NORDISK MAD 10 ÅR EFTER NY NORDISK MAD 10 ÅR EFTER SUSANNE KOLLE, TRINE MØRK OG KLAUS G. GRUNERT DCA RAPPORT NR. 049 NOVEMBER 2014 AU AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET NY NORDISK

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk Dette glosar kan downloades gratis. Se yderligere

Læs mere

Den kreative klasses dynamik, en rapport fra forskningscenteret imagine.. ved CBS

Den kreative klasses dynamik, en rapport fra forskningscenteret imagine.. ved CBS Forord I en serie bøger og artikler har den amerikanske professor i økonomisk geografi Richard Florida udviklet sin teori om den kreative klasse. Grundtesen i denne er, at den mest innovative og kreative

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk 1 Tak til Vi vil gerne takke Ashley Hanna (HP)

Læs mere

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008;

Læs mere

GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport. vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport. vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet GR ATIS? GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Teknologi- og innovationsfremsyn Fremtidens innovationsinfrastruktur - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Titel: Fremtidens innovationsinfrastruktur eksemplificeret ved energi og sundhed &

Læs mere

Sundhedsydelser med IT

Sundhedsydelser med IT Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare i den danske sundhedssektor Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Teknologirådets rapporter 2006/11 1 Sundhedsydelser med IT

Læs mere

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller R ESUME AF T EKNISK DI AL O G S U M M AR Y OF TECHNI C AL D I AL OGUE P LE AS E FI N D ENG LISH VERSION BELOW 9. oktober 2014 J.nr. 1031/2002-0003 Center for Energiressourcer Resume af kommentarer indkommet

Læs mere

EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR

EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR DANSK CENTER FOR FORSKNINGSANALYSE, AARHUS UNIVERSITET PÅ OPDRAG AF UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Evaluering af den norske publiceringsindikator Januar 2014

Læs mere

8GE\JQLQJ DI 3DQXP NRPSOHNVHW 990 VFUHHQLQJ 2YHUVLJWVNRUW L PnOHVWRN PHWHU VLGH DI 8GE\JQLQJ DI 3DQXP NRPSOHNVHW 990 VFUHHQLQJ.RUWELODJ L PnOHVWRN VLGH DI Indkaldelse af ideer og forslag

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015

Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015 Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015 I sag nr. AR2015.0083: Landsorganisationen i Danmark for Serviceforbundet (advokat Peter Nisbeth) mod Ryanair Ltd. (advokat Michael Møller Nielsen) Dommere: Poul Dahl

Læs mere

MATERIAL WITNESS. Det Fynske Kunstakademi Afgang 2015. Introduktion/ Introduction 4-5

MATERIAL WITNESS. Det Fynske Kunstakademi Afgang 2015. Introduktion/ Introduction 4-5 IBEN LILLERIIS ANDERSEN, JONA BORRUT, CURRENTLY FICTIONAL, SIF HEDEGÅRD, JOHANNE HELGA HEIBERG JOHANSEN, JONNA LJÓSÁ, JACOB MORELL, SARA PLINIUS, KATTI PÄRKSON-KULL MATERIAL WITNESS Introduktion/ Introduction

Læs mere

Dynamics gjort enkelt

Dynamics gjort enkelt Dynamics gjort enkelt VELKOMMEN til Produktions- & Logistikdagen 2013 FÅ NOGET MED HJEM - til at styrke virksomhedens produktions- og logistikflow. Jeg vil gerne byde dig rigtig hjertelig velkommen til

Læs mere

DANISH RESEARCH UNIT FOR INDUSTRIAL DYNAMICS

DANISH RESEARCH UNIT FOR INDUSTRIAL DYNAMICS DANISH RESEARCH UNIT FOR INDUSTRIAL DYNAMICS DRUID Working Paper No. 99-9 Organisatorisk læring gennem den værdibaserede organisations fortællinger af Søren Nymark September 1999 Organisatorisk læring

Læs mere

Vurdering af den økonomiske betydning af Ny Nordisk Mad

Vurdering af den økonomiske betydning af Ny Nordisk Mad Vurdering af den økonomiske betydning af Ny Nordisk Mad Mathias Strand Klaus G. Grunert MAPP Institut for Marketing og Statistik Handelshøjskolen, Århus Universitet Februar 2010 Indhold Introduktion og

Læs mere

NATUR OG MILJØ 2009. Del A: Danmarks miljø under globale udfordringer DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER. Faglig rapport fra DMU nr.

NATUR OG MILJØ 2009. Del A: Danmarks miljø under globale udfordringer DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER. Faglig rapport fra DMU nr. NATUR OG MILJØ 2009 Del A: Danmarks miljø under globale udfordringer Faglig rapport fra DMU nr. 750 2009 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] NATUR OG MILJØ 2009 Del A: Danmarks

Læs mere