Notat. 4. budgetopfølgning pr Hele kommunen. Dato: 10. september 2012 Sagsnr.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. 4. budgetopfølgning pr. 30.09.2012. - Hele kommunen. Dato: 10. september 2012 Sagsnr.: 2012-008706-1"

Transkript

1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade Middelfart Telefon Direkte Fax Dato: 1. september 212 Sagsnr.: Notat 4. opfølgning pr Hele kommunen

2 SAMMENFATNING... 3 ØKONOMIUDVALGET... 6 BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET...12 SKOLEUDVALGET...14 BØRN-, UNGE- OG FRITIDSUDVALGET...19 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET...28 TEKNISK UDVALG...33 BEREDSKABSKOMMISSIONEN...37 MILJØ- OG ENERGIUDVALGET...38

3 Sammenfatning 4. opfølgning er udarbejdet pr. 31. august 212. Fra tredje til fjerde opfølgning er der kun sket meget små forskydninger i forventningerne til årets resultat. Dette betyder, at alle udvalg forventer samlet set at overholde deres korrigerede ter. Dette kan dog i flere tilfælde kun lade sig gøre, ved at bruge af tidligere års opsparede overskud, blandt andet på Skoleområdet og på Sundhedsområdet. På de områder som forbruger opsparet overskud er det dog til dækning af merudgifter som har engangskarakter, og forbruget er således ikke udtryk for permanente, strukturelle ubalancer i terne. I alt forventes et forbrug af overført overskud på 14 til 15 mio. kr., hvoraf cirka 1 mio. kr. forbruges på sanktionsomfattede områder. Det er en anelse over det forventede forbrug af over-/underskud ved 3. opfølgning og skyldes blandet andet, at Rusmiddelcentret forbruger sit overskud på,5 mio. kr. til dækning af merforbrug i 212. Merforbruget ligger indenfor det råderum kommunen har mellem oprindeligt og den tilladte serviceramme, og det vil således ikke udløse sanktion fra Indenrigsministeriet, men vil kun have likviditetsmæssig betydning. Forbrug af over-underskud fordelt på udvalg (i mio. kr.) Økonomiudvalget -,765 Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 4,886 Skoleudvalget 2,33 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget 3,1 Social- og Sundhedsudvalget 1,8 Teknisk udvalg 2,32 Beredskabskommissionen -55 Miljø- og Energiudvalget (skat finan.) 1,356 I alt 14,567 -Heraf overskudsforbrug på ikke-sanktionsomfattede områder 4,886 I alt forbrug på sanktionsomfattede områder 9,681 Når der ses bort fra forbruget af opsparede over-/underskud forventes ved fjerde opfølgning et mindreforbrug på driften på 1,832 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en række besparelsesforslag til 213, som er helt eller delvist implementeret i 212, for at skaffe et råderum til at dække et forventet merforbrug på anlæg på 1,9 mio. kr. (I mio. kr.) Kommunen samlet Sanktionsomfattede områder Mindreforbrug driftsområdet -1,832-1,832 Merforbrug anlæg 1,9 Forventet resultat,68-1,832 Forbrug over-/underskud 14,567 9,681 Forventet resultat inkl. forbrug af over-/underskud 14,635 7,849 Som det fremgår ovenfor, forventes et merforbrug i kommunen på 14,635 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Dette skyldes hovedsageligt forbrug af overskud. Hvis man kun ser på de sanktionsomfattede område, forventes et merforbrug på 7,849 mio. kr. Ud over ovenstående planlagte mindreforbrug, er der en række bevægelser internt på de enkelte udvalg, som dog samlet for hvert udvalg neutraliserer hinanden.

4 På Social- og Sundhedsudvalget forventes et yderligere mindreforbrug på forsørgelsesområdet på 1,3 mio. kr., samtidig forventes et merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering på 1,35 mio. kr. Begge disse afvigelser er på områder, der ikke indregnes, når Indenrigsministeriet skal opgøre en eventuel sanktion på baggrund af kommunens regnskabsresultat. På dagtilbudsområdet forventes et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. som følge af færre passede børn i kommunale institutioner, samtidig forventes dog et tilsvarende merforbrug vedrørende tilskud til pasning af børn i private institutioner. På Familieafdelingens område forventes et merforbrug på forebyggende foranstaltninger på 2,3 mio. kr. og et tilsvarende mindreforbrug på anbringelsesområdet og på sociale foranstaltninger. Dette er udtryk for en satsning på lokal indsats omkring forebyggelse, samtidig med at der er sket et skifte mod relativt billigere anbringelsestyper. På anlægsområdet forventes det korrigerede anlægs overholdt. Det korrigerede er dog blevet øget med 1,9 mio. kr. ud over overførte midler fra 211, denne forøgelse dækkes ind af mindreforbrug på driftsområdet. På finansieringssiden er der realiseret ekstraordinære renteudgifter vedrørende forrentning af efterreguleringen fra 29 på i alt 2,779 mio. kr. Merudgiften inddækkes ved et forventet merafkast på kommunens værdipapirbeholdning. Finansieringssiden forventes derudover at overholde det korrigerede, og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ligger stabilt omkring 145 mio. kr. Indstillinger: Samlet set: Søges der netto en negativ tillægsbevilling på driften på 1,3 mio. kr. Vedrørende anlæg frigives der indtægts for i alt 1,713 mio. kr. Indstillinger drift: Bevillinger som fragår kassen: At der gives en tillægsbevilling på 2,779 mio. kr. vedrørende efterregulering af kommunal indkomstskat og tilskud fra 29. Bevillinger som tilgår kassen: At der gives en negativ tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. som følge af mindreforbrug af engangsudgifter (overførsler) og førtidspension (garanti) under Social og Sundhedsforvaltningens område. At der gives en negativ tillægsbevilling på 2,779 mio. kr. til nettorenteudgifter. Bevillingen vedrører forventet merprovenu af kommunens værdipapirbeholdning. Indstillinger anlæg: At indtægten på -,556 mio. kr. vedr. Rønnebærgrenen bliver finansieret indenfor 212 ved at frigive -,556 mio. kr. af rådighedsbeløbet vedr. Kirkebyvænget. At indtægten på -1,157 mio. kr. vedr. Skovbakken bliver finansieret indenfor 212 ved at frigive -,233 mio. kr. af rådighedsbeløbet vedr. Kirkebyvænget, frigive -,7 mio. kr. af rådighedsbeløbet vedr. Drejerbakken samt frigive -,224 mio. kr. vedr.

5 Tværvejen Nørre Aaby. Herefter udgør det resterende rådighedsbeløb vedr. Tværvejen,76 mio. kr. Andre indstillinger: at der ikke længere skal udarbejdes over/underskud på renovationsområdet, men at mellemværendet udelukkende styres på konto 9.35 at det overførte overskud til 212 på 48,157 mio. kr. nulstilles

6 Økonomiudvalget 1. Resume Drift Oprindeligt 212 Korrigeret 212 (uden o/u) Forbrug pr Forventet resultat (hele 212) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt Politisk organisation Administration: Staben Løn og Økonomi* Børn, Unge og Fritidsforv. Teknik og Miljøforvaltningen Socialforvaltningen Jobcentret Boliger Erhverv og Turisme Fælles funktioner: Forsikring Rengøring *Budgettet indeholder pulje på 25 mio. kr. værn serviceramme. 2. Konklusion På økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Mindreudgiften fremkommer således: Staben mindreudgift,4 mio. kr. vedrører annoncering. Ny lovgivning åbner mulighed for at visse annoncer ikke behøver annoncering i de trykte medier. Løn og økonomi mindreudgift 1, mio. kr. besparelsen på drift af it-systemerne ved skift til nye systemer er større end først antaget. Teknik og Miljøforvaltningen mindreudgift,6 mio. kr. vedrører færre udgifter til byggerådgivning, idet flere opgaver varetages in house. 3. Opsamlinger opfølgninger Det er 4. opfølgning i år og der er ikke tidligere givet tillægsbevillinger udover på finansieringssiden. Der er derfor ikke bemærkninger til dette punkt.

7 4. Beskrivelse til de enkelte temaer 11 Politisk organisation Budgettet forventes overholdt. Der vil dog være ekstra udgifter til honorar til viceborgmester. Dette honorar er ikke tidligere afholdt, og det er udbetalt med tilbagevirkende kraft. Det forventes imidlertid at kunne afholdes indenfor det eksisterende, idet der forventes et mindreforbrug vedrørende Kommissioner, råd og nævn samt et mindreforbrug vedrørende Valg. Regentbesøget har kostet knap,4 mio. kr. Merudgiften til regentbesøget dækkes ind via ekstra indtægter vedrørende elever. Der flyttes derfor,4 mio. kr. fra politikområdet Administration til politikområdet Politisk organisation ved 4.nul-sag. 115 Administration Staben Samlet set forventes et mindreforbrug på,4 mio. kr. Mindreudgiften vedrører annoncering. Derudover kan det bemærkes, at der indenfor området er udsving både til den ene og den anden side. Der vil være ekstra udgifter til Arbejdsmiljøcertificering og Lederuddannelse. Andre steder forventes et mindreforbrug det drejer sig om områderne Kommunikation, Arbejdsmiljø og Omstillingspulje. Stabens indeholder også til IT-afdelingen. På grund af sygdom i IT-afdelingen, kan der forventes merudgifter til løn, for at sikre sikker IT-drift på skoleområdet. Der vil i 212 være udgifter til nye servere. Der ydes ikke længere konsulentbistand til Middelfart Spildevand, hvorfor der heller ikke kan opkræves betaling for denne ydelse. Samlet set kan der opstå et merforbrug i IT-afdelingen og dermed forbrug af tidligere års overskud. Stabens til administration indeholder også: Kontingent til KL Kommunikation herunder annoncering og markedsføring Sundhed indefra HR strategi Udgifter til TR og MED organisationen Løn og Økonomi I tet for Løn og Økonomi er indeholdt en del udgifter som er fælles for hele administrationen bl.a.: IT-systemer andre leverandører (KMD, Fujitsu, Silkeborg Data m.v) Diverse konsulentbistand Revision Pulje til udligning af serviceramme Barselspulje Tjenestemandspensioner Overhead takstinstitutioner

8 Barselspuljen viste ved regnskab 211 et overskud på 2 mio. kr. Regnskab 21 viste et underskud på,4 mio. kr. Samlet set et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. som er tilbagebetalt til alle decentrale enheder ved over- og underskudsberegningen for 211. I 212 ser det ud til et overskud på barselspuljen. Et overskud til blive tilbagebetalt til de decentrale enheder ved over- og underskudsberegningen for 212. Det er de decentrale enheder, som har finansieret barselspuljen. Tjenestemandspensioner har de sidste par år vist et merforbrug. Fra 212 er genforsikringsprocenten nedsat fra 32 til 27%. Dette betyder, at tet for 212 overholdes. Uddybning af udgifterne til IT-systemer Driftsudgifterne til IT-systemer, består nu af: Udgifter til fagsystemer KMD ca. 13,3 mio. kr. Udgifter til økonomisystem, debitor og indkøbssystem Fujitsu ca. 4, mio. kr. Udgifter til øvrige systemer ca. 2 mio. kr. På tet til IT-systemer forventes et mindreforbrug på 1, mio. kr. Mindreudgiften er forudset og indregnet i tet for 213. Diverse konsulentbistand har et på,6 mio. kr. Forbruget forventes en del større i 212. Samlet forventes en merudgift på,5 mio. kr. Herudover kan det bemærkes, at der på tet til løn, uddannelse m.v. for Løn og Økonomi forventes et mindreforbrug på,5 mio. kr. En ledig stilling er ikke genbesat, da besparelseskravet i 213 var kendt. Samlet set forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr. som kan henføres til IT-systemer. Børn, Unge og Fritidsforvaltningen Børn- Unge og Fritidsforvaltningen - der er sket tilpasninger på personaledelen og vurderingen er at yderligere tilpasning ikke skal ske på nuværende tidspunkt. Der er pres på tolkeområdet og på køb af advokatbistand. Det bestræbes at tet holdes, men det er meget stramt. Socialforvaltningen Social- og sundhedsforvaltningen der forventes ingen afvigelser. Ved 4. nul-sag medtages en fordeling af effektiviseringsforslag vedrørende E-indkomst. Besparelsen fordeles ud på de områder, hvor besparelserne opnås som følge af E-indkomst. Boliger Området har de sidste par år vist et underskud. Budgettet for 212 er dog tilpasset, hvorfor det forventes, at tet for 212 holdes. Teknisk forvaltning Teknik og Miljø der forventes et mindreforbrug på,6 mio. kr. vedrørende byggerådgivning. Teknik og Miljø tet forventes at holde. Indtægterne vedrørende byggesagsgebyr er forøget siden sidste opfølgning, og det ser nu ud til at tet kan holdes. Rådhusene og Kontorhold Budgettet forventes overholdt dog kan det bemærkes, at huslejen i Midtpunktet (incl. genoptræningscentret) forventes overskredet med 23. kr. Merudgifterne kan dog afholdes indenfor det samlede, da der er mindreudgifter vedrørende telefonudgifter og på tet til kontorhold.

9 Kantinerne Regnskab 211 viste et merforbrug på,1 mio. kr. Merudgiften vedrørte en ekstra udgift til pension til en medarbejder. Budgettet for 212 forventes overskredet med,15 mio. kr. Merudgiften kan henføres til en medarbejder, som er ophørt. Der er endnu ikke opnået en helårseffekt. Job- og vækstcentret Job- og vækstcentret forventer et merforbrug på,6 mio. kr. til løn. Merudgiften forventes kun i 212 og finansieres via forbrug af tidligere års overskud. Middelfart kommune er i september måned tildelt,5 mio. kr. til dækning af ekstra lønudgifter resten af 212 og,2 mio. kr. i 213 i forbindelse med Akut-pakken. Pengene skal anvendes til ekstra personaleudgifter i forbindelse med oprettelse af særligt intensive jobformidlingsforløb for ledige, som risikerer at opbruge deres ret til dagpenge. Dertil kommer et mindre beløb i DUT-tilskud til merudgifter til administration. Budgettet vedrørende IT-systemer m.v. ser ud til at kunne holde. Der er p.t. bogført ca.,6 mio. kr. på området vedrørende jobrotation denne udgift bliver senere dækket ind. 12 Erhverv og Turisme Regnskabet for 211 viste et lille merforbrug på,14 mio. kr. Budgettet for 212 forventes at holde. 13 Fælles funktioner Forsikringer Budgettet for 212 udgør 18,3 mio. kr. Samlet forventes der udgifter for 18,8 mio. kr. Disse fordeler sig således: Følgende er bogført: (i 1. kr.) Bygnings- og løsøre Ansvarsfors.bogført på ikke fordelt 586 På tværs forsikring bogført på 651.3, do. 533 Risikostyring indtil Engangsudgifter (forbrug er bogført på 115, 29 og der er ikke noget ) herunder forsikringsmægleren Selvejende institutioner, arb.skade, ansvar 131 Do. bygnings- og løsørefors. Arbejdsskade betalt, ikke fordelt Do. de aktiverede 58 Selvforsikrede fra amt (adm.ordning) 94 I alt Skøn over udgifter resten af året: Selvforsikrede overtaget fra amtet (resten af året + ekstraregninger) skøn 121

10 Rejseforsikring, regulering 15 Skøn for AES (4 * 17) 68 Bygnings- og løsøre ekstrafors. reguleringer 55 Varslet stigning på bygn- & løsøre fremskr. Regulering af arbejdsskade og ansvar m.v. 6 skøn Risikostyring resten af året, skøn 49 I alt 2.96 Udgifterne resten af året er imidlertid et skøn, og opkrævning af de varslede stigninger er endnu ikke modtaget. Det vurderes derfor, med baggrund i forbruget for 211 (ca. 17 mio. kr.), at tet for 212 holdes. Rengøring Rengøringstet består af 2 dele: Den decentrale enheds til rengøring ca. 24,6 mio. kr. Drift af rengøringsenheden Den decentrale enheds til rengøring De decentrale enheders til rengøring er placeret under Økonomiudvalget. Her er afsat svarende til de aftaler, der er indgået om rengøring i den enkelte institution. Rengøringsenheden opkræver én gang årligt for rengøringen. Opkrævningen er afsluttet i maj måned. Der er opstået et mindre underskud på,15 mio. kr. Drift af rengøringsenheden Tidligere har det været vanskeligt at overholde tet til drift af rengøringsenheden. Institutioner sammenlægges og lukkes og rengøringsstandarder ændres. Det er vanskeligt for rengøringsenheden at tilpasse antallet af medarbejdere med kort varsel. Der er som regel et opsigelsesvarsel på ca. 3 måneder. Ofte får rengøringsenheden for sent besked. Vikarforbruget styres meget stramt. Der vurderes løbende og flyverne anvendes i stor udstrækning. Som der ser ud lige nu forventes et lille merforbrug på,1 mio. kr. Denne merudgift kan dog udligne sig de sidste måneder af året. Samlet set vurderes det på nuværende tidspunkt at der vil være en merudgift på,25 mio. kr. Finansiering Kommunens finansieringsside består i hovedtræk af indtægter fra skatter, kommunal udligning og generelle tilskud samt renteindtægter og udgifter. Ved 4. opfølgning er der realiseret ekstraordinære merrenteudgifter vedr. forrentning af efterreguleringen fra 29 på 2,779 mio. kr. Det forventes, at merudgiften kan inddækkes ved et forventet merprovenu på kommunens værdipapirbeholdning. På ejendomsskattesiden forventes overholdelse. Det er dog væsentligt at understrege, at der fortsat ved 4. opfølgning hersker nogen usikkerhed om omfanget af Rafn-sagerne og opgørelsen af kommunens tilgodehavende vedrørende de statslige kompensationsbetalinger.

11 5. Indstillinger Det indstilles: At der gives en tillægsbevilling på 2,779 mio. kr. vedrørende efterregulering af kommunal indkomstskat og tilskud fra 29. At der gives en negativ tillægsbevilling på 2,779 mio. kr. til nettorenteudgifter. Bevillingen vedrører forventet merprovenu af kommunens værdipapirbeholdning.

12 Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1. Resume Drift i 1. kr. Oprindeligt 212 Korrigeret uden O/U Forventet regnskab 212 Afvigelse Tilbud til udlændinge Sygedagpenge Kontanthjælp Forsikrede ledige Revalidering Ledighedsydelse Fleksjob Løntilskudsordninger Beskæftigelsesordninger - fælles Projekter/driftsudgifter Administrative udgifter EGU Total Konklusion Det indstilles at 4. opfølgning tages til efterretning. 4. Beskrivelse til de enkelte temaer Tilbud til Udlændinge: Introduktionsydelse er fra 212 ændret til kontanthjælp. Antallet af udlændinge på kontanthjælp er på niveau med det terede. Området forventes at holde. Sygedagpenge: På området er der totalt teret med 53 sager, mens der p.t. er et gennemsnit på 471 sager. Der forventes et gennemsnit på ca. 466 sager. De færre antal sager modsvares desværre af ændret forhold mellem høj og lav refusion. Ordningen vedr. over 52 uger vil få et mindreforbrug, mens øvrige ordninger tilsammen vil få et merforbrug. I forbindelse med tilskudstilsagn fra staten (sporskifteindsats), vil der blive sat ekstra ind på at få flere sager vendt fra passive til aktive. Området forventes at kunne holdes inden for rammen. Kontanthjælp: Som øvrige kommuner er antallet af kontanthjælpsmodtagere hos os en del over niveau, sammenlignet med niveauet ved lægningen. Der blev teret med i alt 48 sager. Der er p.t. et gennemsnit på 61 sager. Der forventes et gennemsnit på 6 sager.

13 Området forventes at kunne holdes inden for rammen Forsikrede ledige: Som de foregående år, er dette område lagt ud fra det modtagne beskæftigelsestilskud. Budgetopfølgningen viser, at der vil blive et merforbrug på selve dagpengeområdet, mens aktiveringsdelen kommer ud med et mindreforbrug. Området forventes at kunne holdes inden for rammen. Revalidering: Der blev teret med 86 sager. Der er p.t. i gennemsnit 71 ydelsessager. Der forventes et gennemsnit på 73 sager. Området forventes at kunne holdes indenfor rammen. Ledighedsydelse: Der blev teret med 78 sager, hvoraf de 18 er uden refusion. P.t. er der i gennemsnit 1 sager hvoraf de 32 er uden refusion. Der forventes et gennemsnit på 94 sager, hvoraf de 27 sager er uden refusion. Området forventes at kunne holdes inden for rammen. Fleksjob: Antallet af sager på området er for nedadgående. Der blev teret med i alt 478 sager. Der er p.t. i alt 458 sager. Der forventes et antal på i alt 45 sager, heraf 13 sager med 5% løntilskud og 32 sager med 66,6% løntilskud. Området forventes at kunne holdes inden for rammen. Løntilskudsordninger: Der er lagt med 13 pladser til forsikrede ledige, 1 pladser til kontanthjælpsmodtagere og 15 pladser til seniorjobs. Der har p.t. i gennemsnit været ansat henholdsvis, 71, 1 og 3. Der forventes et gennemsnit på 73, 11 og 4 sager. Området forventes at kunne holdes inden for rammen. Beskæftigelsesordninger fælles: Området omfatter lønudgifter til kontanthjælpsmodtagere med løntilskud, udgifter til mentor, samt udgifter til jobpræmie(1% ref.). Området forventes at holde. Driftsudgifter: Området omfatter driftsudgifter til bl.a. ordinær uddannelse samt øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, ledighedsydelsesmodtagere, sygedagpengemodtagere samt deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Området forventes at kunne holdes indenfor rammen. Administrative udgifter (serviceudgifter): Området omfatter LBR og udgifter til lægeerklæringer. Området forventes at holde. EGU: Området forventes at holde. 5. Indstillinger 5.1 Driftsbevillinger Der søges ingen bevillinger.

14 Skoleudvalget 1. Resume Drift Oprindeligt 212 Korrigeret med O/U 212 Korrigeret uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt Decentrale ter Folkeskoler, SFO og SFO Skrillingeskolen, STU Middelfart, Musikskolen, Ungdomsskolen og Tandplejen Centrale ter Fællessted for folkeskoler, SFO, SFO 2 og befordring Pædagogisk-, Psykologisk Rådgivning PPR Specialskoler, SFO og befordring Statsbidragspligtige uddannelser Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU Anlæg I 1. kr. Oprindeligt 212 Korrigeret med O/U 212 Korrigeret uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse Anlæg i alt Pulje til skolerenoveringsplan Opgradering af trådløst internet Indkøb af interaktive tavler m.m Gelsted Børneunivers skoledel Østre Skole etape af skoleren Diverse akutsager Vestre Skole Skolemarken 2 Ejby Skole Overbygning 4. Gelsted Skole Energirenovering Driftsklinik på Ejby Skole = Mindreudgift/merindtægt. Note: Forvaltningen forventer, at der på driften i 212 anvendes 2,667 mio. kr. af det overførte nettooverskud fra 211 og at der på anlæg i 212 anvendes det overførte nettorådighedsbeløb fra 211 på 9,474 mio. kr.

15 2. Konklusion Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet opfølgning pr. 31. august 212 på Skoleudvalgets område. Drift Forvaltningen forventer en mindreudgift på,5 mio. kr. på driften i forhold til det korrigerede 212 uden over/underskud fra 211. Afvigelsen i tabel 1 er beregnet med baggrund i det korrigerede uden over/underskud og det forventede resultat uden over/underskud. Skoleudvalgets nettooverskud fra 211 udgjorde 8,3 mio. kr. Forvaltningen forventer, at Skoleafdelingen anvender 3,28 mio. kr., og at de decentrale enheder afvikler,361 mio. kr. Dette medfører et samlet forbrug af nettooverskuddet på 2,667 mio. kr. i 212. Disse afvigelser fremgår ikke af tabel 1. De vigtigste afvigelser på driften i forhold til det korrigerede (uden over/underskud) er konstateret på følgende områder: Merudgift på Fællessted for folkeskoler, SFO, SFO 2 og befordring på 5,77 mio. kr. Merudgiften skyldes blandt andet manglende afvikling af Skrillingeskolens afdeling på Bøgelundskolen, finansiering af udgifter projektet Inklusion i nærmiljøet merudgifter i skoleområdets pulje til udgifter ifm. langtidsfravær og merudgifter til sygepensionsbidrag til statstjenestemænd. Skoleafdelingen anvender blandt andet 3,28 mio. kr. af overskuddet fra 211 til finansiering af denne merudgift. Mindreudgift på 1,463 mio. kr. på det centrale til specialskoler, SFO og befordring. Mindreudgiften skyldes blandt andet, at der er konstateret færre udgifter end forventet til mellemkommunale betalinger, befordring af elever og hjemmetræning af elever. Samtidig er der konstateret flere elever på specialskoler end forventet. Forvaltningen gør opmærksom på, at der løbende kan visiteres nye elever. Merudgift på 1,59 mio. kr. til statsbidragspligtige uddannelser i 212, grundet flere elever på private skoler og efterskoler end forventet ved lægning 212. Mindreudgift på 3, mio. kr. til STU, grundet færre helårselever og lavere gennemsnitstakster end forventet ved lægning 212. Forvaltningen gør opmærksom på, at der løbende kan visiteres nye STU elever. Anlæg Forvaltningen forventer, at det korrigerede inkl. overførte rådighedsbeløb fra 211 overholdes. Forvaltningen forventer herudover at anvende det overførte nettorådighedsbeløb fra 211 på 9,474 mio. kr. 3. Opsamling opfølgninger 3.1 Konstateret/bevilliget Byrådet har tidligere givet følgende bevillinger: Dato for opfølgning Område Beløb i mio. kr. 3. juni 212 Fællessted for SFO L/C (afleveret til kassen) -,85 Total -,85 - = Mindreudgift/merindtægt.

16 3.2 Konstateret/ikke bevilliget Forvaltningen har i alt konstateret følgende afvigelser, som ikke er bevilliget: Dato for opfølgning Område/tema Beløb i mio. kr. 29. februar 212 Fællessted for folkeskoler 1, februar 212 PPR -,5 29. februar 212 Fællessted for SFO på folkeskoler -,5 29. februar 212 Fællessted for SFO 2 på folkeskoler,1 29. februar 212 Visitationsområdet 1, februar 212 Statsbidragspligtige uddannelser 1, februar 212 UU vejledning, februar 212 STU -2, 3. april 212 Fællessted for folkeskoler, april 212 PPR 3. april 212 Fællessted for SFO på folkeskoler,2 3. april 212 Fællessted for SFO 2 -,1 3. april 212 Befordring af elever -,3 3. april 212 Visitationsområdet -,35 3. april 212 Statsbidragspligtige uddannelser,78 3. april 212 UU vejledning 3. april 212 STU 31. august 212 Folkeskoler, SFO og SFO 2 1, august 212 Skrillingeskolen, STU Middelfart, Musikskolen, Ungdomsskolen -1,717 og Tandplejen 31. august 212 Fællessted for folkeskoler, SFO, SFO 2 og 4,47 befordring af elever 31. august 212 PPR 31. august 212 Specialskoler, SFO og befordring -2,335 (Tidl. Visitationsområdet) 31. august 212 Statsbidragspligtige uddannelser -, august 212 UU vejledning 31. august 212 STU -1, Total 2,167 - = Mindreudgift/merindtægt. Ovenstående skema viser udviklingen i det forventede resultat ved årets opfølgninger. Resultaterne for et område skal dermed lægges sammen, for at finde det aktuelle forventede resultat. 4. Beskrivelse til de enkelte temaer Drift Folkeskoler, SFO og SFO 2 Skoleudvalget har et korrigeret på 217,571 mio. kr. til de decentrale ter for Folkeskoler, SFO og SFO 2. Forvaltningen har modtaget 4. opfølgning fra de decentrale enheder og forventer, at enhederne samlet set øger nettounderskuddet på 2,375 mio. kr. fra 211 med 1,356 mio. kr. Nettounderskuddet forventes herefter at udgør 3,731 mio. kr. Ændringen indeholder både nedbringelse af underskud, anvendelse af overskud og enkelte nye underskud. Skrillingeskolen, STU Middelfart, Musikskolen, Ungdomsskolen og Tandplejen Skoleudvalget har et korrigeret på 27,734 mio. kr. til de decentrale ter for Skrillingeskolen, STU Middelfart, Musikskolen, Ungdomsskolen og Tandplejen. Forvaltningen har modtaget 4. opfølgning fra alle de decentrale enheder og forventer, at enhederne samlet set vender det overførte nettounderskud på,6 mio. kr. fra 211 til at udgøre et nettooverskud på 1,711 mio. kr. Ændringen indeholder både en nedbringelse af underskud på Skrillingeskolen, som følge af takstmodellen på området, hvor underskud kan indregnes i kommende års takster, og anvendelse af overskud i Tandplejen i forbindelse med renovering af tandklinikken på Ejby Skole.

17 Fællessted for folkeskoler, SFO, SFO 2 og befordring Skoleudvalget har et korrigeret på 34,171 mio. kr. til udgifter på fællessteder på skoleområdet. Fællestederne indeholder blandt andet til mellemkommunale betalinger, fælles IT udgifter på skoleområdet, pulje til ny klassedannelse og fripladser i SFO og SFO 2. Ved 4. opfølgning forventer forvaltningen en merudgift på 5,77 mio. kr. Merudgiften forventes at kunne finansieres indenfor Skoleudvalgets område samt ved anvendelse af 3,28 mio. kr. af overskuddet fra 211. Merudgiften skyldes blandt andet følgende: Driftsbesparelse på,8 mio. kr., som skulle opnås ved at lukke Skrillingeskolens afdeling på Bøgelundskolen, ikke kan opnås i 212. Finansiering af udgifter på 1,2 mio. kr. til projektet Inklusion i nærmiljøet i 212 med overskuddet fra 21 og 211. Merudgifter på 1,6 mio. kr. i skoleområdets pulje til udgifter ifm. langtidsfravær. Merudgifter på,36 mio. kr. til sygepensionsbidrag til statstjenestemænd. Merudgifter på,7 mio. kr. til mellemkommunale betalinger vedr. elever i folkeskoler i andre kommuner. Forvaltningen afventer kommende mellemkommunale betalinger vedrørende grundtakst i folkeskolen. Forvaltningen havde store merudgifter på dette område i 211 og tilrettede 212 herefter. Antal elever med mellemkommunal betaling i 212 fastsættes pr. 5. september 212 og det endelige antal elever forventes derfor at være kendt ved næste opfølgning. Pædagogisk-, Psykologisk Rådgivning - PPR Skoleudvalget har et korrigeret på 7,958 mio. kr. til PPR. Ved 4. opfølgning forventer forvaltningen en mindreudgift på,5 mio. kr., som følge af en forventet effektivisering af arbejdet i PPR, Videncenter Vejlby og Skoleafdelingen gennem tværfagligt afsæt i opgaveløsningen. Mindreudgiften anvendes til at finansiere merudgifter på Skoleudvalgets område. Specialskoler, SFO og befordring Skoleudvalget har et korrigeret på 48,482 mio. kr. til udgifter vedr. elever på specialskoler, SFO og befordring af elever. Ved 4. opfølgning forventer forvaltningen en mindreudgift på 1,463 mio. kr. Mindreudgiften anvendes til at finansiere merudgifter på Skoleudvalgets område. Afvigelsen er opstået på følgende områder: Mindreudgift på,5 mio. kr. til elever med hjemmetræningsordning. Forvaltningen forventer udgifter til 2 elever færre end forventet ved lægning 212. Mindreudgift på,6 mio. kr. til befordring af elever på specialskoler og med specialtilbud i folkeskolen. Mindreudgift på,76 mio. kr. til mellemkommunale betalinger vedrørende specialundervisning i folkeskolen. Forvaltningen forventer færre elever med specialundervisning i andre kommuner, samt merindtægter vedrørende elever med anden betalingskommune, som går i specialklasse i Middelfart Kommune.

18 Merindtægt på,26 mio. kr. vedr. takster fra specialtilbud og folkeskoler i Middelfart Kommune, jf. ny model for takstregulering af specialtilbud og folkeskoler ifm. inklusion og eksklusion. Merudgift på,657 mio. kr. vedrørende elever på specialskoler og i SFO på specialskoler, herunder forældrebetaling og PPR bidrag. Forvaltningen kan konstatere, at der er 4,83 helårselever mere på specialskoler og,33 helårselever mere i SFO på specialskoler end forventet ved lægning 212. Forvaltningen gør opmærksom på, at der løbende kan visiteres nye elever. Statsbidragspligtige uddannelser Skoleudvalget har et korrigeret på 39,356 mio. kr. til Statsbidragspligtige uddannelser. Middelfart Kommune betaler statsbidrag vedr. elever på statslige- og private skoler samt SFO, efterskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler og produktionsskoler. Ved 4. opfølgningen forventer forvaltningen en merudgift på 1,59 mio. kr., grundet flere helårselever end forventet ved lægning 212. Den største afvigelse findes i antal elever på privatskoler, hvor der er betaling for 22 elever mere end forventet og antal elever på efterskoler, hvor der er betaling for 12 elever mere end forventet. Merudgiften forventes at kunne finansieres indenfor Skoleudvalgets område. Ungdommens uddannelsesvejledning UU Skoleudvalget har et korrigeret på 3,995 mio. kr. under til afregning med UU Lillebælt, som varetager Ungdommens Uddannelsesvejledning i Middelfart Kommune, herunder vejledning på STU-området. Ved lægningen af 212 er der indarbejdet en besparelse på,185 mio. kr. Hele besparelsen kan ikke opnås og forvaltningen forventer dermed en merudgift på,131 mio. kr. i 212. Merudgiften forventes at kunne finansieres indenfor Skoleudvalgets område. Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse - STU Skoleudvalget har et korrigeret på 15,95 mio. kr. til udgifter vedr. takstbetaling for elever på STU forløb i egen og i andre kommuner samt befordring af elever. Ved 4. opfølgning forventer forvaltningen en mindreudgift på 3, mio. kr. til STU, grundet 12 helårselever færre og lavere gennemsnitstakster end forventet ved lægning 212. Forvaltningen gør opmærksom på, at der løbende kan visiteres nye STU elever. Mindreudgiften anvendes til at finansiere merudgifter på Skoleudvalgets område. Anlæg Skoleudvalget har et korrigeret til anlæg på 29,11 mio. kr. inkl. overførte rådighedsbeløb fra 211. Ved 4. opfølgning forventer forvaltningen, at dette anlægs overholdes. I 212 har Skoleudvalget 2 større anlægsprojekter på Gelsted Skole og Østre Skole. Ved halvårsregnskabet pr. 3. juni 212 blev det godkendt, at der afleveres i alt 4,6 mio. kr. fra disse anlægsbevillinger. Budgetterne tilføres herefter til anlægsprojekterne igen i Indstillinger Der søges ingen bevillinger

19 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget 1. Resume Oprindeligt Korrigeret Korrigeret Forventet Budget resultat afvigelse Drift I 1. kr. med o/u uden o/u ifht. uden o/u Drift i alt Kultur og Fritid Sundhedsområdet Fællessted for daginstitutioner Dagplejen Børnehaver og integrerede daginst Anbringelsesområdet Forebyggende foranstaltninger Sociale formål Familieafdelingens område Dagtilbudsafdelingens område Anlæg I 1. kr. Oprindeligt Korrigeret med o/u Korrigeret uden o/u Forventet resultat ifht. med o/u Budget afvigelse Anlæg i alt Boldbaner ved Strib Fritids- og Aktivitetscenter Etablering af 24/7 åbent på bibliotekerne IT-projekt biblioteket Børnehuset Hollændervej Udbygning af Båring børnehave Skovbørnehave Brenderup Ombygning af daginstitutionernes køkkener Stordriftsmodel daginstitutioner Børnehuset Chili Myretuen tilbygning Mikkelsbro børnehave Ombygning af Mælkevejen Myretuen energirenovering Børneunivers Gelsted Renovering af Bakkehuset = merforbrug i afvigelseskolonnen - = mindreforbrug i afvigelseskolonnen

20 2. Konklusion Børn-, Unge- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet opfølgningen pr. 31. august 212 på Børn-, Unge- og Fritidsudvalgets område. Forvaltningen forventer, at tet samlet set overholdes for politikområderne Kultur og Fritid og Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter. Fællessted for daginstitutioner udviser et mindreforbrug på 3,5 mio. kr., som primært henfører sig til færre børn i de kommunale institutioner end forudsat. Børnehaver og integrerede daginstitutioner udviser et merforbrug på 3,5 mio. kr., som hovedsageligt henfører sig til merudgifter vedrørende tilskud til privat institutioner, fripladstilskud og manglende forældrebetaling. Anbringelsesområdet udviser et mindeforbrug på 1,77 mio. kr., som primært henfører sig til øget forebyggelsesindsats og ændret anbringelsesmønster. Forebyggelsesområdet udviser et merforbrug på 2,348 mio. kr., som hovedsageligt henfører sig til satsningen på Familiehuset og Ungehuset. Sociale formål udviser et mindreforbrug på 1,271 mio. kr., som først og fremmest skyldes stram bevillingsstyring vedrørende tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse. 3. Opsamling opfølgninger 3.1 Konstateret/bevilliget Byrådet har tidligere givet følgende bevillinger: Dato for opfølgning Område Beløb 3. juni 212 Økonomisk friplads L/C -,85 mio. kr. Total -,85 mio. kr. 3.2 Konstateret/ikke bevilliget Forvaltningen har i alt konstateret følgende afvigelser, som ikke er bevilliget: Dato for opfølgning Område Beløb 29. februar 212 Anbringelsesområdet -1,784 mio. kr. 29. februar 212 Forebyggende foranstaltninger 2,351 mio. kr. 29. februar 212 Sociale formål -,567 mio. kr. 29. februar 212 Fællessted for daginstitutioner -1,717 mio. kr. 29. februar 212 Dagplejen,476 mio. kr. 29. februar 212 Børnehaver og integrerede daginstitutioner,959 mio. kr. 29. februar 212 Sociale formål Dagtilbudsafdelingen,282 mio. kr. 3. april 212 Anbringelsesområdet 1,228 mio. kr. 3. april 212 Forebyggende foranstaltninger -,98 mio. kr. 3. april 212 Sociale formål -,32 mio. kr. 3. april 212 Fællessted for daginstitutioner -1,414 mio. kr. 3. april 212 Dagplejen -,476 mio. kr. 3. april 212 Børnehaver og integrerede daginstitutioner 1,722 mio. kr. 3. april 212 Sociale formål Dagtilbudsafdelingen,168 mio. kr. 31. august 212 Anbringelsesområdet -,521 mio. kr. 31. august 212 Forebyggende foranstaltninger,95 mio. kr. 31. august 212 Sociale formål -,384 mio. kr. 31. august 212 Fællessted for daginstitutioner -,369 mio. kr. 31. august 212 Børnehaver og integrerede daginstitutioner,819 mio. kr. 31. august 212 Sociale formål Dagtilbudsafdelingen -,45 mio. kr. Total, mio. kr.

21 4. Beskrivelse til de enkelte temaer 4.1 Kultur og Fritid Børn-, Unge og Fritidsudvalget har et korrigeret ekskl. over/underskud på 38,397 mio. kr. til Kultur- og Fritidsområdet. Ved 4. opfølgning forventer forvaltningen, at tet overholdes. 4.2 Dagtilbudsafdelingen Sundhedsområdet Børn-, Unge og Fritidsudvalget har et korrigeret på 5,371 mio. kr. til Sundhedstjenesten. Ved 4. opfølgning forventer forvaltningen, at tet holder. Fællessted for daginstitutionsområdet Dagtilbudsområdets fællessted har et korrigeret 212 på 2,93 mio. kr. Dagtilbudsafdelingens fællessted består af søskenderabat, tilskud til forældre, der vælger privat pasning, mellemkommunale betalinger, samt puljer til PAU/GVU-elever, cheflønspuljen, støttepædagogkorpset, puljen til ekstrapladser mv. Ved 4. Budget-opfølgning forventer forvaltningen samlet set, at fællesstedet vil udvise et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Det forventede mindreforbrug henfører sig primært til søskenderabat, puljen til ekstrapladser (vippeordningen) og diversepuljen. Puljen til ekstra pladser (vippeordningen) og diversepuljen indeholder begge daginstitutionspladser, som ikke er fordelt ud på de forskellige pasningstilbud ved periodens start. Puljen til ekstra pladser skal således dække de ekstra børn, som daginstitutionerne måtte passe udover den tildelte normering. Hvis daginstitutionerne passer færre børn end forudsat, vil dag-institutionerne blive reguleret ved årets udgang. På nuværende tidspunkt forventes, at daginstitutionerne gennemsnitligt kommer til at passe færre børn end forudsat og dermed vil puljen til ekstrapladser med stor sandsynlighed ikke blive anvendt. En af årsagerne til, at kommunens daginstitutioner ikke passer det forventede antal børn, skyldes blandet andet en stigning i søgningen til privatinstitutioner og pasningstilbud i andre kommuner (både kommunale og private). Puljen til ekstra pladser og diversepuljen skal således udligne det merforbrug, som der forventes at komme på blandt andet mellemkommunale betalinger og tilskud til privatinstitutioner. Derudover betyder den manglende søgning til kommunale institutioner også, at der bliver en manglende indtægt på forældrebetalingen. Diversepuljen skal derfor også, så vidt det er muligt, udligne den manglende indtægt på forældrebetalingsterne. Tilskud til privatpasning Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et korrigeret på 3,2 mio. kr. til forældre, der vælger privat pasning. Ved 4. Budgetopfølgning forventes det, at der vil blive et merforbrug på ca.,3 mio. kr. Det forventes, at merforbruget kan dækkes indenfor rammerne af diversepuljen.

22 Mellemkommunale betalinger Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et korrigeret på 1,971 mio. kr. til grænsekrydsende børn fra Middelfart kommune i dagpleje og dagtilbud. Det er for 212 forudsat, at Middelfart kommune har 27 børn placeret i andre kommuner med en gennemsnitspris på 73.1 kr. pr. år. Ved 4. opfølgning forventer forvaltningen, at Middelfart kommune har 34 børn placeret i daginstitutioner i andre kommuner med en gennemsnitspris på kr. pr. år. Det giver et forventet merforbrug på,59 mio. kr. Det forventede Merforbrug skyldes altså, at Middelfart kommune får passet flere børn i andre kommuner, end forudsat. Det forventes, at noget af merforbruget kan udlignes gennem de indtægter, som Middelfart kommune opnår ved at passe børn fra andre kommuner i kommunens institutioner. Det vil dog langtfra kunne dække hele merforbruget og derfor skal diversepuljen også ind og dække. Dagplejen Børn-, Unge- og Fritidsudvalgets korrigerede til dagplejeområdet lyder i 212 på 44,754 mio. kr. Med udsigt til et faldende børnetal, en stigning i antallet af kommunale og private vuggestuepladser samt en politisk beslutningen om tidligere overgang fra dagpleje/vuggestue til børnehave, gik dagplejen allerede i efteråret 211 i gang med betydelige nedskæringer i antallet af dagplejere. Det er en proces, som fortsætter her i 212. I 211 var der således ca. 177 dagplejere. Ved 4. Budgetopfølgning 212 er antallet nede på 14. Det er for 212 forudsat, at dagplejen i gennemsnit passer 584 børn. Ved 4. opfølgning forventer forvaltningen, at dagplejen samlet set kommet til at overholde tet. Det forventes, at dagplejen gennemsnitligt vil passe færre børn i 212 end forudsat. Centralt har ændringer i antallet af børn betydning for forældrebetalingen. Derudover forventes der også at blive et merforbrug på friplads. Samlet forventer forvaltningen, at merforbruget på dagplejens centrale, kan dækkes af mindreforbruget på dagplejens decentrale, som en logisk konsekvens af et mindre pasningsbehov end forudsat. Børnehaver og integrerede daginstitutioner Børnehaver og integrerede daginstitutioners decentrale ter Børnehaver og integrerede daginstitutioner har et korrigeret på 65,642 mio. kr. Ved 4. Budgetopfølgning har størstedelen af institutionerne afleveret opfølgning. Samlet set har daginstitutionerne fået overført 3,49 mio. kr. i overskud fra 211 til 212. Det forventes, at en del af det overførte overskud fra 211 forbruges i 212. Daginstitutionerne bruger de overførte midler på forskellig vis, blandt andet bruges der nogle steder penge på en ny bus, mens der andre steder laves forbedringer af legepladser. Forældrebetaling Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et korrigeret indtægts på 26,784 mio. kr. til børnehaver og integrerede institutioner.

23 Ved 4. Budgetopfølgning forventer forvaltningen en samlet mindreindtægt på forældrebetaling på 2,157 mio. kr. Mindreindtægten er et udtryk for, at Middelfart kommunes egne daginstitutioner har passet færre børn end forudsat. Mindreindtægten forventes dækket af dagtilbudsafdelingens diversepulje. Fripladstilskud Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et korrigeret på 3,823 mio. kr. til fripladstilskud vedrørende børnehaver og integrerede institutioner. Ved 4. opfølgning forventer forvaltningen en merudgift på,326 mio. kr. Merforbruget forventes dækket af Dagtilbudsafdelingens diversepulje. Tilskud til privatinstitutioner Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et korrigeret på 9,595 mio. kr. til tilskud til privatinstitutioner. Budgettet er væsentlig højere end i 211, idet der i løbet at 211 blev godkendt en del private pasningstilbud. Ved 4. opfølgning forventer forvaltningen, at Børn-, Unge- og Fritidsudvalget skal give tilskud for samlet 1,61 mio. kr. Det betyder et merforbrug på 1,15 mio. kr. Merforbruget kan blandet andet forklares med, at der i 212 ikke er taget højde for åbning af Ejby private børnehave. Det var heller ikke en del af forudsætningerne, at Nøddeskallen ville oprette børnehavepladser. Omvendt har nogle af institutionerne passet færre børn end forventet og derfor bliver merforbruget ikke helt så stort. Der kan stadig ske ændringer for året 212, idet Stribonitten den 2. august 212 er godkendt til 56 børnehavepladser og 16 vuggestuepladser. Budgetforudsætningen er på 6 børnehavepladser. Det forventes dog, at merudgiften kan dækkes indenfor diversepuljen. Børn i særlige dagtilbud/hjemmetræningsbørn Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et oprindeligt på 3,47 mio. kr. til børn i særlige dagtilbud og hjemmetræningsbørn. Det er forudsat, at der vil være 5 heltidsbørn fordelt på specialbørnehaver, Blækspruttens udvidede minigruppe og hjemmetræning. Ved 4. Budgetopfølgning forventer forvaltningen, at tet overholdes for de to områder samlet set. Afdelingens samlede forventning Samlet set forventer Dagtilbudsafdelingen overholdelse ved 4. Budgetopfølgning. 4.2 Familieafdelingen Generelle principper for økonomi- og risikostyring Børn- og Familieafdelingens skøn for forbruget i året 212 er dels baseret på en fremskrivning af kendte sager til helårseffekt, og dels baseret på en vurdering af de risikosager, som afdelingen aktuelt arbejder med. Sager, som har mere end 5% sandsynlighed for at føre til en anbringelse, indregnes med fuld restårseffekt fra og med det tidspunkt, hvor foranstaltningen skønnes iværksat. Sager med mindre end 5% sandsynlighed ikke indregnes. Det er Børn- og Familieafdelingens erfaring, at

24 5-5-metoden giver en god prognose den fremtidige økonomiske udmøntning af risikosagerne. Ud over risikosagerne reserveres et restbeløb til inddækning af udgifter på sager, der på opfølgningstidspunktet er ukendte for Børn og Familieafdelingen. Der vil i sagens natur være størst usikkerhed om tilgangen af ukendte sager ved årets start, mens usikkerheden aftager frem mod årets afslutning, hvor den økonomiske restårsvirkning af en eventuel anbringelse er mindre. Anbringelsesområdet Anbringelsesområdet består i hovedtræk af anbringelser i familiepleje, netværksfamiliepleje, private opholdssteder og eget værelse samt anbringelser på døgninstitution og sikrede døgninstitutioner. Målgruppen for sidstnævnte er børn, der har modtaget en ungdomssanktion. Af tabellen nedenfor fremgår resultatforventningen på anbringelsesområdet. Familieafd., Tabel 1: Resultatforventning på anbringelsesområdet Anbringelsesområdet opbrudt på delelementer Kt. Budget, korr. Risikosager Forbrug ekskl. risikosager og nytilgang Råderum for nytilgang Reserveret til forventet nytilgang Forventet regnskabsresultat Plejefamilier, opholdssteder Døgninstitution Sikrede døgninstitutioner Anbringelsesområdet i alt = indtægt / mindreforbrug / råderum for tilgang (afrundingsdifferencer kan forekomme ved afrunding til hele tusinder) Børn og Familieafdelingen har et samlet korrigeret til anbringelser på 54,787 mio. kr. inkl. forventet statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager. Ved 4. opfølgning forventer Familieafdelingen, at forbruget på kendte sager og foranstaltninger vil udgøre 51,53 mio. kr. mod 5,687 mio. kr. ved seneste ordinære opfølgning. På anbringelseskontiene giver det isoleret set et aktuelt rådighedsbeløb 3,3 mio. kr. til dækning af risikosager og til finansiering af årets resttilgang af ukendte sager. Risikogruppen består aktuelt af 4 mulige anbringelser, som alle forventes at være i almindelige plejefamilier. Disse er indregnet i opfølgningen med en restudgift på,487 mio. kr. i 212 og har en forventet helårseffekt på ca. 1,71 mio. kr. i 213. Derudover reserveres 1,693 mio. kr. til at dække tilgangen af helt ukendte sager på anbringelsesområdet. Budgetreservationen er i forhold til 2. opfølgning reduceret med 1,23 mio. kr., hvilket er udtryk for at en del af risikosagerne nu er blevet omsat til faktiske foranstaltninger på anbringelsesområdet. Alt i alt udviser anbringelsesområdet således et forventet mindreforbrug på 1,77 mio. kr. ved 4. opfølgning.

25 Forbehold for verserende sager Ved 4. opfølgning verserer der fortsat en tvist om,87 mio. kr. vedr. betalingsforpligtelsen på 2 unge, der af kriminalforsorgen er blevet placeret på den sikrede institution Egely. Familieafdelingen har fået oplyst, at der fortsat ikke er afklaring på sagen, men at der pågår drøftelser mellem flere ministerier med henblik på at fastlægge betalingsforpligtelsen for ikke EU borgeres ophold på sikrede institutioner. Efter dialog med Flygtningenævnet, kriminalforsorgen samt Regionen er vurderingen, at vi står relativt stærkt i sagen. Der teres derfor ikke med udgifter på sagerne. Skulle kommunen mod forventning tabe sagen, vil udgiften næppe kunne indeholdes indenfor afdelingens ramme. Det er endvidere væsentligt at bemærke, at der desværre henstår en betydelig efterregulering i forbindelse med Region Syddanmarks afvikling af Kastaniely i 212. Familieafdelingen forventer således at modtage en negativ efterregulering på 1,4 mio. kr. til afregning i 213. Efterreguleringen er således ikke indeholdt i nærværende opfølgning. Udviklingen i antallet af anbringelser Som generel tendens for anbringelserne, har udgifterne til anbringelse i familiepleje og på eget værelse stigende, mens udgifter til opholdssteder og døgnophold er stabiliseret på et lavere niveau. I forhold til den reducerede anvendelse af døgninstitutioner, er det især anbringelser af sociale årsager, der tegner sig for broderparten af nedgangen. Handicapanbringelserne ligger på et nogenlunde uændret niveau. Reduktionen er sket i overensstemmelse med afdelingens arbejdsgrundlag fra 211, hvorefter der løbende arbejdes med at flytte anbringelserne fra de dyre specialiserede tilbud til billigere tilbud, samt for at mindske antallet af anbringelser gennem øget forebyggelse. Det ændrede anbringelsesmønster har bevirket, at udgifterne til anbringelser, trods en moderat antalsmæssig stigning, har kunnet reduceres yderligere fra 211 til 212. Familieafd., Tabel 2: Udviklingen i antallet af anbringelsessager Udviklingen i antallet af anbringelser Maj Maj Maj Maj Sept Risiko > % Plejefamilier Netværks-plejefamilier Private opholdssteder Kost-efterskole Eget værelse Sociale årsager døgninst Handicap døgninst Samlet (både handle- og betalingskommune) Handlekommune (men ikke betalingskommune) Betalingskommune (men ikke handlekommune) Anbringelser i alt

26 Som det fremgår af tabel 2, har Familieafdelingen over de seneste 3 år oplevet en markant ændring i anbringelsesmønsteret i retning af de relativt billigere anbringelsesformer (plejefamilie og eget værelse). Ændringer ses at have gennemslag i såvel antallet af sager som i de faktiske udgifter. Forebyggende foranstaltninger Børn og Familieafdelingen har for 212 et korrigeret på 29,221 mio. kr. til forebyggende foranstaltninger, som bl.a. består af familiebehandling, fast kontaktperson, økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelser samt forskellige aflastningsordninger for ikkeanbragte børn. Afdelingens fortsatte arbejde med at styrke den lokale indsats vil alt andet lige betyde øgede udgifter til forebyggelse i 212. Ved 4. opfølgning forventes således et merforbrug til forebyggelse på 2,348 mio. kr., hvilket først og fremmest henfører sig til oprustningen af forebyggelsesindsatsen i Familiehuset og Ungehuset. Merudgiften forventes inddækket gennem et mindreforbrug på anbringelser og sociale formål. Ungehuset er pr. 1. marts startet midlertidig op i et af husene på Udby Behandlingshjem. Der arbejdes fortsat på at finde egnede permanente lokaler til Ungehuset. Familieafd., Tabel 3: Forebyggende foranstaltninger Forebyggende foranstaltninger Kt. Budget, korr. Forventet forbrug Forventet regnskabsresultat Forebyggende foranstaltninger Forbyggende foranstaltninger i alt = indtægt / mindreforbrug / råderum for tilgang Sociale formål (tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse) Området Sociale formål dækker over kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse til familier, som vælger selv at passe et barn med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. Af tabel 4 nedenfor fremgår - og regnskabsforventningerne til sociale formål. Familieafd., Tabel 4: Sociale formål Sociale formål Kt. Budget, korr. Forventet forbrug Forventet regnskabsresultat Statsrefusion Merudgiftsydelse Tabt arbejdsfortjeneste Sociale formål i alt = indtægt / mindreforbrug / råderum for tilgang Det kan ved 4. opfølgning konstateres, at opstramningen af serviceniveauet på området nu slår markant igennem på udgiftssiden, hvor der trods omplacering af,5 mio. kr. til forebyggende foranstaltninger, netto forventes at kunne realiseres et mindreforbrug på 1,271 mio. kr.

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Oprindeligt budget. Korrigeret. budget uden o/u. budget. med o/u

Oprindeligt budget. Korrigeret. budget uden o/u. budget. med o/u Børn-, Unge- og Fritidsudvalget 1. Resume Oprindeligt Korrigeret Korrigeret Budget resultat afvigelse Drift I 1.000 kr. med o/u uden o/u ifht. uden o/u ifht. uden o/u Drift i alt 279.261 271.825 278.869

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

budget uden o/u budget med o/u

budget uden o/u budget med o/u Børn-, Unge- og Fritidsudvalget 1. Resume Oprindeligt Korrigeret Korrigeret Forventet Budget budget budget budget resultat afvigelse Drift I 1.000 kr. med o/u uden o/u ifht. budget uden o/u Drift i alt

Læs mere

Børn, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2013

Børn, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2013 Børn, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret resultat Afvigelse Drift i alt 277.954 277.954 277.954 0 Kultur og Fritid 38.891 38.891

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2012. - Hele kommunen. Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2012. - Hele kommunen. Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1

Læs mere

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september Sagsnr.: 07113-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

Notat. Forventet afvigelse 3. budgetopfølgning

Notat. Forventet afvigelse 3. budgetopfølgning Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-012220-3

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2013. - Hele kommunen. Dato: 15. maj 2013 Sagsnr.: 2013-006704-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2013. - Hele kommunen. Dato: 15. maj 2013 Sagsnr.: 2013-006704-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 55 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 55 Direkte +45 8888 546 Fax +45 8888 551 Dato: 15. maj 213 Sagsnr.: 213-674-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Notat. 3. budgetopfølgning pr. 30.06.2012. - Hele kommunen. Dato: 3. august 2012 Sagsnr.: 2012-006140-5

Notat. 3. budgetopfølgning pr. 30.06.2012. - Hele kommunen. Dato: 3. august 2012 Sagsnr.: 2012-006140-5 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 55 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 55 Direkte +45 8888 546 Fax +45 8888 551 Dato: 3. august 212 Sagsnr.: 212-614-5 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2013. - Hele kommunen. Dato: 15. marts 2013 Sagsnr.: 2013-004434-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2013. - Hele kommunen. Dato: 15. marts 2013 Sagsnr.: 2013-004434-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 55 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 55 Direkte +45 8888 546 Fax +45 8888 551 Dato: 15. marts 213 Sagsnr.: 213-4434-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 30.09.2014. - Hele kommunen. Dato: 13. oktober 2014 Sagsnr.: 2014-012743-1

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 30.09.2014. - Hele kommunen. Dato: 13. oktober 2014 Sagsnr.: 2014-012743-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 13. oktober 2014 Sagsnr.: 2014-012743-1

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job

Udvalget Uddannelse og Job Udvalget Uddannelse og Job Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Samlede afvigelser. Dagtilbud Dagplejen drift (er indberettet i 2010-budgettet) Fripladser i Dagplejen 0 Fripladser i Daginstitutioner 0

Samlede afvigelser. Dagtilbud Dagplejen drift (er indberettet i 2010-budgettet) Fripladser i Dagplejen 0 Fripladser i Daginstitutioner 0 Udvalget for Børn og Familie Afvigelse 1. kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget RØDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Personaleforvaltningen Notat om: Bemærkninger til ansøgning om tillægsbevilling Sagsbehandler: Sanne Becher Dato: 27. oktober 2008 Til: Bilag til sagen J.nr.: 08.03090-003 Teknik-

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

BØRNE- og SKOLEUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Budgetopfølgning I pr.: 31. marts Bilag 2 Dato: 27. april s pr. 31.3. Børn og unge med særlige behov Familierådgivningen - opgørelsen vedfører kun den

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Jobrotationsprojekt 71 Fælles udgifter/indtægter i

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 alt 0 0 Overførsler: Introduktionsprogram mv.

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere