geoforum.dk mødestedet for geografisk information

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "geoforum.dk mødestedet for geografisk information"

Transkript

1 62 Januar 200 Januar 2005 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Hvorfor mon de flager på borgen? Har de endelig hørt om geodata? Er det valget eller noget helt 3.die? Læs præsidentens Nytårshilsen side 3 Geodata på Internettet er kommet for at blive. Referat fra Vest side 4 Vestgruppen fik også en dosis ortofoto Se side 7 Kommunalreformen må ha styr på Miljødata. Miljøministeriet har nedsat en særlig arbejdsgruppe. Debatmøde i Øst side 8 De danske refe rencesystemer for sidste gang Se side BBR-, adresser og kommunalreformen Geoforums høringssvar side 14 Annoncer for møder Side Kongresser og møder Side 18-19

2 geoforum.dk ISSN Medlemsblad for Geoforum Danmark, som er en ideel forening, der på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information. Geoforum Danmark Lindevangs Allé 4 Postboks 218 Tlf.: Redaktionen Ansvarshavende Lars Tyge Jørgensen Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej København NV Tlf Fax Vagn W. Laursen Geoforum Danmark Lindevangs Allé 4 Postboks Frederiksberg Tlf Fax Grafiker Mette Borg Geoforum Danmark Trykkeri C.A Backhausen aps Fuglevangsvej 12 C 1962 Frederiksberg C Tlf Fax Kommende numre Deadline Nr februar 2005 Nr marts 2005 Nr april 2005 Nr maj Indholdsfortegnelse Leder: En Nytårshilsen fra præsidenten... 3 Geodata på Internettet - referat af Carsten Sandgaard... 4 Ortofotos en dansk vejledning om ortofotos - referat af Anders Bo Andersen... 7 Kommunalreformen miljødata - referat af Kirsten Elbo... 8 Læserbrev Om lettelser og fremtidssikring af Leif Kahl Kommentarer til læserbrev Geoforums høringssvar til Ændring af BBR-lov mv. i forbindelse med kommunalreformen...14 Geoforums arrangementer...15 Kongresser og møder Geoforum mødekalender...19 Aktuelle arrangementer i Øst og Vest Bestyrelse og udvalgsformænd Bestyrelse Peter Normann Hansen, BlomInfo A/S, Lars Brodersen, Aalborg Universitet, Johnny Fredericia, GEUS, Per Friborg, Vejdirektoratet, Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KVL, Bente Neerup, Hjørring Kommune, Mads Staunskjær, Euman A/S, Frederiksberg, Suppleanter Tommy Mostrup, Ringkøbing Amt, Else-Marie Ulvsgaard, Brøndby Kom., Sjællandske arrangementsgruppe (ArrØst) & geoforum.dk Lars Tyge Jørgensen, KMS, Jyske arrangementsgruppe (ArrVest) Carsten Sandgaard Christensen, Vejdirektoratet, Tidsskriftsgruppen Henning Sten Hansen, DMU, Uddannelsesudvalg Jacob Gadd, KRAK, Geodataudveksling Søren Nørmølle, Landmålergården, Danske Kortdage 2005 & INSPIRE back-up Inge Flensted, Herning Kommune, Basisgeometrigruppen Lars Bodum, Ålborg Universitet, WMS/WFS gruppen Bo Overgaard, Carl Bro, Ortofotogruppen Søren Buch, BlomInfo A/S, geoforum.dk 62 januar 2005

3 Leder: En Nytårshilsen fra præsidenten Kære medlem af geoforum Vi starter nu på et nyt år, hvor vi ser en række store udfordringer, både i vore egne rækker men også i høj grad i det omgivende samfund. Hvis vi starter udefra med samfundet ligger der jo formentlig et folketingsvalg lige for døren. Når dette blad er på gaden er det efter alle tegn i sol og måne udskrevet. På det niveau er det nok en helt utænkelig tanke, at geodata bliver et tema i valgkampen. Hvor gerne vi end kunne ønske os dette er vi nok her på utopiens overdrev. Bestyrelsen har dog en gang imellem drøftet, hvordan det kunne tænkes at gøre geodata til et egentligt politisk spørgsmål ved at prøve at lokalisere de politikere i de forskellige partier, som dels kunne tænkes at blive gjort interesserede i emnet igennem vores lobby-virksomhed dels burde interessere sig for det som medlemmer af de udvalg, der behandler lovforslag inden for vores område: miljølovene, landbrugsloven, BBR-loven, loven om LER og de specifikke love om Kort & Matrikelstyrelsen herunder udstykningsloven mv. Her til kommer alle de love, der hænger sammen med digital forvaltning og hele lovkomplekset om strukturreformen. Strukturreformen vil helt afgjort blive et af de helt store debatemner når nu folketingsvalget er overstået. Vores udfordring i denne sammenhæng er, at vi skal medvirke til at sørge for, at også geodata bliver husket. Vores udredningsprojekt er nu afsluttet og rapporten bliver snart tilgængelig og vi håber stærkt på, at de ansvarlige parter vil overveje de anvisninger og forslag, vi kommer med i denne rapport, idet de netop peger på en række tiltag, som kan og bør gennemføres i forbindelse med strukturreformen. Vi har mange gange nævnt standardisering som en nødvendighed i denne forbindelse. Bestyrelsen har helt aktuelt sat dette punkt på dagsordenen på mødet den med henblik på aktivt at pege på det der videre bør gøres på området. Selv om vi har været aktive med udarbejdelse af flere konkrete forslag, nogle på egen hånd andre i et frugtbart samarbejde med Servicefællesskabet, mangler der fortsat konkrete forslag på nye områder men måske mest af alt en strategi for implementeringen af disse ude i erhvervet og hos de offentlige myndigheder. Næste store udfordring er en drøftelse af vores internationale relationer. Dette vil ske på et bestyrelsesmøde i marts måned (se artikel i geoforum.dk nr 61). Forretningsudvalget efterlyste medlemmernes synspunkter på vores internationale engagement og det skal her understreges, at dine synspunkter fortsat er meget velkomne. Efter 4 års levetid kunne der måske også være behov for at se på de helt almindelige arbejdsgange i organisationen. Der er mange arbejdsgrupper, som mere eller mindre aktive tegner foreningen på forskellige områder samt løser konkrete opgaver enten i form af mødearrangementer, bladvirksomhed eller arrangement af kurser og seminarer. Denne arbejdsgruppevirksomhed er det helt grundlæggende fundament for Geoforums eksistens samtidig med at det er baseret på en enorm indsats af frivillig arbejdskraft. På dette område gælder det om at finde den rette balance mellem det aktivitetsniveau som både arbejdsgrupperne og medlemskredsen er i stand til at kapere. Derfor vil det ikke være mærkeligt, at aktiviteterne for nogle af udvalgene vil forekomme i lidt svingende intensitet. Bestyrelsen vil på et senere møde tage en drøftelse om dette spørgsmål med henblik på at finde den rette balance. Også i år lægges der op til en større konference i form af vores nu årlige tradition: De danske Kortdage eller blot Kortdagene, som det efterhånden hedder i folkemunde. På dette område er planlægningen allerede i fuld gang. Allerede i februar forventer kortdagsgruppen at udsende et Call for Papers, så du kan give dit bidrag i form af et abstract til konferencen. Hvis ikke du har skrevet det ind i kalenderen allerede, så gør det nu: Den november 2005 og det foregår i Kolding som vi har brugt mange gange og som vi er glade for at vende tilbage til. For at signalere at vi ikke er faldet helt til ro har vi med dette nummer af geoforum.dk besluttet at sætte lidt kulør på tilværelsen. Samtidig har vi ændret en lille smule i designet af bladet og vi håber, at dette vil blive godt modtaget. Og selv om vi i dette nummer af bladet lægger op til at stoppe en debat om et fagligt emne, som vi synes er uddebatteret, vil vi fortsat opfordre til, at alle medlemmer giver deres bidrag til at gøre bladet interessant for medlemmerne altså skriver en lille artikel eller notits en gang imellem når der sker noget i omgivelserne, som kunne tænkes at have interesse for en bredere kreds. En levende debat med mange aktive bidragsydere er mere end noget andet med til at bevise Geoforums eksistensberettigelse og til at gøre det åbenbart, at de i indledningen omtalte politikere også bør og skal lytte til vore synspunkter, når de store beslutninger om fremtiden i vores samfund skal træffes. Hermed ønskes et godt nytår Peter Normann Hansen geoforum.dk 62 januar

4 Geodata på Internettet Referat fra møde i Vest af Carsten Sandgaard Mødets indgangsspørgsmål var: Hvorfor skal det være så svært at publicere geodata på internettet?. Dette spørgsmål forsøgte tre foredragsholdere at give de ca. 35 tilhørere et klart svar på. Desuden var foredragsholderne blevet bedt om at give deres bud på hvordan trenden er i dag indenfor web-løsninger og hvilke muligheder vil vi få mulighed for at benytte i den kommende tid. Det var specielt med fokus på hvor langt man er kommet i.f.t. at kunne hente data fra forskellige kilder uden konvertering og hvor langt integrationen mellem GIS/CAD systemerne og web-løsningerne er kommet. Ole Urup, Cowi Ole Urup havde taget udgangspunkt i annoncens udsagn ud med kortene, og viste hvordan TV-serien Ørnen havde anvendt ortofoto til at anskueliggøre når serien skiftede lokalitet. Denne anvendelse af ortofotos havde gjort den almindelige borger meget mere opmærksom på dette datasæt, og havde dermed åbnet op for mange nye anvendelser af ortofotoene. En god måde at komme ud med kortene. OpenGIS - Inspire Ole Urup gik videre med at orientere om de aktiviteter der var i gang omkring standardisering. OpenGIS er en verdensomspændende standard for udveksling af geodata. Dette arbejde har været i gang i en årrække og er nu fulgt af EU-projektet Inspire. Inspire skal sikre at data kan anvendes på tværs af landegrænser i EU. EU-kommissionen har netop vedtaget et direktiv, hvor et antal temaer indenfor de næste 5 år skal stilles gratis til rådighed af det offentlige. Dette kræver åbne udvekslingsformater. En mere detaljeret gennemgang af det vedtagne EU-direktiv kan læses på WMS-WFS WMS, der betyder Web Map Service, bygger på en server-del og en klient-del. WMS-serveren modtager et standardiseret http-kald fra WMS-klienten. Kaldet omformes til en forespørgsel som sendes til en kortserver og resultatet er et rasterbillede, der sendes retur til WMS-klienten. Ud fra parametrene i kaldet kan man bl.a. bestemme, hvilket udsnit der ønskes, hvilke lag, der ønskes medtaget, hvordan de skal stakkes og med hvilke farver de skal vises. De der ønsker at udbyde services over Internettet skal have en WMS-server kørende, mens alle brugerne skal have en WMS-klient. En WMS-klient behøver blot at være en simpel browser med noget java-kode, der er i stand til at opbygge http-kaldet og modtage rasterbilledet. En WMSklient kan hente service fra flere WMS-servere og derved kombinere flere services i samme opsætning. WMS bygger på sprogstammen XML. Perspektiverne i anvendelsen af WMS/WFS teknologi er, at data ligger hos dataejeren og først hentes når brugeren har behov for dem. Ved anvendelse af disse teknologier kan alle data hentes og sammenstilles. Det vil dog ikke altid give et fornuftigt produkt, hvis ikke dataene har samme nøjagtighed, detaljeringsgrad m.v. Web-løsning for Bornholms regions kommune COWI har udarbejdet en WEB-løsning til Bornholms regionskommune, hvor data hentes fra forskellige WMS servere (Kortforsyningen m.v.). Løsningen fungerer ved at brugeren kan tænde og slukke for forskellige temaer, der efterfølgende hentes hos de relevante WMS-servere. Kommunens egne data vedligeholdes i MapInfo, og konverteres til WMS når de skal distribueres på internettet. Et kig ud over de opmærksomme deltagere Administrationen af WEB-løsningen er uhyre enkel og sker ud fra prædefinerede elementer, f.eks. tilkobling af nye WMS-servere. Ligeledes kan sagsbehandlerne i Bornholms regionskommune tilknytte WMS- 4 geoforum.dk 62 januar 2005

5 Geodata på Internettet fortsat... Ole Urup i gang med sin forklaring om WMS/WFS servere i deres daglige arbejde med geodata i MapInfo. Derved undgår kommunens helt at have grundkortdata, matrikelkort, ortofotos m.v. liggende på egne servere. I dag er der på Kortforsyningen tilknyttet attribut data til de enkelte matrikulære enheder. WMS-standarden understøtter dette, på trods af at der er tale om rasterdata. WFS data har yderligere den fordel, at udseendet på vektordataene kan ændres, således at data fremstår med en ny symbologi. Desværre understøtter WFS endnu ikke, at brugeren kan rette i dataene og efterfølgende returnere dem til WFS-serveren. I det hele taget er WFS ikke færdigudviklet. Ole Urup forventer at vi i fremtiden vil se internet og PC-løsninger smelte sammen, og basere sig på WMS/WFS teknologi. Se WFS og WMS-rapporten på Tomas Møller Christensen og Nikolaj Møller, LIFA Tomas begyndte med at vise hvor enkelt WMS er at arbejde med og hvor let det kan integreres i både word, standard HTML og Geomedia. WMS gør, at der meget simpelt kan integreres data i alle former for dokumenter. LIFA havde lavet en enkel WMS viewer, hvor KMS-data og plandata hentes og vises for brugeren. Denne viewer kan opbygges med de mest gængse byggeklodser fra nettet, f.eks. kan søgning på adresser ske ved at viewer henter adresselisten on-line hos OIS. Derved sikres, at det altid er det mest opdaterede datasæt der søges på. Adressesøgningen ligger efterfølgende som grundlag for søgningen hos forskellige WMS-servere. Dette er anvendt i trekantsområdet, hvor 8 forskellige kommuner har lagt deres data ud som en fælles web-tjeneste. Brugeren kan ikke se, at data kommer fra 8 forskellige kilder (samlet på PLF serveren) samt fra Kortforsyningen, OIS m.v. Denne løsning har tilknyttet attributdata fra OIS, hvor informationer fra BBR og ESR er tilknyttet det matrikulære tema. Se det evt. på kortviewer Nikolaj Møller viste en løsning hvor WMS og WFS kombineres. Data hentes hjem i WFS-format og konverteres ude på klienten til SVG format for at undgå at data kontinuerligt skal opdateres hos WMS/WFS serven. Derved opnås væsentlig højere opdateringshastighed. Dette kræver dog at der er installeret en plug-in fra Adobe på klienten. Ved anvendelse af WMS/WFS er der dog stadig en række problemer. Styring af transparens mellem filer fra forskellige servere anvendelse af de danske bogstaver æøå WFS har endnu hele tiden nye versioner, så klap hesten Der skal hele tiden omregnes koordinater Der mangler en zoom area mulighed Alle servere skal have 100% oppetid KMS har begrænsning på 1200 pixels Fremtiden for WEB-løsningerne vil kunne omfatte geografiske løsninger baseret på WMS/WFS data. Nikolaj viste et eksempel i ArcView, hvor data fra OIS serveren (adresser m.v.) blev fundet via en buffer analyse rundt om et fiktivt ledningstrace. OIS dataene blev hentet ud fra WMS data fra kortforsyningen (matrikelkortet), der definerede hvilke matrikulære enheder der skulle anvendes som nøgle for opslaget af adresser hos OIS. Til sidst blev adressedataene sat op i Word. På den måde sikres, at det altid er sidst opdaterede data der anvendes til gennemførelse af de geografiske analyser. Kristian Loftslund, Landinspektørerne Hvenegaard&Meklenborg Kristian Loftlund viste et eksempel fra Svendborg Kommune, hvor de har lavet en løsning der integrerer MapInfo med MapServer. MapServer er en åben platform, der er gratis at anvende og anvendes til distribution af geodata på internettet. Mapserver er Open Source software, hvilket betyder at det er gratis. Til gengæld skal udviklerne dele deres egne udviklinger med andre. Svendborg kommune havde behov for at publicere sine geodata, der vedligeholdes i MapInfo. Hvenegaard&Meklenborg udarbejdede en løsning, hvor data primært hentes hos eksterne WMS-servere fra KMS, Fyns amt og Grundkort Fyn. Desuden blev der udarbejdet en funktion der konverterer kommunens egne MapInfo data til WMS. Dette sker i et program i MapInfo. Alle beregninger (arealberegning, plotfunktion m.v.) foregår på serveren, d.v.s. at brugerne kan anvende løsningen fra alle klienter med en internetopkobling uden yderligere krav til klienten. geoforum.dk 62 januar

6 Nyt på hjemmesiden I forbindelse med konverteringen af data fra MapInfo til Mapserver (WMS) kræves der en opsætningsfil. Denne indeholder oplysninger om hvor data skal hentes, håndtering af lag og visningen af disse. Hertil skal der laves templates (websider) til visningen af kortdataene. Eneste større ulempe ved MapServer er, at den ikke kan håndtere system34, så data konverteres i MapInfo til WGS84. Til de enkelte elementer kan der tilknyttes attributdata, f.eks. PDF dokumenter i form af lokalplaner o.l. Desuden kan der i løsningen genereres JPG-filer, der afspejler det aktuelle billede og som brugeren kan fremsende til kommunen i forbindelse med forespørgsler o.l. Svendborg kommune har derved fået en løsning, der er enkel at arbejde med, billig, og som både anvender eksterne og interne datasæt. Diskussion Herefter var der en længere diskussion om fordele og ulemper med Open Source. Det må nok betegnes som lidt af en religionskrig, men vi må sige at de gratis produkter i dag presser de etablerede kommercielle leverandører. I Open Source er der nogle meget interessebetonede fora, der ofte hurtigt svarer på spørgsmål. Til gengæld er der ikke sikkerhed for produktet på længere sigt. Det bør være lige så let at publisere sine kortdata på internettet som at sætte et flueben ved de temaer som skal udgives. Hvordan får vi harmoniseret kartografien? F.eks. mellem amterne er der en problem med farver, symboler og temainddeling når disse skal vises sømløst sammen. Det arbejde er gået i stå pga. strukturreformen. Vi vil gerne her fra sekretariatet opfordre til, at medlemmerne bruger vores hjemmeside så aktivt som muligt. Vi ved selvfølgelig godt, at det også vil stille større krav til os om aktualitet i hjemmesidens indhold, men det vil vi så bestræbe os på at gøre så godt som muligt. Nu er en hjemmeside ikke altid lige let at finde rundt i, idet de anvendte nøgleord i banner og sidebar ikke altid af brugerne tolkes på samme måde som forfatteren har tænkt. Derfor vil vi prøve på at medtage en lille rubrik i vores blad som gør opmærksom på nye faciliteter på hjemmesiden. I denne måned er der i hvert fald to ting vi gerne vil nævne. Ny ortofotorapport På forsiden af hjemmesiden har du adgang til den endelige version af ortofotorapporten. Det nederste af forsiden ser således ud og du skal blot klikke på enten billede eller tekst for at få adgang til rapporten. Vejledning om ortofotos - Orto Endelig version (5,1 Mb) Vi overvejer pt. om vi skal bruge ressourcer på at sætte rapporten pænere op, men vi synes, at arbejdsgruppen har gjort et godt stykke arbejde allerede. Du kan Det er godt at vi nu kan lave en GIS-løsning uden selv at have data. Data kan nu blive liggende ude ved data-ejerne, som så selv kan sørge for at disse holdes ved lige. Kan man i dag arbejde direkte på WFS-datasæt? MapInfo svarer at se medlemmerne under arbejdsgrupper/ortofotogruppen. Ny huskeservice Vores tilmelding til huskeservice, som vi hidtil har administreret via yahoogroups, har været suspenderet et par måneder. Huskeservice indebærer, at du ved at opgive din adresse på enten en Øst- eller en Vestliste, evt. begge to, bliver holdt orienteret om de helt aktuelle møder i de to geografiske områder. I praksis betyder det, at vi fra sekretariatet nogle dage før et møde udsender en mail til alle på listen med en opfordring til at deltage samt nogle mødedetaljer, f.eks. den annonce, som tidligere har været bragt i bladet. Vi har nu på venstre sidebar på forsiden oprettet en ny side: INFO-netværk - mødeorientering Klik på den og du kommer ind på siden, hvor du kan til- eller afmelde dig på de to lister. Vi opfordrer til, at så mange som muligt gør brug af denne huskeservice. Den nye huskeservice har også den fordel, at vi undgår de annoncer, som tidligere fulgte med vores husk s, da vi ikke længere bruger en kommerciel, gratisservice, men bruger vores eget CMS-system. de kigger direkte ud i WFS-data via MapInfo. Man skal blot første gang udpege datakilderne. Er der et sikkerhedsmæssigt problem hvis eksterne brugere skal se organisationens egne data? Carsten Sandgaard 6 geoforum.dk 62 januar 2005

7 Ortofotos en dansk vejledning om ortofotos Referat af medlemsmøde i Århus af Anders Bo Andersen Mødet: Ortofotos en dansk vejledning om ortofotos var Arrangementsgruppe Vest s gentagelse af Østgruppens møde den 9. november, derfor henvises til referatet i geoforum.dk fra november 2004 med hensyn til indhold af programpunkterne. Indlægsholderne Peter Schack Madsen, Århus kommune, Claes Hviid, Fyns Amt og Søren Buch fra BlomInfo gentog indlæggene yderst engageret, og de 24 tilhørere fik derfor et godt indblik i vejledningens tilblivelse og indhold. Den afsluttende debat indeholdt flere emner, bl.a. drøftedes metoder til at løse problemer ved plotning af større datamængder. Et af løsningsforslagene var at plotte fra data på ECW-format, som i modsætning til JPG ikke udpakker data i hukommelsen, og at eksperimentere med af skifte fra brug af hukommelse i plotteren til brug af Pc ens hukommelse. Den gamle tommelfingerregel om manuel opsætning af en Windows pagefile 3x så stor som det aktuelle datasæt blev fremført i denne forbindelse. Der blev spurgt om hvor langt man er med brug af satellitfotos som grundlag for produktion af ortofotos. Et af svarene var, at den opløsning (f. eks. 62 cm/pixel) som p.t. er kommercielt tilgængelig, ikke anses for interessant til ret mange opgaver. Diskussionen om valg af fototidspunkt opstod også ved dette møde, og det blev f. eks. oplyst at amterne har glæde af både forårs- og sommerbilleder ved 3 registreringer. Også overgang til UTM/EUREF89 / Kp2000 blev berørt, men ingen af de tilstedeværende havde konkrete erfaringer med brug af ortofotos i disse kortprojektioner. Mødet blev afholdt i de lokaler på Grøndalsvej i Viby, som Århus kommunes Informatikafdeling for nyligt er flyttet ind i. Anders Bo Andersen HisKIS-konference: Natur, kultur og forvaltning historiske kort i praksis Comwell Roskilde 26. og 27. maj 2005 Deltagerantal max 170 Tilmelding senest 15. februar til Se detaljeret program på 1. DAG: Landskabskortlæ ægning 2. DAG: Vå dområder der samt Landskab og formidling geoforum.dk 62 januar

8 Kommunalreformen og miljødata Referat af Kirsten Elbo Det var en mørk og stormfuld aften.. da ca. 40 medlemmer var mødt op for at høre om fremtidsudsigterne for de offentlige miljødata i en tid på vej mod kommunalreformens ikrafttrædelse den 1/ Efter beslutning i bestyrelsen for Projekt Digital Forvaltning har KL, ARF, Den digitale Taskforce og Miljøministeriet nedsat en projektgruppe, som skal sørge for, at overgangen på miljøområdet går så godt som muligt. Projektgruppens vigtigste opgave er at sikre, at de nye myndigheder kan arbejde optimalt fra dag ét i Projektgruppen skal være med til at sørge for, at sags- og forvaltningsgrundlaget og sagsgange er på plads og kan fungere. Aftenens oplæg blev leveret af projektleder Helle Pilsgaard /underdirektør i Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning og følgende medlemmer af projektgruppen: Henrik Frost Christophersen og Kim Ingemann Christensen instationeret fra Miljøministeriets institutioner samt Emil Erichsen fra KL. Helle Pilsgaard indledte med at sige, at de havde glædet sig til at komme og holde oplæg for nogle engagerede lyttere. Derefter lagde hun ud med at gennemgå de overordnede rammer omkring projektet og projektgruppen. Hun fortalte oversigtsmæssigt om de ændringer der kommer til at ske i fordelingen af ansvaret for opgaverne, for derefter at gå videre med selve den overordnede organiseringen af hele kommunalreformarbejdet på miljøområdet. Projektgruppens opgave (se illustration) er at løfte projektet: Forvaltningsgrundlaget. Projektgruppen er sammensat af folk fra miljøministeriet institutioner, en repræsentant fra Taskforcen, en fra Amts Rådsforeningen og to fra KL. Visionen der ligger bag projektet: En effektiv, digital forvaltning på miljøområdet gennem: 1. Danmarks Miljøportal: En fælles portal med én indgang til alle relevante miljødata. 2. Digital sagsbehandling og digitale sagsgange på miljøområdet. Målsætning på kort sigt: En succesfuld implementering af kommunalreformen på miljøområdet miljødata og sagsgrundlag. De grundlæggende formål er at sikre et sikkert og korrekt forvaltningsgrundlag og lettere, hurtigere og mere ensartet sagsbehandling, en bedre datakvalitet og sammenhæng mellem eksisterende og fremtidige datasystemer, et lettere tværgående samarbejde imellem myndighederne og at borgere og virksomheder oplever sammenhængende ydelser på tværs af miljøområdet. Ved strukturreformen vil der på miljøområdet både ske en centralisering og en decentralisering, det skal sikres at de amtslige data ikke mistes og der bliver behov for at flere (stat, region og kommuner) kan få adgang til data pr. 1. januar Derfor er der senest i år behov for en plan for en IT-arkitektur for Danmarks Miljøportal og en vision for miljø-infrastrukturen. En lang række principper og forudsætninger skal gælde for visionen bl.a..: Miljødata og datamodeller er standardiserede i en sammenkoblet struktur ansvar for standarder er centralt placeret ansvar for kvalitet er defineret data er tilgængelige data skal kunne integreres i sagsbehandlingssystemerne, databaserne er tilgængelige via én indgang- Danmarks Miljøportal 8 geoforum.dk 62 januar 2005

9 Tidsplanen omfatter 5 faser fra nu til starten af 2007: Analysefasen (dec. 04 april 05): Kortlægning af systemer, databaser og rettigheder Strategifasen (marts 05 sept. 05): Hvordan skal det gøres, 1. udkast klar inden sommer Implementeringsfasen (sept. 05 medio 06) Overgangsfasenfasen (medio 06 dec. 06) Afslutningsfasen (efter januar 07) Henrik Frost Christophersen gik videre med de seks faglige foranalyser, som skal foretages nu i analysefasen og som skal dykke ned i virkeligheden. Formålet med de faglige analyser er at: Give grundlaget for udarbejdelse af en strategi for håndteringen af sager og data Klarlægge behovet for at fastsætte fælles datastandarder Klarlægge behovet for fælles ensartede løsninger på tværs af myndigheder Opgaven Foranalyserne på de enkelte fagområder skal med udgangspunkt i lovforslagene blandt andet afgøre: Hvilke sagstyper er knyttet til en opgave Hvem får ansvaret fremover Hvilke data og hvilke systemer bruger man Organisering skal i gang nu og skal ske på følgende måde: Foranalyserne for hver af de seks sagsområder organiseres med en ekspertfølgegruppe, hvor et medlem fra projektgruppen er formand. Gruppen vil desuden have deltagelse fra; - Miljøministeriets fagområde (administrativ styrelse og evt. forskningsinstitution), - KL, - en kommune, - ARF og - en eller to repræsentanter fra amternes IT-panel. Kim Ingemann Christensen præsenterede de 2 tværgående analyser, som skal samle op på de 6 foranalyser, være fremadrettede og som kommer til at forløbe over længere tid end foranalyserne. 1. Sager og journalsystemer: I Staten arkiver er der f.eks. 14 hylde-km sager, de skal sorteres, skal noget kasseres eller?? hvordan skal det gribes an? Sådan forestiller de sig indhold i den tværgående analyse - Sager og journalsystemer: A: En gennemgang af de relevante regler om opbevaring, aflevering, bevaring og kassation af sager med udgangspunkt i arkivloven B: En kortlægning af hvilke sagstyper, der findes i de enkelte amter, og hvor de skal være efter kommunalreformen C: En kortlægning af amternes sags- og journaliseringssystemer, af sagsgangene mellem myndighederne samt af integrationsmulighederne hos de modtagende systemer D: En kortlægning af hvordan sagsflytninger håndteres på andre sektorområder, samt af erfaringer med tidligere sagsflytninger E: En analyse af fordele og ulemper ved forskellige løsningsmodeller på kort og langt sigt 2. IT og data på miljøområdet: Vi skal ikke til at opfinde nye systemer, vi skal genbruge. Der skal arbejdes fremadrettet vi bruger det der er. Vi har det hele med (sikres gennem foranalyserne). Sådan forestiller de sig indhold i den tværgående analyse IT og data på miljøområdet: A: En gennemgang af de relevante regler om opbevaring, aflevering, bevaring og kassation af sager med udgangspunkt i arkivloven. B: En kortlægning af hvilke sagstyper, der findes i de enkelte amter, og hvor de skal være efter kommunalreformen C: En kortlægning af amternes sags- og journaliseringssystemer, af sagsgangene mellem myndighederne samt af integrationsmulighederne hos de modtagende systemer D: En kortlægning af hvordan sagsflytninger håndteres på andre sektorområder, samt af erfaringer med tidligere sagsflytninger E: En analyse af fordele og ulemper ved forskellige løsningsmodeller på kort og langt sigt Projektgruppen er opmærksomme på at der er forskelle mellem amterne, eksistensen af Amternes miljøportal og arealinfo, servicebaseret arkitektur, vigtigheden af data s registreringsgrundlag og at det kan blive nødvendigt med overgangsordninger. geoforum.dk 62 januar

10 Kommunalreformen og miljødata fortsat... Kim lagde vægt på at de tværgående analyser er en interaktiv proces, som projektgruppen ikke kan gennemføre alene der skal amtsfolk og andre eksperter til for at hjælpe til. Emil Erichsen fra KL fortalte om kommunernes refleksioner i forhold til projektet. KL synes at projektet er en god idé, da kommunerne får nye opgaver og medarbejdere og da cirka halvdelen af amternes digitale forvaltningsgrundlag skal overgå til kommunerne. KL mener også at: Det er godt at kommunerne er repræsenteret ved KL, således at det ikke kun er staten der bestemmer i projektet, men at KL primært fokuserer på de kortsigtede mål, hvor staten mere har fokus på de langsigtede mål. I kommunalreformen skal der fokuseres på opgaverne der kommer fra amterne, det er der udfordringerne ligger. Selv om der skal arbejdes med standarder, så skal der være plads til lokalt råderum i opgaveløsningen. De data der bruges, skal ejes af kommunerne, som ejendomsdata gør i dag og ikke som CPR eller miljøtilsynsdata. Der skal være åbenhed og adgang til egne data. Efter en kort pause, hvor vi fik læsket ganen, gik vi over til spørgsmål fra salen. Spørgelysten var stor og der var heldigvis tid til en lang debat mellem oplægsholderne og de tilhørende. Spørgsmålene spændte vidt, men der blev generelt udtrykt anerkendelse af det meget store analysearbejde, som kombineret med den stramme tidsplan, gør projektgruppens arbejdsbelastning overvældende i de næste 2 år. Der blev dog også spurgt ind til det realistiske i at overholde tidsplanen og i at gøre det udgiftsneutralt. Her svarede projektgruppen at tidsplanen skal overholdes, men at det så må indregnes i selve planlægningen, at nogle opgaver løses ad flere omgange, idet der ikke nødvendigvis bliver tid til at vælge den fulde opgaveløsning inden for den stramme tidsplan. Med hensyn til økonomien, så henviste Helle Pilsgaard til den helt friske melding fra regeringen om, at visse elementer i kommunalreformen kan komme til at koste penge, herunder hele IT og data-siden. Af andre emner som interesserede tilhørerne kan nævnes kvaliteten af data både nu og i fremtiden, behovet for metadata, hvordan deles amternes sagsmapper mellem de nye kommuner, kan sagernes geografiske repræsentation i amternes ESDH-systemer bibeholdes hos kommunerne, hvad skal der ske med de amtslige medarbejdere, hvad er fremtiden for Amternes Miljøportal, trækkes der ikke på erfaringerne fra den forrige kommunalreform samt ikke mindst at der er behov for standarder og om de kan gennemføres uden lovgivning. Alle de spørgsmål og kommentarer, der blev rejst, har forhåbentlig givet noget input til projektgruppens videre arbejde, idet mange af svarene først vil vise sig i løbet af de næste to år. Fra Geoforums side sluttede vi aftenen af med at love at projektet vil blive fulgt med interesse i de næste 2 år, og at vi gerne stiller os til rådighed som debatforum en eller flere gange i dette forløb, hvis projektgruppen kan se en idé i det. Til slut skal vi videregive opfordringen til at maile til projektgruppen, hvis der er forslag og indspark til projektet... Send gerne forslag mv. til os på: Se i øvrigt på: 10 geoforum.dk 62 januar 2005

11 Intergraph søger GIS medarbejdere Hos Intergraph oplever vi en stigende tilgang af nye opgaver. Derfor søger vi henholdsvis en erfaren projektleder og en yngre GIS konsulent til vores ledningsregistreringsgruppe. Gruppen leverer løsninger til GIS, ledningsregistrering samt styring af opgaver i marken (Mobil IT/GIS), til nordiske forsynings- og kommunikationsvirksomheder, baseret på GeoMedia, G/Technlogy og InService platformene. Erfaren Projektleder Stillingen: Som projektleder i Intergraphs ledningsregistreringsgruppe skal du sammen med firmaets internationale konsulenter løfte alle opgaverne i et systemudviklingslivsforløb; fra kravspecifikation over implementering, til vedligeholdelse af den færdige løsning hos kunden. Projekternes bemanding og varighed er skiftende; fra en enkelt person i en uge, til personer i et år. Du får derfor ansvar for både projektledelsen af større kundespecifikke løsninger, samt selvstændig gennemførelse af mindre konsulentopgaver. Du får ansvaret for at nedbryde, planlægge, estimere og risikovurdere opgaver og projekter, og for at gennemføre dem i overensstemmelse med Intergraphs projekt og kvalitetsstyringssystem. Du skal drive og motivere deltagerne i projekterne og være bindeledet mellem kunde og team. Du vil blive udfordret i alle projektets faser fra salg til levering og support. Der er tale om en meget bred og udadvendt rolle, som vil stille store krav til dine kompetencer inden for projektledelse, forretningssans og IT generelt. Kvalifikationer: Du har en uddannelse som ingeniør, landinspektør, datalog eller lignende med mange års erfaring indenfor IT og projektledelse og gerne inden for kort- og geodatabranchen. Du er både selvstændig og kan arbejde i teams. Du har lyst til nye udfordringer i en spændende global virksomhed, hvor tværfaglighed, fællesskab, høj faglighed og initiativ er afgørende for vores fælles fortsatte succes. Du må gerne opfylde eller have kendskab til flere af følgende punkter: Projektleder uddannet, gerne certificeret i henhold til PMI eller IPMA. Microsoft Project ekspert Oracle og gerne Oracle Spatial PL/SQL Visual Basic Kendskab til forsynings- eller kommunikationsbranchen Behersker engelsk i skrift og tale Vi tilbyder: Et spændende og udfordrende job i et uformelt miljø til en attraktiv løn med pension og bilordning. GIS Konsulent Stillingen: Som GIS konsulent vil du deltage i implementering og konfigurering af kundespecifikke løsninger samt i kundepræsentationer og support. Intergraph tilbyder en spændende og alsidig stilling, med rige muligheder for at udvikle nye innovative IT løsninger til vore kunder. Kvalifikationer: Du har en uddannelse som ingeniør, landinspektør, datalog eller lignende med nogle få års erhvervserfaring, gerne inden for kort- og geodatabranchen. Du må gerne opfylde eller have kendskab til flere af følgende punkter: Oracle og gerne Oracle Spatial PL/SQL Visual Basic HTML, ASP og/eller.net Behersker engelsk i skrift og tale Vi tilbyder: Et spændende og udviklende job i et uformelt miljø til en attraktiv løn med pensionsordning. Ansøgning: Send din ansøgning senest d. 28/2-05 vedlagt CV og eksamenspapirer til (gerne på engelsk). Yderligere oplysninger om stillingerne kan du få hos Jackie Sandgård på telefon Intergraph Danmark A/S, Hørkær 12A, 2730 Herlev, Intergraph er en af verdens førende leverandører af softwareløsninger til geografiske informationssystemer. Intergraph blev grundlagt i Huntsville, Alabama i 1969 og har siden starten fokuseret på grafisk og geografisk teknologi. I dag er Intergraph en moderne softwarevirksomhed med ansatte og repræsentation i 60 lande. Intergraph Danmark er et datterselskab der er ejet 100 % af Intergraph Corporation. Intergraph Danmark beskæftiger 17 medarbejdere og har siden 1984 solgt Intergraphs softwareprodukter i Danmark og tilbyder desuden konsulentbistand og uddannelse på Intergraphs platform. Yderligere oplysninger: geoforum.dk 62 januar

12 Læserbrev Om lettelser og fremtidssikring Leif Kahl Kristensen, mag.scient. I GeoForum 61(2004) 9 omtaler L.Bahl LKK-sagen. Den drejer sig om at begrunde fornuften i at flytte 6000 km, selvom man kunne nøjes med cm. Der skulle være brugt mange ressourcer på denne vanskelige opgave, men der er endnu ikke givet antydningen af en løsning. Nu har man åbenbart helt opgivet og betragter sagen som uddebatteret. Det er en rent faglig opgave og en smule skuffende, at den ikke findes interessant. Mere skuffende er det, at der nærmest gøres grin med min bemærkning om lettelser i det daglige arbejde. At undgå unødigt besvær for almindelige brugere burde i stedet tages helt alvorligt. Med få pennestrøg i definitionen af den specielt danske kortprojektion Kp2 000 kunne være opnået, at den højst ville afvige fra landskoordinatsystemet (S34) med bredden af en skovl. For ledningsejere og kommunale teknikere kunne dette i mange tilfælde spare en kompliceret omregning. Med en radikal flytning på 6000 km kræves derimod altid en computer for hånden. Øjensynligt holder ledningsejerne fast ved S34, så der bliver uundgåeligt et kommunikationsproblem. Selv for landinspektører ville der være lettelser. Med elektroniske distancemålere kan de i dag lave opmålinger i lokale koordinater med en nabonøjagtighed bedre end 5 mm/km. Referencenettet har i mange tilfælde ikke samme standard. For eksempel er der i Skagen en deformation på 18 mm/km. De to systemer kan derfor ikke tvangfrit passes sammen. Det viser behovet for en forbedring af referencenettet, men det må ikke forveksles med et behov for en ny kortprojektion. Bekendtgørelsen (1991, 38.6 ) taler da også om, at observationerne ikke må være korrigerede for koordinatsystemets eventuelle deformationer. Fikspunkterne bestemmer således kun nulpunkt og orienteringen af akserne i det lokale koordinatsystem. Mange vil måske finde det overraskende, men ved en omlægning kan man ikke bruge KMS s transformationsprocedurer! Disse vil i bedste fald fjerne de lokale deformationer i 2-km fikspunkterne, men deformationerne vil - med modsat fortegn - overføres til koordinaterne. Nøjagtigheden af de originale målinger bevares derfor kun ved først at multiplicere med forholdet mellem målestokkene i centret af området, og dernæst bestemme nulpunkt og akser ved forbedrede fikspunkter. Nu kræver lokale koordinater anvendelse af retnings- og afstandskorrektioner bestemt af kortprojektionen. Ved overgang til en ny projektion skal disse i princippet ændres. Graden af forskel mellem to kortprojektioner angives ved afstanden A mellem centrallinierne. For et område karakteriseret ved længden L, bliver forskellen mellem de lokale koordinater af størrelsesorden A-L2/R2 ( R = 6390 km ). Mellem UTM32 og S34/Sjælland er A = 170 km. En fejl på 1 cm i de lokale koordinater svarer til L = 1.5 km. For områder af større udstrækning end 1.5 km er det derfor nødvendigt at revidere retnings- og afstandskorrektionerne. Det kan gøre på 3 måder: 1) Ved en omregning med de originale målinger påført de nye retnings- og afstandskorrektioner, 2) ved en transformation punkt for punkt med et kompleks 2. grads polynomium matematisk bestemt ud fra de to kortprojektioner, eller - og det er langt det letteste - 3) ved at bruge den i Landinspektøren 42(2004) 41 foreslåede kortprojektion som et mellemtrin. Fordelen ved den sidste er, at målestok og retnings- og afstandskorrektioner er de samme som i S34 ( fordi A = 0 ). Flere af de ovennævnte skridt kunne således være undgået med denne arbejdsbesparende projektion. På tinglysningskontoret bliver det også besværligt, når samme skel bliver angivet i så forskellige systemer, at koordinaterne ikke bliver til at genkende. Her er det først og fremmest de gamle data, som har værdi, og de tinglyste dokumenter kan ikke ændres. Vedrørende højderne mener Klaus E. Schmidt ikke det er muligt at estimere dem til året Han taler imidlertid kun om nivellement og vandstandsmålinger. Disse bør imidlertid suppleres med geologiske og geofysiske data, hvorved man i vil få en bedre tilnærmelse til de faktiske forhold end med DVR90 modellen, som forudsætter, at landets vipning siden istiden standser år I svenske topografiske kort angives den årlige kote-ændring. Det samme må vel også være muligt i Danmark. Muligheden for fremtidige klimabetingede vandstigninger øger også behover for en fremskrivning af koterne. Alt andet lige vil lavere koter i Sønderjylland betyde højere diger, hvilket netop er, hvad der er behov for i betragtning af den yderligere risiko for klimabetingede havstigninger. Jeg er sikker på, at en lille arbejdsgruppe af uvildige fagfolk fra flere områder ville kunne nå frem til et mere langtidsholdbart højdesystem. DVR90 er allerede i dag 15 år forældet og kræver sikkert igen omlægning om år. Både i planen og i højden ville der samfundsmæssigt være store besparelser, hvis hensynet til almindelige brugere fik større prioritet. Leif Kahl Kristensen, mag.scient. 12 geoforum.dk 62 januar 2005

13 Kommentarer til læserbrev Lola Bahl, Referencenetområdet, Kort & Matrikelstyrelsen Peter Normann Hansen, Geoforum Bemærkninger fra KMS KMS direktør Jesper Jarmbæk har i brev af 5. januar 2005 på Miljøminister Connie Hedegaards vegne besvaret Leif Kahl Kristensens henvendelse: Jeg redegjorde i mit svar af 14. december 2004 (på en tidligere henvendelse til ministeren fra Leif Kahl Kristensen) for KMS faglige begrundelser for den valgte metode, som også støttes af alle relevante parter inden for området. Jeg håber, at diskussionen kan slutte hermed, da Miljøministeriet må fastholde, at der er fuld enighed om de nye referencesystemer og derfor ikke kan bidrage med yderligere om emnet. KMS har igennem flere år debatteret de nye referencesystemer med Leif Kahl Kristensen. En lang række af disse debatter kan findes i fagbladene. Med dette samt med direktørens svar til grund har jeg ikke yderligere at tilføje. Lola Bahl Geoforums bemærkninger Vi har nu bragt flere indlæg om vores referencenet fra Leif Kahl Kristensen flere gange suppleret med svar fra Kort & Matrikelstyrelsen, som vi her i Geoforum betragter som den ansvarlige myndighed på området samt der hvor ekspertisen er koncentreret. Vi har hermed stillet bladets spalter til rådighed for den faglige debat, som vi mener er en vigtig del af vores formål. Med henvisning til svaret fra Jesper Jarmbæk mener vi også, at denne debat nu kan betragtes som afsluttet. Peter Normann Hansen geoforum.dk 62 januar

14 Geoforums høringssvar til Ændring af BBR-lov mv. i forbindelse med kommunalreformen Erhvervs- og Boligstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Frederiksberg den 7. januar 2005 Lindevangs Allé 4 Postboks Frederiksberg Tlf.: Fax: CVR/SE: Giro: Vedr.: Høring over Forslag til lov om bygnings- og boligregistrering. Geoforum takker for modtagelsen af ovennævnte lovforslag til høring og har på basis af en drøftelse med en kreds af vore medlemmer følgende kommentarer. Adressen er en meget vigtig nøgle i det danske informationssamfund. I de sidste 35 år har adresserne i Danmark været forsynet med en nøgle, bestående af et trecifret kommunenummer, en firecifret vejkode, et trecifret husnummer og et eventuelt bogstav. Hvis boligen ligger i en etageejendom, kan der yderligere være angivet etage og dørbetegnelse. I forbindelse med strukturreformen, hvor flere danske kommuner sammenlægges, vil adressens nøgle blive berørt, idet der så vil optræde flere veje med samme vejnummer i de nye kommuner. Problemet med nøgler i databaser er, at de helst ikke må indeholde information, som kan blive ændret. Vejnavne duer ikke som nøgle, da vejnavne ofte ændres. I forslaget til ændring af BBR-loven erstattes kommuneinddelingen med postinddelingen for at få en entydig adresse. Men hvilken garanti er der, for at postnumrene ikke ændres. Post Danmark kan have ønsker om at ændre postdistrikterne på grund af rationalisering af postudbringningen, eller nye brevsorteringsmaskiner til automatisk aflæsning af postkoden, for slet ikke at tale om et salg af Post Danmark til et udenlandsk postfirma, der har erfaringer med helt andre måder at dele et land ind i postdistrikter på. Der findes også i dag eksempler på veje med flere postnumre (Hobrovej i Aalborg har fire hvoraf det ene ligger i Støvring kommune). Dette er forholdsvis nemt at administrere til daglig, men ved alarmopkald kan det være svært for en anmelder at huske postnummeret på den pågældende strækning. Så hvorfor ikke benytte de eksisterende adressenøgler som en unik nøgle? Nøglen vil så være en ren databasenøgle, og man skal ikke forsøge at afkode de enkelte cifre i nøglen for at finde oplysninger om kommune, vej eller husnummer. Nøglen vil i så fald skulle udbygges med et krydsreferenceregister, hvor man med adressenøglen som input kan aflæse det for tiden korrekte vejnavn, den for tiden aktuelle kommune, postdistriktet, det husnummer som for tiden hænger over indgangen, og de koordinater som adressen har i det for tiden gældende referencesystem. Hvis man sørger for at gemme dette register, vil man sikre de historiske data vedrørende adressen for fremtidige sundhedsundersøgelser og lignende videnskaber, som graver i vores fortid men frem for alt vil man have adressereferencer her og nu som indebærer en meget stor stabilitet. (Ex.: Sundhedssektoren har en enestående mulighed for at udnytte geografisk relaterede data, fordi vi i Danmark meget tidligt indførte CPR-nummeret. I folkeregisteret kan man følge det enkelte individs bosætning via adressen, og på denne måde knytte geografisk relaterede informationer til hvert enkelt individ igennem et livsforløb.) En anden fordel ved denne ændring af nøglen vil være, at det bliver en helt ren kommunal opgave at tildele adresser i fremtiden. Man vil blive helt uafhængig af Post Danmark og dermed også undgå det lidt specielle forhold, at selve BBR-loven ikke rummer mulighed for at lovgive endegyldigt om Post Danmarks forpligtelser men må henvise til Trafikministeriets koncessionsaftale med Post Danmark A/S, hvor kommunerne får en indsigelsesret over for ikke længer entydige identifikationer af vejnavne og adresser. Uanset ovenstående bemærkninger, finder Geoforum at det under alle omstændigheder er en meget god ide at pålægge økonomi- og erhvervsministeren at sikre, at der forefindes en nøjagtig stedfæstelse af postdistrikternes områdeafgrænsninger og helst i form af et geografisk kort. Med venlig hilsen Peter Normann Hansen Præsident Geoforum Danmark Vagn W. Laursen Sekretariatschef Geoforum Danmark 14 geoforum.dk 62 januar 2005

15 Geoforums arrangementer Øst Møde i Geoforum 1. februar 2005 om Metadata og GML - Hvordan er data skabt? - Hvilken standard er anvendt? - Hvornår er data sidst ajourført? Metadata giver svarene på disse spørgsmål. Metadata er og bliver mere og mere interessant. Kommunalreformen gør at der kommer øget fokus på hvordan der sker en overførsel af datasamlinger fra en aktør til en anden eller sammenlægning af to datasæt. Det er næsten umuligt at lave en overførsel eller sammenlægning uden at kende noget til metadata. En anden vigtig årsag til at fokusere på metadata er den stiger udbredelse og brugen af kommunernes GIS data, når mange data efterhånden ligger på de kommunale hjemmesider og med øget brug kommer et stigende behov for at kunne dokumentere data overfor borger, politikere og sagsbehandlere på rådhuset. Og endelig er det nærmest umuligt at vedligeholde GIS data på en konsistent måde uden brug af metadata. ISO er en international standard for registreringen af metadata. Med udgangspunkt i den har EKKO kommunerne udarbejdet en tilrettet standard, som giver en løsning på at komme i gang med at registrere metadata i flere niveauer. Hvis kommunen kun har brug for interne metadata, kan man starte med kun at registrere 3 forskellige typer metadata for hvert datasæt. Ønsker kommunen at opfylde den internationale ISO standard for metadata, skal der registreres 12 forskellige typer metadata og endelig, hvis man ønsker at beskrive sit datasæt fuldstændigt og lægge metadata i KMS geodatainfo.dk, skal man registrere ca forskellige typer metadata pr. datasæt. På aftens møde vil GIS koordinator Lennart Christoffersen fra Herlev Kommune fortælle om EK- KO s metadatastandard. Efterfølgende vil der være et konkret bud på hvordan metadata registreres ved Heine Thorsson fra LE34. /Herefter vil der være lidt info om GML/ EKKO-standard for geografiske metadata version 1.0 Hvidovre Kommune /meh Felt Type 1 Maks. Forekomster (Kardinalitet) Maskinelt dannet Data type Data domæne Forklaring Eksempel ISO CORE ISO reference IDENTIFIKATION 1 Ansvarlig organisation 1 Tekst Den organisation, der har fremstillet datasættet og/eller har ophavsretten Hvidovre Kommune Titel O 1 Tekst Datasættets titel. Vejmidte O F MD_Metadata > MD_Identification.citation > CI_Citation. citedresonsibleparty. organisationname MD_Metadata > MD_Identification.citation > CI_Citation.title Metadata filidentifikation 1 X Tekst Nøgle i databasen 116 F MD_Metadata. fileidentifier OVERSIGT 1 Sammenfatning O 1 Tekst Sprog E 1 X Liste ISO Formål 1 Tekst Kort beskrivelse af datasættets indhold. Sprog anvendt i datasættes tekstfelter. Formål med oprettelse af datasættet. Digitalt tema i det digitale tekniske kort, i målestokforhold svarende til 1:1000. Temaet viser oplysninger om vejmidtens stedfæstelse, vejkode og vejnavn. Dansk Vejtemaet har til formål at vise vejenes geografiske placering. O O MD_Metadata > MD_Identification.abstract MD_Metadata > MD_DataIdentification. language geoforum.dk 62 januar O = Obligatorisk felt E = Felt skal udfyldes ved datasæt, som skal være ISO CORE kompatibel. 15 1

16 Geoforums arrangementer fortsat... Øst Ejendomsregistreringsprojekter i Sydamerika, Østeuropa og Afrika Danske firmaer og privat personer har siden begyndelsen af 1990 erne været involveret i mange ejendomsregistreringsprojekter i Sydamerika, Østeuropa og Afrika. Der er opbygget en faglig ekspertise og aftens foredrag vil repræsenterer bredden i dette arbejde. Tilhørerne inviteres til en spændende aften hvor I bl.a. tages på en eksotisk rejse gennem Sydamerikas, Østeuropas og Afrikas bureaukratier. Bureaukratier, der alle mere eller mindre halvhjertet ønsker en sikring af ejendomsretten. Aften vil blive delt mellem tre foredragsholdere. Karin Haldrup fortæller om at arbejde Ude på overdrevet : baggrunden for og karakteren af ejendomsregistreringsprojekter i internationalt udbud i Latinamerika den generelle struktur af projekterne: Opgaver, processer, organisering og ansvar/risici arbejde med myndighederne og om det praktisk arbejde i marken papirtigre og andre truende farer samt jordpolitik og projekternes sammenhæng med andre samfunds reformer. Den anden foredragsholder, Peter Lindbo Larsen, fortæller om Udfordringer ved at gennemføre ejendomsregistrering i Østeuropa : erfaringer som konsulent på ejendomsregistreringsprojekter i Rumænien, Bulgarien og Lithauen forskellige tekniske og organisatoriske principper, der ligger til grund for ejendomsregistreringen projekternes indhold, finansiering og forankring eksempler på praktiske udfordringer med omskiftelige dagsordner. Den sidste foredragsholder, Søren Fauerholm Christensen, vil give sit forslag til et Innovativt ejendomsregistreringssystem for Namibia : om baggrunden og udviklingen af the Flexible Land Registration System dagligdagen i slummen og den forskel planlægning, opmåling og registrering kan gøre i de usle omgivelser udfordringer fra etablerede professioner som vil uddø hvis de ikke fornyer. 16 geoforum.dk 62 januar 2005

17 Geoforums arrangementer fortsat... Vest Hvorfor er det svært at vedligeholde og bruge geodata i organisationen? Ind med kortene I samme ånd som januar måneds arrangement Hvorfor er det svært at publicere geodata på internettet? kommer her fortsættelsen til arrangementet! Vi har arbejdet med GIS i mange år, så det burde efterhånden være enkelt at integrere data i organisationen! Mange kommuner bliver større i forbindelse med strukturreformen. Det betyder at flere mennesker skal vedligeholde de samme geodata. Den lille overskuelige afdeling, hvor man kan råbe hen over skrivebordet, når man opdaterer en fil, vil mange steder forsvinde. I nogle tilfælde vil de samme faggrupper og dermed ajourføringsrutiner være fordelt på flere forskellige adresser. Hvordan håndterer vi den si tu a tion? Kan den håndteres administrativt eller må vi tage teknologien til hjælp? Når flere personer ajourfører de samme data, bliver data 100% dynamiske. Hvordan sikres det, at det altid er de nyeste data, der bruges i sagsbehandlingen? Hvordan får sagsbehandleren informationer om igangværende sager? Hvordan skelnes mellem de data, der kun skal være tilgængelige i sagsbehandlingen og de data, der skal distribueres eller offentliggøres på internettet? Hvorfor skal det være så dyrt at købe flerbrugerdatabaser og -systemer, der kan håndtere geografisk information? Vi har fået 3 forskellige GIS-leverandører til at holde foredrag om hver deres måder og idéer til at håndtere disse problemer på. De 3 foredragsholdere er: Michael Israelson, Intergraph Danmark Niels Gundtoft, Geodata Danmark Heine Torsson, LE34 Mødet afholdes onsdag den 16. marts 2005 kl. 14 til 16:30 i Auditoriet på Kolding Kommune Teknisk Forvaltning Nytorv Kolding Tilmelding er påkrævet og kan ske på geoforum.dk 62 januar

18 Kongresser og møder 2005 DATO TITEL OG STED marts Intergraph Brugerkonference på hotel Munkebjerg i Vejle marts The First International Symposium on Geo-information for Disaster Management, Delft, Holland, april»from Pharaohs to Geoinformatics«, 8th International Conference on The Global Spatial Data Infrastructure (GSDI-8) and the FIG Working Week 2005, Semiramis Intercontinental, Cairo, Egypt, maj Natur, kultur og forvaltning historiske kort i praksis på hotel Comwell Roskilde, HisKIS Historisk-kartografisk netværk, se juni Scangis 05 The 10th Scandinavian Research Conference on geographical information science Stockholm, Sweden, se: juli International Cartographic Conference»Mapping approaches into a changing world«, A Coruña, Spanien, september ISGI International Symposium on Generalization of Information, Berlin, se: september GI Norden Conference 2005, Reykjavik, Island, oktober DDH-data afholder sin årlige brugerkonference 2005 på Hotel Munkebjerg. Se For detaljerede programmer vedrørende ISPRS arrangementer, se: 18 geoforum.dk 62 januar 2005

19 Geoforums Mødekalender DATO STED TITEL 2005 Tirsdag 11. januar København Kommunalreformen og miljødata Torsdag 13. januar Jylland/Fyn Publicering af GIS-data på www. Tirsdag 1. februar København Metadata og GML Tirsdag 1. marts København Matrikulære projekter i Sydamerika, Østeuropa og Afrika Onsdag 16. marts Jylland/Fyn Vedligehold og brug af geodata i organisationen Tirsdag 5. april København Titel endnu ikke fastlagt Onsdag 27. april Generalforsamling Tirsdag 10. maj København Titel endnu ikke fastlagt Tirsdag 7. juni København Titel endnu ikke fastlagt november Kolding Danske Kortdage 2005 Møder i København afholdes, hvor intet andet er anført, kl hos: Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej København NV Møder i Vest afholdes, hvor intet andet er anført, kl hos: Naturgas Midt-Nord I/S Vognmagervej Viborg Bliv automatisk orienteret om møder og arrangementer i Geoforums Mødekalender... lige før det sker! Se den nye huskeservice på hjemmesiden: mødeorientering geoforum.dk 62 januar

20 Geoforum Danmark Lindevangs Allé 4 Postboks Frederiksberg Metadata og GML Tirsdag den 1. februar, Kl Kort & Matrikelstyrelsen Mere info side 15 Rentemestervej København NV Matrikulære projekter i Sydamerika, Østeuropa og Afrika Tirsdag den 1. marts, kl Kort & Matrikelstyrelsen Mere info side 16 Rentemestervej København NV Vedligehold og brug af geodata i organisationen Onsdag den 16. marts Mere info side 17 Kolding Kommune Nytorv Kolding Generalforsamling Onsdag den 27. april

geoforum.dk HUSK! Tilmelding til Kortdage mødestedet for geografisk information september 2007 Lederen: EC GI & GIS Workshop til Danmark side 3

geoforum.dk HUSK! Tilmelding til Kortdage mødestedet for geografisk information september 2007 Lederen: EC GI & GIS Workshop til Danmark side 3 HUSK! Tilmelding til Kortdage 87 september 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Lederen: EC GI & GIS Workshop til Danmark side 3 Helt nyt kursus i kartografi side 6 Tak til Jordbrugsakademikerne

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF)

Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. november 2013 Henrik Friis Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF) Version 1.3 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bips forandres for altid leder bips nyt 2 : 13 2 Lars Coling, formand

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne 1 10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne KL Økonomisk Sekretariat Weidekampsgade 10 DK-2300 København S Telefon: 33 70 33 70 2 Indholdsfortegnelse Bedre og billigere administration

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Videnregnskaber den nye guideline

Videnregnskaber den nye guideline Videnregnskaber den nye guideline Videnregnskaber den nye guideline Publikationen udleveres gratis så længe lager haves ved henvendelse til: Damark.dk s - Netboghandel IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade

Læs mere

Socialt ansvar der betaler sig

Socialt ansvar der betaler sig Socialt ansvar der betaler sig Obtec A/S: Historien om Sydfyns første sideproduktion med job på særlige vilkår SJOV & ALVOR OBTEC SOM MODEL FOR VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Projektet Obtec som model

Læs mere

Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR DET DIGITALE RÅD 8. RAPPORT januar 2014 1 FORORD... 1 INDLEDNING... 3 2. UFORLØST PRODUKTIVITETSPOTENTIALE I DEN

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010 Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG INDHOLD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10 gange årligt. Oplag:

Læs mere

KOMMUNE- SAMMENLÆGNING OG BIBLIOTEKS- UDVIKLING PÅ BORNHOLM

KOMMUNE- SAMMENLÆGNING OG BIBLIOTEKS- UDVIKLING PÅ BORNHOLM AF LEA WOLFFBRANDT NIELS LARSEN OG JON MADSEN BORNHOLMS BIBLIOTEKER KOMMUNE- SAMMENLÆGNING OG BIBLIOTEKS- UDVIKLING PÅ BORNHOLM RAPPORT TIL BIBLIOTEKARFORBUNDETS UDVIKLINGSPULJE Forbundet for informationsspecialister

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland et bedre bips indhold leder bips nyt 2 : 14 2 Lars Coling,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere