Risikostyring i byggebranchen. Appendix og bilag. Har vi råd til at lade være?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risikostyring i byggebranchen. Appendix og bilag. Har vi råd til at lade være?"

Transkript

1 Risikostyring i byggebranchen Har vi råd til at lade være? Appendix og bilag Aalborg Universitet - Institut for Mekanik og Produktion Kandidatafhandling, Cand.scient.techn. i Byggeledelse

2

3 Indholdsfortegnelse Vedlagte appendixer A B C D E F G H I J K L Interviewguide til interview af entreprenørvirksomheder Interviewguide til interview af Peter Luke Spørgeskema Spørgeskemabesvarelser Meningskondesering Organisationsdiagrammer Økonomiske nøgletal Sample responsibility matrix Projekttidsplan Spørgeskemabesvarelse resultater Beskrivelse af udvalgte entreprenørvirksomheder Virksomhedssammenligning Vedlagte bilag på CD-ROM Format A Interview med Allan Harbo, (Lydfil) B Interview med Bjarne Andersen, (Lydfil) C Interview med Christoffer Styrup, A. Enggaard (Lydfil) D Interview med Conny W. Chrisstoffersen, (Lydfil) E Interview med Henrik Holm, (Lydfil) F Interview med Jens Nielsen, TL-Byg (Lydfil) G Interview med Peter Luke, RISK & Alectia (Lydfil) H Interview med Svend Andreasen, (Lydfil) I Interview med Svend Clemmesen, Pihl & Søn (Lydfil) J Interview med Tony Bo Jensen, P. Aarsleff (Lydfil) K Interview med Torben Biilmann, (Lydfil) L Anvendt litteratur PDF

4

5 Appendix A - Interviewguide til interview af entreprenørvirksomheder Generelt Generel - klortlægning af informantens baggrund No. Emne Teori, tese Baggrund for spørgsmål Spørgsmål Uddybende forklaring 0.01 Hvor meget har du sat af til interviewet? 0.02 Navn, efternavn? 0.03 Stilling? 0.04 Virksomheder? 0.05 Uddannelse? 0.06 RM realateret efteruddannelse? 0.07 Antal års erfaring? 0.08 Antal projekter? 0.09 Antal projekter over 10 mio DDK? 0.10 Største projekt, DKK? Structure Struktur - hvordan er virksomheden organiseret og hvilke procedurer anvenders ift RM. No. Emne Teori, tese Baggrund for spørgsmål Spørgsmål Uddybende forklaring 1.01 Ansættelse En virksomheden udøver, eller udsætter sig for, (R)M, i kraft af deres ansættelser, ved kun at ansætte personer med bestemte kvalifikationer Fuldmagt Fastsættelse af fuldmagt kan have indflydelse på processerne for RM. Og manglende fuldmagt kan betyde en vanskeliggørelse af arbejdsgange. For at undersøge om virksomheden har unikke procedurer eller forløb, ift til ansættelse og som derved påvirker deres virksomhed. For at kunne kortlægge hvordan virksomheden fastæstter de ansattes fuldmagt. Benytter i jer af bestemte procedurer ift ansættelse? Stilles der krav til kvalfikationer og kan de omgås ved rette person? Hvordan fastsætter i jeres ansattes beføjelser ift anvendelse af fuldmagt - både beløb og faglige beslutninger? Anvedes eksempelvis; Turnus i virksomhedens forskellige afdelinger, Mentorordning, efteruddannelse. Må konstruktionsingeniøren træffe beslutninger som kan påvirke arbejdsgangen på byggepladsen? Side 1 af 7

6 1.03 Organisation En virksomheds organisation kan have indflydelse på hvodan der arbejds med RM Projektorganisation En given projektorganisation kan påvirke RM. For at give et overblik over, hvordan virksomheden er organiseret og vurdere om dette er hensigtmæssigt. Skal skabe overlik, ift om virksomheden bruger en bestemt projektorganisation. Er jeres virksomhed organiseret på en bestemt måde ift RM? Har i præferencer ift projektorganisation.hvilke, hvorfor, hvorfor ikke? Anvendes der eksempelvis en juridisk afdeling til alt RM der knytter sig til kontrakter, bruges en kalkulations afdeling til tilbudsgivning, etc? Ser i gerne, at alle jeres projekter er i TE eller FE - eller afhænger det af udbud eller andre faktorer? 1.05 Kommunikation Dårlig kommunikation betyder, at værdifuld viden går tabt, ved overdragelse af projekter, eksempelvis ved overdragelsen mellem tilbudsafdelingen og udførende. Skal give et billede af, hvordan de forskellige personer og afdelinger kommunikerer med hinanden. Foreligger der bestemte regler, procedurer eller et hieraki ift hvordan der kommunikeres i virksomheden og i projektorganisationer - både skriftligt og mundtligt? Kan alle tale på tværs af afdelinger og træffe beslutninger, så længe deres fuldmagt tillader det? Eller skal der følges en fastlagt procedurer? 1.06 Efteruddannelse Manglende forståelse og træning i RM og tilknyttede værktøjer kan give et dårligt resultat. Giver en ide om, hvordan virsomheden arbejder med efteruddannelse og hvor vigtigt de mener at træningen i RM er. Hvordan foregår efteruddannelse i jeres virksomhed? Får hver medarbejder en fast portion penge, årligt, eller suppleres der med uddannelse ift projekters krav? Strategi Strategi - hvordan arbejder virksomheden med RM på, øverste ledelsesniveau - strategisk plan. No. Emne Teori, tese Baggrund for spørgsmål Spørgsmål Uddybende forklaring 2.01 Virksomhedspolitikker Fastlagte procedurer kan være RM i sig selv. Til kortlægning af, om der eksisterer virksomhedspolitikker, om påvirker deres RM. Har virskomheden bestemte politikker ift RM? Tærskelværdier udløser bestemte procedurer? 2.02 Kollektiv bevisthed ift RM Manglende kollektiv forståelse kan lede til suboptimering. For at kunne afgøre, om virksomheden, som heldhed har en fælles forståelse af hvad RM er og forstås den ens på de forskellige niveauer. Findes der en kollektiv bevidsthed ift RM? Hvis ja, hvad gør i for at fordre denne? Tænker den øverste ledelse RM på samme måde som en PL eller BL? Er der en fastlagt termonologi? Side 2 af 7

7 2.03 Risikoniveau Nogle virksomheder taber penge, fordi de engagerer sig i for mange highrisk projekter Gennemgående strategi for RM En gennemgående RM strategi gennem alle faser i projektet, er en optimal løsning. Fastlægning af om virksomheden har vedtaget bestemte beløb for, hvor mange penge de kan "tåle" at tabe. For at skabe et overblik ift om virksomheden har en gennemgående strategi og arbejder med RM på flere plan. Har i fastlagte kriterier ift antallet af risikobetonede projekter? Har I en skabelon for hvordan RM anvendes gennem projekter? Eksempelvis; Porteføjlestyring, granskning, tilbudsgivning, RM på byggepladsen og opfølgning. Anvendes en akkulumeret risikobuffer ift samtlige projekter i virksomheden? Justeres der på risikoappetit ift konjunktur? Er der begrænsninger ift antallet af highrisk projekter? Bruger virksomehden kun RM i tilbudsfasen eller udførelsen? Er det fastlagt eller bestemmes af de enklte ansatte? 2.05 Udbudsform Bestemte projekter kræver et særligt fokus, udfra hvordan projektet er blevet udbudt. For at kortlægge, om virksomheder ser RM som én stor ting eller om der er forståelse for projekters forskellighed. Anvendes en bestemt procedurer ift den anvendte udbudsform? Fagentreprise kræver en slags RM, hovedentreprise en anden. Nb. Også ift forudgående faser ikke kun på byggepladsen. Skills Kvalifikationer - hvilke har de ansatte i virksomheden og hvilke krav stiller virksomheden til de ansatte ift RM. No. Emne Teori, tese Baggrund for spørgsmål Spørgsmål Uddybende forklaring 3.01 Krav ift ansættelse En virksomhed kun anvender en bestemt type personer eller med en bestemt uddannelse, bliver ensidige ift RM. For at kunne bestemme om virksomhederne er tilbøjelige til, at ansætte bestemte faggrupper til RM. Hvilke kav stiller i til jeres ansatte og hvordan tilpasses disse til deres ansvarsområder. Hvorfor, hvorfor ikke? Person/type, uddannelse, erfaring, kompetencer og kendskab til virksomhedens værktøjer, netværk? Shared values Fælles værdier - hvilke eksisterer i virksomheden og påvirker disse deres RM. No. Emne Teori, tese Baggrund for spørgsmål Spørgsmål Uddybende forklaring Side 3 af 7

8 4.01 Fælles værdier I 4.02 Fælles værdier II 4.03 Opbygning og vedligehold af fælles værdier Opbygning af fælles værdier, kan være med til at fordre en større bevidsthed og kultur omkring RM. Opbygning af fælles værdier, kan være med til at fordre en større bevidsthed og kultur omkring RM. En virksomhed kan opnå en fordel ved at have gode ramme for opbygning og vedligehold af de fælles værdier. For at kunne vurderer, om virksomheder med fælles værdier har en fordel. For at kortlægge de fælles værdier i virksomheden Der opnås en viden om hvordan virksomheden plejer, anvender og opbygger de fælles værdier. Forsøger i, som virksomhed, at opbygge, eller kræver i, visse værdier hos jeres ansatte? Hvilke værdier er herskende i jeres virksomhed? Og er det noget i søger at faciliterer? Søger i som virksomhed, at opbygge og vedligeholde fælles værdier? Ansætter ikke specialister, som ikke kan indgå i hold. Vil have personer, som reagerer på en bestemt måde. Ansatte skal matche jeres virskomheds profil. Sammenhold, ansvarlighed, risikovillig, åbenhed, dygtighed, nøjsomhed, less is more, pioneer, innovativ, konservativ. Teambuilding, arrengementer, fester, ugemøder, bestemte politikker Bevidsthed ift branding Virksomheder kan bruge deres profil, til at skaffe bestemte resurser, som kan bruges ved RM. Kan virksomheder, som er bevidste ift at brande sig på RM, have en fordel, både når det kommer til image, men også resurser? Forsøger i, at brande jer som en virksomhed der er bevidste om RM? Hvorfor, hvorfor ikke, hvordan? Hvilke medarbejdere i ansætter. Bestemte kompetencer giver en højere løn. I søger at være best practice. Fokus på bestemte områder, såsom miljø. Style Ledelsesstil - er der en bestemt ledelsesstil, som er at foretrække ift RM i byggebranchen No. Emne Teori, tese Baggrund for spørgsmål Spørgsmål Uddybende forklaring 5.01 Ledelsesstil Anvendelsen af en bestemt måde ift ledelsesstil, kan have indflydelse på RM Samarbejde Værdier i virksomheden kan være med til at bestemme hvordan samarbejdet i en byggesag foregår og derved være en form for RM? Kortlægning af virksomhedens fortruke måde til at lede på. For at få en ide, om virksomheden foretrækker at anvende bestemte metoder ift deres samarbejdspartnere. Foretrække i at jeres PL og BL leder byggesager eller teams på en bestemt måde? Hvorfor, hvorfor ikke? Har i en bestemt samarbejdspolitik - bestemte virksomheder i ikke samarbejder med? Anvendes demotratisk, autoritær, laisiz faire eller SBL? Tillid er godt, men kontrol er endnu bedre. Fool me once shame on you, fool me twice shame on me. Side 4 af 7

9 5.03 Struktur eller individ Der kan være forskellige tilgange til RM - Leder nogle virksomheder deres RM udfra de menneskelige resurser eller er det strukturen? 5.04 Feedback Der er forskel på hvem der giver feed back - får virksomhederne feedback fra alle ansatte og er der forskel på feedback ift hierakiet? 5.05 Produktionsfilosofi Virksomheder der anvender produktionsfilosofier får integerert noget af deres RM i virksomheden herigennem. For at afgøre om virksomheden anser personale som en investering eller udgift. For at kunne identificerer, hvordan virksomhederne får feedback fra deres ansatte. Afgøre, om virksomheder anvender bestemte produktionsfilosofier. Er jeres forkus på jeres ansatte eller på at opbygge den rette struktur? Hvorfor, hvorfor ikke? Søger i at inddrage alle i virksomheden når i modtager RM feedback? Hvorfor, hvorfor ikke, hvordan? Anvender i produktionsfilosofier i jeres virksomhed - helt eller delvist. Hvilke, hvorfor, hvorfor ikke? Mener i at det er vigtigst, at have dygtige medarbejdere eller en god struktur? Bruger i penge på at opbygge værktøjer eller medarbejderenes kompetencer? RM fastsættes af topledelsen og derfor er det operationelle niveau ikke relevant. Der anvendes sprøgeundersøgelse og medarbejder samtaler. Filosofier; Lean construction, JIT, SCM, TQM eller CE. Dele af filosofier; Kanban, kaizen, TPM, JIT leverancer, push-pull. Staff Stab - hvordan ser virksomhedens RM stab ud. No. Emne Teori, tese Baggrund for spørgsmål Spørgsmål Uddybende forklaring 6.01 RM personale Bestemte RM staber, give virksomhederne en fordel Konsulenter Anvendelse af konsulenter, kan give virksomheden en fordel, når de ikke har tilstækkelige kompetencer inhouse. For at afgøre forskelligheden i virksomhedernes RM stab og organisation. Til kortlægning af stabsfunktioner og deres RM organisation. Hvordan er jeres RM afdeling/stab opbygget? Og hvordan ser den ud organisatorisk? Anvender i eksterne konsulenter til RM relaterede opgaver? Hvorfor, hvorfor ikke? Er hver PL eller BL sin egen celle. Har i en jurdisk afdeling, som varetager bestemte opgaver. Hvad med tilbud? Erfaring for at have problemer med arbejdsmiljø. Erkendelse af at RM simulationer er for specialiseret arbejde. System System - hvilke systemer, metoder og værktøjer, anvender virksomhederne til deres RM. No. Emne Teori, tese Baggrund for spørgsmål Spørgsmål Uddybende forklaring Side 5 af 7

10 7.01 Generelt system At have et GS, er bedre end at starte fra buden, ved hver ny byggesag. Så virksomhedens generelle system for RM kan kortlægges GS, metoder Nogle metoder er dominerende inden for RM i bygge branchen. Så de anvendte metoder i GS kan identificeres GS, værktøjer Nogle værktøjer er dominerende inden for RM i bygge branchen? Ingen Så det kan afgøres, hvilke 7.04 GS, personer og ansvarsområder Så de anvendte værktøjer i GS kan identificeres. personer, der er ansvarlige for de forskellige opgaver i det GS GS til PS Nogle virksomheder udbygger deres GS ift PS, mens andre indsnævre det Projekt system Nogle har virksomheder specifikke RM tilknyttet bestemte projekter. For at undersøge om virksomheder adderer eller reducerer ift deres GS, så det er muligt at få overblik ift deres RM system. Til kortlægning af virksomhedernes PS PS, metoder Virsomhederne specifikke metoder tilknyttet deres PS. Kortlægning af metoder der anvendes i virksomhedens PS PS, værktøjer Nogle værktøjer er dominerende inden for RM i bygge branchen. Så de anvendte værktøjer i PS kan identificeres. Side 6 af 7 Hvordan fungerer jeres generelle system for RM? Hvilke metoder anvendes i jeres GS for RM? Hvilke værktøjer anvendes til jeres metoder i GS? Hvilke personer anvender værktøjerne og udføre og indgår i de forskellige RM processer i det GS? Er jeres PS en reduktion eller udbyggelse af GS? Hvordan fungerer denne proces? Hvordan fungerer jeres projekt system for RM? Hvilke specifikke metoder har i, i jeres PS? Hvorfor, hvofor ikke? Hvilke værktøjer anvendes til jeres metoder i PS? Projekt portefølje, granskning, tilbudgivning og planlægning af byggeriet. Standard RM model: 1. Identificer 2. vurder 3. handlingsplan 4. overvågning. Erfaringsbaserede tal, subjek-tive vurderinger, simulationer, gruppemøder, netværksdiagrammer, buffers, contingencies, frameworks, tjeklister, flad procentsats. GERT (Monte Carlo), PERT, MSprojekt, NGT, BS, Delphi, Sigma. BL og PL står altid for tidsplan og økonomi. Fire personer fra fire forskellige afdelinger skal indgå i NGT-runde. Framework udføres altid to og to og personerne skal være fra forskellige faggrupper. GS indeholder 100 punkter og ved PS indsnævres dette til 10. GS indeholder 5 punkter og PS udbygges til 10, ift projektet omfang og karakter. Inddragelse af yderligere risikoområder ift projektets størrelse og omfang. Kickoff møder, procedurer til konflikthåndtering, gennemgang ved grænseflader, overdragelsesmøder, arrangementer på byggepladsen? GERT (Monte Carlo), PERT, MSprojekt, NGT, BS, Delphi, Sigma.

11 7.09 PS, personer og ansvarsområder 7.10 Erfa fra projektet 7.11 Erfa fra andre projekter Ingen Så det kan afgøres, hvilke personer, der er ansvarlige for de forskellige opgaver i det PS. Opsaming af erfaringer vil give virksomhederne en fordel, ved de efterfølgende byggesager. Til kortlægning af virksomhedernes erfaringsopsamling for projektet Opsamling af erfaringer fra andre projekter vil også gøre virksomhederne bedre rustet, ved efterfølgende byggesager. Til kortlægning af virksomhedernes erfaringsopsamling fra andre projekter Side 7 af 7 Hvilke personer anvender værktøjerne og udføre og indgår i de forskellige RM processer i det PS? Benytter i jer af erfaringsopsamling? Hvordan, hvorfor, hvorfor ikke? Findes der en koordineret erfra indsamling, hvor erfaringer fra andre projekter også indgår eller bliver erfaringerne hos dem som deltog i det enkelte projekt? Hvordan, hvorfor, hvorfor ikke? BL og PL står altid for tidsplan og økonomi. Fire personer fra fire forskellige afdelinger skal indgå i NGT-runde. Framework udføres altid to og to og personerne skal være fra forskellige faggrupper. Erfa-rapporter, efter kalkulation, sparring mellem ansatte og afdelinger, projektmøder, workshop? Fælles erfaringsmøder og workshops på tværs af teams og afdelinger? Findes en stor erfra database?sparring med personer, som har deltaget i lignende projekter? Månedlige møder mellem BL og PL i organisationen?

12

13

14

15

16

17

18

19 VIGTIG - LÆS FØRST! Dette spørgeskema knytter sig til de risici, som er forbundet med et byggeprojekt. Informanterne skal besvare spørgsmålene ud fra deres bedste faglige vurdering og erfaringer gjort ifm byggeprojekter. Da der er tale om subjektive vurderinger, er der ikke tale om "rigtig" eller "forkert", hvorfor alle spørgsmålene skal besvares. Sandsynlighed skal forstås som "Hvor stor er sandsynligheden for, at en risici vil forekomme i løbet af en byggeperiode?". Konsekvens skal forstås som "Hvis en risici forekommer, hvor store tab er der forbundet hermed?". Informanterne må IKKE vurdere konsekvensen af en risici ift sandsynlighed, altså at informanterne vurderer konsekvensen lav, fordi de mener at ikke er sandsynligt - de to begreber skal vurderes individuelt. Der anvendes brede termer i spørgsmålene, eksempelvis arbejde, information eller planlægning, og informanterne skal besvare spørgsmålene ud fra deres eget arbejdsområde. Erfaringsmæssige risici forbundet med byggeri Sandsynlighed Konsekvens Økonomisk relaterede risici H M L H M L Presset projekttidsplan Designvariationer i projektmaterialet Ændringer forårsaget af klienten Uhensigtsmæssig planlægning i byggeprogram Forekomst af konflikter Prisstigninger af byggematerialer Overdreven godkendelsesprocedurer i kommunen Manglende godkendelser og andet dokumentation Manglende eller unøjagtigt prisestimeringer Utilstrækkelig planlægning Tids relaterede risici H M L H M L Presset projekttidsplan Designvariationer i projektmaterialet Overdreven godkendelsesprocedurer i kommunen Ændringer forårsaget af klienten Manglende godkendelser og andet dokumentation Uhensigtsmæssig planlægning i byggeprogram Utilstrækkelig planlægning Bureaukrati i staten Høje forventninger til arbejdets kvalitet Variationer i byggeprogram Kvalitets relaterede risici H M L H M L Presset projekttidsplan Utilstrækkelig planlægning Uhensigtsmæssig planlægning i byggeprogram Manglende eller unøjagtigt prisestimeringer Lav ledelseskompetence hos underleverandører Høje forventninger til arbejdets kvalitet Variationer i byggeprogram Utilgængelighed af tilstrækkelig kvalificerede arbejdskraft Designvariationer i projektmaterialet Mangel på koordination mellem projektinvolverede Side 1 af 2

20 Sandsynlighed Konsekvens Miljø relaterede risici H M L H M L Presset projekttidsplan Variationer i byggeprogram Utilgængelighed af tilstrækkelig kvalificerede fagfolk og byggeledere Overdreven godkendelsesprocedurer i kommunen Ændringer forårsaget af klienten Mangelfuld information - Forundersøgelse og jordbundsforhold Lav ledelseskompetence hos underleverandører Høje forventninger til arbejdets kvalitet Utilstrækkelig planlægning Alvorlige støjgener forårsaget af byggeriet Sikkerheds relaterede risici H M L H M L Presset projekttidsplan Lav ledelseskompetence hos underleverandører Utilstrækkelig planlægning Variationer i byggeprogram Generel forekomst af arbejdssulykker Høje forventninger til arbejdets kvalitet Designvariationer i projektmaterialet Mangel på koordination mellem projektinvolverede Overdreven godkendelsesprocedurer i kommunen Utilgængelighed af tilstrækkelig kvalificerede arbejdskraft Utilgængelighed af tilstrækkelig kvalificerede teknikere og byggeledere Side 2 af 2

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Appendix D Spørgeskemabesvarelse - Svend Clemmesen, Phil & Søn

32

33 Appendix E - Meningskondensering 7S - Struktur TL-BYG Enggaard Phil og søn Aarslef TL-BYG Enggaard Phil og søn Aarslef TL-BYG Enggaard Hvordan er virksomheden organiseret og hvilke procedurer anvendes ift. RM? Benytter I jer af bestemte procedurer ift. ansættelse? Hvilke krav stilles der til ansøgerens kvalifikationer og kan de omgås ved rette person? JN: Ingen fastlagt procedure. Igennem de seneste år er der rekrutteret byggeledere med konstruktør og ingeniør som baggrund. AH: Nej. Der er ansat projektledere med konstruktør- eller ingeniørbaggrund. HH: Der ligger et fast procdure, fastlagt af HR-afdelingen, som alle skal igennem, inden ansættelse. Nye ansatte kobles på et projekt med en erfaren. CS: Ansættelse af byggeleder via netværk. Praktikanter bliver typisk ansat. BA: Hovedparten af jobbet henvender sig typisk til en ingeniør, men der er en blandet skare af medarbejder i virksomheden. TB: Balance mellem person og kvalifikation. MTH introduktionskursus og tilknytning til erfaren projektleder. SA: Kvalifikationerne skal være tilstede, men det skal være den rette person. Tilknytning til erfaren projektleder. SC: Lægde stor vægt på deres referencer fra tidligere ansættelser. Nye medarbejdere blev tilknyttet mere erfarne personer. TJ: Det følger en ansættesesrutine gennem vores HR-afdeling og så beslutter ledelsen hvem der ansættes. Nye ansatte tilknyttes mere erfarne projektledere Hvordan er de ansattes beføjelser fastsat, både med hensyns til økonomiske beløb og faglige beslutninger? JN: Der er pt. ingen fastlagte beføjelser, hverken beløbsmæssige eller faglige. Dog er det en af de ting virksomheden arbejder på at udvikle. AH: En projektleder og formand leder typisk byggesager. De sparrer efter behov. Der er indført en procedure fra topledelsen for hvordan man skal lede sagerne. HH: Der er fastlagte og formaliserede regler for, hvem der kan indgå hvilke aftaler og for hvilket beøb. Tekniske beslutninger er op til den enkelte medarbejder. CS: Beføjelser efter de specifikke sager. BA: PL styrer projektet over for kunden, BH og tilsynet samt indkøb. De erfarne formænd styre de timmelønnede medarbejder. PL og formænd har beføjelser til at selvstændigt træffe beslutninger i udførslen. TB: Na. SA: Det vurdres hovedsagligt af den enkelte medarbejder. SC: Frihed under ansvar - ikke formaliseret. Meget flad struktur ift tekniske beslutninger. TJ: Fastlægges fra sag til sag i henhold til virksomhedens tegningsregler Er jeres virksomhed organiseret på en bestemt måde ift. RM? JN: Nej ikke nogen formel organisation - se RM organisationsdiagram. AH: PL kalkulerer og leder byggesager. Projektgennemgang imellem PL og afdelingslederen, hvor der anvendes tjeklister - se RM organisationsdiagram. HH: Afdelingsleder, projektleder, tilbudsråd, jurist og evt konsulenter - se RM organisationsdiagram. CS: Tilbudsgiveren gennemgår sager med direktøren inden de sendes ud - se RM organisationsdiagram. BA: Arbejdsstillinger såsom tilbudsregner, projektchefer og entrepriseledere. Der er en jurist tilknyttet, som sjældent anvendes - se RM organisationsdiagram. Side 1 af 11

34 Appendix E - Meningskondensering Phil og søn Aarslef TL-BYG Enggaard Phil og søn Aarslef TL-BYG Enggaard Phil og søn Aarslef TL-BYG Enggaard TB, SA: Tilbudsafdeling, sektionsleder, projektleder, tekniske afdelinger, jurister, konsulenter, kontraktråd - se RM organisationsdiagram. SC: Tilbudsafdeling, juridisk afdeling, teknisk afdeling, direktør, projektleder - se RM organisationsdiagram. TJ: Projektleder, afdelingsleder, jurist og evt ekstern bistand - se RM organisationsdiagram Har I præferencer ift. projektorganisation? JN: Prækvalifikation, hoved- og totalentreprise fortrækkes, dog udføres også en del fagentreprise og regningsarbejde. AH: Arbejder oftest i hoved- og totalentreprise. Ingen præference, afhænger af opgavens karakter. HH: I virksomhedsregi foretrækkes totalentreprise, da vi kan få alle vores kompetencer i spil - men lokalt har vi mere fokus på hvilke resurser vi har tilrådighed i afdelingen. CS: Totalentreprise fortrækkes, herefter hovedentreprise. Fagentreprise udføres næsten ikke, da det ikke passer til organisationen. BA: Ingen præference - arbejder mest i fagentreprise, som de er mest gearet til. TB: Ja, at vi indgår så tidligt i processen som muligt. SA: Vi foretrækker totalentreprise, da det giver os flest muligheder. SC: Vi arbejdede i det som bød sig, men med tiden blev det oftere totalentreprise. TJ: 95% af vores arbejde er fagentreprise Foreligger der bestemte regler, procedurer eller et hierarki ift. for kommunikation i virksomheden og/eller i projektorganisationer? JN: Ja - alt med en juridisk, økonomisk og tidsmæssigt konsekvens skal berettes til adm. direktør og projektchefer. Ugentlige styrgruppemøder anvendes internt. AH: En meget uformel og flad struktur. HH: I en flad struktur med kommunikation på tværs mellem medarbejderne. CS: Meget uformelt. Kommunikation mest på mail med en god arkiveringsstruktur. BA: Meget uformelt og flad struktur. TB: Na. SA: En meget fald struktur, hvor alle taler sammen. SC: En meget flad struktur, hvor alle talte med alle. TJ: En meget flad struktur, hvor dørene altid er åbne Hvordan foregår efteruddannelse i jeres virksomhed? Efteruddannelse efter gensidige behov. AH: Efteruddannelse efter behov. Indtil videre har det typisk været i Jura. HH: Alle nyuddannede kommer igennem -uddannelsesforløb og ellers sker det promært via den årlige MU samtale. CS: Efteruddannelse efter behov, hvor den enkelte medarbejder byder ind. BA: Der efteruddannes internt i akademi, hvor de nyansatte skal uddannes inden for to år. Udover dette efteruddannes der efter behov. TB: På baggrud af den årlige medarbejdersamtale og virksomhedens interesser. SA: Alle ansatte skal gennem et MTH projektlederforløb, med jura, ledelse, økonomi, etc. Side 2 af 11

35 Appendix E - Meningskondensering Phil og søn Aarslef 7S - Strategi TL-BYG Enggaard Phil og søn Aarslef TL-BYG Enggaard Phil og søn Aarslef TL-BYG Enggaard SC: Vi kørte vores eget uddannelsesprogrammer, men det kørte kun i tre år, så løb det ud i sandet. TJ: Der gives lidt generelt brushup kursus, fx. arbejdsmiljø og ellers er det mere projektpolitik. Hvordan arbejder I med RM på øverste ledelsesniveau det strategisk plan? Har virksomheden bestemte politikker ift. RM? JN: Ingen nuværende formalitet ansvaret ligger hos projektlederen. AH :Totalentrepriser gennemgås med direktøren, hvor risikotillægget vurderes. Ift kontrahering gælder følgende. 5 mio: PL, 10 mio: afdelingsleder, TE: direktør, 200 mio: bestyrelsen. HH: + 40 mio udløser tilbuds/kontraktråd. CS: Lille organisation, hvor direktøren er involveret i samtlige foretagende. BA: Kontrahering efter tærskelværdier. TB: +50 mio udløser kontraktråd. SA: +50 mio udløser kontraktråd. SC: Nej - sund fornuft TJ: < 20 mio udløser en todelt projektgennemgang, hvor PL skal tjekke kalkulation, bemanding, tidsplan, risikoanalyse, etc. Afsluttende projektgennemgang sker af PL, sammen med ledelsen. >20 mio udløser en todelt projektgennemgang, hvor PL gennemgår projektet analog med mindre projekter. Afsluttende skal PL dog supplere med yderligere punkter som taktiske overvejelser, kontrak/tekniske/specille forbehold Findes der en kollektiv bevidsthed ift RM? Hvis ja, hvad gør i for at fordre denne? JN: Nej - der er ingen fast procedure som ligger til grund for denne. AH: Ikke decideret - RM kaldes af nogen luft i budgettet. På ledelsesplan vurderes det til at der er en fælles forståelse for RM. HH: Ja det er jeg sikker på. CS: Ikke sikkert. Det er i byggeledernes job at kende risikoen til sagernes pris og art. BA: Nej, men der arbejdes med ensartede opgaver, hvor man kender risikoen. TB: Ja det er der helt sikkert. SA: Ja det er der. SC: Risikoanalyse er ikke rigtig noget vi har beskæftiget os ret meget med, begrebsmæssigt. Men vi har selvfølgelig forholdt os til risikoelementer, såsom krig, jordbunden eller geografiske forhold på de enkelte sager. TJ: Ja det er der helt klar, fordi medarbejderne sidder med i processen Har i fastlagte kriterier ift antallet af risikobetonede projekter? JN: Nej eksemplificeret med problematikken ved afgivning af for mange tilbud. AH: Nej. HH: Nej. CS: Ikke formelt. Der forsøges på at flytte opgaver, så man ikke prøve at tag flere opgaver end man kan overskue. Risikotillægget i sagerne justeret løbende. BA: Nej. TB: Na. SA: Nej det har vi ikke - måske på allerøverste ledelse. Side 3 af 11

36 Appendix E - Meningskondensering Phil og søn Aarslef TL-BYG Enggaard Phil og søn Aarslef TL-BYG Enggaard Phil og søn Aarslef 7S - Skills TL-BYG Enggaard Phil og søn Aarslef 7S Shared values SC: Nej TJ: Na Har I en skabelon for hvordan RM anvendes gennem projekter? JN: Ingen procedure, men en pipeline model er ved at blive udviklet - se RM sagsforløb. AH: Der føres to granskninger af et projekt hvor risici vurderes, ét inden man afgiver et tilbud, og ét efter man har fået opgaven - se RM sagsforløb. HH: Porteføjle, granskning, beregning, tilbudsråd og tilbud - se RM sagsforløb. CS: Ingen formel procedure - se RM organisationsdiagram. BA: Udvælgelse af projekter, udregning, planlægning og tilbud - se RM sagsforløb. TB, SA: Se RM sagsforløb. SC: Sagskontor som screenede for opgaver, porteføljestrying af direktøren, udregning af tilbudsafdelingen - se RM sagsforløb TJ: Granskning, beregning, projektgennemgang og tilbud - se RM sagsforløb Anvendes en bestemt procedurer ift den anvendte udbudsform? JN: Ingen formaliteter på nuværende tidspunkt, hvor det er meget personspecifikt. AH: Totalentrepriseprojekter involverer den adm. direktøren. HH: Ja, men det er ikke meget. CS: Jo længere man falder i entrepriseformerne, desto mere falder risikoen. BA: Nej, men ved totalentreprise købes projektering ude i byen. TB: Ja, der risikovurderes ift entrepriseform. SA: Na. SC: Ja, TE projekter havde et strørre risikotillæg - en flad procentsats. TJ: Nej der anvendes den samme procedure til alle projekter. Kvalifikationer - hvilke har de ansatte i virksomheden og hvilke krav stiller virksomheden til de ansatte ift. RM Hvilke kav stiller i til jeres ansatte og hvordan tilpasses disse til deres ansvarsområder? JN: Alt efter opgavens karakter, blandes nyuddannede med force i systemer og værktøjer sammen med erfarne som har force i den udførende del. AH: I ansættelsen lægges der mere vægt på den rette person end kvalifikationerne. HH: Vi vil helst have den rette person og så tilpasse dem vores system, men det tillader virkeligheden ikke altid. CS: Kompetence og til dels erfaring. BA: En blanding af kemi og personlig og faglige kompetencer. TB: Balance mellem person og kvalifikation. SA: Kvalifikationerne skal være tilstede SC: Na. TJ: De stilles gennem HR-afdelingen. Fælles værdier - hvilke eksisterer i virksomheden og påvirker disse deres RM Forsøger i, som virksomhed, at opbygge, eller kræver i, visse værdier hos jeres ansatte? Side 4 af 11

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Fremtidens Etagebolig, Horsens

Fremtidens Etagebolig, Horsens Indhold Byggesagen... 2 Vision... 2 Udbud... 3 Fordele og ulemper ved entrepriserne... 3 Egenproduktion... 4 Emner der bliver lagt vægt på... 4 Tidsplan... 4 Ophængnings plan... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN?

HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN? Kandidatafhandlingen Aalborg Universitet 2013 HOSPIALSLOGISTIK STRATEGISK HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN? En analyse af bygge- og anlægsbranchen for identifikation og

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

2Adecco. Construction

2Adecco. Construction 2 Professionel adgang til faglært og rutineret arbejdskraft Byggeprojekter skal være i gang. De skal holde både tempo og tidsplan. Det kræver planlægning og den rette bemanding i både projekteringsfase

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Indholdsfortegnelse 0 Introduktion 1 Projekthåndbog 2 Projektbeskrivelse 3 Organisation 4 Månedsrapportering

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring Analyse: Kontraktstyring 1 Bech-Bruun Intelligence Kontraktstyring Analyse September 2015 2 Analyse: Kontraktstyring Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater 4 Data 6 Alle rettigheder til denne analyse

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

En del af holdet med det samme

En del af holdet med det samme 2 En del af holdet med det samme Som kunde hos har du adgang til dygtige medarbejdere og til en lang række opgaver og funktioner på kontoret. Det kan være, når du skal bruge flere ressourcer i forbindelse

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE student?

VIL du VÆRE vores NYE student? VIL du VÆRE vores NYE student? Løft blikket TM 3 ET studenterjob MED ansvar OG udfordringer Som student hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende arbejde inden for flere forskellige sagsområder.

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 1 af 8 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 2 af 8 Forord Nærværende håndbog er en beskrivelse af NHH A/S s håndtering af firmaets arbejdsmiljø. Virksomheden har adresse på Charlottenlundvej 4, 2900 Hellerup.

Læs mere

NCC Xyz Construction Danmark A/S 2011

NCC Xyz Construction Danmark A/S 2011 NCC Xyz Construction Danmark A/S 2011 07-10-2011 NCC Construction Danmark A/S 1 Førende i Norden inden for byggeri, anlæg, veje samt bolig- og erhvervsudvikling BYGGE OG ANLÆG GRUS, ASFALT, BELÆGNING OG

Læs mere

Beskrivelse af. Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S. og stillingen. Produktionschef

Beskrivelse af. Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S. og stillingen. Produktionschef Beskrivelse af Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S og stillingen Produktionschef Dette materiale skal behandles fortroligt, og indholdet må under ingen omstændigheder videregives til 3. part 26. november 2014

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Maj (uge 21), fredag den 24 lørdag den 25. maj Akkvisition, forretning & branding

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DIAS 1 IMPLEMENTERING AF CONTRACT MANAGEMENT I KMD Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DAGSORDEN DIAS 2 Hvorfor Contract Management ( CM ) som disciplin i KMD? Introduktion til KMD

Læs mere

Virksomheden Tilbudsfasen Kontraktfasen Opstart/mob. Udførelse Aflevering

Virksomheden Tilbudsfasen Kontraktfasen Opstart/mob. Udførelse Aflevering Virksomheden Tilbudsfasen Kontraktfasen Opstart/mob. Udførelse Aflevering Hallur Hansen 27/06 1984 Tømrer Færøerne Opgavetekst Planlægning Projektgrundlag Virksomheden Tilbudsfasen Kontraktfasen Opstart/mob.

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

Delaftale 2: B_Storentreprise for kystanlæg og vandbyging (TN457358-02)

Delaftale 2: B_Storentreprise for kystanlæg og vandbyging (TN457358-02) Til ansøgerne STORENTREPRISER VEDR. OPFØRELSE AF VESTRE FJORDPARK DATO 12-6-2015 Aalborg Kommune har ved udbudsbekendtgørelse nr. 2015/S 084-148783 indrykket bekendtgørelse om begrænset udbud af Storentrepriser

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen.

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen. Koncern Byggestyring Opgang Blok E Afsnit 1. sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 51150795 EAN-nr: 5798000384095 Dato: 28. juni 2013 Kompetenceskema for projektorganisationerne Vejledning til anvendelse

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation J.nr.: 7508271 HAR/LLI Vejledning til ansøgning om prækvalifikation for Bygningsstyrelsens opførelse af Niels Bohr Bygningen, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S 249-434278, nr. 2014/S 014-019871 og nr.

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane Tina Overgaard & Ri Kofod København den 11.12.2013 JOBPROFIL Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane 1. Indledning Trafikstyrelsen har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser

På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser 7. Og 8. oktober 2008 Marianne Forman maf@sbi.dk # 1 Dagsorden 1. Projektets aktiviteter og mål 2. Projektets erfaringer

Læs mere

Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførelse Aflevering. Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie og Gas Tidligere murersvend

Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførelse Aflevering. Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie og Gas Tidligere murersvend Ejer, Bestyrelses formand, Projektleder, Entrepriseleder Virksomheden Konstruktøren A/S Udbudsmaterialet Til Vestas Blades Technology Center Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter 5. marts. 2015 Chefrådgiver Charlotte Degn Bygherrerådgivning og sikkerhedsrådgivning omkring arbejdsmiljø BHs rolle vedr.

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse www.pwc.dk Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse Orienteringsmøde med borgmestre, økonomiudvalg, selskabsbestyrelser og direktører 5. Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1.

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Lær mere Navn Sample Candidate Dato 1. oktober 2013 www.ceb.shl.com Introduktion En opmærksomhed på individuel læring er i stigende grad afgørende for udviklingen af de menneskelige ressourcer,

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

Velkommen ORIENTERING KLASSISKE LEDERTYPER ER TILBAGE. om ledelse I DETTE NUMMER

Velkommen ORIENTERING KLASSISKE LEDERTYPER ER TILBAGE. om ledelse I DETTE NUMMER ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Klsiske ledertyper er tilbage 1 - Står du i vejen for din virksomheds udvikling? - Du taber uden strategi for rekruttering 5 3 2015-1. KLASSISKE LEDERTYPER ER TILBAGE

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Hvorfor overveje at indføre innovation? Når vi i Danmark ikke kan konkurrere med udlandet på lønomkostningerne, må vi

Læs mere

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er:

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er: Notat J.nr. 14-4989032 Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af konsulentbistand til beregningsmotor, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 231-407652 opdateret 7. januar 2015 ICE, Jura og stab MTG Nr.

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering mth.dk/partnering» Partnering med MT Højgaard Partnering giver mulighed for at skabe en sam - arbejdskultur i bygge- og anlægsbranchen, hvor bygherrens ønsker og projektets individuelle behov er i centrum.

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Mittarfeqarfiit. Organisation. struktur & ansvarsforhold

Mittarfeqarfiit. Organisation. struktur & ansvarsforhold Mittarfeqarfiit Organisation struktur & ansvarsforhold Indholdsfortegnelse Driftens øverste struktur:... 2 Adm. Direktør:... 2 Driftsdirektøren:... 2 Kvalitetschefen... 3 Lufthavnens organisation... 4

Læs mere

Organisationsmanual SIKA RENGØRING A/S. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual SIKA RENGØRING A/S. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organisationsmanual SIKA Organisationen bag SIKA Rengøring A/S 1 En robust organisation SIKA Rengøring A/S blev grundlagt i 2001 af Richard, Elisabeth og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktisk og

Læs mere

Hvor blev bestyrelsesansvaret af?

Hvor blev bestyrelsesansvaret af? Hvor blev bestyrelsesansvaret af? Poul Foss Michelsen www.foss-michelsen.dk og Merete Vangsøe Simonsen www.focus-advokater.dk Odense Rotary Klub 25. maj 2009 1 Det drejer sig ikke kun om ansvar Jeg vil

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere