OVERENSKOMST. PowerCare. Jordemoderforeningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERENSKOMST. PowerCare. Jordemoderforeningen 2014-2017"

Transkript

1 OVERENSKOMST PowerCare Jordemoderforeningen

2 Indholdsfortegnelse Sektlon I( I til og med 8) indeholder fiies vitkàr I OMRADEIDEFINITIONER 4 2- AFGRENSNING MELLEM TIMEL0N OG MANEDSL0N 5 3- ANSETTELSESBREVI-BEVIS 5 4-FERIE 5 5- PATIENTLEDSAGELSE 5 6- KØRSELSGODTGØRELSE 6 7- VIKARIATER I UDLANDET OG PA FRøERNE 6 8- VIKARIATER I GRØNLAND 7 9- MANEDSLØN L0NUDBETALING 9 11-PENSION 9 12-ARBEJDSTID RADIGHEDSVAGT SYGDOM, BARNETS 1. SYGEDAG OG BARSEL MV EFTERUDDANNELSENIDEREUDDANNELSE OPSIGELSE L0N ARBEJDSTID 15

3 22-FRID0GN AFLYSNING AF AFTALT TJENESTE LØNUDBETALING 18 3 BILAG 1- SRAFTALE OPSIGELSE AF OVERENSKOMST HOVEDAFTALE OPSIGELSE RADIGHEDSVAGT 16

4 4 sttes til vikararbejde af PowerCare. Stk. I - Overenskomstens omrâde 1 Omiideldefinitioner Sektion I FeeNes vilkâr gation af en jordemoder eller andet autoriseret sundhedspersonale. Jordemoderstuderen de kan udelukkende ansttes pa timeløn. stndigt jordemoderfagligt ansvar, og ma kun udføre tjeneste under ansvar af og pa dele den jordemoderstuderende ikke føler at have tilstrkkeiige kvalifikationerlkompetence. Overenskomsten omfatter alle jordemødre 09 jordemoderstuderende, der i Danmark an Den jordemoderstuderende har til enhver tid ret tillansvar for at frasige sig opgaver, hvor Stk. 2 - Definition pa vikarbureauarbeide Den jordemoderstuderende kan ikke páfgges/antages I tjeneste, der indebrer et selv der med det formal midlertidigt at stile denne til radighed for en institution, der har ansva Regelmssig virksomhed, som bestár i, at PowerCare indgár en aftale med en jordemo Ansftelse kan ske enten pa timelønsvilkár eller pa manedslønsvilkar: ret for udførelse af et arbejde. Timelønnede Timelønnet vikararbejde kan vre pa freelancebasis baseret pa her-og-nu arbejde med specifikke individuelle aftaler pr. opgave, hvorefter vikaren og bureauet er fritstillet overfor indtil 3 máneders varighed. Timelønnet vikararbejde kan derudover vre med en aftalt gennemsnitlig ugentlig arbejds hinanden. Dette kan dreje sig om fra dag til dag, uge til uge, dog maximum vikariater af tid, der ikke overstiger 8 timer, hvor vikareri med fast aftalte intervaller stiller sig til rádig lied for PowerCare. Mánedslønnet vikararbejde, med en aftalt gennemsnitlig arbejdstid pa over 8 timer pr. uge, Mânedslannede baseret pa aftaler om eventuelle ansttelser I vikariater med en varighed af mere end 3 máneder. Deltidsbeskftigede aflønnes forhoidsmssigt i forhold til den aftalte arbejdstid. Stk. 3 - Definition à vikar Enhver jordemoder, der indgár en aftale, som indebrer, at den págldende af et vikar bureau midlertidigt stifles til rádighed for en institution, jf. stk. 2.

5 2- Afprcnsnin2 mellem timelen o mneds1en Stk. 1 Definition iâ timelønsomrâdet Vikarer er timelønnede, uanset Irigden af den ugentlige arbejdstid, hvis Iengden af det enkelte vikariat ikke overstiger 3 máneder. Vikarer er timelønnede, uanset Ingden af det enkelte vikariat, hvis den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid ikke overstiger 8 timer. Stk. 2 Overgang til mánedslønsvilkár Vikarer overgàr til mànedsløn fra det tidspunkt et vikariat, hvor den gennemsnitlige ugent lige arbejdstid overstiger 8 timer, har varet 3 máneder. Stk. 3. Der kan indgás aftale mellem den enkelte vikar og PowerCare om, at en konkret ansttei Se, der ikke opfylder betingelserne for at vre en mânedsønsanstteise, alligevel sker som mánedslønnet. Aftalen er frivillig for begge parter. Overgangen til mànedslønnet sker for afle vilkâr i ansttetsen. 3 - Ansttetsesbrev/-bevis Vikaren modtager før tiltrdelsen et anstteisesbrev med angivelse af den aftalte løn. For mânedslønnede glder endvidere, at der i ansttelsesbrevet skal angives en ansttel sesbrøk, AnstteIsesbevisetJ-brevet ma ikke indeholde konkurrenceklausul. Sâfremt ansttelsesbeviset ikke er udleveret til vikaren rettidigt, eller hvis ansttelsesbe viset er mangelfuldt, kan PowerCare pálgges at udrede en bodlgodtgørelse, dersom der er grundlag derfor i ansttelsesbevisloven. Overtrdelse skal skriftligt pàtales overfor PowerCare. Hvis mangler ved ansattelsesbe viset er rettet, euer manglende ansttelsesbevis er udleveret, senest 15 dage efter, at kravet er rejst, kan PowerCare ikke pâlgges at udrede en bod/godtgerelse, medmindre der foreligger systematisk brud pa bestemmelsen om ansttelsesbeviser. Sager om, hvorvidt PowerCare har overholdt sin oplysningspligt, kan rejses efter de fagret lige regler. 4 - Ferie Ferieloven er gldende. For mânedslønnede udgør fereetillgget 1,5 %. 5 - PatientIedsae1se 5

6 Sâfremt vikaren deltager i patientledsagelse, medregnes rejsetiden fuldt ud i arbejdstiden, idet tiden i forbindelse med tilbagerejse imellem ki ki ikke medregnes som arbejdstid, sâfremt der er stillet soveplads til rádighed. Arbejdsfrit ophold uden for hjemstedet pa indtil 2 timer medregnes fuldt ud. Sâfremt det ar bejdsffi ophold uden for hjemstedet er pa mere end 2 timer, medregnes hele opholdet med 1/3 aftiden. I forbindelse med patientledsagelse ydes time- og dagpenge i henhold til statens regler. 6- KorseIspodtereIse Der ydes vikaren kørselsgodtgørelse efter reglerne om skattefri kørselsgodtgørelse efter skatterãdets fastsatte takster fra egen bopl til det anviste arbejdssted tur/retur fratrukket 30 kilometer. Der ydes dog godtgørelse for max. 100 km. i alt. Kørselsgodtgørelsen beregries ud fra den korteste afstand mellem vikarens bopl 09 til det anviste arbejdssted. Kørselsgodtgarelsen betales kun for kørsel i egen bil og maksi malt for faktisk kørte kilometer indenfor Danmarks grnser. 7- Vikariater I udlandet o p Fareerne Stk. I - Nromrâder Ved vikariater pa tjenestesteder i nromrâdet, kan der indgás aftale mellem PowerCare 09 vikaren om, at vikaren ikke udstationeres, men fortsat bor pa sin sdvanhige bopl. I denne situation glder overenskomstens almindelige regler. Stk. 2 - Udstationerinq med en rejsetid pa 6 timer eller derunder Rejsetiden er defineret sam korteste rejsetid opgjort fra afrejsetidspunkt I dansk luft havn/havn til ankomst pa tjenestestedet. Der ydes vikaren: fri ud- og hjemrejse fri bolig under udstationeringen udstationeringstillg pr. dag pa: Pr. 1. marts 2014: Pr. 1. marts 2015: pr. 1. marts ,85 kr. 136,06 kr. 138,37 kr. Sáfremt der ønskes en anden rejsemâde end den hurtigste, kan der indgãs aftale herom mellem PowerCare og vikaren. 6

7 Stk. 3- Udstationenng med mere end 6 timers reisetid Rejsetiden er defineret som korteste rejsetid opgjort fra afrejsetidspunkt I dansk luft havn/havn til ankomst pa tjenestestedet. Der ydes vikaren: fri ud- 09 hjemrejse (rejsedagene honoreres som tjenestedage) fri bolig under udstationenngen udstationeringstii1g pr. dag pa: Pr. 1. marts 2014: Pr. 1. marts 2015: pr. 1. marts ,85kr. 136,O6kr. 138,37kr. Sàfremt der ønskes en anden rejsemáde end den hurtigste, kan der indgâs aftale herom mellem PowerCare og vikaren. Stk. 4 - Forsikring PowerCare tegner I forbindelse med udstationering, jf. stk stk. 3, en syge- og hjem transportforsikring, rejseulykkesforsikring samt rejsegodsforsikring I henhold til Statens cirkulre om Tjenesterejseforsikringen. Forsikringen skal mindst svare til de vilkár, der fremgár af statens cirkulre om tjenesterejseforsikringen af 1. juli Efterfølgende ndnnger I cirkulret er parteme uvedkommende. 8- Vikariater I Grenland Stk. I Udstationeringstill Vikarer, der udsendes til Grønland, ydes et udstationenngstiiig pr. dag pa: Pr. 1. marts 2014: Pr. 1. marts 2015: Pr. 1. marts ,85 kr. 136, 06 kr. 138,37 kr. Herudover ydes vikaren: Fri ud- og hjemrejse (rejsedagene honoreres som tjenestedage) Fri bong under udstationeringen Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, jf. 12 for mãnedslønnede og 18 for timeløn nede, er I Grønland 40 timer. Mânedslønnede vikarers løn, if. 9, opregnes derfor med 40/37. PowerCare tegner I forbindelse med vikariaterne I Gronland en syge- og hjemtransportfor sikring, rejseulykkesforsikring samt rejsegodsforsikring. ForsikrIngen skal mindst svare til de vilkàr, der april 2000 er gldende I henhold til Statens cirkuire om tjenesterejseforsik ringen. Efterfelgende ndringer I cirkulret er parterne uvedkommende. Stk. 2 Srliq aftale om arbeldstid for kystiordemødre/distriktsiordemødre 7

8 8 og ,54 kr ,55 kr ,09 kr Der ydes i sádanne vikariater et srligt tiilg pa arbejde alene, fraviges overenskomstens aimindelige arbejdstidsregier. Hvor sriige lokale geografiske forhold betyder, at vikaren i overvejeride grad vii skulle Stk. 2 - ti1iq rest gives. er pákrvet. Sâfremt arbejdet hermed er af sá ringe omfarig, at vikaren eventuelt I perio der ikke er beskftiget svarende til et normaft arbejdsdøgn, kan vikaren pâigges andet weekendtjeneste, tjeneste pa søgnehelligdage samt for aften og nattjeneste. terundersøgelser. Pr. 1. marts 2014: Pr. 1. marts 2015: Pr. 1. marts 2016 passende arbejde indenfor omràdet, f. eks. profyiaktiske undersøgelser af svangre og ef TiiIgget dkker al rádighedstjeneste, godtgøreise for overarbejde, patientledsagelse, Det pàhviier vikaren at bistã ved de i omrádet forekommende fødsier, idet págldende er fuldt ud pa grund af fødsler, skal erstatningsffidag, sâ vidt som tjenesten tillader det, sna pligtig at holde sig til ràdighed, sâledes at págidende i tiifide af fødsler tilkaldes, nár det Der skal regeimssigt gives vikaren et ugentligt fridøgn. Hvis fridøgnet ikke kan afholdes Stk. 1 Gwndløn ,27kr, pr. máned (bruttoløn) ,80 kr. pr. màned (bruttoløn) Mánedslønnede vikarer aflønnes med Pr. 1. marts20l4: Pr. 1. marts 2015: ,76 kr. pr. máned (bruttoiøn) Pr. 1. marts 2016 Ud over grundlønnen kan der individuelt aftales funktions- og kvalifikationstiiig. Funktions- og kvaiifikationstillg indgàr ved beregningen af uiempetilig, jf. 12, stk. 2, 3 9- M&nedslen Sektion 2 Mánedslønnede vikarer

9 attesteret timeseddel ever har foretaget elektronisk indberetning, hvor dette er pkrvet. Udbetaling af variable Iøridele forudstter, at vikaren har afleveret en af tjenestestedet máneden. Lønnen udbetales mánedsvis bagud, sáledes at lønnen er til disposition sidste bankdag i 9 timer inki. overarbejde. Normperioden er fastsat til 4 mãneder. bejdstiden, artikel 6, stk. 2, ma den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid ikke overstige 48 lfølge EU direktiv 93/104 EF om visse aspekter I forbindelse med tilrettelggelsen af ar om den daglige arbejdstid dog saledes, at der mindst skal honoreres for 3 timer. for den daglige arbejdstid, kan der aftales vagter med vikaren, der fraviger bestemmelsen Pa srtige omráder, hvor der ikke I øvrigt er ansat plejepersonale med øvre/nedre grnse tidsnorm betragtes som overarbejde. yderligerel time. Tjeneste udover den aftafte daglige arbejdstid og den ugentlige arbejds arbejdsstedet, med mulighed for at indgá aftale mellem PowerCare og vikaren om op til Den daghge arbejdstid kan variere fra 5 til 12 timer, afiingig af den daglige arbejdstid pa med de I 13 angivne vrdier. Normperioden kan udgøre op til 4 uger. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstidsnorm er 37 timer, hvori indgâr râdighedstjeneste Stk. 1 - Ugentlig o daglig arbejdstid 12 - Arbejdstid PowerCare. Forhøjede bidrag lit pensionsordningen kan aftales individuelt mellem den enkelte vikar og kassens vedtgter. Pensionsbidragene indbetales af PowerCare til Pensionskassen for Sundhedsfaglige den sidste i hver màned, der føtger efter udbetalingsmàneden, og pensionen ydes I henhold til Vikaren betaler et egethidrag pa 4,17 % af den i 9 nvnte løn. Som bidrag til pensionsordning betaler PowerCare 833 % af den i 9 nawnte Iøn Pension Der tilstilles vikaren en specificeret oversigt over det udbetafte beløb. 10- Lonudbetalin2

10 I0 fridøgn. Stk. 2 - Aften-/nattieneste IføIge EU direktiv 93/104 EF om visse aspekter I forbindelse med tiiretteiggeisen afar for overarbejdstimer. tid overstiger 6 timer. TiIlgsbetaIingen ydes for den faktisk udførte tjeneste. Nvnte tiiigsbetaling ydes ogsà bejdstiden, artikel 4, skal det sikres, at vikaren kan holde pause, hvis den daglige arbejds Stk. 3- FredaqstiII oci weekendtjeneste Hviletiden efter arbejdsrniljøloven kan for den enkelte medarbejder nedsttes til 8 timer i mandag morgen, ydes et tiiig til timelønnen svarende til 50 % af timelønnen, jf. 9. begrnset omfang. Tilsvarende kompenserende hviletid skal placeres snarest muligt. For tjeneste i tidsrummet fra aftenvagtens start fredag aften, og til nattevagtens afslutning helligdage, der falder uden for søndage. Ved aften- og nattjeneste ydes en tillsgsbetaling pa 28,5 % af timelønnen, jf. 9. Vikaren skal vre bekendt med fridøgnenes placering mindst 4 uger forud, dog tidligst ved Nvnte tiiigsbetaiing ydes ogsá for overarhejdstimer. FredagstiIIg 09 weekendtiiig bortfalder til fordel for søgne- og hefligdagshonorenng for et vikariats pâbegyndelse.?endringer I fridøgnenes beliggenhed kan ske efter drøftelse Stk.4 - Tjenestens oq fridøqnenes placering med vikaren. Opdeles fridøgnsperioden, ska hver periode udgøre mindst 35 timer. Der ydes en ugentlig fridøgnsperiode af mindst 55 timers samlet varighed. Sammenlgning af flere ffidegnsperioder sker ved at foringe perioden med 24 timer pr. for 6 timers tjeneste. Inddrages et fridøgn, afvikles tjenesten efter bestemmelseme for overarbejde, dog mindst Herudover betales der til vikaren et tilig pa Pr. 1. marts 2014: Pr. 1. marts 2015: Pr. 1. marts 2016 safremt fridøgnsperioden inddrages med et kortere varsel end 14 døgn. 364,49 kr. 370,50 kr. kr. 376,80 kr.

11 Stk. 6 - Deltidsansatte Overarbejde opgøres I pâbegyndte halve timer pr. dag. Overarbejde godtgøres med tillg pa 50 % af timelønnen, jf. 9. II For opkald til tjeneste I frihedsperioder, der ikke er omfattet af stk. 4, betales som for timer. For arbejde ud over 3 timer betales der pr. pábegyndt time. overarbejde, dog mindst for 3 timer. For flere opkald inden for 3 timer betales kun for 3 Stk. 9 - Tieneste I andre frihedprioder Ti) vikarer, der ikke far erstatning med frihed inden udgangen af en vikarperiode eller Senest ved udgangen af den 3. máned, ydes betaling med et tiilg pa 100 % af timelønnen. Nvnte tillgsbetaling ydes ogsá for overarbejdstimer. lg pa 50 % af timelønnen. lnddrages en af ovennvnte dage, honoreres tjenesten med udbetalt søgnehelligdagstil I hele vagteri. samme varighed, som det prsterede arbejde, samt udbetalt tillg pa 50 % af timelønneri Sáfremt der er skemalagt tjeneste pa de ovennvnte dage, har vikaren ret til frihed af tidsrummet ki. 00:00-24:00 pa en søgnehelligdag. Ved en søgnehelligdagsvagt forstàs en vagt, hvor mere end halvdelen af timerne falder i nehelligdage. Vikarer har ret til frihed pa segnehelligdage. Jule- og nytàrsaftensdag betragtes som søg Stk. 8- SøqnehelliQdaqe 35,27 kr. 35,85 kr. 36,46 kr. Pr. 1. marts 2014: Pr. 1. marts 2015: Pr. 1. marts 2016 pa For manglende varsel af overarbejde!merarbejde ud over en time ydes et tillg pr. gang senest dagen forud. Vikarer, der páigges at udføre overarbejde/merarbejde, skal orienteres I arbejdstiden Stk. 7 - Orientering om overarbejde!merarbejde med timeløn. Merarbejde opgøres i effektiv tid. Deltidsvikarer, som udfører merarbejde, der ikke betragtes som overarbejde, honoreres Stk. 5- Overarbeide

12 12 Stk. 2 - Horiorering af rádiqhedstjeneste Typer 13- R&dihedsva!t Stk. I Stk Tjeneste á 1. mal oq Grundlovsdaq 5. juni Der findes følgende typer af rádighedstjeneste: Dagene honoreres svarende til weekendtjeneste for aile 24 timer. TiIIg ydes ogsà for overarbejdstimer. For rdighedsvagt gider følgende honoreringer Stk. 3 Døqnvaqters Iacerin En døgnvagt anses for hørende til det kalenderdøgn, hvori de fleste timer falder. 12 nvnte honorenng for arbejde pa søndage eller søgnehelligdage for mindst 8 timers Hvis de fleste af en døgnvagts timer falder i et søndags-/søgnehelligdagsdøgn, ydes den i normaltjeneste. Stk. 4 Halve døqnvagters placering (13 timers vaater) timers varighed. Derine form for rádighedstjeneste begynder eller sputter ved dagtjene stens begyndelse. Der kan uden tilknytning til afvikling af normaltjeneste pálgges râdighedstjeneste af 13 Râdighedstjeneste I forlngeise af normaltjeneste Râdighedstjeneste uden umiddelbar tilknytning til en normaltjeneste Rádighedstjeneste I et fuldt døgn (døgnvagt) Rãdighedstjeneste 113 timer (halv døgnvagt HaIv døgnvagt fra bolig honoreres med 9 timer Halv døgnvagt fra vagtvrelse honoreres med timer Rdighedstjeneste fra vagtvreise honoreres med ¾ time pr. time Rãdighedstjeneste uden umiddelbar tilknytning til normaltjeneste omregnes som Rádighedstjeneste fra bolig honoreres med 113 time pr. time. Døgnvagt fra bolig honoreres med 14 timer Døgnvagt fra vagtvreise honoreres med 20 timer minimum til 7,4 timer.

13 Hvis alle timer falder i et 12 omtalte frihed for søn- og helligdagstjeneste for mindst 7 timers normaltjeneste. rdighedstjenestens søndags-/søgnehelligdagsdøgn, ydes Stk. 5 Rádiqhedsvagt uden umiddelbar tilknvtning til en normaltjeneste den i Hvis en rádighedsvagt ikke afvikles i umiddelbar tilknytning til en normaltjeneste, skal den vre mellem 5 og 12 timers varighed (med mulighed for individuelt at aftale op til 13 mer, jf. 12, stk. 1) Stk. 6 Tilkald ti Ved tilkald skal den ansatte møde omgáeride. Ved tilkald til institutionen i tidsrummet fra ki. 24 til 06 har den ret til betalt transport til og fra Transporten skal foregá under betryggende forhold. tjenestestedet. Stk. 7 Honorenngi af effektiv tjeneste ansatte Effektivt arbejde under en rádighedsvagt pr. effektiv time. I den tid hvor der udføres effektivt arbejde, bortfalder honoreringen for rádighedsvagten (henholdsvis 1/3 time for hver time fra bolig 09 3/4 time for hver time fra vagtvrelse). honoreres med i alt 1,5 times løn/afspadsering Tilkald til effektiv inden for samme tjeneste under rãdighedsvagt time honoreres ikke yderligere. opgøres pr. pâbegyndt time. Flere tilkald De første 8 timers tilkald til effektiv under en døgnvagt er inkluderet i ovennvnte timetal (14 henholdsvis 20 timer). Tilkald til effektiv under døgnvagt afvikles som overarbejde bortset fra de 8 timers tilkald, som for inkluderet I timetal, der ar,ført i stk. 2. er ferste tjeneste tjeneste anses De første 7 timers tilkald til effektiv under en halv døgnvagt er inkluderet i timetal (9 henholdsvis 11 Yz timer). Tilkald til effektiv under en halv vagt afvikles som overarbejde bortset fra første 7 timers tilkald, som for ret i timetal, der er anført I stk. 2. nvnte de tjeneste de tjeneste de anses oven døgn inklude 14 Syadom, barnets 1. syeda o barsel my. Stk. I Sygdom Mánedslønnede oppebrer Iøn under sygdom i henhold til Funktionrloven. Sáfremt en har Iovligt forfald fra sit arbejde pa grund af sygdom, skal meddelelsen herom hurtigst muligt gives til PowerCare I ger. ansat overensstemmelse med PowerCares anvisnin 3

14 14 17-Len Stk. 2 Bamets 1. sygedag fremt der forlanges lgeattest, betales denne af PowerCare. 16-3) tjenestefrihed er foreneligt med forholdene pa tjenestestedet. 2) fravr er riødvendigt af hensyn til bamet, og 1) barnet er under 18 ár og har ophoid hos vikaren Vedrørende graviditet, barsel og adoption samt omsorg henvises tii SHK s aftale om fra Sàfremt en ansat er sygemeidt ud over 14 dage, kan PowerCare forlange lgeattest. Sâ Skønnes mere frihed nødvendig, kan der efter aftale afholdes feriedage eller afspadsering. vr af familiemessige ársager. Stk. 3 Barsel my. gende betingeiser er opfyldt: I tiiflde af barns sygdom har vikaren ret til frihed med løn pa barnets 1. sygedag, nãr føi Skønner Jordemoderforeningen, at afskedigelsen af vikarer, der har 9 máneders ancienni tet pa opsigelsestidspunktet, ikke kari anses for at vre rimeiigt begrundet I pàgldendes skønnes relevante. Nvnte kompensation vii blive ydet I forhold til, I hvilket omfang vika Der kari ydes tjenestefri med Iøn for deltageise I kurser, der af PowerCare 09 vikaren ren har udført vikartjeneste for PowerCare inden for en I -ârs periode. I størst muiigt omfang den enkeite vikars fortsatte fagiige og personhige udvikiing under hensyntagen til de økonomiske muhigheder herfor. UddannelsesplanIgning indgár i den overordnede personalepolitik og PowerCare støtter Det gensidige opsigeisesvarsel faststtesiaftales i henhold til Funktionrioven. Det páhviler PowerCare skriftiigt at meddele enhver opsigelse til vikaren. ehier PowerCares forhold, kan Jordemoderforeningen inden for en ffist af 1 màned efter opsigelseri krve spørgsmáiet forhandlet med PowerCare. Sektion 3 Timelennede vikarer 15- Efteruddannelse/videreuddannelse Opsi!else

15 Stk 1 Timeløn Timelønnede jordernødre aflønnes med følgende timelønninger: Pr. 1. marts 2014: Pr. 1. marts 2015: Pr. 1. marts ,64kr. 285,27 kr. 290,12 kr. Stk TiIIq Ud over grundlønnen kan der individuelt aftales funktions- og kvaiifikationstillg. Funktions- og kvaiifikationstiiig indgàr ved beregning af Stk. 3 Pension uiempetiiig, jf. 18, stk. 2, 3, 4 Bidrag til pensionsordningen kan aftales individueft mellem den enkelte vikar 09 re. PowerCa Stk. 4 Timeløn, jordemoderstuderende Jordemoderstuderende aflønnes med følgende timelønninger: Pr. 1. marts 2014: Pr. 1. marts 2015: Pr. 1. marts ,74 kr. 159,33 kr. 162,04 kr. 18- Arbejdstid Stk. I - Uqentlip og daglig arbejdstid Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstidsnorm med i 19 angivne vrdier. de Den daglige arbejdstid kan variere fra 5 til 12 timer, er 37 timer, hvori indgàr afhngig rãdighedstjeneste af den daglige arbejdstid pa arbejdsstedet, med mulighed for at indgá aftale mellem PowerCare og vikaren om op til Tjeneste ydertigere I time. tidsnorm, betragtes udover den aftalte daglige arbejdstid og den ugentilge som overarbejde arbejds Pa omráder, hvor der ikke I øvrigt er plejepersonale med for den daglige arbejdstid, kan der aftales vagter med vikaren, der fraviger bestemmelsen om den daglige arbejdstid, dog at der mindst skal honoreres for 3 timer. sriige sãledes, ansat øvre/nedre grnse IføIge EU direktiv 93/104 EF om visse i forbindelse med bejdstiden, artikel 4, skal det sikres, at vikaren kan hvis den daglige tid overstiger 6 timer. aspekter hode pause, tiiretteiggeisen af ar arbejds 15

16 Hviletiden efter arbejdsmiljaloven kan for den enkette medarbejder nedsttes td 8 timer i begrnset omfang. Tilsvarende kompenserende hviletid skal placeres snarest muligt. Stk. 2 - Aften-/nattieneste Ved aften- og nattjeneste ydes en tillgsbetaling pa 28,5 % af timelønnen, jf. 17. Tillgsbetalingen ydes for den faktisk udførte tjeneste. Nvnte tillgsbetaling ydes ogsá for overarbejdstimer. Stk Fredagstillq oq weekendtjeneste For tjeneste i tidsrummet fra aftenvagtens start fredag aften, og til nattevagtens afslutning mandag morgen, ydes et tillg til timelønrien svarende til 50 % af timelønnen, jf. 17. Fredagstillg og weekendtillg bortfalder til fordel for søgne- og helligdagshonorering for helligdage, der falder uden for søndage. Nvnte tiligsbetaling ydes ogsá for overarbejdstimer. Stk. 4- Overarbeide Overarbejde opgøres i pábegyndte halve timer pr. dag. Overarbejde godtgøres med tillg pa 50 % af timelønnen, jf. 17. Stk. 5 - Søqnehelliqdacie For timelønnede vikarer betales arbejde pa søgnehelligdage med et tiug pa 100 % af timelønnen. Jute- og nytârsaftensdag betragtes som søgriehelligdage. Ved en søgnehelligdagsvagt forstas en vagt, hvor mere end halvdelen af timerne falder I tidsrummet ki. 00:00-24:00 pa en søgnehelligdag. Stk. 6 - Tjeneste á 1. mal oa Grundlovsdaa 5. iuni Dagene honoreres svarende til weekendtjeneste for alle 24 timer. Tillg ydes ogsá for overarbejdstimer. 19- Rtidihedsvat Stk. 1 Tvper af rádiqhedstieneste 16

17 For rádighedsvagt glder følgende honoreringer: Rádighedsvagt uden umiddelbar tilknytning til en nomialtjeneste Stk. 2 - Honorering Døgnvagt fra vagtvrelse Halve døgnvagter (13 timer) 7 jf. 12, stk. 1) og som minimum omregnes til en vrdi af 7,4 time. vre meliem 5 og 12 timers varighed (med mulighed for individuelt at aftale op til 13 timer, Hvis en ràdighedsvagt ikke afvikles I umiddelbar tilknytriing til en normaltjeneste, skal den Stk. 5 Rádiqhedsvaqt uden umiddelbar tilknvtninq til en normaltieneste 18 omtaite tilig for san- og heltigdagstjeneste for mindst 7 timers normaltjeneste. Hvis alle rádighedstjenestens timer falder i et søndags-/sagnehelligdagsdagn, ydes de i Rádighedstjeneste fra bopl: 9 timer Ràdighedstjeneste fra vagtvrelse: 11 % timer dier: stens begyndelse og indgar i den gennemsnitiige ugentlige arbejdstid med falgende vr timers varighed. Denne form for rádighedstjeneste begynder slier skitter ved dagtjene Der kan uden tilknytning til afvikling af normaltjeneste pálgges rãdighedstjeneste af 13 Stk. 4 Halve døqnvaqter (13 timers vaqter) normaltjeneste. 18 nvnte honorering for arbejde pa søndage eller søgnehelligdage for mindst 8 timers Hvis de fleste af en døgnvagts timer falder i et søndags-/søgnehelligdagsdøgn, ydes den i En døgnvagt anses for hørende til det kalenderdøgn, hvori de fleste timer falder. Stk. 3 Døqnvagters placering Døgnvagter fra vagtvreise honoreres med 20 timer. Døgnvagter fra bolig honoreres med 14 timer. hver times rãdighedsvagt. Rádighedsvagt fra bolig indgár i den genriemsnitlige ugentlige arbejdstid med 1/3 time for time for hver times rádighedsvagt. Rádighedsvagt fra vagtvrelse indgár i den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid med 314 Døgnvagt fra bolig Der findes følgende typer af rádighedstjeneste:

18 18 vagtvreise). Stk. 7 Honorenng af effektiv tieneste transport til og fra tjenestestedet. Transporten skal foregâ under betryggende forhold. Ved tilkald skal den ansatte møde omgâende. Ved tilkald til institutionen i tidsrummet fra ki. 24 til 06 har den ansatte ret til vederlagsfri Stk. 6 Tilkald Tilkald til effektiv tjeneste under râdighedsvagt opgøres pr. pábegyndt time. Flere tilkald rádighedsvagten (henholdsvis 1/3 time for hver time fra bolig og 3/4 time for hver time fra timetal (14 her,holdsvis 20 timer). Tilkald til effekliv tjeneste under døgnvagt afvikles som irideri for samme time honoreres ikke yderligere. overarbejde bortset fra de første 8 timers tilkald, som anses for inkluderet I de timetal, der eranførtistk. 1. Effektivt arbejde under en rádighedsvagt honoreres med i alt 1,5 times løn/afspadsering pr. effektiv time. I den tid hvor der udføres effektivt arbejde, bortfalder honoreringen for De første 8 timers tilkald til effektiv tjeneste under en degnvagt er inkluderet I ovennvnte tion pa den førstkommende fredag efter en periodes afslutning, idet der altid afregnes for 2 For timelønnede vikarer udbetales lønnen for hver penode, s,âledes at Iønnen er til disposi afleverede timesedler eller online registrering pa POWERCARE A/S s hjemmeside uger ad gangen. Der tilstilles vikaren en specificeret oversigt over det udbetalte beløb. Be regning og udbetaling af løn sker pa baggrund af vikarens dokumentation i form af enten Afvigelse om lønudbetaling I forbindelse med søgnehelligdage kan afviges: seddel eller har foretaget en elektronisk indberetning, hvor dette er pákrvet. Lønudbetaling forudstter, at vikaren har afleveret en af tjenestestedet attesteret time 20- Lenudbetalin 2. Afvigelsen kan udmantes ved at optjeningsperioden, som vedrører denne lønudbe 1. Afvigelse I lenudbetalingen kan ske, sáfremt PowerCare har normal lønudbetaling I 3. De dage, der indgâr i afkortelsen af optjeningsperioden, skal indgâ I den straks ef 4. Endvidere kan selve Ienudbetalingstidspunktetld ispositionsdagen udskydes fra en uge, hvor I eller flere søgnehelligdage falder inden torsdag I den págidende talings -uge, kan nedsttes fra 14 dage til at udgøre mindst 7 dage. Iønudbetalingsuge (søgnehelligdagene falder mandag, tirsdag eller onsdag). terfølgende optjeningsperiode. torsdag til fredag, sáfremt en ever flere søgneheltigdage falder inden fredag I den págldende lønudbetalingsuge.

19 21 - Aflysning af aftalt tieneste ler, kan regleme I punkt 2 og 3 ovenfor om afvigende periode ogsâ anvendes. disse søgnehelligdagelbanklukkedage. Hvis udbetaling fremrykkes efter disse reg Rovedaftale Sektion 5- Hovedaftaleviikâr 09 ikrafttrdelsesbestemmeiser neder før, medmindre andet aftales. Efter udløb at varsiet kan vikarer, som ingen mulighed henvendelse til vikarbureauet. har for at anvende den elektroniske løsning, fã udleveret de pagldende dokumenter ved Sáfremt PowerCare vii benytte sig af denne mulighed, skal vikareme varsies herom 3 ma udstedes feriekort efter gtdende regler. Lønsedlen kan I det løbende ansttelsesforhoid bruges som feriekort. Ved fratrdelsen vi . forhold, via de elektroniske postlesninger, som matte vre til râdighed, f.eks. e-boks, eller PowerCare har med frigørende virkning mulighed for at aflevere feriekort, lønsedler og eventuelie andre dokumenter, der skal udveksies under eller efter Iøbende ansttelses Sektion 4 Elektronlske dokumenter nendes ansttelsesforhold som ophvet. Tjenesteforholdet kan ophves uden forudgaende varsel Ved sygdom betragtes timeløn 23 - OpsieIse lagte tjeneste. bejdsdage, dog kan fridøgnene I enkelte tilflde forskydes af hensyn til tjenestedets plan En timelønnet vikar har ret (og pligt) til et fridøgn uden betaling for hver periode pa 6 ar 22 - Friden forud for tjenestens pábegyndeise. pàgidende dag. Dette gider dog ikke, nâr tjenesten annulleres med et varsel pâ4 timer fremt PowerCare ikke kan anvise den pâgidende anden tjeneste pa de aftalte dage, har vikaren - uanset at tjenesten annulieres - ret til løn for det antal timer, der var aftalt den Sáfremt en aftalt tjeneste for en timelønnet vikar ikke kan benyttes at PowerCare 09 sá skal Iønudbetalingstidspunktetldisposftionsdagen fremrykkes UI sidste bankdag før 5. Sáfremt bade torsdag og fredag enten er søgnehelligdage eller banklukkedage,

20 20 / overenskomst. 7owerCare, den /1, 2014 vedrørende jordemødre i det omfang, nvnte hovedaftale ikke er fraveget i nrvrende I øvrigt gider den mellem Sundhedskartellet og Danske Regioner indgàede hovedaftale For For Jordemoderforeningen, den iii Opslcielse af overenskomst 4 U _sj som af Jordemoderforeningen opsiges med 3 máneders varsel, dog tidligst til den 1. marts Nrvrende overenskomst trder I kraft den 1. marts 2014 og kan sável af PowerCare

Overenskomst for vikarbureauer

Overenskomst for vikarbureauer Overenskomst for vikarbureauer mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010-2012 Indholdsfortegnelse for timelønnede sygeplejersker 1 Overenskomstens område... 4 2 Løn - sygeplejersker og

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

om lløn- og ansettellsesvhkâr for fysoterapeut-, sodafrâdgver- og sodafformddervkarer/ konsuflenter

om lløn- og ansettellsesvhkâr for fysoterapeut-, sodafrâdgver- og sodafformddervkarer/ konsuflenter om lløn- og ansettellsesvhkâr for fysoterapeut-, sodafrâdgver- og sodafformddervkarer/ konsuflenter 1. marts 2010-1. marts 2014 1 Overenskomstens omrâde Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrdgivere/sociaiformidiere

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftale nr. 11.D Redigeret 2013 Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

11.05.9.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.9.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK SYGEPLEJERÅD DANSKE BIOANALYTIKERE ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET JORDEMODERFORENINGEN DANSK TANDPLEJERFORENING

Læs mere

08 Danske Regioner. Arbejdstidsaftale

08 Danske Regioner. Arbejdstidsaftale Arbejdstidsaftale 08 Danske Regioner for sygeplejersker og radiografer bioanalytikere ergoterapeuter fysioterapeuter jordmødre kost- og ernæringsfagligt personale farmakonomer tandplejere Arbejdstidsaftale

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Social- og sundhedsvikarer

2014/2017. Landsoverenskomst. Social- og sundhedsvikarer 2014/2017 Landsoverenskomst Social- og sundhedsvikarer 2014/2017 Landsoverenskomst For social- og sundhedsvikarer mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og FOA Fag og Arbejde INDHOLD Kap. 1. Overenskomstens

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter overenskomstens

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter overenskomstens Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE OVERENSKOMST for lægestuderende, der ansættes som vikar i underordnet lægestilling **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. for privathospitaler og klinikker

2014/2017. Landsoverenskomst. for privathospitaler og klinikker 2014/2017 Landsoverenskomst for privathospitaler og klinikker 2014/2017 Landsoverenskomst Mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Sygeplejeråd om ansættelsesvilkår for sygeplejersker og radiografer

Læs mere

Bilag 6 Arbejdstidsaftalen

Bilag 6 Arbejdstidsaftalen Arbejdstidsaftalen Bilag 6 Arbejdstidsaftalen Rammeaftale mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund om arbejdstidsregler Bilag 6 1. Arbejdstid mm. Arbejdstid Ved arbejdstid forstås tiden mellem mødetid

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK

GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK Indhold Indledning... 3 1. Aftale... 3 1.1 Reglerne gælder for... 3 1.2 Reglerne gælder delvis

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015 OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2013-2015 INDHOLDSOVERSIGT 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 2 AFGRÆNSNING 1 3 MÅNEDSLØNNEDE 1 4 ANCIENNITET

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79. Søgnehelligdage Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.01) Fællesvejledning 1 Indholdsfortegnelse Hvad er en søgnehelligdag?... 3 Hvilke søgnehelligdage

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 KAPITEL 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 Overenskomstens område Overenskomsten omfatter ledere og lærere, der underviser på Munkegaarden.

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

OVERENSKOMST 2012 2014 DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING. mellem

OVERENSKOMST 2012 2014 DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING. mellem OVERENSKOMST 2012 2014 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING INDHOLD 1 Overenskomstens område.................................. 5 2 Arbejdstid...............................................

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd

Læs mere

mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING

mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING OVERENSKOMST 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING INDHOLD 1 Overenskomstens område 5 2 Arbejdstid 5 3 Afgrænsning mellem timeløn og -månedsløn 6 4 Timeløn 6 5 Månedsløn

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Forhándsaftale for herere og bornehavekiasseledere Pa folkeskoleomrádet indgáet mellem Struer Kommune og Vestjysk Larerforening.

Forhándsaftale for herere og bornehavekiasseledere Pa folkeskoleomrádet indgáet mellem Struer Kommune og Vestjysk Larerforening. eller KOMMLJNE Forhándsaftale for herere og bornehavekiasseledere Pa folkeskoleomrádet indgáet mellem Struer Kommune og Vestjysk Larerforening. Generelle bestemmelser Denne aftale er et supplement til

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ansættelsesforhold for kommunens ledsagere Indledning Ledsageordningen varetager praktiske ledsageopgaver i henhold til Lov om Social Service 97 og 45. Målgruppen

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

V I K A R I N S T R U K S

V I K A R I N S T R U K S V I K A R I N S T R U K S 1 Kære Vikar Velkommen som vikar i Amesto CareHouse. Vi er glade for, at du har valgt os som dit personlige vikarbureau. Du har nu fået friheden til at bestemme over din vagtplanlægning

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Landsoverenskomst Pædagogisk vikar

Landsoverenskomst Pædagogisk vikar Landsoverenskomst Pædagogisk vikar PÆDAGOGISK VIKAROVERENSKOMST 2012 2014 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og BUPL BØRNE- OG UNGDOMS- PÆDAGOGERNES LANDSFORBUND, SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND, og FOA

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge Varigt ansatte timelønnede bliver månedslønnede Med virkning fra 1. august 2014 overgår medarbejdere med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge fra timeløn til månedsløn forudsat at de er

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

04.89 O.13 46/2013 Side 1. Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt

04.89 O.13 46/2013 Side 1. Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt Side 1 Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F FOA Fag og Arbejde handlingskartellet

Læs mere

sygeplejeoverenskomst

sygeplejeoverenskomst sygeplejeoverenskomst basisoverenskomst 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794649 verenskomst 2012 2014 Sygeplejeoverenskomst 2012 2014 Basisoverenskomst Indgået

Læs mere

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne Overenskomst 2007 2008 mellem Landsforeningen LEV og HK Service København og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnet medlemmer,

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Paragraf Spørgsmål Svar 2. Beredskabscentrene kan som en del af den løbende, fremadrettede vagtplanlægning nedsætte den daglige hviletid, for de i 1 omhandlende

Læs mere

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension Side 1 Administrationsgrundlag for pension KL Side 2 Indholdsfortegnelse Side I. Indledende bemærkninger... 3 II. Pensionsbestemmelser... 3 1) Opsamlingsordning:...3 a) Månedslønnet personale:... 3 b)

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale.

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. På job i udlandet Ansættelseskontrakt Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. 1. Arbejdsgivers og lønmodtagers navn og adresse

Læs mere

Overenskomst mellem "Den selvejende institution Under Kastanien" og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening

Overenskomst mellem Den selvejende institution Under Kastanien og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening Overenskomst mellem "Den selvejende institution Under Kastanien" og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening 1 Område Denne overenskomst omfatter personer der ansættes i lærerstillinger

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene

Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 1 Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene KL Dansk Musiker Forbund Indholdsfortegnelse Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 2 Side 1. Område...

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK EL-FORBUND DANSK METAL FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL FORHANDLINGSKARTELLET FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F TEKNISK LANDSFORBUND

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere