Titel: Elementbyggeri ved Fjorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Titel: Elementbyggeri ved Fjorden"

Transkript

1

2

3 Titel: Elementbyggeri ved Fjorden Tema: Projektering og udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner Projektperiode: 6. semester, 2. februar maj 2006 Projektgruppe: C123 Deltagere: Casper Holmgaard Jensen Anders Trondal Svendsen Jakob Hausgaard Lyngs Søren Haxen Østergaard Vejledere: Christian Frier Willy Olsen Benjaminn Nordahl Nielsen Robert Stevens Peres Akrawi Kenneth Simonsen Synopsis Med udgangspunkt i et kontorbyggeri under opførelse, er der i denne rapport udarbejdet en række løsningsforslag til bygge- og anlægskonstruktioner. Der er for disse foretaget kalkulationer af tids-, mand- og ressourceforbruget. Der er detailprojekteret en byggegrube, udført med fri spunsvæg. I kælderkonstruktionen er der detailprojekteret et efterspændt, in-situ støbt kældergulv. Funderingsmetoden for konstruktionen er beskrevet. Kontorbygningens stabiliserende skivesystem er skitseprojekteret, hvorefter en væg, der omslutter en stabiliserende trappeskakt, er detailprojekteret. Der er udført en brandsektionering af en etage, og bæreevnen af ovenfornævnte væg er eftervist for brandlast. Der er udarbejdet løsningsforslag til byggepladsindretning. Der er opstillet en tids- og bemandingsplan for råhusarbejde, og der er udarbejdet en tilbudskalkulation herfor. Likviditeten af entreprisen er undersøgt. Oplagstal: 11 Sideantal hovedrapport: 132 Sideantal bilagsrapport: 297 Vedlagt: Tegningsmappe og cd-rom Afsluttet den: 26. maj 2006 Rapportens indhold er frit tilgængeligt, men offentliggørelse (med kildeangivelse) må kun ske efter aftale med forfatterne.

4

5 Forord FORORD Denne rapport er udarbejdet af gruppe C123 på Bygge- og anlægskonstruktion 6. semester, Aalborg Universitet, i perioden fra d. 1. februar til den 26. maj Det overordnede tema for projektet er Projektering og udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner. Rapporten omhandler dimensionering af et kontorbyggeri ved Aalborg havnefront. Projektet består af tre fagligheder: Konstruktion, fundering og anlægsteknik, der er vægtet med henholdsvis 40%, 30% og 30%. Projektmaterialet består af en hovedrapport, bilagsrapport, tegningsmappe, en cd-rom samt en hjemmeside. Hovedrapporten indeholder antagelser, forudsætninger, resultater og konklusioner på projektet. Den er opstillet sådan, at den kan læses uafhængigt af bilagsrapporten, der indeholder beregningerne, der ligger til grund for disse konklusioner. Bilagsrapporten kan således ikke læses uafhængigt af hovedrapporten. På den vedlagte cd-rom findes datafiler fra beregninger, sammen med tegningerne i AutoCADformat og PDF-udgaver af hoved- og bilagsrapporten. Detailtegninger er vedlagt i tegningsmappen. Der henvises til tegningerne som tegning Tx, hvor x er tegningens nummer. Kildelisten er placeret bagerst i hovedrapporten. Kildehenvisningerne er foretaget efter Harvardmetoden: [Forfatterefternavn udgivelsesår]. Dansk Standards normer er angivet med nummer og årstal på følgende måde: [norm:udgivelsesår], for eksempel [DS 410:1998]. Ved beregning af priser er der anvendt 2005-nettopriser, idet disse prisbøger var til gruppens rådighed under projektarbejdet. 1

6

7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Indledning KMD på Stuhrs Brygge Funktionskrav Bygningerne Behandlede fagområder Konstruktion Fundering Anlægsteknik Hjemmeside Hovedkonstruktion Bygningens ydre dimensioner Plan Facader Kælder Materialevalg Beton Stål Vurdering og valg Dimensioneringsforudsætninger Fordeling af laster og spændinger Skitseprojektering Detailprojektering Robusthed Forhold der bidrager til robusthed Sikring af robusthed Brandsektionering Trappeskakt Dimensionering i brudgrænsetilstanden Dimensionering for brandlast Samlinger Lodret vægsamling Etagekryds Geotekniske forundersøgelser Lagfølge Strømningsforhold Grundvandsspejl

8 Indholdsfortegnelse Byggegrube Permanente foranstaltninger Nabokonstruktioner Fundering Fundamentsplan Differenssætninger Kælder Skitseprojektering Funktion Grundvandstryk Tætning Nederste kældergulv Opdrift på bygningen Anlægsmetode Detailprojektering af kældergulv Spændarmering Spaltearmering Forskydningsarmering Udstøbning af kælder Byggegrube Strømningsproblemer Udformning af byggegrube Fælles udformning Grundvandssænkning Forslag Forslag Forslag Merudgifter Vurdering og valg Udførelse Byggeplads Udførelsesforløb Materiel Byggepladsindretning Montage af elementer i råhus Metode Mængde-, tids- og prisberegning Jordarbejde Funderingsarbejde Betonarbejde Armeringsarbejde Forskallingsarbejde Mængdeopgørelse Montagetid

9 Indholdsfortegnelse 8.4 Tidsplan Forudsætninger Minimal bemanding Øget bemanding Valg af udførelsesplan Tilbudskalkulation for råhus Likviditetsundersøgelse Kildefortegnelse

10

11 1 Indledning KMD på Stuhrs Brygge 1 INDLEDNING Dette projekt omhandler en bygning der opføres på Stuhrs Brygge der er markeret på figur 1 og mere detaljeret på figur 2. Området afgrænses af Gasværksvej, Nyhavnsgade og Østre Havnebassin i Aalborg. Dette afsnit er baseret på [Aalborg Kommune 2003] og [Stuhrs Brygge 2006]. Figur 1: Kort over området. Figur 2 s udsnit er markeret.[krak 2006] 7

12 1 Indledning KMD på Stuhrs Brygge Figur 2: Området behandlet af lokalplan [Aalborg Kommune 2003, p5] På Stuhrs Brygge findes lagerhaller og værftsindustri, der ønskes nedlagt og en tørdok der ønskes bibeholdt. Der er ubenyttede jernbanespor på området, men disse forventes fjernet i takt med, at udviklingen af området finder sted. På vestsiden af Østre Havnebassin har korn- og foderstofvirksomhederne DLG og KFK siloer og på østsiden af området ligger Aalborg Industries. Det er Aalborg Kommunes intention, at der på længere sigt skabes en helhed omkring Aalborg havnefront. Det er ønsket, at havnefronten skal bestå af rekreative områder og boliger, samt en del af det eksisterende erhvervsliv. Ydermere er det planen, at udviklingen af området ved Ø-gadekvarteret skal ske således, at der skabes en sammenhæng mellem midtbyen og det nuværende erhvervsliv. Det ønskes derfor, at området udvikles med kontorer, caféer, hoteller, vidensbaserede erhverv og boliger, hvilket vil skabe den ønskede sammenhæng. 1.1 KMD på Stuhrs Brygge KMD er en IT-virksomhed med ansatte, der har flere afdelinger i Danmark. Alene i Aalborg har KMD tre adresser, og med henblik på at samle disse under et tag, ønsker KMD at opføre et domicil i det nyetablerede område på Stuhrs Brygge. Som udgangspunkt opføres KMDs nye domicil med plads til 960 medarbejdere, og med et samlet etageareal på m 2. Det har dog som udgangspunkt været vigtigt for KMD at sikre mulighederne for yderligere vækst, og der er derfor indgået en aftale med Aalborg Kommune om yderligere at kunne udvide med m 2 i området. 8

13 1 Indledning KMD på Stuhrs Brygge Domicilet skal ifølge lokalplanen for området opføres som illustreret på figur 3, og skal placeres således, at bygningernes længderetning går på tværs af Limfjorden. Figur 3: Bygningsudformning på delområdet ved Tørdokken. [Aalborg Kommune 2003, p22] Funktionskrav KMD har brug for omgivelser, der sikrer et godt kontormiljø, med mulighed for teamarbejde. Dette betyder, at der er behov for både enkeltkontorer og større fællesområder. Desuden har KMD til opgave at hoste en række offentlige netværk, og har derfor behov for plads til servere. 9

14 1 Indledning Behandlede fagområder Bygningerne KMDs nye domicil afspejler et ønske om et skalmuret og åbent byggeri med store glasfacader. Et vigtigt element i bygningen er den centralt placerede tørdok. Hovedkonceptet, illustreret på figur 4, er to selvstændige bygninger, som er forbundet med to mellembygninger, der fungerer som broer over tørdokken. I dette projekt behandles kun den vestlige bygning, vist til højre på figur 4. Denne bygning er omkring 30 m høj, 140 m lang og 15 m bred. De ydre mål ses i detaljer i afsnit 2.1. Figur 4: KMDs domicil. I dette projekt behandles kun den vestlige bygning, til højre på figuren. [Stuhrs Brygge 2006] 1.2 Behandlede fagområder Dette projekt er baseret på tre fagområder: Konstruktion, fundering og anlægsteknik. For hvert fagområde er udvalgte problemstillinger behandlet nærmere, idet der er lagt vægt på anvendelse af indlærte beregningsmetoder i forbindelse med udbudte kurser i studieforløbet. Samtidig er der lagt vægt på udarbejdelse af overslagsmæssige vurderinger af flere løsninger inden en løsning er valgts. I det følgende beskrives kort de områder, der er behandlet i denne rapport Konstruktion Indenfor fagområdet konstruktion er der foretaget en overordnet vurdering af hvilket materiale og opbygningsmetode, der er mest fordelagtig at anvende til den bærende konstruktion. 10

15 1 Indledning Behandlede fagområder Bygningens stabilitet er skitsemæssigt vurderet for den oprindelige opbygning. Efterfølgende er der foretaget ændringer af opbygningen for at optimere det stabiliserende system, hvorefter stabiliteten af det ændrede system er vurderet detaljeret. I forbindelse med stabilitetsanalysen er robustheden af bygningen eftervist. Samtidig er det sikret, at etagedækkene kan regnes tilstrækkeligt stive til at overføre de vandrette laster bygningen udsættes for. Der er foretaget en dimensionering af udvalgte elementsamlinger ligesom der er foretaget en dimensionering af en efterspændt betonkonstruktion. Desuden er der foretaget en dimensionering af en stabiliserende væg hvor der er taget højde for bæreevnen i tilfælde af brand Fundering Indenfor fagområdet fundering er der foretaget en række forundersøgelser af jordbundsforholdene på Stuhrs Brygge for at bestemme funderingsmetode for byggeriet. Med udgangspunkt i denne undersøgelse er der udarbejdet en fundamentsplan der viser hvor der foretages direkte fundering, og hvor det er nødvendigt at pælefundere. Ved overgangen mellem direkte- og pælefundering er der lavet en beregning af hvilke differenssætninger, der kan forventes, og hvorledes konstruktionen kan udformes for at undgå, at dette skaber problemer. Det er behandlet, hvorledes kælderen kan udformes på baggrund af jordbunds- og strømningsforhold. I forbindelse med udførelsen af byggegruben er der foretaget en nærmere analyse af strømninger i jorden for at synliggøre hvilke problemer dette kan medføre, samt hvilke foranstaltninger der kan modvirke problemerne. Samtidig er det undersøgt hvorledes en grundvandssænkning kan foretages. Derudover er det undersøgt hvordan byggegrubeindfatningen kan udformes. Herunder er der foretaget strømningsberegninger og dimensionering af spunsvægge Anlægsteknik Indenfor fagområdet anlægsteknik er udførelsesomkostningerne af byggeriet undersøgt. Ved skitseprojektering af kælderen og byggegrubeindfatningen er omkostningerne ved udførelse anvendt som kriterium for fordelagtige løsninger. Ved fastsættelse af omkostninger ved byggeriet er V&S nettoprisbøger 2005 anvendt i hele projektet, såfremt andet ikke er angivet. 11

16 1 Indledning Hjemmeside Det er undersøgt hvordan byggegruben kan etableres, samt hvorledes jordarbejdet og opbygningen af et råhus i betonelementer kan foretages. Ydermere er kælderen behandlet med hensyn udstøbning af kældergulv og opbygning af en vandtæt konstruktion. Der er udarbejdet en tidsplan for arbejdet med pæle- og spunsramning, jordarbejdet, støbning af fundament og montering af betonelementerne til råhuset. På baggrund af det beregnede tidsforbrug og udførelsesbeskrivelse er der foretaget en tilbudskalkulation for de behandlede arbejder samt etablering af byggepladsen og opstilling af tårnkran. I forbindelse med tilbudskalkulationen er der foretaget en likviditetsundersøgelse. Der er udarbejdet byggepladsindretninger for to forskellige tidspunkter af byggeforløbet. 1.3 Hjemmeside I forbindelse med projektarbejdet er der udarbejdet en hjemmeside, der kan ses på følgende adresse: Oprettelsen af en hjemmeside har dels haft til formål at dokumentere nogle af de færdigheder, som gruppen har tilegnet sig under et sideløbende IT-kursus, og dels for at optimere arbejdsgangen og kontakten mellem gruppe og vejledere. Hjemmesiden har tre indgange, for at imødekomme tre forskellige brugertyper, jf. figur 5, der viser startsiden. Figur 5: Startside for projektets hjemmeside. For offentligheden er der adgang til en række oplysninger om det eksisterende byggeri samt gruppens tilgang til projektet. Der er oplysninger om projektets faglige indhold, dokumentation og baggrund for tilblivelsen af hjemmesiden samt gruppens blå bog og links til vejledernes respektive elektroniske visitkort. Ydermere er der på hjemmesiden mulighed for at se en 3D-model af bygningens bærende og stabiliserende vægsystemer. 12

17 1 Indledning Hjemmeside For vejledere er der foruden de allerede nævnte oplysninger adgang til arbejdsblade. Når arbejdsblade lægges op på siden sendes en til vejlederen hvori det meddeles, at der er læsestof til næste møde. Vejlederen kan derefter logge ind på hjemmesiden med et kodeord, og får adgang til siden som vist på figur 6. Her er alle arbejdsblade, også tidligere versioner tilgængelige, og vejlederen kan se en læsevejledning samt hvilken dato dokumenterne er lagt frem. Figur 6: Skærmbillede fra vejledernes indgangsside til arbejdsblade For gruppen har hjemmesiden fungeret som et projektweb. En primær funktion har således været en elektronisk kalender, der har været ajourført dagligt med gruppens planlagte aktiviteter, kurser, deadlines og personlige gøremål. Dette har hjulpet med til at give et godt overblik over hvilke ressourcer, der har været til rådighed gennem hele projektperioden. Ydermere har hjemmesiden givet bedre muligheder for hjemmearbejde, gennem hjemmesidens funktion som opretter online adgang til universitetets netværk. Arbejdsblade, mødereferater og andet projektrelevant materiale har været tilgængelige, hvilket har lettet papirarbejdet betydeligt. 13

18

19 2 Hovedkonstruktion Bygningens ydre dimensioner 2 HOVEDKONSTRUKTION I dette afsnit gennemgås først bygningens ydre dimensioner. Dernæst gøres nogle overordnede betragtninger vedrørende materialevalg, hvor primært en beton- og stålkonstruktion sammenholdes. Fordele og ulemper for de to typer konstruktioner opstilles, og et endeligt valg træffes herefter. Dimensioneringsforudsætninger gennemgås kort hvorefter det er vist, hvordan laster og spændinger findes først i skitseprojekteringen, og herefter i detailprojekteringen, hvor et udvalgt vægelement undersøges. Robustheden af konstruktionen undersøges, idet normkrav for armering af elementbyggeri opstilles, og det gennemgås hvilke forhold, der kan bidrage til en øget robusthed. Til sidst udføres en brandsektionering af en etage efter gældende regelsæt. 2.1 Bygningens ydre dimensioner Dette afsnit præsenterer opbygningen af KMDs domicil og de forenklinger, der er foretaget i dette projekt. Gennemgangen er opdelt i en beskrivelse af plan-, facade- og kælderopbygning. Dimensionerne for bygningen gennemgås løbende i dette afsnit. Dimensionerne er bestemt ud fra udleverede bygningstegninger fra det virkelige projekt, vedlagt på cd-rom Plan På grund af bygningens kompleksitet og store udstrækning er projektet, som nævnt ovenfor, afgrænset til kun at behandle den vestlige bygning. Det er desuden valgt ikke at medtage gangbroerne i den videre dimensionering, hvorfor dimensioneringsgrundlaget er som illustreret på figur 7, hvor de ydre dimensioner ligeledes fremgår. 15

20 2 Hovedkonstruktion Bygningens ydre dimensioner 141,4 14,5 Auditorium 11,9 83,8 25,1 32,5 Ydre dimension Kælder Figur 7: Ydre dimensioner for bygningsdelen behandlet i dette projekt. Alle mål er i m Facader På KMDs domicil er taget bueformet, som illustreret på figur 8. I dette projekt forenkles tagets udformning til et rektangel, ligeledes illustreret på figur 8. Denne forenkling er kun relevant for bestemmelsen af vind- og snelast og er på den sikre side. Oprindeligt tag 3,9 Tag 0,6 9,8 16,3 Auditorium Kælder 83,8 57,6 Figur 8: Facadeteskitse, hvor niveauforskelle fremgår. Alle mål er i m. Ved dimensioneringen af KMDs domicil ses der bort fra den karnap på taget, der er markeret på figur 9. Plantegningen af taget, som det regnes at se ud, er illustreret på figur 10, hvor de ydre dimensioner ligeledes fremgår. 16

21 2 Hovedkonstruktion Bygningens ydre dimensioner Karnap Figur 9: Udsnit af bygningen med markering af karnappen på taget.[stuhrs Brygge 2006] 11,3 121,5 8,6 Tag Tagoverbygning 2,2 8,7 3,6 Auditorium Figur 10: Plantegning med afstandsmål for tag. Alle mål i m Kælder Kælderens opbygning er illustreret på figur 11, for de dele af bygningen, hvor der ikke er gennemgående bærende eller stabiliserende vægge. Kælderkonstruktionen regnes at se ud som vist i figur 11, over alt. 17

22 2 Hovedkonstruktion Materialevalg Overside gulv Kote +2,1 Terræn Kote +2,2 Underside gulv Kote -2,1 14,5 Figur 11: Udsnit af kælderbygningen. Koter i DNN. Resterende mål er i m. 2.2 Materialevalg I dette afsnit overvejes materialevalget for den bærende konstruktion af bygningen. De gængse bygningsmaterialer som beton, stål, træ og murværk betragtes, men anvendelsen af forskellige kompositmaterialer såsom fiberkompositter vurderes også. Materialevalget bygger på følgende krav: statiske krav, som styrke og stivhed af konstruktionen, anlægstekniske krav til hvordan bygningen kan opføres, økonomiske krav, i form af materiale- og udførelsesomkostninger. Træ Det er vurderet, at en bærende konstruktion i træ kræver store dimensioner for at opnå den nødvendige stivhed, da der er tale om en relativ høj bygning på seks etager. Ligeledes kræver træ store vedligeholdelsesomkostninger, da bygningen opføres i et kystområde. Murværk Brug af en bærende konstruktion i murværk vurderes at have store udførelsesomkostninger, og vil samtidig kræve mange ressourcer ved sikring af stabiliteten grundet materialets ringe evne til at optage træk. Stabiliteten kan sikres ved at indlægge armeringsjern hvilket i murværk er anlægsteknisk omkostningsfuld da det oftest skal fræses ind i murværket. Fiberkompositter Fiberkompositter vil ofte have mere brugsspecifikke egenskaber, og benyttes derfor ofte i situationer hvor de gængse materialer har utilstrækkelige egenskaber. Da den aktuelle bygning ikke fordrer specielle krav, som ikke kan opfyldes med traditionelle byggematerialer, er det vurderet, at fiberkompositter bliver for omkostningsfulde, da de specielle egenskaber forøger materialeprisen. 18

23 2 Hovedkonstruktion Materialevalg Beton Beton betragtes som et isotropt homogent materiale, som ved udstøbning kan formes efter behov. Beton har som murværk en lav trækstyrke, men materialet giver mulighed for indstøbning af armeringsjern af stål til optagelse af trækspændinger. Materialeparametre Beton er karakteriseret ved en relativ stor trykstyrke i forhold til trækstyrke. Betonstyrken varierer alt efter hvilke blandingsforhold der anvendes, hovedsagligt vand/cement-forholdes. Den karakteristiske enaksede tryk- og trækstyrke i beton kan variere mellem henholdsvis 4-60 MPa og 0,6-2,4 MPa, afhængig af blandingsforholdet. Elasticitetsmodulet for beton er ligeledes afhængig af blandingsforholdet. Betonens arbejdskurve er krum, hvilket gør det vanskeligt at fastsætte et entydigt elasticitetsmodul. Som mål for elasticitetsmodulet kan arbejdskurvens tangenthældning i begyndelsespunktet, E 0k, anvendes, jf. figur 12. E 0k varierer for almindeligt anvendt beton mellem MPa. [DS 411:1999, pp23-24]. σ [Pa] Tangenthældning E 0k Arbejdskurve for beton ε [-] Figur 12: Typisk arbejdskurve for beton i tryk med angivelse af elasticitetsmodul til begyndelsespunkt. Densiteten af beton afhænger af materialesammensætningen og luftindblandingen. Som vejledende kg værdier kan anvendes en densitet af armeret beton på m [Teknisk Ståbi 2003, p66]. Elementsamlinger Ved elementbyggeri fremstilles samlingerne oftest til udelukkende at overføre forskydnings- og normalkræfter. På figur 13 ses en typisk hjørnesamling. For at elementerne kan samles er der indstøbt armeringsbøjler langs elementets kanter. Ved montering af et elementhjørne låses de overlappende armeringsbøjler af et låsejern, som skitseret på figur 13, hvorefter hjørnearmeringen indstøbes i beton. Bøjlearmeringen og låsejernet sikrer, at samlingen kan overføre normal- og forskydningskræfter, men da armeringen ikke er gennemgående, er der ringe momentstivhed i forhold til in situ støbte konstruktioner. Ved udfyldningen med beton vil der opstå et støbeskel i hjørnet, hvilket forringer momentstivheden yderligere. Der regnes derfor ikke med, at den skitserede elementsamling på figur 13 kan overføre moment. 19

24 2 Hovedkonstruktion Materialevalg Figur 13: Skitse af samling mellem to elementer. Figur 14: Skitse af samling af in situ støbt betonsektion. På figur 14 ses en hjørnesamling i en in situ støbt betonkonstruktion. Her er det muligt at indlægge armeringsjern før udstøbning og hjørnet består derfor af gennemgående armeringsjern, og der undgås støbeskel. Dette betyder, at en in situ støbt konstruktion regnes som momentstiv. Da en elementsamling ikke regnes som momentstiv, mindskes robustheden af konstruktionen, idet en konstruktion, uden ekstra robusthedsforanstaltninger, ved bortfald af et element kan blive statisk underbestemt, og danne en mekanisme. Dette opstår, idet samlingerne betragtes som charnier, som angivet på figur 16 og figur 18. Stabilitet af betonbygning Råhuset kan opføres i betonelementer, som præfabrikeres på en fabrik, så de udgør et samlet statisk system. En bygning opført af betonelementer består af et system af elementer der overfører de vandrette laster ved plade- og skivevirkning. Princippet for lastoverførsel i elementbyggeri af beton er illustreret på figur 15 til figur 20. Etagedækkene og skillevæggene sikrer stabiliteten af bygningen ved at overføre kræfterne fra facaden og ned til fundamentet. På figur 15 ses den vandrette vindlast på bygningsfacaden. Fladelasten påvirker facadeelementerne, som understøttes ved hvert etagedæk. I facadeelementerne forekommer pladevirkning, og etageunderstøtningerne virker som linieunderstøtninger for facadeelementerne. Vindlasten bliver således overført som en linielast på etagedækkene. Det statiske system er optegnet på figur

25 2 Hovedkonstruktion Materialevalg Facadeelement Fladelast Facadeelementer Etagedæk Fladelast Etagedæk Figur 15: Bygningsfacade udsat for vindlast. Figur 16: Statisk system for bygningsfacade udsat for vindlast. På figur 17 ses linielasten på etagedækkene. Etagedækkene understøttes af en række tværgående vægge, der virker som eftergivelige understøtninger, alt efter væggenes stivhed. Etagedækkene påvirkes til bjælkevirkning, og overfører kræfterne, som punktlaster, til tværvæggene. Det statiske system er vist på figur 18. Tværvægge Etagedæk Linielast Figur 17: Etagedæk udsat for linielast fra facadeelementer. 21

26 2 Hovedkonstruktion Materialevalg Linielast Etagedæk Tværvægge Figur 18: Statisk system for etagedæk udsat for linielast fra facadeelementer. På figur 19 ses punktlasterne på tværvæggene. Da punktlasterne virker om tværvæggenes stærke akse, regnes punktlasterne overført til fundamentet ved at betragte tværvæggene som udkragede bjælker med indspænding ved fundamentet, vist på det statiske system på figur 20. Punktlast Tværvægge Punktlast Stabiliserende væg Figur 19: Tværvægge udsat for punktlast fra etagedæk. Figur 20: Statisk system for tværvægge udsat for punktlast fra etagedæk. Ofte er det hensigtsmæssigt at undgå gennemgående tværvægge i bygningen, af hensyn til bygningens ruminddeling, da de gennemgående tværvægge begrænser rumstørrelsen, så der ikke skabes store sammenhængende rum, jf. figur

27 2 Hovedkonstruktion Materialevalg Figur 21: Skitse af ruminddeling ved anvendelse af gennemgående stabiliserende skillevægge. Der er ikke angivet døråbninger. Figur 22: Skitse af forbedret ruminddeling ved anvendelse af stabiliserende kerner. For at undgå gennemgående tværvægge kan eksempelvis elevator- og trappetårne benyttes stabiliserende. Ved at dimensionere samlingerne i elevator- og trappetårne til at kunne overføre forskydningskræfter kan et sådan tårn betragtes som et samlet profil, hvilket giver en væsentlig større stivhed. Ved at koncentrere de stabiliserende vægge omkring elevator- og trappetårne, undgås de gennemgående tværvægge, og ruminddelingen gøres mere fri, jf. figur 22. Vurdering af anvendelse af beton Der er i tabel 1 angivet de væsentligste fordele og ulemper ved anvendelse af betonelementer i byggeriet. 23

28 2 Hovedkonstruktion Materialevalg Tabel 1: Fordele og ulemper ved anvendelse af beton. Fordele Økonomi: Beton er et billigt materiale i forhold til stål. Montage: Betonelementer er hurtige at montere på konstruktionen og kræver kun forskalling i samlingen. Dette gør at der kan monteres store sektioner ad gangen med minimal forskalling. Kvalitet: Idet betonelementerne er hærdnet under kontrollerede forhold er der en relativ god kvalitetssikring af betonens endelige styrke i forhold til in situ støbt beton. Varmeledning: Beton har en relativ lav varmeledningsevne og ved at sikre en tilstrækkelig dæklagstykkelse er elementerne brandresistente. Ulemper Trækstyrke: Beton har en lav trækstyrke der kan resultere i revnedannelse, og der må derfor indlægges armering. Montage: In situ støbt beton kræver stor mængde forskalling og hærdeperiode, hvilket gør montagetiden lang. Kvalitet: In situ støbt beton er hærdet på pladsen, hvor forholdene varierer, hvorved der kræves en ekstra kontrolindsats for at sikre kvalitet. Stivhed: Beton har et relativt lavt elasticitetsmodul hvilket giver en mindre stivhed end for stål. Ved trækrevner i betonen mindskes stivheden yderligere. Stivheden er større ved in situ støbt beton end ved betonelementbyggeri Robusthed: Grundet elementsamlingernes manglende momentstivhed har et elementbyggeri uden ekstraforanstaltninger ringe robusthed. In situ støbt beton har en lidt større robusthed. Vægt: Betonelementernes tyngde forudsætter, at der er en byggekran tilstede ved montage. Fragt og håndtering: Grundet betons lave trækstyrke skal elementerne ofte armeres for at undgå revnedannelser ved transport. Ruminddeling: Ved tværvægge mindskes mulighederne for ruminddeling. Dette kan afhjælpes ved at anvende elevator- og trappetårne som stabiliserende kerner. Sejhed: Beton er et sprødt materiale. Armeringen gør at betonelementerne bliver mere seje Stål Stål er et isotropt og homogent materiale der er bearbejdeligt i en sådan grad, at det kan udformes alt efter behov. Stålets egenskaber er afhængige af fremstillingsprocessen og stofindhold. Stål er, på grund af gode styrke- og stivhedsegenskaber, velegnet til at udgøre de bærende og stabiliserende elementer i en konstruktion. I det følgende gennemgås stålets karakteristiske materialeparametre. 24

29 2 Hovedkonstruktion Materialevalg Materialeparametre Idet stål er isotropt, har det, ideelt set, én styrkeparameter, uafhængig af hvilken retning det belastes. Styrkeparameteren for stål er oftest angivet ved f y, flydespændingen, men i visse situationer anvendes f u, brudstyrken. For normalt konstruktionsstål ligger den karakteristiske flydespænding normalt mellem MPa. Stål er et relativt stift materiale, med et elasticitetsmodul, E, på 0, kg MPa. Med en egenvægt på er stål et tungt materiale i forhold til beton, murværk, træ m.m. m Til gengæld er materialeforbruget væsentligt mindre når dette benyttes til en bærende eller stabiliserende konstruktion. Samlinger i stål Samlinger i en stålkonstruktion dimensioneres oftest for moment, normal- og forskydningskræfter. Ved en stålkonstruktion, hvor samlinger udføres ved svejsning og boltning, søges det tilstræbt, at svejsningen foretages før montering. Herved skal kun boltesamlinger udføres under selve opførelsen. Dette kræver mindre tid, præcision og inspektion end svejsning. Derudover vil det, pga. frigang i boltesamlinger og efterspænding af bolte, være lettere at få profilerne samlet, hvis der er en mindre unøjagtighed ved samlingen af profiler. På figur 23 er vist et eksempel på, hvordan to bjælker kan monteres på en søjle, hvor udelukkende boltesamlingen skal udføres in situ. En typisk boltesamling virker ved, at der for enden af et profil påsvejses en plade, der efterfølgende boltes på et andet profil. Det andet profil kan evt. forstærkes med laskeplader for, i samlingen, at opnå den ønskede styrke og stivhed. I samlingen overføres moment og normalkræfter som træk i boltene og kontakttryk mellem stålpladerne. Forskydningskræfterne kan enten overføres i bolte, eller ved en dorn-/friktionssamling, hvor boltene opspændes i en sådan grad, at friktionen mellem stålpladerne overfører forskydningskræfterne. 25

30 2 Hovedkonstruktion Materialevalg Figur 23: Principskitse af samling mellem tre I-profiler, hvor al svejsning kan foretages inden montering. Skitsen er ikke målfast. Stabilitet af stålkonstruktion Opbygningen af stålkonstruktionen kan udføres som vist på figur 24, hvor et system af bjælker og søjler udgør den stabiliserende og bærende konstruktion. Det ses, at søjler kun føres ved ydervæggene for at give frihed til rumopdelingen. Bjælkerne langs facaden overfører de lodrette laster, samt vindlast på gavl og facade til søjlerne, og der føres bjælker på tværs af bygningen til optagelse af vindlast på facaden. Der kan altså skabes stor frihed til rumopdelingen på hver etage i hele bygningens længde og bredde, hvis vindlasten udelukkende optages som moment i samlingerne. Figur 24: Principskitse der viser de bærende og stabiliserende stålprofiler, henholdsvis søjler og bjælker, i konstruktionen. Skitsen er et udsnit af den samlede konstruktion, afskåret i højre side. For at opnå stiv- og robusthed i en stålkonstruktion tilstræbes det at udføre de fleste samlinger momentstive ved boltning og/eller svejsning. Ved at udføre samlingerne momentstive gøres konstrukti- 26

Broløsninger. Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse Storstrømmen

Broløsninger. Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse Storstrømmen Broløsninger Fagnotat, fase 1 Ny forbindelse Storstrømmen PROJEKTNR. A023755 DOKUMENTNR. A0237557002 VERSION 2.0 UDGIVELSESDATO 27.03.2012 UDARBEJDET JGIM KONTROLLERET TVE GODKENDT LHE Ny forbindelse Storstrømmen

Læs mere

DS/EN 1990 DK NA:2010-05

DS/EN 1990 DK NA:2010-05 DS/EN 1990 DK NA:2010-05 Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af EN 1990 DK NA:2007 og EN 1990 DK NA Tillæg

Læs mere

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn 2005 IDA Spildevandskomiteen Ingeniørforeningen i Danmark - IDA Spildevandskomiteen Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

BN1 Banenorm. Belastnings- og beregningsforskrift. broer og jordkonstruktioner 01.11.2010 BN1-59-4 BN1-59-4

BN1 Banenorm. Belastnings- og beregningsforskrift. broer og jordkonstruktioner 01.11.2010 BN1-59-4 BN1-59-4 Belastnings- og beregningsforskrift for sporbærende broer og jordkonstruktioner BN1-59-4 BN1 Banenorm Overordnet ansvar: Helle Marzella Bøhl-Møller Ansvar for fagligt indhold: Otto Bach Ulstrup Ansvar

Læs mere

Information. om brandteknisk dimensionering

Information. om brandteknisk dimensionering Information om brandteknisk dimensionering April 2004 Information om brandteknisk dimensionering Information om brandteknisk dimensionering 1 Information om brandteknisk dimensionering Publikationen kan

Læs mere

Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage. Tolerancer og kontrolmetoder

Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage. Tolerancer og kontrolmetoder Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og

Læs mere

Bygningskonstruktør Uddannelsen

Bygningskonstruktør Uddannelsen ORIGINAL Bygningskonstruktør Uddannelsen 7. semesters specialeopgave Onur Ot Højstyrkebeton i energirigtige løsninger Forår - 2014 1 Titelblad Titel Udarbejdet af Adresse : Højstyrkebeton : Onur Ot : Bækkedal

Læs mere

Forstudier til slutdepot for lav- og mellemaktivt affald sammendrag indeholdende hovedkonklusionerne og anbefalinger fra tre parallelle studier

Forstudier til slutdepot for lav- og mellemaktivt affald sammendrag indeholdende hovedkonklusionerne og anbefalinger fra tre parallelle studier Rapport til den tværministerielle arbejdsgruppe vedr. udarbejdelse af beslutningsgrundlag med henblik på etablering af et dansk slutdepot for lav- og mellemaktivt affald Forstudier til slutdepot for lav-

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

A113. Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton. byggeri. informationsteknologi

A113. Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton. byggeri. informationsteknologi byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton A113 Publikation A113 Januar 2005 Fordeling

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri. September 2013

Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri. September 2013 Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri September 2013 KRAV OG ANBEFALINGER TIL LABORATORIEBYGGERI 3 INDHOLD FORORD 5 1 KRAV PRÆMISSER OG ANVENDELSE 6 1.1 FUNKTIONALITET, FORANDERLIGHED OG TOTALØKONOMI

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG Specialerapport 7. Semester 2013 Udarbejdet af Titelblad Titel: Forfatter: Commissioning Byg rigtigt første gang Ryesgade 71, st. tv. 9000 Aalborg Uddannelse: Bygningskonstruktør,

Læs mere

Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission

Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission Faglig rapport fra DMU, nr. 327 Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Indhold InDhold 4 Indledning... 4 5 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivendes

Læs mere

ARTIKELSAMLING OM DANSK BYGGETEKNIK FRA PERIODEN 1850-2000 DANSK BYGGESKIK ETAGEBYGGERIET GENNEM 150 ÅR JESPER ENGELMARK

ARTIKELSAMLING OM DANSK BYGGETEKNIK FRA PERIODEN 1850-2000 DANSK BYGGESKIK ETAGEBYGGERIET GENNEM 150 ÅR JESPER ENGELMARK ARTIKELSAMLING OM DANSK BYGGETEKNIK FRA PERIODEN 1850-2000 DANSK BYGGESKIK ETAGEBYGGERIET GENNEM 150 ÅR JESPER ENGELMARK DANSK BYGGESKIK Etagebyggeriet gennem 150 år Jesper Engelmark Arkitekt, lektor emeritus,

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

3D BIM modeller. En bedre sammenhæng i projektet. Theis K. R. Andersson S093369

3D BIM modeller. En bedre sammenhæng i projektet. Theis K. R. Andersson S093369 3D BIM modeller En bedre sammenhæng i projektet Theis K. R. Andersson S093369 Forord Teknologisk Institut har en vision om en digital platform, der understøtter rådgivningsprojekter i byggeriet, fra skitse

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem Undersøgelse af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter forhold i det Undersøgelse af forhold i det almene nøgletalssystem almene nøgletalssystem December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Krav ved opstilling og nedtagning stilladser Krav fra andre myndigheder... 7 6 Ansvar Bygherren... 7 Projekterende...

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere