Grønlandsk. Lovsamling NALUNAARUTIT - Serie i Overenskomstens område 5. 2 Ved ansættelsens begyndelse 6. 5 GrundlØn 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønlandsk. Lovsamling NALUNAARUTIT - Serie 0 11. i Overenskomstens område 5. 2 Ved ansættelsens begyndelse 6. 5 GrundlØn 7"

Transkript

1 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie 0 11 OVERENSKOMST mel lem Lægeforeningen og Naalakkersuisut for læger ansat i Grønlands Selvstyre for perioden 1. april 2011 til 31. marts Indholds fortegnelse Side Kap. 1. Ansættelse 5 i Overenskomstens område 5 2 Ved ansættelsens begyndelse 6 Kap. 2. Arbejdstid 6 3 Arbejdstid 6 4 Deltidsbeskæftigelse 7 Kap. 3. Grundløn, anciennitet og pension 7 5 GrundlØn 7 6 Anciennitet for underordnede læger 9 7 Pensionsbidrag og indbetaling heraf 9 Kap. 4. Tillæg til lønnen 10 8 Rekrutterings- og fastholdelsestillæg 10 9 Vagtforpligtelse og vagthonorering 11 i af 62

2 10 Faste tillæg til stillinger uden vagtforpligtelse Ændring af vagtforpligtelse og vagthonorering Funktionstillæg til uddannelsesansvarlig overlæge/speciallæge Funktionstillæg til kliniske vejledere/tutorer Tillæg til vikarer Administrationstillæg Specialeansvarlig overlæge ved Dronning Ingrids Hospital Patientledsagelse Interne specialistrejser og bygdebesøg Konstitution og funktion i højere stilling Tillæg vedr, særlig stilling i tidsbegrænset periode 18 Kap. 5. Særlige ansættelsesvilkår Individuel seniorordning Til- og fratrædelsesfrirejser for varigt ansatte og åremålsansatte Feriefrirejse Fribefordring af bagage Rejseforsikring (rejseulykkes- og bagageforsikring) Flyttegodtgørelse, herunder transportforsikring Boliger Honorering for udfærdigelse af attester Vikarer Merudgifter ved tjenesterejser, herunder dagpenge, nattillæg og udstyrsgodtgørelse Udbetaling af løn Graviditet, barsel og adoption Løn under sygdom, militærtjeneste samt efterløn Erstatning 26 2 af 62

3 Kap. 6. Ferie og tjenestefrihed Ferie og feriegodtgørelse Særlige fridage Tjenestefrihed uden løn Tjenestefrihed ved barns første sygedag Nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller død og begravelse Frihed til efteruddannelse Tjenestefrihed til deltagelse i organisationsarbejde Offentlige hverv 30 Kap. 7. Ansættelsens ophør Opsigelsesvarsel Meddelelse om opsigelse Afskedigelsesnævn 32 Kap. 8. Overgangsregler og overenskomstens gyldighedsperiode Overgangsregler Personlige tillæg Jkrafttrædelse og opsigelsesvarsel 35 Andre aftaler 37 Aftale mellem Lægeforeningen og Naalakkersuisut om løn- og ansættelsesvilkår for lægefaglige konsulenter 38 Aftale mellem Lægeforeningen og Naalakkersuisut om løn- og ansættelsesvilkår for cheflægen4l Aftale mellem Lægeforeningen og Naalakkersuisut om løn- og ansættelsesvilkår for ledende regionslæger 44 Aftale mellem Lægeforeningen og Naalakkersuisut om løn- og ansættelsesvilkår for lægefaglig chefkonsulent 46 3 af 62

4 Aftale mellem Lægeforeningen og Naalakkersuisut om tidsbegrænset ansættelse af ledende overlæger 48 Aftale mellem Lægeforeningen og Naalakkersuisut om vilkår for speciallæger, der deltager i konsulentrej ser i Grønland for Grønlands Selvstyre 51 Aftale mellem Lægeforeningen og Naalakkersuisut om efter- og videreuddannelsesordning for læger i det grønlandske sundhedsvæsen 53 Aftale mellem Lægeforeningen og Naalakkersuisut om omplacering 57 Aftale mellem Naalakkersuisut og Lægeforeningen om hvileperiode og fridøgn 59 4 af 62

5 Kap. 1. Ansættelse 1 Overenskomstens område Overenskomsten omfatter læger ansat i virksomheder eller institu tioner under Grønlands Selvstyre. Stk. 2. Lægestillingerne omfatter følgende kategorier: 1. Ledende overlæge 2. Overlæge 3. Afdelingslæge 4. Reservelæge 5. Ledende regionslæge 6. Regionslæge 7. Assisterende regionslæge 8. Lægefaglige konsulent, lægefaglig chefkonsulent og chef læge. Stk. 3. En reservelæge eller assisterende regionslæge kan ansættes som klinisk basislæge, introduktionslæge eller amanuensislæge. Stk. 4. Ansættelse som ledende overlæge, overlæge eller afde lingslæge forudsætter speciallægeanerkendelse. Ansættelse som af delingslæge forudsætter, at der er ansat en overlæge i afdelingens speciale. Stk. 5. Ansættelse som ledende regionslæge og regionslæge kan fin de sted uden en speciallægeanerkendelse i almen medicin eller i et praksisrelevant speciale, såfremt Departementet for Sundhed di spenserer herfra. Lægeforeningen orienteres herom. 5 af 62

6 Stk. 6. Ansættelse som reservelæge er tidsbegrænset til 2 år, med mulighed for forlængelse med i år ad gangen i indtil 2 år. Ansæt telsen som assisterende regionslæge er tidsbegrænset til 2 år. 2 Ved ansættelsens begyndelse Ansættelse finder sted efter opslag. Opsiaget angiver ved hvilket hospital, regionssygehus, sundhedscenter eller administrativ myn dighed ansættelsen finder sted, den for stillingen fastsatte løn samt om der anvises bolig, jf. 27. Stk. 2. Ansættelse i henhold til denne overenskomst skal meddeles Lægeforeningen og Grønlands Lægekredsforening. Stk. 3. Læger er på begæring forpligtet til før udrejsen at del tage i kurser. Hvis lægen som følge heraf nødsages til at skifte bopæl, ydes fri kost og logi eller dagpenge efter de for tjeneste mænd i Danmark til enhver tid gældende regler. Der ydes fuld løn under eventuelle kurser, som lægen forpligtes til at deltage i ifølge denne bestemmelse. Stk. 4. Lægen skal før ansættelsen udfylde et oplysningsskema ved rørende sine helbredsforhold. Oplysningsskema til brug herfor ud leveres af ansættelsesmyndigheden. Kap. 2. Arbejdstid 3 Arbejdstid Den gennemsnitlige månedlige arbejdstid er 173 1/3 timer. Arbejds tidens fordeling på ugens enkelte dage fastsættes af institutionen under hensyn til dennes arbejdsgang. 6 af 62

7 Stk. 2. Ansættelse efter denne overenskomst sker med udgangspunkt i en gennemsnitlig 40 timers arbejdsuge, idet tjenesten dog er uden en højeste tjenestetid. De fastsatte lønninger, tillæg og øv rige ydelser efter denne overenskomst omfatter betaling for al læ gegerning, der udføres, herunder også skolelægegerning, visitati on, supervision, samt undersøgelser og behandling af personer, der midlertidigt opholder sig i Grønland. Eventuelle andre belast ningssituationer, der måtte forekomme inden for sundhedsvæsenet er ligeledes honoreret fuldt ud i henhold til denne overenskomsts be stemmelser. 4 Deltidsbeskæftigel se For læger, der efter aftale mellem Grønlands Lægekredsforening og arbejdsgiver ansættes på deltid, reduceres løn, pension og tillæg m.m. i forhold til den nedsatte arbejdstid. Stk. 2. Ved ansættelse i henhold til stk. 1, kan der, hvor forhol det taler derfor, mellem overenskomstens parter træffes konkret aftale om øvrige vilkår for deltidsansættelsen. Såfremt lægen er i en uddannelsesstilling, skal uddannelsesforløbet forelægges til behandling for Rådet for Yngre Lægers Videreuddannelse i Grønland. Kap. 3. Grundløn, anciennitet og pension 5 Grundløn For reservelæger ved Dronning Ingrids Hospital samt for assiste rende regionslæger udgør grundlønnen i forhold til ancienniteten følgende beløb pr. måned: 7 af 62

8 Rettelsesblad, Afsnit L Anciennitet 1.april april april april år år år år år år og flg. år Stk. 2. For afdelingslæger udgør grundlønnen følgende beløb pr. måned: Anciennitet 1.april 1.april 1.april 1.april Alle år Stk. 3. For ledende overlæger, overlæger, ledende regionslæger og regionslæger udgør grundlønnen følgende beløb pr. måned: Anciennitet 1.april 1.april 1.april 1.april Alle år Stk. 4. For lægefaglige konsulenter, lægefaglig chefkonsulent og cheflægen udgør grundlønnen følgende beløb pr. måned: Anciennitet 1.april 1.april 1.april 1.april Alle år af 62

9 6 Anciennitet for underordnede læger Ancienniteten for underordnede læger regnes efter kandidatalder, hvorved forstås det antal år, hvori lægen efter bestået kandidat eksamen har været beskæftiget med lægeligt arbejde, herunder nor male ferier, eventuel værnepligt, barselsfravær og sygdom under 6 måneder. Ancienniteten regnes fra den i. i måneden efter bestået kandidateksamen og afrundes derefter opad til et antal hele måne der. Stk. 2. Hvor forholdene taler derfor, kan der mellem overenskom stens parter træffes aftale om fastsættelse af anciennitet efter andre regler. 7 Pensionsbidrag og indbetaling heraf Som bidrag til lægernes pensionering betaler arbejdsgiveren 10 % af den i 5 nævnte grundløn. Stk. 2. Endvidere tilbageholder arbejdsgiveren i den pågældendes løn et beløb på 5 % af de samme løndele. Pensionsbidragene indbe tales af arbejdsgiveren til Lægernes Pensionskasse. Stk. 3. Såfremt en læge fremsætter ønske herom, kan der tilbage holdes et beløb på 8 % af de i stk. i nævnte løndele. Pensionsbi draget indbetales af arbejdsgiver til Lægernes Pensionskasse. Stk. 4. Arbejdsgiverens pensionsbidrag forøges til 20 % fra lægens fyldte 45. år, hvis den pågældende har været ansat mindst 3 år ved Grønlands Sundhedsvæsen i eller flere perioder. Retten til ar bejdsgivers forhøjede pensionsbidrag indtræder fra den i. i måne den efter det fyldte 45 år. 9 af 62

10 4 Afsnit L Stk. 5. Der tilkommer ud over det i stk. i nævnte pensionsbi drag ikke den pågældende nogen ret til pension eller understøt telse fra arbejdsgiveren. Stk. 6. Arbejdsgiver betaler ikke pensionsbidrag til pensionerede læger. Stk. 7. Der udbetales i øvrigt løn efter overenskomsten til pensi onerede læger under 70 år, heri inkluderet det beløb, som svarer til eget pensionsbidrag. Til pensionerede læger over 70 år betales nettoløn, dvs, efter overenskomstens bestemmelser, men eksklusiv det beløb, der svarer til eget pensionsbidrag. Nettoløn udbetales fra den 1. i måneden efter det fyldte 70. år. Kap. 4. Tillæg til lønnen 8 Rekrutterings og fastholdelsestillæg Der ydes et ikke pensionsgivende, ureguleret rekrutterings og fastholdelsestillæg til alle fastansatte læger således: a)til fastansatte læger ved Departementet for Sundhed, Styrel sen for Sundhed og Forebyggelse, Dronning Ingrids Hospital og Dronning Ingrids Sundhedscenter ydes tillægget med kr. pr. måned. b)til fastansatte læger ved regionssygehuse ydes tillægget med kr. pr. måned. c)til fastansatte læger ved sundhedscentre ydes tillægget med kr. pr. måned. 10 af 62

11 d)til ledende overlæge ved psykiatrisk område på Dronning Ing rids Hospital ydes et yderligere tillæg på kr. pr. måned. e)til ledende overlæge ved medicinsk og kirurgisk område på Dronning Ingrids Hospital ydes et yderligere tillæg på kr. pr. måned. 9 Vagtforpligtelse og vagthonorering Læger med formaliseret vagtforpligtelse oppebærer vagthonorar i henhold til de bestemmelser, der fremgår af stk Stk. 2. For hver vagt inden for en kalendermåned oppebæres vagtho norar for hver: 1. lo. vagt ydes et vagthonorar på kr. pr. vagt vagt ydes et vagthonorar på kr. pr. vagt. 16. og efterfølgende vagter ydes et vagthonorar på kr. pr. vagt. Stk. 3. Det effektive arbejde under de i stk. 2 nævnte vagter ind regnes i den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid på 40 timer, jvf. 3, stk. 2. I stedet for indregning i arbejdstiden kan arbejdsgi ver beslutte at yde betaling for det effektive arbejde under vagt. Betalingen for effektiv tjeneste for reservelæger og assisterende regionslæger udgør 395 kr. pr. time. Betalingen for effektiv tje neste for ledende overlæger, overlæger, afdelingslæger og regions læger 427 kr. pr. time. 11 af 62

12 uanset Afsnit L Stk. 4. For nedennævnte læger gælder, at der det faktiske antal effektive timer der præsteres i den enkelte vagt på for hånd er fastlagt følgende antal effektive timer i hver vagt som honoreres med den i stk. 4 fastsatte sats pr. time eller indregnes i den ugentlige arbejdstid: a) Ledende overlæger og overlæger ved: Anæstesiologisk Afdeling 7 timer Gynækologisk obstetrisk afdeling 5 timer Parenkymkirugisk afdeling 4 timer Ortopædkirurgisk afdeling 3,5 timer Medicinsk afdeling 3 timer Psykiatrisk afdeling 1,5 timer Røntgenafdeling 2 timer Øjenafdeling i time Øre næse- og halsafdeling i time b) Afdelings og reservelæger ved: Kirurgisk afdeling Medicinsk afdeling 10,5 timer 10,5 timer Psykiatrisk afdeling 3 timer c) Regionslæger samt assisterende regionslæger ved: Regionssygehus og sundhedscentre med 2 læger 1,5 timer Regions sygehus og sundheds centre med 3 læger 3 timer Regionssygehus og sundhedscentre med 4 læger 3,5 timer Regionssygehus og sundhedscentre med 5 læger undtagen Aasiaat 4 timer Regionssygehuset i Aasiaat 5 timer Dronning Ingrids Sundhedscenter i Nuuk 7 timer Stk. 5. En læge, der ekstraordinært tilkaldes og giver fremmøde i en anden læges formaliserede vagt, hvor der konkret er behov for særlig lægefaglig ekspertise, aflønnes med vagthonorar i henhold 12 af 62

13 til stk. 4 for mindst 4 timer. Denne aflønning er timebetaling for effektivt arbejde. Stk. 6. Har en læge ved Dronning Ingrids Hospital, et regionssyge hus eller ved et sundhedscenter vagt en lørdag, søndag eller søg nehelligdag, ydes der, såfremt tjenesten tillader det, en fridag inden for de 6 efterfølgende måneder. Tillader tjenesten ikke nævnte fridage, anses godtgørelse for at være ydet ved den i 5 nævnte løn. Stk. 7. Der gives speciallæger i specialer, hvor der kun er ansat én speciallæge og regionslæger i sundhedscentre med kun én læge, mulighed for inden for en periode på 12 måneder at opsamle indtil 6 erstatningsfridage optjent i henhold til stk. 6. Disse fridage skal afvikles i forbindelse med ferie eller kursusdeltagelse. Eventuelle ikke udnyttede erstatningsfridage ud over 12 måneder godtgøres ikke. 10 Faste tillæg til stillinger uden vagtforpligtelse Til læger uden formaliseret vagtforpligtelse ydes et fast tillæg på kr. pr. måned. Tillægget honorerer rådighedstjeneste, mistede fridage, vakancesituationer samt eventuelle andre belast ningssituationer, der måtte forekomme inden for sundhedsvæsenet. Oppebæres dette tillæg kan der ikke ydes vagthonorar i henhold til 9. Stk. 2. Til læger i sundhedscentre med 1 læge ydes et fast tillæg på kr. pr. måned. Tillægget honorerer rådighedstjeneste, mistede fridage samt eventuelle andre belastningssituationer, der måtte forekomme inden for sundhedsvæsenet. Oppebæres dette tillæg, kan der ikke ydes vagthonorar i henhold til af 62

14 Vagtarbejdet Telefonopkald Afsnit L 11 Ændring af vagtforpligtelse og vagthonorering Såfremt en af parterne i løbet at overenskomstperioden mener, at der er sket en ændring i antallet af effektive timer, der præste res i den enkelte vagt på en afdeling, i en region eller på et sundhedscenter, optages der forhandling mellem Grønlands Læge kredsforening og Grønlands Selvstyre om en justering af honorerin gen af vagtarbejdet. Sådanne ændringer kan f.eks. være en følge af organisatoriske ændringer, sammenlægninger, indførelse af nye be handlingstilbud eller udvidelse af eksisterende behandlingstilbud. Der kan endvidere optages forhandling, hvis vagtbelastningen i øv rigt menes ændret. Stk. 2. Forhandlingen skal finde sted inden 2 måneder efter en at parterne har anmodet om en sådan forhandling. Stk. 3. Hver af parterne har ret til at begære en registrering af vagtarbejdet, der dokumenterer det effektive arbejde under vagt. Registreringsperioden må maksimalt løbe over 3 måneder og skal ligge i månederne februar maj eller september november. Stk. 4. Registrering af vagtarbejdet sker efter følgende regler: ved fremmøde registreres pr. påbegyndt time. Yder ligere fremmøde inden for samme time registreres, men tæller ikke ekstra. tæller med den tid, der benyttes på telefonopkal det inklusiv afledte aktiviteter, dog minimum 15 minutter pr. op kald. Flere kald inden for de 15 minutter registreres, men tæller ikke ekstra. 14 af 62

15 Stk. 5. Reguleringen af antallet af effektive timer i vagterne skal finde sted fra det tidspunkt, hvor anmodningen om en forhand ling er blevet fremført. Ved reguleringen af antallet af effektive timer rundes tallet, der fremkommer i forbindelse med vagtopgørel sen, op eller ned til nærmeste halve time. 12 Funktionstillæg til uddannelsesansvarlig overlæge/speciallæge Hvis der etableres en speciallægeuddannelse, jf. bekendtgørelse nr af om speciallægeuddannelse i det grønlandske sundhedsvæsen, ydes et ikke pensionsgivende, ureguleret funktions tillæg på kr. pr. måned for særligt ansvar til én over læge/speciallæge indenfor følgende ansvarsområder på Dronning Ing rids Hospital: Organkirurgi, ortopædkirurgi, gynækologi/obstetrik, intern medicin, psykiatri, samt almen medicin ved Dronning Ingrids Sundheds center. 13 Funktionstillæg til kliniske vejledere/tutorer Hvis der etableres en speciallægeuddannelse, jf. bekendtgørelse nr af om speciallægeuddannelse i det grønlandske sundhedsvæsen, ydes den kliniske vejleder/tutor for dette særlige ansvar et ikke pensionsgivende, ureguleret funktionstillæg på 776 kr. pr. måned pr. uddannelsessøgeride læge. Der kan højst ydes 15 funktionstillæg ad gangen og højst 2 funktionstillæg pr. klinisk vejleder. 15 af 62

16 De Fra Fra Afsnit L 14 Tillæg til vikarer Læger, der ansættes som vikar i over 6 måneder, ydes et månedligt tillæg med følgende beløb: første 5 måneder 0, kr. 6. til 9. måned 1.000, kr. 10. måned 1.500, kr. 15 Admini strationstillæg Til chef lægen, lægefaglig chefkonsulent, ledende overlæge og le dende regionslæge ydes et ikke pensionsgivende administrationstil læg på kr. pr. måned. 16 Specialeansvarlig overlæge ved Dronning Ingrids Hospital Til overlæger, der tillægges landsdækkende specialeansvar for et specifikt fagområde, kan der tildeles et tillæg på kr. pr. måned. Tillægget er personligt og tildeles for en periode på ind til 3 år. Stk. 2. Perioden for tildeling af tillægget kan forlænges. 17 Patientledsagelse Lægen er forpligtet til at varetage patientledsagelse. Samme for pligtelse påhviler læger ved rejser mellem Danmark og Grønland i forbindelse med ferie, efteruddannelse m.v. Ved patientledsager rejser ydes et dobbelt vagthonorar svarende til kr. pr. på 16 af 62

17 begyndt døgn, jf. 9,stk. 2. Honoraret udløses fra begyndelses tidspunktet for patientledsagelsen og indtil denne er afsluttet eller aflyst. Stk. 2. Ved patientledsagelse på arbejds og vagtfri lørdage, søn dage og søgnehelligdage ydes det i stk. i nævnte honorar pr. påbe gyndt halvdøgn. Stk. 3. Der ydes den halve honorering, jf. stk. i, i perioden fra patientledsagelsen er afsluttet og til lægens hjemkomst. Stk. 4. En læge, der i forbindelse med en feriefrirejse ledsager patienter, betragtes som afholdende første feriedag et døgn efter ankomsten til Kastrup Lufthavn eller aflevering af patienten. 18 Interne specialistrejser og bygdebesøg Læger ved Dronning Ingrids Hospital med speciallægeautorisation indenfor det specialeområde, som rejsen vedrører, ydes et halvt vagthonorar svarende til 632 kr. pr. dag, jf. 9, stk. 2. Ved overnatning i forbindelse med rejsen ydes yderligere et halvt vagthonorar svarende til 632 kr. pr. overnatning. Stk. 2. Der ydes læger ansat i regioner, der deltager i bygdebe søg, et halvt vagthonorar svarende til kr. 632 kr. pr. dag jf. 9, stk.2. Ved overnatning i forbindelse med rejsen ydes yderligere et halvt vagthonorar svarende til kr. 632 pr. overnatning. Stk. 3. Såfremt der under rejsen udføres arbejde på lørdage, søn dage og helligdage tildeles en erstatningsfridag pr. præsteret ar bejdsdag. Afviklingen af erstatningsdage sker jf. bestemmelserne i 9, stk.7. ØD J..nr /455/ af 62

18 19 Konstitution og funktion i højere stilling En læge, der konstitueres eller fungerer i en højere stilling ud over 15 dage i sammenhæng, uden afbrud i form af sygdom og/eller ferie, ydes et funktionsvederlag, der beregnes som forskellen mel lem lægens løn og den løn, som den pågældende ville oppebære ved ansættelse i den højere stilling. Vederlaget er ikke-pensionsgi vende. Stk. 2. Hvis tjenesten i højere stilling har været afbrudt på grund af sygdom eller ferie, bevarer den ansatte dog retten til betaling for tjeneste i højere stilling efter fraværsperiodens op hør, hvis der ved tjenestens genoptagelse fortsat udføres tjeneste i den højere stilling. Stk. 3. Læger, der fungerer som landslæge i uopsættelige landslæ gelige opgaver, når landslægen er på rejse eller holder ferie, og der ikke er ansat vikar for perioden, honoreres med en timesats på 727,60 kr. i niveau 1. april 2012 (1. januar 1984 lig kr. 340, ). Satsen dyrtidsreguleres på grundlag af det grønlandske regule ringspristal, der har januar 1984 som basis (=100). Regulerings pristallene for januar og juli måneder benyttes ved reguleringen for tidsrummet 1. april til 30. september og 1. oktober til 31. marts. For hver fulde 3 points udsving i reguleringspristallet ud over 100 forhøjes eller nedsættes satsen med kr. 10, Tillæg vedr, særlig stilling i tidsbegrænset periode For læger, der ansættes for en tidsbegrænset periode i en stil ling, der i arbejdsmæssig, administrativ, kvalifikationsmæssig el 18 af 62

19 ler anden henseende har en særstilling, kan overenskomstparterne indgå aftale om ydelse af et særligt, personligt, ikke pensionsgi vende tillæg samt eventuelle andre vilkår. Kap. 5. Særlige ansættelsesvilkår 21 Individuel seniorordning Fastansatte kan anmode om forhandling af en individuel seniorord ning. 22 Til og fratrædelsesfrirejser for varigt ansatte og åretnålsansatte Ved tjenestens tiltrædelse ydes der frirejse mellem bopælen i Dan mark, de øvrige nordiske lande eller Grønland og tjenestestedet til varigt ansatte og åremålsansatte. Stk. 2. Der ydes frirejse fra tjenestestedet til bopælen, eller til andet tidligere tjenestested i Grønland ved: - Fratræden, såfremt der er forløbet mindst 2 år siden ansæt telsen, og såfremt der ikke allerede har været afholdt ferie frirejse eller ydet frirejse i henhold til 40 stk. 4 i det pågældende kalenderår. - Den ansattes død, idet den efterlevende ægtefælle eller der med ligestillede opnår retten til frirejsen. - Fratræden ved pensionering. - Ved uansøgt afskedigelse ydes der fratrædelsesfrirejse, selv om betingelsen om 2 års ansættelse ikke er opfyldt. 19 af 62

20 - Læger, der er ansat i tidsbegrænsede uddannelsesstillinger af kortere varighed end 2 år, har ved ansættelsesperiodens udløb ret til fratrædelsesrejse. Stk. 3. Retten til til og fratrædelsesfrirejse omfatter tillige den ansattes ægtefælle eller dermed ligestillede og børn under 18 år, som indgår i den ansattes husstand. Familiefrirejsen skal så vidt muligt foretages samlet. Stk. 4. Retten til til- og fratrædelsesfrirejse er personlig og kan ikke overdrages. En eventuelt ikke udnyttet ret godtgøres ik ke. Stk. 5. I tilfælde, hvor atlantbillet tillige inkluderer inden rigsflyvning, godtgøres kun dokumenterede udgifter til billigste, offentlige transportmiddel mellem bopælen i Danmark og provins lufthavnen og omvendt. Stk. 6. I andre tilfælde godtgøres udgifter til billigste offent lige transportmiddel mellem bopælen i Danmark og Kastrup Lufthavn og omvendt. Stk. 7. Ved udnyttelse af rejseretten skal det af arbejdsgiveren anviste transportmiddel anvendes. Stk. 8. Eventuelle udgifter i forbindelse med ophold i København må afholdes af den ansatte selv. 23 Feriefrirej se Efter 2 års sammenhængende tjeneste, regnet fra ansættelsen, ydes for hver tjenesteperiode af 2 års varighed i feriefrirejse i for 20 af 62

21 eller dog og Afsnit L bindelse med ferie. Første optjeningsperiode (tjenesteperiode) er i år og efterfølgende optjeningsperioder (tjenesteperioder) er 2 år. Stk. 2. Feriefrirejsen skal anvendes inden udgangen af i. år af den efterfølgende tjenesteperiode, idet retten ellers bortfalder. Stk. 3. Retten til feriefrirejse omfatter tillige den ansattes æg tefælle dermed ligestillede børn under 18 år, som indgår i den ansattes husstand. Familiefrirejsen skal så vidt mu ligt foretages samlet. Stk. 4. Feriefrirejsen ydes til et af den ansatte valgt bestemrnel sessted i eller udenfor Grønland inden for et maksimumsbeløb sva rende til billetprisen (turist/økonomiklasse) fra tjenestestedet til København og retur. Rejsetid under feriefrirejsen medregnes som arbejdstid i et omfang svarende til hurtigste befordring mel lem tjenestestedet og København riefrirejse. højst 4 arbejdsdage pr. fe Stk. 5. I ganske særlige tilfælde, eksempelvis ved trafikforstyr relser på grund af vejrlig, medregnes der efter ansøgning yderli gere rejsetid i arbejdstiden. Stk. 6. Retten til feriefrirejse bortfalder, såfremt den ansatte indenfor den i stk. i anførte tjenesteperiode opnår feriefrirejse i kraft af sin ægtefælles eller dermed ligestilledes ansættelses vilkår. Stk. 7. Retten til feriefrirejse er personlig og kan ikke overdra ges. En eventuelt ikke udnyttet feriefrirejse godtgøres ikke. 21 af 62

22 24 Fribefordring af bagage På frirejser kan der alene vederlagsfrit medtages sådan bagage, som rejsehjemlen giver ret til at medbringe. 25 Rejseforsikring (rejseulykkes og bagageforsikring) Under rejser i medfør af overenskomstens bestemmelser er lægen og medrejsende familie omfattet af de til enhver tid gældende bestem melser om kollektiv rejseforsikring. Stk. 2. Ved feriefrirejser ydes der alene rejseforsikring til de stinationer i Grønland samt på den direkte rute mellem tjeneste stedet i Grønland og Danmark. 26 Flyttegodtgørelse, herunder transportforsikring Der ydes flyttegodtgørelse efter de til enhver tid gældende regler for tjenestemænd i Grønlands Selvstyre og de grønlandske kommuner, for tiden aftale af 20. april 1998, NAL C I Stk. 2. Der ydes den ansatte flyttegodtgørelse ved udtræden af tjenesten, såfremt der er forløbet mindst to år siden den ansatte er ydet flyttegodtgørelse i forbindelse med sin tiltræden af tje nesten i Grønland. Stk. 3. Flyttegodtgørelse ydes til tidligere bopæl i Grønland, Danmark eller et af de øvrige nordiske lande. 22 af 62

23 27 Boliger I stillingsopsiag angives følgende vedr, bolig: a) At der anvises bolig efter de til enhver tid på stedet gæl dende regler, eller b) At der ikke anvises bolig. Stk. 2. Hvis en ansat afviser indflytning i en anvist bolig, vil der ikke blive stillet yderligere bolig til rådighed. Stk. 3. For anviste boliger, jf. stk. i litra a, betales husleje efter de til enhver tid gældende regler om boligbetaling. Ved mis ligholdelse af anvist bolig med ophævelse af lejemålet til følge, vil der ikke blive stillet yderligere bolig til rådighed. 28 Honorering for udfærdigelse af attester Det påhviler lægerne uden særskilt vederlag at udfærdige eller medvirke ved udfærdigelse af attester om de på sygehuse foretagne lægelige undersøgelser og behandlinger samt om disses resultat og patientens tilstand, når: - attesten vedrører en sygdom, som patienten behandles for el ler har været behandlet for på sygehuset, eller - attesten vedrører sådanne oplysninger, som sygehuset besid der, og som ikke i øvrigt eller ikke uden særlig vanskelighed vil kunne tilvejebringes. Stk. 2 Uden særligt vederlag påhviler det herefter lægerne at ud stede: 23 af 62

24 Dødsattester, herunder kopier, medicolegale ligsynsattester og at tester vedrørende transport af lig, indstillings-- og optagelsesat tester til alderdomshjem og lignende samt særforsorg, simple syge meldinger samt udtalelser, der kan ligestilles med lægebreve og journaludskrifter, herunder sådanne politiattester, hvis indhold svarer til vidneudsagn. Stk. 3. Særskilt honorar kan kræves for alle attester, der rekvi reres ved særlig helbredsvurdering (eksempelvis helbreds, uddan nelses, forsikrings, motor, synsprøve, ulykkesforsikrings og invalideforsikringsattester) samt for arbejdsudygtighedsattester vedrørende ikke hospitaliserede patienter, herunder sådanne som rekvireres under henvisning til gældende lønaftaler. Sådanne ar bejdsudygtighedsattester betales af arbejdsgiveren. Dog bemærkes det at udarbejdelse af helbredsattester er et privat anliggende, der ikke udføres i arbejdstiden. 29 Vikarer Hvis en læge påtager sig et vikariat ydes til og fratrædelsesfri rejse. Vikarens familie kan efter konkret vurdering rejse med for ansættelsesmyndighedens regning, hvis rejsen foretages som en sam let familiefrirejse. Stk. 2. Såfremt der ydes familiefrirejse i henhold til stk. 1, kan i alt 200 kg bagage fragtfrit medtages fra Royal Arctic Lines plads i Aalborg til Grønland og retur. Egentligt flyttegods kan ikke medtages fragtfrit. 24 af 62

25 30 Merudgifter ved tjenesterejser, herunder dagpenge, nattillæg og udstyrsgodtgørelse Der ydes godtgørelse af merudgifter ved tjenesterejser efter de regler der til enhver tid gælder for tjenestemænd i Grønlands Selvstyre og de grønlandske kommuner, for tiden aftale af 10. april 2002, NAL C I Udbetaling af løn Løn og tillæg udbetales månedsvis bagud. Samtidig med udbetaling af lønnen indbetaler arbejdsgiveren såvel sit som lægens pensions bidrag til pensionskassen. Stk. 2. Lønnen anvises ved hver måneds slutning til en lønkonto, som det påhviler lønmodtageren at udpege i et pengeinstitut i Grønland eller i Danmark. 32 Graviditet, barsel og adoption Den ansatte har ret til tjenestefrihed med sædvanlig løn i fra værsperioder på grund af graviditet, barsel og adoption når der i henhold til reglerne i Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 er ret til orlov og dagpenge. Stk. 2. Sædvanlig løn under graviditet, barsel og adoption omfat ter grundløn, faste tillæg samt vagthonorar, men ikke honorering for effektive timer under vagten. 25 af 62

26 Løn under sygdom, Funktionærlovens regler om 33 militært jeneste samt efterløn løn under fravær på grund af sygdom og afskedigelse som følge af sygdom, indkaldelse til militærtjeneste samt efterløn finder anvendelse. Ved beregning af efterløn betrag tes lægens samlede, kontinuerlige ansættelsestid ved sygehuse i Danmark og Grønland som en samlet ansættelse. Stk. 2. Sædvanlig løn under sygdom omfatter grundløn, faste tillæg samt vagthonorar, men ikke honorering for effektive timer under vagten. 34 Erstatning Arbejdsgiveren hæfter kun efter dansk rets almindelige erstat ningsregler for sådanne ejendele tilhørende lægen eller dennes fa milie, der mistes eller beskadiges under tjenesten i Grønland, herunder rejser til, i eller fra Grønland. Kap. 6. Ferie og tjenestefrihed 35 Ferie og feriegodtgørelse Den ansatte har ret til ferie efter reglerne i Landstingslov nr.10 af 12. november 2001, idet der i henhold til landstingslovens i stk. 2 er aftalt de nedenfor anførte særlige regler. Stk. 2. Ferieåret regnes fra den i. februar til 31. januar. Optje ning af ferie følger kalenderåret. 26 af 62

Afsnit F. (1ger) Andre aftaler: ØD J.nr. 16.40/455/2011 37 af 62

Afsnit F. (1ger) Andre aftaler: ØD J.nr. 16.40/455/2011 37 af 62 (1ger) Andre aftaler: 37 af 62 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C II Aftale mellem Lægeforeningen og Naalakkersuisut om løn og ansættelsesvilkår for lægefaglige konsulenter Ansættelsen sker efter

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Aftale Om frirejser Der er mellen Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, i henhold til 47, stk. 1 i landstingslov nr.

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat.

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 Overenskomstens område 2 2 Arbejdstiden 2 3 Løn 2 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf 3 5 Særligt

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Foreningen af Speciallæger og Yngre Læger og Namminersorlutik Oqartussat for læger ansat i Grønlands Selvstyre for perioden 1. april

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling Serie C -II 5.juni 1990 Afsnit S. (STI-elever) OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Kattuffiat og Det offentlige Af talenævn vedrørende STI-elevers

Læs mere

13. juli 1993 Afsnit 5. (STI-elever) (S.I.K.) OVERENSKOMST. mellem INDHOLDSFORTEGNELSE. 3 3 nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrs godtgørelse

13. juli 1993 Afsnit 5. (STI-elever) (S.I.K.) OVERENSKOMST. mellem INDHOLDSFORTEGNELSE. 3 3 nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrs godtgørelse nalunaerutit GrØnlandsk Lovsamling Serie C-II 13. juli 1993 Afsnit 5. (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem GrØnlands Landsstyre, Finansministeriet og Sulinermik Inuutis sarsiuteqartut Kattuffiat for STI-elever.

Læs mere

NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Den Almindelige Danske Lægeforening for læger ansat i virksomheder eller institutioner under Grønlands Hjemmestyre

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015 NALUNAARUTIT - Afsnit F Jagtbetjente- og Jagtbetj.assistenter) Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Aalisarnermikk Piniakkanillu Nakkutilliinermik Su liaqarcut

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1 Indholdet i åremålsansættelse... 3 2 åremålsstillingen...

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse Københavns Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår...3 1. Rammeaftalens område...3 2. Åremålsstillingen...3

Læs mere

Lovsamling C41. Grønlandsk NALUNAARUTIT - 14NOV. 2014. lige handlinger i vikariater af under en måneds varighed aflønnes

Lovsamling C41. Grønlandsk NALUNAARUTIT - 14NOV. 2014. lige handlinger i vikariater af under en måneds varighed aflønnes S.1.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling C41 14NOV. 2014 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteuartut Kat tuffiat for Kateketer, ikke-uddannede kateketer og organister.

Læs mere

Afsnit S Arbejdsledere (S.S.K.)

Afsnit S Arbejdsledere (S.S.K.) 17 Dagpenge, rejseulykkesforsikring, rejsegodsforsikring og udstyrsforsikring........ 12 18 Funktionsvederlag... 12 19 Ferie og feriegodtgørelse... 13 20 Boliger... 13 21 Til- og fratrædelsesfrirejser......

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

(hvert. 1991/ aktuelt. pr. md. 45,47 29.020/ 2.662,82 44,45 21.680/ 1.989,17. årigt) 44 12.770 + 34.820/ 1.771,66 + 3.194,78 42,44 27.290 2.

(hvert. 1991/ aktuelt. pr. md. 45,47 29.020/ 2.662,82 44,45 21.680/ 1.989,17. årigt) 44 12.770 + 34.820/ 1.771,66 + 3.194,78 42,44 27.290 2. Stillingsbetegnelse Koordinerende Sundhedsplejersker, landsdækkende Koordinerende afdelingssygeplejerske, Medicinsk afdeling, Dronning Ingrids Hospital og Qaqortoq Områdeleder (Leder af kursus- og efteruddannelsesafdelingen)

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I Afsnit 4, Gruppe 1, Lb.nr. 24 11. marts 1936.

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I Afsnit 4, Gruppe 1, Lb.nr. 24 11. marts 1936. - Afsnit nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I 11. marts 1936. 4, Gruppe 1, Lb.nr. 24 AFTALE OM GODTGØRELSE AF MERUDGIFTER VED TJENESTEREJSER I GRØNLAND OG DANMARK. Kap. I. Almindelige besteimrelser.

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.60 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1. Rammeaftalens

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for ansatte der beskæftiges under Grønlands Naturinstituts område. 1 Regulativets område Dette regulativ omfatter

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Grønlands Landsstyre som aftale eller overenskomstdart, der indeholder bestemmelser om feriefrireser.

Grønlands Landsstyre som aftale eller overenskomstdart, der indeholder bestemmelser om feriefrireser. GRØNLANDS HJEMMESTYRE Journal nr. 17.43/000/001 Personaledirektoratet Cirkulære nr. 2/95 13. februar 1995 CI RKULERE om feriefrirej ser Incihoidsfortegnelse 1. Optjening 2 2. Afvikling 3 3. Medarbejderens

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014. Grønlandsk. Lovsamling. Serie C II. AFIS medarbejdere, RAP. Overenskomst. mellem. Naalakkersui sut

NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014. Grønlandsk. Lovsamling. Serie C II. AFIS medarbejdere, RAP. Overenskomst. mellem. Naalakkersui sut AFIS medarbejdere, RAP NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014 Grønlandsk Serie Lovsamling C II Overenskomst mellem Naalakkersui sut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforenin gen af 1917 for AFIS medarbejdere

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Side 1. AFTALE vedrørende ansættelses- og aflønningsvilkår for ø-lægen på Endelave

Side 1. AFTALE vedrørende ansættelses- og aflønningsvilkår for ø-lægen på Endelave SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUDVALG PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION 55.10.3 Side 1 AFTALE vedrørende ansættelses- og aflønningsvilkår for ø-lægen på Endelave Af 1. juni 1983 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT**

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Oktober 1999 Aftalenr. 1347

Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1STPÆ-1/99 Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse pr. 1. april 1999 af overenskomst for støttepædagoger der

Læs mere

Serie C-II. Overenskomst. Mellem

Serie C-II. Overenskomst. Mellem NALUNAARUTIT Grønlandsk Afsnit I. Lovsamling Serie CII 12 FEB. 2014 Overenskomst Mellem Naalakkersuisut Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Icattuffi at, om løn og ansættelsesvilkår for administrative

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit 0. (Dagplej ere 5.1.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II i 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om kommunale DagpJ.ej

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS medarbejdere Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse...

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSSKABET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II (Praktikanter, administrativ linje Ilisimatusarfik & Universitetsstuderende samt volontører og studentermedhjælpere) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Regulativ Om Vilkår for honorering af

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST LEDERE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794650 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 - Ledere Indgået mellem

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Kapitel 1 Landstingets medlemmer: Vederlag, omkostningstillæg, boligforhold, rejseudgifter og

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I Afsnit 8, Gruppe 1 Lb.nr. Aftale om arbejdstiden m.v. for ledere i folkeskolen og kultur- og fritidsvirksomheden. Der er mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1. 6 Lønanciennitet... mellem

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1. 6 Lønanciennitet... mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. INDHOLDSFORTEGNELSE. l Overenskomstens

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.)

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. i NOV, 2014 (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutis sarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

Ved åremålsansættelse med tilbagegangsret, se særskilt kontraktskabelon.

Ved åremålsansættelse med tilbagegangsret, se særskilt kontraktskabelon. Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE uden tilbagegangsret Denne standardkontrakt vedrører åremålsansættelse uden tilbagegangsret efter Rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten (for

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 8. januar 2007 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS-medarbejdere. Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse....

Læs mere

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk 5.1. K) Lovsamling Serie C-II ii 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Bygdesundhedspersonale. Indhoids fortegnelse

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. april 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMASKINISTER)

OVERENSKOMST AF 1. april 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMASKINISTER) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. april 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMASKINISTER) (Gældende fra 1. april 2014 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk Afsnit B. 5.1. K) Lovsamling Serie C-II ii 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Bygdesundhedspersonale. Indhoids

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som funktionær ikke-funktionær

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune KL Akademikerne HK/KOMMUNAL 5.30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Administrerende direktører...

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

Overenskomst mellem Søfartsstyrelsen Dansk Sø-Restaurations Forening For Hovmestre og kokke Skoleskibet DANMARK 2008-2011

Overenskomst mellem Søfartsstyrelsen Dansk Sø-Restaurations Forening For Hovmestre og kokke Skoleskibet DANMARK 2008-2011 Overenskomst mellem Søfartsstyrelsen og Dansk Sø-Restaurations Forening For Hovmestre og kokke På Skoleskibet DANMARK 2008-2011 2 1. Denne overenskomst gælder for hovmestre og kokke på skoleskibet DANMARK.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit J. (jurister) OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Danmarks Jurist- og Økonomforbund for juridiske kandidater og universitetsøkonomer m.fl.

Læs mere

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER 33.06.4 Side 1 VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

C.630/33.06 Side 1. Ansættelses- og uddannelsesaftale for læger, der ansættes i stillinger som led i den lægelige videreuddannelse

C.630/33.06 Side 1. Ansættelses- og uddannelsesaftale for læger, der ansættes i stillinger som led i den lægelige videreuddannelse Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København Ø - Tlf.: 35 29 80 00 Cirkulære nr. 630 af november 2005 Ansættelses- og uddannelsesaftale for læger, der ansættes i stillinger som

Læs mere

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om aftale om Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland 2009 Cirkulære af 16. november 2010 Perst. nr. 042-10 J.nr. 09-233-14 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Oktober 2016 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

SÆROVERENSKOMST 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering)

SÆROVERENSKOMST 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) SÆROVERENSKOMST 2014/2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) For skibe registreret i Dansk Internationalt skibsregister Indholdsfortegnelse 1. Ansættelse...

Læs mere

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 5.3.3 1993 Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 2 5.3.3 Indhold Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...1 ORGANISATIONSAFTALE

Læs mere

Åremålsansættelse i staten i Grønland

Åremålsansættelse i staten i Grønland Cirkulære om Åremålsansættelse i staten i Grønland 2008 Cirkulære af 2. april 2009 Perst. nr. 027-09 J.nr. 07-233-4 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Lovgrundlag... 5 2. Personkredsen...

Læs mere

Serie C II. Overenskomst. mellem. Naalakkersuisut og Radiotelegrafistforeningen at 1917 for AFIS. medarbejdere. Indholdsfortegnelse

Serie C II. Overenskomst. mellem. Naalakkersuisut og Radiotelegrafistforeningen at 1917 for AFIS. medarbejdere. Indholdsfortegnelse NALUNAARUT I T - Grønlandsk Lovsamling Serie C II 12 JAN. 2015 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Radiotelegrafistforeningen at 1917 for AFIS medarbejdere Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse

Læs mere

Magistre, ingeniører og landinspektører i statens tjeneste i Grønland

Magistre, ingeniører og landinspektører i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Magistre, ingeniører og landinspektører i statens tjeneste i Grønland 2017 Cirkulære af 23. marts 2017 Modst. nr. 009-17 J.nr. 2013-0513-007 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalister m.v. og driftsteknikere, ansat i

Læs mere

Overenskomst for hjemmedagplejere

Overenskomst for hjemmedagplejere Overenskomst for hjemmedagplejere Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte 66.11 Side 1 Side 2 Kapitel 1... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Månedslønnede... 3 2. Personafgrænsning... 3 3.

Læs mere

Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE med tilbagegangsret

Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE med tilbagegangsret Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE med tilbagegangsret Denne standardkontrakt vedrører åremålsansættelse med tilbagegangsret efter Rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten (for

Læs mere

A F T A L E mellem DANSK ARBEJDSGIVERFORENING og PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION om løn- og ansættelsesvilkår for bedriftslæger

A F T A L E mellem DANSK ARBEJDSGIVERFORENING og PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION om løn- og ansættelsesvilkår for bedriftslæger A F T A L E mellem DANSK ARBEJDSGIVERFORENING og PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION om løn- og ansættelsesvilkår for bedriftslæger 1. Overenskomstens område Overenskomsten omfatter læger ansat som bedriftslæger

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere