Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Registrer dit produkt, og få support på 11 Dansk Type HD8644 / HD8645 / HD8646 / HD8647 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DENNE GUIDE FØR DU TAGER MASKINEN I BRUG.

2 2 DANSK Tillykke med dit køb af en superautomatisk espressomaskine Saeco Xsmall! Registrer dit produkt på for at få maksimal fordel af Philips Saecos kundeservice. Maskinen er fremstillet til tilberedning af espressokaffe med hele kaffebønner samt til udløb af damp og varmt vand. I denne brugsanvisning finder du alle de nødvendige oplysninger til at installere, anvende, rengøre og afkalke din maskine.

3 DANSK 3 INDHOLD VIGTIGT... 4 Sikkerhedsanvisninger... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 6 Overensstemmelse med standarder... 7 INSTALLATION... 8 Produktoversigt... 8 Generel beskrivelse... 9 KLARGØRING...10 Maskinens emballage Klargøring til brug FØRSTE GANG MASKINEN TAGES I BRUG...12 Påfyldning af kredsløb Automatisk skylle-/selvrensningscyklus Manuel skyllecyklus Installation af vandfilteret "INTENZA+" INDSTILLINGER...17 Saeco Adapting System Justering af den keramiske kaffekværn Indstilling af mængden af kaffe i en kop BRYGNING AF KAFFE OG ESPRESSO...20 SKUMNING AF MÆLK/BRYGNING AF EN CAPPUCINO...21 Sådan skummer du mælk Skift mellem damp/kaffe Brygning af Cappuccino UDLØB AF VARMT VAND...25 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...26 Daglig rengøring af maskinen Daglig rengøring af vandbeholderen Daglig rengøring af damp-/varmtvandsrøret (Pannarello, hvis den forefindes) Ugentlig rengøring af damp-/varmtvandsrøret (Pannarello, hvis den forefindes) Ugentlig rengøring af kaffeenheden og kaffekanalen Månedlig smøring af kaffeenheden AFKALKNING...32 Forberedelse Afkalkning Skylning AFBRYDELSE AF AFKALKNINGSCYKLUSSEN...38 FORSTÅELSE AF DE FORSKELLIGE KONTROLLAMPER...40 Betjeningspanel FEJLFINDING...43 ENERGIBESPARELSE...45 Standby Bortskaffelse TEKNISKE SPECIFIKATIONER...46 GARANTI OG SERVICE...46 Garanti Assistance BESTILLING AF PRODUKTER TIL VEDLIGEHOLDELSE...47

4 4 DANSK VIGTIGT Sikkerhedsanvisninger Denne maskine er udstyret med sikkerhedsfunktioner. Du bør dog alligevel læse og følge sikkerhedsanvisningerne omhyggeligt og kun bruge maskinen som beskrevet i denne vejledning for at undgå utilsigtede skader på personer eller genstande som følge af forkert brug af maskinen. Opbevar denne brugsanvisning til fremtidig brug. Udtrykket ADVARSEL og dette symbol advarer brugeren om faresituationer, som kan forårsage alvorlige personskader, livsfare og/eller skader på maskinen. Udtrykket VIGTIGT og dette symbol advarer brugeren om risikosituationer, som kan forårsage lettere personskader og/ eller skader på maskinen. Advarsler Slut maskinen til en vægkontakt med en spænding, der svarer til maskinens tekniske specifikationer. Tilslut maskinen til en stikkontakt med jordforbindelse. Lad ikke strømkablet hænge ud over bordkanten, og undgå, at det kommer i kontakt med varme overflader. Maskinen, stikket eller strømkablet må aldrig nedsænkes i vand: Fare for elektrisk stød! Hæld ikke væsker på strømkablet. Ret aldrig varmtvandsstrålen mod kroppen: Fare for forbrænding!

5 DANSK 5 Undgå at røre ved varme overflader. Brug håndtag og greb. Tag stikket ud af stikkontakten: - i tilfælde af fejlfunktion; - hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid; - inden rengøring af maskinen. Træk i stikket og ikke i strømkablet. Rør ikke ved stikket med våde hænder. Maskinen må ikke tages i brug, hvis stikket, strømkablet eller selve maskinen er beskadiget. Maskinen eller strømkablet må ikke ændres på nogen måde. Alle reparationer skal udføres af et autoriseret Philips-servicecenter for at undgå fare. Maskinen må ikke bruges af børn under 8 år. Maskinen kan bruges af børn på 8 år og derover, hvis de instrueres i korrekt brug af maskinen og er opmærksomme på farerne i forbindelse hermed, eller hvis de er under opsyn af en voksen. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og er under opsyn af en voksen. Hold maskinen og strømkablet uden for rækkevidde for børn under 8 år. Maskinen kan bruges af personer med nedsatte fysiske, mentale eller sensoriske evner, eller som ikke har tilstrækkelig erfaring og/eller kompetencer, hvis de instrueres i korrekt brug af maskinen og er gjort opmærksomme på farerne i forbindelse hermed, eller hvis de er under opsyn af en voksen. Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med maskinen.

6 6 DANSK Stik aldrig fingrene eller andre genstande ind i kaffekværnen. Forholdsregler Maskinen er udelukkende beregnet til brug i hjemmet. Den er ikke beregnet til brug i miljøer såsom kantiner, personalekøkkener i butikker, på kontorer, i landbrug eller på andre arbejdspladser. Stil altid maskinen på en plan og stabil overflade. Maskinen må ikke anbringes på varme overflader eller direkte op ad en varm ovn, et varmeapparat, enheder eller lignende varmekilder. Hæld kun ristede kaffebønner i kaffebønnebeholderen. Malet kaffe, pulverkaffe, rå kaffebønner eller andre substanser kan beskadige maskinen, hvis de hældes i kaffebønnebeholderen. Lad maskinen afkøle, inden du indsætter eller fjerner dele. Brug aldrig lunkent eller varmt vand til at fylde vandbeholderen. Brug kun koldt drikkevand uden brus. Skurepulver eller skrappe rengøringsmidler må ikke bruges til rengøring af maskinen. En blød klud fugtet med vand er tilstrækkelig. Afkalk maskinen jævnligt. Maskinen angiver, hvornår den har brug for afkalkning. Hvis maskinen ikke afkalkes, holder den op med at fungere korrekt. I dette tilfælde er reparationen ikke dækket af garantien! Udsæt ikke maskinen for temperaturer på under 0 C. Restvand i opvarmningssystemet kan fryse til og beskadige maskinen.

7 DANSK 7 Lad ikke vand stå i vandbeholderen, hvis maskinen ikke skal bruges i en længere periode. Vandet kan blive forurenet. Brug frisk vand, hver gang du bruger maskinen. Overensstemmelse med standarder Maskinen lever op til kravene i artikel 13 i det italienske lovdekret nr. 151 af 25. juli 2005, Gennemførelse af direktiverne 2005/95/EF, 2002/96/EF og 2003/108/EF om mindskning af brug af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr samt bortskaffelse af affald. Denne maskine lever op til kravene i det europæiske direktiv 2002/96/EF. Dette husholdningsapparat fra Philips er i overensstemmelse med alle gældende standarder og bestemmelser vedrørende eksponering for elektromagnetiske felter.

8 8 INSTALLATION Produktoversigt

9 Generel beskrivelse 1. Låg til kaffebønnebeholder 2. Kaffebønnebeholder 3. Kaffeudløb 4. Indikator for fuld drypbakke 5. Skuffe til kafferester 6. Kaffeenhed 7. Inspektionslåge 8. Betjeningspanel 9. Beskyttelsesgreb 10. Damp-/varmtvandsrør 11. Gitter 12. Drypbakke 13. Vandbeholder 14. Strømkabel 15. Keramisk kaffekværn 16. Nøgle til indstilling af kaffekværnen 17. Pannarello (ekstraudstyr - findes kun på visse modeller) 18. Kontrollampe for dobbelt kaffe 19. Knap til espresso 20. Kontrollampe for temperatur 21. Kontrollampe for vandmangel 22. Kaffeknap 23. Drejeknap 24. Advarselslampe 25. ON/OFF-knap med kontrollampe for klar maskine 26. Knap til indstilling af kaffekværn DANSK 9

10 10 DANSK KLARGØRING Maskinens emballage Originalemballagen er udviklet og konstrueret til at beskytte maskinen under transport. Det anbefales, at man gemmer emballagen til eventuel fremtidig transport. Klargøring til brug 1 Fjern låget til kaffebønnebeholderen og drypbakken med risten fra emballagen. 2 Fjern maskinen fra emballagen. 3 For korrekt funktion anbefales det at følge nedenstående råd: Maskinen skal placeres på en sikker og plan overflade, hvor ingen kan vælte den eller komme til skade. Stedet, hvor maskinen placeres, skal være godt oplyst, rent og have en stikkontakt i nærheden. Der skal være en minimumsafstand mellem maskinen og væggene, som vist i figuren. 4 Sæt drypbakken med rist i maskinen. Kontrollér, at den er helt indsat. Bemærk: Drypbakken opsamler vandet, som løber ud af udløbet under skylle-/selvrensningscyklusser, og eventuel kaffe, som kan løbe over under brygning af drikke. Tøm og vask drypbakken hver dag, og hver gang indikatoren for fuld drypbakke er hævet. Vigtigt: Drypbakken må IKKE tages ud straks efter tænding af maskinen. Vent et par minutter, indtil skylle-/selvrensningscyklussen er udført på maskinen.

11 DANSK 11 5 Fjern vandbeholderen. MAX 6 Skyl vandbeholderen med frisk vand. 7 Fyld vandbeholderen med frisk drikkevand til niveauet MAX, og sæt den i maskinen igen. Kontrollér, at den er helt indsat. Vigtigt: Beholderen må ikke fyldes med varmt eller kogende vand, mineralvand med kulsyre eller andre væsker. De kan skade beholderen og maskinen. 8 Hæld langsomt kaffebønnerne i kaffebønnebeholderen. Vigtigt: Hæld altid og kun hele kaffebønner i beholderen. Malet kaffe, pulverkaffe, rå kaffebønner eller andre substanser kan beskadige maskinen, hvis de hældes i kaffebønnebeholderen. 9 Sæt låget tilbage på kaffebønnebeholderen. 10 Sæt stikket i kontakten, der sidder bag på maskinen.

12 12 DANSK 11 Sæt stikket i den modsatte ende af strømkablet i en vægstikkontakt med passende spænding. 12 Sørg for at drejeknappen står på positionen " ". 13 Tryk på ON/OFF-knappen for at tænde maskinen; kontrollampen vil begynde at blinke hurtigt, for at indikere at kredsløbet skal påfyldes. FØRSTE GANG MASKINEN TAGES I BRUG Inden maskinen tages i brug første gang, skal følgende betingelser være til stede: 1) Du skal påfylde kredsløbet. 2) Maskinen udfører en skylle-/selvrensningscyklus. 3) Du skal udføre en manuel skyllecyklus. Påfyldning af kredsløb Under denne proces løber det friske vand i det indvendige kredsløb, og maskinen opvarmes. Denne operation tager nogle få sekunder. 1 Sæt en beholder (1L) under damp-/varmtvandsrøret eller Pannarello (hvis den forefindes).

13 DANSK 13 2 Stil drejeknappen på position " ". 3 Når maskinen stopper vandudløbet, blinker kontrollampen langsomt. Drej drejeknappen for at sætte den tilbage på position " ". Maskinen er i opvarmningsfase og kontrollampen " " blinker langsomt. Automatisk skylle-/selvrensningscyklus Efter endt opvarmning udfører maskinen en automatisk skylle-/selvrensningscyklus med frisk vand af de indvendige kredsløb. Denne proces tager mindre end ét minut. 1 Placer en beholder under kaffeudløbet, som kan opsamle den lille vandmængde, som løber ud. 2 Kontrollampen " " blinker langsomt. 3 Vent, til cyklussen afslutter automatisk. Bemærk: Du kan stoppe udløbet ved enten at trykke på knappen " " eller " ". Blinker 4 Vent, indtil vandudløbet er stoppet. Kontrollampen lyser uden at blinke. Tændt uden at blinke

14 14 DANSK Manuel skyllecyklus Under denne proces aktiveres kaffebrygningscyklussen, og det friske vand løber gennem damp-/varmtvandskredsløbet. Denne operation tager et par minutter. 1 Sæt beholderen under kaffeudløbet. 2 Kontrollér at kontrollampen lyser uden at blinke. Tændt uden at blinke 3 Tryk på knappen. Maskinen begynder at brygge kaffe. 4 Vent, til brygningen er færdig, og tøm derefter beholderen. 5 Sæt en beholder under damp-/varmtvandsrøret (Pannarello, hvis den forefindes). 6 Stil drejeknappen på position " ". Kontrollampen " " blinker langsomt. 7 Lad alt vandet løbe ud. Kontrollampen lyser uden at blinke.

15 DANSK 15 8 Stil drejeknappen på position " ". 9 Fyld vandbeholderen med frisk vand, og sæt den tilbage i maskinen. Nu er maskinen klar til at brygge kaffe. Bemærk: Den automatiske skylle-/selvrensningscyklus startes, når maskinen har været i standbytilstand eller har været slukket i mere end 15 minutter. Hvis du ikke har brugt maskinen i 2 eller flere uger skal du også udføre den manuelle skyllecyklus. Når cyklussen er afsluttet, er det muligt at brygge en kaffe. Installation af vandfilteret "INTENZA+" Det anbefales at installere vandfilteret "INTENZA+", som begrænser kalkdannelsen i maskinen og giver din kaffe en mere intens aroma. INTENZA+ vandfilter sælges separat. Læs siden om produkter til vedligeholdelse i denne brugsanvisning, for at få flere oplysninger. Vand er et fundamentalt element i kaffetilberedning, og derfor er det særlig vigtigt, at det altid filtreres på professionel måde. Vandfilteret "INTENZA+" er i stand til at forebygge dannelsen af mineralaflejringer og forbedrer dermed vandkvaliteten. 1 Fjern det lille, hvide filter i vandbeholderen, og opbevar det på et tørt sted.

16 16 DANSK 2 Tag "INTENZA+"-vandfilteret ud af indpakningen, sænk det ned i lodret position (med åbningen opad) i koldt vand, og tryk forsigtigt på begge sider for at fjerne luftbobler. 3 Indstil vandfilteret INTENZA+ afhængigt af vandets hårdhed: A = Blødt vand B = Hårdt vand (standard) C = Meget hårdt vand 4 Sæt "INTENZA+"-vandfilteret ind i den tomme vandbeholder. Skub det til det lavest mulige punkt. 5 Fyld beholderen med frisk vand, og sæt den i maskinen igen. 6 Lad alt vandet i vandbeholderen løbe ud ved hjælp af varmtvandsfunktionen (se afsnittet Udløb af varmt vand ). 7 Fjern beholderen, fyld den med frisk vand til niveauet MAX, og sæt den ind i maskinen igen. 8 Når de ovenstående indgreb er udført, lyser kontrollampen uden at blinke. Maskinen er klar til at brygge kaffe. Bemærk: Vi anbefaler at udskifte "Intenza +"-vandfilteret hver 2. måned. Tændt uden at blinke

17 INDSTILLINGER DANSK 17 Nogle af maskinens funktioner kan justeres, så den bedst mulige kaffe brygges. Saeco Adapting System Kaffe er et naturprodukt og dens egenskaber kan være forskellige alt efter oprindelse, blanding og ristning. Maskinen er udstyret med et selvreguleringssystem, der gør det muligt at bruge alle typer kaffebønner, som fås i handlen, undtagen rå, karamelliserede eller aromatiserede kaffebønner. Maskinen reguleres automatisk efter brygning af nogle kopper kaffe for at optimere udtrækket. Justering af den keramiske kaffekværn Keramiske kaffekværne sikrer altid en korrekt og perfekt kværning og en specifik granulometri for hver kaffespecialitet. Denne teknologi bevarer kaffens aroma og garanterer den rigtige, italienske smag i hver enkelt kop. Advarsel: Det er derfor forbudt at stikke fingre eller andre genstande ned i kaffekværnen. Brug udelukkende nøglen til indstilling af kaffekværnen, til at justere den keramiske kaffekværn. Den keramiske kaffekværn indeholder bevægelige dele, der kan være farlige. De keramiske kaffekværne kan justeres, så du kan tilpasse kværningen til din personlige smag. Advarsel: Du kan kun justere kaffekværningsgraden, når maskinen kværner kaffebønner. 1 Tag låget til kaffebønnebeholderen af.

18 18 DANSK 2 Sørg for at den grønne kontrollampe lyser uden at blinke og at vandbeholderen og kaffebønnebeholderen er fyldte. Tryk på knappen " " for espressokaffe; kaffekværnen begynder at kværne. Bemærk: Brug nøglen til indstilling af kaffekværnen, der medfølger maskinen. Du vil smage forskellen efter brygning af 2-3 kopper kaffe. Hvis kaffen er vandet eller brygges langsomt, skal du ændre kaffekværnens indstilling. 3 Mens maskinen kværner kaffen, skal du trykke og dreje knappen til indstilling af kaffekværnen i kaffebønnebeholderen et klik ad gangen. Advarsel: Kaffekværnen må ikke drejes mere end et klik ad gangen for at undgå at beskadige maskinen. 4 Indikationerne inde i kaffebønnebeholderen angiver kværningsgraden. Der er 5 forskellige kværningsgrader at vælge imellem, fra position 1 ( ) for grov kværning - mildere smag til position 2 ( ) for fin kværning - stærkere smag Sæt låget tilbage på kaffebønnebeholderen, når reguleringen er gennemført.

19 Indstilling af mængden af kaffe i en kop DANSK 19 Maskinen gør det muligt at regulere mængden af brygget espressokaffe i henhold til personlig smag og kopstørrelse. Hver gang knappen for espressokaffe eller for kaffe trykkes ned og slippes, brygger maskinen en programmeret mængde kaffe. Hver knap kan programmeres enkeltvis til specifikke indstillinger for kaffebrygning. Fremgangsmåden, som beskrives i det følgende, illustrerer, hvordan knappen programmeres. 1 Sæt en kop under kaffeudløbet. 2 Tryk og hold knappen nede i nogle få sekunder; indtil kontrollamperne og blinker langsomt. 3 Vent indtil den ønskede mængde er nået, og tryk derefter på knappen for at stoppe brygningen. Blinker Nu er knappen programmeret, og for hvert tryk på knappen brygges den samme programmerede mængde espresso. Samme procedure gælder for knappen for kaffe.

20 20 DANSK BRYGNING AF KAFFE OG ESPRESSO Før brygning af kaffe skal du sørge for at den grønne kontrollampe lyser uden at blinke og at vandbeholderen og kaffebønnebeholderen er fyldte. Tændt uden at blinke Sørg for at drejeknappen står på position " ". 1 Sæt 1 eller 2 kopper under kaffeudløbet. 2 For at brygge en espresso skal du trykke på knappen for espresso; for at brygge en kaffe, skal du trykke på knappen for kaffe. 3 For at brygge 1 kop espresso trykkes kun én gang på den ønskede knap. For brygning af 2 kopper espresso trykkes to gange på den ønskede knap. I denne tilstand vil maskinen automatisk kværne og dosere den rette mængde kaffe. Brygning af to kopper espresso kræver to kværningscyklusser og to brygningscyklusser, som udføres automatisk; så længe det varer, lyser kontrollampen uden at blinke. 4 Når præinfusionscyklussen er udført, begynder kaffen at løbe ud af kaffeudløbet. 5 Brygningen standser automatisk, når det forindstillede niveau er nået. Du kan trykke enten på knappen eller på knappen for at stoppe brygningen før tid.

21 SKUMNING AF MÆLK/BRYGNING AF EN CAPPUCINO DANSK 21 Advarsel: Fare for forbrænding! Inden udløbet kan der sprøjte små mængder varmt vand ud. Damp-/varmtvandsrøret kan blive meget varmt. Undgå at røre det direkte med hænderne. Brug kun det specielle beskyttelsesgreb. Sådan skummer du mælk Hvis du ønsker at lade damp løbe ud, når maskinen tændes eller efter brygning af kaffe, kan det være nødvendigt at lade vandet i vandkredsløbet løbe ud, inden du fortsætter. Følg nedenstående trin for at gøre dette: 1 Sæt en beholder under damp-/varmtvandsrøret (Pannarello, hvis den forefindes). 2 Stil drejeknappen på position " ". 3 Kontrollampen blinker i foropvarmningsfasen, som er nødvendig for maskinen. Blinker

22 22 DANSK 4 Dampudløbet begynder når maskinen opnår den optimale temperatur. Blinker 5 Stil drejeknappen tilbage til positionen for at standse udløbet af damp. 6 Fyld en kande med 1/3 kold mælk. Bemærk: Når du tilbereder din cappuccino skal du bruge kold mælk (~5 C / 41 F) med et proteinindhold på mindst 3 % for at sikre det optimale resultat. Der kan anvendes sød- eller skummetmælk afhængigt af din personlige smag. 7 Sænk damp-/varmtvandsrøret (Pannarello'en, hvis den forefindes) ned i mælken, som skal varmes, og stil drejeknappen til positionen. Maskinen varmer op og efter få sekunder vil dampen løbe ud. Kontrollampen " " blinker langsomt.

23 DANSK 23 8 Skum mælken ved at udføre lette cirkelbevægelser med mælkebeholderen i op- og nedadgående retning. 9 Når mælkeskummet har nået den ønskede konsistens, stilles drejeknappen til positionen for at afbryde udløbet af damp. Kontrollampen lyser uden at blinke. Vigtigt: Efter brug af damp til skumning af mælken skal Pannarello'en rengøres ved at lade en lille mængde varmt vand løbe ud i en beholder. Se kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse" for detaljerede oplysninger om rengøringen. Hvis maskinen er blevet brugt til damp, skal den først køle ned, før du kan brygge en espresso eller en kaffe. Det gør du ved at følge trinnene beskrevet nedenfor: Skift mellem damp/kaffe 1 Tryk på knappen eller ; kontrollampen " " blinker hurtigt for at vise at maskinen er overophedet og ikke kan brygge kaffe. Blinker hurtigt 2 Det er nødvendigt at lade lidt vand løbe ud for at afkøle maskinen. Sæt en beholder under damp-/varmtvandsrøret (Pannarello, hvis den forefindes).

24 24 DANSK 3 Stil drejeknappen på position " ". Kontrollampen " " blinker langsomt. 4 Varmt vand vil løbe ud. 5 Vent til kontrollampen lyser uden at blinke. Udløbet vil stoppe automatisk. 6 Stil drejeknappen tilbage på positionen " ". 7 Nu er det muligt at brygge en espresso eller en kaffe. Brygning af Cappuccino Hvis du vil tilberede en cappuccino, skal du stille en kop med mælkeskummet under udløbet og brygge en espresso.

25 DANSK 25 UDLØB AF VARMT VAND Advarsel: Fare for forbrænding! Inden udløbet kan der sprøjte små mængder varmt vand ud. Damp-/varmtvandsrøret kan blive meget varmt. Undgå at røre det direkte med hænderne. Brug kun det specielle beskyttelsesgreb. 1 Inden du lader varmt vand løbe ud, skal du kontrollere, at kontrollampen lyser uden at blinke. Hvis kontrollampen blinker langsomt, skal du vente, mens maskinen varmer op. Tændt uden at blinke 2 Sæt en kop under damp-/varmtvandsrøret (Pannarello, hvis den forefindes). 3 Stil drejeknappen på position " ". Kontrollampen " " blinker langsomt. Maskinen er i opvarmningsfasen og lader varmt vand løbe ud efter nogle få sekunder. 4 Stil drejeknappen tilbage til positionen for at standse udløbet. Kontrollampen lyser uden at blinke.

26 26 DANSK RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Daglig rengøring af maskinen Vigtigt: En regelmæssig rengøring og vedligeholdelse er grundlæggende for at forlænge maskinens levetid. Din maskine er konstant udsat for fugtighed, kaffe og kalk! Dette kapitel beskriver i detaljer, hvilke operationer du skal udføre og hvor hyppigt. Hvis du ikke gør det, vil maskinen i sidste ende holde op med at fungere korrekt. Denne type reparation er IKKE dækket af garantien! Bemærk: Maskinen rengøres med en blød klud opblødt i vand. Sænk ikke maskinen ned i vand. De aftagelige dele må ikke vaskes i opvaskemaskine. Brug ikke sprit, opløsningsmidler og/eller ridsende genstande til at rengøre maskinen. Tør ikke maskinen og/eller dens komponenter i mikroovn og/eller almindelig ovn. 1 Hver dag og med maskinen tændt skal man tømme og rengøre skuffen til kafferester. Yderligere vedligeholdelse af maskinen må kun ske med slukket maskine, der er frakoblet strømforsyningen. 2 Tøm og vask drypbakken. Tøm også drypbakken, når indikatoren for fuld drypbakke er hævet.

27 Daglig rengøring af vandbeholderen DANSK 27 1 Fjern det lille, hvide filter eller Intenza+-vandfilteret (hvis monteret) fra vandbeholderen og vask den med frisk vand. 2 Sæt det lille, hvide filter eller INTENZA+-vandfilteret på plads igen (hvis installeret) ved at trykke let på det, samtidig med at det drejes en smule. 3 Fyld vandbeholderen med frisk vand. Daglig rengøring af damp-/varmtvandsrøret (Pannarello, hvis den forefindes) Damp-/varmtvandsrøret (Pannarello, hvis den forefindes) skal gøres rent, hver gang efter skumning af mælk. Bemærk: Nogle maskinmodeller er udstyret med en Pannarello, mens andre er uden. Følg den rengøringsprocedure, som passer til din maskine. For maskiner uden Pannarello: 1 Rengør damp-/varmtvandsrøret med en våd klud for at fjerne mælkerester. For maskiner med Pannarello: 1 Fjern den udvendige del af Pannarello'en, og vask den med frisk vand.

28 28 DANSK Ugentlig rengøring af damp-/varmtvandsrøret (Pannarello, hvis den forefindes) For maskiner uden Pannarello: 1 Fjern beskyttelsesgrebet fra damp-/varmtvandsrøret. 2 Vask det i frisk vand, og tør det af med en klud. 3 Rengør damp-/varmtvandsrøret med en våd klud for at fjerne mælkerester. 4 Sæt beskyttelsesgrebet tilbage på damp-/varmtvandsrøret. For maskiner med Pannarello: 1 Fjern den udvendige del af Pannarello'en. 2 Fjern den øverste del af Pannarello'en fra damp-/varmtvandsrøret. 3 Vask den øverste del af Pannarello'en i frisk vand. 4 Rengør damp-/varmtvandsrøret med en våd klud for at fjerne mælkerester. 5 Sæt den øverste del på plads i damp-/varmtvandsrøret (sørg for, at den er sat korrekt i). 6 Genmonter den udvendige del af Pannarello'en.

29 Ugentlig rengøring af kaffeenheden og kaffekanalen DANSK 29 Kaffeenheden skal rengøres hver gang, kaffebønnebeholderen fyldes, og under alle omstændigheder mindst én gang ugentligt. 1 Sluk maskinen ved at trykke på ON/OFF-knappen og trække strømkablet ud. 2 Træk skuffen til kafferester ud. Åbn inspektionslågen. 3 Kaffeenheden trækkes ud ved at trykke på knappen «PUSH» og trække i håndtaget. Træk den ud horisontalt ved at trække i håndtaget. 4 Gør kaffekanalen grundigt ren med skaftet på en ske eller et andet køkkenredskab med afrundet spids. 5 Vask kaffeenheden grundigt med lunkent vand, og rengør det øverste filter omhyggeligt. Vigtigt: brug ikke rengøringsmidler eller sæbe til at rengøre kaffeenheden.

30 30 DANSK 6 Lad kaffeenheden lufttørre helt. 7 Rengør maskinen indvendigt med en blød klud opblødt i vand. 8 Sørg for, at kaffeenheden er i udgangsposition. De to referencemærker skal være ud for hinanden. I modsat fald skal man benytte fremgangsmåden som beskrevet i trin (9). 9 Håndtaget bag på enheden trykkes forsigtigt ned, indtil det rører ved bunden af kaffeenheden, og indtil de to referencemærker på siden af kaffeenheden er ud for hinanden. 10 Tryk hårdt ned på knappen "PUSH". 11 Sørg for, at låseklemmen til kaffeenheden er i korrekt position. Hvis den stadig vender nedad, skal den skubbes opad, indtil den låser korrekt på plads. 12 Sæt kaffeenheden på plads i rummet, indtil den klikker på plads UDEN at trykke på knappen PUSH. 13 Sæt skuffen til kafferester i. Luk inspektionslågen.

31 Månedlig smøring af kaffeenheden DANSK 31 Kaffeenheden skal smøres efter cirka 500 kopper kaffe eller en gang om måneden. Smørefedtet til kaffeenheden kan købes separat. Læs siden om produkter til vedligeholdelse i denne brugsanvisning, for at få flere oplysninger. Vigtigt: Inden smøring af kaffeenheden, skal den rengøres med frisk vand og tørre som beskrevet i afsnittet "Ugentlig rengøring af kaffeenheden". 1 Fordel smørefedtet jævnt på begge sideskinner. 2 Smør også skaftet. 3 Sæt kaffeenheden i holderen, til den klikker på plads (se afsnittet Ugentlig rengøring af kaffeenheden ). 4 Sæt skuffen til kafferester i og luk inspektionslågen.

32 32 DANSK AFKALKNING Når den orange kontrollampe " " tænder, skal du afkalke maskinen. Afkalkningstid: 30 minutter Hvis du ikke gør det, vil maskinen i sidste ende holde op med at fungere korrekt. I dette tilfælde er reparationen IKKE dækket af garantien. Advarsel: Brug kun Saecos afkalkningsmiddel. Dets formel er designet til at sikre maskinen en bedre ydeevne. Brugen af andre produkter kan beskadige maskinen og efterlade aflejringer i vandet. Saecos afkalkningsmiddel sælges separat. Læs siden om produkter til vedligeholdelse i denne brugsanvisning for at få flere oplysninger. Advarsel: Undgå at drikke afkalkningsmidlet eller det udløbne produkt, før cyklussen er helt afsluttet. Eddike må ikke bruges som afkalkningsmiddel. Fjern ikke kaffeenheden under afkalkningscyklussen. Forberedelse 1 Sluk for maskinen ved at trykke på ON/OFF-knappen. Bemærk: Hvis du ikke slukker maskinen, vil du brygge en kop kaffe i stedet for at aktivere afkalkningscyklussen!

33 DANSK 33 2 Før du begynder afkalkningscyklussen skal du tømme drypbakken og sætte den ind igen, fjerne Pannarello'en og "Intenza+"-vandfilteret, hvis det er installeret. H 2 O MAX 3 Tag vandbeholderen af og tøm den. Hæld hele indholdet af Saeco-afkalkningsmidlet i. Fyld vandbeholderen med frisk vand til niveauet MAX. Sæt vandbeholderen tilbage i maskinen. 4 Stil drejeknappen til positionen " ".

34 34 DANSK 5 Sæt en stor beholder under damp-/vandrøret. Afkalkning 6 Tryk samtidigt på knapperne " " og " " i 5 sekunder. 7 Den orange kontrollampe begynder at blinke langsomt og vil blive ved under hele afkalkningscyklussen. Maskinen lader afkalkningsmidlet løbe indvendigt og ud i drypbakken i flere intervaller på et minut. Den lader ikke afkalkningsmidlet løbe ud gennem damp-/varmtvandsrøret. Denne procedure tager ca. 5. minutter. 8 Når den grønne kontrollampe " " tænder skal du stille drejeknappen til positionen " ". 9 Efter cirka 1 minut lader maskinen vand løbe ud i flere intervaller à et minut gennem damp-/varmtvandsrøret, indtil vandbeholderen er tom. Denne procedure tager ca. 15. minutter.

35 DANSK Når den grønne kontrollampe " " blinker langsomt, skal du stille drejeknappen til positionen " ". Kontrollampen slukker og den røde kontrollampe tænder. 11 Fjern og tøm beholderen under damp-\vandrører og drypbakken, og sæt dem derefter på plads igen. H 2 O MAX Skylning 12 Fjern vandbeholderen, skyl den og fyld den med frisk vand til niveauet MAX. Hvis vandbeholderen ikke fyldes til niveauet MAX, kan maskinen kræve flere skyllecyklusser. Sæt vandbeholderen tilbage i maskinen. 13 Når den grønne kontrollampe tænder, skal du stille drejeknappen til positionen " ". Maskinen udfører en kort påfyldning af kredsløbet. Den orange kontrollampe blinker dobbelt under hele skyllecyklussen.

36 36 DANSK 14 Når den grønne kontrollampe " " blinker langsomt, skal du stille drejeknappen til positionen " ". 15 Maskinen lader vand løbe indvendigt og direkte ud i drypbakken. Den lader det ikke løbe ud gennem damp-/varmtvandsrøret. 16 Når den grønne kontrollampe tænder, skal du stille drejeknappen til positionen " ". Maskinen lader nu vand løbe ud fra damp-/vandrøret. Bemærk: Hvis du vil stoppe udløbet (for eksempel for at tømme beholderen), skal du stille drejeknappen til positionen " ". Stil drejeknappen til positionen " " for at genstarte udløbet. 17 Når skyllecyklussen er gennemført slukker den orange kontrollampe og kontrollampen blinker. Stil drejeknappen til positionen " ". Bemærk: Hvis den røde kontrollampe slukker og den orange kontrollampe stadig blinker, er vandbeholderen ikke fyldt til niveauet MAX for skyllecyklussen. Fyld vandbeholderen med frisk vand til niveauet MAX. Stil drejeknappen til positionen " ". Gentag punkt Den grønne kontrollampe blinker. Maskinen varmer op og udfører skyllecyklussen.

37 DANSK Når den grønne kontrollampe er tændt uden at blinke, skal du fjerne drypbakken, skylle den og sætte den på plads igen. 20 Geninstallér Pannarello'en (hvis den forefindes). H 2 O MAX 21 Fjern vandbeholderen og skyl den. Geninstallér Intenza + -vandfilteret (hvis det forefindes). Fyld vandbeholderen med frisk vand til niveauet MAX. Sæt den tilbage i maskinen. 22 Maskinen er klar til brug.

38 38 DANSK AFBRYDELSE AF AFKALKNINGSCYKLUSSEN Når du har startet afkalkningscyklussen, skal du gennemføre den helt til afslutningen uden at slukke for maskinen. Hvis du går i stå under afkalkningscyklussen, kan du afslutte, ved at trække strømkablet ud af stikkontakten. Hvis det sker skal du følge nedenstående trin. 1 Tøm drypbakken. H 2 O MAX 2 Tøm og skyl vandbeholderen grundigt, og fyld den derefter med frisk vand til niveauet MAX. 3 Tænd maskinen. Maskinen vil starte den automatiske skyllecyklus. 4 Sæt en beholder under damp-/varmtvandsudløbet.

39 DANSK 39 5 Stil drejeknappen til positionen og lad 300 ml vand løbe ud. 6 Stil drejeknappen til positionen. 7 Sæt beholderen under kaffeudløbet. 8 Tryk på knappen for at brygge en kaffe. 9 Tøm beholderen. Maskinen er klar til brug Bemærk: Hvis den orange led snarest muligt. ikke slukker, skal du stadig afkalke maskinen

40 40 DANSK FORSTÅELSE AF DE FORSKELLIGE KONTROLLAMPER Betjeningspanel Kontrollampesignaler Grund Løsninger tændt uden at blinke Blinker langsomt Maskinen har nået den rette temperatur og er klar: - til brygning af kaffe; - til udløb af varmt vand; - til udløb af damp. Maskinen varmer op til at brygge espresso, og lade varmt vand eller damp løbe ud. Maskinen er ved at udføre en skylning/ selvrensningsfase. Maskinen er under brygning. Maskinen er ved at afslutte en automatisk skylle-/ selvrensningscyklus. Du kan afbryde skylle-/selvrensningscyklussen ved at trykke på knappen eller. Overophedningsbeskyttelsen er aktiveret. Man kan ikke brygge kaffe endnu. Det er nødvendigt at lade lidt vand løbe ud for at afkøle maskinen. Blinker hurtigt Maskinen skal afkalkes! Hvis din maskine ikke afkalkes, holder den i sidste ende op med at fungere korrekt. Denne type reparation er ikke dækket af garantien. Tændt uden at blinke og kontrollampen er tændt uden at blinke

41 DANSK 41 Kontrollampesignaler Grund Løsninger Maskinen er i afkalkningstilstand. Stil drejeknappen til positionen. Gennemfør afkalkningsproceduren. Blinker langsomt og kontrollampen er tændt uden at blinke Maskinen er i afkalkningstilstand. Stil drejeknappen til positionen. Gennemfør afkalkningsproceduren. og blinker langsomt Maskinen er i afkalkningstilstand. Skyl vandbeholderen, og fyld den op til mærket MAX. Gennemfør afkalkningsproceduren. Blinker langsomt og kontrollampen er tændt uden at blinke Maskinen er i programmeringsfasen for antallet af kopper kaffe, der skal brygges. Tryk på knappen, så snart den ønskede kaffemængde er nået. og kontrollamperne blinker langsomt Maskinen er ved at brygge en dobbelt kaffe. Tændt uden at blinke og kontrollampen blinker langsomt Lavt vandniveau. Fyld vandbeholderen med frisk vand. Når den fyldte vandbeholder sættes tilbage, slukker indikatorlyset. tændt uden at blinke

42 42 DANSK Kontrollampesignaler Grund Løsninger Kaffebønnebeholderen er tom. Fyld beholderen op med kaffebønner. Tryk på knappen eller for at lave en espresso eller kaffe. og er tændt uden at blinke Skuffen til kafferester er fuld. Tøm skuffen til kafferester, mens maskinen er tændt. Hvis du tømmer skuffen til kafferester, når maskinen er slukket, nulstilles tælleren for kaffecyklusser ikke. Vent indtil kontrollampen begynder at blinke, før du sætter skuffen til kafferester på plads. tændt uden at blinke Vandkredsløbet er tomt. Fyld vandbeholderen med frisk vand, og lad varmt vand løbe ud. Blinker hurtigt Kaffeenheden er ikke sat i. Skuffen til kafferester er ikke indsat. Inspektionslågen er åben. Drejeknappen er ikke i den korrekte stilling. Kontroller, at alle dele er placeret korrekt, og at lågen er lukket. Kontrollampen vil nu slukke. Blinker langsomt Fejl i kaffeenheden. Prøv at brygge en ny espresso eller en ny kaffe. og blinker langsomt Maskinen er ude af drift. Sluk maskinen. Tænd den igen efter 30 sekunder. Prøv 2 eller 3 gange. Kontakt Philips Saecos hotline, hvis maskinen IKKE starter. Alle kontrollamper blinker samtidigt

43 DANSK 43 FEJLFINDING Dette kapitel opsummerer de hyppigst forekommende problemer, som kan opstå med din maskine. Hvis oplysningerne i det følgende ikke hjælper til at løse problemet, kan du konsultere siden FAQ på adressen www. philips.com/support eller kontakte Philips Saecos hotline i dit land. Kontaktoplysningerne er anført i garantibeviset, som leveres separat, eller på adressen Fejl Mulig årsag Afhjælpning Maskinen tænder ikke. Maskinen er ikke tilsluttet strømforsyningen. Forbind maskinen til strømforsyningen. Kaffen er ikke tilstrækkelig varm. Der løber hverken varmt vand eller damp ud. Espressoen er ikke tilstrækkelig cremet (se bemærkning). Maskinen bruger lang tid på opvarmning, eller mængden af vand, som løber ud af damp-/varmtvandsrøret, er utilstrækkelig. Det er ikke muligt at tage kaffeenheden ud. Kaffeenheden kan ikke indsættes. Kopperne er kolde. Hullet i damp-/varmtvandsrøret er tilstoppet. Pannarello'en (hvis monteret) er snavset. Kaffeblandingen er ikke egnet eller kaffen er ikke friskristet eller for groft malet. Maskinens vandkredsløb er spærret af ophobede kalkaflejringer. Kaffeenheden er forkert placeret. Skuffe til kafferester isat. Kaffeenheden er ikke i udgangspositionen. Foropvarm kopperne med varmt vand. Rengør hullet i damp-/varmtvandsrøret med en nål. Før dette indgreb skal man sikre sig, at maskinen er slukket og kølet ned. Rengør Pannarello'en. Skift kaffeblanding, eller justér den keramiske kaffekværn som beskrevet i afsnittet Indstilling af keramisk kaffekværn. Foretag afkalkning af maskinen. Tænd maskinen. Luk inspektionslågen. Kaffeenheden vender automatisk tilbage i korrekt stilling. Tag skuffen til kafferester ud, inden kaffeenheden tages ud. Sørg for at kaffeenheden er i udgangsposition, som beskrevet i kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenheden". Gearkassen er ikke i korrekt position. Indsæt drypbakken og skuffen til kafferester. Luk inspektionslågen. Tænd maskinen uden at indsætte kaffeenheden. Gearkassen vender tilbage til korrekt position. Sluk maskinen og indsæt kaffeenheden igen som beskrevet i kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenheden"

44 44 DANSK Fejl Mulig årsag Afhjælpning Afkalkningscyklussen kan ikke gennemføres. Du har sandsynligvis ikke brugt nok vand til skylning. Træk strømkablet ud og følg instruktionerne i afsnittet Afbrydelse af afkalkningscyklussen. Maskinen kværner kaffebønnerne, men kaffen brygges ikke (se bemærkning). Kaffen er for tynd (se bemærkning). Kaffen løber langsomt ud (se bemærkning). Drypbakken bliver fyldt, også selv om der ikke tappes vand af maskinen. Kaffeenheden er snavset. Der mangler vand i vandkredsløbet. Dette kan ske, når maskinen er ved at regulere doseringen automatisk. Kaffeudløbet er snavset. Dette kan ske, når maskinen er ved at regulere doseringen automatisk. Den keramiske kaffekværn er indstillet til grov kværning. Kaffen er for fint malet. Der mangler vand i vandkredsløbet. Kaffeenheden er snavset. Maskinen tapper automatisk vand af til drypbakken i forbindelse med skylning af kredsløbene. Rengør kaffeenheden (afsnittet Rengøring af kaffeenheden ). Fyld vandbeholderen med frisk vand, og lad varmt vand løbe ud. Bryg et par kopper espressokaffe som beskrevet i afsnittet Saeco Adapting System. Rengør kaffeudløbet. Bryg et par kopper espressokaffe som beskrevet i afsnittet Saeco Adapting System. Juster den keramiske kaffekværn til en finere kværning (se afsnittet "Justering af den keramiske kaffekværn"). Skift kaffeblanding, eller indstil kværningsgraden som beskrevet i afsnittet Justering af den keramiske kaffekværn. Fyld vandbeholderen med frisk vand, og lad varmt vand løbe ud. Rengør kaffeenheden (afsnittet Rengøring af kaffeenheden ). Dette er en standard driftsfunktion. Bemærk: Disse problemer kan være ganske normale, hvis man skifter kaffeblanding, eller hvis maskinen er nyinstalleret. I dette tilfælde skal du vente, indtil maskinen har udført en selvregulering som beskrevet i afsnittet Saeco Adapting System.

45 DANSK 45 ENERGIBESPARELSE Standby Kaffemaskinen er designet til at spare energi, som det fremgår af Klasse A-energimærket. Maskinen slukker automatisk efter 30 minutters inaktivitet. Bortskaffelse Ved endt levetid skal maskinen ikke behandles som almindeligt husholdningsaffald. Den skal afleveres til et autoriseret indsamlingssted, så den kan genbruges. Denne handling medvirker til at bevare miljøet. Emballagematerialerne kan genbruges. - Maskine: Fjern stikket fra stikkontakten, og skær strømkablet over. - Aflever apparatet og strømkablet til et servicecenter eller en offentlig genbrugsstation. Dette produkt lever op til kravene i EU-direktiv 2002/96/EF. Symbolet på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke kan behandles som almindeligt husholdningsaffald, men skal afleveres til et godkendt indsamlingssted, så elektriske og elektroniske komponenter kan genbruges. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, bidrager du til at beskytte miljø og mennesker mod potentielle negative følgevirkninger, som kan opstå på grund af forkert affaldshåndtering af dette produkt. Kontakt din kommune, din lokale genbrugsstation eller den forhandler, hvor produktet er købt, for at få flere oplysninger om genbrug og bortskaffelse af dette produkt.

46 46 DANSK TEKNISKE SPECIFIKATIONER Fabrikanten forbeholder sig retten til at ændre produktets tekniske specifikationer. Nominel spænding - Nominel effekt - Strømforsyning Legemets materiale Se typeskiltet på indersiden af inspektionslågen ABS - Termoplastisk materiale Mål (b x h x d) 295 x 325 x 420 mm - 11,5 x 13 x 16,5 Vægt 6.9 kg - 15 lbs Strømkabellængde mm / 31,5-47 Betjeningspanel Frontpanel Pannarello (findes kun på visse Specialudstyr til cappuccino modeller) Kopstørrelse Op til 95 mm Vandbeholder 1,0 liter 33 oz. / udtagelig Kapacitet på kaffebønnebeholder 200 g / 7,0 oz. Kapacitet for skuffe til kafferester 8 Pumpetryk 15 bar Kedel Rustfri stål Sikkerhedsudstyr Termosikring GARANTI OG SERVICE Garanti Detaljerede oplysninger om garantien og garantibetingelserne kan fås ved at læse garantibeviset, som leveres separat. Assistance Vi ønsker, at du er tilfreds med vores maskine. Hvis du ikke allerede har gjort det, bedes du venligst registrere dit køb på adressen På denne måde kan vi komme i kontakt med dig og sende dig påmindelser om rengøring og afkalkning. For service eller support bedes du venligst besøge Philips hjemmeside på adressen eller kontakte Philips Saeco hotline i dit land. Kontaktoplysningerne er anført i garantibeviset, som leveres separat, eller på adressen

47 BESTILLING AF PRODUKTER TIL VEDLIGEHOLDELSE DANSK 47 Brug kun Saeco produkter til vedligeholdelse for rengøring og afkalkning. Du kan købe produkterne i Philips' onlinebutik (hvis den er tilgængelig i dit land) på adressen fra din lokale forhandler eller hos de autoriserede servicecentre. Hvis du har problemer med at finde produkterne til vedligeholdelse, beder vi dig kontakte Philips Saecos hotline i dit land. Kontaktoplysningerne er anført i garantibeviset, som leveres separat, eller på adressen Oversigt over produkter til vedligeholdelse - VANDFILTER INTENZA+ (CA6702) - SMØREFEDT (HD5061) - AFKALKNINGSMIDDEL (CA6700) - VEDLIGEHOLDELSESSÆT (CA6706)

48 11 11 Rev.00 del DA Fabrikanten forbeholder sig retten til at foretage ændringer uden forvarsel.

Registrer dit produkt, og få support på www.saeco.com/welcome 11 Dansk Type HD8642 / HD8643 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DENNE GUIDE FØR DU TAGER MASKINEN I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit køb af

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8743 / HD8745 / HD8747 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DENNE GUIDE FØR DU TAGER MASKINEN I BRUG. 2 DANSK Tillykke med

Læs mere

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING HD8821 HD8822 Dansk Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8824 HD8825 Dansk 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

HD8841 HD8842 BRUGSANVISNING. Superautomatisk espressomaskine 4000-serien

HD8841 HD8842 BRUGSANVISNING.  Superautomatisk espressomaskine 4000-serien Superautomatisk espressomaskine 4000-serien 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8841 HD8842 11 Dansk DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8763

BRUGSANVISNING Type HD8763 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8763 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med dit køb af

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HD8847 HD8848 BRUGSANVISNING. Superautomatisk espressomaskine 4000-serien

HD8847 HD8848 BRUGSANVISNING.  Superautomatisk espressomaskine 4000-serien Superautomatisk espressomaskine 4000-serien 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8847 HD8848 11 Dansk DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD HD8764

BRUGSANVISNING Type HD HD8764 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8761 - HD8764 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. GENERELT Kaffemaskinen er

Læs mere

Type HD8752 BRUGSANVISNING

Type HD8752 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8768

BRUGSANVISNING Type HD8768 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8768 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med dit køb af

Læs mere

Type HD8752 / HD8881 BRUGSANVISNING

Type HD8752 / HD8881 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 / HD8881 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke

Læs mere

Type HD8754 BRUGSANVISNING

Type HD8754 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8754 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på www.philips.com/welcome Dansk Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. GENERELT Kaffemaskinen er beregnet

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8836

Din brugermanual PHILIPS HD 8836 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

BORTSKAFFELSE.

BORTSKAFFELSE. 11 BORTSKAFFELSE Ubrugte apparater skal tages ud af drift. Tag stikket ud af stikkontakten og klip strømkablet over. Efter endt levetid skal apparatet bringes nærmeste affaldscenter. Dette produkt opfylder

Læs mere

Type HD8752 BRUGSANVISNING

Type HD8752 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 1 1 2 3 4 5 6 13 7 8

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 242 1 Beskrivelse af apparatet 243 2 Sikkerhedsanvisninger 244 3 Installation 244 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 4.1 Fyldning af vandbeholderen 245 4.2 Fyldning af beholderen til kaffebønner 245 4.3

Læs mere

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S DK Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S VELKOMMEN TIL SAECO! Tillykke med din nye Saeco maskine, en maskine af højeste klasse. En god kop kaffe hører til et af livets goder,

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

Type HD8854 / HD8856 BRUGSANVISNING

Type HD8854 / HD8856 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8854 / HD8856 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com 11 Rev.03 del 30-06-12 DA DA Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 11 11 Dansk

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Type HD8851 BRUGSANVISNING

Type HD8851 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8851 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel:

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel: Beskrivelse af maskinen (side3 - A ) A1. Plade til kopper A2. Kobling mælkebeholder/ varmtvandshane A3. Hovefbryder ON/OFF A4. Tilslutning el-forsyningsledning A5. Kogerens si/infusionsenhed A6. Vandbeholdersæde

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8965

BRUGSANVISNING Type HD8965 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8965 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med købet af

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Dansk TEKNISKE EGENSKABER:

Dansk TEKNISKE EGENSKABER: IFU Krups XP2240-EO_8000828361-02 29/11/11 09:20 Page98 n Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes kundeservice eller en person med lignende kvalifikation for at undgå, at

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

Bonviva. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Bonviva. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Bonviva Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar serienummeret på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome. Type HD8930 BRUGSANVISNING

Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome. Type HD8930 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8930 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. Resumé Indledning...3 Generel

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

HD7872, HD7870 Brugervejledning

HD7872, HD7870 Brugervejledning HD7872, HD7870 Brugervejledning For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 22 2 Generel beskrivelse 22 3 Vigtigt 23 4 Gennemskylning af maskinen

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI ESAM B

Din brugermanual DELONGHI ESAM B Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS« CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«HS 5732 DANSK B C D A E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com N O P 1 2 3 11 12 = J = 24 23 x1 x1 x2 F088 d XS1000 4 L B 6 13 15 14 25 x1 =1 27 x1 a C 26 1x4 i A J 5 b c 1 cup 7 8 9 16 28 17 29 30 e K x1 f E F D G 10 18 19 20 21 1 I g!! h H M 2 www.krups.com 06 06

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 103 Symboler anvendt i denne vejledning...103 Bogstaver i parentes...103 Problemer og reparationer... 103 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...103 ANVENDELSE TIL FORMÅLET

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD HD HD HD8978

BRUGSANVISNING Type HD HD HD HD8978 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8969 - HD8975 - HD8977 - HD8978 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. Kun til typerne HD8969, HD8977 og HD8978 DA 11 Saeco Avanti App Tablet ikke inkluderet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

www.delonghi.com 5713210351/03.08

www.delonghi.com 5713210351/03.08 www.delonghi.com 5713210351/03.08 ESPRESSOMASKIN BRUKSANVISNING KAFFEMASKIN BRUKSANVISNING KAHVIAUTOMAATTI KÄYTTÖOHJE KAFFEMASKINE BRUGSANVISNING L i n j e L i n j e r e K o k o e l m a L i n j e L i n

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8343 HP8344 DA Brugervejledning a b c d e h g f Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET De nedenstående

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super 1 2 3 4 11 I II 5 6 7 8 9 10 1. Lampe 2. Manometer til tryk i kedel 3. Damp, hane til damp 4. Filterholder/portafilter 5. Termostat lampe 6. Manometer

Læs mere

QUARTZ BRUGERVEJLEDNING

QUARTZ BRUGERVEJLEDNING R BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: C*70000275DA_01 INDHOLD INDHOLD...2 GENERELT...3 Introduktion... 3 Advarsler... 3 Forholdsregler... 3 Tilsigtet brug... 3 Fakta... 4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER...5 Set

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Type HD8942 BRUGSANVISNING

Type HD8942 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på www.philips.com/welcome Dansk 11 Type HD8942 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. II OVERSIGT OVER MONTERING AF KANDE

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8967 / HD8968 / HD8969

BRUGSANVISNING Type HD8967 / HD8968 / HD8969 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8967 / HD8968 / HD8969 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. App available on Google Play starting from October 2014 Tablet not included 11 DA 0051 Registrer

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Læs mere

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker Vejledning til minihakker Indhold Minihakker-sikkerhed...116 Vigtige sikkerhedsforskrifter...117 Elektriske krav...118 Bortskaffelse af elektriske apparater...118 Dele og funktioner...119 Brug af din minihakker

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Type HD8953 / HD8954 BRUGSANVISNING

Type HD8953 / HD8954 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8953 / HD8954 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP8290/00. Brugervejledning

Straightener. Register your product and get support at  HP8290/00. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8290/00 DA Brugervejledning j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere