Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten. Januar 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten. Januar 2017"

Transkript

1 Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Januar 2017

2 Indhold 0 Indledning Baggrund Formål Målgruppe Opbygningen af vejledningen Datagrundlag Systemunderstøttelse Udgiftsudviklingen for ministerområdet som helhed Delloft for driftsudgifter Opfølgning på prognoseafvigelser og prognoseændringer Opfølgning på bevillings- og udgiftsudviklingen Delloft for indkomstoverførsler Opfølgning på prognoseafvigelser og prognoseændringer Opfølgning på midlertidige og permanente afvigelser Uden for loft Opfølgning på anlægsrammen Opfølgning på de ledighedsrelaterede udgifter Bevillings- og udgiftsopfølgning for øvrige udgifter uden for loft Bilag Delloft for driftsudgifter Delloft for indkomstoverførsler

3 0 Indledning 0.1 Baggrund Denne vejledning indeholder særskilte retningslinjer for ministeriernes udgiftsopfølgning 4. Vejledningen konkretiserer kravet om efterfølgende udgiftskontrol i budgetloven og kobler det sammen med reglerne om budget- og regnskabsopfølgning, jf. Cirkulære om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning. 0.2 Formål Kravet om, at ministerierne skal aflevere en fjerde udgiftsopfølgning følger af det skærpede fokus på, at ministerierne løbende udarbejder retvisende prognoser for årets forbrug. Udgiftsopfølgning 4 har derfor følgende to formål: At følge op på finansårets bevilling i alt og det faktiske regnskab for året. At følge op på 4. kvartal samt udviklingen i prognoseafvigelser og prognoseændringer i løbet af året. Udgiftsopfølgningen omfatter udgiftsudviklingen på ministerområdet som helhed ved opfølgninger på bevillinger under de to dellofter for hhv. driftsudgifter og indkomstoverførsler samt udgifter uden for loft. Hvis det vurderes, at udgiftsopfølgning 4 inklusiv ministerområdets årsrapporter svarer til behovene i koncernopfølgningen, kan de anvendes som erstatning for koncernopfølgningen for 4. kvartal. 0.3 Målgruppe Vejledningen er henvendt til medarbejdere i departementer og institutioner, som er ansvarlige for at udarbejde bidrag til de kvartalsvise udgiftsopfølgninger. 0.4 Opbygningen af vejledningen Vejledningens kapitel 1-5 udgør en skabelon for den udgiftsopfølgning 4, som ministerierne skal aflevere til Finansministeriet. Strukturen i vejledningen svarer således til strukturen i ministeriernes bidrag til udgiftsopfølgningen. Vejledningens kapitel 1-4 er en kommenteret skabelon, mens kapitel 5 er et tilhørende bilag. Alle ministerområder er omfattet af kapitel 1-2 samt kapitel 5. Derimod vil det ikke være alle ministerområder, der er omfattet af kapitel 3 (delloft for indkomstoverførelser) og kapitel 4 (udgifter uden for loft). Hvert kapitel indeholder en række tabeller, figurer og kommentarbokse, som ligeledes indgår i skabelonen til ministeriernes bidrag til udgiftsopfølgningen. I vejledningen er de enkelte tabeller og figurers indhold først forklaret, og efterfølgende er der udarbejdet et eksempel på en udfyldt tabel/figur

4 0.5 Datagrundlag Udgiftsopfølgning 4 tager udgangspunkt i de endelige regnskabstal for året, dvs. de regnskabstal, som er tilgængelige efter efterposteringsperioden (periode 13,2). Udgiftsopfølgning 4 skal således afspejle det endeligt bogførte regnskab. 0.6 Systemunderstøttelse Store dele af udgiftsopfølgningskonceptet er systemunderstøttet, og de manuelle indtastninger er forsøgt begrænset til et minimum. De tabeller, der kan trækkes af SKS, fremgår af en standardmappe i Dynamisk rapportering og er navngivet 4. udgiftsopfølgning. Det er i alle tabeller i denne vejledning angivet, om tabellen skal trækkes fra SKS, eller om skabelonen i vejledningen skal anvendes. Ligesom det for hver tabel er angivet, hvorvidt tabellen skal udfyldes manuelt, delvis manuelt eller genereres automatisk fra SKS

5 1 Udgiftsudviklingen for ministerområdet som helhed I dette afsnit anvendes tabel 1 i SKS samt skabelonen i afsnittet. I kapitel 1 foretages en opfølgning på udgiftsudviklingen på ministerområdet som helhed. Dette gøres med udgangspunkt i tabel 1, der sammenholder finansårets bevilling i alt og det endelige regnskab for året for de to dellofter og udgifter uden for loft. Tabellen giver således et samlet overblik over alle ministerområdets udgifter. Tabel 1: Samlet bevillings- og udgiftsopfølgning (Trækkes fra SKS delvis manuel udfyldelse) Mio kr. FL Indbudgetteret nettoforbrug af videreførsler Bevilling TB Finansårets bevilling i alt Regnskab for året Difference ml. finansårets bevilling i alt og regnskabet I alt Delloft for driftsudgifter Delloft for indkomstoverførsler Uden for loft heraf anlægsbudget heraf ledighedsrelaterede udgifter heraf øvrige udgifter Anm.: Dispensationer til nettoforbrug af videreførsler skal ikke indarbejdes i tabel 1, idet regnskabet skal sammenholdes med finansårets bevilling i alt, som er ekskl. eventuelle dispensationer. I stedet redegøres for evt. dispensationer (dvs. tilladelser til at overskride finansårets bevilling i alt) i kommentarboksen nedenfor. Anm.: Et positivt differencetal indikerer, at regnskabet for hele året indeholder et merforbrug i forhold til finansårets bevilling i alt, mens et negativt tal indikerer et mindreforbrug. I kommentarboks 1 redegøres kort for udgiftsudviklingen på ministerområdet. I relation til de loftsbelagte udgifter på ministerområdet angives de væsentligste årsager til afvigelsen mellem finansårets bevilling i alt og det endelige regnskab. Derudover foretages en kort opfølgning på udgiftsudviklingen i relation til de ikke-loftsbelagte udgifter. Det skal herunder fremgå, hvis der er sket større ændringer i udgiftsniveauet siden forrige udgiftsopfølgning. Kommentarboks 1: Samlet bevillings- og udgiftsopfølgning (Skabelon manuel udfyldelse) - 5 -

6 2 Delloft for driftsudgifter Kapitel 2 omhandler udgiftsudviklingen for bevillinger, der ligger inden for det statslige delloft for driftsudgifter samt er omfattet af reglerne for disponering og udgiftsopfølgning som beskrevet i Budgetvejledningen stk Delloftet for driftsudgifter svarer til ministeriets bevillinger på driftsramme 1, 2 og 3 samt budgetteringsramme 1, 2 og 4. Udgiftsopfølgningen for delloftet for driftsudgifter indeholder følgende punkter: Opfølgning på prognoseændringer og prognoseafvigelser. Opfølgning på bevillings- og udgiftsudviklingen. I bilag 1 (tabel B1) vedlægges en supplerende oversigt for delloftet for driftsudgifter, der viser afvigelsen mellem finansårets bevilling i alt og regnskabet fordelt på de tre bevillingskategorier, hvortil der er knyttet forskellige disponeringsregler. I bilag 1 (tabel B2) vedlægges endvidere en oversigt over nettoforbruget af videreførsler på hovedkontoniveau. 2.1 Opfølgning på prognoseafvigelser og prognoseændringer I dette afsnit anvendes figur 1, 2 og 3 i SKS samt skabelonen i afsnittet. I afsnit 2.1 følges der op på prognoseafvigelser og prognoseændringer i løbet af året for bevillinger under delloftet for driftsudgifter. Dette gøres med udgangspunkt i figur 1, 2 og 3, som giver et samlet overblik over, hvordan ministeriets prognoser og regnskabet har udviklet sig i forhold til hinanden i løbet af året. Figur 1 viser finansårets bevilling i alt og prognoserne for årets resultat ved hver udgiftsopfølgning. Figur 2 viser hhv. de bagudrettede og fremadrettede prognoseafvigelser ved hver udgiftsopfølgning, mens figur 3 viser nettojusteringerne af prognosen for hele årets forbrug ved hver udgiftsopfølgning. Bemærk, at prognoseændringen i alt (dvs. summen af de orange søjler i figur 3) er lig med den samlede afvigelse mellem grundbudgettet og regnskabet for året

7 Figur 1: Bevillings- og udgiftsopfølgning for delloftet som helhed (Trækkes fra SKS automatisk udfyldelse) [Manuel udfyldelse] Differencen mellem finansårets bevilling i alt og regnskabet på [-170 mio. kr.] består af: Tilført TB på [20] mio. kr. ift. finanslovsbevillingen i alt og [0] mio. kr. i forhold til forrige udgiftsopfølgning Grundbudget Prognose 1 for årets resultat Prognoser (mio. kr.) Prognose 2 for årets resultat Prognose 3 for årets resultat Finansårets bevilling i alt (mio. kr.) Regnskab for året Ændret prognose på [-150] mio. kr. ift. grundbudgettet og [-30 mio. kr.] i forhold til forrige udgiftsopfølgning. Figur 2: Prognoseafvigelser ved hver udgiftsopfølgning (mio. kr.) (Trækkes fra SKS automatisk udfyldelse) Figur 3: Prognoseændring ved hver udgiftsopfølgning (mio. kr.) (Trækkes fra SKS automatisk udfyldelse) UO1 UO2 UO3 UO4 Bagudrettede afvigelser Fremadrettede afvigelser UO1 UO2 UO3 UO4 Prognose ændring i alt Anm.: I 4. kvartal følges der op på forskellen mellem forrige prognose og regnskabet. I kommentarboks 2 redegøres der kort for den forventede og faktiske udgiftsudvikling under delloftet for driftsudgifter, herunder om regnskabet afviger væsentligt fra prognosen ved forrige udgiftsopfølgning. I redegørelsen sammenholdes de bagudrettede og fremadrettede afvigelser ved hver udgiftsopfølgning med de løbende nettojusteringer af prognosen for hele årets forbrug. Derudover sammenholdes de løbende nettojusteringer af prognosen med det endelige regnskab for hele året ved udgiftsopfølgning 4. Redegørelsen skal indeholde en kort opfølgning på årsagen til den bagudrettede afvigelse ved udgiftsopfølgning 4. Kommentarboks 2: Opfølgning på ministeriets prognosepræcision (Skabelon - udfyldes manuelt) - 7 -

8 2.2 Opfølgning på bevillings- og udgiftsudviklingen I dette afsnit anvendes tabel 2 i SKS samt skabelonen i afsnittet. Tabel 2 viser bevillings- og udgiftsudviklingen i løbet af året for samtlige hovedkonti under delloftet for driftsudgifter. I kommentarboks 3 gives de væsentligste forklaringer på den samlede forskel mellem bevilling og regnskab for året på ministerområdet. Tabel 2: Bevillings- og udgiftsopfølgning per hovedkonti (Trækkes fra SKS) Mio. kr. Finansårets bevilling i alt Grundbudget Prognose ved UO1 Prognose ved UO2 Prognose ved UO3 Regnskab for året Difference mellem finansårets bevilling og regnskab for året K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7=K6-K1 Delloft for driftsudgifter i alt XX Departement XX Styrelse A XX Styrelse B XX Styrelse C XX Styrelse D XX Styrelse E XX Pulje F XX Ordning G XX Styrelse H XX Styrelse I Kommentarboks 3: Forklaringer på væsentligste afvigelser mellem finansårets bevilling og regnskab for året (manuel udfyldelse) - 8 -

9 3 Delloft for indkomstoverførsler Bemærk: Dette kapitel er kun relevant for de ministerområder, der har bevillinger under delloftet for indkomstoverførsler. Kapitel 3 omhandler udgiftsudviklingen for bevillinger, der ligger inden for det statslige delloft for indkomstoverførsler. Delloftet for indkomstoverførsler svarer til ministeriets bevillinger på budgetteringsramme 3. Den efterfølgende udgiftskontrol er ligesom den forudgående udgiftskontrol rettet mod at afklare, om eventuelle udgiftsændringer på bevillinger under delloftet er af midlertidig eller permanent karakter. Derudover er der ved udgiftsopfølgning 4 et særligt fokus på eventuelle ændringer i skønnet for de permanente udgiftsændringer siden indgåelsen af det nye års (f-årets) finanslov. Udgiftsopfølgningen for delloftet for indkomstoverførsler indeholder følgende punkter: Opfølgning på prognoseafvigelser og prognoseændringer. Opfølgning på midlertidige og permanente udgiftsændringer. 3.1 Opfølgning på prognoseafvigelser og prognoseændringer I dette afsnit anvendes figur 4 i SKS samt skabelonen i afsnittet. I afsnit 3.1 følges der op på prognoseafvigelser og prognoseændringer i løbet af året. Dette gøres med udgangspunkt i figur 4, der svarer til figur 3 under delloftet for driftsudgifter. Figuren illustrerer således de nettojusteringer af prognosen, som ministeriet har foretaget ved hver udgiftsopfølgning. Bemærk, at prognoseændringen i alt svarer til den samlede afvigelse mellem grundbudgettet og regnskabet for året. Figur 4: Prognoseændring ved hver udgiftsopfølgning (mio. kr.) (Trækkes fra SKS automatisk udfyldelse) 200 Figur 5: Prognoseændring ved hver udgiftsopfølgning (mio. kr.) (Trækkes fra SKS automatisk udfyldelse) Hvis relevant kan der indsættes figur, som illustrerer de tilsvarende nettojusteringer af prognosen for de samlede offentlige udgifter. -50 UO1 UO2 UO3 UO4 Prognose ændring i alt Anm. Figuren skal vise nettojusteringer af prognosen for de statslige udgifter

10 I kommentarboks 4 redegøres der for den forventede og faktiske udgiftsudvikling under delloftet for indkomstoverførsler, herunder om regnskabet afviger væsentligt fra prognosen ved forrige udgiftsopfølgning. I redegørelsen sammenholdes de løbende justeringer af prognosen for hele årets forbrug med det endelige regnskab for året. Kommentarboks 4: Opfølgning på ministeriets prognosepræcision (Skabelon - udfyldes manuelt) 3.2 Opfølgning på midlertidige og permanente afvigelser I dette afsnit anvendes tabel 3 og 4 i SKS samt skabelonen i afsnittet. I afsnit 3.2 følges der op på karakteren af de underliggende afvigelser under delloftet for indkomstoverførsler. Dette gøres med udgangspunkt i tabel 3, der angiver, hvor stor en andel af den samlede afvigelse mellem bevilling og regnskab, der skyldes henholdsvis permanente og midlertidige udgiftsændringer, og tabel 4, der sammenholder det aktuelle skøn for de permanente udgiftsændringer med skønnet ved udgiftsopfølgning 3. Opfølgningen i tabel 4 skal give et indledende billede af, om der også kan forventes permanente afvigelser forbundet med det nye års (f-årets) budgettering. Udviklingen i skønnet for de permanente udgiftsændringer siden forrige udgiftsopfølgning i forlængelse af ændringsforslagene er således en umiddelbar indikator på, om forudsætningerne for det nye års finanslovsbudgettering er retvisende. Tabel 3: Opfølgning på midlertidige og permanente afvigelser (Trækkes fra SKS - delvis manuel udfyldelse) Mio. kr. Statslige udgifter Samlede offentlige udgifter Finanslovsbevilling Regnskabet for året Afvigelse ved den aktuelle udgiftsopfølgning heraf permanente udgiftsændringer heraf midlertidige udgiftsændringer Tabel 4: Opfølgning på udviklingen i permanente afvigelser (Skabelon - udfyldes manuelt) Mio. kr. Statslige udgifter Samlede offentlige udgifter Permanente udgiftsændringer ved UO Permanente udgiftsændringer ved UO Udvikling siden forrige udgiftsopfølgning

11 I bilag 1 (tabel B3) vedlægges en supplerende redegørelse for den samlede afvigelse mellem grundbudgettet og regnskabet for året. Der følges op på de underliggende afvigelsers størrelse, hvorvidt de er af midlertidig eller permanent karakter samt årsagerne til afvigelserne. Der skal følges op på de samlede offentlige udgifter. I kommentarboks 5 redegøres der kort for udviklingen i skønnet for de permanente udgiftsændringer siden forrige udgiftsopfølgning, herunder hvilke hovedkonti (eller underkonti), udviklingen primært knytter sig til. Derudover foretages en umiddelbar vurdering af konsekvenserne fsva. det nye års (f-årets) finanslovsbudgettering. Kommentarboks 5: Opfølgning på permanente udgiftsændringer (Skabelon - udfyldes manuelt)

12 4 Uden for loft Kapitel 4 omhandler udviklingen i ikke-loftsbelagte udgifter. I kapitlet foretages en opfølgning på følgende udgifter: Anlægsrammen. Ledighedsrelaterede udgifter. Øvrige udgifter uden for loft. 4.1 Opfølgning på anlægsrammen I dette afsnit anvendes tabel 5 i SKS samt skabelonen i afsnittet. I afsnit 4.1 foretages en opfølgning på udgifter under anlægsrammen. Afsnit 4.1 er således kun relevant for ministerområder med en anlægsramme. I dette afsnit sammenholdes regnskabet med finansårets bevilling i alt. Dette gøres med udgangspunkt i tabel 5, der viser differencen mellem finansårets bevilling i alt og regnskab for året for samtlige hovedkonti på anlægsrammen. Tabel 5: Udgiftsudvikling per hovedkonto for anlægsbudgettet (Trækkes i SKS automatisk udfyldelse) (mio. kr.) Finansårets bevilling i alt Grundbudget Prognose ved UO3 Regnskab for året Samlet forskel ml. finansårets bevilling i alt og regnskab for året K1 K2 K3 K4 K5=K4-K1 Anlægsbudgettet i alt XX Anlægsbevilling A XX Anlægsbevilling B XX Anlægsbevilling C XX Anlægsbevilling D I kommentarboks 6 redegøres der kort for den forventede og den faktiske udvikling for udgifter på anlægsrammen, herunder de væsentligste forklaringer på differencen mellem de faktiske udgifter og finansårets bevilling i alt. Kommentarboks 6: Forklaring på væsentlige afvigelser for anlægsbudgettet (Skabelon - udfyldes manuelt)

13 4.2 Opfølgning på de ledighedsrelaterede udgifter I dette afsnit anvendes tabel 6 i SKS samt skabelonen i afsnittet. I afsnit 4.2 følges der op på den forventede udgiftsudvikling for de ledighedsrelaterede udgifter. Afsnit 4.2 er således kun relevant for ministerområder med ledighedsrelaterede udgifter. De ledighedsrelaterede udgifter svarer til overførselsramme 3. I tabel 6 opgøres ændringer ved udgiftsudviklingen for de statslige udgifter på hovedkontoniveau. I tabellen indgår desuden regnskabet for året. Tabel 6: Udgiftsudvikling per hovedkonto for ledighedsrelaterede udgifter (de statslige udgifter) (kan specificeres på underkontoniveau) (Trækkes fra SKS automatisk udfyldelse) (mio. kr.) Finansårets bevilling i alt Ændring ved UO1 Ændring ved UO2 Ændring ved UO3 Ændring ved UO4 Regnskab for året Ledighedsrelaterede udgifter i alt XX Overførsel A XX Overførsel B XX Overførsel C I kommentarboks 7 redegøres der kort for den forventede og den faktiske udvikling for ledighedsrelaterede udgifter, herunder de væsentligste forklaringer på differencen mellem de faktiske udgifter og finansårets bevilling i alt. Kommentarboks 7: Forklaring på væsentlige afvigelser for de ledighedsrelaterede udgifter (Skabelon - udfyldes manuelt) 4.3 Bevillings- og udgiftsopfølgning for øvrige udgifter uden for loft I dette afsnit anvendes tabel 7 i SKS samt skabelonen i afsnittet. I afsnit 4.3 følges der op på den forventede udgiftsudvikling for øvrige udgifter uden for loft. Afsnit 4.3 er således kun relevant for ministerområder med øvrige udgifter uden for loft. Øvrige udgifter uden for loft svarer til overførselsramme 1 og 2. I afsnittet sammenholdes regnskabet med finansårets bevilling i alt. Dette gøres med udgangspunkt i tabel 7, der viser differencen mellem finansårets bevilling i alt og regnskab for året for samtlige hovedkonti for øvrige udgifter uden for loft

14 Tabel 7: Udgiftsudvikling per hovedkonto for øvrige udgifter uden for loft (Trækkes fra SKS automatisk udfyldelse) (mio. kr.) Finansårets bevilling i alt Grundbudget Prognose ved UO3 Regnskab for året Samlet forskel ml. finansårets bevilling i alt og regnskab for året K1 K2 K3 K4 K5=K4-K1 Øvrige udgifter uden for loft i alt XX Bevilling A XX Bevilling B I kommentarboks 8 redegøres der kort for den forventede og den faktiske udvikling for øvrige udgifter uden for loft, herunder de væsentligste forklaringer på differencen mellem de faktiske udgifter og finansårets bevilling i alt. Kommentarboks 8: Forklaring på væsentlige afvigelser for øvrige udgifter uden for loft (Skabelon - udfyldes manuelt)

15 5 Bilag Delloft for driftsudgifter Af bilagstabel B1 fremgår afvigelsen mellem finansårets bevilling i alt og regnskabet for året fordelt på de tre bevillingskategorier, hvortil der er knyttet forskellige disponeringsregler i henhold til budgetvejledningen. Tabel B1: Bevillings- og udgiftsopfølgning per bevillingskategori (Trækkes fra SKS delvis manuel udfyldelse) Mio. kr. Finansårets bevilling i alt Regnskab for året Difference ml. finansårets bevilling i alt og regnskabet Dispenseret nettoforbrug af videreførsler K1 K2 K3=K2-K1 K4 Delloft for driftsudgifter, i alt Bevillinger med videreførselsadgang Variable bevillinger Øvrige bevillinger Af bilagstabel B2 fremgår nettoforbruget af videreførsler fordelt på hovedkonti samt det indbudgetterede og dispenserede nettoforbrug af videreførsler. Dispensationer til nettoforbrug af videreførsler indtastes manuelt. Tabellen skal indeholde samtlige hovedkonti med videreførselsadgang under delloftet for driftsudgifter. Tabel B2: Opfølgning på nettoforbrug af videreførsler (kun konti med videreførselsadgang) (Trækkes fra SKS delvist manuel udfyldelse) Mio. kr. FL + TB Regnskab for året Nettoforbrug af videreførsler Indbudgetteret nettoforbrug af videreførsler Dispenseret nettoforbrug af videreførsler Videreførsler primo året Forventet videreførsler ultimo året K1 K2 K3=K2-K1 K4 K5 K6 K7=K6-K3 I alt XX Styrelse A XX Styrelse B XX Styrelse C XX Pulje D XX Ordning E XX Styrelse F Tabellen angiver FL+TB samt det forventede nettoforbrug af videreførsler. Det forventede nettoforbrug af videreførsler skal ses i forhold til det indbudgetterede og dispenserede nettoforbrug af videreførsler. Et positivt tal indikerer et forventet forbrug af opsparing, mens et negativt tal indikerer en forventet tilgang til opsparingen. Derudover fremgår videreførselsbeholdningen primo året og den forventede beholdning ultimo året

16 5.2 Delloft for indkomstoverførsler I bilagstabel B3 foretages en vurdering af midlertidige og permanente afvigelser under delloftet for indkomstoverførsler. I tabellen skal alene medtages konti, der falder inden for initiativpligtens beløbsgrænser, dvs. afvigelser, der overstiger 50 mio. kr. eller 5 pct. af den samlede bevilling. Fravigelser fra dette princip skal aftales med Finansministeriet. Tabellen kan specificeres på underkontoniveau. Tabel B3: Vurdering af midlertidige og permanente afvigelser (kan specificeres på underkontoniveau) (Skabelon - kan dannes vha. excelværktøjet på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside) Konto XX XX Midlertidig/ permanent Forklaring Midlertidig Opjustering på 150 mio. kr. skyldes (opdeles på underkontoniveau): XX : 150 mio. kr. vedr. aktivitetsændring som følge af midlertidige 150 indsatser i 2013, der ikke fortsætter i Permanent Ingen permanente afvigelser - Nedjustering på 50 mio. kr. skyldes (opdeles på underkontoniveau): Midlertidig XX : Ekstraordinær lav restafregning fra 2012 i forhold til det -50 forventede Permanent Ingen permanente afvigelser - XX Midlertidig Ingen midlertidige afvigelser - Samlet afvigelse Permanent Opjusteringen på 200 mio. kr. skyldes (opdeles på underkon-toniveau): XX : En stigning i den gennemsnitlige ydelse som følge af en ændret sammensætning af modtagergruppen. Det forventes, at udgiften er permanent, og der er forelægges en særskilt sag om problemstillingen 200 Afvigelse i alt

17 Elektronisk publikation: ISBN: fm.dk

Vejledning om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning. Vejledning til God økonomistyring i staten

Vejledning om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning. Vejledning til God økonomistyring i staten Vejledning om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning Vejledning til God økonomistyring i staten November 2013 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Ændringer i cirkulære og vejledning 3 1.2 Formålet med kravene

Læs mere

0 Indledning 3 0.1 Målgruppe for vejledningen 3 0.2 Vejledningens indhold 3

0 Indledning 3 0.1 Målgruppe for vejledningen 3 0.2 Vejledningens indhold 3 Indhold 0 Indledning 3 0.1 Målgruppe for vejledningen 3 0.2 Vejledningens indhold 3 1 Indlæsning i SKS 4 1.1 Valg af metode til indlæsning 4 1.2 Teknisk understøttelse med standardkonti i SKS 4 1.3 Indlæsning

Læs mere

Systemunderstøttet udgiftsopfølgning

Systemunderstøttet udgiftsopfølgning Systemunderstøttet udgiftsopfølgning Vejledning til de kvartalsvise udgiftsopfølgninger Januar 2014 Indhold 0 Indledning 4 0.1 Målgruppe for vejledningen 4 0.2 Vejledningens indhold 4 1 Indlæsning i SKS

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 2 Regelgrundlag Version 1 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Opdatering 3 1.2 Den økonomiske styring i staten 3 1.3 Udgiftsstyring 4 1.4 Bevillingsstyring 5 1.5 Ekstern

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning 2015

Vejledning om bevillingsafregning 2015 Vejledning om bevillingsafregning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen, Hanne Petersen StyringsAgenda 2014 18. september 1 DAGSORDEN 1. Styringsmæssige udfordringer 2. Den samlede styringsdagsorden

Læs mere

Moderniseringsstyrelsen Kørselsplan for 2014 Version 1.0 Bemærkninger Opdateret 15-11-2013

Moderniseringsstyrelsen Kørselsplan for 2014 Version 1.0 Bemærkninger Opdateret 15-11-2013 Bemærkninger Opdateret 15-11-2013 Bemærkninger til kørselsplan for 2014 Informationer i kørselsplanen er inddelt i 7 emnegrupper med hver sin farve: Den overordnede regnskabsaflæggelse og godkendelse Statens

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til departementerne m.fl. Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer... 2 2.1. Afslutning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger N OTAT Konsekvenser af refusionsomlægningen og budgetlægning for 2016 Lovforslag om en refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet forventes fremsat i uge 13. I den forbindelse udsender KL et regneark

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne

Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Bilag 4: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Udgangspunktet for modellen er det samlede faktiske provenu i regnskabsåret,

Læs mere

Notat om evaluering af den standardiserede økonomiopfølgning i regionerne

Notat om evaluering af den standardiserede økonomiopfølgning i regionerne Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Notat om evaluering af den standardiserede økonomiopfølgning i regionerne Juni 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

Bilag til FødevareErhvervs årsrapport 2008

Bilag til FødevareErhvervs årsrapport 2008 Bilag til FødevareErhvervs årsrapport 2008 Bilag A: Bilag B: Bilag C: Bidrag til de regnskabsmæssige forklaringer vedrørende de af FødevareErhverv administrerede tilskud. Oversigt over bevillingskonti

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Skriftligt indlæg til DØRs rapport Dansk økonomi Efterår 2013

Skriftligt indlæg til DØRs rapport Dansk økonomi Efterår 2013 Notat 8. oktober 2013 Skriftligt indlæg til DØRs rapport Dansk økonomi Efterår 2013 De Økonomiske Råds vurdering af vækstudsigterne for 2013 og 2014 er overordnet set på linje med ministeriernes. Der skønnes

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Finanspolitisk vagthund og udgiftslofter

Finanspolitisk vagthund og udgiftslofter Finanspolitisk vagthund og udgiftslofter Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 19. august 2015 Morten Holm, kontorchef, Det Økonomiske Råds Sekretariat Dagsorden I. Budgetloven kort fortalt (Lidt om baggrunden,

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Bilag 2 administrative nøgletal

Bilag 2 administrative nøgletal Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftale December 2012 Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Nota på den anden side fastlægger

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

Vejledning om årsafslutning 2015

Vejledning om årsafslutning 2015 Vejledning om årsafslutning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4 1.4

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Generelt om tilskud og budget Der kan søges tilskud til at dække de udgifter, som direkte kan henføres til det søgte projekt, og som

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Version 1.0 02-05-2010 Udarbejdet af Brandsoft. 1 Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Generel introduktion Denne læsevejledning er skrevet som en hjælp til at læse og forstå et kirkeregnskab fra den danske folkekirke. Vejledningen hjælper med at introducere

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K. Kopi sendt til Rigsrevisionen

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K. Kopi sendt til Rigsrevisionen Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Kopi sendt til Rigsrevisionen Undervisningsministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER RETNINGSLINJER, MARTS 2015 INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Side 1/1 INDHOLD INDLEDNING... 1 LOVGRUNDLAG... 2 OPSTÅEN

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Kommunernes regnskaber 2014

Kommunernes regnskaber 2014 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen Kommunernes regnskaber 214 Overskud for gennemsnitskommunen men fortsat stor spredning i kommunernes resultater Kommunernes regnskaber 214 - Overskud

Læs mere

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.:

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.: Inatsisartut Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 12. december 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/00076 Orientering til

Læs mere

Planlægning og Byggeri

Planlægning og Byggeri - 85 - Planlægning og Byggeri 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 220 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budgetopfølgning August 2013

Budgetopfølgning August 2013 Budgetopfølgning August 2013 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 4. november 2013 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter i de første

Læs mere

Vejledning til regnskabsskema

Vejledning til regnskabsskema l Vejledning til regnskabsskema Den Europæiske Regionalfond & Den Europæiske Socialfond Denne vejledning indeholder en række oplysninger og gode råd til, hvordan strukturfondsprojekter på en god og sikker

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Bilag 1. Ny aflønningsmodel i Center for Anlæg og Udbud

Bilag 1. Ny aflønningsmodel i Center for Anlæg og Udbud Bilag 1. Ny aflønningsmodel i Center for Anlæg og Udbud Styringsmodellen Princippet bag den nye aflønningsmodel er, at alle CAU s udgifter til et anlægsprojekt afholdes på anlægsbevillingen. Det sikrer,

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Vejledning om afrapportering af brugerbetalingsandele i Geodatastyrelsen

Vejledning om afrapportering af brugerbetalingsandele i Geodatastyrelsen Vejledning om afrapportering af brugerbetalingsandele i Geodatastyrelsen Indledning Miljøministeren fastsætter regler om betaling for Geodatastyrelsens produkter og ydelser, jf. lov om Geodatastyrelsen

Læs mere

De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud

De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud NOTAT De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud Bo Panduro, tlf. 7226 9971, bopa@kora.dk Amanda Madsen, amma@kora.dk Marts 2014 Købmagergade 22. 1150 København K.

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

For de KPI er, hvor Koncernservice ikke opfylder målet, eller hvor der forekommer en særlig udvikling, gives en kort forklaring.

For de KPI er, hvor Koncernservice ikke opfylder målet, eller hvor der forekommer en særlig udvikling, gives en kort forklaring. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariatet NOTAT Koncernservices virksomhedskontrakt KPI er Status august 2014 på Koncernservices KPI er Økonomiudvalget modtager to gange årligt en status

Læs mere

Information til forældre og pårørende

Information til forældre og pårørende Information til forældre og pårørende Marjatta Strandvejen 15 4733 Tappernøje Tlf. 5596 5119 marjatta@marjatta.dk www.marjatta.dk Informationspjecen er udgivet af Marjattas Driftfond April 2013. Indledning

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen: Rammeaftale Juli 2013 Kulturstyrelsen 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Kulturstyrelsen på den anden side fastlægger mål for Kulturstyrelsens virksomhed

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice 5. januar 2012 Notat: Benchmarking på udgifterne til udsatte og handicappede voksne I en årrække er udgifterne på det specialiserede område steget eksponentielt mere end væksten i bruttonationalproduktet,

Læs mere

Lokal brugeradministration i SKS. Side 1 af 21

Lokal brugeradministration i SKS. Side 1 af 21 Lokal brugeradministration i SKS Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse Side 2 af 21 1. Indledning... 3 2. Generel beskrivelse af den lokale brugeradministratorrolle i SKS... 3 2.1. STANDARD LOKAL BRUGERADMINISTRATOR

Læs mere

1 Gennemgang af timeprisberegning

1 Gennemgang af timeprisberegning 1 Gennemgang af timeprisberegning På baggrund af henvendelse fra Bornholms Regionskommune er BDO blevet bedt om at foretage en kvalitetssikring af kommunens prisberegninger på fritvalgsområdet, idet prisberegningen

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

Aktstykke nr. 170 Folketinget 2009-10. Afgjort den 20. august 2010. Miljøministeriet. København, den 2. august 2010.

Aktstykke nr. 170 Folketinget 2009-10. Afgjort den 20. august 2010. Miljøministeriet. København, den 2. august 2010. Aktstykke nr. 170 Folketinget 2009-10 Afgjort den 20. august 2010 170 Miljøministeriet. København, den 2. august 2010. a. Miljøministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at kunne indgå aftaler

Læs mere

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER KONCERNSERVICE Gældende fra: 1. februar 2015 Senest godkendt: 27. juni 2014 i Økonomikredsen Senest opdateret: 23. januar 2015 Af: Koncernservice Henvisning: Københavns

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere