Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten. Januar 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten. Januar 2017"

Transkript

1 Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Januar 2017

2 Indhold 0 Indledning Baggrund Formål Målgruppe Opbygningen af vejledningen Datagrundlag Systemunderstøttelse Udgiftsudviklingen for ministerområdet som helhed Delloft for driftsudgifter Opfølgning på prognoseafvigelser og prognoseændringer Opfølgning på bevillings- og udgiftsudviklingen Delloft for indkomstoverførsler Opfølgning på prognoseafvigelser og prognoseændringer Opfølgning på midlertidige og permanente afvigelser Uden for loft Opfølgning på anlægsrammen Opfølgning på de ledighedsrelaterede udgifter Bevillings- og udgiftsopfølgning for øvrige udgifter uden for loft Bilag Delloft for driftsudgifter Delloft for indkomstoverførsler

3 0 Indledning 0.1 Baggrund Denne vejledning indeholder særskilte retningslinjer for ministeriernes udgiftsopfølgning 4. Vejledningen konkretiserer kravet om efterfølgende udgiftskontrol i budgetloven og kobler det sammen med reglerne om budget- og regnskabsopfølgning, jf. Cirkulære om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning. 0.2 Formål Kravet om, at ministerierne skal aflevere en fjerde udgiftsopfølgning følger af det skærpede fokus på, at ministerierne løbende udarbejder retvisende prognoser for årets forbrug. Udgiftsopfølgning 4 har derfor følgende to formål: At følge op på finansårets bevilling i alt og det faktiske regnskab for året. At følge op på 4. kvartal samt udviklingen i prognoseafvigelser og prognoseændringer i løbet af året. Udgiftsopfølgningen omfatter udgiftsudviklingen på ministerområdet som helhed ved opfølgninger på bevillinger under de to dellofter for hhv. driftsudgifter og indkomstoverførsler samt udgifter uden for loft. Hvis det vurderes, at udgiftsopfølgning 4 inklusiv ministerområdets årsrapporter svarer til behovene i koncernopfølgningen, kan de anvendes som erstatning for koncernopfølgningen for 4. kvartal. 0.3 Målgruppe Vejledningen er henvendt til medarbejdere i departementer og institutioner, som er ansvarlige for at udarbejde bidrag til de kvartalsvise udgiftsopfølgninger. 0.4 Opbygningen af vejledningen Vejledningens kapitel 1-5 udgør en skabelon for den udgiftsopfølgning 4, som ministerierne skal aflevere til Finansministeriet. Strukturen i vejledningen svarer således til strukturen i ministeriernes bidrag til udgiftsopfølgningen. Vejledningens kapitel 1-4 er en kommenteret skabelon, mens kapitel 5 er et tilhørende bilag. Alle ministerområder er omfattet af kapitel 1-2 samt kapitel 5. Derimod vil det ikke være alle ministerområder, der er omfattet af kapitel 3 (delloft for indkomstoverførelser) og kapitel 4 (udgifter uden for loft). Hvert kapitel indeholder en række tabeller, figurer og kommentarbokse, som ligeledes indgår i skabelonen til ministeriernes bidrag til udgiftsopfølgningen. I vejledningen er de enkelte tabeller og figurers indhold først forklaret, og efterfølgende er der udarbejdet et eksempel på en udfyldt tabel/figur

4 0.5 Datagrundlag Udgiftsopfølgning 4 tager udgangspunkt i de endelige regnskabstal for året, dvs. de regnskabstal, som er tilgængelige efter efterposteringsperioden (periode 13,2). Udgiftsopfølgning 4 skal således afspejle det endeligt bogførte regnskab. 0.6 Systemunderstøttelse Store dele af udgiftsopfølgningskonceptet er systemunderstøttet, og de manuelle indtastninger er forsøgt begrænset til et minimum. De tabeller, der kan trækkes af SKS, fremgår af en standardmappe i Dynamisk rapportering og er navngivet 4. udgiftsopfølgning. Det er i alle tabeller i denne vejledning angivet, om tabellen skal trækkes fra SKS, eller om skabelonen i vejledningen skal anvendes. Ligesom det for hver tabel er angivet, hvorvidt tabellen skal udfyldes manuelt, delvis manuelt eller genereres automatisk fra SKS

5 1 Udgiftsudviklingen for ministerområdet som helhed I dette afsnit anvendes tabel 1 i SKS samt skabelonen i afsnittet. I kapitel 1 foretages en opfølgning på udgiftsudviklingen på ministerområdet som helhed. Dette gøres med udgangspunkt i tabel 1, der sammenholder finansårets bevilling i alt og det endelige regnskab for året for de to dellofter og udgifter uden for loft. Tabellen giver således et samlet overblik over alle ministerområdets udgifter. Tabel 1: Samlet bevillings- og udgiftsopfølgning (Trækkes fra SKS delvis manuel udfyldelse) Mio kr. FL Indbudgetteret nettoforbrug af videreførsler Bevilling TB Finansårets bevilling i alt Regnskab for året Difference ml. finansårets bevilling i alt og regnskabet I alt Delloft for driftsudgifter Delloft for indkomstoverførsler Uden for loft heraf anlægsbudget heraf ledighedsrelaterede udgifter heraf øvrige udgifter Anm.: Dispensationer til nettoforbrug af videreførsler skal ikke indarbejdes i tabel 1, idet regnskabet skal sammenholdes med finansårets bevilling i alt, som er ekskl. eventuelle dispensationer. I stedet redegøres for evt. dispensationer (dvs. tilladelser til at overskride finansårets bevilling i alt) i kommentarboksen nedenfor. Anm.: Et positivt differencetal indikerer, at regnskabet for hele året indeholder et merforbrug i forhold til finansårets bevilling i alt, mens et negativt tal indikerer et mindreforbrug. I kommentarboks 1 redegøres kort for udgiftsudviklingen på ministerområdet. I relation til de loftsbelagte udgifter på ministerområdet angives de væsentligste årsager til afvigelsen mellem finansårets bevilling i alt og det endelige regnskab. Derudover foretages en kort opfølgning på udgiftsudviklingen i relation til de ikke-loftsbelagte udgifter. Det skal herunder fremgå, hvis der er sket større ændringer i udgiftsniveauet siden forrige udgiftsopfølgning. Kommentarboks 1: Samlet bevillings- og udgiftsopfølgning (Skabelon manuel udfyldelse) - 5 -

6 2 Delloft for driftsudgifter Kapitel 2 omhandler udgiftsudviklingen for bevillinger, der ligger inden for det statslige delloft for driftsudgifter samt er omfattet af reglerne for disponering og udgiftsopfølgning som beskrevet i Budgetvejledningen stk Delloftet for driftsudgifter svarer til ministeriets bevillinger på driftsramme 1, 2 og 3 samt budgetteringsramme 1, 2 og 4. Udgiftsopfølgningen for delloftet for driftsudgifter indeholder følgende punkter: Opfølgning på prognoseændringer og prognoseafvigelser. Opfølgning på bevillings- og udgiftsudviklingen. I bilag 1 (tabel B1) vedlægges en supplerende oversigt for delloftet for driftsudgifter, der viser afvigelsen mellem finansårets bevilling i alt og regnskabet fordelt på de tre bevillingskategorier, hvortil der er knyttet forskellige disponeringsregler. I bilag 1 (tabel B2) vedlægges endvidere en oversigt over nettoforbruget af videreførsler på hovedkontoniveau. 2.1 Opfølgning på prognoseafvigelser og prognoseændringer I dette afsnit anvendes figur 1, 2 og 3 i SKS samt skabelonen i afsnittet. I afsnit 2.1 følges der op på prognoseafvigelser og prognoseændringer i løbet af året for bevillinger under delloftet for driftsudgifter. Dette gøres med udgangspunkt i figur 1, 2 og 3, som giver et samlet overblik over, hvordan ministeriets prognoser og regnskabet har udviklet sig i forhold til hinanden i løbet af året. Figur 1 viser finansårets bevilling i alt og prognoserne for årets resultat ved hver udgiftsopfølgning. Figur 2 viser hhv. de bagudrettede og fremadrettede prognoseafvigelser ved hver udgiftsopfølgning, mens figur 3 viser nettojusteringerne af prognosen for hele årets forbrug ved hver udgiftsopfølgning. Bemærk, at prognoseændringen i alt (dvs. summen af de orange søjler i figur 3) er lig med den samlede afvigelse mellem grundbudgettet og regnskabet for året

7 Figur 1: Bevillings- og udgiftsopfølgning for delloftet som helhed (Trækkes fra SKS automatisk udfyldelse) [Manuel udfyldelse] Differencen mellem finansårets bevilling i alt og regnskabet på [-170 mio. kr.] består af: Tilført TB på [20] mio. kr. ift. finanslovsbevillingen i alt og [0] mio. kr. i forhold til forrige udgiftsopfølgning Grundbudget Prognose 1 for årets resultat Prognoser (mio. kr.) Prognose 2 for årets resultat Prognose 3 for årets resultat Finansårets bevilling i alt (mio. kr.) Regnskab for året Ændret prognose på [-150] mio. kr. ift. grundbudgettet og [-30 mio. kr.] i forhold til forrige udgiftsopfølgning. Figur 2: Prognoseafvigelser ved hver udgiftsopfølgning (mio. kr.) (Trækkes fra SKS automatisk udfyldelse) Figur 3: Prognoseændring ved hver udgiftsopfølgning (mio. kr.) (Trækkes fra SKS automatisk udfyldelse) UO1 UO2 UO3 UO4 Bagudrettede afvigelser Fremadrettede afvigelser UO1 UO2 UO3 UO4 Prognose ændring i alt Anm.: I 4. kvartal følges der op på forskellen mellem forrige prognose og regnskabet. I kommentarboks 2 redegøres der kort for den forventede og faktiske udgiftsudvikling under delloftet for driftsudgifter, herunder om regnskabet afviger væsentligt fra prognosen ved forrige udgiftsopfølgning. I redegørelsen sammenholdes de bagudrettede og fremadrettede afvigelser ved hver udgiftsopfølgning med de løbende nettojusteringer af prognosen for hele årets forbrug. Derudover sammenholdes de løbende nettojusteringer af prognosen med det endelige regnskab for hele året ved udgiftsopfølgning 4. Redegørelsen skal indeholde en kort opfølgning på årsagen til den bagudrettede afvigelse ved udgiftsopfølgning 4. Kommentarboks 2: Opfølgning på ministeriets prognosepræcision (Skabelon - udfyldes manuelt) - 7 -

8 2.2 Opfølgning på bevillings- og udgiftsudviklingen I dette afsnit anvendes tabel 2 i SKS samt skabelonen i afsnittet. Tabel 2 viser bevillings- og udgiftsudviklingen i løbet af året for samtlige hovedkonti under delloftet for driftsudgifter. I kommentarboks 3 gives de væsentligste forklaringer på den samlede forskel mellem bevilling og regnskab for året på ministerområdet. Tabel 2: Bevillings- og udgiftsopfølgning per hovedkonti (Trækkes fra SKS) Mio. kr. Finansårets bevilling i alt Grundbudget Prognose ved UO1 Prognose ved UO2 Prognose ved UO3 Regnskab for året Difference mellem finansårets bevilling og regnskab for året K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7=K6-K1 Delloft for driftsudgifter i alt XX Departement XX Styrelse A XX Styrelse B XX Styrelse C XX Styrelse D XX Styrelse E XX Pulje F XX Ordning G XX Styrelse H XX Styrelse I Kommentarboks 3: Forklaringer på væsentligste afvigelser mellem finansårets bevilling og regnskab for året (manuel udfyldelse) - 8 -

9 3 Delloft for indkomstoverførsler Bemærk: Dette kapitel er kun relevant for de ministerområder, der har bevillinger under delloftet for indkomstoverførsler. Kapitel 3 omhandler udgiftsudviklingen for bevillinger, der ligger inden for det statslige delloft for indkomstoverførsler. Delloftet for indkomstoverførsler svarer til ministeriets bevillinger på budgetteringsramme 3. Den efterfølgende udgiftskontrol er ligesom den forudgående udgiftskontrol rettet mod at afklare, om eventuelle udgiftsændringer på bevillinger under delloftet er af midlertidig eller permanent karakter. Derudover er der ved udgiftsopfølgning 4 et særligt fokus på eventuelle ændringer i skønnet for de permanente udgiftsændringer siden indgåelsen af det nye års (f-årets) finanslov. Udgiftsopfølgningen for delloftet for indkomstoverførsler indeholder følgende punkter: Opfølgning på prognoseafvigelser og prognoseændringer. Opfølgning på midlertidige og permanente udgiftsændringer. 3.1 Opfølgning på prognoseafvigelser og prognoseændringer I dette afsnit anvendes figur 4 i SKS samt skabelonen i afsnittet. I afsnit 3.1 følges der op på prognoseafvigelser og prognoseændringer i løbet af året. Dette gøres med udgangspunkt i figur 4, der svarer til figur 3 under delloftet for driftsudgifter. Figuren illustrerer således de nettojusteringer af prognosen, som ministeriet har foretaget ved hver udgiftsopfølgning. Bemærk, at prognoseændringen i alt svarer til den samlede afvigelse mellem grundbudgettet og regnskabet for året. Figur 4: Prognoseændring ved hver udgiftsopfølgning (mio. kr.) (Trækkes fra SKS automatisk udfyldelse) 200 Figur 5: Prognoseændring ved hver udgiftsopfølgning (mio. kr.) (Trækkes fra SKS automatisk udfyldelse) Hvis relevant kan der indsættes figur, som illustrerer de tilsvarende nettojusteringer af prognosen for de samlede offentlige udgifter. -50 UO1 UO2 UO3 UO4 Prognose ændring i alt Anm. Figuren skal vise nettojusteringer af prognosen for de statslige udgifter

10 I kommentarboks 4 redegøres der for den forventede og faktiske udgiftsudvikling under delloftet for indkomstoverførsler, herunder om regnskabet afviger væsentligt fra prognosen ved forrige udgiftsopfølgning. I redegørelsen sammenholdes de løbende justeringer af prognosen for hele årets forbrug med det endelige regnskab for året. Kommentarboks 4: Opfølgning på ministeriets prognosepræcision (Skabelon - udfyldes manuelt) 3.2 Opfølgning på midlertidige og permanente afvigelser I dette afsnit anvendes tabel 3 og 4 i SKS samt skabelonen i afsnittet. I afsnit 3.2 følges der op på karakteren af de underliggende afvigelser under delloftet for indkomstoverførsler. Dette gøres med udgangspunkt i tabel 3, der angiver, hvor stor en andel af den samlede afvigelse mellem bevilling og regnskab, der skyldes henholdsvis permanente og midlertidige udgiftsændringer, og tabel 4, der sammenholder det aktuelle skøn for de permanente udgiftsændringer med skønnet ved udgiftsopfølgning 3. Opfølgningen i tabel 4 skal give et indledende billede af, om der også kan forventes permanente afvigelser forbundet med det nye års (f-årets) budgettering. Udviklingen i skønnet for de permanente udgiftsændringer siden forrige udgiftsopfølgning i forlængelse af ændringsforslagene er således en umiddelbar indikator på, om forudsætningerne for det nye års finanslovsbudgettering er retvisende. Tabel 3: Opfølgning på midlertidige og permanente afvigelser (Trækkes fra SKS - delvis manuel udfyldelse) Mio. kr. Statslige udgifter Samlede offentlige udgifter Finanslovsbevilling Regnskabet for året Afvigelse ved den aktuelle udgiftsopfølgning heraf permanente udgiftsændringer heraf midlertidige udgiftsændringer Tabel 4: Opfølgning på udviklingen i permanente afvigelser (Skabelon - udfyldes manuelt) Mio. kr. Statslige udgifter Samlede offentlige udgifter Permanente udgiftsændringer ved UO Permanente udgiftsændringer ved UO Udvikling siden forrige udgiftsopfølgning

11 I bilag 1 (tabel B3) vedlægges en supplerende redegørelse for den samlede afvigelse mellem grundbudgettet og regnskabet for året. Der følges op på de underliggende afvigelsers størrelse, hvorvidt de er af midlertidig eller permanent karakter samt årsagerne til afvigelserne. Der skal følges op på de samlede offentlige udgifter. I kommentarboks 5 redegøres der kort for udviklingen i skønnet for de permanente udgiftsændringer siden forrige udgiftsopfølgning, herunder hvilke hovedkonti (eller underkonti), udviklingen primært knytter sig til. Derudover foretages en umiddelbar vurdering af konsekvenserne fsva. det nye års (f-årets) finanslovsbudgettering. Kommentarboks 5: Opfølgning på permanente udgiftsændringer (Skabelon - udfyldes manuelt)

12 4 Uden for loft Kapitel 4 omhandler udviklingen i ikke-loftsbelagte udgifter. I kapitlet foretages en opfølgning på følgende udgifter: Anlægsrammen. Ledighedsrelaterede udgifter. Øvrige udgifter uden for loft. 4.1 Opfølgning på anlægsrammen I dette afsnit anvendes tabel 5 i SKS samt skabelonen i afsnittet. I afsnit 4.1 foretages en opfølgning på udgifter under anlægsrammen. Afsnit 4.1 er således kun relevant for ministerområder med en anlægsramme. I dette afsnit sammenholdes regnskabet med finansårets bevilling i alt. Dette gøres med udgangspunkt i tabel 5, der viser differencen mellem finansårets bevilling i alt og regnskab for året for samtlige hovedkonti på anlægsrammen. Tabel 5: Udgiftsudvikling per hovedkonto for anlægsbudgettet (Trækkes i SKS automatisk udfyldelse) (mio. kr.) Finansårets bevilling i alt Grundbudget Prognose ved UO3 Regnskab for året Samlet forskel ml. finansårets bevilling i alt og regnskab for året K1 K2 K3 K4 K5=K4-K1 Anlægsbudgettet i alt XX Anlægsbevilling A XX Anlægsbevilling B XX Anlægsbevilling C XX Anlægsbevilling D I kommentarboks 6 redegøres der kort for den forventede og den faktiske udvikling for udgifter på anlægsrammen, herunder de væsentligste forklaringer på differencen mellem de faktiske udgifter og finansårets bevilling i alt. Kommentarboks 6: Forklaring på væsentlige afvigelser for anlægsbudgettet (Skabelon - udfyldes manuelt)

13 4.2 Opfølgning på de ledighedsrelaterede udgifter I dette afsnit anvendes tabel 6 i SKS samt skabelonen i afsnittet. I afsnit 4.2 følges der op på den forventede udgiftsudvikling for de ledighedsrelaterede udgifter. Afsnit 4.2 er således kun relevant for ministerområder med ledighedsrelaterede udgifter. De ledighedsrelaterede udgifter svarer til overførselsramme 3. I tabel 6 opgøres ændringer ved udgiftsudviklingen for de statslige udgifter på hovedkontoniveau. I tabellen indgår desuden regnskabet for året. Tabel 6: Udgiftsudvikling per hovedkonto for ledighedsrelaterede udgifter (de statslige udgifter) (kan specificeres på underkontoniveau) (Trækkes fra SKS automatisk udfyldelse) (mio. kr.) Finansårets bevilling i alt Ændring ved UO1 Ændring ved UO2 Ændring ved UO3 Ændring ved UO4 Regnskab for året Ledighedsrelaterede udgifter i alt XX Overførsel A XX Overførsel B XX Overførsel C I kommentarboks 7 redegøres der kort for den forventede og den faktiske udvikling for ledighedsrelaterede udgifter, herunder de væsentligste forklaringer på differencen mellem de faktiske udgifter og finansårets bevilling i alt. Kommentarboks 7: Forklaring på væsentlige afvigelser for de ledighedsrelaterede udgifter (Skabelon - udfyldes manuelt) 4.3 Bevillings- og udgiftsopfølgning for øvrige udgifter uden for loft I dette afsnit anvendes tabel 7 i SKS samt skabelonen i afsnittet. I afsnit 4.3 følges der op på den forventede udgiftsudvikling for øvrige udgifter uden for loft. Afsnit 4.3 er således kun relevant for ministerområder med øvrige udgifter uden for loft. Øvrige udgifter uden for loft svarer til overførselsramme 1 og 2. I afsnittet sammenholdes regnskabet med finansårets bevilling i alt. Dette gøres med udgangspunkt i tabel 7, der viser differencen mellem finansårets bevilling i alt og regnskab for året for samtlige hovedkonti for øvrige udgifter uden for loft

14 Tabel 7: Udgiftsudvikling per hovedkonto for øvrige udgifter uden for loft (Trækkes fra SKS automatisk udfyldelse) (mio. kr.) Finansårets bevilling i alt Grundbudget Prognose ved UO3 Regnskab for året Samlet forskel ml. finansårets bevilling i alt og regnskab for året K1 K2 K3 K4 K5=K4-K1 Øvrige udgifter uden for loft i alt XX Bevilling A XX Bevilling B I kommentarboks 8 redegøres der kort for den forventede og den faktiske udvikling for øvrige udgifter uden for loft, herunder de væsentligste forklaringer på differencen mellem de faktiske udgifter og finansårets bevilling i alt. Kommentarboks 8: Forklaring på væsentlige afvigelser for øvrige udgifter uden for loft (Skabelon - udfyldes manuelt)

15 5 Bilag Delloft for driftsudgifter Af bilagstabel B1 fremgår afvigelsen mellem finansårets bevilling i alt og regnskabet for året fordelt på de tre bevillingskategorier, hvortil der er knyttet forskellige disponeringsregler i henhold til budgetvejledningen. Tabel B1: Bevillings- og udgiftsopfølgning per bevillingskategori (Trækkes fra SKS delvis manuel udfyldelse) Mio. kr. Finansårets bevilling i alt Regnskab for året Difference ml. finansårets bevilling i alt og regnskabet Dispenseret nettoforbrug af videreførsler K1 K2 K3=K2-K1 K4 Delloft for driftsudgifter, i alt Bevillinger med videreførselsadgang Variable bevillinger Øvrige bevillinger Af bilagstabel B2 fremgår nettoforbruget af videreførsler fordelt på hovedkonti samt det indbudgetterede og dispenserede nettoforbrug af videreførsler. Dispensationer til nettoforbrug af videreførsler indtastes manuelt. Tabellen skal indeholde samtlige hovedkonti med videreførselsadgang under delloftet for driftsudgifter. Tabel B2: Opfølgning på nettoforbrug af videreførsler (kun konti med videreførselsadgang) (Trækkes fra SKS delvist manuel udfyldelse) Mio. kr. FL + TB Regnskab for året Nettoforbrug af videreførsler Indbudgetteret nettoforbrug af videreførsler Dispenseret nettoforbrug af videreførsler Videreførsler primo året Forventet videreførsler ultimo året K1 K2 K3=K2-K1 K4 K5 K6 K7=K6-K3 I alt XX Styrelse A XX Styrelse B XX Styrelse C XX Pulje D XX Ordning E XX Styrelse F Tabellen angiver FL+TB samt det forventede nettoforbrug af videreførsler. Det forventede nettoforbrug af videreførsler skal ses i forhold til det indbudgetterede og dispenserede nettoforbrug af videreførsler. Et positivt tal indikerer et forventet forbrug af opsparing, mens et negativt tal indikerer en forventet tilgang til opsparingen. Derudover fremgår videreførselsbeholdningen primo året og den forventede beholdning ultimo året

16 5.2 Delloft for indkomstoverførsler I bilagstabel B3 foretages en vurdering af midlertidige og permanente afvigelser under delloftet for indkomstoverførsler. I tabellen skal alene medtages konti, der falder inden for initiativpligtens beløbsgrænser, dvs. afvigelser, der overstiger 50 mio. kr. eller 5 pct. af den samlede bevilling. Fravigelser fra dette princip skal aftales med Finansministeriet. Tabellen kan specificeres på underkontoniveau. Tabel B3: Vurdering af midlertidige og permanente afvigelser (kan specificeres på underkontoniveau) (Skabelon - kan dannes vha. excelværktøjet på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside) Konto XX XX Midlertidig/ permanent Forklaring Midlertidig Opjustering på 150 mio. kr. skyldes (opdeles på underkontoniveau): XX : 150 mio. kr. vedr. aktivitetsændring som følge af midlertidige 150 indsatser i 2013, der ikke fortsætter i Permanent Ingen permanente afvigelser - Nedjustering på 50 mio. kr. skyldes (opdeles på underkontoniveau): Midlertidig XX : Ekstraordinær lav restafregning fra 2012 i forhold til det -50 forventede Permanent Ingen permanente afvigelser - XX Midlertidig Ingen midlertidige afvigelser - Samlet afvigelse Permanent Opjusteringen på 200 mio. kr. skyldes (opdeles på underkon-toniveau): XX : En stigning i den gennemsnitlige ydelse som følge af en ændret sammensætning af modtagergruppen. Det forventes, at udgiften er permanent, og der er forelægges en særskilt sag om problemstillingen 200 Afvigelse i alt

17 Elektronisk publikation: ISBN: fm.dk

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Januar 2016 Indhold 0 Indledning... 1 0.1 Baggrund... 1 0.2 Formål... 1 0.3 Målgruppe... 1 0.4 Opbygningen af vejledningen... 1 0.5 Datagrundlag... 1 0.6 Systemunderstøttelse...

Læs mere

Vejledning til udgiftsopfølgning 1-3 i staten

Vejledning til udgiftsopfølgning 1-3 i staten Vejledning til udgiftsopfølgning 1-3 i staten Februar 2015 Indhold 0. Indledning 3 0.1 Baggrund 3 0.2 Vejledningens anvendelsesområde 4 0.3 Målgruppe 4 0.4 Opbygningen af vejledningen 4 0.5 Datagrundlag

Læs mere

Vejledning til udgiftsopfølgning 1-3 i staten. Februar 2017

Vejledning til udgiftsopfølgning 1-3 i staten. Februar 2017 Vejledning til udgiftsopfølgning 1-3 i staten Februar 2017 Indhold 0. Indledning... 3 0.1 Baggrund... 3 0.2 Vejledningens anvendelsesområde... 4 0.3 Målgruppe... 4 0.4 Opbygningen af vejledningen... 4

Læs mere

Vejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles. August 2016

Vejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles. August 2016 Vejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles August 2016 Side 2 af 9 Indhold Vejledning om det koncernfælles grundbudgetnotat... 3 1. Overblik over ministerområdet... 4 2. Driftsbevilling og statsvirksomhed...

Læs mere

Vejledning til udgiftsopfølgning i staten. September 2013

Vejledning til udgiftsopfølgning i staten. September 2013 Vejledning til udgiftsopfølgning i staten September 2013 Side 1 af 48 Vejledning til udgiftsopfølgning i staten 20. september 2013 Indhold 0 Indledning... 3 0.1 Baggrund... 3 0.2 Vejledningens anvendelsesområde...

Læs mere

Vejledning om grundbudgetnotat Virksomheder. August 2016

Vejledning om grundbudgetnotat Virksomheder. August 2016 Vejledning om grundbudgetnotat Virksomheder August 2016 Side 2 af 8 Indhold Vejledning om virksomhedens grundbudgetnotat... 3 1. Driftsbevilling og statsvirksomhed... 4 1.1 Budgettering af væsentlige hovedkonti...

Læs mere

Vejledning om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning. Vejledning til God økonomistyring i staten

Vejledning om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning. Vejledning til God økonomistyring i staten Vejledning om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning Vejledning til God økonomistyring i staten November 2013 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Ændringer i cirkulære og vejledning 3 1.2 Formålet med kravene

Læs mere

0 Indledning 3 0.1 Målgruppe for vejledningen 3 0.2 Vejledningens indhold 3

0 Indledning 3 0.1 Målgruppe for vejledningen 3 0.2 Vejledningens indhold 3 Indhold 0 Indledning 3 0.1 Målgruppe for vejledningen 3 0.2 Vejledningens indhold 3 1 Indlæsning i SKS 4 1.1 Valg af metode til indlæsning 4 1.2 Teknisk understøttelse med standardkonti i SKS 4 1.3 Indlæsning

Læs mere

Vejledning om budgettering. regnskabsopfølgning. November 2015 - 1 -

Vejledning om budgettering. regnskabsopfølgning. November 2015 - 1 - Vejledning om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning November 2015 20 16-1 - Indhold 1 Indledning 3 1.1 Ændringer i cirkulære og vejledning 3 1.2 Formålet med kravene til økonomistyring i staten

Læs mere

Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor

Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i 2012 Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor December 2011 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål 3 1.2 Målgruppe 3 1.3 Læsevejledning

Læs mere

Systemunderstøttet udgiftsopfølgning

Systemunderstøttet udgiftsopfølgning Systemunderstøttet udgiftsopfølgning Vejledning til de kvartalsvise udgiftsopfølgninger Januar 2014 Indhold 0 Indledning 4 0.1 Målgruppe for vejledningen 4 0.2 Vejledningens indhold 4 1 Indlæsning i SKS

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 2 Regelgrundlag Version 1 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Opdatering 3 1.2 Den økonomiske styring i staten 3 1.3 Udgiftsstyring 4 1.4 Bevillingsstyring 5 1.5 Ekstern

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning 2015

Vejledning om bevillingsafregning 2015 Vejledning om bevillingsafregning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

Vejledning om Bevillingsafregning Oktober 2016

Vejledning om Bevillingsafregning Oktober 2016 Vejledning om Bevillingsafregning 2016 Oktober 2016 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten Temperaturmåling - Økonomistyring i staten 22. marts 2013 Resultater 2012 Som led i Finansministeriets arbejde med at implementere god økonomistyring i staten gennemføres en årlig, kvantitativ undersøgelse

Læs mere

Administrative korrektioner af udgiftslofter på teknisk FFL august 2015

Administrative korrektioner af udgiftslofter på teknisk FFL august 2015 Administrative korrektioner af udgiftslofter på teknisk FFL16 25. august 2015 Der er med finanslovsforslaget for 2016 foretaget en række administrative korrektioner af udgiftslofterne for 2016-2018 i medfør

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Administrative korrektioner af udgiftslofter på FFL september 2015

Administrative korrektioner af udgiftslofter på FFL september 2015 Administrative korrektioner af udgiftslofter på FFL16 29. september 2015 Der er med finanslovforslaget for 2016 foretaget en række administrative korrektioner af udgiftslofterne for 2016-2018 i medfør

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2015

Forslag til finanslov for finansåret 2015 Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 355 Offentligt Forslag til finanslov for finansåret 2015 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 25-09-2014 MINISTERIET FOR BØRN,

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Notat om FFL17 for Social- og Indenrigsministeriet (revideret)

Notat om FFL17 for Social- og Indenrigsministeriet (revideret) Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 390 Offentligt Enhed Koncernøkonomi Sagsbehandler Julie Rosenkilde Laursen Koordineret med Sagsnr. 2016-2960 Doknr. 342963 Dato 01-09-2016 Notat om

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Social- og Indenrigsministeriet. Teknisk gennemgang. Den 1. sep. 2016

Forslag til finanslov for finansåret Social- og Indenrigsministeriet. Teknisk gennemgang. Den 1. sep. 2016 Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 380 Offentligt Forslag til finanslov for finansåret 2017 15. Social- og Indenrigsministeriet Teknisk gennemgang Den 1. sep. 2016 Indhold Kort om finansloven

Læs mere

Informationsmøde om årsafslutningen Velkomst ved Lene Lindhardtsen

Informationsmøde om årsafslutningen Velkomst ved Lene Lindhardtsen Informationsmøde om årsafslutningen 2008 Velkomst ved Lene Lindhardtsen Oplægsholdere Kontorchef Lene Lindhardtsen, Økonomistyrelsen Konsulent Birgit Gohs-Jensen, Økonomistyrelsen Fuldmægtig Søren Larsen,

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Budgetopfølgning April 2013

Budgetopfølgning April 2013 Budgetopfølgning April 2013 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 4. juli 2013 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter ved udgangen af april

Læs mere

Kommentar til lovforslag om udgiftslofter

Kommentar til lovforslag om udgiftslofter d. 22.10.2014 Kommentar til lovforslag om udgiftslofter Formandsskabets bemærkninger til lovforslagene indgår i Dansk Økonomi, efterår 2014. Dette notat opsummerer disse bemærkninger. Finansministeren

Læs mere

Skabelon. Redegørelse for rammeændringer fra FFL08 (I) til FFL08 (II) [X-ministerium] 4. december 2007 J.nr

Skabelon. Redegørelse for rammeændringer fra FFL08 (I) til FFL08 (II) [X-ministerium] 4. december 2007 J.nr [X-ministerium] Skabelon 4. december 2007 J.nr. 09-126 Redegørelse for rammeændringer fra FFL08 (I) til FFL08 (II) 1. Rammeændringer [Rammeændringerne fra FFL08 (I) til FFL08 (II) skal gennemgås for hver

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Vejledning om administration af satsreguleringspuljen

Vejledning om administration af satsreguleringspuljen Vejledning om administration af satsreguleringspuljen 1. Indledning Parallelt med de centrale finanslovsforhandlinger forhandles der hvert efterår særskilt om udmøntningen af satspuljen. Satspuljen administreres

Læs mere

Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten.

Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten. Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten December 2016 Indhold 1. Indledning 3 2. Interne statslige overførsler

Læs mere

Fastsættelse af udgiftslofter for maj 2013

Fastsættelse af udgiftslofter for maj 2013 Fastsættelse af udgiftslofter for 2014-17 17. maj 2013 1. Sammenfatning Budgetloven, der blandt andet implementerer finanspagtens budgetbalancekrav, blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget i juni

Læs mere

Retningslinjer for udformning af it-aktstykker. Juli 2017

Retningslinjer for udformning af it-aktstykker. Juli 2017 Retningslinjer for udformning af it-aktstykker Juli 2017 Retningslinjer for udformningen af it-aktstykker Budgetvejledningen fastsætter i pkt. 2.2.18 regler for håndtering af statslige it-projekter. Denne

Læs mere

Moderniseringsstyrelsen Kørselsplan for 2014 Version 1.0 Bemærkninger Opdateret 15-11-2013

Moderniseringsstyrelsen Kørselsplan for 2014 Version 1.0 Bemærkninger Opdateret 15-11-2013 Bemærkninger Opdateret 15-11-2013 Bemærkninger til kørselsplan for 2014 Informationer i kørselsplanen er inddelt i 7 emnegrupper med hver sin farve: Den overordnede regnskabsaflæggelse og godkendelse Statens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 Fremsat den 7. oktober 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Børne- og Socialministeriet

Forslag til finanslov for finansåret Børne- og Socialministeriet Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 345 Offentligt Forslag til finanslov for finansåret 2018 15. Børne- og Socialministeriet Teknisk gennemgang 6. september 2017 Disposition

Læs mere

Side 1 af 16. Vedligehold decentrale stamdata i SKS

Side 1 af 16. Vedligehold decentrale stamdata i SKS Side 1 af 16 Vedligehold decentrale stamdata i SKS Indholdsfortegnelse Side 2 af 16 1. Indledning... 3 2. Generelt om stamdata i SKS og vedligeholdelse af disse... 3 2.1. CENTRALE STAMDATA... 4 2.2. DECENTRALE

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen, Hanne Petersen StyringsAgenda 2014 18. september 1 DAGSORDEN 1. Styringsmæssige udfordringer 2. Den samlede styringsdagsorden

Læs mere

Korrektioner af de gældende udgiftslofter på FFL august Samlede korrektioner på FFL15

Korrektioner af de gældende udgiftslofter på FFL august Samlede korrektioner på FFL15 Korrektioner af de gældende udgiftslofter på FFL15 26. august 2014 Samlede korrektioner på FFL15 I forbindelse med finanslovsforslaget for 2015 er der lagt en række justeringer af de gældende udgiftslofter

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Egedal Kommune Center for Administrativ Service

Egedal Kommune Center for Administrativ Service Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 udgifter Grafen ovenfor viser det aggregerede periodiserede drifts-udgiftsbudget for kommunen, sammenholdt med

Læs mere

Budgetlov. Udgiftsstyring med udgiftslofter. 27. marts 2012

Budgetlov. Udgiftsstyring med udgiftslofter. 27. marts 2012 Udgiftsstyring med udgiftslofter Regeringen har indgået aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om vedtagelse af en budgetlov, der indeholder regler om et nyt udgiftsstyringssystem for den offentlige

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2009

Regnskabsafslutning for finansår 2009 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2009 17. november 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 4 2.2.

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Budgetvejledning. Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning. Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning Budgetvejledning 2016 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for udgiftspolitik og modernisering Christiansborg Slotsplads

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Vejledning om. bevillingsafregning og resultatdisponering

Vejledning om. bevillingsafregning og resultatdisponering Vejledning om bevillingsafregning og resultatdisponering Moderniseringsstyrelsen, 11. februar 2013 Opdateret ift version af 18. januar 2013. Side 1 af 37 Vejledning om bevillingsafregning Indledning...

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til departementerne m.fl. Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer... 2 2.1. Afslutning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser

Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser April 2010 Indhold 0 Indledning 3 1 Virksomheder med én regnskabsførende institution 5 1. Virksomhedens identifikationsnumre 5 2. Virksomhedens forretningsområde

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 40 Offentligt Aktstykke nr. 40 Folketinget 2017-18 40 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 29. november 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om

Læs mere

Vejledning om. bevillingsafregning og resultatdisponering

Vejledning om. bevillingsafregning og resultatdisponering Vejledning om bevillingsafregning og resultatdisponering Økonomistyrelsen, 20. januar 2009 Side 1 af 30 Vejledning om bevillingsafregning Indledning... 3 1. Proces og overordnet tidsplan... 4 2. Bevillingsafregningen

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2007

Regnskabsafslutning for finansår 2007 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2007 6. december 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer... 2 2.1. Periode

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Bilag 2 - Retningslinjer for skabeloner

Bilag 2 - Retningslinjer for skabeloner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 2 Bilag 2 - Retningslinjer for skabeloner Indhold Nye skabeloner... 2 Skabelon 1 Det samlede resultat... 2 Skabelon 2 Regnskabsprognose...

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger N OTAT Konsekvenser af refusionsomlægningen og budgetlægning for 2016 Lovforslag om en refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet forventes fremsat i uge 13. I den forbindelse udsender KL et regneark

Læs mere

Vejledning til udlæsning af Navision Budget til SKS via ØSLDV

Vejledning til udlæsning af Navision Budget til SKS via ØSLDV Vejledning til udlæsning af Navision Budget til SKS via ØSLDV Denne vejledning henvender sig til de institutioner, der bruger Navision Stat (NS) til at udarbejde/opbevare deres budgetter. Vejledningen

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Side 1 af 8. Adgang og funktioner i SKS

Side 1 af 8. Adgang og funktioner i SKS Side 1 af 8 Adgang og funktioner i SKS Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Generelt om Statens Koncernsystem (SKS)... 3 2. Brugeradgang til SKS-systemet... 4 2.1. Log-in til SKS... 4 2.2. Ændring af

Læs mere

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 INDLEDNING KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har eksisteret

Læs mere

Resultat af undersøgelse af konteringspraksis på ældreområdet

Resultat af undersøgelse af konteringspraksis på ældreområdet Finansministeriet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Socialministeriet Kommunernes Landsforening 28. september 2004 Resultat af undersøgelse af konteringspraksis på ældreområdet Indledning I overensstemmelse

Læs mere

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen 1. udgave juni 2006 1. Indledning Denne vejledning er kun relevant for

Læs mere

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Budgetopfølgning og ansøgning om tillægsbevilling indenfor KIIIP s område

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Budgetopfølgning og ansøgning om tillægsbevilling indenfor KIIIP s område Inatsisartut Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 20. december 2004 01.31.06/04-00088 Orientering

Læs mere

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Kravspecifikation til nøgletal i forlængelse af vejledningen Knæk en statslig årsrapport, baseret på 2007 kontoplanen Økonomistyrelsen 3. marts 2008 Anvendelsen

Læs mere

Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne

Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Bilag 4: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Udgangspunktet for modellen er det samlede faktiske provenu i regnskabsåret,

Læs mere

Bilag til FødevareErhvervs årsrapport 2008

Bilag til FødevareErhvervs årsrapport 2008 Bilag til FødevareErhvervs årsrapport 2008 Bilag A: Bilag B: Bilag C: Bidrag til de regnskabsmæssige forklaringer vedrørende de af FødevareErhverv administrerede tilskud. Oversigt over bevillingskonti

Læs mere

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016 Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets departement og Ankestyrelsen 2016 Resultatmål Ankestyrelsen er gennem en årrække blevet tilført opgaver, bl.a. fra den tidligere Familiestyrelsen, og

Læs mere

1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2015 sammenholdt med det ajourførte budget.

1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2015 sammenholdt med det ajourførte budget. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. oktober 2015 regnskab 2015 og tillægsbevillinger - BA 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det

Læs mere

Budget tal i udskrifter. Budgetmodul. Opstart af Budget 2016

Budget tal i udskrifter. Budgetmodul. Opstart af Budget 2016 Budgetlægning I regnskabssystemet budgetteres indtægter og udgifter på en fane og ansatte på en anden. I det afleverede budget deles budgettet i Indtægter, udgifter og løn. Budget tal i udskrifter Alle

Læs mere

Notat om evaluering af den standardiserede økonomiopfølgning i regionerne

Notat om evaluering af den standardiserede økonomiopfølgning i regionerne Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Notat om evaluering af den standardiserede økonomiopfølgning i regionerne Juni 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN ÅRSRAPPORT 2004 Patientklagenævnet Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon:33 38 95 00 Internet: www.pkn.dk E-mail: pkn@pkn.dk FORORD...3 1 BERETNING...4 1.1 Patientklagenævnets

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere.

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere. Resultatplan CPR - 2017 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen er hovedleverandør af persondata til både offentlige myndigheder

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen.

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen. Aktstykke nr. 82 Folketinget 2015-16 Afgjort den 4. maj 2016 82 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, den 12. april 2016. a. Udlændinge-, Integrations-

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Skriftligt indlæg til DØRs rapport Dansk økonomi Efterår 2013

Skriftligt indlæg til DØRs rapport Dansk økonomi Efterår 2013 Notat 8. oktober 2013 Skriftligt indlæg til DØRs rapport Dansk økonomi Efterår 2013 De Økonomiske Råds vurdering af vækstudsigterne for 2013 og 2014 er overordnet set på linje med ministeriernes. Der skønnes

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Som følge af CPR-systemets brede anvendelse har et betydeligt antal medarbejdere hos offentlige myndigheder adgang til CPR-systemet.

Som følge af CPR-systemets brede anvendelse har et betydeligt antal medarbejdere hos offentlige myndigheder adgang til CPR-systemet. Resultatplan CPR-administrationen 2018 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen er hovedleverandør af persondata til både

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Mål- og resultatplan mellem Indenrigs- og Socialministeriet og CPRadministrationen

Mål- og resultatplan mellem Indenrigs- og Socialministeriet og CPRadministrationen Mål- og resultatplan mellem Indenrigs- og Socialministeriet og CPRadministrationen 2016 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen

Læs mere

Gennemgang af 2003 budget for fællesfonden

Gennemgang af 2003 budget for fællesfonden Bilag 7 - Side 1 af 1 Gennemgang af budget for fællesfonden 15. august KM-projektgruppe J.nr. 0044-1 1. Budgetopfølgningen maj Finansministeriets budgettekniske gennemgang er blandt andet udarbejdet på

Læs mere

Ledelsesinformation til den politiske, faglige og økonomiske styring

Ledelsesinformation til den politiske, faglige og økonomiske styring Ledelsesinformation til den politiske, faglige og økonomiske styring Kvartalsvise oversigter Lokal ledelsesinformation Naja Warrer Iversen De kvartalsvise oversigter baggrund Foråret 2009: Markant udgiftsvækst

Læs mere

Vejledning om årsafslutning Oktober 2016

Vejledning om årsafslutning Oktober 2016 Vejledning om årsafslutning 2016 Oktober 2016 Side 2 af 16 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere)

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til Lovforslag nr. L 218 Folketinget 2016-17 Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere