Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume"

Transkript

1 Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener, at pligten til at købe en revisionspåtegning bør ophæves for små selskaber, som foreslået af regeringen. Kun knapt hver fjerde mener, at det fortsat skal være obligatorisk at købe revisorens fulde påtegning. Resten ved ikke. Undersøgelsen viser også, at mange af dem, der umiddelbart er imod eller tvivlende, mener, at pligten kan ophæves, såfremt det evalueres efter fx 3 år, om det mod forventning har ført flere besvigelser med sig, at påtegningen ikke længere er pligtig. Er det situationen, skal lovgivningen kunne strammes igen. Undersøgelser tyder på, at revisionspåtegningen ikke er afgørende for at forhindre besvigelser i små og mellemstore selskaber, og der er da også kun få lande i Europa, der stiller krav om revisionspåtegning af mindre selskabers årsregnskab. Regeringen har derfor meldt ud, at den vil fremsætte et lovforslag her i efteråret, der indebærer, at der ikke længere skal være pligt til revisionspåtegningen. I denne undersøgelse har knapt 400 selvstændige i mindre virksomheder svaret på spørgsmål om revisionspligten. Heraf var 253 selvstændige i små selskaber, som enten nu eller senere kan blive fritaget selv. Undersøgelsen er derfor om nogen de berørte virksomheders egen stemme. Undersøgelsen viser også, at næsten alle virksomheder har en revisor - også dem uden pligt til revisionspåtegning, og at de fleste mindre selskaber fortsat vil købe revisors påtegning, selvom den gøres frivillig. Der er dog en pæn interesse for at erstatte den omfattende revisionspåtegning med en mindre omfattende påtegning - et såkaldt review. Og stiger prisen på revisionspåtegningen som annonceret med omkring 30%., så stiger interessen for at slippe for den også markant.

2 Forslag til ophævelse af pligten vil blive fremsat i Folketinget Folketinget skal i denne samling tage stilling til, om små selskaber i Danmark skal have pligt til at lade en revisor revidere og påtegne årsregnskabet. Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen har annonceret, at han vil fremsætte forslag i Folketinget, som fritager selskaber for revisionspåtegnelse. Af det høringsmateriale, der er udsendt, fremgår, at mindre selskaber vil blive fritaget, såfremt 2 af følgende 3 udsagn om virksomheden er opfyldt: Virksomhedens nettoomsætning skal være under 6 mio. kr. Virksomhedens balancesum skal være på højst 3 mio. kr. Virksomheden må højst have 25 ansatte Danmark er sammen med Sverige og Malta de eneste lande i Europa, der pålægger helt små selskaber at lade revisor revidere og påtegne regnskabet. EU giver mulighed for at fritage alle selskaber i regnskabsklasse B, og det benytter de fleste lande sig af. Regeringens forslag er dog langt fra så vidtgående, da regnskabsklasse B tæller virksomheder med op til typisk 50 mio. kr. i omsætning. Prisen på revision Det vurderes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, at regnskabsklasse B-selskaberne samlet betaler ca. 1,5 mia. kr. for at lade revisor påtegne regnskabet. De virksomheder, der foreslås undtaget, betaler til sammen 1,0 mia. kr. for påtegningerne. Den foreslåede lempelse giver dog ikke så stor en besparelse for erhvervslivet. En del virksomheder har andet at bruge påtegningen til, fx kan det være, at banken vil se et regnskab. En del virksomheder vil dog vælge påtegningen fra - især hvis der kommer billigere alternativer på markedet. Frivillighed muliggør også, at revisorselskaberne kan udbyde mindre omfattende påtegninger, der er bedre designet til små selskaber. Det giver mulighed for større besparelser. Erfaringer fra England viser, at flere virksomheder vil vælge påtegningen fra på lidt længere sigt, når gode erfaringer med det viser sig. Herudover forventes revisionshonorarerne at vokse med op til 30% som følge af nye og kommende revisionsstandarder. Og for de mindre selskaber kan der endog blive tale om betydeligt større stigninger. Så længe der er pligt til påtegningen, kan disse prisstigninger ikke undgås. 2

3 Undersøgelsens resultater Håndværksrådet har fået svar fra 390 virksomheder med typisk op til 50 ansatte om deres syn på revisionspligten. Blandt disse var 253 virksomheder på selskabsform, og en væsentlig del af disse virksomheder er så små, at de vil kunne benytte sig af den foreslåede fritagelse for pligten til revision. Vil virksomhederne vælge revisoren fra? Så godt som alle virksomheder har en revisor. Det viser denne og tidligere undersøgelser fra Håndværksrådet. Og for mange selvstændige er tilknytningen til revisoren både langvarigt og tæt. De ca. 400 respondenter i denne undersøgelse har i gennemsnit haft virksomhedens revisor i godt 11 år. Nøjagtig lige så længe som vores undersøgelse i 1999 viste. Vores anbefalinger om, at virksomhederne oftere burde overveje, om de kan finde et bedre tilbud et andet sted, har altså ikke kunnet rokke ved det solide forhold, den typiske virksomhed har til revisoren. I 1999 så vi også, at i mange virksomheder var revisoren arvet fra en tidligere ejer, og at hver tredje virksomhed betragtede revisoren som en samarbejdspartner. Figur 1 år 28 Fraktildiagram over antallet af år virksomheden har haft sin nuværende revisor fraktil 5% 25% 50% 75% 95% Det er værd at bemærke, at det både er blandt de personligt ejede virksomheder og blandt selskaberne, at så godt som alle virksomheder har en revisor. De personligt ejede virksomheder, der ikke har pligt til at lade revisoren påtegne regnskabet, vælger altså ikke revisoren fra. Det vil derfor heller ikke ske i nævneværdigt omfang, fordi pligten til påtegning forsvinder i de små selskaber. 3

4 Skal påtegning være frivillig? Lidt over halvdelen af de små og mellemstore virksomheder - nemlig 53% - mener, at pligten for små selskaber uden videre kan ophæves. 24% mener fortsat, at der skal være pligt for alle selskaber til at få årsregnskabet revideret. De resterende 23% af dem, der har svaret, har været så meget i tvivl om dette, at de har svaret ved ikke. Figur 2 Skal revisionspåtegningen gøres frivillig for små selskaber? 80% 74% 70% 66% 60% 59% 50% 40% 34% 41% 30% 26% 20% over 10 antal beskæftigede i virksomheden Virksomheder, der har svaret ved ikke, er ikke medtaget i ovenstående figur, hvor og tilsammen summer til 100 % i hver kategori. Tilsammen har 23% af virksomhederne svaret ved ikke. Fokuserer man alene på de virksomheder, der har taget stilling til spørgsmålet, er der altså mere end 2 ud af 3, der er for, at pligten ophæves. Det er interessant, om der er forskel på, om det er de helt små selskaber eller de større, der vil være med til at afskaffe pligten. Svaret er, at de helt små selskaber er mest positive. Blandt selskaber med op til 5 beskæftigede mener 3 ud af 4 af dem, der har taget stilling, at pligten skal afskaffes. Blandt selskaber med mellem 6 og 10 beskæftigede er godt 2 ud af 3 positive, men blandt dem med over 10 beskæftigede er det lidt færre - nemlig 59% af virksomhederne - der er positive. Det kan naturligvis afspejle, at det er de små selskaber, der står med muligheden for at vælge påtegningen fra, hvis lovforslaget vedtages. Det er dog mere sandsynligt, at det afspejler, at det er blandt de små selskaber, at flest ikke har nogen eller meget lidt gavn af revisors påtegning. 4

5 Opdeles svarene efter, om virksomheden er et selskab eller en personligt ejet virksomhed, er der ikke nævneværdig forskel på svarene. De personligt ejede virksomheder er ikke pålagt revisionspligt, men støtter en tilsvarende lempelse for de små selskaber. Figur. 3 Skal det gøres frivilligt for små virksomheder at købe revisionspåtegningen af regnskabet? Hvis det efter 3 år evalueres, om der er skabt mere kriminalitet, med mulighed for at stramme lovgivningen igen, er det så i orden at gøre påtegningen frivillig for små selskaber? Vi har spurgt de 47%, der sagde nej eller ved ikke til at ophæve pligten for de små selskaber, om de alligevel mener, man kan ophæve pligten, hvis ordningen evalueres 3 år efter med mulighed for at stramme op igen. De fleste af de, der før helst var fri for lempelsen, er det også, selvom ordningen evalueres. Til gengæld mener mange af de virksomheder, der før svarede ved ikke, at en lempelse er i orden, når der foretages en evaluering. Antager man rimeligvis, at de der mener at pligten skal afskaffes, også mener det, hvis ordningen evalueres, så kan i alt 70% 1 af virksomhederne bakke en lempelse op på den baggrund. 1 53% + (45% JA af 23% ved ikke) + (26% af 24% ) = 70% 5

6 Det lovforslag, der har været sendt i høring hos en række organisationer, indeholder en sådan klausul om, at ordningen skal evalueres, men den er dog formuleret, så det udelukkende skal undersøges, om der kan lempes yderligere. Det kunne altså give bredere opbakning, hvis der også kunne strammes op igen efter en lovrevision. Konklusion: Såfremt den foreslåede lovændring bakkes op af en bred revisionsklausul, der også giver mulighed for at stramme op igen, hvis der mod forventning bliver mærkbart flere besvigelser, så kan et klart flertal af de små og mellemstore selskaber bakke op om, at der ikke skal være pligt til revisionspåtegnelse i små selskaber. Vil de mindre selskaber vælge revisionspligten fra? Hvis påtegningen bliver frivillig, vil de små selskaber så fortsat købe den?, det vil halvdelen, mens knapt hver fjerde ville efterspørge en mindre omfattende påtegning - et såkaldt review, som det vurderes koster ca. 30% mindre end den fulde påtegning. Stillet over for det alternativ, at der kan købes en billigere påtegning, vælger kun 10% af virksomhederne revisors påtegning helt fra. Figur 4 Hvis det blev frivilligt at købe revisionspåtegningen, vil du så fortsat købe revisionspåtegningen?, men vil købe et mindre omfattende og billigere produkt (review). Hvis der kommer en prisstigning på 30 %, og påtegningen er frivillig, vil du så stadig købe revisionspåtegningen? 6

7 Det er naturligvis interessant, om det især er de små selskaber, der ændrer deres valg, eller om de større også gør det. Det viser sig, at interessen for at ændre sit køb er klart størst blandt virksomheder med 1-5 beskæftigede. Blandt disse virksomheder ønsker 30% et review i stedet for den fulde påtegning, mens andre 14% helt ønsker at fravælge revisors påtegning. Resultatet for selskaber med mellem 6 og 25 beskæftigede er, at 20% ønsker et review, mens 7% ønsker helt at fravælge revisors påtegning. Blandt virksomheder med over 25 beskæftigede er der en tilsvarende interesse for helt at slippe for revisors påtegning, mens interessen for review et er meget begrænset. Revisorbranchen har meldt ud, at revisionspåtegningen vil stige med 30% indenfor de nærmeste år, fordi vedtagelse af mere omfattende internationale revisionsstandarder nødvendiggør dette. Virksomheder, der er omfattet af revisionspligt, vil derfor også være omfattet af de udvidede standarder og vil derfor kunne se frem til en markant prisstigning. De selskaber, der har svaret, at de fortsat vil købe den fulde påtegning, selvom det blev frivilligt, er derfor blevet spurgt, om det ændrer deres holdning, hvis revisor præsenterer dem for en prisstigning på ca. 30% for en mere omfattende revisionspåtegning. Og det ændrer rigtig mange selskabers holdning. Hvert tredje af de selskaber, der med det nuværende prisniveau ville fortsætte med at købe den fulde påtegningen, vil nu ikke længere. En anden tredjedel ved ikke, mens altså kun hver tredje af de positive selskaber - eller hver 6. af alle de små selskaber - nu vil købe revisors fulde påtegning. Konklusionen er, at hvert tredje selskab ønsker at købe en mindre omfattende påtegning fra revisor eller helt at slippe for en sådan. Det er især de mindste selskaber, der har sådanne ønsker. Halvdelen vil fortsat købe en fuld påtegning, men præsenteres de for den ventede prisstigning på 30%, så er det kun hver tredje af dem, der med sikkerhed holder fast i den. Hvem bruger virksomhedens regnskab? Vi har forud for undersøgelsen spurgt flere virksomheder, om de med sikkerhed kan sige, at det er et påtegnet regnskab, banken vil se. Flere virksomheder kunne kun svare på, om banken vil se årsregnskabet - ikke om det gør en afgørende forskel, at det er påtegnet af revisor. Vi har derfor ikke kunnet spørge om, hvem der efterspørger, at årsregnskabet er påtegnet af revisor - kun hvem der i det hele taget bruger årsregnskabet. Vi har valgt at spørge, hvem der har brugt det seneste årsregnskab. 45% af selskaberne siger, at Told og Skat har modtaget det, mens 80% siger, at banken har modtaget årsregnskabet. Det er bemærkelsesværdigt, at tallene for personligt ejede virksomheder, som ikke har pligt til revisionspåtegnelse, er næsten helt tilsvarende - nemlig 49% og 81%. Kun omkring 10% af alle virksomheder siger, 7

8 at kunder og leverandører har fået årsregnskabet. Det er dog flest selskaber, men det kan hænge sammen med, at selskaberne gennemsnitligt er større end de personligt ejede virksomheder. Kun hvert fjerde selskab i undersøgelsen har en størrelse, så andre aktionærer eller anpartshavere, end den ejer der har besvaret spørgeskemaet, har anvendt årsregnskabet. Tabel 1: Hvem har brugt virksomhedens seneste årsregnskab? Told og skat Banken Leverandører og kunder Aktionærer/ andelshavere Andre Selskaber (i alt 253 virksomheder) 45% 80% 17% 23% 9% Personligt ejet (i alt 133 virksomheder) 49% 81% 5% - 5% Note: Der er 253 virksomheder i kategorien Selskaber og 133 virksomheder, der er personligt ejet. Konklusion: Told og Skat skelner altså ikke mellem personligt ejede virksomheder og selskaber, mens bankerne over en bred kam beder virksomhedskunderne om deres årsregnskab. Om det skal være påtegnet, har ikke kunnet afklares, men det er værd at nævne, at Finansrådet er tilhængere af, at de små selskaber fritages for revisionspligten. Håndværksrådet mener: Håndværksrådets bestyrelse har besluttet, at Håndværksrådet skal støtte en lempelse af revisionspligten for selskaber med op til 12 mio. kr. i nettoomsætning. Altså en dobbelt så stor nettoomsætning som i det fremsatte lovforslag. Håndværksrådet anbefaler endvidere, at revisionsklausulen udvides, så det fremgår af lovforslaget, at der også er mulighed for at stramme lovgivningen igen, hvis der mod forventninger kan påvises mange besvigelser, der skyldes, at regnskaberne i små selskaber ikke længere påtegnes. Håndværksrådet støtter lovforslaget, fordi der er store penge at spare for små selskaber - og fordi frivillighed tilsyneladende fungerer godt i flere andre europæiske lande. Det er afgørende: At Erhvervs- og Selskabsstyrelsens undersøgelse påviser, at revisionspåtegnelsen ikke kan gøre stort fra eller til, hvis ejeren i en lille virksomhed ønsker at indrette virksomheden med svig for øje. Kun få anmeldelser sker fra revisor og de mere omfattende former for snyd, momskarruseller, sort arbejde, falske lønsedler, konkursrytteri, køb uden betalingshensigt osv., trives desværre udmærket under den nuværende lovgivning. 8

9 At Told og Skat - som et led i den nye kontrolstrategi - får mulighed for at pålægge virksomheder med rod i regnskaberne pligt til at tage en revisor og få bragt orden. At det ikke kan være rimeligt, at nogle virksomheder skal have pligt til at købe en påtegning, fordi andre virksomheder skal vise den i banken for at få bedre vilkår. De virksomheder, der har sådanne behov, må købe påtegningen, uanset at den ikke længere er pligtig. At det ikke kan være rimeligt, at nogle virksomheder skal have pligt til at købe en påtegning, fordi andre virksomheder skal vise den til leverandører, kunder eller andre samarbejdspartnere for at få bedre vilkår. De virksomheder, der har sådanne behov, må købe påtegningen, uanset at den ikke længere er pligtig. At frivillighed vil skabe mere konkurrence på prisen, således at virksomhederne lettere kan forhandle prisen på påtegningen ned. At revisionspåtegningen er designet til større selskabers behov, eftersom den følger internationale standarder, og der ikke internationalt er pligt til påtegning i små selskaber. At nye internationale standarder for revision betyder, at prisen vil stige med anslået 30% og måske endda mere i de små selskaber, og at den eneste måde, selskaberne kan komme uden om dette, er ved, at det gøres frivilligt. At frivillighed vil gøre det muligt for revisorselskaberne eller fx FRR at udvikle mindre omfattende påtegninger, som er bedre designet til små selskaber. At erfaringer fra England er, at en lempelse for de små selskaber gav så gode erfaringer, at der efterfølgende gradvis blev lempet for stadig større selskaber - op til den tilladte grænse i EU. At kun Sverige og Malta - ud over Danmark - pålægger små selskaber denne udgift. At dette forslag er det mest betydningsfulde forslag, når det gælder om at gøre det lettere og billigere administrativt at drive virksomhed i Danmark. Håndværksrådet 31. oktober

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres.

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005.

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005. Erhvervsudvalget ERU alm. del - O Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 12. april 2005 Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Virksomhedernes syn på en lempelse af revisionspligten

Medlemsundersøgelse. Virksomhedernes syn på en lempelse af revisionspligten Medlemsundersøgelse Virksomhedernes syn på en lempelse af revisionspligten Regeringen planlægger som en del af afbureaukratiseringsplanen at lave yderligere lempelser i revisionspligten for knap 70.000

Læs mere

Analyse af de små og mellemstore virksomheders engagement i den regionale erhvervspolitik

Analyse af de små og mellemstore virksomheders engagement i den regionale erhvervspolitik De små og mellemstore virksomheders engagement i den regionale erhvervspolitik set i lyset Analyse af de små og mellemstore virksomheders engagement i den regionale erhvervspolitik i lyset af strukturreformen

Læs mere

Anmærkninger om selskabernes ulovlige lån

Anmærkninger om selskabernes ulovlige lån FSR ANALYSE / FEBRUAR 2018 Anmærkninger om selskabernes ulovlige lån Analyse af selskabernes 2016-årsregnskaber Undersøgelse af ulovlige lån i regnskaberne Godt 252.000 selskaber har indleveret et regnskab

Læs mere

Mistede oplysninger i forbindelse

Mistede oplysninger i forbindelse Mistede oplysninger i forbindelse med fravalg af revision -Analyse af 2014-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 466 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 466 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 466 Offentligt Folketingets Skatteudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 1. juni 2016 Besvarelse af spørgsmål 466 alm. del stillet af udvalget

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 22. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven (Forhøjelse af beløbsgrænser for regnskabsklasser og ændring af revisors pligter

Læs mere

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten September 2014 /Vibsyl Sag Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten I Danmark har små og mellemstore virksomheder siden 2006 kunnet fravælge lovpligtig

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Finanskrisens indflydelse på udarbejdelsen af årsregnskaberne. Side 1 af 8.

SURVEY. Årsregnskaberne Finanskrisens indflydelse på udarbejdelsen af årsregnskaberne. Side 1 af 8. Årsregnskaberne 2013 - Finanskrisens indflydelse på udarbejdelsen af årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk Side 1 af 8 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Selskabers risiko og kreditværdighed

Selskabers risiko og kreditværdighed Selskabers risiko og kreditværdighed - Analyse af A/S ers og ApS ers reviderede og ikke-reviderede årsregnskaber November 2015 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk 10. august 2012 KKo Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk DI har den 29. juni 2012 modtaget ovenstående lovforslag

Læs mere

BANKERNE STRAMMER GREBET

BANKERNE STRAMMER GREBET BANKERNE STRAMMER GREBET Denne analyse af knap 1.000 mindre virksomheders kassekreditrente omkring 1. maj 2008 viser, at der er store forskelle på, hvad virksomhederne betaler for kassekreditten. Kassekreditrenten

Læs mere

SURVEY. Interessen for udvidet gennemgang hos revisors kunder.

SURVEY. Interessen for udvidet gennemgang hos revisors kunder. Interessen for udvidet gennemgang hos revisors kunder SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne. Årsregnskaberne 2015 - Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne SURVEY www.fsr.dk Side FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

SURVEY. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne.

SURVEY. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

V A L G F R I R E V I S I O N S S T A N D A R D

V A L G F R I R E V I S I O N S S T A N D A R D 14. marts 2013 V A L G F R I R E V I S I O N S S T A N D A R D Folketinget vedtog den 6. december 2012 en ændring af årsregnskabsloven og revisorloven. Ændringen betyder, at virksomheder i regnskabsklasse

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. marts 2009 2009-0018853 /mtg Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne. Årsregnskaberne 2013 - Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

Revision giver bonus på bundlinjen

Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Rapport: Danskernes forhold til Tyskland og grænser Del 3 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig

Rapport: Danskernes forhold til Tyskland og grænser Del 3 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Rapport: Danskernes forhold til Tyskland og grænser Del 3 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Indhold 1. Konklusioner (side 3) 2. Om undersøgelsen (side 5) 3. Forholdet

Læs mere

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION Denne analyse, lavet i dec. 2006, viser, at ca. 30 % af de organiserede små og mellemstore virksomheder har for lille eller ingen pension eller formue, selvom

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål 160 alm. del stillet af udvalget den 12. december

Besvarelse af spørgsmål 160 alm. del stillet af udvalget den 12. december Skatteudvalget 2018-19 SAU Alm.del - Bilag 163 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVSMINISTEREN 11. marts 2019 Besvarelse af spørgsmål 160 alm. del stillet af udvalget den

Læs mere

Undersøgelse af mangfoldighed hos små og mellemstore

Undersøgelse af mangfoldighed hos små og mellemstore Undersøgelse af mangfoldighed hos små og mellemstore virksomheder Den demografiske udvikling i Danmark forventes at betyde, at der frem mod 2040 vil være ca. 350.000 færre i den erhvervsaktive alder end

Læs mere

Hvad siger årsregnskaberne fra 2010 om virksomhedernes økonomi juni 2011 SURVEY.

Hvad siger årsregnskaberne fra 2010 om virksomhedernes økonomi juni 2011 SURVEY. Hvad siger årsregnskaberne fra om virksomhedernes økonomi juni 11 SURVEY www.fsr.dk Hvad siger årsregnskaberne fra om virksomhedernes økonomi? FSR danske revisorer har gennemført en survey-undersøgelse

Læs mere

2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY. Januar 2016. Side 1 af 8

2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY. Januar 2016. Side 1 af 8 2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY Januar 2016 Side 1 af 8 Om FSR survey FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og survey, som tager

Læs mere

Den kønsmæssige sammensætning

Den kønsmæssige sammensætning Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen Opfølgning på reglerne om måltal og politikker Regnskabsåret 2017 December 2018 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Metode 3 3. Efterlevelse af lovkravet 4

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen. www.fsr.dk

SURVEY. Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen. www.fsr.dk Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

KORTERE VENTETIDER, MEN STADIG MANGEL PÅ MATERIALER

KORTERE VENTETIDER, MEN STADIG MANGEL PÅ MATERIALER KORTERE VENTETIDER, MEN STADIG MANGEL PÅ MATERIALER Skønt manglen på byggematerialer er blevet mindre, er det stadig et problem for mange håndværkere at få tilstrækkeligt med byggematerialer i hverdagen.

Læs mere

Oktober Rigsrevisionens notat om beretning om. lempelsen af revisionspligten

Oktober Rigsrevisionens notat om beretning om. lempelsen af revisionspligten Oktober 2019 Rigsrevisionens notat om beretning om lempelsen af revisionspligten Notat til Statsrevisorerne, jf. rigsrevisorlovens 18, stk. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 17/2018 om lempelsen

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere

Flere revisoranmærkninger i regnskaberne

Flere revisoranmærkninger i regnskaberne Analysenotat på baggrund af survey, juni 2012 Flere revisoranmærkninger i regnskaberne Knap seks ud af 10 revisorer i undersøgelsen (57 pct.) har givet flere supplerende oplysninger i revisionen af årsregnskaberne

Læs mere

Vi har tre hovedbudskaber med i dag, og de er, at:

Vi har tre hovedbudskaber med i dag, og de er, at: Erhvervsudvalget 2009-10 L 190 Bilag 4 Offentligt 1. Indledning Goddag og tak for invitationen. Mit navn er Preben Rasmussen Høj, og jeg er administrerende direktør i Foreningen Registrerede Revisorer

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening

Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og selskabsloven (lempelse af revisionspligten)

Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og selskabsloven (lempelse af revisionspligten) Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk Internet: www.fsr.dk Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Att.

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Hvad siger årsregnskaberne fra 2009 om virksomhedernes økonomi?

Revisorbranchens Ekspertpanel. Hvad siger årsregnskaberne fra 2009 om virksomhedernes økonomi? Revisorbranchens Ekspertpanel Hvad siger årsregnskaberne fra 29 om virksomhedernes økonomi? April 21 Hvad siger årsregnskaberne fra 29 om virksomhedernes økonomi? FSR har nu gennemført sin første survey-undersøgelse.

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra DF) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra DF) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 5 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra DF) Betænkning over Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven

Læs mere

BESTYRELSERNES SAMMENSÆTNING OG ARBEJDE

BESTYRELSERNES SAMMENSÆTNING OG ARBEJDE FSR survey oktober 2012 BESTYRELSERNES SAMMENSÆTNING OG ARBEJDE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

Analyse af annoncehajers salgsmetoder

Analyse af annoncehajers salgsmetoder Analyse af annoncehajers salgsmetoder Annoncehajer er et stort og vedvarende problem for dansk erhvervsliv. Håndværksrådets hotline modtager dagligt mange opkald fra virksomheder, der er kommet i klørene

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER)

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) Marts 2005 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning... 4 Kapitel 2. Sammendrag... 6 Kapitel 3. Karakteristik af små erhvervsdrivende danske

Læs mere

30% Måske, hvis tilskud

30% Måske, hvis tilskud Resultater fra analysen Virksomhederne er positive over for ansættelse af højtuddannede Håndværksrådet udsendte i 2015 i samarbejde med DJØF et spørgeskema til medlemmerne af Håndværksrådets analysepanel

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer.

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer. Honorarer til børsnoterede s revisorer ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

Januar 2019 VIRKSOMHEDERNES FINANSIERINGSMULIGHEDER - EN TEMPERATURMÅLING MED FOKUS PÅ SMV ERNE

Januar 2019 VIRKSOMHEDERNES FINANSIERINGSMULIGHEDER - EN TEMPERATURMÅLING MED FOKUS PÅ SMV ERNE Januar 2019 VIRKSOMHEDERNES FINANSIERINGSMULIGHEDER - EN TEMPERATURMÅLING MED FOKUS PÅ SMV ERNE FORORD I takt med det økonomiske opsving i dansk økonomi gennem de seneste fem år har bankerne konsolideret

Læs mere

Finansiering hos SMV er

Finansiering hos SMV er FSR SURVEY / JANUAR 2019 Finansiering hos SMV er Adgangen til finansieringen og betydningen af den aktuelle finansieringssituation Denne survey fokuserer på revisorernes vurdering af den aktuelle finansieringssituation

Læs mere

Appendix til kapitel 7 - Koncernregnskab

Appendix til kapitel 7 - Koncernregnskab 13. Koncernregnskab Koncerner skal aflægge koncernregnskab. Formålet med at udarbejde et koncernregnskab er at vise den finansielle stilling for en sammenslutning af flere virksomheder. Opstillingen af

Læs mere

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK Dansk mindre attraktivt end i Sverige og UK Regeringen foreslår som led i 2025-planen og på DVCA s foranledning at indføre et, der er inspireret af ordninger i Sverige og UK. Men ser man nærmere på regeringens

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Forslag til Rådets forordning om statutten for det europæiske private selskab, KOM (2008) 396 endelig.

Forslag til Rådets forordning om statutten for det europæiske private selskab, KOM (2008) 396 endelig. Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 275 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 28. august 2008 /Ro-E&S Forslag til Rådets forordning om statutten for det europæiske private

Læs mere

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 SIDE 1/8 Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 Formålet med ovennævnte seminar var at sikre de nordjyske SMVers bevågenhed i forhold til udviklingen af digitalisering og e-handel indenfor markederne

Læs mere

Sessionslogning En analyse blandt IDAs logningseksperter og specialister

Sessionslogning En analyse blandt IDAs logningseksperter og specialister Sessionslogning 2019 En analyse blandt IDAs logningseksperter og specialister Februar 2019 Sessionslogning 2019 Resume I slutningen af 2016 faldt der dom i den såkaldte EU's Watson/TELE2-dom. Her blev

Læs mere

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk Revisorbranchen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk. OM FSR ANALYSE

Læs mere

SURVEY. Risici i danske SMV-virksomheder JUNI

SURVEY. Risici i danske SMV-virksomheder JUNI Risici i danske SMV-virksomheder SURVEY JUNI 2015 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen Side 1 af 6 varetager revisorernes interesser

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2018 SWD(2018) 87 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag om ændring af direktiv 2004/37/EF

Læs mere

DANSKERE: INDRE MARKED ER AFGØRENDE FOR VELSTANDEN

DANSKERE: INDRE MARKED ER AFGØRENDE FOR VELSTANDEN DANSKERE: INDRE MARKED ER AFGØRENDE FOR VELSTANDEN Kontakt: Kommunikationschef, Malte Kjems + 23 39 7 mkj@thinkeuropa.dk RESUME Langt de fleste danskere anerkender det indre markeds og EU s positive bidrag

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes brug af data Effekten af digitalisering på dansk erhvervsliv.

SURVEY. Virksomhedernes brug af data Effekten af digitalisering på dansk erhvervsliv. Virksomhedernes brug af data 2015 - Effekten af digitalisering på dansk erhvervsliv SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven m.v.

Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven m.v. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus 2100 København Ø Att. Carina Gaarde Sørensen og Mia Simonsen Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven m.v. Finansrådet har den 7. november

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

ANALYSE AF ANNONCEHAJERS SALGSMETODER

ANALYSE AF ANNONCEHAJERS SALGSMETODER ANALYSE AF ANNONCEHAJERS SALGSMETODER DANSK TELE SUPPORT A/S - DANMARKS STØRSTE ANNONCEHAJ Annoncehajer er et stort og vedvarende problem for dansk erhvervsliv. Håndværksrådets hotline modtager dagligt

Læs mere

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K København, fredag den 8. marts 2013 Kære Peter Birch Sørensen. Tak for din henvendelse af 11. februar 2013,

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Anmærkninger i revisors påtegninger

Anmærkninger i revisors påtegninger Anmærkninger i revisors påtegninger -Analyse af 2013-årsregnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant?

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? HH, d.. november 2013 Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? 3F har gennem de sidste 3 år spurgt 3F arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR erne), hvordan de oplever det er at fungere i en arbejdsmiljøorganisation.

Læs mere

Med henvisning til analysen Mistede oplysninger. i forbindelse med fravalg af revision Analyse af

Med henvisning til analysen Mistede oplysninger. i forbindelse med fravalg af revision Analyse af Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 528 Offentligt 8. juni 2016 J.nr. 16-0688376 Indsats Samrådsspørgsmål AJ og AK - Tale til besvarelse af spørgsmål AJ og AK den 14. juni 2016

Læs mere

SURVEY. Hvilke væsentlige fejl finder revisor i 2012-årsregnskaberne.

SURVEY. Hvilke væsentlige fejl finder revisor i 2012-årsregnskaberne. Hvilke væsentlige fejl finder revisor i 2012-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

Revision eller udvidet gennemgang?

Revision eller udvidet gennemgang? www.pwc.dk/udvidetgennemgang Revision eller udvidet gennemgang? Stil skarpt på din virksomheds behov Få et indblik i de overvejelser, du skal gøre dig, når du skal vælge mellem fortsat revision eller udvidet

Læs mere

JA-SIDEN I FRONT I HIDTIL STØRSTE MÅLING INDEN FOLKEAFSTEMNINGEN

JA-SIDEN I FRONT I HIDTIL STØRSTE MÅLING INDEN FOLKEAFSTEMNINGEN 14. november 21 JA-SIDEN I FRONT I HIDTIL STØRSTE MÅLING INDEN FOLKEAFSTEMNINGEN Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +4 21 4 88 21 cas@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +4 23 39 6

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om momsafløftning på 100 pct. for hotelovernatninger

Forslag til folketingsbeslutning om momsafløftning på 100 pct. for hotelovernatninger Beslutningsforslag nr. B 88 Folketinget 2011-12 Fremsat den 15. maj 2012 af Hans Kristian Skibby (DF), Karina Adsbøl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Opsummering af resultaterne 1. Kraftig vækst i omsætningen (36 pct.) 2. Kraftig vækst i eksporten (41 pct.) 3. Pæn vækst i beskæftigelsen (3 pct.) 4. Positive

Læs mere

Den 5. juli 1996 traf styrelsen den påklagede afgørelse, der er adresseret til de enkelte medlemmer af selskabets ledelse. Afgørelsen lyder således:

Den 5. juli 1996 traf styrelsen den påklagede afgørelse, der er adresseret til de enkelte medlemmer af selskabets ledelse. Afgørelsen lyder således: Kendelse af 5. maj 1997. 96-126.184. Afgift ved for sen indsendelse af årsregnskab ikke eftergivet.afgift eftergivet for tidligere bestyrelsesmedlem.(suzanne Helsteen, Morten Iversen og Niels Larsen) K

Læs mere

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0543 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Resumé Kommissionen

Læs mere

FSR-SURVEY. Skat fokus på investeringsvindue og straksafskrivning.

FSR-SURVEY. Skat fokus på investeringsvindue og straksafskrivning. Skat fokus på investeringsvindue og straksafskrivning FSR-SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 137 Offentligt Grund og nærhedsnotat 3. marts 2016 J.nr. 16-0115195 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Proces og Administration Forslag til Rådets

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. september 2014 J.nr. 14-2611052 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Omfang af anmærkninger i revisors

Omfang af anmærkninger i revisors Omfang af anmærkninger i revisors påtegninger Analyse af selskabernes 2015-årsregnskaber Undersøgelse af revisionsanmærkninger i regnskaberne Godt 232.000 selskaber har indleveret et regnskab for 2015

Læs mere

Malerfagets konjunkturundersøgelse 2. halvår 2015

Malerfagets konjunkturundersøgelse 2. halvår 2015 Malerfagets konjunkturundersøgelse Resume Positiv udvikling i malerfaget (side 2) Der har generelt været en positiv udvikling i malerfaget i første halvdel af. Således havde 39 % af virksomhederne stigende

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en række Håndværker-

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del Bilag 8 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. oktober 2011 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere