DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER"

Transkript

1 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST (Normløn) MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG MASKINMESTRENES FORENING (gældende fra 1. april 2010)

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1, A - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE , B - UDMØNSTRINGSPERIODE , I - LØNNINGER , II - TILLÆG PENSIONSFORSIKRING ANSVARS- OG ARBEJDSOMRÅDER , I - ARBEJDSTID , II - RÅDIGHEDSVAGT , III - FRIHED OG VAGT I HAVN FERIE FRIDAGE SYGDOM OG BARSEL M.V EFFEKTERSTATNING ALMINDELIGE BESTEMMELSER STREJKE - LOCKOUT - BLOKADE VOLDGIFT SÆROVERENSKOMSTER OVERENSKOMSTENS VARIGHED PROTOKOLLATER OMREGNING FRA NETTOHYRE TIL BRUTTOHYRE*) STILLINGSSKIFT MV. OG SKIFT FRA DIS TIL DS AFVIKLING AF FRIHED UDDANNELSE OPSIGELSE AF STØRRE OMFANG HVILETID - UDMØNSTRING OFFICERERS BRUG AF I SKIBE SKIBSLEDELSEN RISIKOZONER HYRETILLÆG Hyretillæg pr. 1. april Hyretillæg pr. 1. april

3 1 OVERENSKOMST af 1. april 2010 (Normløn) mellem DANMARKS REDERIFORENING og MASKINMESTRENES FORENING Denne overenskomst er gældende for maskinofficerers tjeneste i skibe, registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS), jf. DIS-lovens 10, stk. 2. 1, A - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE Stk. 1. Maskinofficerer ansættes på den til enhver tid gældende sømandslovs vilkår, dog gælder i stedet for bestemmelserne i Sømandslovens 6 og 37 nedenstående særlige vilkår. Såfremt der er enighed herom mellem den enkelte maskinofficer og rederiet, kan maskinofficerer ansættes på individuel kontrakt, jf. DIS-rammeaftale mellem Danmarks Rederiforening, Maskinmestrenes Forening og Søfartens Ledere af 31. oktober Maskinchefer er ikke omfattet af denne overenskomst. Stk. 2. Maskinofficerer ansættes i rederiet og skal gøre tjeneste dettes anvisning i rederiets skibe. Rederiets opsigelsesvarsel over for maskinofficeren er 1 måned i maskinofficerens første ansættelsesår og der 3 måneder. Efter hhv. 5, 8 og 10 års uafbrudt ansættelse udgør rederiets opsigelsesvarsel hhv. 4, 5 og 6 måneder. Stk. 3. Maskinofficerens opsigelsesvarsel over for rederiet er 1 måned. Såfremt maskinofficeren afgiver opsigelse under udmønstring, kan udtrædelse af rederiet ske således: a. Ved skibets første anløb af dansk havn varslets udløb eller b. i forbindelse med normal afmønstring. Ansættelsesforholdet fortsætter dog afmønstringen, såfremt opsigelsesvarslet ikke er udløbet.

4 2 Stk. 4. Såfremt maskinofficeren afgiver opsigelse i en hjemmeperiode, skal dette ske senest 1 måned før næste forventede udmønstring, medmindre særlige omstændigheder hindrer dette. Stk. 5. Såfremt en maskinofficer under en hjemmeperiode opsiger sin stilling med kortere varsel end fastsat i stk. 4, og udtræder af rederiet inden udløbet af varslet, kan rederiet reducere kontanterstatningen af evt. tilgodehavende fridage, således at et antal dage svarende til det manglende opsigelsesvarsel afregnes med 4 overtimer pr. dag. Stk. 6. Opsiges tjenesteforholdet af rederiet, betaler dette maskinofficerens evt. hjemrejse fra afmønstringsstedet i udlandet og til maskinofficerens hjemsted i Danmark, Færøerne, Grønland. Hvis opsigelsesvarslet udløber inden hjemkomsten, løber hyren videre til og med hjemkomstdagen. Stk. 7. Når en maskinofficer, der er hjemme, opsiger sit tjenesteforhold, forinden vedkommende på ny skal påmønstre, og det rederiets skøn ikke er muligt at arrangere beskæftigelse for maskinofficeren i et af rederiets skibe inden for den resterende del af det i stk. 3 fastsatte opsigelsesvarsel, ophører tjenesteforholdet og dermed retten til hyre, når tilgodehavende ferie- og fridage er afviklet. Stk. 8. 6, stk. 2. Opsigelsesfristen kan anvendes til afspadsering af frihed, jf. dog Stk. 9. I tilfælde af opsigelse af maskinofficerer, der har været uafbrudt beskæftiget i samme rederi i mere end 3 år, med henblik på i stedet at ansætte maskinofficerer, der ikke omfattes af nærværende overenskomst, eller som ikke aflønnes og ansættes på vilkår svarende hertil, betales en særlig godtgørelse, der udgør 1 måneds hyre. Efter mere end 6 års ansættelse udgør godtgørelsen 2 måneders hyre og 9 års ansættelse udgør godtgørelsen 3 måneders hyre. Bestemmelsen har virkning for opsigelser meddelt den 17. juni 2011 eller senere. Stk. 10. Ovenstående stk. 9 finder ikke anvendelse, såfremt der rejses krav om godtgørelse Sømandslovens 43. 1, B - UDMØNSTRINGSPERIODE Stk. 1. Udmønstringsperioden, regnet fra afrejse bopæl til afmønstring, er for maskinofficerer normalt 13 uger. Udmønstringsperioden udløber dog udløbet af den 12. udmønstringsuge ved skibets første planmæssige anløb af en af de i stk. 2, b nævnte havne eller i en havn inden for området, der er nærmere Danmark. Ved planmæssigt anløb forstås et havneanløb, der er kendt mindst 4 uger forinden.

5 3 Stk. 2. a. For maskinofficerer i skibe, hvor der for navigatørerne er etableret 2-skiftet vagt, er udmønstringsperioden normalt 12 uger. b. For maskinofficerer i skibe i fart mellem havne i de nordiske lande og/eller havne i Den europæiske Union (27) og Gibraltar er udmønstringsperioden ligeledes normalt 12 uger. Stk. 3. For hver påbegyndt 2 døgns overskridelse af udmønstringsperioden i stk. 1 og 2 optjenes 1 ekstra kalenderdags fridag med hyre. Stk. 4. Maskinofficerer har en udmønstringsperiode ret til mindst 0,8 kalenderdages frihed (inkl. evt. tilgodehavende lovpligtig ferie) hjemme pr. tjenestedag om bord, forudsat at den pågældendes fridagssaldo er mindst 14 kalenderdage større. Er dette ikke tilfældet, kan rederiet reducere antal fridage hjemme, således at der henstår indtil 14 fridage ved genudmønstring, jf. i øvrigt 7, stk. 5. Fridagsperioden kan afbrydes af kursus og lignende, ligesom den jf. 8 stk. 2 afbrydes ved maskinofficerens sygemelding. Stk. 5. Ved meddelelse om forventet afmønstringsdato gives maskinofficeren så vidt muligt oplysning om termin for næste forventede udmønstring samt planlagte kurser, rederimøder m.v. 2, I - LØNNINGER Stk. 1. Maskinofficerer oppebærer den løn, som fremgår af de gældende tillæg til overenskomsten. Maskinofficerer med sønæringsbevis som skibsmaskinmester af 2. grad eller højere, aflønnes lønklasse B-C. Maskinofficerer med sønæringsbevis som skibsmaskinist eller lavere samt juniormaskinmestre uden sønæringsbevis som skibsmaskinmester, aflønnes lønklasse A. Stk. 2. Skift af skib i udlandet må ikke medføre, at maskinofficeren går ned i fast hyre inden for samme udmønstringsperiode, medmindre maskinofficeren forinden udmønstringen har fået meddelelse herom. Stk. 3. For at maskinofficerer, der er omfattet af Lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk 5, kan få godtgørelse for den skattemæssige værdi af eventuelle, personlige skattefradrag, tillægges nettohyren et dertil svarende beløb, som udbetales af rederiet samtidig med nettohyren for den pågældende måned.

6 4 Stk. 4. Det er en forudsætning for eventuel godtgørelse for skattemæssige fradrag, jf. stk. 3, at den søfarende giver de nødvendige oplysninger for Udligningskontorets beregning og kontrol af kompensationstillægget, derunder ved sin underskrift giver Udligningskontoret fuldmagt til hos skattevæsenet at indhente de nødvendige oplysninger om den søfarendes skatteforhold. Stk. 5. Anciennitet regnes fra ansættelse i det pågældende rederi og bortfalder ved udtrædelse. Hvis en maskinofficer er fratrådt af en for vedkommende uforskyldt årsag, f.eks. oplægning, aftjening af værnepligt, skoleophold o. lign., tæller tidligere erhvervet anciennitet med ved senere ansættelse i samme rederi. 2, II - TILLÆG Stk. 1. De i hyretillægget anførte lønninger indeholder de indtil 31. marts 1991 gældende tillæg for diverse arbejder og særlige tjenester, anciennitetstillæg, værdi af kost under frihed og sygdom, samt de i henholdsvis 1999 og 2007 indregnede skattereformtillæg. 3 - PENSIONSFORSIKRING Stk. 1. Maskinofficerer holdes, medmindre der til vedkommende rederi er knyttet pensionskasse, pensionsforsikret i PFA Pension på de mellem de respektive officersorganisationer og PFA Pension aftalte betingelser. Pensionspræmier fremgår af det gældende hyretillæg. Stk. 2. Præmiebetalingen opretholdes, så længe maskinofficeren oppebærer hyre. Under tjenestefrihed uden hyre betaler rederiet ikke pensionspræmie. Stk. 3. Ved udbetaling af nettofratrædelsesgodtgørelse m.v. indbetales rederiets pensionspræmie (brutto) til PFA Pension, forsikringsaktieselskab. Stk. 4. Såfremt en maskinofficer selv måtte ønske at foretage ekstra pensionsindbetaling udover det i overenskomsten aftalte, kan dette ske via rederiet. 4 - ANSVARS- OG ARBEJDSOMRÅDER Stk. 1. Skibsføreren udpeger den, der er ansvarlig for såvel kommunikationsanlæggenes vedligeholdelse og betjening som for udarbejdelse af radioregnskabet.

7 5 Stk. 2. Skibsføreren og maskinchefen tilrettelægger tjenesten om bord samråd med seniorofficererne og i overensstemmelse med principperne i den gældende bekendtgørelse om vagthold i skibe samt den gældende bekendtgørelse om skibsofficerers tjeneste- og ansvarsområder om bord i skibe. Skibsføreren afgør, hvem der skal bestride de enkelte vagter på broen. Maskinchefen afgør, hvem der skal bestride de enkelte vagter i maskinen. 5, I - ARBEJDSTID Stk. 1. Maskinofficeren påtager sig ethvert arbejde om bord, som med rimelighed kan forlanges. Stk. 2. For en hel kalendermåned udgør arbejdstiden 231 timer, der kan lægges på alle ugens dage. De til enhver tid gældende hviletidsbestemmelser skal overholdes. For tjeneste under en kalendermåned beregnes arbejdstiden forholdsmæssigt og afrundes til nærmeste halve time. På- og afmønstringsdage medtages ikke ved den forholdsmæssige beregning. Den forholdsmæssigt beregnede arbejdstid tillægges i stedet 4 timer pr. på- eller afmønstringsdag. Stk. 3. Der er truffet aftale om, at den ugentlige hviletid for maskinofficerer udgør mindst 70 timer i en given 7-døgnsperiode. ( se note ) Note: Aftalen er indgået i h.t. EU rådsdirektiv 1999/63 af 21. juni 1999 i medfør af 5 stk. 1 litra b i Europæisk aftale om tilrettelæggelse af arbejdstiden for Søfarende. Stk. 4 I skibe, hvor der er etableret vagtfrit maskinrum, lægges den daglige arbejdstid i søen mellem kl på hverdage (mandag-lørdag, begge dage inkl.). På disse dage forbruges minimum 8 normtimer pr. dag. Overstiger arbejdstiden 8 timer forbruges normtimer svarende til det faktiske antal udførte arbejdstimer. På skibets ankomst- og afgangsdage samt under skibets havneophold kan arbejdstiden placeres mellem kl med forbrug af minimum 8 normtimer pr. dag. Overstiger arbejdstiden 8 timer, forbruges normtimer svarende til det faktiske antal udførte arbejdstimer. Stk. 5. På dage, hvor der ikke er aftalt arbejdstid (søn- og helligdage og uanset om skibet er i søen eller under land) samt i tidsrummet mellem kl , forbruges en halv normtime pr. påbegyndt halve times arbejde. Det samme gælder i tilfælde, hvor maskinofficeren udfører arbejde på på- og afmønstringsdage. Stk. 6. Arbejde udover de i stk. 2 anførte 231 normtimer honoreres med overtidsbetaling måned for måned, som i et vist omfang kan konverteres til frihed i henhold til bestemmelserne i 7, stk. 4.

8 6 Stk. 7. Der forbruges ikke normtimer under rejse til og fra skibet i forbindelse med på- og afmønstring. Såfremt maskinofficeren udfører arbejde ankomst til skibet eller forinden afrejse fra skibet, forbruges normtimer svarende til det faktiske antal udførte arbejdstimer. Stk. 8. Hvis en maskinofficer under påmønstring bliver uarbejdsdygtig p.g.a. sygdom eller ulykke, forbruges 7 normtimer pr. sygedag. 5, II - RÅDIGHEDSVAGT Stk. 1. I skibe med vagtfrit maskinrum har maskinofficerer pligt til at udføre periodiske, driftsmæssige tilsyn. Tilsynet omfatter udover de normale kontrolfunktioner, hvad maskinchefen i de enkelte tilfælde bestemmer. Betaling for dette tilsyn er indregnet i den månedlige hyre. Stk. 2. En maskinofficer, der bestrider rådigheds- og tilsynsvagt, og som skal udføre arbejde, der ikke er omfattet af det nødvendige driftsmæssige tilsyn, forbruger normtimer svarende til præsterede arbejdstimer for sådant arbejde, forudsat at arbejdet ikke skyldes mangelfuld klargøring til vagtfri periode. Stk. 3 Til maskinofficerer, der udfører rådighedsvagt, ydes 1,5 normtime pr. rådighedsvagt. 5, III - FRIHED OG VAGT I HAVN a. Vagt i dansk havn Stk. 1. Under ophold i dansk havn, når lastning og losning ikke finder sted, og hvor hensyn til skibets og ladningens sikkerhed ikke stiller sig i vejen herfor, skal maskinofficeren fritages for vagt eller ophold om bord om natten og på søn- og helligdage. Stk. 2. Såfremt en maskinofficer under skibets ophold i dansk havn skal forrette vagttjeneste (dvs. at maskinofficerens stadige tilstedeværelse i maskinen ikke er påkrævet, men at maskinofficeren kan opholde sig i sit kammer eller gå til køjs), godtgøres sådan vagt med 8 normtimer for 12 timers vagt. Vagt under/over 12 timer inden for samme vagtperiode godtgøres med normtimer i forholdet 12 timers vagt = 8 arbejdstimer.

9 7 b. Vagt i udenlandsk havn Stk. 1. Skibsføreren og maskinchefen bestemmer, i hvilket omfang og hvilke maskinofficerer, der som vagthavende, skal forblive om bord i udenlandsk havn, jf. 4, stk. 2. Betaling for sådan vagttjeneste er indregnet i hyren. Stk. 2. Må den på vagt beordrede maskinofficer udføre effektivt arbejde, honoreres dette med normtimer. 6 - FERIE Stk. 1. Maskinofficerer har ret til en årlig ferie på 36 kalenderdage (inkl. pro rata søgnehelligdage) med ferieløn. Stk. 2. Optjeningsåret er kalenderåret. Ferieåret er det optjeningsåret følgende kalenderår. Maskinmestre i opsagt stilling kan dog ikke afvikle ferie før 1. maj. Med virkning fra 1. maj 2008 skal ferie afholdes i ferieåret, der går fra 1. maj til 30. april, og som følger optjeningsåret. Hovedferien skal så vidt muligt afholdes i perioden 1. maj til 30. september (ferieperioden). I ansættelsesåret beregnes ferien pro rata fra ansættelsesdagen og indtil 31. december. Stk. 3. Der ydes ferieløn med 12,5 % af maskinofficerens samlede indtægt inden for optjeningsåret. Feriegodtgørelse, der er udbetalt under ferie, indgår dog ikke i beregningsgrundlaget. Stk. 4. For tjeneste under 1 år i samme rederi beregnes ferielønnen pro rata. Stk. 5. Til midlertidigt ansatte og til fastansatte, der udtræder af rederiet, ydes for ferie, der ikke er afviklet inden tjenesteforholdets ophør, 12,5 % af den ansattes samlede indtægt - jf. stk. 3 ovenfor - i den pågældendes feriegivende periode. Der udstedes feriekort, jf. stk. 10. Stk. 6. Ferielønnen udbetales under ferien pro rata ved hver måneds slutning. Stk. 7. Kan rederiet ikke arrangere, at ferie for 1 år gives samlet, kan ferien deles i 2 perioder; den ene periode skal dog være af mindst 21 dages varighed. Ekstra rejseudgifter som følge af opdelingen afholdes af rederiet. Stk. 8. Hvor ferie undtagelsesvis ikke kan gives, har vedkommende i stedet ret til kontant godtgørelse, svarende til optjent ferieløn.

10 8 Stk. 9. Ferie kan også gives under oplægning eller i ledighedsperioder, når rederiet på forhånd har meddelt maskinofficeren, at ferie skal holdes. Stk. 10. Ved udtrædelse af rederiet kan i opsigelsesperioden afvikles ferie, jf. dog stk. 2, optjent i forudgående optjeningsår. For resterende, tilgodehavende ferie ydes feriepenge i medfør af stk. 5, og herfor udstedes feriekort regler, aftalt mellem overenskomstens parter. Stk. 11. Ferie regnes fra ankomst til Danmark. Stk. 12. Afløserens rejseudgifter betales af rederiet. Stk. 13. Den årlige ferie afvikles i forbindelse med en hjemmeperiode, jf. dog stk. 7 ovenfor. Stk. 14. Når ferien afvikles, tilstræbes det, at maskinofficeren underrettes herom senest 1 måned før ferie begynder. Varslet skal dog mindst være 14 dage, medmindre særlige omstændigheder hindrer dette (se protokollat nr. 3). Stk. 15. Ved udstedelse af feriekort benyttes Danmarks Rederiforenings ferieordning, som aftalt mellem overenskomstens parter. 7 - FRIDAGE Stk. 1. Maskinofficerer optjener 0,68 kalenderdages frihed inkl. 5 feriefridage pr. kalenderdags tjeneste om bord inkl. på- og afmønstringsdage. Ved anden tjeneste, kurser mv. hverken optjenes eller afvikles frihed. Såfremt der foretages ændringer i nugældende ferielovgivning, der indebærer udvidelse af antallet af lovpligtige feriedage, reduceres optjeningen f.s.v.a de indregnede feriefridage med et tilsvarende antal dage, dog maks. værdien af 5 feriefridage. Stk. 2. fridage. I udenlandsk havn kan der ikke uden maskinofficerens samtykke gives Såfremt tjenesten tillader det, kan maskinofficeren under skibets ophold ved land (såvel i udenlandsk som i dansk havn) vælge at holde fri. I sådanne tilfælde nedsættes den i 5, I, stk.3 nævnte daglige minimumsnorm, på dage hvor frihed afholdes, med 1 normtime for hver af de første 8 timer, der holdes fri. De fridage, der ikke kan gives under tjenesten om bord, gives i hjem- Stk. 3. landet.

11 9 Stk. 4. Maskinofficeren kan i udmønstringsperioden eget valg opspare et antal overtimer til senere afvikling med frihed, dog således at den samlede frihed inkl. lovpligtig ferie ikke overstiger tjenesteperioden om bord. Såfremt rederiet ønsker det, har maskinofficeren pligt til at meddele, i hvilket omfang overtimer ønskes afviklet med frihed. Oplysningen kan dog tidligst kræves 2 måneder før afmønstringen. Overtimer, der af maskinofficeren er hensat til senere afvikling med frihed, jf. 1. afsnit, og som ikke er afviklet ved maskinofficerens udtræden af rederiet, kontanterstattes som løbende dage. Stk. 5. Tilgodehavende fridage kan kontanterstattes som løbende dage i forbindelse med en normal udmønstring eller i forbindelse med skift til anden overenskomst eller ansættelse på anden kontrakt. Ved kontanterstatning af fridage foretages pensionsindbetaling for såvel rederiet som fra maskinofficeren. Kontanterstatning forudsætter, at rederiet er enigt heri. Stk. 6. Ved afmønstring opgøres antallet af tilgodehavende fridage jf. stk. 1, inkl. fridage som følge af evt. overtimer, der er aftalt hensat til afspadsering. Overtimer, der er hensat til afspadsering, omregnes med 4 overtimer = 1 fridag. Stk. 7. Afvikling af løbende fridage påbegyndes med det første fulde kalenderdøgn hjemme og følger i øvrigt kalenderdøgnene. Afvikling af frihed ophører med sidste fulde kalenderdøgn før afrejse. I tilfælde, hvor det rederiets skøn findes nødvendigt at udvide den søfarendes hjemmeperiode, kan indtil 15 kalenderdages frihed afvikles på forskud. Såfremt rederiet ønsker at benytte ovennævnte bestemmelse, skal maskinofficeren underrettes herom senest 8 dage før planlagt udmønstring. Dage, der er afviklet på forskud denne bestemmelse, skal modregnes i første hjemmeperiode. Såfremt der i forbindelse med opsigelse fra rederiets side er dage i underskud som følge af denne bestemmelse, bærer rederiet udgiften herved. Stk. 8. Ved kontanterstatning af optjente fridage, der ikke kan afvikles i forbindelse med rederiets opsigelse af en maskinofficer, foretages pensionsindbetaling af såvel rederiets som officerens pensionsbidrag for det antal fridage der kontanterstattes. Stk. 9. Ved kursusperioder ud over 1 uges varighed afvikles ikke frihed på mellemliggende lørdage og søndage. Såfremt en sådan kursusperiode strækker sig over mere end 4 fortløbende uger, og der der forekommer uger med kursustjeneste i ugens første 4 dage, afvikles ej heller frihed på 5. dagen i en sådan uge.

12 SYGDOM OG BARSEL m.v. a. Sygdom Stk. 1. Maskinofficerers ret til hyre i sygdomstilfælde er de i Sømandsloven samt de i bekendtgørelse om dagpenge for søfarende ved sygdom eller fødsel gældende bestemmelser. De i Sømandslovens 40 nævnte 2 måneder forlænges til hhv. 3, 4, 5 og 6 måneder for maskinofficerer med hhv. 3, 4, 5 og 6 måneders opsigelse. Stk. 2. Ved sygdom suspenderes afvikling af fridage. Under sygdom betales hyre, som under fridage. b. Graviditet m.v. Stk. 3. Afmønstrer en gravid maskinofficer, og har hun i kraft af sin graviditet ret til fri hjemrejse for statens regning i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om gravide søfarendes ret til at kræve afsked og fri hjemrejse, arrangeres hjemrejsen af rederiet/skibsføreren. Det samme gælder, såfremt maskinofficeren i henhold til den til enhver tid gældende lov om svangerskabsafbrydelse opfylder betingelserne for fri hjemrejse. Stk. 4. Har den kvindelige maskinofficer på det forventede fødselstidspunkt/adoptionstidspunkt mindst 9 måneders uafbrudt anciennitet, ydes hyre, dog maksimalt kr pr. måned, i 4 uger før det forventede fødselstidspunkt. I forlængelse heraf ydes hyre under orlov i indtil 20 uger fødsels-/adoptionstidspunktet, inklusive de i Sømandslovens bestemmelser nævnte 2 måneders hyre. I ugerne dog maksimum med kr pr. måned. Stk. 5. Det er en forudsætning for betalingen af hyre i 4 uger før forventet fødselstidspunkt samt i ugerne 15-20, at rederiet er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til maskinofficeren pro rata. Hvis rederiet ikke vil kunne oppebære refusion, bortfalder betalingen til maskinofficeren. Stk. 6. Forudsætningen for rederiets betaling af hyre i ugerne 1-14 fødselstidspunktet/adoptionstidspunktet er, at rederiet oppebærer refusion af dagpenge i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom. Stk. 7. Der ydes søfarende fædre hyre under 2 ugers fædreorlov (14 kalenderdage) som skal placeres inden udløbet af 14 uger fødslen/adoptionen, samt under yderligere 2 ugers (14 kalenderdage) orlov, som skal placeres aftale med rederiet. Stk. 8. Endvidere ydes søfarende fædre hyre under orlov i ugerne fødslen, dog maksimalt kr pr. måned, forudsat at rederiet oppebærer refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre,

13 11 nedsættes betalingen til maskinofficeren pro rata. Hvis rederiet ikke vil kunne oppebære refusion, bortfalder betalingen til maskinofficeren. Stk. 9. Det er en forudsætning for rederiets betaling af hyre stk. 4, 7 og 8, at maskinofficeren senest 4 måneder (120 kalenderdage) før det forventede fødselseller adoptionstidspunkt retter skriftlig henvendelse til rederiet herom. c. Frihed ved børns indlæggelse på hospital Til maskinofficerer med mindst 9 måneders anciennitet gives der pr. 1. juli 2004 frihed med fuld løn, når det er nødvendigt, at maskinofficeren indlægges på hospital sammen vedkommendes syge barn under 14 år. Denne frihed gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden over barnet, og der er maksimalt ret til frihed med fuld løn i sammenlagt i 1 uge pr. barn inden for en 12 måneders periode. Maskinofficeren skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen. Evt. refusion fra kommunen/søfartsstyrelsen tilfalder rederen. Det er en forudsætning for ovennævnte betaling, at maskinofficeren er påmønstret et skib. Såfremt maskinofficeren indlægges på hospital sammen med sit barn under 14 år i løbet af den sidste uge af en hjemmeperiode, udskydes den planlagte udmønstringsdato således, at der betales fuld løn for det antal dage, udmønstringen udskydes, dog maximalt i 1 uge. 9 - EFFEKTERSTATNING Under rejse for rederiets regning har rederiet pligt til at dække risikoen for maskinofficerens rejsegods, dog ikke for forsikringsbeløb ud over de til enhver tid fastsatte beløb i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om erstatning til søfarende for ejendele, der er gået tabt ved forlis eller andet havari ALMINDELIGE BESTEMMELSER Stk. 1. Stk. 2. Rederiet sørger for rengøring af messer og øvrig officers-aptering. Sengelinned udskiftes hver 14. dag og håndklæder hver uge.

14 12 Stk. 3. Hvor rederiet ønsker, at maskinofficeren bærer uniform, træffes der nærmere aftale herom mellem rederiet og Maskinmestrenes Forening. Stk. 4. Når maskinofficerer rejser aftale med rederiet, har disse ret til befordring på 1. klasse ved togrejser. Hvis rejser med tog medfører rejse om natten, gives soveplads i 2-sengs kupé, hvis det findes og kan skaffes af rederiet. Stk. 5. Såfremt antallet af maskinofficerer er mindre end forudsat, eller formindskes under rejsen, deles den manglende maskinofficers hyre i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende sømandslov. Stk. 6. Deling af manglende maskinofficers hyre ophører at dreje fra og med 7.de dagen skibets ankomst til udenlandsk havn for oplægning, dokning eller reparation. Ankommer skibet og losser i samme havn ophører nævnte hyre dog først at dreje fra og med dagen udlosningen heraf, såfremt denne er tilendebragt senere end førnævnte periode. Stk. 7. Dersom en eller flere maskinofficerer afmønstres ankomst til udenlandsk havn, har den eller de tilbageblevne maskinofficerer af den grund ikke krav på større, sparet hyre, end de havde ved ankomst til sådan havn. Stk. 8. Rederiet sørger for kost under tjenesten. Stk. 9. Når en maskinofficer ikke kan bo om bord, betales kost og logi nærmere aftale med rederiet. Stk. 10. Pålægges en maskinofficer arbejde eller tilsyn med arbejde uden for sit hjemsted og uden at være påmønstret, betaler rederiet alle udgifter til standsmæssig forplejning aftale mellem rederiet og den pågældende maskinofficer STREJKE - LOCKOUT - BLOKADE Stk. 1. Under lovlig arbejdskonflikt mellem arbejdsgiver og menige udfører maskinofficererne det arbejde, de under normale forhold udfører. Hvor værdier står på spil, såfremt bestemte arbejder ikke foretages, er maskinofficeren dog pligtig til at være behjælpelig med at redde disse værdier. Stk. 2. Under uvarslet arbejdsstandsning og under en overenskomststridig konflikt i øvrigt medvirker maskinofficererne endvidere i det omfang det er muligt, til at opretholde virksomhedens drift.

15 VOLDGIFT Tvistigheder vedrørende fortolkning af denne overenskomst afgøres ved faglig voldgift SÆROVERENSKOMSTER I rederier, hvor særoverenskomster hidtil har været gældende, skal forhandlinger herom optages, og bestemmelserne i denne overenskomst skal på samme måde som hidtil overføres på disse OVERENSKOMSTENS VARIGHED Denne overenskomst træder i kraft den 1. april 2010 og kan opsiges af Danmarks Rederiforening eller Maskinmestrenes Forening med 3 måneders skriftligt varsel til bortfald en 1. april, dog tidligst den 1. april 2012.

16 14 PROTOKOLLATER 1. OMREGNING FRA NETTOHYRE TIL BRUTTOHYRE*) Ved udbetaling af hyre (jf. sømandslovens bestemmelser) og lignende ydelser sker omregning af nettohyre til bruttohyre, som fastlagt i Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikring i den til enhver tid gældende bekendtgørelse, hvori omtales dagpengeberegningen for A-kasse medlemmer, der gør tjeneste på skibe registreret i DIS. *) I.h.t. lov om arbejdsmarkedsfonde medregnes hyre, der er indtjent på skibe registreret i DIS, ikke til bidragsgrundlaget ved beregning af arbejdsmarkedsbidrag. Der skal derfor ikke ske yderligere regulering af den omregnede hyre for arbejdsmarkedsbidraget. 2. STILLINGSSKIFT MV. OG SKIFT FRA DIS TIL DS I forbindelse med skift til anden stilling, herunder avancement og skift mellem stilling i DIS-skib og DS-skib har maskinofficerer ret til aftale at afvikle tilgodehavende frihed. 3. AFVIKLING AF FRIHED Danmarks Rederiforening har givet tilsagn om at henstille til medlemmerne at være opmærksom på varslingsreglen i overenskomstens 6, stk. 14. I denne forbindelse har Danmarks Rederiforening ligeledes givet tilsagn om at opfordre medlemmerne til at anvende samme regel ved alle afmønstringer for normal frihedsafvikling samt tilstræbe, at planlagte skiftningsdatoer og frihedsperioder respekteres. 4. UDDANNELSE Overenskomstens parter opfordrer såvel rederierne som maskinofficererne til at drage omsorg for, at der skabes muligheder for, at maskinofficerens uddannelse løbende kan ajourføres ved deltagelse i relevante interne og eksterne kurser af såvel ledelsesmæssig som teknisk/faglig karakter.

17 15 5. OPSIGELSE AF STØRRE OMFANG Såfremt et rederi agter at afgive varsler om opsigelse af større omfang blandt de rederiansatte maskinofficerer, er der enighed om, at rederiet så tidligt som muligt skal meddele Maskinmestrenes Forening dette, og derpå drøfte den opståede situation med Maskinmestrenes Forening, dersom dette ønskes. Møde skal afholdes snarest, at Maskinmestrenes Forening har modtaget meddelelse om de forestående opsigelser og ikke senere end 5 dage der. Meddelelsen skal behandles fortroligt. Under mødet skal rederiet oplyse om årsagerne til opsigelserne og antallet af maskinofficerer, der påtænkes opsagt. Ligeledes skal drøftes, om der kan iværksættes særlige foranstaltninger, enten for at undgå eller begrænse opsigelserne, eller om følgerne af opsigelserne kan søges afbødet. Når opsigelserne er afsendt af rederiet, skal Maskinmestrenes Forening orienteres herom. Ved opsigelse af større omfang forstås opsigelse af mindst 10 maskinofficerer, eller i rederier, der beskæftiger mindst 100 maskinofficerer, mindst 10 procent af disse. 6. HVILETID - UDMØNSTRING Overenskomstens parter opfordrer såvel rederier som maskinofficerer til at arrangere udrejse til tjeneste, så det tilsikres at maskinofficeren er udhvilet ved tjenestens påbegyndelse. 7. OFFICERERS BRUG AF I SKIBE Hvis system mellem land og skib er til rådighed, skal maskinofficerer have mulighed for at anvende dette. Med hensyn til fortrolighed i forbindelse med anvendelse af gælder samme procedurer som for radiokommunikation Ved evt. betaling må denne ikke overskride rederiets faktiske transmissionsudgifter Officerens anvendelse af skal herudover ske overensstemmende med rederiets -procedure, som kan omhandle "vedhæftede filer", "økonomi/betaling", "hyppighed", "ansvarlighed/pålidelighed i systemet" o.lign. 8. SKIBSLEDELSEN Skibsledelsen defineres i denne overenskomst som skibsfører, overstyrmand, hovmester, maskinchef og 1. maskinmester.

18 16 9. RISIKOZONER Der er enighed om, at der - navnlig for at imødekomme behov for information om faktuelle forhold i forbindelse med en konkret besejling - skal afholdes møder, når der fremsættes anmodning herom af Maskinmestrenes Forening. Anmodning fremsættes overfor Danmarks Rederiforening, der her påtager sig at beramme møde med deltagelse af det relevante rederi og Maskinmestrenes Forening. Sådanne møder skal søges gennemført snarest gørligt, at anmodning er fremsat. På mødet kan det pågældende rederi delagtiggøre Maskinmestrenes Forening i relevante oplysninger af betydning for rederiets beslutning om besejling, ligesom der kan orienteres om eventuelle forholdsregler, der tages i forbindelse hermed. Møderne afsluttes med udformning af skriftligt referat, der danner grundlag for eventuel ekstern kommunikation om situationen. Parterne er enige om, at Sømandslovens regler i 18 a om ret til fratræden i de beskrevne situationer ikke berøres af ovenstående.

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST (Normløn) MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING (CATERING-OFFICERER) gældende fra 1. April 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1, A - ANSÆTTELSE

Læs mere

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE)

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) DANSK INTERNATIONALT SKIBREGISTER OVERENSKOMST AF 2. juni 2008 mellem DANMARKS REDERIFORENING og SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) Gældende fra 1. juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK EL-FORBUND Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE...

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem medlemmer tilsluttet REDERIFORENINGEN AF 1895 og SØFARTENS LEDERE

OVERENSKOMST. mellem medlemmer tilsluttet REDERIFORENINGEN AF 1895 og SØFARTENS LEDERE OVERENSKOMST mellem medlemmer tilsluttet REDERIFORENINGEN AF 1895 og SØFARTENS LEDERE Nærværende overenskomst er gældende for styrmænd, der gør tjeneste i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG METAL SØFART 2008 2010 1 Nærværende særaftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Metal Søfart er gældende for maskinmænd og skibsassistenter påmønstret i skibe ejet

Læs mere

ROYAL ARCTIC LINE A/S

ROYAL ARCTIC LINE A/S DIS-SÆROVERENSKOMST MELLEM ROYAL ARCTIC LINE A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING Skibsassistenter Gældende fra 1. marts 2012 DIS-SÆROVERENSKOMST MELLEM ROYAL ARCTIC LINE A/S OG DANSK METALS MARITIME

Læs mere

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene 1. juli 2014 1 På-

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012/2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012/2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S D I S - O V E R E N S K O M S T 2012/2014 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (Skibsmaskinister) For skibe registreret

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S

D I S - O V E R E N S K O M S T 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S D I S - O V E R E N S K O M S T 2014/2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (Skibsmaskinister) For skibe registreret

Læs mere

O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 (REDERIET ESVAGT A/S) SØFARTENS LEDERE

O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 (REDERIET ESVAGT A/S) SØFARTENS LEDERE O V E R E N S K O M S T 2012-2014 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 (REDERIET ESVAGT A/S) og SØFARTENS LEDERE Gældende pr. 1. april 2012 For offshore skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2012. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Menigt restaurationspersonale)

OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2012. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Menigt restaurationspersonale) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2012 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Menigt restaurationspersonale) Gældende fra 1. marts 2012 29. februar

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og METAL SØFART (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For offshore skibe registreret

Læs mere

DIS O V E R E N S K O M S T 2014/2017 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING MASKINMESTRENES FORENING. Gældende fra 1. april 2014

DIS O V E R E N S K O M S T 2014/2017 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING MASKINMESTRENES FORENING. Gældende fra 1. april 2014 DIS O V E R E N S K O M S T 2014/2017 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING OG MASKINMESTRENES FORENING Gældende fra 1. april 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Overenskomstens område... 1 2 Ansættelsens grundlag...

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem EM. Z. SVITZER A/S DANSK METALARBEJDERFORBUND / METAL SØFART. for skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

SÆROVERENSKOMST. mellem EM. Z. SVITZER A/S DANSK METALARBEJDERFORBUND / METAL SØFART. for skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister SÆROVERENSKOMST mellem EM. Z. SVITZER A/S og DANSK METALARBEJDERFORBUND / METAL SØFART for skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister Paragraf 1 Almindelige bestemmelser Ansættelse i Rederiet

Læs mere

DIS O V E R E N S K O M S T 2012/2014 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING SØFARTENS LEDERE. Gældende fra 1. april 2012

DIS O V E R E N S K O M S T 2012/2014 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING SØFARTENS LEDERE. Gældende fra 1. april 2012 DIS O V E R E N S K O M S T 2012/2014 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING OG SØFARTENS LEDERE Gældende fra 1. april 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Overenskomstens område... 3 2 Ansættelsens grundlag... 3 3

Læs mere

O V E R E N S K O M S T 2012/2014 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING SØFARTENS LEDERE. Gældende fra 1. april 2012

O V E R E N S K O M S T 2012/2014 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING SØFARTENS LEDERE. Gældende fra 1. april 2012 O V E R E N S K O M S T 2012/2014 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING OG SØFARTENS LEDERE Gældende fra 1. april 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Overenskomstens område... 3 2 Ansættelsens grundlag... 3 3 Opsigelsesvarsler...

Læs mere

OVERENSKOMST. Fjord Line Danmark A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. for

OVERENSKOMST. Fjord Line Danmark A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. for OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for menigt CATERINGPERSONALE i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) 1/3-2012 til 29/2-2016 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (2014-2017) mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsmekanikerlærlinge)

DIS-OVERENSKOMST (2014-2017) mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsmekanikerlærlinge) DIS-OVERENSKOMST (2014-2017) mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsmekanikerlærlinge) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMSTENS

Læs mere

OVERENSKOMST AF 28. marts 2007. mellem DANMARKS REDERIFORENING METAL SØFART. (Skibsassistenter) (Gældende fra 1. marts 2007 til 28.

OVERENSKOMST AF 28. marts 2007. mellem DANMARKS REDERIFORENING METAL SØFART. (Skibsassistenter) (Gældende fra 1. marts 2007 til 28. DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 28. marts 2007 mellem DANMARKS REDERIFORENING og METAL SØFART (Skibsassistenter) (Gældende fra 1. marts 2007 til 28. februar 2010) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (SPECIALSKIBE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (SPECIALSKIBE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (SPECIALSKIBE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

O V E R E N S K O M S T 2014 2017. mellem. Rederiforeningen af 2010. Søfartens Ledere BASISOVERENSKOMST

O V E R E N S K O M S T 2014 2017. mellem. Rederiforeningen af 2010. Søfartens Ledere BASISOVERENSKOMST O V E R E N S K O M S T 2014 2017 mellem Rederiforeningen af 2010 og Søfartens Ledere BASISOVERENSKOMST For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE 1 TJENESTEVILKÅR...

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

DIS O V E R E N S K O M S T 2010-2012. mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING METAL SØFART. (Skibsassistenter)

DIS O V E R E N S K O M S T 2010-2012. mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING METAL SØFART. (Skibsassistenter) DIS O V E R E N S K O M S T 2010-2012 mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING og METAL SØFART (Skibsassistenter) Gældende fra 1. marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. På- og afmønstring... 1 2. Hyre m.m... 2 3.

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

LOKALAFTALE. mellem. Aalborg Havn A/S (Port of Aalborg Ltd.) Søfartens Ledere og Dansk Metals Maritime Afdeling. for BÅDGRUPPEN

LOKALAFTALE. mellem. Aalborg Havn A/S (Port of Aalborg Ltd.) Søfartens Ledere og Dansk Metals Maritime Afdeling. for BÅDGRUPPEN LOKALAFTALE mellem Aalborg Havn A/S (Port of Aalborg Ltd.) og Søfartens Ledere og Dansk Metals Maritime Afdeling for BÅDGRUPPEN gældende fra 1. oktober 2012 1 1 Lokalaftalens område 1.1 Virksomheden betyder

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere)

OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere) OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere) Herværende overenskomst er gældende for tjeneste i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION. Overenskomst mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service, Hotel og Restauration (tjenere)

PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION. Overenskomst mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service, Hotel og Restauration (tjenere) PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION Overenskomst mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service, Hotel og Restauration (tjenere) 2014-2017 OVERENSKOMST 2014-2017 mellem Fjord Line Danmark A/S og

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

DAS O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (skibsassistenter)

DAS O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (skibsassistenter) DAS O V E R E N S K O M S T 2012-2014 mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter) Gældende fra 1. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 2. Hyre m.m.... 3 3. Arbejdstid

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene

Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 1 Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene KL Dansk Musiker Forbund Indholdsfortegnelse Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 2 Side 1. Område...

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2012 DANBOR A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2012 DANBOR A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING MOBILE HAVANLÆG OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2012 MELLEM DANBOR A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING (Mobile Havanlæg) 1/3-2012 - 28/2-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE... 1 2 - ARBEJDSOMRÅDE...

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2012 COMPASS GROUP DK DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2012 COMPASS GROUP DK DANSK METALS MARITIME AFDELING MOBILE HAVANLÆG OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2012 MELLEM COMPASS GROUP DK OG DANSK METALS MARITIME AFDELING (Mobile Havanlæg) 1/3-2012 - 28/2-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE... 1 2 -

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler Friskolernes Hus Juni 2015 Indhold Ferieloven og ferieaftalen 3 Optjening af ferie 4 Afvikling af ferie 4 Feriepenge eller løn i ferien? 5 Fastpåregnelige løndele 5 Ferie

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere