SAGE - Senior citizens participate in creating their lives SAGE Kompendium. Forfattere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAGE - Senior citizens participate in creating their lives www.sage-eu.com. SAGE Kompendium. Forfattere"

Transkript

1 SAGE Kompendium Forfattere Regina Egger, Elisabeth Huber, Christina Kunter Kinga Melinda Mikle, Maria Costa Pau, Gerd Zimmer August 2008 Dette projekt finansieres med støtte fra EU-kommissionen. Denne publikation geniver udelukkende forfatterens holdninger, hvorfor kommissionen ikke kan drages til ansvar for evt. brug af informationerne heri. 1

2 . Indholdsfortegnelse Introduktion SAGE Projektet SAGE Undervisningen SAGE Principper for undervisning og læring SAGE modulerne: Aktiviteter Metoder Materialer Bibliografi/Litteratur 2

3 Trin for trin Underviserens manual Forfatter : Christina Kunter 3

4 Introduktion Nærværende dokument tilbyder et supplement til de undervisningsmaterialer som er udviklet indenfor SAGE projektet, og henvender sig til organisationer og trænere/undervisere, som planlægger at realisere SAGE undervisningskonceptet (enten hele kurset eller kun få moduler). Dokumentet udbyder både praktisk støtte, forslag til aktiviteter og øvelser samt organisationsmæssige hints omkring at komme i betragtning til planlæggelsen og implementeringen af kurset. Efter en kort introduktion til projektets baggrund finder du en beskrivelse af de undervisnings og læringsprincipper som karakteriserer det pædagogiske koncept i undervisningsprogrammet. Der er primært fokus på problembaseret læring og samarbejdsmæssig læring, som er former for læring som understreger den lærendes selvstyrelse og initiativ samt refererer til faktuelle problemer og situationer. I beskrivelsen af de forskellige moduler redegøres der for indholdet, skemaet og metodikken i hvert modul. Efterfølgende præsenteres de øvelser/aktiviteter som også findes i undervisningsmaterialet igen. For at besvare åbne spørgsmål angående implementeringen af denne undervisning anbefales det at organisere en workshop for trænere/undervisere, inden undervisningen påbegyndes. Dette vil gavne en gensidig udveksling mellem trænere/undervisere, gøre det lettere at koordinere, og give tid og plads til at diskutere både spørgsmål om indhold men også diverse organisationsmæssige spørgsmål. En fælles refleksion for trænere/undervisere efter afslutningen af kurset anbefales ligeledes for at snakke om resultater og uheld, og om positive og negative erfaringer (samt årsager). SAGE Projektet SAGE Seniorer deltager I at skabe deres eget liv er et Leonardo da Vinci II projekt som er finansieret i 2 år, med det formål at skabe en specifik undervisning for folk (primært 50+) som arbejde med eller for seniorer i forskellige former for service, hvilket sætter dem i stand til at 4

5 udvikle og implementere projekter omkring deltagelsesprojekter med ældre. Efter vores opfattelse betyder deltagelse at mennesker som er optagede af specifikke mål deltager i de politiske og sociale planlægninger og beslutningsprocesser som er forbundet med disse mål, med formålet at opnå en bred involvering af offentligheden og de mennesker det drejer sig om. Ved at påtage sig rollen som facilitator 1 prøver de på den ene side at udbyde strukturer og muligheder som sætter seniorer i stand til at deltage i planlægning og beslutningsprocesser i forbindelse med servicer for ældre, og på den anden side at skabe forblindelse mellem forskellige interessegrupper. Idet lobbyvirksomhed omkring ældre menneskers interesser er en rolle som senior repræsentanter ofte allerede spiller, kan undervisningen desuden hjælpe dem til at forøge deres kompetencer og professionalisme indenfor arbejdet i deres organisation. SAGE Undervisningen For at kunne håndtere de forskellige opgaver og situationer med succes vil facilitatorerne konfronteret med deltagerne. Deltagerne bliver tilbudt en undervisning som består af fem moduler som dækker de følgende tematiske områder: - Gerontologi - Kommunikation og moderation - Metoder til aktivt medborgerskab og deltagelse - Projektledelse - Undervisning vedrørende praksis SAGE Principper for undervisning og læring Det pædagogiske koncept i undervisningen i kurset er baseret på en konstruktivist forståelse af undervisning og læring, og har til formål at sikre en kompetence baseret uddannelse. Derfor danner specielt de former for læring som i dag kaldes for Ny undervisning og undervisningsmetoder danner grundlaget for SAGE kursets 1 En facilitator er en person som professionelt hjælper en gruppe personer til at forstå deres fælles mål og planlægning for at opnå dem uden personligt at tage stilling. Facilitatoren vil forsøge at hjælpe gruppen til at opnå enighed omkring eventuelle uenigheder som eksisterer fra starten eller som opstår under mødet så gruppen har et stærkt grundlag for fremtidlig handling. Rollen har lighedstegn med en jordemoder som hjælper under skabelsesprocessen, men ikke producerer det endelige resultat. 5

6 koncept. I modsætning til traditionelle undervisningsmetoder (Se skema 1)er de karakteriseret ved en ældning af perspektiv fra undervisning til læring, fra instruktion til deltagelse og væk fra udelukkende overførsel af viden til et metodisk uensartet undervisningsmiljø. 2 Læring ved brug af nye medier (e-learning, blandet læring) er en del af dette og bliver en vigtig ingrediens i SAGE kurset. Skema 1: Traditionelle undervisningsmetoder overfor læring centreret om den lærende Teaching and Traditional beliefs Learner based tuition Learning Content Learning theory Activities Role of the learner Role of the teacher Learning material A system of rules and structures arranged hierarchically Development of habits: Skills are communicated verbally Conversation led by the teacher; repetition and remembering Passive agent that can be led to the correct behaviour through well directed training measures Is in the centre and is active; tuition based on teaching; controlled progress, targets, and speed of learning Primarily geared to the teacher A system to express and form meaning Active communication; important tasks; language to enhance studying Learners learn through interaction with others; meaning is detected/negotiated Learners are interactive individuals; they give and take Stimulates and supports; gives advice and accompanies the learning process Genuine; enhances exchange and enables learning and the activity of the learner Kilde: Konrad/Traub 2005: 10 2 Vgl. / Abruf

7 2 Vgl. / Abruf Problem baseret/problem-orienteret læring Problem baseret/orienteret læring (PBL/POL)) er ikke en specifik læringsmetode, men det beskriver en tilgang som forøger selv-styret læring, og som binder det samen med hovedsaligt realistiske problemer (F.eks. det fremtidige handleområde) 3., Ved at gøre dette styrker man på den ene side kompetencerne i at løse problemer, tænke kritisk og arbejde uafhængigt, og på den anden side har de lærende muligheden for at stifte bekendtskab med udfordringerne i de fremtidige opgaver allerede under undervisningen. Derfor forsøgte man i udviklingen af indholdet i SAGE kurset at integrere så mange praktiske øvelser som muligt, hvori deltagerne skal komme med løsninger tage højde for realistiske problemer og spørgsmål vedrørende senior målgruppen (F.eks. projektet Senior Taxi ). Hermed vedlægges også de følgende principper for læring. Kooperativ/samarbejdende læring Brug af forskellig viden og deltagernes forskellige erfaringer er hovedpunkterne for den kooperative læring (gruppearbejde, studiegrupper osv.). Nogle lærende samarbejder mens underviseren udelukkende giver råd. Målet er den aktive optagelse af indholdet, en mere regelmæssig distribuering af aktiviteter samt en mere kritisk indstilling til indholdet baseret på forskellige holdninger 4. SAGE modulerne: Aktiviteter, metoder, materialer, generelt. Specifikationen af kursets moduler opstod i sammenhæng med udviklingen af det første pædagogiske koncept som er baseret på resultaterne af den tidligere udførte 3 Se: en 4 Se 7

8 behovsanalyse. Denne behovsanalyse som er udført ved hjælp af et spørgeskema i begyndelsen af projektet og som forskellige mennesker og organisationer (med relation til senior målgruppen) i alle partnerlandene deltog i, støttede SAGE partnerskabet i fastsættelsen af de evner og kompetencer som anses for vigtige i forbindelse med en deltagelses facilitatorer arbejde i området af arbejde med ældre. Undervisningsmateriale Materialerne til alle kursets moduler blev udviklet i fællesskab af partnerorganisationerne. I forbindelse med skabernes forskellige hjemlande kan man finde grafikker og kilder der er specifikke for de enkelte lande, da det ikke var muligt at diskutere information i en europæisk dimension for alle emnerne. Derfor er en fuldendelse af materialerne via nationale kilder og national information (f.eks. tal) formodentlig gavnlig og nødvendig i nogle sektioner. For hver modul (med undtagelse af den praktiske læring) blev der skabt et manuskript som er sammensat af følgende underpunkter: - Introduktion - Beskrivelse af mål - Kompetencer - Indhold (inklusive aktiviteter) - Synoptisk skema for aktiviteterne - Bibliografi/litteratur - Yderligere mulige kilder (handouts, artikler) Dette manuskript giver et solidt grundlag for undervisernes implementering af kursets moduler. Beslutningen af om og hvornår hvilke dele af materialerne til kurset skal uddeles til deltagerne påhviler underviserne. Hvad angår pilotundervisnings kurset vil man også benytte e-learning. Nogle dele af de udviklede dokumenter (handouts, tekster, videoer) vil være tilgængelige for deltagerne på en online platform (Moodle), som i det følgende beskrives i detaljer. E-learning, blandet læring 8

9 For at lette samarbejdet og kommunikation i kurset (mellem deltagerne og underviserne, og underviserne imellem) og for at lære en af de mange muligheder for virtuel kommunikation kan brug af en online platform, afhængigt af deltagernes parathed, enten under, imellem eller efter timerne være fordelagtig. Software til online studieplatforme som er tilgængelige for offentligheden, ikke kun pga. den nemme manøvrering, er for tiden udbredt i hele verden: MOODLE: Moodle udbyder virtuelle rooms og auditorier til brugerne, hvor arbejdsmaterialerne (tekster, links, præsentationer, videoer og andre dokumenter) og læringsaktiviteter (F.eks. meningsmålinger, fora) kan gøres tilgængelige. Et Moodle auditorium kan møbleres udelukkende efter underviserens ønsker, og det kan være indrettet ifølge kursets emner eller den tidsmæssige fremgang i læringsprocessen, og der udbydes en vilkårlig arrangering af informationer, kommunikationstilbud og elementer af opgaver. Graf 1: Moodle I brug i det østrigske pilotkursus. 9

10 Lige som en underviser? indretter seminar lokalet i forhold til sine behov kan et Moodle seminar room indrettes i forhold til målene med læringen. Hvert kursus specifikke Moodle platform er tilgængelig via internet. For at gå ind i forskellige seminar rooms og deltage i aktiviteterne skal alle brugere gives sin egen adgang (brugernavn og kodeord). For at få adgang til platformen er det hver gang påkrævet at taste brugernavn og adgangskode. Vedrørende tildeling af forskellige autorisationer har trænere? og deltagere forskellige muligheder for at deltagelse (læs adgang, indgang til adgang, sideopbygning osv.). En online platform som Moodle tilbyder derfor SAGE træneren muligheden for at udbyde forskellige undervisningsmaterialer (f.eks. handouts, artikler, videoer, audio bidrag, osv.), som til enhver tid kan printes, høres og ses af deltagerne (f.eks. hjemmearbejde). Fælles udvikling kan ikke finde sted under kurset (f.eks. pga. tidsrammen). Kommunikation kan gøres mulig via de allerede nævnte instrumenter, diskussionsfora og chatter som tilbyder deltagerne en udveksling med de andre, og som derudover fungerer som oplagring af filer med deres egne bidrag, som også kan søges og diskuteres. Undervisernes samarbejde Som det kan forventes på baggrund af antagelserne om at modulerne bør afholdes i henhold til underviserens ekspertise skal overdragelsen ske fra en underviser til en anden. F.eks. bør alle undervisere på forhånd modtage information om gruppens medlemmer, og deres fremgang, såvel som indhold og øvelser i modulerne. Dette letter forberedelsen og forebygge unødvendige gentagelser såvel som smuthuller i realiseringen af kursusprogrammet. En overdragelse kan ske i form af arbejdsmøder, eller hvis dette er for meget, i form af korte nedskrevne dokumentationer som uddeles til underviserne. 10

11 Modul: Gerontologi Indhold Gerontologi modulet hvori problematikkerne vedrørende de forskellige aspekter i ældningsprocessen eller de ældres livsbetingelser er spredt, inkluderer elementer i kurset hvor frembringelsen af en grundlæggende viden er i front (F.eks. fakta om den demografiske forandring, ældningens sociale historie) såvel som de timer hvori deltagerne opmuntres til aktivt at beskæftige sig med specifikke emner omkring ældning, f.eks. i form af diskussioner, tekst analyser og refleksion. Det er tillagt stor vigtighed at inkludere ens egne erfaringer med ældning, opfattelser og billeder af alder i det daglige liv, tilbageblik på forskellige faser af ens eget liv. Kun ved at beskæftige sig med sin egen biografi som præger ens livssituation og personlighed i livet som senior kan forståelsen af synspunkter, livsstil og væremåde hos ældre, som man måske skal samarbejde med i fremtidige projekter udvikles. Skema og metoder Der er/blev udviklet undervisningsmateriale til en kursusvarighed vurderet til 15 timer for modulet gerontologi. I forhold til tidsmæssige faktorer er det selvfølgelig op til instruktørerne at afgøre hvilket indhold og hvilke aktiviteter de vil fokusere på (i overensstemmelse med gruppen), og i hvilken rækkefølge emnerne i kurset skal indføjes. Ifølge manuskriptets komposition over indholdet foreslås følgende rækkefølge: Del 1: Sociologi : Demografisk udvikling, sociologiske aspekter i alder og ældning. Del 2: Historie : De ældre set i en historisk og interkulturel kontekst. Del 3: Multi disciplinær opfattelse af alder og ældning. Del 4: Betydningen af de ældres samfundsmæssig deltagelse. 11

12 Modul Kommunikation og moderation Indhold I præsentationen af modulet kommunikation og moderation informeres kursets deltagere om hvilke kompetencer der er nødvendige, og hvilke der skal udvikles for at opnå en succesfuld kommunikation og moderation, specielt i forhold til senior målgruppen. Via de foreslåede aktiviteter, mest relateret til de tilsvarende cases (f.eks. organisering af et seminar), opmuntres deltagerne til at bruge det indhold som de bliver præsenteret for i praksis, og på den måde styrke deres beslutningstagning og ansvar. Undervisningsdokumenterne indeholder to dele: 1. Grundlæggende viden om kommunikation: Efter en kort introduktion ( fire-ører modellen) sættes der fokus på emnet senior venlig kommunikation samt valg af hensigtsmæssige måder at kommunikere med denne målgruppe på. 2. Grundlæggende viden om moderation og konflikthåndtering. Denne anden del berører specielt emnerne gruppedynamik og moderation/konflikthåndtering i forbindelse med seniorer. Skema/Plan og metoder Dette modul af kurset inkluderer, i henhold til deltagernes vilje til effektiv kommunikation, en række praktiske øvelser som indeholder diskussioner og (selv) refleksioner, og tilbyder på den måde deltagerne muligheden for at analysere deres samtalemæssige opførsel, såvel som deres meddeltageres. Kursets struktur/organisation anbefaler en udvikling af emnerne i følgende rækkefølge: 1. Kommunikation 2. Moderation og konflikthåndtering Dette lader til at være fornuftigt da udførelsen af moderation er baseret på effektiv kommunikation, og fordi man, som moderator, bør have kendskab til de forskellige typer af moderation for at kunne bruge dem godt og med sikkerhed. 12

13 I undervisningsmaterialet findes flere handouts som kan danne grundlag for diskussioner, men som også indeholder specifik information og referencer såsom Barry Spiegelmann s Kommunikation med seniorer. Siden der er omfattende dokumenter til rådighed i dette modul er valget af aktiviteter, hvis der er begrænset tid, op til underviseren, eller skal trækkes i tråd med gruppens interesser og kommunikative evner. Den delvise flytning af diskussionerne til online platforme giver deltagerne muligheden for at sammenligne fordele og ulemper ved direkte og virtuel kommunikation og kan på den måde anses som hensigtsmæssig. Det er tilsyneladende vigtigt at stifte bekendtskab med nye former for kommunikation, specielt sat op imod baggrunden af stigende variation i tekniske muligheder indenfor dette område. Anvendeligheden af disse nye medier (F.eks. chat, , SMS, osv.) for senior målgruppen og accepten af denne eller den mulige uaccept bør dog altid overvejes, udfordres og diskuteres deltagerne imellem. Modul: Metoder til deltagelse Indhold Modulet Metoder til deltagelse kan anskues som kernen i SAGE kurset. Man introduceres til forskellige deltagelses metoder og former, som kan benyttes i arbejdet med seniorer eller andre interessegrupper. Indholdet i dokumenterne er som følger: o Hvad er deltagelse? o Graden af deltagelse o Hvorfor deltagelse? o Fordele og ulemper ved deltagelse o Vanskelige punkter omkring deltagelse o Kriterier for kvalitet i deltagelse o Introduktion til metoder til deltagelse - Workshop/fokusgruppe 13

14 - Fremtidig søgning - Åbent rum Open space Modulets mål er formidlingen af grundlæggende viden om emnet deltagelse samt at stifte bekendtskab med de grundlæggende betingelser som muliggør udførelsen af deltagelsesprocesser, og endelig at stifte bekendtskab med, og anvende forskellige teknikker og deres tilpasningsevner. Skema/plan og metoder Efter en teoretisk introduktion til emnet deltagelse præsenteres fem forskellige aktiviteter i forbindelse med konkrete cases og spørgsmål i dokumenterne. Denne del handler mest om afprøvning og test af forskellige teknikker. Deltagerne skal reflektere over hvordan de præsenterede teknikker kan anvendes i visse situationer, og de overtager planlægningen af forskellige projekter. For at gøre kurset afvekslende bør teoretiske enheder og praktiske øvelser alternere på samme måde som i de andre moduler. Aktivitet 5 er formodentlig en ret usædvanlig øvelse for deltagerne: Udførelsen af et åbent rum, open space, på internettet som er muliggjort af et yderligere konfigureret værktøj, og som med fordel kan anvendes når et større møde for deltagerne ikke er muligt. Afprøvningen af denne specifikke øvelse afhænger imidlertid af folks interesse og det nødvendige computer udstyr. Modul: Projektledelse Indhold I modulet projektledelse formidles grundlæggende viden om projekt-orienteret planlægning og anvendelse af enkle planlægnings- og ledelsesværktøjer. Ved brug af en model som illustrerer fire faser uddybes og udvikles de respektive problemer og spørgsmål for hver fase. Dette gøres teoretisk i den første del, og trin for trin ved brug af en case. Derved opstår en optagethed af følgende emner: o Hvad er et projekt? Plan for struktur af projekt 14

15 o o o o o o o o Hvilke faser er der? Skema for projektet Projekt forslag/instruktion Beregninger til projekt Undersøgelse af behov for realisering af projekt Definition af mål Færdiggørelse af projektbeskrivelse Projektpartner Skema/plan og metoder For at skabe en direkte relation til praksis og analysere de præsenterede metoder i forhold til anvendelse inkluderes en case i dokumenterne til kurset som kan planlægges teoretisk indenfor en kontekst af gruppearbejde under kurset. Alternativt kan deltagerne også arbejde med deres egne ideer til projekter som på den måde kan realiseres, f.eks. i modulet undervisning om praksis, eller efter fuldendelsen af SAGE kurset. Modulet projektledelse tilbyder en række muligheder som bruger funktionerne i en online platform for at realisere undervisningsindholdet. Underviserne kan på den måde gøre forskellige udkast (planer for strukturer, hjælp til beregninger osv.) tilgængelige for deltagerne, disse kan tilpasses deltagernes behov /mål eller videreudvikles. Graden af IT-støtte i kursets moduler afhænger dog mest af gruppens evner og interesser, eller den skal imødekomme deres behov. Modul: Praktisk læring Den praktiske læring som følger efter de fire moduler gerontologi, kommunikation og moderation, metoder til deltagelse samt projektledelse skal tilbydes deltagerne som en mulighed for stabilisering, for at afprøve deres lærte kompetencer i praksis og for at kombinere indholdet i det lærte i rammen for realiseringen af deres eget deltagelsesprojekt. I organiseringen af den praktiske læring tilbydes forskellige alternativer: Deltagerne kunne overtage planlægningen og udførelsen af et projekt med/for seniorer, f.eks. på vegne af et fællesskab, som gruppe, eller de kan realisere mindre deltagelsesprojekter i små grupper, par, eller individuelt, sandsynligvis i deres eget foranstående arbejdsmiljø. Det vil under alle omstændigheder være en fordel at være sikker på modus operandi, i den praktiske læring forud for undervisningen, når emnet og omfanget af planen for projektet er fastlagt 15

16 da det systematisk kan forliges med de planlagte aktiviteter og de forventede opståede hindringer i løbet af undervisnings sektionerne. Varighed og udkast for den praktiske læring anmasses primært ud fra omfanget af det planlagte projekt. Hvis deltagerne realiserer deres egne ideer til projekter under den praktiske læring bør de overholde en tidsramme på 40 timer pr. person (sandsynligvis fordelt over en længere periode) for planlægningen. Under den praktiske læringsperiode foregår der ingen fælles undervisningsenheder (dog er møder vigtige i begyndelsen og slutningen af den praktiske læring). Generelt skal man indvillige i omfanget og formen for nærvær via tilstedeværelse i den praktiske læring i kurset forud for påbegyndelsen af den praktiske læring, og man bør imødekomme deltagernes behov for støtte. Som mulighed for kommunikation anbefales/foreslås virtuelle møder (f. eks via online platformen Moodle eller Skype)hvis der er tilstrækkeligt teknisk udstyr og interesse fra deltagerne. Derved kunne man være fri for direkte møder, selvom det kræver nogen erfaring med disse kommunikationsmedier, og derfor sandsynligvis ikke er velegnet til alle grupperne i kurset. Deltagerne bør dokumentere for alle øvelser og erfaringer i konteksten af praktisk læring således at det er forståeligt hvilke aktiviteter der er udført. Ved konklusionen i den praktiske læring, eller rettere sagt undervisningsprogrammet, bør der på den ene side foregå en fælles præsentation (enten i kursusgruppen eller foran et større publikum)med det formål at kursets deltagere får mulighed for at præsentere sine projekter i en hensigtsmæssig fora. På den anden side kan der også foregå en afsluttende diskussion (evaluering) for kursusdeltagerne hvori man igen kan reflektere over kurset og de opnåede erfaringer i den praktiske læring. På den måde får deltagerne og underviserne muligheden for, i fællesskab at give feedback kursets og deltagernes succes, og kan på den måde bidrage til den nutidige videreudvikling af kursets koncept. 16

17 Bibliografi: Webside med relation til voksenuddannelse: Overblik over de forskellige typer af undervisning: Problembaseret undervisning: orientiertes_lernen Samarbejdsundervisning: ives_lernen Konrad, K. & Traub, S. (2005) Koopreratives Lernen. Baltmannsweiler: Schneider 17

18 Module 1 Gerontologi Forfatter Elisabeth Huber Dette projekt finansieres med støtte fra EU-kommissionen. Denne publikation gengiver udelukkende forfatterens holdninger, hvorfor kommissionen ikke kan drages til ansvar for evt. brug af informationerne heri. A. Introduktion: Afsnit 1. Sociologi : Demografisk udvikling, sociologiske aspekter af alder(ældning) Deltagerne bør, via et overblik over resultaterne af demografi og relevante aspekter af sociologi, have en forståelse af konsekvenserne af den aktuelle og fremtidige udvikling og dens sammenhæng. Dette skal gøre det nemmere at måle deres arbejdsområder og tage beslutninger. 18

19 Afsnit 2. Historie : Ældre mennesker set i en historisk/interkulturel kontekst Deltagerne bør, via et overblik over den historiske og kulturelle situation for ældre mennesker og de forskellige generationers vilkår, kunne relativere og sætte spørgsmålstegn ved den aktuelle situation i Europa. Derudover vil de påskønne sammenhængen mellem den enkelte livshistorie og social historie, og den politiske baggrund i de respektive perioder, således at de bliver lydhøre overfor nutidens ældre samt ældre indenfor deres aktivitetsområde. Afsnit 3. Multidisciplinære holdninger til alder (ældning) Deltagerne skal, via intens diskussion af relevante biologiske, psykologiske, sociale og økonomiske aspekter, gøres bekendte med præmisserne for produktive og ressourceorienteret ældning. På baggrund af biografisk research og eksempler på personlige biografier kan de skabe forståelse af det enkelte menneskes indflydelse, via metoder og livssituation, i skabelsen af tilværelsen som ældre. De vil opnå en bedre forståelse for at anskue ældre mennesker som individer i sociale relationer og blive kompetente i at møde dem specifikt som individuelle mennesker eller grupper. Afsnit 4. Betydningen af social deltagelse af ældre mennesker Deltagerne får en grundlæggende viden og overblik over relevante aspekter af social deltagelse af ældre mennesker. De vil udvikle bevidsthed vedrørende væsentlig fremtidig udvikling vedrørende ældning, samt blive i stand til at identificere og evaluere denne. B. Primære mål: Afsnit 1: Ved afslutningen af denne del er de studerende i stand til at/har de studerende: Redegøre for generelt fakta om demografisk forandring En grundlæggende sociologisk viden om ældning Redegøre forventede fremtidige udviklinger (forandringer i relationer i generationer) Redegøre for konsekvenserne af ældre menneskers strukturering af det daglige liv Afsnit 2: Ved afslutningen af denne del er de studerende i stand til at/ved de studerende: Beskrive den sociale historie om ældning Redegøre for hvordan og hvorfor ældre menneskers situation har forandret sig gennem tiderne Benytte den mundtlige historiske research som eksempel på nutidig historie, såvel som den personlige diskussion om ansøgningsområderne og specifikke emner. Afsnit 3: Ved afslutningen af denne del er de studerende i stand til at: Redegøre for de biologiske, psykologiske, sociale og økonomiske aspekter ved ældning Beskrive problemer og muligheder ved produktiv ældning Samt individuel dømmende diskussion af udvalgte emner. 19

20 Afsnit 4: Ved afslutningen af denne del er de studerende i stand til at: Beskrive eksempler på deltagelse af den ældre generation Diskutere rækken af emner indenfor deltagelsesprojekter C. Kompetencer: Demonstrerer en grundlæggende viden om gerontologi som inkluderer biologiske, psykologiske, sociale og økonomiske aspekter ved ældning. Evne til ikke blot at fokusere på nederlag, men identificere og bruge potentialet i seniorer Evne indenfor diversitet, til at fornemme heterogeniteten i ældning Demonstrere grundlæggende viden om De ældres position alt efter hvordan tiderne skifter Den demografiske forandring og dens konsekvenser og udvikling Den inter ansvarlige multi disciplinære aspekt ved ældning D. Gerontologi: Aktivitet 1 - Lad os lære hinanden at kende! På skrivebordet har vi kort med forskellige citater der henviser til betydningen af alder, ældning og de ældre. Du skal vælge et citat som tiltaler dig. Derefter skal alle introducere sig selv (Navn, citat, og grunden til at du har valgt citatet). Præsenter og diskuter citatet i gruppen. D1.1 Alder, ældning og de ældre 20

21 Termen alder betyder først og fremmest alder som social kategori. Udøver køn og hudfarve er alder en af de mest vigtige sociale kategorier. Siden 1920 erne har alder fået stigende social opmærksomhed, hvilket primært den stigende forventede levetid og den udviklende interesse i emnet alder. Termen ældning beskriver processen at blive ældre. Ældning beskriver en livslang proces, og den måde hvorpå ældre mennesker planlægger den sidste fase af livet afslører en masse om deres biografiske baggrund. Termen ældre mennesker beviser gerontologiens indsats for at forbedre livsvilkårene for de ældre (Cp.Wahl/Heyl 2004) Rosenmayr (1993) beskriver termen alder som: en fase hvor men har begrænset ydeevne/præstation, ikke kan følge med, bliver kasseret, men også en fase hvor man ser tilbage på fremførte præstationer i livet, på ens gyldige aften i livet/pensionering, og på ens sene frihed. I denne definition illustreres både negative og positive aspekter af ældning. Men først og fremmest er ældning en individuel proces. Det skal naturligvis ikke benægte betydningen af sociale stunder og processens forløb. Thomae (1969) beskriver ældning som en social skæbne, og afslører at sociale øjeblikke udformer ældningsprocessen udover personlige, biografiske, kulturelle, sanitære, genetiske og skelsættende aspekter. D 1.2. Den demografiske forandring, fakta Aktivitet 2 - Stop og tænk! Vi bliver alle ældre, fra dag til dag, uge til uge, måned til måned og år til år. Det faktum at vi bliver ældre kan vi ikke ændre. Men hvordan vi bliver ældre er til dels i vores egne hænder. Det afhænger ikke alene af hvor gamle vi bliver men hvordan vi bliver gamle. Det tilføjer ikke blot år til livet, men også liv til årene. Lad os tænke på vores omgivelser (familie, venner, naboer) Overvej de følgende termer (forventet levetid, børn, søskende, forældre, fødselsrate, forældrenes alder, børnebørn, familie osv..) og skriv dine observationer ned. Den demografiske forandring er allestedsnærværende. Hvordan kan vi imødekomme den? Hvilke udfordringer møder individet, samfundet byerne eller amterne? 1. Stigning i forventet levetid: Den individuelle ældning: Omkring år 1900 var den forventede levetid for en nyfødt 45 år. I dag har en nyfødt dreng en forventet levetid på 76 år, og en nyfødt piges forventede levetid er 82 år. Pr. år er den gennemsnitlige forventede levetid steget med 3 mdr., og 5 timer pr. dag. I dag betyder pensionering at man har yderligere 25 år foran sig, et tidsrum som nutidens ældre ikke har planlagt. Individuel ældning (Østrig) Forventet levetid (år) pr. fødsel Men women 21

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Dokumentet indeholder også definitioner på de otte nøglekompetencer. Definitionen på at lære at lære er:

Dokumentet indeholder også definitioner på de otte nøglekompetencer. Definitionen på at lære at lære er: Project: P.R.E.S.T.O. Peer Related Education Supporting Tools 142301 LLP -1 IT COMENIUS -CMP Guide to learning to learn activities in the schools Guide til at lære at lære Final Version Redigeret af Istitutul

Læs mere

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Sociologisk speciale, 10. semester Aalborg Universitet August 2012 Forfatter: Johanne Ravnås Lang-Stobbe Vejleder: Inger Glavind Bo Forside:

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

- dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet

- dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv - dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv

Læs mere

Undervisning i praksis

Undervisning i praksis Undervisning i praksis Forsvarskommandoen 2000 Undervisning i praksis er redigeret af Forsvarets Center for Lederskab, Uddannelsesudviklingsafdelingen Frihåndstegninger: Poul Carlsen Illustrationer: Uddannelsesudviklingsafdelingen

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere