AFGØRELSE i sag om støj fra metrobyggeplads ved Københavns Hovedbanegård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFGØRELSE i sag om støj fra metrobyggeplads ved Københavns Hovedbanegård"

Transkript

1 Rentemestervej København NV Telefon: juni 2014 J.nr.: NMK Ref.: flekb AFGØRELSE i sag om støj fra metrobyggeplads ved Københavns Hovedbanegård Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens Natur- og Miljøklagenævnet giver klagerne delvist medhold og Københavns Kommunes påbud af 25. april 2014 ændres, således at støjgrænserne i vilkår 2 og 9 affattes som nedenfor: Udgravning under topdæk Ugedag Tidspunkt Støjbelastning Hverdage db(a) Etablering af tværbjælker Ugedag Tidspunkt Støjbelastning Hverdage db(a) Aktiviteter Udgravning under topdæk Etablering af tværbjælker Mandag fredag kl db(a) 75 db(a) Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet 2. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. miljøbeskyttelseslovens 101, stk. 1. Afgørelsen er truffet af kombinationsnævnet, jf. 7 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 1 Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer. 2 Lovbekendtgørelse nr. 736 af 14. juni 2013 om Natur- og Miljøklagenævnet

2 Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet Københavns Kommunes påbud af 25. april 2014 er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af Veronica, Teresa og Carsten Juhl, som værende ejere af lejligheden på Reventlowsgade 24, 2 th. Klager gør gældende, at det omtalte påbud indeholder tilladte støjniveauer samt arbejdstider, som i væsentligt og negativt omfang vil påvirke den pågældende families liv og helbred. Klager gør endvidere gældende, at klagen bør tillægges opsættende virkning. Sagens oplysninger Den 13. december 2013 ansøgte Metroselskabet Københavns Kommune om udvidet arbejdstid i forbindelse med aktiviteterne på metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård. Med ansøgningen var endvidere vedlagt en støjrapport, hvoraf fremgik støjberegninger for de mest støjende aktiviteter i hele døgnet. I brev af 13. december 2013 ansøgte Metroselskabet Københavns Kommune om støjpåbud til metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård. Af ansøgningen fremgik blandt andet: Hermed skal Metroselskabet på vegne af entreprenøren CMT anmode Københavns Kommune om et støjpåbud til aktiviteterne på metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård (Kh). Anmodningen følger den struktur som Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har fastlagt i et fælles notat. I forlængelse af Metroselskabets generelle ansøgning om udvidet arbejdstid, søges hermed om udvidet arbejdstid for en række aktiviteter frem til modtagelse af tunnelboremaskinen på Københavns Hovedbanegård (Kh). Baggrunden for ansøgningen er, at udvidelse af arbejdstiden er nødvendig for at den overordnede tidsplanen kan overholdes. Særligt det forhold at tunnelboremaskinens fremdrift er afhængig af at de enkelte stationer færdiggøres til tiden, gør at kontinuitet i arbejdet er altafgørende for projektet. Hvis en enkelt station ikke er klar til at modtage og videresende tunnelboremaskinen til tiden, vil det medføre at tunnelboremaskinen bliver forsinket, og i værste fald skal stoppe foran stationen. Dette indebærer en stor risiko for at maskinen sætter sig fast og for at udløse sætninger, som kan påvirke bygninger på overfladen. Aktiviteterne udføres under hensyn til den meget snævre byggeplads, der dikterer en begrænset anvendelse af ressourcer, idet begge sider er begrænset af eksisterende ejendomme. Netop nærværet af eksisterende ejendomme og stor forekomst af den geologiske formation grønsandskalk har medført betydelig lavere produktionshastighed for sekantpælene end forventet, hvorfor der er opstået lokale forsinkelser ved udgravning og anlæg af stationens konstruktioner. Samtidigt er der bindinger i tidsplanen for Hovedbanegården i forbindelse med etablering af omstigningstunnel til Hovedbanegårdens tunnel under hovedsporene, der kun vil kunne igangsættes efter afslutning og optagning af tunnelmaskinerne. Hovedbanegårdens Metrostation udgør det ene endepunkt for teststrækningen under prøvekørsel af det samlede Cityringanlæg og er derfor tidskritisk for hele projektets ibrugtagning. Dertil kommer, at tunnelboringen skal afsluttes i overensstemmelse med tidsplanen og tunnelmaskinerne tages op for at blive igangsat rettidigt fra tunnelskakten på Øster Søgade. Der er således flere bindinger på aktiviteter på Kh, som kan få betydning for projektets endelige ibrugtagning. Dels tunnelboremaskinens ankomst og optagning, dels klargøring af stationen til testkørslerne og endelig tilslutningen til Hovedbanegårdens tunnel. 2

3 Derfor ønskes støjmæssig tilladelse til udenfor normal arbejdstid at udføre de aktiviteter, som skal gå forud for tunnelboremaskinens ankomst til og optagning på arbejdspladsen, således at det sikres, at tunnelarbejdet ikke forsinkes. I det følgende beskrives de nævnte aktiviteters rækkefølge og sammenhæng. Armering til toppladen anbringes i en støbeform, som opbygges på pladsen. Dette sker ved manuelt arbejde assisteret af kraner, primært tårnkran. Når formen er klar sker etablering af topplade ved at fylde støbeformen med beton. Da toppladen skal udføres i et stykke, skal hele støbeformen fyldes uden afbrydelser. Toppladen er meget stor og det kræver ca. 50 betonlastbiler at fylde den op. Ved uafbrudt arbejde varer dette ca. 48 timer. Montering af midlertidige tværbjælker er en sikkerhedsmæssig nødvendighed. Tværbjælkernes funktion er at sikre mod at skakten styrter sammen på grund af det voldsomme jordtryk, som de afstivende vægge er udsat for, når jorden inden i skakten fjernes. Derfor afbrydes udgravningen for hver ca. 5 meter og der monteres en række meget stærke tværbjælker, som tilsammen er i stand til at modstå jordtrykket på væggene. Udgravning af stationsboksen følger umiddelbart efter at etablering af toppladen har givet skakten tilstrækkelig styrke til, at udgravning er sikkerhedsmæssigt forsvarlig. Armering og støbning af bundpladen afslutter skakten nedadtil. Bundpladen skal både afstive bunden af skakten, bære tunnelboremaskinen, når den skal fra den ene ende af skakten til den anden, modstå det opadrettede grundvandstryk og fungere som barriere for indtrængende grundvand. Arbejdet med bundpladen kan starte så snart udgravningen af skakten er gennemført. Arbejdet falder i tre dele. - Først etableres et såkaldt renselag, som giver en fast og veldefineret bund at arbejde på. - Herefter opbygges støbeformen og det bur af armering, som skal forstærke bundpladen. - Til sidst fyldes formen med beton og gives tid til at hærde. Betonarbejde i skakten. En del af betonarbejdet i skakten består i at tætne eventuelle utætheder i de afstivende vægge. Dette skal udføres løbende for at kunne fortsætte arbejdet i større dybder. De øvrige betonarbejder består i afretning af væggene indvendigt og i etablering af mellemdæk i stationerne. Disse arbejder er nødvendige at gennemføre før tunnelboremaskinen ankommer, dels af praktiske årsager, da det ikke lader sig udføre, hvis man ikke har adgang til anvende bunden af skakten, dels af sikkerhedsmæssige årsager, da betonarbejdet indebærer løft af meget store og tunge emner, hvilket udgør en væsentlig risiko for de arbejdere, som skal arbejde med tunnelboringen længere nede i skakten. Den ønskede varighed, tid på døgnet og ugen og tilhørende maksimale støjniveau for hver enkelt aktivitet fremgår af skemaet i bilag 2. Metroselskabet har i samarbejde med entreprenøren løbende arbejdet på at tilpasse og forbedre det anvendte udstyr i tæt dialog med myndighederne. Konkret er en række tiltag i brug på Kh, som beskrevet i forrige ansøgning om støjpåbud og konstateret på tilsyn. Med udgangspunkt i dette arbejde redegøres der for det valgte materiel og metoder. Der henvises til tidligere fremsendte notat Redegørelse for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi på Metro Cityringen. 3

4 Med de beskrevne tiltag er mulighederne for at dæmpe støjen udtømte indenfor de økonomiske rammer og når der skal tages hensyn til arbejdets fremdrift. Med udgangspunkt i det begrænsede aktivitetsomfang om dagen, aftenen og i Weekenden, er støjudbredelsen fra pladsen beregnet og visualiseret i støjkort i bilag 1. Som det fremgår, vil det højeste støjniveau ved nærmeste nabo i de forskellige faser være: Armering til topplade 68 db, samt udgravning under topplade 87 db, betonarbejder i skakten mv. 77 db. Det fremgår af Natur- og Miljøklagenævnets endelige afgørelse Marmorkirken (Mmk) af 7. november 2013, at der ikke er hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens 42 til at påbyde støjdæmpende foranstaltninger på private husfacader udenfor byggepladsen. Ud over støj vil arbejdet have andre miljøpåvirkninger, som det er beskrevet i VVM en. I denne forbindelse er vibrationer, luftforurening og tung trafik relevante. Udgravning af skakten vil medføre vibrationer fra de anvendte hydrauliske borehamre. I forbindelse med udgravning i kalken undersøges det, om der i større omfang kan benyttes en anden metode end hydraulisk borehammer mm. De dieseldrevne maskiner på pladsen påvirker miljøet med udstødningsgasser. Alle dieseldrevne maskiner på Kh, der er over 75 kw er monteret med partikelfilter. Endvidere er den stationære tårnkran eldreven. Den tunge trafik er i forbindelse med udgravning og støbning mm. på Kh beskrevet i VVM redegørelsen, og antallet af lastbiler samt køreruten er godkendt af myndighederne. Udenfor normal arbejdstid søges om påbud kun til aktiviteter på kritisk vej for projektet. De berørte beboerne vil blive varslet via sms, hjemmeside eller telefon besked, om kommende aktiviteter før de igangsættes, samt arbejdets tidshorisont. Den 25. april 2014 meddelte Københavns Kommune et påbud til Copenhagen Metro Team om begrænsning af støjende aktiviteter ved udgravning og færdiggørelse under topdæk anlægsfase 3 på metrobyggepladsen på Københavns Hovedbanegård. Af påbuddet fremgik blandt andet: 2. Anlægsfase 3 - Udgravning under topdæk og etablering af tværbjælker Udgravning under topdæk: For disse aktiviteter gælder nedenstående ækvivalente og korrigerede støjgrænser (Lr) ved den mest belastede bolig. Støjgrænserne gælder for byggepladsens samlede støjforurening ved mest belastede nabo: Ugedag Tidspunkt Støjbelastning Hverdage (mandag-fredag) Kl db(a) Hverdage (mandag-fredag) Kl db(a) Lørdage Kl db(a) Til arbejdet må der kun bruges følgende maskinel: 4

5 2 crawler kraner 1 gravemaskine Tårnkran, el-motor Div. Håndværktøjer Vandbehandlingsanlæg Etablering af tværbjælker: For disse aktiviteter gælder nedenstående ækvivalente og korrigerede støjgrænser (Lr) ved den mest belastede bolig. Støjgrænserne gælder for byggepladsens samlede støjforurening ved mest belastede nabo: Ugedag Tidspunkt Støjbelastning Hverdage (mandag-fredag) Kl db(a) Hverdage (mandag-fredag) Kl db(a) Lørdage Kl db(a) Til arbejdet må der kun bruges følgende maskinel: 2 crawler Kraner Tårnkran Vandbehandlingsanlæg Håndværktøj Referencetidsrummet for perioden kl er 8 timer, for perioden kl time. Lørdage kl anvendes et referencetidsrum på 6 timer. Anlægsfase 3 skal være afsluttet medio august Påbuddet meddeles med hjemmel i 42 stk. l, i miljøbeskyttelsesloven. Baggrund for påbuddet Metroselskabet har ved ansøgning af den 13. december 2013 bl.a. ønsket at udvide arbejdstiden på Københavns Hovedbanegård for fase 3 - udgravning under topdæk og etablering af tværbjælker Der ønskes, at kunne foretage arbejde i tidsrummet hverdage kl samt lørdage i tidsrummet kl Metroselskabet har indsendt prøvningsrapporter af 10. februar 2014 der danner grundlag for nærværende påbud for denne fase Det centrale tekniske baggrundsmateriale består af: Metroselskabets ansøgning af den 13. december Prøvningsrapport, Metrobyggeplads Københavns Hovedbanegård, udgravning under topdæk, Miljømåling Ekstern støj, af den 10. februar 2014 og 7. marts Miljøteknisk vurdering Bedst tilgængelig teknologi - BAT 5

6 Ifølge oplysninger fra Metroselskabet er der foretaget grundige undersøgelser af muligheden for at nedbringe støjbelastningen gennem etablering af støjdæmpende foranstaltninger på byggepladsen, jf. notat om støjreducerende foranstaltninger (udarbejdet specifikt for hver byggeplads) fremsendt den 10. juni Center for Miljøbeskyttelse har på den baggrund stillet vilkår om anvendelse af den bedst anvendelige teknologi samt vilkår om, at det på forlangende skal kunne dokumenteres, at de mest miljøvenlige maskiner og processer anvendes. På baggrund af generel erfaring fra metrobyggepladserne, intensivt tilsyn med aktiviteterne på Københavns Hovedbanegård og dialog med CMT er det Center for Miljøbeskyttelses vurdering, at der med den nuværende viden ikke kan foreslås etableret yderligere støjdæmpende foranstaltninger på byggepladsen. I forbindelse med de seneste kildestyrkemålinger fra 10. februar 2014 har det vist sig, at visse kilder giver anledning til større støjbidrag end forventet. Dette skyldes, at det er vanskeligt på forhånd at estimere et præcist støjniveau fra en byggeplads af den aktuelle størrelse. F.eks. kan antallet af nødvendige maskiner og maskinernes position variere meget afhængig af byggeprocesser og helt specifikke tekniske og geologiske forhold. Metroselskabet har i notat af 14. marts 2014 stillet spørgsmålstegn ved anvendeligheden af diamantskæring til reduktion af vibrationer ifm. nedbrydning af hård kalk. Det er Center for Miljøbeskyttelses vurdering, at miljøeffekten er forbundet med store usikkerheder. Dette skyldes overvejende usikkerheden omkring, om den strukturbårende støj bliver reduceret tilstrækkeligt, så det modsvarer den udgift, der er forbundet med anvendelse af diamantskæring. Nødvendig anlægsperiode Gennem ansøgningsmaterialet er der redegjort for den kalendertid, der er nødvendig for gennemførelse af de forskellige byggefaser i projektet. Den teoretisk nødvendige tid kan relativt præcist fastsættes. Hertil må dog lægges en vis margen, idet der erfaringsmæssigt altid vil opstå uforudsete driftsforstyrrelser gennem forløbet af et stort, kompliceret projekt. Der er på den baggrund stillet vilkår der fastsætter tidsrammen for fase 3 og for påbuddet som helhed. Fastsættelse af støjgrænser De af Center for Miljøbeskyttelse fastsatte støjgrænser er udtryk for det nødvendige og tilstrækkelige og er fastsat på baggrund af en støjredegørelse (Prøvningsrapport af 10. februar 2014 og 7. marts 2014) og ovenstående BAT-afsnit. Støjredegørelsen er baseret på støjmålinger og beregninger udført efter den nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder, jf. Miljøstyrelsens vejledning om beregning af ekstern støj fra virksomheder. Grænseværdierne er fastsat på baggrund af kendskab til hvilken støjbelastning virksomheden maksimalt kan give anledning til, således at der ikke fastsættes støjgrænser, som virksomheden ikke kan overholde ved maksimal drift. Støjgrænserne er i øvrigt fastsat under den forudsætning, at byggeaktiviteterne udføres i forlængelse af hinanden. Center for Miljøbeskyttelse vurderer, at det i støjredegørelsen indeholdte er baseret på realistiske forudsætninger under repræsentative driftsforhold. Støjgener Ifølge prøvningsrapporter senest af 10. februar 2014 og 7. marts 2014 vil anlægsfase 3 belaste den mest belastede beboelse som følgende: 6

7 I rapporten forudsættes, at samtlige aktiviteterne udføres hverdage mandag - fredag kl samt lørdage kl Støj fra en byggeplads kan generelt ikke sammenlignes med baggrundsstøjniveauet stammende fra f.eks. trafik. Støjbilledet fra en byggeplads er sammensat af en række kilder af meget forskellig karakter. Nogle kilder kan være meget hørbare - selv ved relativ lav støj styrke - mens andre kan "falde ind" under det samlede støjniveau. Støjgenerne vil variere fra byggeplads til byggeplads afhængig af de konkrete fysiske forhold på stedet. Hertil kommer, at graden af de oplevede gener vil variere fra person til person. Støjniveauer over 40 db(a) i tidsrummet fra kl samt weekender accepteres normalt kun, hvis det er strengt nødvendigt for projektet af enten tekniske, trafikale eller sikkerhedsmæssige grunde. Center for Miljøbeskyttelse vurderer, at støjniveauer på over 40 db(a) om aftenen i relativt lang tid kan give anledning til væsentlige gener i form af begrænsninger af udnyttelse af bolig samt forstyrrelser i forhold til afslapning og søvn. Sundhedsstyrelsen henviser i høringssvar af 11. april 2014 til Miljøstyrelsens og WHOs samstemmende udmelding om, at der i boligområder bør tilstræbes en støjbelastning udendørs ("vejledende grænseværdi") på ikke over 55 db(a). Dette har ligget til grund for Sundhedsstyrelsens tidligere afgivne høringssvar vedr. metrobyggeriet. Idet støjbelastningen i nærværende påbud betydeligt overstiger 55 db(a), finder Sundhedsstyrelsen endvidere, at der bør iværksættes afværgeforanstaltninger forud for de omkringboendes eksponering for støjen. Derved imødegås i videst muligt omfang en nærliggende risiko for helbredsmæssige negative effekter af metrobyggeriet. Der er aktuelt via Ekspropriationskommissionens bestemmelse givet eksponerede beboere økonomisk mulighed for at iværksætte afværgeforanstaltninger strækkende sig fra små afhjælpende tiltag i boligen til regelret genhusning. Sundhedsstyrelsen finder, at disse muligheder reelt og i praksis bør iværksættes. Center for Miljøbeskyttelses vurdering af BAT er, at muligheden for iværksættelsen af afværgeforanstaltninger på byggepladsen er udtømte. Iværksættelse af yderligere tiltag uden for byggepladsen bliver varetaget af anden lovgivning. For at imødekomme Sundhedsstyrelsens udmelding om iværksættelse af evt. yderligere foranstaltninger forud for eksponering for støjen, er der stillet et vilkår om, at det særligt støjende arbejde i aftenperioden først må igangsættes 14 kalenderdage efter CMT har orienteret omkringboende og Center for Miljøbeskyttelse om påbegyndelse af det særligt støjende arbejde. Det er Center for Miljøbeskyttelses vurdering, at 14 dage er et rimeligt tidsrum, hvori de omkringboende kan iværksætte yderligere foranstaltninger. Ved særligt støjende arbejde forstås det arbejde der omfatter af vilkår 2. De sundhedsmæssige og naboretlige hensyn varetages efter anden lovgivning. Center for Miljøbeskyttelse fastsætter at vilkår 9 kun gælder for særligt støjende arbejde i aftenstimerne. Center for Miljøbeskyttelse har i afvejningen tillagt betydelig vægt på fremdriften af byggearbejdet på byggepladsen, idet et tilsvarende vilkår til arbejdet i dagtimerne reelt vil medføre, at byggepladsen står stille i 14 dage. 7

8 Det vurderes i prøvningsrapporten, at der findes både hørbare toner og impulser i støjen fra byggepladsen, hvilket udløser tillæg på 5 db i samtlige tidspunkter. På baggrund af oplysningerne i prøvningsrapporten vurderer Center for Miljøbeskyttelse at byggepladsens støjbelastning ikke indeholder lavfrekvent støj af betydning. For at begrænse unødig støj stiller Center for Miljøbeskyttelse vilkår om, at transport til-og fra byggepladsen som udgangspunkt ikke er tilladt i aften- og natperioden samt på lørdage. Samlet vurdering Ved meddelelse af påbud efter 42 i miljøbeskyttelsesloven til metrobyggepladsen ved Enghave Plads skal der foretages en konkret afvejning mellem på den ene side hensynet til fremdriften i byggeriet og den samfundsmæssige betydning og på den anden side hensynet til de omkringboende. Ved afvejning af miljøbeskyttelseshensyn over for samfunds- og virksomhedssynspunkter må der tages udgangspunkt i den af Folketinget forudsatte tidsramme for anlægsarbejdet. Det er samtidig Center for Miljøbeskyttelses vurdering, at støjniveauet i aftentimerne kan udsætte særligt sårbare grupper for alvorlige gener. Center for Miljøbeskyttelse vurderer, at forsinkelser af anlægget af den lovhjemlede Cityring kan få omfattende negative konsekvenser for bl.a. udviklingen af den kollektive trafik i hovedstadsområdet. Der er således knyttet store samfundsmæssige interesser i Cityringens rettidige færdiggørelse, hvilket må tillægges betydelig vægt i afvejningen overfor modstående miljøbeskyttelseshensyn. Det er samlet set Center for Miljøbeskyttelses opfattelse, at det ikke vil være muligt at sikre en nødvendig fremdrift af det lovfæstede anlægsprojekt uden at tillade udvidet arbejdstid på byggepladsen ved Københavns Hovedbanegård. Den udvidede arbejdstid er dog begrænset mest muligt på lørdage, hvor arbejdet først må påbegyndes kl i stedet for kl Samtidigt er det Center for Miljøbeskyttelses vurdering, at det øgede støjniveau i dag- og aftentimerne kan være til gene for særligt følsomme naboer til byggepladsen. Center for Miljøbeskyttelse vurderer derfor, at der må iværksættes særlige afværgeforanstaltninger, der dog ikke kan reguleres via nærværende påbud. Den 9. maj 2014 påklagede Veronica, Teresa og Carsten Juhl, som værende ejere af lejligheden på Reventlowsgade 24, 2 th., påbuddet til Natur- og Miljøklagenævnet. Af klagen fremgik blandt andet: Klage vedrørende Københavns Kommunes påbud af 25. april 2014 for metrobyggepladsen København H. Ovennævnte påbud giver tilladelse til aftenarbejde frem til kl 22 og lørdagsarbejde 9-15 med et støjniveau på op til 82 dba. Vor husstand klager over påbuddet, da de tilladte støjniveauer og arbejdstider vil gå ud over vort familieliv, arbejdsliv og helbred. Erstatningerne, dvs. muligheden for genhusning eller andre afværgeforanstaltninger er i skrivende stund ikke blevet tilbudt og derfor heller ikke trådt i kraft og arbejdet påbegyndes i morgen lørdag den 10. maj kl.09. Det har Metroselskabet netop annonceret over SMS til os. Vi har ikke underskrevet aftalen af januar 2014 med Metroselskabet og er derfor klageberettigede. 8

9 Grunden til at vi ikke har underskrevet aftalen er formuleret i vor henvendelse til ekspropriationskommissionen af 22. januar Kort fortalt, så forstod vi ikke vor retsstillingen, og vi har anmodet kommissionen om juridisk bistand. I forvejen er vi rigeligt belastet af 11 til 12 timers støj, der overskrider alle regler i dagtimerne, nu på andet år. Dagarbejde begynder Kl 07 og slutter mellem kl. 18 og 19. En udvidelse af disse tider er helt uacceptabel, og spørgsmålet om erstatninger og genhusning må afklares og træde i kraft inden en udvidelse af arbejdstiderne. Belastningen ved at bo tæt på en metrobyggeplads er ikke en midlertidigt belastning. Det drejer sig ikke om mange måneder, men om mange år. Vi føler os derfor nødsaget til at bruge de klagemuligheder, der er, for om muligt at stoppe aften- og lørdagsarbejdet. Vi ønsker at klagen får opsættende virkning. De fleste har underskrevet aftalen med Metro og kan derfor ikke klage. Denne hustands klage bliver derfor støttet af mange beboere på stedet Ved brev af 26. maj 2014 fremkom Metroselskabet med sine bemærkninger til klagerens indsigelser i relation til Københavns Kommunes påbud af 25. april Af brevet fremgik blandt andet: Metroselskabet anmoder Natur- og Miljøklagenævnet om principalt at stadfæste påbuddet af 25. april 2014, subsidiært at stadfæste påbuddet med de efter nævnets vurdering nødvendige rettelser af vilkår. Metroselskabet anmoder dermed også om, at nævnet ikke ophæver påbuddet og hjemviser sagen til fornyet behandling i Københavns Kommune. Metroselskabet anmoder desuden Natur- og Miljøklagenævnet om snarest muligt at træffe afgørelse om at ophæve klagens opsættende virkning, jf. miljøbeskyttelseslovens 95, stk. 2. Såfremt Københavns Kommune forinden har truffet afgørelse om at ophæve den opsættende virkning af klagen, anmodes Natur og Miljøklagenævnet om at opretholde denne afgørelse. Til støtte for disse påstande anfører Metroselskabet følgende: I fortsættelse af Metroselskabets generelle anmodning om udvidet arbejdstid i april 2013 anmodede Metroselskabet den 13. juni 2013 Københavns Kommune om en ændring af tidligere påbud med henblik på udvidet arbejdstid frem til modtagelsen af tunnelboremaskinen på byggepladsen ved Københavns Hovedbanegård. Baggrunden for anmodningen var, som det allerede er Natur- og Miljøklagenævnet bekendt, at en udvidet arbejdstid på bl.a. denne byggeplads har afgørende betydning for tidsplanen for det samlede metrobyggeprojekt. Metroselskabet henviser herom til selskabets tidligere indlæg i klagesagen over Københavns Kommunes påbud af 15. juli 2013 for byggepladsen ved Københavns Hovedbanegård (NMK ). Om det efterfølgende forløb med myndighedsbehandlingen af Metroselskabets anmeldelse bemærkes i hovedtræk, at Københavns Kommunes påbud af 15. juli 2013 muliggjorde udvidet arbejdstid ved Københavns 9

10 Hovedbanegård i tidsrummet kl på hverdage og for visse aktiviteter også lørdage kl med støjgrænser mellem 68 db(a) og 80 db(a). Andelsboligforeningen AB Springvandets klage af 12. august 2013 blev imidlertid ved Københavns Kommunes afgørelse af samme dato tillagt opsættende virkning, hvilket var gældende indtil den 18. september 2013, hvor kommunen ophævede den opsættende virkning af klagen. Natur- og Miljøklagenævnet vurderede, at en særskilt stillingtagen til spørgsmålet om opsættende virkning forudsatte en sådan sagsbehandling i nævnet, at en fremskyndelse af sagens realitetsbehandling var et mere hensigtsmæssigt middel til at tilgodese parternes interesse i en hurtig afgørelse af sagen. Natur- og Miljøklagenævnet tog derfor ikke særskilt stilling til spørgsmålet om opsættende virkning, men fremmede i stedet sagens realitetsbehandling. Påbuddet af 25. april 2014 for byggepladsen ved Københavns Hovedbanegård er således det tredje i rækken, siden Metroselskabet i juni 2013 indgav den oprindelige anmodning om udvidet arbejdstid på denne byggeplads. Perioderne uden udvidet arbejdstid har medført en forsinkelse af byggeriet ved Københavns Hovedbanegård, og en manglende adgang til at arbejde med udvidet arbejdstid på denne arbejdsplads vil derfor være kritisk for byggeriet af Cityringen. I anmeldelsen af 13. december 2013, som konkret ligger til grund for det omhandlede påbud af 25. april 2014, har Metroselskabet derfor - af hensyn til den overordnede tidsplan og heri særligt tunnelboremaskinens fremdrift nødvendigvis anmodet om, at de anmeldte aktiviteter i anlægsfase 3 også kan udføres ved aftenarbejde til kl på hverdage og ved arbejde lørdage i tidsrummet kl Anmeldelsen af 13. december 2013 med tilhørende bilag og supplerende materiale har Metroselskabet sendt til nævnet ved s af 21. maj Det omhandlede påbud af 25. april 2014 omfatter aktiviteterne med udgravning og færdiggørelse under topdæk (anlægsfase 3), og de ved påbuddet fastsatte begrænsninger indebærer, at aktiviteter kan udføres på hverdage kl og lørdage kl med de i påbuddet angivne, differentierede støjgrænser. Støjgrænserne er fastsat i overensstemmelse med nævnets anvisninger i de tidligere afgørelser om Metro-byggeriet og konkret på baggrund af Grontmijs prøvningsrapporter af 10. februar og 7. marts Prøvningsrapporterne er en del af det materiale, som Metroselskabet har sendt til nævnet ved s af 21. maj Sideløbende hermed har transportministeren den 9. april 2014 fremsat forslag til lov om ændring af lov om en Cityring mv. (lovforslag nr. L 177). Lovforslaget, som udmønter den politiske aftale af 21. februar 2014, "Klare rammer for byggeriet af Metrocityringen", har et dobbelt formål. Dels at tilvejebringe et retligt grundlag for, at Cityring-projektet kan færdiggøres i overensstemmelse med de forudsætninger, der lå til grund for vedtagelsen af Cityringloven. Dels at skabe rammer for, at generne for naboerne kan håndteres på en væsentligt mere målrettet måde, end det er tilfældet i dag. Med lovforslaget er det foreslået, at der overgås til en sammenhængende og generelt fastsat regulering af forurening og gener, herunder navnlig støj, i stedet for den nuværende konkrete regulering af hver fase og byggeplads efter miljøbeskyttelsesloven. Det foreslås således, at reguleringen af forurening og gener udstedes som bekendtgørelser af transportministeren og baseres på resultatet af en supplerende VVM. Ifølge bemærkningerne til lovforslaget vil de af kommunerne meddelte påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42, herunder eventuelle påklagede påbud, ikke længere have virkning fra det tidspunkt, hvor byggepladserne overgår til at blive reguleret af regler udstedt af transportministeren. 10

11 I overensstemmelse med bemærkningerne i lovforslaget har Transportministeriet den 10. april 2014 fremlagt en supplerende VVM-redegørelse for Cityringen i offentlig høring til den 5. juni Ministeriet har endvidere den 9. maj 2014 sendt bl.a. udkast til bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen i høring til den 6. juni Ifølge udkastet er det hensigten, at bekendtgørelsen skal træde i kraft den 1. juli Metroselskabet antager på den baggrund, at påbuddet af 25. april 2014 under alle omstændigheder har en begrænset restlevetid, og at en overgang til den nye reguleringsordning må forventes at indtræde ca. en måned efter sagens behandling i nævnet. Selv for dette forholdsvis begrænsede tidsrum har sagens udfald dog en væsentlig betydning for Cityring-projektets tidsplan, jf. ovenfor, og Metroselskabets påstande skal bedømmes i lyset heraf. Metroselskabet anmoder således også om, at Natur- og Miljøklagenævnet ikke ved en ophævelse af kommunens påbud og fornyet hjemvisning af sagen forlænger usikkerheden om rammerne for byggearbejdet i perioden indtil den ny reguleringsordning træder i kraft. Hvis påbuddet ophæves, eller klagens opsættende virkning ikke ophæves, vil byggeaktiviteterne ved Københavns Hovedbanegård ifølge Københavns Kommune være uregulerede, jf. også nedenfor. Det vil være en uhensigtsmæssig situation, som heller ikke naboerne kan være tjent med, når byggeriet i givet fald skal fortsætte uden klare rammer. Natur- og Miljøklagenævnet har den 7. november 2013 truffet afgørelse i sagen vedrørende påbuddet af 15. juli 2013 for byggepladsen ved Marmorkirken (NMK ), og nævnets betragtninger i denne sag er efterfølgende gentaget bl.a. i afgørelsen af 5. februar 2014 vedrørende byggepladsen ved Københavns Hovedbanegård (NMK ). Natur- og Miljøklagenævnet har i afgørelserne anerkendt, at der er knyttet store samfundsmæssige interesser til Cityringens færdiggørelse, som skal tillægges betydelig vægt i en afvejning over for modstående miljøbeskyttelseshensyn, at der samtidig er forudsat en tidsramme for anlægsarbejdet ved vedtagelsen af lov om en Cityring, at det er forudsat i lovens forarbejder, at myndighederne tilstræber ikke at stille nye unødigt skærpede krav der indebærer væsentlige øgede omkostninger for Cityringen, og at afvejningen af miljøbeskyttelseshensyn over for samfunds- og virksomhedssynspunkter efter miljøbeskyttelseslovens 42 må tage udgangspunkt i den af Folketinget forudsatte tidsramme for anlægsarbejdet. Disse præmisser må også være rammesættende i den foreliggende klagesag. Det fremgår endvidere af afgørelserne, at en fravigelse af de vejledende støjgrænser kun kan ske i det nødvendige, tilstrækkelige og begrundede omfang. Heri ligger, at fravigelse ikke kan ske uden begrundet nødvendighed af såvel tidsintervaller som konkrete støjgrænser. Det skal også vurderes som sandsynligt, at en virksomhed kan overholde fastsatte støjgrænser. Der kan ikke ved påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42 sættes støjgrænser, der ikke kan overholdes af virksomheden, når denne er i drift. Både kravene til nødvendighed og til støjdæmpende foranstaltninger skærpes ved længerevarende fravigelse af de vejledende støjgrænser om natten. Det skyldes, at støjniveauer over db(a) for aften og nat over en længere periode indebærer betydelig risiko for at påvirke omkringboendes sundhed negativt. 11

12 Det bemærkes i den forbindelse, at nærværende sag adskiller sig fra Marmorkirkesagen, idet påbuddet af 25. april 2014 for byggepladsen ved Københavns Hovedbanegård ikke angår natarbejde. Det er Metroselskabets opfattelse, at Københavns Kommunes påbud af 25. april 2014 på ingen måde kan siges at muliggøre længere arbejdstider eller højere støjgrænser end absolut nødvendigt for at undgå yderligere forsinkelse og fordyrelse af metroen, og at Metroselskabet har begrænset og reduceret støjen mest muligt under anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT), jf. nedenfor. Metroselskabets anmodning om udvidet arbejdstid for byggepladsen ved Københavns Hovedbanegård har været underkastet en meget omfattende og grundig myndighedsbehandling, og kommunens sagsbehandling forud for det nye påbud har ligget i forlængelse af den omfattende sagsoplysning under klagesagen i Naturog Miljøklagenævnet vedrørende kommunens påbud af 15. juli Der er med påbuddet - i forhold til den omfattede byggefase - foretaget de støjberegninger og rettelser af vilkår, som var krævet i henhold til Natur- og Miljøklagenævnets hjemvisningsafgørelse af 5. februar I klagesagen vedrørende Københavns Kommunes påbud af 15. juli 2013 (NMK ) har Metroselskabet udførligt redegjort for nødvendigheden af udvidet arbejdstid på metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård i forhold til den overordnede tidsplan for Cityringen og omkostningerne ved anlægsprojektet. Metroselskabet henviser til selskabets indlæg af 24. november 2013, side 2-3, i den tidligere klagesag vedrørende Københavns Hovedbanegård. Nødvendigheden af udvidet arbejdstid er også beskrevet i Metroselskabets anmeldelse af 13. december 2013 med bilag (sendt til nævnet med Metroselskabets s af 21. maj 2014). Byggepladsen ved Københavns Hovedbanegård er således afgørende for den samlede tidsplan, idet stationen indgår i teststrækningen og derfor ligesom stationerne ved Sønder Boulevard og Enghave Plads skal færdiggøres forud for den samlede færdiggørelse af Cityringen, så der på strækningen kan gennemføres testog prøvekørsler af systemet, herunder togsæt, skinnelegemer og kontrol- og styresystemer. Dertil kommer, at tunnelboremaskinen skal tages op ved Københavns Hovedbanegård, så den efterfølgende kan igangsættes rettidigt fra tunnelskakten på Øster Søgade, og at der er bindinger i tidsplanen i forbindelse med etablering af omstigningstunnel til Hovedbanegårdens tunnel under hovedsporene, som kun kan igangsættes efter afslutning og optagning af tunnelmaskinerne. Det skal desuden fremhæves, at tidsplanen er blevet sat yderligere under pres efter perioderne uden adgang til udvidet arbejdstid. Den opdaterede tidsplan af 23. maj 2014 sammenlignet med tidsplanen af 25. februar 2014 viser, at aktiviteternes omtrentlige start er udskudt med op til 2 måneder, jf. bilag 2. Manglende adgang til at øge produktiviteten væsentligt på byggepladsen ved Københavns Hovedbanegård må derfor nu karakteriseres som yderst kritisk for den samlede tidsplan for Cityringen. Det er Metroselskabets opfattelse, at støjberegningerne af 10. februar og 7. marts 2014, som ligger til grund for påbuddet af 25. april 2014, lever op til kravene hertil, herunder i Miljømåling - ekstern støj og Naturog Miljøklagenævnets praksis vedrørende støjregulering på metrobyggepladserne. Metroselskabet bemærker, at de udførte støjmålinger for byggepladsen ved Københavns Hovedbanegård viser, at det faktiske støjniveau ligger væsentligt under den støjgrænse, som følger af påbuddet, jf. bilag 1. 12

13 Selv om impulstillægget på 5 db tillægges, ligger støjniveauet under støjgrænsen på 87 db(a), som følger af de teoretiske støjberegninger og dermed påbuddet. Metroselskabet bemærker, at støjmikrofonerne på metrobyggepladserne selvsagt ikke foretager en sortering af støjen, således at kun støj fra metrobyggeriet måles. Hvis der har været andre støjende aktiviteter i området, vil det derfor også komme til udtryk i støjmålingerne, selv om støjen ikke hidrører fra metrobyggeriet. Dette illustreres f.eks. ved, at støjmålingerne om natten, hvor der ikke er aktivitet på byggepladsen, pga. baggrundsstøjen viser resultater, som ligger over de 40 db (A), som udgør den vejledende støjgrænse om natten. Københavns Kommune har i påbuddet af 25. april 2014 vurderet, at der med den nuværende viden ikke kan foreslås etableret yderligere støjdæmpende foranstaltninger på byggepladsen. Klagerne har ikke anfægtet denne vurdering, og der er heller ikke noget grundlag for at anfægte vurderingen. Det fremgår klart af begrundelsen i påbuddet, at Københavns Kommune ved den fornyede behandling af sagen har foretaget den fornødne afvejning af de miljømæssige og sundhedsmæssige hensyn over for hensynet til fremdriften i metrobyggeriet. Det fremgår også af påbuddet, at Københavns Kommune, i overensstemmelse med nævnets afgørelse af 5. februar 2014, har begrænset fravigelserne af de vejledende støjgrænser - for så vidt angår både tidsintervaller og konkrete støjgrænser - til det, kommunen har vurderet er det nødvendige, tilstrækkelige og begrundede omfang. Metroselskabet bemærker, at klagen af 9. maj 2014 ikke indeholder nogen uddybende begrundelse, og at de overordnede synspunkter i klagen om udvidet arbejdstid og tilladte støjniveauer efter Metroselskabets opfattelse er behandlet fyldestgørende med ovenstående bemærkninger. Metroselskabet står naturligvis til rådighed, såfremt Natur- og Miljøklagenævnet ønsker selskabets kommentarer til eller oplysninger om andre forhold i sagen. Metroselskabet anmoder om, at der snarest muligt træffes afgørelse om, at klagen ikke har opsættende virkning. Metroselskabet henviser herom til selskabets indlæg af 22. maj 2014 til Københavns Kommune med anbringender til støtte for, at klagen ikke tillægges opsættende virkning. Det tilføjes, at Københavns Kommune i udkast af 23. maj 2014 til afgørelse om dette spørgsmål har anført, at byggeaktiviteterne på byggepladsen er uregulerede, når klagen over påbuddet af 25. april 2014 har opsættende virkning. Københavns Kommune er som miljømyndighed ansvarlig for at fortolke og føre tilsyn med de udstedte påbud. Metroselskabet tager således Københavns Kommunes opfattelse af påbudsgrundlaget til efterretning. Metroselskabet er interesseret i klare rammer og regler for byggepladserne, der sikrer en rimelig fremdrift i byggeriet. Efter Metroselskabets opfattelse vil det være en uhensigtsmæssig situation, som heller ikke naboerne kan være tjent med, hvis byggeriet i givet fald skal fortsætte uden klare rammer indtil den nye reguleringsordning træder i kraft. Natur- og Miljøklagenævnet har ved af 20. maj, 23. maj, 27. maj og 4. juni 2014 anmodet Københavns Kommune om at fremsende sagens akter til nævnet. Københavns Kommune har ved e- mails af 26. og 27. maj 2014 overfor Natur- og Miljøklagenævnet tilkendegivet, at bestemmelsen i miljøbeskyttelseslovens 94, stk. 1, om indsendelse af klager medfører, at Natur- og Miljøklagenæv- 13

14 net ikke er kompetent til at behandle klagen, førend kommunen har oversendt klagen og sagens akter med kommunens bemærkninger til nævnet. Nævnet har heroverfor konstateret, at bestemmelsen efter nævnets opfattelse alene er en procedureregel som ikke afskærer nævnet fra en hurtig sagsbehandling i hastende sager. Transportministeren har den 9. april 2014 fremsat et lovforslag vedrørende ændring af cityringsloven. Efter lovforslagets indhold vil reguleringen af metrobyggepladsernes støjforhold overgå til Transportministeriet. Transportministeriet har samtidig sendt udkast til bekendtgørelser om støjregulering af metrobyggepladserne i høring og har overfor Natur- og Miljøklagenævnet oplyst, at bekendtgørelserne forventes at træde i kraft 1. juli Natur- og Miljøklagenævnet har den 4. juni 2014 fremsendt afgørelsesudkast til sagens parter med henblik på deres bemærkninger. Metroselskabet har ved brev af 18. juni 2014 meddelt, at nævnets afgørelsesudkast efter omstændighederne kan tiltrædes. Klagerne har ikke fremsendt bemærkninger. Københavns Kommune har den 18. juni fremsendt sagens akter til nævnet og har i høringssvar af 18. juni 2014 blandt andet anført: Støjgrænser Det fremgår af Nævnets afgørelse af 7. november 2014 vedrørende metrobyggeriet ved Marmorkirken (NMK ), at "Et påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42, der fraviger de vejledende støjgrænser, skal såvel i udformning som ved fastsættelse af konkrete støjgrænser være udformet sådan, at fravigelse sker i det nødvendige, tilstrækkelige og begrundede omfang. Heri ligger, at fravigelse ikke kan ske uden begrundet nødvendighed af såvel tidsintervaller som konkrete støjgrænser". (Center for Miljøbeskyttelses understregninger) De af Center for Miljøbeskyttelse fastsatte støjgrænser er udtryk for det nødvendige og tilstrækkelige, jf. bl.a. nævnets afgørelse i NMK , m.fl., og er fastsat på baggrund af en støjredegørelse. Støjredegørelsen er baseret på støjmålinger og beregninger udført efter den nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder, jf. Miljøstyrelsens vejledning om beregning af ekstern støj fra virksomheder. Grænseværdierne er fastsat på baggrund af kendskab, til hvilken støjbelastning virksomheden maksimalt kan give anledning til, således at der ikke fastsættes støjgrænser, som virksomheden ikke kan overholde ved maksimal drift. Center for Miljøbeskyttelse vurderer, at det i støjredegørelsen indeholdte er baseret på realistiske forudsætninger under repræsentative driftsforhold. Støjredegørelsen, som lå til grund for denne vurdering var de af Metroselskabet I/S indsendte prøvningsrapporter af 10. februar 2014 og 7. marts 2014 (bilag 6-1 og 6-2). Center for Miljøbeskyttelse har vurderet, at Metroselskabet I/S i det nødvendige og tilstrækkelige omfang har dokumenteret behovet for arbejde om lørdage. Center for Miljøbeskyttelse vurderer, at forsinkelser af anlægget af den lovhjemlede Cityring kan få omfattende negative konsekvenser for bl.a. udviklingen af den kollektive trafik i hovedstadsområdet. Der er således knyttet store samfundsmæssige interesser i Cityringens rettidige færdiggørelse, hvilket må tillægges betydelig vægt i afvejningen overfor modstående miljøbeskyttelseshensyn. 14

15 Det er Center for Miljøbeskyttelses opfattelse, at de fastsatte støjgrænser ikke i sig selv medfører sundhedsfare. Fra støjmålinger foretaget på metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård i perioden fremgår at den reelle støjbelastning ved nærmeste nabo har været som følger: X X X X X X X X X = ikke arbejde på pladsen Den øverste række angiver datoen i juni måned Den midterste række støjbelastningen angivet i db(a) fra byggepladsen i dagtimerne og den nederste række støjbelastningen angivet i db(a) fra byggepladsen i aftentimerne. Fra er alt aftenarbejde på pladsen stoppet som følge af nævnets delafgørelse op delvis opsættende virkning for aften og lørdags-arbejde. Se vedhæftede bilag. De anførte tal er således alene udtryk for baggrundsstøj, herunder trafikstøj. Som det ses af tabellen er der meget betydelige variationer i støjbelastningen ved nærmest nabo over perioden. Dette er kendetegnende for støj fra bygge- og anlægsprojekter. Af Miljøstyrelsens Miljøprojekt 1409 fremgår det, at at mange kommuner har indført forskrifter med begrænsning af arbejdstiden og anbefalede grænseværdier for støjbelastninger. Alligevel overskrides disse grænseværdier nogen gange, (side 9). Det anføres videre, at De største støjniveauer optræder ved spunsramning, nedrivning og anvendelse af visse typer af elektrisk håndværktøj. Fælles for disse aktiviteter er at støjen kommer fra kontakten mellem maskiner eller værktøjet og materialet. og I nogle tilfælde, som for eksempel ved nedrivning af hydraulisk hammer, er det meget vanskeligt at dæmpe støjen. Og om støjens karakter: Støjen fra byggepladser adskiller sig fra andre typer støj som for eksempel trafikstøj og industristøj, ved at støjen kun optræder i en begrænset periode, hvorefter aktiviteterne flytter til en anden byggeplads. Perioden med støj kan være kort eller den kan være af længere varighed på flere uger, måneder eller år. Støjkilderne og omfanget af støjgener varierer afhængig af hvilke aktiviteter der foregår og antallet af boliger og andre støjfølsomme anvendelser i nærheden. Byggepladser kan etableres alle stedet og nogle gange meget tæt på bebyggelser, hvor beboere kan opleve meget høje støjniveauer. Det er som oftest ikke muligt 15

16 at etablere effektiv støjafskærmning omkring pladsen. Der kan desuden være flere forskellige aktiviteter i gang samtidig, og støjbilledet varierer alt efter sammen-sætningen af aktiviteter. De af påbuddet regulerede aktiviteter er sædvanlige for de på byggepladser over alt i landet forekommende aktiviteter. Som det fremgår af citatet fra miljøprojektet, overskrides støjgrænserne nogen gange og det er svært at finde effektive værn mod støjen eller foretage reel støj-dæmpning. Den af nævnet i Marmorkirke-afgørelsen af 7. november 2013 foreskrevne beregningsmetode, som i udgangspunktet vedrører virksomheder, synes derfor mindre egnet til at give et retvisende billede af den faktiske støjbelastning fra bygge- og anlægsarbejder. I den forbindelse bemærkes, at det tidligere Miljøklagenævn i en ældre afgørelse kom frem til at påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42 ikke kan anvendes som en tilladelse givet på forhånd, men alene kan anvendes reaktivt således at påbuddet reelt ligger en begrænsning på adressaten i forhold til at udlede forurening. Det er Center for Miljøbeskyttelses opfattelse, at en eventuel sundhedsskadelig virkning må være en konsekvens af den faktiske støjbelastning og ikke den beregnede støj. Såfremt de fra byggepladsen udførte aktiviteter i målte niveauer viser sig at være så høje, at sundhedsfare indtræder, vil de sundhedsmæssige hensyn blive varetaget efter anden lovgivning. Støj om lørdagen I nævnets udkast til afgørelse NMK og NMK af 4. juni 2014 accepterer nævnet støjgrænser på hverdage i dagtimerne på op til 95 db(a) og på lørdage i dagtimerne på op til 77 db(a). Nævnet bemærker, at det forhold, at de omkringboende kun i en periode af ca. 4 måneder fra kommunens strakspåbud af 3. april 2014 til arbejdets afslutning medio august, jf. påbuddet, udsættes for en støjbelastning på dette niveau, gør at nævnsmedlemmerne efter omstændighederne kan acceptere en støjbelastning på 95 db(a) ved nærmeste nabo i dagtimerne. Nævnet kan acceptere en støjbelastning på op til 77 db(a) om lørdage ved metrobyggeriet ved Marmorkirken med den begrundelse, at støj-belastningen kun vil påvirke de omkringboende i en periode af ca. 4 måneder. Det er uklart hvorfor der ikke tilsvarende kan tillades arbejde om lørdagen på metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård. Også her bør der tages hensyn til den reelle støjbelastning og genevirkningen heraf. Aflastning i dagtimerne Også for arbejder i dagtimerne bør det være den reelle (målte) støjbelastning der er udgangspunktet for støjens tilladelighed. Det anføres i udkastet til afgørelsen, De omkringboende tilrådes derfor at søge ophold andetsteds i dagtimerne, ligesom Metroselskabet I/S og Københavns Kommune bør give de omkringboende mulighed for andet opholdssted i fornødent omfang. Som følge af kommunalfuldmagten har kommunen ikke uden særskilt hjemmel mulighed for at begunstige enkeltpersoner eller grupper heraf. At give de omkringboende mulighed for alternativt ophold ligger derfor uden for kommunens mulige handlerum. 16

17 I forhold til bygherren synes synspunktet ikke at være konsistent med nævnets udtalelse om, at det ikke er muligt for miljømyndigheden at tillade betydelig forurening med den begrundelse, at de udsatte personer kompenseres økonomisk af forureneren. Uden hensyntagen til at det ved alt byggeri kan være nødvendigt at dispensere fra de vejledende støjgrænser, jf. ovenfor, bør der i sådanne situationer tages vidtgående hensyn til den faktiske støjbelastning. Natur- og Miljøklagenævnets kompetence Det fremgår af lov om Natur- og Miljøklagenævnets 1, at Natur- og Miljøklagenævnet er klagemyndighed for administrative afgørelser inden for natur- og miljøområdet, i det omfang [min fremhævning] det fastsættes i den øvrige lovgivning. Ifølge en naturlig sproglig fortolkning af bestemmelsen må følge, at nævnet ikke er omnipotent, men er undergivet de materielle og formelle regler, som er indeholdt i lovgivningen, på hvert enkelt retsområde. Indenfor miljøbeskyttelseslovens område reguleres nævnets kompetence af reglerne i lovens kapitel 11 om klage og søgsmål, herunder særligt af 91. Miljøbeskyttelseslovens 94 beskriver fremgangsmåden for indsendelse af klager til Natur- og miljøklagenævnet for afgørelser truffet i medfør af denne lov. Center for Miljøbeskyttelse er enig i, at der er tale om en procedureregel. Center for Miljøbeskyttelse er dog er af den opfattelse, at bestemmelsen indeholder en ved lov fastsat remonstrationsordning, således at en borger ved ønsket om en efterprøvelse af førsteinstansafgørelsen ikke frit kan vælge mellem remonstration eller rekurs. Se Forvaltningsret, 2. udgave, 2002, af Hans Gammeltoft-Hansen, m.fl., p. 916f. Det er Center for Miljøbeskyttelses opfattelse, at formuleringen af bestemmelsen ikke åbner op for andre fortolkninger end at alle klagesager skal indsendes gennem førsteinstansen; bestemmelsen er ikke fakultativ. Det følger af det almindelige legalitetsprincip, at en myndighed kun har den kompetence, som myndigheden er tillagt ved lov. Natur- og Miljøklagenævnet er ikke tillagt kompetence efter miljøbeskyttelsesloven til at fastsætte regler om andre indsendelsesprocedurer end den som fremgår af miljøbeskyttelsesloven. Efter lov om Natur- og Miljø-klagenævnets 1 ( i det omfang ) skulle en sådan kompetence fremgå af miljøbeskyttelsesloven. Det fremgår udtrykkeligt af lovbemærkningerne til miljøbeskyttelseslovens 94, at kommunen har adgang til at ændre sin afgørelse ved modtagelsen af en klage. Hvis rekursmyndigheden samtidig kan befatte sig med afgørelsen vil der være tale om konkurrerende kompetence, hvilket ville skabe usikkerhed om retstilstanden. Center for Miljøbeskyttelse er af den opfattelse, at lovgiver ikke har tilsigtet en sådan usikkerhed. Den i miljøbeskyttelseslovens 94, stk. 1 fastsatte frist for indsendelse af sagen til rekursmyndigheden tager hensyn til en rimelig behandling af klagesagen hos førsteinstansmyndigheden. I den forbindelse henledes nævnets opmærksomhed på, at der i denne sag er tale om en tredjemands klage, hvorfor der også er et berettiget hensyn at tage til påbuddets adressat. Bestemmelsen i miljøbeskyttelseslovens 95, hvorefter enhver klage herunder klager fra tredjemand har opsættende virkning overfor påbuddet, varetager i dette tilfælde i vid udstrækning klagerens interesser. Nævnet er ved 2 mails af 22. maj 2014 orienteret om, at adressaten for påbuddet i umiddelbar forlængelse af klagens modtagelse i Center for Miljøbeskyttelse er ble- 17

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af støj

Læs mere

Påbud om begrænsning af støjende aktiviteter ved anlægsfase 2 og 3 på metrobyggepladsen ved Vibenshus Runddel - Berigtigelse

Påbud om begrænsning af støjende aktiviteter ved anlægsfase 2 og 3 på metrobyggepladsen ved Vibenshus Runddel - Berigtigelse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Copenhagen Metro Team I/S Relevante underentreprenører Påbud om begrænsning af støjende aktiviteter ved anlægsfase 2 og 3 på metrobyggepladsen

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Dispensation til udvidet arbejdstid i forbindelse med udgravning af stationsboks under topplade, samt etablering af jordankre og tværbjælker på Frederiksberg

Læs mere

AFGØRELSESUDKAST i sag støj fra metrobyggeplads ved Københavns Hovedbanegård

AFGØRELSESUDKAST i sag støj fra metrobyggeplads ved Københavns Hovedbanegård Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 4. juni 2014 J.nr.: NMK-10-00789 Ref.: flekb AFGØRELSESUDKAST i sag støj fra metrobyggeplads ved Københavns Hovedbanegård

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 42 vedr. støjende aktiviteter på byggepladsen, Frederiksberg Allé Station, fase 3 og 4. I forbindelse med etablering

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S UDKAST TIL Påbud efter miljølovens 42 til højere støjgrænser i aftentimerne, i forbindelse med fase 6 armering og støbning af vægge i stationsskakten, Aksel

Læs mere

AFGØRELSE i sag om støj fra metrobyggeplads ved Marmorkirken i København

AFGØRELSE i sag om støj fra metrobyggeplads ved Marmorkirken i København Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. juni 2014 J.nr.: NMK-10-00774 og NMK-10-00778 Ref.: FLEKB AFGØRELSE i sag om støj fra metrobyggeplads ved Marmorkirken

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42 til højere støjgrænse i aftentimerne, i forbindelse med fase 5 og 6 armering og støbning af bundplade samt armering

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. august 2013 J.nr.: NMK-34-00280 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over Københavns Kommunes

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. august 2013 J.nr.: NMK-34-00281 og NMK-34-00272 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over Københavns

Læs mere

Grunden til at arbejdet skal udføres specielt udenfor normal arbejdstid.

Grunden til at arbejdet skal udføres specielt udenfor normal arbejdstid. Københavns Kommune Center for Miljø Njalsgade 13-15, Postboks 259, 1502 København V Att.: Helle Beck Ansøgning om ændringer af påbud ved Skjolds Plads Som tillæg til det gældende støjpåbud for metrobyggepladsen

Læs mere

Bilag 2 Rammer for udmøntning af BR-beslutning om fremskyndelse af anlægsarbejderne i Cityringen

Bilag 2 Rammer for udmøntning af BR-beslutning om fremskyndelse af anlægsarbejderne i Cityringen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT 15-05-2013 Sagsnr. 2013-80972 Bilag 2 Rammer for udmøntning af BR-beslutning om fremskyndelse af anlægsarbejderne i Cityringen Dokumentnr.

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet delafgørelse efter Miljøbeskyttelseslovens 95, stk. 2.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet delafgørelse efter Miljøbeskyttelseslovens 95, stk. 2. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 4. juni 2014 J.nr.: NMK-10-00778 Ref.: FLEKB-NMKN DELAFGØRELSE om delvis opsættende virkning af klage over Københavns Kommunes

Læs mere

AFGØRELSE i sag om støj fra byggeri ved Københavns Hovedbanegård i Københavns Kommune

AFGØRELSE i sag om støj fra byggeri ved Københavns Hovedbanegård i Københavns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. februar 2014 J.nr.: NMK-10-00691 Ref.: FLEKB AFGØRELSE i sag om støj fra byggeri ved Københavns Hovedbanegård i Københavns

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Memo Subject: Notat om udvidet arbejdstid og udbetaling af erstatning til naboer ved Marmorkirken From: Date: 2014-01-22 Politiken bragte lørdag

Læs mere

akkrediteret støjmåling i lejlighed, Haraldsgade 26, den akkrediteret støjmåling i lejlighed, Hermodsgade 33, den

akkrediteret støjmåling i lejlighed, Haraldsgade 26, den akkrediteret støjmåling i lejlighed, Hermodsgade 33, den KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Copenhagen Metro Team I/S Metrovej 11 2300 København S Påbud om nedbringelse af støjgene fra arbejdstog i tunnelstrækningen Nørrebrpparken

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. marts 2012 J.nr.: NMK-10-00460 Ref.: LJE/SMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi

Læs mere

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S 16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv 22-03-2016 Sagsnr. 2016-0002562 Dokumentnr.

Læs mere

Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende arbejder i forbindelse med etablering af metroens cityring

Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende arbejder i forbindelse med etablering af metroens cityring SORTEDAMGRUPPEN www.sortedamgruppen.dk Formand : Christian Alsted Øster Søgade 100 2.tv 2100 København Ø cvalsted@mail.dk Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende

Læs mere

Teknisk bilag vedrørende byggepladsen ved Marmorkirken - redegørelse for behovet for og konsekvenserne af døgnarbejde

Teknisk bilag vedrørende byggepladsen ved Marmorkirken - redegørelse for behovet for og konsekvenserne af døgnarbejde 20/09/13 Teknisk bilag vedrørende byggepladsen ved Marmorkirken - redegørelse for behovet for og konsekvenserne af døgnarbejde Indledning I forbindelse med klagesagen over døgnarbejdet på Marmorkirken

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

DELAFGØRELSE om opsættende virkning af klage over Københavns Kommunes strakspåbud af 3. april 2013

DELAFGØRELSE om opsættende virkning af klage over Københavns Kommunes strakspåbud af 3. april 2013 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 11. april 2014 J.nr.: NMK-10-00774 Ref.: ULSJE/FLEKB-NMKN DELAFGØRELSE om opsættende virkning af klage over Københavns Kommunes

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Beslutningen af Cityring-projektet to ledet proces:

Beslutningen af Cityring-projektet to ledet proces: Klagesager ved byggeriet af Cityringen - klagerperspektiv v/ Peter Pagh Beslutningen af Cityring-projektet to ledet proces: Lov nr. 552 af 6. juni 2007 om Cityringen er ikke omfattet af undtagelsen for

Læs mere

Transportministeriet. Frederiksholms Kanal 27 F. 1220 København K. Nørrebro, den 27. marts 2014

Transportministeriet. Frederiksholms Kanal 27 F. 1220 København K. Nørrebro, den 27. marts 2014 Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Nørrebro, den 27. marts 2014 Høringssvar til lov om ændring af Lov om en Cityring fra Søren Sandahl, Nordbanegade 22, 4. th, 2200 København

Læs mere

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling:

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling: Pkt.nr. 2 Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 402851 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at principgodkende udkast til forskrift om varelevering

Læs mere

Spørgsmål D: Hvorfor mener ministeren jf. lovforslagets bemærkninger at naboerne kun har krav på 35%, henholdsvis 55% af

Spørgsmål D: Hvorfor mener ministeren jf. lovforslagets bemærkninger at naboerne kun har krav på 35%, henholdsvis 55% af Transportudvalget 2013-14 L 177 Bilag 7 Offentligt TALEMANUSKRIPT Talepapir til samrådsspørgsmål A, B, C og D Side 1 af 25 Tak for ordet Tak for ordet. Med udvalgets tilladelse vil jeg først besvare spørgsmålene

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Udkast til Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om en Cityring.

Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Udkast til Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om en Cityring. Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Udkast til Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om en Cityring. Transportministeriet har 27. februar 2014 sendt forslag om

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Redegørelse for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi på Metro Cityringen

Redegørelse for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi på Metro Cityringen Redegørelse for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi på Metro Cityringen I forbindelse med Metroselskabets forslag om udvidet arbejdstid, er det nødvendigt med en fornyet vurdering af om den anvendte

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune

Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune 2008 Indhold Generelle bestemmelser...3 1. FORMÅL...3 2. LOVGRUNDLAG...3 3. FORSKRIFTENS OMRÅDE...3

Læs mere

Supplerende VVM for Cityringen. VVM-redegørelse

Supplerende VVM for Cityringen. VVM-redegørelse Supplerende VVM for Cityringen VVMredegørelse April 214 Supplerende VVM for Cityringen April 214 Indhold 1. Indledning........................................................... 3 2. Ikketeknisk resumé..................................................

Læs mere

AFGØRELSE i sagen om manglende miljøvurdering af beslutning i Københavns Borgerrepræsentation (NMK-10-00670)

AFGØRELSE i sagen om manglende miljøvurdering af beslutning i Københavns Borgerrepræsentation (NMK-10-00670) Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. februar 2014 J.nr.: NMK-10-00707 Ref.: MACNI-NMKN AFGØRELSE i sagen om manglende miljøvurdering af beslutning i Københavns

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af handlingsprotokollen ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg i henhold til Lov om en Cityring. Metro-Cityringen 171. Hæfte Mødet den 30. september 2014 med endelig protokol af 18. november

Læs mere

Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed.

Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed. Vejledning Hvorfor modtager du dette brev? Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune imødekom henholdsvis den 19. juni 2013 og den 3. juni 2013 Metroselskabets anmodning om en udvidelse af arbejdstiden

Læs mere

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Vedr. E/F Godthåbshave etablering af Metro Aksel Møllers Have. Arbejdstidsudvidelse på visse nærmere vilkår

Læs mere

Cityringen. v/enghave Plads. Cityringen

Cityringen. v/enghave Plads. Cityringen v/enghave Plads Deltagere fra Metroselskabet: Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Lars Anton Jensen, landinspektør, rådgiver Gitte E. Albertsen, informationsansvarlig Lovgrundlag

Læs mere

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj.

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj. HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4 9460 Brovst Att.: Per Nielsen Virksomheder J.nr. MST-1271-00164 Ref. metho/tasme Den 6. november 2015 Påbud om ændring af grænseværdier for støj Som varslet med brev af

Læs mere

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals 15-11-2013 13/42599 KS: tdah ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals Tillæg til miljøgodkendelse - udvidelse af produktionstid og påbud om ændring af støjgrænser Sønderborg Kommune har den 22. oktober

Læs mere

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009 v/ Trianglen og v/ Vibenshus Runddel Deltagere fra Metroselskabet: Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Henrik Weiersøe Jensen, landinspektør, rådgiver for Metroselskabet Lotte

Læs mere

AFVISNING af klage over tilblivelse af beslutning i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation

AFVISNING af klage over tilblivelse af beslutning i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. august 2013 J.nr.: NMK-10-00670 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over tilblivelse af beslutning

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016 1 2 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN Oktober 2012 1 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20, stk.

Læs mere

Afgørelse. efter 33 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010).

Afgørelse. efter 33 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010). MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 28. september 2010 J.nr. MKN-100-00726 Afgørelse efter 33 i miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har enstemmigt truffet afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens 42, stk. 1 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har enstemmigt truffet afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens 42, stk. 1 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk dato J.nr.: NMK-10-00682 Ref.: HAMMO UDKAST til afgørelse i sag om støj fra byggeri i Københavns Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED Midlertidig udvidelse af driftstiden ved Colas Danmark A/S, Pindsmøllevej 9, 8362 Hørning 26. maj 2011 Sagsnr.:

Læs mere

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Miljøcenter Århus afslag på aktindsigt - AarhusKarlshamn A/S Denmark

AFGØRELSE i sag om Miljøcenter Århus afslag på aktindsigt - AarhusKarlshamn A/S Denmark Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 18. december 2012 J.nr.: NMK-810-00029 (tidl. MKN-400-00045) Ref.: Flemming Krog Bjerre, FLEKB-NMKN AFGØRELSE i sag om Miljøcenter

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Naturstyrelsens afgørelse om ikke VVM-pligt ved udvidelse af tilslutningsanlæg 36 ved Ulse

AFGØRELSE i sag om Naturstyrelsens afgørelse om ikke VVM-pligt ved udvidelse af tilslutningsanlæg 36 ved Ulse Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. september 2016 J.nr.: NMK-34-00558 KlageID: 91761 Ref.: EVAJP-NMKN AFGØRELSE i sag om Naturstyrelsens afgørelse om ikke

Læs mere

Entreprise 2: Renovering af Albanibroen i tidsrummet 18. maj september 2015.

Entreprise 2: Renovering af Albanibroen i tidsrummet 18. maj september 2015. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Letbane Thomas B. Thriges Gade 32 5000 Odense C Att.: Lars Scheuer By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Grafisk produktion: Kommunikation Fotos: Torben Meyer, Byhistorisk Arkiv Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune 5. udgave, november 2014 Teknik

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Til rette vedkommende

Til rette vedkommende Nørrebro 26-3-2011 Til rette vedkommende I forbindelse med etableringen af metrobyggepladsen i Nørrebroparken har E/F Nordbanegade/Vedbækgade sammensat en arbejdsgruppe bestående af frivillige, som har

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens 42, stk. 1 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens 42, stk. 1 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. februar 2014 J.nr.: NMK-10-00689 Ref.: FLEKB AFGØRELSE i sag om støj fra byggeri ved Øster Søgade i Københavns Kommune

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Ejerforeningen Godthåbs Have

Ejerforeningen Godthåbs Have Ejerforeningen Godthåbs Have Aksel Møllers Have 2-30, Godthåbsvej 35-41 www.godthaabshave.dk E-mail:ghh@live.dk Frederiksberg, 8.6. 2013 Til Miljøudvalget i Frederiksberg Kommune Sag: Metroarbejdsplads

Læs mere

Professor dr. Jur. Peter Pagh

Professor dr. Jur. Peter Pagh Professor dr. Jur. Peter Pagh Degnehusene 70, 2620 Albertslund tlf.: 21820038/35323127 email: peter.pagh@jur.ku.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV 2. oktober 2013 Ref.: Vedr.:

Læs mere

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 2 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet

Læs mere

Bekendtgørelse om kompensation, genhusning og overtagelse som følge af forurening og gener fra anlægget af Cityringen

Bekendtgørelse om kompensation, genhusning og overtagelse som følge af forurening og gener fra anlægget af Cityringen Page 1 of 6 BEK nr 768 af 25/06/2014 Gældende (Nabopakkebekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: Transportministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel

Læs mere

Casa Vita Osvej Jyllinge. Varsel af påbud om etablering af støjafskærmning m.m. Kære Annizette og Henrik Olsen

Casa Vita Osvej Jyllinge. Varsel af påbud om etablering af støjafskærmning m.m. Kære Annizette og Henrik Olsen Casa Vita Osvej 83 4040 Jyllinge Miljø og Byggesag Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Varsel af påbud om etablering

Læs mere

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3 Vejledende grænseværdier for støjbelastning Bilag 3 Bilag 3 Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Bilag 3 indeholder redegørelsesbidrag til fortolkning af regionplanens bestemmelser om støj m.v.

Læs mere

/ Egon Petersen Kværsgade Gråsten

/ Egon Petersen Kværsgade Gråsten 25-02-2013 12/56029 Egon Petersen Kværsgade 15 Landzonetilladelse til ændret anvendelse af ejendommen matr.nr. 92 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Søndertoft 15, Sønderborg Kommune har den 14. december

Læs mere

1 Ikke-teknisk resumé

1 Ikke-teknisk resumé 1 1 Ikke-teknisk resumé 1.1 Om VVM-redegørelsen Det overordnede formål med Nordhavnsmetroen er at betjene den nye bydel i Nordhavnen med effektiv kollektiv transport. Samtidig skal Nordhavnsmetroen forbinde

Læs mere

Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard

Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard Mødereferat Titel Dato 1 december 2010 Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard Sted Oehlenschlægersgades Skole, Oehlenschlægersgade 55-57, 1663 København V Deltagere Referent 70 beboere omkring

Læs mere

Metrobyggeri i Krauseparken

Metrobyggeri i Krauseparken 1 METROSELSKABET Metrobyggeri i Krauseparken Informationsmøde i Østerbrohuset Den 16. juni 2016 kl. 18.30-20.00 2 Dagsorden 1. Velkommen Metroselskabet 2. Cityringen og Metro til Nordhavn Metroselskabet

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Undersøgelsen af lavfrekvent støj og infralyd fra Kyndbyværket skal så vidt muligt omfatte følgende anlæg: KYV21 og/eller KYV 22 KYV51 eller KYV 52

Undersøgelsen af lavfrekvent støj og infralyd fra Kyndbyværket skal så vidt muligt omfatte følgende anlæg: KYV21 og/eller KYV 22 KYV51 eller KYV 52 Dong Energy Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej 90 3630 Jægerspris Roskilde J.nr. MST-1272-00643 Ref. Annje/jojak 23. februar 2012 Påbud om måling af lavfrekvent støj og infralyd fra Kyndbyværket Dong Energy

Læs mere

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm.

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm. Forskrift udarbejdet i henhold til 18 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om miljøregulering af visse virksomheder. Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed

Læs mere

Påbud om nye støjvilkår

Påbud om nye støjvilkår Novopan Træindustri A-S XXX. november 2014 Fabriksvej 2 Sagsnr.: 12/30531 8550 Ryomgård Sagsbehandler: Sendes kun pr. e-mail til: jw@novopan.dk Rikke Bøgeskov Hyttel Påbud om nye støjvilkår Hermed fremsendes

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Stk. 2 Forskriften er vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den xx

Stk. 2 Forskriften er vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den xx KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 27-02-2015 Sagsnr. 2014-0229370 UDKAST til forskrift for udendørs musikarrangementer Indledning Hovedformålet med denne forskrift

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en Cityring og ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om en Cityring og ligningsloven 2013/1 LSF 177 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2014-795 Fremsat den 9. april 2014 af transportministeren (Magnus Heunicke)

Læs mere

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler. : Søren Klitskov, Damolin A/S

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler. : Søren Klitskov, Damolin A/S Vævervej 7 8800 Viborg Danmark T +45 8928 8100 F +45 8928 8111 www.grontmij.dk Notat CVR-nr. 48233511 N4.024.13 Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler 23. april 2013 Projekt:

Læs mere

Drøftelse af miljøregulering af Forsvarets skydebane ved Lindholm Høje og miljøregulering af Forsvarets øvelsesplads ved Vangen

Drøftelse af miljøregulering af Forsvarets skydebane ved Lindholm Høje og miljøregulering af Forsvarets øvelsesplads ved Vangen Punkt 11. Drøftelse af miljøregulering af Forsvarets skydebane ved Lindholm Høje og miljøregulering af Forsvarets øvelsesplads ved Vangen 2016-042164 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø-

Læs mere

Dispensation fra støjgrænser og arbejdstider i forbindelse med etablering af dækmoler i perioden fra den 1. oktober 2014 til den 1.

Dispensation fra støjgrænser og arbejdstider i forbindelse med etablering af dækmoler i perioden fra den 1. oktober 2014 til den 1. Returadresse: Køge Kommune, Miljø Torvet 1, 4600 Køge Køge Havn Baltic Kaj 1 4600 Køge Att.: Thomas Elm Kampmann, tek@stc-koege.dk Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Dokumentnummer Sagsnummer Miljø 23-09-2014

Læs mere

Implementeringsplan for review af støjmålinger.

Implementeringsplan for review af støjmålinger. Implementeringsplan for review af støjmålinger. Implementeringsplan for review af støjmålinger 1.1 Baggrund Pr. 1. juli trådte den ny regulering af støjgener fra metrobyggeriet i kraft. Dette skete som

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Miljøgodkendelse Vilkårsændring for Munkebo Speedway Club Beliggende Garbækstofte Munkebo

Miljøgodkendelse Vilkårsændring for Munkebo Speedway Club Beliggende Garbækstofte Munkebo Miljøgodkendelse Vilkårsændring for Munkebo Speedway Club Beliggende Garbækstofte 20 5330 Munkebo Ændring af vilkår, således at der trænes tirsdag og lørdag for 50cc og 85cc maskiner i 2016 CVR-nr.: 25

Læs mere

Metro til Nordhavn Supplerende VVM. VVM-redegørelse

Metro til Nordhavn Supplerende VVM. VVM-redegørelse Metro til Nordhavn Supplerende VVM VVM-redegørelse September 2014 Metro til Nordhavn Supplerende VVM VVM-redegørelse Udarbejdet af: Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Center for Byudvikling Redaktion

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på Lillehøj 30, Haarby

AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på Lillehøj 30, Haarby Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. september 2014 J.nr.: NMK-33-02251 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 12-07-2013 Sagsnr.: 13/22799 Dok.løbenr.: 197345/13 Kontakt: Susanne

Læs mere

Ejerforeningen Godthåbs Have

Ejerforeningen Godthåbs Have Ejerforeningen Godthåbs Have Aksel Møllers Have 2-30, Godthåbsvej 35-41 www.godthaabshave.dk E-mail: ghh@live.dk Frederiksberg, 17.1. 2014 Til Ekspropriationskommissionen Att: Helle Andersen Kopi til Miljø-

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen 1 I bekendtgørelse nr. 767 af 25. juni 2014 om forurening og gener fra anlægget af Cityringen foretages

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. august 2014 J.nr.: NMK-34-00277 og NMK-33-01941 Ref.: KBP AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes VVM-screening af vejprojekt

Læs mere

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk XXX Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 42 i lov om miljøbeskyttelse 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 42 i lov om miljøbeskyttelse 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. oktober 2011 J.nr.: NMK-10-00416 Ref.: BAB/SMA AFGØRELSE i sag om støj fra paintballbane - Åkirkebyvej 138, Rønne Natur-

Læs mere

Afgørelse. efter 41 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006).

Afgørelse. efter 41 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006). MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 14. september 2009 J.nr. MKN-100-00333 Afgørelse efter 41 i miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Afgørelse vedr. klager over støj fra Esbjerg Havn

Afgørelse vedr. klager over støj fra Esbjerg Havn Enslydende sendt til modtagere iht. adresseliste Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 7. juni 2017 Sagsbehandler Dorthe H. Ibsen/HK Telefon direkte 76 16 13 56 E-mail dhs@esbjergkommune.dk Sagsid 16/25469 Afgørelse

Læs mere

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej 2 6400 Sønderborg Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændringer i ventilationsanlæg, Sønderborg Fornikling 2011 A/S, Tinggårdvej 2, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Tillæg til råstoftilladelse på Søndermøllevej 29, Hjørring

Tillæg til råstoftilladelse på Søndermøllevej 29, Hjørring Regional Udvikling Råstofgruppen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Toftegårds Maskinstation Att. Flemming Christensen Mail: toftegaardsmaskinstation@c.dk Råstofmedarbejder Niels Schøler Direkte +4597648290

Læs mere

Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE

Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE OKTOBER 2014 1 Indhold Formål 3 Gyldigheds- og anvendelsesområde 3 Anmeldelse 3 Arbejdstider 4 Støj-, støv- og vibrationsbegrænsning

Læs mere

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn.

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Sag nr. 08.580.01 Ekstern virksomhedsstøj Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Juni 2009 NIRAS A/S Jesper Konnerup \\arhkfs01\data\sag\08\580.01\project

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet.

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. juli 2012 J.nr.: NMK-810-00048 Ref.: peran AFGØRELSE i sag om Tårnby Kommunes afgørelse om aktindsigt i sikkerhedsdokument

Læs mere