Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen"

Transkript

1 Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen gældende for ambulancekørsel og liggende sygetransport og arbejde af lignende karakter hos BIOS Ambulance Services Danmark A/S

2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens område Ansættelsesformer Ugentlig arbejdstid og årsnorm Arbejdstidens placering/vagtformer Vagtplaner Døgnvagter Multivagtsuger Pauser Forskudt tid Fremmøde på andre lokationer end hovedansættelsesstedet i multivagtsuger eller efter aftale Overarbejde faste medarbejdere Afspadsering Løn Særlig opsparing Ferie og feriegodtgørelse Feriefridage Pension Seniorordning Tryghed Løn og dagpenge under sygdom og tilskadekomst Barns første sygedag Børns hospitalsindlæggelse Barsels- og forældreorlov Opsigelse Holddrift Lokalaftaler Tillidsrepræsentanter Udviklingsfonde Almen kvalificering på grundlæggende niveau og screening Regler for behandling af faglig strid Overenskomstens varighed

3 Bilag 1. Regler for behandling af faglig strid mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F Bilag 2. Adgang til lønoplysninger Bilag 3. Underleverandør og vikarer Bilag 4. Vikarer fra overenskomstdækkede vikarbureauer Bilag 5. Protokollat om implementering af Ligelønsloven m.v Bilag 6. Protokollat om natarbejde og helbredskontrol Bilag 7. Ansættelsesbeviser Bilag 8. Protokollat om pension for personer ansat i fleksjob Bilag 9. Protokollat om ferie Bilag 10. Feriekortaftale m.v Bilag 11. Protokollat om elektroniske dokumenter Bilag 12. Aftale om nødberedskab Bilag 13. Protokollat om anciennitetstillæg og produktivitetsfremmende lønsystemer Bilag 14. Afvikling af kurser udenfor hovedansættelsesstedet Bilag 15. Virksomhedsoverdragelse Bilag 16. Erhvervskort Bilag 17. Sommertid Bilag 18. Aftale om udvalgsarbejde med henblik på udarbejdelse af elevbestemmelser

4 1. Overenskomstens område Stk. 1. Denne overenskomst dækker præhospitalt arbejde, herunder ambulancekørsel, liggende sygetransport, paramedicinsk behandling og andre opgaver, som udføres af ambulanceassistenter, ambulancebehandlere og paramedicinere og som naturligt hører til 3F s faglige gyldighedsområde blandt andet i henhold til udbud og gældende lovgivning. Stk. 2. Nye arbejdsområder forhandles mellem overenskomstparterne for fastsættelse af løn- og arbejdsvilkår. Stk. 3. Beskæftigelsen i BIOS Ambulance Services Danmark A/S indebærer, at der under katastrofer eller katastrofelignende forhold, ved særlige eller uventede begivenheders indtræden eller ved krav om hurtig indgriben i situationer, hvorunder mennesker er truede, periodevis kan blive stillet ekstraordinære krav til personalet med hensyn til arbejdets art og varighed eller de forhold, hvorunder det må udføres. I så henseende forpligter BIOS Ambulance Services Danmark A/S sig til i videst mulig udstrækning og under iagttagelse af reglerne i Lov om arbejdsmiljø, og de for sikkerhedsudvalgene gældende bestemmelser gennem materiel og personel tilpasning, køretøjernes bemanding og anvendelse af hjælpemandskab, at træffe foranstaltninger til imødegåelse og udligning af de af kravene afledte ulemper for personalet. Påtaleret har vedkommende tillidsrepræsentant, eventuelt gennem sin organisation. Stk. 4. Medarbejderen forpligter sig til at varetage arbejdet i BIOS Ambulance Services Danmark A/S på samvittighedsfuld måde med tilbørlig hensyntagen til arbejdets art og de forhold, hvorunder den må udøves. Fuldtidsbeskæftigelse i BIOS Ambulance Services Danmark A/S er uforenelig med anden erhvervsmæssig kørsel. 2. Ansættelsesformer Stk. 1. Ansættelse kan ske på fuldtid eller deltid. Stk. 2. Medarbejdere ansat på fuldtid eller deltid er omfattet af Funktionærlovens, 2 og 2a og holder ferie med løn eller optjener feriegodtgørelse i henhold til Ferielovens regler. Stk. 3. Timelønsansættelse (prøveordning) Medarbejdere ansat på timeløn ansættes efter behov som afløsere på enkelte vagter eller i perioder som afløsning for fastansatte medarbejdere. 4

5 Lønnen beregnes pr. time som 1/160,33 af den i 13 angivne timeløn. Denne timeløn tillægges 6,75% (godtgørelse for SH-dage, feriefridage og overenskomstmæssige fridage). Anciennitetstillæg beregnes forholdsmæssigt og indgår i puljeordning, jf. Bilag 13. Ved beskæftigelse afregnes for mindst 4 timer. Fællestillidsrepræsentanten skal på begæring have oplysninger om omfanget og anvendelsen (herunder forbruget) af timelønsansættelser. Såfremt dette giver anledning hertil, kan fællestillidsrepræsentanten begære et møde herom. Organisationerne har påtaleret. Såfremt nærværende aftale om prøveordning ikke genforhandles ved overenskomstfornyelsen i 2017, forpligtes parterne til at indgå anden timelønsaftale. 3. Ugentlig arbejdstid og årsnorm Stk. 1. For fuldtidsansatte medarbejdere udgør den normale, effektive, gennemsnitlige ugentlige arbejdstid 37 timer svarende til 160,33 timer pr. måned. Den ugentlige arbejdstid opgøres til en årlig arbejdstidsnorm (årsnorm) i henhold til de mellem parterne aftalte principper. Årsnormen udgør timer (efter fradrag af lørdage/søndage, søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage). Årsnormen beregnes i perioden fra 1. januar til 31. december. Ved ansættelse og opsigelse i virksomheden i perioden, beregnes årsnormen forholdsmæssigt ud fra årets resterende dage i forhold til 365 dage (antal resterende dage/365 gange timer). Stk. 2. For deltidsansatte medarbejdere aftaler medarbejderen og virksomheden i hvert enkelt tilfælde den normale, effektive, gennemsnitlige ugentlige arbejdstid på et timetal under 37. Den således aftalte ugentlige arbejdstid opgøres til en årlig, individuel arbejdstidsnorm (årsnorm) for den enkelte medarbejder i henhold til de mellem parterne aftalte principper. Stk. 3. Medarbejdere ansat på timeløn har i sagens natur ingen årsnorm. 5

6 4. Arbejdstidens placering/vagtformer Stk. 1. Arbejdstiden kan placeres på alle årets dage i alle døgnets 24 timer, i henhold til nedenstående vagtformer. Normalvagter Som normalvagter anses vagter med en længde mellem minimum 6 timer og maksimum 12,5 time (inkl. pauser), med mindre et lavere timetal aftales mellem virksomheden og medarbejderen. Døgnvagter Som døgnvagter anses vagter på 24 timer der påbegyndes kl plus/minus 1 time til kl plus/minus 1 time den følgende dag, jf. 6. Stk. 2. Vagtformerne kan kombineres, således at forskellige vagter såvel normal- som døgnvagter kan indgå i den enkelte medarbejders vagtplan, herunder også i den enkelte arbejdsuge. 5. Vagtplaner Stk. 1. Virksomheden udarbejder en vagtplan, der meddeles til medarbejderen senest 4 uger forud for dens ikrafttræden. Vagtplanen skal angive vagter for 8 uger frem og kan for denne periode ikke ændres, med mindre andet aftales mellem virksomheden og den enkelte medarbejder. Stk. 2. Såfremt kursusudvikling kræver ændring i den allerede meddelte vagtplan, kan dette ske med et varsel på 1 måned, med mindre andet er aftalt mellem virksomhed og medarbejder. Såfremt kortere varsel ikke er aftalt, ydes overtid. Stk. 3. Der kan i øvrigt indgås lokal aftale om medarbejderafstemt vagtplanering. Aftalen skal indgås i overensstemmelse med bestemmelserne i Døgnvagter Følgende døgnvagtstyper kan anvendes: Døgnvagt A (103) Dagvagtsarbejde, der udgør 8 timers sammenhængende timer (inkl. pause), der skal placeres fra vagtens begyndelse. Derudover udgøres vagten af beredskabstid. I beredskabstiden kan der udføres kørsel af enhver art i op til 150 minutter. For 6

7 kørte minutter ud over 150, afregnes de overskydende minutter i forholdet en til fire. Afregning sker pr. minut i det enkelte vagtdøgn. Døgnvagt A kan ikke anvendes på tjenestesteder inden for grænserne af det tidligere Københavns Amt. Døgnvagt B (92) Dagvagtsarbejde, der udgør 8 timers sammenhængende timer (inkl. pause), der skal placeres fra vagtens begyndelse Derudover udgøres vagten af beredskabstid. I beredskabstiden kan der udføres kørsel af enhver art i op til 258 minutter. For kørte minutter ud over 258, afregnes de overskydende minutter i forholdet en til fire. Afregning sker pr. minut i det enkelte vagtdøgn. Døgnvagt B kan ikke anvendes på tjenestesteder inden for grænserne af det tidligere Københavns Amt. Døgnvagt C (87) Der kan i det enkelte døgn udføres op til 12 timers effektivt arbejde. Heraf er den ene time reserveret til klargøring af køretøjer og øvrige ikke rapportregistrerede opgaver. Overskrides 12 timers effektivt arbejde på døgnvagten, betales overskridelsen med gældende timeløn, jf. 13. Døgnvagt C vil først kunne tages i anvendelse fra det tidspunkt, hvor andre operatører inden for nærværende overenskomsts gyldighedsområde opnår godkendelse fra Arbejdstilsynet til en sådan vagtform. Døgnvagt C vil dog ikke kunne anvendes på tjenestesteder inden for grænserne af det tidligere Københavns Amt, og døgnvagt C kan ikke anvendes på lavaktivitetsberedskaber, der udbydes med mere end 12 timers effektiv ambulancekørsel. Døgnvagt D (89) Stk. 1. Dagvagtsarbejde, der udgør 8 timers sammenhængende timer (inkl. pause), der skal placeres fra vagtens begyndelse. Derudover udgøres vagten af beredskabstid. I beredskabstiden kan der udføres kørsel af enhver art i op til 300 minutter. For kørte minutter ud over 300, afregnes de overskydende minutter i forholdet en til fire. Afregning sker pr. minut i det enkelte vagtdøgn. Stk. 2. Arbejde på de i stk. 1 nævnte døgnvagter A, B, C og D indgår i opgørelsen af årsnormen med henholdsvis A/15 timer og 20 minutter, B/17 timer og 15 minutter, C/18 timer og 15 minutter og D/17 timer og 50 minutter. Stk. 3. Arbejdstiden på døgnvagten skal planlægges således, at der for den enkelte medarbejder kun forekommer effektiv arbejdstid på maksimalt 13 timer på den 7

8 enkelte døgnvagt, beregnet på baggrund af de timer, der for den enkelte medarbejder er registreret på kørselsrapporter eller tilsvarende registreringssystem. De 13 timer må kun overskrides i forbindelse med udrykningskørsel samt uopholdelig patientbefordring efter lægekrav (hospitalsindlæggelse) samt i katastrofesituationer. I disse situationer kan en medarbejder maksimalt udføre 18 timers effektiv beskæftigelse i det enkelte døgn. Dette kan fraviges enkelte gange om året i helt ekstraordinære situationer. Stk. 4. Som følge af arbejdets art vil der uundgåeligt være situationer, hvor arbejdsdøgnet forlænges udover 24 timer. Hovedreglen er, at der ikke kan forekomme kørsel efter planlagt arbejdstidsophør på en døgnvagt. Undtaget herfra er udrykningskørsel og akutte eller hastende kørsler rekvireret af 112 centralen eller en læge. I de tilfælde hvor sådanne kørsler varer mere end 1 time efter planlagt arbejdstids ophør, skal virksomheden hurtigst muligt sikre afløsning, med mindre det indebærer risiko for patienten. Eventuelle overskridelser indføres i tilsynsbogen, når de forekommer. Stk. 5. Der indlægges kompenserende hviletid i vagtplanen for den enkelte medarbejder i form af minimum 22 timers hvile efter hver døgnvagt. Stk. 6. For at begrænse belastningen af den enkelte medarbejder, gælder følgende begrænsninger i brugen af de enkelte døgnvagtstyper (opgørelsen udarbejdes pr. tjenestested): Døgnvagt A (103) Såfremt den gennemsnitlige udnyttelse i beredskabstiden, målt over de seneste 30 gennemførte vagter, overstiger 180 minutter, skal virksomheden reducere benyttelsen af denne vagttype, således at den løbende gennemsnitlige udnyttelse målt over 30 gennemførte vagter ikke overstiger 180 minutter. Døgnvagt B (92) Såfremt den gennemsnitlige udnyttelse i beredskabstiden, målt over de seneste 30 gennemførte vagter, overstiger 288 minutter, skal virksomheden reducere benyttelsen af denne vagttype, således at den gennemsnitlige udnyttelse målet over 30 gennemførte vagter ikke overstiger 288 minutter. Døgnvagt C (87) Såfremt udnyttelsen på denne døgnvagtstype, målt over de seneste 30 gennemførte vagter, overstiger 12,5 timer i døgnet, skal virksomheden reducere benyttelsen af denne vagttype, således at den gennemsnitlige udnyttelse målet over 30 gennemførte vagter ikke overstiger 12 timer og 30 minutter. 8

9 Døgnvagt D (89) Såfremt den gennemsnitlige udnyttelse i beredskabstiden, målt over de seneste 30 gennemførte vagter, overstiger 330 minutter, skal virksomheden reducere benyttelsen af denne vagttype, således at den gennemsnitlige udnyttelse målt over 30 gennemførte vagter ikke overstiger 330 minutter. 7. Multivagtsuger Stk. 1. Virksomheden kan lade såkaldte multivagtsuger indgå i vagtplanen. Der kan for hver enkelt medarbejder i hver 8 ugers vagtplan højst indgå 2 multivagtsuger og højst 10 om året, med mindre andet aftales mellem virksomheden og medarbejderen. Stk. 2. I multivagtsuger er medarbejderen ikke vagtplaneret til faste vagter eller alene vagtplaneret til få vagter. Medarbejderen må i multivagtsuger påregne at blive pålagt ændret vagtplan og/- eller arbejdssted. Medarbejderen skal senest kl dagen før have meddelelse om ændringer af arbejdstiden og/eller arbejdsstedet i det efterfølgende døgn. Ændring af arbejdssted kan dog ske frem til påbegyndelsen af en vagt. Hvis der sker ændring af arbejdsstedet i arbejdstiden, indgår transporttid heri. Stk. 3. I multivagtsuger kan den samlede, effektive arbejdstid ikke overstige 48 timer eller 3 døgnvagter. Stk. 4. Medarbejderen er garanteret et timetal på 23 timer. Hvis det faktiske timetal for udførte vagter i en multivagtsuge er lavere end det garanterede timetal, indgår ugen med 23 timer i opgørelsen af årsnormen. Stk. 5. Medarbejderen aflønnes i øvrigt i henhold til de faktisk udførte vagter. 8. Pauser Stk. 1. Ved arbejde på vagter, der varer minimum 4,5 time og maksimum 10 timer (inkl. pause), har medarbejderen ret til en pause på 30 minutter. Ved vagter på mere end 10 timer har medarbejderen ret til 2 pauser på hver 30 minutter. 9

10 Såfremt medarbejderen står til rådighed for virksomheden i en pause, indgår hver pause af 30 minutters varighed med 15 minutter i opgørelsen af årsnormen. Stk. 2. Ved normalvagter med 1 pause afholdes denne inden for et interval på plus/minus 1,5 time fra midten af vagten. Ved normalvagter med 2 pauser lægges den første pause inden for et interval på plus/minus 1,5 time fra de første 4 timer af vagten og den anden pause inden for et interval på plus/minus 1,5 time fra de første 9 timer af vagten. Der skal dog altid være 2 timer mellem pauserne. Ved døgnvagter afholdes første pause i intervallet kl til kl og anden pause i intervallet kl til kl , med mindre andet aftales mellem virksomhed og den enkelte medarbejder. Medarbejderen skal senest ved vagtens begyndelse være bekendt med pauseintervallet på vagten. Stk. 3. Virksomheden er berettiget til at tilrettelægge pauserne således, at disse afholdes inden for rammerne af overenskomsten og således, at virksomheden kan meddele, hvilke medarbejdere der afholder spisepauser på hvilke steder og på hvilke tidspunkter, når blot disse er afholdt inden for overenskomstens bestemmelser. Stk. 4. Såfremt virksomheden ønsker at spisepausen skal afholdes på et andet sted, end der hvor medarbejderen er mødt ved vagtstart, skal der i køretøjet være monteret køleboks. Stk. 5. Der kan mellem virksomhed og medarbejder træffes aftale om, at medarbejderen afholder pause på en lokation, hvor der ikke er mulighed for at købe mad, eller hvor der ikke er køleboks i køretøjet. Stk. 6. Hvis en medarbejder bliver afbrudt i sin spisepause, ydes der sædvanlig overarbejdsbetaling herfor, men adgangen til at indtage et måltid bortfalder dog ikke af den grund. Afbrydelse af en spisepause kan alene ske i tilfælde af kørsel 1 og 2. Ved betaling i henhold til denne bestemmelse, yder der ikke samtidig betaling i henhold til stk. 7. Stk. 7. Hvis en medarbejder ikke har afholdt pause inden de i stk. 2 anførte intervaller, ydes der sædvanlig overarbejdsbetaling herfor, men adgangen til at indtage et måltid bortfalder dog ikke af den grund. 10

11 Ved betaling i henhold til denne bestemmelse, yder der ikke samtidig betaling i henhold til stk. 6. Stk. 8. Såfremt medarbejderen er blevet afbrudt i sin spisepause eller ikke har afholdt spisepause inden for det i stk. 2 anførte interval, skal der gives medarbejderen adgang til at indtage et måltid mad. Indtagelse af et måltid mad skal påbegyndes senest ved spisepauseintervallets afslutning, under forudsætning af at den igangværende tur er afsluttet. Anden aftale kan indgås med den enkelte medarbejder. Indtagelse af et måltid mad kan finde sted uafhængigt af bestemmelserne i stk. 5 og stk. 6 og uden yderligere honorering. Afvikling af udrykningskørsel har altid forrang fremfor indtagelse af et måltid mad. 9. Forskudt tid Stk. 1. Placeres arbejdstiden således, at den indledes inden kl eller afsluttes efter kl , betales følgende tillæg pr. time: Tidsrum 1. marts marts marts 2016 Dag, kl til kl kr. 00,00 kr. 00,00 kr. 00,00 Aften, til kl kr. 19,13 kr. 19,44 kr. 19,77 Nat, til kl kr. 35,06 kr. 35,62 kr. 36,23 Weekend Lørdag kl til mandag kl kr. 50,99 kr. 51,81 kr. 52,69 Skæve helligdage og øvrige helligdage kr. 43,88 kr. 44,58 kr. 45,34 På døgnvagter betales tillæggene ud fra en forholdsmæssig beregning. Stk. 2. Skæve helligdage defineres som Nytårsdag, Skærtorsdag, Langfredag, 2. Påskedag, St. Bededag, Kr. Himmelfartsdag, 2. Pinsedag, 1. Juledag og 2. Juledag. Tillægget ydes til de medarbejdere, der er planlagt til en vagt, som starter i tidsrummet kl til kl på helligdagen. Øvrige overenskomstmæssige fridage defineres som 1. maj, Grundlovsdag, Juleaftensdag og Nytårsaftensdag. 11

12 Tillægget ydes til de medarbejdere, der er planlagt til en vagt, som starter i tidsrummet kl til kl på helligdagen, idet betaling dog først udløses fra kl Stk. 3. Forskudstidstillægget kan honoreres som et fast månedligt tillæg eller efter præsterede timer. Tillægget skal honoreres ved ferieafvikling. Såfremt der sker opgørelse på baggrund af præsterede timer i stedet for månedligt tillæg, skal tillægget udgøre en gennemsnitsbetaling over en periode på 26 uger (6 afsluttede lønperioder). 10. Fremmøde på andre lokationer end hovedansættelsesstedet i multivagtsuger eller efter aftale. Stk. 1. Ved ændring af arbejdssted i multivagtsuger, betales der et løntillæg på kr. 2,20 pr. kilometer der måtte ligge ud over afstanden mellem bopæl ved ansættelsesforholdets begyndelse og sædvanligt hovedarbejdssted. Tilsvarende ydes der kørepenge efter Statens takst A. De nævnte tillæg gælder dog ikke for de første 20 ekstrakilometer (10 kilometer hver vej). Ved beregningen lægges korteste direkte vej til grund. Tilsvarende betaling kan finde anvendelse ved aftale om andet arbejdssted udenfor multivagtsugen. Stk. 2. Med mindre andet aftales mellem virksomheden og medarbejderen, kan der alene pålægges en medarbejder en øget, samlet transportafstand på i alt 100 kilometer (50 kilometer hver vej) ud over afstanden mellem bopæl ved ansættelsesforholdets begyndelse og sædvanligt hovedarbejdssted. 11. Overarbejde faste medarbejdere Stk. 1. Overarbejde udenfor planlagt vagt En medarbejder, der udfører overarbejde, honoreres med gældende løn for den vagtordning medarbejderen indtræder i, med et tillæg på 100%, dog undtaget vagter i tidsrummet mandag til fredag kl til kl , hvor tillægget er 60% af timelønnen. Der afregnes pr. påbegyndt halve time. Der betales for den effektive vagt, dog for mindst 4 timer. 12

13 Stk. 2. Overarbejde i forbindelse med vagt For beskæftigelse af medarbejdere på effektive vagtordninger uden for de i de enkelte vagtordninger indeholdte, faste arbejdstider og for beskæftigelse af døgnvagtspersonale på fridøgn ydes pr. time den til enhver tid gældende timeløn, jf. 13 plus 100%. Der afregnes pr. påbegyndt halve time. Til deltidsansatte ydes der overtidsbetaling, når den faktiske arbejdstid overstiger den vagtplanlagte arbejdstid. Der udløses dog kun overarbejdsbetaling for den del af den samlede, effektive arbejdstid, der overstiger 7,5 time pr. vagt. 12. Afspadsering Stk. 1. Præsteret mer- og overarbejde indgår i den enkelte medarbejders afspadseringspulje, herunder overarbejdstillægget, kompensation for ikke afholdte eller afbrudte spisepauser, tilkald, minutter mv., jf. de overenskomstmæssige bestemmelser. Der kan individuelt træffes aftale om, at overarbejdstillægget og/eller kompensation for ikke afholdte eller afbrudte spisepauser løbende udbetales. Stk. 2. Når der henstår 37 timer i afspadseringspuljen, udbetales overskydende timer ved den følgende måneds lønudbetaling. Aftalte afspadseringstimer fratrækkes inden udbetaling. Der kan mellem virksomheden og den enkelte medarbejder indgås aftale om en højere grænse for timer i afspadseringspuljen, inden der sker udbetaling eller aftale om, at alle timer skal afspadseres. Individuelle aftaler kan af medarbejderen ændres med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Individuelle aftaler kan af ledelsen opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. Stk. 3. For medarbejdere, der ønsker alle timer afspadseret, opgøres afspadseringspuljen hvert kvartal, og timer ud over 37 timer planlægges til afspadsering i de næstfølgende 2 kvartaler. Ønske om afspadsering fremsættes og afklares i forbindelse med vagtplanlægningen. Afspadsering kan i øvrigt aftales løbende. Medarbejderen skal have svar inden 8 dage efter modtagelsen af en anmodning om afspadsering. 13

14 Stk. 4. Afspadsering af en planlagt vagt sker ved nedskrivning af afspadseringssaldoen, jf. pågældende vagts arbejdstidsnorm. Virksomheden kan i forbindelse med vagtplanlægningen reducere den enkelte medarbejders afspadseringspulje mod en tilsvarende reduktion i den resterende årsnorm, således at medarbejderen får reduceret den erlagte arbejdstid i planperioden. Såfremt medarbejderen fratræder, skal timer i afspadseringspuljen som udgangspunkt afspadseres i opsigelsesperioden. Ikke-afspadserede timer udbetales ved fratræden. Ved tab af ordrer og nedgang i efterspørgslen kan ledelsen og fællestillidsrepræsentanten indgå en generel afspadseringsaftale, der tilsidesætter adgangen til udbetaling fra afspadseringssaldoen. 13. Løn Stk. 1. Grundlønnen for fuldtidsansatte udgør pr. måned 1. marts marts marts 2016 Ambulanceassistenter kr ,77 kr ,51 kr ,30 Kvalifikationstillæg kr ,87 kr ,87 kr ,87 Reddertillæg kr. 792,00 kr. 792,00 kr. 792,00 Særligt tillæg kr. 112,00 kr. 112,00 kr. 112,00 I alt kr ,64 kr ,38 kr ,17 Timeløn kr. 155,47 kr. 157,72 kr. 160,12 Ambulancebehandlere kr ,77 kr ,51 kr ,30 Kvalifikationstillæg kr ,94 kr ,94 kr ,94 Reddertillæg kr. 792,00 kr. 792,00 kr. 792,00 Særligt tillæg kr. 112,00 kr. 112,00 kr. 112,00 I alt kr ,71 kr ,45 kr ,24 Timeløn kr. 161,65 kr. 163,90 kr. 166,30 Paramedicinere kr ,77 kr ,51 kr ,30 Kvalifikationstillæg kr ,65 kr ,65 kr ,65 Reddertillæg kr. 792,00 kr. 792,00 kr. 792,00 Særligt tillæg kr. 112,00 kr. 112,00 kr. 112,00 I alt kr ,42 kr ,16 kr ,95 14

15 Timeløn kr. 164,33 kr. 166,58 kr. 168,98 Stk. 2. Det fremgår af medarbejderens ansættelsesbevis, hvilken kategori vedkommende er ansat som. Lønnen kan ændres med det individuelle varsel, hvis medarbejderen selv ønsker at overgå til anden stillingskategori, eller såfremt der i henhold til udbud sker væsentlige ændringer i behovet for de forskellige behandleruddannelser, eller der er disciplinære årsager hertil. Sidstnævnte kan dog altid behandles i det fagretlige system. Stk. 3. Medarbejdere, der indgår i multivagtsuger, aflønnes med kr. 255,00 pr. udført multivagtsuge. 14. Særlig opsparing Medarbejdere omfattet af overenskomsten opsparer 1. marts marts marts ,3% 1,7% 2,0% af den ferieberettigede løn som særlig opsparing. I beløbet er indeholdt feriegodtgørelse, ferietillæg og evt. feriefridagsopsparing. Ved udgangen af juni måned og ved kalenderårets udløb samt ved fratræden opgøres saldoen, og beløbet udbetales. Det kan aftales, at særlig opsparing tilgår pensionsindbetalingerne til PensionDanmark. Aftalen skal være skriftlig. 15. Ferie og feriegodtgørelse Stk. 1. Ferie gives og holdes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende ferielov samt den til enhver tid mellem overenskomstens parter aftalte ferieordning. Ferietillægget udgør 2,5% af den løn, der er indtjent det forudgående optjeningsår. Ferietillægget udbetales sammen med lønnen for april måned. Stk. 2. Medarbejder og virksomhed kan aftale, at optjente og ikke afviklede feriedage ud over 20 dage kan overføres til det følgende ferieår. Aftalen skal indgås skriftlig i overensstemmelse med bestemmelserne i Bilag 9 (inkl. bilag A). 15

16 16. Feriefridage Stk. 1. Medarbejdere ansat på fuldtid eller deltid har ret til 5 feriefridage pr. kalenderår. Stk. 2. Feriefridagene placeres efter samme regler som placering af restferie, jf. Ferieloven. Feriefridage kan dog ikke varsles til afholdelse i en opsigelsesperiode efter virksomhedens opsigelse af medarbejderen. Ferielovens regler om risikoovergang i tilfælde af sygdom er gældende. Ved sygdom, der anmeldes over for arbejdsgiveren efter normal arbejdstids begyndelse på den første af flere sammenhængende feriefridage, anses feriefridagene for afviklet. Såfremt medarbejderen ikke er beskæftiget hele året, beregnes feriefridagene forholdsmæssigt, hvor 5 feriefridage sættes i forhold til 12 måneders beskæftigelse. Stk. 3. Feriefridagene omregnes til og afvikles som timer inden for kalenderåret. Stk. 4. Ved fratræden skal der for ikke afholdte feriefridage/timer udbetales fuld løn, jf. 20, stk. 3. Stk. 5. Medarbejdere ansat på timeløn har ikke ret til feriefridage. 17. Pension Ansatte, der er fyldt 18 år, og som i forvejen er optaget i PensionDanmark eller anden tilsvarende arbejdsmarkedspensionsordning fra et tidligere ansættelsesforhold, eller i mindst 2 måneder inden for de sidste 2 år har arbejdet under en landsdækkende overenskomst med 3F s Transportgruppe som part, er omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning i PensionDanmark. Bidraget udgør i alt 12% af den A-skattepligtige indkomst. Lønmodtageren betaler 4% af bidraget, arbejdsgiveren 8%. Arbejdsgiveren tilbageholder lønmodtagerbidraget og indbetaler dette sammen med arbejdsgiverbidraget. 16

17 Hvor PensionDanmark har meddelt arbejdsgiveren, at pensionsselskabet har påbegyndt udbetaling af alderspension til en medarbejder, kan arbejdsgiveren herefter ophøre med at indbetale pension for den pågældende medarbejder. I stedet skal virksomhedens pensionsbidrag løbende udbetales sammen med den indtjente løn. Det således udbetalte pensionsbidrag er ikke feriepengeberettiget, idet der dette beløb er indeholdt feriegodtgørelse. Ekstra lønmodtagerbidrag til pensionsordning Medarbejdere kan anmode om, at arbejdsgiveren løbende foretager indbetaling af et ekstra lønmodtagerbidrag til pensionsordningen. Anmodningen, herunder anmodning om ophør/ændring af ekstra indbetaling af lønmodtagerbidrag, kan ske en gang årligt med virkning fra 1. december. Ekstra lønmodtagerbidrag skal være et fast kronebeløb. Evt. administrative omkostninger i forbindelse hermed er medarbejderen uvedkommende. Den ekstra indbetaling anvendes alene til forøgelse af opsparingen. Forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt. Pensionsbidraget udgør Pr. time Pr. måned Arbejdsgiverbidrag kr. 7,00 kr ,00 Arbejdstagerbidrag kr. 3,50 kr. 560,00 Samlet bidrag kr. 10,50 kr ,00 1. juli 2014 forhøjes pensionsbidraget til Pr. time Pr. måned Arbejdsgiverbidrag kr. 8,50 kr ,00 Arbejdstagerbidrag kr. 4,25 kr. 680,00 Samlet bidrag kr. 12,75 kr ,00 Til deltidsansatte indbetales et bidrag svarende til den aftalte arbejdstid. 18. Seniorordning Medarbejdere kan vælge at indgå i en seniorordning fra med virkning fra det 60. år. 17

18 I en seniorordning konverteres hele eller en del af pensionsbidraget, jf. 17, til seniorfridage. Der kan maksimalt konverteres så stor en andel af pensionsbidraget, at forsikringsordningen, bidrag til sundhedsordning og administrationsomkostningerne fortsat dækkes. Det konverterede pensionsbidrag indsættes for timelønnede medarbejdere på medarbejderens frihedskonto. Er medarbejderen fuldlønnet og ønsker at indgå i en seniorordning oprettes en seniorfrihedskonto, med mindre andet aftales lokalt. Konverteringen i en seniorordning ændrer ikke på bestående overenskomstmæssige beregningsgrundlag og er således omkostningsneutral for virksomheden. Medarbejderen skal senest 1. november give virksomheden skriftlig meddelelse om, hvorvidt medarbejderen ønsker at indgå i en seniorordning i det kommende kalenderår og i så fald, hvor stor en andel af pensionsbidraget vedkommende ønsker at konvertere. Dette valg er bindende for medarbejderen og vil fortsætte i de følgende kalenderår. Medarbejderen kan dog hvert år inden 1. november meddele virksomheden om der ønskes ændringer for det kommende kalenderår. Ved seniorordningens første år sker konverteringen fra og med den lønningsperiode, hvori medarbejderen er 5 år fra den til enhver tid gældende folkepensionsalder. Placeringen af seniorfridage sker under hensyntagen til virksomhedens drift og efter de samme regler, som er gældende for placeringen af feriefridage, jf. 16. Ved afholdelse af seniorfridage afkortes fuldlønnede medarbejdere i uge- eller månedslønnen og betales i stedet et beløb fra seniorfrihedskontoen. For fuldtidsbeskæftigede på 5-dages uge med 37 timer udgør en seniorfridag betaling svarende til 7,4 timer pr. dag. For andre foretages en forholdsmæssig beregning. Ved kalenderårets udløb og ved fratræden opgøres saldoen på seniorfrihedskontoen og restbeløbet udbetales. Etableringen af en seniorordning ændrer ikke på reglerne for frihed/feriefridage i øvrigt, jf. 16. Dansk Erhverv Arbejdsgiver garanterer for beløbenes udbetaling. 18

19 19. Tryghed Medarbejderne er dækket af den af virksomhedens tegnede kollektive ulykkesforsikring. 20. Løn og dagpenge under sygdom og tilskadekomst I sygdomstilfælde gælder reglerne i Lov nr. 247 af 23. marts 2010 om dagpenge ved sygdom eller fødsel med senere ændringer. Endvidere gælder følgende: Stk. 1. Arbejdsgiveren betaler løn under sygdom og tilskadekomst til ansatte, der har været uafbrudt beskæftiget i den pågældende virksomhed i mindst 6 måneder. Stk. 2. Sygeløn til ansatte ydes af arbejdsgiveren i indtil 6 måneder, regnet fra første hele fraværsdag. Ved tilbagefald på grund af samme sygdom inden for 14 kalenderdage fra og med første arbejdsdag efter den foregående fraværsperiodes udløb, regnes arbejdsgiverens betalingsperiode fra første fraværsdag i den første fraværsperiode. Stk. 3. Sygelønnen består af det berettigede sygedagpengebeløb suppleret op til fuld løn. Fuld løn udgør sædvanlig løn inklusive fast påregnelige tillæg. I fuld løn indgår bl.a. følgende tillæg, i det omfang de er fast påregnelige: Arbejdsbestemte tillæg Virksomhedstillæg Kvalifikationstillæg Personlige tillæg Forskudttidstillæg Holddriftstillæg Tillæg i henhold til produktionstillægsaftale, medmindre andet er aftalt i produktionstillægsaftalen. Er P-lønsaftalen berosat skal det midlertidige faste tillæg udbetales, idet det er at betragte som et fast påregneligt tillæg. Fuld løn omfatter ikke overarbejde. Beregningsgrundlaget for sygelønnen er den ansattes forventede indtjeningstab pr. arbejdstime, inkl. systematisk forekommende genetillæg i sygdomsperioden. 19

20 Hvis dette ikke kendes, er beregningsgrundlaget den ansattes indtjening pr. arbejdstime i de sidste 6 afsluttede lønperioder forud for fraværet, inkl. systematisk forekommende genetillæg og eksklusive uregelmæssige betalinger, der ikke har relation til de i perioden udførte arbejdstimer. Såfremt det præsterede antal arbejdstimer i de sidste 6 afsluttede lønperioder forud for fraværet ikke er kendt, beregnes timetallet efter reglerne i Sygedagpengeloven (ATP-reglerne), og sygeløn for indtil 37 timer om ugen beregnes som det opgjorte timetal ganget med medarbejderens fulde løn, jf. ovenfor. Definitionen af fuld løn berører ikke medarbejderens ret til sygedagpenge efter Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Feriegodtgørelse af sygeløn beregnes i henhold til Ferieloven, 25, medmindre andet er aftalt i overenskomsten. Stk. 4. Hvor der er indgået en aftale i henhold til Sygedagpengeloven, 56, betaler arbejdsgiveren alene sygedagpenge i henhold til regler herom i Sygedagpengeloven, medmindre fraværet skyldes anden sygdom end den, som ligger til grund for 56-aftalen. Note: Retten til betaling stopper, såfremt sygedagpengerefusionen fra kommunen ophører, og dette skyldes medarbejderens forsømmelse af de pligter, der følger af Sygedagpengeloven. I de tilfælde, hvor virksomheden allerede har udbetalt sygeløn/sygedagpenge til medarbejderen, kan virksomheden for perioden forud for ophøret alene modregne et beløb svarende til den tabte sygedagpengerefusion i medarbejderens løn. 21. Barns første sygedag Til medarbejdere gives der frihed med fuld løn, jf. 20, stk. 3, når dette er nødvendigt af hensyn til pasning af vedkommendes syge, mindreårige, hjemmeværende barn under 14 år. Dette vilkår omfatter alene barnets første sygedag. 22. Børns hospitalsindlæggelse Til medarbejdere indrømmes frihed med fuld løn, jf. 20, stk. 3 når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital sammen med vedkommendes syge barn under 14 år. 20

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

Vagtassistentoverenskomsten

Vagtassistentoverenskomsten Vagtassistentoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtassistenter samt G4S-protokollater (vagtassistentoverenskomsten)

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel OVERENSKOMST mellem DI Overenskst I (ATD) og 3F Transportgruppen OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst

Læs mere

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S 3.48.0 OVERENSKOMST mellem 3F TRANSPORTGRUPPEN og COOP DANMARK A/S vedr. løn- og arbejdsforhold for medarbejdere, der er beskæftiget med rengøringsarbejde i Coop's butikker MARTS 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af 3F Industri (TIB) og Malerforbundet i Danmark. DI nr. 794525

Læs mere

Landsoverenskomst metal

Landsoverenskomst metal Landsoverenskomst Metal LANDSOVERENSKOMST for Metal 2012 2014 mellem DTLs ARBEJDSGIVERforening og Dansk Metal Indhold Gyldighedsområde...5 1. Arbejdstid *)...5 2. Feriefridag...6 2a. Seniorordning...6

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Transportoverenskomst

Transportoverenskomst Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 2014 2017 Arbejdsgiver 3F-varenummer 3026 Forord Transportoverenskomsten indeholder generelle bestemmelser

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Pleje og Omsorgsoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Transportgruppen Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Overenskomst mellem Coop Danmarks A/S og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af 3F Industri (TIB) og Malerforbundet i Danmark. DI nr. 794525

Læs mere

COLOR LINE DANMARK A/S

COLOR LINE DANMARK A/S VERENSKOMST 2014 2017 COLOR LINE DANMARK A/S TILLÆGSOVERENSKOMST 2014 2017 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurantog Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration

Læs mere

c7~ f;~ REDDEROVERENSKOMSTERNE OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Falck Danmark AIS

c7~ f;~ REDDEROVERENSKOMSTERNE OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Falck Danmark AIS OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst II (DSA) v/di og 3F Transport gældende for ambulancetjeneste

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene 1. juli 2014 1 På-

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION. Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION. Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2010-2012 OVERENSKOMST MELLEM ÆRØFÆRGERNE, CATERING OG SERVICE

Læs mere

Opsigelse skal altid afgives skriftligt, og ansættelsesforholdet kan først ophøre ved udløbet af en påbegyndt arbejdsperiode på platformen.

Opsigelse skal altid afgives skriftligt, og ansættelsesforholdet kan først ophøre ved udløbet af en påbegyndt arbejdsperiode på platformen. OVERENSKOMST mellem Danbor A/S og Dansk Metal VEDRØRENDE ANSÆTTELSESFORHOLD PÅ OFFSHOREPLATFORME PÅ DANSK KONTINENTALSOKKELOMRÅDE (excl. Færøerne og Grønland) De i denne overenskomst anførte vilkår gælder

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

FÆLLES OVERENSKOMST. For lagerarbejdere, chauffører og havnearbejdere. DI Overenskomst II. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen

FÆLLES OVERENSKOMST. For lagerarbejdere, chauffører og havnearbejdere. DI Overenskomst II. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen FÆLLES OVERENSKOMST HERUNDER LÆRLINGEOVERENSKOMST 2014 2017 For lagerarbejdere, chauffører og havnearbejdere DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 3F-varenummer 3022 DI nr.

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Overenskstforhandlingerne 2014 Vikal'nvCr(~l1Sko,nstcn Fagligt Fælles FOI"bund Dansk Erhverv Arbejdsgiver Nedennævnte parter har dags dato i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Vikaroverensksten

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

31-08-2009(19:15) 2009-2010. Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund

31-08-2009(19:15) 2009-2010. Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund 31-08-2009(19:15) 2009-2010 Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund 1. Overenskomstens område Overenskomsten omfatter medarbejdere, herefter kaldet

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

Overenskomst 2006 2010 for underdistributører

Overenskomst 2006 2010 for underdistributører Overenskomst 2006 2010 for underdistributører der distribuerer aviser i postnumrene under 3000 samt 3460, 3500 og 3520 Denne overenskomst er indgået med AMC Arte Borrekrattet 10, 2800 Lyngby, 31 15 14

Læs mere

DI-DJ overenskomsten på JA området OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

DI-DJ overenskomsten på JA området OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 DI-DJ overensksten på JA rådet OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Jernbaneoverensksten for en tre-årig periode. Aftalen indgår

Læs mere

vinduespolereroverenskomsten

vinduespolereroverenskomsten vinduespolereroverenskomsten 2012 2014 Overenskomst mellem DI Overenskomst II (SBA) og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 3F-varenummer 3037 DI nr. 794658 2012 2014 Vinduespolereroverenskomst

Læs mere

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015 TransporTgruppen ATAX Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015 Overenskomst mellem ATAX Arbejdsgiverforening for Taxabranchen og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

HANCOCK BRYGGERIERNE A/S

HANCOCK BRYGGERIERNE A/S OVERENSKOMST 1. maj 2014 HANCOCK BRYGGERIERNE A/S og INDUSTRIGRUPPEN I 3F SKIVE-EGNEN sammen med HANCOCKS FAGLIGE KLUB INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE: 1 ARBEJDSTIDEN 1 2 FORSKUDT ARBEJDSTID 1 3 OVERARBEJDE

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST

TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST 2014 2017 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles

Læs mere

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2014-2017 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 Indhold 1 Ansættelsesforhold...5 2 Arbejdstid...5 3 Nedsat

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

transport- og logistik overenskomst 2012 2014

transport- og logistik overenskomst 2012 2014 transport- og logistik overenskomst 2012 2014 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flytte arbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING

mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING OVERENSKOMST 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING INDHOLD 1 Overenskomstens område 5 2 Arbejdstid 5 3 Afgrænsning mellem timeløn og -månedsløn 6 4 Timeløn 6 5 Månedsløn

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

sikkerhedsmedarbejdere aarhus lufthavn

sikkerhedsmedarbejdere aarhus lufthavn sikkerhedsmedarbejdere aarhus lufthavn OverenskOmst 2010 2012 indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet gældende for Aarhus Lufthavn A/S 2010 2012 OVERENSKOMST 2010-2012 mellem DI Overenskomst

Læs mere

For lagerarbejdere og chauffører

For lagerarbejdere og chauffører 2010 2012 LÆ R LI N G E O VE R E N S K O M S T For lagerarbejdere og chauffører Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende

Læs mere

Chaufførernes Fagforening

Chaufførernes Fagforening DA Chaufførernes Fagforening 2014-2017 Standardoverenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Chaufførernes Fagforening for Københavnske Chauffører Denne overenskomst gælder for det geografiske område

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Overenskomst 2007-2010

Overenskomst 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 Overenskomst 2007-2010 Vikaroverenskomsten mellem HTS og 3F Vikaroverenskomsten mellem HTS og 3F 2007 2010 Grafisk produktion: Prinfoparitas A/S Oplag: 300 H080

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Vikarer

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Vikarer 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Vikarer 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST For vikarer mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og Fagligt Fælles Forbund INDHOLD 1 DÆKNINGSOMRÅDE... 5 2 VIKARBUREAUETS FORPLIGTELSER... 5

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Fællesoverenskomst. herunder lærlingeoverenskomst. mellem. DI Overenskomst II (HTS) 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen

Fællesoverenskomst. herunder lærlingeoverenskomst. mellem. DI Overenskomst II (HTS) 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen Fællesoverenskomst herunder lærlingeoverenskomst 2010 2012 mellem DI Overenskomst II (HTS) og 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen 2 A. Fællesoverenskomsten Almindelige bestemmelser gældende for

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014. For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende:

Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014. For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende: Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014 C For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende: C.1. Fællesbestemmelser De under C.1.1.a, C.1.2.a, C.1.2.d, C.2 og C.3 nævnte

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund

Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund 2012-2014 Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund 2012-2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Arbejdstid 1. Arbejdstid. Ansættelsesform 2. Deltidsbeskæftigelse og afløsere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Arbejdstid 1. Arbejdstid. Ansættelsesform 2. Deltidsbeskæftigelse og afløsere F Æ L L E S O V E R E N S K O M S T for mejeripersonale og chauffører mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet Fagligt Fælles Forbund Dansk Funktionærforbund/

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Redigeret 2013. Protokol

Redigeret 2013. Protokol Redigeret 2013 Protokol mellem TDC A/S og Telekommunikationsforbundet over forhandling den 11. maj, 11., 28., 29. juni og 3. august 2001 om ændring af lokalaftale nr. 4.D om arbejdsvilkår mm. for ekspeditionsmedarbejdere

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI overenskst II (AHO) for Københavns Lufthavne A/S og 3F Transport for

Læs mere

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Træ/Møbel............. side 3 Industri/Træ/Møbel........ side 5 Piano/orgel............ side 7 Textil/Beklædning........ side 8 Emballage............. side 10

Læs mere

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne Overenskomst 2007 2008 mellem Landsforeningen LEV og HK Service København og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnet medlemmer,

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere