Selskabet kan med 1 uges frist tilspørge tillidsrepræsentanten om arbejde i produktionen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selskabet kan med 1 uges frist tilspørge tillidsrepræsentanten om arbejde i produktionen."

Transkript

1 Lokalaftale 1 - Tillidsmandstid 1. Der er enighed om, at tillidsrepræsentanten for 3F kan deltage i produktionen 2 dage om ugen. Det skal tilsikres, at tillidsrepræsentanten får en plan for arbejdet. Såfremt antallet af faste medarbejdere øges til mere end 200 fastansatte kan denne aftale genforhandles. Selskabet kan med 1 uges frist tilspørge tillidsrepræsentanten om arbejde i produktionen. 2. Løndelen for tillidsrepræsentanten efter denne aftale består af den til enhver tid aftalte grundløn med tillæg af højeste skifteholdstillæg for den afdeling, tillidsrepræsentanten kommer fra. Betalingen indeholder kpmpensation for at stå til rådighed ud over normal arbejdstid, og for at dække eventuelt forekommende udgifter deraf i rimeligt omfang. Ferie er undtaget for rådighedspligten. Eventuelt overarbejde optjent efter aftale med ledelsen, kan afspadseres efter aftale. 3. Vilkårene for tillidsrepræsentanten kan på intet tidspunkt være ringere end de kolleger, der repræsenteres og tillidsrepræsentanten efter denne lokalaftale optjener derfor samme antal fridage, anciennitet og oppebærer alle øvrige goder. Tillidsrepræsentanten kan vælge at deltage i daglige produktion på alle ugens dage. 4. Ved tillidsrepræsentantens fravær på grund af sygdom, ferie, deltagelse i kurser eller lignende, kan en stedfortræder efter aftale med ledelsen udpeges efter retningslinierne i Industriens Overenskomst. Stedfortrædere følger egen turnus. 5. Øvrige tillidsrepræsentanter har rettigheder som beskrevet i Industriens Overenskomst. 6. Tillidsrepræsentantens opgaver er blandt andet: - at holde sig orienteret om overarbejdets omfang via tidsregistreringssystemet (Industriens Overenskomst 13, stk. 1, sidste del), og - at kvittere for modtagelse af skifteholdsplaner og fordele disse til den enkelte medarbejder. Lokalaftale 2 - Disciplinære samtaler 1. Såfremt en medarbejder kaldes til en disciplinær samtale med en repræsentant for selskabets ledelse forårsaget af forhold vedrørende den ansattes ansættelsessituation, jobudførelse og lignende skal samtalen føres under medvirken af den ansattes tillidsrepræsentant. 2. En disciplinær samtale defineres som: En samtale der kan eller vil få ansættelsesretslige konsekvenser for den ansatte. Lokalaftale 3 - Skifteholdsplanlægning

2 1. Tørnlisten planlægges i samråd mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten eller dennes stedfortræder. Dersom der ikke kan opnås enighed mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten, fastsætter virksomheden tørnlisten under hensyntagen til virksomhedens tarv, og kan iværksætte den med 14 dages varsel. Tørnlisten kan maximalt ændres 4 gange årligt. Ingen tørnliste kan planlægges til mindre end 6 uger. 2. Tørnlisten kan offentliggøres ved opslag med 14 dages varsel. 3. Tørnlisten kan tilrettelægges således, at der er max. 6 døgn mellem 2 fridøgn (59 timer). 4. Ingen arbejdsdag kan planlægges at vare mindre end 6 timer eller mere end 12 timer. 5. Faste medarbejdere har krav på tørnlistning af frihed hver anden weekend. Undtaget er dog ansatte efter lokalaftalen om weekendarbejde. 6. Ved begrebet friweekend forstås frihed fra fredag kl til mandag kl Holdskifte skal almindeligvis foretages skift fremad (med uret), det vil sige formiddagsvagter, derefter eftermiddagsvagter og efterfølgende nattevagter. 8. Kræves det, at medarbejdere på skiftehold skal møde fra kl til 05:59 betales overarbejdstillæg indtil kl i stedet for skifteholdstillæg. Tillægget svarer til Industriens Overenskomst 13 Overarbejde, stk. 5 Betalingssatser, pkt. 1 Overarbejde forud for normal arbejdstid. 9. Faste medarbejdere skal være tilknyttet et skift i en specifik afdeling, undtagen herfra er "springere". Alle medarbejdere har dog pligt til eventuelt at udføre arbejde i andre afdelinger. Natskift 10. Tørnlisten kan tilrettelægges således, at der er max. 7 døgn mellem 2 fridøgn (59 timer). 11. Såfremt der ikke er behov for faste nattevagter hele ugen, og virksomheden som følge heraf er tvunget til at lægge disse ind i en tørnliste med dag- og aftenvagter, kan der maksimalt lægges 3 nattevagter i rækkefølge. 12. Ingen nattevagt kan planlægges at vare mere end 10 timer. 13. Ingen nattevagt kan planlægges at starte før kl eller slutte senere end kl Efter endt nattevagtperiode skal der være tørnlistet minimum 35 timers frihed. 15. Ved behov for nattevagter etableres disse ved at medarbejderne frivilligt kan søge fast nattevagt. Subsidiært tørnlistes det antal medarbejdere, som skal bruges afdelingsvis efter yngst i anciennitet. Medarbejdere som frivilligt søger fast nattevagt, påtager sig både et sommer- og vinterskift eller omvendt. Springere 16. Der foretages en løbende opgørelse af aktuelle timer for springere. 17. Springere får udbetalt det til aktuelle vagters svarende skifteholdstillæg, dog minimum det til enhver tid højeste skifteholdstillæg 1. og 2. skift.

3 Lokalaftale 4 - Varierende ugentlig arbejdstid I henhold til Industriens Overenskomst 9, stk. 2 er der enighed om, at virksomheden kan indføre varierende ugentlig arbejdstid. 1. Fra og med uge 25 til og med uge 43 kan arbejdstidsnormen sættes op til 39 timer pr. uge på andet og tredje skift. Første skift kan i samme periode arbejde op til 41 timer pr. uge. Der udarbejdes skifteholdsplan for perioden. 2. Overskydende timer over den normalt aftalt timenorm opgøres på en særskilt time konto og afvikles over den resterende del af året (fra og med uge 44 til og med uge 24), således at den samlede årsnorm er uændret. 3. Hvis en medarbejder fratræder udbetales saldo på timekonto med den gældende timesats (uden overtidstillæg). 4. Som udgangspunkt afspadseres overskydende timer som én samlet blok for den enkelte medarbejder, normalt i forlængelse af vinterferien (blok 2). Kun ved enighed inden for en skifteholdsplan kan medarbejderne vælge nedsættelse af timenormen over den resterende del af året. Lokalaftale 5 - Weekendarbejde 1. Der er i henhold til Industriens Overenskomst 10 Weekendarbejde aftalt mulighed for faste weekendhold. 2. Weekendarbejde kompenseres med 24 timers grundløn med tillæg af satserne i Industriens Overenskomst 13, stk. 5, pkt. 2 og Månedslønnen for weekendarbejde skal som udgangspunkt mindst svare til 160,33 gange den respektive medarbejders timeløn. 4. Ved omregning af f.eks. ferie, sygedagpenge med videre, svarer 24 timers weekendarbejde til 37 timers dagarbejde. 5. Ved omregning af feriefridage, frihed og lignende omregnes i forholdet 1 hverdagstime = 24/37 weekendtime. 6. Overarbejde på ugens 5 første dage må kun undtagelsesvis forekomme. 7. Højst 20 % af de fastansatte under lokalaftalesættet kan omfattes af denne ordning. 8. Weekendarbejdere har ikke krav på frihed hver anden weekend. Lokalaftale 6 - Pauser

4 Spisepauser 1. Spisepauser (30 minutter) skal som udgangspunkt planlægges afholdt uden afbrydelse. 2. Alle på et skiftehold behøver ikke at gå til disse pauser samtidigt. 3. Spisepauserne skal være afholdt inden for kantinens normale åbningstid mellem kl (frokost) og (aften). 4. Natholds spisepause skal placeres mellem kl og kl Tilsiges en medarbejder til at arbejde i en spisepause, og denne derved udskydes ud over ½ time udover kantinens åbningstid, betales efter Industriens Overenskomst 13, stk. 5, nr På timers vagter skal der planlægges 2 spisepauser. 7. Medarbejdere der er møder før klokken skal tildeles 15 minutters morgenmadspause. 8. Der skal sikres chauffører mulighed for 15 minutters morgenmadspause. 9. For alle andre end chauffører indgår spisepauser ikke i den effektive arbejdstid. Hvilepauser 10. Medarbejdere i øvrige område tildeles hvilepause af 1x10 minutters varighed før klokken 14.00, 1x10 minutter mellem og igen efter klokken Når vagter er længere end 10 timer tilbyder virksomheden yderligere 10 minutters hvilepause. 12. Der kompenseres ikke ved forskydning af hvilepauser. Planlægning 13. Der udarbejdes pauseplan på det enkelte arbejdsområde. Lokalaftale 7 - Korttidsansættelse 1. Korttidsansatte antages for en aftalt periode, med mulighed for forlængelse af ansættelsen. 2. Korttidsansatte skal være fuldt disponible i gennemsnit 160,33 timer pr. måned. 3. Korttidsansatte med kontrakt udover 3 måneder honoreres i gennemsnit med 160,33 timer pr. måned. 4. Korttidsansatte med kontrakt under 3 måneder afregnes med de faktiske timer. 5. Korttidsansatte kan indgå i holddriftplan med max. 4 nattevagter i rækkefølge, med mindre at der er tale om fast nathold.

5 6. Korttidsansatte kan ikke gøre krav på weekendfrihed. 7. Korttidsansatte kan normalt ikke påregne ferie i perioden 2/5 til 9/9. 8. Korttidsansatte overgår til fast ansættelse efter 9 måneders kontinuerlig ansættelse. Lokalaftale 8 - Bytte Vagter Kun fastansatte medarbejdere har adgang til at bytte vagter indbyrdes under følgende forudsætninger: 1. Ved bytning af vagter, medarbejdernes indbyrdes, vil antallet af timer svarende til den aktuelle overtagne vagts længde blive godskrevet "timesaldoen" for en medarbejder, der har overtaget vagten. Overskrides timenormen vil der ikke blive optjent til overarbejde. Tilsvarende vil den medarbejder, der har afgivet vagten, få reduceret sin "timesaldo" i samme forhold. 2. Såfremt den medarbejder der ønsker at afgive en vagt, ikke har den fornødne plustid på timesaldoen, og dette vil medføre, at denne herefter vil udgøre et minus vil der ikke kunne opnås frihed uden løntræk. 3. En vagt kan kun byttes, hvis områdets arbejdsleder har modtaget en underskrevet bytteanmodning mindst 24 timer før byttevagtens start. Lokalaftale 9 - Tilkaldevikarer Parterne er enige om, gennem ansættelse af tilkaldevikarer, at bedre muligheden for at de ansatte: Kan få imødekommet søgt afspadsering på helligdage og i weekender. Kan få afviklet afspadsering. Kan få afviklet feriedage. Kan få dækket fastansattes tørnlagte weekend fri, i andre områder end Transport. Og for at virksomheden Kan få indkaldt ekstra bemanding i forbindelse med sygdom, afholdelse af feriefridage eller afspadsering for en fastansat, hvor der er nødvendigt at erstatte vagten, og Kan få indkaldt den nøvendige bemanding. 1. En tilkaldevikar kan ikke benyttes ved afvikling af ferie eller timer optjent under lokalaftale 4 om varierende ugentlig arbejdstid. 2. En tilkaldevikar må ikke i forvejen være beskæftiget på fuld tid i Gate Gourmet Denmark ApS. 3. Gate Gourmet Denmark ApS er indforstået med, at tilkaldevikarer skal være medlem af 3F, samt klubben på arbejdspladsen. Medlemskab af en a-kasse er den individuelle medarbejders eget valg.

6 4. Tilkaldevikaren overtager den aktuelle vagt helt eller delvist, som den/de fraværende ellers skulle have varetaget. Tilkaldevikaren må ikke have lukkevagt. 5. Vagten vil altid blive honoreret med minimum 6 timers betaling. 6. En tilkaldevikar kan maksimalt benyttes 37 timer om ugen. 7. En tilkaldevikar kan under normale forhold ikke tørnlistes, og kan kun få en vagtplan for den pågældende dag/vagt som tilkaldevikaren overtager. Eventuelle timer herudover honoreres med løn + overtidstillæg i henhold til satserne i Industriens Overenskomst. 8. Ved sygdom følger tilkaldevikarer Industriens Overenskomst 29. Resten bortfalder. 9. Tilkaldevikarer afvikler ferie via feriekonto. 10. Tilkaldevikarer kan tørnlistes i en medarbejders vagt, såfremt medarbejderen er længerevarende sygemeldt eller afspadserer i sammenhængende periode og kun efter skriftlig aftale med en tillidsrepræsentant. 11. Der kan træffes forhåndsaftale med tilkaldevikarer om arbejde på enkeltdage, såfremt tilkaldevikaren skal dække en medarbejders afspadsering af f.eks. overarbejde eller weekend frihed. 12. I forbindelse med uforudset ekstra volumen kan tilladelse til at bruge tilkaldevikarer opnås hos tillidsmanden. 13. Virksomheden skal ugentlig holde tillidsrepræsentanterne orienteret om hvilke medarbejdere tilkaldevikarerne har erstattet. Lokalaftale 10 - Timeløn Ved de lokale lønforhandlinger for overenskomstårene er følgende timelønninger aftalt: Chauffører: Startløn måneder måneder måneder ,15 133,15 133,15 148, ,15 139,00 141,00 154, ,15 144,85 146,85 159,94 Formandstillæg, gældende alle chauffører: 12 måneder 24 måneder 36 måneder ,00 2,00 6,00 Det er inkluderet i aftalen om formandstillæg for chauffører, at chaufføren er personligt ansvarlig for vask og vedligehold af eget arbejdstøj, så denne fremstår præsentabel i forhold til selskabets kunder. Øvrige 3F: Startløn måneder måneder måneder ,15 129,66 131,18 148, ,15 135,51 137,03 154, ,15 141,36 142,88 159,94 Formandstillæg, øvrige:

7 1. Ved udnævnelse til formand udbetales et tillæg på kr. 6,00 pr. time. Betalingen sker på basis af det aktuelt præsterede timetal i funktionen. 2. Fastansatte medarbejdere der midlertidigt varetager funktionen som formand, oppebærer et tillæg på kr. 6,00 pr. time. Ungarbejdere aflønnes med 60% af lønnen for "Øvrige 3F". Alle medarbejdere, dog ej tilkaldevikarer og ungarbejdere under dette lokalaftale sæt aflønnes med fast månedsløn. For korttidsansatte refereres til lokalaftale 7. Månedslønnen udregnes som den ansattes timeløn ganget med den til enhver tid gældende månedsnorm. Faste medarbejdere får fuld løn, inklusive de til vagten hørende genetillæg, under afvikling af ferie. Pension følger Industriens Overenskomst 34. Bonus: Det er aftalt, at samtlige fastansatte medarbejdere som pr. 1. november 2007 har mere end 9 måneders anciennitet, får udbetalt en engangs bonus på kr ,00. Denne bonus vil blive udbetalt med november lønnen Denne lokalaftale følger Industriens Overenskomst 8 stk.1. Lokalaftale 11 - Kompensationstimer 1. Fastansatte medarbejdere i Gourmet, København optjener i perioden 1. maj september 29,6 kompensationstimer. 2. For at kunne deltage i ordningen kræves, at medarbejderen har været fastansat i hele optjeningsperioden (1. maj september). Der kan således ikke optjenes i forhold til en mindre ansættelsesperiode, selvom denne falder indenfor optjeningsperioden. 3. De 29,6 kompensationstimer tilskrives kompensationskotoen 1. oktober. 4. Timer afvikles jvf. lokalaftale 12 Overarbejde. 5. Ved fratrædelse udbetales optjente, men ikke afholdte kompensationstimer. 6. Ved afholdelse af kompensationstimer udbetales grundlønnen. 7. Aftalen kan kun opsiges af virksomheden mod at omregne antallet af kompensationstimer med den respektive timelønssats. Denne lokalaftale følger Industriens Overenskomst 8 stk.1. Lokalaftale 12 - Overarbejde 1. Medarbejderen kan vælge mellem udbetaling af løn + overtidstillæg i henhold til satserne i Industriens Overenskomst eller tilføjelse af overtiden til afspadseringssaldoen i henhold til

8 nedenstående. Medarbejderen kan med 1 måneds varsel ændre i ønsket om udbetaling. Ændringen fremsendes skriftligt til HR-afdelingen før optjening finder sted. Hvis medarbejderen ikke foretager valg, anvendes pkt. 2 afspadsering. 2. Overarbejde til afspadsering: Ved overarbejde som ønskes afspadseret, omregnes overtidstimerne ved: - at tillægge 50% på hverdage i tidsrummet mandag kl lørdag kl for de første 3 timer, herefter 100%. - at tillægge 100% i tidsrummet lørdag kl til mandag kl at tillægge 100% på søgnehelligdage. - at tillægge 100% på en i forvejen tilsikret hverdagsfridag i tidsrummet mandag kl til lørdag kl at tillægge 150% på en i forvejen tilsikret weekend fridag i tidsrummet lørdag kl til mandag kl , og tørnlistefridag på en søgnehelligdag. - at tillægge 50% ved overarbejde forud for normal arbejdstid i tidsrummet kl til kl at tillægge 100% ved overarbejde forud for normal arbejdstid i tidsrummet kl til kl at tillægge 100% på en i forvejen tilsikret weekend fridag i tidsrummet lørdag kl til mandag kl , for de medarbejdere der ikke er omfattet af skifteholdsarbejde. 3. Herefter ydes der ikke særskilt betaling for holddrift ved eventuelt overarbejde. 4. Ved tilkald til overarbejde på en i forvejen tilsikret fridag, skal vagten have en varighed på mindst 3 timer. 5. Der ydes ikke skifteholdstillæg ved afspadsering. 6. Løbende registrering skal finde sted. Saldo pr. 1. maj må maksimalt være på +/- 37 timer. Minus timer skal i hvert tilfælde godkendes af General Manager. Ingen minus timer vil bliver godkendt til personale, der er i en opsigelsesperiode. Såfremt en medarbejder ønsker at fratræde sin stilling og der er minus timer på kontoen,, vil disse blive fratrukket på lønnen. 7. Ikke planlagte afspadseringstimer, (udover 37), kan virksomheden frit disponere over. Denne afspadsering skal så vidt muligt aftales med den enkelte. Beordret afspadsering skal varsles med minimum 6 x 24 timer. 8. Hvis 2 eller flere på samme skifteholdsplan søger fri på samme tidspunkt, vil kun én medarbejder være sikret afspadsering. Såfremt produktionen tillader det, kan flere tildeles frihed. 9. Mod behørig dokumentation, kan medarbejdere få afspadsering til speciallæge besøg efter normale varselsregler, eller med kortere varsel såfremt produktionsforholdene tillader det. 10. Ved ansøgning om afspadsering har medarbejderen krav på svar senest 1 måned før den ansøgte frihed.

9 Såfremt ansøgning om afspadsering er fremsendt 4 til 28 dage før det ønskede tidspunkt for afspadsering, har medarbejderen krav på svar senest 4 dage efter indlevering af ansøgning. I tilfælde af manglende tilbagemelding fra virksomheden, kan medarbejderen betragte ansøgningen om afspadseringen bevilget. Ved fremsendelse af ansøgning om afspadsering senere end 4 dage inden den ønskede afspadsering, kan medarbejderen ikke gøre krav på frihed. 11. I perioden 20. december januar kan afspadsering ikke forventes. Lokalaftale 13 - Sygeløn for fastansatte medarbejdere I tillæg til Industriens Overenskomst 29 Sygdom/tilskadekomst udbetales fuld løn under sygdom i hele sygdomsperioden til fastansatte medarbejdere under følgende forudsætninger: 1. at medarbejderen ikke ved ansættelsen har fortiet en sygdom, som har betydning for stillingens varetagelse. Såfremt sygedagpenge skal udbetales via lønnen, skal dagpengeformular, som fås i HR-afdelingen, være afleveret i udfyldt stand. 2. at sygdommen ikke skyldes at medarbejderen har pådraget sig denne ved en forsætlig eller grov uagtsom handling. 3. at medarbejderen telefonisk underretter afdelingen den første sygedag, senest en time før arbejdstids begyndelse, og at Tro- og loveerklæring, herunder via , er Gate Gourmet Denmark ApS i hænde på 3. dagen om morgenen. 4. at såfremt Gate Gourmet Denmark ApS forlanger lægeerklæring fra 4. dagen, skal medarbejderen fremsende en sådan, som skal udstedes ved personlig konsultation. Udgiften til denne lægeerklæring betales af virksomheden. 5. Såfremt den telefoniske besked om sygdom samt Tro- og loveerklæring fremsendes for sent i forhold til de anførte frister, fortabes ovennævnte ret indtil gyldig dokumentation foreligger i virksomheden. 6. Raskmelding skal foretages ad samme kanaler så tidligt som muligt, dog senest een time inden arbejdstids begyndelse. Lokalaftale 14 - Børns sygdom I tillæg til Industriens Overenskomst 30 Børns Sygdom, er der aftalt følgende: 1. Feriefridage og afspadsering (maksimalt 6 dage pr. ferieår) kan anvendes som barnets anden/tredje sygedag i forlængelse af afholdelsen af barns første sygedag. 2. Melding om afholdelsen følger de normale regler for sygemelding.

10 3. Kontaktes medarbejderen på grund af barns sygdom inden en halv arbejdsdag er gået, er denne dag første fraværsdag. 4. Kontaktes medarbejderen efter en halv arbejdsdag er gået, regnes den efterfølgende dag som barns første sygedag, forudsat denne dag er arbejdsdag. 5. Tidsrummet, fra arbejdspladsen forlades og til normal arbejdstids ophør, er for egen regning, evt. efter aftale ved afspadsering. Lokalaftale 15 - Søgnehelligdage Det er i tillæg til Industriens Overenskomst 41 Søgnehelligdagesbetaling og 18 Fridage aftalt at: 1. Fast- og korttidsansatte medarbejdere ydes fyld løn på søgnehelligdage. 2. Fast- og korttidsansatte medarbejdere i holddrift (7-dages uge) ydes en erstatningsfridag af 7,4 times varighed for hver søgnehelligdag medarbejderen er ansat. 3. Medarbejdere, som aktuelt er på arbejde på en søgnehelligdag, ydes en erstatningsfridag med det antal timer, de aktuelt var på arbejde på søgnehelligdagen. 4. Erstatningstimerne opgøres på separat konto. Erstatningstimerne skal tilsikre medarbejderen vinterbok 2 og kan derfor ikke afspadseres løbende. Der ydes ikke skifteholdstillæg ved afvikling af blokken. 5. E-timer op til og maksimalt 74 timer bruges i perioden 1. oktober april. Overskydende timer kan der frit disponeres over. 6. Ungarbejdere opsparer i henhold til Industriens Overendskomst 4% af den ferieberettigede løn til dælning af søgnehelligdage. Beløbet udbetales sammen med feriepenge. Tilkaldevikarer: 1. Tilkaldevikarer opsparer i henhold til Industriens Overenskomst 41, 4% af den ferieberettigede løn til dækning af søgnehelligdage. Beløbet udbetales med lønnen. Lokalaftale 16 - Organisationsforhold Virksomheden er bekendt med: 1. At 3F under dette lokalaftale sæt skal være medlem af "De Timelønnedes Klub (3F), Amager Landevej", samt 3F i Kastrup. Lokalaftale 17 - Shift Leader

11 Pr. d. 1. september 2006 er der enighed om at indføre en ny funktion som Shift Leader. Shift Leader er en fuktion, som udelukkende kan tilbydes fastansatte timelønnede medarbejdere omfattet af overenskomst og lokalaftaler indgået mellem Gate Gourmet København og 3F klubben. Der bruges Shift Leader i følgende afdelinger: Taxfree Food Production (varm og kold køkken, samt tray setting) Lager Med indgåelse af denne aftale, er der aftalt et løntillæg på kr ,00 som udbetales så længe jobfunktionen udføres. Funktionen som Shift Leader kan fra begge parter opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af 1 måned. Samtidig med udnævnelse til Shift Leader udleveres jobbeskrivelse. Lokalaftale 18 - Fritvalgs Konto Medarbejdere, omfattet af overenskomsten, opsparer: pr. 1. maj 2007, 0,5% af den ferieberettigende løn som særlig opsparing. pr. 1. maj 2008 udgør opsparingen 0,75% og pr. 1. maj 2009 udgør opsparingen 1,0% af den ferieberettigende løn. I beløbet er indeholdt feriegodgørelse, ferietillæg og evt. feriefridagsopsparing. Ved udgangne af juni måned og ved kalenderårest udløb samt ved fratræden opgøres saldoen og beløbet udbetales. I 2007 sker udbtaling først ved kalenderårets udløb. Medarbejdere omfattet af overenskomsten kan anmode om, at arbejdsgiveren løbende foretager indbetaling af et ekstre lønmodtagerbidreag til pensionsordningen. Anmodning, herunder anmodning om ophør/ændring af ekstra indbetaling af lønmodtagerbidrag, kan ske én gang årligt med virkning fra 1. december. Eventuelle administrative omkostninger i forbindelse hermed er medarbejderen udvedkommende. Den ekstra indbetaling anvendes alene til at øge opsparingen. Overenskomstparterne kan inden 1. januar 2008 aftale en anden opsparing end ovenstående. Denne opsparing træder efter ikrafttrædelsen i stedet for denne bestemmelse. Lokalaftale 19 - Kompetanceudviklingsfond

12 Fra 1. januar 2009 har medarbejdere med 9 måneders anciennitet i virksomheden - under fornødent hensyn til virksomhedens forhold - ret til 2 ugers frihed (10 arbejdsdage) om året til deltagelse i selvvalgt efter- og videreuddannelse. Under denne uddannelse betaler virsomheden en løntabsgodtgørelse, som med tillæg af evt. offentlig løntabsgodgørelse maksimalt kan udgøre 85% af sædvanlig overenskomstmæssig løn, såfremt kompetenceudviklingsfonden afholder udgifterne forbundet hermed. Det er en forudsætning for modtagelsen af løntabsgodgørelse, at uddannelsen er relevant i forhold til beskæftigelse inden for Industriens Overenskomst. Finansieringen af ordningen sker ved, at virksomheden til fonden indbetaler 260 kr. om året pr. fuldtidsansat medarbejder pr. 1. januar Pr. j. januar 2009 forhøjes beløbet til 520 kr. om året. Fonden administreres af 's personale direktør sammen med formanden for De Timelønnedes Klub Gate Gourmet. Fondens midler henstår på en selvstændig konto oprettet i Arbejdernes Landsbank i 's og De Timelønnede Klub's navn. Skulle fonden evt. opløses udbetales det opsparede beløb inkl. renter, 50% til og 50% til De Timelønnedes Klub i Gate Gourmet. Lokalaftale 20 - Klub Møder Selskabet giver mulighed for, at lokale 3F bestyrelsesmedlemmer kan deltage i lokale bestyrelsesmøder. 1. Bestyrelsesmedlemmer kan fritages for arbejdspligt til maksimalt 6 årlige møder i maksimalt 2 timer pr. møde 2. Møder skal afholdes på hverdage på et passende tidspunkt for produktionen. 3. Møderne skal anmeldes til General Manager inden den 1. april. Protokollat nr. 1 - "Gammel" Uddannelsesfond Der er mellem parterne enighed om følgende: 1: De hidtidige uddannelseskonti for SID og KAD (nu 3F), hvor selskabet har indbetalt 35 øre pr. præsenteret arbejdstime, er gældende til den 1. marts : Selskabet indbetaler ikke til de to konti fra og med 1. marts : De indestående midler kan anvendes til uddannelses- og/eller samarbedsformål, herunder sociale formål. 4: Det lokale SU disponerer i fællesskab og i enighed over eventuelle midler på kontoen. 5: 3F's tillidsrepræsentant (er) kan modsætte sig brug af midlerne. 6: Selskabet er forpligtet til at fremvise kvartalsvise opgørelser på SU-møderne. Protokollat nr. 2 - Diverse Arbejdsforhold. Der er enighed om følgende: 1. Ferie administreres "time for time" indtil andet skriftligt aftales mellem parterne.

13 2. Virksomheden og tillidrepræsentanterne er enige om, at der ikke eksisterer andre lokalaftaler end de ovennævnte. Der eksisterer ikke pr. dags dato kutymer, andre lokalaftaler, aftaler, tilkendegiveler, protokollater eller lignende, som har faretslig betydning. Parterne er pr. dags dato ikke viedende om kutymer, der skulle stride imod Industriens Overenskomst eller dette nye lokalaftale sæt. Det er parternes fælles ansvar at arbejde for, at det ikke konsekvent er de samme medarbejdere, der flyttes fra et arbejdsområde til et andet, når de forskellige arbejdsområder støtter hinanden, men derimod at så mange medarbejdere som muligt får kendskab til flest mulige arbejdsfunktioner. 3. Mod afgivelse af SIFU princippet er følgende aftalt: Medarbejdere, fastansat pr. d. 1. marts uden præjudice - individuelt er tildelt en fratrædelsesgodgørelse på kr ,00, såfremt den enkelte måtte blive opsagt på grund af arbejdsmangel. Virksomheden tildeler ved individuel skrivelse til berørte medarbejdere. Der kan indgås yderligere lokalaftaler, hvis der bliver behov herfor.

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Tirsdag d.21. marts, onsdag d. 22. marts og torsdag d. 30. marts 2017 KL TIL KL

Tirsdag d.21. marts, onsdag d. 22. marts og torsdag d. 30. marts 2017 KL TIL KL 1 Kastrup den 17. marts 2017 HK Luftfart SAS har indgået en 3-årige overenskomst med SAS gældende fra den 01. marts 2017 og frem til udgangen af februar 2020. Vi har været igennem 14 forhandlingsmøder

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

SÆROVERENSKOMST 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering)

SÆROVERENSKOMST 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) SÆROVERENSKOMST 2014/2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) For skibe registreret i Dansk Internationalt skibsregister Indholdsfortegnelse 1. Ansættelse...

Læs mere

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

Betalingssatser i industriens overenskomster pr. 1. marts 2017

Betalingssatser i industriens overenskomster pr. 1. marts 2017 Betalingssatser i industriens overenskomster pr. marts 2017 De nye satser træder i kraft fra begyndelsen af den lønningsperiode, hvor den marts 2017 indgår. Hvor andet ikke fremgår betales satsen pr. time.

Læs mere

Protokollat gældende for ansatte i Danske Færger A/S, samt Bornholmstrafikken A/S og Sydfynske A/S

Protokollat gældende for ansatte i Danske Færger A/S, samt Bornholmstrafikken A/S og Sydfynske A/S Protokollat gældende for ansatte i Danske Færger A/S, samt Bornholmstrafikken A/S og Sydfynske A/S Dette protokollat supplerer DAS overenskomsten indgået mellem Bilfærgernes Rederiforening og Metal Søfart

Læs mere

Overenskomst for Skibsassistenter ved Færgeselskabet Læse I/S. KL, Færgeselskabet Læsø I/S og FOA

Overenskomst for Skibsassistenter ved Færgeselskabet Læse I/S. KL, Færgeselskabet Læsø I/S og FOA Overenskomst for Skibsassistenter ved Færgeselskabet Læse I/S 2002 KL, Færgeselskabet Læsø I/S og FOA REFERAT Tid: 28. august 2002 Sted: Emne: Deltagere: Færgeselskabet Læsø I/S kontor Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Urafstemning. Information om aftalen

Urafstemning. Information om aftalen Urafstemning Information om aftalen OK 2007 Nye rettigheder til dig Kære medlem Forliget om industriens overenskomster giver dig nye rettigheder, øger trygheden og giver god plads til kontante lønforhøjelser

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

Vedhæftet notat lønadministration nye aftaler BAS er d.d. udleveret til tillidsrepræsentanterne på BAS.

Vedhæftet notat lønadministration nye aftaler BAS er d.d. udleveret til tillidsrepræsentanterne på BAS. Vedhæftet notat lønadministration nye aftaler BAS er d.d. udleveret til tillidsrepræsentanterne på BAS. Notatet er udarbejdet i samarbejde med tillidsrepræsentanterne. Struer, den 2009 For BERLINGSKE AVISTRYK

Læs mere

COLOR LINE DANMARK A/S

COLOR LINE DANMARK A/S VERENSKOMST 2014 2017 COLOR LINE DANMARK A/S TILLÆGSOVERENSKOMST 2014 2017 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurantog Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. Til brug for lønberegningen er medarbejderen pligtig at aflevere lønbilag så

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 OK 2015 Betalingssatser Industriens Overenskomst Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 Industriens Overenskomst 13 Overarbejde Stk. 2 Varsling af overarbejde Overarbejde ud over 1 time skal varsles dagen

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Orientering nr. 9/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2017 2020 Mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794599 2017 2020 Truck-Kompagniet Skagen ApS OVERENSKOMST 2017-2020 mellem DI

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS VERENSKOMST TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794599 2014 2017 2014-2017 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

Overenskomst. Søfartens Ledere. Copenhagen Malmö Port AB. Vagtchefer og Havneassistenter. mellem. for - 1 -

Overenskomst. Søfartens Ledere. Copenhagen Malmö Port AB. Vagtchefer og Havneassistenter. mellem. for - 1 - Overenskomst mellem Søfartens Ledere og Copenhagen Malmö Port AB for Vagtchefer og Havneassistenter gældende fra 1. april 2014 til 31. marts 2017-1 - 1 Overenskomstens område Overenskomsten er gældende

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood i supermarkeder mv. Mæglingsforslag fremsat Efter flere forhandlingsmøder med 3F om fornyelse af Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode OK 2014 Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode 2014-2017 17 ændres således: OK 2014 Mejeri Fællesoverenskomsten Forældreorlov og barsel I

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2 24-25 Anm. 22-24 De lokale parter kan søge råd og bistand vedrørende lønsystemer hos organisationerne samt i "Plusløn", som er organisationernes metodevejledning i lønsystemer. 25 Fritvalgs Lønkonto Fritvalgs

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE

CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE Vintereksamen 2011-2012 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 20226/4620220126 Arbejdsaftale- og foreningsret Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle Industriens Arbejdsgivere og Industriforbundet

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret.

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret. Hj.nr.: 2007-2000-21 Aftale om opsparing af frihed (Fridøgnsbanken) Med henvisning til 3 i Finansministeriets og centralorganisationernes aftale af 14. juni 2002 om opsparing af frihed samt 3 i aftale

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

OK 2012 2014. Betalingssatser. Industriens Overenskomst

OK 2012 2014. Betalingssatser. Industriens Overenskomst OK 2012 2014. Betalingssatser Industriens Overenskomst Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-12 Sats pr. 1/3-13 Industriens Overenskomst. 13 Overarbejde Stk. 2 Varsling af overarbejde Overarbejde ud over 1

Læs mere

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 Konstruktion af arbejdsplan. Gruppekoordinatoren udarbejder tjenesteplaner i samarbejde med lederen. Der udarbejdes 6 uger ad gangen. Alle afgiver ønsker om frihed senest

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst 3F Industri Stem om din nye overenskomst TRÆ/MØBEL, PIANO/ORGEL 2017-2020 3F Industrigruppen forhandler din overenskomst Kære medlem Urafstemning om nye overenskomster 2017-20 Træ/Møbel side 4 Industri/Træ/Møbel

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge

Ansættelseskontrakt. for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge Ansættelseskontrakt for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge Mellem Arbejdsgivers navn og adresse: og Medarbejders navn og adresse: Indgås

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

indgået i henhold til

indgået i henhold til KOMMUNER LOKAL AFTALE indgået i henhold til Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - pædagogisk område indgået mellem KL, FOA og Socialpædagogerne. Aftale om hviletid og fridøgn indenfor døgninstitutionsområdet

Læs mere

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. Du skal dog selv

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Orientering nr. 10/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelsen 2014 - Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Redigeret Holddrift

Redigeret Holddrift Lokalaftale nr. 4.C Redigeret 2013 Holddrift Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

ARBEJDSTID... 8 FLEX FLEX - EN DEL AF DAGEN: FLEX MIDT I ARBEJDSTIDEN: FLEX - HELE DAGE:... 12

ARBEJDSTID... 8 FLEX FLEX - EN DEL AF DAGEN: FLEX MIDT I ARBEJDSTIDEN: FLEX - HELE DAGE:... 12 1 Indhold INDLEDNING... 4 Overordnede rammer for WEBTAS... 4 Hvad er WEBTAS?... 4 Ansvar og roller:... 4 SOM BRUGER:... 5 SOM GODKENDER OG STEDFORTRÆDER FOR BRUGER:... 7 ARBEJDSTID... 8 FLEX... 10 FLEX

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere