Indholdsfortegnelse -1-

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse -1-"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse OVERENSKOMSTENS OMFANG TJENESTETID Fast tjenestetid Definition Tjenestetid Pauser Flextid Skiftende tjenestetid Definition Tjenestetid Vagtlængde Vagtplacering Dagtidsfunktion Pauser Retningslinier for skiftlægning Bytninger Vagtændringer % regel Week-end frihed Frihed mellem vagter Vagtfordeling Telefonvagt Ændring af tjenestetid Fridage OVERARBEJDE Generelle regler Hviletid Varsling Beregning Godtgørelse Beordret overarbejde Tjenesterejse Kompensation i forbindelse med tjenesterejser: Rejser på arbejdsdage Rejser på fridage Udrejse, under 4 timer: Hjemrejse, under 4 timer: Udrejse/hjemrejse, over 4 timer: Administrativt overarbejde Afspadsering/udbetaling Kompensationsregler Erstatingsfrihed Varsling Skiftlagt fridag Fridag efter vagtbytning Afspadsering/udbetaling....6

2 Indholdsfortegnelse Telefonopkald Overtidsgodtgørelse Afvikling af afspadseringstimer Aflysning af overarbejde Aflysning efter vagtens tiltrædelse: LØN Almindelige regler Produktivitetstillæg Lønanciennitet Mellem to trin Stop for automatisk anciennitetstigning Før sidste Lønskalatrin Ekstraordinær lønstigning Over lønskala Udnævnelse Flytning Jobændring Funktion/konstitution Aspiranter Varighed Forlængelse Løn under barsel KOMPENSATION FOR SKIFTENDE TJENESTETID Skifteholdstillæg Skifteholdsopsparing FERIE Optjening Ekstra ferie Samlet ferie Feriegodtgørelse Ferie for skiftgående Tvangsferie UDDANNELSE Grunduddannelse Beordret kursus Kurser over dagsnorm Løntrin ved særlige EDB-uddannelser SYGDOM Sygdom i hjemmet Barns sygdom Families sygdom DISTANCEARBEJDE Definition Aftale Afvigelser UDSTATIONERING....13

3 Indholdsfortegnelse DELTIDSANSATTE Beregning af arbejdstid og løn Fast tjenestetid Skiftende tjenestetid Overarbejde Fast tjenestetid Skiftende tjenestetid Tilkald Vagtændringer Vagters længde TILLIDSMANDSREGLER Tillidsmand Valg Gyldighed Indsigelse Tillidsmandsbeskyttelse Anden repræsentant Frihed til fagligt arbejde FYSISK ARBEJDSMILJØ Ændring i fysisk arbejdsmiljø Støjniveau Indretning af arbejdsplads TRYGHEDSAFTALE Tryghed i ansættelsen Organisationsændringer Kompetenceudvikling Udviklingssamtale Efteruddannelse Personalereduktioner Virksomhedens intentioner Gennemføre reduktioner Resterende afvikling Alder som argument Hensyntagen Anciennitet som kriterie Planlagt overarbejde EDB-konsulenter SAS Airline MÆGLING OG VOLDGIFT Uenighed Mægling Voldgift GYLDIGHED OG FREDSPLIGT m.v Ikrafttræden Arbejdsstandsning...18 BILAG

4 Indholdsfortegnelse PROTOKOLLAT...20 Ad 1. Overenskomstens omfang...20 Ad 2. Tjenestetid...20 Ad 2.2. Skiftende tjenestetid...20 Ad Ad Mængden af overarbejde...20 Ad Orlov/tjenestefrihed for mænd v. fødsel/adoption...20 Ad Fædreorlov...22 Ad Anvendelse af fremmed arbejdskraft Ad Førtidspension...22 Ad Hjemmearbejde/fjernarbejde/distancearbejde...23 EU-direktiver vedr. arbejdsmarkedsforhold Konkurrenceklausul...23

5 -1- OVERENSKOMST mellem Scandinavian Airlines Data Denmark A/S og PROSA/SAS 1. OVERENSKOMSTENS OMFANG Overenskomsten omfatter driftassistenter, driftplanlæggere, operatører, tele/lan teknikere, driftkonsulenter, systemkonstruktører, systemkonsulenter, systemprogrammører, multimediemedarbejdere, multimediearkitekter, QA- og metodespecialister, databasespecialister, performanceanalytikere samt kommunikationsarkitekter der er medlem af PROSA/SAS og ansat i Scandinavian Airlines Data Denmark A/S. 2. TJENESTETID Det af 1.1. omfattede personale kan ved skriftlig aftale/ansættelse pålægges fast arbejdstid efter reglerne i 2.1., eller skiftende arbejdstid efter reglerne i 2.2. For tele/lan teknikere gælder at der i perioden 01.marts 2000 til 28. februar 2001 ved udført overtid modregnes de første 4 timer pr måned som 1:1 timer. I perioden 01.marts 2001 til 28.februar 2002 modregnes de første 2 timer pr måned som 1:1 timer. Herefter bortfalder modregning således at overarbejde honoreres med normale satser. Ved arbejdstid forstås: Effektiv arbejdstid uden pause(r). Ved tjenestetid forstås: Arbejdstid plus pauser Flexibilitet. Under forudsætning af tillidsrepræsentantens godkendelse, og enighed mellem virksomheden og den enkelte medarbejder kan arbejdstiden placeres uden for de i 2.1. og 2.2. nævnte tidsrum herunder også i week-ends, dog under forudsætning af, at der afholdes to sammenhængende arbejdsfri døgn samt forudgående aftenfrihed indenfor en uge (jf Definition af fridage). Under forudsætning af tillidsrepræsentantens godkendelse, og enighed mellem virksomheden og den enkelte medarbejder kan dagsnormen endvidere tilrettælgges fleksibelt over døgnet. Der ydes i ovennævnte situationer ikke særskilt genetillægsbetaling herfor 2.1. Fast tjenestetid Definition. Som fast tjeneste betragtes tjenestetid, der regelmæssigt placeres på ugens hverdage mandag - fredag inden for tidsrummet 06:30-18:00.

6 Tjenestetid. Den daglige tjenestetid udgør 7 timer og 45 minutter incl. spisepause, og kan ikke beordres lagt udenfor tidsrummet 06:30-18:00 på ugens hverdage (mandag - fredag) Pauser. Den daglige spisepause udgør 30 minutter. Herudover gives 15 minutters hvile/kaffepause hver dag, som placeres efter medarbejderens ønske og meddeles til afdelingslederen Flextid. Flextid skal praktiseres i henhold til de for SDD gældende regler Skiftende tjenestetid Definition. Som skiftende tjenestetid betragtes varierende daglig arbejdstid, der regelmæssigt placeres helt eller delvis uden for tidsrummet 07:00-17:00 på ugens hverdage (mandag - fredag) Tjenestetid. Tjenestetiden beregnes på basis af 8 normaluger (excl. 'skæve' helligdage) ialt 56 kalenderdage incl. 8 lørdage og 8 søndage. Tjenestetiden for en normal 8-ugers periode (excl. 'skæve' helligdage) indeholder samme arbejdstidsnorm som for medarbejdere med fast tjenestetid. For skiftgående er der en reduktion i arbejdstiden på 10 timer pr. 4 uger jfr Tjenestetiden kan maksimalt fordeles på 34 vagter i en 8-ugers periode Vagtlængde. Ved overenskomstindgåelsen har hver vagt en varighed på min. 8 timer og 10 minutter. Den daglige tjenestetid skal være samlet, og må normalt ikke overstige 9 timer incl. pauser. Endvidere skal en vagt på skift normalt udgøre mindst 7 timer for fuldtidsansatte Vagtplacering. Skiftende tjenestetid tilrettelægges således, at vagterne placeres indenfor følgende tidsrum: Morgenvagt: kl. 07:00-17:00 Aftenvagt: kl. 14:00-24:00 Nattevagt: kl. 23:00-08:00 Ved et rimeligt begrundet behov kan der ske afvigelser for ovennævnte regel efter aftale med PROSA/SAS Dagtidsfunktion Ved skiftlagt dagtid i sammenhængende perioder a 4-uger udføres arbejdstiden som for fast dagtid dvs. 20 arbejdsdage i perioden Pauser. På hver vagt gives en spisepause på 35 minutter samt en hvile/kaffepause på 15 minutter.

7 Retningslinier for skiftlægning. Tjenestelisterne skal: - dække en periode på mindst 8 uger. - offentliggøres senest 4 uger før deres ikrafttræden, og - inden de offentliggøres, forelægges PROSA/SAS Bytninger. Ved frivillige vagtbytninger skal ledelsen forinden informeres Vagtændringer. Hvis der inden for en 8-ugers skiftperiode, med mindst 3 * 24 timers varsel, foretages mere end 4 vagtændringer pr. person, udbetales der for hver yderligere vagtændring en godtgørelse på kr. 115,- pr. dag med ændret tjenestetid. For vagtændringer, der gives med mindre end 3 * 24 timers varsel, betales der overarbejde for de timer, der falder uden for den tidligere fastsatte vagt. For vagtændringer, der gives med mindre end 3 * 24 timers varsel på en iflg tjenestelisten tjenestefri dag, betales der overarbejde for hele vagten % regel. For skiftperioden skal mindst 40% af tjenestetiden normalt placeres inden for ugens 5 første kaldenderdage (mandag - fredag) i tidsrummet 07:00-17:00. (jvf.: 5.1.) Week-end frihed. Inden for hver 8-ugers skiftperiode skal der normalt gives 4 week-end friheder. Heraf skal 3 bestå af sammenhængende lørdag-søndagsfrihed. Ved "sammenhængende lørdag-søndagsfrihed" forstås frihed fra fredag kl. 17:00 til mandag kl. 07:00. Ved "week-endfrihed" forstås frihed fra fredag kl. 24:00 til mandag kl. 15: Frihed mellem vagter. Efter 5 vagter skal der gives mindst 1 fridag. I hver 8-ugers skift-periode kan der dog afviges herfra max. 2 gange, hvis der efter 6 vagter gives mindst 2 fridage Vagtfordeling. Det tilstræbes, at medlemmer, som arbejder i samme skiftområde i løbet af et kalenderår, får samme fordeling af vagttyper Telefonvagt. Telefonvagt inden for tjenestetidsnormen, beregnes som halv tjenestetid. Telefonvagt uden for tjenestetidsnormen, beregnes som halv overtid i henhold til 3.6. Telefonvagt uden tilslutning til den daglige arbejdstid skal mindst udgøre 6 timer. Hvis en telefonvagt varsles mellem 48 og 24 timer før vagtens start, betales der 105,- kr. Hvis varslet er mindre en 24 timer, betales der 210,- kr Aflysning af varslet telefonvagt. Aflysning af en varslet telefonvagt på fridage kan uden kompensation foretages senest dagen før, inden arbejdstids ophør. Aflysning herefter,

8 -4- men for tiltrædelsen kompenseres med 1 time der som hovedregel udbetales Ændring af tjenestetid. Ændring fra fast tjenestetid til skiftende tjenestetid eller omvendt kan kun foretages efter aftale mellem SDD og de pågældende medarbejdere. Hvis medarbejderne ønsker det skal en tillidsrepræsentant deltage i sådanne drøftelser Fridage. Ved fridage forstås arbejdsfri dage med forudgående og efterfølgende nattehvile, dvs et tidsrum bestående af antallet af fridage * 24 timer + 12 timer. 3. OVERARBEJDE Generelle regler. Overarbejde skal så vidt muligt undgås, men parterne er enige om, at der kan forekomme forhold, der nødvendiggør overarbejde. Ved tilrettelæggelse af overarbejde skal der i videst mulige omfang tages hensyn til medarbejdernes personlige forhold Hviletid. I forbindelse med overarbejde, som foregår i tidsrummet kl. 22:00 til 07:00, berettiges den ansatte til senere fremmøde uden modregning i den næste tjenestetidsperiode efter følgende regler: Uvarslet overarbejde i forbindelse med en nødsituation: 9 timers hviletid. Øvrige tilfælde af overarbejde: 11 timers hviletid Varsling. Overarbejde bør varsles så tidligt som muligt, og mindst 2 timer før arbejdstids ophør. I tilfælde af kortere varsel betales 110,- kr Beregning. Overarbejde beregnes pr. påbegyndt halve time, dog medregnes overarbejde den enkelte dag på 10 minutter eller derunder ikke. Overarbejde beregnes som det arbejde, der ydes udover den for den pågældende dag fastsatte tjenestetid. For medarbejdere på flextid kan overarbejde først forekomme når gældende aftale om dagsnorm er opfyldt Godtgørelse. Overarbejde kan enten kompenseres ved afspadsering eller ved udbetaling efter de i 3.6. anførte regler. Optjent overarbejde til afspadsering kan max. udgøre 160 timer, medmindre anden aftale er truffet. Overarbejdstimer herudover anvises i givet fald til udbetaling.

9 Beordret overarbejde. Parterne er enige om, at beordret overarbejde også omfatter overarbejde medarbejderen selv iværksætter for at udføre uopsætteligt arbejde Tjenesterejser. Hvis en medarbejders tjenesterejser medfører, at arbejdstid og rejsetid i væsentlig grad overstiger den normale tjenestetid, ydes der en rimelig kompensation herfor efter nærmere aftale med afdelingens leder Kompensation for tele/lan teknikere: I forbindelse med installation, fejlretning og vedligholdelse på dataudstyr samt andre normale arbejdsopgaver uden for København, regnes rejsetiden som effektiv arbejdstid Særlig rejsegodgørelse: Til tele/lan teknikere, der regelmæssigt udfører reparationsarbejde og lignende uden for CPH, udbetales en særlig godgørelse på kr. 310,- for hver Travel Order, der overstiger 4 pr kvartal Kompensation for øvrige medarbejderes tjenesterejser Der kan ikke registreres overtid i forbindelse med tjenesterejse. Se Rejser på arbejdsdage I forbindelse med rejser kan registrering af administrative timer godkendes, når summen af rejsetid og arbejdstid overstiger den daglige norm med mere end 1 time. I CPH inkluderes 30 min rejsetid før normal fartplansafgang og 30 min efter landingstid (blocktid). I udlandet regnes rejsetiden fra det tidspunkt, hvor man starter fra by-terminalen. Ophold og overnatning i udlandet giver ingen ret til administrative timer Rejser på fridage. I forbindelse med tjenesterejser på fastlagte fridage gives kompensationen således: Udrejse, under 4 timer: Under 4 timers samlet rejsetid fra 30 min før check-in til ankomsttid på hotel eller tjenestested giver 4 timers kompensation Hjemrejse, under 4 timer: Under 4 timers samlet rejsetid ved hjemrejse fra hotel eller tjenestested på afrejsestedet til 30 min efter landingstid (blocktid) giver 4 timers kompensation Udrejse/hjemrejse, over 4 timer: Såfremt ud- eller hjemrejsen vare over 4 timer, gives 8 timers kompensation. Eventuelle timer udover 8 kompenseres time for time Kompensation med tillæg. Overtid til udbetaling eller afspadsering med tillæg kan i forbindelse med Tjenesterejser kun godkendes, når tilsvarende arbejde på hjemmebasen ville berettige ovennævnte kompensation. f.eks. kan en medarbejder, der midlertidigt arbejder i STO få godkendt overarbejde, som skyldes computerens drift eller efter forudgående aftale. Kompensation med tillæg kan ikke gives i forbindelse med kurser og møder.

10 Administrativt overarbejde. Overarbejde i forbindelse med administrative opgaver som f.eks møder, kurser o.lign. uden for den daglige norm godtgøres time for time uden tillæg. Administrativt overarbejde betragtes således som ligestillet med arbejde inden for tjenestetidsnormen og skal normalt afspadseres Afspadsering/udbetaling. Såfremt afspadsering inden for rimelig tid anses for at blive urealistisk, kan almindelig timebetaling anvises efter godkendelse af afdelingens leder Kompensationsregler Erstatingsfrihed. Ved overarbejde på en medarbejders fridag, ydes der 1 erstatningsfridag når overarbejdet er af mindst 4 timers varighed. Hvis overarbejdet er af 2-4 timers varighed, yders der ½ erstatningsfridag Varsling. Hvis en medarbejder i sin fritid uden varsel tilkaldes til overarbejde, skal der for overarbejdet ydes godtgørelse for mindst 3 timer, og der betales et varslingstillæg svarende til satsen for 1 overarbejdstime Skiftlagt fridag. Såfremt overarbejde udføres af en medarbejder med skiftende tjenestetid, på en ifølge tjenestelisten fastlagt fridag ydes i tillæg til det præsterede overarbejde erstatningsfrihed jfr Fridag efter vagtbytning. Overarbejde der udføres på en fridag som medarbejderen har opnået gennem frivillig vagtbytning indenfor 3 * 24 timer før overarbejdets påbegyndelse, giver ikke ret til erstatningsfrihed Afspadsering/udbetaling. Såfremt det ikke er muligt at afspadsere en erstatningsfridag kan almindelig timebetaling anvises af afdelingens leder Telefonopkald. Telefonopkald til en medarbejder uden telefonvagt godtgøres på alle ugens dage pr. påbegyndt ½ time: - i tidsrummet 06:00-24:00 med 1 overarbejdstime - i tidsrummet 00:00-06:00 med 1½ overarbejdstime.

11 Overtidsgodtgørelse. Overarbejde godtgøres efter følgende regler: Periode Godtgørelse pr. time: Udbetaling i % af månedsløn Afspadsering Mandag-fredag (hverdage) fra kl. 07:00-19:00 0,9% 1 1/2 time Øvrige perioder 1,05% 1 3/4 time Det aftales mellem den ansatte og afdelingens leder, om overarbejdet skal udbetales eller afspadseres (jfr ). Såfremt medarbejderen ønsker det, kan afspadseringstimer opspares, indtil de udgør hele dage, der afvikles efter aftale med afdelingens leder. Afspadsering af overarbejdstimer skal være afviklet senest 6 måneder efter optjeningen. (jfr. kildeskatteloven) Afvikling af afspadseringstimer. a. Medarbejderen kan i forbindelse med ferieplanlægningen for hhv sommer- og vinterperioden indtegne ønsker om afspadsering af indtil 5 sammenhængende dage/vagter på ferieplanerne. Sådanne ønsker om afspadsering vil blive godkendt, såfremt ferienormen i det pågældende arbejdsområde ikke er opbrugt i den ønskede periode. Ferieønsker godkendes før ønsker om afspadsering. b. Senest 1 uge før en skiftperiodes bekendtgørelse kan medarbejderen få godkent afspadsering af 1 dag/vagt, såfremt en anden medarbejder i samme arbejdsområde ikke allerede på dette tidspunkt har fået godkent denne eller den under pkt a. nævnte frihed. c. Medarbejderen kan uden yderligere aftale end med mindst 14 dages varsel afvikle 1 afspadseringsdag/vagt på en hverdag, såfremt en anden medarbejder inden for samme arbejdsområde ikke allerede har opnået denne frihed eller de i pkt a. og b. nævnte friheder. Det forudsættes, at afspadseringen ikke på godkendelsestidspunktet medfører udskrivning af overarbejde. Denne form for afvikling af afspadsering kan af hver medarbejder benyttes een gang pr sæson (hhv sommer/vinter) Godkendt afspadsering En i skiftet eller efter overenskomstens regler herom (pkt a.b.c. ovenfor), allerede godkendt afspadsering, skal betragtes som en fridag.

12 Aflysning af overarbejde Aflysning af varslet overarbejde: Aflysning af varslet overarbejde på fridage kan uden kompensation foretages senest dagen før inden arbejdstids ophør. Aflysning herefter, men før tiltrædelsen, kompenseres med 2 timer der som hovedregel udbetales Aflysning efter vagtens tiltrædelse: Såfremt en aftalt overarbejdsvagt mod forventning må aflyses efter tiltrædelsen, vil der blive anvist betaling for 4 overarbejdstimer. 4. LØN 4.1. Almindelige regler Grundlønnen hæves pr. 01.marts 2000 med 5,0% og pr. 01.marts 2001 med 4,0%. Pr 01.marts 2002 hæves grundlønnen med 3,0% og pr. 01.marts 2003 ligeledes med 3,0% Midvejsforhandlinger: Pr. 01.marts 2002 gennmføres mellem de lokale parter forhandlinger om eventuelle lønreguleringer for de resterende overenskomstår. Forhandlingerne foregår under fredspligt. Midvejsforhandlingerne skal finde sted under hensyntagen til nedenstående. Ved midtvejsforhandlingen er det i parternes interesse, at medarbejderne fortsat kan oppebære en konkurrencedygtig løn (som IT-medarbejdere), som kan fastholde og rekruttere medarbejderne i virksomheden, derfor vurderes den aktuelle markedsløn på lønreguleringstidspunktet. Heri skal bl.a. indgå lønniveauet i lignende virksomheder og lignende personalekategorier Lønanciennitet. Anciennitetsstigninger finder sted på årsdagen for medarbejderens ansættelse/seneste udnævnelse. Medarbejdere aflønnes efter skalatrin for respektive titel og niveau med automatisk anciennitetsstigning efter 1 år på hvert trin Mellem to trin. Såfremt en medarbejder er placeret mellem to trin på skalaen, udgør den årlige lønstigning forskellen mellem disse to trin, også selv om stigningen bringer medarbejderens løn ud over lønskalaen Stop for automatisk anciennitetstigning. SDD forbeholder sig ret til at udsætte tidspunktet for en automatisk anciennitetsstigning, såfremt en medarbejders arbejdsindsats ikke svarer til de krav, der normalt må stilles til den pågældende. I sådanne tilfælde skal funktionæren senest 3 måneder før anciennitetsstigningen skulle have fundet sted gøres bekendt med årsagen hertil.

13 Før sidste lønskalatrin. Inden en medarbejder lønmæssigt opnår det for sin lønrammes højeste løntrin, skal SDD tilbyde den ansatte en udviklingssamtale, som klarlægger, hvilke alternative muligheder medarbejderen har for at opnå en fortsat lønudvikling, f.eks. i form af avancementmuligheder, omskoling, videreuddannelse eller lignende Ekstraordinær lønstigning. Til medarbejdere, der udfører en særlig bemærkelsesværdig indsats, kan SDD yde en ekstra lønforhøjelse ved at placere den pågældende på et højere trin end det han/hun efter sin anciennitet er berettiget til Over lønskala. Lønforhøjelser udover lønskalaens maksimale trin sker på individuel basis Udnævnelse. Som udnævnelse betragtes ændringer i opadgående retning såvel indenfor løntitlen fra niveau til niveau som til anden løntitel såfremt ny løn/nyt lønniveau er højere end hidtil. Ved udnævnelse fra en stilling til en anden skal medarbejderen ved indplaceringen i den nye lønskala have en lønforhøjelse, der mindst udgør forskellen mellem 2 løntrin i den lønskala, han/hun hidtil har været aflønnet efter. Såfremt en automatisk anciennitetsstigning ville have fundet sted inden for 6 månder fra udnævnelsesdagen, skal lønforhøjelsen mindst udgøre det dobbelte af forskellen mellem to løntrin i den lønskala, medarbejderen hidtil har været aflønnet efter Flytning. Som flytning betragtes enhver løntitelændring med samme løn/lønniveau som hidtil Jobændring. Ved jobændring skal løntitlen altid tilpasses. Såfremt der i en jobændringssituation opstår et misforhold mellem job og løn behandles en eventuel begrænset lønudvikling individuelt med medarbejderen. Såfremt medarbejderen anmoder om foreningens medvirken hertil, kan foreningen møde med en repræsentant Funktion/konstitution. Når en medarbejder fungerer i en højere stilling, og funktionstiden varer ud over 1 måned, tilkommer der den pågældende for hele funktionstiden det halve af forskellen mellem egen løn og den løn, han/hun ville oppebære ved udnævnelsen til den højere stilling. Hvis en medarbejder konstitueres i en højere stilling kan konstitutionstiden maksimalt være 6 måneder Projektleder/gruppeleder med personale. Når en medarbejder uden direkte lederansvar i en periode på mindst 4 måneder fungerer i en stilling med lederansvar uden personaleansvar for

14 -10- et projekt/gruppe/sektion/afdeling med mindst 3 medarbejdere, vil der pr. måned blive anvist et funktionstillæg på DKK 1.785,- pr. måned Projektleder uden personale Når en medarbejder fungerer med ansvar som Projektleder for større projekter med ingen eller med mindre end 3 medarbejdere samt selvstændigt økonomi- og leveranceansvar og af længere varighed end 4 måneder, anvises et funktionstillæg på DKK 893,- pr. måned Aspiranter Varighed. Tiden som aspirant kan maksimalt være 12 måneder Forlængelse. SDD forbeholder sig ret til at udsætte tidspunktet for udnævnelsen, såfremt en aspirants arbejdsresultat ikke svarer til de krav, der stilles til den pågældende. I sådanne tilfælde skal aspiranten senest 3 månder før udnævnelse skulle have fundet sted, gøres bekendt med årsagen hertil Løn under barsel. Der udbetales fuld løn under barsel, d.v.s. fuld løn i maximum 28 uger under graviditetsorlov, barselsorlov samt forældreorlov. 5. KOMPENSATION FOR SKIFTENDE TJENESTETID Skifteholdstillæg. Tjenestetiden reduceres i hver skiftperiode, svarende til 10 timer for en 4-ugers periode. Den ikke opfyldte del af den normerede tjenestetid regnes som udført inden for tidsrummet 07:00 til 17:00 mandag til fredag jfr. overenskomstens Kun medarbejdere der regelmæssigt har aften og/eller nattevagter, der berettiger til skifteholdsopsparing, er berettiget til reduktion i tjenestetiden Skifteholdsopsparing. For hver 40 timers tjeneste på aften- og natskift opspares 3 timer til afspadsering. 6. FERIE, FERIEFRIHED og FRIDAGE 6.1. Optjening Ferie optjenes og afholdes iht. ferieloven Ekstra ferie Medarbejdere, der er fyldt 60 år, samt medarbejdere der har mindst 25 års anciennitet, har årligt ret til 3 dages ekstra ferie. Betingelserne for ekstra ferie skal være opfyldt senest 01 JUL i det pågældende ferieår.

15 Samlet ferie. Hvis en medarbejder på SDD' foranledning kun holder 2 ugers samlet ferie eller derunder i sommerperioden, skal SDD på medarbejderens begæring planlægge ferien og tjenesten i vinterperioden således at den pågældende kan få 1 uges samlet afspadsering i tilknytning til en restferieperiode Feriegodtgørelse. Hvert år sammen med lønnen for april måned udbetales en feriegodtgørelse på 3 % af bruttolønnen, iht gældende regler Ferie for skiftgående. For medarbejdere med skiftende tjenestetid skal ferien to gange om året tilrettelægges, således at der før ferien gives sammenhængende lørdag/søndags frihed, og ferien afsluttes med en frisøndag Tvangsferie. Medarbejderen kan højst pålægges at holde 12 dages ferie i feriesæsonen 02 MAJ til 30 SEP Feriefrihed. Alle medarbejdere med hhv. mindst 6 eller 9 måneders anciennitet har i kalenderåret ret til 3 respektive 5 feriefridage med fuld løn. 6 måneders anciennitet giver retten til de 3 dage. 9 måneders anciennitet eller derover giver retten til alle 5 dage. Feriefridagene placeres efter aftale mellem SDD og den enkelte medarbejder. Medarbejderens ønsker bør normalt imødekommes. Ikke afholdte feriefridage ved kalenderårets udløb, kompenseres med et beløb svarende til den enkeltes timeløn * 7,0 timer * antal dage. For deltidsansatte reduceres timetalle i forhold til arbejdstidsprocenten. Der ydes fuld løn på feriefridagene. Såfremt der senere tilkommer medarbejderen yderligere frihed i form af ferie, firdage, børnefridage el. lign., iht. lovgivning eller andre bestemmelser, hvorved det samlede antal dage udgør mere end 5 dage vil medarbejderen alene yderligere være berettiget til de dage, der overstiger 5 dage. Vedr. administration af feriefridage iøvrigt er parterne enige om at følge de regler der aftales herom i SAS Airline regi. 7. UDDANNELSE Grunduddannelse Ved ansættelse af personale, som ikke har en anerkendt IT-uddannelse eller tilsvarende dokumenterede kvalifikationer, vil SDD udover den specialistuddannelse, som er nødvendig for varetagelse af aktuelle arbejdsopgaver tilbyde en individuel basisuddannelse, som indholdsmæssigt tager udgangspunkt i handelsskolernes datamatikeruddannelse. Specialistuddannelsen afsluttes normalt senest 12 måneder

16 -12- efter ansættelsen. Opnåelse af niveauet svarende til den faglige basisuddannelse kan gennemføres sideløbende med specialistuddannelsen, og afsluttes normalt senest 60 måneder efter ansættelsen Beordret kursus. Til alle medarbejdere, der på fridage deltager i et beordret kursus, ydes der et tilsvarende antal erstatningsfridage. For medarbejdere med skiftende tjeneste gælder denne regel også når medarbejderen på ledelsens opfordring frivilligt deltager i kursus Kurser over dagsnorm. I forbindelse med kurser godtgøres skemalagt kursustid udover aktuel dagsnorm med time til time Løntrin ved særlige IT-uddannelser. Medarbejdere, der efter endt prøvetid består een af nedenstående ITuddannelser, sikres en lønstigning på: 1 løntrin for DATAMATIKERE 2 løntrin for DATANOMER og BACHELOR 3 løntrin for DATALOGER (anden afsluttet højere IT-uddannelse honoreres med 1 løntrin pr. 2 års normeret studietid). Dette ændrer ikke ved indplaceringsniveauet. 8. SYGDOM 8.1. Sygdom i hjemmet Barns sygdom Ved akut opstået sygdom hos den ansattes børn ydes der tjenestefrihed på sygdommens første dag, indtil den ansatte har skaffet sig nødvendig assistance Barns 1 ste sygedag Her indføjes Waage protokollatet! Families sygdom I alvorlige tilfælde af sygdom i den ansattes nærmeste hosboende familie, d.v.s. ægtefælle eller samlever/ske, ydes der tjenestefrihed på sygdommens første dag, indtil den ansatte har skaffet nødvendig assistance. 9. DISTANCEARBEJDE Definition. Begrebet distancearbejde omfatter arbejde der udføres, af en i SDD ansat medarbejder, fysisk uden for de af SDD ejede eller lejede lokaliteter. Tjenesterejser er ikke omfattet af begrebet distancearbejde.

17 Aftale Distancearbejde kan ikke beordres, men der kan indgås inidviduel aftale herom mellem SDD og den enkelte medarbejder under iagttagelse af følgende regler: - Aftalen kan til enhver tid opsiges af parterne. - Der skal normalt præsteres mindst 50% af den for kalendermåneden gældende arbejdstid på den sædvanlige arbejdsposition i SDDs lokaliteter. - Såfremt der som distancearbejde præsteres arbejde ud over den daglige timenorm, honoreres dette den første ½ time efter gældende regler for telefonopkald jfr. 3.5., herefter efter gældende regler for overarbejde Afvigelser Aftaler, der afviger fra ovennævnte skal godkendes af PROSA før ikrafttræden. 10. UDSTATIONERING. Aftale vedrørende udstationering træffes i hvert enkelt tilfælde mellem SDD, organisationen og den pågældende funktionær. 11. DELTIDSANSATTE Beregning af arbejdstid og løn Fast tjenestetid Arbejdstiden beregnes i forhold til heltidsansattes på 4 ugers basis. Det beregnede forhold i arbejdstiden - tiden udtrykt i procent - anvendes ved beregning af månedsløn, idet månedslønnen beregnes procentvis i forhold til månedsløn for heltidsansatte Skiftende tjenestetid. Arbejdstiden beregnes i forhold til heltidsansattes på 8 ugers basis. (Skiftperiode). Det beregnede forhold i arbejdstiden - tiden udtrykt i procent - anvendes ved beregning af månedsløn, idet månedslønnen beregnes procentvis i forhold til månedsløn for heltidsansatte Overarbejde Fast tjenestetid. Til medarbejdere med halvdagstjeneste, hveranden dags tjeneste eller anden form for reduceret tjenestetid ydes der normal timeløn for overarbejde, indtil den totale effektive arbejdstid excl. spise- og hvilepause, svarer til aktuelle dagsnorm for heltidsansatte. Derefter ydes normal overtidsbetaling. For overarbejde på lørdage og søndage der ikke skyldes tilkald, ydes normal timeløn indtil den totale effektive arbejdstid opfylder gældende

18 -14- måneds- og/eller dagsnorm for heltidsansatte. Herefter betales efter normale regler om overtidsbetaling og erstatningsfrihed Skiftende tjenestetid. Til medarbejdere med skiftetjeneste, der har reduceret tjenestetid, ydes normal overtidsbetaling for overarbejde for det antal timer, der på den enkelte dag med skiftlagt tjeneste ligger ud over aktuel vagtnorm, samt for det antal timer, der ligger ud over en samlet tjenestetid svarende til aktuel vagtnorm for en 8 ugers periode. Ellers ydes for overarbejde normal timebetaling. For overarbejde på fridage ydes kompensation jfr For overarbejde på arbejdsfri dage ydes erstatningsfrihed først, når fuld 8 ugers norm er opfyldt. Arbejdsfri dage er dage, hvor der ikke ydes tjeneste pga reduceret tjenestetid. Det skal af tjenestelisten fremgå, hvilke dage, der er fridage, og hvilke der er arbejdsfri dage. Vedrørende varsling af overarbejde gælder de samme regler som for funktionærer på heltidstjeneste Tilkald. Overenskomstens bestemmelser vedrørende tilkald er også gældende for deltidsansatte Vagtændringer. Deltidsansatte følger samme regler vedrørende vagtændringer som for heltidsansatte Vagters længde. For deltidsansatte skal en vagt mindst udgøre 4 timer. 12. TILLIDSMANDSREGLER Tillidsmand. Som tillidsmand for PROSA/SASs medlemmer virker foreningens formand. I tilfælde af fravær fungerer et af foreningens øvrige bestyrelsesmedlemmer som tillidsmand Valg. Tillidsmanden skal vælges blandt medarbejderne, der er omfattet af overenskomsten mellem SDD og PROSA og har arbejdet mindst 1 år indenfor de sidste 2 år i SAS/SDD Gyldighed. Valget af tillidsrepræsentant er ikke gyldig før det er meddelt SDD. Denne meddelelse skal ske hurtigst muligt og senest 14 dage efter valget Indsigelse.

19 -15- Evt indsigelse (jfr. 12.2) fra SDDs side mod det foretagne valg skal være PROSA i hænde senst 14 dage efter modtagelsen af meddelelse om valget Tillidsmandsbeskyttelse. PROSA/SASs tillidsrepræsentant samt bestyrelsen indenfor det antal der er gældende 01MAR1989 nyder almen tillidsmandsbeskyttelse, hvilket indebærer, at vedkommende personer kun kan afskediges af tvingende grunde og med et varsel på mindst 6 månder Anden repræsentant. PROSA/SAS er berettiget til at lade sig repræsentere af medlemmer udenfor bestyrelsen, såfremt disse besidder særlig kompetence. Disse medlemmer nyder ikke tillidsmandsbeskyttelse Frihed til fagligt arbejde. Frihed til fagligt arbejde m/u løn gives efter nærmere fastlagte, generelle regler. 13. FYSISK ARBEJDSMILJØ Ændring i fysisk arbejdsmiljø. Såfremt der i en afdeling, hvor foreningens medlemmer er beskæftiget, foretages væsentlige ændringer i det fysiske arbejdsmiljø, skal repræsentanter fra de berørte personalegrupper deltage i det planlæggende arbejde Støjniveau. For at undgå høreskader og nedsat trivsel tilstræbes det, at støjniveauet i arbejdslokaler minimeres Indretning af arbejdsplads. Den enkelte arbejdsplads indrettes af SDD i samråd med den enkelte medarbejder og i henhold til BST og sikkerhedstjenestens retningslinier. 14. TRYGHEDSAFTALE Tryghed i ansættelsen. Parterne er enige om, at medarbejdernes tryghed i ansættelsen er en væsentlig forudsætning for trivsel og motivation. Tryghed i ansættelsen reguleres i henhold til funktionærloven, arbejdsmiljøloven og herværende tryghedsaftale. Parterne er enige om, at forudsætningen for en reel oplevelse af ansættelsestryghed bygger på en lønsom, velkonsolideret virksomhed i positiv udvikling. Parterne vil aktivt arbejde for virksomhedens udvikling og konkurrencedygtighed. Virksomheden ser det som en nødvendig og naturlig ting, at medarbejderne og disses repræsentanter sikres reel information og

20 -16- medindflydelse ved forestående ændringer, der berører trygheden i ansættelsen. Derfor er følgende aftalt: Organisationsændringer. Hvis der i afdelinger, hvor foreningens medlemmer er beskæftiget, foretages organisationsændringer, der indebærer væsentlige ændringer i medlemmernes arbejdsopgaver eller arbejdsforhold, skal foreningen forinden skriftligt informeres herom, og repræsentanter fra det berørte personale skal, (gerne med udgangspunkt i ledelsens første/foreløbige oplæg), deltage i det planlæggende arbejde Kompetenceudvikling. Den personlige tryghed sikres bl.a. ved den enkeltes kompetenceniveau. Det er virksomhedens forpligtigelse, at medarbejderen har den nødvendige faglige kompetence for at kunne udføre sit arbejde tilfredsstillende. Medarbejderen har ret og pligt til at deltage i den af virksomheden betalte uddannelse såvel internt som eksternt Udviklingssamtale En gang om året fastsættes med den enkelte medarbejder både relevant uddannelse i forhold til nuværende job, samt forberedende uddannelse målrettet mod fremtidige arbejdsområder Efteruddannelse Virksomheden er bevidst om, at udviklingen indenfor EDB-branchen stiller særlige krav til efteruddannelse af medarbejderne for at sikre den nødvendige kompetenceudvikling og for at sikre den enkelte medarbejder en reel markedsværdi. Medarbejderen forventes selv aktivt at arbejde for sin personlige udvikling, der bl.a. kan dækkes af SDD's arrangerede kurser, eksterne kurser samt forskellige former for fritidsundervisning Personalereduktioner. For at imødegå usikkerhed, frygt og utilfredshed i forbindelse med personalereduktioner er parterne enige om følgende fremgangsmåde, der har til formål at undgå afskedigelser eller minimere antallet af afskedigelser og afbøde virkningen heraf: Virksomhedens intentioner Foreningen og berørte personalegrupper informeres skriftligt om virksomhedens intentioner så tidligt som muligt og normalt 1 år før reduktion af arbejdsstyrken gennemføres Gennemføre reduktioner Parterne er enige om at arbejde sammen med henblik på at søge personalereduktionerne gennemført ad frivillighedens vej. Personalereduktioner søges gennemført efter nedenstående prioritering inden for reduktionsområderne: a) frivillige omplaceringer, såfremt der findes ledige stillinger indenfor eget fagområde

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

COLOR LINE DANMARK A/S

COLOR LINE DANMARK A/S VERENSKOMST 2014 2017 COLOR LINE DANMARK A/S TILLÆGSOVERENSKOMST 2014 2017 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurantog Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

OVERENSKOMST. Dansk Journalistforbund. Dansk Handelsblad

OVERENSKOMST. Dansk Journalistforbund. Dansk Handelsblad OVERENSKOMST mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Handelsblad 2014 2017 - side 1 - Mellem Dansk Handelsblad og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst vedrørende de ansatte journalisters

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD.

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. Indhold Indledning 3 Hvem er omfattet af Timebanken 3 Hvad er Timebanken? 3 Hvordan kommer timerne i Timebanken?

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

OVERENSKOMST SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER

OVERENSKOMST SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER OVERENSKOMST MELLEM TEATRENES ARBEJDSGIVERORGANISATION BØRNETEATERSAMMENSLUTNINGEN/FORENINGEN AF SMÅ TEATRE I DANMARK OG SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER 1 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE Overenskomsten

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG METAL SØFART 2008 2010 1 Nærværende særaftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Metal Søfart er gældende for maskinmænd og skibsassistenter påmønstret i skibe ejet

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 KAPITEL 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 Overenskomstens område Overenskomsten omfatter ledere og lærere, der underviser på Munkegaarden.

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2015) DKF s standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK

GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK Indhold Indledning... 3 1. Aftale... 3 1.1 Reglerne gælder for... 3 1.2 Reglerne gælder delvis

Læs mere

Redigeret 2013. Protokol

Redigeret 2013. Protokol Redigeret 2013 Protokol mellem TDC A/S og Telekommunikationsforbundet over forhandling den 11. maj, 11., 28., 29. juni og 3. august 2001 om ændring af lokalaftale nr. 4.D om arbejdsvilkår mm. for ekspeditionsmedarbejdere

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD.

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. Indhold Indledning 3 Hvem er omfattet af Timebanken 3 Hvad er Timebanken? 3 Hvordan kommer timerne i Timebanken?

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S 3.48.0 OVERENSKOMST mellem 3F TRANSPORTGRUPPEN og COOP DANMARK A/S vedr. løn- og arbejdsforhold for medarbejdere, der er beskæftiget med rengøringsarbejde i Coop's butikker MARTS 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftale nr. 11.D Redigeret 2013 Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene

Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 1 Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene KL Dansk Musiker Forbund Indholdsfortegnelse Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 2 Side 1. Område...

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund (DJ)/FAF og Producentforeningen for ansatte

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund (DJ)/FAF og Producentforeningen for ansatte TV DJ/FAF - ansatte Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund (DJ)/FAF og Producentforeningen for ansatte 1. Overenskomstens anvendelsesområde Stk. 1. Overenskomsten finder anvendelse på ansatte medarbejdere

Læs mere

Redigeret 2014 Elever

Redigeret 2014 Elever 1 Lokalaftale nr. 19 Redigeret 2014 Elever Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet til

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

04.89 O.13 46/2013 Side 1. Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt

04.89 O.13 46/2013 Side 1. Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt Side 1 Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F FOA Fag og Arbejde handlingskartellet

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK EL-FORBUND Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE...

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER VEJLEDNING OM LOKALAFTALER INDHOLD FORORD... 3 HVAD ER EN LOKALAFTALE?... 4 HVORDAN INDGÅS EN LOKALAFTALE?... 5 LOKALAFTALERS INDHOLD... 6 OPSIGELSE AF LOKALAFTALER... 7 LOKALAFTALENS RELATION TIL STANDARDOVERENSKOMSTEN...

Læs mere

Overenskomst mellem PLF og ALF

Overenskomst mellem PLF og ALF Overenskomst mellem PLF og ALF Aftale pr. 1. april 2013 om løn- og ansættelsesvilkår for landinspektører ansat hos praktiserende landinspektører Kapitel 1 - Lønaftale 1. Område og løn De i nærværende overenskomst

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2010) DKFs standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Overenskomst mellem "Den selvejende institution Under Kastanien" og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening

Overenskomst mellem Den selvejende institution Under Kastanien og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening Overenskomst mellem "Den selvejende institution Under Kastanien" og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening 1 Område Denne overenskomst omfatter personer der ansættes i lærerstillinger

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Marts 2012 OVERENSKOMST. mellem

Marts 2012 OVERENSKOMST. mellem Marts 2012 OVERENSKOMST mellem SAS Konsortiet i Danmark, SAS Cargo Group A/S, Trust Forwarding A/S, Spirit Air Cargo Handling Denmark A/S, SAS Ground Services DK A/S og HK Luftfart SAS 1 OVERENSKOMSTOMRÅDE...

Læs mere

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere