OVERENSKOMST. PowerCare. Jordemoderforeningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERENSKOMST. PowerCare. Jordemoderforeningen 2014-2017"

Transkript

1 OVERENSKOMST PowerCare Jordemoderforeningen

2 Indholdsfortegnelse Sektlon I( I til og med 8) indeholder fiies vitkàr I OMRADEIDEFINITIONER 4 2- AFGRENSNING MELLEM TIMEL0N OG MANEDSL0N 5 3- ANSETTELSESBREVI-BEVIS 5 4-FERIE 5 5- PATIENTLEDSAGELSE 5 6- KØRSELSGODTGØRELSE 6 7- VIKARIATER I UDLANDET OG PA FRøERNE 6 8- VIKARIATER I GRØNLAND 7 9- MANEDSLØN L0NUDBETALING 9 11-PENSION 9 12-ARBEJDSTID RADIGHEDSVAGT SYGDOM, BARNETS 1. SYGEDAG OG BARSEL MV EFTERUDDANNELSENIDEREUDDANNELSE OPSIGELSE L0N ARBEJDSTID 15

3 22-FRID0GN AFLYSNING AF AFTALT TJENESTE LØNUDBETALING 18 3 BILAG 1- SRAFTALE OPSIGELSE AF OVERENSKOMST HOVEDAFTALE OPSIGELSE RADIGHEDSVAGT 16

4 4 sttes til vikararbejde af PowerCare. Stk. I - Overenskomstens omrâde 1 Omiideldefinitioner Sektion I FeeNes vilkâr gation af en jordemoder eller andet autoriseret sundhedspersonale. Jordemoderstuderen de kan udelukkende ansttes pa timeløn. stndigt jordemoderfagligt ansvar, og ma kun udføre tjeneste under ansvar af og pa dele den jordemoderstuderende ikke føler at have tilstrkkeiige kvalifikationerlkompetence. Overenskomsten omfatter alle jordemødre 09 jordemoderstuderende, der i Danmark an Den jordemoderstuderende har til enhver tid ret tillansvar for at frasige sig opgaver, hvor Stk. 2 - Definition pa vikarbureauarbeide Den jordemoderstuderende kan ikke páfgges/antages I tjeneste, der indebrer et selv der med det formal midlertidigt at stile denne til radighed for en institution, der har ansva Regelmssig virksomhed, som bestár i, at PowerCare indgár en aftale med en jordemo Ansftelse kan ske enten pa timelønsvilkár eller pa manedslønsvilkar: ret for udførelse af et arbejde. Timelønnede Timelønnet vikararbejde kan vre pa freelancebasis baseret pa her-og-nu arbejde med specifikke individuelle aftaler pr. opgave, hvorefter vikaren og bureauet er fritstillet overfor indtil 3 máneders varighed. Timelønnet vikararbejde kan derudover vre med en aftalt gennemsnitlig ugentlig arbejds hinanden. Dette kan dreje sig om fra dag til dag, uge til uge, dog maximum vikariater af tid, der ikke overstiger 8 timer, hvor vikareri med fast aftalte intervaller stiller sig til rádig lied for PowerCare. Mánedslønnet vikararbejde, med en aftalt gennemsnitlig arbejdstid pa over 8 timer pr. uge, Mânedslannede baseret pa aftaler om eventuelle ansttelser I vikariater med en varighed af mere end 3 máneder. Deltidsbeskftigede aflønnes forhoidsmssigt i forhold til den aftalte arbejdstid. Stk. 3 - Definition à vikar Enhver jordemoder, der indgár en aftale, som indebrer, at den págldende af et vikar bureau midlertidigt stifles til rádighed for en institution, jf. stk. 2.

5 2- Afprcnsnin2 mellem timelen o mneds1en Stk. 1 Definition iâ timelønsomrâdet Vikarer er timelønnede, uanset Irigden af den ugentlige arbejdstid, hvis Iengden af det enkelte vikariat ikke overstiger 3 máneder. Vikarer er timelønnede, uanset Ingden af det enkelte vikariat, hvis den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid ikke overstiger 8 timer. Stk. 2 Overgang til mánedslønsvilkár Vikarer overgàr til mànedsløn fra det tidspunkt et vikariat, hvor den gennemsnitlige ugent lige arbejdstid overstiger 8 timer, har varet 3 máneder. Stk. 3. Der kan indgás aftale mellem den enkelte vikar og PowerCare om, at en konkret ansttei Se, der ikke opfylder betingelserne for at vre en mânedsønsanstteise, alligevel sker som mánedslønnet. Aftalen er frivillig for begge parter. Overgangen til mànedslønnet sker for afle vilkâr i ansttetsen. 3 - Ansttetsesbrev/-bevis Vikaren modtager før tiltrdelsen et anstteisesbrev med angivelse af den aftalte løn. For mânedslønnede glder endvidere, at der i ansttelsesbrevet skal angives en ansttel sesbrøk, AnstteIsesbevisetJ-brevet ma ikke indeholde konkurrenceklausul. Sâfremt ansttelsesbeviset ikke er udleveret til vikaren rettidigt, eller hvis ansttelsesbe viset er mangelfuldt, kan PowerCare pálgges at udrede en bodlgodtgørelse, dersom der er grundlag derfor i ansttelsesbevisloven. Overtrdelse skal skriftligt pàtales overfor PowerCare. Hvis mangler ved ansattelsesbe viset er rettet, euer manglende ansttelsesbevis er udleveret, senest 15 dage efter, at kravet er rejst, kan PowerCare ikke pâlgges at udrede en bod/godtgerelse, medmindre der foreligger systematisk brud pa bestemmelsen om ansttelsesbeviser. Sager om, hvorvidt PowerCare har overholdt sin oplysningspligt, kan rejses efter de fagret lige regler. 4 - Ferie Ferieloven er gldende. For mânedslønnede udgør fereetillgget 1,5 %. 5 - PatientIedsae1se 5

6 Sâfremt vikaren deltager i patientledsagelse, medregnes rejsetiden fuldt ud i arbejdstiden, idet tiden i forbindelse med tilbagerejse imellem ki ki ikke medregnes som arbejdstid, sâfremt der er stillet soveplads til rádighed. Arbejdsfrit ophold uden for hjemstedet pa indtil 2 timer medregnes fuldt ud. Sâfremt det ar bejdsffi ophold uden for hjemstedet er pa mere end 2 timer, medregnes hele opholdet med 1/3 aftiden. I forbindelse med patientledsagelse ydes time- og dagpenge i henhold til statens regler. 6- KorseIspodtereIse Der ydes vikaren kørselsgodtgørelse efter reglerne om skattefri kørselsgodtgørelse efter skatterãdets fastsatte takster fra egen bopl til det anviste arbejdssted tur/retur fratrukket 30 kilometer. Der ydes dog godtgørelse for max. 100 km. i alt. Kørselsgodtgørelsen beregries ud fra den korteste afstand mellem vikarens bopl 09 til det anviste arbejdssted. Kørselsgodtgarelsen betales kun for kørsel i egen bil og maksi malt for faktisk kørte kilometer indenfor Danmarks grnser. 7- Vikariater I udlandet o p Fareerne Stk. I - Nromrâder Ved vikariater pa tjenestesteder i nromrâdet, kan der indgás aftale mellem PowerCare 09 vikaren om, at vikaren ikke udstationeres, men fortsat bor pa sin sdvanhige bopl. I denne situation glder overenskomstens almindelige regler. Stk. 2 - Udstationerinq med en rejsetid pa 6 timer eller derunder Rejsetiden er defineret sam korteste rejsetid opgjort fra afrejsetidspunkt I dansk luft havn/havn til ankomst pa tjenestestedet. Der ydes vikaren: fri ud- og hjemrejse fri bolig under udstationeringen udstationeringstillg pr. dag pa: Pr. 1. marts 2014: Pr. 1. marts 2015: pr. 1. marts ,85 kr. 136,06 kr. 138,37 kr. Sáfremt der ønskes en anden rejsemâde end den hurtigste, kan der indgãs aftale herom mellem PowerCare og vikaren. 6

7 Stk. 3- Udstationenng med mere end 6 timers reisetid Rejsetiden er defineret som korteste rejsetid opgjort fra afrejsetidspunkt I dansk luft havn/havn til ankomst pa tjenestestedet. Der ydes vikaren: fri ud- 09 hjemrejse (rejsedagene honoreres som tjenestedage) fri bolig under udstationenngen udstationeringstii1g pr. dag pa: Pr. 1. marts 2014: Pr. 1. marts 2015: pr. 1. marts ,85kr. 136,O6kr. 138,37kr. Sàfremt der ønskes en anden rejsemáde end den hurtigste, kan der indgâs aftale herom mellem PowerCare og vikaren. Stk. 4 - Forsikring PowerCare tegner I forbindelse med udstationering, jf. stk stk. 3, en syge- og hjem transportforsikring, rejseulykkesforsikring samt rejsegodsforsikring I henhold til Statens cirkulre om Tjenesterejseforsikringen. Forsikringen skal mindst svare til de vilkár, der fremgár af statens cirkulre om tjenesterejseforsikringen af 1. juli Efterfølgende ndnnger I cirkulret er parteme uvedkommende. 8- Vikariater I Grenland Stk. I Udstationeringstill Vikarer, der udsendes til Grønland, ydes et udstationenngstiiig pr. dag pa: Pr. 1. marts 2014: Pr. 1. marts 2015: Pr. 1. marts ,85 kr. 136, 06 kr. 138,37 kr. Herudover ydes vikaren: Fri ud- og hjemrejse (rejsedagene honoreres som tjenestedage) Fri bong under udstationeringen Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, jf. 12 for mãnedslønnede og 18 for timeløn nede, er I Grønland 40 timer. Mânedslønnede vikarers løn, if. 9, opregnes derfor med 40/37. PowerCare tegner I forbindelse med vikariaterne I Gronland en syge- og hjemtransportfor sikring, rejseulykkesforsikring samt rejsegodsforsikring. ForsikrIngen skal mindst svare til de vilkàr, der april 2000 er gldende I henhold til Statens cirkuire om tjenesterejseforsik ringen. Efterfelgende ndringer I cirkulret er parterne uvedkommende. Stk. 2 Srliq aftale om arbeldstid for kystiordemødre/distriktsiordemødre 7

8 8 og ,54 kr ,55 kr ,09 kr Der ydes i sádanne vikariater et srligt tiilg pa arbejde alene, fraviges overenskomstens aimindelige arbejdstidsregier. Hvor sriige lokale geografiske forhold betyder, at vikaren i overvejeride grad vii skulle Stk. 2 - ti1iq rest gives. er pákrvet. Sâfremt arbejdet hermed er af sá ringe omfarig, at vikaren eventuelt I perio der ikke er beskftiget svarende til et normaft arbejdsdøgn, kan vikaren pâigges andet weekendtjeneste, tjeneste pa søgnehelligdage samt for aften og nattjeneste. terundersøgelser. Pr. 1. marts 2014: Pr. 1. marts 2015: Pr. 1. marts 2016 passende arbejde indenfor omràdet, f. eks. profyiaktiske undersøgelser af svangre og ef TiiIgget dkker al rádighedstjeneste, godtgøreise for overarbejde, patientledsagelse, Det pàhviier vikaren at bistã ved de i omrádet forekommende fødsier, idet págldende er fuldt ud pa grund af fødsler, skal erstatningsffidag, sâ vidt som tjenesten tillader det, sna pligtig at holde sig til ràdighed, sâledes at págidende i tiifide af fødsler tilkaldes, nár det Der skal regeimssigt gives vikaren et ugentligt fridøgn. Hvis fridøgnet ikke kan afholdes Stk. 1 Gwndløn ,27kr, pr. máned (bruttoløn) ,80 kr. pr. màned (bruttoløn) Mánedslønnede vikarer aflønnes med Pr. 1. marts20l4: Pr. 1. marts 2015: ,76 kr. pr. máned (bruttoiøn) Pr. 1. marts 2016 Ud over grundlønnen kan der individuelt aftales funktions- og kvalifikationstiiig. Funktions- og kvaiifikationstillg indgàr ved beregningen af uiempetilig, jf. 12, stk. 2, 3 9- M&nedslen Sektion 2 Mánedslønnede vikarer

9 attesteret timeseddel ever har foretaget elektronisk indberetning, hvor dette er pkrvet. Udbetaling af variable Iøridele forudstter, at vikaren har afleveret en af tjenestestedet máneden. Lønnen udbetales mánedsvis bagud, sáledes at lønnen er til disposition sidste bankdag i 9 timer inki. overarbejde. Normperioden er fastsat til 4 mãneder. bejdstiden, artikel 6, stk. 2, ma den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid ikke overstige 48 lfølge EU direktiv 93/104 EF om visse aspekter I forbindelse med tilrettelggelsen af ar om den daglige arbejdstid dog saledes, at der mindst skal honoreres for 3 timer. for den daglige arbejdstid, kan der aftales vagter med vikaren, der fraviger bestemmelsen Pa srtige omráder, hvor der ikke I øvrigt er ansat plejepersonale med øvre/nedre grnse tidsnorm betragtes som overarbejde. yderligerel time. Tjeneste udover den aftafte daglige arbejdstid og den ugentlige arbejds arbejdsstedet, med mulighed for at indgá aftale mellem PowerCare og vikaren om op til Den daghge arbejdstid kan variere fra 5 til 12 timer, afiingig af den daglige arbejdstid pa med de I 13 angivne vrdier. Normperioden kan udgøre op til 4 uger. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstidsnorm er 37 timer, hvori indgâr râdighedstjeneste Stk. 1 - Ugentlig o daglig arbejdstid 12 - Arbejdstid PowerCare. Forhøjede bidrag lit pensionsordningen kan aftales individuelt mellem den enkelte vikar og kassens vedtgter. Pensionsbidragene indbetales af PowerCare til Pensionskassen for Sundhedsfaglige den sidste i hver màned, der føtger efter udbetalingsmàneden, og pensionen ydes I henhold til Vikaren betaler et egethidrag pa 4,17 % af den i 9 nvnte løn. Som bidrag til pensionsordning betaler PowerCare 833 % af den i 9 nawnte Iøn Pension Der tilstilles vikaren en specificeret oversigt over det udbetafte beløb. 10- Lonudbetalin2

10 I0 fridøgn. Stk. 2 - Aften-/nattieneste IføIge EU direktiv 93/104 EF om visse aspekter I forbindelse med tiiretteiggeisen afar for overarbejdstimer. tid overstiger 6 timer. TiIlgsbetaIingen ydes for den faktisk udførte tjeneste. Nvnte tiiigsbetaling ydes ogsà bejdstiden, artikel 4, skal det sikres, at vikaren kan holde pause, hvis den daglige arbejds Stk. 3- FredaqstiII oci weekendtjeneste Hviletiden efter arbejdsrniljøloven kan for den enkelte medarbejder nedsttes til 8 timer i mandag morgen, ydes et tiiig til timelønnen svarende til 50 % af timelønnen, jf. 9. begrnset omfang. Tilsvarende kompenserende hviletid skal placeres snarest muligt. For tjeneste i tidsrummet fra aftenvagtens start fredag aften, og til nattevagtens afslutning helligdage, der falder uden for søndage. Ved aften- og nattjeneste ydes en tillsgsbetaling pa 28,5 % af timelønnen, jf. 9. Vikaren skal vre bekendt med fridøgnenes placering mindst 4 uger forud, dog tidligst ved Nvnte tiiigsbetaiing ydes ogsá for overarhejdstimer. FredagstiIIg 09 weekendtiiig bortfalder til fordel for søgne- og hefligdagshonorenng for et vikariats pâbegyndelse.?endringer I fridøgnenes beliggenhed kan ske efter drøftelse Stk.4 - Tjenestens oq fridøqnenes placering med vikaren. Opdeles fridøgnsperioden, ska hver periode udgøre mindst 35 timer. Der ydes en ugentlig fridøgnsperiode af mindst 55 timers samlet varighed. Sammenlgning af flere ffidegnsperioder sker ved at foringe perioden med 24 timer pr. for 6 timers tjeneste. Inddrages et fridøgn, afvikles tjenesten efter bestemmelseme for overarbejde, dog mindst Herudover betales der til vikaren et tilig pa Pr. 1. marts 2014: Pr. 1. marts 2015: Pr. 1. marts 2016 safremt fridøgnsperioden inddrages med et kortere varsel end 14 døgn. 364,49 kr. 370,50 kr. kr. 376,80 kr.

11 Stk. 6 - Deltidsansatte Overarbejde opgøres I pâbegyndte halve timer pr. dag. Overarbejde godtgøres med tillg pa 50 % af timelønnen, jf. 9. II For opkald til tjeneste I frihedsperioder, der ikke er omfattet af stk. 4, betales som for timer. For arbejde ud over 3 timer betales der pr. pábegyndt time. overarbejde, dog mindst for 3 timer. For flere opkald inden for 3 timer betales kun for 3 Stk. 9 - Tieneste I andre frihedprioder Ti) vikarer, der ikke far erstatning med frihed inden udgangen af en vikarperiode eller Senest ved udgangen af den 3. máned, ydes betaling med et tiilg pa 100 % af timelønnen. Nvnte tillgsbetaling ydes ogsá for overarbejdstimer. lg pa 50 % af timelønnen. lnddrages en af ovennvnte dage, honoreres tjenesten med udbetalt søgnehelligdagstil I hele vagteri. samme varighed, som det prsterede arbejde, samt udbetalt tillg pa 50 % af timelønneri Sáfremt der er skemalagt tjeneste pa de ovennvnte dage, har vikaren ret til frihed af tidsrummet ki. 00:00-24:00 pa en søgnehelligdag. Ved en søgnehelligdagsvagt forstàs en vagt, hvor mere end halvdelen af timerne falder i nehelligdage. Vikarer har ret til frihed pa segnehelligdage. Jule- og nytàrsaftensdag betragtes som søg Stk. 8- SøqnehelliQdaqe 35,27 kr. 35,85 kr. 36,46 kr. Pr. 1. marts 2014: Pr. 1. marts 2015: Pr. 1. marts 2016 pa For manglende varsel af overarbejde!merarbejde ud over en time ydes et tillg pr. gang senest dagen forud. Vikarer, der páigges at udføre overarbejde/merarbejde, skal orienteres I arbejdstiden Stk. 7 - Orientering om overarbejde!merarbejde med timeløn. Merarbejde opgøres i effektiv tid. Deltidsvikarer, som udfører merarbejde, der ikke betragtes som overarbejde, honoreres Stk. 5- Overarbeide

12 12 Stk. 2 - Horiorering af rádiqhedstjeneste Typer 13- R&dihedsva!t Stk. I Stk Tjeneste á 1. mal oq Grundlovsdaq 5. juni Der findes følgende typer af rádighedstjeneste: Dagene honoreres svarende til weekendtjeneste for aile 24 timer. TiIIg ydes ogsà for overarbejdstimer. For rdighedsvagt gider følgende honoreringer Stk. 3 Døqnvaqters Iacerin En døgnvagt anses for hørende til det kalenderdøgn, hvori de fleste timer falder. 12 nvnte honorenng for arbejde pa søndage eller søgnehelligdage for mindst 8 timers Hvis de fleste af en døgnvagts timer falder i et søndags-/søgnehelligdagsdøgn, ydes den i normaltjeneste. Stk. 4 Halve døqnvagters placering (13 timers vaater) timers varighed. Derine form for rádighedstjeneste begynder eller sputter ved dagtjene stens begyndelse. Der kan uden tilknytning til afvikling af normaltjeneste pálgges râdighedstjeneste af 13 Râdighedstjeneste I forlngeise af normaltjeneste Râdighedstjeneste uden umiddelbar tilknytning til en normaltjeneste Rádighedstjeneste I et fuldt døgn (døgnvagt) Rãdighedstjeneste 113 timer (halv døgnvagt HaIv døgnvagt fra bolig honoreres med 9 timer Halv døgnvagt fra vagtvrelse honoreres med timer Rdighedstjeneste fra vagtvreise honoreres med ¾ time pr. time Rãdighedstjeneste uden umiddelbar tilknytning til normaltjeneste omregnes som Rádighedstjeneste fra bolig honoreres med 113 time pr. time. Døgnvagt fra bolig honoreres med 14 timer Døgnvagt fra vagtvreise honoreres med 20 timer minimum til 7,4 timer.

13 Hvis alle timer falder i et 12 omtalte frihed for søn- og helligdagstjeneste for mindst 7 timers normaltjeneste. rdighedstjenestens søndags-/søgnehelligdagsdøgn, ydes Stk. 5 Rádiqhedsvagt uden umiddelbar tilknvtning til en normaltjeneste den i Hvis en rádighedsvagt ikke afvikles i umiddelbar tilknytning til en normaltjeneste, skal den vre mellem 5 og 12 timers varighed (med mulighed for individuelt at aftale op til 13 mer, jf. 12, stk. 1) Stk. 6 Tilkald ti Ved tilkald skal den ansatte møde omgáeride. Ved tilkald til institutionen i tidsrummet fra ki. 24 til 06 har den ret til betalt transport til og fra Transporten skal foregá under betryggende forhold. tjenestestedet. Stk. 7 Honorenngi af effektiv tjeneste ansatte Effektivt arbejde under en rádighedsvagt pr. effektiv time. I den tid hvor der udføres effektivt arbejde, bortfalder honoreringen for rádighedsvagten (henholdsvis 1/3 time for hver time fra bolig 09 3/4 time for hver time fra vagtvrelse). honoreres med i alt 1,5 times løn/afspadsering Tilkald til effektiv inden for samme tjeneste under rãdighedsvagt time honoreres ikke yderligere. opgøres pr. pâbegyndt time. Flere tilkald De første 8 timers tilkald til effektiv under en døgnvagt er inkluderet i ovennvnte timetal (14 henholdsvis 20 timer). Tilkald til effektiv under døgnvagt afvikles som overarbejde bortset fra de 8 timers tilkald, som for inkluderet I timetal, der ar,ført i stk. 2. er ferste tjeneste tjeneste anses De første 7 timers tilkald til effektiv under en halv døgnvagt er inkluderet i timetal (9 henholdsvis 11 Yz timer). Tilkald til effektiv under en halv vagt afvikles som overarbejde bortset fra første 7 timers tilkald, som for ret i timetal, der er anført I stk. 2. nvnte de tjeneste de tjeneste de anses oven døgn inklude 14 Syadom, barnets 1. syeda o barsel my. Stk. I Sygdom Mánedslønnede oppebrer Iøn under sygdom i henhold til Funktionrloven. Sáfremt en har Iovligt forfald fra sit arbejde pa grund af sygdom, skal meddelelsen herom hurtigst muligt gives til PowerCare I ger. ansat overensstemmelse med PowerCares anvisnin 3

14 14 17-Len Stk. 2 Bamets 1. sygedag fremt der forlanges lgeattest, betales denne af PowerCare. 16-3) tjenestefrihed er foreneligt med forholdene pa tjenestestedet. 2) fravr er riødvendigt af hensyn til bamet, og 1) barnet er under 18 ár og har ophoid hos vikaren Vedrørende graviditet, barsel og adoption samt omsorg henvises tii SHK s aftale om fra Sàfremt en ansat er sygemeidt ud over 14 dage, kan PowerCare forlange lgeattest. Sâ Skønnes mere frihed nødvendig, kan der efter aftale afholdes feriedage eller afspadsering. vr af familiemessige ársager. Stk. 3 Barsel my. gende betingeiser er opfyldt: I tiiflde af barns sygdom har vikaren ret til frihed med løn pa barnets 1. sygedag, nãr føi Skønner Jordemoderforeningen, at afskedigelsen af vikarer, der har 9 máneders ancienni tet pa opsigelsestidspunktet, ikke kari anses for at vre rimeiigt begrundet I pàgldendes skønnes relevante. Nvnte kompensation vii blive ydet I forhold til, I hvilket omfang vika Der kari ydes tjenestefri med Iøn for deltageise I kurser, der af PowerCare 09 vikaren ren har udført vikartjeneste for PowerCare inden for en I -ârs periode. I størst muiigt omfang den enkeite vikars fortsatte fagiige og personhige udvikiing under hensyntagen til de økonomiske muhigheder herfor. UddannelsesplanIgning indgár i den overordnede personalepolitik og PowerCare støtter Det gensidige opsigeisesvarsel faststtesiaftales i henhold til Funktionrioven. Det páhviler PowerCare skriftiigt at meddele enhver opsigelse til vikaren. ehier PowerCares forhold, kan Jordemoderforeningen inden for en ffist af 1 màned efter opsigelseri krve spørgsmáiet forhandlet med PowerCare. Sektion 3 Timelennede vikarer 15- Efteruddannelse/videreuddannelse Opsi!else

15 Stk 1 Timeløn Timelønnede jordernødre aflønnes med følgende timelønninger: Pr. 1. marts 2014: Pr. 1. marts 2015: Pr. 1. marts ,64kr. 285,27 kr. 290,12 kr. Stk TiIIq Ud over grundlønnen kan der individuelt aftales funktions- og kvaiifikationstillg. Funktions- og kvaiifikationstiiig indgàr ved beregning af Stk. 3 Pension uiempetiiig, jf. 18, stk. 2, 3, 4 Bidrag til pensionsordningen kan aftales individueft mellem den enkelte vikar 09 re. PowerCa Stk. 4 Timeløn, jordemoderstuderende Jordemoderstuderende aflønnes med følgende timelønninger: Pr. 1. marts 2014: Pr. 1. marts 2015: Pr. 1. marts ,74 kr. 159,33 kr. 162,04 kr. 18- Arbejdstid Stk. I - Uqentlip og daglig arbejdstid Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstidsnorm med i 19 angivne vrdier. de Den daglige arbejdstid kan variere fra 5 til 12 timer, er 37 timer, hvori indgàr afhngig rãdighedstjeneste af den daglige arbejdstid pa arbejdsstedet, med mulighed for at indgá aftale mellem PowerCare og vikaren om op til Tjeneste ydertigere I time. tidsnorm, betragtes udover den aftalte daglige arbejdstid og den ugentilge som overarbejde arbejds Pa omráder, hvor der ikke I øvrigt er plejepersonale med for den daglige arbejdstid, kan der aftales vagter med vikaren, der fraviger bestemmelsen om den daglige arbejdstid, dog at der mindst skal honoreres for 3 timer. sriige sãledes, ansat øvre/nedre grnse IføIge EU direktiv 93/104 EF om visse i forbindelse med bejdstiden, artikel 4, skal det sikres, at vikaren kan hvis den daglige tid overstiger 6 timer. aspekter hode pause, tiiretteiggeisen af ar arbejds 15

16 Hviletiden efter arbejdsmiljaloven kan for den enkette medarbejder nedsttes td 8 timer i begrnset omfang. Tilsvarende kompenserende hviletid skal placeres snarest muligt. Stk. 2 - Aften-/nattieneste Ved aften- og nattjeneste ydes en tillgsbetaling pa 28,5 % af timelønnen, jf. 17. Tillgsbetalingen ydes for den faktisk udførte tjeneste. Nvnte tillgsbetaling ydes ogsá for overarbejdstimer. Stk Fredagstillq oq weekendtjeneste For tjeneste i tidsrummet fra aftenvagtens start fredag aften, og til nattevagtens afslutning mandag morgen, ydes et tillg til timelønrien svarende til 50 % af timelønnen, jf. 17. Fredagstillg og weekendtillg bortfalder til fordel for søgne- og helligdagshonorering for helligdage, der falder uden for søndage. Nvnte tiligsbetaling ydes ogsá for overarbejdstimer. Stk. 4- Overarbeide Overarbejde opgøres i pábegyndte halve timer pr. dag. Overarbejde godtgøres med tillg pa 50 % af timelønnen, jf. 17. Stk. 5 - Søqnehelliqdacie For timelønnede vikarer betales arbejde pa søgnehelligdage med et tiug pa 100 % af timelønnen. Jute- og nytârsaftensdag betragtes som søgriehelligdage. Ved en søgnehelligdagsvagt forstas en vagt, hvor mere end halvdelen af timerne falder I tidsrummet ki. 00:00-24:00 pa en søgnehelligdag. Stk. 6 - Tjeneste á 1. mal oa Grundlovsdaa 5. iuni Dagene honoreres svarende til weekendtjeneste for alle 24 timer. Tillg ydes ogsá for overarbejdstimer. 19- Rtidihedsvat Stk. 1 Tvper af rádiqhedstieneste 16

17 For rádighedsvagt glder følgende honoreringer: Rádighedsvagt uden umiddelbar tilknytning til en nomialtjeneste Stk. 2 - Honorering Døgnvagt fra vagtvrelse Halve døgnvagter (13 timer) 7 jf. 12, stk. 1) og som minimum omregnes til en vrdi af 7,4 time. vre meliem 5 og 12 timers varighed (med mulighed for individuelt at aftale op til 13 timer, Hvis en ràdighedsvagt ikke afvikles I umiddelbar tilknytriing til en normaltjeneste, skal den Stk. 5 Rádiqhedsvaqt uden umiddelbar tilknvtninq til en normaltieneste 18 omtaite tilig for san- og heltigdagstjeneste for mindst 7 timers normaltjeneste. Hvis alle rádighedstjenestens timer falder i et søndags-/sagnehelligdagsdagn, ydes de i Rádighedstjeneste fra bopl: 9 timer Ràdighedstjeneste fra vagtvrelse: 11 % timer dier: stens begyndelse og indgar i den gennemsnitiige ugentlige arbejdstid med falgende vr timers varighed. Denne form for rádighedstjeneste begynder slier skitter ved dagtjene Der kan uden tilknytning til afvikling af normaltjeneste pálgges rãdighedstjeneste af 13 Stk. 4 Halve døqnvaqter (13 timers vaqter) normaltjeneste. 18 nvnte honorering for arbejde pa søndage eller søgnehelligdage for mindst 8 timers Hvis de fleste af en døgnvagts timer falder i et søndags-/søgnehelligdagsdøgn, ydes den i En døgnvagt anses for hørende til det kalenderdøgn, hvori de fleste timer falder. Stk. 3 Døqnvagters placering Døgnvagter fra vagtvreise honoreres med 20 timer. Døgnvagter fra bolig honoreres med 14 timer. hver times rãdighedsvagt. Rádighedsvagt fra bolig indgár i den genriemsnitlige ugentlige arbejdstid med 1/3 time for time for hver times rádighedsvagt. Rádighedsvagt fra vagtvrelse indgár i den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid med 314 Døgnvagt fra bolig Der findes følgende typer af rádighedstjeneste:

18 18 vagtvreise). Stk. 7 Honorenng af effektiv tieneste transport til og fra tjenestestedet. Transporten skal foregâ under betryggende forhold. Ved tilkald skal den ansatte møde omgâende. Ved tilkald til institutionen i tidsrummet fra ki. 24 til 06 har den ansatte ret til vederlagsfri Stk. 6 Tilkald Tilkald til effektiv tjeneste under râdighedsvagt opgøres pr. pábegyndt time. Flere tilkald rádighedsvagten (henholdsvis 1/3 time for hver time fra bolig og 3/4 time for hver time fra timetal (14 her,holdsvis 20 timer). Tilkald til effekliv tjeneste under døgnvagt afvikles som irideri for samme time honoreres ikke yderligere. overarbejde bortset fra de første 8 timers tilkald, som anses for inkluderet I de timetal, der eranførtistk. 1. Effektivt arbejde under en rádighedsvagt honoreres med i alt 1,5 times løn/afspadsering pr. effektiv time. I den tid hvor der udføres effektivt arbejde, bortfalder honoreringen for De første 8 timers tilkald til effektiv tjeneste under en degnvagt er inkluderet I ovennvnte tion pa den førstkommende fredag efter en periodes afslutning, idet der altid afregnes for 2 For timelønnede vikarer udbetales lønnen for hver penode, s,âledes at Iønnen er til disposi afleverede timesedler eller online registrering pa POWERCARE A/S s hjemmeside uger ad gangen. Der tilstilles vikaren en specificeret oversigt over det udbetalte beløb. Be regning og udbetaling af løn sker pa baggrund af vikarens dokumentation i form af enten Afvigelse om lønudbetaling I forbindelse med søgnehelligdage kan afviges: seddel eller har foretaget en elektronisk indberetning, hvor dette er pákrvet. Lønudbetaling forudstter, at vikaren har afleveret en af tjenestestedet attesteret time 20- Lenudbetalin 2. Afvigelsen kan udmantes ved at optjeningsperioden, som vedrører denne lønudbe 1. Afvigelse I lenudbetalingen kan ske, sáfremt PowerCare har normal lønudbetaling I 3. De dage, der indgâr i afkortelsen af optjeningsperioden, skal indgâ I den straks ef 4. Endvidere kan selve Ienudbetalingstidspunktetld ispositionsdagen udskydes fra en uge, hvor I eller flere søgnehelligdage falder inden torsdag I den págidende talings -uge, kan nedsttes fra 14 dage til at udgøre mindst 7 dage. Iønudbetalingsuge (søgnehelligdagene falder mandag, tirsdag eller onsdag). terfølgende optjeningsperiode. torsdag til fredag, sáfremt en ever flere søgneheltigdage falder inden fredag I den págldende lønudbetalingsuge.

19 21 - Aflysning af aftalt tieneste ler, kan regleme I punkt 2 og 3 ovenfor om afvigende periode ogsâ anvendes. disse søgnehelligdagelbanklukkedage. Hvis udbetaling fremrykkes efter disse reg Rovedaftale Sektion 5- Hovedaftaleviikâr 09 ikrafttrdelsesbestemmeiser neder før, medmindre andet aftales. Efter udløb at varsiet kan vikarer, som ingen mulighed henvendelse til vikarbureauet. har for at anvende den elektroniske løsning, fã udleveret de pagldende dokumenter ved Sáfremt PowerCare vii benytte sig af denne mulighed, skal vikareme varsies herom 3 ma udstedes feriekort efter gtdende regler. Lønsedlen kan I det løbende ansttelsesforhoid bruges som feriekort. Ved fratrdelsen vi . forhold, via de elektroniske postlesninger, som matte vre til râdighed, f.eks. e-boks, eller PowerCare har med frigørende virkning mulighed for at aflevere feriekort, lønsedler og eventuelie andre dokumenter, der skal udveksies under eller efter Iøbende ansttelses Sektion 4 Elektronlske dokumenter nendes ansttelsesforhold som ophvet. Tjenesteforholdet kan ophves uden forudgaende varsel Ved sygdom betragtes timeløn 23 - OpsieIse lagte tjeneste. bejdsdage, dog kan fridøgnene I enkelte tilflde forskydes af hensyn til tjenestedets plan En timelønnet vikar har ret (og pligt) til et fridøgn uden betaling for hver periode pa 6 ar 22 - Friden forud for tjenestens pábegyndeise. pàgidende dag. Dette gider dog ikke, nâr tjenesten annulleres med et varsel pâ4 timer fremt PowerCare ikke kan anvise den pâgidende anden tjeneste pa de aftalte dage, har vikaren - uanset at tjenesten annulieres - ret til løn for det antal timer, der var aftalt den Sáfremt en aftalt tjeneste for en timelønnet vikar ikke kan benyttes at PowerCare 09 sá skal Iønudbetalingstidspunktetldisposftionsdagen fremrykkes UI sidste bankdag før 5. Sáfremt bade torsdag og fredag enten er søgnehelligdage eller banklukkedage,

20 20 / overenskomst. 7owerCare, den /1, 2014 vedrørende jordemødre i det omfang, nvnte hovedaftale ikke er fraveget i nrvrende I øvrigt gider den mellem Sundhedskartellet og Danske Regioner indgàede hovedaftale For For Jordemoderforeningen, den iii Opslcielse af overenskomst 4 U _sj som af Jordemoderforeningen opsiges med 3 máneders varsel, dog tidligst til den 1. marts Nrvrende overenskomst trder I kraft den 1. marts 2014 og kan sável af PowerCare

2014/2017. Landsoverenskomst. Social- og sundhedsvikarer

2014/2017. Landsoverenskomst. Social- og sundhedsvikarer 2014/2017 Landsoverenskomst Social- og sundhedsvikarer 2014/2017 Landsoverenskomst For social- og sundhedsvikarer mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og FOA Fag og Arbejde INDHOLD Kap. 1. Overenskomstens

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Standard overenskomst 2012

Standard overenskomst 2012 Standard overenskomst 2012 Afsnit 1 Standardoverenskomst for pengeinstitut og realkreditinstitut Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87, trin 248E og lederløn - Pensionsbidrag

Læs mere

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for håndværkere KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F Fødevareforbundet NNF Malerforbundet i Danmark Serviceforbundet 40.11 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

32.11 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, kulturteknikerelever og audiologiassistentelever

32.11 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, kulturteknikerelever og audiologiassistentelever Side 1 Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, procesteknologer, installatører, Bac.Scient.cons i konservering, formgivere, kulturteknikere, audiologiassistenter, audiometrister,

Læs mere

Bygningsoverenskomsten. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund

Bygningsoverenskomsten. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund Bygningsoverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Kapitel 1 Område og definitioner... 9 1 Overenskomstens område... 9 2 Definition af permanente arbejdspladser...

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

AFTALE. mellem FORENINGEN AF DANSKE VIRKSOMHEDER I GRØNLAND FADVIG BAT-KARTELLET

AFTALE. mellem FORENINGEN AF DANSKE VIRKSOMHEDER I GRØNLAND FADVIG BAT-KARTELLET AFTALE mellem FORENINGEN AF DANSKE VIRKSOMHEDER I GRØNLAND FADVIG og BAT-KARTELLET om løn- og ansættelsesvilkår for timelønnede og funktionærer, der antages til arbejde på FADVIG medlemsvirksomheders arbejdspladser

Læs mere

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl.

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014 Brancheoverenskomst for vagtassistenter 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794654 verenskomst 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

33.01 O.15 22/2015 Side 1. Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale

33.01 O.15 22/2015 Side 1. Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale Side 1 Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 33.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

JORD- OG BETONOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING

JORD- OG BETONOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING 2014 JORD- OG BETONOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING 2014 2014 4 2014 Jord- og Betonoverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Bygge-, Jord- og

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

Privatansattes arbejdstid

Privatansattes arbejdstid Privatansattes arbejdstid Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej 32 2000 Frederiksberg Telefon: 38 15 66 00 Telefax: 38 15 66 66 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Faglig konsulent

Læs mere

BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER

BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794652 VERENSKOMST 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund. for teknisk service

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund. for teknisk service Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe mellem KL og Fagligt Fælles Forbund for teknisk service 1. april 2013-31. marts 2015 for teknisk service KL FOA - Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om overenskomst for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 018-13 PKAT nr. 0088, 0623 J.nr. 13-333/51-75 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

Overenskomstregler ved entreprenørarbejde

Overenskomstregler ved entreprenørarbejde Overenskomstregler ved entreprenørarbejde Regler om løn- og arbejdsvilkår for maskinstationer ved udførelse af entreprenørarbejde, arbejde inden for bygge- og anlægsoverenskomstens gyldighedsområde Marts

Læs mere

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning 2010 2012 Brancheoverenskomst for vagtassistenter

Læs mere

Virksomhedsoverenskomst. mellem. DSB Vedligehold A/S. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. april 2013

Virksomhedsoverenskomst. mellem. DSB Vedligehold A/S. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. april 2013 Virksomhedsoverenskomst mellem DSB Vedligehold A/S og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område 1. april 2013 I n dh oldsfortegn else: Vejledende bemærkninger til Virksomheds overenskomsten

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst For butikker mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel INDHOLD 1 ARBEJDSTID... 6 1. Arbejdstidens planlægning m.v... 6

Læs mere

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 OVERENSKOMSTER mellem Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik og Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 AHTS, Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service 2 Forord I forbindelse

Læs mere

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse.

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse. B R A N C H E O V E R E N S K O M S T. for Vagtselskaber mellem Dansk Funktionærforbund for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning og Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening 2007 2010.

Læs mere