Faxe Kommune. Bilag 1 til beretning af 9. august 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faxe Kommune. Bilag 1 til beretning af 9. august 2011"

Transkript

1 Bilag 1 til beretning af 9. august 2011 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2010

2 Indholdsfortegnelse 1. Revision af områder med refusion eller tilskud fra Staten 3 2. Samlet konklusion på den udførte revision 5 3. Revisionsbemærkninger Beskæftigelsesministeriets ressortområder Socialministeriets ressortområder Integrationsministeriets ressortområder 6 4. Redegørelse for den udførte revision Opgørelser over statsrefusion og tilskud Opgørelse af endelig restrefusion Systemafstemninger af de sociale udbetalingssystemer Statusafstemninger Revision af bevillingssager 7 5. Beskæftigelsesministeriets ressortområder Vurdering af interne forretningsgange og ledelses- og kvalitetstilsyn inden for beskæftigelsesområdet Kontanthjælp til modtagere efter beskæftigelseslovens 2.stk Kontanthjælp til modtagere efter beskæftigelseslovens 2. stk Kontanthjælp under forrevalidering Sagsgennemgang vedr. særlig støtte efter Aktivlovens Revalidering og tilbud efter beskæftigelseslovens kap. 10, 11 og 12 samt særlig støtte Sygedagpengeområdet Revision af bevillingssager, jf. fleksjobforliget Arbejdsløshedsdagpenge mv. til forsikrede ledige Enkeltudgifter efter aktivlovens 81, 82 og Førtidspension mv Boligstøtte Folkepensioner samt helbredstillæg og personlige tillæg Delpension Børneydelser efter børnetilskudsloven og børnefamilieydelsesloven Opfølgning på afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområder Integrationsydelse, tilbud, tilskud og hjælp i særlige tilfælde Opfølgning på afsluttende revisionsberetning for Socialministeriets ressortområder Vurdering af interne forretningsgange samt ledelses- og kvalitetstilsyn inden for Børn og Families områder Merudgifter efter servicelovens 41 og tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens Forebyggende og anbringende foranstaltninger, jf. Servicelovens 52, stk Særligt dyre enkeltsager efter servicelovens Merudgifter efter servicelovens Opfølgning på afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret Skatteministeriets områder Børneydelser efter Børnefamilieydelsesloven Fravalg af områder 20 2

3 1. Revision af områder med refusion eller tilskud fra Staten Vi har den 6. maj 2011 afsluttet revisionen af Kommunens regnskab vedrørende de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af refusion og tilskud fra Staten. Revisionen er udført i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, danske revisionsstandarder, kommunens revisionsregulativ samt Bekendtgørelse nr. 858 af 2. juli 2010 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområder. Bekendtgørelse nr af 15. december 2009 om regnskab, revision, tilsyn mv. for statslige tilskud til kommunerne for perioden fra 1. august 2009 til 31. december 2009 til den aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige mv. Bekendtgørelse nr. 260 af 20. marts 2007 og ændringsbekendtgørelse nr. 752 af 9. juli 2009 om udbetaling, regnskabsaflæggelse og revision af statsligt løntilskud til kommunale og regionale arbejdsgivere vedrørende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om servicejob. Bekendtgørelse nr af 24. oktober 2005 om udbetaling af børnefamilieydelse til personer, der ikke er fuldt skattepligtige efter Kildeskattelovens 1 mv. og de kommunale revisorers revision af børnefamilieydelsen. Vi har i forbindelse med revisionen af områderne, der er omfattet af refusion og tilskud fra Staten, efterprøvet, om Regnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I tilknytning hertil har vi vurderet, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved opgaveløsningen. De eksisterende interne forretningsgange og instruktioner for (sags)administrationen er hensigtsmæssige og betryggende i kontrolmæssig henseende. Det interne ledelses- og kvalitetstilsyn er hensigtsmæssigt og betryggende i kontrolmæssig henseende. Anvendelsen af it-systemer er hensigtsmæssig og betryggende i kontrolmæssig henseende. Revisionen er i øvrigt udført med udgangspunkt i en talmæssig og kritisk gennemgang af Kommunens anmodning til Ressortministerierne om restafregning af refusion og tilskud fra Staten. Alle relevante opgørelser og specialregnskaber er inddraget. Ved revisionen af opgørelser, specialregnskaber og lignende er der foretaget afstemning til de enkelte hovedbogskonti. Bevillinger fra forskellige forsøgs- og andre puljer, der er tilgået Kommunen og regnskabsaflagt i løbet af året, er ligeledes revideret, jf. fortegnelsen i beretning vedrørende årsregnskabsrevisionen. 3

4 Vi har foretaget en stikprøvevis gennemgang af relevant bilagsmateriale, hvor vi bl.a. har påset, at bogføringen er behørigt dokumenteret, og at de autoriserede konteringsregler er fulgt. Desuden er det stikprøvevis kontrolleret, at det enkelte bilag er forskriftsmæssigt attesteret og anvist, ligesom det er påset, at der foreligger fornøden kvittering eller anden dokumentation for afholdte udgifter. For udgifter og indtægter, der er genstand for personbogføring, er der foretaget afstemning til regnskabsmaterialet, herunder relevante itmaterialer (registrantlister, periodeopgørelser, tillægs- og fradragslister og lignende). 4

5 2. Samlet konklusion på den udførte revision På baggrund af de samlede resultater af vores revision, er det vores vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration af de områder, som har relation til de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder i Faxe Kommune som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret Det er samtidig vores vurdering, at man som helhed lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger. 3. Revisionsbemærkninger På grundlag af de konstaterede forhold afgiver vi nedenstående revisionsbemærkning, som Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om. 3.1 Beskæftigelsesministeriets ressortområder Kontanthjælp til modtagere efter beskæftigelseslovens 2, stk. 3 Vi har foretaget gennemgang af 5 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter aktivlovens og beskæftigelseslovens bestemmelser. Vi har i denne forbindelse konstateret fejl i alle 5 bevillingssager. Der henvises til efterfølgende punkt 5.2 under afsnittet Redegørelse for den udførte revision, for en nærmere beskrivelse af fejltyperne. De konstaterede fejl og mangler er basale og væsentlige i forhold til en hensigtsmæssig administration af enkeltsagerne, idet der eksempelvis er tale om manglende opfølgning på det individuelle kontaktforløb og sygeopfølgningsplaner, fejl og mangler ved udarbejdelse af jobplaner, manglende afgivelse af tilbud efter reglerne om ret og pligt til tilbud i beskæftigelsesloven, fejludbetaling og fejlkontering af ydelser. Mange af fejlene har refusionsmæssig betydning. Der er iværksat tiltag, med henblik på fremadrettet at sikre regeloverholdelsen, hvilket der blandt andet vil blive fulgt op på i forbindelse med det interne ledelses- og kvalitetstilsyn Kontanthjælp under forrevalidering Vi har foretaget gennemgang af 3 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter aktivloven og beskæftigelseslovens bestemmelser under forrevalidering. Vi har i denne forbindelse konstateret fejl i alle 3 bevillingssager. Der henvises til efterfølgende punkt 5.4 under afsnittet Redegørelse for den udførte revision, for en nærmere beskrivelse af fejltyperne. De konstaterede fejl og mangler er alle væsentlige i forhold til en hensigtsmæssig administration af enkeltsagerne, idet der i en enkelt sag er tale om en manglende jobplan, mens der i ingen af sagerne var udarbejdet ressourceprofil som dokumentation for ansøgers berettigelse til forløb under forrevalidering. Bekendtgørelsen om beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne skal anvendes, når kommunen behandler sager om revalidering, herunder sager om forrevalidering. De beskrevne fejl har i de konkrete sager ikke haft udbetalings- eller refusionsmæssig betydning, eftersom ansøgerne under alle omstændigheder var berettigede til kontanthjælp, og de aktive forløb kunne have været iværksat uden at bevilge dem under forrevalidering. Refusionssatsen ville således være den samme. Vi har fået oplyst, at alle sager vil blive gennemgået, samt at der etableres procedurer til sikring af, at der fremadrettet udarbejdes ressourceprofil forud for bevilling af forrevalidering. 5

6 3.2 Socialministeriets ressortområder Støtte til BPA Borgerstyret Personlig Assistance efter servicelovens 96 Vi har foretaget revision af 5 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Servicelovens 96. Vi har i den forbindelse konstateret fejl i 4 af de gennemgåede bevillingssager. Der kan henvises til efterfølgende punkt under Redegørelse for den udførte revision, for en nærmere beskrivelse af fejltyperne. De konstaterede fejl og mangler er væsentlige i forhold til en hensigtsmæssig administration af enkeltsagerne, idet der eksempelvis ikke er fastlagt omfanget af de årlige tilskud, således at der kan ske en løbende månedlig udbetaling, samt en efterfølgende kontrol af behovet. For 2 af sagerne er der ikke foretaget opfølgning i 2010, hvilket også var tilfældet for Der er fra 2011 iværksat procedurer til sikring af, at området fremadrettet administreres efter gældende regelsæt, ligesom der er etableret et internt kvalitets- og ledelsestilsyn. 3.3 Integrationsministeriets ressortområder Der er ikke konstateret forhold, som har givet anledning til bemærkninger for Redegørelse for den udførte revision 4.1 Opgørelser over statsrefusion og tilskud I forbindelse med den afsluttende revision har vi ved brug af bl.a. vores it-værktøj, Kommunaldataanalyse foretaget en overordnet regnskabsanalyse af driftsregnskabet for regnskabsåret Resultaterne af denne overordnede analyse har ikke givet anledning til yderligere revisionshandlinger. 4.2 Opgørelse af endelig restrefusion Områder Samlet refusion 2009 Samlet refusion 2010 I Aktiv- og Servicelov II Pensioner III Børnetilskud IV Dagpenge V Delpension og fleksydelse VI Forsikrede ledige VIII Boligstøtte VI Berigtigelser tidligere år I alt Vi har modtaget tilfredsstillende forklaringer på udviklingen mellem de to regnskabsår. I forbindelse med vores gennemgang af grundlaget for opgørelsen af statsrefusion har vi anvendt et af os udarbejdet analyseværktøj, Kommunaldataanalyse (KDA), hvor vi på grundlag af Kommunens registreringer i KMD s økonomisystem bl.a. har udarbejdet en rapport, som indeholder alle direkte registrerede udgifter og indtægter, som danner grundlag for hjemtagelse af statsrefusion. 6

7 På grundlag af resultaterne af vores gennemgang af den endelige restrefusionsopgørelse for regnskabsåret 2010 er det vores vurdering, at denne er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabets bogførte poster og gældende refusionsregler for området. Med udgangspunkt i foranstående er den endelige restrefusionsopgørelse vedrørende statsrefusion påtegnet uden forbehold. 4.3 Systemafstemninger af de sociale udbetalingssystemer I forbindelse med vores afsluttende regnskabsanalytiske gennemgang har vi påset, om der foreligger afstemninger mellem de udbetalte beløb fra it-systemerne i 2010, økonomisystemet og indberetninger til SKAT. Det er vores vurdering, at der som helhed foreligger tilfredsstillende afstemninger af ydelsessystemerne og tilhørende personregistranter til bogføringen, ligesom der som helhed foreligger tilfredsstillende afstemninger i forhold til indberetninger til SKAT af A-indkomst, A-skat, AM-bidrag og ATP. 4.4 Statusafstemninger I forbindelse med vores afsluttende regnskabsanalytiske gennemgang har vi stikprøvevis påset, at statuskonti med tilknytning til de sociale- og beskæftigelsesmæssige områder foreligger afstemt. Det er vores vurdering, at der er sket en væsentlig forbedring af området, samt at der som helhed foreligger tilfredsstillende afstemninger af statuskonti pr. ultimo Revision af bevillingssager Vi har tilrettelagt revisionen af bevillingssager efter bestemmelserne i ressortministeriernes revisionsbekendtgørelser og har i den forbindelse aflagt besøg i de enkelte afdelinger i Kommunen i regnskabsåret Formålet med revisionsbesøgene i afdelingerne har været at vurdere, hvorvidt der i Kommunen er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og ved driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet for Vi har ved besøgene stikprøvevis efterprøvet, om forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis. I tilknytning hertil har vi vurderet, om der ved sagsbehandlingen er taget hensyn til principielle afgørelser, der er truffet af decisionsmyndigheder og ankeinstanser. Der er således tale om en såvel juridisk kritisk som en økonomisk kritisk gennemgang af områderne (forvaltningsrevision). Revisionen af bevillingssager inden for de nævnte hovedområder er foretaget stikprøvevis med udgangspunkt i, at der skal sikres en relevant repræsentativitet. Stikprøverne er udvalgt ud fra en kombination baseret på konkrete og generelle erfaringer med fejlrisiko inden for de enkelte hovedområder samt ud fra et væsentlighedskriterium, hvor der indgår forhold af økonomisk, sagsbehandlingsmæssig, principiel og lokal karakter. Vi har derudover ved udvælgelsen af stikprøverne særligt vægtet nyetablerede bevillingssager på hovedområder, hvor der er adgang til at udøve et skøn. Endelig har vi stikprøvevis efterprøvet, om man ved etablering af nye bevillingssager og ved den løbende lovpligtige opfølgning har udnyttet de tilgængelige muligheder for at foretage elektronisk kontrol af oplysninger om økonomiske forhold, herunder om der i fornødent omfang sker sammenholdelse af oplysningerne fra forskellige registre for at sikre, at der ikke udbetales uforenelige eller uberettigede ydelser. 7

8 Redegørelse til ressortministerierne af omfang samt resultater af revisionen af bevillingssager 5. Beskæftigelsesministeriets ressortområder 5.1 Vurdering af interne forretningsgange og ledelses- og kvalitetstilsyn inden for beskæftigelsesområdet Vi har som led i revisionen af Faxe Kommunes regnskaber for 2010 vurderet, om det internt beskrevne grundlag for sagsadministrationen er dækkende og hensigtsmæssigt, samt om det efterleves. Vi har i forbindelse med vores sagsrevision vurderet og efterprøvet væsentlige forretningsgange. Endelig har vi som led i revisionen vurderet, om der er etableret et hensigtsmæssigt og betryggende internt ledelses- og kvalitetstilsyn. Vi har stikprøvevis efterprøvet resultaterne af det gennemførte ledelses- og kvalitetstilsyn. På grundlag af resultaterne af den samlede gennemgang er det vores vurdering, at der som helhed er etableret et godt administrationsgrundlag, herunder at der som helhed er tilrettelagt og gennemført et tilfredsstillende og hensigtsmæssigt internt ledelses- og kvalitetstilsyn for beskæftigelsesområdet. Det er ligeledes vores opfattelse, at de fastlagte retningslinjer som helhed efterleves. 5.2 Kontanthjælp til modtagere efter beskæftigelseslovens 2.stk. 3 Vi har udvalgt 5 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter aktivloven og beskæftigelsesloven. Udvælgelsen er sket tilfældigt ud fra aktuel sagsliste over LAB 2.3 Kontanthjælp eller starthjælp i KMD Opera. Vi har konstateret fejl i alle de 5 bevillingssager, som kan henføres til nedenstående fejltyper: at der i 1 bevillingssag er udbetalt transportgodtgørelse til en aktivitet efter beskæftigelseslovens 83, efter at aktiviteten er stoppet. Fejlen har haft udbetalings og refusionsmæssig betydning, at der i 2 bevillingssager i en periode ikke er foretaget opfølgning på det individuelle kontaktforløb med højst 3 måneders intervaller. Fejlene kan have haft udbetalings og refusionsmæssig betydning, at ansøger i 1 bevillingssag ikke har modtaget aktivt tilbud rettidigt i henhold til beskæftigelseslovens regler om ret og pligt til tilbud. Fejlen har haft refusionsmæssig betydning, at der i 1 bevillingssag i en periode ikke er foretaget opfølgning på sygeopfølgningsplanen med højst 3 måneders intervaller. Fejlen har haft refusionsmæssig betydning, at der i 2 bevillingssager er konstateret fejl og mangler i forbindelse med jobplanen. Fejlene har ikke umiddelbar udbetalings eller refusionsmæssig betydning men kan få det, såfremt der skal sanktioneres i forbindelse med udeblivelse fra tilbud, 8

9 at den udbetalte kontanthjælp i 1 bevillingssag er konteret som passiv i en periode på 3 uger, hvor ansøger har været i et aktivt forløb. Fejlen har haft refusionsmæssig betydning. Som det fremgår af ovenstående er der konstateret fejl i alle 5 reviderede bevillingssager. Der er ikke konstateret samme fejltyper i alle sager, men fejlene er af basal karakter, og en del af de konstaterede fejl har haft umiddelbar refusionsmæssig betydning. Vi anbefaler et styrket fokus på de konstaterede fejlområder, herunder også i forbindelse med det interne kvalitets og ledelsestilsyn. På baggrund af de samlede resultater af sagsrevisionen er det vores opfattelse, at området ikke fuldt ud er administreret hensigtsmæssigt og betryggende og i overensstemmelse med gældende regelsæt, hvorfor vi har valgt at afgive bemærkning om forholdet, jf. foranstående punkt under afsnittet Revisionsbemærkninger. 5.3 Kontanthjælp til modtagere efter beskæftigelseslovens 2. stk. 2 Vi har foretaget revision af 7 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter aktivloven og beskæftigelsesloven. Udvælgelsen er sket tilfældigt ud fra aktuel sagsliste over LAB 2.2 Kontanthjælp eller starthjælp i KMD Opera. Vi har konstateret fejl i 1 af bevillingssagerne, som kan henføres til, at dokumenterne i forbindelse med etablering af løntilskud, herunder jobplan, ikke foreligger i sagen. Endvidere ses der ikke at være foretaget rådighedsvurdering af ansøger, selvom sagsbehandler havde anført, at dette skulle ske. Fejlene kan have haft udbetalings og refusionsmæssig betydning. Til trods for de konstaterede fejl i den ene bevillingssag, er det på baggrund af de samlede resultater af sagsrevisionen vores opfattelse, at området administreres hensigtsmæssigt og betryggende samt i overensstemmelse med gældende regelsæt. 5.4 Kontanthjælp under forrevalidering Vi har udvalgt 3 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter aktivloven og beskæftigelseslovens bestemmelser til forrevalidering. Udvælgelsen af sager er sket tilfældig på grundlag af kommunens bogføring for Vi har konstateret fejl i alle bevillingssagerne, som kan henføres til nedenstående fejltyper: at der i 3 bevillingssager ikke forefindes dokumentation for, at ansøger er omfattet af målgruppen for revalidering forud for iværksættelse af forløb under forrevalidering. Fejlene kan have haft udbetalings og refusionsmæssig betydning, at der i 1 bevillingssag ikke foreligger en underskrevet jobplan med planbeskrivelse for forløbet under forrevalidering. På baggrund af de konstaterede fejl anbefaler vi et styrket fokus på, at arbejdsevnemetoden altid tages i anvendelse forud for bevilling af forrevalideringsforløb, eftersom det er vores opfattelse, at ansøger skal være vurderet omfattet af målgruppen for revalidering, inden der kan bevilges forløb under forrevalidering. På baggrund af de samlede resultater af vores sagsrevision er det vores opfattelse, at området ikke fuldt ud administreres hensigtsmæssigt og betryggende samt i overensstemmelse med gældende regelsæt, hvorfor vi har afgivet bemærkning om forholdet, jf. foranstående punkt under afsnittet Revisionsbemærkninger. 9

10 5.5 Sagsgennemgang vedr. særlig støtte efter Aktivlovens 34 I tilknytning til vores revision af bevillingssager med kontanthjælpsudbetalinger har vi gennemgået grundlaget for ydelser efter aktivlovens 34 i 1 bevillingssag. Vi har i den forbindelse ikke konstateret fejl i bevillingssagen. 5.6 Revalidering og tilbud efter beskæftigelseslovens kap. 10, 11 og 12 samt særlig støtte Vi har udvalgt 5 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter aktivloven og beskæftigelseslovens bestemmelser til revalidering. Udvælgelsen er sket tilfældigt ud fra kommunens bogføring for 2010, med særligt fokus på nye bevillingssager. Vi har konstateret fejl i 2 af bevillingssagerne, som kan henføres til nedenstående fejltyper: at det i 1 bevillingssag er konstateret, at tilbuddet ikke er afgivet skriftligt til ansøger, samtidig med, at der ikke er udarbejdet jobplan for forløbet. Fejlen har ikke umiddelbar udbetalings eller refusionsmæssig betydning, at det i 1 bevillingssag er konstateret, at konklusionen i ressourceprofilen ikke ses at være opdateret i ca. to et halvt år forud for bevilling af revalidering. Fejlen kan have haft udbetalings og refusionsmæssig betydning, da det således ikke fremgår, på hvilken baggrund ansøger er fundet omfattet af målgruppen for revalidering. På baggrund af de samlede resultater af sagsrevisionen er det vores opfattelse, at området som helhed administreres hensigtsmæssigt og betryggende samt i overensstemmelse med gældende regelsæt. Vi anbefaler dog, at der i forbindelse med det interne ledelses og kvalitetstilsyn sættes særligt fokus på, at der altid foreligger en opdateret ressourceprofil i sagen forud for bevilling af revalidering, således at det sikres, der altid er dokumentation for, at ansøger er omfattet af målgruppen herfor. 5.7 Sygedagpengeområdet Dagpenge ved sygdom og fødsel med en varighed under 52 uger Vi har udvalgt 5 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter dagpengelovens bestemmelser. Udvælgelsen af sagerne er sket tilfældigt på grundlag af aktuelt uddata fra sygedagpengesystemet. Vi har konstateret fejl i en af bevillingssagerne, som kan henføres til, at opfølgningsplanen i KMD Opera ikke er udarbejdet og opdateret rettidigt. Der er dog efterfølgende rettet op på forholdet. Fejlen har ikke umiddelbar udbetalings eller refusionsmæssig betydning Dagpenge ved sygdom og fødsel med en varighed over 52 uger Vi har udvalgt 5 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter dagpengelovens bestemmelser. Udvælgelsen af sagerne er sket tilfældigt på grundlag af aktuelt uddata fra sygedagpengesystemet. Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede bevillingssager Samlet konklusion for sygedagpengeområdet Som det fremgår af ovenstående, er der ved sagsrevisionen kun konstateret en enkelt fejl i de gennemgåede bevillingssager, og denne fejl har ikke haft refusionsmæssig betydning. På baggrund af resultaterne af vores gennemgang er det vores opfattelse, at området fuldt ud administreres hensigtsmæssigt og betryggende og i overensstemmelse med gældende lovgivning og principielle afgørelser fra Ankestyrelsen. 10

11 5.8 Revision af bevillingssager, jf. fleksjobforliget Ved revisionen af området fleksjob og ledighedsydelse har vi, begrundet i ændringslov nr. 565 af 9. juni stk. 2, haft et særligt fokus på, om der var udarbejdet et dokumenteret grundlag for: Visitation til og bevilling af fleksjob, jf. Beskæftigelseslovens 70 a (nye bevillingssager). Fortsat berettigelse, jf. Aktivlovens 74 c (gamle bevillingssager) Nytilkendelser efter Beskæftigelseslovens 70a Vi har foretaget revision af 33 af de 34 udvalgte bevillingssager, hvori ansøger er visiteret til fleksjob i perioden 1. januar 2010 til 31. december Udvælgelsen er foretaget ud fra sagsliste udleveret af kommunen, hvor vi har valgt hver anden sag på listen. De udtagne stikprøver svarer til 50% af totalbeholdningen inden for kategorien. Vi har konstateret fejl i 2 af bevillingssagerne, som kan henføres til nedenstående fejltyper: at grundlaget for visitationen til fleksjob i 1 bevillingssag ikke er tilstrækkeligt dokumenteret. Fejlen har refusionsmæssig betydning, at der i 1 bevillingssag ikke ses at være foretaget opfølgning med højst 3 måneders intervaller efter visitationen til fleksjob, selvom ansøger fortsat modtager kontanthjælp. Fejlen kan have haft udbetalings- og refusionsmæssig betydning, at jobplanen i 1 bevillingssag ikke ses at være opdateret i forbindelse med forlængelse af virksomhedspraktik, selvom ansøger fortsat modtager kontanthjælp. Fejlen har i den konkrete sag ikke haft udbetalings eller refusionsmæssig betydning, men såfremt det havde været påkrævet at gennemføre sanktioner grundet ubegrundede udeblivelser fra tilbuddet, havde disse sanktioner ikke kunnet gennemføres, når der ikke foreligger en jobplan. Der er således konstateret fejl med betydning for tilkendelsesgrundlaget i 1 af de 33 gennemgåede bevillingssager, svarende til mindre end 20% Revurderinger efter Aktivlovens 74c Vi har foretaget revision af 13 af de udvalgte 17 bevillingssager, hvori der skulle være foretaget revurdering i Udvælgelsen er foretaget ud fra sagsliste udleveret af kommunen, hvor vi har valgt hver anden sag på listen. De udtagne stikprøver svarer til 50% af totalbeholdningen inden for kategorien. De 4 sager der ikke blev revideret skyldes blandt andet, at der ikke var eller skulle være afsluttet revurdering i Vi har konstateret fejl i 2 af bevillingssagerne, som kan henføres til, at der ikke ses at være foretaget revurdering efter aktivlovens 74c. Fejlene kan få refusionsmæssig betydning i den ene sag, medens ansøger i den anden sag har fået bevilget førtidspension, og således ikke bliver ansat i fleksjob, hvorfor fejlen ikke får refusionsmæssig betydning. Der er således konstateret fejl med betydning for revurderingsgrundlaget i mindre end 20% af de gennemgåede bevillingssager. 11

12 5.9 Arbejdsløshedsdagpenge mv. til forsikrede ledige Vi har udvalgt 7 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv. og beskæftigelseslovens bestemmelser. Udvælgelsen er foretaget tilfældigt ud fra kommunens bogføring i Vi har konstateret fejl i 1 af bevillingssagerne, som kan henføres til, at der er givet tilbud om vejledning og opkvalificering efter beskæftigelseslovens kapitel 10 i længere tid, end varighedsreglerne foreskriver for den konkrete målgruppe. Fejlen har ikke haft refusionsmæssig betydning. Herudover har vi i 1 bevillingssag konstateret, at A-kassen har udbetalt arbejdsløshedsdagpenge i en periode, hvor ansøger samtidig var ansat i løntilskudsjob. Kommunen har på grundlag af den fremsendte anmodning fejlagtigt betalt en andel af arbejdsløshedsdagpengene for denne periode. Fejlen er efterfølgende rettet på grundlag af kommunens henvendelse til A-kassen. På baggrund af de samlede resultater af revisionsgennemgangen er det vores opfattelse, at området administreres hensigtsmæssigt og betryggende samt i overensstemmelse med gældende regelsæt Enkeltudgifter efter aktivlovens 81, 82 og 85 Vi har udvalgt 5 bevillingssager, hvori der er bevilget enkeltydelser efter aktivlovens bestemmelser. Udvælgelser er foretaget tilfældigt på grundlag af kommunens bogføring. Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede bevillingssager. Det bemærkes i øvrigt, at journalføringen i bevillingssagerne er yderst fyldestgørende og kontinuerligt giver et godt overblik over, hvad der er foregået i sagerne. På baggrund af de samlede resultater af sagsrevisionen er det vores opfattelse, at området fuldt ud administreres hensigtsmæssigt og betryggende samt i overensstemmelse med gældende regelsæt Førtidspension mv. Vi har udvalgt 5 bevillingssager, hvori der er bevilget førtidspension efter pensionslovens bestemmelser. Udvælgelsen er foretaget tilfældig på grundlag af liste fra kommunen over alle førtidspensionstilkendelser i Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede bevillingssager. På baggrund af de samlede resultater af sagsrevisionen er det vores opfattelse, at området administreres hensigtsmæssigt og betryggende samt i overensstemmelse med gældende regelsæt Boligstøtte Vi har udvalgt 10 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter boligstøtteloven. Udvælgelsen er foretaget tilfældigt på grundlag af uddata fra boligstøttesystemet. Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede bevillingssager. På baggrund af resultaterne af vores gennemgang er vi af den opfattelse, at området fuldt ud administreres hensigtsmæssigt og betryggende og i overensstemmelse med gældende lovgivning samt principielle afgørelser. 12

13 5.13 Folkepensioner samt helbredstillæg og personlige tillæg Vi har udvalgt 5 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter pensionsloven. Udvælgelsen er foretaget tilfældigt på grundlag af uddata fra pensionssystemet. Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede bevillingssager. På baggrund af resultaterne af vores gennemgang er vi af den opfattelse, at området fuldt ud administreres hensigtsmæssigt og betryggende og i overensstemmelse med gældende lovgivning og principielle afgørelser på området Delpension Vi har udvalgt 3 bevillingssager, hvori der er bevilget delpension. Udvælgelsen er sket tilfældigt ud fra kommunens bogføring for Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede bevillingssager. På baggrund af de samlede resultater af sagsrevisionen er det vores opfattelse, at området fuldt ud administreres hensigtsmæssigt og betryggende samt i overensstemmelse med gældende regelsæt Børneydelser efter børnetilskudsloven og børnefamilieydelsesloven Vi har udvalgt 10 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter børnetilskudslovens og børnefamilieydelseslovens bestemmelser. Udvælgelsen er sket tilfældigt på grundlag af uddata fra ydelsessystemet. Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede bevillingssager. På baggrund af de samlede resultater af sagsrevisionen er det vores opfattelse, at områderne fuldt ud administreres hensigtsmæssigt og betryggende samt i overensstemmelse med gældende regelsæt Opfølgning på afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret 2009 Vi har modtaget Beskæftigelsesministeriets decisionsskrivelse af 28. marts 2011 vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 for Faxe Kommune. Ministeriet anmoder om tilbagemeldinger for følgende forhold: Opfølgning på beretning for 2008 og tidligere år Der er foretaget berigtigelser i fornødent omfang. 13

14 6. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområder 6.1 Integrationsydelse, tilbud, tilskud og hjælp i særlige tilfælde Vi har udvalgt 3 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Integrationslovens bestemmelser. Udvælgelsen er foretaget tilfældigt på grundlag af bogførte udgifter til integrationsområdet for Vi har konstateret fejl i 1 af de gennemgåede bevillingssager, som kan henføres til, at der ikke ses at være fulgt op på integrationskontrakten med højst 3 måneders intervaller. Fejlen kan have haft udbetalings- og refusionsmæssig betydning. På grundlag af resultaterne af vores gennemgang er det vores opfattelse, at området er administreret hensigtsmæssigt og betryggende og efter gældende regelsæt, idet vi vurderer den konstaterede fejl som enkeltstående. 6.2 Opfølgning på afsluttende revisionsberetning for 2009 Vi har modtaget Integrationsministeriets decisionsskrivelse af 8. marts 2011 vedrørende revisionsberetning for 2009 for Faxe Kommune. Der er i den forbindelse ikke krav om tilbagemelding på konkrete forhold for

15 7. Socialministeriets ressortområder 7.1 Vurdering af interne forretningsgange samt ledelses- og kvalitetstilsyn inden for Børn og Families områder Vi har som led i revisionen af Faxe Kommunes regnskaber for 2010 vurderet, om det internt beskrevne grundlag for sagsadministrationen af Børn og Families områder er dækkende og hensigtsmæssigt, samt om det efterleves. Vi har i forbindelse med vores sagsrevision vurderet og efterprøvet væsentlige forretningsgange. Endelig har vi som led i revisionen vurderet, om der er etableret et hensigtsmæssigt og betryggende internt ledelses- og kvalitetstilsyn. Børn og Familie har etableret et administrativt visitationsudvalg, som blandt andet består af Rådgivningschefen og leder for Børn og Familie. Samtidig er de enkelte rådgiveres bevillingskompetence meget begrænset. Alle nye sager med ydelser over de i kompetenceplanen fastsatte beløb, som er afhængigt af aktiviteten, og sager med væsentlige ændringer i forhold til tidligere foranstaltninger forelægges visitationsudvalget til godkendelse og bevilling, vedlagt mindst 2 forslag til foranstaltninger. Derved foretages der en kvalitets- og ledelsesmæssig gennemgang af disse sager. På grundlag af foranstående er det vores vurdering, at der er etableret et godt administrationsgrundlag for varetagelsen af opgaverne i Børn og Familie, ligesom der er vores vurdering, at der er et tæt ledelsesmæssigt tilsyn med de sager, der forelægges visitationsudvalget. Vi vil dog anbefale, at der tilrettelægges en stikprøvevis kvalitetskontrol, som omfatter alle de bevillingssager, der ikke forelægges det administrative visitationsudvalg. 7.2 Merudgifter efter servicelovens 41 og tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 Vi har udvalgt 6 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Servicelovens 41 og 42 til dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. Udvælgelsen er foretaget tilfældigt, på grundlag af kommunens bogføring til disse udgifter pr. 30. september Vi har konstateret fejl i 2 af de gennemgåede bevillingssager, som kan henføres til, at der ikke har været foretaget regulering af den løbende ydelse pr. 1. januar Der er dog efterfølgende foretaget efterreguleringer. På grundlag af de samlede resultater af vores revision er det vores vurdering, at området som helhed har været administreret hensigtsmæssigt og betryggende og efter gældende regelsæt. 7.3 Forebyggende og anbringende foranstaltninger, jf. Servicelovens 52, stk. 3-5 Vi har udvalgt 10 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Servicelovens 52, stk. 3 5 til forebyggende og anbringende foranstaltninger. Udvælgelsen er foretaget tilfældigt, med udgangspunkt i kommunens bogføring af udgifter på dette område for perioden fra 1. januar til 30. september

16 Vi har konstateret fejl i 4 af bevillingssagerne, som kan henføres til nedenstående fejltyper: at der i 2 bevillingssager ikke foreligger en handleplan forud for iværksættelse af foranstaltning. Der er igangsat arbejder med udarbejdelse af handleplaner i begge sager, at journalføringen i 2 bevillingssager er manglende/mangelfuld, således at der blandt andet ikke er ajourført dokumentation for gennemførte børnesamtaler, bevillinger og grundlag. Der er iværksat arbejder med ajourføringen af den skriftlige journal i begge sager. På baggrund af tidligere års bemærkning for anbringelsesområdet er der i perioden fra oktober til december foretaget opdatering/udarbejdelse af handleplaner efter servicelovens 50 i 122 bevillingssager. Der er ikke foretaget en ledelsesmæssig kontrol af kvaliteten i dette arbejde, og det er oplyst, at der vil blive foretaget revurdering af sagerne i løbet af det kommende halvår med henblik på blandt andet at forbedre og præcisere de beskrevne mål i handleplanerne. Vi har ikke gennemgået disse sager, da arbejdet først blev afsluttet efter vores revisionsbesøg. Vi kan på det foreliggende grundlag ikke udtale os om kvaliteten i de foretagne opdateringer/udarbejdede handleplaner. Vi har samtidig konstateret, at det kun fremgår af nogle få sager, at der er taget stilling til forældrebetaling i forbindelse med anbringelsen. Det er oplyst, at man fra april 2010 har indført den praksis, at der tages stilling til spørgsmålet om forældrebetaling i visitationsudvalget i forbindelse med beslutningen om anbringelse. Der er på dette grundlag fastsat forældrebetaling i 6 sager, hvor der i 2010 er truffet beslutning om anbringelse. Selvom der er konstateret væsentlige fejl i 4 ud af 10 gennemgåede sager, har vi valgt ikke at afgive bemærkning på området, hvilket blandet andet er begrundet i, at der kun har været 6 måneder mellem vores revisionsbesøg for henholdsvis 2009 og 2010, og der samtidig er sket forbedringer i forhold til resultaterne for Det er således vores opfattelse, at området som helhed er varetaget hensigtsmæssigt og betryggende og som helhed efter gældende regelsæt. Det er dog fortsat vores opfattelse, at der er behov for opstramninger på området. Der bør fortsat strammes op omkring den løbende journalføring, og sikring af at der udarbejdes handleplaner, som har et kvalitetsmæssigt tilfredsstillende indhold, forinden der iværksættes foranstaltninger. Vi anbefaler også, at der i forbindelse med visitationsudvalgets gennemgang af sagerne fortsat er stort fokus på de beskrevne forhold, ligesom vi anbefaler, at der etableres et ledelsesmæssigt tilsyn, der omfatter alle de sager, der ikke forelægges visitationsudvalget. 16

17 7.4 Særligt dyre enkeltsager efter servicelovens Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) jf. servicelovens 96 Vi har udvalgt 5 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter servicelovens bestemmelser til voksne med behov for særlig støtte. Udvælgelsen er foretaget tilfældigt på grundlag af kommunens bogføring for For 2 af sagerne er der valgt samme sager som for 2009, hvor der blev konstateret fejl. Vi har konstateret fejl i 4 af de gennemgåede bevillingssager, som kan henføres til nedenstående fejltyper: at der i 1 bevillingssag ikke ses at være sammenhæng mellem de bevilgede timer og udgifter i forhold til de bogførte udgifter, at der i 2 bevillingssager ikke ses at være foretaget kontrol af, om de leverede timer og afholdte udgifter er i overensstemmelse med de bevilgede ydelser, at det i 2 bevillingssager ikke fremgår af sagen, at der er foretaget revurdering af støtten i Tilsvarende gjorde sig gældende for 2009, at det i 1 bevillingssag ikke fremgår, hvordan fordelingen af de bevilgede timer er, herunder hvor meget udgifterne for støtten udgør. På grundlag af de samlede resultater af vores gennemgang er det vores vurdering, at området ikke fuldt ud er administreret hensigtsmæssigt og betryggende og ikke fuldt ud i overensstemmelse med gældende regelsæt. Vi har derfor valgt at give revisionsbemærkning på området, jf. foranstående punkt under bemærkningsafsnittet Boligændringer efter servicelovens 116 Vi har udvalgt 2 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Servicelovens 116 til boligændringer. Udvælgelsen er foretaget tilfældigt, på grundlag af kommunens bogføring for Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede bevillingssager På grundlag af de samlede resultater af vores revision er det vores opfattelse, at området er administreret hensigtsmæssigt og betryggende, samt i overensstemmelse med gældende regelsæt. 7.5 Merudgifter efter servicelovens 100 Vi har udvalgt 5 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter servicelovens 100 til merudgifter. Udvælgelsen er foretaget tilfældigt på grundlag af kommunens bogføring for Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede bevillingssager. På grundlag af de samlede resultater af vores revision er det vores opfattelse, at området er administreret hensigtsmæssigt og betryggende, samt i overensstemmelse med gældende regelsæt. Der foreligger i de gennemgåede sager et meget veldokumenteret og fagligt godt underbygget grundlag for de bevilgede ydelser. 17

18 7.6 Opfølgning på afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret 2009 Vi har modtaget Socialministeriets decisionsskrivelse af 31. marts 2011 vedrørende revisionsberetning 2009 for Faxe Kommune. Ministeriet har anmodet om en redegørelse for følgende konkrete forhold. Afstemning af statuskonti Kommunen er anmodet om at indsende en redegørelse vedrørende de manglende berigtigelser samt en genopretningsplan for området. Dette må bero på en fejl, idet der alene har været bemærkninger i forhold til opgørelsen af boliglån, som hører under beskæftigelsesministeriets ressortområde. SL 52, stk. 3-5 Forebyggende og anbringende foranstaltninger Vi kan henvise til de beskrevne forbedringer i foranstående afsnit 7.3. SL 95 Tilskud til hjælp Ministeriet har anført, at der er konstateret væsentlige fejl i 6 af de gennemgåede bevillingssager, hvilket ikke er korrekt, idet der alene er gennemgået 2 bevillingssager, men der er konstateret fejl i begge bevillingssager. De omhandlede sager er stoppede, og der er ikke nye sager med støtte efter servicelovens 95 i SL Tilskud til hjælp og borgerstyret personlig assistance Vi kan henvise til foranstående punkt under bemærkningsafsnittet, hvoraf det fremgår, at der fortsat er konstateret fejl i de gennemgåede sager med støtte efter servicelovens 96. Det fremgår ligeledes, at der fra 2011 er iværksat tiltag med henblik på forbedringer af sagsadministrationen, ligesom der er etableret et internt ledelses- og kvalitetstilsyn. 18

19 8. Skatteministeriets områder 8.1 Børneydelser efter Børnefamilieydelsesloven Vi har foretaget revision af 10 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Børnefamilieydelsesloven. Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede bevillingssager. På baggrund af resultaterne af vores gennemgang er vi af den opfattelse, at området administreres hensigtsmæssigt og betryggende og i overensstemmelse med gældende lovgivning samt principielle afgørelser. 19

20 9. Fravalg af områder I henhold til Regnskabsbekendtgørelsens 75, stk. 5, jf. 71, stk. 3 skal revisionen redegøre for og begrunde fravalg af gennemgang af personsager på områder eller konti, hvor revisor på anden måde har tilvejebragt en begrundet overbevisning om, at sagsbehandlingen er betryggende. Endvidere skal revisor udarbejde en turnusrevisionsplan for de konti, der ikke bliver revideret hvert år. Vi har med udgangspunkt i de anførte bestemmelser fravalgt gennemgang af personsager for følgende områder for 2010 på baggrund af, at de enkelte områder ikke har væsentlig økonomisk betydning, herunder forekommer der for enkelte af områderne ingen udgifter i 2010, og/eller vi har tilvejebragt en begrundet overbevisning om, at sagsbehandlingen af bevillingsområdet er hensigtsmæssig og betryggende: Hjælp til samværsudgifter efter aktivlovens 83 Hjælp efter aktivlovens 84 Efterlevelseshjælp efter Aktivlovens 85a Kontanthjælp til modtagere uden ret til pension, jf. Aktivlovens 27 og 27a Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtager, jf. Beskæftigelseslovens 76 og 77 Udgifter til mentorordning efter Beskæftigelseslovens Hjælp til repatriering samt reintegrationsbistand (Der har ikke været afholdt udgifter på området) Kontanthjælp under forrevalidering Børnepasningsorlov (Der har ikke været afholdt udgifter på området) Advokatbistand, jf. servicelovens 72 Botilbud efter servicelovens 109 og 110 Herudover har vi fravalgt gennemgang af personsager for 2010 for efterfølgende områder på baggrund af, at vi har tilvejebragt en begrundet overbevisning om, at sagsbehandlingen af bevillingsområdet er hensigtsmæssigt og betryggende: Servicejob Fleksydelse og fleksydelsesbidrag Vi har fravalgt gennemgang af personsager for 2010 for efterfølgende områder på baggrund af, at revisionen af områderne indgår som elementer i vores revision af kontanthjælp, aktivering, sygedagpenge og fleksjob/ledighedsydelse. Områderne er prioriteret til gennemgang i Skånejob Statslige løntilskud til kommunale arbejdsgivere Dagpenge under barsel 20

21

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget:

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Revision af årsregnskabet har givet anledning til bemærkninger: 2.2.1 Overførsel af tilskudsmidler mellem årene Vi har konstateret,

Læs mere

Faxe Kommune Bilag 1 til beretning af 13. august 2010

Faxe Kommune Bilag 1 til beretning af 13. august 2010 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2009 (side 1-34) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Roskilde Kommune. CVR-nr. 29 18 94 04. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 6. august 2012

Roskilde Kommune. CVR-nr. 29 18 94 04. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 6. august 2012 Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 6. august 2012 6. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012

Faxe Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 15. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

Hørsholm Kommune. Bilag 1 til beretning af 10. august 2011

Hørsholm Kommune. Bilag 1 til beretning af 10. august 2011 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 15. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1.1 Generelt De efterfølgende afsnit vil indeholde en beskrivelse af formål, omfang samt revisionens udførelse, som er dækkende for samtlige reviderede

Læs mere

Faxe Kommune 2015. Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret

Faxe Kommune 2015. Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret Faxe Kommune 2015 Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Revision af områder med refusion eller tilskud fra

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 3 til revisionsberetning af 13. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 3 til revisionsberetning af 13. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 Bilag 2 3 til revisionsberetning af 13. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012 13. august 2013 Indholdsfortegnelse BILAG 2 4 Redegørelse til ressortministerierne om

Læs mere

Esbjerg Kommune. Bilag 1 til beretning af 9. august 2011

Esbjerg Kommune. Bilag 1 til beretning af 9. august 2011 Bilag 1 til beretning af 9. august 2011 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger med refusion eller tilskud

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beretning nr. 2

Brønderslev Kommune. Beretning nr. 2 Brønderslev Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2007

Læs mere

Aalborg Kommune. CVR-nr Bilag 2 3 til revisionsberetning nr. 37 af 15. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012

Aalborg Kommune. CVR-nr Bilag 2 3 til revisionsberetning nr. 37 af 15. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012 CVR-nr. 29 18 94 20 Bilag 2 3 til revisionsberetning nr. 37 af 15. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale,

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Århus Kommune. Beretning nr. 2

Århus Kommune. Beretning nr. 2 Århus Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af det sociale område samt øvrige områder med stats- og amtsrefusion vedrørende regnskabsåret 2004 e 1 Til Århus Byråd Den 15. august 2005 har vi afsluttet revisionen

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 9 (side 183-192) Den løbende revision for regnskabsåret 2010 Delberetning

Læs mere

Glostrup Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet CVR-nr

Glostrup Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet CVR-nr Glostrup Kommune CVR-nr. 65 12 01 19 15. august 2014 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne

Læs mere

Ballerup Kommune 2015

Ballerup Kommune 2015 Ballerup Kommune 2015 Center for Børn og Ungerådgivning Det specialiserede børneområde PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Revision af områder med refusion

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

pwc Faxe Kommune Ledelsesnotat Familie og Born

pwc Faxe Kommune Ledelsesnotat Familie og Born pwc Faxe Kommune Ledelsesnotat Familie og Born PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Revision af omrader med refusion staten tilskud fra Vi har i februar 2014 revisionsbes0g

Læs mere

Faxe Kommune Ledelsesnotat for Jobcenter, Ungecenter og Rehabiliteringscenter

Faxe Kommune Ledelsesnotat for Jobcenter, Ungecenter og Rehabiliteringscenter Faxe Kommune 2016 Ledelsesnotat for Jobcenter, Ungecenter og Rehabiliteringscenter PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Revision af

Læs mere

Horsens Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013

Horsens Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Horsens Kommune CVR-nr. 29 18 98 89 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Det Sociale

Læs mere

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 11 2 REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER... 12 2.1 Regulativ for økonomistyring...

Læs mere

Rødovre Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. juni 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr

Rødovre Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. juni 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr Rødovre Kommune CVR-nr. 65 30 73 16 15. juni 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om

Læs mere

Århus Kommune. Beretning nr. 5. om revisionen af det sociale område samt øvrige områder med stats- og amtsrefusion vedrørende regnskabsåret 2005

Århus Kommune. Beretning nr. 5. om revisionen af det sociale område samt øvrige områder med stats- og amtsrefusion vedrørende regnskabsåret 2005 w Århus Kommune Beretning nr. 5 om revisionen af det sociale område samt øvrige områder med stats- og amtsrefusion vedrørende regnskabsåret 2005 Til Århus Byråd Den 15. august 2006 har vi afsluttet revisionen

Læs mere

Norddjurs Kommune. Beretning nr. 2

Norddjurs Kommune. Beretning nr. 2 Norddjurs Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2007

Læs mere

Halsnæs Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 18. juni 2014 vedrørende årsregnskabet CVR-nr

Halsnæs Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 18. juni 2014 vedrørende årsregnskabet CVR-nr Halsnæs Kommune CVR-nr. 29 18 84 16 18. juni 2014 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 18. juni 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 4 (side 65-77) Delberetning vedrørende regnskabsår 2011,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Allerød Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Allerød Kommune Allerød Kommune Byrådet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Landemærket 11 DK-1119 København K Tlf. +45 38 10 60 11 Fax +45 33 91 56 54 adir@adir.dk www.penst.dk www.adir.dk Decisionsskrivelse vedrørende beretning

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 2 Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Roskilde Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 94 04. 10.

Roskilde Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 94 04. 10. Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 10. juni 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om

Læs mere

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd & Beskæftigelsesudvalget

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd & Beskæftigelsesudvalget JAMMERBUGT KOMMUNE Fællesmøde Det lokale beskæftigelsesråd & Beskæftigelsesudvalget 24. september 2008 kl. 17:00 Mødelokale 2, Brovst Rådhus 1/7 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til temamøde

Læs mere

Glostrup Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 3. juni 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr

Glostrup Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 3. juni 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr Glostrup Kommune CVR-nr. 65 12 01 19 3. juni 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 3. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen

Læs mere

Egedal Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 12. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015

Egedal Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 12. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015 Egedal Kommune CVR-nr. 29 18 83 86 12. maj 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 12. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 291-302) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009.

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009. Regnskab Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2010/02218 Dato: 16-02-2010 Sag: Administrationens redegørelse vedr. revisionsberetning nr. 8 af 19. februar 2010 Sagsbehandler: Snorre Brink-Pedersen Leder af Regnskab

Læs mere

Fredericia Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Fredericia Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fredericia Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013 Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-20) udført til og med 2. maj 2013 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

Hørsholm Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 1. juni 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr

Hørsholm Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 1. juni 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr Hørsholm Kommune CVR-nr. 70 96 05 16 1. juni 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 1. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen

Læs mere

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841.

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841. SKAGEN KOMMUNE Beretning nr. 151 Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006 Delberetning for regnskabsåret 2006 841.000 Side 1 1 Indledning 2 Beholdningseftersyn m.v. 2.1 Uanmeldte

Læs mere

Faxe Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015

Faxe Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 18. maj 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen

Læs mere

Fredericia Kommune. CVR-nr Bilag 2 3 til revisionsberetning af 15. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015

Fredericia Kommune. CVR-nr Bilag 2 3 til revisionsberetning af 15. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015 Fredericia Kommune CVR-nr. 69 11 64 18 Bilag 2 3 til revisionsberetning af 15. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret Pkt.nr. 3 Revision af regnskabet for året 2005. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2005 537275 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk sekretariat indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Byrådet Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Fredericia Kommune. CVR-nr Bilag 2 3 til revisionsberetning af 23. maj 2017 vedrørende årsregnskabet 2016

Fredericia Kommune. CVR-nr Bilag 2 3 til revisionsberetning af 23. maj 2017 vedrørende årsregnskabet 2016 Fredericia Kommune CVR-nr. 69 11 64 18 Bilag 2 3 til revisionsberetning af 23. maj 2017 vedrørende årsregnskabet 2016 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af

Læs mere

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Greve Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Langeland Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 20. april 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr

Langeland Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 20. april 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr Langeland Kommune CVR-nr. 29 18 89 55 20. april 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 20. april 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne

Læs mere

Halsnæs Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 29. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015

Halsnæs Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 29. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015 Halsnæs Kommune CVR-nr. 29 18 84 16 29. maj 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 29. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde STEVNS KOMMUNE Beretning nr. 15 (side 436-444) Delberetning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 2 Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Glostrup Kommune. Bilag 2 3 til revisionsberetning af 14. juni 2016 vedrørende årsregnskabet CVR-nr

Glostrup Kommune. Bilag 2 3 til revisionsberetning af 14. juni 2016 vedrørende årsregnskabet CVR-nr Glostrup Kommune CVR-nr. 65 12 01 19 14. juni 2016 Bilag 2 3 til revisionsberetning af 14. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om

Læs mere

Horsens Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014

Horsens Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Horsens Kommune CVR-nr. 29 18 98 89 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175.

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175. RØDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 127 Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2006 175.000 Side 1 Til Rødovre Kommunalbestyrelse Som et led i den løbende revision

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion Tlf: 98 16 03 44 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Sofiendalsvej 11, Box 7030 DK-9200 Aalborg SV REGION NORDJYLLAND Beretning nr. 4 (side 22-25 ) Delberetning for regnskabsår 2011 BDO Kommunernes

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C. Herning Kommune. Besøgsrapport

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C. Herning Kommune. Besøgsrapport KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Løbende revision 2012 Beskæftigelsesministeriet og Social-

Læs mere

Aalborg Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 12. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014

Aalborg Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 12. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Aalborg Kommune CVR-nr. 29 18 94 20 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 12. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af

Læs mere

Glostrup Kommune 2015

Glostrup Kommune 2015 Glostrup Kommune 2015 Ledelsesnotat for Center for Social Service Visitationen og det øvrige specialiserede voksenområde PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12

Læs mere

Langeland Kommune. CVR-nr maj 2016 Bilag 2 3 til revisionsberetning af 2. maj 2016 vedrørende årsregnskabet 2015

Langeland Kommune. CVR-nr maj 2016 Bilag 2 3 til revisionsberetning af 2. maj 2016 vedrørende årsregnskabet 2015 Langeland Kommune CVR-nr. 29 18 89 55 2. maj 2016 Bilag 2 3 til revisionsberetning af 2. maj 2016 vedrørende årsregnskabet 2015 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen

Læs mere

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygtninge, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

Revisionsberetning nr. 9 af 12. august 2011

Revisionsberetning nr. 9 af 12. august 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsberetning nr. 9 af 12. august 2011 vedrørende

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved

Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Næstved Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 29. august

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygte, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret 2010 Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Københavns Kommune. 3. juni 2016

Københavns Kommune. 3. juni 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Københavns Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE LØBENDE REVISION 2015

HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE LØBENDE REVISION 2015 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE 288-294 LØBENDE REVISION 2015 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab,

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6 Central Økonomi Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Dorrit Mejlholm Direkte 7257 7525 11-08-2016

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 55-64) Delberetning for regnskabsåret 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej Frederiksberg. Esbjerg Kommune. Besøgsrapport

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej Frederiksberg. Esbjerg Kommune. Besøgsrapport KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Besøgsrapport Løbende revision 2012 på Beskæftigelses- og Social

Læs mere

Københavns Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion. 6.

Københavns Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion. 6. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Københavns Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Aarhus Kommune. Revisionsberetning nr. 2. Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C. CVR-nr

Aarhus Kommune. Revisionsberetning nr. 2. Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C. CVR-nr Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C CVR-nr. 55 13 30 18 af 15. juni 2017 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. 2016 Indhold 1 Indledning 9 2 Den udførte revision

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 18 (side 402-413) Løbende beretning Regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Revisionsberetning nr. 2 af 12. august 2011

Revisionsberetning nr. 2 af 12. august 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk vedrørende revision af de sociale udgifter, der er

Læs mere

1. Revision af områder med refusion eller tilskud fra staten Den udførte revision 1

1. Revision af områder med refusion eller tilskud fra staten Den udførte revision 1 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2008 Indholdsfortegnelse 1. Revision

Læs mere

Efter gennemgangen er bevillingssagerne drøftet med sagsbehandlerne.

Efter gennemgangen er bevillingssagerne drøftet med sagsbehandlerne. Sygedagpenge med en varighed på mere end 52 uger Formål og omfang På baggrund af de konstaterede fejl ved revisionsgennemgangen for 2009 har Furesø Kommune anmodet om en ekstra gennemgang af 15 sygedagpengesager

Læs mere

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Ballerup Kommune CVR-nr. 58 27 17 13 Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Indholdsfortegnelse 1. Temarevision 2014 virksomhedspraktik og løntilskud 2 1.1 Omfang og indhold 2 1.2 Grundlag og resultater

Læs mere

Brønderslev Kommune. Qualityln Everything We Do

Brønderslev Kommune. Qualityln Everything We Do om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion elier tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2008 Qualityln Everything We Do i!l ERNST

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2014

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2014 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2014 19. februar 2016 J.nr. 2015-0064-12404 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 27.

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

Ankestyrelsens evaluering af. Kommunernes revision. Regnskabsåret 2012

Ankestyrelsens evaluering af. Kommunernes revision. Regnskabsåret 2012 Ankestyrelsens evaluering af Kommunernes revision Regnskabsåret 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Sammenfatning 2 3 Ankestyrelsens gennemgang af de kommunale revisionsberetninger 3 3.1 Revisionsberetninger

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Ledelsesnotat Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Emne: Afsluttende revision af årsregnskabet 2016 Dato:

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde FREDERIKSSUND KOMMUNE Beretning nr. 6 (side 139-150) Delberetning for regnskabsår 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere