Opmandskendelse i faglig voldgift (FV )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)"

Transkript

1 Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af Overenskomst mellem Nordisk Film Biografer A/S og Fagligt Fælles Forbund. 3F Privat Service, Hotel og Restauration har som medlem af voldgiftsretten udpeget forhandlingssekretær Henriette Olofsen. Nordisk Film Biografer A/S har udpeget advokat Michael Møller Nielsen. Undertegnede landsdommer Mogens Kroman er af Arbejdsrettens formand udpeget som opmand. Sagen har været forhandlet den 11. juni 2013 i Advokatfirmaet Bech-Bruun, Langelinie Allé 25, 2100 København Ø. Parternes påstande Klageren har nedlagt påstand om, at indklagede tilpligtes at udbetale sædvanlig timeløn på lukkedage den 24. og 31. december, såfremt indklagedes medarbejdere har vagt den pågældende lukkedag. Efterbetaling tillægges sædvanlig procesrente fra de enkelte ydelsers forfaldstid, til betaling sker.

2 2 Klager bestrider ikke, at der ikke i overenskomsten for perioden 1. marts marts 2013 er hjemmel til den nedlagte påstand, men gør gældende, at kravet har grundlag i kutyme. Indklagede har påstået frifindelse. Sagens omstændigheder Det anføres i klageskriftet, at indklagedes medarbejdere i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2011 havde fremsat en række krav, herunder krav om aflønning for vagter der lå på lukkedage som den 24. og 31. december. Den overenskomst, som det drejer sig om, vedrører løn og arbejdsforhold for medieoperatører, medieoperatørelever, kinoteknikere, kontrollører og piccoloer. Indklagede ved Bech-Bruun udarbejdede et notat af 29. juli I dette anføres det indledningsvis: Til brug for forhandlingerne i Forligsinstitutionen skal jeg hermed opridse de overenskomstkrav, som parterne har fremsat og accepteret under det hidtidige forhandlingsforløb. Under pkt. 1 om Ændringer, som der er enighed om mellem parterne anføres i pkt. 1.1, at Nordisk Film har efter forslag fra 3F accepteret og i pkt : at medarbejdere, der i henhold til vagtskemaet er fast indplaceret på en bestemt ugedag, har ret til sædvanlige timeløn i forhold til det antal timer, som medarbejderen normalt ville have arbejdet, såfremt denne dag falder på den 24. eller den 31. december, hvor Nordisk Films biografer holder lukket, jf. pkt. 4.5; I udkast til overenskomst dateret 29. august 2011 er pkt. 4.5 formuleret således, men også overstreget: Lukkedage Såfremt Medarbejderen i henhold til vagtskemaet er fast indplaceret på en bestemt ugedag, og denne ugedag falder på den 24. eller 31. december, er Medarbejderen berettiget til sædvanlig timeløn i forhold til det antal timer, Medarbejderen normalt ville have arbejdet i henhold til vagtskemaet, uanset om Medarbejderen er på arbejde eller ej på de pågældende dage, eller uanset det faktiske antal timer, Medarbejderen har arbejdet på de pågældende dage, fx i forbindelse med delvis åbning af Biografen eller status.

3 3 Det fremgår af overenskomsten for perioden 1. marts marts 2013, der blev underskrevet af parterne i oktober 2011, at det citerede udkast om punkt 4.5 ikke er med i overenskomsten. I overenskomsten punkt om rullende vagtplan står der: en vagtplan, der giver Medarbejderen mulighed for til enhver tid at gøre sig bekendt med Medarbejderens vagtskema 4 uger frem i tiden. Der stilles ikke krav om, at Medarbejderens vagter uge for uge skal være placeret på de samme dage. I en anden overenskomst mellem parterne for samme periode, 1. marts marts 2013, der vedrører medarbejdere i cafeer og barer er der et punkt 4.5 om lukkedage identisk med udkastet vedrørende den anden overenskomst citeret ovenfor. Palads Info oplyste i 2012 til medarbejderne med faste vagter: Der har været forespørgsel omkring aflønning den 24. og 31. december. Vi kan oplyse følgende. Der betales kun løn til medarbejdere, der er på arbejde disse dage. Hvis biografen har lukket den 24. og/eller 31. december og du normalt har en fast vagt om mandagen, så tilbyder vi en tilsvarende vagt en anden dag. Du kan således fortsat oppebære dit normale timetal. Forklaringer Der er under sagen afgivet forklaringer af medieoperatør Lasse Jonesen, medieoperatør Jan Hansen, kontrollør Palle Kamper, medieoperatør Bjarne Ørts, medieoperatør Michael Arngren, driftsdirektør Lars Jørgensen og biografchef Louise Møller. Lasse Jonesen har forklaret blandt andet, at han har arbejdet hos indklagede fra januar 2003 i Palads og Falkoner Biografen. Først på deltid, senere fuldtid. Han har haft fast vagtplan over 14 dage. Hvis der var lukket 24. og 31. december fik han før 2012 løn, hvis han efter vagtplanen skulle have arbejde disse dage. Det blev ændret sidste år, jf. Palads Info. Hvis han havde brug for at bytte sine faste dage, kunne han gøre det med en kollega. Ellers måtte han tale med chefen om det. Han har nogle gange den 31. december været med i status på arbejdspladsen. I 2012 fik han efter den nye ordning vagt en anden dag.

4 4 Jan Hansen har forklaret blandt andet, at han har arbejdet hos indklagede fra Han har været i Tivoli Bio, Palads, Palladium og nu Kinopalæet i Lyngby. Han blev tillidsmand for 10 år siden og senere fællestillidsmand. Indtil 1994 fik de søgnehelligdagsbetaling. Fra 1995 fik de løn ved de lukkede dage. Hans vagtplan er turnus 2 uger, ens i lige og ens i ulige uger. Den første, der klagede over ikke at få løn på en lukkedag var Palle Kamper i I 2012, hvor han havde vagtdag 24. december, kunne han ikke få en alternativ dag, og han har således ikke fået løn for denne dag. I 2010 og tidligere fik alle fuldtidsansatte løn for lukkede dage, hvor de ellers skulle have haft vagt. Han har fra 6-7 medarbejdere i andre biografer i Danmark fået oplyst, at de tidligere har fået løn for lukkedage. Tidligere var medieoperatørerne ikke med til status 31. december, hvad cafearbejderne var, men det er de også nu. Ved overenskomstforhandlingen i 2011 ville de have reglen om løn for 24. og 31. december skrevet ind, fordi den var udtryk for almindelig praksis. Men den blev ikke skrevet ind. Palle Kamper har forklaret blandt andet, at han arbejder deltid som kontrollør. Han har arbejdet hos indklagede siden oktober I 2011 var han operatør. Han havde faste arbejdstider, hver anden lørdag i ulige uger. Han har altid haft en 14 dages vagtplan. Hvis han skulle have været på arbejde 24. eller 31. december, men der var lukket, fik han løn. Sådan var det i Der har enkelte gange været andet arbejde 31. december. Bjarne Ørts har forklaret blandt andet, at han har arbejdet fra januar 1975 til maj 2013 i BioCity i Odense. Nordisk Film overtog den i Han har haft fast vagtplan, herunder hver anden lørdag/søndag. Han har fået løn 24. og 31. december, hvis han skulle have været på arbejde, men der var lukket. Han har i 2000 og 2012 arbejdet 31. december. En kollega, der også er på fuld tid, har på samme måde fået løn 24. og 31. december. Michael Arngren har forklaret blandt andet, at han har arbejdet hos indklagede i 5 år i Palads. De er p.t. 13 operatører. Hans vagter er på faste skemaer med 2 ugers interval. Det er kollegernes også. Kollegerne kan eventuelt bytte vagter indbyrdes. I 2012 var begge mandage 24. og 31. december hans vagter, men han fik ikke løn for det. Han har spurgt de fleste af sine kolleger i Palads, om de tidligere også har fået løn for lukkedagene, og det har de. Han mener, at det er en kutyme, at de får denne løn.

5 5 Lars Jørgensen har forklaret blandt andet, at han har været driftsdirektør fra Han har været i Nordisk Film i 25 år. De har 18 biografer fordelt over hele landet. Der er 900 ansatte. Denne overenskomst, som sagen drejer sig om, omfatter ca. 400 personer. Fra 1993/94 fik de kollektive overenskomster. Løn den 24. og 31, december på lukkedage har været meget forskelligt vedrørende de enkelte biografer. Der har ikke vedrørende de faste vagter været nogen rød tråd, men det er rigtigt, at nogen har fået løn for lukkedage. De har flere vagtplaner, faste, rullende og den demokratiske model, hvor man er på i en periode. Den 31. december er der nogle gange film eller status. Der er også nogle steder, hvor der er åbent både 24. og 31. december. f.eks. i Tåstrup. Forhandlingen om overenskomst i 2011 drejede sig navnlig om modernisering af teksten, skrive café og medieoperatører sammen, digitalisering af fremvisere og få sænket omkostningerne på grund af markante lønforskelle i forhold til konkurrenter. Et vigtigt punkt var ændringen fra 100 % til 50 % ved søn- og helligdage. Denne overenskomst havde oprindeligt 9 helligdage, men kom op på 12 helligdage til 50 %. Café-overenskomsten er på 9 helligdage med 50 %, men har betaling for lukkedagene 24. og 31. december. Operatørsiden har i de forskellige biografer forud for 2012 ikke haft fast praksis ad lukkedagene, fra 2012 er der nu fast praksis: Hvis der er en lukkedag, kan man søge en anden vagtdag inden for 1 måned. Der er sendt besked ud til de ansatte om denne nye praksis. Louise Møller har forklaret blandt andet, at hun har været ansat i Imperial fra december Der er i dag 68 medarbejdere. Medieoperatører skal de bruge, uanset hvor mange gæster der er til en film. Deres vagtplanering er rullende vagtplan pr. 4 uger. De tilpasser bemandingen henset til forventede antal gæster. Medarbejderne har ikke faste dage. De har en ønskeskabelon, som ledelsen så vagtplanerer ud fra. Palle Kamper havde i 2011 hver anden lørdag, men han arbejdede også på andre dage. I 2011 planlagde medieoperatørerne selv deres dage, og det er rigtigt, at Jonathan Hansen og Peter Jensen dengang havde faste dage. Den 31. december 2010 og 2012 var der åbent på grund af en film. I 2009 og 2010 var der lukket 24. december, og der blev ikke betalt løn. I 2011 var der lukket begge dage, og der blev ikke udbetalt løn. I 2012 var der lukket 24. december, og der blev ikke udbetalt løn. I 2012 har de udsendt besked om den fremtidige praksis. Procedure Klager har gjort gældende, at der i Nordisk Film er en bindende kutyme om løn på lukkedagene 24. og 31. december. Det fremgår både af bilag og de afgivne forklaringer, at der i mange år har været

6 6 denne praksis. Allerførst søn- og helligdage, der tog de lukkede dage, og derefter vagtplanen. Jan Hansen har spurgt til ansatte i 5 andre biografer, hvor oplysningen har været den samme: Løn på lukkedagene, hvis man skulle have været på arbejde i følge vagtplanen. Driftsdirektør Lars Jørgensen har bekræftet det ved sin forklaring om, at faste medarbejdere i vidt omfang har fået løn på lukkedage. Det er således godtgjort, at der har været kutyme for løn til de fastansatte på lukkedage, hvis de efter vagtplanen skulle have været på arbejde den dag. At en kutyme måske kan opsiges, er ikke noget, der skal tages stilling til i denne sag. Indklagede har gjort gældende, at der ikke er tale om kutyme vedrørende lukkedage. Man drøftede lukkedage i 2011 under forhandlingerne om den nye overenskomst, men temaet, jf. udkastet ad pkt. 4.5 blev overstreget. I den underskrevne overenskomst er der ingen bestemmelse om betaling på lukkedage. Hvis der var en kutyme, ville det have været meningsløst af indklagede at tilbyde ret til løn på lukkedag. Klager kunne have sagt, det er jo en ret vi allerede har, men det blev ikke nævnt. Betingelserne for kutyme om længere tid, samtlige medarbejdere, samt klar og entydig praksis er heller ikke opfyldt. Vedrørende 31. december må det lægges til grund, at der flere gange har været film eller status, og i disse tilfælde har man fået løn for arbejde. Det bestrides ikke, at der har været nogen lokal praksis om løn på lukkedage, men det er ikke tilstrækkeligt til bindende kutyme. Hvis der er kutyme, kan den opsiges, da den i givet fald er overenskomstfravigende. Og der er i givet fald heller ikke noget tab, for alle har kunnet få en alternativ arbejdsdag. Opmandens begrundelse og resultat Da der ikke mellem de af parterne udpegede medlemmer af voldgiftsretten er enighed om en afgørelse, træffes denne af opmanden. Det fremgår af klageskriftet og notatet af 29. juli 2011 fra Bech-Bruun, at 3F under forhandlingen om ny overenskomst i 2011 havde fremsat krav om aflønning for vagter, der lå på lukkedage den 24. og 31. december, og at parterne var enige om, at der var tale om en ændring af den hidtidige overenskomst. Bestemmelse om lukkedage, som var i pkt. 4.5 i udkast til overenskomst dateret 29. august 2011, endte med ikke at blive indført i den endelige underskrevne overenskomst.

7 7 Det må således, herunder efter klageskriftet, lægges til grund, at 3F i 2011 fremsatte krav om aflønning for vagter, der lå på lukkedage. Der er ikke nogen dokumentation for, at 3F ikke var enig i formuleringen i Bech-Bruuns notat pkt. 1 og 1.1 om ændringer og forslag fra 3F. Det kan endvidere efter de afgivne forklaringer ikke anses for bevist, at praksis i Nordisk Film Biografer for aflønning for vagter, der lå på lukkedage, har været fulgt i almindelighed og uden nævneværdige undtagelser. Det forhold, at en arbejdsgiver som hovedregel følger en bestemt praksis, er ikke tilstrækkeligt til at fastslå eksistensen af en kutyme. Når praksis sammenholdes med faktum i forbindelse med overenskomstforhandlingen i 2011 finder opmanden, at det ikke kan lægges til grund, at der er kutyme for, at medarbejderne er berettiget til sædvanlig timeløn på lukkedagene 24. og 31. december, såfremt de har vagt på den pågældende lukkedag. Nordisk Film Biografer A/S frifindelsespåstand tages derfor til følge. T h i b e s t e m m e s: Nordisk Film Biografer A/S frifindes. Hver part skal bære egne omkostninger og betale halvdelen af opmandens honorar. København, den 13. juni 2013 Mogens Kroman

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæftets tekst bygger videre på teksten i bogen Arbejdsret for tillidsvalgte. I dette temahæfte er der

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 1. december 2005

Arbejdsrettens dom af 1. december 2005 Arbejdsrettens dom af 1. december 2005 i sag nr. A2003.1125: Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) for Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening (DFL) (advokat Karen-Margrethe Schebye)

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014 i sag nr.: AR2013.0828 Hekabe Design GmbH (advokat Niels Lyhne) mod Landsorganisationen i Danmark for Malerforbundet i Danmark for Malernes Fagforening

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 29. november 2012

Arbejdsrettens dom af 29. november 2012 Arbejdsrettens dom af 29. november 2012 i sag nr. AR2012.0341: Kristelig Arbejdsgiverforening for Restaurant Vejlegården ApS (advokat Anders Schmidt) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles

Læs mere

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 OVERENSKOMSTER mellem Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik og Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 AHTS, Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service 2 Forord I forbindelse

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Magasinet. Her er hver 3. nydansker. Luksusproblem: Konstant jobfest. Kan ikke smide fastansatte ud. Op til 50.000 ved kritisk sygdom

Magasinet. Her er hver 3. nydansker. Luksusproblem: Konstant jobfest. Kan ikke smide fastansatte ud. Op til 50.000 ved kritisk sygdom Magasinet Nr. 1 januar 2003 Her er hver 3. nydansker Luksusproblem: Konstant jobfest Kan ikke smide fastansatte ud Op til 50.000 ved kritisk sygdom Forside Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 10 Side

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for håndværkere KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F Fødevareforbundet NNF Malerforbundet i Danmark Serviceforbundet 40.11 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

OVERENSKOMST DEL 2 Overenskomst 2014-2017

OVERENSKOMST DEL 2 Overenskomst 2014-2017 OVERENSKOMST DEL 2 Overenskomst 2014-2017 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) 2014 Cirkulære af 17. juni 2014 Modst. nr.

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære af 25. oktober 2011 Perst.nr. 052-11 J.nr. 10-333/75-1 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten)

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

40.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl.

40.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. Side 1 Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. KL Fagligt Fælles Forbund - 3F Indholdsfortegnelse Side 40.01 Side 2 Kapitel

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten)

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Indholdsfortegnelse Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Cirkulære Generelle bemærkninger... 6 Ikrafttræden...

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 15. januar 2015 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 319/12 (Ammassalik Kredsrets sagl.nr. 17-F-03-0007) F (advokat Jens Paulsen v/advokatfuldmægtig

Læs mere

32.11 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, kulturteknikerelever og audiologiassistentelever

32.11 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, kulturteknikerelever og audiologiassistentelever Side 1 Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, procesteknologer, installatører, Bac.Scient.cons i konservering, formgivere, kulturteknikere, audiologiassistenter, audiometrister,

Læs mere