Kvalitetsstandard. for botilbuddene Vestereng og Svendborghusene Jfr. Lov om social service 108.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard. for botilbuddene Vestereng og Svendborghusene Jfr. Lov om social service 108."

Transkript

1 Socialafdelingen Kvalitetsstandard for botilbuddene Vestereng og Svendborghusene Jfr. Lov om social service 108. Indhold De fysiske rammer og fællesfaciliteterne. 2 Visitationsprocedure 3 Personlig pleje. 4 Praktisk hjælp.. 6 Socialpædagogisk bistand. 8 Fremtidig indsats på området 10 Information om: Handleplaner 11 Brugerindflydelse. 13 Klageadgang 14 Magtanvendelse. 15

2 De fysiske rammer og fællesfaciliteterne Vestereng Vestereng er beliggende i Skårup og er etableret i Der er 29 to-værelses lejligheder på hver 44 m 2. I hver lejlighed er der tryghedssikring i terrassedøre, kommunikations- /kaldeanlæg samt forberedt til etablering af rumdækkende personlift. Stue og soveværelse i lejlighederne er adskilt med en let væg, der nemt kan fjernes, hvis der er behov for det. Lejlighederne er placeret i 3 gader, der er sammenhængende med fællesområder af forskellig størrelse og funktion som opholdsstuer, anretterkøkkener, torv og flere mindre glasmiljøer. I tilknytning hertil er der 2 plejebaderum. Yderdøre har alarmteknik for de beboere, der får bevilget alarm- eller pejlesystem jfr. Lov om social service 125. I tilknytning til boligerne er der indrettet faciliteter som administration, køkken, café, vaskeri samt aktivitetsområder. Aktivitetsdelen er indrettet til 12 fuldtidspladser. Rammerne giver mulighed for at kunne være privat i eget hjem, og samtidig kunne have samvær med andre i et omfang, man selv definerer. Servicefaciliteterne benyttes i relation til det aktuelle behov. I det omfang beboerne har et ønske og interesse for det tilstræbes, at de inddrages i hverdagens mange forskellige gøremål på det niveau, der er muligt. Det være sig at sidde i køkkenet og se på, hente varer i de lokale butikker, hjælpe til med diverse praktiske funktioner som havearbejde, vask og rengøring m.m. Svendborghusene Svendborghusene er beliggende i Svendborg. De består af 3 store parcelhuse på adresserne Egensevej 8, Stubbevangen 11 og Eskegårdsvej 10. Der er 18 boliger i alt, som er indrettet som eget værelse med tilhørende bad og toilet for hver 2 4 personer. Værelserne varierer størrelsesmæssigt fra m 2. Der er 1. sal på Egensevej og Eskegårdsvej. Der er fælles opholdslokaler, spisekøkken, vaskemulighed og mulighed for ophold udendørs ved hvert af husene. Haveanlæggene er indrettet med forskellige aktivitetsmuligheder, og således at beboerne kan færdes frit. 2

3 Visitationsprocedure Hvad skal kommunen gøre Socialafdelingen skal være opmærksom på borgerens behov for tilbud og sørge for at de tilbud der gives er relevante og svarer til borgerens behov. Der skal oplyses om Servicelovens regler om botilbud og oplyses om Svendborg kommunes procedure for visitation hertil. Der oplyses om retten til et tilsvarende botilbud i en anden kommune, hvis borgeren ønsker at flytte til en anden kommune. Der oplyses om at der er betaling for egen lejlighed i botilbuddet samt betaling til forskellige serviceydelser. Hvad kan man som borger og/eller pårørende gøre En borger eller dennes pårørende kan henvende sig til Socialafdelingen, Myndighedsgruppen, Svinget 14 i Svendborg. Henvendelsen kan ske direkte eller telefonisk til Myndighedsgruppens sekretær tlf , som kan oplyse om, hvilken myndighedssagsbehandler borgeren kan komme til at tale med, og er behjælpelig med at aftale tid til en samtale hos myndighedssagsbehandleren. Hvad er proceduren i forbindelse med visitation til botilbud På baggrund af personlig samtale med borgeren og dennes pårørende samt indhentning af relevante oplysninger f.eks. lægelige, psykologiske undersøgelser og andre udtalelser, vurderer myndighedssagsbehandleren, om tilbud om ophold i et botilbud efter Servicelovens 108 vil være en egnet og hensigtsmæssig boforanstaltning for borgeren. Der er i denne proces tale om et samarbejde mellem myndighedssagsbehandleren, borgeren og dennes pårørende. Er der enighed om henvisning til botilbud, udfylder myndighedssagsbehandleren Socialafdelingens standardskema med 141 handleplan og andet relevant materiale. Sektionsleder i Myndighedsafdelingen skal godkende indstilling om visitation. Henvisningsskemaet forelægges handicapkonsulent i Socialafdelingen for kvalitetssikring af henvisningen. Visitationsmøde På visitationsmødet træffes den endelige afgørelse om visitation til længerevarende botilbud. I mødet deltager borgeren og dennes pårørende, sektionsleder for Myndighedsgruppen, handicapkonsulent i Socialafdelingen, leder af botilbuddet og myndighedssagsbehandleren. Borgeren får en skriftlig afgørelse. Venteliste Er der ikke aktuelt en ledig plads i botilbuddet, optages borgeren på venteliste i overensstemmelse med principperne i Rammeaftalen for Region Syddanmark. Ledige pladser tildeles de borgere der har størst behov for det pågældende botilbud. Inddragelse af borgeren Borgeren inddrages, så vidt det er muligt, i hele processen ved visitation til længerevarende botilbud. Det vil være naturligt, at borgerens pårørende er inddraget som støtte for borgeren. Der arrangeres besøg på et eller flere botilbud forud for visitationen. 3

4 Personlig pleje Lovgrundlag Lov om social service 83. Ydelsens målgruppe og karakter Målgruppen for ydelsen er borgere med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Et flerfagligt personale yder den personlige hjælp og pleje, herunder den socialpædagogiske støtte og vejledning, der er forbundet hermed. Ydelsens omfang Ydelsens omfang er altid baseret på en konkret individuel vurdering, som løbende tilpasses borgerens behov. Personlig hjælp og pleje ydes hele døgnet alle ugens dage. Særskilte udgifter for borgeren Udgifter forbundet med personlig pleje til f.eks. sæbe, creme o.l. Udgifter til speciel fod- og neglepleje. I ydelsen indgår Personlig hygiejne Da omsorgsforpligtelsen i forhold til borgerne på Vestereng og i Svendborghusene overordnet er at tage hånd om borgerens hele livssituation, gives der verbal og fysisk støtte til alt, hvad der vedrører den almindelige daglige soignering, herunder vejledning omkring valg af påklædning. Borgerens ønsker ud fra en individuel og kulturel baggrund er udgangspunktet for ydelsernes omfang og hyppighed. Personlig pleje Ydes som sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Der er opmærksomhed og initiativer omkring borgerens almene helbredsstilstand, f.eks. vedrørende kost/diæt og tryksår. Der gives hjælp ved kropsbårne hjælpemidler, f.eks. ved anvendelse og vedligeholdelse af høreapparat, briller, støttestrømper, støttebind, støttekorset og proteser. Specielt for Vestereng Der gives hjælp til forflytning/lejring, eventuelt ved brug af hjælpemidler som integreret del af ydelsen døgnet rundt. Der gives hjælp ved sygdomsforløb og terminalpleje. Med den tværfaglige medarbejdergruppe er der mulighed for at behandle sygdomme henholdsvis pleje døende i tæt samarbejde med hjemmehjælp, læger og speciallæger. Hvordan træffes afgørelsen om hjælpen Tildeling af hjælp afpasses løbende borgerens individuelle og skiftende behov. Tildeling af hjælp til den enkelte borger fremgår af skriftlige hjælpeskemaer, som forelægges på handleplanmøderne. 4

5 Kvalitetsmål Tildelingen sker løbende og har afsæt i borgerens aktuelle, individuelle behov. Pårørende inddrages som en naturlig part i dialogen, hvor borgeren har vanskeligt ved selv at formulere behovene. Den personlige pleje ydes med respekt for borgerens integritet og særlige, kulturelle baggrund. Under den personlige pleje lægges der vægt på såvel en sundhedsmæssig vurdering som en socialpædagogisk tilgang. Der tages altid udgangspunkt i en helhedsvurdering af den enkelte borgers behov. 5

6 Praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83. Ydelsens målgruppe og karakter Målgruppen for ydelsen er borgere med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Ydelsen består af praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte og vejledning til rengøring og andre praktiske opgaver i og omkring egen bolig, lejlighed værelse. Ydelsens omfang Ydelsens omfang er altid en konkret, individuel vurdering, som løbende tilpasses borgerens behov. Hjælpen tilrettelægges individuelt i samarbejde med borgeren og ud fra dennes ønsker/behov og tilpasses løbende borgerens funktionsniveau. Den praktiske hjælp omfatter bl.a. praktisk hjælp/socialpædagogisk støtte til rengøring af private lejligheder/værelser. Vestereng: Toilet og bad som minimum én gang om ugen. Stue og soveværelse som minimum hver 14. dag. Svendborghusene: Rengøring af værelser/privatområder aftales individuelt på handlemødet, men finder som minimum sted hver 3. uge. Fælles toilet og baderum rengøres kontinuerligt af servicepersonalet. Fællesområder rengøres af servicepersonalet. En daglig vurdering af nødvendig rengøring er baggrund for, at fællesområderne altid fremtræder ryddelige, rengjorte og indbydende. Særskilte udgifter for borgeren Rengøringsmidler o.l. Særlige ydelser som vinduespudsning, oliering af gulve og anden indvendig vedligeholdelse. I ydelsen indgår Da omsorgsforpligtelsen i forhold til borgerne på Vestereng og Svendborghusene overordnet er at tage hånd om borgerens hele livssituation, dækker ydelsen ALLE aktiviteter, der er forbundet med opretholdelse og vedligeholdelse af et hjems funktioner. Madlavning: Vestereng: Alle måltider tilberedes i Vesterengs eget køkken. Borgeren kan deltage i køkkenarbejdet efter interesse og behov. Svendborghusene: Måltiderne tilberedes i de enkelte huses køkkener i et samarbejde mellem pædagoger og borgerne. Tøjvask: Vestereng: Foregår på eget vaskeri som fællesvask eller individuelt ud fra en socialpædagogisk tilgang. Svendborghusene: Individuelt i de enkelte huse. 6

7 Hvordan træffes afgørelse om hjælpen Tildeling af hjælp afpasses løbende borgerens individuelle og skiftende behov. Tildeling af hjælp til den enkelte borger fremgår af skriftlige hjælpeskemaer, som forelægges på handleplanmøder. Kvalitetsmål Tildelingen sker løbende og har afsæt i borgerens aktuelle, individuelle behov. Pårørende inddrages som en naturlig part i dialogen, hvor borgeren har vanskeligt ved selv at formulere behovene. Den praktiske hjælp ydes med respekt for borgerens integritet og særlige kulturelle baggrund. I forbindelse med den praktiske hjælp lægges hele tiden vægt på en socialpædagogisk vurdering og tilgang. Hjælpen på Vestereng tilrettelægges ud fra et mål om dels at vedligeholde færdigheder, dels at kompensere for tabte færdigheder. Hjælpen på Svendborghusene tilrettelægges ud fra et mål om at støtte vedligeholdelse og udvikling af færdigheder. Der tages altid udgangspunkt i en helhedsvurdering af den enkelte borgers behov. 7

8 Socialpædagogisk bistand Lovgrundlag Lov om social service 85. Hvilke behov dækker ydelsen Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor, på grund af betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Ydelsens omfang Ydelsens omfang er altid en konkret individuel vurdering og kan omfatte: Pædagogisk støtte i borgerens hjem. Støtte og vejledning omkring personlige forhold. Støtte og vejledning i forhold til adfærd og socialt liv. Udarbejdelse af pædagogisk handleplan. Ydelsen omfatter følgende Hjælp til at skabe og opretholde hjemmets funktioner. Med handleplanen som centralt omdrejningspunkt at varetage borgerens personlige interesser og problemer samt at yde den nødvendige hjælp til at udtrykke og handle. At skabe rammer, der giver struktur og overskuelighed i borgerens liv. Pædagogisk vejledning og hjælp til stimulering, udvikling af færdigheder og præsentation af nye muligheder. Pædagogisk vejledning og hjælp til at leve et liv, der veksler mellem privathed og fællesskab med andre. Et liv med oplevelser og relationer. Et liv der tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. Ydelsen omfatter ikke Ledsagelse til individuelt ønskede aktiviteter, arrangementer, familiesammenkomster. Private ferieture. Transport til og fra familie- og vennebesøg, med mindre dette er beskrevet som pædagogisk mål i handleplanen. Hvordan træffes afgørelse om hjælpen Forudsætningen for den socialpædagogiske indsats tager udgangspunkt i den handleplan, der er udarbejdet ved visitation til tilbuddet. Den konkrete socialpædagogiske støtte beror på en faglig pædagogisk vurdering. Efter ¾ år udfærdiges en pædagogisk handleplan. Den pædagogiske indsats, der er beskrevet i handleplanen, vurderes og evalueres hver 6. måned. Der afholdes handleplanmøde hvert 2. år. 8

9 Kvalitetsmål Individuelt udarbejdede handleplaner er centralt omdrejningspunkt for den pædagogiske indsats. Borgeren får vejledning og hjælp til at kunne leve et liv, der tager udgangspunkt i egne ønsker og behov, og til at have et varieret liv og en oplevelsesrig hverdag. Pårørende inddrages som en naturlig part i dialogen, hvor brugeren har vanskeligt ved selv at formulere sine behov. 9

10 Den fremtidige indsats på området Det nye botilbud på Ryttervej med plads til 28 personer forventes klar til indflytning i efteråret Botilbuddet er en sammenlægning af de nuværende Svendborghuse samt 10 nye pladser. I botilbuddet integreres et samværs- og aktivitetstilbud til 6 personer. I forbindelse med etablering af botilbuddet på Ryttervej, vil der blive sat fokus på arbejdspladskulturen og dannelsen af den værdibaserede ledelsesstruktur. Der vil blive sat fokus på, at tilbuddene på Vestereng og Ryttervej koordineres og sikrer helhed i opgaveløsningen, så både unge og ældre udviklingshæmmede får det botilbud, som er målrettet deres aktuelle behov. Der vil blive taget initiativ til snarest etablere et bruger-pårørenderåd. Vestereng er af VISO (Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation) udpeget som den institution, der har ekspertisen inden for demensudviklingen for udviklingshæmmede borgere. Svendborg Kommune vil implementere denne viden og praksis i sine botilbud. 10

11 Udarbejdelse af og opfølgning på handleplaner Lovgrundlag Jfr. Lov om Social Service 141 stk. 2 skal kommunalbestyrelsen tilbyde at udarbejde en handleplan, når hjælpen ydes til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Handleplanen skal angive formålet med indsatsen, hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet, den forventede varighed af indsatsen og andre særlige forhold vedrørende boform, beskæftigelse, personlig hjælp, behandling, hjælpemidler m.v. Jfr. 141 stk. 4 bør handleplanen udarbejdes ud fra borgerens forudsætninger og så vidt muligt i samarbejde med denne. Alle beboere i Svendborg kommunes botilbud jfr. Lov om social service 108 skal have en skriftlig handleplan. Målsætning for brugen af handleplan at sikre borgeren indflydelse på egen livssituation at indsatsen tilpasses borgerens individuelle behov at klargøre målet for indsatsen på såvel kort som langt sigt at anslå varigheden af indsatsen at skabe overblik over borgerens samlede situation og støttebehov at koordinere og skabe sammenhæng i indsatsen at forpligte parterne i handleplanen i forhold til aftaler og opgaver at der sker en kvalitetssikring af indsatserne Hvilke forhold omhandler handleplanen Handleplanen omhandler 3 dele: 1. Faktuelle oplysninger. 2. Personbeskrivelse herunder beskrivelse af personens livssituation, ressourcer og kompetencer. 3. Formålet med indsatsen samt beskrivelse af handlemål og delmål, forventet tidsramme, succeskriterier, metode og evaluering. Hvem udarbejder handleplanen Myndighedssagsbehandler i Socialafdelingen udarbejder i forbindelse med visitation til botilbud en 141 handleplan med relevante personlige oplysninger og angivelse af formål med henvisning til botilbud. Botilbuddet er herefter ansvarlig for udarbejdelse af handleplanen med beskrivelse af den pædagogiske indsats. Hvordan udarbejdes handleplanen Handleplaner udarbejdes af 1 2 pædagoger i samarbejde borgeren på det niveau, der er muligt. Derudover inddrages personer, borgeren måtte ønske ofte pårørende. 11

12 Opfølgning og evaluering af handleplan Der afholdes handleplanmøde senest 2 uger efter, at borgeren er flyttet ind i botilbuddet. På dette første handleplanmøde gennemgås den af myndighedssagsbehandleren udfærdigede 141 handleplan, og eventuelle aktuelle oplysninger udveksles. Der aftales mål for det kommende ¾ år. Botilbuddet har herefter ¾ år til at udfærdige en specifik pædagogisk handleplan. Denne er baseret på botilbuddets observation og vurdering af borgerens behov. Herefter afholdes handleplanmøde, hvor den specifikke pædagogiske plan aftales. Efterfølgende afholdes handleplanmøde hvert andet år. Botilbuddet er ansvarlig for indkaldelse til handleplanmødet. I mødet deltager borgeren, dennes pårørende, forstander på botilbuddet, kontaktpædagog og myndighedssagsbehandler fra Socialafdelingen. Handleplanen drøftes og eventuelle ændringer aftales og godkendes på handleplanmødet. I den mellemliggende periode er botilbuddet ansvarlig for den pædagogiske indsats i overensstemmelse med handleplanen. Botilbuddet udpeger en ansvarlig for, at evalueringen sker i overensstemmelse med den i handleplanen fastsatte evalueringsdato. Evaluering af handlemål og delmål sker 2 gange årligt på teammøder i botilbuddet. Der udfyldes evalueringsskemaer, som vedlægges handleplanen som bilag. 12

13 Brugerindflydelse For alle borgere er medbestemmelse og selvbestemmelse en naturlig del af det pædagogiske arbejde, og der tages i videst muligt omfang hensyn til dette. Borgerens ønsker og behov tilgodeses i høj grad, ud fra en individuel vurdering af deres evne til at foretage valg. For borgere, som ikke selv er i stand til at formulere ønsker og behov, inddrages pårørende i videst muligt omfang. På Vestereng er der ikke etableret pårørenderåd, da dette pt. ikke ønskes af de pårørende. En til to gang årligt afholdes pårørendearrangement/dialogforum, hvor der drøftes forskellige problemstillinger. Alle beboere mødes en gang mdl. hvor aktuelle problemstillinger, ønsker og planlægning af aktiviteter o.l. drøftes. I Svendborghusene er et pårørenderåd. Der er beboerråd i alle 3 huse. Beboerrådene mødes en gang om ugen, hvor aktuelle problemstillinger, ønsker og planlægning af aktiviteter o.l. drøftes. Svendborg kommunes Handicapråd rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap. Kommunalbestyrelsen hører Handicaprådet om alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap. 13

14 Klageadgang Lovgrundlag Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, kap. 7. Det sociale nævn behandler klager over afgørelser, der er truffet af kommunen, i det omfang, det er fastsat i loven. Kap. 10 omhandler de almindelige klageregler. Det sociale nævns afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Den sociale ankestyrelse kan dog på baggrund af en klage optage en sag til behandling, når ankestyrelsen skønner at sagen har principiel eller generel betydning. Det er kun den person, som afgørelsen vedrører, eller kommunen, der kan anmode ankestyrelsen om at optage sagen til behandling. Hvad kan der klages over Der kan klages over den afgørelse, der træffes på visitationsmødet vedrørende henvisning til botilbud. Der kan klages over den skriftlige handleplan. Der kan klages over tildeling af personlig pleje og praktisk hjælp. Der kan klages over anvendte metoder i det pædagogiske og omsorgsmæssige arbejde med borgeren. Hvad kan der ikke klages over Jfr. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 60 stk. 3 kan der ikke klages over afgørelser om det generelle serviceniveau, herunder hvilke tilbud og pladser der skal være til rådighed i kommunen og takster for tilbuddene. Hvem kan klage Det er den person, som afgørelsen vedrører, der kan klage. Nære pårørende eller værge for personen kan klage på personens vegne. Hvordan klager man Senest 4 uger efter modtagelsen af den skriftlige afgørelse vedr. visitation til botilbud eller den skriftlige handleplan skal klagen være indsendt til Socialafdelingen. Socialafdelingen revurderer sagen. Kan klageren ikke gives medhold i de anførte klagepunkter, fremsendes klagen til Det Sociale Nævn senest 4 uger efter at klagen er modtaget i Socialafdelingen. Det Sociale Nævn vil herefter behandle klagesagen. Klage over tildeling af personlig pleje og praktisk hjælp skal indsendes til Klagerådet i Svendborg Kommune. Klagerådet behandler klagen og fremsender deres udtalelser til Socialudvalget, som tager stilling til klagen. Kan klageren ikke gives medhold i de anførte klagepunkter, fremsendes klagen til Det Sociale Nævn, som herefter behandler klagen. Klage over metoder i det pædagogiske og omsorgsmæssige arbejde skal ske til forstanderen for botilbuddet. Sagen vil blive behandlet i Socialafdelingen. 14

15 Adresser Svendborg Kommune Klagerådet i Svendborg Kommune Socialafdelingen Sekretariatet Svinget 14 Svinget Svendborg 5700 Svendborg Statsforvaltningen Syddanmark Det Sociale Nævn H.P. Hansens Gade Åbenrå 15

16 Magtanvendelse Lovgrundlag I Lov om social service kap. 24 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten beskrives de forudsætninger, der skal være til stede, før det er lovligt at anvende magt eller foretage andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Som hovedregel må der aldrig anvendes magt eller tvang i plejen af mennesker. Når man beskæftiger sig med mennesker med et svært psykisk handicap, vil der dog uundgåeligt opstå situationer, hvor den enkeltes ret til at bestemme selv kan betyde, at han eller hun udsætter sig selv eller andre for fare. Forud for enhver form for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal botilbuddet foretage, hvad der er muligt for at opnå personens frivillige medvirken til en nødvendig foranstaltning. Anvendelse af magt skal stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået. Er mindre indgribende foranstaltninger tilstrækkelige, skal disse anvendes. Magtanvendelse skal udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt og med størst mulig hensyntagen til den pågældende og andre tilstedeværende, således at der ikke forvoldes unødig krænkelse eller ulempe. Indberetning af magtanvendelse. Det er kommunens ansvar at træffe afgørelser om magtanvendelse eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Ethvert tilfælde af magtanvendelse skal registreres og indberettes. Kommunen bruger bl.a. indberetningerne til at vurdere omfanget af magtanvendelse og til at iværksætte tiltag, der kan minimere magtanvendelse. Botilbuddet skal efter en faglig vurdering af nødvendigheden af magtanvendelse indberette dette på de af Socialministeriets særligt udarbejdede skemaer. Indberetningen sendes til demenskoordinatorerne i Myndighedsafdelingen, Social- og sundhedsforvaltningen. Demenskoordinatorerne behandler herefter sagen efter gældende retningslinier. Handicapkonsulent i Socialafdelingen inddrages vedr. den handicapfaglige vurdering af sagen. En magtanvendelse må som hovedregel ikke finde sted, før den er godkendt. Kommunen godkender selv fastholdelse i personlige hygiejnesituationer, mens andre former for magtanvendelse efter indstilling fra demenskoordinatorerne skal godkendes i Det Sociale Nævn. Afgørelse om magtanvendelse bliver fremsendt skriftligt vedlagt klagevejledning. 16

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Midlertidige botilbud Handicap. Lov om social service 107

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Midlertidige botilbud Handicap. Lov om social service 107 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Midlertidige botilbud Handicap Lov om social service 107 Marts 2009 Indhold Indhold...2 Lovgrundlag...3 De fysiske rammer og fællesfaciliteterne...3 Døgngruppen...3 Ungegruppen...4

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Psykiatrisk bostøtte. Lov om social service 85

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Psykiatrisk bostøtte. Lov om social service 85 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Psykiatrisk bostøtte Lov om social service 85 Oktober 2007 Indholdsfortegnelse Socialpsykiatrisk bostøtte...1 Ydelsens omfang...1 Hvordan træffes afgørelsen om hjælpen...2

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer Lov om social service 85 Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Bostøtte på misbrugsområdet.3 Visitationsprocedure.5

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Midlertidige botilbud Psykiatri. Lov om social service 107

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Midlertidige botilbud Psykiatri. Lov om social service 107 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Midlertidige botilbud Psykiatri Lov om social service 107 Januar 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.2 Lovgrundlag..3 De fysiske rammer og fællesfaciliteterne..3

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Forsorgscenter Sydfyn Stenpladsen 5 5700 Svendborg. Jfr. Lov om social service 108

Kvalitetsstandard. for Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Forsorgscenter Sydfyn Stenpladsen 5 5700 Svendborg. Jfr. Lov om social service 108 Kvalitetsstandard for Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Forsorgscenter Sydfyn Stenpladsen 5 5700 Svendborg Jfr. Lov om social service 108 Indhold De fysiske rammer og fællesfaciliteterne.2 Visitationsprocedure.3

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Psykiatrisk bostøtte. Lov om social service 85

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Psykiatrisk bostøtte. Lov om social service 85 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Psykiatrisk bostøtte Lov om social service 85 Januar 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse..2 Socialpsykiatrisk bostøtte.3 Visitationsprocedure.5 Udarbejdelse

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Handicap. Lov om social service 85

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Handicap. Lov om social service 85 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Socialpædagogisk bistand Handicap Lov om social service 85 Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 De fysiske rammer og fællesfaciliteterne 3 Socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma. Beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud. Lov om Social Service 103 og 104

Kvalitetsstandard. Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma. Beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud. Lov om Social Service 103 og 104 Kvalitetsstandard Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Lov om Social Service 103 og 104 Marts 2011 1 Indhold Lovgrundlag 3 Holbølls Minde Centret de

Læs mere

Kvalitetsstandard. Botilbuddet Skovsbovej. Lov om social service 108

Kvalitetsstandard. Botilbuddet Skovsbovej. Lov om social service 108 Kvalitetsstandard Botilbuddet Skovsbovej Lov om social service 108 Marts 2011 Indholdsfortegnelse De fysiske rammer og fællesfaciliteterne...3 Visitationsprocedre 4 Socialpsykiatrisk indsats..5 Udarbejdelse

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Grønnemoseværkstederne. Beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud. Lov om Social Service 103 og 104

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Grønnemoseværkstederne. Beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud. Lov om Social Service 103 og 104 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Grønnemoseværkstederne Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Lov om Social Service 103 og 104 Maj 2009 1 Indhold Lovgrundlag 3 De fysiske rammer og fællesfaciliteterne

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og handicap. Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården

Fredensborg Kommune Ældre og handicap. Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården Fredensborg Kommune Ældre og handicap Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården 2009 Værdigrundlag Lindegården arbejder ud fra Fredensborg kommunes værdigrundlag. Vi er fokuserede og udadrettede.

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne. Kvalitetsstandard Overskrift Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne Handic ap Lov om almene boliger 105 og Servicelovens 85 Modtagere Botilbud i

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold kesocial og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske funktionsevne

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 31 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108 Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Handic ap Servic elovens 108 Modtagere Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85)

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Kvalitetsstandard Overskrift Bostøtte/hjemmevejledning Handicap, psykiatri og socialt udsatte Servicelovens 85 Lovgrundlag Servicelovens 85 Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Adresser og telefonnumre - Støttecenter Fruerlunden Fruerlunden 67 5700 Svendborg Telefon: 62229177 - Psykiatrileder Ellen Christensen Telefon: 6223 3960

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Retningslinjer for brugerindflydelse

Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet retningslinjer for brugerindflydelse inden for. Retningslinjerne er udformet

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Længerevarende botilbud Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig

Læs mere

Servic elovens 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Servic elovens 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard O vers krift Midlertidige botilbud Handic ap Servic elovens 107 Lovgrundlag Servicelovens 107 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere, som på grund af betydelig

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Adresser og telefonnumre - Støttecenter Fruerlunden Fruerlunden 67 5700 Svendborg Telefon: 62229177 - Psykiatrileder Ellen Christensen Telefon: 6223 3960

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Bostøtte Handicap og Psykiatri Forord Kvalitetsstandarden for bostøtte inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser,

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 107 Midlertidige botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Løven Novus Rapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et længerevarende botilbud vil som udgangspunkt have følgende formål

Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et længerevarende botilbud vil som udgangspunkt have følgende formål Kvalitetsstandard Længerevarende ophold i botilbud Servicelovens 108 Udarbejdelse Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Marts 2013 Bilag 1 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 108. Længerevarende botilbud til voksne

Kvalitetsstandard. Serviceloven 108. Længerevarende botilbud til voksne Kvalitetsstandard Serviceloven 108 Længerevarende botilbud til voksne Godkendt i Byrådet 26. maj 2009 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger 85 i Lov om Social Service 83 i Lov om Social Service Bemærk, at ydelserne leveres på baggrund af døgntakst,

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Ydelsen i botilbud, der er oprettet i henhold

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem (version 1 af juli 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 26 Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2017 1 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Januar 2012 1 Socialpsykiatrisk støtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Botilbud 2016 Brug for et botilbud? Hvis du eller en pårørende har behov for et botilbud, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at

Læs mere

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse.

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Denne vejledning har virkning fra 1. januar 2012. Folketinget vedtog med virkning fra 1.1.2011 ændringer i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et midlertidig botilbud vil som udgangspunkt have et eller flere af følgende formål

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et midlertidig botilbud vil som udgangspunkt have et eller flere af følgende formål Kvalitetsstandard Midlertidigt ophold i botilbud Servicelovens 107 Udarbejdelse Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Lunden, Samstyrken og Socialpsykiatrien Godkendelse Udvalget for Social

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bocentret, Bytoften længerevarende botilbud

Ydelsesbeskrivelse Bocentret, Bytoften længerevarende botilbud Ydelsesbeskrivelse Bocentret, Bytoften længerevarende botilbud Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven

Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven Kildehaven er privat friplejebolig, der tilbyder 42 moderne handicapvenlige boliger. Desuden er der 3 boliger til midlertidigt ophold samt dagtilbud med plads til 50 brugere,

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Instruktion om anvendelse af fysisk magt overfor voksne med handicap samt psykiatriske lidelser og udsatte voksne... 2 Administrationsgrundlag... 2 Målgruppe... 2 Bestemmelserne om magtanvendelse.... 3

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2015 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding.

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet

Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23.08.2012 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11.09.2012 Acadre

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

1. Overordnede rammer Aktivitets- og samværstilbud (visiteret) 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 104

1. Overordnede rammer Aktivitets- og samværstilbud (visiteret) 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 104 Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud (visiteret) (serviceloven 104) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Aktivitets- og samværstilbud (visiteret) 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 104 1.2

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler...2 Formål med indberetningssystemet...2 Lovgrundlag...2

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 24 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn KEN nr 10597 af 25/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-213-42137 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere