Selskabet kan med 1 uges frist tilspørge tillidsrepræsentanten om arbejde i produktionen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selskabet kan med 1 uges frist tilspørge tillidsrepræsentanten om arbejde i produktionen."

Transkript

1 Lokalaftale 1 - Tillidsmandstid 1. Der er enighed om, at tillidsrepræsentanten for 3F kan deltage i produktionen 2 dage om ugen. Det skal tilsikres, at tillidsrepræsentanten får en plan for arbejdet. Såfremt antallet af faste medarbejdere øges til mere end 200 fastansatte kan denne aftale genforhandles. Selskabet kan med 1 uges frist tilspørge tillidsrepræsentanten om arbejde i produktionen. 2. Løndelen for tillidsrepræsentanten efter denne aftale består af den til enhver tid aftalte grundløn med tillæg af højeste skifteholdstillæg for den afdeling, tillidsrepræsentanten kommer fra. Betalingen indeholder kpmpensation for at stå til rådighed ud over normal arbejdstid, og for at dække eventuelt forekommende udgifter deraf i rimeligt omfang. Ferie er undtaget for rådighedspligten. Eventuelt overarbejde optjent efter aftale med ledelsen, kan afspadseres efter aftale. 3. Vilkårene for tillidsrepræsentanten kan på intet tidspunkt være ringere end de kolleger, der repræsenteres og tillidsrepræsentanten efter denne lokalaftale optjener derfor samme antal fridage, anciennitet og oppebærer alle øvrige goder. Tillidsrepræsentanten kan vælge at deltage i daglige produktion på alle ugens dage. 4. Ved tillidsrepræsentantens fravær på grund af sygdom, ferie, deltagelse i kurser eller lignende, kan en stedfortræder efter aftale med ledelsen udpeges efter retningslinierne i Industriens Overenskomst. Stedfortrædere følger egen turnus. 5. Øvrige tillidsrepræsentanter har rettigheder som beskrevet i Industriens Overenskomst. 6. Tillidsrepræsentantens opgaver er blandt andet: - at holde sig orienteret om overarbejdets omfang via tidsregistreringssystemet (Industriens Overenskomst 13, stk. 1, sidste del), og - at kvittere for modtagelse af skifteholdsplaner og fordele disse til den enkelte medarbejder. Lokalaftale 2 - Disciplinære samtaler 1. Såfremt en medarbejder kaldes til en disciplinær samtale med en repræsentant for selskabets ledelse forårsaget af forhold vedrørende den ansattes ansættelsessituation, jobudførelse og lignende skal samtalen føres under medvirken af den ansattes tillidsrepræsentant. 2. En disciplinær samtale defineres som: En samtale der kan eller vil få ansættelsesretslige konsekvenser for den ansatte. Lokalaftale 3 - Skifteholdsplanlægning

2 1. Tørnlisten planlægges i samråd mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten eller dennes stedfortræder. Dersom der ikke kan opnås enighed mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten, fastsætter virksomheden tørnlisten under hensyntagen til virksomhedens tarv, og kan iværksætte den med 14 dages varsel. Tørnlisten kan maximalt ændres 4 gange årligt. Ingen tørnliste kan planlægges til mindre end 6 uger. 2. Tørnlisten kan offentliggøres ved opslag med 14 dages varsel. 3. Tørnlisten kan tilrettelægges således, at der er max. 6 døgn mellem 2 fridøgn (59 timer). 4. Ingen arbejdsdag kan planlægges at vare mindre end 6 timer eller mere end 12 timer. 5. Faste medarbejdere har krav på tørnlistning af frihed hver anden weekend. Undtaget er dog ansatte efter lokalaftalen om weekendarbejde. 6. Ved begrebet friweekend forstås frihed fra fredag kl til mandag kl Holdskifte skal almindeligvis foretages skift fremad (med uret), det vil sige formiddagsvagter, derefter eftermiddagsvagter og efterfølgende nattevagter. 8. Kræves det, at medarbejdere på skiftehold skal møde fra kl til 05:59 betales overarbejdstillæg indtil kl i stedet for skifteholdstillæg. Tillægget svarer til Industriens Overenskomst 13 Overarbejde, stk. 5 Betalingssatser, pkt. 1 Overarbejde forud for normal arbejdstid. 9. Faste medarbejdere skal være tilknyttet et skift i en specifik afdeling, undtagen herfra er "springere". Alle medarbejdere har dog pligt til eventuelt at udføre arbejde i andre afdelinger. Natskift 10. Tørnlisten kan tilrettelægges således, at der er max. 7 døgn mellem 2 fridøgn (59 timer). 11. Såfremt der ikke er behov for faste nattevagter hele ugen, og virksomheden som følge heraf er tvunget til at lægge disse ind i en tørnliste med dag- og aftenvagter, kan der maksimalt lægges 3 nattevagter i rækkefølge. 12. Ingen nattevagt kan planlægges at vare mere end 10 timer. 13. Ingen nattevagt kan planlægges at starte før kl eller slutte senere end kl Efter endt nattevagtperiode skal der være tørnlistet minimum 35 timers frihed. 15. Ved behov for nattevagter etableres disse ved at medarbejderne frivilligt kan søge fast nattevagt. Subsidiært tørnlistes det antal medarbejdere, som skal bruges afdelingsvis efter yngst i anciennitet. Medarbejdere som frivilligt søger fast nattevagt, påtager sig både et sommer- og vinterskift eller omvendt. Springere 16. Der foretages en løbende opgørelse af aktuelle timer for springere. 17. Springere får udbetalt det til aktuelle vagters svarende skifteholdstillæg, dog minimum det til enhver tid højeste skifteholdstillæg 1. og 2. skift.

3 Lokalaftale 4 - Varierende ugentlig arbejdstid I henhold til Industriens Overenskomst 9, stk. 2 er der enighed om, at virksomheden kan indføre varierende ugentlig arbejdstid. 1. Fra og med uge 25 til og med uge 43 kan arbejdstidsnormen sættes op til 39 timer pr. uge på andet og tredje skift. Første skift kan i samme periode arbejde op til 41 timer pr. uge. Der udarbejdes skifteholdsplan for perioden. 2. Overskydende timer over den normalt aftalt timenorm opgøres på en særskilt time konto og afvikles over den resterende del af året (fra og med uge 44 til og med uge 24), således at den samlede årsnorm er uændret. 3. Hvis en medarbejder fratræder udbetales saldo på timekonto med den gældende timesats (uden overtidstillæg). 4. Som udgangspunkt afspadseres overskydende timer som én samlet blok for den enkelte medarbejder, normalt i forlængelse af vinterferien (blok 2). Kun ved enighed inden for en skifteholdsplan kan medarbejderne vælge nedsættelse af timenormen over den resterende del af året. Lokalaftale 5 - Weekendarbejde 1. Der er i henhold til Industriens Overenskomst 10 Weekendarbejde aftalt mulighed for faste weekendhold. 2. Weekendarbejde kompenseres med 24 timers grundløn med tillæg af satserne i Industriens Overenskomst 13, stk. 5, pkt. 2 og Månedslønnen for weekendarbejde skal som udgangspunkt mindst svare til 160,33 gange den respektive medarbejders timeløn. 4. Ved omregning af f.eks. ferie, sygedagpenge med videre, svarer 24 timers weekendarbejde til 37 timers dagarbejde. 5. Ved omregning af feriefridage, frihed og lignende omregnes i forholdet 1 hverdagstime = 24/37 weekendtime. 6. Overarbejde på ugens 5 første dage må kun undtagelsesvis forekomme. 7. Højst 20 % af de fastansatte under lokalaftalesættet kan omfattes af denne ordning. 8. Weekendarbejdere har ikke krav på frihed hver anden weekend. Lokalaftale 6 - Pauser

4 Spisepauser 1. Spisepauser (30 minutter) skal som udgangspunkt planlægges afholdt uden afbrydelse. 2. Alle på et skiftehold behøver ikke at gå til disse pauser samtidigt. 3. Spisepauserne skal være afholdt inden for kantinens normale åbningstid mellem kl (frokost) og (aften). 4. Natholds spisepause skal placeres mellem kl og kl Tilsiges en medarbejder til at arbejde i en spisepause, og denne derved udskydes ud over ½ time udover kantinens åbningstid, betales efter Industriens Overenskomst 13, stk. 5, nr På timers vagter skal der planlægges 2 spisepauser. 7. Medarbejdere der er møder før klokken skal tildeles 15 minutters morgenmadspause. 8. Der skal sikres chauffører mulighed for 15 minutters morgenmadspause. 9. For alle andre end chauffører indgår spisepauser ikke i den effektive arbejdstid. Hvilepauser 10. Medarbejdere i øvrige område tildeles hvilepause af 1x10 minutters varighed før klokken 14.00, 1x10 minutter mellem og igen efter klokken Når vagter er længere end 10 timer tilbyder virksomheden yderligere 10 minutters hvilepause. 12. Der kompenseres ikke ved forskydning af hvilepauser. Planlægning 13. Der udarbejdes pauseplan på det enkelte arbejdsområde. Lokalaftale 7 - Korttidsansættelse 1. Korttidsansatte antages for en aftalt periode, med mulighed for forlængelse af ansættelsen. 2. Korttidsansatte skal være fuldt disponible i gennemsnit 160,33 timer pr. måned. 3. Korttidsansatte med kontrakt udover 3 måneder honoreres i gennemsnit med 160,33 timer pr. måned. 4. Korttidsansatte med kontrakt under 3 måneder afregnes med de faktiske timer. 5. Korttidsansatte kan indgå i holddriftplan med max. 4 nattevagter i rækkefølge, med mindre at der er tale om fast nathold.

5 6. Korttidsansatte kan ikke gøre krav på weekendfrihed. 7. Korttidsansatte kan normalt ikke påregne ferie i perioden 2/5 til 9/9. 8. Korttidsansatte overgår til fast ansættelse efter 9 måneders kontinuerlig ansættelse. Lokalaftale 8 - Bytte Vagter Kun fastansatte medarbejdere har adgang til at bytte vagter indbyrdes under følgende forudsætninger: 1. Ved bytning af vagter, medarbejdernes indbyrdes, vil antallet af timer svarende til den aktuelle overtagne vagts længde blive godskrevet "timesaldoen" for en medarbejder, der har overtaget vagten. Overskrides timenormen vil der ikke blive optjent til overarbejde. Tilsvarende vil den medarbejder, der har afgivet vagten, få reduceret sin "timesaldo" i samme forhold. 2. Såfremt den medarbejder der ønsker at afgive en vagt, ikke har den fornødne plustid på timesaldoen, og dette vil medføre, at denne herefter vil udgøre et minus vil der ikke kunne opnås frihed uden løntræk. 3. En vagt kan kun byttes, hvis områdets arbejdsleder har modtaget en underskrevet bytteanmodning mindst 24 timer før byttevagtens start. Lokalaftale 9 - Tilkaldevikarer Parterne er enige om, gennem ansættelse af tilkaldevikarer, at bedre muligheden for at de ansatte: Kan få imødekommet søgt afspadsering på helligdage og i weekender. Kan få afviklet afspadsering. Kan få afviklet feriedage. Kan få dækket fastansattes tørnlagte weekend fri, i andre områder end Transport. Og for at virksomheden Kan få indkaldt ekstra bemanding i forbindelse med sygdom, afholdelse af feriefridage eller afspadsering for en fastansat, hvor der er nødvendigt at erstatte vagten, og Kan få indkaldt den nøvendige bemanding. 1. En tilkaldevikar kan ikke benyttes ved afvikling af ferie eller timer optjent under lokalaftale 4 om varierende ugentlig arbejdstid. 2. En tilkaldevikar må ikke i forvejen være beskæftiget på fuld tid i Gate Gourmet Denmark ApS. 3. Gate Gourmet Denmark ApS er indforstået med, at tilkaldevikarer skal være medlem af 3F, samt klubben på arbejdspladsen. Medlemskab af en a-kasse er den individuelle medarbejders eget valg.

6 4. Tilkaldevikaren overtager den aktuelle vagt helt eller delvist, som den/de fraværende ellers skulle have varetaget. Tilkaldevikaren må ikke have lukkevagt. 5. Vagten vil altid blive honoreret med minimum 6 timers betaling. 6. En tilkaldevikar kan maksimalt benyttes 37 timer om ugen. 7. En tilkaldevikar kan under normale forhold ikke tørnlistes, og kan kun få en vagtplan for den pågældende dag/vagt som tilkaldevikaren overtager. Eventuelle timer herudover honoreres med løn + overtidstillæg i henhold til satserne i Industriens Overenskomst. 8. Ved sygdom følger tilkaldevikarer Industriens Overenskomst 29. Resten bortfalder. 9. Tilkaldevikarer afvikler ferie via feriekonto. 10. Tilkaldevikarer kan tørnlistes i en medarbejders vagt, såfremt medarbejderen er længerevarende sygemeldt eller afspadserer i sammenhængende periode og kun efter skriftlig aftale med en tillidsrepræsentant. 11. Der kan træffes forhåndsaftale med tilkaldevikarer om arbejde på enkeltdage, såfremt tilkaldevikaren skal dække en medarbejders afspadsering af f.eks. overarbejde eller weekend frihed. 12. I forbindelse med uforudset ekstra volumen kan tilladelse til at bruge tilkaldevikarer opnås hos tillidsmanden. 13. Virksomheden skal ugentlig holde tillidsrepræsentanterne orienteret om hvilke medarbejdere tilkaldevikarerne har erstattet. Lokalaftale 10 - Timeløn Ved de lokale lønforhandlinger for overenskomstårene er følgende timelønninger aftalt: Chauffører: Startløn måneder måneder måneder ,15 133,15 133,15 148, ,15 139,00 141,00 154, ,15 144,85 146,85 159,94 Formandstillæg, gældende alle chauffører: 12 måneder 24 måneder 36 måneder ,00 2,00 6,00 Det er inkluderet i aftalen om formandstillæg for chauffører, at chaufføren er personligt ansvarlig for vask og vedligehold af eget arbejdstøj, så denne fremstår præsentabel i forhold til selskabets kunder. Øvrige 3F: Startløn måneder måneder måneder ,15 129,66 131,18 148, ,15 135,51 137,03 154, ,15 141,36 142,88 159,94 Formandstillæg, øvrige:

7 1. Ved udnævnelse til formand udbetales et tillæg på kr. 6,00 pr. time. Betalingen sker på basis af det aktuelt præsterede timetal i funktionen. 2. Fastansatte medarbejdere der midlertidigt varetager funktionen som formand, oppebærer et tillæg på kr. 6,00 pr. time. Ungarbejdere aflønnes med 60% af lønnen for "Øvrige 3F". Alle medarbejdere, dog ej tilkaldevikarer og ungarbejdere under dette lokalaftale sæt aflønnes med fast månedsløn. For korttidsansatte refereres til lokalaftale 7. Månedslønnen udregnes som den ansattes timeløn ganget med den til enhver tid gældende månedsnorm. Faste medarbejdere får fuld løn, inklusive de til vagten hørende genetillæg, under afvikling af ferie. Pension følger Industriens Overenskomst 34. Bonus: Det er aftalt, at samtlige fastansatte medarbejdere som pr. 1. november 2007 har mere end 9 måneders anciennitet, får udbetalt en engangs bonus på kr ,00. Denne bonus vil blive udbetalt med november lønnen Denne lokalaftale følger Industriens Overenskomst 8 stk.1. Lokalaftale 11 - Kompensationstimer 1. Fastansatte medarbejdere i Gourmet, København optjener i perioden 1. maj september 29,6 kompensationstimer. 2. For at kunne deltage i ordningen kræves, at medarbejderen har været fastansat i hele optjeningsperioden (1. maj september). Der kan således ikke optjenes i forhold til en mindre ansættelsesperiode, selvom denne falder indenfor optjeningsperioden. 3. De 29,6 kompensationstimer tilskrives kompensationskotoen 1. oktober. 4. Timer afvikles jvf. lokalaftale 12 Overarbejde. 5. Ved fratrædelse udbetales optjente, men ikke afholdte kompensationstimer. 6. Ved afholdelse af kompensationstimer udbetales grundlønnen. 7. Aftalen kan kun opsiges af virksomheden mod at omregne antallet af kompensationstimer med den respektive timelønssats. Denne lokalaftale følger Industriens Overenskomst 8 stk.1. Lokalaftale 12 - Overarbejde 1. Medarbejderen kan vælge mellem udbetaling af løn + overtidstillæg i henhold til satserne i Industriens Overenskomst eller tilføjelse af overtiden til afspadseringssaldoen i henhold til

8 nedenstående. Medarbejderen kan med 1 måneds varsel ændre i ønsket om udbetaling. Ændringen fremsendes skriftligt til HR-afdelingen før optjening finder sted. Hvis medarbejderen ikke foretager valg, anvendes pkt. 2 afspadsering. 2. Overarbejde til afspadsering: Ved overarbejde som ønskes afspadseret, omregnes overtidstimerne ved: - at tillægge 50% på hverdage i tidsrummet mandag kl lørdag kl for de første 3 timer, herefter 100%. - at tillægge 100% i tidsrummet lørdag kl til mandag kl at tillægge 100% på søgnehelligdage. - at tillægge 100% på en i forvejen tilsikret hverdagsfridag i tidsrummet mandag kl til lørdag kl at tillægge 150% på en i forvejen tilsikret weekend fridag i tidsrummet lørdag kl til mandag kl , og tørnlistefridag på en søgnehelligdag. - at tillægge 50% ved overarbejde forud for normal arbejdstid i tidsrummet kl til kl at tillægge 100% ved overarbejde forud for normal arbejdstid i tidsrummet kl til kl at tillægge 100% på en i forvejen tilsikret weekend fridag i tidsrummet lørdag kl til mandag kl , for de medarbejdere der ikke er omfattet af skifteholdsarbejde. 3. Herefter ydes der ikke særskilt betaling for holddrift ved eventuelt overarbejde. 4. Ved tilkald til overarbejde på en i forvejen tilsikret fridag, skal vagten have en varighed på mindst 3 timer. 5. Der ydes ikke skifteholdstillæg ved afspadsering. 6. Løbende registrering skal finde sted. Saldo pr. 1. maj må maksimalt være på +/- 37 timer. Minus timer skal i hvert tilfælde godkendes af General Manager. Ingen minus timer vil bliver godkendt til personale, der er i en opsigelsesperiode. Såfremt en medarbejder ønsker at fratræde sin stilling og der er minus timer på kontoen,, vil disse blive fratrukket på lønnen. 7. Ikke planlagte afspadseringstimer, (udover 37), kan virksomheden frit disponere over. Denne afspadsering skal så vidt muligt aftales med den enkelte. Beordret afspadsering skal varsles med minimum 6 x 24 timer. 8. Hvis 2 eller flere på samme skifteholdsplan søger fri på samme tidspunkt, vil kun én medarbejder være sikret afspadsering. Såfremt produktionen tillader det, kan flere tildeles frihed. 9. Mod behørig dokumentation, kan medarbejdere få afspadsering til speciallæge besøg efter normale varselsregler, eller med kortere varsel såfremt produktionsforholdene tillader det. 10. Ved ansøgning om afspadsering har medarbejderen krav på svar senest 1 måned før den ansøgte frihed.

9 Såfremt ansøgning om afspadsering er fremsendt 4 til 28 dage før det ønskede tidspunkt for afspadsering, har medarbejderen krav på svar senest 4 dage efter indlevering af ansøgning. I tilfælde af manglende tilbagemelding fra virksomheden, kan medarbejderen betragte ansøgningen om afspadseringen bevilget. Ved fremsendelse af ansøgning om afspadsering senere end 4 dage inden den ønskede afspadsering, kan medarbejderen ikke gøre krav på frihed. 11. I perioden 20. december januar kan afspadsering ikke forventes. Lokalaftale 13 - Sygeløn for fastansatte medarbejdere I tillæg til Industriens Overenskomst 29 Sygdom/tilskadekomst udbetales fuld løn under sygdom i hele sygdomsperioden til fastansatte medarbejdere under følgende forudsætninger: 1. at medarbejderen ikke ved ansættelsen har fortiet en sygdom, som har betydning for stillingens varetagelse. Såfremt sygedagpenge skal udbetales via lønnen, skal dagpengeformular, som fås i HR-afdelingen, være afleveret i udfyldt stand. 2. at sygdommen ikke skyldes at medarbejderen har pådraget sig denne ved en forsætlig eller grov uagtsom handling. 3. at medarbejderen telefonisk underretter afdelingen den første sygedag, senest en time før arbejdstids begyndelse, og at Tro- og loveerklæring, herunder via , er Gate Gourmet Denmark ApS i hænde på 3. dagen om morgenen. 4. at såfremt Gate Gourmet Denmark ApS forlanger lægeerklæring fra 4. dagen, skal medarbejderen fremsende en sådan, som skal udstedes ved personlig konsultation. Udgiften til denne lægeerklæring betales af virksomheden. 5. Såfremt den telefoniske besked om sygdom samt Tro- og loveerklæring fremsendes for sent i forhold til de anførte frister, fortabes ovennævnte ret indtil gyldig dokumentation foreligger i virksomheden. 6. Raskmelding skal foretages ad samme kanaler så tidligt som muligt, dog senest een time inden arbejdstids begyndelse. Lokalaftale 14 - Børns sygdom I tillæg til Industriens Overenskomst 30 Børns Sygdom, er der aftalt følgende: 1. Feriefridage og afspadsering (maksimalt 6 dage pr. ferieår) kan anvendes som barnets anden/tredje sygedag i forlængelse af afholdelsen af barns første sygedag. 2. Melding om afholdelsen følger de normale regler for sygemelding.

10 3. Kontaktes medarbejderen på grund af barns sygdom inden en halv arbejdsdag er gået, er denne dag første fraværsdag. 4. Kontaktes medarbejderen efter en halv arbejdsdag er gået, regnes den efterfølgende dag som barns første sygedag, forudsat denne dag er arbejdsdag. 5. Tidsrummet, fra arbejdspladsen forlades og til normal arbejdstids ophør, er for egen regning, evt. efter aftale ved afspadsering. Lokalaftale 15 - Søgnehelligdage Det er i tillæg til Industriens Overenskomst 41 Søgnehelligdagesbetaling og 18 Fridage aftalt at: 1. Fast- og korttidsansatte medarbejdere ydes fyld løn på søgnehelligdage. 2. Fast- og korttidsansatte medarbejdere i holddrift (7-dages uge) ydes en erstatningsfridag af 7,4 times varighed for hver søgnehelligdag medarbejderen er ansat. 3. Medarbejdere, som aktuelt er på arbejde på en søgnehelligdag, ydes en erstatningsfridag med det antal timer, de aktuelt var på arbejde på søgnehelligdagen. 4. Erstatningstimerne opgøres på separat konto. Erstatningstimerne skal tilsikre medarbejderen vinterbok 2 og kan derfor ikke afspadseres løbende. Der ydes ikke skifteholdstillæg ved afvikling af blokken. 5. E-timer op til og maksimalt 74 timer bruges i perioden 1. oktober april. Overskydende timer kan der frit disponeres over. 6. Ungarbejdere opsparer i henhold til Industriens Overendskomst 4% af den ferieberettigede løn til dælning af søgnehelligdage. Beløbet udbetales sammen med feriepenge. Tilkaldevikarer: 1. Tilkaldevikarer opsparer i henhold til Industriens Overenskomst 41, 4% af den ferieberettigede løn til dækning af søgnehelligdage. Beløbet udbetales med lønnen. Lokalaftale 16 - Organisationsforhold Virksomheden er bekendt med: 1. At 3F under dette lokalaftale sæt skal være medlem af "De Timelønnedes Klub (3F), Amager Landevej", samt 3F i Kastrup. Lokalaftale 17 - Shift Leader

11 Pr. d. 1. september 2006 er der enighed om at indføre en ny funktion som Shift Leader. Shift Leader er en fuktion, som udelukkende kan tilbydes fastansatte timelønnede medarbejdere omfattet af overenskomst og lokalaftaler indgået mellem Gate Gourmet København og 3F klubben. Der bruges Shift Leader i følgende afdelinger: Taxfree Food Production (varm og kold køkken, samt tray setting) Lager Med indgåelse af denne aftale, er der aftalt et løntillæg på kr ,00 som udbetales så længe jobfunktionen udføres. Funktionen som Shift Leader kan fra begge parter opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af 1 måned. Samtidig med udnævnelse til Shift Leader udleveres jobbeskrivelse. Lokalaftale 18 - Fritvalgs Konto Medarbejdere, omfattet af overenskomsten, opsparer: pr. 1. maj 2007, 0,5% af den ferieberettigende løn som særlig opsparing. pr. 1. maj 2008 udgør opsparingen 0,75% og pr. 1. maj 2009 udgør opsparingen 1,0% af den ferieberettigende løn. I beløbet er indeholdt feriegodgørelse, ferietillæg og evt. feriefridagsopsparing. Ved udgangne af juni måned og ved kalenderårest udløb samt ved fratræden opgøres saldoen og beløbet udbetales. I 2007 sker udbtaling først ved kalenderårets udløb. Medarbejdere omfattet af overenskomsten kan anmode om, at arbejdsgiveren løbende foretager indbetaling af et ekstre lønmodtagerbidreag til pensionsordningen. Anmodning, herunder anmodning om ophør/ændring af ekstra indbetaling af lønmodtagerbidrag, kan ske én gang årligt med virkning fra 1. december. Eventuelle administrative omkostninger i forbindelse hermed er medarbejderen udvedkommende. Den ekstra indbetaling anvendes alene til at øge opsparingen. Overenskomstparterne kan inden 1. januar 2008 aftale en anden opsparing end ovenstående. Denne opsparing træder efter ikrafttrædelsen i stedet for denne bestemmelse. Lokalaftale 19 - Kompetanceudviklingsfond

12 Fra 1. januar 2009 har medarbejdere med 9 måneders anciennitet i virksomheden - under fornødent hensyn til virksomhedens forhold - ret til 2 ugers frihed (10 arbejdsdage) om året til deltagelse i selvvalgt efter- og videreuddannelse. Under denne uddannelse betaler virsomheden en løntabsgodtgørelse, som med tillæg af evt. offentlig løntabsgodgørelse maksimalt kan udgøre 85% af sædvanlig overenskomstmæssig løn, såfremt kompetenceudviklingsfonden afholder udgifterne forbundet hermed. Det er en forudsætning for modtagelsen af løntabsgodgørelse, at uddannelsen er relevant i forhold til beskæftigelse inden for Industriens Overenskomst. Finansieringen af ordningen sker ved, at virksomheden til fonden indbetaler 260 kr. om året pr. fuldtidsansat medarbejder pr. 1. januar Pr. j. januar 2009 forhøjes beløbet til 520 kr. om året. Fonden administreres af 's personale direktør sammen med formanden for De Timelønnedes Klub Gate Gourmet. Fondens midler henstår på en selvstændig konto oprettet i Arbejdernes Landsbank i 's og De Timelønnede Klub's navn. Skulle fonden evt. opløses udbetales det opsparede beløb inkl. renter, 50% til og 50% til De Timelønnedes Klub i Gate Gourmet. Lokalaftale 20 - Klub Møder Selskabet giver mulighed for, at lokale 3F bestyrelsesmedlemmer kan deltage i lokale bestyrelsesmøder. 1. Bestyrelsesmedlemmer kan fritages for arbejdspligt til maksimalt 6 årlige møder i maksimalt 2 timer pr. møde 2. Møder skal afholdes på hverdage på et passende tidspunkt for produktionen. 3. Møderne skal anmeldes til General Manager inden den 1. april. Protokollat nr. 1 - "Gammel" Uddannelsesfond Der er mellem parterne enighed om følgende: 1: De hidtidige uddannelseskonti for SID og KAD (nu 3F), hvor selskabet har indbetalt 35 øre pr. præsenteret arbejdstime, er gældende til den 1. marts : Selskabet indbetaler ikke til de to konti fra og med 1. marts : De indestående midler kan anvendes til uddannelses- og/eller samarbedsformål, herunder sociale formål. 4: Det lokale SU disponerer i fællesskab og i enighed over eventuelle midler på kontoen. 5: 3F's tillidsrepræsentant (er) kan modsætte sig brug af midlerne. 6: Selskabet er forpligtet til at fremvise kvartalsvise opgørelser på SU-møderne. Protokollat nr. 2 - Diverse Arbejdsforhold. Der er enighed om følgende: 1. Ferie administreres "time for time" indtil andet skriftligt aftales mellem parterne.

13 2. Virksomheden og tillidrepræsentanterne er enige om, at der ikke eksisterer andre lokalaftaler end de ovennævnte. Der eksisterer ikke pr. dags dato kutymer, andre lokalaftaler, aftaler, tilkendegiveler, protokollater eller lignende, som har faretslig betydning. Parterne er pr. dags dato ikke viedende om kutymer, der skulle stride imod Industriens Overenskomst eller dette nye lokalaftale sæt. Det er parternes fælles ansvar at arbejde for, at det ikke konsekvent er de samme medarbejdere, der flyttes fra et arbejdsområde til et andet, når de forskellige arbejdsområder støtter hinanden, men derimod at så mange medarbejdere som muligt får kendskab til flest mulige arbejdsfunktioner. 3. Mod afgivelse af SIFU princippet er følgende aftalt: Medarbejdere, fastansat pr. d. 1. marts uden præjudice - individuelt er tildelt en fratrædelsesgodgørelse på kr ,00, såfremt den enkelte måtte blive opsagt på grund af arbejdsmangel. Virksomheden tildeler ved individuel skrivelse til berørte medarbejdere. Der kan indgås yderligere lokalaftaler, hvis der bliver behov herfor.

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

COLOR LINE DANMARK A/S

COLOR LINE DANMARK A/S VERENSKOMST 2014 2017 COLOR LINE DANMARK A/S TILLÆGSOVERENSKOMST 2014 2017 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurantog Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 OK 2015 Betalingssatser Industriens Overenskomst Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 Industriens Overenskomst 13 Overarbejde Stk. 2 Varsling af overarbejde Overarbejde ud over 1 time skal varsles dagen

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Træ/Møbel............. side 3 Industri/Træ/Møbel........ side 5 Piano/orgel............ side 7 Textil/Beklædning........ side 8 Emballage............. side 10

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 Konstruktion af arbejdsplan. Gruppekoordinatoren udarbejder tjenesteplaner i samarbejde med lederen. Der udarbejdes 6 uger ad gangen. Alle afgiver ønsker om frihed senest

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S 3.48.0 OVERENSKOMST mellem 3F TRANSPORTGRUPPEN og COOP DANMARK A/S vedr. løn- og arbejdsforhold for medarbejdere, der er beskæftiget med rengøringsarbejde i Coop's butikker MARTS 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION. Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION. Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2010-2012 OVERENSKOMST MELLEM ÆRØFÆRGERNE, CATERING OG SERVICE

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

04.89 O.13 46/2013 Side 1. Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt

04.89 O.13 46/2013 Side 1. Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt Side 1 Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F FOA Fag og Arbejde handlingskartellet

Læs mere

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD.

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. Indhold Indledning 3 Hvem er omfattet af Timebanken 3 Hvad er Timebanken? 3 Hvordan kommer timerne i Timebanken?

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet Regelgrundlag 6 og 7 i Finansministeriets og Centralorganisationernes

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

Redigeret 2013. Protokol

Redigeret 2013. Protokol Redigeret 2013 Protokol mellem TDC A/S og Telekommunikationsforbundet over forhandling den 11. maj, 11., 28., 29. juni og 3. august 2001 om ændring af lokalaftale nr. 4.D om arbejdsvilkår mm. for ekspeditionsmedarbejdere

Læs mere

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels ABC 1234 5678 Selvvalgt uddannels ne u Selvvalgt ud uddannelse else 1 ABC ne Selvvalgt u ddannelse ud 9 234 678 Selvvalgt u lse Udgivet af CO-industri 2. udgave November 2009 Tekst: Linda Hansen Layout:

Læs mere

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. marts 2015

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. marts 2015 Fællesoverenskomst Mejeripersonale og chauffører Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører og afløsere indtil 640 arbejdstimer er præsteret (4 måneder) Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. april 2013

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. april 2013 Fællesoverenskomst Mejeripersonale og chauffører Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører og afløsere indtil 480 arbejdstimer er præsteret (3 måneder) Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Præambel Det er en overordnet målsætning for overenskomsten at sikre kreative og trygge rammer om arbejdet med at producere seriefiktion.

Præambel Det er en overordnet målsætning for overenskomsten at sikre kreative og trygge rammer om arbejdet med at producere seriefiktion. OVERENSKOMST MELLEM FAF OG PRODUCENTFORENINGEN SERIEFIKTION Præambel Det er en overordnet målsætning for overenskomsten at sikre kreative og trygge rammer om arbejdet med at producere seriefiktion. Det

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD.

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. Indhold Indledning 3 Hvem er omfattet af Timebanken 3 Hvad er Timebanken? 3 Hvordan kommer timerne i Timebanken?

Læs mere

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Transportgruppen Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Overenskomst mellem Coop Danmarks A/S og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK EL-FORBUND DANSK METAL FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL FORHANDLINGSKARTELLET FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F TEKNISK LANDSFORBUND

Læs mere

FERIE OG AFSPADSERING

FERIE OG AFSPADSERING FERIE OG AFSPADSERING Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indhold 1 Automatisk beregning af ferie og afspadsering...3 2 Overtidsmodeller...4 2.1 Ingen honorering af overarbejde...4 2.2 Honorering

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10 LØNSERVICE Frihedsregnskabet Den 1. marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3 1.1. Ferieregnskabet... 4 1.1.1. Ny arbejdsgiver i LønService... 4 1.1.2. Sådan foretager du korrektioner...

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Opsigelse skal altid afgives skriftligt, og ansættelsesforholdet kan først ophøre ved udløbet af en påbegyndt arbejdsperiode på platformen.

Opsigelse skal altid afgives skriftligt, og ansættelsesforholdet kan først ophøre ved udløbet af en påbegyndt arbejdsperiode på platformen. OVERENSKOMST mellem Danbor A/S og Dansk Metal VEDRØRENDE ANSÆTTELSESFORHOLD PÅ OFFSHOREPLATFORME PÅ DANSK KONTINENTALSOKKELOMRÅDE (excl. Færøerne og Grønland) De i denne overenskomst anførte vilkår gælder

Læs mere

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls Kommentarer til landsdækkende overenskomster mellem BL og HK-Privat/Faglig Puls December 2008 side 2 Indholdsfortegnelse Seniorfridage...3 Valgfri ordning...4 Pension...5 Lokale aftaler...6 Beboerrådgivere/Boligsociale

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat og Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Overenskomstens område....... 3 2 Arbejdstiden...... 3 3 Løn...... 3 4

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Arbejdstid 1. Arbejdstid. Ansættelsesform 2. Deltidsbeskæftigelse og afløsere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Arbejdstid 1. Arbejdstid. Ansættelsesform 2. Deltidsbeskæftigelse og afløsere F Æ L L E S O V E R E N S K O M S T for mejeripersonale og chauffører mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet Fagligt Fælles Forbund Dansk Funktionærforbund/

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere