Grønlandsk. Lovsamling NALUNAARUTIT - Serie i Overenskomstens område 5. 2 Ved ansættelsens begyndelse 6. 5 GrundlØn 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønlandsk. Lovsamling NALUNAARUTIT - Serie 0 11. i Overenskomstens område 5. 2 Ved ansættelsens begyndelse 6. 5 GrundlØn 7"

Transkript

1 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie 0 11 OVERENSKOMST mel lem Lægeforeningen og Naalakkersuisut for læger ansat i Grønlands Selvstyre for perioden 1. april 2011 til 31. marts Indholds fortegnelse Side Kap. 1. Ansættelse 5 i Overenskomstens område 5 2 Ved ansættelsens begyndelse 6 Kap. 2. Arbejdstid 6 3 Arbejdstid 6 4 Deltidsbeskæftigelse 7 Kap. 3. Grundløn, anciennitet og pension 7 5 GrundlØn 7 6 Anciennitet for underordnede læger 9 7 Pensionsbidrag og indbetaling heraf 9 Kap. 4. Tillæg til lønnen 10 8 Rekrutterings- og fastholdelsestillæg 10 9 Vagtforpligtelse og vagthonorering 11 i af 62

2 10 Faste tillæg til stillinger uden vagtforpligtelse Ændring af vagtforpligtelse og vagthonorering Funktionstillæg til uddannelsesansvarlig overlæge/speciallæge Funktionstillæg til kliniske vejledere/tutorer Tillæg til vikarer Administrationstillæg Specialeansvarlig overlæge ved Dronning Ingrids Hospital Patientledsagelse Interne specialistrejser og bygdebesøg Konstitution og funktion i højere stilling Tillæg vedr, særlig stilling i tidsbegrænset periode 18 Kap. 5. Særlige ansættelsesvilkår Individuel seniorordning Til- og fratrædelsesfrirejser for varigt ansatte og åremålsansatte Feriefrirejse Fribefordring af bagage Rejseforsikring (rejseulykkes- og bagageforsikring) Flyttegodtgørelse, herunder transportforsikring Boliger Honorering for udfærdigelse af attester Vikarer Merudgifter ved tjenesterejser, herunder dagpenge, nattillæg og udstyrsgodtgørelse Udbetaling af løn Graviditet, barsel og adoption Løn under sygdom, militærtjeneste samt efterløn Erstatning 26 2 af 62

3 Kap. 6. Ferie og tjenestefrihed Ferie og feriegodtgørelse Særlige fridage Tjenestefrihed uden løn Tjenestefrihed ved barns første sygedag Nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller død og begravelse Frihed til efteruddannelse Tjenestefrihed til deltagelse i organisationsarbejde Offentlige hverv 30 Kap. 7. Ansættelsens ophør Opsigelsesvarsel Meddelelse om opsigelse Afskedigelsesnævn 32 Kap. 8. Overgangsregler og overenskomstens gyldighedsperiode Overgangsregler Personlige tillæg Jkrafttrædelse og opsigelsesvarsel 35 Andre aftaler 37 Aftale mellem Lægeforeningen og Naalakkersuisut om løn- og ansættelsesvilkår for lægefaglige konsulenter 38 Aftale mellem Lægeforeningen og Naalakkersuisut om løn- og ansættelsesvilkår for cheflægen4l Aftale mellem Lægeforeningen og Naalakkersuisut om løn- og ansættelsesvilkår for ledende regionslæger 44 Aftale mellem Lægeforeningen og Naalakkersuisut om løn- og ansættelsesvilkår for lægefaglig chefkonsulent 46 3 af 62

4 Aftale mellem Lægeforeningen og Naalakkersuisut om tidsbegrænset ansættelse af ledende overlæger 48 Aftale mellem Lægeforeningen og Naalakkersuisut om vilkår for speciallæger, der deltager i konsulentrej ser i Grønland for Grønlands Selvstyre 51 Aftale mellem Lægeforeningen og Naalakkersuisut om efter- og videreuddannelsesordning for læger i det grønlandske sundhedsvæsen 53 Aftale mellem Lægeforeningen og Naalakkersuisut om omplacering 57 Aftale mellem Naalakkersuisut og Lægeforeningen om hvileperiode og fridøgn 59 4 af 62

5 Kap. 1. Ansættelse 1 Overenskomstens område Overenskomsten omfatter læger ansat i virksomheder eller institu tioner under Grønlands Selvstyre. Stk. 2. Lægestillingerne omfatter følgende kategorier: 1. Ledende overlæge 2. Overlæge 3. Afdelingslæge 4. Reservelæge 5. Ledende regionslæge 6. Regionslæge 7. Assisterende regionslæge 8. Lægefaglige konsulent, lægefaglig chefkonsulent og chef læge. Stk. 3. En reservelæge eller assisterende regionslæge kan ansættes som klinisk basislæge, introduktionslæge eller amanuensislæge. Stk. 4. Ansættelse som ledende overlæge, overlæge eller afde lingslæge forudsætter speciallægeanerkendelse. Ansættelse som af delingslæge forudsætter, at der er ansat en overlæge i afdelingens speciale. Stk. 5. Ansættelse som ledende regionslæge og regionslæge kan fin de sted uden en speciallægeanerkendelse i almen medicin eller i et praksisrelevant speciale, såfremt Departementet for Sundhed di spenserer herfra. Lægeforeningen orienteres herom. 5 af 62

6 Stk. 6. Ansættelse som reservelæge er tidsbegrænset til 2 år, med mulighed for forlængelse med i år ad gangen i indtil 2 år. Ansæt telsen som assisterende regionslæge er tidsbegrænset til 2 år. 2 Ved ansættelsens begyndelse Ansættelse finder sted efter opslag. Opsiaget angiver ved hvilket hospital, regionssygehus, sundhedscenter eller administrativ myn dighed ansættelsen finder sted, den for stillingen fastsatte løn samt om der anvises bolig, jf. 27. Stk. 2. Ansættelse i henhold til denne overenskomst skal meddeles Lægeforeningen og Grønlands Lægekredsforening. Stk. 3. Læger er på begæring forpligtet til før udrejsen at del tage i kurser. Hvis lægen som følge heraf nødsages til at skifte bopæl, ydes fri kost og logi eller dagpenge efter de for tjeneste mænd i Danmark til enhver tid gældende regler. Der ydes fuld løn under eventuelle kurser, som lægen forpligtes til at deltage i ifølge denne bestemmelse. Stk. 4. Lægen skal før ansættelsen udfylde et oplysningsskema ved rørende sine helbredsforhold. Oplysningsskema til brug herfor ud leveres af ansættelsesmyndigheden. Kap. 2. Arbejdstid 3 Arbejdstid Den gennemsnitlige månedlige arbejdstid er 173 1/3 timer. Arbejds tidens fordeling på ugens enkelte dage fastsættes af institutionen under hensyn til dennes arbejdsgang. 6 af 62

7 Stk. 2. Ansættelse efter denne overenskomst sker med udgangspunkt i en gennemsnitlig 40 timers arbejdsuge, idet tjenesten dog er uden en højeste tjenestetid. De fastsatte lønninger, tillæg og øv rige ydelser efter denne overenskomst omfatter betaling for al læ gegerning, der udføres, herunder også skolelægegerning, visitati on, supervision, samt undersøgelser og behandling af personer, der midlertidigt opholder sig i Grønland. Eventuelle andre belast ningssituationer, der måtte forekomme inden for sundhedsvæsenet er ligeledes honoreret fuldt ud i henhold til denne overenskomsts be stemmelser. 4 Deltidsbeskæftigel se For læger, der efter aftale mellem Grønlands Lægekredsforening og arbejdsgiver ansættes på deltid, reduceres løn, pension og tillæg m.m. i forhold til den nedsatte arbejdstid. Stk. 2. Ved ansættelse i henhold til stk. 1, kan der, hvor forhol det taler derfor, mellem overenskomstens parter træffes konkret aftale om øvrige vilkår for deltidsansættelsen. Såfremt lægen er i en uddannelsesstilling, skal uddannelsesforløbet forelægges til behandling for Rådet for Yngre Lægers Videreuddannelse i Grønland. Kap. 3. Grundløn, anciennitet og pension 5 Grundløn For reservelæger ved Dronning Ingrids Hospital samt for assiste rende regionslæger udgør grundlønnen i forhold til ancienniteten følgende beløb pr. måned: 7 af 62

8 Rettelsesblad, Afsnit L Anciennitet 1.april april april april år år år år år år og flg. år Stk. 2. For afdelingslæger udgør grundlønnen følgende beløb pr. måned: Anciennitet 1.april 1.april 1.april 1.april Alle år Stk. 3. For ledende overlæger, overlæger, ledende regionslæger og regionslæger udgør grundlønnen følgende beløb pr. måned: Anciennitet 1.april 1.april 1.april 1.april Alle år Stk. 4. For lægefaglige konsulenter, lægefaglig chefkonsulent og cheflægen udgør grundlønnen følgende beløb pr. måned: Anciennitet 1.april 1.april 1.april 1.april Alle år af 62

9 6 Anciennitet for underordnede læger Ancienniteten for underordnede læger regnes efter kandidatalder, hvorved forstås det antal år, hvori lægen efter bestået kandidat eksamen har været beskæftiget med lægeligt arbejde, herunder nor male ferier, eventuel værnepligt, barselsfravær og sygdom under 6 måneder. Ancienniteten regnes fra den i. i måneden efter bestået kandidateksamen og afrundes derefter opad til et antal hele måne der. Stk. 2. Hvor forholdene taler derfor, kan der mellem overenskom stens parter træffes aftale om fastsættelse af anciennitet efter andre regler. 7 Pensionsbidrag og indbetaling heraf Som bidrag til lægernes pensionering betaler arbejdsgiveren 10 % af den i 5 nævnte grundløn. Stk. 2. Endvidere tilbageholder arbejdsgiveren i den pågældendes løn et beløb på 5 % af de samme løndele. Pensionsbidragene indbe tales af arbejdsgiveren til Lægernes Pensionskasse. Stk. 3. Såfremt en læge fremsætter ønske herom, kan der tilbage holdes et beløb på 8 % af de i stk. i nævnte løndele. Pensionsbi draget indbetales af arbejdsgiver til Lægernes Pensionskasse. Stk. 4. Arbejdsgiverens pensionsbidrag forøges til 20 % fra lægens fyldte 45. år, hvis den pågældende har været ansat mindst 3 år ved Grønlands Sundhedsvæsen i eller flere perioder. Retten til ar bejdsgivers forhøjede pensionsbidrag indtræder fra den i. i måne den efter det fyldte 45 år. 9 af 62

10 4 Afsnit L Stk. 5. Der tilkommer ud over det i stk. i nævnte pensionsbi drag ikke den pågældende nogen ret til pension eller understøt telse fra arbejdsgiveren. Stk. 6. Arbejdsgiver betaler ikke pensionsbidrag til pensionerede læger. Stk. 7. Der udbetales i øvrigt løn efter overenskomsten til pensi onerede læger under 70 år, heri inkluderet det beløb, som svarer til eget pensionsbidrag. Til pensionerede læger over 70 år betales nettoløn, dvs, efter overenskomstens bestemmelser, men eksklusiv det beløb, der svarer til eget pensionsbidrag. Nettoløn udbetales fra den 1. i måneden efter det fyldte 70. år. Kap. 4. Tillæg til lønnen 8 Rekrutterings og fastholdelsestillæg Der ydes et ikke pensionsgivende, ureguleret rekrutterings og fastholdelsestillæg til alle fastansatte læger således: a)til fastansatte læger ved Departementet for Sundhed, Styrel sen for Sundhed og Forebyggelse, Dronning Ingrids Hospital og Dronning Ingrids Sundhedscenter ydes tillægget med kr. pr. måned. b)til fastansatte læger ved regionssygehuse ydes tillægget med kr. pr. måned. c)til fastansatte læger ved sundhedscentre ydes tillægget med kr. pr. måned. 10 af 62

11 d)til ledende overlæge ved psykiatrisk område på Dronning Ing rids Hospital ydes et yderligere tillæg på kr. pr. måned. e)til ledende overlæge ved medicinsk og kirurgisk område på Dronning Ingrids Hospital ydes et yderligere tillæg på kr. pr. måned. 9 Vagtforpligtelse og vagthonorering Læger med formaliseret vagtforpligtelse oppebærer vagthonorar i henhold til de bestemmelser, der fremgår af stk Stk. 2. For hver vagt inden for en kalendermåned oppebæres vagtho norar for hver: 1. lo. vagt ydes et vagthonorar på kr. pr. vagt vagt ydes et vagthonorar på kr. pr. vagt. 16. og efterfølgende vagter ydes et vagthonorar på kr. pr. vagt. Stk. 3. Det effektive arbejde under de i stk. 2 nævnte vagter ind regnes i den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid på 40 timer, jvf. 3, stk. 2. I stedet for indregning i arbejdstiden kan arbejdsgi ver beslutte at yde betaling for det effektive arbejde under vagt. Betalingen for effektiv tjeneste for reservelæger og assisterende regionslæger udgør 395 kr. pr. time. Betalingen for effektiv tje neste for ledende overlæger, overlæger, afdelingslæger og regions læger 427 kr. pr. time. 11 af 62

12 uanset Afsnit L Stk. 4. For nedennævnte læger gælder, at der det faktiske antal effektive timer der præsteres i den enkelte vagt på for hånd er fastlagt følgende antal effektive timer i hver vagt som honoreres med den i stk. 4 fastsatte sats pr. time eller indregnes i den ugentlige arbejdstid: a) Ledende overlæger og overlæger ved: Anæstesiologisk Afdeling 7 timer Gynækologisk obstetrisk afdeling 5 timer Parenkymkirugisk afdeling 4 timer Ortopædkirurgisk afdeling 3,5 timer Medicinsk afdeling 3 timer Psykiatrisk afdeling 1,5 timer Røntgenafdeling 2 timer Øjenafdeling i time Øre næse- og halsafdeling i time b) Afdelings og reservelæger ved: Kirurgisk afdeling Medicinsk afdeling 10,5 timer 10,5 timer Psykiatrisk afdeling 3 timer c) Regionslæger samt assisterende regionslæger ved: Regionssygehus og sundhedscentre med 2 læger 1,5 timer Regions sygehus og sundheds centre med 3 læger 3 timer Regionssygehus og sundhedscentre med 4 læger 3,5 timer Regionssygehus og sundhedscentre med 5 læger undtagen Aasiaat 4 timer Regionssygehuset i Aasiaat 5 timer Dronning Ingrids Sundhedscenter i Nuuk 7 timer Stk. 5. En læge, der ekstraordinært tilkaldes og giver fremmøde i en anden læges formaliserede vagt, hvor der konkret er behov for særlig lægefaglig ekspertise, aflønnes med vagthonorar i henhold 12 af 62

13 til stk. 4 for mindst 4 timer. Denne aflønning er timebetaling for effektivt arbejde. Stk. 6. Har en læge ved Dronning Ingrids Hospital, et regionssyge hus eller ved et sundhedscenter vagt en lørdag, søndag eller søg nehelligdag, ydes der, såfremt tjenesten tillader det, en fridag inden for de 6 efterfølgende måneder. Tillader tjenesten ikke nævnte fridage, anses godtgørelse for at være ydet ved den i 5 nævnte løn. Stk. 7. Der gives speciallæger i specialer, hvor der kun er ansat én speciallæge og regionslæger i sundhedscentre med kun én læge, mulighed for inden for en periode på 12 måneder at opsamle indtil 6 erstatningsfridage optjent i henhold til stk. 6. Disse fridage skal afvikles i forbindelse med ferie eller kursusdeltagelse. Eventuelle ikke udnyttede erstatningsfridage ud over 12 måneder godtgøres ikke. 10 Faste tillæg til stillinger uden vagtforpligtelse Til læger uden formaliseret vagtforpligtelse ydes et fast tillæg på kr. pr. måned. Tillægget honorerer rådighedstjeneste, mistede fridage, vakancesituationer samt eventuelle andre belast ningssituationer, der måtte forekomme inden for sundhedsvæsenet. Oppebæres dette tillæg kan der ikke ydes vagthonorar i henhold til 9. Stk. 2. Til læger i sundhedscentre med 1 læge ydes et fast tillæg på kr. pr. måned. Tillægget honorerer rådighedstjeneste, mistede fridage samt eventuelle andre belastningssituationer, der måtte forekomme inden for sundhedsvæsenet. Oppebæres dette tillæg, kan der ikke ydes vagthonorar i henhold til af 62

14 Vagtarbejdet Telefonopkald Afsnit L 11 Ændring af vagtforpligtelse og vagthonorering Såfremt en af parterne i løbet at overenskomstperioden mener, at der er sket en ændring i antallet af effektive timer, der præste res i den enkelte vagt på en afdeling, i en region eller på et sundhedscenter, optages der forhandling mellem Grønlands Læge kredsforening og Grønlands Selvstyre om en justering af honorerin gen af vagtarbejdet. Sådanne ændringer kan f.eks. være en følge af organisatoriske ændringer, sammenlægninger, indførelse af nye be handlingstilbud eller udvidelse af eksisterende behandlingstilbud. Der kan endvidere optages forhandling, hvis vagtbelastningen i øv rigt menes ændret. Stk. 2. Forhandlingen skal finde sted inden 2 måneder efter en at parterne har anmodet om en sådan forhandling. Stk. 3. Hver af parterne har ret til at begære en registrering af vagtarbejdet, der dokumenterer det effektive arbejde under vagt. Registreringsperioden må maksimalt løbe over 3 måneder og skal ligge i månederne februar maj eller september november. Stk. 4. Registrering af vagtarbejdet sker efter følgende regler: ved fremmøde registreres pr. påbegyndt time. Yder ligere fremmøde inden for samme time registreres, men tæller ikke ekstra. tæller med den tid, der benyttes på telefonopkal det inklusiv afledte aktiviteter, dog minimum 15 minutter pr. op kald. Flere kald inden for de 15 minutter registreres, men tæller ikke ekstra. 14 af 62

15 Stk. 5. Reguleringen af antallet af effektive timer i vagterne skal finde sted fra det tidspunkt, hvor anmodningen om en forhand ling er blevet fremført. Ved reguleringen af antallet af effektive timer rundes tallet, der fremkommer i forbindelse med vagtopgørel sen, op eller ned til nærmeste halve time. 12 Funktionstillæg til uddannelsesansvarlig overlæge/speciallæge Hvis der etableres en speciallægeuddannelse, jf. bekendtgørelse nr af om speciallægeuddannelse i det grønlandske sundhedsvæsen, ydes et ikke pensionsgivende, ureguleret funktions tillæg på kr. pr. måned for særligt ansvar til én over læge/speciallæge indenfor følgende ansvarsområder på Dronning Ing rids Hospital: Organkirurgi, ortopædkirurgi, gynækologi/obstetrik, intern medicin, psykiatri, samt almen medicin ved Dronning Ingrids Sundheds center. 13 Funktionstillæg til kliniske vejledere/tutorer Hvis der etableres en speciallægeuddannelse, jf. bekendtgørelse nr af om speciallægeuddannelse i det grønlandske sundhedsvæsen, ydes den kliniske vejleder/tutor for dette særlige ansvar et ikke pensionsgivende, ureguleret funktionstillæg på 776 kr. pr. måned pr. uddannelsessøgeride læge. Der kan højst ydes 15 funktionstillæg ad gangen og højst 2 funktionstillæg pr. klinisk vejleder. 15 af 62

16 De Fra Fra Afsnit L 14 Tillæg til vikarer Læger, der ansættes som vikar i over 6 måneder, ydes et månedligt tillæg med følgende beløb: første 5 måneder 0, kr. 6. til 9. måned 1.000, kr. 10. måned 1.500, kr. 15 Admini strationstillæg Til chef lægen, lægefaglig chefkonsulent, ledende overlæge og le dende regionslæge ydes et ikke pensionsgivende administrationstil læg på kr. pr. måned. 16 Specialeansvarlig overlæge ved Dronning Ingrids Hospital Til overlæger, der tillægges landsdækkende specialeansvar for et specifikt fagområde, kan der tildeles et tillæg på kr. pr. måned. Tillægget er personligt og tildeles for en periode på ind til 3 år. Stk. 2. Perioden for tildeling af tillægget kan forlænges. 17 Patientledsagelse Lægen er forpligtet til at varetage patientledsagelse. Samme for pligtelse påhviler læger ved rejser mellem Danmark og Grønland i forbindelse med ferie, efteruddannelse m.v. Ved patientledsager rejser ydes et dobbelt vagthonorar svarende til kr. pr. på 16 af 62

17 begyndt døgn, jf. 9,stk. 2. Honoraret udløses fra begyndelses tidspunktet for patientledsagelsen og indtil denne er afsluttet eller aflyst. Stk. 2. Ved patientledsagelse på arbejds og vagtfri lørdage, søn dage og søgnehelligdage ydes det i stk. i nævnte honorar pr. påbe gyndt halvdøgn. Stk. 3. Der ydes den halve honorering, jf. stk. i, i perioden fra patientledsagelsen er afsluttet og til lægens hjemkomst. Stk. 4. En læge, der i forbindelse med en feriefrirejse ledsager patienter, betragtes som afholdende første feriedag et døgn efter ankomsten til Kastrup Lufthavn eller aflevering af patienten. 18 Interne specialistrejser og bygdebesøg Læger ved Dronning Ingrids Hospital med speciallægeautorisation indenfor det specialeområde, som rejsen vedrører, ydes et halvt vagthonorar svarende til 632 kr. pr. dag, jf. 9, stk. 2. Ved overnatning i forbindelse med rejsen ydes yderligere et halvt vagthonorar svarende til 632 kr. pr. overnatning. Stk. 2. Der ydes læger ansat i regioner, der deltager i bygdebe søg, et halvt vagthonorar svarende til kr. 632 kr. pr. dag jf. 9, stk.2. Ved overnatning i forbindelse med rejsen ydes yderligere et halvt vagthonorar svarende til kr. 632 pr. overnatning. Stk. 3. Såfremt der under rejsen udføres arbejde på lørdage, søn dage og helligdage tildeles en erstatningsfridag pr. præsteret ar bejdsdag. Afviklingen af erstatningsdage sker jf. bestemmelserne i 9, stk.7. ØD J..nr /455/ af 62

18 19 Konstitution og funktion i højere stilling En læge, der konstitueres eller fungerer i en højere stilling ud over 15 dage i sammenhæng, uden afbrud i form af sygdom og/eller ferie, ydes et funktionsvederlag, der beregnes som forskellen mel lem lægens løn og den løn, som den pågældende ville oppebære ved ansættelse i den højere stilling. Vederlaget er ikke-pensionsgi vende. Stk. 2. Hvis tjenesten i højere stilling har været afbrudt på grund af sygdom eller ferie, bevarer den ansatte dog retten til betaling for tjeneste i højere stilling efter fraværsperiodens op hør, hvis der ved tjenestens genoptagelse fortsat udføres tjeneste i den højere stilling. Stk. 3. Læger, der fungerer som landslæge i uopsættelige landslæ gelige opgaver, når landslægen er på rejse eller holder ferie, og der ikke er ansat vikar for perioden, honoreres med en timesats på 727,60 kr. i niveau 1. april 2012 (1. januar 1984 lig kr. 340, ). Satsen dyrtidsreguleres på grundlag af det grønlandske regule ringspristal, der har januar 1984 som basis (=100). Regulerings pristallene for januar og juli måneder benyttes ved reguleringen for tidsrummet 1. april til 30. september og 1. oktober til 31. marts. For hver fulde 3 points udsving i reguleringspristallet ud over 100 forhøjes eller nedsættes satsen med kr. 10, Tillæg vedr, særlig stilling i tidsbegrænset periode For læger, der ansættes for en tidsbegrænset periode i en stil ling, der i arbejdsmæssig, administrativ, kvalifikationsmæssig el 18 af 62

19 ler anden henseende har en særstilling, kan overenskomstparterne indgå aftale om ydelse af et særligt, personligt, ikke pensionsgi vende tillæg samt eventuelle andre vilkår. Kap. 5. Særlige ansættelsesvilkår 21 Individuel seniorordning Fastansatte kan anmode om forhandling af en individuel seniorord ning. 22 Til og fratrædelsesfrirejser for varigt ansatte og åretnålsansatte Ved tjenestens tiltrædelse ydes der frirejse mellem bopælen i Dan mark, de øvrige nordiske lande eller Grønland og tjenestestedet til varigt ansatte og åremålsansatte. Stk. 2. Der ydes frirejse fra tjenestestedet til bopælen, eller til andet tidligere tjenestested i Grønland ved: - Fratræden, såfremt der er forløbet mindst 2 år siden ansæt telsen, og såfremt der ikke allerede har været afholdt ferie frirejse eller ydet frirejse i henhold til 40 stk. 4 i det pågældende kalenderår. - Den ansattes død, idet den efterlevende ægtefælle eller der med ligestillede opnår retten til frirejsen. - Fratræden ved pensionering. - Ved uansøgt afskedigelse ydes der fratrædelsesfrirejse, selv om betingelsen om 2 års ansættelse ikke er opfyldt. 19 af 62

20 - Læger, der er ansat i tidsbegrænsede uddannelsesstillinger af kortere varighed end 2 år, har ved ansættelsesperiodens udløb ret til fratrædelsesrejse. Stk. 3. Retten til til og fratrædelsesfrirejse omfatter tillige den ansattes ægtefælle eller dermed ligestillede og børn under 18 år, som indgår i den ansattes husstand. Familiefrirejsen skal så vidt muligt foretages samlet. Stk. 4. Retten til til- og fratrædelsesfrirejse er personlig og kan ikke overdrages. En eventuelt ikke udnyttet ret godtgøres ik ke. Stk. 5. I tilfælde, hvor atlantbillet tillige inkluderer inden rigsflyvning, godtgøres kun dokumenterede udgifter til billigste, offentlige transportmiddel mellem bopælen i Danmark og provins lufthavnen og omvendt. Stk. 6. I andre tilfælde godtgøres udgifter til billigste offent lige transportmiddel mellem bopælen i Danmark og Kastrup Lufthavn og omvendt. Stk. 7. Ved udnyttelse af rejseretten skal det af arbejdsgiveren anviste transportmiddel anvendes. Stk. 8. Eventuelle udgifter i forbindelse med ophold i København må afholdes af den ansatte selv. 23 Feriefrirej se Efter 2 års sammenhængende tjeneste, regnet fra ansættelsen, ydes for hver tjenesteperiode af 2 års varighed i feriefrirejse i for 20 af 62

21 eller dog og Afsnit L bindelse med ferie. Første optjeningsperiode (tjenesteperiode) er i år og efterfølgende optjeningsperioder (tjenesteperioder) er 2 år. Stk. 2. Feriefrirejsen skal anvendes inden udgangen af i. år af den efterfølgende tjenesteperiode, idet retten ellers bortfalder. Stk. 3. Retten til feriefrirejse omfatter tillige den ansattes æg tefælle dermed ligestillede børn under 18 år, som indgår i den ansattes husstand. Familiefrirejsen skal så vidt mu ligt foretages samlet. Stk. 4. Feriefrirejsen ydes til et af den ansatte valgt bestemrnel sessted i eller udenfor Grønland inden for et maksimumsbeløb sva rende til billetprisen (turist/økonomiklasse) fra tjenestestedet til København og retur. Rejsetid under feriefrirejsen medregnes som arbejdstid i et omfang svarende til hurtigste befordring mel lem tjenestestedet og København riefrirejse. højst 4 arbejdsdage pr. fe Stk. 5. I ganske særlige tilfælde, eksempelvis ved trafikforstyr relser på grund af vejrlig, medregnes der efter ansøgning yderli gere rejsetid i arbejdstiden. Stk. 6. Retten til feriefrirejse bortfalder, såfremt den ansatte indenfor den i stk. i anførte tjenesteperiode opnår feriefrirejse i kraft af sin ægtefælles eller dermed ligestilledes ansættelses vilkår. Stk. 7. Retten til feriefrirejse er personlig og kan ikke overdra ges. En eventuelt ikke udnyttet feriefrirejse godtgøres ikke. 21 af 62

22 24 Fribefordring af bagage På frirejser kan der alene vederlagsfrit medtages sådan bagage, som rejsehjemlen giver ret til at medbringe. 25 Rejseforsikring (rejseulykkes og bagageforsikring) Under rejser i medfør af overenskomstens bestemmelser er lægen og medrejsende familie omfattet af de til enhver tid gældende bestem melser om kollektiv rejseforsikring. Stk. 2. Ved feriefrirejser ydes der alene rejseforsikring til de stinationer i Grønland samt på den direkte rute mellem tjeneste stedet i Grønland og Danmark. 26 Flyttegodtgørelse, herunder transportforsikring Der ydes flyttegodtgørelse efter de til enhver tid gældende regler for tjenestemænd i Grønlands Selvstyre og de grønlandske kommuner, for tiden aftale af 20. april 1998, NAL C I Stk. 2. Der ydes den ansatte flyttegodtgørelse ved udtræden af tjenesten, såfremt der er forløbet mindst to år siden den ansatte er ydet flyttegodtgørelse i forbindelse med sin tiltræden af tje nesten i Grønland. Stk. 3. Flyttegodtgørelse ydes til tidligere bopæl i Grønland, Danmark eller et af de øvrige nordiske lande. 22 af 62

23 27 Boliger I stillingsopsiag angives følgende vedr, bolig: a) At der anvises bolig efter de til enhver tid på stedet gæl dende regler, eller b) At der ikke anvises bolig. Stk. 2. Hvis en ansat afviser indflytning i en anvist bolig, vil der ikke blive stillet yderligere bolig til rådighed. Stk. 3. For anviste boliger, jf. stk. i litra a, betales husleje efter de til enhver tid gældende regler om boligbetaling. Ved mis ligholdelse af anvist bolig med ophævelse af lejemålet til følge, vil der ikke blive stillet yderligere bolig til rådighed. 28 Honorering for udfærdigelse af attester Det påhviler lægerne uden særskilt vederlag at udfærdige eller medvirke ved udfærdigelse af attester om de på sygehuse foretagne lægelige undersøgelser og behandlinger samt om disses resultat og patientens tilstand, når: - attesten vedrører en sygdom, som patienten behandles for el ler har været behandlet for på sygehuset, eller - attesten vedrører sådanne oplysninger, som sygehuset besid der, og som ikke i øvrigt eller ikke uden særlig vanskelighed vil kunne tilvejebringes. Stk. 2 Uden særligt vederlag påhviler det herefter lægerne at ud stede: 23 af 62

24 Dødsattester, herunder kopier, medicolegale ligsynsattester og at tester vedrørende transport af lig, indstillings-- og optagelsesat tester til alderdomshjem og lignende samt særforsorg, simple syge meldinger samt udtalelser, der kan ligestilles med lægebreve og journaludskrifter, herunder sådanne politiattester, hvis indhold svarer til vidneudsagn. Stk. 3. Særskilt honorar kan kræves for alle attester, der rekvi reres ved særlig helbredsvurdering (eksempelvis helbreds, uddan nelses, forsikrings, motor, synsprøve, ulykkesforsikrings og invalideforsikringsattester) samt for arbejdsudygtighedsattester vedrørende ikke hospitaliserede patienter, herunder sådanne som rekvireres under henvisning til gældende lønaftaler. Sådanne ar bejdsudygtighedsattester betales af arbejdsgiveren. Dog bemærkes det at udarbejdelse af helbredsattester er et privat anliggende, der ikke udføres i arbejdstiden. 29 Vikarer Hvis en læge påtager sig et vikariat ydes til og fratrædelsesfri rejse. Vikarens familie kan efter konkret vurdering rejse med for ansættelsesmyndighedens regning, hvis rejsen foretages som en sam let familiefrirejse. Stk. 2. Såfremt der ydes familiefrirejse i henhold til stk. 1, kan i alt 200 kg bagage fragtfrit medtages fra Royal Arctic Lines plads i Aalborg til Grønland og retur. Egentligt flyttegods kan ikke medtages fragtfrit. 24 af 62

25 30 Merudgifter ved tjenesterejser, herunder dagpenge, nattillæg og udstyrsgodtgørelse Der ydes godtgørelse af merudgifter ved tjenesterejser efter de regler der til enhver tid gælder for tjenestemænd i Grønlands Selvstyre og de grønlandske kommuner, for tiden aftale af 10. april 2002, NAL C I Udbetaling af løn Løn og tillæg udbetales månedsvis bagud. Samtidig med udbetaling af lønnen indbetaler arbejdsgiveren såvel sit som lægens pensions bidrag til pensionskassen. Stk. 2. Lønnen anvises ved hver måneds slutning til en lønkonto, som det påhviler lønmodtageren at udpege i et pengeinstitut i Grønland eller i Danmark. 32 Graviditet, barsel og adoption Den ansatte har ret til tjenestefrihed med sædvanlig løn i fra værsperioder på grund af graviditet, barsel og adoption når der i henhold til reglerne i Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 er ret til orlov og dagpenge. Stk. 2. Sædvanlig løn under graviditet, barsel og adoption omfat ter grundløn, faste tillæg samt vagthonorar, men ikke honorering for effektive timer under vagten. 25 af 62

26 Løn under sygdom, Funktionærlovens regler om 33 militært jeneste samt efterløn løn under fravær på grund af sygdom og afskedigelse som følge af sygdom, indkaldelse til militærtjeneste samt efterløn finder anvendelse. Ved beregning af efterløn betrag tes lægens samlede, kontinuerlige ansættelsestid ved sygehuse i Danmark og Grønland som en samlet ansættelse. Stk. 2. Sædvanlig løn under sygdom omfatter grundløn, faste tillæg samt vagthonorar, men ikke honorering for effektive timer under vagten. 34 Erstatning Arbejdsgiveren hæfter kun efter dansk rets almindelige erstat ningsregler for sådanne ejendele tilhørende lægen eller dennes fa milie, der mistes eller beskadiges under tjenesten i Grønland, herunder rejser til, i eller fra Grønland. Kap. 6. Ferie og tjenestefrihed 35 Ferie og feriegodtgørelse Den ansatte har ret til ferie efter reglerne i Landstingslov nr.10 af 12. november 2001, idet der i henhold til landstingslovens i stk. 2 er aftalt de nedenfor anførte særlige regler. Stk. 2. Ferieåret regnes fra den i. februar til 31. januar. Optje ning af ferie følger kalenderåret. 26 af 62

33.01 O.15 22/2015 Side 1. Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale

33.01 O.15 22/2015 Side 1. Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale Side 1 Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 33.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om overenskomst for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 018-13 PKAT nr. 0088, 0623 J.nr. 13-333/51-75 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter Side 1 Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter KL Fagligt Fælles bund - 3 F Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 64.41 Side

Læs mere

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for håndværkere KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F Fødevareforbundet NNF Malerforbundet i Danmark Serviceforbundet 40.11 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

32.11 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, kulturteknikerelever og audiologiassistentelever

32.11 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, kulturteknikerelever og audiologiassistentelever Side 1 Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, procesteknologer, installatører, Bac.Scient.cons i konservering, formgivere, kulturteknikere, audiologiassistenter, audiometrister,

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl.

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 042-13 J.nr.

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund. for teknisk service

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund. for teknisk service Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe mellem KL og Fagligt Fælles Forbund for teknisk service 1. april 2013-31. marts 2015 for teknisk service KL FOA - Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. 40.31 O.13 48/2013 Side 1

Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. 40.31 O.13 48/2013 Side 1 Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk Formands Forening FOA - Fag og Arbejde 40.31 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 40.31 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

40.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl.

40.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. Side 1 Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. KL Fagligt Fælles Forbund - 3F Indholdsfortegnelse Side 40.01 Side 2 Kapitel

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten)

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Indholdsfortegnelse Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Cirkulære Generelle bemærkninger... 6 Ikrafttræden...

Læs mere

Virksomhedsoverenskomst. mellem. DSB Vedligehold A/S. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. april 2013

Virksomhedsoverenskomst. mellem. DSB Vedligehold A/S. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. april 2013 Virksomhedsoverenskomst mellem DSB Vedligehold A/S og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område 1. april 2013 I n dh oldsfortegn else: Vejledende bemærkninger til Virksomheds overenskomsten

Læs mere

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014 Brancheoverenskomst for vagtassistenter 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794654 verenskomst 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Social- og sundhedsvikarer

2014/2017. Landsoverenskomst. Social- og sundhedsvikarer 2014/2017 Landsoverenskomst Social- og sundhedsvikarer 2014/2017 Landsoverenskomst For social- og sundhedsvikarer mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og FOA Fag og Arbejde INDHOLD Kap. 1. Overenskomstens

Læs mere

Falck-reddere i København

Falck-reddere i København Overenskomst 2014-2017 Falck-reddere i København Overenskomst mellem DI Overenskomst II (DSA) for Falck Danmark A/S og Chaufførernes Fagforening i København OVERENSKOMST MELLEM CF OG DI OVERENSKOMST II

Læs mere

Falck-reddere i Provinsen

Falck-reddere i Provinsen Overenskomst 2014-2017 Falck-reddere i Provinsen Overenskomst mellem DI Overenskomst II (DSA) for Falck Danmark A/S og 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen OVERENSKOMST MELLEM 3F OG DI OVERENSKOMST

Læs mere

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1 Overenskomst for tandplejere KL Dansk Tandplejerforening 53.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.41 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning - månedslønnede og

Læs mere

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.21 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.21 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund 40.21 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) 2014 Cirkulære af 17. juni 2014 Modst. nr.

Læs mere

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning 2010 2012 Brancheoverenskomst for vagtassistenter

Læs mere