OVERENSKOMST. PowerCare. Jordemoderforeningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERENSKOMST. PowerCare. Jordemoderforeningen 2014-2017"

Transkript

1 OVERENSKOMST PowerCare Jordemoderforeningen

2 Indholdsfortegnelse Sektlon I( I til og med 8) indeholder fiies vitkàr I OMRADEIDEFINITIONER 4 2- AFGRENSNING MELLEM TIMEL0N OG MANEDSL0N 5 3- ANSETTELSESBREVI-BEVIS 5 4-FERIE 5 5- PATIENTLEDSAGELSE 5 6- KØRSELSGODTGØRELSE 6 7- VIKARIATER I UDLANDET OG PA FRøERNE 6 8- VIKARIATER I GRØNLAND 7 9- MANEDSLØN L0NUDBETALING 9 11-PENSION 9 12-ARBEJDSTID RADIGHEDSVAGT SYGDOM, BARNETS 1. SYGEDAG OG BARSEL MV EFTERUDDANNELSENIDEREUDDANNELSE OPSIGELSE L0N ARBEJDSTID 15

3 22-FRID0GN AFLYSNING AF AFTALT TJENESTE LØNUDBETALING 18 3 BILAG 1- SRAFTALE OPSIGELSE AF OVERENSKOMST HOVEDAFTALE OPSIGELSE RADIGHEDSVAGT 16

4 4 sttes til vikararbejde af PowerCare. Stk. I - Overenskomstens omrâde 1 Omiideldefinitioner Sektion I FeeNes vilkâr gation af en jordemoder eller andet autoriseret sundhedspersonale. Jordemoderstuderen de kan udelukkende ansttes pa timeløn. stndigt jordemoderfagligt ansvar, og ma kun udføre tjeneste under ansvar af og pa dele den jordemoderstuderende ikke føler at have tilstrkkeiige kvalifikationerlkompetence. Overenskomsten omfatter alle jordemødre 09 jordemoderstuderende, der i Danmark an Den jordemoderstuderende har til enhver tid ret tillansvar for at frasige sig opgaver, hvor Stk. 2 - Definition pa vikarbureauarbeide Den jordemoderstuderende kan ikke páfgges/antages I tjeneste, der indebrer et selv der med det formal midlertidigt at stile denne til radighed for en institution, der har ansva Regelmssig virksomhed, som bestár i, at PowerCare indgár en aftale med en jordemo Ansftelse kan ske enten pa timelønsvilkár eller pa manedslønsvilkar: ret for udførelse af et arbejde. Timelønnede Timelønnet vikararbejde kan vre pa freelancebasis baseret pa her-og-nu arbejde med specifikke individuelle aftaler pr. opgave, hvorefter vikaren og bureauet er fritstillet overfor indtil 3 máneders varighed. Timelønnet vikararbejde kan derudover vre med en aftalt gennemsnitlig ugentlig arbejds hinanden. Dette kan dreje sig om fra dag til dag, uge til uge, dog maximum vikariater af tid, der ikke overstiger 8 timer, hvor vikareri med fast aftalte intervaller stiller sig til rádig lied for PowerCare. Mánedslønnet vikararbejde, med en aftalt gennemsnitlig arbejdstid pa over 8 timer pr. uge, Mânedslannede baseret pa aftaler om eventuelle ansttelser I vikariater med en varighed af mere end 3 máneder. Deltidsbeskftigede aflønnes forhoidsmssigt i forhold til den aftalte arbejdstid. Stk. 3 - Definition à vikar Enhver jordemoder, der indgár en aftale, som indebrer, at den págldende af et vikar bureau midlertidigt stifles til rádighed for en institution, jf. stk. 2.

5 2- Afprcnsnin2 mellem timelen o mneds1en Stk. 1 Definition iâ timelønsomrâdet Vikarer er timelønnede, uanset Irigden af den ugentlige arbejdstid, hvis Iengden af det enkelte vikariat ikke overstiger 3 máneder. Vikarer er timelønnede, uanset Ingden af det enkelte vikariat, hvis den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid ikke overstiger 8 timer. Stk. 2 Overgang til mánedslønsvilkár Vikarer overgàr til mànedsløn fra det tidspunkt et vikariat, hvor den gennemsnitlige ugent lige arbejdstid overstiger 8 timer, har varet 3 máneder. Stk. 3. Der kan indgás aftale mellem den enkelte vikar og PowerCare om, at en konkret ansttei Se, der ikke opfylder betingelserne for at vre en mânedsønsanstteise, alligevel sker som mánedslønnet. Aftalen er frivillig for begge parter. Overgangen til mànedslønnet sker for afle vilkâr i ansttetsen. 3 - Ansttetsesbrev/-bevis Vikaren modtager før tiltrdelsen et anstteisesbrev med angivelse af den aftalte løn. For mânedslønnede glder endvidere, at der i ansttelsesbrevet skal angives en ansttel sesbrøk, AnstteIsesbevisetJ-brevet ma ikke indeholde konkurrenceklausul. Sâfremt ansttelsesbeviset ikke er udleveret til vikaren rettidigt, eller hvis ansttelsesbe viset er mangelfuldt, kan PowerCare pálgges at udrede en bodlgodtgørelse, dersom der er grundlag derfor i ansttelsesbevisloven. Overtrdelse skal skriftligt pàtales overfor PowerCare. Hvis mangler ved ansattelsesbe viset er rettet, euer manglende ansttelsesbevis er udleveret, senest 15 dage efter, at kravet er rejst, kan PowerCare ikke pâlgges at udrede en bod/godtgerelse, medmindre der foreligger systematisk brud pa bestemmelsen om ansttelsesbeviser. Sager om, hvorvidt PowerCare har overholdt sin oplysningspligt, kan rejses efter de fagret lige regler. 4 - Ferie Ferieloven er gldende. For mânedslønnede udgør fereetillgget 1,5 %. 5 - PatientIedsae1se 5

6 Sâfremt vikaren deltager i patientledsagelse, medregnes rejsetiden fuldt ud i arbejdstiden, idet tiden i forbindelse med tilbagerejse imellem ki ki ikke medregnes som arbejdstid, sâfremt der er stillet soveplads til rádighed. Arbejdsfrit ophold uden for hjemstedet pa indtil 2 timer medregnes fuldt ud. Sâfremt det ar bejdsffi ophold uden for hjemstedet er pa mere end 2 timer, medregnes hele opholdet med 1/3 aftiden. I forbindelse med patientledsagelse ydes time- og dagpenge i henhold til statens regler. 6- KorseIspodtereIse Der ydes vikaren kørselsgodtgørelse efter reglerne om skattefri kørselsgodtgørelse efter skatterãdets fastsatte takster fra egen bopl til det anviste arbejdssted tur/retur fratrukket 30 kilometer. Der ydes dog godtgørelse for max. 100 km. i alt. Kørselsgodtgørelsen beregries ud fra den korteste afstand mellem vikarens bopl 09 til det anviste arbejdssted. Kørselsgodtgarelsen betales kun for kørsel i egen bil og maksi malt for faktisk kørte kilometer indenfor Danmarks grnser. 7- Vikariater I udlandet o p Fareerne Stk. I - Nromrâder Ved vikariater pa tjenestesteder i nromrâdet, kan der indgás aftale mellem PowerCare 09 vikaren om, at vikaren ikke udstationeres, men fortsat bor pa sin sdvanhige bopl. I denne situation glder overenskomstens almindelige regler. Stk. 2 - Udstationerinq med en rejsetid pa 6 timer eller derunder Rejsetiden er defineret sam korteste rejsetid opgjort fra afrejsetidspunkt I dansk luft havn/havn til ankomst pa tjenestestedet. Der ydes vikaren: fri ud- og hjemrejse fri bolig under udstationeringen udstationeringstillg pr. dag pa: Pr. 1. marts 2014: Pr. 1. marts 2015: pr. 1. marts ,85 kr. 136,06 kr. 138,37 kr. Sáfremt der ønskes en anden rejsemâde end den hurtigste, kan der indgãs aftale herom mellem PowerCare og vikaren. 6

7 Stk. 3- Udstationenng med mere end 6 timers reisetid Rejsetiden er defineret som korteste rejsetid opgjort fra afrejsetidspunkt I dansk luft havn/havn til ankomst pa tjenestestedet. Der ydes vikaren: fri ud- 09 hjemrejse (rejsedagene honoreres som tjenestedage) fri bolig under udstationenngen udstationeringstii1g pr. dag pa: Pr. 1. marts 2014: Pr. 1. marts 2015: pr. 1. marts ,85kr. 136,O6kr. 138,37kr. Sàfremt der ønskes en anden rejsemáde end den hurtigste, kan der indgâs aftale herom mellem PowerCare og vikaren. Stk. 4 - Forsikring PowerCare tegner I forbindelse med udstationering, jf. stk stk. 3, en syge- og hjem transportforsikring, rejseulykkesforsikring samt rejsegodsforsikring I henhold til Statens cirkulre om Tjenesterejseforsikringen. Forsikringen skal mindst svare til de vilkár, der fremgár af statens cirkulre om tjenesterejseforsikringen af 1. juli Efterfølgende ndnnger I cirkulret er parteme uvedkommende. 8- Vikariater I Grenland Stk. I Udstationeringstill Vikarer, der udsendes til Grønland, ydes et udstationenngstiiig pr. dag pa: Pr. 1. marts 2014: Pr. 1. marts 2015: Pr. 1. marts ,85 kr. 136, 06 kr. 138,37 kr. Herudover ydes vikaren: Fri ud- og hjemrejse (rejsedagene honoreres som tjenestedage) Fri bong under udstationeringen Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, jf. 12 for mãnedslønnede og 18 for timeløn nede, er I Grønland 40 timer. Mânedslønnede vikarers løn, if. 9, opregnes derfor med 40/37. PowerCare tegner I forbindelse med vikariaterne I Gronland en syge- og hjemtransportfor sikring, rejseulykkesforsikring samt rejsegodsforsikring. ForsikrIngen skal mindst svare til de vilkàr, der april 2000 er gldende I henhold til Statens cirkuire om tjenesterejseforsik ringen. Efterfelgende ndringer I cirkulret er parterne uvedkommende. Stk. 2 Srliq aftale om arbeldstid for kystiordemødre/distriktsiordemødre 7

8 8 og ,54 kr ,55 kr ,09 kr Der ydes i sádanne vikariater et srligt tiilg pa arbejde alene, fraviges overenskomstens aimindelige arbejdstidsregier. Hvor sriige lokale geografiske forhold betyder, at vikaren i overvejeride grad vii skulle Stk. 2 - ti1iq rest gives. er pákrvet. Sâfremt arbejdet hermed er af sá ringe omfarig, at vikaren eventuelt I perio der ikke er beskftiget svarende til et normaft arbejdsdøgn, kan vikaren pâigges andet weekendtjeneste, tjeneste pa søgnehelligdage samt for aften og nattjeneste. terundersøgelser. Pr. 1. marts 2014: Pr. 1. marts 2015: Pr. 1. marts 2016 passende arbejde indenfor omràdet, f. eks. profyiaktiske undersøgelser af svangre og ef TiiIgget dkker al rádighedstjeneste, godtgøreise for overarbejde, patientledsagelse, Det pàhviier vikaren at bistã ved de i omrádet forekommende fødsier, idet págldende er fuldt ud pa grund af fødsler, skal erstatningsffidag, sâ vidt som tjenesten tillader det, sna pligtig at holde sig til ràdighed, sâledes at págidende i tiifide af fødsler tilkaldes, nár det Der skal regeimssigt gives vikaren et ugentligt fridøgn. Hvis fridøgnet ikke kan afholdes Stk. 1 Gwndløn ,27kr, pr. máned (bruttoløn) ,80 kr. pr. màned (bruttoløn) Mánedslønnede vikarer aflønnes med Pr. 1. marts20l4: Pr. 1. marts 2015: ,76 kr. pr. máned (bruttoiøn) Pr. 1. marts 2016 Ud over grundlønnen kan der individuelt aftales funktions- og kvalifikationstiiig. Funktions- og kvaiifikationstillg indgàr ved beregningen af uiempetilig, jf. 12, stk. 2, 3 9- M&nedslen Sektion 2 Mánedslønnede vikarer

9 attesteret timeseddel ever har foretaget elektronisk indberetning, hvor dette er pkrvet. Udbetaling af variable Iøridele forudstter, at vikaren har afleveret en af tjenestestedet máneden. Lønnen udbetales mánedsvis bagud, sáledes at lønnen er til disposition sidste bankdag i 9 timer inki. overarbejde. Normperioden er fastsat til 4 mãneder. bejdstiden, artikel 6, stk. 2, ma den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid ikke overstige 48 lfølge EU direktiv 93/104 EF om visse aspekter I forbindelse med tilrettelggelsen af ar om den daglige arbejdstid dog saledes, at der mindst skal honoreres for 3 timer. for den daglige arbejdstid, kan der aftales vagter med vikaren, der fraviger bestemmelsen Pa srtige omráder, hvor der ikke I øvrigt er ansat plejepersonale med øvre/nedre grnse tidsnorm betragtes som overarbejde. yderligerel time. Tjeneste udover den aftafte daglige arbejdstid og den ugentlige arbejds arbejdsstedet, med mulighed for at indgá aftale mellem PowerCare og vikaren om op til Den daghge arbejdstid kan variere fra 5 til 12 timer, afiingig af den daglige arbejdstid pa med de I 13 angivne vrdier. Normperioden kan udgøre op til 4 uger. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstidsnorm er 37 timer, hvori indgâr râdighedstjeneste Stk. 1 - Ugentlig o daglig arbejdstid 12 - Arbejdstid PowerCare. Forhøjede bidrag lit pensionsordningen kan aftales individuelt mellem den enkelte vikar og kassens vedtgter. Pensionsbidragene indbetales af PowerCare til Pensionskassen for Sundhedsfaglige den sidste i hver màned, der føtger efter udbetalingsmàneden, og pensionen ydes I henhold til Vikaren betaler et egethidrag pa 4,17 % af den i 9 nvnte løn. Som bidrag til pensionsordning betaler PowerCare 833 % af den i 9 nawnte Iøn Pension Der tilstilles vikaren en specificeret oversigt over det udbetafte beløb. 10- Lonudbetalin2

10 I0 fridøgn. Stk. 2 - Aften-/nattieneste IføIge EU direktiv 93/104 EF om visse aspekter I forbindelse med tiiretteiggeisen afar for overarbejdstimer. tid overstiger 6 timer. TiIlgsbetaIingen ydes for den faktisk udførte tjeneste. Nvnte tiiigsbetaling ydes ogsà bejdstiden, artikel 4, skal det sikres, at vikaren kan holde pause, hvis den daglige arbejds Stk. 3- FredaqstiII oci weekendtjeneste Hviletiden efter arbejdsrniljøloven kan for den enkelte medarbejder nedsttes til 8 timer i mandag morgen, ydes et tiiig til timelønnen svarende til 50 % af timelønnen, jf. 9. begrnset omfang. Tilsvarende kompenserende hviletid skal placeres snarest muligt. For tjeneste i tidsrummet fra aftenvagtens start fredag aften, og til nattevagtens afslutning helligdage, der falder uden for søndage. Ved aften- og nattjeneste ydes en tillsgsbetaling pa 28,5 % af timelønnen, jf. 9. Vikaren skal vre bekendt med fridøgnenes placering mindst 4 uger forud, dog tidligst ved Nvnte tiiigsbetaiing ydes ogsá for overarhejdstimer. FredagstiIIg 09 weekendtiiig bortfalder til fordel for søgne- og hefligdagshonorenng for et vikariats pâbegyndelse.?endringer I fridøgnenes beliggenhed kan ske efter drøftelse Stk.4 - Tjenestens oq fridøqnenes placering med vikaren. Opdeles fridøgnsperioden, ska hver periode udgøre mindst 35 timer. Der ydes en ugentlig fridøgnsperiode af mindst 55 timers samlet varighed. Sammenlgning af flere ffidegnsperioder sker ved at foringe perioden med 24 timer pr. for 6 timers tjeneste. Inddrages et fridøgn, afvikles tjenesten efter bestemmelseme for overarbejde, dog mindst Herudover betales der til vikaren et tilig pa Pr. 1. marts 2014: Pr. 1. marts 2015: Pr. 1. marts 2016 safremt fridøgnsperioden inddrages med et kortere varsel end 14 døgn. 364,49 kr. 370,50 kr. kr. 376,80 kr.

11 Stk. 6 - Deltidsansatte Overarbejde opgøres I pâbegyndte halve timer pr. dag. Overarbejde godtgøres med tillg pa 50 % af timelønnen, jf. 9. II For opkald til tjeneste I frihedsperioder, der ikke er omfattet af stk. 4, betales som for timer. For arbejde ud over 3 timer betales der pr. pábegyndt time. overarbejde, dog mindst for 3 timer. For flere opkald inden for 3 timer betales kun for 3 Stk. 9 - Tieneste I andre frihedprioder Ti) vikarer, der ikke far erstatning med frihed inden udgangen af en vikarperiode eller Senest ved udgangen af den 3. máned, ydes betaling med et tiilg pa 100 % af timelønnen. Nvnte tillgsbetaling ydes ogsá for overarbejdstimer. lg pa 50 % af timelønnen. lnddrages en af ovennvnte dage, honoreres tjenesten med udbetalt søgnehelligdagstil I hele vagteri. samme varighed, som det prsterede arbejde, samt udbetalt tillg pa 50 % af timelønneri Sáfremt der er skemalagt tjeneste pa de ovennvnte dage, har vikaren ret til frihed af tidsrummet ki. 00:00-24:00 pa en søgnehelligdag. Ved en søgnehelligdagsvagt forstàs en vagt, hvor mere end halvdelen af timerne falder i nehelligdage. Vikarer har ret til frihed pa segnehelligdage. Jule- og nytàrsaftensdag betragtes som søg Stk. 8- SøqnehelliQdaqe 35,27 kr. 35,85 kr. 36,46 kr. Pr. 1. marts 2014: Pr. 1. marts 2015: Pr. 1. marts 2016 pa For manglende varsel af overarbejde!merarbejde ud over en time ydes et tillg pr. gang senest dagen forud. Vikarer, der páigges at udføre overarbejde/merarbejde, skal orienteres I arbejdstiden Stk. 7 - Orientering om overarbejde!merarbejde med timeløn. Merarbejde opgøres i effektiv tid. Deltidsvikarer, som udfører merarbejde, der ikke betragtes som overarbejde, honoreres Stk. 5- Overarbeide

12 12 Stk. 2 - Horiorering af rádiqhedstjeneste Typer 13- R&dihedsva!t Stk. I Stk Tjeneste á 1. mal oq Grundlovsdaq 5. juni Der findes følgende typer af rádighedstjeneste: Dagene honoreres svarende til weekendtjeneste for aile 24 timer. TiIIg ydes ogsà for overarbejdstimer. For rdighedsvagt gider følgende honoreringer Stk. 3 Døqnvaqters Iacerin En døgnvagt anses for hørende til det kalenderdøgn, hvori de fleste timer falder. 12 nvnte honorenng for arbejde pa søndage eller søgnehelligdage for mindst 8 timers Hvis de fleste af en døgnvagts timer falder i et søndags-/søgnehelligdagsdøgn, ydes den i normaltjeneste. Stk. 4 Halve døqnvagters placering (13 timers vaater) timers varighed. Derine form for rádighedstjeneste begynder eller sputter ved dagtjene stens begyndelse. Der kan uden tilknytning til afvikling af normaltjeneste pálgges râdighedstjeneste af 13 Râdighedstjeneste I forlngeise af normaltjeneste Râdighedstjeneste uden umiddelbar tilknytning til en normaltjeneste Rádighedstjeneste I et fuldt døgn (døgnvagt) Rãdighedstjeneste 113 timer (halv døgnvagt HaIv døgnvagt fra bolig honoreres med 9 timer Halv døgnvagt fra vagtvrelse honoreres med timer Rdighedstjeneste fra vagtvreise honoreres med ¾ time pr. time Rãdighedstjeneste uden umiddelbar tilknytning til normaltjeneste omregnes som Rádighedstjeneste fra bolig honoreres med 113 time pr. time. Døgnvagt fra bolig honoreres med 14 timer Døgnvagt fra vagtvreise honoreres med 20 timer minimum til 7,4 timer.

13 Hvis alle timer falder i et 12 omtalte frihed for søn- og helligdagstjeneste for mindst 7 timers normaltjeneste. rdighedstjenestens søndags-/søgnehelligdagsdøgn, ydes Stk. 5 Rádiqhedsvagt uden umiddelbar tilknvtning til en normaltjeneste den i Hvis en rádighedsvagt ikke afvikles i umiddelbar tilknytning til en normaltjeneste, skal den vre mellem 5 og 12 timers varighed (med mulighed for individuelt at aftale op til 13 mer, jf. 12, stk. 1) Stk. 6 Tilkald ti Ved tilkald skal den ansatte møde omgáeride. Ved tilkald til institutionen i tidsrummet fra ki. 24 til 06 har den ret til betalt transport til og fra Transporten skal foregá under betryggende forhold. tjenestestedet. Stk. 7 Honorenngi af effektiv tjeneste ansatte Effektivt arbejde under en rádighedsvagt pr. effektiv time. I den tid hvor der udføres effektivt arbejde, bortfalder honoreringen for rádighedsvagten (henholdsvis 1/3 time for hver time fra bolig 09 3/4 time for hver time fra vagtvrelse). honoreres med i alt 1,5 times løn/afspadsering Tilkald til effektiv inden for samme tjeneste under rãdighedsvagt time honoreres ikke yderligere. opgøres pr. pâbegyndt time. Flere tilkald De første 8 timers tilkald til effektiv under en døgnvagt er inkluderet i ovennvnte timetal (14 henholdsvis 20 timer). Tilkald til effektiv under døgnvagt afvikles som overarbejde bortset fra de 8 timers tilkald, som for inkluderet I timetal, der ar,ført i stk. 2. er ferste tjeneste tjeneste anses De første 7 timers tilkald til effektiv under en halv døgnvagt er inkluderet i timetal (9 henholdsvis 11 Yz timer). Tilkald til effektiv under en halv vagt afvikles som overarbejde bortset fra første 7 timers tilkald, som for ret i timetal, der er anført I stk. 2. nvnte de tjeneste de tjeneste de anses oven døgn inklude 14 Syadom, barnets 1. syeda o barsel my. Stk. I Sygdom Mánedslønnede oppebrer Iøn under sygdom i henhold til Funktionrloven. Sáfremt en har Iovligt forfald fra sit arbejde pa grund af sygdom, skal meddelelsen herom hurtigst muligt gives til PowerCare I ger. ansat overensstemmelse med PowerCares anvisnin 3

14 14 17-Len Stk. 2 Bamets 1. sygedag fremt der forlanges lgeattest, betales denne af PowerCare. 16-3) tjenestefrihed er foreneligt med forholdene pa tjenestestedet. 2) fravr er riødvendigt af hensyn til bamet, og 1) barnet er under 18 ár og har ophoid hos vikaren Vedrørende graviditet, barsel og adoption samt omsorg henvises tii SHK s aftale om fra Sàfremt en ansat er sygemeidt ud over 14 dage, kan PowerCare forlange lgeattest. Sâ Skønnes mere frihed nødvendig, kan der efter aftale afholdes feriedage eller afspadsering. vr af familiemessige ársager. Stk. 3 Barsel my. gende betingeiser er opfyldt: I tiiflde af barns sygdom har vikaren ret til frihed med løn pa barnets 1. sygedag, nãr føi Skønner Jordemoderforeningen, at afskedigelsen af vikarer, der har 9 máneders ancienni tet pa opsigelsestidspunktet, ikke kari anses for at vre rimeiigt begrundet I pàgldendes skønnes relevante. Nvnte kompensation vii blive ydet I forhold til, I hvilket omfang vika Der kari ydes tjenestefri med Iøn for deltageise I kurser, der af PowerCare 09 vikaren ren har udført vikartjeneste for PowerCare inden for en I -ârs periode. I størst muiigt omfang den enkeite vikars fortsatte fagiige og personhige udvikiing under hensyntagen til de økonomiske muhigheder herfor. UddannelsesplanIgning indgár i den overordnede personalepolitik og PowerCare støtter Det gensidige opsigeisesvarsel faststtesiaftales i henhold til Funktionrioven. Det páhviler PowerCare skriftiigt at meddele enhver opsigelse til vikaren. ehier PowerCares forhold, kan Jordemoderforeningen inden for en ffist af 1 màned efter opsigelseri krve spørgsmáiet forhandlet med PowerCare. Sektion 3 Timelennede vikarer 15- Efteruddannelse/videreuddannelse Opsi!else

15 Stk 1 Timeløn Timelønnede jordernødre aflønnes med følgende timelønninger: Pr. 1. marts 2014: Pr. 1. marts 2015: Pr. 1. marts ,64kr. 285,27 kr. 290,12 kr. Stk TiIIq Ud over grundlønnen kan der individuelt aftales funktions- og kvaiifikationstillg. Funktions- og kvaiifikationstiiig indgàr ved beregning af Stk. 3 Pension uiempetiiig, jf. 18, stk. 2, 3, 4 Bidrag til pensionsordningen kan aftales individueft mellem den enkelte vikar 09 re. PowerCa Stk. 4 Timeløn, jordemoderstuderende Jordemoderstuderende aflønnes med følgende timelønninger: Pr. 1. marts 2014: Pr. 1. marts 2015: Pr. 1. marts ,74 kr. 159,33 kr. 162,04 kr. 18- Arbejdstid Stk. I - Uqentlip og daglig arbejdstid Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstidsnorm med i 19 angivne vrdier. de Den daglige arbejdstid kan variere fra 5 til 12 timer, er 37 timer, hvori indgàr afhngig rãdighedstjeneste af den daglige arbejdstid pa arbejdsstedet, med mulighed for at indgá aftale mellem PowerCare og vikaren om op til Tjeneste ydertigere I time. tidsnorm, betragtes udover den aftalte daglige arbejdstid og den ugentilge som overarbejde arbejds Pa omráder, hvor der ikke I øvrigt er plejepersonale med for den daglige arbejdstid, kan der aftales vagter med vikaren, der fraviger bestemmelsen om den daglige arbejdstid, dog at der mindst skal honoreres for 3 timer. sriige sãledes, ansat øvre/nedre grnse IføIge EU direktiv 93/104 EF om visse i forbindelse med bejdstiden, artikel 4, skal det sikres, at vikaren kan hvis den daglige tid overstiger 6 timer. aspekter hode pause, tiiretteiggeisen af ar arbejds 15

16 Hviletiden efter arbejdsmiljaloven kan for den enkette medarbejder nedsttes td 8 timer i begrnset omfang. Tilsvarende kompenserende hviletid skal placeres snarest muligt. Stk. 2 - Aften-/nattieneste Ved aften- og nattjeneste ydes en tillgsbetaling pa 28,5 % af timelønnen, jf. 17. Tillgsbetalingen ydes for den faktisk udførte tjeneste. Nvnte tillgsbetaling ydes ogsá for overarbejdstimer. Stk Fredagstillq oq weekendtjeneste For tjeneste i tidsrummet fra aftenvagtens start fredag aften, og til nattevagtens afslutning mandag morgen, ydes et tillg til timelønrien svarende til 50 % af timelønnen, jf. 17. Fredagstillg og weekendtillg bortfalder til fordel for søgne- og helligdagshonorering for helligdage, der falder uden for søndage. Nvnte tiligsbetaling ydes ogsá for overarbejdstimer. Stk. 4- Overarbeide Overarbejde opgøres i pábegyndte halve timer pr. dag. Overarbejde godtgøres med tillg pa 50 % af timelønnen, jf. 17. Stk. 5 - Søqnehelliqdacie For timelønnede vikarer betales arbejde pa søgnehelligdage med et tiug pa 100 % af timelønnen. Jute- og nytârsaftensdag betragtes som søgriehelligdage. Ved en søgnehelligdagsvagt forstas en vagt, hvor mere end halvdelen af timerne falder I tidsrummet ki. 00:00-24:00 pa en søgnehelligdag. Stk. 6 - Tjeneste á 1. mal oa Grundlovsdaa 5. iuni Dagene honoreres svarende til weekendtjeneste for alle 24 timer. Tillg ydes ogsá for overarbejdstimer. 19- Rtidihedsvat Stk. 1 Tvper af rádiqhedstieneste 16

17 For rádighedsvagt glder følgende honoreringer: Rádighedsvagt uden umiddelbar tilknytning til en nomialtjeneste Stk. 2 - Honorering Døgnvagt fra vagtvrelse Halve døgnvagter (13 timer) 7 jf. 12, stk. 1) og som minimum omregnes til en vrdi af 7,4 time. vre meliem 5 og 12 timers varighed (med mulighed for individuelt at aftale op til 13 timer, Hvis en ràdighedsvagt ikke afvikles I umiddelbar tilknytriing til en normaltjeneste, skal den Stk. 5 Rádiqhedsvaqt uden umiddelbar tilknvtninq til en normaltieneste 18 omtaite tilig for san- og heltigdagstjeneste for mindst 7 timers normaltjeneste. Hvis alle rádighedstjenestens timer falder i et søndags-/sagnehelligdagsdagn, ydes de i Rádighedstjeneste fra bopl: 9 timer Ràdighedstjeneste fra vagtvrelse: 11 % timer dier: stens begyndelse og indgar i den gennemsnitiige ugentlige arbejdstid med falgende vr timers varighed. Denne form for rádighedstjeneste begynder slier skitter ved dagtjene Der kan uden tilknytning til afvikling af normaltjeneste pálgges rãdighedstjeneste af 13 Stk. 4 Halve døqnvaqter (13 timers vaqter) normaltjeneste. 18 nvnte honorering for arbejde pa søndage eller søgnehelligdage for mindst 8 timers Hvis de fleste af en døgnvagts timer falder i et søndags-/søgnehelligdagsdøgn, ydes den i En døgnvagt anses for hørende til det kalenderdøgn, hvori de fleste timer falder. Stk. 3 Døqnvagters placering Døgnvagter fra vagtvreise honoreres med 20 timer. Døgnvagter fra bolig honoreres med 14 timer. hver times rãdighedsvagt. Rádighedsvagt fra bolig indgár i den genriemsnitlige ugentlige arbejdstid med 1/3 time for time for hver times rádighedsvagt. Rádighedsvagt fra vagtvrelse indgár i den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid med 314 Døgnvagt fra bolig Der findes følgende typer af rádighedstjeneste:

18 18 vagtvreise). Stk. 7 Honorenng af effektiv tieneste transport til og fra tjenestestedet. Transporten skal foregâ under betryggende forhold. Ved tilkald skal den ansatte møde omgâende. Ved tilkald til institutionen i tidsrummet fra ki. 24 til 06 har den ansatte ret til vederlagsfri Stk. 6 Tilkald Tilkald til effektiv tjeneste under râdighedsvagt opgøres pr. pábegyndt time. Flere tilkald rádighedsvagten (henholdsvis 1/3 time for hver time fra bolig og 3/4 time for hver time fra timetal (14 her,holdsvis 20 timer). Tilkald til effekliv tjeneste under døgnvagt afvikles som irideri for samme time honoreres ikke yderligere. overarbejde bortset fra de første 8 timers tilkald, som anses for inkluderet I de timetal, der eranførtistk. 1. Effektivt arbejde under en rádighedsvagt honoreres med i alt 1,5 times løn/afspadsering pr. effektiv time. I den tid hvor der udføres effektivt arbejde, bortfalder honoreringen for De første 8 timers tilkald til effektiv tjeneste under en degnvagt er inkluderet I ovennvnte tion pa den førstkommende fredag efter en periodes afslutning, idet der altid afregnes for 2 For timelønnede vikarer udbetales lønnen for hver penode, s,âledes at Iønnen er til disposi afleverede timesedler eller online registrering pa POWERCARE A/S s hjemmeside uger ad gangen. Der tilstilles vikaren en specificeret oversigt over det udbetalte beløb. Be regning og udbetaling af løn sker pa baggrund af vikarens dokumentation i form af enten Afvigelse om lønudbetaling I forbindelse med søgnehelligdage kan afviges: seddel eller har foretaget en elektronisk indberetning, hvor dette er pákrvet. Lønudbetaling forudstter, at vikaren har afleveret en af tjenestestedet attesteret time 20- Lenudbetalin 2. Afvigelsen kan udmantes ved at optjeningsperioden, som vedrører denne lønudbe 1. Afvigelse I lenudbetalingen kan ske, sáfremt PowerCare har normal lønudbetaling I 3. De dage, der indgâr i afkortelsen af optjeningsperioden, skal indgâ I den straks ef 4. Endvidere kan selve Ienudbetalingstidspunktetld ispositionsdagen udskydes fra en uge, hvor I eller flere søgnehelligdage falder inden torsdag I den págidende talings -uge, kan nedsttes fra 14 dage til at udgøre mindst 7 dage. Iønudbetalingsuge (søgnehelligdagene falder mandag, tirsdag eller onsdag). terfølgende optjeningsperiode. torsdag til fredag, sáfremt en ever flere søgneheltigdage falder inden fredag I den págldende lønudbetalingsuge.

19 21 - Aflysning af aftalt tieneste ler, kan regleme I punkt 2 og 3 ovenfor om afvigende periode ogsâ anvendes. disse søgnehelligdagelbanklukkedage. Hvis udbetaling fremrykkes efter disse reg Rovedaftale Sektion 5- Hovedaftaleviikâr 09 ikrafttrdelsesbestemmeiser neder før, medmindre andet aftales. Efter udløb at varsiet kan vikarer, som ingen mulighed henvendelse til vikarbureauet. har for at anvende den elektroniske løsning, fã udleveret de pagldende dokumenter ved Sáfremt PowerCare vii benytte sig af denne mulighed, skal vikareme varsies herom 3 ma udstedes feriekort efter gtdende regler. Lønsedlen kan I det løbende ansttelsesforhoid bruges som feriekort. Ved fratrdelsen vi . forhold, via de elektroniske postlesninger, som matte vre til râdighed, f.eks. e-boks, eller PowerCare har med frigørende virkning mulighed for at aflevere feriekort, lønsedler og eventuelie andre dokumenter, der skal udveksies under eller efter Iøbende ansttelses Sektion 4 Elektronlske dokumenter nendes ansttelsesforhold som ophvet. Tjenesteforholdet kan ophves uden forudgaende varsel Ved sygdom betragtes timeløn 23 - OpsieIse lagte tjeneste. bejdsdage, dog kan fridøgnene I enkelte tilflde forskydes af hensyn til tjenestedets plan En timelønnet vikar har ret (og pligt) til et fridøgn uden betaling for hver periode pa 6 ar 22 - Friden forud for tjenestens pábegyndeise. pàgidende dag. Dette gider dog ikke, nâr tjenesten annulleres med et varsel pâ4 timer fremt PowerCare ikke kan anvise den pâgidende anden tjeneste pa de aftalte dage, har vikaren - uanset at tjenesten annulieres - ret til løn for det antal timer, der var aftalt den Sáfremt en aftalt tjeneste for en timelønnet vikar ikke kan benyttes at PowerCare 09 sá skal Iønudbetalingstidspunktetldisposftionsdagen fremrykkes UI sidste bankdag før 5. Sáfremt bade torsdag og fredag enten er søgnehelligdage eller banklukkedage,

20 20 / overenskomst. 7owerCare, den /1, 2014 vedrørende jordemødre i det omfang, nvnte hovedaftale ikke er fraveget i nrvrende I øvrigt gider den mellem Sundhedskartellet og Danske Regioner indgàede hovedaftale For For Jordemoderforeningen, den iii Opslcielse af overenskomst 4 U _sj som af Jordemoderforeningen opsiges med 3 máneders varsel, dog tidligst til den 1. marts Nrvrende overenskomst trder I kraft den 1. marts 2014 og kan sável af PowerCare

OVERENSKOMST. PowerCare. Jordemoderforeningen 2012-2014

OVERENSKOMST. PowerCare. Jordemoderforeningen 2012-2014 OVERENSKOMST PowerCare Jordemoderforeningen 2012-2014 Indholdsfortegnelse Sektlon 1( 1 til og med 8) indeholder faelles vilkâr 1 - OMRADEIDEFINrnONER 4 2- AFGRNSNING MELLEM TIMEL0N OG MANEDSLON 5 3- ANSErrELSESBREV/-BEVIS

Læs mere

Bilag 1 Arbejdstid Indhold

Bilag 1 Arbejdstid Indhold Bilag 1 Arbejdstid Indhold 1 - Tjenesteliste... 2 2 - Ugentlig arbejdstid... 4 3 - Daglig arbejdstid... 5 4 - Pauser... 5 5 Hviletid, fridøgn og anden frihed... 6 6 - Søgnehelligdage og andre særlige fridage...

Læs mere

Overenskomst for vikarbureauer

Overenskomst for vikarbureauer Overenskomst for vikarbureauer mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010-2012 Indholdsfortegnelse for timelønnede sygeplejersker 1 Overenskomstens område... 4 2 Løn - sygeplejersker og

Læs mere

Overenskomst for vikarbureauer

Overenskomst for vikarbureauer Overenskomst for vikarbureauer mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010-2012 Indholdsfortegnelse for timelønnede sygeplejersker 1 Overenskomstens område... 4 2 Løn - sygeplejersker og

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

Overenskomst. mellem. Vikarbureauet PUS A/S. Dansk Sygeplejeråd. For time- og månedslønnede sygeplejersker

Overenskomst. mellem. Vikarbureauet PUS A/S. Dansk Sygeplejeråd. For time- og månedslønnede sygeplejersker Overenskomst mellem Vikarbureauet PUS A/S og Dansk Sygeplejeråd For time- og månedslønnede sygeplejersker 2008 Indholdsfortegnelse for timelønnede sygeplejersker 1 Overenskomstens område... 4 2 Ansvarsområde

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

sygeplejevikarer OvereNskOMsT for vikarbureauer 2012 2014 DI Overenskomst II (SBA) Dansk Sygeplejeråd Indgået mellem DI nr. 854655

sygeplejevikarer OvereNskOMsT for vikarbureauer 2012 2014 DI Overenskomst II (SBA) Dansk Sygeplejeråd Indgået mellem DI nr. 854655 sygeplejevikarer OvereNskOMsT for vikarbureauer 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 854655 verenskomst 2012 2014 Overenskomst for vikarbureauer 2012-2014 mellem

Læs mere

Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde

Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde Orientering Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde 30. marts 2012 Indgåelse af aftale om landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

11.05.11.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.11.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL DL PATIENT ADMINISTRATI- ON KOMMUNIKATION ARBEJDSTIDSAFTALE 2011 **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område En brugervenlig omskrivning af arbejdstidsaftalen Danske Regioner. Nedenstående gælder, hvis der ikke er indgået lokale arbejdstidsaftaler

Læs mere

Aftalen omfatter jordemødre, som har valgt at indgå i Kendt Jordemoderordningen.

Aftalen omfatter jordemødre, som har valgt at indgå i Kendt Jordemoderordningen. Lokal aftale om løn og arbejdstid indgået i henhold til aftale om lokal løndannelse og aftale om decentrale arbejdstidsaftaler mellem Sygehus Syd, Næstved Sygehus og Jordemoderforeningen. 1 Aftalens dækningsområde

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE RLTN Arbejdstidsaftaler for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område 2013 DEN OFFENTLIGE GRUPPE Forord Den offentlige gruppe i 3F har valgt at trykke disse 2

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale

Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale Side 1 Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale KL FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 79.01 Side 2 Forord... 3 Drøftelser om arbejdstid på arbejdspladsen...

Læs mere

Arbejdstidsaftale 11. Kommunernes Landsforening. Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Arbejdstidsaftale 11. Kommunernes Landsforening. Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet Arbejdstidsaftale 11 Kommunernes Landsforening Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet Arbejdstidsaftale 11 - KL Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout:

Læs mere

Overenskomst. mellem. Firma (medlem af FASID) FOA Fag og Arbejde

Overenskomst. mellem. Firma (medlem af FASID) FOA Fag og Arbejde (indsæt vikarbureauets navn) (indsæt v/person) (indsæt adresse) (indsæt postnummer) (indsæt CVR-nr.) FOA Fag og Arbejde J.nr.: (indsæt j.nr.:) 2007-2010 Overenskomst mellem Firma (medlem af FASID) og FOA

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland 1 Arbejdstidsregler Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland Om de centrale arbejdstidsregler. Indhold: 1. Regelhenvisninger side 3 2. Hvad gælder for grundplanen side 4 3. Særligt

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer Overenskomst mellem og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010-2012 1 Overenskomstens område Stk. 1. Denne overenskomst omfatter lærervikarer, der engageres af et vikarbureau, der er medlem

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Socialrådgivervikarer 2014/2017 OVERENSKOMST mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Socialrådgiverforening INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 4 2 ARBEJDSTID... 4 3 AFGRÆNSNING

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

Arbejdstidsaftale. Danske Regioner

Arbejdstidsaftale. Danske Regioner Arbejdstidsaftale 11 Danske Regioner for sygeplejersker og radiografer bioanalytikere ergoterapeuter fysioterapeuter jordmødre kost- og ernæringsfagligt personale farmakonomer tandplejere Arbejdstidsaftale

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Indhold Tjenesteplan /mødeplan... 2 Den daglige arbejdstid... 2 Pauser... 2 Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid (normtimer)

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017 Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 4 1 Overenskomstens område... 4 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede... 6 3 Ansættelse...

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge

Ansættelseskontrakt. for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge Ansættelseskontrakt for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge Mellem Arbejdsgivers navn og adresse: og Medarbejders navn og adresse: Indgås

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag. For Privathospitalet Skørping 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag. For Privathospitalet Skørping 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag For Privathospitalet Skørping 2014-2017 Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede... 7

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA 01.04.2016 PRÆSENTATION Faglig sagsbehandler Gitte Rahbek FORVENTNINGER Hvad forventninger har i til i dag?? Konkrete spørgsmål?? Hvor gælder aftalen?? Vigtigt

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 15

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 15 Titel O.15 Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - syge/sundhedsplejersker, kostfagligt personale, ergo- og Status Gældende Ikrafttrådt 01-04-2016 Type Aftale Nummer 79.03 Publiceret 09-09-2015

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer 2014/2017 OVERENSKOMST For lærervikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 4 2 ARBEJDSTID...

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

Brancheoverenskomst. mellem. Vikarbureauernes Brancheforening (VB-FASID) FOA Fag og Arbejde

Brancheoverenskomst. mellem. Vikarbureauernes Brancheforening (VB-FASID) FOA Fag og Arbejde Brancheoverenskomst mellem Vikarbureauernes Brancheforening (VB-FASID) og FOA Fag og Arbejde 2014-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Kap. 1. Overenskomstens indhold... 4 1. Overenskomstens område... 4 2. Definition

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR AMTSRÅDSFORENINGEN OMRÅDET OK 2002

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR AMTSRÅDSFORENINGEN OMRÅDET OK 2002 1 KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR AMTSRÅDSFORENINGEN OMRÅDET OK 2002 2 Forord: Denne arbejdstidsaftale er præget af en række forskellige forudsætninger og hensyn: aftalen dækker et område, hvor

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. Til brug for lønberegningen er medarbejderen pligtig at aflevere lønbilag så

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ikke-faglærte lønarbejdere, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el. lign.

Arbejdstidsaftale for ikke-faglærte lønarbejdere, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el. lign. Side 31 Arbejdstidsaftale for ikke-faglærte lønarbejdere, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el. lign. Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte Side 32 Kapitel 1. Arbejdstilrettelæggelse...

Læs mere

Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv.

Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. KL Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Kapitel 1 Aftalens område 1 Område Aftalen omfatter

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

64.11 O /2011 Side 1. Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner

64.11 O /2011 Side 1. Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner Side 1 Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. KL Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 64.11 Side 2

Læs mere

FAGLIGT FÆLLES FORBUND - 3F DANSK JOURNALISTFORBUND

FAGLIGT FÆLLES FORBUND - 3F DANSK JOURNALISTFORBUND Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE FAGLIGT FÆLLES FORBUND - 3F DANSK JOURNALISTFORBUND ARBEJDSTIDSAFTALE FOR HUSASSISTENTER M.FL., RENGØRINGSASSISTENTER M.FL., OG FOTOGRAFER **NYT**

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Privathospitalet Danmark 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag. For Viborg Privathospital 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag. For Viborg Privathospital 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag For Viborg Privathospital 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 - Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

om lløn- og ansettellsesvhkâr for fysoterapeut-, sodafrâdgver- og sodafformddervkarer/ konsuflenter

om lløn- og ansettellsesvhkâr for fysoterapeut-, sodafrâdgver- og sodafformddervkarer/ konsuflenter om lløn- og ansettellsesvhkâr for fysoterapeut-, sodafrâdgver- og sodafformddervkarer/ konsuflenter 1. marts 2010-1. marts 2014 1 Overenskomstens omrâde Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrdgivere/sociaiformidiere

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Kommenteret overenskomst. mellem. Skodsborg Kurhotel og Spa A/S (Skodsborg Care) Dansk Sygeplejeråd 2012

Kommenteret overenskomst. mellem. Skodsborg Kurhotel og Spa A/S (Skodsborg Care) Dansk Sygeplejeråd 2012 Kommenteret overenskomst mellem Skodsborg Kurhotel og Spa A/S (Skodsborg Care) og Dansk Sygeplejeråd 2012 1 Indhold 1 Overenskomstens område... 3 2 Personafgrænsning... 3 3 Ansættelsesbrev... 3 4 Løn...

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN

KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN Indledende bemærkninger Med henblik på en fortsat opretholdelse af et rimeligt beredskab inden for sygehus og institutionsområdet samt i kommunernes ældreområde

Læs mere

Vilkår for ansættelse på timeløn i butiksområdet i TDC Tele Danmark, Privat

Vilkår for ansættelse på timeløn i butiksområdet i TDC Tele Danmark, Privat Lokalaftale nr. 4.F.1 Redigeret 2013 Vilkår for ansættelse på timeløn i butiksområdet i TDC Tele Danmark, Privat Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer Ansættelsesaftale for funktionærer Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Mikael D. Lauridsen Frydelunds alle 8210 Aarhus V CPR-nummer 123456-7890 og Mikaellauridsen.dk - Entreprise

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde... 3 2. Arbejdstid... 4 3. Løn... 4 4. Grundløn... 4 5. Lønudbetaling...

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider.

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. 1. Normaltjeneste... 3 2. Delt tjeneste... 3 3. Omlagt normaltjeneste... 4 4. Ekstratimer for deltidsansatte... 5 Manglende varsel...

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

1. Dækningsområde Denne aftale omfatter rammevilkår for kortvarige udstationeringer til udlandet, inkl. Færøerne og Grønland.

1. Dækningsområde Denne aftale omfatter rammevilkår for kortvarige udstationeringer til udlandet, inkl. Færøerne og Grønland. Lokalaftale nr. 11.E Redigeret 2013 Rammevilkår for kortvarige udstationeringer Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere