Selskabet kan med 1 uges frist tilspørge tillidsrepræsentanten om arbejde i produktionen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selskabet kan med 1 uges frist tilspørge tillidsrepræsentanten om arbejde i produktionen."

Transkript

1 Lokalaftale 1 - Tillidsmandstid 1. Der er enighed om, at tillidsrepræsentanten for 3F kan deltage i produktionen 2 dage om ugen. Det skal tilsikres, at tillidsrepræsentanten får en plan for arbejdet. Såfremt antallet af faste medarbejdere øges til mere end 200 fastansatte kan denne aftale genforhandles. Selskabet kan med 1 uges frist tilspørge tillidsrepræsentanten om arbejde i produktionen. 2. Løndelen for tillidsrepræsentanten efter denne aftale består af den til enhver tid aftalte grundløn med tillæg af højeste skifteholdstillæg for den afdeling, tillidsrepræsentanten kommer fra. Betalingen indeholder kpmpensation for at stå til rådighed ud over normal arbejdstid, og for at dække eventuelt forekommende udgifter deraf i rimeligt omfang. Ferie er undtaget for rådighedspligten. Eventuelt overarbejde optjent efter aftale med ledelsen, kan afspadseres efter aftale. 3. Vilkårene for tillidsrepræsentanten kan på intet tidspunkt være ringere end de kolleger, der repræsenteres og tillidsrepræsentanten efter denne lokalaftale optjener derfor samme antal fridage, anciennitet og oppebærer alle øvrige goder. Tillidsrepræsentanten kan vælge at deltage i daglige produktion på alle ugens dage. 4. Ved tillidsrepræsentantens fravær på grund af sygdom, ferie, deltagelse i kurser eller lignende, kan en stedfortræder efter aftale med ledelsen udpeges efter retningslinierne i Industriens Overenskomst. Stedfortrædere følger egen turnus. 5. Øvrige tillidsrepræsentanter har rettigheder som beskrevet i Industriens Overenskomst. 6. Tillidsrepræsentantens opgaver er blandt andet: - at holde sig orienteret om overarbejdets omfang via tidsregistreringssystemet (Industriens Overenskomst 13, stk. 1, sidste del), og - at kvittere for modtagelse af skifteholdsplaner og fordele disse til den enkelte medarbejder. Lokalaftale 2 - Disciplinære samtaler 1. Såfremt en medarbejder kaldes til en disciplinær samtale med en repræsentant for selskabets ledelse forårsaget af forhold vedrørende den ansattes ansættelsessituation, jobudførelse og lignende skal samtalen føres under medvirken af den ansattes tillidsrepræsentant. 2. En disciplinær samtale defineres som: En samtale der kan eller vil få ansættelsesretslige konsekvenser for den ansatte. Lokalaftale 3 - Skifteholdsplanlægning

2 1. Tørnlisten planlægges i samråd mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten eller dennes stedfortræder. Dersom der ikke kan opnås enighed mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten, fastsætter virksomheden tørnlisten under hensyntagen til virksomhedens tarv, og kan iværksætte den med 14 dages varsel. Tørnlisten kan maximalt ændres 4 gange årligt. Ingen tørnliste kan planlægges til mindre end 6 uger. 2. Tørnlisten kan offentliggøres ved opslag med 14 dages varsel. 3. Tørnlisten kan tilrettelægges således, at der er max. 6 døgn mellem 2 fridøgn (59 timer). 4. Ingen arbejdsdag kan planlægges at vare mindre end 6 timer eller mere end 12 timer. 5. Faste medarbejdere har krav på tørnlistning af frihed hver anden weekend. Undtaget er dog ansatte efter lokalaftalen om weekendarbejde. 6. Ved begrebet friweekend forstås frihed fra fredag kl til mandag kl Holdskifte skal almindeligvis foretages skift fremad (med uret), det vil sige formiddagsvagter, derefter eftermiddagsvagter og efterfølgende nattevagter. 8. Kræves det, at medarbejdere på skiftehold skal møde fra kl til 05:59 betales overarbejdstillæg indtil kl i stedet for skifteholdstillæg. Tillægget svarer til Industriens Overenskomst 13 Overarbejde, stk. 5 Betalingssatser, pkt. 1 Overarbejde forud for normal arbejdstid. 9. Faste medarbejdere skal være tilknyttet et skift i en specifik afdeling, undtagen herfra er "springere". Alle medarbejdere har dog pligt til eventuelt at udføre arbejde i andre afdelinger. Natskift 10. Tørnlisten kan tilrettelægges således, at der er max. 7 døgn mellem 2 fridøgn (59 timer). 11. Såfremt der ikke er behov for faste nattevagter hele ugen, og virksomheden som følge heraf er tvunget til at lægge disse ind i en tørnliste med dag- og aftenvagter, kan der maksimalt lægges 3 nattevagter i rækkefølge. 12. Ingen nattevagt kan planlægges at vare mere end 10 timer. 13. Ingen nattevagt kan planlægges at starte før kl eller slutte senere end kl Efter endt nattevagtperiode skal der være tørnlistet minimum 35 timers frihed. 15. Ved behov for nattevagter etableres disse ved at medarbejderne frivilligt kan søge fast nattevagt. Subsidiært tørnlistes det antal medarbejdere, som skal bruges afdelingsvis efter yngst i anciennitet. Medarbejdere som frivilligt søger fast nattevagt, påtager sig både et sommer- og vinterskift eller omvendt. Springere 16. Der foretages en løbende opgørelse af aktuelle timer for springere. 17. Springere får udbetalt det til aktuelle vagters svarende skifteholdstillæg, dog minimum det til enhver tid højeste skifteholdstillæg 1. og 2. skift.

3 Lokalaftale 4 - Varierende ugentlig arbejdstid I henhold til Industriens Overenskomst 9, stk. 2 er der enighed om, at virksomheden kan indføre varierende ugentlig arbejdstid. 1. Fra og med uge 25 til og med uge 43 kan arbejdstidsnormen sættes op til 39 timer pr. uge på andet og tredje skift. Første skift kan i samme periode arbejde op til 41 timer pr. uge. Der udarbejdes skifteholdsplan for perioden. 2. Overskydende timer over den normalt aftalt timenorm opgøres på en særskilt time konto og afvikles over den resterende del af året (fra og med uge 44 til og med uge 24), således at den samlede årsnorm er uændret. 3. Hvis en medarbejder fratræder udbetales saldo på timekonto med den gældende timesats (uden overtidstillæg). 4. Som udgangspunkt afspadseres overskydende timer som én samlet blok for den enkelte medarbejder, normalt i forlængelse af vinterferien (blok 2). Kun ved enighed inden for en skifteholdsplan kan medarbejderne vælge nedsættelse af timenormen over den resterende del af året. Lokalaftale 5 - Weekendarbejde 1. Der er i henhold til Industriens Overenskomst 10 Weekendarbejde aftalt mulighed for faste weekendhold. 2. Weekendarbejde kompenseres med 24 timers grundløn med tillæg af satserne i Industriens Overenskomst 13, stk. 5, pkt. 2 og Månedslønnen for weekendarbejde skal som udgangspunkt mindst svare til 160,33 gange den respektive medarbejders timeløn. 4. Ved omregning af f.eks. ferie, sygedagpenge med videre, svarer 24 timers weekendarbejde til 37 timers dagarbejde. 5. Ved omregning af feriefridage, frihed og lignende omregnes i forholdet 1 hverdagstime = 24/37 weekendtime. 6. Overarbejde på ugens 5 første dage må kun undtagelsesvis forekomme. 7. Højst 20 % af de fastansatte under lokalaftalesættet kan omfattes af denne ordning. 8. Weekendarbejdere har ikke krav på frihed hver anden weekend. Lokalaftale 6 - Pauser

4 Spisepauser 1. Spisepauser (30 minutter) skal som udgangspunkt planlægges afholdt uden afbrydelse. 2. Alle på et skiftehold behøver ikke at gå til disse pauser samtidigt. 3. Spisepauserne skal være afholdt inden for kantinens normale åbningstid mellem kl (frokost) og (aften). 4. Natholds spisepause skal placeres mellem kl og kl Tilsiges en medarbejder til at arbejde i en spisepause, og denne derved udskydes ud over ½ time udover kantinens åbningstid, betales efter Industriens Overenskomst 13, stk. 5, nr På timers vagter skal der planlægges 2 spisepauser. 7. Medarbejdere der er møder før klokken skal tildeles 15 minutters morgenmadspause. 8. Der skal sikres chauffører mulighed for 15 minutters morgenmadspause. 9. For alle andre end chauffører indgår spisepauser ikke i den effektive arbejdstid. Hvilepauser 10. Medarbejdere i øvrige område tildeles hvilepause af 1x10 minutters varighed før klokken 14.00, 1x10 minutter mellem og igen efter klokken Når vagter er længere end 10 timer tilbyder virksomheden yderligere 10 minutters hvilepause. 12. Der kompenseres ikke ved forskydning af hvilepauser. Planlægning 13. Der udarbejdes pauseplan på det enkelte arbejdsområde. Lokalaftale 7 - Korttidsansættelse 1. Korttidsansatte antages for en aftalt periode, med mulighed for forlængelse af ansættelsen. 2. Korttidsansatte skal være fuldt disponible i gennemsnit 160,33 timer pr. måned. 3. Korttidsansatte med kontrakt udover 3 måneder honoreres i gennemsnit med 160,33 timer pr. måned. 4. Korttidsansatte med kontrakt under 3 måneder afregnes med de faktiske timer. 5. Korttidsansatte kan indgå i holddriftplan med max. 4 nattevagter i rækkefølge, med mindre at der er tale om fast nathold.

5 6. Korttidsansatte kan ikke gøre krav på weekendfrihed. 7. Korttidsansatte kan normalt ikke påregne ferie i perioden 2/5 til 9/9. 8. Korttidsansatte overgår til fast ansættelse efter 9 måneders kontinuerlig ansættelse. Lokalaftale 8 - Bytte Vagter Kun fastansatte medarbejdere har adgang til at bytte vagter indbyrdes under følgende forudsætninger: 1. Ved bytning af vagter, medarbejdernes indbyrdes, vil antallet af timer svarende til den aktuelle overtagne vagts længde blive godskrevet "timesaldoen" for en medarbejder, der har overtaget vagten. Overskrides timenormen vil der ikke blive optjent til overarbejde. Tilsvarende vil den medarbejder, der har afgivet vagten, få reduceret sin "timesaldo" i samme forhold. 2. Såfremt den medarbejder der ønsker at afgive en vagt, ikke har den fornødne plustid på timesaldoen, og dette vil medføre, at denne herefter vil udgøre et minus vil der ikke kunne opnås frihed uden løntræk. 3. En vagt kan kun byttes, hvis områdets arbejdsleder har modtaget en underskrevet bytteanmodning mindst 24 timer før byttevagtens start. Lokalaftale 9 - Tilkaldevikarer Parterne er enige om, gennem ansættelse af tilkaldevikarer, at bedre muligheden for at de ansatte: Kan få imødekommet søgt afspadsering på helligdage og i weekender. Kan få afviklet afspadsering. Kan få afviklet feriedage. Kan få dækket fastansattes tørnlagte weekend fri, i andre områder end Transport. Og for at virksomheden Kan få indkaldt ekstra bemanding i forbindelse med sygdom, afholdelse af feriefridage eller afspadsering for en fastansat, hvor der er nødvendigt at erstatte vagten, og Kan få indkaldt den nøvendige bemanding. 1. En tilkaldevikar kan ikke benyttes ved afvikling af ferie eller timer optjent under lokalaftale 4 om varierende ugentlig arbejdstid. 2. En tilkaldevikar må ikke i forvejen være beskæftiget på fuld tid i Gate Gourmet Denmark ApS. 3. Gate Gourmet Denmark ApS er indforstået med, at tilkaldevikarer skal være medlem af 3F, samt klubben på arbejdspladsen. Medlemskab af en a-kasse er den individuelle medarbejders eget valg.

6 4. Tilkaldevikaren overtager den aktuelle vagt helt eller delvist, som den/de fraværende ellers skulle have varetaget. Tilkaldevikaren må ikke have lukkevagt. 5. Vagten vil altid blive honoreret med minimum 6 timers betaling. 6. En tilkaldevikar kan maksimalt benyttes 37 timer om ugen. 7. En tilkaldevikar kan under normale forhold ikke tørnlistes, og kan kun få en vagtplan for den pågældende dag/vagt som tilkaldevikaren overtager. Eventuelle timer herudover honoreres med løn + overtidstillæg i henhold til satserne i Industriens Overenskomst. 8. Ved sygdom følger tilkaldevikarer Industriens Overenskomst 29. Resten bortfalder. 9. Tilkaldevikarer afvikler ferie via feriekonto. 10. Tilkaldevikarer kan tørnlistes i en medarbejders vagt, såfremt medarbejderen er længerevarende sygemeldt eller afspadserer i sammenhængende periode og kun efter skriftlig aftale med en tillidsrepræsentant. 11. Der kan træffes forhåndsaftale med tilkaldevikarer om arbejde på enkeltdage, såfremt tilkaldevikaren skal dække en medarbejders afspadsering af f.eks. overarbejde eller weekend frihed. 12. I forbindelse med uforudset ekstra volumen kan tilladelse til at bruge tilkaldevikarer opnås hos tillidsmanden. 13. Virksomheden skal ugentlig holde tillidsrepræsentanterne orienteret om hvilke medarbejdere tilkaldevikarerne har erstattet. Lokalaftale 10 - Timeløn Ved de lokale lønforhandlinger for overenskomstårene er følgende timelønninger aftalt: Chauffører: Startløn måneder måneder måneder ,15 133,15 133,15 148, ,15 139,00 141,00 154, ,15 144,85 146,85 159,94 Formandstillæg, gældende alle chauffører: 12 måneder 24 måneder 36 måneder ,00 2,00 6,00 Det er inkluderet i aftalen om formandstillæg for chauffører, at chaufføren er personligt ansvarlig for vask og vedligehold af eget arbejdstøj, så denne fremstår præsentabel i forhold til selskabets kunder. Øvrige 3F: Startløn måneder måneder måneder ,15 129,66 131,18 148, ,15 135,51 137,03 154, ,15 141,36 142,88 159,94 Formandstillæg, øvrige:

7 1. Ved udnævnelse til formand udbetales et tillæg på kr. 6,00 pr. time. Betalingen sker på basis af det aktuelt præsterede timetal i funktionen. 2. Fastansatte medarbejdere der midlertidigt varetager funktionen som formand, oppebærer et tillæg på kr. 6,00 pr. time. Ungarbejdere aflønnes med 60% af lønnen for "Øvrige 3F". Alle medarbejdere, dog ej tilkaldevikarer og ungarbejdere under dette lokalaftale sæt aflønnes med fast månedsløn. For korttidsansatte refereres til lokalaftale 7. Månedslønnen udregnes som den ansattes timeløn ganget med den til enhver tid gældende månedsnorm. Faste medarbejdere får fuld løn, inklusive de til vagten hørende genetillæg, under afvikling af ferie. Pension følger Industriens Overenskomst 34. Bonus: Det er aftalt, at samtlige fastansatte medarbejdere som pr. 1. november 2007 har mere end 9 måneders anciennitet, får udbetalt en engangs bonus på kr ,00. Denne bonus vil blive udbetalt med november lønnen Denne lokalaftale følger Industriens Overenskomst 8 stk.1. Lokalaftale 11 - Kompensationstimer 1. Fastansatte medarbejdere i Gourmet, København optjener i perioden 1. maj september 29,6 kompensationstimer. 2. For at kunne deltage i ordningen kræves, at medarbejderen har været fastansat i hele optjeningsperioden (1. maj september). Der kan således ikke optjenes i forhold til en mindre ansættelsesperiode, selvom denne falder indenfor optjeningsperioden. 3. De 29,6 kompensationstimer tilskrives kompensationskotoen 1. oktober. 4. Timer afvikles jvf. lokalaftale 12 Overarbejde. 5. Ved fratrædelse udbetales optjente, men ikke afholdte kompensationstimer. 6. Ved afholdelse af kompensationstimer udbetales grundlønnen. 7. Aftalen kan kun opsiges af virksomheden mod at omregne antallet af kompensationstimer med den respektive timelønssats. Denne lokalaftale følger Industriens Overenskomst 8 stk.1. Lokalaftale 12 - Overarbejde 1. Medarbejderen kan vælge mellem udbetaling af løn + overtidstillæg i henhold til satserne i Industriens Overenskomst eller tilføjelse af overtiden til afspadseringssaldoen i henhold til

8 nedenstående. Medarbejderen kan med 1 måneds varsel ændre i ønsket om udbetaling. Ændringen fremsendes skriftligt til HR-afdelingen før optjening finder sted. Hvis medarbejderen ikke foretager valg, anvendes pkt. 2 afspadsering. 2. Overarbejde til afspadsering: Ved overarbejde som ønskes afspadseret, omregnes overtidstimerne ved: - at tillægge 50% på hverdage i tidsrummet mandag kl lørdag kl for de første 3 timer, herefter 100%. - at tillægge 100% i tidsrummet lørdag kl til mandag kl at tillægge 100% på søgnehelligdage. - at tillægge 100% på en i forvejen tilsikret hverdagsfridag i tidsrummet mandag kl til lørdag kl at tillægge 150% på en i forvejen tilsikret weekend fridag i tidsrummet lørdag kl til mandag kl , og tørnlistefridag på en søgnehelligdag. - at tillægge 50% ved overarbejde forud for normal arbejdstid i tidsrummet kl til kl at tillægge 100% ved overarbejde forud for normal arbejdstid i tidsrummet kl til kl at tillægge 100% på en i forvejen tilsikret weekend fridag i tidsrummet lørdag kl til mandag kl , for de medarbejdere der ikke er omfattet af skifteholdsarbejde. 3. Herefter ydes der ikke særskilt betaling for holddrift ved eventuelt overarbejde. 4. Ved tilkald til overarbejde på en i forvejen tilsikret fridag, skal vagten have en varighed på mindst 3 timer. 5. Der ydes ikke skifteholdstillæg ved afspadsering. 6. Løbende registrering skal finde sted. Saldo pr. 1. maj må maksimalt være på +/- 37 timer. Minus timer skal i hvert tilfælde godkendes af General Manager. Ingen minus timer vil bliver godkendt til personale, der er i en opsigelsesperiode. Såfremt en medarbejder ønsker at fratræde sin stilling og der er minus timer på kontoen,, vil disse blive fratrukket på lønnen. 7. Ikke planlagte afspadseringstimer, (udover 37), kan virksomheden frit disponere over. Denne afspadsering skal så vidt muligt aftales med den enkelte. Beordret afspadsering skal varsles med minimum 6 x 24 timer. 8. Hvis 2 eller flere på samme skifteholdsplan søger fri på samme tidspunkt, vil kun én medarbejder være sikret afspadsering. Såfremt produktionen tillader det, kan flere tildeles frihed. 9. Mod behørig dokumentation, kan medarbejdere få afspadsering til speciallæge besøg efter normale varselsregler, eller med kortere varsel såfremt produktionsforholdene tillader det. 10. Ved ansøgning om afspadsering har medarbejderen krav på svar senest 1 måned før den ansøgte frihed.

9 Såfremt ansøgning om afspadsering er fremsendt 4 til 28 dage før det ønskede tidspunkt for afspadsering, har medarbejderen krav på svar senest 4 dage efter indlevering af ansøgning. I tilfælde af manglende tilbagemelding fra virksomheden, kan medarbejderen betragte ansøgningen om afspadseringen bevilget. Ved fremsendelse af ansøgning om afspadsering senere end 4 dage inden den ønskede afspadsering, kan medarbejderen ikke gøre krav på frihed. 11. I perioden 20. december januar kan afspadsering ikke forventes. Lokalaftale 13 - Sygeløn for fastansatte medarbejdere I tillæg til Industriens Overenskomst 29 Sygdom/tilskadekomst udbetales fuld løn under sygdom i hele sygdomsperioden til fastansatte medarbejdere under følgende forudsætninger: 1. at medarbejderen ikke ved ansættelsen har fortiet en sygdom, som har betydning for stillingens varetagelse. Såfremt sygedagpenge skal udbetales via lønnen, skal dagpengeformular, som fås i HR-afdelingen, være afleveret i udfyldt stand. 2. at sygdommen ikke skyldes at medarbejderen har pådraget sig denne ved en forsætlig eller grov uagtsom handling. 3. at medarbejderen telefonisk underretter afdelingen den første sygedag, senest en time før arbejdstids begyndelse, og at Tro- og loveerklæring, herunder via , er Gate Gourmet Denmark ApS i hænde på 3. dagen om morgenen. 4. at såfremt Gate Gourmet Denmark ApS forlanger lægeerklæring fra 4. dagen, skal medarbejderen fremsende en sådan, som skal udstedes ved personlig konsultation. Udgiften til denne lægeerklæring betales af virksomheden. 5. Såfremt den telefoniske besked om sygdom samt Tro- og loveerklæring fremsendes for sent i forhold til de anførte frister, fortabes ovennævnte ret indtil gyldig dokumentation foreligger i virksomheden. 6. Raskmelding skal foretages ad samme kanaler så tidligt som muligt, dog senest een time inden arbejdstids begyndelse. Lokalaftale 14 - Børns sygdom I tillæg til Industriens Overenskomst 30 Børns Sygdom, er der aftalt følgende: 1. Feriefridage og afspadsering (maksimalt 6 dage pr. ferieår) kan anvendes som barnets anden/tredje sygedag i forlængelse af afholdelsen af barns første sygedag. 2. Melding om afholdelsen følger de normale regler for sygemelding.

10 3. Kontaktes medarbejderen på grund af barns sygdom inden en halv arbejdsdag er gået, er denne dag første fraværsdag. 4. Kontaktes medarbejderen efter en halv arbejdsdag er gået, regnes den efterfølgende dag som barns første sygedag, forudsat denne dag er arbejdsdag. 5. Tidsrummet, fra arbejdspladsen forlades og til normal arbejdstids ophør, er for egen regning, evt. efter aftale ved afspadsering. Lokalaftale 15 - Søgnehelligdage Det er i tillæg til Industriens Overenskomst 41 Søgnehelligdagesbetaling og 18 Fridage aftalt at: 1. Fast- og korttidsansatte medarbejdere ydes fyld løn på søgnehelligdage. 2. Fast- og korttidsansatte medarbejdere i holddrift (7-dages uge) ydes en erstatningsfridag af 7,4 times varighed for hver søgnehelligdag medarbejderen er ansat. 3. Medarbejdere, som aktuelt er på arbejde på en søgnehelligdag, ydes en erstatningsfridag med det antal timer, de aktuelt var på arbejde på søgnehelligdagen. 4. Erstatningstimerne opgøres på separat konto. Erstatningstimerne skal tilsikre medarbejderen vinterbok 2 og kan derfor ikke afspadseres løbende. Der ydes ikke skifteholdstillæg ved afvikling af blokken. 5. E-timer op til og maksimalt 74 timer bruges i perioden 1. oktober april. Overskydende timer kan der frit disponeres over. 6. Ungarbejdere opsparer i henhold til Industriens Overendskomst 4% af den ferieberettigede løn til dælning af søgnehelligdage. Beløbet udbetales sammen med feriepenge. Tilkaldevikarer: 1. Tilkaldevikarer opsparer i henhold til Industriens Overenskomst 41, 4% af den ferieberettigede løn til dækning af søgnehelligdage. Beløbet udbetales med lønnen. Lokalaftale 16 - Organisationsforhold Virksomheden er bekendt med: 1. At 3F under dette lokalaftale sæt skal være medlem af "De Timelønnedes Klub (3F), Amager Landevej", samt 3F i Kastrup. Lokalaftale 17 - Shift Leader

11 Pr. d. 1. september 2006 er der enighed om at indføre en ny funktion som Shift Leader. Shift Leader er en fuktion, som udelukkende kan tilbydes fastansatte timelønnede medarbejdere omfattet af overenskomst og lokalaftaler indgået mellem Gate Gourmet København og 3F klubben. Der bruges Shift Leader i følgende afdelinger: Taxfree Food Production (varm og kold køkken, samt tray setting) Lager Med indgåelse af denne aftale, er der aftalt et løntillæg på kr ,00 som udbetales så længe jobfunktionen udføres. Funktionen som Shift Leader kan fra begge parter opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af 1 måned. Samtidig med udnævnelse til Shift Leader udleveres jobbeskrivelse. Lokalaftale 18 - Fritvalgs Konto Medarbejdere, omfattet af overenskomsten, opsparer: pr. 1. maj 2007, 0,5% af den ferieberettigende løn som særlig opsparing. pr. 1. maj 2008 udgør opsparingen 0,75% og pr. 1. maj 2009 udgør opsparingen 1,0% af den ferieberettigende løn. I beløbet er indeholdt feriegodgørelse, ferietillæg og evt. feriefridagsopsparing. Ved udgangne af juni måned og ved kalenderårest udløb samt ved fratræden opgøres saldoen og beløbet udbetales. I 2007 sker udbtaling først ved kalenderårets udløb. Medarbejdere omfattet af overenskomsten kan anmode om, at arbejdsgiveren løbende foretager indbetaling af et ekstre lønmodtagerbidreag til pensionsordningen. Anmodning, herunder anmodning om ophør/ændring af ekstra indbetaling af lønmodtagerbidrag, kan ske én gang årligt med virkning fra 1. december. Eventuelle administrative omkostninger i forbindelse hermed er medarbejderen udvedkommende. Den ekstra indbetaling anvendes alene til at øge opsparingen. Overenskomstparterne kan inden 1. januar 2008 aftale en anden opsparing end ovenstående. Denne opsparing træder efter ikrafttrædelsen i stedet for denne bestemmelse. Lokalaftale 19 - Kompetanceudviklingsfond

12 Fra 1. januar 2009 har medarbejdere med 9 måneders anciennitet i virksomheden - under fornødent hensyn til virksomhedens forhold - ret til 2 ugers frihed (10 arbejdsdage) om året til deltagelse i selvvalgt efter- og videreuddannelse. Under denne uddannelse betaler virsomheden en løntabsgodtgørelse, som med tillæg af evt. offentlig løntabsgodgørelse maksimalt kan udgøre 85% af sædvanlig overenskomstmæssig løn, såfremt kompetenceudviklingsfonden afholder udgifterne forbundet hermed. Det er en forudsætning for modtagelsen af løntabsgodgørelse, at uddannelsen er relevant i forhold til beskæftigelse inden for Industriens Overenskomst. Finansieringen af ordningen sker ved, at virksomheden til fonden indbetaler 260 kr. om året pr. fuldtidsansat medarbejder pr. 1. januar Pr. j. januar 2009 forhøjes beløbet til 520 kr. om året. Fonden administreres af 's personale direktør sammen med formanden for De Timelønnedes Klub Gate Gourmet. Fondens midler henstår på en selvstændig konto oprettet i Arbejdernes Landsbank i 's og De Timelønnede Klub's navn. Skulle fonden evt. opløses udbetales det opsparede beløb inkl. renter, 50% til og 50% til De Timelønnedes Klub i Gate Gourmet. Lokalaftale 20 - Klub Møder Selskabet giver mulighed for, at lokale 3F bestyrelsesmedlemmer kan deltage i lokale bestyrelsesmøder. 1. Bestyrelsesmedlemmer kan fritages for arbejdspligt til maksimalt 6 årlige møder i maksimalt 2 timer pr. møde 2. Møder skal afholdes på hverdage på et passende tidspunkt for produktionen. 3. Møderne skal anmeldes til General Manager inden den 1. april. Protokollat nr. 1 - "Gammel" Uddannelsesfond Der er mellem parterne enighed om følgende: 1: De hidtidige uddannelseskonti for SID og KAD (nu 3F), hvor selskabet har indbetalt 35 øre pr. præsenteret arbejdstime, er gældende til den 1. marts : Selskabet indbetaler ikke til de to konti fra og med 1. marts : De indestående midler kan anvendes til uddannelses- og/eller samarbedsformål, herunder sociale formål. 4: Det lokale SU disponerer i fællesskab og i enighed over eventuelle midler på kontoen. 5: 3F's tillidsrepræsentant (er) kan modsætte sig brug af midlerne. 6: Selskabet er forpligtet til at fremvise kvartalsvise opgørelser på SU-møderne. Protokollat nr. 2 - Diverse Arbejdsforhold. Der er enighed om følgende: 1. Ferie administreres "time for time" indtil andet skriftligt aftales mellem parterne.

13 2. Virksomheden og tillidrepræsentanterne er enige om, at der ikke eksisterer andre lokalaftaler end de ovennævnte. Der eksisterer ikke pr. dags dato kutymer, andre lokalaftaler, aftaler, tilkendegiveler, protokollater eller lignende, som har faretslig betydning. Parterne er pr. dags dato ikke viedende om kutymer, der skulle stride imod Industriens Overenskomst eller dette nye lokalaftale sæt. Det er parternes fælles ansvar at arbejde for, at det ikke konsekvent er de samme medarbejdere, der flyttes fra et arbejdsområde til et andet, når de forskellige arbejdsområder støtter hinanden, men derimod at så mange medarbejdere som muligt får kendskab til flest mulige arbejdsfunktioner. 3. Mod afgivelse af SIFU princippet er følgende aftalt: Medarbejdere, fastansat pr. d. 1. marts uden præjudice - individuelt er tildelt en fratrædelsesgodgørelse på kr ,00, såfremt den enkelte måtte blive opsagt på grund af arbejdsmangel. Virksomheden tildeler ved individuel skrivelse til berørte medarbejdere. Der kan indgås yderligere lokalaftaler, hvis der bliver behov herfor.

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning 2010 2012 Brancheoverenskomst for vagtassistenter

Læs mere

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014 Brancheoverenskomst for vagtassistenter 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794654 verenskomst 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse.

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse. B R A N C H E O V E R E N S K O M S T. for Vagtselskaber mellem Dansk Funktionærforbund for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning og Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening 2007 2010.

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS)

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS) LANDSOVERENSKOMST 2014-2017 mellem Bilfærgernes Rederiforening og HK/Privat (DIS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Overenskomstens område... 1 2 - Ansættelse... 1 3 - Opsigelsesregler... 1 4 - Arbejdstid og fridage...

Læs mere

Fornyelse af Lokalaftalerne i 2013

Fornyelse af Lokalaftalerne i 2013 Fornyelse af Lokalaftalerne i 2013 Vedhaeftede Lokalaftaler er det fremtidige saet af Lokalaftaler, som er gaeldende for gruppen af"ÿvrige 3F medarbejdere" og implementeres med effekt fra 1. juli. Der

Læs mere

BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER

BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794652 VERENSKOMST 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

Falck-reddere i København

Falck-reddere i København Overenskomst 2014-2017 Falck-reddere i København Overenskomst mellem DI Overenskomst II (DSA) for Falck Danmark A/S og Chaufførernes Fagforening i København OVERENSKOMST MELLEM CF OG DI OVERENSKOMST II

Læs mere

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 OVERENSKOMSTER mellem Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik og Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 AHTS, Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service 2 Forord I forbindelse

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Falck-reddere i Provinsen

Falck-reddere i Provinsen Overenskomst 2014-2017 Falck-reddere i Provinsen Overenskomst mellem DI Overenskomst II (DSA) for Falck Danmark A/S og 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen OVERENSKOMST MELLEM 3F OG DI OVERENSKOMST

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. DI Overenskomst II (SBA) 3F Privat Service, Hotel og Restauration

SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. DI Overenskomst II (SBA) 3F Privat Service, Hotel og Restauration SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017 mellem DI Overenskomst II (SBA) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Landssammenslutningen for Rengøring og Service under Serviceforbundet Løn- og tillægssatser

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

DEN GRAFISKE OVEREN DEN GRAFISKE OVERENSKOMST R A F I S K E OVOVERENSKOMST GA DMA. HK/Privat. 3F/Industri (Emballage) DEN GRAFISKE OVERENSKOMST GA DMA

DEN GRAFISKE OVEREN DEN GRAFISKE OVERENSKOMST R A F I S K E OVOVERENSKOMST GA DMA. HK/Privat. 3F/Industri (Emballage) DEN GRAFISKE OVERENSKOMST GA DMA V E R E N K T DEN GRAIKE VERENKT RAIKE VERENKT HK/Privat Weidekampsgade 8 Postboks 470 0900 København C Tlf.: 33 30 43 43 528616_DG_omsl_m_ryg 02/09/04 14:40 ide 1 ax: 33 30 44 99 E-mail: hkprivat@hk.dk

Læs mere

JORD- OG BETONOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING

JORD- OG BETONOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING 2014 JORD- OG BETONOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING 2014 2014 4 2014 Jord- og Betonoverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Bygge-, Jord- og

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

Overenskomstregler ved entreprenørarbejde

Overenskomstregler ved entreprenørarbejde Overenskomstregler ved entreprenørarbejde Regler om løn- og arbejdsvilkår for maskinstationer ved udførelse af entreprenørarbejde, arbejde inden for bygge- og anlægsoverenskomstens gyldighedsområde Marts

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Dansk Industri for. og SiD Industri (Emballage) HK/Privat OVERENSKOMST. Emballageindustrien Plastindustrien i Danmark

OVERENSKOMST. mellem Dansk Industri for. og SiD Industri (Emballage) HK/Privat OVERENSKOMST. Emballageindustrien Plastindustrien i Danmark VERENKMT 0 mellem Dansk Industri for Emballageindustrien Plastindustrien i Danmark og id Industri (Emballage) HK/Privat VERENKMT 0 Grafisk tilrettelæggelse: Concordia a-s Tryk: Hafnia Grafisk/ Bogbind:

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst For butikker mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel INDHOLD 1 ARBEJDSTID... 6 1. Arbejdstidens planlægning m.v... 6

Læs mere

DIS O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Skibsassistenter)

DIS O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Skibsassistenter) DIS O V E R E N S K O M S T 2012-2014 mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter) Gældende fra 1. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. På- og afmønstring... 1 2.

Læs mere

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for håndværkere KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F Fødevareforbundet NNF Malerforbundet i Danmark Serviceforbundet 40.11 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

2012-2014 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark

2012-2014 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark August 2012 2012-2014 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark Side 2 Indholdsfortegnelse Forord... 7 1. Valg af tillidsrepræsentant... 8

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere)

OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere) OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere) Herværende overenskomst er gældende for tjeneste i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

Standard overenskomst 2012

Standard overenskomst 2012 Standard overenskomst 2012 Afsnit 1 Standardoverenskomst for pengeinstitut og realkreditinstitut Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87, trin 248E og lederløn - Pensionsbidrag

Læs mere

Juli 2014. Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark

Juli 2014. Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark Juli 2014 2014 2017 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark Side 2 Indholdsfortegnelse Forord... 7 1. Valg af tillidsrepræsentant... 8 2.

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGSOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND

BYGGE- OG ANLÆGSOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND BYGGE- OG ANLÆGSOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND 2014 2014 4 2014 Bygge- og Anlægsoverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere