Overenskomst og aftaler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomst og aftaler"

Transkript

1 Overenskomst og aftaler Den fødevareindustrielle overenskomst mellem DI og Fødevareforbundet NNF Sukkervare- og chokoladeindustrien Forædling Bagerindustrien Tobaksindustrien Mælkekonserves KIF Fødevareindustrien

2 Overenskomst og aftaler Den fødevareindustrielle overenskomst mellem DI og Fødevareforbundet NNF Sukkervare- og chokoladeindustrien Forædling Bagerindustrien Tobaksindustrien Mælkekonserves KIF Fødevareindustrien

3 2 fødevareindustriel overenskomst og aftaler

4 indholdsfortegnelse FORORD... 7 KAP. 1 ARBEJDSTID Arbejdstidens længde Arbejdstidens lægning Holddrift Flekstid Deltid Varierende ugentlig arbejdstid timers uge Weekendarbejde Forskudt tid Pauser KAP. 2 LØN Normalløn Særlige tillæg Oplæringstillæg KAP. 3 OVERARBEJDE Overarbejde Varsling af overarbejde Afspadsering Spise- og andre pauser ved overarbejde Overarbejde på skiftehold KAP. 4 ANSÆTTELSESREGLER OG OPSIGELSER Ansættelsesregler Ansættelse af udenlandske medarbejdere Opsigelsesregler - Arbejdsgiver Opsigelsesregler - Arbejdstager Opsigelse ved sygdom, tilskadekomst og ferie Anciennitetsbestemmelser, afbrydelse, bortfald Tryghed og kompetenceudvikling Ansættelsesaftale Helbredsundersøgelser Funktionærlignende vilkår indholdsfortegnelse 3

5 KAP. 5 FERIE OG FRIHED Ferie Optjening af ferie Ferieåret Feriens placering Feriegodtgørelse/-løn Uhævet feriegodtgørelse Feriegarantiordning Feriehindring Uoverensstemmelser Ferie øvrigt Fritvalgsordning Søgnehelligdage Opsparingsordning Fuldlønsordning Særlig aftalt frihed og betaling Dødsfald i nærmeste familie KAP. 6 SYGEFRAVÆR, BARSEL, BARNS SYGDOM Anmeldelse Delvis fraværsdag ved sygdom/tilskadekomst Betingelser og betaling af løn under sygdom Beregningsgrundlaget for sygelønnen Aftale i henhold til sygedagpengelovens Barns sygdom Hospitalsindlæggelse Barsel KAP. 7 REGLER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER Hvor kan der vælges Hvem kan vælges Valg af tillidsrepræsentant Stedfortræder Fællestillidsrepræsentant Klub Funktion og opgaver Løn Uddannelse Tillidsrepræsentanterne og det lokale samarbejde Afskedigelse Fagretlig behandling Andre tillidsvalgte indholdsfortegnelse

6 KAP. 8 ELEVER Elever KAP. 9 UDDANNELSE Uddannelse Slagteri- og Fødevareindustriens Samarbejds- og Kompetenceudviklingsfond Uddannelsesfond KAP. 10 LØNSYSTEMER Produktivitetsfremmende lønsystemer Rammeaftale vedrørende metodeudvikling og akkord KAP. 11 FORSØGSORDNINGER OG LIGN Forsøgsordninger KAP. 12 PENSION OG GRUPPELIV Pension Gruppeliv KIF og Forædling KAP. 13 ANDRE FORHOLD Socialt kapitel TEKSAM Arbejdsbeklædning TB Fonden KAP. 14 LOKALAFTALER Indgåelse og opsigelse af lokalaftaler m.v KAP. 15 ORGANISATIONSREGLER Hovedaftale Organisationsregler - forhandlings- og fagretlige regler Ligebehandling Fornyelsesaftalens fortolkning Overenskomstens varighed Protokollater og øvrige aftaler Ansættelsesaftale EU DIREKTIVER Implementering EU-Arbejdstidsdirektiv Direktiv om forældreorlov Direktiv om deltid Implementering af EuropaParlamentets og Rådets Direktiv 2008/104/EF af 19. november 2008 om vikararbejde Direktiv om deltid indholdsfortegnelse 5

7 Implementering af Europaparlamentets og Rådets direktiv 2008/104/EF af 19. november 2008 om vikararbejde Andre protokollater Protokollater om udstationering Kodeks for aftaler med udenlandske medarbejdere OM opsigelsesvarsler i henhold til Rammeaftale vedrørende metodeudvikling og akkord gældende for KIF og Forædling Rammeaftale vedrørende hvilepauser (jf. rammeaftale om metodeudvikling og akkord 10 d.) Gruppeliv TB Fonden Bestemmelser for arbejde i holddrift (med kommentarer) Bilag Tillæg til bilag Organisationsaftale om mulig partsadministration af VEU-godtgørelse 167 Organisationsaftale om Rammeaftale om harassment and violence at work (mobning og vold) Protokollat om funktionærlignende vilkår Organisationsaftale om fortsat udvikling af samarbejde om arbejdsmiljø 167 Protokollat om Slagteri- og Fødevareindustriens Uddannelses- og Samarbejdsfond Protokollat om Rådgivning og konsulentbistand m.v. til uddannelsesarbejdet i virksomheden Organisationsaftale for Slagteri- og Fødevareindustriens Samarbejds- og Kompetenceudviklingsfond Kompetenceudvikling og uddannelse Protokollat om natarbejde og helbredsforhold Protokollat om kampagne om natarbejde Protokollat om Forskning i langtidsvirkningerne af natarbejde Protokollat om Natarbejde og helbredskontrol Protokollat om Fælles aktivitet til fremme af praktikpladser Protokollat om forslag til etablering af ligelønsnævn inden for DA og LO s fælles område Protokollat om implementering af ligelønsloven m.v Protokollat om adgang til lønoplysninger Protokollat om Forenkling af opkrævning til administration af fonde (gælder ikke for forædlingen) Protokollat om Forenkling af opkrævning til administration af fonde på forædlingsområdet Protokollat om Sammenskrivning af den fødevareindustrielle overenskomst Protokollat om elektroniske dokumenter indholdsfortegnelse

8 FORORD Ved overenskomstfornyelsen i 2007 blev der mellem Fødevareforbundet NNF og DI opnået enighed om den fødevareindustrielle rammeoverenskomst, som nu er fornyet med de elementer mæglingsforslaget beskrev. Overenskomsten, som med uændrede dækningsområder, erstatter følgende hidtidige overenskomster: Overenskomst mellem DI for Arbejdsgiverforeningen af Biscuit- og Kagefabrikker og Fødevareforbundet NNF Håndværk/Industrigruppen/Bager/Møllerbranchen, herefter kaldet: 23 Overenskomst mellem DI for Biscuit-, Kage- og Vaffelfabrikker og Fødevareforbundet NNF Håndværk/Industrigruppen/Bager/Møllerbranchen, herefter kaldet: 24 Overenskomst mellem DI for Mette Munk A/S, Odense og Fødevareforbundet NNF Håndværk/Industrigruppen/Bager/Møllerbranchen, herefter kaldet: 111 Overenskomst mellem DI for Danske Handelsmøller og Fødevareforbundet NNF Håndværk/Industrigruppen/Bager/Møllerbranchen, herefter kaldet: 146 Overenskomst mellem DI for Foreningen af Danske Chokolade- og Sukkervarefabrikanter og Fødevareforbundet NNF Håndværk/Industrigruppen/ Bager/Møllerbranchen, herefter kaldet: S/C Overenskomst mellem DI for Odense Marcipanfabrik A/S og Kims A/S og Fødevareforbundet NNF Håndværk/Industrigruppen/Bager/Møllerbranchen, herefter kaldet: OM Hoved- og separatoverenskomster mellem DI for Tobaksindustrien og Fødevareforbundet NNF Tobaksbranchen, herefter kaldet: Tobak Overenskomst og aftaler mellem DI for Kødindustriens Fabrikantforening og Fødevareforbundet NNF, herefter kaldet: KIF Overenskomst og aftaler mellem Fødevareforbundet NNF og DI gældende for forædlingsområdet, herefter kaldet: Forædling forord 7

9 Overenskomst mellem DI og Fødevareforbundet NNF Mejeribranchen hos medlemmer af Mælkekonservesindustrien, herefter kaldet: Mejeri Fællesordning for Arbejde i holddrift , herefter kaldet: Bestemmelserne for arbejde i holdrift mellem DI og Fødevareforbundet NNF Den fødevareindustrielle rammeoverenskomst består af en almindelig del (rammebestemmelser) med særbestemmelser, som begge har samme retlige status. I almindelig del indgår bestemmelser, der gælder for alle brancher, virksomheder og medarbejdere, som var omfattet af de afløste overenskomster. Særlige regler for de enkelte overenskomstområder er blevet etableret som særbestemmelser og er alene gældende for disse tidligere overenskomstområder. Særbestemmelserne gælder, helt eller delvis, i stedet for rammebestemmelserne eller supplerer rammebestemmelserne. På de punkter hvor særbestemmelserne har et andet indhold end rammebestemmelserne, erstatter eller supplerer særbestemmelserne, rammebestemmelserne. Hvor en særbestemmelse erstatter en rammebestemmelse, træder særbestemmelsen i stedet for rammebestemmelsen. Hvor en særbestemmelse supplerer en rammebestemmelse, gælder særbestemmelsen som et supplement til rammebestemmelsen. Hvis der helt eller delvist er modstrid mellem rammebestemmelsen og en særbestemmelse, hvad enten denne erstatter eller supplerer rammebestemmelsen, er det denne del af særbestemmelsen, der er gældende. Lokalaftaler med særlig status I forbindelse med sammenskrivningen af overenskomsterne og etableringen af den fødevareindustrielle rammeoverenskomst ved overenskomstfornyelsen i 2007 blev visse overenskomstbestemmelser fra de hidtidige overenskomster udlagt til de lokale parter med status og betegnelsen Lokalaftaler med særlig status. Disse Lokalaftaler med særlig status er sideløbende med den fødevareindustrielle overenskomst. Aftalerne er undergivet de lokale parters råderet i enighed og forhandles ikke af DI og Fødevareforbundet NNF i forbindelse med overenskomstforhandlinger. 8 forord

10 Lokalaftaler med særlig status adskiller sig fra virksomhedens øvrige lokalaftaler derved, at de ikke kan opsiges til bortfald af nogen af de lokale parter. Den enkelte lokalaftales bortfald eller andre ændringer heri er betinget af lokal enighed herom. Der henvises til overenskomstens 79, stk. 3 omhandlende Lokalaftaler med særlig status. Disse lokalaftaler med særlig status kan rekvireres hos organisationerne. forord 9

11 KAP. 1 - ARBEJDSTID 1 - Arbejdstidens længde Den normale effektive arbejdstid er 37 timer pr. uge. Arbejdstiden fordeles på 5 dage således at ingen dag kan være under 6 timer eller over 9 timer, medmindre andet aftales lokalt. Arbejdsugen starter mandag medmindre andet aftales lokalt. Arbejdsdøgnet regnes fra normal arbejdstids begyndelse i den enkelte virksomhed til samme tidspunkt næste dag, eller fra kl. 06 til kl. 06 medmindre andet aftales. Særbestemmelse for: 23, 24, 111, OM, Tobak, KIF, Forædling, Mejeri 23, 24, 111, OM, KIF: Arbejdstiden fordeles på ugens 5 første dage. Tobak: Hvis den ugentlige arbejdstid fordeles på fem dage, kan ingen arbejdsdag være under 7 eller over 8 timer. Dette gælder dog ikke ved varierende ugentlig arbejdstid. KIF: Ingen arbejdsdag kan være under 7 timer. Forædling: Ingen arbejdsdag kan være under 6 timer eller over 8 timer. Mejeri: Ingen regel om højeste daglig arbejdstid. 2 - Arbejdstidens lægning Den daglige normale arbejdstid lægges mellem kl og kl Forud for placeringen af arbejdstiden høres tillidsrepræsentanten. Udarbejdelse af vagtplaner drøftes lokalt under hensyntagen til såvel medarbejderne som virksomheden. 10 fødevareindustriel overenskomst og aftaler

12 Særbestemmelse for: Tobak, KIF, Forædling Tobak: Den normale arbejdstid for 1. hold ligger mellem kl og kl på ugens 5 første hverdage og mellem kl og kl om lørdagen. KIF: Arbejdstiden lægges mellem kl og kl Afvigelse fra den normale daglige arbejdstid kan finde sted, når de lokale parter er enige herom, og aftalen får i så tilfælde gyldighed for den resterende del af overenskomstperioden. Arbejdstiden må dog ikke overstige 9 timer daglig, heri inkluderet hvilepauser ved akkordarbejde. Virksomheden kan, for enkelte arbejdere eller grupper af arbejdere, i tiden mellem kl og kl tilrettelægge en normal, daglig arbejdstid, afvigende fra den i afdelingen gældende normale daglige arbejdstid, dog ikke for kortere tid end en lønningsuge og med varsel afgivet senest fredag inden normal arbejdstids ophør. For lastbilchauffører kan arbejdstiden dog lægges mellem kl og kl I de tilfælde, hvor virksomheden benytter andre af virksomhedens arbejdere til lastbilkørsel, kan dette kun ske i den for lastbilchaufførerne fastsatte arbejdstid. Forædling: Arbejdstiden lægges efter den pågældende virksomheds behov (for mindst 1 år ad gangen) mellem kl og kl Afvigelser fra den normale daglige arbejdstid kan finde sted, når de lokale parter er enige derom. Hvor der indføres en arbejdstidsplacering på lørdag/søndag gældende for daghold, kan der kun beskæftiges det mandskab der er antaget til arbejde på de gældende dage. Medarbejdere der er beskæftiget i virksomheden, har fortrinsret til arbejdet. Der er enighed om at ingen kan afskediges, alene fordi man ikke ønsker at deltage i ovennævnte ændring af arbejdstidsplaceringen. Ændring af normal, daglig arbejdstid Den nugældende normale daglige arbejdstid for de enkelte virksomheder og inddelingen heraf bibeholdes i overenskomstperioden, med mindre en ændring heraf er drøftet i samarbejdsudvalget, eller en arbejdstidsnedsættelse gør en ændring nødvendig. fødevareindustriel overenskomst og aftaler

13 3 - Holddrift Bestemmelserne for arbejde i holddrift mellem DI og Fødevareforbundet NNF er gældende. Ved lokal enighed og dette udmønter sig i en lokalaftale, kan der etableres faste aften- og nathold. Se under: Protokollater og øvrige aftaler. Særbestemmelse for: 146, Tobak, Forædling 146: Holddriftsarbejde lægges mellem kl mandag og kl lørdag. Skifteholdstillæg Ved arbejde i skiftehold, betales for totalbeløbets vedkommende i overensstemmelse med bestemmelser for holddrift. Ugetillægsformen bevares. For arbejde i skiftende hold betales følgende tillæg: For ugen hvor der arbejdes: 27. februar 2012 fra kl kr. 846,12 fra kl kr , februar 2013 fra kl kr. 857,97 fra kl kr ,83 Ved overflytning inden for ugen fra en vagt til en anden eller fra dagarbejde til vagt med ændret arbejdstid, betales for den forskudte vagt et tillæg på en timeløn (overenskomstmæssige normalløn). Tobak: Ved arbejde i hold foregår holdskiftet normalt om mandagen, og 3. hold slutter arbejdsugen lørdag morgen. Turnusperioder kan, når enighed kan opnås, aftales lokalt. 12 fødevareindustriel overenskomst og aftaler

14 Forædling: Skifteholdsarbejde 2 holds drift Stk. 1. Arbejdstid for 1. hold Arbejdstiden for 1. hold lægges inden for tiden kl til kl Det ugentlige antal normale arbejdstimer på 1. hold er overenskomstens ordinære antal effektive timer. Stk. 2. Arbejdstid for 2. hold Arbejdstiden for 2. hold lægges normalt i tilslutning til 1. holds arbejdstid. Det ugentlige antal normale arbejdstimer for 2. hold er 34 effektive timer, for hvilke der betales fuld ugeløn. Individuel overlapning eller slip kan finde sted. For alle timer ydes der tillæg i henhold til overenskomsten for Skifteholdsarbejde Kap. 2 12, særbestemmelse for Forædling. 3 holds drift Arbejdstid for 1. hold Det ugentlige antal normale arbejdstimer ved 3 holds drift er for 1. hold 37 timer, for 2. og 3. hold 34 timer, for hvilke der betales fuld ugeløn. Arbejdstid for 2. og 3. hold Arbejdstiden for 2. og 3. hold lægges normalt i tilslutning til forudgående holds afslutningstidspunkt. Individuel overlapning eller slip kan finde sted. For alle timer ydes der tillæg for skifteholdsarbejde kap. 2 12, særbestemmelse for Forædling. Fællesregler for 2 og 3 holds drift Stk. 1. Flytning af mandskab Hvor der indføres 2 eller 3 holds drift, kan der kun beskæftiges det i holdene antagne mandskab. Virksomheden har dog ret til at overflytte mandskab fra et skift til et andet ved arbejdsugens start. Såfremt virksomheden af produktionsmæssige grunde overflytter mandskab fra et skiftehold til at udføre arbejde på et daghold - eller omvendt - inden for arbejdsugen, betales en tillægsbetaling for skiftet på kr. 280,00. Der ydes ingen betaling for at skifte tilbage til normalt hold. Stk. 2. Holdskifte Holdene i 2 og 3 holds drift behøver ikke at bestå af samme antal medarbejdere. Skift mellem holdene finder sted mandag morgen. fødevareindustriel overenskomst og aftaler

15 Stk. 3. Varsling Påbegyndelse af holddrift varsles mindst 1 uge forud og kan etableres på en hvilken som helst dag i ugen, men kan kun ophøre sidste arbejdsdag i ugen ved arbejdstidens slutning for sidste hold. Stk. 4. Længere driftstid Hvor produktionen nødvendiggør en længere driftstid end den samlede overenskomstmæssige arbejdstid for 1., 2. og 3. skift, kan den resterende driftstid udfyldes ved indsættelse af afløsere eller fordeling af arbejdstiden på flere hold. Stk. 5. Holddrift på lør-, søn- og søgnehelligdage For holddriftsarbejde på lør-, søn- og søgnehelligdage ydes der tillæg i henhold til 12. Stk. 6. Flytning af timer fredag til søndag Hvor der er lokal enighed, og hvor formålet er at efterkomme medarbejdernes ønske, kan arbejdstimer fredag aften eller nat flyttes til søndag nat. Sådanne flyttede timer afregnes som oprindeligt. Stk. 7. Holdskifte Skift mellem holdene, såfremt andet ikke aftales lokalt. Stk. 8. Tillæg Eventuelle tillæg, ydet i henhold til overenskomsten, bibeholdes. 4 - Flekstid Det kan lokalt aftales (med tillidsrepræsentanten hvor en sådan findes) at etablere flekstid. Aftaler herom kan træffes med den enkelte ansatte, eller grupper af disse. Flekstiden skal lægges inden for tidsrummet kl , men kan dog også etableres på skiftehold. Særbestemmelse for: Tobak, Forædling Tobak: Bestemmelserne i ovenstående ramme er ikke gældende for Tobak. Forædling: Flekstiden skal lægges inden for tidsrummet kl , men kan dog også etableres på skiftehold. 14 fødevareindustriel overenskomst og aftaler

16 5 - Deltid Virksomheder og medarbejdere, der måtte være interesseret heri, kan træffe aftale om deltidsbeskæftigelse. Arbejdstiden fastlægges pr. uge, måned eller år på basis af en aftalt gennemsnitlig arbejdstid på mindre end 37 timer/uge ved almindeligt dagarbejde, forskudt arbejdstid og skifteholdenes dagarbejde (34 timer/uge ved skifteholdenes aften- og natarbejde). Den ugentlige arbejdstid for deltidsbeskæftigede skal udgøre mindst 8 timer. For personer, hvor deltidsarbejdet er underordnet den pågældendes hovedaktivitet, f.eks. personer på efterløn og lignende, er der ingen nedre grænse for den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid. Virksomhederne kan ikke afskedige fuldtidsbeskæftigede og i stedet for disse medarbejdere ansætte deltidsbeskæftigede. Virksomheden må ikke reducere antallet af fuldtidsbeskæftigede arbejdere i forbindelse med etablering af deltidsbeskæftigelse, for så vidt der er tale om arbejdere med samme kvalifikationer. Det betragtes i øvrigt som usagligt, såfremt en medarbejder afskediges, fordi denne har afslået at arbejde på deltid, eller fordi medarbejderen har anmodet om at arbejde på deltid. Parterne er endvidere enige om, at overarbejde i forbindelse med deltidsbeskæftigelse kun undtagelsesvis bør finde sted. Der henvises til bestemmelserne vedr. implementering af EU-direktiver. Særbestemmelse for: KIF, Forædling, Mejeri KIF: Aflønning Til timer, der falder efter virksomhedens normale arbejdstid, ydes et tillæg af samme størrelse som til skifteholdsarbejdere. Tillidsrepræsentanten informeres om sådanne aftaler. Opsigelse Deltidsarbejderes deltagelse i skiftehold og fællesakkorder med heltidsarbejdere, drøftes lokalt. fødevareindustriel overenskomst og aftaler

17 Protokollat vedrørende afskedigelse af heltidsarbejdere på virksomheder der beskæftiger deltidsarbejdere: Afskedigelse af en gruppe heltidsarbejdere på virksomheder, der beskæftiger deltidsarbejdere, må normalt ikke foretages. Det skal forstås således, at afskedigelse af en gruppe heltidsarbejdere, beskæftiget med arbejde, der også udføres af deltidsarbejdere, normalt ikke må foretages med henvisning til arbejdsmangel. I givet fald er begge parter forpligtet til i samarbejdsudvalget, eller, hvor et sådant ikke findes, med tillidsrepræsentanten, at drøfte spørgsmålets løsning. Specieltidspauser Specieltidspauser afholdes forholdsmæssigt efter de i rammeaftalen om hvilepauser gældende regler. Forædling: Deltidsarbejde Stk. 1. Arbejdstidens længde og placering Arbejdstiden placeres inden for ugens 5 første dage (mandag - fredag). Specieltidspauser Specieltidspauser afholdes forholdsmæssigt efter de i rammeaftalen om hvilepauser fastsatte regler. Aflønning Aflønningen sker forholdsmæssigt efter den i overenskomsten fastsatte ugeløn. For den del af arbejdstiden, der falder uden for tidsrummet kl , ydes der tillæg, jf. 12. Medarbejdere beskæftiget på normal arbejdstid Medarbejdere, der ved etablering af ordningen vedrørende deltidsarbejde på virksomheden er beskæftiget i den fulde ugentlige arbejdstid, er berettiget til at komme i betragtning ved deltidsarbejdet på lige fod med nyansatte. Lokalaftale De nærmere enkeltheder omkring deltidsarbejdets udførelse - herunder aftalens gyldighedsperiode - nedfældes i en lokalaftale, hvoraf kopi fremsendes til organisationerne. Mejeri: Deltidsbeskæftigelse Virksomheden kan antage arbejdere til deltidsbeskæftigelse under forudsætning af, at de pågældende ikke i forvejen har beskæftigelse på fuld tid i en anden virksomhed. 16 fødevareindustriel overenskomst og aftaler

18 Såfremt arbejdstiden først slutter efter kl , men dog påbegyndes inden kl , betales følgende tillæg pr. time: Pr. 27. februar 2012 Fra kl kr. 19,66 Fra kl kr. 38,73 Ved arbejde, der påbegyndes kl eller derefter, betales indtil kl kr. 46,19 Pr. 25. februar 2013 Fra kl kr. 19,94 Fra kl kr. 39,28 Ved arbejde, der påbegyndes kl eller derefter, betales indtil kl kr. 46, Varierende ugentlig arbejdstid a) under forudsætning af lokal enighed kan arbejdstiden for samtlige medarbejdere eller grupper af medarbejdere lægges med varierende ugentlige arbejdstider, blot den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer over en 12-måneders periode. Dog kan den ugentlige arbejdstid ikke overstige 44 timer. b) de lokale parter beslutter, om der skal udarbejdes en plan for perioden. Timer ud over 37 timer pr. uge kan afvikles som hele fridage efter lokal forhandling. Der skal aftales en lønmæssig opsparing til anvendelse ved de pågældende fritimer. c) Medarbejdere, som ikke har en lønmæssig opsparing, skal i uger med et lavere timetal end 37, sikres en for den pågældende uge normal lønindtjening. d) overarbejde eller forskudt arbejdstid i forbindelse med den aftalte fastlagte varierende daglige arbejdstid betales i henhold til overenskomstens bestemmelser herom. e) overskud-/underskud af arbejdstid skal afvikles inden fratræden. f) Manglende enighed kan gøres til genstand for en drøftelse mellem organisationerne. g) Sådanne aftaler kan opsiges efter gældende regler, jf. 79 om lokalaftaler. fødevareindustriel overenskomst og aftaler

19 Særbestemmelse for: Forædling, Mejeri Forædling: Ovenstående i rammen er ikke gældende for Forædling. Mejeri: Ved varierende ugentlig arbejdstid, kan den ugentlige arbejdstid ikke overstige 45 timer timers uge Hvor der er lokal enighed derom, kan der etableres 40 timers arbejdsuge med opsparing af overskydende timer. De opsparede timer skal afvikles i hele og halve dage på et for parterne passende tidspunkt, evt. i forbindelse med skæve helligdage. Begge parter har krav på 8 dages varsel. Ved opsparing hensættes et lokal aftalt beløb pr. time. Ved fratrædelse skal opsparede timer afvikles inden arbejdsforholdets ophør. Særbestemmelse for: Tobak Bestemmelserne i ovenstående ramme er ikke gældende for Tobak. 8 - Weekendarbejde Hvor der er behov for en udvidelse af den ugentlige arbejdstid, kan denne etableres gennem en lokalaftale om weekendarbejde efter nedenstående regler: Arbejdstid a) der arbejdes normalt i to hold á indtil 24 timer på lørdage og søndage. Medarbejdere, der er ansat til weekendarbejde, kan kun undtagelsesvis arbejde på ugens fem første dage og kun efter godkendelse i organisationerne. b) Begyndelses- og sluttidspunktet for weekendarbejde aftales lokalt på den enkelte virksomhed. Weekendarbejde kan dog normalt tidligst begynde ved normal arbejdstids ophør fredag. 18 fødevareindustriel overenskomst og aftaler

20 c) Medarbejdere, der ansættes til weekendarbejde, må ikke samtidig have andet lønnet beskæftigelse. Der kan således ikke udbetales supplerende understøttelse. d) overtrædelse af pkt. c betragtes som misligholdelse af ansættelsesforholdet, der medfører øjeblikkelig fratræden fra virksomheden. e) organisationerne er indforstået med, at manglende enighed kan gøres til genstand for en drøftelse mellem organisationerne. Lønforhold a) der ydes overenskomstmæssig løn for det præsterede antal timer svarende til, hvad der i øvrigt er aftalt på det pågældende område i virksomheden. b) endelig ydes tillæg for weekendarbejde pr. 27. februar 2012 på kr. 89,17 pr. time. Pr. 25. februar 2013 kr. 90,42 pr. time. Fridage og arbejde på søgnehelligdage a) arbejdstiden tilrettelægges forud for arbejdets påbegyndelse, således at det klart fremgår, hvilke dage (lørdage/søndage) der er arbejdsfri. Såfremt der er fastlagt arbejdsfrie dage, udbetales for disse dage et beløb svarende til den enkelte arbejders gennemsnitsfortjeneste for det antal timer, der skulle have været arbejdet de pågældende dage. Beløbet betales af den enkelte arbejders søgnehelligdagskonto. b) For arbejde på søgnehelligdage betales alene den normale løn, og der betales således ikke søgnehelligdagsforskud-/betaling. Pauser Pauser i henhold til gældende overenskomst og lokalaftaler. Sygedage/tilskadekomst I arbejdsgiverperioden betaler den enkelte virksomhed det til enhver tid fastsatte timemaksimum, således at 24 timers præsteret weekendarbejde svarer til en fuld normal arbejdsuge. Overenskomstens øvrige vilkår er ligeledes gældende. fødevareindustriel overenskomst og aftaler

21 Ferie Ferie og feriegodtgørelse ydes i henhold til ferieloven, herunder overenskomstens bestemmelser. Ved fuld beskæftigelse i optjeningsåret, vil ferien udgøre 5 lørdage og søndage. ATP ATP-bidrag beregnes med fuldt bidrag. Pension Pensionsbidraget beregnes og indbetales som for øvrige ansatte i virksomheden i henhold til overenskomstens bestemmelser. Overflytning Den enkelte virksomheds ledelse forbeholder sig ret til at lade de ansatte overgå til normalt holddriftsarbejde eller daghold, såfremt der opstår mandskabsmangel, ordremangel, kapacitetstilpasningsproblemer m.v. Ved ophør af weekendarbejde er ansatte, der er overflyttet til weekendarbejde, sikret fortsat beskæftigelse i virksomheden i henhold til overenskomstens almindelige bestemmelser. Øvrige bestemmelser Hvor intet andet er nævnt, er overenskomstens bestemmelser gældende. Rammen er ikke gældende for S/C og KIF. Særbestemmelse for: Tobak, Forædling Tobak: Fridage og arbejde på søgnehelligdage Der henvises i øvrigt til overenskomstens/lokalaftalens regler om søgnehelligdagsbetaling samt betaling for arbejde på søgnehelligdage. Organisationsforhold Organisationerne er enige om det naturlige i, at weekendarbejderne er medlemmer af de samme faglige organisationer som de øvrige på virksomheden beskæftigede, tilsvarende medarbejdere. Forædling: Hvor der er behov derfor, kan der etableres weekendarbejde med det formål at undgå eller begrænse skifteholdsarbejde, eller hvis yderligere etablering af skifteholdsarbejde ikke er mulig. 20 fødevareindustriel overenskomst og aftaler

22 Der arbejdes indtil 12 timer lørdag og søndag og eventuelt i to hold. Weekendarbejde kan udvides til begyndende ved normal daglig arbejdstids begyndelse fredag. Medarbejdere, der er ansat til weekendarbejde, kan kun undtagelsesvis og kun efter godkendelse af organisationerne arbejde i branchen på ugens fire første dage. Tillæg for weekendarbejde betales jf. 12, særbestemmelse for Forædling. 9 - Forskudt tid Forskydes arbejdstiden således at den starter før kl eller slutter efter kl , betales tillæg jf. 11 om forskudt arbejdstid. Bestemmelserne i ovenstående ramme er ikke gældende for 146, Tobak, Mejeri Særbestemmelse for: 111, S/C, OM, KIF, Forædling 111: Arbejdere, der arbejder i dagdrift med forskudt arbejdstid, erholder for de timer, der falder før kl og efter kl et tillæg på 50 % til timelønnen (personlig timeløn), der beregnes for halve og hele timer. S/C: Forskydes arbejdstiden således, at den starter før kl eller slutter efter kl , betales der et tillæg for de timer, der ligger før eller efter halvdelen af de sædvanlige overarbejdstillæg, jf. skemaet i 14. OM: Ved forskudttidstimer, der falder efter kl og før kl , betales normal timeløn plus 50 % af overtidstillægget. Ved forskudttidsarbejde, der påbegyndes kl eller senere, betales normal timeløn plus 100 % for alle timer før kl Forskudttidsarbejde varsles så vidt muligt mindst 48 timer før igangsættelsen. KIF: Forskydes arbejdstiden således at den starter før kl eller slutter efter kl , betales forskudttidstillæg, jf. 12, særbestemmelse for KIF. Forædling: Forskydes arbejdstiden således, at den starter før kl eller slutter efter kl , betales forskudttidstillæg, jf. 12, særbestemmelse for Forædling. fødevareindustriel overenskomst og aftaler

23 10 - Pauser Placeringen og længden af daglige spise- og hvilepauser drøftes med tillidsrepræsentanten. Særbestemmelse for: 23, 24 23, 24: Der ydes mindst 30 minutters betalt pause pr. dag, som fordeles efter lokalaftale før og efter spisepausen. Bestående pauseforhold kan ikke afkortes. 22 fødevareindustriel overenskomst og aftaler

Den fødevareindustrielle overenskomst mellem DI og Fødevareforbundet NNF

Den fødevareindustrielle overenskomst mellem DI og Fødevareforbundet NNF Overenskomst og aftaler Den fødevareindustrielle overenskomst mellem DI og Fødevareforbundet NNF 2010-2012 Bagerindustrien Tobaksindustrien Sukkervare- og chokoladeindustrien Forædling KIF Mælkekonserves

Læs mere

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Fødevareforbundet NNF (Advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Industri for Danish Crown A/S, Herning (Chefkonsulent Jane Hedegaard) Voldgiftsretten

Læs mere

Overenskomst og aftaler

Overenskomst og aftaler 2012-2014 Overenskomst og aftaler mellem Fødevareforbundet NNF Faglig afdeling og DI gældende for slagteområdet Slagteområdet 2012-2014 Overenskomst og aftaler mellem Fødevareforbundet NNF Faglig afdeling

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst og aftaler mellem DI og Fødevareforbundet NNF for slagteområdet

Overenskomst og aftaler mellem DI og Fødevareforbundet NNF for slagteområdet Overenskomst og aftaler mellem DI og Fødevareforbundet NNF for slagteområdet Nedennævnte parter har indgået aftale om fornyelse af Overenskomst og aftaler mellem DI og Fødevareforbundet NNF for slagteområdet

Læs mere

PE Offset har tiltrådt det grafiske CSR-kodeks

PE Offset har tiltrådt det grafiske CSR-kodeks PE Offset har tiltrådt det grafiske CSR-kodeks Den grafiske overenskomst mellem Grafisk Arbejdsgiverforening (GA) Danske Mediers Arbejdsgiverforening (DMA) og HK/Privat 3F/Industri (Emballage) 2014 Gældende

Læs mere

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. april 2013

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. april 2013 Fællesoverenskomst Mejeripersonale og chauffører Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører og afløsere indtil 480 arbejdstimer er præsteret (3 måneder) Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. marts 2015

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. marts 2015 Fællesoverenskomst Mejeripersonale og chauffører Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører og afløsere indtil 640 arbejdstimer er præsteret (4 måneder) Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører

Læs mere

Textil & Beklædningsoverenskomsten

Textil & Beklædningsoverenskomsten Textil & Beklædningsoverenskomsten 2010-2012 INDHOLD Indledning... 3 stk. 1: Ansættelsesaftale - ansættelse ud over 1 måned... 3 stk. 2: Ansættelsesaftale - medarbejdere ansat før 1. juli 1993... 4 stk.

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

Overenskomsten 2014-2017. mellem. Skrædderlauget

Overenskomsten 2014-2017. mellem. Skrædderlauget Overenskomsten 2014-2017 mellem Skrædderlauget & Særaftale mellem Skrædderlauget og 3F Pr. 1. marts 2012 er der aftalt, at man fremover følger overenskomsten mellem Dansk Mode & Textil og 3F med nedenstående

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK EL-FORBUND DANSK METAL FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL FORHANDLINGSKARTELLET FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F TEKNISK LANDSFORBUND

Læs mere

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 OK 2015 Betalingssatser Industriens Overenskomst Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 Industriens Overenskomst 13 Overarbejde Stk. 2 Varsling af overarbejde Overarbejde ud over 1 time skal varsles dagen

Læs mere

For lagerarbejdere og chauffører

For lagerarbejdere og chauffører 2010 2012 LÆ R LI N G E O VE R E N S K O M S T For lagerarbejdere og chauffører Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende

Læs mere

04.89 O.13 46/2013 Side 1. Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt

04.89 O.13 46/2013 Side 1. Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt Side 1 Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F FOA Fag og Arbejde handlingskartellet

Læs mere

COLOR LINE DANMARK A/S

COLOR LINE DANMARK A/S VERENSKOMST 2014 2017 COLOR LINE DANMARK A/S TILLÆGSOVERENSKOMST 2014 2017 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurantog Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

2014-2017. Overenskomst. for industrielle virksomheder og slagtehuse. under Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF INDUSTRIOMRÅDET

2014-2017. Overenskomst. for industrielle virksomheder og slagtehuse. under Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF INDUSTRIOMRÅDET 2014-2017 Overenskomst for industrielle virksomheder og slagtehuse under Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF INDUSTRIOMRÅDET Indholdsfortegnelse 1 Arbejdstid... 3 2 Weekendarbejde... 3 3 Deltidsarbejde...

Læs mere

Overenskomst. vedrørende løn- og arbejdsvilkår mellem DS Håndværk & Industri og Dansk Metalarbejderforbund samt 3 F og Blik- og Rørarbejderforbundet

Overenskomst. vedrørende løn- og arbejdsvilkår mellem DS Håndværk & Industri og Dansk Metalarbejderforbund samt 3 F og Blik- og Rørarbejderforbundet Overenskomst vedrørende løn- og arbejdsvilkår mellem DS Håndværk & Industri og Dansk Metalarbejderforbund samt 3 F og Blik- og Rørarbejderforbundet Marts 2007 Præambel... 5 A. Tillidsrepræsentantbestemmelser...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Arbejdstid 1. Arbejdstid. Ansættelsesform 2. Deltidsbeskæftigelse og afløsere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Arbejdstid 1. Arbejdstid. Ansættelsesform 2. Deltidsbeskæftigelse og afløsere F Æ L L E S O V E R E N S K O M S T for mejeripersonale og chauffører mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet Fagligt Fælles Forbund Dansk Funktionærforbund/

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

2 0 1 2-2 0 1 4. Overenskomst. for industrielle virksomheder og slagtehuse. under Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF

2 0 1 2-2 0 1 4. Overenskomst. for industrielle virksomheder og slagtehuse. under Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF 2 0 1 2-2 0 1 4 Overenskomst for industrielle virksomheder og slagtehuse under Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF I N D U S T R I O M R Å D E T 1 Indholdsfortegnelse 1 Arbejdstid... 3 2 Weekendarbejde...

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

2014-2017 LANDSOVERENSKOMST. Lærlingeoverenskomst

2014-2017 LANDSOVERENSKOMST. Lærlingeoverenskomst 2014-2017 LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S 3.48.0 OVERENSKOMST mellem 3F TRANSPORTGRUPPEN og COOP DANMARK A/S vedr. løn- og arbejdsforhold for medarbejdere, der er beskæftiget med rengøringsarbejde i Coop's butikker MARTS 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

OVERENSKOMST 2014 FOR METAL- OG BLIK- OG RØRARBEJDE MELLEM: DANSK BYGGERI, DANSK METAL OG BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK

OVERENSKOMST 2014 FOR METAL- OG BLIK- OG RØRARBEJDE MELLEM: DANSK BYGGERI, DANSK METAL OG BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK OVERENSKOMST 2014 FOR METAL- OG BLIK- OG RØRARBEJDE MELLEM: DANSK BYGGERI, DANSK METAL OG BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK 2014 2014 4 2014 Overenskomst 2014 for metal- og blik- og rørarbejde mellem

Læs mere

Daglønnede chauffører, pr. time 147,10 149,35 151,75 Tillæg, uanset timeantallet, pr. dag 23,00 23,00 23,00

Daglønnede chauffører, pr. time 147,10 149,35 151,75 Tillæg, uanset timeantallet, pr. dag 23,00 23,00 23,00 Chauffører 1. marts 1. marts 1. marts Månedsløn (160,33 timer), kr 20.106,66 20.467,40 20.852,19 Olietillæg, kr. 2.880,00 2.880,00 2.880,00 Kørsel med stor vogn m.m., kr. 597,60 597,60 597,60 Månedsløn,

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Overenskomst og aftaler mellem Fødevareforbundet NNF og DI gældende for den fødevareindustrielle overenskomst for en 3-årig

Læs mere

PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION. Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION. Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2010-2012 OVERENSKOMST MELLEM ÆRØFÆRGERNE, CATERING OG SERVICE

Læs mere

INDUSTRI-TRÆ- OG MØBELOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND INDUSTRIGRUPPEN

INDUSTRI-TRÆ- OG MØBELOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND INDUSTRIGRUPPEN INDUSTRI-TRÆ- OG MØBELOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND INDUSTRIGRUPPEN 2014 4 2014 Industri-Træ- og Møbeloverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Transportgruppen Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Overenskomst mellem Coop Danmarks A/S og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

2013-2015. Agro-industrielle overenskomster. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Agro-industrielle overenskomster. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Agro-industrielle overenskomster mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Forord Denne overenskomst mellem GLS-A og 3F (Den grønne

Læs mere

EL-OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK EL-FORBUND

EL-OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK EL-FORBUND EL-OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK EL-FORBUND 2014 2014 4 2014 El-overenskomst 2014 mellem Dansk Byggeri og Dansk El-Forbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Organisationsforhold... 6

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Træets Overenskomst 1. marts 2007 1. marts 2010

Træets Overenskomst 1. marts 2007 1. marts 2010 Lærlingebestemmelser, side 126 Træets Overenskomst 1. marts 2007 1. marts 2010 Organisationernes adresse og telefonnumre Dansk Industri for Træets Arbejdsgiverforening H. C. Andersens Boulevard 18 1787

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

1 SIDE 3-154 2 SIDE 155-176 3 SIDE 177-190 4 SIDE 191-198. Overenskomst vedrørende løn- og arbejdsvilkår med bilag

1 SIDE 3-154 2 SIDE 155-176 3 SIDE 177-190 4 SIDE 191-198. Overenskomst vedrørende løn- og arbejdsvilkår med bilag VER NS OMST 014 Overenskomst vedrørende løn- og arbejdsvilkår med bilag 1 SIDE 3-154 Lærlingebestemmelser for jern- og metalindustriens lærlinge med bilag 2 SIDE 155-176 Lærlingebestemmelser for vvs-uddannelserne

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Redigeret 2013. Protokol

Redigeret 2013. Protokol Redigeret 2013 Protokol mellem TDC A/S og Telekommunikationsforbundet over forhandling den 11. maj, 11., 28., 29. juni og 3. august 2001 om ændring af lokalaftale nr. 4.D om arbejdsvilkår mm. for ekspeditionsmedarbejdere

Læs mere

Protokollat - Velfærdsforanstaltninger for chauffører... 52 Protokollat - Chaufførområdet... 53

Protokollat - Velfærdsforanstaltninger for chauffører... 52 Protokollat - Chaufførområdet... 53 Fællesoverenskomst for mejeripersonale og chauffører mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Fødevareforbundet NNF Fagligt Fælles Forbund Serviceforbundet/ Danske Mejeristers Fagforening Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

Præambel Det er en overordnet målsætning for overenskomsten at sikre kreative og trygge rammer om arbejdet med at producere seriefiktion.

Præambel Det er en overordnet målsætning for overenskomsten at sikre kreative og trygge rammer om arbejdet med at producere seriefiktion. OVERENSKOMST MELLEM FAF OG PRODUCENTFORENINGEN SERIEFIKTION Præambel Det er en overordnet målsætning for overenskomsten at sikre kreative og trygge rammer om arbejdet med at producere seriefiktion. Det

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST POST Overenskomst mellem Post Danmark og 3F for arbejdsledere og specialister m.fl. Industriens Overenskomst 2010 med tilhørende lokalaftaler mellem Post Danmark og 3F gældende

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

HANCOCK BRYGGERIERNE A/S

HANCOCK BRYGGERIERNE A/S OVERENSKOMST 1. maj 2014 HANCOCK BRYGGERIERNE A/S og INDUSTRIGRUPPEN I 3F SKIVE-EGNEN sammen med HANCOCKS FAGLIGE KLUB INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE: 1 ARBEJDSTIDEN 1 2 FORSKUDT ARBEJDSTID 1 3 OVERARBEJDE

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel OVERENSKOMST mellem DI Overenskst I (ATD) og 3F Transportgruppen OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING DANSK METAL og DANSK EL-FORBUND

mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING DANSK METAL og DANSK EL-FORBUND O V E R E N S K O M S T mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og DANSK METAL og DANSK EL-FORBUND INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Arbejdstid 5 1. Arbejdstid 5 2. Holddriftsarbejde 6 Kapitel 2. Ansættelsesform

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

F Æ L L E S O V E R E N S K O M S T

F Æ L L E S O V E R E N S K O M S T F Æ L L E S O V E R E N S K O M S T for mejeripersonale og chauffører mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet Fagligt Fælles Forbund Dansk Funktionærforbund/

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST

MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST VERENSKOMST 2014 2017 MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Fødevareforbundet NNF 3F Fagligt Fælles Forbund Serviceforbundet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 Samarbejde, klubber og elektroniske dokumenter... 3 1 Valg af tillidsrepræsentant... 4 2 Tillidsrepræsentantens virksomhed... 6 3 Afskedigelse af tillidsrepræsentant

Læs mere

Chaufførernes Fagforening

Chaufførernes Fagforening DA Chaufførernes Fagforening 2014-2017 Standardoverenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Chaufførernes Fagforening for Københavnske Chauffører Denne overenskomst gælder for det geografiske område

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 Samarbejde, klubber og elektroniske dokumenter... 3 1 2 3 4 5 Valg af tillidsrepræsentant...4 Tillidsrepræsentantens virksomhed...6 Afskedigelse af tillidsrepræsentant

Læs mere

Mejeriernes fællesoverenskomst 2013-2014

Mejeriernes fællesoverenskomst 2013-2014 Mejeriernes fællesoverenskomst 2013-2014 for Mejeripersonale og Chauffører mellem DI Overenskomst II (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Fødevareforbundet NNF, Fagligt Fælles Forbund og Danske Mejeristers

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere