Grønlandsk. Lovsamling NALUNAARUTIT - Serie i Overenskomstens område 5. 2 Ved ansættelsens begyndelse 6. 5 GrundlØn 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønlandsk. Lovsamling NALUNAARUTIT - Serie 0 11. i Overenskomstens område 5. 2 Ved ansættelsens begyndelse 6. 5 GrundlØn 7"

Transkript

1 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie 0 11 OVERENSKOMST mel lem Lægeforeningen og Naalakkersuisut for læger ansat i Grønlands Selvstyre for perioden 1. april 2011 til 31. marts Indholds fortegnelse Side Kap. 1. Ansættelse 5 i Overenskomstens område 5 2 Ved ansættelsens begyndelse 6 Kap. 2. Arbejdstid 6 3 Arbejdstid 6 4 Deltidsbeskæftigelse 7 Kap. 3. Grundløn, anciennitet og pension 7 5 GrundlØn 7 6 Anciennitet for underordnede læger 9 7 Pensionsbidrag og indbetaling heraf 9 Kap. 4. Tillæg til lønnen 10 8 Rekrutterings- og fastholdelsestillæg 10 9 Vagtforpligtelse og vagthonorering 11 i af 62

2 10 Faste tillæg til stillinger uden vagtforpligtelse Ændring af vagtforpligtelse og vagthonorering Funktionstillæg til uddannelsesansvarlig overlæge/speciallæge Funktionstillæg til kliniske vejledere/tutorer Tillæg til vikarer Administrationstillæg Specialeansvarlig overlæge ved Dronning Ingrids Hospital Patientledsagelse Interne specialistrejser og bygdebesøg Konstitution og funktion i højere stilling Tillæg vedr, særlig stilling i tidsbegrænset periode 18 Kap. 5. Særlige ansættelsesvilkår Individuel seniorordning Til- og fratrædelsesfrirejser for varigt ansatte og åremålsansatte Feriefrirejse Fribefordring af bagage Rejseforsikring (rejseulykkes- og bagageforsikring) Flyttegodtgørelse, herunder transportforsikring Boliger Honorering for udfærdigelse af attester Vikarer Merudgifter ved tjenesterejser, herunder dagpenge, nattillæg og udstyrsgodtgørelse Udbetaling af løn Graviditet, barsel og adoption Løn under sygdom, militærtjeneste samt efterløn Erstatning 26 2 af 62

3 Kap. 6. Ferie og tjenestefrihed Ferie og feriegodtgørelse Særlige fridage Tjenestefrihed uden løn Tjenestefrihed ved barns første sygedag Nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller død og begravelse Frihed til efteruddannelse Tjenestefrihed til deltagelse i organisationsarbejde Offentlige hverv 30 Kap. 7. Ansættelsens ophør Opsigelsesvarsel Meddelelse om opsigelse Afskedigelsesnævn 32 Kap. 8. Overgangsregler og overenskomstens gyldighedsperiode Overgangsregler Personlige tillæg Jkrafttrædelse og opsigelsesvarsel 35 Andre aftaler 37 Aftale mellem Lægeforeningen og Naalakkersuisut om løn- og ansættelsesvilkår for lægefaglige konsulenter 38 Aftale mellem Lægeforeningen og Naalakkersuisut om løn- og ansættelsesvilkår for cheflægen4l Aftale mellem Lægeforeningen og Naalakkersuisut om løn- og ansættelsesvilkår for ledende regionslæger 44 Aftale mellem Lægeforeningen og Naalakkersuisut om løn- og ansættelsesvilkår for lægefaglig chefkonsulent 46 3 af 62

4 Aftale mellem Lægeforeningen og Naalakkersuisut om tidsbegrænset ansættelse af ledende overlæger 48 Aftale mellem Lægeforeningen og Naalakkersuisut om vilkår for speciallæger, der deltager i konsulentrej ser i Grønland for Grønlands Selvstyre 51 Aftale mellem Lægeforeningen og Naalakkersuisut om efter- og videreuddannelsesordning for læger i det grønlandske sundhedsvæsen 53 Aftale mellem Lægeforeningen og Naalakkersuisut om omplacering 57 Aftale mellem Naalakkersuisut og Lægeforeningen om hvileperiode og fridøgn 59 4 af 62

5 Kap. 1. Ansættelse 1 Overenskomstens område Overenskomsten omfatter læger ansat i virksomheder eller institu tioner under Grønlands Selvstyre. Stk. 2. Lægestillingerne omfatter følgende kategorier: 1. Ledende overlæge 2. Overlæge 3. Afdelingslæge 4. Reservelæge 5. Ledende regionslæge 6. Regionslæge 7. Assisterende regionslæge 8. Lægefaglige konsulent, lægefaglig chefkonsulent og chef læge. Stk. 3. En reservelæge eller assisterende regionslæge kan ansættes som klinisk basislæge, introduktionslæge eller amanuensislæge. Stk. 4. Ansættelse som ledende overlæge, overlæge eller afde lingslæge forudsætter speciallægeanerkendelse. Ansættelse som af delingslæge forudsætter, at der er ansat en overlæge i afdelingens speciale. Stk. 5. Ansættelse som ledende regionslæge og regionslæge kan fin de sted uden en speciallægeanerkendelse i almen medicin eller i et praksisrelevant speciale, såfremt Departementet for Sundhed di spenserer herfra. Lægeforeningen orienteres herom. 5 af 62

6 Stk. 6. Ansættelse som reservelæge er tidsbegrænset til 2 år, med mulighed for forlængelse med i år ad gangen i indtil 2 år. Ansæt telsen som assisterende regionslæge er tidsbegrænset til 2 år. 2 Ved ansættelsens begyndelse Ansættelse finder sted efter opslag. Opsiaget angiver ved hvilket hospital, regionssygehus, sundhedscenter eller administrativ myn dighed ansættelsen finder sted, den for stillingen fastsatte løn samt om der anvises bolig, jf. 27. Stk. 2. Ansættelse i henhold til denne overenskomst skal meddeles Lægeforeningen og Grønlands Lægekredsforening. Stk. 3. Læger er på begæring forpligtet til før udrejsen at del tage i kurser. Hvis lægen som følge heraf nødsages til at skifte bopæl, ydes fri kost og logi eller dagpenge efter de for tjeneste mænd i Danmark til enhver tid gældende regler. Der ydes fuld løn under eventuelle kurser, som lægen forpligtes til at deltage i ifølge denne bestemmelse. Stk. 4. Lægen skal før ansættelsen udfylde et oplysningsskema ved rørende sine helbredsforhold. Oplysningsskema til brug herfor ud leveres af ansættelsesmyndigheden. Kap. 2. Arbejdstid 3 Arbejdstid Den gennemsnitlige månedlige arbejdstid er 173 1/3 timer. Arbejds tidens fordeling på ugens enkelte dage fastsættes af institutionen under hensyn til dennes arbejdsgang. 6 af 62

7 Stk. 2. Ansættelse efter denne overenskomst sker med udgangspunkt i en gennemsnitlig 40 timers arbejdsuge, idet tjenesten dog er uden en højeste tjenestetid. De fastsatte lønninger, tillæg og øv rige ydelser efter denne overenskomst omfatter betaling for al læ gegerning, der udføres, herunder også skolelægegerning, visitati on, supervision, samt undersøgelser og behandling af personer, der midlertidigt opholder sig i Grønland. Eventuelle andre belast ningssituationer, der måtte forekomme inden for sundhedsvæsenet er ligeledes honoreret fuldt ud i henhold til denne overenskomsts be stemmelser. 4 Deltidsbeskæftigel se For læger, der efter aftale mellem Grønlands Lægekredsforening og arbejdsgiver ansættes på deltid, reduceres løn, pension og tillæg m.m. i forhold til den nedsatte arbejdstid. Stk. 2. Ved ansættelse i henhold til stk. 1, kan der, hvor forhol det taler derfor, mellem overenskomstens parter træffes konkret aftale om øvrige vilkår for deltidsansættelsen. Såfremt lægen er i en uddannelsesstilling, skal uddannelsesforløbet forelægges til behandling for Rådet for Yngre Lægers Videreuddannelse i Grønland. Kap. 3. Grundløn, anciennitet og pension 5 Grundløn For reservelæger ved Dronning Ingrids Hospital samt for assiste rende regionslæger udgør grundlønnen i forhold til ancienniteten følgende beløb pr. måned: 7 af 62

8 Rettelsesblad, Afsnit L Anciennitet 1.april april april april år år år år år år og flg. år Stk. 2. For afdelingslæger udgør grundlønnen følgende beløb pr. måned: Anciennitet 1.april 1.april 1.april 1.april Alle år Stk. 3. For ledende overlæger, overlæger, ledende regionslæger og regionslæger udgør grundlønnen følgende beløb pr. måned: Anciennitet 1.april 1.april 1.april 1.april Alle år Stk. 4. For lægefaglige konsulenter, lægefaglig chefkonsulent og cheflægen udgør grundlønnen følgende beløb pr. måned: Anciennitet 1.april 1.april 1.april 1.april Alle år af 62

9 6 Anciennitet for underordnede læger Ancienniteten for underordnede læger regnes efter kandidatalder, hvorved forstås det antal år, hvori lægen efter bestået kandidat eksamen har været beskæftiget med lægeligt arbejde, herunder nor male ferier, eventuel værnepligt, barselsfravær og sygdom under 6 måneder. Ancienniteten regnes fra den i. i måneden efter bestået kandidateksamen og afrundes derefter opad til et antal hele måne der. Stk. 2. Hvor forholdene taler derfor, kan der mellem overenskom stens parter træffes aftale om fastsættelse af anciennitet efter andre regler. 7 Pensionsbidrag og indbetaling heraf Som bidrag til lægernes pensionering betaler arbejdsgiveren 10 % af den i 5 nævnte grundløn. Stk. 2. Endvidere tilbageholder arbejdsgiveren i den pågældendes løn et beløb på 5 % af de samme løndele. Pensionsbidragene indbe tales af arbejdsgiveren til Lægernes Pensionskasse. Stk. 3. Såfremt en læge fremsætter ønske herom, kan der tilbage holdes et beløb på 8 % af de i stk. i nævnte løndele. Pensionsbi draget indbetales af arbejdsgiver til Lægernes Pensionskasse. Stk. 4. Arbejdsgiverens pensionsbidrag forøges til 20 % fra lægens fyldte 45. år, hvis den pågældende har været ansat mindst 3 år ved Grønlands Sundhedsvæsen i eller flere perioder. Retten til ar bejdsgivers forhøjede pensionsbidrag indtræder fra den i. i måne den efter det fyldte 45 år. 9 af 62

10 4 Afsnit L Stk. 5. Der tilkommer ud over det i stk. i nævnte pensionsbi drag ikke den pågældende nogen ret til pension eller understøt telse fra arbejdsgiveren. Stk. 6. Arbejdsgiver betaler ikke pensionsbidrag til pensionerede læger. Stk. 7. Der udbetales i øvrigt løn efter overenskomsten til pensi onerede læger under 70 år, heri inkluderet det beløb, som svarer til eget pensionsbidrag. Til pensionerede læger over 70 år betales nettoløn, dvs, efter overenskomstens bestemmelser, men eksklusiv det beløb, der svarer til eget pensionsbidrag. Nettoløn udbetales fra den 1. i måneden efter det fyldte 70. år. Kap. 4. Tillæg til lønnen 8 Rekrutterings og fastholdelsestillæg Der ydes et ikke pensionsgivende, ureguleret rekrutterings og fastholdelsestillæg til alle fastansatte læger således: a)til fastansatte læger ved Departementet for Sundhed, Styrel sen for Sundhed og Forebyggelse, Dronning Ingrids Hospital og Dronning Ingrids Sundhedscenter ydes tillægget med kr. pr. måned. b)til fastansatte læger ved regionssygehuse ydes tillægget med kr. pr. måned. c)til fastansatte læger ved sundhedscentre ydes tillægget med kr. pr. måned. 10 af 62

11 d)til ledende overlæge ved psykiatrisk område på Dronning Ing rids Hospital ydes et yderligere tillæg på kr. pr. måned. e)til ledende overlæge ved medicinsk og kirurgisk område på Dronning Ingrids Hospital ydes et yderligere tillæg på kr. pr. måned. 9 Vagtforpligtelse og vagthonorering Læger med formaliseret vagtforpligtelse oppebærer vagthonorar i henhold til de bestemmelser, der fremgår af stk Stk. 2. For hver vagt inden for en kalendermåned oppebæres vagtho norar for hver: 1. lo. vagt ydes et vagthonorar på kr. pr. vagt vagt ydes et vagthonorar på kr. pr. vagt. 16. og efterfølgende vagter ydes et vagthonorar på kr. pr. vagt. Stk. 3. Det effektive arbejde under de i stk. 2 nævnte vagter ind regnes i den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid på 40 timer, jvf. 3, stk. 2. I stedet for indregning i arbejdstiden kan arbejdsgi ver beslutte at yde betaling for det effektive arbejde under vagt. Betalingen for effektiv tjeneste for reservelæger og assisterende regionslæger udgør 395 kr. pr. time. Betalingen for effektiv tje neste for ledende overlæger, overlæger, afdelingslæger og regions læger 427 kr. pr. time. 11 af 62

12 uanset Afsnit L Stk. 4. For nedennævnte læger gælder, at der det faktiske antal effektive timer der præsteres i den enkelte vagt på for hånd er fastlagt følgende antal effektive timer i hver vagt som honoreres med den i stk. 4 fastsatte sats pr. time eller indregnes i den ugentlige arbejdstid: a) Ledende overlæger og overlæger ved: Anæstesiologisk Afdeling 7 timer Gynækologisk obstetrisk afdeling 5 timer Parenkymkirugisk afdeling 4 timer Ortopædkirurgisk afdeling 3,5 timer Medicinsk afdeling 3 timer Psykiatrisk afdeling 1,5 timer Røntgenafdeling 2 timer Øjenafdeling i time Øre næse- og halsafdeling i time b) Afdelings og reservelæger ved: Kirurgisk afdeling Medicinsk afdeling 10,5 timer 10,5 timer Psykiatrisk afdeling 3 timer c) Regionslæger samt assisterende regionslæger ved: Regionssygehus og sundhedscentre med 2 læger 1,5 timer Regions sygehus og sundheds centre med 3 læger 3 timer Regionssygehus og sundhedscentre med 4 læger 3,5 timer Regionssygehus og sundhedscentre med 5 læger undtagen Aasiaat 4 timer Regionssygehuset i Aasiaat 5 timer Dronning Ingrids Sundhedscenter i Nuuk 7 timer Stk. 5. En læge, der ekstraordinært tilkaldes og giver fremmøde i en anden læges formaliserede vagt, hvor der konkret er behov for særlig lægefaglig ekspertise, aflønnes med vagthonorar i henhold 12 af 62

13 til stk. 4 for mindst 4 timer. Denne aflønning er timebetaling for effektivt arbejde. Stk. 6. Har en læge ved Dronning Ingrids Hospital, et regionssyge hus eller ved et sundhedscenter vagt en lørdag, søndag eller søg nehelligdag, ydes der, såfremt tjenesten tillader det, en fridag inden for de 6 efterfølgende måneder. Tillader tjenesten ikke nævnte fridage, anses godtgørelse for at være ydet ved den i 5 nævnte løn. Stk. 7. Der gives speciallæger i specialer, hvor der kun er ansat én speciallæge og regionslæger i sundhedscentre med kun én læge, mulighed for inden for en periode på 12 måneder at opsamle indtil 6 erstatningsfridage optjent i henhold til stk. 6. Disse fridage skal afvikles i forbindelse med ferie eller kursusdeltagelse. Eventuelle ikke udnyttede erstatningsfridage ud over 12 måneder godtgøres ikke. 10 Faste tillæg til stillinger uden vagtforpligtelse Til læger uden formaliseret vagtforpligtelse ydes et fast tillæg på kr. pr. måned. Tillægget honorerer rådighedstjeneste, mistede fridage, vakancesituationer samt eventuelle andre belast ningssituationer, der måtte forekomme inden for sundhedsvæsenet. Oppebæres dette tillæg kan der ikke ydes vagthonorar i henhold til 9. Stk. 2. Til læger i sundhedscentre med 1 læge ydes et fast tillæg på kr. pr. måned. Tillægget honorerer rådighedstjeneste, mistede fridage samt eventuelle andre belastningssituationer, der måtte forekomme inden for sundhedsvæsenet. Oppebæres dette tillæg, kan der ikke ydes vagthonorar i henhold til af 62

14 Vagtarbejdet Telefonopkald Afsnit L 11 Ændring af vagtforpligtelse og vagthonorering Såfremt en af parterne i løbet at overenskomstperioden mener, at der er sket en ændring i antallet af effektive timer, der præste res i den enkelte vagt på en afdeling, i en region eller på et sundhedscenter, optages der forhandling mellem Grønlands Læge kredsforening og Grønlands Selvstyre om en justering af honorerin gen af vagtarbejdet. Sådanne ændringer kan f.eks. være en følge af organisatoriske ændringer, sammenlægninger, indførelse af nye be handlingstilbud eller udvidelse af eksisterende behandlingstilbud. Der kan endvidere optages forhandling, hvis vagtbelastningen i øv rigt menes ændret. Stk. 2. Forhandlingen skal finde sted inden 2 måneder efter en at parterne har anmodet om en sådan forhandling. Stk. 3. Hver af parterne har ret til at begære en registrering af vagtarbejdet, der dokumenterer det effektive arbejde under vagt. Registreringsperioden må maksimalt løbe over 3 måneder og skal ligge i månederne februar maj eller september november. Stk. 4. Registrering af vagtarbejdet sker efter følgende regler: ved fremmøde registreres pr. påbegyndt time. Yder ligere fremmøde inden for samme time registreres, men tæller ikke ekstra. tæller med den tid, der benyttes på telefonopkal det inklusiv afledte aktiviteter, dog minimum 15 minutter pr. op kald. Flere kald inden for de 15 minutter registreres, men tæller ikke ekstra. 14 af 62

15 Stk. 5. Reguleringen af antallet af effektive timer i vagterne skal finde sted fra det tidspunkt, hvor anmodningen om en forhand ling er blevet fremført. Ved reguleringen af antallet af effektive timer rundes tallet, der fremkommer i forbindelse med vagtopgørel sen, op eller ned til nærmeste halve time. 12 Funktionstillæg til uddannelsesansvarlig overlæge/speciallæge Hvis der etableres en speciallægeuddannelse, jf. bekendtgørelse nr af om speciallægeuddannelse i det grønlandske sundhedsvæsen, ydes et ikke pensionsgivende, ureguleret funktions tillæg på kr. pr. måned for særligt ansvar til én over læge/speciallæge indenfor følgende ansvarsområder på Dronning Ing rids Hospital: Organkirurgi, ortopædkirurgi, gynækologi/obstetrik, intern medicin, psykiatri, samt almen medicin ved Dronning Ingrids Sundheds center. 13 Funktionstillæg til kliniske vejledere/tutorer Hvis der etableres en speciallægeuddannelse, jf. bekendtgørelse nr af om speciallægeuddannelse i det grønlandske sundhedsvæsen, ydes den kliniske vejleder/tutor for dette særlige ansvar et ikke pensionsgivende, ureguleret funktionstillæg på 776 kr. pr. måned pr. uddannelsessøgeride læge. Der kan højst ydes 15 funktionstillæg ad gangen og højst 2 funktionstillæg pr. klinisk vejleder. 15 af 62

16 De Fra Fra Afsnit L 14 Tillæg til vikarer Læger, der ansættes som vikar i over 6 måneder, ydes et månedligt tillæg med følgende beløb: første 5 måneder 0, kr. 6. til 9. måned 1.000, kr. 10. måned 1.500, kr. 15 Admini strationstillæg Til chef lægen, lægefaglig chefkonsulent, ledende overlæge og le dende regionslæge ydes et ikke pensionsgivende administrationstil læg på kr. pr. måned. 16 Specialeansvarlig overlæge ved Dronning Ingrids Hospital Til overlæger, der tillægges landsdækkende specialeansvar for et specifikt fagområde, kan der tildeles et tillæg på kr. pr. måned. Tillægget er personligt og tildeles for en periode på ind til 3 år. Stk. 2. Perioden for tildeling af tillægget kan forlænges. 17 Patientledsagelse Lægen er forpligtet til at varetage patientledsagelse. Samme for pligtelse påhviler læger ved rejser mellem Danmark og Grønland i forbindelse med ferie, efteruddannelse m.v. Ved patientledsager rejser ydes et dobbelt vagthonorar svarende til kr. pr. på 16 af 62

17 begyndt døgn, jf. 9,stk. 2. Honoraret udløses fra begyndelses tidspunktet for patientledsagelsen og indtil denne er afsluttet eller aflyst. Stk. 2. Ved patientledsagelse på arbejds og vagtfri lørdage, søn dage og søgnehelligdage ydes det i stk. i nævnte honorar pr. påbe gyndt halvdøgn. Stk. 3. Der ydes den halve honorering, jf. stk. i, i perioden fra patientledsagelsen er afsluttet og til lægens hjemkomst. Stk. 4. En læge, der i forbindelse med en feriefrirejse ledsager patienter, betragtes som afholdende første feriedag et døgn efter ankomsten til Kastrup Lufthavn eller aflevering af patienten. 18 Interne specialistrejser og bygdebesøg Læger ved Dronning Ingrids Hospital med speciallægeautorisation indenfor det specialeområde, som rejsen vedrører, ydes et halvt vagthonorar svarende til 632 kr. pr. dag, jf. 9, stk. 2. Ved overnatning i forbindelse med rejsen ydes yderligere et halvt vagthonorar svarende til 632 kr. pr. overnatning. Stk. 2. Der ydes læger ansat i regioner, der deltager i bygdebe søg, et halvt vagthonorar svarende til kr. 632 kr. pr. dag jf. 9, stk.2. Ved overnatning i forbindelse med rejsen ydes yderligere et halvt vagthonorar svarende til kr. 632 pr. overnatning. Stk. 3. Såfremt der under rejsen udføres arbejde på lørdage, søn dage og helligdage tildeles en erstatningsfridag pr. præsteret ar bejdsdag. Afviklingen af erstatningsdage sker jf. bestemmelserne i 9, stk.7. ØD J..nr /455/ af 62

18 19 Konstitution og funktion i højere stilling En læge, der konstitueres eller fungerer i en højere stilling ud over 15 dage i sammenhæng, uden afbrud i form af sygdom og/eller ferie, ydes et funktionsvederlag, der beregnes som forskellen mel lem lægens løn og den løn, som den pågældende ville oppebære ved ansættelse i den højere stilling. Vederlaget er ikke-pensionsgi vende. Stk. 2. Hvis tjenesten i højere stilling har været afbrudt på grund af sygdom eller ferie, bevarer den ansatte dog retten til betaling for tjeneste i højere stilling efter fraværsperiodens op hør, hvis der ved tjenestens genoptagelse fortsat udføres tjeneste i den højere stilling. Stk. 3. Læger, der fungerer som landslæge i uopsættelige landslæ gelige opgaver, når landslægen er på rejse eller holder ferie, og der ikke er ansat vikar for perioden, honoreres med en timesats på 727,60 kr. i niveau 1. april 2012 (1. januar 1984 lig kr. 340, ). Satsen dyrtidsreguleres på grundlag af det grønlandske regule ringspristal, der har januar 1984 som basis (=100). Regulerings pristallene for januar og juli måneder benyttes ved reguleringen for tidsrummet 1. april til 30. september og 1. oktober til 31. marts. For hver fulde 3 points udsving i reguleringspristallet ud over 100 forhøjes eller nedsættes satsen med kr. 10, Tillæg vedr, særlig stilling i tidsbegrænset periode For læger, der ansættes for en tidsbegrænset periode i en stil ling, der i arbejdsmæssig, administrativ, kvalifikationsmæssig el 18 af 62

19 ler anden henseende har en særstilling, kan overenskomstparterne indgå aftale om ydelse af et særligt, personligt, ikke pensionsgi vende tillæg samt eventuelle andre vilkår. Kap. 5. Særlige ansættelsesvilkår 21 Individuel seniorordning Fastansatte kan anmode om forhandling af en individuel seniorord ning. 22 Til og fratrædelsesfrirejser for varigt ansatte og åretnålsansatte Ved tjenestens tiltrædelse ydes der frirejse mellem bopælen i Dan mark, de øvrige nordiske lande eller Grønland og tjenestestedet til varigt ansatte og åremålsansatte. Stk. 2. Der ydes frirejse fra tjenestestedet til bopælen, eller til andet tidligere tjenestested i Grønland ved: - Fratræden, såfremt der er forløbet mindst 2 år siden ansæt telsen, og såfremt der ikke allerede har været afholdt ferie frirejse eller ydet frirejse i henhold til 40 stk. 4 i det pågældende kalenderår. - Den ansattes død, idet den efterlevende ægtefælle eller der med ligestillede opnår retten til frirejsen. - Fratræden ved pensionering. - Ved uansøgt afskedigelse ydes der fratrædelsesfrirejse, selv om betingelsen om 2 års ansættelse ikke er opfyldt. 19 af 62

20 - Læger, der er ansat i tidsbegrænsede uddannelsesstillinger af kortere varighed end 2 år, har ved ansættelsesperiodens udløb ret til fratrædelsesrejse. Stk. 3. Retten til til og fratrædelsesfrirejse omfatter tillige den ansattes ægtefælle eller dermed ligestillede og børn under 18 år, som indgår i den ansattes husstand. Familiefrirejsen skal så vidt muligt foretages samlet. Stk. 4. Retten til til- og fratrædelsesfrirejse er personlig og kan ikke overdrages. En eventuelt ikke udnyttet ret godtgøres ik ke. Stk. 5. I tilfælde, hvor atlantbillet tillige inkluderer inden rigsflyvning, godtgøres kun dokumenterede udgifter til billigste, offentlige transportmiddel mellem bopælen i Danmark og provins lufthavnen og omvendt. Stk. 6. I andre tilfælde godtgøres udgifter til billigste offent lige transportmiddel mellem bopælen i Danmark og Kastrup Lufthavn og omvendt. Stk. 7. Ved udnyttelse af rejseretten skal det af arbejdsgiveren anviste transportmiddel anvendes. Stk. 8. Eventuelle udgifter i forbindelse med ophold i København må afholdes af den ansatte selv. 23 Feriefrirej se Efter 2 års sammenhængende tjeneste, regnet fra ansættelsen, ydes for hver tjenesteperiode af 2 års varighed i feriefrirejse i for 20 af 62

21 eller dog og Afsnit L bindelse med ferie. Første optjeningsperiode (tjenesteperiode) er i år og efterfølgende optjeningsperioder (tjenesteperioder) er 2 år. Stk. 2. Feriefrirejsen skal anvendes inden udgangen af i. år af den efterfølgende tjenesteperiode, idet retten ellers bortfalder. Stk. 3. Retten til feriefrirejse omfatter tillige den ansattes æg tefælle dermed ligestillede børn under 18 år, som indgår i den ansattes husstand. Familiefrirejsen skal så vidt mu ligt foretages samlet. Stk. 4. Feriefrirejsen ydes til et af den ansatte valgt bestemrnel sessted i eller udenfor Grønland inden for et maksimumsbeløb sva rende til billetprisen (turist/økonomiklasse) fra tjenestestedet til København og retur. Rejsetid under feriefrirejsen medregnes som arbejdstid i et omfang svarende til hurtigste befordring mel lem tjenestestedet og København riefrirejse. højst 4 arbejdsdage pr. fe Stk. 5. I ganske særlige tilfælde, eksempelvis ved trafikforstyr relser på grund af vejrlig, medregnes der efter ansøgning yderli gere rejsetid i arbejdstiden. Stk. 6. Retten til feriefrirejse bortfalder, såfremt den ansatte indenfor den i stk. i anførte tjenesteperiode opnår feriefrirejse i kraft af sin ægtefælles eller dermed ligestilledes ansættelses vilkår. Stk. 7. Retten til feriefrirejse er personlig og kan ikke overdra ges. En eventuelt ikke udnyttet feriefrirejse godtgøres ikke. 21 af 62

22 24 Fribefordring af bagage På frirejser kan der alene vederlagsfrit medtages sådan bagage, som rejsehjemlen giver ret til at medbringe. 25 Rejseforsikring (rejseulykkes og bagageforsikring) Under rejser i medfør af overenskomstens bestemmelser er lægen og medrejsende familie omfattet af de til enhver tid gældende bestem melser om kollektiv rejseforsikring. Stk. 2. Ved feriefrirejser ydes der alene rejseforsikring til de stinationer i Grønland samt på den direkte rute mellem tjeneste stedet i Grønland og Danmark. 26 Flyttegodtgørelse, herunder transportforsikring Der ydes flyttegodtgørelse efter de til enhver tid gældende regler for tjenestemænd i Grønlands Selvstyre og de grønlandske kommuner, for tiden aftale af 20. april 1998, NAL C I Stk. 2. Der ydes den ansatte flyttegodtgørelse ved udtræden af tjenesten, såfremt der er forløbet mindst to år siden den ansatte er ydet flyttegodtgørelse i forbindelse med sin tiltræden af tje nesten i Grønland. Stk. 3. Flyttegodtgørelse ydes til tidligere bopæl i Grønland, Danmark eller et af de øvrige nordiske lande. 22 af 62

23 27 Boliger I stillingsopsiag angives følgende vedr, bolig: a) At der anvises bolig efter de til enhver tid på stedet gæl dende regler, eller b) At der ikke anvises bolig. Stk. 2. Hvis en ansat afviser indflytning i en anvist bolig, vil der ikke blive stillet yderligere bolig til rådighed. Stk. 3. For anviste boliger, jf. stk. i litra a, betales husleje efter de til enhver tid gældende regler om boligbetaling. Ved mis ligholdelse af anvist bolig med ophævelse af lejemålet til følge, vil der ikke blive stillet yderligere bolig til rådighed. 28 Honorering for udfærdigelse af attester Det påhviler lægerne uden særskilt vederlag at udfærdige eller medvirke ved udfærdigelse af attester om de på sygehuse foretagne lægelige undersøgelser og behandlinger samt om disses resultat og patientens tilstand, når: - attesten vedrører en sygdom, som patienten behandles for el ler har været behandlet for på sygehuset, eller - attesten vedrører sådanne oplysninger, som sygehuset besid der, og som ikke i øvrigt eller ikke uden særlig vanskelighed vil kunne tilvejebringes. Stk. 2 Uden særligt vederlag påhviler det herefter lægerne at ud stede: 23 af 62

24 Dødsattester, herunder kopier, medicolegale ligsynsattester og at tester vedrørende transport af lig, indstillings-- og optagelsesat tester til alderdomshjem og lignende samt særforsorg, simple syge meldinger samt udtalelser, der kan ligestilles med lægebreve og journaludskrifter, herunder sådanne politiattester, hvis indhold svarer til vidneudsagn. Stk. 3. Særskilt honorar kan kræves for alle attester, der rekvi reres ved særlig helbredsvurdering (eksempelvis helbreds, uddan nelses, forsikrings, motor, synsprøve, ulykkesforsikrings og invalideforsikringsattester) samt for arbejdsudygtighedsattester vedrørende ikke hospitaliserede patienter, herunder sådanne som rekvireres under henvisning til gældende lønaftaler. Sådanne ar bejdsudygtighedsattester betales af arbejdsgiveren. Dog bemærkes det at udarbejdelse af helbredsattester er et privat anliggende, der ikke udføres i arbejdstiden. 29 Vikarer Hvis en læge påtager sig et vikariat ydes til og fratrædelsesfri rejse. Vikarens familie kan efter konkret vurdering rejse med for ansættelsesmyndighedens regning, hvis rejsen foretages som en sam let familiefrirejse. Stk. 2. Såfremt der ydes familiefrirejse i henhold til stk. 1, kan i alt 200 kg bagage fragtfrit medtages fra Royal Arctic Lines plads i Aalborg til Grønland og retur. Egentligt flyttegods kan ikke medtages fragtfrit. 24 af 62

25 30 Merudgifter ved tjenesterejser, herunder dagpenge, nattillæg og udstyrsgodtgørelse Der ydes godtgørelse af merudgifter ved tjenesterejser efter de regler der til enhver tid gælder for tjenestemænd i Grønlands Selvstyre og de grønlandske kommuner, for tiden aftale af 10. april 2002, NAL C I Udbetaling af løn Løn og tillæg udbetales månedsvis bagud. Samtidig med udbetaling af lønnen indbetaler arbejdsgiveren såvel sit som lægens pensions bidrag til pensionskassen. Stk. 2. Lønnen anvises ved hver måneds slutning til en lønkonto, som det påhviler lønmodtageren at udpege i et pengeinstitut i Grønland eller i Danmark. 32 Graviditet, barsel og adoption Den ansatte har ret til tjenestefrihed med sædvanlig løn i fra værsperioder på grund af graviditet, barsel og adoption når der i henhold til reglerne i Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 er ret til orlov og dagpenge. Stk. 2. Sædvanlig løn under graviditet, barsel og adoption omfat ter grundløn, faste tillæg samt vagthonorar, men ikke honorering for effektive timer under vagten. 25 af 62

26 Løn under sygdom, Funktionærlovens regler om 33 militært jeneste samt efterløn løn under fravær på grund af sygdom og afskedigelse som følge af sygdom, indkaldelse til militærtjeneste samt efterløn finder anvendelse. Ved beregning af efterløn betrag tes lægens samlede, kontinuerlige ansættelsestid ved sygehuse i Danmark og Grønland som en samlet ansættelse. Stk. 2. Sædvanlig løn under sygdom omfatter grundløn, faste tillæg samt vagthonorar, men ikke honorering for effektive timer under vagten. 34 Erstatning Arbejdsgiveren hæfter kun efter dansk rets almindelige erstat ningsregler for sådanne ejendele tilhørende lægen eller dennes fa milie, der mistes eller beskadiges under tjenesten i Grønland, herunder rejser til, i eller fra Grønland. Kap. 6. Ferie og tjenestefrihed 35 Ferie og feriegodtgørelse Den ansatte har ret til ferie efter reglerne i Landstingslov nr.10 af 12. november 2001, idet der i henhold til landstingslovens i stk. 2 er aftalt de nedenfor anførte særlige regler. Stk. 2. Ferieåret regnes fra den i. februar til 31. januar. Optje ning af ferie følger kalenderåret. 26 af 62

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Aftale Om frirejser Der er mellen Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, i henhold til 47, stk. 1 i landstingslov nr.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Grønlands Landsstyre som aftale eller overenskomstdart, der indeholder bestemmelser om feriefrireser.

Grønlands Landsstyre som aftale eller overenskomstdart, der indeholder bestemmelser om feriefrireser. GRØNLANDS HJEMMESTYRE Journal nr. 17.43/000/001 Personaledirektoratet Cirkulære nr. 2/95 13. februar 1995 CI RKULERE om feriefrirej ser Incihoidsfortegnelse 1. Optjening 2 2. Afvikling 3 3. Medarbejderens

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014. Grønlandsk. Lovsamling. Serie C II. AFIS medarbejdere, RAP. Overenskomst. mellem. Naalakkersui sut

NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014. Grønlandsk. Lovsamling. Serie C II. AFIS medarbejdere, RAP. Overenskomst. mellem. Naalakkersui sut AFIS medarbejdere, RAP NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014 Grønlandsk Serie Lovsamling C II Overenskomst mellem Naalakkersui sut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforenin gen af 1917 for AFIS medarbejdere

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Serie C-II. Overenskomst. Mellem

Serie C-II. Overenskomst. Mellem NALUNAARUTIT Grønlandsk Afsnit I. Lovsamling Serie CII 12 FEB. 2014 Overenskomst Mellem Naalakkersuisut Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Icattuffi at, om løn og ansættelsesvilkår for administrative

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS medarbejdere Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse...

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.)

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. i NOV, 2014 (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutis sarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 8. januar 2007 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS-medarbejdere. Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse....

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre,

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre, (Varmemestre, NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling i 4 NOV. 2014 Serie C-II Afsnit V. pedeller og 5.1. K) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalister m.v. og driftsteknikere, ansat i

Læs mere

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om aftale om Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland 2009 Cirkulære af 16. november 2010 Perst. nr. 042-10 J.nr. 09-233-14 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2015) DKF s standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11 Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 8. Andre ansættelsesvilkår. 12 Ferie... 12 13 Sygdom... 13 14 Graviditet, fødsel og adoption...

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

NALUNAARUTIT - Serie C-II

NALUNAARUTIT - Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat(IMAK) for timelærere og vikarer i folkeskolen i Grønland Indhoidsfortegnelse

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit T. (Tolke S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for Tolke.

Læs mere

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter overenskomstens

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter overenskomstens Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE OVERENSKOMST for lægestuderende, der ansættes som vikar i underordnet lægestilling **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

i 01.06.00 niveau 7.500, 9.200, 11.400, 13.900 (Løntekst: pers/klin komp.) Personlige og kliniske kvalifikationer

i 01.06.00 niveau 7.500, 9.200, 11.400, 13.900 (Løntekst: pers/klin komp.) Personlige og kliniske kvalifikationer Forhåndsaftale indgået mellem Region Sjælland, Ergoterapeutforeningen Basispersonale (32.17) Omfatter Næstved, Slagelse og Nykøbing F. Sygehuse Pr. 1. april 2012 Det kliniske kerneområde Personlige og

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK EL-FORBUND Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE...

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling 8.!.K.) 14NOV. 2014 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-1I OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for ikke-uddannede Plejemzdre,

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG METAL SØFART 2008 2010 1 Nærværende særaftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Metal Søfart er gældende for maskinmænd og skibsassistenter påmønstret i skibe ejet

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2010) DKFs standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Beregning af løn under betalt fravær mv.

Beregning af løn under betalt fravær mv. Cirkulære af 6. december 2011 Perst.nr. 063-11 J.nr. 11-520-22 Cirkulære om Beregning af løn under betalt fravær mv. 2011 2 Cirkulære om beregning af løn under betalt fravær mv. Dette cirkulære indeholder

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland 2014 Cirkulære af 21. maj 2014 Modst.nr. 030-14 J.nr. 2014-0513-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 KAPITEL 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 Overenskomstens område Overenskomsten omfatter ledere og lærere, der underviser på Munkegaarden.

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Cirkulære af 23. maj 2012 Modst.nr. 021-12 PKAT nr. 106 J.nr. 07-333/31-15 Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v.

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Godkendt Økonomiudvalget 10.2.2010 Vederlag til byrådsmedlemmer og diæter m.v. til ikkebyrådsmedlemmer Følgende retningslinjer er gældende for udbetaling af

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kommunale og Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ansættelsesforhold for kommunens ledsagere Indledning Ledsageordningen varetager praktiske ledsageopgaver i henhold til Lov om Social Service 97 og 45. Målgruppen

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

Overenskomst mellem "Den selvejende institution Under Kastanien" og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening

Overenskomst mellem Den selvejende institution Under Kastanien og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening Overenskomst mellem "Den selvejende institution Under Kastanien" og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening 1 Område Denne overenskomst omfatter personer der ansættes i lærerstillinger

Læs mere