Forslag. lov om ændring af sundhedsloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. lov om ændring af sundhedsloven"

Transkript

1 2008/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr Fremsat den 26. marts 2009 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Jakob Axel Nielsen) Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Tilvejebringelse og udlejning af egnede lokaler til sikring af sundhedsydelser m.v.) 1 I sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 95 af 7. februar 2008, som ændret senest ved 3 i lov nr. 100 af 10. februar 2009, foretages følgende ændringer: 1. Efter 205 indsættes i kapitel 62:» 205 a. Regionsrådet kan tilvejebringe og udleje lokaler til brug for virksomhed, der udføres af sundhedspersoner efter overenskomst, jf Stk. 2. Udlejning af lokaler efter stk. 1, skal ske på markedsvilkår og i overensstemmelse med regionens sundhedsplan, jf b. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe og udleje lokaler til brug for virksomhed, der udføres af sundhedspersoner efter overenskomst, jf. 227, samt til brug for udførelse af regionale ambulante sygehusydelser. Stk. 2. Udlejning af lokaler efter stk. 1, skal ske på markedsvilkår og i overensstemmelse med regionens sundhedsplan, jf c. Regionsrådet og kommunalbestyrelsen koordinerer de aktiviteter, der er omfattet af 205 a og 205 b. Stk. 2. Aktiviteterne, jf. stk. 1, skal drøftes i sundhedskoordinationsudvalget, jf. 204.«Loven træder i kraft den 1. juli Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne

2 1. Indledning Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Regionerne har efter sundhedsloven ansvar for at tilvejebringe tilbud om behandling hos praktiserende sundhedspersoner, herunder alment praktiserende læger. Dette gennemføres ved, at privatpraktiserende sundhedspersoner f.eks. læger, driver praksis, hvor de leverer sundhedsydelser til borgerne efter overenskomst med det offentlige - det vil sige Regionernes Lønnings- og Takstnævn. De praktiserende sundhedspersoner er selvstændigt erhvervsdrivende. Der er aktuelt og fremover en udfordring for regionen forbundet med dels at sikre lægedækningen i visse lokalområder, dels generelt at sikre en sundhedsfaglig udvikling samt bæredygtig organisering af praksissektoren. Regionerne kan i sådanne situationer have brug for endnu et redskab for at kunne leve op til deres ansvar efter sundhedsloven. Adgang til attraktive og velegnede kliniklokaler vil efter regeringens vurdering kunne bidrage til at tiltrække læger og andre sundhedspersoner til sådanne områder. Kommunerne har af flere grunde også en interesse i at medvirke til, at regionerne kan løfte deres ansvar. Kommunerne medfinansierer således ydelserne i praksissektoren og er repræsenteret i Regionernes Lønnings- og Takstnævn, som indgår overenskomster med organisationer af sundhedspersoner m.fl. Derudover fik kommunerne pr. 1. august 2008 myndighedsansvaret for at sikre vederlagsfri fysioterapi i praksissektoren. Endelig fik såvel kommuner som regioner med kommunalreformen en større forpligtelse til at samarbejde om indsatsen på sundhedsområdet og om indsatsen for sammenhæng mellem sektorerne. Formålet med lovforslaget er at give regioner og kommuner mulighed for at tilvejebringe og udleje lokaler på markedsvilkår til virksomhed, der udøves af de sundhedspersoner, der er indgået overenskomst med efter sundhedslovens 227, samt derudover at give kommunerne hjemmel til at tilvejebringe og udleje lokaler på markedsvilkår til regionen med henblik på udførelse af regionale ambulante sygehusydelser i lokalområdet. Det er regeringens vurdering, at lovforslaget vil medvirke til at sikre en udvikling af sundhedsvæsenet, hvor borgerne modtager effektive, sammenhængende sundhedstilbud i nærmiljøet samtidig med, at de specialiserede sygehusbehandlinger samles og kvalificeres i færre og mere bæredygtige enheder Baggrund Regeringen nedsatte i samarbejde med Danske Regioner og KL i begyndelsen af 2008 et udvalg om almen praksis rolle i fremtidens sundhedsvæsen. Udvalget vedrørende almen praksis afgav rapport den 10. november Rapporten kan ses på Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses hjemmeside: I sin rapport peger udvalget bl.a. på potentialet i større praksisenheder i form af flerlægepraksisenheder samt øget brug af praksispersonale såsom sygeplejersker, farmakonomer, bioanalytikere og lægesekretærer. Udvalget peger i sin rapport også på, at regioners og kommuners mulighed for at facilitere lægernes adgang til egnede lokaler på markedsvilkår, bør præciseres i lovgivningen. Som en del af finanslovsaftalen for 2009 er regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance enige om at afsætte 250 mio. kr. fra de resterende 10 mia. kr. til sygehuse i kvalitetsfonden til facilitering af løsninger i udkantsområder med store afstande. Fokus for støtten skal være facilitering af løsninger på det præhospitale område i udkantsområder med store afstande, herunder organisering af nære tilbud i form af for eksempel skadesklinik/lægehus i eksisterende lokaler, herunder for eksempel i et sundhedscenter, hvor det i forhold til bemandingen indtænkes, at behandlingen skal foregå på det rigtige specialiseringsniveau. 2

3 I forlængelser heraf skal der efter finanslovsaftalen for 2009 sikres hjemmel for regionerne til at udleje eksisterende lokaler på markedsvilkår for at fremme alment praktiserende lægers adgang til egnede lokaler i udkantsområder. Set i lyset af bl.a. samlingen af specialiserede sygehusbehandlinger på færre enheder med deraf følgende behov for sikring af de nære sundhedstilbud er det overordnet regeringens vurdering, at der er behov for at give regioner og kommuner mulighed for at sikre egnede lokaler ikke alene for almen praksis men praksissektoren og for kommunernes adgang til at medvirke til at sikre borgerne adgang til sundhedstilbud i nærmiljøet. Nærværende lovforslag tager således sigte på at sikre regioners og kommuners mulighed for at planlægge og udvikle nære sundhedstilbud med henblik på at sikre borgerne let adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet i nærmiljøet. 2. Gældende ret Regionsrådet har efter sundhedslovens 57 ansvar for at tilvejebringe tilbud om behandling hos praktiserende sundhedspersoner. Det betyder, at regionsrådet har en pligt i forhold til at sikre tilvejebringelsen af behandlingstilbud i praksissektoren. Det følger af sundhedslovens 227, at Regionernes Lønnings- og Takstnævn, som er nedsat i henhold til 37 i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab, afslutter overenskomster med organisationer af sundhedspersoner m.fl. om vilkårene for ydelser i praksissektoren; d.v.s. ydelser hos alment praktiserende læger, speciallæger, kiropraktorer, fysioterapeuter, fodterapeuter, psykologer m.fl. Overenskomsterne indeholder bestemmelser om både centrale og regionale samarbejdsudvalg. På myndighedsside er regioner og kommuner repræsenteret i både det centrale og regionale samarbejdsudvalg. Samarbejdsudvalgene har i en række overenskomster bl.a. til opgave at udarbejde en praksisplan. Sundhedsloven indeholder ikke udtrykkelig hjemmel til, at et regionsråd kan tilvejebringe og udleje lokaler til brug for virksomhed, der udøves af personer efter overenskomst efter sundhedslovens 227. Kommunerne er efter sundhedsloven ansvarlige for en række sundhedsydelser, der løses tæt på borgerne og i sammenhæng med andre kommunale opgaver på bl.a. ældreområdet, skoleområdet og det sociale område. Disse opgaver omfatter bl.a. hjemmesygepleje, sundhedspleje, tandpleje til børn og unge, genoptræning samt alkoholbehandling. Hertil kommer, at kommunerne efter sundhedslovens 119 skal etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne, f.eks. i form af rygestopkurser og kostvejledning. Endvidere blev der med kommunalreformen indført kommunal medfinansiering på sygehus- og praksisområdet med henblik på også at give kommunerne økonomiske incitamenter til at investere i og samarbejde med regionerne om løsningen af opgaverne i sundhedsvæsenet. Som led i kommunernes medfinansiering af praksissektoren blev KL medlem af Regionernes Lønnings- og Takstnævn, der bl.a. har ansvar for at indgå overenskomster på praksisområdet med organisationer af sundhedspersoner. Derudover blev der med henblik på at styrke samarbejdet mellem regioner og kommuner i henhold til sundhedsloven nedsat de såkaldte sundhedskoordinationsudvalg. Sundhedsloven indeholder ikke udtrykkelig hjemmel til, at kommunerne kan tilvejebringe og udleje lokaler til sundhedspersoner med overenskomst efter sundhedslovens 227 eller til regionen med henblik på udførelse af ambulante sygehusydelser. I modsætning til regionerne er kommunerne underlagt de almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommunernes opgavevaretagelse de såkaldte kommunalfuldmagtsregler som efter en konkret vurdering kan danne grundlag for kommunernes opgavevaretagelse. 3

4 3. Lovforslaget 3.1. Regionernes opgave Det foreslås at indsætte en ny bestemmelse i sundhedsloven, hvorefter regionsrådet kan tilvejebringe og udleje lokaler til praktiserende sundhedspersoner. Bestemmelsen vil bl.a. kunne tages i anvendelse af regionsrådet med henblik på bl.a. at planlægge og sikre lægedækningen i regionen, understøtte udviklingen af flerlægepraksis i regionen samt understøtte sikring af særlige opgaver og funktioner udfra regionale og lokale behov såsom akutbetjeningen. Det er efter forslaget en betingelse, at udlejning finder sted på markedsvilkår. Regionsrådet skal i den forbindelse udfolde rimelige bestræbelser med henblik på at fastsætte markedsvilkår, herunder f.eks. konsultere ejendomsmæglere eller foretage undersøgelser for andre tilsvarende lejemål. Afgørelsen af, hvad markedsvilkår konkret indebærer, vil ofte bero på et skøn. Dette skøn kan være meget vanskeligt at foretage. Der må derfor tilkomme regionsrådet en vis magin for dette skøn. Eventuelle regionale udgifter vedrørende tilvejebringelse af egnede lokaler afholdes inden for de ordinære regionale anlægsrammer. Det er endvidere en betingelse, at regionsrådets aktiviteter efter den foreslåede bestemmelse er i overensstemmelse med regionens sundhedsplan, jf. sundhedslovens 206. Da sundhedsplanen er regionens samlede ramme for aktiviteterne på sundhedsområdet, og den også omfatter praksisplaner, sikres det hermed, at imødekommelse af lokal tilvejebringelse og udlejning af egnede lokaler til praktiserende sundhedspersoner er med til at fremme realiseringen af sundhedsplanen Kommunernes opgave Det foreslås at indsætte en ny bestemmelse i sundhedsloven, hvorefter kommunerne kan tilvejebringe og udleje lokaler til brug for virksomhed, der udøves af sundhedspersoner med overenskomst efter sundhedslovens 227. Efter forslaget kan kommunerne endvidere tilvejebringe og udleje lokaler til regionen med henblik på levering af regionale ambulante sygehusydelser i lokalområdet. Dette indebærer, at en kommunes mulighed for at udføre de ovenfor anførte aktiviteter på disse områder ikke længere skal vurderes ud fra de såkaldte kommunalfuldmagtsregler. Med forslaget styrkes kommunernes mulighed for at samtænke løsningen af de kommunale opgaver på sundhedsområdet med regionale sundhedsopgaver, der løses i borgernes nærmiljø. Bestemmelsen giver således kommunerne hjemmel til både at tilvejebringe og udleje lokaler til praktiserende sundhedspersoner og til de regionale sygehusmyndigheder, hvor det er relevant at tilbyde borgerne sundhedsydelser i nærmiljøet, såsom jordemoderkonsultationer og ambulatoriefunktioner. I kraft af deres ansvar på sundhedsområdet kan kommunerne - eventuelt på tværs af kommunegrænser og i samarbejde med regionerne - med fordel udvikle og anvende nye organisatoriske løsningsmodeller, som kan bidrage til styrket kvalitet, tværfaglighed, bedre rekrutteringsmuligheder og stordriftsfordele m.v. Det vil f.eks. kunne være tilfældet, såfremt opgaverne samles i et sundhedscenter eller lignende. Hertil kommer, at sådanne løsninger vil kunne være til fordel for borgerne, som vil kunne opleve større kvalitet og sammenhæng i sundhedstilbuddene. I lyset af de særlige kommunale interesser, der knytter sig til spørgsmålet om etablering af sundhedscentre eller andre lignende rammer for leveringen af sundhedsydelser i kommunerne, og idet der med lovforslaget indføres mulighed for, at regionerne tilvejebringer og udlejer egnede lokaler til brug for virksomhed, der udføres af sundhedspersoner i praksissektoren, er det hensigtsmæssigt, at der med lovforslaget også fastsættes bestemmelse om, at kommunerne kan tilvejebringe og udleje lokaler til samme kreds af sundhedspersoner som regionerne. Samtidig vil det også være logisk at fastsætte bestemmelse om, at kommunerne kan tilvejebringe og udleje lokaler til regionen med henblik på levering af regionale ambulante sygehusydelser i lokalområdet. 4

5 Det er en betingelse, at udlejning finder sted på markedsvilkår. Kommunalbestyrelsen skal i den forbindelse udfolde rimelige bestræbelser med henblik på at fastsætte markedsvilkår, herunder f.eks. konsultere ejendomsmæglere eller foretage undersøgelser for andre tilsvarende lejemål. Afgørelsen af, hvad markedsvilkår konkret indebærer, vil ofte bero på et skøn. Dette skøn kan være meget vanskeligt at foretage. Der må derfor tilkomme kommunalbestyrelsen en vis margin for dette skøn. Eventuelle kommunale udgifter vedrørende tilvejebringelse af egnede lokaler vil skulle prioriteres inden for de samlede aftalte kommunale udgiftsrammer. Det er endvidere en betingelse, at kommunalbestyrelsens aktiviteter efter den foreslåede bestemmelse er i overensstemmelse med regionens sundhedsplan, jf. sundhedslovens 206. Da sundhedsplanen er regionens samlede ramme om indsatsen på sundhedsområdet, sikres det hermed, at imødekommelse af konkrete, lokale behov for tilvejebringelse og udlejning af egnede lokaler er med til at fremme opfyldelsen af sundhedsplanen Koordination mellem regioner og kommuner Efter forslaget til ny 205 c, stk. 1, forpligtes regionsrådet og kommunalbestyrelserne til at koordinere deres aktiviteter i forhold til tilvejebringelse og udlejning af lokaler til brug for virksomhed, der udøves af sundhedspersoner efter overenskomst, jf. sundhedslovens 227, og for levering af regionale ambulante sygehusydelser. Forslaget til bestemmelsen skal ses i sammenhæng med kravene vedrørende regionernes og kommunernes planlægning og samarbejde på sundhedsområdet, som blev indført med kommunalreformen, herunder kravet om nedsættelse af sundhedskoordinationsudvalg, udarbejdelse af sundhedsplaner og indgåelse af sundhedsaftaler. For at sikre den fortsatte koordination i forhold til den samlede sundhedsplanlægning i regionen, herunder praksisplanlægningen, foreslås det endvidere, at aktiviteter med henblik på tilvejebringelse af fysiske rammer for ydere i praksissektoren m.fl. skal drøftes i sundhedskoordinationsudvalget. Formålet hermed er at sikre, at konkrete aktiviteter er i overensstemmelse med regionens sundhedsplan, herunder praksisplan. Med forslaget tilsigtes der ikke ændringer i den efter sundhedsloven gældende ansvarsfordeling mellem regionerne og kommunerne, og regionerne vil derfor fortsat have ansvar for at tilvejebringe tilbud om behandling hos praktiserende sundhedspersoner, jf. sundhedslovens Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Med forslaget pålægges regionerne og kommunerne ikke en ny opgave, idet lovforslaget alene giver kommuner og regioner mulighed for at etablere mere fleksible løsninger i forhold til en hensigtsmæssig varetagelse af sundhedsopgaverne og sikre borgernes adgang til sundhedstilbud, der f.eks. ydes af praktiserende sundhedspersoner i nærmiljøet. Forslaget er derfor økonomisk neutralt, og har således ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget har ikke økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 6. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 7. Miljømæssige konsekvenser Forslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 5

6 8. Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 9. Hørte myndigheder og organisationer m.fl. Lovforslaget har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer: Dansk Kiropraktorforening, Dansk Psykologforening, Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Sygeplejeråd, Dansk Tandplejerforening, Danske Fysioterapeuter, Danske Patienter, Danske Regioner, Foreningen af fodterapeuter, KL, Lægeforeningen, Tandlægernes Nye Landsforening og Tandlægeforeningen. 10. Vurdering af konsekvenser af lovforslaget Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Til nr. 1 ( 205 a) Positive konsekvenser/ mindreudgifter Negative konsekvenser/ merudgifter Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Forslag til ny 205 a fastsætter, at regionsrådet kan tilvejebringe og udleje lokaler til praktiserende sundhedspersoner med henblik på f.eks. at planlægge og sikre lægedækningen i regionen, understøtte udviklingen af flerlægepraksis i regionen samt understøtte sikring af særlige opgaver og funktioner udfra regionale og lokale behov f.eks. akutbetjeningen. I nogle regioner vil det være oplagt at indrette eksisterende bebyggelse såsom rådhuse og sygehusbebyggelse med henblik på udlejning til privat praksis. I andre situationer vil det være mere hensigtsmæssigt at opføre nybyggeri eller købe eksisterende bygninger. Det lægges til grund, at muligheden for at udleje eksisterende lokaler altid undersøges forud for beslutning om andre løsninger. Regionens anvendelse af bestemmelsen vil under alle omstændigheder fordre samarbejde med kommunen jf. forslag til 205 c, idet kommunen er den myndighed, der træffer beslutning om lokalplaner, hvori der tages stilling til anvendelse af areal og bebyggelse i kommunen. Den foreslåede hjemmel i 205 a kan af regionen anvendes til, at flere forskellige sundhedspersoner kan samle deres virksomhed i ét hus f.eks. alment praktiserende læger, praktiserende speciallæger, fysio- 6

7 terapeuter m.fl. og dermed opnå et fagligt miljø, synergieffekt og effektiv anvendelse af støttefunktioner. Den foreslåede bestemmelse indeholder den nødvendige fleksibilitet med henblik på, at regionsrådet konkret kan vælge den løsning, der er mest fordelagtig ud fra de lokale forhold. Det er en betingelse, at udlejning finder sted på markedsvilkår. Regionsrådet skal i den forbindelse udfolde rimelige bestræbelser med henblik på at fastsætte markedsvilkår, herunder f.eks. konsultere ejendomsmæglere eller foretage undersøgelser for andre tilsvarende lejemål. Afgørelsen af, hvad markedsvilkår konkret indebærer, vil ofte bero på et skøn. Dette skøn kan være meget vanskeligt at foretage. Der må derfor tilkomme regionsrådet en vis margin for dette skøn. I en situation, hvor der er flere potentielle lejere til et lejemål, er regionsrådet forpligtet til at foretage udvælgelsen af den enkelte lejer på et sagligt grundlag. Eventuelle regionale udgifter vedrørende tilvejebringelse af egnede lokaler afholdes inden for de ordinære regionale anlægsrammer. Det er endvidere en betingelse, at regionsrådets aktiviteter efter den foreslåede bestemmelse er i overensstemmelse med regionens sundhedsplan, jf. sundhedslovens 206. Da sundhedsplanen er regionens samlede ramme om indsatsen på sundhedsområdet, sikres det hermed, at imødekommelse af konkrete, lokale behov for tilvejebringelse og udlejning af egnede lokaler til praktiserende sundhedspersoner er med til at fremme opfyldelsen af sundhedsplanen. Til nr. 2 ( 205 b) Forslag til ny 205 b fastsætter, at kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe og udleje lokaler til brug for virksomhed, der udøves af sundhedspersoner efter overenskomst efter sundhedslovens 227, samt tilvejebringe og udleje lokaler til regionen med henblik på udførelse af regionale ambulante sygehusydelser i lokalområdet. Med forslaget får kommunerne yderligere mulighed for at samtænke løsningen af de kommunale opgaver på sundhedsområdet med løsningen af andre sundhedsopgaver, der løses i borgernes nærområde. Det vil i forbindelse med kommunernes anvendelse af den foreslåede bestemmelse til 205 b være en forudsætning, at kommunerne overvejer, hvorledes tilvejebringelse og udlejning af lokaler til praktiserende sundhedspersoner kan ske mest hensigtsmæssigt i forhold til kommunens øvrige opgavevaretagelse på sundhedsområdet. Det forudsættes, at den enkelte kommune tilstræber mest mulig synergi mellem varetagelsen af sine egne opgaver på sundhedsområdet og de af regionens sundhedsopgaver, der løses lokalt. Den enkelte kommune bør i forbindelse med udlejning eller tilvejebringelse af lokaler m.v. efter 205 b således tilstræbe, at lokalerne er placeret i fysisk tilknytning til kommunens sundhedscenter eller lignende efter lokale behov. Kommunen kan anvende eksisterende byggeri, som f.eks. sygehusbebyggelse eller sundhedscentre, hvis det forekommer hensigtsmæssigt ud fra de lokale forhold. Det lægges til grund, at muligheden for at udleje eksisterende lokaler altid undersøges forud for beslutning om andre løsninger. Kommunens anvendelse af bestemmelsen forudsætter koordination med regionen, jf. forslaget til 205 c. Det er en betingelse, at udlejning finder sted på markedsvilkår. Kommunalbestyrelsen skal i den forbindelse udfolde rimelige bestræbelser med henblik på at fastsætte markedsvilkår, herunder f.eks. konsultere ejendomsmæglere eller foretage undersøgelser for andre tilsvarende lejemål. Afgørelsen af, hvad markedsvilkår konkret indebærer, vil ofte bero på et skøn. Dette skøn kan være meget vanskeligt at foretage. Der må derfor tilkomme kommunalbestyrelsen en vis margin for dette skøn. I en situation, hvor der er flere potentielle lejere til et lejemål, er kommunalbestyrelsen forpligtet til at foretage udvælgelsen af den enkelte lejer på et sagligt grundlag. Eventuelle kommunale udgifter vedrørende tilvejebringelse af egnede lokaler vil skulle prioriteres inden for de samlede aftalte kommunale udgiftsrammer. 7

8 Det er endvidere en betingelse, at kommunalbestyrelsens aktiviteter efter den foreslåede bestemmelse er i overensstemmelse med regionens sundhedsplan, jf. sundhedslovens 206. Da sundhedsplanen er regionens samlede ramme om indsatsen på sundhedsområdet, sikres det hermed, at imødekommelse af konkrete, lokale behov for tilvejebringelse og udlejning af egnede lokaler er med til at fremme opfyldelsen af sundhedsplanen. Der er med lovforslaget i øvrigt ikke tilsigtet ændringer af gældende ret med hensyn til kommuners adgang til at udleje lokaler. Til nr. 3 ( 205 c) Efter forslaget til ny 205 c, stk. 1, forpligtes regionsrådet og kommunalbestyrelserne til at koordinere deres aktiviteter i forhold til tilvejebringelse og udlejning af lokaler til brug for virksomhed, der udøves af sundhedspersoner efter overenskomst, jf sundhedslovens 227, og for levering af regionale ambulante sygehusydelser. Forslaget til bestemmelsen skal ses i sammenhæng med kravene vedrørende regionernes og kommunernes planlægning og samarbejde på sundhedsområdet, som blev indført med kommunalreformen, herunder kravet om nedsættelse af sundhedskoordinationsudvalg, udarbejdelse af sundhedsplaner og indgåelse af sundhedsaftaler. For at sikre den fortsatte koordination i forhold til den samlede sundhedsplanlægning i regionen, herunder praksisplanlægningen, foreslås det endvidere, at aktiviteter med henblik på tilvejebringelse af fysiske rammer for ydere i praksissektoren m.fl. skal drøftes i sundhedskoordinationsudvalget. Formålet hermed er at sikre, at konkrete aktiviteter er i overensstemmelse med regionens sundhedsplan, herunder praksisplan. Med forslaget tilsigtes der ikke ændringer i den efter sundhedsloven gældende ansvarsfordeling mellem regionerne og kommunerne, og regionerne vil derfor fortsat have det primære ansvar for at tilvejebringe tilbud om behandling hos praktiserende sundhedspersoner jf. sundhedslovens 57. Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli Til 3 Bestemmelsen vedrører lovens territoriale anvendelsesområde. 8

9 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Bilag 1 Gældende formulering 205. Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen indgår aftaler om varetagelsen af opgaver på sundhedsområdet. Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om, hvilke indsatsområder sundhedsaftalerne skal omfatte. Stk. 3. Aftaler vedrørende indsatsområder, som er omfattet af de af ministeren for sundhed og forebyggelse nærmere fastsatte regler efter stk. 2, indsendes til Sundhedsstyrelsen til godkendelse. Lovforslaget 1. Efter 205 indsættes i kapitel 62:» 205 a. Regionsrådet kan tilvejebringe og udleje lokaler til brug for virksomhed, der udføres af sundhedspersoner efter overenskomst, jf Stk. 2. Udlejning af lokaler efter stk. 1, skal ske på markedsvilkår og i overensstemmelse med regionens sundhedsplan, jf b. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe og udleje lokaler til brug for virksomhed, der udføres af sundhedspersoner efter overenskomst, jf. 227, samt til brug for udførelse af regionale ambulante sygehusydelser. Stk. 2. Udlejning af lokaler efter stk. 1, skal ske på markedsvilkår og i overensstemmelse med regionens sundhedsplan, jf c. Regionsrådet og kommunalbestyrelsen koordinerer de aktiviteter, der er omfattet af 205 a og 205 b. Stk. 2. Aktiviteterne, jf. stk. 1, skal drøftes i sundhedskoordinationsudvalget, jf Loven træder i kraft den 1. juli Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne. 9

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Nye love indenfor Social- og Sundhedsudvalgets område

Nye love indenfor Social- og Sundhedsudvalgets område GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Stab og Sekretariat SSU nye love og lovforslag til budget 2010-2013, bilag NOTAT Dato: 4. juni 2009 Af: Adam Permin & Ninna Thomsen Nye love indenfor Social-

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. til. Lov om ændring af sundhedsloven Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Udvidelse af perioden for regioners drift af alment medicinske klinikker samt forenklet overdragelse af ydernumre mellem læger) I sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Behandlerhuse i Region Nordjylland notat til Kontaktudvalget

Behandlerhuse i Region Nordjylland notat til Kontaktudvalget Behandlerhuse i Region Nordjylland notat til Kontaktudvalget Nærværende notat er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Kontaktudvalget i relation til en drøftelse om kommunernes deltagelse i etablering

Læs mere

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx? Relevante web-adresser Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=130455#k1 Sundhedsstyrelsen: http://www.sst.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Puljeopslag: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (207,6 mio. kr. i 2019)

Puljeopslag: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (207,6 mio. kr. i 2019) 21. januar 2019 Puljeopslag: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (207,6 mio. kr. i 2019) Ansøgningsfrist: 20. marts 2019 kl. 12.00. 1. Formål Regeringen ønsker at investere i moderne læge- og

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v.

Indkaldelse af ansøgninger om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v. Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Regionsrådet Kommunalbestyrelsen Dato: 29. september 2010 Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMLBJ Sags nr.:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 1)

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 1) 2013/1 LSV 33 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1107823 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20.

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. 26 (L 74), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren

Besvarelse af spørgsmål nr. 26 (L 74), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren Sundhedsudvalget L 74 - O Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 12. april 2005 Kontor: 2.s.kt. J.nr. 2400-1200-59 Sagsbeh.:JVB Fil-navn: Sp. 26.doc Besvarelse af spørgsmål nr. 26 (L 74), som Folketingets

Læs mere

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI/DEPTR Sags nr.: 1205091 Dok. Nr.: 1160795 Dato: 11. marts 2013 Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse

Læs mere

Puljeopslag: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (200 mio. kr. i 2018)

Puljeopslag: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (200 mio. kr. i 2018) Sundheds- og Ældreministeriet 5. januar 2018 Puljeopslag: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (200 mio. kr. i 2018) Ansøgningsfrist: 5. marts 2018 kl. 12 1. Formål Regeringen ønsker at investere

Læs mere

Forslag. lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. lov om ændring af sundhedsloven (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0900253 Fremsat den 26. marts 2009 af ministeren for sundhed og forebyggelse

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger.

Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger. N O T A T 10-05-2013 Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger. Regionernes Lønnings- og Takstnævn har den 3. maj 2013 opsagt aftalen med

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Lovforslag nr. L 227 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Lovforslag nr. L 227 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 227 Folketinget 2012-13 Fremsat den 28. maj 2013 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler VEJ nr 9406 af 04/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2018 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 4-1010-336/1 Senere ændringer

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Ophævelse af

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb Marts 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Aalborg Kommunes høringssvar til Praksisplan

Aalborg Kommunes høringssvar til Praksisplan Punkt 6. Aalborg Kommunes høringssvar til Praksisplan 2014-2017. 2014-876. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturforvaltningen godkender høringssvar for Høring af de nordjyske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven 2012/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 078.48L.391 Fremsat den 25. oktober 2012

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang. til. Fredag den 3. maj 2013

Udkast. Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang. til. Fredag den 3. maj 2013 Fredag den 3. maj 2013 Udkast Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Ændring af rammerne for almen medicinske ydelser i praksissektoren,

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 1 Forebyggelse 070314 Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Til lovforslag nr. L 227 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Til lovforslag nr. L 227 Folketinget Til lovforslag nr. L 227 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Læs mere

Høringsvar til praksisplanen

Høringsvar til praksisplanen Dato: 6. september 2016 Brevid: 3045629 Primær Sundhed Høringsvar til praksisplanen Praksisplanen for Almen praksis har været sendt til rådgivning og vejledning hos Sundhedsstyrelsen samt til høring hos

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 479 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: JURMED Sagsbeh.: SUMMSB Sags nr.: 1206415 Dok. nr.: 1007533 Dato: 20. august

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage)

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage) Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPJABN Koordineret med: Sagsnr.: 1606002 Dok. nr.: 150303 Dato: 29. august 2016 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1404380 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Økonomi og styring i praksissektoren

Økonomi og styring i praksissektoren Kapitel 10 102 Økonomi og styring i praksissektoren Praksissektoren omfatter alment praktiserende læger, speciallæger (blandt andet øjenlæger og ørelæger), tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer

Læs mere

Hvad siger anbefalingerne Det nære og sammenhængene sundhedsvæsen. Prof. Jakob Kjellberg

Hvad siger anbefalingerne Det nære og sammenhængene sundhedsvæsen. Prof. Jakob Kjellberg Hvad siger anbefalingerne Det nære og sammenhængene sundhedsvæsen Prof. Jakob Kjellberg Aalborg 17. august 2017 2 Kommissorium Afsæt i borgerens behov og ressourcer + LEON-princip Give forslag til Bedre

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus BEK nr 918 af 22/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 2. april 2019 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1803748 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sundhedsvæsenet i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om sundhedsvæsenet i Grønland 2008/1 LSF 52 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, REGSU, j.nr. 2003-12140-21 Fremsat

Læs mere

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 L 48 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1113573 Dok. Nr.: 743286 Dato: 6. december 2011

Læs mere

2008/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar Fremsat den 26. februar 2009 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag.

2008/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar Fremsat den 26. februar 2009 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag. 2008/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. Fremsat den 26. februar 2009 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Ad Udvidede undersøgelses- og behandlingsrettigheder for psykisk syge børn og unge

Ad Udvidede undersøgelses- og behandlingsrettigheder for psykisk syge børn og unge Indenrigs- Dato: 3. og oktober Sundhedsministeriet 2007 Kontor: REGSU J.nr.: Sagsbeh.: JVB/m.fl. Fil-navn: Dokument 1 DUT-notat vedr. udkast til lov om sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang

Læs mere

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Dato 23-02-2018 Sagsnr. 4-1010-336/1 PLAN plan@sst.dk Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler 1 Indledning Rammerne for sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler er fastlagt i

Læs mere

Samarbejde mellem regionerne og Patientforum om indsatsen på sundhedsområdet. - Udarbejdet af Patientforum og Danske Regioner. 8.

Samarbejde mellem regionerne og Patientforum om indsatsen på sundhedsområdet. - Udarbejdet af Patientforum og Danske Regioner. 8. 8. juni 2006 Samarbejde mellem regionerne og Patientforum om indsatsen på sundhedsområdet - Udarbejdet af Patientforum og Danske Regioner Baggrund og formål Sundhedsvæsenet skal rumme at patienter er hele

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Størstedelen af de praktiserende læger har lukket for tilgang. Praktiserende læger melder ophør, uden at praksis går videre

Størstedelen af de praktiserende læger har lukket for tilgang. Praktiserende læger melder ophør, uden at praksis går videre KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed NOTAT 8. februar 2018 Ansøgning til pulje om etablering af lægehuse Københavns Kommune ansøger hermed Sundheds- og Ældreministeriets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger 2012/1 LSF 95 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1206415 Fremsat den 28. november

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Notat om udvidelse af patientsikkerhedsordningen til primærsektoren samt til patienter og pårørende

Notat om udvidelse af patientsikkerhedsordningen til primærsektoren samt til patienter og pårørende Indenrigs- Dato: 10. og maj Sundhedsministeriet 2007 Kontor: Sundhedspolitisk kt. J.nr.: 2006-1537-73 Sagsbeh.: cbs/hbr Fil-navn: Notat til KL om udvidelse Notat om udvidelse af patientsikkerhedsordningen

Læs mere

Internt notatark. Emne: Redegørelse for PLO overenskomst betydning for sundhedsområdet

Internt notatark. Emne: Redegørelse for PLO overenskomst betydning for sundhedsområdet Internt notatark Senior- og Socialforvaltningen Sundhedsområdet Dato 26. marts 2014 Sagsnr. 14/4401 Emne: Redegørelse for PLO overenskomst betydning for sundhedsområdet Lørdag den 1. marts 2014 lykkes

Læs mere

Sammenhængende patientforløb og behov for tværsektoriel informationsdeling i et sundhedscenter

Sammenhængende patientforløb og behov for tværsektoriel informationsdeling i et sundhedscenter Sammenhængende patientforløb og behov for tværsektoriel informationsdeling i et sundhedscenter Ane Friis Bendix Sundhedschef, Frederiksberg Kommune Klip fra Sundhedsloven 2 Loven skal opfylde behovet for:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi

Forslag. Lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi 2011/1 LSF 89 (Gældende) Udskriftsdato: 25. april 2019 Ministerium: Ministeriet for Ligestilling og Kirke Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 16362/12 Fremsat den 22. februar 2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 2016/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 5. april 2019 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1610511 Fremsat den 23. marts 2017 af sundhedsministeren (Karen

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Dato 09-11-2017 NCHO/NIVG/ELSD Sagsnr. 4-1010-336/1 Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Dette oplæg danner baggrund for arbejdsgruppens drøftelser på 2. workshop

Læs mere

2018/1 LSF 10 (Gældende) Udskriftsdato: 19. maj Forslag. til. (Udvidelse af aftalefriheden i optionsordninger)

2018/1 LSF 10 (Gældende) Udskriftsdato: 19. maj Forslag. til. (Udvidelse af aftalefriheden i optionsordninger) 2018/1 LSF 10 (Gældende) Udskriftsdato: 19. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2018-4014 Fremsat den 3. oktober 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels

Læs mere

Det er et kendt princip, at ejerskab er afgørende for en succesfuld implementering af ændringer/reformer.

Det er et kendt princip, at ejerskab er afgørende for en succesfuld implementering af ændringer/reformer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K København, den 24. maj 2013 Om baggrunden for lovforslaget er det oplyst, at regeringen ønsker en fornyelse af det samlede sundhedsvæsen,

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social service Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Afskaffelse af krav om en tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp og madservice i hjemmeplejen) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Sundhed Region Hovedstadens sundhedsvæsen

Region Hovedstaden Center for Sundhed Region Hovedstadens sundhedsvæsen Region Hovedstadens sundhedsvæsen Vicedirektør i Else Hjortsø 1 Regionsråd og det politiske formandskab Regionsrådet 2018-2022: Det øverste politiske beslutningsled bestående af 41 folkevalgte politikere

Læs mere

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark. Byder velkommen til sekretærkursus maj 2010...Velkommen..

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark. Byder velkommen til sekretærkursus maj 2010...Velkommen.. Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Byder velkommen til sekretærkursus maj 2010..Velkommen.. Alle power-points kan efter i dag hentes på: www.praktiserendefysioterapeuter.dk Sundhedssektorens strukturering.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til 2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-9047 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og

Læs mere

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes vision for et helt og sammenhængende sundhedsvæsen Regionerne er meget mere end sygehuse Regionerne er også en række nære sundhedstilbud:

Læs mere

nye regler i sundhedsloven

nye regler i sundhedsloven Sundhedsloven Nye regler i sundhedsloven nye regler i sundhedsloven Syddansk Universitet Patientmobilitetsdirektivet: Sundhedslovens 60 sikringsordninger og 89 behandling i udlandet Behandling i udlandet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre 2011/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-204-150 Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget, Kommunaludvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 124 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0063 Dok.: ULP40062 Besvarelse af

Læs mere

Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark.

Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark. Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark. Praksisplanlægning og bæredygtige lægepraksis I Landsoverenskomsten mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget L 167 Bilag 1, L 167 A Bilag 1, L 167 B Bilag 1 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget L 167 Bilag 1, L 167 A Bilag 1, L 167 B Bilag 1 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 L 167 Bilag 1, L 167 A Bilag 1, L 167 B Bilag 1 Offentligt 2.1. Genindførsel af retten til frit valg af tandpleje

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Sundheds- og ældreministeren. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby

Sundheds- og ældreministeren. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundheds- og ældreministeren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Dato: 24. oktober

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Lovforslag nr. L 167 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Lovforslag nr. L 167 Folketinget Lovforslag nr. L 167 Folketinget 2016-17 Fremsat den 23. marts 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland 2007/2 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0497 Fremsat den 12. december 2007 af justitsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Den 1. januar 2007 trådte den nye, kommunale medfinansiering på sundhedsområdet i kraft.

Den 1. januar 2007 trådte den nye, kommunale medfinansiering på sundhedsområdet i kraft. GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Stab og sekretariat Bilag 1. Notat til SSU om den nye, kommunale medfinansiering på sundhedsområdet NOTAT Dato: 12.06.2007 Af: Claus Bager Jensen Den 1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 105 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. januar 2016 af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Værdighedspolitikker for ældreplejen)

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2016/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0087 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Vejledning om kommunalt lægelige udvalg

Vejledning om kommunalt lægelige udvalg REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Vejledningen er vedtaget af overenskomstparterne som del af forhandlingsaftalen d. 21-12-2010 og gælder fra d. 1-04-2011 Vejledning

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2011/1 LSF 152 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: 006.14L.311 Fremsat den 11. april 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2008/1 LSF 94 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-9317 Fremsat den 11. december 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet

Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet Cirkulære nr. 0 af 21. december 2006 Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet Efter 74 i sundhedsloven, lov nr. 546 af 24. juni 2005, har regionsrådet

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder Sundhedsområdet er specielt i kommunal økonomisk sammenhæng, idet langt hovedparten af økonomien er knyttet til finansiering/medfinansiering af aktiviteter i det regionale sundhedsvæsen og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere