BI1a Vision 2020: Akademikerindsats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BI1a Vision 2020: Akademikerindsats"

Transkript

1 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI1a Vision 2020: Akademikerindsats Baggrund København har i en årrække haft en højere ledighed blandt akademikere end de øvrige uddannelsesbyer. Akademikere udgør ca. 40 pct. af alle dagpengemodtagere i Københavns Kommune, hvilket betyder, at der i dag er mere end ledige akademikere i København. Fremdriftsreformen forventes at betyde, at der vil være endnu flere ledige akademikere de kommende år. Refusionsomlægningen, som trådte i kraft 1. januar 2016, betyder, at der er et større økonomisk incitament til at få ledige hurtigt i job, da refusionssatserne efter den nye model falder over tid. Eksempelvis modtager en ledig akademiker i gennemsnit ca kr. pr. uge i dagpenge, og koster i ledighedsmåned kommunen ca kr. pr. uge, da der modtages 40 % refusion fra staten. Udgiften stiger til ca pr. uge når ledighedsperioden passerer ét år, fordi den statslige refusion da falder til blot 20 %. En målrettet indsats for at få akademikerne hurtigt i beskæftigelse vil derfor kunne få en væsentlig positiv betydning for Københavns Kommunes udgifter til målgruppen, som pt. udgør ca. 640 mio. kr. årligt. For den enkelte har ledigheden store personlige og økonomiske omkostninger. Men ledigheden betyder også, at virksomheder går glip af højtuddannet arbejdskraft, der kan understøtte vækst og innovation til gavn for København og resten af landet. Derfor er der behov for en ambitiøs akademikerindsats i København. Med baggrund i disse udfordringer indgik et samlet Beskæftigelses- og Integrationsudvalg den 2. marts 2016 en akademikeraftale Flere akademikere i job. Aftalen indeholder en række initiativer, som kan bidrage til, at flere akademikere kommer i beskæftigelse. Initiativerne er afhængige af, at der fremadrettet prioriteres midler til akademikerindsatsen. Aftalen er opbygget med fem tværgående satsninger. Et eksempel herpå er satsning på intensiv jobsøgningsindsats. Heri indgår, at akademikere i risiko for langtidsledighed tidligt i ledighedsforløbet skal have hurtig hjælp til at komme i gang med jobsøgningen. Et andet element i den intensive jobsøgningsindsats er konkrete aftaler om jobsøgning. En undersøgelse viser, at akademikere i København i gennemsnit søger 1,6 job om ugen, hvilket er aftalt skal øges væsentligt i det kommende år. Nedenstående forslag forventes at bidrage til, at akademikerledigheden reduceres med personer frem mod 2020, for dermed at være på niveau med de bedste universitetsbyer. Indhold Budgetnotat indeholder syv tiltag: 1. Jobcentret afholder samtalen med borgeren. 2. Langtidsledighedsindsats for akademikere 3. Før dimittendindsats - studerende i risikogruppe for ledighed 4. Indsats målrettet det nye arbejdsmarked, herunder flere iværksættere 5. Ledige akademikere til små og mellemstore vækstvirksomheder 6. Jobcafe/netværk/mentor Side 1 af 6 Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet (BIU) Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling Høringproces? Bilag fra ByK vedlagt (planlægningsog anlægsbevillinger) Projekt hørt i Kejd (anlægsprojekter) Projekt hørt i KS (IT-projekter) JA / NEJ JA JA JA / NEJ

2 7. Undersøgelse af, hvordan det går dimittender, som er iværksættere eller i ikke-akademiske job m.v. 1. Forenklet og effektiv indsats - jobcentret afholder alle samtaler med borgeren Det foreslås, at borgerne kun skal til samtale ét sted nemlig i jobcentret og ikke som i dag hos både jobcenter og eksterne leverandører (anden aktør). Dette skal sikre et klart, sammenhængende forløb, hvor jobcentret opbygger og fastholder et indgående kendskab til den ledige, hvilket er forudsætningen for at kunne leve op til akademikeraftalens overordnede mål om at nedbringe overledigheden for målgruppen. En differentieret akademikerindsats stiller store krav til koordineringen af forløbet. Hvis jobcentret varetager samtaler, bliver det, i højere grad end i dag, lettere at koordinere hele forløbet for de ledige akademikere og bidrage til at skabe den bedste effekt af samtaleforløbet med borgeren. De ekstra udgifter ved at jobcenteret fremadrettet skal varetage samtaler er 1,9 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. Årsagen til, at det kræver flere penge at holde samtalerne i jobcentret er, at de nuværende leverandøraftaler giver mulighed for en fleksibel håndtering af samtalerne i samspil med den øvrige aktivering. Det gør, at udgifterne til at samtalerne kan holdes nede. Denne fleksible håndtering er ikke mulig i kommunalt regi, hvor samtaler og aktivering er adskilt, hvilket medfører, at udgifterne til gennemførelse af samtalerne bliver højere. I de nuværende leverandøraftaler er det anden aktør, som varetager hele opgaven. Anden aktør kan derfor afvikle samtaler rundt om anden aktivitet, som borgeren i forvejen er mødt til hos aktøren, hvilket er administrativt lettere, og behæftet med mindre risiko for udeblivelser. 2. Langtidsledighedsindsats for akademikere Mere end hver fjerde ledige akademiker i København har været ledig i mindst ét år. Det svarer til, at ca akademikere i København er langtidsledige, hvilket koster kommunen ca. 235 mio. kr. årligt i forsørgelsesudgifter (dagpenge). Det er derfor centralt, at Københavns Kommune har stort fokus på bekæmpelsen af langtidsledighed for akademikere, hvorfor der foreslås to overordnede initiativer: 1. Fremrykket langtidsledighedsindsats: Ledige akademikere har senest inden den 16. ledighedsmåned ret til at modtage en langtidsledighedsindsats. Langtidsledighedsindsatsen består primært af et intensiveret samtaleforløb, hvor en virksomhedskonsulent tilknyttes den ledige for at opnå en bedre virksomhedskontakt. I dag giver Københavns Kommune denne indsats tidligere på baggrund af en budgetaftalebevilling, der udløber med udgangen af En tidligere indsats forventes at have en positiv beskæftigelseseffekt. Det foreslås derfor, at langtidsledighedsindsatsen forsat fremrykkes fra 16. til 12. ledighedsmåned. 2. Et opfølgende forløb til akademikere, som kan gives efter et intensivt forløb og inden en eventuel langtidsledigindsats:. Det opfølgende forløb til akademikere vil være målrettet perioden mellem ca. 7. ledighedsmåned og frem til 12. måneders ledighed, hvis borgeren ikke har fundet job eller en virksomhedsplacering. Forløbet vil indeholde mulighed for at danne netværk, få støtte til jobsøgning samt mulighed for at skabe kontakt til virksomheder. Indsatsen vil for eksempel kunne bestå af et forløb på 3 timer ugentlig i 3 uger. Side 2 af 6

3 Det bemærkes, at budgetbevillingen fra 2013 til langtidsledige akademikere og ikke-akademikere på 7,4 mio. kr. udløber ved udgangen af For perioden søges der om en årlig bevilling på 3,7 mio. kr. Udgiften til fremrykning af langtidsledighedsindsatsen er beregnet til 1,7 mio. kr., mens udgifterne til det opfølgende forløb er beregnet til 2 mio.kr. Såfremt ledighedslængden reduceres med 4 uger for ca. 300 akademikere, har investeringen i langtidsledighedsindsatsen tjent sig hjem. 3. Før dimittendindsats - studerende i risikogruppe for ledighed Nyuddannede udgør mere end 40 pct. af alle ledige akademikere i Københavns Kommune. Der er derfor et stort behov for at understøtte, at flere nyuddannede akademikere kommer direkte i beskæftigelse frem for at ende i ledighed. Det foreslås, at den nuværende dimittendindsats fortsættes og videreudbygges. Københavns Kommune har i de seneste år skabt gode relationer til flere universiteter med det formål, at flere dimittender går direkte i beskæftigelse efter endt uddannelse. Indsatsen skal fremadrettet tilrettelægges gennem et systematisk og strategisk samarbejde med udvalgte, videregående uddannelsesinstitutioner samt relevante interesseorganisationer. Indsatsen skal konkret bestå i, at beskæftigelseskonsulenter fra Jobcenter København skal indgå i en jobcenterindsats på udvalgte uddannelsesinstitutioner, hvor de studerende er i risikogruppen for at blive ledige efter endt studie. Jobcentrets indsats skal bygge bro til beskæftigelse, når de studerende er ved at færdiggøre deres uddannelse. Indsatsen skal ske med udgangspunkt i konkrete samarbejdsaftaler med universiteter, hvorved jobcentret får mulighed for at deltage i arrangementer og undervisningssituationer. Den hidtidige dimittendindsats har været finansieret af en budgetbevilling fra budget 2014 på 4,3 mio. kr., som blev reduceret til 1,1 mio. kr. i budget 2016 og udløber i Til fortsættelse og videreudvikling af den nuværende førdimittendindsats foreslås afsat 1,2 mio. kr. i 2017 og 2,4 mio. fra 2018 og frem. 4. Indsats målrettet det nye arbejdsmarked, herunder flere iværksættere Det nye arbejdsmarked er en fællesbetegnelse for det forhold, at en del akademikere er ansat i projektstillinger, har freelancearbejde eller vælger at blive iværksættere. Fremadrettet er der et stadig større behov for, at ledige og i særdeleshed akademikere indtænker det nye arbejdsmarked i jobjagten. Derfor er der behov for et iværksættertilbud, som kan bidrage til, at akademikernes iværksætteridéer bliver realiseret. Der er allerede venteliste til eksisterende iværksættertilbud i Københavns Kommune. Iværksættertilbuddet skal så vidt muligt være en del af et offentlig-privat samarbejde. Indsatsen skal sikre, at en større andel af de ledige akademikere fremadrettet vil gå iværksættervejen. Det særlige forløb vil bl.a. skulle indeholde følgende elementer: - Analyse af en idés bæredygtighed - Screening og test af borgerens forudsætninger og motivation - Idéudvikling, markedsafdækning og dialog - Løbende vejledning og sparring Side 3 af 6

4 - Beslutning om at blive iværksætter Der foreslås derfor afsat på 1,8 mio. kr. årligt til eksterne køb fra Midlerne anvendes i udgangspunktet til køb af ca. 70 årlige forløb á kr. 5. Ledige akademikere til små og mellemstore virksomheder i vækst En strategi for at reducere akademikerledigheden er at øge efterspørgslen efter akademisk arbejdskraft i små og mellemstore vækstvirksomheder, hvor der ikke er så stor tradition for at ansætte akademisk arbejdskraft. Virksomhederne kan i mange tilfælde have et vækstpotentiale, som ikke bliver realiseret, fordi ledelsen primært er forankret i tekniske kompetencer med fokus på det konkrete produkt. For at styrke ledige akademikeres muligheder for at blive ansat i små og mellemstore virksomheder foreslås det at gennemføre en indsats, der opsøger virksomhederne og matcher virksomheder og ledige i dette særlige segment. Indsatsen gennemføres i et samarbejde mellem Københavns Erhvervshus, Væksthus Hovedstadsregionen og Væksthus Sjælland. Væksthusene tilbyder vækstprogrammer til virksomheder, der afdækker konkrete udviklingspotentialer, hvor det vil være relevant direkte at inddrage match mellem virksomhed og ledig, i de tilfælde, hvor det afdækkes, at en akademiker kan bidrage til, at potentialet realiseres. Målet for indsatsen er, at der årligt tages kontakt til 200 virksomheder, der deltager i væksthusenes programmer, samt at 100 ledige kandidater matches til jobåbninger i virksomhederne. Der foreslås afsat en årlig bevilling på 1,2 mio. kr. i perioden til at finansiere indsatsen. 6. Jobcafe/netværk/mentor Mange ledige akademikere udtrykker, at de har stort udbytte af at mødes med andre akademikere for derigennem at dele erfaringer og holde hinanden ansvarlige i jobsøgningen. Derfor foreslås det, at Jobcenter København skal skabe rammerne for, at de ledige akademikere har et mødested, hvor de kan sparre med hinanden og samtidig få rådgivning og støtte af beskæftigelseskonsulenter. Det foreslås således at etablere en jobcafé målrettet ledige akademikere. Konkret skal jobcaféen sikre, at de ledige akademikere har et rum, hvor de hver dag kan få rådgivning af Karrierestedets beskæftigelseskonsulenter. I jobcaféen vil de ledige akademikere kunne mødes og danne netværk, få støtte til jobsøgning og udarbejdelse af CV samt få vejledning i iværksætteri, freelancearbejde mv. Jobcaféen kan samtidig igangsætte en frivillig mentorordning, hvor erhvervsfolk kan rådgive de ledige i deres jobsøgning. Jobcentret vil fremadrettet arbejde for, at de ledige akademikere danner frivillige netværksgrupper med inspiration fra konceptet omkring mødregrupper. Møderne i netværksgrupperne vil kunne afholdes i jobcaféen. Med oprettelsen af jobcaféen er det afgørende, at der er beskæftigelses- og virksomhedskonsulenter tilknyttet, som kan sikre, at de ledige får den rette sparring. Jobcaféen skal fungere som et åbent og frivilligt tilbud, hvor borgere kan danne netværk, få hurtig tilbagemelding på en ansøgning eller cv, samt få Side 4 af 6

5 vejledning før en jobsamtale. Der foreslås afsat 1,1 mio. årligt til indsatsen i perioden Undersøgelse af hvordan det går dimittender, som er iværksættere eller i ikke-akademiske job m.v. For at tilrettelægge den bedst mulige akademikerindsats i Københavns Kommune er der behov for viden om, hvordan dimittender bedst muligt finder et akademisk job. I den forbindelse mangler der viden om, hvordan iværksætteri og ikkeakademiske job påvirker dimittenders muligheder for på et senere tidspunkt at få akademiske job. Denne viden er central i forhold til at rådgive og vejlede de ledige akademikere på den bedst mulige måde. Det foreslås derfor, at der gennemføres en ekstern analyse, som skal afdække problemstillingen. Analysen vil kunne tilvejebringe viden om, hvorvidt og i hvor høj grad iværksætteri, freelance arbejde og ikke-akademiske job kan være en indgang til det akademiske arbejdsmarked. Efterfølgende vil Københavns Kommune kunne tilrettelægge indsatsen ud fra denne viden. Til udarbejdelse af analysen foreslås afsat 0,6 mio. kr. i Overordnede målsætninger og effekter Tabel 1. Oversigt over aktiviteter og afledt effekt Aktivitet - Forenklet og effektiv indsats - jobcentret afholder alle samtaler med borgeren Afledt effekt - Sammenhængende forløb, hvor jobcentret opbygger og fastholder et indgående kendskab til den ledige, hvilket er forudsætningen for at kunne leve op til akademikeraftalens overordnede mål. - Langtidsledighedsindsats for akademikere - Reduktion af antallet af langtidsledige akademikere - Før dimittendindsats -studerende i risikogruppe for ledighed - Indsats målrettet det nye arbejdsmarked, herunder flere iværksættere - Ledige akademikere til små og mellemstore vækstvirksomheder - Jobcafé/netværk/mentor - Undersøgelse af hvordan det går dimittender, som er iværksættere eller i ikke-akademiske job m.v. - Færre dimittender går direkte ud i ledighed - At væsentligt flere ledige akademikere vælger at blive iværksættere -Virksomhederne, der ansætter ledige akademikere, har øget økonomiske vækst i efterfølgende år -Virksomhederne igangsætter nye indsatser som produktudvikling og eksport, der øger indtjening og jobskabelse -Ledige akademikere styrker deres jobkompetencer, herunder kompetencer inden for virksomhedsdrift - At de ledige akademikere i jobcaféen får aktiveret og udbygget deres netværk - At de ledige akademikere får sparring og hjælp til deres jobsøgning - At flere akademikere kommer i job - Viden om hvilken betydning iværksætteri og ikkeakademiske job har for akademikernes fremtidige jobmulighed vil sikre, at de ledige akademikere rådgives på den bedste måde. Side 5 af 6

6 Bydel og adresse Alle forslag er bydækkende. Økonomi Tabel 2 giver et overblik over økonomien i de syv tiltag, som er beskrevet ovenfor. Tabel 2. Service/efterspørgselsstyret indsats Service (1.000 kr p/l ) I alt 1. Forenklet og effektiv indsats jobcentret afholder alle samtaler med borgeren Før dimittendindsats Ledige akademikere til små og mellemstore vækstvirksomheder Jobcafé/netværk/mentor Undersøgelse af hvordan det går dimittender, som er iværksættere eller i ikke-akademiske job m.v Udgifter til service i alt Indsats (1.000 kr p/l ) I alt 2. Langtidsledighedsindsats for akademikere Indsats målrettet det nye arbejdsmarked, herunder flere iværksættere Udgifter til indsats i alt Risikovurdering Der vurderes ikke at være væsentlige økonomiske risici ved de foreslåede indsatser. Bevillingstekniske oplysninger Tidligere afsatte midler Tabel 3. Tidligere afsatte midler på området (1.000 kr., løbende p/l) Budgetaftale 2013 Langtidsledige - hyppigere kontakt med de ledige Langtidsledige - øget brug af opkvalificering bredt, kompetenceafklarings- forløb og ordinær uddannelse (EI) Budgetaftale 2014 Vækstakademikere og førdimittendindsats Budgetaftale 2016 BA2014: Vækstakademikere og førdimittendindsats Sum Side 6 af 6

Flere akademikere i job 2016

Flere akademikere i job 2016 Akademikeraftalen Flere akademikere i job 2016 Følgende partier er med i aftalen Det Konservative Folkeparti enhedslisten Liberal Alliance Radikale venstre socialdemokraterne socialistisk folkeparti venstre

Læs mere

BI4 Need to som følge af ændret lovgivning på beskæftigelsesområdet

BI4 Need to som følge af ændret lovgivning på beskæftigelsesområdet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI4 Need to som følge af ændret lovgivning på beskæftigelsesområdet Baggrund Københavns Kommune har en lang række forpligtelser i forhold til borgerne

Læs mere

BI3b Integration gennem job og uddannelse

BI3b Integration gennem job og uddannelse Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI3b Integration gennem job og uddannelse Baggrund Det er visionen, at København i 2020 skal være bedst blandt sammenlignelige kommuner til at få

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM AKADEMIKERINDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

TEMADRØFTELSE OM AKADEMIKERINDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET TEMADRØFTELSE OM AKADEMIKERINDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET TEMADRØFTELSE OM AKADEMIKERINDSATSEN DISPOSITION FOR PRÆSENTATIONEN 1. Udfordringer for akademikerne 2. Den nuværende akademikerindsats

Læs mere

BI1b Vision 2020: Fremskudt beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder (revideret 6. september)

BI1b Vision 2020: Fremskudt beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder (revideret 6. september) Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI1b Vision 2020: Fremskudt beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder (revideret 6. september) Baggrund Den hidtidige årlige bevilling på 5.

Læs mere

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration i samfundet BUDGETNOTAT Baggrund Med refusionsreformen

Læs mere

Ad1) Hvordan søger BIF at komme langtidsledighed blandt borgere i Københavns Kommune til livs?

Ad1) Hvordan søger BIF at komme langtidsledighed blandt borgere i Københavns Kommune til livs? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Cecilia Lonning-Skovgaard E-mail: Cecilia_Lonning-Skovgaard@br.kk.dk 09-06-2017 Sagsnr. 2017-0124645 Dokumentnr. 2017-0124645-44

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

BI2 Stærkt og konkret jobfokus i samtaler med ledige og sygemeldte

BI2 Stærkt og konkret jobfokus i samtaler med ledige og sygemeldte Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI2 Stærkt og konkret jobfokus i samtaler med ledige og sygemeldte Baggrund Der er siden 2013 gennemført fire reformer på beskæftigelsesområdet:

Læs mere

BI5: Investering i lavere sagsstammer

BI5: Investering i lavere sagsstammer KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI5: Investering i lavere sagsstammer Baggrund Som en del af budgetaftalen for 2017 blev det besluttet at det skal undersøges,

Læs mere

BI22 Kødbyen kvartermanager, aktiviteter og byrumsinventar (Erhvervspakke) (revideret 9. september 2014)

BI22 Kødbyen kvartermanager, aktiviteter og byrumsinventar (Erhvervspakke) (revideret 9. september 2014) Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns Erhvervsservice BUDGETNOTAT BI22 Kødbyen kvartermanager, aktiviteter og byrumsinventar (Erhvervspakke) (revideret 9. september 2014) Baggrund På

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 21. maj 2015 Sagsb.: Gorm Hjelm Andersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 2353 E-mail: hjelm@holb.dk Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Indledning Dette notat

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Businesscase - Dimittender fra universitetet skal hurtigere i job

Businesscase - Dimittender fra universitetet skal hurtigere i job Bilag 5 Fra Dato Klik her for at angive tekst. Klik her for at angive en dato. Bilag til byrådsindstillingen Flere Aarhusianere skal i job eller uddannelse. Businesscase - Dimittender fra universitetet

Læs mere

BI Investering i lavere sagsstammer

BI Investering i lavere sagsstammer KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI Investering i lavere sagsstammer Baggrund Som en del af budgetaftalen for 2017 blev det i hensigtserklæring 17 specificeret,

Læs mere

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område er der i alt opstillet tre kvantificerbare mål

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Velkommen til Workshop 3

Velkommen til Workshop 3 Velkommen til Workshop 3 Virksomhedskontakt og samspil mellem beskæftigelses- og erhvervsområdet Oplæg 1 Malene Barenholdt Götze, Københavns Kommune Oplæg 2 Peter Sinding Poulsen og Frode Fårup, Horsens

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Beskæftigelsesplan

Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan 2016-2020 Version 2017 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 1.1 Ændringer i forhold til beskæftigelsesplanen fra 2016...

Læs mere

Businesscase - Kontanthjælpsmodtagere skal hjælpes i gang via småjobs

Businesscase - Kontanthjælpsmodtagere skal hjælpes i gang via småjobs Bilag 3 Fra Dato Klik her for at angive tekst. Klik her for at angive en dato. Bilag til byrådsindstillingen Flere Aarhusianere skal i job eller uddannelse. Businesscase - Kontanthjælpsmodtagere skal hjælpes

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 22. januar 2010 Det danske samfund oplever i forlængelse af den finansielle krise en faldende beskæftigelse og hastigt

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Orientering af status på indsats for højtuddannede ledige

Orientering af status på indsats for højtuddannede ledige Punkt 8. Orientering af status på indsats for højtuddannede ledige 2016-020374 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget orienteres om status på højtuddannede ledige.

Læs mere

1.1 BAGGRUND OG FORMÅL

1.1 BAGGRUND OG FORMÅL BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i lavere sagsstammer Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bilag A Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kravspecifikation for aktive tilbud til primært jobparate ledige med en lang videregående uddannelse (akademikere) 1 1. Indledning

Læs mere

ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne

ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne Teknik- og Miljøforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne Baggrund Virksomhederne skal

Læs mere

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT BI25 - Sundhed, social mobilitet og

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Notat Til: Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Anvendelse af midler i 2012 Administrationen har på baggrund af mødet i det Lokale Beskæftigelsesråd d. 13. oktober udarbejdet

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 1 INDLEDNING Der ses en positiv udvikling på arbejdsmarkedet i Danmark i disse år, det gælder også på Fyn. Men kommunerne står stadig overfor en lang række

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Større valgfrihed og større ansvar for at demonstrere at man står til rådighed Tidlig og intensiv indsats målrettet jobsøgningsstøtte fra dag

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Godkendelse: Handleplan for nedbringelse af antallet af forsikrede ledige

Godkendelse: Handleplan for nedbringelse af antallet af forsikrede ledige Punkt 2. Godkendelse: Handleplan for nedbringelse af antallet af forsikrede ledige 2015-036456 Familie og beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender at Offentlige og private

Læs mere

TM23 Almene familie- og ungdomsboliger

TM23 Almene familie- og ungdomsboliger Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM23 Almene familie- og ungdomsboliger 25-03-2014 Sagsbehandlere Jannik Egelund Christian Friis Binzer Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Dato 24. oktober 2012 Sagsbehandler Frank Sørensen Notat Den 31. august 2012 indgik regeringen sammen med LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke en aftale om særlig indsats

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

BI3a: Need to vedr. ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Styrkelse af den virksomhedsrettede danskundervisning m.v.

BI3a: Need to vedr. ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Styrkelse af den virksomhedsrettede danskundervisning m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI3a: Need to vedr. ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Styrkelse af den virksomhedsrettede danskundervisning

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

Notat vedrørende den fremtidige LVU-indsats i Jobcenter Frederiksberg

Notat vedrørende den fremtidige LVU-indsats i Jobcenter Frederiksberg Notat vedrørende den fremtidige LVU-indsats i Jobcenter Frederiksberg 2012/0059110-3 I Frederiksberg Kommune er der mange ledige med en lang videregående uddannelse en akademisk uddannelse både i antal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bilag B Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Målgruppebeskrivelse for udbud af aktive tilbud til primært jobparate ledige med en lang videregående uddannelse (akademikere) 1

Læs mere

LO s s forventninger til den kommunale arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats

LO s s forventninger til den kommunale arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats Michael Jacobsen LO LO s s forventninger til den kommunale arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats Udviklingen i arbejdsløsheden. Kan vi ånde lettet op! Arbejdsløshedstal skal fortolkes med forsigtighed

Læs mere

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE 2016-2020 Forsidebillede: SundhedsCaféen, Dansk Integrationsnet en del af Dansk flygtninge hjælp, Horsens Sundhedshus. Horsens Havn 2 VI VIL SOCIALØKONOMI

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Nr. Overskrift Side Fast track sygemeldte Partnerskab for job og vækst Omlægning af

Arbejdsmarkedsudvalget Nr. Overskrift Side Fast track sygemeldte Partnerskab for job og vækst Omlægning af Arbejdsmarkedsudvalget Nr. Overskrift Side 1010-01 Fast track sygemeldte 2 1010-05 Partnerskab for job og vækst 5 1010-04 Omlægning af mentorindsatsen målrettet virksomhederne 8 1010-03 Reduktion af jobrotation

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK 2011-2015. for alle

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK 2011-2015. for alle for alle Udfordringen - Udviklingen har ikke været gunstig. Juli 2011 er der 2.000 flere borgere i Vejle på overførselsindkomst end i 2007. Årsagen er dels, flere ledige, primært dagpengemodtagere, og

Læs mere

Uddannelsernes kvalitet og match Ambitioner for de videregående uddannelser. Altingets Uddannelsespolitiske Netværk 11.

Uddannelsernes kvalitet og match Ambitioner for de videregående uddannelser. Altingets Uddannelsespolitiske Netværk 11. Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 13 Offentligt Uddannelsernes kvalitet og match Ambitioner for de videregående uddannelser Altingets Uddannelsespolitiske Netværk 11. oktober

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Fornyet Fokus i Beskæftigelsesindsatsen.

Fornyet Fokus i Beskæftigelsesindsatsen. Fornyet Fokus i Beskæftigelsesindsatsen www.ballerup.dk Spørgsmål til refleksion På grund af den ændrede situation på arbejdsmarkedet lægges der op til drøftelse af videreudviklingen af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse

SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse Socialforvaltningen BUDGETNOTAT SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse Dette forslag indgår også i drøftelserne om udmøntning af sundhedsmidler

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Danske Bank 9402 4800 1976 86

Danske Bank 9402 4800 1976 86 ANSØGNINGSSKEMA Pilotprojektet - Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed Ansøgningen må maksimalt fylde 6 sider i alt. Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk

Læs mere

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732 Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. september 2011 176 Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Ledige højtuddannede i Aalborg Kommune Analyse

Ledige højtuddannede i Aalborg Kommune Analyse AUGUST 2016 Ledige højtuddannede i Aalborg Kommune Analyse Aalborg Ledige højtuddannede i Aalborg Kommune Ledige højtuddannede i Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Analysens formål

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

F1a - Flygtninge 2017: Job, uddannelse og integration i samfundet (BIF)

F1a - Flygtninge 2017: Job, uddannelse og integration i samfundet (BIF) Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT F1a - Flygtninge 2017: Job, uddannelse og integration i samfundet (BIF) Baggrund Københavns Kommunes modtagelse af flygtninge har stort fokus på,

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Indledning Dette vejledningskoncept skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer i at motivere og understøtte ledige med risiko for langtidsledighed

Læs mere

Større vækst i de små og mellemstore virksomheder gennem udvidet akademikerkampagne

Større vækst i de små og mellemstore virksomheder gennem udvidet akademikerkampagne Større vækst i de små og mellemstore virksomheder gennem udvidet akademikerkampagne Grundlag AC har gennem Akademikerkampagnen arbejdet målrettet med at få flere akademikere i job i små og mellemstore

Læs mere