Resultat over 50 mio. kr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultat over 50 mio. kr."

Transkript

1 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Dato: 29. april 2014 Selskabsmeddelelse nr. 11 Resultat over 50 mio. kr. Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2014 realiseret et resultat før skat på 51,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 65 % i forhold til 1. kvartal sidste år. Resultatet forrenter egenkapitalen med 3,6 % svarende til 14,3 % p.a. I resultatet, som betegnes som tilfredsstillende, indgår en kursgevinst på 8,2 mio. kr. vedrørende salget af Nets A/S. Herudover skal fremhæves: Omkostningerne falder 8 % til 63,4 mio. kr. Nedskrivningerne på udlån m.v. falder 24 % til 8,6 mio. kr. Egenkapital mio. kr. egne penge Solvensprocent 18,5 egentlig kernekapitalprocent 18,5. Internt opgjort solvensbehov 10,5 % Udlån stiger 4 % til 5,4 mia. kr. indlån falder 3 % til 6,1 mia. kr. Over nye kunder Med baggrund i det realiserede primære resultat (før kursreguleringer og nedskrivninger på udlån m.v.) på kr. 39,4 mio. kr. fastholdes de tidligere udmeldte forventninger i årsrapporten for 2013 om et primært resultat for hele 2014 i niveauet mio. kr. Der henvises til vedlagte kvartalsrapport og for uddybende kommentarer til bankdirektør Andreas Rasmussen eller bankdirektør Finn Øst Andersson på telefon Venlig hilsen Mads Hvolby Formand for bestyrelsen Andreas Rasmussen Bankdirektør Side 1 af 25

2 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Side 2 af 25

3 Hoved- og nøgletal 1. Kvt Kvt Året 2013 (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Resultatposter i sammendrag (1.000 kr.) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter *) Nedskrivninger på udlån m.v Resultat før skat Skat Resultat efter skat *) Heraf Indskydergarantifonden vedr. konkursramte pengeinstitutter Hovedtal fra balancen (1.000 kr.) Udlån Indlån excl. puljeordninger Indlån i puljeordninger Aktiekapital Egenkapital Balance Eventualforpligtelser m.v Udvalgte nøgletal Basisindtjening pr. omkostningskrone **) 1,59 1,39 1,59 Indtjening pr. omkostningskrone 1,68 1,37 1,37 Egenkapitalforrentning før skat, p.a. 14,3 9,2 8,7 Solvensprocent 18,5 17,5 19,0 Egentlig kernekapitalprocent 18,5 17,5 19,0 Overdækning i pct. af lovkrav om likviditet Børskurs Indre værdi pr. aktie Børskurs / indre værdi pr. aktie 0,78 0,55 0,65 Antal medarbejdere - gennemsnit **) Basisindtjening består af rente- og gebyrindtægter samt andre driftsindtægter, excl. kursreguleringer. Omkostninger er excl. nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier. Side 3 af 25

4 Ledelsesberetning Resume Nørresundby Bank realiserer et resultat før skat på 51,5 mio. kr. for 1. kvartal 2014, hvilket er en stigning på 20,3 mio. kr. i forhold til året før. Resultatet forrenter egenkapitalen med 3,6 % svarende til 14,3 % p.a. Resultatet er positivt påvirket af en kursgevinst på 8,2 mio. kr. vedrørende salget af bankens aktier i Nets A/S. Selv uden denne engangsindtægt er resultatet for 1. kvartal 2014 det bedste siden Baggrunden herfor er en generel tilfredsstillende udvikling i bankens indtægter og udgifter. Således stiger netto rente- og gebyrindtægterne med 4 % til 105,5 mio. kr. mod 101,4 mio. kr. i 1. kvartal På udgiftssiden falder de samlede omkostninger til at drive banken med 8 % til 63,4 mio. kr. mod 69,0 mio. kr. året før. Det primære resultat (før kursreguleringer og nedskrivninger på udlån m.v.) stiger med 10,7 mio. kr. til 39,4 mio. kr. for 1. kvartal 2014 mod 28,7 mio. kr. sidste år. Resultatet er bedre end forventet. På bankens beholdning af værdipapirer er der i 1. kvartal 2014 realiseret kursgevinster på i alt 20,7 mio. kr. incl. ovennævnte kursgevinst på 8,2 mio. kr. vedrørende salget af Nets A/S mod 13,9 mio. kr. sidste år. Endelig viser behovet for nedskrivninger på udlån m.v. et fald på 24 % til 8,6 mio. kr. mod 11,4 mio. kr. i 1. kvartal Efter reservation til skat på 10,7 mio. kr. har banken realiseret et resultat for 1. kvartal 2014 på 40,8 mio. kr. mod 23,6 mio. kr. året før. Resultatopgørelsen Netto rente- og gebyrindtægter Nettorenteindtægterne andrager 65,5 mio. kr. i 1. kvartal 2014 mod 67,8 mio. kr. sidste år. Et højere gennemsnitligt udlån og et lavere gennemsnitligt indlån kombineret med en svagt faldende rentemarginal medfører, at banken kan fastholde et stort set uændret niveau for nettorenteindtægterne af udlån og indlån. Udviklingen i nettorenteindtægterne kan derfor primært henføres til et fald i renteindtægterne på obligationsbeholdningen. Faldet skyldes en forsigtig fondspolitik i det lave renteniveau. Nettogebyrindtægterne stiger med knap 6,0 mio. kr. Hovedparten af denne stigning kan tilskrives en vækst i udlånsaktiviteterne samt et positivt værdipapirmarked. Netto rente- og gebyrindtægterne viser derfor samlet set en positiv udvikling på 4,1 mio. kr. til 105,5 mio. kr. i 1. kvartal 2014 mod 101,4 mio. kr. ultimo 1. kvartal Side 4 af 25

5 Ledelsesberetning Kursreguleringer Bankens kursgevinster andrager i alt 20,7 mio. kr. ultimo 1. kvartal 2014 mod en kursgevinst på 13,9 mio. kr. året før. På obligationsbeholdningen andrager kursgevinsterne 5,5 mio. kr. På aktiebeholdningen har banken realiseret kursgevinster på 16,1 mio. kr., heraf vedrører 8,2 mio. kr. salget af bankens aktier i Nets A/S. På valuta, finansielle instrumenter m.v. samt værdiregulering af investeringsejendomme har banken realiseret en negativ kursregulering på 0,9 mio. kr. Bankens forsigtige fondspolitik har indflydelse på blandt andet renterisikoen, som med 0,2 % er på det laveste niveau i mange år. Driftsudgifter Omkostningerne til at drive banken (personale, administration, af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver) excl. andre driftsudgifter falder med 8 % til 63,4 mio. kr. ultimo 1. kvartal 2014 mod 69,0 mio. kr. ultimo 1. kvartal sidste år. Bag denne udvikling ligger et fald i lønningerne, som bl.a. skyldes, at antallet af medarbejdere i 2013 blev reduceret fra 255 til 240, ligesom posten for 1. kvartal 2013 var påvirket af engangsudgifter i niveauet 3 mio. kr. til fratrådte medarbejdere. Ses bort fra disse engangsudgifter falder omkostningerne med 2,6 mio. kr. eller knap 4 %, hvilket primært skal henføres til posten administrationsudgifter, som falder med 1,5 mio. kr. Resultatet af overenskomstforhandlingerne medfører en udgiftsstigning over en 3-årig periode på i alt 5,15 %, heraf 1,7 % pr. 1. juli Konsekvensen heraf er allerede indregnet i budgettet for Andre driftsudgifter/indskydergarantiordningen Andre driftsudgifter andrager 3,3 mio. kr. for 1. kvartal 2014 mod 4,4 mio. kr. i samme kvartal sidste år. Beløbet vedrører alene bankens andel af sektorens præmie til Indskydergarantifonden vedrørende nødlidende pengeinstitutter. Bankens udgifter til ordningen er i 1. kvartal 2014 reduceret med 0,1 mio. kr. grundet efterregulering i trækket på tabsgarantien vedrørende Fjordbank Mors. Bankens samlede udgifter til Indskydergarantifonden forventes at andrage ca. 13,7 mio. kr. for hele Nedskrivninger på udlån m.v. Nedskrivningsbehovet falder i 1. kvartal 2014 med 24 % til 8,6 mio. kr. mod 11,4 mio. kr. i 1. kvartal Der er tale om en meget tilfredsstillende udvikling, som vi håber, er en indikation på, at konjunkturforholdene så småt er i bedring. Endvidere vurderes det, at det relativt lave nedskrivningsbehov kan tages som udtryk for en solid udlånsportefølje og aktiv opfølgning på engagementer, der måtte udvise svaghedstegn. Side 5 af 25

6 Ledelsesberetning Porteføljen af udlån med standset renteberegning andrager før nedskrivninger 111,5 mio. kr. svarende til 1,6 % af de samlede udlån og garantier. Nedskrivning på disse engagementer udgør 90,6 mio. kr. Bankens akkumulerede nedskrivninger andrager 350,5 mio. kr. svarende til 4,9 % af bankens udlån og garantier. Tilsynsdiamanten Finanstilsynet fastsætter en række særlige risikoområder med angivne grænseværdier, som pengeinstitutter som udgangspunkt skal ligge inden for. Som det fremgår af nedenstående skema, har banken en god margin til de fastsatte grænseværdier, dog er banken eksponeret i ejendomssegmentet med 22 %. Det kan oplyses, at en tredjedel af eksponeringen vedrører lån til den almennyttige boligsektor, hvor risikobilledet er væsentligt lavere end på almindelig ejendomsfinansiering. Dette skyldes den specielle finansieringsmodel, der gælder for almennyttigt boligbyggeri. Summen af store engagementer skal være < 125 pct. af basiskapitalen Udlånsvækst skal være < 20 pct. om året Nørresundby Bank 55 % Nørresundby Bank 4 % Ejendomseksponering skal være < 25 pct. af udlån og garantier Funding ratio skal være < 1,0 Nørresundby Bank 22 % Nørresundby Bank 0,64 Likviditetsoverdækning skal være > 50 pct. Nørresundby Bank 213 % Resultat Resultatet før skat for 1. kvartal 2014 andrager 51,5 mio. kr. mod 31,2 mio. kr. året før. Resultatet forrenter egenkapitalen med 3,6 % svarende til 14,3 % p.a. Efter reservation til skat på 10,7 mio. kr. andrager resultatet 40,8 mio. kr. mod 23,6 mio. kr. året før. Balancen Bankens samlede forretningsomfang (indlån incl. pulje, udlån og garantier) andrager 13,8 mia. kr. mod 13,6 mia. kr. ultimo 1. kvartal Side 6 af 25

7 Ledelsesberetning Det er tilfredsstillende og glædeligt, at bankens udlån viser en stigning på 4 % til mio. kr. ultimo 1. kvartal 2014 mod mio. kr. året før. Stigningen kan henføres til såvel erhvervs- som privatsegmentet. Et lavt renteniveau har øget interessen for værdipapirer. Bankens indlån excl. pulje falder derfor med 3 % til mio. kr. mod mio. kr. året før. Bankens formidling af garantier andrager ved udgangen af 1. kvartal mio. kr. mod mio. kr. året før. Stigningen på 21 % kan henføres til garantistillelser i forbindelse med ejendomshandler og erhvervskundernes behov for arbejdsgarantier. Likviditet Den lave efterspørgsel på udlån er ensbetydende med, at bankens likviditetsmæssige status er særdeles tilfredsstillende. Likviditetsoverdækningen i forhold til lovkravet er på godt 200 % svarende til et beløb på næsten 2 mia. kr. efter indfrielse i marts 2014 af lån optaget uden statsgaranti på 100 mio. kr. Disse kapitalmæssige ressourcer er også baggrunden for bankens tilbud om at tilbyde finansiering af gode projekter i markedsområdet. Kapitalforhold Efter henlæggelse af periodens resultat andrager egenkapitalen mio. kr. Egenkapitalen er sammensat af aktiekapital på 46 mio. kr. og overført overskud på mio. kr. I forbindelse med implementeringen pr. 31. marts 2014 af de nye kapitaldækningsregler, CRD IV direktivet, er bankens opgørelse af solvens- og kernekapital påvirket af ændrede regler vedrørende opgørelse af de risikovægtede poster. Blandt andet er vægtningen og opgørelsen af misligholdte engagementer ændret, ligesom der er indført en midlertidig reduktion i vægtningen af visse SMV-engagementer (små og mellemstore virksomheder). Derimod påvirker de nye regler ikke bankens kapitalforhold, da bankens kapital består af egne penge. Ændringerne har i forhold til bankens solvens- og kernekapitalforhold stort set været neutrale. Bankens robuste kapitalforhold medfører, at solvensen er på 18,5 %, og den egentlige kernekapital andrager ligeledes 18,5 %. Bankens solvensbehov, som opgøres efter 8 + metoden, andrager 10,5 % ultimo 1. kvartal 2014, hvilket svarer til sidste år. Banken har således en solvensmæssig overdækning på 8,0 % eller 579 mio. kr. svarende til forskellen mellem det nuværende solvensbehov og det faktiske kapitalgrundlag (solvens). Side 7 af 25

8 Ledelsesberetning Der henvises i øvrigt til bankens solvensrapport for 1. kvartal 2014 på hjemmesiden De tilfredsstillende kapitalforhold betyder samtidigt, at banken allerede nu, med fuld indregning af reservation til kapitalbevaringsbuffer og modcyklisk buffer, lever op til de nye kapitaldækningsregler jfr. CRD IV direktivet, som gradvist indfases frem til Kursen på Nørresundby Bank aktien er i årets 3 første måneder steget fra 206 til 252 svarende til 22 %. I fortegnelsen over større aktionærer er alene opført Spar Nord Bank A/S, Skelagervej 15, Aalborg med en ejerandel på 50,2 %. Risici Styring af bankens risici har historisk været et centralt fokusområde. Dette er en af de væsentligste årsager til, at banken, også gennem finanskrisen, har realiseret positive driftsresultater. Bankens robuste kapitalforhold bekræfter dette. I risikostyringen indgår en løbende vurdering af, om der er kunder eller brancher, som i særlig grad kan påføre banken tabsrisici samt en vurdering af, hvilke aktivtyper banken har sikkerhed i og værdiansættelsen heraf, ligesom erfaringerne fra finanskrisen er et væsentligt element. Endvidere arbejder banken løbende med at udvikle og forbedre de systemer og arbejdsrutiner, som skal medvirke til at minimere de risici, som beskrives i bankens risikorapport pr. 31. december 2013, der er tilgængelig på hjemmesiden Overvågning og styring af bankens risici sker centralt i bankens stabsafdelinger i henhold til rammer fastsat af bestyrelsen. De risici, der knytter sig til formidling af lån og kreditter, er bankens væsentligste risikoområder. Det er derfor også tilfredsstillende, at kreditrisikoen er spredt på en lang række af mindre engagementer. Endvidere er den samlede udlånsgearing med 3,7 på et lavt niveau. Effekten af bankens løbende risikostyring ses blandt andet ved det faldende behov for nedskrivninger til imødegåelse af tab. Den væsentligste usikkerhed ved indregning og måling knytter sig til nedskrivninger på udlån m.v. Der henvises i øvrigt til ledelsesberetningen i årsrapporten for 2013 samt ovennævnte risikorapport for en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som banken påvirkes af. Side 8 af 25

9 Ledelsesberetning Ny udvalgsstruktur i bestyrelsen I forbindelse med CRD IV direktivets implementering i dansk lovgivning pr. 31. marts 2014 har bankens bestyrelse forholdt sig til bestemmelserne om etablering af nye bestyrelsesudvalg. Bestyrelsen har derfor nedsat Risiko- og Nomineringsudvalg, herunder vedtaget kommissorium for udvalgsarbejdet. I forbindelse hermed har bestyrelsen drøftet den fremtidige udvalgsstruktur primært med fokus på, hvorledes udvalgene bør sammensættes. På baggrund af disse drøftelser er det besluttet, at udvalgene vil være funderet i den samlede bestyrelse. Anvendt regnskabspraksis Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis fremgår af note 1, hvortil henvises. Forventninger 2014 Med udgangspunkt i de aktuelle konjunkturforhold fastholder banken de tidligere udmeldte forventninger i årsrapporten for 2013 om et resultat før kursreguleringer og nedskrivninger på udlån m.v. i niveauet mio. kr. I dette beløb indgår udgifter til nødlidende pengeinstitutter på 13,7 mio. kr. Finanskalender Halvårsrapport, 1. halvår Kvartalsrapport, kvartal 2014 Side 9 af 25

10 Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet og godkendt kvartalsrapporten for perioden 1. januar til 31. marts Kvartalsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter m.fl. Det er vor opfattelse, at kvartalsregnskabet giver et retvisende billede af bankens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2014 samt af resultatet af bankens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar marts Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse af udviklingen i bankens aktiviteter og økonomiske forhold, kvartalets resultat og bankens finansielle stilling samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som banken står overfor. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at kvartalsrapporten giver et retvisende billede af bankens aktiver og passiver, finansielle stilling, resultat samt pengestrømme. Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsrapporten. Nørresundby, den 29. april Direktionen Andreas Rasmussen Finn Øst Andersson / Bestyrelsen Pia Foss Henriksen Økonomichef Mads Hvolby Poul Søe Jeppesen Kresten Skjødt John Chr. Aasted Helle Rørbæk Juul Lynge Bo Bojer Side 10 af 25

11 5 års hoved- og nøgletal 1. kvartal Resultatposter i sammendrag (1.000 kr.) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immat. og mat. aktiver Andre driftsudgifter *) Nedskrivninger på udlån m.v. **) Resultat før skat Skat Resultat efter skat *) Heraf Indskydergarantifonden vedr. konkursramte pengeinstitutter/provision Bankpakke I **) Heraf nedskrivninger vedr. Bankpakke I m.v Hovedtal fra balancen (1.000 kr.) Udlån Indlån excl. puljeordninger Indlån i puljeordninger Efterstillede kapitalindskud Aktiekapital Egenkapital Balance Eventualforpligtelser m.v Udvalgte nøgletal Basisindtjening pr. omkostningskrone ***) 1,59 1,39 1,54 1,24 1,41 Indtjening pr. omkostningskrone 1,68 1,37 1,41 1,06 1,35 Egenkapitalforrentning før skat, p.a. 14,3 9,2 10,8 1,6 10,0 Solvensprocent 18,5 17,5 16,6 17,2 16,6 Egentlig kernekapitalprocent 18,5 17,5 16,6 15,9 15,3 Overdækning i pct. af lovkrav om likviditet Børskurs Indre værdi pr. aktie Børskurs / indre værdi pr. aktie 0,78 0,55 0,52 0,63 0,65 Antal medarbejdere - gennemsnit ***) Basisindtjening består af rente- og gebyrindtægter samt andre driftsindtægter, excl. kursreguleringer. Omkostninger er excl. nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier. Side 11 af 25

12 5 års nøgletal 1. kvartal Indtjening Basisindtjening pr. omkostningskrone 1,59 1,39 1,54 1,24 1,41 Indtjening pr. omkostningskrone 1,68 1,37 1,41 1,06 1,35 Afkastningsgrad 1,78 1,01 1,18 0,18 0,94 Egenkapitalforrentning før skat, p.a. 14,3 9,2 10,8 1,6 10,0 Egenkapitalforrentning efter skat, p.a. 11,3 6,8 8,0 1,2 7,6 Afkast Periodens resultat før skat pr. aktie 11,2 6,8 7,7 1,2 6,6 Periodens resultat efter skat pr. aktie 8,9 5,1 5,7 0,9 5,0 Indre værdi pr. aktie 322,2 304,4 291,2 279,0 271,9 Børskurs ultimo Børskurs / periodens resultat pr. aktie (P/E) 28,4 32,7 26,4 196,2 35,4 Børskurs / indre værdi pr. aktie 0,78 0,55 0,52 0,63 0,65 Solvens Solvensprocent 18,5 17,5 16,6 17,2 16,6 Egentlig kernekapitalprocent 18,5 17,5 16,6 15,9 15,3 Markedsrisiko Renterisiko (pct.) 0,2 1,9 2,2 1,8 2,7 Valutaposition (pct.) 4,3 5,9 4,5 5,2 3,8 Valutarisiko (pct.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Likviditet Udlån plus nedskrivninger herpå i pct. af indlån incl. puljeordninger 81,7 76,3 83,8 94,8 89,8 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 213,1 252,2 184,6 154,1 275,0 Kreditrisiko Periodens nedskrivningspct. 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Akkumuleret nedskrivningspct. 4,9 4,8 3,9 3,8 3,7 Andel af tilgodeh. med nedsat rente (pct.) 1,8 1,9 1,7 2,5 2,6 Summen af store engagementer (pct.) 54,8 31,7 32,6 41,9 31,7 Periodens udlånsvækst (pct.) -1,9-1,1-4,4-1,5-3,4 Udlån i forhold til egenkapital 3,7 3,8 4,2 4,8 4,7 Nøgletallene er beregnet i henhold til Finanstilsynets anvisninger, idet det bemærkes, at periodens resultat ikke er omregnet til helårstal i nøgletallene. Summen af store engagementer (pct.) og solvens- og kernekapitalprocenten er opgjort i henhold til gældende Bekendtgørelser. Basisindtjening består af rente- og gebyrindtægter samt andre driftsindtægter, excl. kursreguleringer. Omkostninger er excl. nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier. Side 12 af 25

13 Resultatopgørelse 1. Kvt Kvt Året 2013 Note (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 2 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat før skat Skat Resultat efter skat Totalindkomstopgørelse: Resultat efter skat Værdiregulering domicilejendomme Skat vedrørende værdiregulering domicilejendomme, incl. effekt af ændret skatteprocent Hensættelse til pensionsforpligtelser Anden totalindkomst efter skat Samlet totalindkomst Side 13 af 25

14 Balance Note (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodeh. hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Aktiver tilknyttet puljeordninger Immaterielle aktiver Grunde og bygninger i alt heraf: Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Side 14 af 25

15 Balance Note (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) PASSIVER Gæld Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Egenkapital Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Overført overskud Foreslået udbytte Egenkapital i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser m.v Side 15 af 25

16 Egenkapitalbevægelser (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Aktiekapital: Aktiekapital primo Kapitaltilførsler eller -nedsættelser Aktiekapital ultimo Opskrivningshenlæggelser: Opskrivningshenlæggelser primo Anden totalindkomst: Værdiregulering domicilejendomme Skat vedrørende værdiregulering domicilejendomme, incl. effekt af ændret skatteprocent Opskrivningshenlæggelser ultimo Overført overskud: Overført overskud primo Periodens resultat Modtaget udbytte egne aktier Køb / salg af egne aktier Anden totalindkomst: Værdiregulering domicilejd., realiseret opskrivningshenlæggelse Hensættelse til pensionsforpligtelser Overført overskud ultimo Foreslået udbytte: Foreslået udbytte primo Udbetalt udbytte Periodens resultat Foreslået udbytte ultimo Egenkapital ultimo Totalindkomstopgørelse: Periodens resultat efter skat Værdiregulering af domicilejendomme Skat vedrørende værdiregulering domicilejendomme, incl. effekt af ændret skatteprocent Hensættelse til pensionsforpligtelser Anden totalindkomst efter skat Samlet totalindkomst Side 16 af 25

17 Solvensopgørelse og kapitalkrav (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Egenkapital Heraf periodens resultat Egentlig kernekapital før primære fradrag Fradrag af foreslået udbytte Fradrag af udskudt skatteaktiv Fradrag af immaterielle aktiver Fradrag af egne aktier til sikkerhed for udlån Ikke væsentlige investeringer i enheder i den finansielle sektor Egentlig egenkapital efter fradrag Kernekapital efter fradrag Kapitalgrundlag efter fradrag Kapitalgrundlagskrav i.h.t. Artikel 92 i EU's forordning nr. 575/ Risikovægtede poster med kredit-, modparts- og leveringsrisiko Risikovægtede poster med markedsrisiko Risikovægtede poster med operationel risiko Gruppevise nedskrivninger under standardmetoden Risikovægtede poster i alt Egentlig kernekapitalprocent 18,5 17,5 19,0 Kernekapitalprocent 18,5 17,5 19,0 Solvensprocent 18,5 17,5 19,0 Solvens og kapitalkrav er opgjort efter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2013/36/EU af 26. juni Der er foretaget tilpasning af sammenligningstal, med undtagelse af de risikovægtede poster, som er opgjort efter de tidligere gældende regler i Bekendtgørelse om kapitaldækning. Det har ikke været muligt at tilvejebringe datagrundlag for tilpasning af de risikovægtede poster i sammenligningstallene. Banken anvender standardmetoden for kredit- og markedsrisici samt basisindikatormetoden for operationelle risici. Side 17 af 25

18 Pengestrømsopgørelse 1. Kvt Kvt Året 2013 (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Driftsaktivitet: Periodens totalindkomst Regulering for beløb i periodens totalindkomst uden likviditetseffekt: Afskrivninger og værdireguleringer på immat. og materielle aktiver Nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier Urealiserede kursreguleringer på værdipapirer Andre resultatposter uden likviditetsvirkning Udgiftsført skat Betalt skat Totalindkomst korrigeret for ikke likvide poster Ændring i driftskapitalen: Udlån Indlån Nettotilgodehavender kreditinstitutter m.v., ej anfordring Anden driftskapital Pengestrømme fra driftsaktiviteten Investeringsaktivitet: Investering i anlægsaktiver: Immaterielle og materielle anlægsaktiver, netto Pengestrømme fra investeringsaktiviteten Finansieringsaktivitet: Udbetalt udbytte Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten Periodens samlede likviditetsvirkning Likvider primo Likvider ultimo Likvider ultimo specificeres således: Kassebeholdn. og anfordringstilgodeh. hos Danmarks Nationalbank Anfordringstilgodehavender hos kreditinstitutter Letsælgelige og ubelånte værdipapirer I alt Hertil kommer kredittilsagn og lånerammer Likviditet iht. Lov om Finansiel Virksomhed Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes af den officielle kvartalsrapport. Side 18 af 25

19 Noter Note 1 Anvendt regnskabspraksis Kvartalsrapporten aflægges i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter m.fl. (Regnskabsbekendtgørelsen). Solvens og kapitalkrav er opgjort efter de nye regler i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2013/36/EU af 26. juni Der er foretaget tilpasning af sammenligningstal, med undtagelse af de risikovægtede poster, som er opgjort efter de tidligere gældende regler i Bekendtgørelse om kapitaldækning. Det har ikke været muligt at tilvejebringe datagrundlag for tilpasning af de risikovægtede poster i sammenligningstallene. Medio 2013 blev der vedtaget en trinvis nedsættelse af selskabsskatteprocenten fra 25% til 22% over 3 år. Skat af periodens resultat, reguleret for permanente afvigelser, er beregnet med 24,5%. Bankens regnskabspraksis er i øvrigt uændret i forhold til sidste år. Der er dog foretaget mindre justeringer i enkelte noter og opgørelser, herunder tilpasning af sammenligningstal. Vi henviser til årsrapporten for 2013 for en nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis. 1. Kvt Kvt Året 2013 (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 2 Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Afledte finansielle instrumenter i alt heraf: Valutakontrakter Rentekontrakter Øvrige renteindtægter I alt renteindtægter Renteudgifter Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter I alt renteudgifter Side 19 af 25

20 Noter 1. Kvt Kvt Året 2013 Note (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 4 Gebyrer og provisionsindtægter Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner I alt gebyrer og provisionsindtægter Omsætning m.v. Nørresundby Bank driver traditionel bankvirksomhed i Region Nordjylland med hovedsæde i Nørresundby. Renteindtægter Gebyrer og provisionsindtægter Andre driftsindtægter I alt omsætning Kursreguleringer Andre udlån og tilgodehavender (hedge) Obligationer Aktier m.v Investeringsejendomme til dagsværdi (regulering ved salg) Valuta Afledte finansielle instrumenter i alt heraf: Valutakontrakter Rentekontrakter Aktiekontrakter Aktiver tilknyttet puljeordninger Indlån i puljeordninger I alt kursreguleringer Kursreguleringer af valuta og af valutakontrakter skal ses samlet, idet banken løbende afdækker valutapositioner med henblik på at minimere valutarisici. 7 Udgifter til personale og administration Lønninger og vederlag til bestyrelse, direktion og repræsentantskab Direktion (2 medlemmer) Bestyrelse (6 medlemmer) Repræsentantskab (25 medlemmer) I alt Personaleudgifter Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring Afgifter på grundlag af lønsum I alt Øvrige administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter I alt udgifter til personale og administration Side 20 af 25

21 Noter 1. Kvt Kvt Året 2013 Note (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 8 Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver: Afskrivninger på immaterielle aktiver Afskrivninger på domicilejendomme Nedskrivninger og tilbageførte nedskrivninger på domicilejendomme Afskrivninger på øvrige materielle aktiver I alt af- og nedskrivninger Nedskrivninger på udlån og hensættelser til tab på garantier Individuelle nedskrivninger på udlån Akkumulerede nedskrivninger primo perioden Nedskrivninger i periodens løb Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidl. perioder Indtægtsførte renter på nedskrevne udlån Endelig tabt tidligere individuelt nedskrevet Akkumulerede nedskrivninger ultimo perioden Gruppevise nedskrivninger på udlån Akkumulerede nedskrivninger primo perioden Nedskrivninger i periodens løb Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidl. perioder Akkumulerede nedskrivninger ultimo perioden Individuelle og gruppevise nedskrivninger på udlån i alt Akkumulerede nedskrivninger primo perioden Nedskrivninger i periodens løb Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidl. perioder Indtægtsførte renter på nedskrevne udlån Endelig tabt tidligere individuelt nedskrevet Akkumulerede nedskrivninger ultimo perioden Hensættelser til tab på garantier Akkumulerede hensættelser primo perioden Hensættelser i periodens løb Tilbageførsel af hensættelser foretaget i tidl. perioder Endelig tabt tidligere individuelt hensat Akkumulerede hensættelser ultimo perioden Nedskrivninger på udlån og hensættelser til tab på garantier i alt Akkumulerede nedskrivninger og hensættelser primo perioden Nedskrivninger og hensættelser i periodens løb Tilbageførsel nedskr./hensæt. foretaget i tidl. perioder Indtægtsførte renter på nedskrevne udlån Endelig tabt tidligere individuelt nedskrevet / hensat Akkumulerede nedskrivninger og hensættelser ultimo perioden Der er ikke foretaget nedskrivninger på tilgodehavender hos kreditinstitutter eller øvrige tilgodhavender. Side 21 af 25

22 Noter 1. Kvt Kvt Året 2013 Note (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 9 Nedskrivninger på udlån og hensættelser til tab på garantier - fortsat Driftspåvirkning vedr. nedskrivninger Ændring af nedskrivninger m.v., netto Endelig tabt ej tidligere nedskrevet Indgået på tidligere afskrevne fordringer Indtægtsførte renter på nedskrevne udlån Periodens nedskrivninger m.v. i resultatopgørelsen Rentenulstillede lån Rentenulstillet Nedskrivninger herpå Skat: Periodens skat kan opdeles således: Skat af periodens resultat Skat af anden totalindkomst (egenkapitalbevægelser) I alt skat Den udgiftsførte skat specificeres således: Aktuel skat Udskudt skat Regulering af tidligere års beregnede skat Skat af periodens resultat Aktuel skatteprocent 24,5% 25,0% 25,0% Ikke skattepligtige indtægter og ikke fradragsberettigede udgifter m.v. -3,8% -0,5% 0,9% Regulering af tidligere års skat 0,0% 0,0% 0,2% Effektiv skatteprocent 20,7% 24,5% 26,1% Den effektive skatteprocent er skat af periodens resultat i forhold til resultat før skat. Side 22 af 25

23 Noter Året 2013 Note (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 11 Udlån og garantier Udlån og garantier før nedskrivninger fordelt på sektorer og brancher Offentlige myndigheder Erhverv: Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Industri og råstofudvinding Energiforsyning Bygge og anlæg Handel Transport, hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring Fast ejendom *) Øvrige erhverv I alt erhverv Private I alt *) Vedr. fast ejendom bemærkes, at den almennyttige boligsektor udgør tkr i 2014 ( / tkr. i 2013) og at udlån og garantier til fast ejendom i øvrigt udgør tkr. i 2014 ( / tkr. i 2013) Året 2013 procent procent procent Udlån og garantier før nedskrivninger fordelt på sektorer og brancher Offentlige myndigheder Erhverv Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Industri og råstofudvinding Energiforsyning Bygge og anlæg Handel Transport, hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring Fast ejendom *) Øvrige erhverv I alt erhverv Private I alt *) Vedr. fast ejendom bemærkes, at den almennyttige boligsektor udgør 7% i 2014 (8%/8% i 2013) og at udlån og garantier til fast ejendom i øvrigt udgør 15% i 2014 (14%/14% i 2013). Side 23 af 25

24 Noter Året 2013 Note (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 11 Udlån og garantier - fortsat Maksimal krediteksponering (primært udlån, garantier og kredittilsagn) fordelt på sektorer og brancher Offentlige myndigheder Erhverv: Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Industri og råstofudvinding Energiforsyning Bygge og anlæg Handel Transport, hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring Fast ejendom Øvrige erhverv I alt erhverv Private I alt Heraf indregnet i balancen før nedskrivninger Året 2013 procent procent procent Maksimal krediteksponering (primært udlån, garantier og kredittilsagn) fordelt på sektorer og brancher Offentlige myndigheder Erhverv Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Industri og råstofudvinding Energiforsyning Bygge og anlæg Handel Transport, hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring Fast ejendom Øvrige erhverv I alt erhverv Private I alt Side 24 af 25

25 Noter Året 2013 Note (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 12 Indlån og anden gæld Andel af indlån incl. puljeordninger dækket af Indskydergarantifonden 84% 84% 86% Herudover kan det oplyses, at bankens 10 største indlånskunder udgør mindre en 10% af det samlede indlån. 13 Eventualforpligtelser m.v. Finansgarantier Tabsgarantier for realkreditlån Øvrige garantier m.v I alt eventualforpligtelser m.v Til sikkerhed for clearing m.v. over for Danmarks Nationalbank er pantsat obligationer med en kursværdi på Nørresundby Bank er part i enkelte retssager, der vurderes løbende, og der er foretaget de fornødne hensættelser ud fra en vurdering af risikoen for tab. Disse retssager forventes ikke at få væsentlig indflydelse på bankens økonomiske stilling. Side 25 af 25

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009.

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009. Dato: 27. april 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 8 Selskabsmeddelelse Tilfredsstillende 1. kvartal 2010 Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret

Læs mere

Bedste perioderesultat nogensinde

Bedste perioderesultat nogensinde NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for 1. - 3. kvartal

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Flot udvikling i banken

Flot udvikling i banken NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 27. august 2013 Selskabsmeddelelse nr. 8 Flot udvikling i banken Bestyrelsen i har i dag godkendt halvårsrapporten pr. 30. juni 2013, som

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapporten er vedhæftet og endvidere tilgængelig på bankens hjemmeside under Om banken - Selskabsmeddelelser.

Kvartalsrapporten er vedhæftet og endvidere tilgængelig på bankens hjemmeside  under Om banken - Selskabsmeddelelser. Dato: 2. maj 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 5 Selskabsmeddelelse Overskud i 1. kvartal Nørresundby Bank har opnået et primært resultat før kursreguleringer

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Resultat før skat over 175 mio. kr.

Resultat før skat over 175 mio. kr. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 10. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8 Resultat før skat over 175 mio. kr. Det er med tilfredshed, at bestyrelsen kan offentliggøre et

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Andreas Rasmussen Bankdirektør

Andreas Rasmussen Bankdirektør NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 Selskabsmeddelelse Markant resultatfremgang Med et halvårsresultat før skat på 49,1 mio. kr. har

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Banken har i årets 3 første kvartaler realiseret stigende overskud. Samlet set andrager resultatet før skat 37,5 mio. kr. for kvartal 2011.

Banken har i årets 3 første kvartaler realiseret stigende overskud. Samlet set andrager resultatet før skat 37,5 mio. kr. for kvartal 2011. Dato: 25. oktober 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 Den positive udvikling i årets overskud fortsætter Banken har i årets 3 første kvartaler realiseret

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Nørresundby Bank har realiseret et halvårsresultat før skat på 17,5 mio. kr.

Nørresundby Bank har realiseret et halvårsresultat før skat på 17,5 mio. kr. Dato: 23. august 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 7 Overskud og faldende nedskrivninger Nørresundby Bank har realiseret et halvårsresultat før skat

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K.

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. Indholdsfortegnelse Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning........ 3-5 Resultatopgørelse...... 6 Balance........ 7 Egenkapitalopgørelse....

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 5. februar 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Globe Newswire Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2009 Halvårsrapport for 1. halvår 2009 Nakskov, den 7. august 2009 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 9,7 mio. kr. Forrentning

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 NORÐOYA SPARIKASSI 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i Fuglafjørður: í

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2011 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 www.dronspar.dk Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2011 for Dronninglund Sparekasse.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 6. november 2017 Selskabsmeddelelse nr. 5/2017 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2010

Årsregnskabsmeddelelse for året 2010 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 23. februar 2011 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 3/ 2011 Årsregnskabsmeddelelse for året 2010 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2014 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 14,5 mio. kr. Basisdrift på 10,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr.

Læs mere

Halvårsrapporten er vedhæftet og endvidere tilgængelig på bankens hjemmeside under Om banken - Selskabsmeddelelser.

Halvårsrapporten er vedhæftet og endvidere tilgængelig på bankens hjemmeside  under Om banken - Selskabsmeddelelser. Dato: 10. august 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 11 Selskabsmeddelelse Tilfredsstillende overskud før skat på 48 mio. kr. Efter betaling af 26 mio.

Læs mere

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/08 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

1. kvartalsrapport 2015

1. kvartalsrapport 2015 1. kvartalsrapport 2015 Skjern Enge Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2015-30. april 2015 Tilfredsstillende udvikling og styrkelse af kapitaloverdækningen Tilfredsstillende resultat før skat på 20,8 mio. kr.

Læs mere

Solidt regnskab i en krisetid

Solidt regnskab i en krisetid NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 12. februar 2013 Side: Side 1 af 1 Vor ref.: Selskabsmeddelelse nr. 2 Solidt regnskab i en krisetid har i 2012 realiseret et resultat før

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for 1. halvår

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 15. maj 2013 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2016

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2016 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2016 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2016 NORÐOYA SPARIKASSI 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6

Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6 Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6 www.sparnebel.dk CVR: 66 67 10 11 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse for

Læs mere

Tønder Bank resultat før kursregulering, nedskrivninger, kapitalandele samt skat udgør 57,9 mio.kr.

Tønder Bank resultat før kursregulering, nedskrivninger, kapitalandele samt skat udgør 57,9 mio.kr. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Tønder, den 21. februar 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2012 Tønder Bank resultat før kursregulering, nedskrivninger, kapitalandele samt skat udgør

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Halvårsrapport 1. halvår 2013 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Halvårsrapport 1. halvår 2013 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 22. august 2013 Halvårsrapport

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere