Risikostyring i byggebranchen. Appendix og bilag. Har vi råd til at lade være?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risikostyring i byggebranchen. Appendix og bilag. Har vi råd til at lade være?"

Transkript

1 Risikostyring i byggebranchen Har vi råd til at lade være? Appendix og bilag Aalborg Universitet - Institut for Mekanik og Produktion Kandidatafhandling, Cand.scient.techn. i Byggeledelse

2

3 Indholdsfortegnelse Vedlagte appendixer A B C D E F G H I J K L Interviewguide til interview af entreprenørvirksomheder Interviewguide til interview af Peter Luke Spørgeskema Spørgeskemabesvarelser Meningskondesering Organisationsdiagrammer Økonomiske nøgletal Sample responsibility matrix Projekttidsplan Spørgeskemabesvarelse resultater Beskrivelse af udvalgte entreprenørvirksomheder Virksomhedssammenligning Vedlagte bilag på CD-ROM Format A Interview med Allan Harbo, (Lydfil) B Interview med Bjarne Andersen, (Lydfil) C Interview med Christoffer Styrup, A. Enggaard (Lydfil) D Interview med Conny W. Chrisstoffersen, (Lydfil) E Interview med Henrik Holm, (Lydfil) F Interview med Jens Nielsen, TL-Byg (Lydfil) G Interview med Peter Luke, RISK & Alectia (Lydfil) H Interview med Svend Andreasen, (Lydfil) I Interview med Svend Clemmesen, Pihl & Søn (Lydfil) J Interview med Tony Bo Jensen, P. Aarsleff (Lydfil) K Interview med Torben Biilmann, (Lydfil) L Anvendt litteratur PDF

4

5 Appendix A - Interviewguide til interview af entreprenørvirksomheder Generelt Generel - klortlægning af informantens baggrund No. Emne Teori, tese Baggrund for spørgsmål Spørgsmål Uddybende forklaring 0.01 Hvor meget har du sat af til interviewet? 0.02 Navn, efternavn? 0.03 Stilling? 0.04 Virksomheder? 0.05 Uddannelse? 0.06 RM realateret efteruddannelse? 0.07 Antal års erfaring? 0.08 Antal projekter? 0.09 Antal projekter over 10 mio DDK? 0.10 Største projekt, DKK? Structure Struktur - hvordan er virksomheden organiseret og hvilke procedurer anvenders ift RM. No. Emne Teori, tese Baggrund for spørgsmål Spørgsmål Uddybende forklaring 1.01 Ansættelse En virksomheden udøver, eller udsætter sig for, (R)M, i kraft af deres ansættelser, ved kun at ansætte personer med bestemte kvalifikationer Fuldmagt Fastsættelse af fuldmagt kan have indflydelse på processerne for RM. Og manglende fuldmagt kan betyde en vanskeliggørelse af arbejdsgange. For at undersøge om virksomheden har unikke procedurer eller forløb, ift til ansættelse og som derved påvirker deres virksomhed. For at kunne kortlægge hvordan virksomheden fastæstter de ansattes fuldmagt. Benytter i jer af bestemte procedurer ift ansættelse? Stilles der krav til kvalfikationer og kan de omgås ved rette person? Hvordan fastsætter i jeres ansattes beføjelser ift anvendelse af fuldmagt - både beløb og faglige beslutninger? Anvedes eksempelvis; Turnus i virksomhedens forskellige afdelinger, Mentorordning, efteruddannelse. Må konstruktionsingeniøren træffe beslutninger som kan påvirke arbejdsgangen på byggepladsen? Side 1 af 7

6 1.03 Organisation En virksomheds organisation kan have indflydelse på hvodan der arbejds med RM Projektorganisation En given projektorganisation kan påvirke RM. For at give et overblik over, hvordan virksomheden er organiseret og vurdere om dette er hensigtmæssigt. Skal skabe overlik, ift om virksomheden bruger en bestemt projektorganisation. Er jeres virksomhed organiseret på en bestemt måde ift RM? Har i præferencer ift projektorganisation.hvilke, hvorfor, hvorfor ikke? Anvendes der eksempelvis en juridisk afdeling til alt RM der knytter sig til kontrakter, bruges en kalkulations afdeling til tilbudsgivning, etc? Ser i gerne, at alle jeres projekter er i TE eller FE - eller afhænger det af udbud eller andre faktorer? 1.05 Kommunikation Dårlig kommunikation betyder, at værdifuld viden går tabt, ved overdragelse af projekter, eksempelvis ved overdragelsen mellem tilbudsafdelingen og udførende. Skal give et billede af, hvordan de forskellige personer og afdelinger kommunikerer med hinanden. Foreligger der bestemte regler, procedurer eller et hieraki ift hvordan der kommunikeres i virksomheden og i projektorganisationer - både skriftligt og mundtligt? Kan alle tale på tværs af afdelinger og træffe beslutninger, så længe deres fuldmagt tillader det? Eller skal der følges en fastlagt procedurer? 1.06 Efteruddannelse Manglende forståelse og træning i RM og tilknyttede værktøjer kan give et dårligt resultat. Giver en ide om, hvordan virsomheden arbejder med efteruddannelse og hvor vigtigt de mener at træningen i RM er. Hvordan foregår efteruddannelse i jeres virksomhed? Får hver medarbejder en fast portion penge, årligt, eller suppleres der med uddannelse ift projekters krav? Strategi Strategi - hvordan arbejder virksomheden med RM på, øverste ledelsesniveau - strategisk plan. No. Emne Teori, tese Baggrund for spørgsmål Spørgsmål Uddybende forklaring 2.01 Virksomhedspolitikker Fastlagte procedurer kan være RM i sig selv. Til kortlægning af, om der eksisterer virksomhedspolitikker, om påvirker deres RM. Har virskomheden bestemte politikker ift RM? Tærskelværdier udløser bestemte procedurer? 2.02 Kollektiv bevisthed ift RM Manglende kollektiv forståelse kan lede til suboptimering. For at kunne afgøre, om virksomheden, som heldhed har en fælles forståelse af hvad RM er og forstås den ens på de forskellige niveauer. Findes der en kollektiv bevidsthed ift RM? Hvis ja, hvad gør i for at fordre denne? Tænker den øverste ledelse RM på samme måde som en PL eller BL? Er der en fastlagt termonologi? Side 2 af 7

7 2.03 Risikoniveau Nogle virksomheder taber penge, fordi de engagerer sig i for mange highrisk projekter Gennemgående strategi for RM En gennemgående RM strategi gennem alle faser i projektet, er en optimal løsning. Fastlægning af om virksomheden har vedtaget bestemte beløb for, hvor mange penge de kan "tåle" at tabe. For at skabe et overblik ift om virksomheden har en gennemgående strategi og arbejder med RM på flere plan. Har i fastlagte kriterier ift antallet af risikobetonede projekter? Har I en skabelon for hvordan RM anvendes gennem projekter? Eksempelvis; Porteføjlestyring, granskning, tilbudsgivning, RM på byggepladsen og opfølgning. Anvendes en akkulumeret risikobuffer ift samtlige projekter i virksomheden? Justeres der på risikoappetit ift konjunktur? Er der begrænsninger ift antallet af highrisk projekter? Bruger virksomehden kun RM i tilbudsfasen eller udførelsen? Er det fastlagt eller bestemmes af de enklte ansatte? 2.05 Udbudsform Bestemte projekter kræver et særligt fokus, udfra hvordan projektet er blevet udbudt. For at kortlægge, om virksomheder ser RM som én stor ting eller om der er forståelse for projekters forskellighed. Anvendes en bestemt procedurer ift den anvendte udbudsform? Fagentreprise kræver en slags RM, hovedentreprise en anden. Nb. Også ift forudgående faser ikke kun på byggepladsen. Skills Kvalifikationer - hvilke har de ansatte i virksomheden og hvilke krav stiller virksomheden til de ansatte ift RM. No. Emne Teori, tese Baggrund for spørgsmål Spørgsmål Uddybende forklaring 3.01 Krav ift ansættelse En virksomhed kun anvender en bestemt type personer eller med en bestemt uddannelse, bliver ensidige ift RM. For at kunne bestemme om virksomhederne er tilbøjelige til, at ansætte bestemte faggrupper til RM. Hvilke kav stiller i til jeres ansatte og hvordan tilpasses disse til deres ansvarsområder. Hvorfor, hvorfor ikke? Person/type, uddannelse, erfaring, kompetencer og kendskab til virksomhedens værktøjer, netværk? Shared values Fælles værdier - hvilke eksisterer i virksomheden og påvirker disse deres RM. No. Emne Teori, tese Baggrund for spørgsmål Spørgsmål Uddybende forklaring Side 3 af 7

8 4.01 Fælles værdier I 4.02 Fælles værdier II 4.03 Opbygning og vedligehold af fælles værdier Opbygning af fælles værdier, kan være med til at fordre en større bevidsthed og kultur omkring RM. Opbygning af fælles værdier, kan være med til at fordre en større bevidsthed og kultur omkring RM. En virksomhed kan opnå en fordel ved at have gode ramme for opbygning og vedligehold af de fælles værdier. For at kunne vurderer, om virksomheder med fælles værdier har en fordel. For at kortlægge de fælles værdier i virksomheden Der opnås en viden om hvordan virksomheden plejer, anvender og opbygger de fælles værdier. Forsøger i, som virksomhed, at opbygge, eller kræver i, visse værdier hos jeres ansatte? Hvilke værdier er herskende i jeres virksomhed? Og er det noget i søger at faciliterer? Søger i som virksomhed, at opbygge og vedligeholde fælles værdier? Ansætter ikke specialister, som ikke kan indgå i hold. Vil have personer, som reagerer på en bestemt måde. Ansatte skal matche jeres virskomheds profil. Sammenhold, ansvarlighed, risikovillig, åbenhed, dygtighed, nøjsomhed, less is more, pioneer, innovativ, konservativ. Teambuilding, arrengementer, fester, ugemøder, bestemte politikker Bevidsthed ift branding Virksomheder kan bruge deres profil, til at skaffe bestemte resurser, som kan bruges ved RM. Kan virksomheder, som er bevidste ift at brande sig på RM, have en fordel, både når det kommer til image, men også resurser? Forsøger i, at brande jer som en virksomhed der er bevidste om RM? Hvorfor, hvorfor ikke, hvordan? Hvilke medarbejdere i ansætter. Bestemte kompetencer giver en højere løn. I søger at være best practice. Fokus på bestemte områder, såsom miljø. Style Ledelsesstil - er der en bestemt ledelsesstil, som er at foretrække ift RM i byggebranchen No. Emne Teori, tese Baggrund for spørgsmål Spørgsmål Uddybende forklaring 5.01 Ledelsesstil Anvendelsen af en bestemt måde ift ledelsesstil, kan have indflydelse på RM Samarbejde Værdier i virksomheden kan være med til at bestemme hvordan samarbejdet i en byggesag foregår og derved være en form for RM? Kortlægning af virksomhedens fortruke måde til at lede på. For at få en ide, om virksomheden foretrækker at anvende bestemte metoder ift deres samarbejdspartnere. Foretrække i at jeres PL og BL leder byggesager eller teams på en bestemt måde? Hvorfor, hvorfor ikke? Har i en bestemt samarbejdspolitik - bestemte virksomheder i ikke samarbejder med? Anvendes demotratisk, autoritær, laisiz faire eller SBL? Tillid er godt, men kontrol er endnu bedre. Fool me once shame on you, fool me twice shame on me. Side 4 af 7

9 5.03 Struktur eller individ Der kan være forskellige tilgange til RM - Leder nogle virksomheder deres RM udfra de menneskelige resurser eller er det strukturen? 5.04 Feedback Der er forskel på hvem der giver feed back - får virksomhederne feedback fra alle ansatte og er der forskel på feedback ift hierakiet? 5.05 Produktionsfilosofi Virksomheder der anvender produktionsfilosofier får integerert noget af deres RM i virksomheden herigennem. For at afgøre om virksomheden anser personale som en investering eller udgift. For at kunne identificerer, hvordan virksomhederne får feedback fra deres ansatte. Afgøre, om virksomheder anvender bestemte produktionsfilosofier. Er jeres forkus på jeres ansatte eller på at opbygge den rette struktur? Hvorfor, hvorfor ikke? Søger i at inddrage alle i virksomheden når i modtager RM feedback? Hvorfor, hvorfor ikke, hvordan? Anvender i produktionsfilosofier i jeres virksomhed - helt eller delvist. Hvilke, hvorfor, hvorfor ikke? Mener i at det er vigtigst, at have dygtige medarbejdere eller en god struktur? Bruger i penge på at opbygge værktøjer eller medarbejderenes kompetencer? RM fastsættes af topledelsen og derfor er det operationelle niveau ikke relevant. Der anvendes sprøgeundersøgelse og medarbejder samtaler. Filosofier; Lean construction, JIT, SCM, TQM eller CE. Dele af filosofier; Kanban, kaizen, TPM, JIT leverancer, push-pull. Staff Stab - hvordan ser virksomhedens RM stab ud. No. Emne Teori, tese Baggrund for spørgsmål Spørgsmål Uddybende forklaring 6.01 RM personale Bestemte RM staber, give virksomhederne en fordel Konsulenter Anvendelse af konsulenter, kan give virksomheden en fordel, når de ikke har tilstækkelige kompetencer inhouse. For at afgøre forskelligheden i virksomhedernes RM stab og organisation. Til kortlægning af stabsfunktioner og deres RM organisation. Hvordan er jeres RM afdeling/stab opbygget? Og hvordan ser den ud organisatorisk? Anvender i eksterne konsulenter til RM relaterede opgaver? Hvorfor, hvorfor ikke? Er hver PL eller BL sin egen celle. Har i en jurdisk afdeling, som varetager bestemte opgaver. Hvad med tilbud? Erfaring for at have problemer med arbejdsmiljø. Erkendelse af at RM simulationer er for specialiseret arbejde. System System - hvilke systemer, metoder og værktøjer, anvender virksomhederne til deres RM. No. Emne Teori, tese Baggrund for spørgsmål Spørgsmål Uddybende forklaring Side 5 af 7

10 7.01 Generelt system At have et GS, er bedre end at starte fra buden, ved hver ny byggesag. Så virksomhedens generelle system for RM kan kortlægges GS, metoder Nogle metoder er dominerende inden for RM i bygge branchen. Så de anvendte metoder i GS kan identificeres GS, værktøjer Nogle værktøjer er dominerende inden for RM i bygge branchen? Ingen Så det kan afgøres, hvilke 7.04 GS, personer og ansvarsområder Så de anvendte værktøjer i GS kan identificeres. personer, der er ansvarlige for de forskellige opgaver i det GS GS til PS Nogle virksomheder udbygger deres GS ift PS, mens andre indsnævre det Projekt system Nogle har virksomheder specifikke RM tilknyttet bestemte projekter. For at undersøge om virksomheder adderer eller reducerer ift deres GS, så det er muligt at få overblik ift deres RM system. Til kortlægning af virksomhedernes PS PS, metoder Virsomhederne specifikke metoder tilknyttet deres PS. Kortlægning af metoder der anvendes i virksomhedens PS PS, værktøjer Nogle værktøjer er dominerende inden for RM i bygge branchen. Så de anvendte værktøjer i PS kan identificeres. Side 6 af 7 Hvordan fungerer jeres generelle system for RM? Hvilke metoder anvendes i jeres GS for RM? Hvilke værktøjer anvendes til jeres metoder i GS? Hvilke personer anvender værktøjerne og udføre og indgår i de forskellige RM processer i det GS? Er jeres PS en reduktion eller udbyggelse af GS? Hvordan fungerer denne proces? Hvordan fungerer jeres projekt system for RM? Hvilke specifikke metoder har i, i jeres PS? Hvorfor, hvofor ikke? Hvilke værktøjer anvendes til jeres metoder i PS? Projekt portefølje, granskning, tilbudgivning og planlægning af byggeriet. Standard RM model: 1. Identificer 2. vurder 3. handlingsplan 4. overvågning. Erfaringsbaserede tal, subjek-tive vurderinger, simulationer, gruppemøder, netværksdiagrammer, buffers, contingencies, frameworks, tjeklister, flad procentsats. GERT (Monte Carlo), PERT, MSprojekt, NGT, BS, Delphi, Sigma. BL og PL står altid for tidsplan og økonomi. Fire personer fra fire forskellige afdelinger skal indgå i NGT-runde. Framework udføres altid to og to og personerne skal være fra forskellige faggrupper. GS indeholder 100 punkter og ved PS indsnævres dette til 10. GS indeholder 5 punkter og PS udbygges til 10, ift projektet omfang og karakter. Inddragelse af yderligere risikoområder ift projektets størrelse og omfang. Kickoff møder, procedurer til konflikthåndtering, gennemgang ved grænseflader, overdragelsesmøder, arrangementer på byggepladsen? GERT (Monte Carlo), PERT, MSprojekt, NGT, BS, Delphi, Sigma.

11 7.09 PS, personer og ansvarsområder 7.10 Erfa fra projektet 7.11 Erfa fra andre projekter Ingen Så det kan afgøres, hvilke personer, der er ansvarlige for de forskellige opgaver i det PS. Opsaming af erfaringer vil give virksomhederne en fordel, ved de efterfølgende byggesager. Til kortlægning af virksomhedernes erfaringsopsamling for projektet Opsamling af erfaringer fra andre projekter vil også gøre virksomhederne bedre rustet, ved efterfølgende byggesager. Til kortlægning af virksomhedernes erfaringsopsamling fra andre projekter Side 7 af 7 Hvilke personer anvender værktøjerne og udføre og indgår i de forskellige RM processer i det PS? Benytter i jer af erfaringsopsamling? Hvordan, hvorfor, hvorfor ikke? Findes der en koordineret erfra indsamling, hvor erfaringer fra andre projekter også indgår eller bliver erfaringerne hos dem som deltog i det enkelte projekt? Hvordan, hvorfor, hvorfor ikke? BL og PL står altid for tidsplan og økonomi. Fire personer fra fire forskellige afdelinger skal indgå i NGT-runde. Framework udføres altid to og to og personerne skal være fra forskellige faggrupper. Erfa-rapporter, efter kalkulation, sparring mellem ansatte og afdelinger, projektmøder, workshop? Fælles erfaringsmøder og workshops på tværs af teams og afdelinger? Findes en stor erfra database?sparring med personer, som har deltaget i lignende projekter? Månedlige møder mellem BL og PL i organisationen?

12

13

14

15

16

17

18

19 VIGTIG - LÆS FØRST! Dette spørgeskema knytter sig til de risici, som er forbundet med et byggeprojekt. Informanterne skal besvare spørgsmålene ud fra deres bedste faglige vurdering og erfaringer gjort ifm byggeprojekter. Da der er tale om subjektive vurderinger, er der ikke tale om "rigtig" eller "forkert", hvorfor alle spørgsmålene skal besvares. Sandsynlighed skal forstås som "Hvor stor er sandsynligheden for, at en risici vil forekomme i løbet af en byggeperiode?". Konsekvens skal forstås som "Hvis en risici forekommer, hvor store tab er der forbundet hermed?". Informanterne må IKKE vurdere konsekvensen af en risici ift sandsynlighed, altså at informanterne vurderer konsekvensen lav, fordi de mener at ikke er sandsynligt - de to begreber skal vurderes individuelt. Der anvendes brede termer i spørgsmålene, eksempelvis arbejde, information eller planlægning, og informanterne skal besvare spørgsmålene ud fra deres eget arbejdsområde. Erfaringsmæssige risici forbundet med byggeri Sandsynlighed Konsekvens Økonomisk relaterede risici H M L H M L Presset projekttidsplan Designvariationer i projektmaterialet Ændringer forårsaget af klienten Uhensigtsmæssig planlægning i byggeprogram Forekomst af konflikter Prisstigninger af byggematerialer Overdreven godkendelsesprocedurer i kommunen Manglende godkendelser og andet dokumentation Manglende eller unøjagtigt prisestimeringer Utilstrækkelig planlægning Tids relaterede risici H M L H M L Presset projekttidsplan Designvariationer i projektmaterialet Overdreven godkendelsesprocedurer i kommunen Ændringer forårsaget af klienten Manglende godkendelser og andet dokumentation Uhensigtsmæssig planlægning i byggeprogram Utilstrækkelig planlægning Bureaukrati i staten Høje forventninger til arbejdets kvalitet Variationer i byggeprogram Kvalitets relaterede risici H M L H M L Presset projekttidsplan Utilstrækkelig planlægning Uhensigtsmæssig planlægning i byggeprogram Manglende eller unøjagtigt prisestimeringer Lav ledelseskompetence hos underleverandører Høje forventninger til arbejdets kvalitet Variationer i byggeprogram Utilgængelighed af tilstrækkelig kvalificerede arbejdskraft Designvariationer i projektmaterialet Mangel på koordination mellem projektinvolverede Side 1 af 2

20 Sandsynlighed Konsekvens Miljø relaterede risici H M L H M L Presset projekttidsplan Variationer i byggeprogram Utilgængelighed af tilstrækkelig kvalificerede fagfolk og byggeledere Overdreven godkendelsesprocedurer i kommunen Ændringer forårsaget af klienten Mangelfuld information - Forundersøgelse og jordbundsforhold Lav ledelseskompetence hos underleverandører Høje forventninger til arbejdets kvalitet Utilstrækkelig planlægning Alvorlige støjgener forårsaget af byggeriet Sikkerheds relaterede risici H M L H M L Presset projekttidsplan Lav ledelseskompetence hos underleverandører Utilstrækkelig planlægning Variationer i byggeprogram Generel forekomst af arbejdssulykker Høje forventninger til arbejdets kvalitet Designvariationer i projektmaterialet Mangel på koordination mellem projektinvolverede Overdreven godkendelsesprocedurer i kommunen Utilgængelighed af tilstrækkelig kvalificerede arbejdskraft Utilgængelighed af tilstrækkelig kvalificerede teknikere og byggeledere Side 2 af 2

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Appendix D Spørgeskemabesvarelse - Svend Clemmesen, Phil & Søn

32

33 Appendix E - Meningskondensering 7S - Struktur TL-BYG Enggaard Phil og søn Aarslef TL-BYG Enggaard Phil og søn Aarslef TL-BYG Enggaard Hvordan er virksomheden organiseret og hvilke procedurer anvendes ift. RM? Benytter I jer af bestemte procedurer ift. ansættelse? Hvilke krav stilles der til ansøgerens kvalifikationer og kan de omgås ved rette person? JN: Ingen fastlagt procedure. Igennem de seneste år er der rekrutteret byggeledere med konstruktør og ingeniør som baggrund. AH: Nej. Der er ansat projektledere med konstruktør- eller ingeniørbaggrund. HH: Der ligger et fast procdure, fastlagt af HR-afdelingen, som alle skal igennem, inden ansættelse. Nye ansatte kobles på et projekt med en erfaren. CS: Ansættelse af byggeleder via netværk. Praktikanter bliver typisk ansat. BA: Hovedparten af jobbet henvender sig typisk til en ingeniør, men der er en blandet skare af medarbejder i virksomheden. TB: Balance mellem person og kvalifikation. MTH introduktionskursus og tilknytning til erfaren projektleder. SA: Kvalifikationerne skal være tilstede, men det skal være den rette person. Tilknytning til erfaren projektleder. SC: Lægde stor vægt på deres referencer fra tidligere ansættelser. Nye medarbejdere blev tilknyttet mere erfarne personer. TJ: Det følger en ansættesesrutine gennem vores HR-afdeling og så beslutter ledelsen hvem der ansættes. Nye ansatte tilknyttes mere erfarne projektledere Hvordan er de ansattes beføjelser fastsat, både med hensyns til økonomiske beløb og faglige beslutninger? JN: Der er pt. ingen fastlagte beføjelser, hverken beløbsmæssige eller faglige. Dog er det en af de ting virksomheden arbejder på at udvikle. AH: En projektleder og formand leder typisk byggesager. De sparrer efter behov. Der er indført en procedure fra topledelsen for hvordan man skal lede sagerne. HH: Der er fastlagte og formaliserede regler for, hvem der kan indgå hvilke aftaler og for hvilket beøb. Tekniske beslutninger er op til den enkelte medarbejder. CS: Beføjelser efter de specifikke sager. BA: PL styrer projektet over for kunden, BH og tilsynet samt indkøb. De erfarne formænd styre de timmelønnede medarbejder. PL og formænd har beføjelser til at selvstændigt træffe beslutninger i udførslen. TB: Na. SA: Det vurdres hovedsagligt af den enkelte medarbejder. SC: Frihed under ansvar - ikke formaliseret. Meget flad struktur ift tekniske beslutninger. TJ: Fastlægges fra sag til sag i henhold til virksomhedens tegningsregler Er jeres virksomhed organiseret på en bestemt måde ift. RM? JN: Nej ikke nogen formel organisation - se RM organisationsdiagram. AH: PL kalkulerer og leder byggesager. Projektgennemgang imellem PL og afdelingslederen, hvor der anvendes tjeklister - se RM organisationsdiagram. HH: Afdelingsleder, projektleder, tilbudsråd, jurist og evt konsulenter - se RM organisationsdiagram. CS: Tilbudsgiveren gennemgår sager med direktøren inden de sendes ud - se RM organisationsdiagram. BA: Arbejdsstillinger såsom tilbudsregner, projektchefer og entrepriseledere. Der er en jurist tilknyttet, som sjældent anvendes - se RM organisationsdiagram. Side 1 af 11

34 Appendix E - Meningskondensering Phil og søn Aarslef TL-BYG Enggaard Phil og søn Aarslef TL-BYG Enggaard Phil og søn Aarslef TL-BYG Enggaard TB, SA: Tilbudsafdeling, sektionsleder, projektleder, tekniske afdelinger, jurister, konsulenter, kontraktråd - se RM organisationsdiagram. SC: Tilbudsafdeling, juridisk afdeling, teknisk afdeling, direktør, projektleder - se RM organisationsdiagram. TJ: Projektleder, afdelingsleder, jurist og evt ekstern bistand - se RM organisationsdiagram Har I præferencer ift. projektorganisation? JN: Prækvalifikation, hoved- og totalentreprise fortrækkes, dog udføres også en del fagentreprise og regningsarbejde. AH: Arbejder oftest i hoved- og totalentreprise. Ingen præference, afhænger af opgavens karakter. HH: I virksomhedsregi foretrækkes totalentreprise, da vi kan få alle vores kompetencer i spil - men lokalt har vi mere fokus på hvilke resurser vi har tilrådighed i afdelingen. CS: Totalentreprise fortrækkes, herefter hovedentreprise. Fagentreprise udføres næsten ikke, da det ikke passer til organisationen. BA: Ingen præference - arbejder mest i fagentreprise, som de er mest gearet til. TB: Ja, at vi indgår så tidligt i processen som muligt. SA: Vi foretrækker totalentreprise, da det giver os flest muligheder. SC: Vi arbejdede i det som bød sig, men med tiden blev det oftere totalentreprise. TJ: 95% af vores arbejde er fagentreprise Foreligger der bestemte regler, procedurer eller et hierarki ift. for kommunikation i virksomheden og/eller i projektorganisationer? JN: Ja - alt med en juridisk, økonomisk og tidsmæssigt konsekvens skal berettes til adm. direktør og projektchefer. Ugentlige styrgruppemøder anvendes internt. AH: En meget uformel og flad struktur. HH: I en flad struktur med kommunikation på tværs mellem medarbejderne. CS: Meget uformelt. Kommunikation mest på mail med en god arkiveringsstruktur. BA: Meget uformelt og flad struktur. TB: Na. SA: En meget fald struktur, hvor alle taler sammen. SC: En meget flad struktur, hvor alle talte med alle. TJ: En meget flad struktur, hvor dørene altid er åbne Hvordan foregår efteruddannelse i jeres virksomhed? Efteruddannelse efter gensidige behov. AH: Efteruddannelse efter behov. Indtil videre har det typisk været i Jura. HH: Alle nyuddannede kommer igennem -uddannelsesforløb og ellers sker det promært via den årlige MU samtale. CS: Efteruddannelse efter behov, hvor den enkelte medarbejder byder ind. BA: Der efteruddannes internt i akademi, hvor de nyansatte skal uddannes inden for to år. Udover dette efteruddannes der efter behov. TB: På baggrud af den årlige medarbejdersamtale og virksomhedens interesser. SA: Alle ansatte skal gennem et MTH projektlederforløb, med jura, ledelse, økonomi, etc. Side 2 af 11

35 Appendix E - Meningskondensering Phil og søn Aarslef 7S - Strategi TL-BYG Enggaard Phil og søn Aarslef TL-BYG Enggaard Phil og søn Aarslef TL-BYG Enggaard SC: Vi kørte vores eget uddannelsesprogrammer, men det kørte kun i tre år, så løb det ud i sandet. TJ: Der gives lidt generelt brushup kursus, fx. arbejdsmiljø og ellers er det mere projektpolitik. Hvordan arbejder I med RM på øverste ledelsesniveau det strategisk plan? Har virksomheden bestemte politikker ift. RM? JN: Ingen nuværende formalitet ansvaret ligger hos projektlederen. AH :Totalentrepriser gennemgås med direktøren, hvor risikotillægget vurderes. Ift kontrahering gælder følgende. 5 mio: PL, 10 mio: afdelingsleder, TE: direktør, 200 mio: bestyrelsen. HH: + 40 mio udløser tilbuds/kontraktråd. CS: Lille organisation, hvor direktøren er involveret i samtlige foretagende. BA: Kontrahering efter tærskelværdier. TB: +50 mio udløser kontraktråd. SA: +50 mio udløser kontraktråd. SC: Nej - sund fornuft TJ: < 20 mio udløser en todelt projektgennemgang, hvor PL skal tjekke kalkulation, bemanding, tidsplan, risikoanalyse, etc. Afsluttende projektgennemgang sker af PL, sammen med ledelsen. >20 mio udløser en todelt projektgennemgang, hvor PL gennemgår projektet analog med mindre projekter. Afsluttende skal PL dog supplere med yderligere punkter som taktiske overvejelser, kontrak/tekniske/specille forbehold Findes der en kollektiv bevidsthed ift RM? Hvis ja, hvad gør i for at fordre denne? JN: Nej - der er ingen fast procedure som ligger til grund for denne. AH: Ikke decideret - RM kaldes af nogen luft i budgettet. På ledelsesplan vurderes det til at der er en fælles forståelse for RM. HH: Ja det er jeg sikker på. CS: Ikke sikkert. Det er i byggeledernes job at kende risikoen til sagernes pris og art. BA: Nej, men der arbejdes med ensartede opgaver, hvor man kender risikoen. TB: Ja det er der helt sikkert. SA: Ja det er der. SC: Risikoanalyse er ikke rigtig noget vi har beskæftiget os ret meget med, begrebsmæssigt. Men vi har selvfølgelig forholdt os til risikoelementer, såsom krig, jordbunden eller geografiske forhold på de enkelte sager. TJ: Ja det er der helt klar, fordi medarbejderne sidder med i processen Har i fastlagte kriterier ift antallet af risikobetonede projekter? JN: Nej eksemplificeret med problematikken ved afgivning af for mange tilbud. AH: Nej. HH: Nej. CS: Ikke formelt. Der forsøges på at flytte opgaver, så man ikke prøve at tag flere opgaver end man kan overskue. Risikotillægget i sagerne justeret løbende. BA: Nej. TB: Na. SA: Nej det har vi ikke - måske på allerøverste ledelse. Side 3 af 11

36 Appendix E - Meningskondensering Phil og søn Aarslef TL-BYG Enggaard Phil og søn Aarslef TL-BYG Enggaard Phil og søn Aarslef 7S - Skills TL-BYG Enggaard Phil og søn Aarslef 7S Shared values SC: Nej TJ: Na Har I en skabelon for hvordan RM anvendes gennem projekter? JN: Ingen procedure, men en pipeline model er ved at blive udviklet - se RM sagsforløb. AH: Der føres to granskninger af et projekt hvor risici vurderes, ét inden man afgiver et tilbud, og ét efter man har fået opgaven - se RM sagsforløb. HH: Porteføjle, granskning, beregning, tilbudsråd og tilbud - se RM sagsforløb. CS: Ingen formel procedure - se RM organisationsdiagram. BA: Udvælgelse af projekter, udregning, planlægning og tilbud - se RM sagsforløb. TB, SA: Se RM sagsforløb. SC: Sagskontor som screenede for opgaver, porteføljestrying af direktøren, udregning af tilbudsafdelingen - se RM sagsforløb TJ: Granskning, beregning, projektgennemgang og tilbud - se RM sagsforløb Anvendes en bestemt procedurer ift den anvendte udbudsform? JN: Ingen formaliteter på nuværende tidspunkt, hvor det er meget personspecifikt. AH: Totalentrepriseprojekter involverer den adm. direktøren. HH: Ja, men det er ikke meget. CS: Jo længere man falder i entrepriseformerne, desto mere falder risikoen. BA: Nej, men ved totalentreprise købes projektering ude i byen. TB: Ja, der risikovurderes ift entrepriseform. SA: Na. SC: Ja, TE projekter havde et strørre risikotillæg - en flad procentsats. TJ: Nej der anvendes den samme procedure til alle projekter. Kvalifikationer - hvilke har de ansatte i virksomheden og hvilke krav stiller virksomheden til de ansatte ift. RM Hvilke kav stiller i til jeres ansatte og hvordan tilpasses disse til deres ansvarsområder? JN: Alt efter opgavens karakter, blandes nyuddannede med force i systemer og værktøjer sammen med erfarne som har force i den udførende del. AH: I ansættelsen lægges der mere vægt på den rette person end kvalifikationerne. HH: Vi vil helst have den rette person og så tilpasse dem vores system, men det tillader virkeligheden ikke altid. CS: Kompetence og til dels erfaring. BA: En blanding af kemi og personlig og faglige kompetencer. TB: Balance mellem person og kvalifikation. SA: Kvalifikationerne skal være tilstede SC: Na. TJ: De stilles gennem HR-afdelingen. Fælles værdier - hvilke eksisterer i virksomheden og påvirker disse deres RM Forsøger i, som virksomhed, at opbygge, eller kræver i, visse værdier hos jeres ansatte? Side 4 af 11

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Dansk Byggeri, 11. april 2013 Program Den kvantitative undersøgelse - Forhold der har særlig betydning - Store og små byggesager - Entrepriseformerne Den kvalitative

Læs mere

2Adecco. Construction

2Adecco. Construction 2 Professionel adgang til faglært og rutineret arbejdskraft Byggeprojekter skal være i gang. De skal holde både tempo og tidsplan. Det kræver planlægning og den rette bemanding i både projekteringsfase

Læs mere

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer)

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag 1. semester 5 ECTS 1A Byggeforståelse (introduktion til byggebranchen) Skal kunne håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet

Læs mere

OS2 organisering. Forslag til governance for OS2

OS2 organisering. Forslag til governance for OS2 OS2 organisering Forslag til governance for OS2 Governance for OS2 Generalforsamling Bestyrelse Forretningsudvalg Koordinationsudvalg Projekter Projekter Projekter Projekter Projekter Projekter Governance

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN?

HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN? Kandidatafhandlingen Aalborg Universitet 2013 HOSPIALSLOGISTIK STRATEGISK HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN? En analyse af bygge- og anlægsbranchen for identifikation og

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny centerchef til Center

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

NCC Xyz Construction Danmark A/S 2011

NCC Xyz Construction Danmark A/S 2011 NCC Xyz Construction Danmark A/S 2011 07-10-2011 NCC Construction Danmark A/S 1 Førende i Norden inden for byggeri, anlæg, veje samt bolig- og erhvervsudvikling BYGGE OG ANLÆG GRUS, ASFALT, BELÆGNING OG

Læs mere

Fremtidens Etagebolig, Horsens

Fremtidens Etagebolig, Horsens Indhold Byggesagen... 2 Vision... 2 Udbud... 3 Fordele og ulemper ved entrepriserne... 3 Egenproduktion... 4 Emner der bliver lagt vægt på... 4 Tidsplan... 4 Ophængnings plan... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

LCDK medlemsmøde 06 november 2014. Lean værktøjer i praksis

LCDK medlemsmøde 06 november 2014. Lean værktøjer i praksis LCDK medlemsmøde 06 november 2014 Lean værktøjer i praksis Lean værktøjer i praksis Et uddrag af visionen "Vi vil være epicenter for forskning, viden, uddannelse, erfaring, værktøjer, netværk og fordomsfri

Læs mere

Problemstillinger Analyser og beskrivelser. Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram. Byggeprogram Forberedelse fremmer Anbefalinger

Problemstillinger Analyser og beskrivelser. Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram. Byggeprogram Forberedelse fremmer Anbefalinger Agenda Problemstillinger Analyser og Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram Løsninger Byggeprogram Forberedelse Anbefalinger Konklusion 1 Initierende Problem Hvorledes kan ressourcerne, brugt på de

Læs mere

Udbudsregler, krav og procedurer

Udbudsregler, krav og procedurer 23. august 2010 Udbudsregler, krav og procedurer - Lovgivning Tilbudsloven og Udbudsdirektivet - Entrepriseformer - Udbudsformer - Udvælgelseskriterier - tildelingskriterier Regler Tilbudsloven Hvad siger

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

BygSol - Samarbejde og læring på byggepladsen

BygSol - Samarbejde og læring på byggepladsen 1. Hvem er CEG A/S 2. Hvorfor Samarbejde og læring på byggepladerne hos CEG 3. November 2004 hos CEG 4. Fremtiden hos CEG CEG A/S www.ceg.dk 1 1. Hvem er CEG A/S: - Entreprenørfirma med årlig omsætning

Læs mere

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne:

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: 1.1 Hvad går APV-opgaven ud på - kort fortalt? APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: Identifikation og kortlægning

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

En del af holdet med det samme

En del af holdet med det samme 2 En del af holdet med det samme Som kunde hos har du adgang til dygtige medarbejdere og til en lang række opgaver og funktioner på kontoret. Det kan være, når du skal bruge flere ressourcer i forbindelse

Læs mere

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Indhold Indledning Vigtig... 1 Entrepriseform... 2 Lovgivning... 2 Forsikringer... 3 Byggesagsbeskrivelsen (NCC standard byggesagsbeskrivelse)...

Læs mere

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring Analyse: Kontraktstyring 1 Bech-Bruun Intelligence Kontraktstyring Analyse September 2015 2 Analyse: Kontraktstyring Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater 4 Data 6 Alle rettigheder til denne analyse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK)

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK) BEK nr 1507 af 16/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Risiko ved renovering

Risiko ved renovering Risiko ved renovering Arbejdet med risikomodeller er projektlederens vigtigste redskab til at imødekomme de mange uforudsete hændelser og byggetekniske udfordringer der altid opstår i renoveringsprojekter.

Læs mere

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k Få et professionelt netværk i ryggen Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k En livline i hverdagen Som leder og nøglemedarbejder står man ofte alene, når vigtige strategiske beslutninger

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver

Læs mere

Christin Egebjerg Civ.ing.(B), PhD

Christin Egebjerg Civ.ing.(B), PhD Christin Egebjerg Civ.ing.(B), PhD Forskning i Construction Management Arbejde i Film Branchen PhD: sammenligne PRODUKTIONS processer Postdoc: SOFTWARE til at koordinere Byggepladser ...and ACTION! Filmprojektets

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

OUTPLACEMENT. Processen. Ansvarlig afskedigelse

OUTPLACEMENT. Processen. Ansvarlig afskedigelse OUTPLACEMENT Processen Ansvarlig afskedigelse O u tplacement A n sv a r lig afskedigelse Fundamentet for vores outplacements-proces er mange års erfaring i HR-regi og genplacering af kandidater på alle

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver Arbejdsindhold

Læs mere

Utilstrækkeligt projektmateriale. Brugerinddragelse sker for sent. Manglende planlægning - Projekteringstider - Beslutningsplan. For stram tidsplan

Utilstrækkeligt projektmateriale. Brugerinddragelse sker for sent. Manglende planlægning - Projekteringstider - Beslutningsplan. For stram tidsplan Entreprenør Ingeniør Arkitekt Bygherre Hvad er de vigtigste risici igennem et projekt? A Uklart udbudsgrundlag interessentanalyse Dårlig behovsanalyse Utilstrækkeligt projektmateriale Brugerinddragelse

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

»Commissioning. Fra strategisk beslutning til drift Bygherreforeningen.

»Commissioning. Fra strategisk beslutning til drift Bygherreforeningen. »Commissioning Fra strategisk beslutning til drift 2016.01.19 - Bygherreforeningen. »Giraffen Søren Tholstrup 12 års erfaring som entreprenør PL/PC (automation, maritime branche) 10 års erfaring som rådgiver

Læs mere

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Indholdsfortegnelse 0 Introduktion 1 Projekthåndbog 2 Projektbeskrivelse 3 Organisation 4 Månedsrapportering

Læs mere

HR & LØN Din eksterne afdeling

HR & LØN Din eksterne afdeling HR & LØN Din eksterne afdeling e Amesto HR services Mange kender HR som en personaleafdeling fremfor en HR-afdeling, men HR er ikke kun bløde værdier, HR bidrager også til virksomhedens bundlinje. HR-afdelingen

Læs mere

DET behøver IKKE TAGE TRE ÅR AT få ET ansvar

DET behøver IKKE TAGE TRE ÅR AT få ET ansvar DET behøver IKKE TAGE TRE ÅR AT få ET ansvar ERHVERVSJURIDISK FULDMÆGTIG I ET ADVOKATFIRMA 1 Løft blikket TM ERHVERVSJURIDISK FULDMÆGTIG Om os Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith er et af landets

Læs mere

Netværksmøde/Kolding D. 23.10.2013

Netværksmøde/Kolding D. 23.10.2013 Netværksmøde/Kolding D. 23.10.2013 I bydes velkommen af: Projektkonsulent Niels Bech Christiansen Projektkonsulent Leo Ebbesen Petersen Projektleder Lars Friis Christensen Status på projektet Processen

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Byggeri København har arbejdet med følgende oplæg til sammensætning af porteføljer:

Byggeri København har arbejdet med følgende oplæg til sammensætning af porteføljer: PORTEFØLJER Byggeri København har arbejdet med følgende oplæg til sammensætning af porteføljer: Portefølje 1 (BUF 1 ): Udvidelse, ombygning, renovering og helhedsrenovering af eksisterende skoler. Kapacitetsbehov

Læs mere

Bilag B: Beskrivelse af principper for sagsgange ved TTO samt beslutningsprocedurer

Bilag B: Beskrivelse af principper for sagsgange ved TTO samt beslutningsprocedurer Bilag B: Beskrivelse af principper for sagsgange ved TTO samt beslutningsprocedurer Juridisk behandling af samarbejdsaftaler TTO forestår legalitetskontrol, herunder udarbejdelse, gennemgang og forhandling

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK Som leder og specialist står du ofte alene, når vigtige strategier og ledelsesmæssige beslutninger skal træffes, samtidig med

Læs mere

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS Udbudsbetingelser Udvælgelse og ESPD Side 1 af 6 KMS 412 8.0 1. Indledning Dette er gennemførelse af et begrænset udbud i EU efter Udbudslovens afsnit II om offentlige indkøb over tærskelværdien. Udbuddet

Læs mere

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Facilitetet af Lise Grevenkop-Castenskiold Lise Grevenkop-Castenskiold M.Sc.EE, Management & Business Coach Lise Grevenkop-Castenskiold

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE student?

VIL du VÆRE vores NYE student? VIL du VÆRE vores NYE student? Løft blikket TM 3 ET studenterjob MED ansvar OG udfordringer Som student hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende arbejde inden for flere forskellige sagsområder.

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1 Procedurer for udbud og valg af rådgiver...2 1.1 Lovgrundlag...2 1.2 Rådgivningsydelser...2 1.2.1 Bygherrerådgivning...2 1.2.2 Projektrådgivning...3

Læs mere

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Horsens Kommune søger en driftssikker leder til HR-afdelingen. Det gode arbejde i HR skal videreføres, og de allerede udviklede koncepter

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER COWI, Danmarks Tekniske Universitet, Frederikshavn Boligforening, Henning Larsen, Himmerland Boligforening, NCC, Saint Gobain, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet/SBi VIDENDELING OG SAMARBEJDE PÅ

Læs mere

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Oversigt Regelgrundlag Partnering som samarbejdsform Grænsefladen til OPP Typer af partneringsamarbejde Udfordringer

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

Civilingeniør i. Byggeledelse

Civilingeniør i. Byggeledelse Civilingeniør i Byggeledelse Specialet i Byggeledelse En byggesag gennemløber flere faser, og i alle faser spiller ingeniører en væsentlig rolle. Specialet i Byggeledelse tager udgangspunkt i byggeriets

Læs mere

TEMAMØDE den 18. december Bygherreforeningen

TEMAMØDE den 18. december Bygherreforeningen TEMAMØDE den 18. december 2008 Bygherreforeningen 1 Hvad har vi gjort: Særlige fokusområder for bygherre - Interviewundersøgelse hos en ca. 30 bygherre God projektledelsespraksis - Factor 3 har udarbejdet

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Professionelle netværk, der skaber udvikling, resultater og relationer. Bedre netværk. Bedre resultater. Netværk

Professionelle netværk, der skaber udvikling, resultater og relationer. Bedre netværk. Bedre resultater. Netværk Professionelle netværk, der skaber udvikling, resultater og relationer. Bedre netværk. Bedre resultater. Netværk Kære kommende netværksdeltager Hvad enten du arbejder som leder, topchef eller med HR, starter

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

VÆKSTBRIEFING TEMA OM BESTYRELSE

VÆKSTBRIEFING TEMA OM BESTYRELSE VÆKSTBRIEFING TEMA OM BESTYRELSE VÆKSTBRIEFING 27. JANUAR 2017 1. Kompetencer i virksomheder med vækstambitioner 2. Stil krav til eksterne bestyrelsesmedlemmer og rådgivere 3. Hvordan og hvor? 4. Bestyrelse

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Vejledning til entreprenører

Vejledning til entreprenører Vejledning til entreprenører Kontrol af løn- og arbejdsvilkår hos underleverandører Side 1 Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar har udviklet denne vejledning til entreprenører, der vil undgå social

Læs mere

Hvem er erhvervsskolens kunde - eleven eller virksomheden? Hanne Koblauch Christensen Virksomhedskonsulent

Hvem er erhvervsskolens kunde - eleven eller virksomheden? Hanne Koblauch Christensen Virksomhedskonsulent Hvem er erhvervsskolens kunde - eleven eller virksomheden? Hanne Koblauch Christensen Virksomhedskonsulent Siden 2006 har HANSENBERG's indsatsteori blandt andet været at arbejde systematisk og strategisk

Læs mere

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Erfaringsopsamling fra Virksomhedsturné til 100 virksomheder i efteråret 2008 - virksomhedernes kapacitet og behov og turnékonceptets

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

Informationsforvaltning i det offentlige

Informationsforvaltning i det offentlige Informationsforvaltning i det offentlige 1 Baggrund Den omfattende digitalisering af den offentlige sektor i Danmark er årsag til, at det offentlige i dag skal håndtere større og større mængder digital

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

UNDERLEVERANDØRNETVÆRK OG KONSORTIEDANNELSE - vejen til attraktive eksportmarkeder og øget vækst

UNDERLEVERANDØRNETVÆRK OG KONSORTIEDANNELSE - vejen til attraktive eksportmarkeder og øget vækst UNDERLEVERANDØRNETVÆRK OG KONSORTIEDANNELSE - vejen til attraktive eksportmarkeder og øget vækst Formål med projektet - Skabe et overblik over konsortier i Danmark - Indsamle erfaringer sprede det gode

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Projekterende og rådgiveres indflydelse på et godt arbejdsmiljø

Projekterende og rådgiveres indflydelse på et godt arbejdsmiljø Projekterende og rådgiveres indflydelse på et godt arbejdsmiljø Workshop 307; AM2015 Signe Mehlsen, konsulent, BAR Bygge & Anlæg Kim Borch, konsulent, Arbejdstilsynet Arbejdstilsynets dialogmøder med rådgivere

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane Tina Overgaard & Ri Kofod København den 11.12.2013 JOBPROFIL Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane 1. Indledning Trafikstyrelsen har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

bim ikke i teori men i daglig praksis

bim ikke i teori men i daglig praksis bim ikke i teori men i daglig praksis Få et indblik i hvordan ALECTIA anvender BIM på urban mediaspace i Århus havn. Sammen med NCC præsenteres udbudsprojektet af råhusentreprisen, som er udbudt på mængder

Læs mere

Entreprenørens brug af udenlandsk arbejdskraft. v/ Divisionsdirektør Erik Jæger, MT Højgaard Renovering

Entreprenørens brug af udenlandsk arbejdskraft. v/ Divisionsdirektør Erik Jæger, MT Højgaard Renovering Entreprenørens brug af udenlandsk arbejdskraft v/ Divisionsdirektør Erik Jæger, MT Højgaard Renovering Erik Jæger 24 år i byggebranchen - 18 år i MT Højgaard Direktør for Forretningsområde Renovering Bestyrelsesposter

Læs mere

Profil til stillingen som. sundhedsfaglig kvalitetsmedarbejder. Mariagerfjord Kommune

Profil til stillingen som. sundhedsfaglig kvalitetsmedarbejder. Mariagerfjord Kommune Profil til stillingen som sundhedsfaglig kvalitetsmedarbejder Mariagerfjord Kommune Denne profil beskriver de overordnede rammer for jobbets indhold samt forventninger til kandidaterne. Organisation. Sundhed-

Læs mere

Toolbox-træning. AMFF årskonference, 11. januar 2017, Park Inn by Radisson, Kbh. Planlægning og kommunikation

Toolbox-træning. AMFF årskonference, 11. januar 2017, Park Inn by Radisson, Kbh. Planlægning og kommunikation Toolbox-træning AMFF årskonference, 11. januar 2017, Park Inn by Radisson, Kbh Pete Kines Seniorforsker Ph.d.-Civilingeniør; Cand. Psyk. Arbejdsulykker og sikkerhed 2 Formål Planlægning og kommunikation

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Paradigme for. PROJEKTPLAN (nr) (virksomhed) (projekt/delprojekt navn) (fase) (måned år)

Paradigme for. PROJEKTPLAN (nr) (virksomhed) (projekt/delprojekt navn) (fase) (måned år) Paradigme for PROJEKTPLAN (nr) (projekt/delprojekt navn) (måned år) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Indholdsfortegnelse 0. INTRODUKTION... 3 1. PROJEKTPLAN... 4 2. PROJEKTBESKRIVELSE...

Læs mere

Erfaringer fra granskning af projekternes kvalitet mht. arbejdsmiljø og bygbarhed

Erfaringer fra granskning af projekternes kvalitet mht. arbejdsmiljø og bygbarhed 2017.01.24 Århus og 2017.02.01 Ballerup Erfaringer fra granskning af projekternes kvalitet mht. arbejdsmiljø og bygbarhed V2C er inviteret, fordi vi har specialiseret os i granskning med entreprenørbriller

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler

Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler Arbejdsklausuler og Uddannelsesklausuler i udbud 1 Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler 1. Indledning Økonomiudvalget vedtog den 18. juni 2013, at der

Læs mere

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet 2 VELKOMMEN Opsamling på resultaterne v/greenet Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet Hvordan kommer vi videre? Matchmaking: Parring

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

Beskrivelse af. Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S. og stillingen. Produktionschef

Beskrivelse af. Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S. og stillingen. Produktionschef Beskrivelse af Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S og stillingen Produktionschef Dette materiale skal behandles fortroligt, og indholdet må under ingen omstændigheder videregives til 3. part 26. november 2014

Læs mere

Interview med butikschef i Companys Original

Interview med butikschef i Companys Original Interview med butikschef i Companys Original Interviewer 1: Amanda Interviewer 2: Regitze Butikschef: Lene Interviewer 1: Ja, det er bare, som sagt, til os selv, så vi selv kan analysere på det, men vi

Læs mere

Case til opgaven: Evaluering som belutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring.

Case til opgaven: Evaluering som belutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring. Palle Ragn 1/6 Introduktion til casen Casen beskriver et forløb for implementering af et system for en af Stibo s kunder. Efter casen har

Læs mere