Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S."

Transkript

1 PERSONALEHÅNDBOG 1

2 FORORD Langeland Forsyning A/S vil med denne personalehåndbog informere om forskellige forhold, som er relevante for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. Personalehåndbogen giver måske ikke svar på alle dine spørgsmål, du er derfor altid velkommen til at henvende dig til din afdelingsleder eller dine kolleger. Du kan ligeledes finde mere information på vores hjemmeside Langeland Forsyning A/S vil være en levende og attraktiv virksomhed centralt placeret i lokalsamfundet. Vi ønsker at tiltrække og fastholde dygtige og engagerede medarbejdere. For Langeland Forsyning A/S er det vigtigt, at du føler dig godt tilpas både i relation til kolleger og arbejdsopgaver. Finder du, at noget kan gøres bedre, bør du altid gøre din afdelingsleder opmærksom på det. Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. Personalehåndbogen vil løbende blive ført ajour. Denne version er den første og sammenskrevet, så den kan træde i kraft den 1. februar 2014 God fornøjelse med læsningen. Med venlig hilsen Langeland Forsyning A/S Peter B. Andreasen Direktør 2

3 Indholdsfortegnelse 1 Historik Organisation Strategi Mission Vision Kerneværdier Ansættelsesforhold Ansættelsesaftale Arbejdstider Tidsregistrering Ferie Fridage/frihed Trivsels- og sygefraværspolitik Mulighedserklæring Friattest Barns sygdom Omsorgsdage Graviditet, Barsel, Forældreorlov og Adoption Rådighedsvagt Overarbejde Udkald Afspadsering/flex Regler for overarbejde Regler for udkald Bagatelgrænse i vagt Regler for afspadsering/flex Lønudbetaling Pensionsforhold Rejser/rejseafregning Kørselsgodtgørelse Orlov Deltidsansættelse Forsikring Arbejdsskadeforsikring Erhvervsansvarsforsikring Andre forsikringer Falck abonnement Ansættelse af nye medarbejdere Introduktion af nye medarbejdere Mobiltelefon og bærbar pc Tavshedspligt Fratrædelse Irettesættelser/advarsler Opsigelse Medarbejderudvikling Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Efteruddannelse Politik vedrørende kurser og møder Øvrige informationer og bestemmelser Adgangsbestemmelser Alarmanlæg - adgangskontrol Redningsudstyr brand og flugtveje Adresseændring Arbejdstøj Driftspersonale Administrativt personale Nødvendigt sikkerhedsudstyr Arbejdsskader Alkohol- og rusmiddelmisbrugspolitik Rygepolitik Stress-politik

4 Stressafklaringsplan Datasikkerhed og internet Elektronisk kalender Familiemæssige forhold Seniorpolitik Sundhedspolitik Sundhedstilbud Voldspolitik Forebyggende foranstaltninger i forbindelse med voldspolitikken Procedure for kontanthåndtering i LANGELAND FORSYNING A/S Procedure ved lukning samt genoplukning på grund af restance Foranstaltninger i forbindelse med røveri Kriseberedskab i forbindelse med vold, røveri mv Samarbejdsudvalg (MED-udvalget) Sikkerhed og sikkerhedsorganisation Sikkerhed og førstehjælp Arbejdsmiljøorganisation Arbejdsmiljødokumenter Markering af mærkedage Trafikforseelser Lovovertrædelser Førerbevis Brug af vagtbil Brug af firmabiler og entreprenørmaskiner i øvrigt Kommunikation Intern kommunikation Ekstern kommunikation Pressepolitik Hvad skal jeg sige, hvis pressen kontakter mig? Mødestruktur Tillidsrepræsentant i LANGELAND FORSYNING A/S

5 1 Historik Langeland Forsyning A/S er en selvstændig multiforsyningsvirksomhed, der er dannet den som en konsekvens af Vandsektorloven. Langeland Forsyning A/S omfatter følgende datterselskaber - Langeland Vand ApS, Langeland Spildevand ApS og Langeland Affald ApS. Aktiviteterne blev indtil den drevet af Langeland Kommune. I dag fremstår koncernen som en moderne virksomhed, der beskæftiger ca. 55 medarbejdere og afregner ca kundeforhold. 2 Organisation Bestyrelse Direktør Peter B Andreasen Projekt og drift Vandforsyning: Ingeniør Thomas Andreasen Spildevand: Ingeniør Berit Bang-Jensen Ingeniør Jimmi Buch Ingeniør Lars Dybdal Bundgaard Ingeniør Dorte Winton Lindrum Ledningsregistrering: Bygningskonstruktør Christian Hegelund Affald og Genbrug: Teknisk designer Jeanette Nissen Rasmussen Teknisk designer Torben Pihl Christensen Administration Økonomi og kundechef: Jørgen Ahlman Jensen Økonomiassistent: Glen Ambo Egeberg Personale og forbrugsafgift: Hanne Møller Engstrøm Forbrugsafgifter: Mogens Rasmussen Økonomi og forbrugsafgifter: Anja Marie Jensen Kvalitet og sikkerhed Erik Klæsøe Affald og Genbrug: Driftschef Thomas Strandmark Spildevand og Vand: Driftschef Benny Lai Pedersen Vand: Driftsleder Henning Bøgh Christiansen 5

6 I personalehåndbogen anvendes LANGELAND FORSYNING A/S som en fælles betegnelse for alle virksomheder i koncernen. 3 Strategi En virksomheds vision, mission og værdigrundlag er vigtige pejlemærker, som alle kan styre i mod. Det sikrer succes på lang sigt. En vision, mission og værdigrundlag forener og samler os, og det motiverer til at tage initiativer i den retning, vi beslutter at gå. 3.1 Mission Mission betyder at definere virksomhedens eksistensgrundlag. Vores mission er: Varetagelse af vandforsyning i Langeland Kommune ved en hensigtsmæssig anvendelse af vandforekomsterne for at skaffe tilstrækkelig med vand af højeste kvalitet til beskyttelse af borgernes sundhed, Håndtering af spildevand i Langeland Kommune på den bedst mulige måde med særlig hensyn til vandmiljø og energiforbrug, samt Varetagelse af Langeland Kommunes driftsmæssige forpligtelser i forbindelse med renovation og genbrug, herunder mest mulig fremme af de miljømæssige perspektiver. Ved at samle og optimere de administrative og driftsmæssige resurser vil vi opfylde vores mission. 3.2 Vision Vision betyder at sætte et overordnet mål for LANGELAND FORSYNING A/S, en ledestjerne, vi stræber efter at opnå. Vores vision er: At blive en af de multi-forsyningsvirksomheder i landet, der leverer de bedste ydelser til borgerne til konkurrencedygtige priser. Ved at være en vigtig og udviklende del af Langeland vil vi - med egne medarbejdere - nå vores vision. 3.3 Kerneværdier LANGELAND FORSYNING A/S har i 2009/2010 udformet fælles kerneværdier for arbejdspladsen. Værdierne udtrykker det menneskesyn, vi ønsker at arbejde og træffe beslutninger ud fra: Helhed Faglighed Troværdighed Åbenhed 6

7 4 Ansættelsesforhold 4.1 Ansættelsesaftale Ansættelsesforholdet for ansatte i Langeland Forsyning A/S er bestemt af den individuelle ansættelseskontrakt, der bliver indgået ved ansættelsen. Ansættelseskontrakten skal være udfærdiget og underskrevet af begge parter senest 1 uge efter ansættelsesstart. Derudover er ansættelsesforholdet underlagt gældende lovgivning og overenskomst for KL samt den gældende udgave af denne personalehåndbog. Hvis der sker væsentlige ændringer i ansættelsesforholdet, vil dette altid blive meddelt skriftligt. 4.2 Arbejdstider Arbejdstider m.m. for de enkelte arbejdsområder under LANGELAND FORSYNING A/S er anført nedenfor: Administrativt personale For fuldtidsansatte er arbejdstiden 37 timer om ugen. Arbejdstiden inkluderer en kaffepause af 15 min. varighed samt en frokostpause af 30 min. varighed; sidstnævnte er dog afhængig af den overenskomst, du er ansat under, hvilket fremgår af din ansættelseskontrakt. Åbningstiderne i Langeland Forsyning A/S er: man-tors fre Telefontid i Langeland Forsyning A/S på hovednummeret er: man-tors fre De lokale numre er fortsat åbne. Flekstid er tilladt, hvor det er foreneligt med arbejdet. Arbejdstiden (normtiden) er fastsat således: man-tors fre Der kan flekses i tidrummet fra kl til kl og fra kl til kl , om fredagen dog fra til Der kan ikke flekses i tidsrummet , om fredagen dog fra til 12.00, medmindre andet er aftalt med nærmeste leder. Det er både lederes og medarbejderes ansvar, at der hele tiden er personalemæssig dækning i arbejds og åbningstiden. Der kan i den enkelte medarbejders ansættelseskontrakt være aftalt andre arbejdstider. Driftspersonale For fuldtidsansatte er arbejdstiden 37 timer om ugen. Arbejdstiden inkluderer en arbejdsgiverbetalt kaffepause af 15 min. varighed samt en egenbetalt frokostpause af 30 min. varighed. Driftspersonalet beskæftiget indenfor vand og spildevand har en arbejdstid man-ons fra kl , torsdag fra kl og fredag fra kl

8 Man møder ind på Nørrebro 207A, Rudkøbing og er omklædt til kl Arbejde uden for almindelig arbejdstid, når du ikke er i vagt, honoreres efter gældende overenskomst. Er du i vagtordning honoreres denne efter vilkår nærmere beskrevet i afsnittet om lønudbetaling. Driftspersonale beskæftiget på genbrugspladser, containerpladser og med renovationskørsel arbejder hhv. efter en turnusordning og en anderledes mødestruktur. Dette fremgår af de to indgåede lokalaftaler, der kan ses som bilag til personalehåndbogen. Man møder og klæder om til den anførte arbejdstid på Nørrebro 207A, Rudkøbing. I alle driftsafdelinger er der krav om omklædning og bad, inden arbejdspladsen forlades. Der er afsat 15 min. af arbejdstiden til dette. Desuden er der i genbrug afsat yderligere 15 min. til lukning af genbrugsstationer og containerpladser. 4.3 Tidsregistrering Samtlige medarbejdere skal hver dag registrere deres arbejdstid samt anføre, hvilke opgavetyper tiden er anvendt på. Selve tidsregistreringen foretages i Kliksystemet i Navision på virksomhedens server enten via PC eller terminal. Hver medarbejder har fået udleveret et Login til systemet. Tildeling af Login styres af Økonomi- og kundechefen. Registreringen skal foretages med et interval på 15 minutter og bør hver dag udføres ved arbejdsdagens afslutning. Nærmeste leder skal kontrollere og godkende medarbejdernes registreringer minimum en gang ugentligt og senest 2 hverdage efter månedsskift. Nærmeste leder har selv ansvar for, at registreringerne bliver godkendt i dennes fraværsperiode. Registreringerne danner grundlag for udbetaling af løn. Derfor er det meget vigtigt, at registreringen er foretaget korrekt. Ansvaret herfor er medarbejderens samt nærmeste leder, som godkender registreringerne. Fravær i form af ferie, sygdom, afspadsering(- dog kun driftspersonale) mv. registreres ligeledes i Kliksystemet. 4.4 Ferie Ferie optjenes og afholdes i overensstemmelse med ferielovens regler. Ferien optjenes i et kalenderår og afholdes i et ferieår. For eksempel ferie, som er optjent i kalenderåret 2013, afholdes i perioden fra 1. maj 2014 til 30. april En fuldtidsmedarbejder optjener 6 ugers ferie på et år (svarende til 222 timer). Det er et krav, at de 5 ugers ferie afvikles som ferie, den 6. ferieuge kan efter aftale med nærmeste leder udbetales. Ferie planlægges i samarbejde med den nærmeste leder under hensyntagen til bedst mulig afvikling af dine og afdelingens samlede aktiviteter. Ønsker til hovedferien (sommerferie på normalvis 3 uger) skal afgives senest 1. marts til nærmeste leder. Endelig afhandling/godkendelse af ferien meddeles ultimo marts af nærmeste leder. 8

9 Ønsker til restferien meddeles til din nærmeste leder senest 1 måned før ønsket tidspunkt for ferieafholdelse. Er der enighed mellem medarbejderen og den nærmeste leder, kan disse frister fraviges. Hvis der ikke kan opnås enighed, fastlægger lederen ferien under hensyntagen til selskabets og medarbejderens ønsker. Ferieplanen for det pågældende område skal godkendes af afdelingschefen/-lederen. Restferien fordeles hen over året og ønsker til restferie påføres feriekalendere senest 4 uger før afholdelse. Der ønskes særlig fokus på uge 42, uge 7, mellem jul og nytår samt påsken. Tilsvarende gør sig gældende ved afholdelse af afspadsering. Hovedferien bør som hovedregel afholdes i perioden 1. maj til 30. september. Ikke afholdt ferie kan overføres til næste ferieår, hvis særlige forhold gør sig gældende, og der er lavet en skriftlig aftale herom. Som udgangspunkt afholdes ferien i indeværende ferieår. 4.5 Fridage/frihed Der kan bevilges fri til følgende: Eget bryllup: fri med løn på dagen. Eget sølvbryllup og guldbryllup: fri med løn på dagen. Egen fødselsdag 30, 40, 50, 60 og 70 år: fri med løn på dagen. Jubilæum 25, 40 og 50 år: 1 dag fri med løn. Specialist-/sygehusundersøgelser: (herunder børns konsultation hos speciallæge/sygehus, jordemoder, kiropraktor, fysioterapeut, anden terapeutisk behandling, behandling af barnløshed, kosmetisk operation såfremt det er lægeordineret, donor) Frihed med løn gives i fornødent omfang, idet de nævnte besøg dog skal forsøges placeret udenfor arbejdstiden. Ved længerevarende behandlingsforløb (mere end 5 behandlinger) aftales forløbet med nærmeste leder. Endelig godkendelse træffes af direktøren. Tandlæge og alm. lægekonsultation: bør som udgangspunkt lægges i starten eller slutningen på en arbejdsdag og i disse tilfælde bevilges fri med løn for én time. Hvis besøget varer længere afspadseres/flexes det resterende. Begravelser: Der er fri med løn ved begravelser af nære familiemedlemmer. Ved nær familie forstås ægtefælle/samlever, forældre, svigerforældre, egne bedsteforældre samt børn (egne børn, samlevers børn, plejebørn o. lign.). Ved begravelser i øvrigt bevilges fri. Friheden afvikles som afspadsering/flex, ferie eller fri uden løn. Særlige tilfælde: frihed kan aftales med nærmeste leder ved akutte situationer, som f.eks. dødsfald, alvorlig sygdom i familien o.lign. Der henvises i øvrigt til Aftale om fravær ved akut opståede situationer indgået mellem KL og KTO. LANGELAND FORSYNING A/S vil normalt være lukket på nedennævnte dage 1.maj Fredag efter Kr. himmelfartsdag (genbrugsstationer er åbne) 5. juni (grundlovsdag) 24. december (juleaftensdag) 31. december (nytårsaftensdag) Såfremt dagen ikke er en fridag i henhold til den for området gældende overenskomst eller indgået lokalaftale beregnes dagen som en ferie- eller flex-/afspadseringsdag eller efter følgende overenskomstregler: 3F: 12 stk 5 og 7: 9

10 Hvis den 1. maj, juleaftensdag, nytårsaftensdag er en arbejdsdag, slutter arbejdstiden på disse dage kl , og der betales løn svarende til en normal arbejdsdag. Hvis grundlovsdag falder på en arbejdsdag, betragtes denne som hidtil som helligdag fra kl , og der betales løn svarende til en normal arbejdsdag. Håndværkere 12 stk 4 og 6: Hvis den 1. maj, juleaftensdag, nytårsaftensdag er er en arbejdsdag, slutter arbejdstiden på disse dage normalt kl Hvis grundlovsdag falder på en arbejdsdag, betragtes denne som hidtil som søgnehelligdag fra kl Assistenter, mestre m.fl. 12 stk 1 og 2 Den normale arbejdstid er den på arbejdsstedet gældende. Der ydes i øvrigt fridage efter de regler, der måtte være fastsat af den enkelte kom. best./ virksomhed. Arbejdsformænd,vejformænd m.fl. 12 Den normale arbejdstid er den på arbejdsstedet gældende. Der ydes i øvrigt fridage efter de regler, der måtte være fastsat af den enkelte kom. best./ virksomhed. HK 17stk 6: Juleaftensdag, nytårsaftensdag og påskelørdag er fridage. Grundlovsdag og 1. maj er fridage fra kl Akademikere 18: Der tilkommer de ansatte fridage efter de regler, der gælder for kommunens tjenestemænd TL: 13A Der tilkommer de ansatte fridage efter de regler, der gælder i kommunen. LANGELAND FORSYNING A/S kan vælge at holde lukket andre dage. Dette besluttes af direktøren og varsling herom vil ske i henhold til gældende ferielov. Varsling af dette vil ske senest december året før. Følgende procedurer gælder i Langeland Forsyning A/S Såfremt en af nedenstående dage ikke er en fridag i henhold til den overenskomst, der styrer medarbejderens ansættelsesforhold, beregnes dagen som en ferie- eller afspadseringsdag. Reglerne indenfor de enkelte overenskomster effektueres i LANGELAND FORSYNING A/S som vist nedenfor: Nedenstående dage er fridage fra kl maj Fredag efter Kristi Himmelfart (alm. arbejdsdag) Grundlovsdag Juleaftensdag Nytårsaftensdag Betalt/ikke betalt frihed Betalt af LF Overenskomster 3F Håndværkere Ass. Mestre m.fl. Arbejdsformænd m.fl HK Akademikere TL ikke betalt x x x x x x x Betalt af LF ikke betalt x x x x x x x Betalt af LF ikke betalt x x x x x x x Betalt af LF x x x ikke betalt x x x x Betalt af LF x x x ikke betalt x x x x 10

11 4.6 Trivsels- og sygefraværspolitik Det skal være en fornøjelse at være ansat ved Langeland Forsyning A/S. Arbejdet skal i den udstrækning det er muligt opfattes som spændende, udfordrende og udviklende. Arbejde skal give mening, der skal være god trivsel og et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø med hjælpsomme kolleger. Der er flere faktorer der gøre sig gældende, for at ovenstående kan bevares. En af dem er hvordan fravær håndteres. Derfor er denne trivsels- og sygefraværspolitik udarbejdet af medarbejdere og ledelsen fra Langeland Forsyning A/S. Målet er at fastholde vore kollegaer og skabe en socialt engageret, sund og tryg arbejdsplads, hvor trivsel og sikkerhed er i orden. Hvad er fravær: En sygemelding kan have mange årsager for eksempel: Fysisk sygdom, psykisk sygdom, børns sygdom, sygdom i den nære familie, sociale problemer, psykiske og fysiske arbejdsproblemer, holdninger til sygdomsbegrebet, holdninger eller forhold på arbejdspladsen, arbejdsskader m.v. Fravær og sygdom har konsekvenser, ikke blot for den sygemeldte og dennes familie, men også for arbejdspladsen, kollegaerne og kunderne. Fravær fra arbejdspladsen kan forebygges på mange måder. Uanset årsagen til fravær er det vigtigt med en aktiv forebyggende indsats. Det bedste redskab til forebyggelse er dialog og tillid til at afdække problemet og belyse, hvilken indsats der kan og vil gavne. Fravær er ikke en privat sag men sygdommens karakter er. Derfor har vi med denne Trivsels- og sygefraværspolitik åbnet op for en trivselssamtale med den pågældende kollega og dennes nærmeste leder. Da en samtale mellem kollega og dennes leder ikke nødvendigvis er en samtale mellem to jævnbyrdige, da den sygemeldte kan være i en sårbar situation og måske føle sig presset til, at fortælle om forhold på hjemmefronten, som personen ikke ville have fortalt sin leder under andre omstændigheder. Derfor kræves der en høj grad af etik hos leder, der afholder trivselssamtalen. Langeland Forsyning A/S giver ved trivselssamtalen den sygemeldte mulighed for at inddrage en tillidsrepræsentant arbejdsmiljørepræsentant eller anden relevant person, når blot den leder, der afholder trivselssamtalen, er underrettet på forhånd. Formålet med trivselssamtalen: Formålet med trivselssamtalen er at optimere det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, sikre fornøden sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv, skabe trivsel og reducere sygefraværet. Det er vigtigt, at handlingsplanen ikke betragtes som kontrol og krav, men som omsorg og tilbud, der kan medvirke til at højne muligheden for mindre sygefravær. En kollegas hyppige fravær fra 1 til 3 dages varighed kan eventuelt skyldes en privat belastning af en eller anden karakter. Der kan eventuelt aftales, at kollegaen for en periode går ned i tid (mod reduktion i lønnen), tager ferie eller afspadserer for en periode for at komme til hægterne. Måske skyldes fraværet dårlige samarbejdsrelationer på arbejdspladsen. I den forbindelse er det vigtigt, at der ledelsesmæssigt gøres en aktiv, vedvarende indsats for såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø. Det skal understøttes af et kollegialt ansvar, tolerance og interesse. Sygemelding: Sygemelding skal ske telefonisk på første sygedag ved arbejdstids begyndelse passende med ens arbejdsfunktion. Driftspersonalet kontakter nærmeste leder senest kl og det administrative personale kontakter receptionen senest kl. 9.00, samt nærmeste kollega i tilfælde af relevante arbejdsopgaver. Receptionen oplyser om der er nogen aftaler i ens kalender, men der er også mulighed for tilgang til kalenderen hjemmefra for dem som har lyst til det. Man kan så aktivere ens ikke-tilstede funktion. 11

12 Sygefravær ud over 3 dage: Den sygemeldte tager ved arbejdstids begyndelse den 4. dag - for driftspersonalet - kontakt til nærmeste leder og for administrativt personale kontakt til receptionen/nærmeste kollega og oplyser om forventet varighed af sygdommen. Firmaet kan efter to hele arbejdsdage forlange den sygemeldte underskriver en tro og loveerklæring på, at man er syg. Firmaet kan efter fire dage forlange, at den sygemeldte fremskaffer en lægeerklæring på femte sygedag for en bekræftelse på sygdommen og en forventet varighed. Sygefravær over 7 dage: Nærmeste leder eller en udpeget kontaktperson tager kontakt til den sygemeldte for at afklare, om sygemeldingen har fysiske eller psykiske karakter, for at få de rigtige procedurer sat i gang. Firmaet kan ved udløb af lægeerklæring igen og igen kræve en ny erklæring, men firmaet skal altid betale for lægeerklæringen. Sygefravær over 14 dage: Ved sygdom af mere end 14 dages varighed anmoder Langeland Forsyning A/S om lægelig dokumentation for fraværet. Den sygemeldte kan selv tage initiativ til at henvende sig til ens kontaktperson. Sygefravær over 3 uger: Hvis der ikke er kommet en henvendelse fra medarbejderen, tager kontaktpersonen, senest efter tre uger kontakt til medarbejderen for at afklare, hvornår der er udsigt til, at vedkommende kan vende tilbage til arbejdspladsen. Ved tre ugers sygdom kommer kommunen ind i billedet, og den kan ligeledes forlange lægeerklæring. Sygefravær over 4 uger: Hvis der ikke umiddelbart er udsigt til, at den sygemeldte kan vende tilbage til arbejdet, gennemføres der efter 4 ugers sygemelding en personlig samtale med medarbejderen. Den sygemeldte afgør selv, hvilke personer der skal deltage i samtalen udover ledelsen. Det kunne for eksempel være tillidsrepræsentanten, arbejdsmiljørepræsentanten eller/og en sagsbehandler fra medarbejderens bopælskommune. Formålet med samtalen er at vedligeholde kontakten mellem sygemeldte kollega og arbejdspladsen samt at styrke den sygemeldtes selvværd og motivation til at komme tilbage til arbejdspladsen. Hvis samtalen afklarer, at den sygemeldte snart kan vende tilbage til arbejdet, foretages der ikke yderligere. Dog kan der være behov for en indkøringsperiode for den sygemeldte, hvor der aftales en ændret arbejdstilrettelæggelse i en overgangsperiode. Sygefravær over 8 uger: Efter 8 ugers sygefravær vurderer ledelsen, om der skal afholdes en uddybende samtale med den sygemeldte kollega. Hvis den sygemeldte har en midlertidig eller permanent nedsat erhvervsevne, skal en statussamtale afholdes for at klargøre, hvilke muligheder Landeland Forsyning A/S har for omplacering til anden jobfunktion evt. et andet sted i organisationen. I dette samtaleforløb skal der ses på mulighederne for arbejdsprøvning, revalidering, fleksjob. Den sygemeldtes bopælskommune administrerer nævnte ordninger og har dermed løsninger til at arbejdsfastholde den sygemeldte på arbejdsmarkedet. Derfor kan det være relevant at inddrage bopælskommunen så tidligt som muligt i statussamtalerne. Den sygemeldte skal dog give samtykke til en kontakt mellem bopælskommunen og arbejdspladsen. Det skal være frivilligt for den sygemeldte, om der skal etableres denne kontakt. Relevante deltagere i statussamtalerne kan foruden den sygemeldte være en leder fra arbejdspladsen, såsom tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant, sagsbehandler for den sygemeldtes bopælskommune, en repræsentant fra den sygemeldtes fagforening eller/og sygemeldtes egen læge. 12

13 I forbindelse med statussamtalerne skal det nævnes, at den sygemeldtes bopælskommune eller jobcenter i henhold til dagpengeloven er forpligtet til at følge op efter otte uger med en personlig samtale med den sygemeldte. Ved spredte fraværsdage: I tilfælde, hvor der forekommer spredte fraværsdage på grund af sygdom eller barns 1. sygedag m.m. vil medarbejderen kunne blive indkaldt til møde med den nærmeste leder/ledelsen med henblik på at finde ud af, hvad problemet er. Dette tilbud administreres således, at den nærmeste leder/ledelsen kan afholde samtaler med alle ansatte, der har haft fire enkeltdages fravær eller derover inden for en seks ugers periode og/eller 16 dage eller derover indenfor 12 måneder. Opstår der en form for mønster i fraværet kan leder/ledelsen indkalde vedkommende til en konkret trivselssamtale. Firmaet kan også ved kortvarige sygeperioder kræve en lægeerklæring, endda fra første sygedag, men kun hvis firmaet kan dokumentere den sygemeldte hyppigt er syg. Raskmelding: Så snart den sygdomsramte ved, hvornår denne kan møde på arbejde, bedes den nærmeste leder for driftspersonalet informeres, og for det administrative personales vedkommende informeres receptionen. I begge tilfælde kan det ske ved at ringe eller sende en SMS. Dette skal ske for at give mulighed for at informere den sygemeldtes kollegaer, og for at ledere kan planlægge arbejdet fremadrettet. 4.7 Mulighedserklæring Ved sygdom af mere end 14 dages varighed skal den nærmeste leder/ eller direktør afholde en sygesamtale med medarbejderen. Samtalen skal ske indenfor de første 21 sygedage. Indkaldelsen skal ske med rimelig varsel, der godt kan være med dags varsel dog afhængig af den konkrete situation. Hvis medarbejderen udebliver fra samtalen kan det få ansættelsesretlige konsekvenser. Hvorvidt det bliver en advarsel eller en afskedigelse afhænger af det enkelte tilfælde. Beslutning herom træffes af direktøren. Sygesamtalen kan evt. efter aftale afholdes telefonisk. Formålet med sygesamtalen er at afdække, hvad medarbejderen kan på trods af sin sygdom. Dette afdækkes gennem samtalen ved at udfylde en mulighedserklæring (den tidligere lægeerklæring er afskaffet). En mulighedserklæring består af 2 dele. Del 1 udfyldes ved sygesamtalen af medarbejder og leder i fællesskab. Del 2 udfyldes efterfølgende af medarbejder og dennes læge. Formålet er at få en lægefaglig vurdering af mulighederne for at vende helt eller delvist tilbage, herunder skånehensyn eller andet, der er forenelige med medarbejderens sygdom/helbredelsesforløb. Medarbejderen skal efter lægebesøget aflevere den udfyldte mulighedserklæring til sin nærmeste leder. På baggrund heraf vurderes det videre forløb. Erklæringen sættes efterfølgende i medarbejderens personalemappe. Du kan printe en mulighedserklæring samt en vejledning for elementer, der bør indgå i en sygesamtale under personalehåndbogens bilag på F-drevet. 13

14 4.8 Friattest LANGELAND FORSYNING A/S forbeholder sig ret til at kræve lægelig dokumentation for, at en medarbejders fravær skyldes sygdom. I de tilfælde anvendes en friattest. Friattesten anvendes kun i særlige tilfælde. Lederen skal skriftligt meddele medarbejderen, at der på baggrund af sygefravær ønskes en friattest med angivelse af seneste leveringsdato. Medarbejderen går til sin læge og får udfyldt denne. Udgifter hertil afholdes af Langeland Forsyning A/S. Attesten sættes efterfølgende i medarbejderens personalemappe. En friattest anvendes f.eks. ved sygemelding i opsigelsesperiode, i ferie, hvis sygemeldte ikke ønsker at deltage i samtale med nærmeste leder o. lign. 4.9 Barns sygdom LANGELAND FORSYNING A/S kan, jf. gældende overenskomster samt lovgivning på området, give hel eller delvis tjenestefrihed med løn til pasning af et sygt barn på dettes første og anden sygedag, såfremt: Barnet er under 18 år, Har ophold hos den ansatte, Fravær er nødvendig af hensyn til barnet, Det er foreneligt med forholdene på arbejdsstedet. Medarbejderen skal kontakte nærmeste leder personligt eller telefonisk og anmode om fri til barns 1. sygedag. Medarbejderen skal ligeledes kontakte nærmeste leder telefonisk og anmode bede om fri til barns 2. sygedag. Misbruger medarbejderen ordningen, kan adgang til fravær inddrages jf. gældende overenskomster Omsorgsdage En ansat har ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i 2 dage pr. kalenderår pr. barn til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år med henblik på omsorg for barnet. Retten til omsorgsdage omfatter biologiske forældre, adoptivforældre eller indehavere af forældremyndigheden. Barnet skal have ophold hos den ansatte. En omsorgsdag svarer til 8 timer. Omsorgsdage kan afvikles som hele eller halve dage eller blot nogle timer en enkelt dag. Afviklingen af omsorgsdage skal aftales med nærmeste leder. Ikke afholdte omsorgsdage bortfalder ved kalenderårets udgang. Overførsel af omsorgsdage kan kun ske i forbindelse med barselsorlov. I disse tilfælde bedes du kontakte Administrationen for nærmere råd og vejledning. 14

15 4.11 Graviditet, Barsel, Forældreorlov og Adoption LANGELAND FORSYNING A/S følger de respektive overenskomster samt lovgivning på området vedr. fravær i forbindelse med graviditet og barsel. En kvindelig ansat har ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være 8 uger til fødslen. Tidspunkt for forventet fødsel skal dokumenteres til LANGELAND FORSYNING A/S f.eks. ved kopi af oplysning herom i vandrejournal. Nedenfor er anført de overordnede økonomiske retningslinjer: Graviditetsorlov Barselsorlov Fædreorlov Forældreorlov 8 uger med fuld løn før fødsel Mor ret til 14 uger med fuld løn Far ret til 2 uger med fuld løn lige efter fødsel Ret til fravær med løn i 18 uger efter modellen (6 uger til mor, 6 uger til far og 6 uger fri til fordeling). Herudover ret til fravær i op til 20 uger på barselsdagpenge. Kan forlænges til 28 uger med forholdsmæssigt nedsatte dagpenge. Ved graviditet og planlægning af barsel bedes du kontakte Administrationen samt evt. din A-kasse for nærmere råd og vejledning. Nedenfor er kort opridset de gældende regler for, hvornår du skal oplyse Langeland Forsyning A/S om graviditet, orlov mv. Faderen skal oplyse Afholdelse af 2 ugers orlov i tilknytning til fødslen Afholdelse af den eller de dele af de op til 32 (40/46) ugers orlov efter den 14. uge efter fødslen han vil holde, herunder om han vil udskyde de 8-13 uger af orloven til senere anvendelse Forlods anvendelse af sin fraværsret på op til 32 (40/46) ugers orlov med sædvanlig løn inden for barnets 14. uge efter fødslen (ved forlods anvendelse af sin ret til sædvanlig løn efter den 14. uge efter fødslen) Tidspunkt for anvendelse af udskudt orlov: Anvendelse af 8-13 uger (retsbaseret) Anvendelse af op til 32 uger (aftalebaseret) Tidspunkt Senest 4 uger før orlovens forventede start Senest 8 uger efter fødsel Senest 4 uger før orlovens forventede start, jf. dog at den ansatte skal give meddelelse om anvendelse af de op til 32 (40/46) ugers orlov efter den 14. uge efter fødslen. Med 16 ugers varsel Med 8 ugers varsel med mindre andet er aftalt. Moderen skal oplyse om Graviditeten samt hvornår hun påregner at begynde orlov. Tidspunkt for tilbagevenden til arbejdet, herunder om placeringen af de 14 ugers orlov, som hun kan holde. Den eller de dele af de op til 32 ugers (40/46) orlov efter den 14. uge efter fødslen, hun vil holde, herunder om hun vil udskyde 8-13 uger af orloven til senere anvendelse. Tidspunkt Senest 3 mdr. før forventet fødsel Senest 8 uger efter fødsel Senest 8 uger efter fødsel 15

16 Tidspunkt for anvendelse af udskudt orlov: Anvendelse af 8-13 uger (retsbaseret) Anvendelse af op til 32 uger (aftalebaseret) Med 16 ugers varsel Med 8 ugers varsel med mindre andet er aftalt. Ved adoption er reglerne stort set de samme, men kontakt venligst Administrationen eller din nærmeste leder. De kan informere dig om, hvordan du er stillet og hvilke muligheder, du har, hvornår oplysninger meddeles LANGELAND FORSYNING A/S osv Rådighedsvagt Alle medarbejdere, der er tilknyttet vagtordningen, har vagten i en uge ad gangen fra mandag kl til den følgende mandag kl (vagtskifte). I forbindelse med Påsken forlænges vagtperioden til tirsdag kl , hvorefter ny vagt overtager. Ved jul og nytår forlænges vagten til førstkommende hverdag kl , såfremt jul/nytår falder i weekenden. Vagten har ligeledes vagt i sin egenbetalte middagspause på 30 minutter, hvorfor der også betales rådighedstillæg for denne. Vagtordningen er en turnusordning. Driftschefen for spildevand koordinerer vagtplanen og udarbejder årligt en oversigt, der viser, hvem der har vagt i de pågældende uger. Vagtplanen godkendes af direktøren. Når man har vagt, stiller man sig til rådighed og skal derfor være "tilgængelig" i hele vagtperioden for hurtigt at kunne agere i tilfælde af fejl, brud el.lign. på renseanlæg, vandværk, pumpestationer, eller ledningsanlæg. Det er vigtigt, at vagten reagerer hurtigst muligt, hvis der alarmeres om driftsforstyrrelser. Der er indgået en aftale mellem vagtdeltagerne og LANGELAND FORSYNING A/S, hvorefter den samlede honorering konverteres til et årligt ulempetillæg i overensstemmelse med Aftale om konvertering af årligt ulempetillæg. Ulempetillægget udbetales månedsvis med lige store beløb til alle de omfattede. Aftalen kan ses under personalehåndbogens bilag Overarbejde Udkald Afspadsering/flex Medarbejdere i LANGELAND FORSYNING A/S må i et vist omfang påregne overarbejde. Overarbejde optjenes som udgangspunkt til afspadsering. Den enkelte medarbejders afspadserings- /flexkonto skal udgøre en saldo på -10 og + 30 timer. (Ved overskridelse heraf henvises til Regler for afspadsering/flex ) Regler for overarbejde Overarbejde må kun ske efter aftale med nærmeste leder. Overarbejde udløses efter alm. arbejdstids ophør, de første 3 timer udløser 50 % og de efterfølgende timer 100 %. For medarbejdere, der ikke får dispositionstillæg, gælder følgende: Hvis overarbejdet varer mere end 1 time, og det ikke er varslet 24 timer i forvejen, skal der betales et tillæg for manglende varsel. Tillægget gives pr. gang medarbejderen er på uvarslet overarbejde af mere end én times varighed. 16

17 Hvis medarbejderen tilkaldes til overarbejde af vagthavende umiddelbart efter arbejdstids ophør udløser dette 100 % tillæg med det samme. Der betales ikke rådighedstillæg og ikke tillæg for manglende varsko. Hvis du er ansat under en flextidsaftale, skal overarbejde altid aftales forlods med din nærmeste leder og i et aftalt omfang. Varsling af overarbejde er derfor altid foretaget. Såfremt du ikke er ansat under en flextidsaftale, er overarbejde, der ikke sker i forlængelse af normal arbejdstid, at betragte som udkald Regler for udkald For medarbejdere, der ikke er i rådighedsvagt, regnes et udkalds varighed fra det tidspunkt medarbejderen forlader hjemstedet og til pågældende er tilbage på hjemstedet/ normal arbejdstids begyndelse. Et udkald udløser 100 % betaling og minimum 1,5 overtime pr. gang svarende til 3 normaltimer. Desuden gives tillæg efter overenskomsten pr. gang. For medarbejdere, der er i rådighedsvagt (har vagten), er bestemmelser om godtgørelse og mindstebetaling ved udkald i de respektive overenskomster og aftaler ikke gældende. Udkald i forbindelse med vagt udløser 100 % hver gang. Et udkalds varighed regnes fra det tidspunkt vagten forlader hjemstedet og til pågældende er tilbage på hjemstedet/ normal arbejdstids begyndelse. Telefonopkald herunder SMS - under rådighedsvagten, der medfører egentlig aktivitet f.eks. opkald til andre, men uden at opkaldet medfører udkald af den pågældende selv, betales takstmæssig overtidsbetaling (100 %) svarende til 1 overarbejdstime, uanset antallet af opkald inden for samme time Bagatelgrænse i vagt Iht. aftale om bl.a. rådighedsvagt (04.89) fremgår det af 18, at et telefonopkald skal udløse en vis minimumsaktivitet - f.eks. opkald til 3. mand eller registrering af driftfejl. Hvis det blot er for at sige, at det er forkert nr. vil dette være under bagatelgrænsen, og udløser derfor ikke en arbejdstime. Dog i ekstraordinære tilfælde såsom at blive vækket imellem kl til kl vil det kunne udløse udkald. Dette er også gældende hvis medarbejderen modtager en SMS såvel intern som ekstern, hvor der ikke kræves udførsel af en handling fra medarbejderen. Dette gælder dog ikke driftsrelaterede sms er. Ved tvivlstilfælde aftales med nærmeste leder om hvorvidt det er et vagt-udkald eller ej Regler for afspadsering/flex Flex-/afspadseringstimer bør som hovedregel afvikles som flex/afspadsering. Afviklingen heraf aftales med din nærmeste leder. Den enkelte medarbejders afspadserings- /flexkonto skal udgøre en saldo på -10 og + 30 timer. (Ved overskridelse heraf henvises til ovenstående). 17

18 Afhængig af aktiviteter i enkelte afdelinger kan selskabet vælge at afspadseringssaldi skal afspadseres i perioder, hvor der er lavere aktivitet, eksempelvis vinterperioder. Dette aftales enkeltvis Lønudbetaling Der foretages lønudbetaling en gang om måneden, herunder også udbetaling af overarbejde, kørselsgodtgørelse, vagttillæg m.v. Lønnen overføres til medarbejderens lønkonto i bank eller sparekasse og er til disposition den sidste hverdag i måneden. Administrationen udsender i slutningen af hver måned en lønspecifikation, hvoraf løn, skat, ATP m.v. fremgår. Lønspecifikationen udleveres eller sendes til den enkelte medarbejder. LANGELAND FORSYNING A/S udsender lønseddel via E-boks Pensionsforhold Den enkelte medarbejders pensionsforhold fremgår af ansættelsesaftalen. Pensionsforholdet følger normalt de på området gældende overenskomster. I specielle tilfælde kan andre pensionsforhold aftales Rejser/rejseafregning For alle medarbejdere gælder, at den mest hensigtsmæssige rejsemåde skal anvendes, og at alle relevante rabatmuligheder skal udnyttes. Ved valg af transportmiddel skal der tages økonomiske hensyn. Ved forretningsrejser i udlandet er der tegnet rejseforsikring. Den enkelte medarbejder skal selv drage omsorg for, at denne forsikring anvendes. Dette kan ske ved henvendelse i Administrationen. Ved rejser i virksomhedens tjeneste kan der ydes et kontant forskud til afholdelse af udgifter i forbindelse med rejsen. Umiddelbart efter rejsen skal rejseafregning udfærdiges. Rejseafregningen skal indeholde bilag for de afholdte udgifter. Udgifter, hvorpå der ikke foreligger bilag, betales ikke af Langeland Forsyning A/S. Rejseafregningen attesteres af den nærmeste leder og afleveres herefter til Administrationen. Vedrørende økonomisk godtgørelse og tidsgodtgørelse ved deltagelse i kurser og møder henvises til punkt 5.3. Politik vedr. kurser og møder Kørselsgodtgørelse Alle skal som udgangspunkt benytte virksomhedens biler. Der kan i særlige tilfælde gives tilladelse af den nærmeste leder til at benytte egen bil. 18

19 Enkelte medarbejdere har tilladelse til fast at benytte egen bil i forbindelse med arbejdets udførelse. Der ydes kørselsgodtgørelse i henhold til statens til enhver tid gældende takster. Kørselsgodtgørelse udbetales sammen med lønudbetalingen. Blanketten Kørselsrefusion skal udfyldes og attesteres af afdelingslederen før udbetaling kan finde sted. Blanketten findes under personalehåndbogens bilag på F-drevet Orlov Hvis det kan forenes med medarbejderens arbejdsfunktion og forpligtelse, kan medarbejdere ved LANGELAND FORSYNING A/S få orlov uden løn i en kortere eller længere periode. Af hensyn til planlægning af opgaverne skal ansøgning om orlov afleveres til den nærmeste leder så tidligt som muligt. Ifølge de gældende overenskomster optjener man ikke ret til ferie under orlov. Ved orlov kan det ikke forventes at komme tilbage til samme stilling. Beslutning, om hvorvidt ansøgning om orlov kan imødeses, træffes alene af direktøren Deltidsansættelse Hvis det ikke medfører arbejdsmæssig, funktionsmæssig eller økonomisk ulempe for LANGELAND FORSYNING A/S kan deltidsansættelse som regel bevilges. Når man går over til deltidsansættelse vil lønnen blive reduceret i forhold til nedgangen i arbejdstiden. Hvis en medarbejder ønsker deltidsansættelse i en periode, skal henvendelse herom rettes til den nærmeste leder. Endelig beslutning træffes af direktøren Forsikring Arbejdsskadeforsikring Denne forsikring dækker personskade, som en medarbejder pådrager sig i forbindelse med udførelse af arbejde for Langeland Forsyning A/S. Udsættes en medarbejder for personskade, skal det omgående anmeldes til den nærmeste leder og til LANGELAND FORSYNING A/S sikkerhedskoordinator, som har ansvaret for, at der udfærdiges en skadesanmeldelse. Den nærmeste leder skal umiddelbart efter, at hændelsen er indtruffet, orientere sikkerhedsrepræsentanten herom. Kopi af skadesanmeldelsen udleveres til skadelidte, sikkerhedsorganisationen og lederen af den pågældende afdeling Erhvervsansvarsforsikring Alle medarbejdere i LANGELAND FORSYNING A/S er forsikret overfor det ansvar, som de kan pådrage sig under udførelse af arbejde for virksomheden. Det er naturligvis en forudsætning, at medarbejderen ikke groft tilsidesætter sine pligter overfor virksomheden. 19

20 Forsikringen gælder for skader på personer udenfor selskabet samt på tredjemands ejendom. Såfremt en medarbejder er involveret i en skade, der berører andre personer eller tingskade, skal medarbejderen straks give den nærmeste leder meddelelse om dette. Der skal herefter udfyldes en skadesanmeldelse til forsikringsselskabet. Henvendelse herom rettes til LANGELAND FORSYNING A/S sikkerhedskoordinator. Medarbejderen må ikke love, at LANGELAND FORSYNING A/S betaler for skaden, men skal henvise til, at skaden anmeldes til Langeland Forsynings forsikringsselskab, som afgør erstatningsspørgsmålet. Den skadelidte skal så vidt muligt anmelde skaden til sit eget forsikringsselskab, så afklarer selskaberne erstatningsspørgsmålet indbyrdes Andre forsikringer Ud over ovennævnte har LANGELAND FORSYNING A/S bl.a. også følgende forsikringer: Autoforsikring Bygningsforsikring Løsøreforsikring (brand, tyveri, vandskade) Bestyrelsesansvarsforsikring Maskinkaskoforsikring for specielle objekter Falck abonnement Langeland Forsyning A/S, der er 100 % kommunalt ejet, er omfattet af kommuneabonnementet for så vidt angår anskaffelse og vedligeholdelse af brand- og redningsudstyr. Endvidere er bjærgningstjeneste en del af kommuneabonnementet henvis til kundenummer, når hjælp rekvireres Ansættelse af nye medarbejdere Det er en ledelsesopgave at ansætte nye medarbejdere, og det er ledelsen, der afgør, om der eventuelt skal nedsættes et ansættelsesudvalg, og hvem der skal deltage i udvalget. Ledige stillinger annonceres i pressen (Øboen), opslås på hjemmesiden, internettet eller lignende Introduktion af nye medarbejdere Når der ansættes en ny medarbejder i LANGELAND FORSYNING A/S har den nærmeste leder ansvaret for, at den nyansatte bliver introduceret i virksomheden og får kendskab til denne personalehåndbog Mobiltelefon og bærbar pc LANGELAND FORSYNING A/S stiller mobiltelefon til rådighed for medarbejdere, som har behov for dette. Det er ledelsen, der afgør behovet for mobiltelefon. Der skal ved udlevering af telefonen underskrives en erklæring om, at telefonen udelukkende bruges erhvervsmæssigt eller delvis erhvervsmæssigt. LANGELAND FORSYNING A/S stiller ligeledes bærbar pc til rådighed for medarbejdere, som har særskilt behov herfor. 20

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG 2012 personalehåndbog sådan gør vi i fsb INDHOLD > fsb s vision > 05 fsb s kerneværdier > 05 Adresser i fsb > 06 Adresseforandring, navneændring og bankændring > 06 Alkohol og andre rusmidler > 06 Arbejdsfri

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS)

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS) LANDSOVERENSKOMST 2014-2017 mellem Bilfærgernes Rederiforening og HK/Privat (DIS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Overenskomstens område... 1 2 - Ansættelse... 1 3 - Opsigelsesregler... 1 4 - Arbejdstid og fridage...

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014 Brancheoverenskomst for vagtassistenter 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794654 verenskomst 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

Falck-reddere i København

Falck-reddere i København Overenskomst 2014-2017 Falck-reddere i København Overenskomst mellem DI Overenskomst II (DSA) for Falck Danmark A/S og Chaufførernes Fagforening i København OVERENSKOMST MELLEM CF OG DI OVERENSKOMST II

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Falck-reddere i Provinsen

Falck-reddere i Provinsen Overenskomst 2014-2017 Falck-reddere i Provinsen Overenskomst mellem DI Overenskomst II (DSA) for Falck Danmark A/S og 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen OVERENSKOMST MELLEM 3F OG DI OVERENSKOMST

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

Overenskomst for medarbejdere i Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31.

Overenskomst for medarbejdere i Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Kapitel 1 Gyldighedsområde 5 1... 5 Kapitel 2 Regler for alle medarbejdere 6 2 Almene vilkår i ansættelsesforholdet...

Læs mere

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus 1 96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus Denne håndbog er til dig, der har valgt selv at være arbejdsgiver i din BPA-ordning /hjælperordning. Håndbogen er

Læs mere

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning 2010 2012 Brancheoverenskomst for vagtassistenter

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

DIS O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Skibsassistenter)

DIS O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Skibsassistenter) DIS O V E R E N S K O M S T 2012-2014 mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter) Gældende fra 1. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. På- og afmønstring... 1 2.

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

Privatansattes arbejdstid

Privatansattes arbejdstid Privatansattes arbejdstid Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej 32 2000 Frederiksberg Telefon: 38 15 66 00 Telefax: 38 15 66 66 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Faglig konsulent

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

HÅND MEDARBEJDER BOG

HÅND MEDARBEJDER BOG MEDARBEJDER ÅND BOG IND- HOLD VELKOMMEN 3 ANSÆTTELSESREGLER OG -POLITIKKER 5 SIKKERHED OG KONTROL 7 TØJ, FREMTONING OG PERSONLIG HYGIEJNE 9 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL 11 SYGDOM OG LÆGEBESØG 12 UDVIKLING OG

Læs mere

BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER

BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794652 VERENSKOMST 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere