FORUNDERSØGELSE RIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORUNDERSØGELSE RIN"

Transkript

1 FORUNDERSØGELSE RIN Fjernelse af 8 spærringer i Skjærbæk Oktober

2 Indhold Bilag... 2 Formål med indsatsen/projektet... 3 Eksisterende forhold... 3 Nuværende regulativmæssige forhold... 4 Projektbeskrivelse... 7 Nye regulativmæssige dimensioner Afvandingsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Projektets konsekvenser i relation til habitatdirektivets bilag IV arter Relationer til beskyttede arealer i naturbeskyttelsesloven Lodsejere Beskrivelse af eventuelle afværgeforanstaltninger Økonomi Bilag 1: Oversigtskort 2: Oversigtskort med beskyttelse 3: Længdeprofiler og hver indsats 4: Billeder fra projektområdet 2

3 Formål med indsatsen/projektet Projektet har til formål fjerne 8 spærringer i Skjærbæk. Spærringerne er benævnt RIN-00621, RIN-00622, RIN-00623, RIN-00624, RIN-00625, RIN-00626, RIN-00627, RIN i vandplan 1.08 Ringkøbing Fjord. Spærringerne ligger i Skjærbæk, der er et offentligt vandløb i Varde Kommune. Denne projektbeskrivelse er en fælles projektbeskrivelse for samtlige 8 spærringer. I afsnittene er hver enkelt spærring beskrevet. Eksisterende forhold Der er som bilag 1, vedlagt et oversigtskort over hele projektstrækningen. RIN Spærringen RIN består af et brøndstyrt midt på en overkørsel med en længde på ca. 12 m. Brønden er en muret brønd med en nedre diameter på ca. 2 m. Fjernes spærringen, gives der adgang til ca m opstrømsliggende strækning. Rørdimensionen er 0,7 m beton. Indløbet i brønden ligger 0,32 m over udløbet. Der er et tilløb i højre side af brønden Ø 0,4 m) fra et privat drænsystem, dette er placeret 0,34 m over udløbet fra brønden. Fra rørindløbet før overkørslen til rørudløbet efter overkørslen er der et fald på 25,0. Ved opmåling den 23. oktober 2013 konstateredes det, at vandløbsbunden før overkørslen i st. 370 og efter overkørslen fra ca. st. 408 følger vandløbsregulativet med et fald på 2,2. Fra st. 383 til ca. st. 408 er der borteroderet en del bundmateriale, som følge af den høje vandhastighed gennem røret. RIN Spærringen RIN består af et brøndstyrt ved siden af en overkørsel. Rørlægningen har en længde på ca. 13 m. Brønden er en muret brønd med en nedre diameter på ca. 2 m. Fjernes spærringen, gives der adgang til ca m opstrømsliggende strækning. Rørdimensionen er 0,8 m beton. Indløbet i brønden ligger 0,31 m over udløbet. Der er et tilløb i hver side af brønden Ø 0,3 m) fra afvandingskanaler, disse er placeret mere end 1 m over udløbet fra brønden. Fra rørindløbet før overkørslen til rørudløbet efter overkørslen er der et fald på 23,0. Ved opmåling den 23. oktober 2013 konstateredes det, at vandløbsbunden opstrøms rørlægningen har et fald på 3 fra st. 489 til ca. st.526. Røret under vejen har et fald på 11,5. Der er borteroderet en del bundmateriale mellem rørudløbet nedstrøms i st. 539 og skalapæl 1 i st RIN Spærringen RIN består af et brøndstyrt i kanten af en overkørsel. Rørlægningen har en længde på ca. 11 m. Brønden er en muret brønd med en nedre diameter på ca. 2 m. Fjernes spærringen, gives der adgang til ca m opstrømsliggende strækning. Rørdimensionen er 0,8 m beton. Indløbet i brønden ligger 0,4 m over udløbet. Fra rørindløbet før overkørslen til rørudløbet efter overkørslen er der et fald på 31,8. Ved opmåling den 23. oktober 2013 konstateredes det, at vandløbsbunden opstrøms rørlægningen har et fald på 0,6 fra st. 642 til ca. st.692. Ca. 2 m nedstrøms udløbet fra røret under overkørslen er der et åbent tilløb fra højre. Tilløbet har en bundkote, der ligger 0,12 m over bundkoten i vandløbet. Røret under overkørslen nedstrøms brønden har et fald på

4 RIN Spærringen RIN består af et brøndstyrt i kanten af en overkørsel. Rørlægningen har en længde på ca. 11 m. Brønden er en muret brønd med en nedre diameter på ca. 2 m. Fjernes spærringen, gives der adgang til ca m opstrømsliggende strækning. Rørdimensionen er 0,8 m beton. Indløbet i brønden ligger 0,35 m over udløbet. Fra rørindløbet før overkørslen til rørudløbet efter overkørslen er der et fald på 31. Ved opmåling den 23. oktober 2013 konstateredes det, at vandløbsbunden fra st. 895 opstrøms rørlægningen til st. 938 nedstrøms rørlægningen har et fald på 10. Der er et tilløb fra venstre i st Bundkoten i tilløbet ligger 0,74 m over bundkoten for vandløbet samme sted. RIN Spærringen RIN er et brøndstyrt i en overkørsel, rørlægningen har en længde på ca. 11 m. Spærringerne RIN og RIN består af to brøndstyrt i en overkørsel, rørlægningen har en længde på 22 m. Brøndene er murede brønde med en nedre diameter på ca. 2 m. Fjernes spærringerne, gives der adgang til ca m opstrømsliggende strækning. Rørdimensionen er alle steder 1,0 m beton. Afstanden fra rørindløbet i RIN til rørudløbet efter RIN er 87 m., og der er et fald på 11. Begge overkørsler er i meget dårlig stand, mangler jorddække og bærer præg af ikke at have været benyttet i mange år. RIN Spærringen RIN består af et brøndstyrt i kanten af en overkørsel. Rørlægningen har en længde på ca. 11 m. Brønden er en muret brønd med en nedre diameter på ca. 2 m. Fjernes spærringen, gives der adgang til ca m opstrømsliggende strækning. Rørdimensionen er 0,8 m beton. Indløbet i brønden ligger 0,42 m over udløbet. Fra rørindløbet før overkørslen til rørudløbet efter overkørslen er der et fald på 36,4. Ved opmåling den 23. oktober 2013 konstateredes det, at der i vandløbsbunden fra rørudløbet i st til st er eroderet et hul på ca. 20 cm dybde. Nuværende regulativmæssige forhold Skjærbæks vedligeholdelse styres af de regulativmæssige dimensioner for Skjærbæk, som vises nedenfor. 4

5 5

6 6

7 Projektbeskrivelse Nedenfor er beskrevet de anlægsaktiviteter der skal laves ved hver enkelt spærring. Der er angivet en forslag til placering af det opgravede materiale, og hvilke tilkørselsmuligheder der er for entreprenøren. De nærmere tilkørselsforhold, samt placering af overskydende materiale skal aftales nærmere med de enkelte lodsejere. I bilag 3 er der vedlagt længdeprofiler for hvert af indsatserne. RIN Overkørsel, betonrør og teglstensbrønd fjernes. Tilløbet fra det private drænsystem, som i dag løber ind i brønden, bevares på samme sted, hvilket vil være lige over bunden af den nye vandløbsstrækning. Hvor overkørslen fjernes etableres vandløbet med en bundbredde på 0,5 m og et anlæg på 1:1,5 og tilpasses i begge ender til de eksisterende brinker. I området, hvor rørene fjernes, og hvor der er eroderet et hul i vandløbsbunden fra ca. st. 375 til ca. st. 410, er der behov for ca. 12 m³ grus blanding bestående af ca. 85 % sten på mm nøddesten) og ca. 15 % sten på mm singels + håndsten), til at udjævne bunden. Der skal fjernes ca. 20 m³ jord. Det afgravede jord forventes at kunne udlægges i et højst 10 cm tykt lag på matr. 4 S, Vallund By, Ølgod. Beton og tegl fra brønde, bygværker og rørføring, i alt ca. 3,4 m³, skal bortskaffes. Tilkørselsmulighed vurderes bedste fra vandløbets østside. RIN Overkørslen bliver brugt jævnligt og er i god stand. Derfor bibeholdes overkørslen. Brønden med rørstyrtet, er placeret ved siden af vejen, og kan fjernes. Når brønden fjernes skal røret under vejen forlænges 7

8 opstrøms med ca. 2,25 m uden fald, skrænten etableres et anlæg på 1:1,5 mod vejen. Hvis det eksisterende rør er i god stand kan det genbruges, ellers monteres et nyt Ø 0,8 m betonrør. Samling mellem eksisterende og nyt skal sikres mod utæthed, enten ved muffe eller ved omkringstøbning med beton. Tilløbet fra drænrørene, som i dag løber ind i brønden, flyttes, så de får udløb i brinken opstrøms det nye rørstykke. Ved indløbet til rørforlængelsen under vejen skal vandløbsbunden sænkes fra kote 26,51 m til kote 26,45 m 10 cm over rørbunden). Da strækningen i forvejen har et fald på 3, vil der kunne opnås et fald på 10, hvis justeringen af vandløbsbunden påbegyndes 9 m opstrøms. Med et fald på 10 skal der graves 10 cm mere af og udlægges 10 cm sten i størrelsen mm i bunden af vandløbet og 30 cm op ad brinkerne. Nedstrøms skal vandløbsbunden hæves ved udløbet af røret til kote 26,45 for at opnå en vandret bund gennem røret. Nedstrøms er der i forvejen et fald på 1,6, det betyder, at vandløbsbunden skal justeres over 29 m for at opnå et fald på 10. Her kan anvendes sediment, som graves af vandløbsbunden opstrøms, som herefter dækkes af 10 cm sten i størrelsen mm i bunden af vandløbet og 30 cm op ad brinkerne. På strækningen, hvor røret fjernes, anlægges brinkerne med et anlæg på 1:1,5 og tilpasses terrænet ved vejsiden. Eventuelt overskudsjord og -sediment skal udlægges i et højst 10 cm lag på matr. 4 S, Vallund By, Ølgod. Der skal anvendes ca. 5 m³ sten til erosions-sikring. Beton og tegl fra brønde, bygværker og rørføring, i alt ca. 1,3 m³, skal bortskaffes. Tilkørselsmulighed via markvejen Ådumsvej. RIN Overkørslen bærer præg af, at blive brugt periodevis, og den er i god stand. Derfor bibeholdes overkørslen. Brønden med rørstyrtet, er placeret i siden af vejen, og kan fjernes. Når brønden fjernes, skal røret under vejen forlænges opstrøms med ca. 2,25 m uden fald, skrænten etableres et anlæg på 1:1,5 mod vejen. Hvis det eksisterende rør er i god stand, kan det genbruges, ellers monteres et nyt Ø 0,8 m betonrør. Samling mellem eksisterende og nyt skal sikres mod utæthed, enten ved muffe eller ved omkringstøbning med beton. Ved rørindløbet, under vejen, skal vandløbsbunden sænkes fra kote 25,96 til kote 25,76, svarende til bundkoten ved rørudløbet plus 15 cm, hvilket svarer til vandløbsbunden nedstrøms. Da der er et fald i forvejen på 0,6, vil der blive et fald på 10, hvis justeringen af vandløbsbunden påbegyndes 22 m opstrøms fra det nye rørstykke. Med et fald på 10 skal der graves 10 cm mere af og udlægges 10 cm sten i størrelsen mm i bunden af vandløbet og 30 cm op ad brinkerne. I st. 687 er der et tilløb i højre side af et 110 mm flexrør 15 cm over vandløbets bundkote. Efter omlægning af vandløbsbunden vil drænet have udløb ca. 45 cm over vandløbsbunden. Nedstrøms overkørslen forbliver vandløbet uændret. På strækningen, hvor vandløbsbunden sænkes, anlægges brinkerne med et anlæg på 1:1,5 og tilpasses terrænet ved overkørslen. Der skal fjernes ca. 4 m³ sediment fra vandløbsbunden, og der skal udlægges ca. 3 m³ sten til erosionssikring. Det afgravede sediment forventes at kunne udlægges i et højst 10 cm tykt lag på matr. 4 S, Vallund By, Ølgod. 8

9 Beton og tegl fra brønde, bygværker og rørføring, i alt ca. 1,4 m³, skal bortskaffes. Tilkørselsmulighed vurderes bedste fra vandløbets vestside. RIN Overkørslen bærer ikke præg af at blive brugt. Derfor fjernes overkørslen og brønden med rørstyrtet. Der anlægges et vandløb fra st. 895 til st. 938 med et fald på 10. Vandløbet etableres fra st. 895 til st. 938 med en bundbredde på 0,5 m og et anlæg på 1:1,5. Der skal fjernes ca. 20 m³ jord og 2 m³ bundsediment. Det afgravede jord og sediment forventes at kunne udlægges i et højst 10 cm tykt lag på matr. 4 G, Vallund By, Ølgod. Der skal udlægges ca. 5 m³ sten i størrelsen mm i et lag på 10 cm i bunden af vandløbet og 30 cm op ad brinkerne til sikring mod erosion. Beton og tegl fra brønde, bygværker og rørføring, i alt ca. 3,5 m³, skal bortskaffes. Tilkørselsmulighed vurderes bedste fra vandløbets vestside. RIN Overkørslerne og brøndene med rørstyrtene fjernes. Der anlægges et stryg fra st til st med et gennemsnitligt fald på 8,6. Vandløbet etableres over hele strækningen med en bundbredde på 0,6 m og et anlæg på 1:1,5. Vandløbsstrækningen etableres fra st til st.1075 med et fald på 5. Fra st til st.1180 anlægges vandløbet med et fald på 10 og fra st til st etableres et fald på 4 for at tilpasse forløbet til den eksisterende vandløbsbund nedstrøms. Faldet er fordelt, så vandløbs-bunden lægges højst muligt af hensyn til risikoen for okkerudvaskning. Brinkerne etableres med et anlæg på 1:1,5 og tilpasses de eksisterende brinker. Gydebanken anlægges med gydegrus bestående af ca. 85 % sten på mm nøddesten) og ca. 15 % sten på mm singels + håndsten), i et 30 cm lag på bunden og et 10 cm lag 20 cm op ad brinkerne. For at forhindre erosion skal der på den øvrige strækning udlægges et lag sten i størrelsen cm i en tykkelse på 10 cm på bunden og 20 cm op ad brinkerne. Der skal udlægges ca. 5 m³ gydegrus og ca. 19 m³ sten på mm. Der skal fjernes mellem 10 og 20 m³ jord og bundsediment i forbindelse med anlæg af vandløbsstrækningen. Det afgravede jord og sediment udlægges i et højst 10 cm tykt lag på matr. 4 A, Vallund By, Ølgod. Beton og tegl fra brønde, bygværker og rørføring, i alt ca. 11,2 m³, skal bortskaffes. Tilkørselsmulighed vurderes bedste fra vandløbets vestside. RIN Overkørslen er i meget dårlig stand og bærer ikke præg af at blive brugt. Derfor fjernes overkørslen og brønden med rørstyrtet. Der anlægges et stryg fra st til st med et fald på 5,0. Stryget etableres fra st til st med en bundbredde på 0,6 m og et anlæg på 1:1,5. Hvor vandløbet er eroderet, udnyttes hullet til anlæg af en gydebanke på ca. 20 m længde. 9

10 Fra den rørlagte strækning, og i forbindelse med tilpasning af strygbund og -brinker til gydebanke og erosionssikring, skal fjernes m³ jord sammen med rørene. Det afgravede jord og sediment udlægges i et højst 10 cm tykt lag på matr. 4 A, Vallund By, Ølgod. Der skal udlægges ca. 7 m³ sten i størrelsen mm i et lag på 10 cm i bunden af vandløbet og 30 cm op ad brinkerne til sikring mod erosion. Til gydebanken anvendes ca. 5 m³ grusblanding bestående af ca. 85 % sten på mm nøddesten) og ca. 15 % sten på mm singels + håndsten). Gydebanken skal have en tykkelse på ca. 30 cm. Beton og tegl fra brønde, bygværker og rørføring, i alt ca. 3,6 m³, skal bortskaffes. Tilkørselsmulighed vurderes bedste fra vandløbets vestside. Nye regulativmæssige dimensioner De nye regulativmæssige dimensioner for projektstrækningen er: Station Kote [m DVR90] Bundbredde [m] Fald [ ] Anlæg Bemærkninger RIN ,03 X X X Eksisterende regulativmæssige bundkote 0,5 1,25 1:1, ,98 X X X Eksisterende regulativmæssige bundkote RIN ,56 X X X Eksisterende regulativmæssige bundkote 0,5 10 1:1, ,45 X X X Indløb nyt rør Ø ,45 Eksisterede rørbro ,45 X X X Udløb rør 0,5 10 1:1, ,23 X X X Eksisterende regulativmæssige bundkote RIN ,97 X X X Eksisterende regulativmæssige bundkote 0,5 10 1:1, ,76 X X X Indløb nyt rør ,76 Ø80 0 Eksisterende rørbro ,76 X X X Udløb rørbro ,76 X X X Eksisterende regulativmæssige bundkote RIN ,29 X X X Eksisterende regulativmæssige bundkote 0,5 10 1:1, ,86 X X X Eksisterende regulativmæssige bundkote RIN ,80 X X X Eksisterende regulativmæssige bundkote 5 Gydebanke ,70 X Slut gydebanke 10

11 0,6 10 1:1, ,65 X 3, ,60 X X X Eksisterende regulativmæssige bundkote RIN ,52 X X X Eksisterende regulativmæssige bundkote , ,35 0,6 5 1:1,5 Gydebanke ,24 X X X Eksisterende regulativmæssige bundkote Afvandingsmæssige konsekvenser Fjernelse af brøndstyrtet vil ikke betyde væsentlige ændringer i vanddybden i området, derfor forventes generelt uændrede afvandingsmæssige forhold. Endvidere vil dræn og grøfter blive bibeholdt i de nuværende koter. På længdeprofilerne i bilag 3, er der angivet de beregnede vandspejl. Miljømæssige konsekvenser RIN RIN og RIN Konsekvenserne for de biologiske forhold i vandløbet er, at alle tilstedeværende fiskearter vil kunne passere til de opstrømsliggende strækninger uden vanskelighed. Hvirvelløse dyr uden vingede voksenstadier vil desuden have større mulighed for at spredes opstrøms. Projektområdet ligger i et område med stor risiko for udledning af okker, men afvandingen fra omkringliggende områder vil ikke ændres som følge af projektet. RIN Konsekvenserne for de biologiske forhold er som ovenfor. Projektområdet ligger i et område med stor risiko for udledning af okker. Bunden af stryget er derfor anlagt, så der ikke sker nogen væsentlig ændring af afvandingsdybden for de vandløbsnære arealer. Der sker således ingen ændringer i grundvandsstanden, og der forventes ikke øget okkerudledning som følge af projektet. RIN Anlæg af gydebanken vil forbedre mulighederne for at etablere en selvreproducerende bestand af laksefisk. Projektets konsekvenser i relation til habitatdirektivets bilag IV arter Projektet forventes ikke at påvirke nogen arter negativt. 11

12 Relationer til beskyttede arealer i naturbeskyttelsesloven Som bilag 2 er der vedlagt en oversigt over projektstrækningen med angivelse af beskyttede arealer. RIN Vandløbet og overkørslen ligger i et område, der er beskyttet som eng i henhold til Naturbeskyttelsesloven 3, og det kræver derfor dispensation for at kunne køre og arbejde i området samt fjerne overkørslen og brøndstyrtet. Der er umiddelbart plads til at foretage arbejdet uden at påvirke de omkringliggende arealer væsentligt. Eventuel overskudsjord fra overkørslen skal bortskaffes til arealer udenfor den 3 beskyttede eng. RIN Vandløbet og brønden ligger i et område, der er beskyttet som eng i henhold til Naturbeskyttelsesloven 3, og det kræver derfor dispensation for at kunne køre og arbejde i området samt fjerne brøndstyrtet. Der er umiddelbart plads til at foretage arbejdet uden at påvirke de omkringliggende arealer væsentligt. RIN Vandløbet er udpeget som beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens 3. Vandløbet og brønden ligger i et område, der er beskyttet som eng i henhold til Naturbeskyttelsesloven 3, og det kræver derfor dispensation for at kunne køre og arbejde i området samt fjerne brøndstyrtet. Der er umiddelbart plads til at foretage arbejdet uden at påvirke de omkringliggende arealer væsentligt. Arealerne er i brug landbrugsmæssigt, og der forventes ikke problemer med at få dispensation fra naturbeskyttelsesloven. RIN Vandløbet er udpeget som beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens 3. Vandløbet og brønden ligger i et område, der er beskyttet som henholdsvis eng og mose i henhold til Naturbeskyttelseslovens 3, og det kræver derfor dispensation for at kunne køre og arbejde i området samt fjerne overkørslen og brøndstyrtet. Den beskyttede eng skønnes at være i landbrugsmæssig drift til afgræsning og høslet, og det vurderes at være muligt at få dispensation til at foretage arbejdet fra denne side af vandløbet. RIN Vandløbet er udpeget som beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens 3. Desuden ligger vandløbet, overkørslerne og brøndene i et område, der er beskyttet som henholdsvis eng og mose i henhold til Naturbeskyttelsesloven 3. Det kræver derfor dispensation for at kunne køre og arbejde i området samt fjerne overkørslen og brøndstyrtet. Engen på vandløbets østside forventes at være mest hensigtsmæssig at benytte til arbejdsareal. Der er umiddelbart plads til at foretage arbejdet uden at påvirke de omkringliggende arealer væsentligt. Da de tilstødende arealer er i landbrugsmæssig drift med høslet og evt. afgræsning, forventes det, at dispensation fra naturfredningslovens 3 vil kunne opnås. RIN Vandløbet er beskyttet i henhold til Naturbeskyttelses lovens 3. Det kræver derfor dispensation at ændre i vandløbet. Overkørslen og brønden ligger ikke i et beskyttet område. 12

13 Der er umiddelbart plads til at foretage arbejdet uden at påvirke de omkringliggende arealer væsentligt. Lodsejere RIN Overkørslen med brøndstyrtet ligger i skellet mellem matr. nr. 1b Havlund By; Ølgod, 1c Havlund By, Ølgod og 8a Vallund By, Ølgod. Projektet berører således disse 3 matrikler. Følgende lodsejere bliver således berørt af projektet: Matr.nr. Ejerlag Lodsejer 1b Havlund By, Ølgod Lars Jørgensen Havlundvej Ølgod 1c Havlund By, Ølgod Preben Storbjerg Tarmvej Ølgod 8a Vallund By, Ølgod Andreas Gregersen Pedersen Ådumvej Ølgod RIN Overkørslen med brøndstyrtet ligger i skellet mellem matr. nr. 4s Vallund By; Ølgod, 14 Vallund By, Ølgod og 5d Havlund By, Ølgod. Projektet berører således disse 3 matrikler. Følgende lodsejere bliver således berørt af projektet: Matr.nr. Ejerlag Lodsejer 4s Vallund By, Ølgod Dorthe Østergaard Buhl Nielsen Tøstrupvej Tarm 14 Vallund By, Ølgod Kent Smidt Christensen Henriette Høgfeldt Hansen Ådumsvej Ølgod 5d Havlund By, Ølgod Irena Andersen Haulundvej Ølgod RIN Overkørslen med brøndstyrtet ligger i skellet mellem matr. nr. 4s Vallund By; Ølgod, 10 Vallund By, Ølgod og 3d Havlund By, Ølgod. Følgende lodsejere bliver således berørt af projektet: Matr.nr. Ejerlag Lodsejer 4s og 10 Vallund By, Ølgod Dorthe Østergaard Buhl Nielsen Tøstrupvej Tarm 3d Havlund By, Ølgod Finn Kruse Kristensen Haulundvej Ølgod 13

14 RIN Overkørslen med brøndstyrtet ligger i skellet mellem matr. nr. 4s Vallund By; Ølgod, 4g Vallund By, Ølgod og 3d Havlund By, Ølgod. Projektet berører således disse 3 matrikler. Følgende lodsejere bliver således berørt af projektet: Matr.nr. Ejerlag Lodsejer 4s Vallund By, Ølgod Dorthe Østergaard Buhl Nielsen Tøstrupvej Tarm 4g Vallund By, Ølgod Hans Knudsen Haulundvej Ølgod 3d Havlund By, Ølgod Finn Kruse Kristensen Haulundvej Ølgod RIN Overkørslen med brøndstyrtet ligger i skellet mellem matr. nr. 4a Vallund By; Ølgod, 4g Vallund By, Ølgod og 3d Havlund By, Ølgod. Projektet berører således disse 3 matrikler. Følgende lodsejere bliver således berørt af projektet: Matr.nr. Ejerlag Lodsejer 4a Vallund By, Ølgod Lene og Dennis Fibæk Hansen Ådumvej Ølgod 4g Vallund By, Ølgod Hans Knudsen Haulundvej Ølgod 3d Havlund By, Ølgod Finn Kruse Kristensen Haulundvej Ølgod RIN Overkørslen med brøndstyrtet ligger i skellet mellem matr. nr. 4a Vallund By; Ølgod og 3d Havlund By, Ølgod. Stryget strækker sig ca. 20 m ned langs matr.nr. 4u Vallund By, Ølgod og berører således også denne matrikel. Følgende lodsejere kan blive berørt af projektet: Matr.nr. Ejerlag Lodsejer 4a Vallund By, Ølgod Lene og Dennis Fibæk Hansen Ådumvej Ølgod 4u Vallund By, Ølgod Dorthe Østergaard Buhl Nielsen Tøstrupvej Tarm 3d Havlund By, Ølgod Finn Kruse Kristensen Haulundvej Ølgod 14

15 Beskrivelse af eventuelle afværgeforanstaltninger Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger i forbindelse med projektet. Økonomi Udgifterne til fjernelse af de 8 spærringer er kr. Alle udgifter dækkes af Varde Kommune, som har fået tilsagn til midlerne fra NaturErhvervstyrelsen. 15

16 5e ± Bilag 1 4u 4v 10 RIN g 8 4a 4p 4x RIN RIN RIN u 4k 4d6 4g 4f Vallund By, Ølgod 2d RIN d 4s 3a TA R 2s MV EJ RIN Havlund By, Ølgod 10 4r 4 ÅDUMVEJ 5 2a RIN d VEJ b HAU LUN D 2z 3a RIN a 8a 1b 1l Luftfoto: Copyright Blom 1c Grundkort: Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 1c 1i 4a

17 5e ± Bilag 2 4u 4v 10 RIN Signatur 7000g 8 Eng 4a 4p Hede Mose 4x Overdrev RIN Strandeng RIN Sø RIN u 4k 4d6 4g 4f Vallund By, Ølgod 2d RIN d 4s 3a TA R 2s MV EJ RIN Havlund By, Ølgod 10 4r 4 ÅDUMVEJ 5 2a RIN d VEJ b HAU LUN D 2z 3a RIN a 8a 1b 1l Luftfoto: Copyright Blom 1c Grundkort: Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 1c 1i 4a

18 Bilag 3: Længdeprofiler RIN RIN /3

19 RIN RIN /3

20 RIN RIN /3

21 Bilag 4 Billedmateriale forundersøgelser RIN RIN RIN

22 RIN

23 RIN

24 RIN

25 RIN

26 RIN

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB-00913 Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Fjernelse af spærring RIB-00913 Formål Omlægning af den spærrende rørbro skal sikre fiskepassage til de opstrøms dele af Ralm

Læs mere

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø FORUNDERSØGELSE RIB-00259 Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø April 2014 Forundersøgelse RIB-00259 Etablering af passage til Linding Møllesø Side 1 Indhold Formål med indsatsen/projektet... 2 Eksisterende

Læs mere

Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk.

Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk. Bilag 2 Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk. AAL 40. Her ligger en rørledning på 214 m med en diameter på Ø 60 cm. Rørledningen ligger med et fald på 9,1 0/00. Rørlægningen blev gennemført

Læs mere

Bilag 2a Detailprojekt Vandplanprojekt Lysmose Bæk

Bilag 2a Detailprojekt Vandplanprojekt Lysmose Bæk Bilag 2a Detailprojekt Vandplanprojekt Lysmose Bæk AAL 251. Statens kommentarer: Lille styrt, 15 cm, bør fjernes. Strækningen har en længde på ca. 15 m. Strækningen er ikke naturbeskyttet. Tilstødende

Læs mere

Bilag 2A Detailprojekt Vandplanprojekt Kragvad Bæk

Bilag 2A Detailprojekt Vandplanprojekt Kragvad Bæk Bilag 2A Detailprojekt Vandplanprojekt Kragvad Bæk AAL 337 Statens kommentarer: Rørunderføring vej, defekt rør Strækningen er naturbeskyttet. Tilstødende arealer er naturbeskyttet. Ved besigtigelse er

Læs mere

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) 2 REGULATIVFORSKRIFTER VEDR. VEDLIGEHOLD. Dimensioner fremgår af regulativet, afsnit B.

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) 2 REGULATIVFORSKRIFTER VEDR. VEDLIGEHOLD. Dimensioner fremgår af regulativet, afsnit B. Notat Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T 72 20 72 07 E info@swecodanmark.dk www.sweco.dk CVR-nr. 483511 Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Lyngbækken 28.

Læs mere

FORUNDERSØGELSE RIB-00188

FORUNDERSØGELSE RIB-00188 Forundersøgelse RIB-00188 Stryg ved Ansager Mølle Dambrug Side 1 FORUNDERSØGELSE RIB-00188 Fjernelse af stemmeværk ved Ansager Mølle Dambrug August 2016 Forundersøgelse RIB-00188 Stryg ved Ansager Mølle

Læs mere

Regulativ for Langstrup Mosevandløb

Regulativ for Langstrup Mosevandløb April 2014 Regulativ for Langstrup Mosevandløb INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Regulativ for Langstrup Mosevandløb 3 1.1 Vandløbet 3 1.2 Klassifikation 3 1.3 Lovgrundlag 3 1.4 Grundlaget for regulativet 4 1.5 Regulativet

Læs mere

Varde Kommune Bytoften 2, 6800 Varde

Varde Kommune Bytoften 2, 6800 Varde Varde Kommune Naturcenteret Bytoften 2 Naturcenteret Bytoften 2, 79947421 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter vandløbsloven til omlægning af rørbro i Ralm Bæk. Varde Kommune ønsker

Læs mere

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Foto: Kastkær Bæk nedstrøms for omløbsstryget. Indholdsfortegnelse Formål 3 Baggrund og fysiske forhold 3 Planlagte typer

Læs mere

KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN

KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN Til Esbjerg Kommune Dokumenttype Notat Dato Maj 2016 Ansøgning om tilladelse til vandløbsprojekt af Lufthavnsbækken KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN Revision 01 Dato

Læs mere

Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015

Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015 Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 2 EKSISTERENDE FORHOLD... 2 PROJEKTFORSLAG... 3 KONSEKVENSER... 4 ØKONOMI...

Læs mere

Detailprojekt Vandplanprojekt Vangen Bæk

Detailprojekt Vandplanprojekt Vangen Bæk Hjørring Kommune Bilag 2A Detailprojekt Vandplanprojekt Vangen Bæk Ref. 698. Indsatsen har til formål at skabe kontinuitet og gydemuligheder i Vangen Bæk, ved udlægning af sten og grus på stræk og Ref.

Læs mere

Genåbning af rørlagt strækning i Borremosegrøften

Genåbning af rørlagt strækning i Borremosegrøften Genåbning af rørlagt strækning i Borremosegrøften 1 Indhold Genåbning af rørlagt strækning i Borremosegrøften... 1 Indledning... 3 Udførelsen... 4 Bilag 1... 13 Detailprojekt for genåbning af rørlagt strækning

Læs mere

Regulering af vandløb i Dyrhave (Løjt 11) med henblik på etablering af sandfang og udlægning af gydegrus

Regulering af vandløb i Dyrhave (Løjt 11) med henblik på etablering af sandfang og udlægning af gydegrus Regulering af vandløb i Dyrhave (Løjt 11) med henblik på etablering af sandfang og udlægning af gydegrus Aabenraa Kommune 2017 Kultur, Miljø og Erhverv Juli 2017 Byg, Natur & Miljø Journal nr.: 17/19610

Læs mere

Snogebækken vest for Ølsemagle

Snogebækken vest for Ølsemagle Snogebækken vest for Ølsemagle Projekt for åbning af rørlagt strækning mellem station 1736 og 2021 Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Køge Kommune, Anlæg, rejser ca. 1 ha erstatningsskov

Læs mere

FORUNDERSØGELSE AF SUNDBY Å, SPÆRRING AAL-1272

FORUNDERSØGELSE AF SUNDBY Å, SPÆRRING AAL-1272 Thisted Kommune Sundby Å, AAL-1272 FORUNDERSØGELSE AF SUNDBY Å, SPÆRRING AAL-1272 Udarbejdet af Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Sagsnummer 121617 Projekt

Læs mere

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) Rusrenden omfatter en strækning på m, hvoraf 143 m er rørlagt.

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) Rusrenden omfatter en strækning på m, hvoraf 143 m er rørlagt. Notat Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T 72 20 72 07 E info@swecodanmark.dk www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Rusrenden 28.

Læs mere

Skive Kommune Teknisk Forvaltning Byg og Miljø. Rådhuspladsen Skive. 26. august 2016

Skive Kommune Teknisk Forvaltning Byg og Miljø. Rådhuspladsen Skive. 26. august 2016 Skive Kommune Teknisk Forvaltning Byg og Miljø Rådhuspladsen 2 7800 Skive 26. august 2016 Tilladelse til omlægning af rørbro i det offentlige vandløb Strømbæk Skive Kommune har den 26. august 2016 i henhold

Læs mere

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk Teknik & Miljø Natur og Vand Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand hsjen@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk Vandløb: Det private vandløb Skravad Bæk Dato:

Læs mere

Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse

Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse Indhold 1. Projektets formål...1 2. Projektområde...2 3. Nuværende forhold...2 3.1 Præstbjergbæk...2 3.3 Natur...3 3.4 Plangrundlag...3 3.5 Ejendomsforhold...3

Læs mere

Baggrund og tidligere høring. Dette er 2. udgaven af et forslag til et restaureringsprojekt som Helsingør Kommune fremmelægger til offentligheden,

Baggrund og tidligere høring. Dette er 2. udgaven af et forslag til et restaureringsprojekt som Helsingør Kommune fremmelægger til offentligheden, Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2527 rha02@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 24.06.2016 Sagsnr. 15/4530 Sagsbeh. Roar Hauch Projektforslag: Restaurering

Læs mere

Nuværende forhold: På bilag 1 ses det nuværende forløb af Tilløb til Gudsø Mølleå, samt projekttiltag.

Nuværende forhold: På bilag 1 ses det nuværende forløb af Tilløb til Gudsø Mølleå, samt projekttiltag. Udsendt til lodsejere og øvrige parter i sagen 01-07-2014 Sags id.: 10/11235 Sagsbehandler: Jørgen Grundvad Nielsen Offentlig høring af forslag til restaurering af Tilløb til Gudsø Mølleå Fredericia og

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven til etablering af åbent privat vandløb til erstatning for rørlagt strækning m.m.

Godkendelse efter vandløbsloven til etablering af åbent privat vandløb til erstatning for rørlagt strækning m.m. Hedebo I/S v. Peder Steen Andersen Phillipp Lustrupvej 41 6760 Ribe Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 22. marts 2013 Sagsbehandler Tine Nielsen Telefon direkte Mail

Læs mere

Projektet udføres som beskrevet i reguleringsprojektet Funktionen af eventuelle dræn, der berøres af arbejdet, skal sikres og må ikke ændres

Projektet udføres som beskrevet i reguleringsprojektet Funktionen af eventuelle dræn, der berøres af arbejdet, skal sikres og må ikke ændres Lars Sommer Hansen Lyngvejen 6 4330 Hvalsø Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie Geert Kristensen Byg & Miljø D 4646 4952 E ankr@lejre.dk Godkendelse efter vandløbsloven

Læs mere

Detailprojekt RIB Faunapassage ved Debel Fiskeri August 2016

Detailprojekt RIB Faunapassage ved Debel Fiskeri August 2016 Detailprojekt RIB-00191 Faunapassage ved Debel Fiskeri August 2016 Fjernelse af spærring RIB-00191 Formål Nedbrydning af dambruget stemmeværk og anlæggelse af et 160 meter langt stryg skal sikre fiskepassagen

Læs mere

Skive Kommune Teknisk Forvaltning - Byg og Miljø - Natur. Rådhuspladsen Skive. 7. september 2016

Skive Kommune Teknisk Forvaltning - Byg og Miljø - Natur. Rådhuspladsen Skive. 7. september 2016 Skive Kommune Teknisk Forvaltning - Byg og Miljø - Natur Rådhuspladsen 2 7800 Skive 7. september 2016 Tilladelse til omlægning af rørbro i det offentlige vandløb Lyby- Grønning Skelgrøft Skive Kommune

Læs mere

Billund Kommune. Juni Ansøgning om delvis åbning af rørlagt strækning af Billund Bæk

Billund Kommune. Juni Ansøgning om delvis åbning af rørlagt strækning af Billund Bæk Billund Kommune Juni 2016 Ansøgning om delvis åbning af rørlagt strækning af Billund Bæk PROJEKT Projekt nr. 222149 Dokument nr. 1219892346 Version 4 Udarbejdet af PBP Kontrolleret af HPE Godkendt af HPE

Læs mere

Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind.

Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind. Til Høringsberettigede 20. december 2016 Sagsnr.: 16/41298 Kontaktperson: Niclas Patrick Boyton 87535249 npb@syddjurs.dk Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind. Syddjurs

Læs mere

Detailprojekt Vandplanprojekt Dalsmølle Bæk.

Detailprojekt Vandplanprojekt Dalsmølle Bæk. Detailprojekt Vandplanprojekt Dalsmølle Bæk. AAL - 632 Indsatsen har til formål at skabe kontinuitet i Dalsmølle Bæk, der er en del af Uggerby Å systemet, ved fjernelse af rørlægning reference (AAL-632)

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej Skørping

Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej Skørping Center Natur og Miljø Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej 3 9520 Skørping Via mail: jeha@rebildforsyning.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Miljø og Natur. Assens Kommune. Rådhus Allé Assens. Godkendelse vedr. åbning af rørlagt del af Langedilløbet samt fjernelse af styrt.

Miljø og Natur. Assens Kommune. Rådhus Allé Assens. Godkendelse vedr. åbning af rørlagt del af Langedilløbet samt fjernelse af styrt. Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens Godkendelse vedr. åbning af rørlagt del af Langedilløbet samt fjernelse af styrt. Som en del af indsatserne i Statens Vandplan 2009-2015, er en delvis åbning af

Læs mere

UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt i Landeby Bæk

UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt i Landeby Bæk Lystfiskerforeningen Brede Å Mølleparken 251 6240 Løgumkloster Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929237 Mail: cws@toender.dk Sags id.: 06.02.03-P19-2-16 Ks: xx. august 2016 UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt

Læs mere

Egeskov Gade 18, 5772 Kværndrup Karlsbjergvej 39, Sdr. Broby 5672 Broby

Egeskov Gade 18, 5772 Kværndrup Karlsbjergvej 39, Sdr. Broby 5672 Broby HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Realisering af en vandplansindsatser i Albækken og en i Sallinge Å Faaborg-Midtfyn Kommune har den 1. november 2015 søgt om godkendelse til at

Læs mere

Tilladelse til at etablere en overkørsel over Borg-Åspe-Brede Vandløbet.

Tilladelse til at etablere en overkørsel over Borg-Åspe-Brede Vandløbet. Bredebro Andelsvandværk v/ Karsten Høj Woller Søndervang 3 6261 Bredebro Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574928162 Mail: sp@toender.dk Sags id.: 06.02.16-P19-6-17 KS:KK 9. juni 2017 Tilladelse til at etablere

Læs mere

Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden

Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden Vandløb: Tudserenden Projekt: Etablering af sandfang, udlægning af gydegrus og sten i Tudserenden. Sted: Tudserenden st. 1906-4045 m, Langeland

Læs mere

Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1187

Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1187 Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1187 FORUNDERSØGELSE AF GUNDTOFT Å, AAL-1187 Udarbejdet af Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Sagsnummer 121617 Projekt

Læs mere

Tilladelse til udskiftning og udvidelse af rørbro i Volstrup Bæk nord for Øster Hornum i forbindelse med sikring af privat fællesvej (Nibevej)

Tilladelse til udskiftning og udvidelse af rørbro i Volstrup Bæk nord for Øster Hornum i forbindelse med sikring af privat fællesvej (Nibevej) Center Natur og Miljø Preben Tonnisen Nibevej 210, Øster Hornum 9530 Støvring Sendt via mail: prebentonnisen@hotmail.com Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Der meddeles samtidig godkendelse efter vandløbslovens 47 til etablering to 6 m lange rørbroer.

Der meddeles samtidig godkendelse efter vandløbslovens 47 til etablering to 6 m lange rørbroer. Team Natur & Landbrug 02-09-2010 Sags id.: 10/4469 Sagsbehandler: Jørgen Grundvad Nielsen Godkendelse af reguleringssag i Ullerup Bæk Fredericia Kommune godkender hermed regulering af Ullerup Bæk med henblik

Læs mere

FORUNDERSØGELSE RIB-00208

FORUNDERSØGELSE RIB-00208 FORUNDERSØGELSE RIB-00208 Stryg ved Karlsgårde Dambrug November 2013 Johansson & Kalstrup rådgivende ingeniører FRI Østervang 2 6800 Varde 75 22 40 88 Udført: Dato: 08.11.2013 Sign.: OJP Kontrolleret:

Læs mere

Vandløbsrestaurering i Grimstrup Bæk Projektbeskrivelse

Vandløbsrestaurering i Grimstrup Bæk Projektbeskrivelse Indhold Vandløbsrestaurering i Grimstrup Bæk Projektbeskrivelse 1. Projektets formål... 2 2. Projektområde... 2 2.1 Lokalitetsbeskrivelse... 2 3. Nuværende forhold... 4 3.1 Grimstrup Bæk... 4 3.2 Opland

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej Skørping

Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej Skørping Center Natur og Miljø Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej 3 9520 Skørping Via mail: jeha@rebildforsyning.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Projekt Fjernelse af stemmeværk ved udløb fra Krat Sø, Varde

Projekt Fjernelse af stemmeværk ved udløb fra Krat Sø, Varde Projekt Fjernelse af stemmeværk ved udløb fra Krat Sø, Varde SEPTEMBER 2016 REVIDERET OKTOBER 2016 Bortskyllet stemmeværk/rørforbindelse Dæmningsbrud Krat Sø november 2015 Krat Sø november 2015 Indløb

Læs mere

Lolland Kommune Vandløbsmyndigheden Jernbanegade Maribo

Lolland Kommune Vandløbsmyndigheden Jernbanegade Maribo Lolland Kommune Vandløbsmyndigheden Jernbanegade 7 4930 Maribo Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til vandløbsregulering af del af Strognæsbækken. Matr.nr. 1d Bremersvold hgd., Errindlev og 1b Kærstrup

Læs mere

AAL-446 AAL-446 AAL-675

AAL-446 AAL-446 AAL-675 Hjørring Kommune Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring,

Læs mere

Spærringen er ligger i Hellerup Å på matriklerne 1a og 1t Hellerup Hgd. Hellerup.

Spærringen er ligger i Hellerup Å på matriklerne 1a og 1t Hellerup Hgd. Hellerup. HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Fjernelse af spærring ODE-708 i Hellerup Å. Faaborg-Midtfyn Kommune har 1. marts 2017 søgt om godkendelse til, at regulere Hellerup Å i st. 5.711

Læs mere

Kjeldbæk - Fjernelse af to spærringer - Projektbeskrivelse

Kjeldbæk - Fjernelse af to spærringer - Projektbeskrivelse Postadresse: Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup P F L S 8 Kjeldbæk - Fjernelse af to spærringer - Projektbeskrivelse Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk T f w 23.

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Naturstyrelsen, Blåvandshuk Att.: Ole Knudsen Sag nr.: 145131 Dato: 13. januar 2016 E-mail: ml@j-k-as.dk Ålestrømmen ved Stribsø Vest og Stribsø Øst vurderinger ift. areal påvirkninger ved hævning af vandspejlsniveau

Læs mere

Projektområde: Matr.nr. og ejerlav: Matr. nr.: 1aty, 1bo, 1amh, 1amg, 7000an Bramming Hgd., Bramming.

Projektområde: Matr.nr. og ejerlav: Matr. nr.: 1aty, 1bo, 1amh, 1amg, 7000an Bramming Hgd., Bramming. Esbjerg Kommune Teknik og Miljø Att.: Tine Baatrup 1. MARTS 201 Udarbejdet af FHM Kontrolleret af HLP ANSØGNING OM OMLÆGNING AF STRÆKNING AF HØE BÆK ESBJERG KOMMUNE Formål I forbindelse med reduktion af

Læs mere

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Offentlig høring af restaureringsprojekt i Gammelby Mølleå Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere

Hjørring Kommune. Tilladelse til restaurering efter vandløbsloven

Hjørring Kommune. Tilladelse til restaurering efter vandløbsloven Hjørring Kommune Hjørring kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den

Læs mere

Ringsted Kommune. Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Hørings - Vandløbsrestaurering Marie Magdalene bæk, Savværksvej 1

Hørings - Vandløbsrestaurering Marie Magdalene bæk, Savværksvej 1 Til Høringsberettigede 28-06-2016 Sagsnummer.: 16/18937 Sagstype: KLE: 06.02.10 Sagsbehandler: Steen Ravn Christensen Tlf.: 87 53 54 10 Hørings - Vandløbsrestaurering Marie Magdalene bæk, Savværksvej 1

Læs mere

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015.

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Indsats

Læs mere

Tilladelse til etablering af rørbro (markoverkørsel/kreaturovergang) i Overvad- Vestby Bæk

Tilladelse til etablering af rørbro (markoverkørsel/kreaturovergang) i Overvad- Vestby Bæk Center Natur og Miljø Aksel Holst Andersen Vestbyen 4, Vestby 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.02.16-P19-4-14 Ref.: Mette Emborg

Læs mere

Hjørring Kommune. Hjørring Kommune. Springvandspladsen Hjørring. Hjørring den Tilladelse til restaurering efter vandløbsloven

Hjørring Kommune. Hjørring Kommune. Springvandspladsen Hjørring. Hjørring den Tilladelse til restaurering efter vandløbsloven Hjørring Kommune Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den

Læs mere

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN. Projektbeskrivelse for Genåbning af delstrækning af Brænde- Lydingeafløbet ca. st m

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN. Projektbeskrivelse for Genåbning af delstrækning af Brænde- Lydingeafløbet ca. st m By, Land og Kultur Mellemgade 15, 5600 Faaborg HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN www.faaborgmidtfyn.dk fmk@faaborgmidtfyn.dk Tlf. 72 530 530 Projektbeskrivelse for Genåbning af delstrækning af Brænde-

Læs mere

Bilagsoversigt. Eksisterende tracé vinter medianmaksimum Bilag 1. Nyt tracé - vinter medianmaksimum Bilag 2. Eksisterende tracé sommermiddel Bilag 3

Bilagsoversigt. Eksisterende tracé vinter medianmaksimum Bilag 1. Nyt tracé - vinter medianmaksimum Bilag 2. Eksisterende tracé sommermiddel Bilag 3 Indhold 1. Indledning og formål med projektet... 4 2. Eksisterende forhold... 5 2.1 Datagrundlag... 5 2.2 Planmæssige forhold... 6 2.3 Naturbeskyttelsesloven... 6 2.4 Okkerloven... 7 2.5 Ledninger... 7

Læs mere

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke. Restaureringsprojekt - Damvad Å.

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke. Restaureringsprojekt - Damvad Å. Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Restaureringsprojekt - Damvad Å. Station 5695 6383 INDLEDNING... 3 BAGGRUND... 3 NUVÆRENDE OG FREMTIDIG SKIKKELSE.... 3

Læs mere

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden Høring Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 59 Rudkøbing Tlf. 63 51 6 Tlf. 63 51 6 42 direkte Fax 63 51 6 1 E-mail: annjen@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Dato

Læs mere

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1.

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. Dato: 29. januar 2014 Sagsnummer: 13/14267 Forfatter: Allan Dalmark Jensen Emne: Forundersøgelse for Elling Å 1 Knivholt Bæks indløb i rørlægning. Indhold

Læs mere

Natur & Vandløbsgruppen Bygge- og Miljøafdeling Centerparken Brande 9. januar 2017

Natur & Vandløbsgruppen Bygge- og Miljøafdeling Centerparken Brande 9. januar 2017 Natur & Vandløbsgruppen Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1 7330 Brande 9. januar 2017 Reguleringsprojekt, fjernelse af styrt og ombygning af stryg. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1 7330 Brande

Læs mere

Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune

Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune Februar 2015 Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej

Læs mere

Ansøgning om regulering af vandløb

Ansøgning om regulering af vandløb Oplysninger om ansøger Ansøgning om regulering af vandløb Navn Adresse E-mail adresse Telefon nummer Sønderborg Kommune Land, By og Kultur Projekt & Anlæg Rådhustorvet 10 HCDu@Sonderborg.dk 88725606 Om

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Restaurering af Surbæk (tidligere amtsvandløb nr. 4231) med henblik på etablering af 12 gydestryg Aabenraa Kommune 2013

Restaurering af Surbæk (tidligere amtsvandløb nr. 4231) med henblik på etablering af 12 gydestryg Aabenraa Kommune 2013 Restaurering af Surbæk (tidligere amtsvandløb nr. 4231) med henblik på etablering af 12 gydestryg Aabenraa Kommune 2013 Kultur, Miljø og Erhverv Juni 2013 Byg, Natur & Miljø Journal nr.: 09/48279 Dokument

Læs mere

Fremlæggelse af forslag om vandløbsrestaurering af Lintrup Sønderbæk

Fremlæggelse af forslag om vandløbsrestaurering af Lintrup Sønderbæk TEKNIK & MILJØ Vandmiljø Dato: 13. juni 2016 Sagsnr.: 16/9823 Kontaktperson: Søren Vinsløv Sendt til nedenstående Dir. tlf.: 7996 6260 E-mail: sv@vejen.dk Fremlæggelse af forslag om vandløbsrestaurering

Læs mere

Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1189

Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1189 Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1189 FORUNDERSØGELSE AF GUNDTOFT Å, AAL-1189 Udarbejdet af Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Sagsnummer 121617 Projekt

Læs mere

Ansøgning om reguleringsprojekt for Harrestrup Å i forbindelse med anlægning af Ballerup støjvold III

Ansøgning om reguleringsprojekt for Harrestrup Å i forbindelse med anlægning af Ballerup støjvold III Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik Hold-an Vej 7 2750 Ballerup BY, KULTUR OG ERHVERV Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 15. juni 2015 Tlf. dir.: 44772288

Læs mere

Ringsted Kommune. Regulering af Flæbækken ved Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Regulering af Flæbækken ved Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Regulering af Flæbækken ved Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE FLÆBÆKKEN

Læs mere

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 Afstrømningsmæssige forhold...

Læs mere

30. november Hørring om eventuel godkendelse af ændring af dimensioner af delstrækning af det offentlige vandløb Næstild Bæk

30. november Hørring om eventuel godkendelse af ændring af dimensioner af delstrækning af det offentlige vandløb Næstild Bæk 30. november 2016 Hørring om eventuel godkendelse af ændring af dimensioner af delstrækning af det offentlige vandløb Næstild Bæk I forbindelse med Skive Kommunes igangværende regulativrevision af det

Læs mere

Projektbeskrivelse for Realisering af 3 vandplansindsatser i Skelbækken

Projektbeskrivelse for Realisering af 3 vandplansindsatser i Skelbækken HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Realisering af 3 vandplansindsatser i Skelbækken Faaborg-Midtfyn Kommune har den 1. oktober 2015 søgt om godkendelse til at skabe fri faunapassage

Læs mere

Forslag til reguleringsprojekt af privat grøft, Mademose Bæk, ved Nørreholmvej 11, 7490 Aulum.

Forslag til reguleringsprojekt af privat grøft, Mademose Bæk, ved Nørreholmvej 11, 7490 Aulum. Forslag til reguleringsprojekt af privat grøft, Mademose Bæk, ved Nørreholmvej 11, 7490 Aulum. Oversigtskort Maj 2015-1 Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis

Læs mere

Høring af vandløbsrestaurering i Egenabbe Bæk, Svendborg Kommune

Høring af vandløbsrestaurering i Egenabbe Bæk, Svendborg Kommune Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Høring af vandløbsrestaurering i Egenabbe Bæk, Svendborg Kommune

Læs mere

NEDRE TILLØB TIL RY Å

NEDRE TILLØB TIL RY Å PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup NEDRE TILLØB TIL RY Å Regulativ for kommunevandløbene Nr. 117 Skødsholmsvandløbet (nedklas. privat) Nr. 118 Voldkærsvandløbet Nr. 119 Holmsgårdsvandløbet

Læs mere

Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve. Per Aarsleff Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Att: Cathrine Engstrøm

Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve. Per Aarsleff Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Att: Cathrine Engstrøm Greve Kommune Teknik & Miljø Per Aarsleff Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Att: Cathrine Engstrøm Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve Telefon: 43 97 97 97 www.greve.dk Dato: 1. juli 2014 Tilladelse

Læs mere

Bo Gundersen Lundevej Vejstrup

Bo Gundersen Lundevej Vejstrup Bo Gundersen Lundevej 19 5882 Vejstrup Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk Høring vedr. reguleringssag om udlægning

Læs mere

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Læs mere

Projektforslag til forbedring af gyde- og opvækstområder i Haulund Bæk

Projektforslag til forbedring af gyde- og opvækstområder i Haulund Bæk Esbjerg Kommune Att.: Tomas Jensen Teknik & Miljø, Vej & Park Torvegade 74 6700 Esbjerg Ribe, den 7. maj 2013 Projektforslag til forbedring af gyde- og opvækstområder i Haulund Bæk Haulund Bæk (Havlund

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE FJERRITSLEV KOMMUNE Teknisk forvaltning Danmarksgade 3 9690 Fjerritslev REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE Nr. 14 Sønderkærgrøften Nr. 21 Mejlhedegrøften Nr. 25 Gøttrup bæk Nr. 60 Skivergrøftens nedre del

Læs mere

Vordingborg Kommune, Land og Miljø, Vandløbsmyndigheden, Østergårdstræde 1A, 4772 Langebæk

Vordingborg Kommune, Land og Miljø, Vandløbsmyndigheden, Østergårdstræde 1A, 4772 Langebæk Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 13/6225 Land og Miljø Sagsbehandler: Jimmi Spur Olsen Dir. 55 36 24 96 jso@vordingborg.dk Reguleringsprojekt

Læs mere

Projektbeskrivelser Restaurering af Seerdrup Å.

Projektbeskrivelser Restaurering af Seerdrup Å. Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 thhil@slagelse.dk www.slagelse.dk Projektbeskrivelser Restaurering af Seerdrup Å. Baggrund for projektet Slagelse Kommune er gennem Regionplanen

Læs mere

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms.

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms. Projektforslag gydebanker i Lindenborg Å-hovedløb Sammenslutningen af Sports- og Lystfiskerforeninger ved Lindenborg å (SSL) Åplejeudvalget v/ Karsten Jensen og Bjarne Christensen Rapport udarbejdet på

Læs mere

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Bosætning og Erhverv Mellemgade 15, 5600 Faaborg HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Udlægning af gydegrus og strømkoncentratorer i Lammehavebækken st. 3.200-4.200 m og st. 5.060-7.350

Læs mere

Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm ANSØGNING OM ÆNDRING AF FORLØBET AF VANDLØBET BOLBROREN- DEN IFB. ETABLERING AF NYT AFLØBSANLÆG PÅ BOLBROENGEN. Baggrund Bolbroengen

Læs mere

Hjørring Kommune. Tilladelse til restaurering efter vandløbsloven

Hjørring Kommune. Tilladelse til restaurering efter vandløbsloven Hjørring Kommune Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den

Læs mere

Skive Kommune, Park og Vej Gyrovej skive. 30. juni Godkendelse af regulering af rørbro i Otting Bæk

Skive Kommune, Park og Vej Gyrovej skive. 30. juni Godkendelse af regulering af rørbro i Otting Bæk Skive Kommune, Park og Vej Gyrovej 5 7800 skive 30. juni 2017 Godkendelse af regulering af rørbro i Otting Bæk Skive Kommune godkender reguleringsprojekt vedrørende udskiftning af en rørbro i Otting Bæk.

Læs mere

Restaurering samt åbning af rørlagt strækning i Kirkebækken, Bregninge, Ærø

Restaurering samt åbning af rørlagt strækning i Kirkebækken, Bregninge, Ærø Teknisk Afdeling Rådhuset, Statene 2 5970 Ærøskøbing Carsten Schütter, csc@aeroekommune.dk Karl Johan Elmsgård, kje@aeroekommune.dk www.aeroekommune.dk Restaurering samt åbning af rørlagt strækning i Kirkebækken,

Læs mere

Frederiksborgcentret Milnersvej Hillerød

Frederiksborgcentret Milnersvej Hillerød Frederiksborgcentret Milnersvej 39 3400 Hillerød Partshøring af udkast til lovliggørelse af broer over Pøle Å Hillerød Kommune, Vandløbsmyndigheden har modtaget ansøgning om lovliggørelse af etablering

Læs mere

Fremlæggelse af forslag om vandløbsrestaurering af Skodborg Bæk

Fremlæggelse af forslag om vandløbsrestaurering af Skodborg Bæk TEKNIK & MILJØ Vandmiljø Dato: 13. juni 2016 Sagsnr.: 16/9200 Kontaktperson: Søren Vinsløv Sendt til nedenstående Dir. tlf.: 7996 6260 E-mail: sv@vejen.dk Fremlæggelse af forslag om vandløbsrestaurering

Læs mere

1 Baggrund Data Manningtal Opland Afstrømning Fysisk udformning Nuværende...

1 Baggrund Data Manningtal Opland Afstrømning Fysisk udformning Nuværende... Notat VASP Kunde Helsingør Kommune Projektnr. 01217 Projekt Hetlands Å Dato 2016-06-21 Emne Notat / Memo (DK/UK/D) Initialer THKN Indhold 1 Baggrund... 2 2 Data... 2 2.1 Manningtal... 2 2.2 Opland... 2

Læs mere

Smedebæk. Februar 2014

Smedebæk. Februar 2014 Smedebæk Restaureringsprojekt Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 PROJEKTFORSLAG... 5 KONSEKVENSER... 7 ØKONOMI... 7 UDFØRELSESTIDSPUNKT... 7 LODSEJERFORHOLD...

Læs mere

Offentlig Høring. Reguleringsprojektet vedrører Tilløb C, E og D, hvor Tilløb C også modtager vand fra rørledningen Dejrup-Hennebjerg Grøft.

Offentlig Høring. Reguleringsprojektet vedrører Tilløb C, E og D, hvor Tilløb C også modtager vand fra rørledningen Dejrup-Hennebjerg Grøft. Offentlig Høring Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947448 Forslag til regulering af tilløb til Rolfsø Kanal Lodsejer til tilløbet: - Jeppe Thing Jensen, Kvongvej 81, 6830 Nr. Nebel, - Thomas Høj

Læs mere

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Postadresse Frodesgade 30, 6700 Esbjerg Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 14. oktober 2016 Sagsbehandler Telefon direkte E-mail Sagsid Tine Baatrup (Esbjerg) Flemming Sørensen

Læs mere

Tilladelse til at forlænge rørbro i Skibsted-Lyngby Å ved Tvorupvej 7

Tilladelse til at forlænge rørbro i Skibsted-Lyngby Å ved Tvorupvej 7 Center Natur og Miljø Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej 3 9520 Skørping Via mail: jeha@rebildforsyning.dk Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden.

Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden. Hårslev d. 27/12 2016 Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden. Indledning: Vandpleje Fyn og Assens og Omegns Sportsfiskerforening ønsker at forbedre de fysiske forhold

Læs mere

TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE

TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE Regulativ for kommunevandløbene Nr. 108 Rytlebæk Nr. 110 Lerbæk Regulativ 1999 FORORD Et vandløbsregulativ er populært

Læs mere

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Nedbrydning af opstemning og oprensning af sand... 4 2.2 Lukning af omløbsstryg

Læs mere

GOUL 2011 ApS. v. Esper Goul Jensen Dalgårdvej 11 7860 Spøttrup e-mail: eg@ggris.dk 22. september 2015

GOUL 2011 ApS. v. Esper Goul Jensen Dalgårdvej 11 7860 Spøttrup e-mail: eg@ggris.dk 22. september 2015 GOUL 2011 ApS v. Esper Goul Jensen Dalgårdvej 11 7860 Spøttrup e-mail: eg@ggris.dk 22. september 2015 Høring om forslag til omlægning af eksisterende dræn ved det private vandløb Rettrup Bæk Projektet

Læs mere