19. august 2015 EM 2015/23. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "19. august 2015 EM 2015/23. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger"

Transkript

1 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut tilsluttede sig ved EM 2012/113, at der skulle fremlægges forslag til ændring af skattelovgivningen med henblik på at give mulighed for, at der i tilladelser udstedt i henhold til vandkraftloven på samme måde, som det nu er tilfældet med tilladelser udstedt i henhold til råstofloven, kan fastsættes et vederlag til afløsning af selskabsbeskatningen. Lovforslagets punkt 1 tager sigte på realisering af skattedelen af denne vedtagelse. Forslagets punkt 2 angår pengeinstitutternes og kreditforeningernes fradrag for tab på debitorer. Tab kan normalt fratrækkes, når tabet og dets størrelse er endeligt konstateret. Tab på forretningsdebitorer fratrækkes således i det indkomstår, hvor tabet er konstateret og kan gøres endeligt op. Kun under særlige omstændigheder kan det, f.eks. ved hjælp af en erklæring fra en bobestyrer, anses for sandsynliggjort, at en fordring eller en væsentlig del heraf er tabt. Særlige omstændigheder kan f.eks. være debitors indtrådte konkurs, betalingsstandsning, akkord, likvidation på grund af insolvens eller lignende. Pengeinstitutter har dog efter praksis mulighed for med skattemæssig virkning, at fradrage hensættelser til tab på udlån. Praksis indebærer, at de af Finanstilsynet fastsatte regnskabsretlige principper som gælder for pengeinstitutters og kreditforeningers hensættelser til tab også danner grundlag for den skattemæssige opgørelse. Denne særordning for pengeinstitutter og kreditforeninger har ikke hidtil været lovreguleret. Henset til, at der er tale om en ikke uvæsentlig afvigelse fra de generelle principper vedrørende fradrag for tab, vil det være rigtigst at regulere afvigelsen ved lov. Bruttoskatteordningen Bruttoskatteordningen har til formål at forenkle skatteadministrationen i forhold til visse typer af udefra kommende arbejdskraft. Forenklingen består i, at de pågældende alene skal betale en endelig skat på 35 procent af deres bruttoindkomst, og at medarbejderne ikke skal indgive selvangivelser til skatteforvaltningen. Ved beregningen af skattetilsvaret tages der ikke hensyn til personfradrag, rentefradrag m.v. EM 2015/23 1

2 På nuværende tidspunkt tager ordningen ikke højde for, at en del af den berørte arbejdskraft vil blive fuldt skattepligtig til Grønland og dermed skulle indgive selvangivelse m.v. til skatteforvaltningen, hvis de har anden indkomst end den bruttoskattepligtige indkomst. Det gælder også i tilfælde, hvor de pågældende kun har haft f.eks. en mindre renteindtægt fra et indestående i et udenlandsk pengeinstitut eller et mindre udbytte fra investering i et udenlandsk selskab. I takt med udviklingen af råstofsektoren må det forventes, at mange bruttoskatteydere vil blive omfattet af denne selvangivelsespligt uanset, at de færreste af dem vil have udenlandske renteindtægter og udbytter i en størrelsesorden, som vil udløse skattebetaling til Grønland. Dette gælder forventeligt især den del af den udefrakommende arbejdskraft, hvis bruttoskattepligtig indkomst er i den lave ende. I disse tilfælde vil fastholdelse af selvangivelsespligt m.v. ikke stå i et rimeligt forhold til det forventede lave effektive skatteprovenu. 2. Hovedpunkter i lovforslaget Det foreslås, at der i tilladelser til udnyttelse efter Inatsisartutlov om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi kan ske bortfald af beskatning af selskaber og virksomheder i det omfang, det følger af rettighedshaverens tilladelse. Disse rettighedshavere bliver hermed sidestillet med rettighedshavere, som er meddelt tilladelse til udnyttelse efter Inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor. Forslaget skal ses i sammenhæng med 12 i Inatsisartutlov om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Det foreslås, at pengeinstitutter og kreditforeninger i forbindelse med opgørelsen af den skattepligtige indkomst skal følge de for instituttet gældende regnskabsretlige regler for nedskrivning på udlån og hensættelse til tab på garantier m.v. Forslaget har til formål, at tilvejebringe et lovgrundlag for pengeinstitutters og kreditforeningers fradrag for nedskrivninger på tab og hensættelser til garantier m.v. Pengeinstitutterne og kreditforeningerne skal efter de regnskabsretlige regler hvert år foretage de nødvendige og tilstrækkelige nedskrivninger og hensættelser. Det er ledelsen i det enkelte institut som skønner, hvor stort hensættelsesbehovet aktuelt er. Hensættelserne foretages som hovedregel efter en individuel bedømmelse af den risiko, som det enkelte engagement eller en gruppe af engagementer måtte rumme. Ledelsens skøn er som den øvrige regnskabsaflæggelse underlagt Finanstilsynets tilsyn. Med ændringen styrkes sammenhængen mellem de regnskabs- og skattemæssige registreringer af tab og hensættelser. Bruttoskatteordning Det foreslås, at bruttoskatteydere med en indkomst på mindre end kr. ikke beskattes af renteindtægter og udgifter samt udbytter, som hidrører fra kilder uden for Grønland. EM 2015/23 2

3 Andre indkomster beskattes som hidtil. Er den bruttoskattepligtige indkomst kr. eller mere beskattes renteindtægter og udgifter samt udbytter fra kilder uden for Grønland ligeledes som hidtil. Gældende formulering Forslaget sammenholdt med gældende lov Forslaget 1 I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. nr. 10 af 29. november 2013, foretages følgende ændringer: 3, Stk. 3. Beskatning af selskaber og virksomheder, der er meddelt tilladelse til udnyttelse i henhold til lov om mineralske råstoffer m.v. i Grønland, bortfalder i det omfang, det følger af rettighedshaverens tilladelse. 1. 3, stk. 3, affattes således: Stk. 3. Beskatning af selskaber og virksomheder, der er meddelt tilladelse til udnyttelse i henhold til inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor, eller lov om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi, bortfalder i det omfang, det følger af rettighedshaverens tilladelse. 2. Efter 30, stk. 8, indsættes: Stk. 9. Pengeinstitutter omfattet af lov om finansiel virksomhed, skal ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrage beløb, der ved indkomstårets udløb er nedskrevet på udlån og hensat til tab på garantier m.v. efter de for instituttet gældende regnskabsretlige regler. Nedskrivninger og hensatte beløb kan dog kun fradrages i det omfang, de vedrører tab, der er fradragsberettigede efter skattelovgivningens almindelige regler. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst skal medregnes de fradragsberettigede nedskrivninger og hensatte beløb, jf. 1. pkt., for det forudgående indkomstår. Denne bestemmelse finder tilsvarende anvendelse EM 2015/23 3

4 for kreditforeninger med hjemsted i Grønland. 3. Efter 72 a, stk. 4, indsættes: Stk. 5. Oppebærer en fysisk person som nævnt i stk. 1 en indkomst i ansættelsesforholdet, der er mindre end kr. i et indkomstår, sker der uanset stk. 4 ikke beskatning af renteindtægter, renteudgifter og udbytter fra kilder uden for Grønland. Stk. 6. Har en fysisk person alene indkomst som nævnt i stk. 1 eller 5 og 15, stk. 4, kan personen uanset 16 i landstingslov om forvaltning af skatter undlade at indgive selvangivelse. 72 b. Stk. 2. Bestemmelserne i 72 a, stk. 2-5, finder tilsvarende anvendelse. 76. Stk. 2. Indeholdelsen foretages ved, at den indeholdelsespligtige beregner det beløb, der skal indeholdes, og tilbageholder dette beløb i A-indkomsten. For fuldt skattepligtige udgør de indeholdte beløb foreløbig A-skat, jf. dog 72 a, stk. 1 og 2, og 72 b. For begrænset skattepligtige er den indeholdte A- skat endelig. Stk. 5 bliver herefter stk I 72 b, stk. 2, ændres stk. 2-5 til: stk I 76, stk. 2, ændres 72 a, stk. 1 og 2, til: 72 a, stk. 1, 2 og Stk. 2. Skatteforvaltningen anfører på skattekortet, hvilket beløb der skal fradrages i A-indkomst for henholdsvis en måned, 14 dage, en uge og en dag, forinden indeholdelse foretages, jf. dog 72 a, stk. 1 og 2, og 72 b. Fradragsbeløbene udgør for fuldt skattepligtige personer forholdsmæssige andele af summen af de fradrag, der må forventes at ville tilkomme den skattepligtige 6. I 79, stk. 2, ændres 72 a, stk. 1 og 2, til: 72 a, stk. 1, 2 og 5. EM 2015/23 4

5 ved indkomstopgørelse og skatteberegning for det pågældende år. For begrænset skattepligtige personer udgør fradraget forholdsmæssige andele af de fradrag, der tilkommer den skattepligtige ved skatteberegningen, jf. 2 og 66. På bikort anføres intet fradragsbeløb. 2 Loven træder i kraft den 1. januar Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Økonomisk På kort sigt vil udvidelsen ikke have provenumæssige konsekvenser, idet der ikke er igangsat etablering af relevante aktiviteter. Hvis der på længere sigt indgås aftaler om bortfald af beskatning, kan det resultere i både et lavere og et højere samlet provenu (government take) afhængigt af de konkrete aftalers nærmere indhold og udformning. Det er ikke på det foreliggende grundlag muligt at skønne provenuvirkningerne. Idet det lægges til grund, at berørte pengeinstitutter og kreditforeninger anlægger realistiske, men konservative skøn, ved hensættelser til tab, skønnes forslaget ikke at have nævneværdige provenumæssige virkninger. Bruttoskatteordning Forslaget skønnes, at have begrænsede negative virkninger for provenuet. Administrativt Forslaget vil ikke have administrative konsekvenser. Forslaget vil ikke have administrative konsekvenser. Bruttoskatteordningen Forenklingen af bruttoskatteordningen vil mindske skatteforvaltningens administrative opgaver med ligning af selvangivelser og udsendelse af slutopgørelser. EM 2015/23 5

6 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Økonomisk Forudsat der på længere sigt indgås aftaler om bortfald af beskatning, kan dette resultere i både en lavere og en højere samlet beskatning (government take) afhængigt af de konkrete aftalers nærmere indhold og udformning. Det er ikke på det foreliggende grundlag muligt at skønne størrelserne. Idet det lægges til grund, at berørte pengeinstitutter og kreditforeninger anlægger realistiske men konservative skøn ved hensættelser til tab, skønnes forslaget ikke at have nævneværdige virkninger på opgørelserne af institutternes skattepligtige indkomster. Bruttoskatteordning Forslaget antages ikke at have økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. Administrativt Forslaget vil ikke have administrative konsekvenser. Forslaget vil ikke have nævneværdige administrative konsekvenser. Bruttoskatteordningen Forenklingen af bruttoskatteordningen vil ikke have administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed Forslaget forventes ikke at have miljø- eller naturmæssige konsekvenser eller konsekvenser for folkesundheden. 6. Konsekvenser for borgerne Forslaget vil ikke have konsekvenser for borgerne. Forslagene vil ikke have konsekvenser for borgerne. EM 2015/23 6

7 Bruttoskatteordningen Forenklingen af bruttoskatteordningen vil gøre det nemmere for de berørte at håndtere indkomstbeskatningen. 7. Andre væsentlige konsekvenser Lovforslaget har ikke andre væsentlige konsekvenser. 8. Høring af myndigheder og organisationer m.v. Forslaget har været til høring i perioden 2. juni til 3. juli 2015 hos: SIK, Grønlands Erhverv (GE), NUSUKA, GrønlandsBanken, Banknordik, KANUKOKA, Formandens Departement, Råstofdepartementet, Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel. Der er modtaget høringssvar fra: Råstofdepartementet, Grønlandsbanken, SIK, GE og Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel. Høringssvarene har givet anledning til følgende bemærkninger: Grønlands Erhverv (GE) ser ikke noget problem ved bortfald af beskatning af virksomheder der producerer energi ved vandkraft, så længe der opkræves A-skat af ansatte. Fra sag til sag kunne det overvejes at tidsbegrænse en fritagelse. Forslaget sigter mod at skabe sammenhæng til 12 i Inatsisartutlov nr. 11 af 8. juni 2014 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Efter forslaget kan Naalakkersuisut i konkrete tilfælde fritage en rettighedshaver for beskatning i sammenhæng med fastsættelse af vederlag. Det beror på den konkrete aftale, om en fritagelse tidsbegrænses. GE kommenterer på et forslag om ophævelse af fælleskommunal skat. Det forslag, som blev sendt i høring den 2. juni 201,5 indeholdte et forslag om ophævelse af fælleskommunal skat. Det blev efterfølgende besluttet ikke at ændre strukturen i den kommunale udligningsordning, herunder den fælleskommunale skat. Den 17. juni 2015 udsendte Finansdepartementet en mail til høringsparterne om, at der ikke skulle tages stilling til denne del af lovforslaget. EM 2015/23 7

8 GE accepterer intentionerne bag ændringerne af bruttoskatteordningen. Dog finder GE, at det for at undgå spekulation kan være hensigtsmæssigt at skelne mellem udenlandsk og lokal arbejdskraft. I henhold til 72 a, stk. 1, er det en forudsætning for at kunne omfattes af bruttoskatteordningen, at en person ikke har været skattepligtig til en kommune her i landet i de seneste 6 forudgående måneder. Denne ordning findes bedre egnet til at løse de problemstillinger GE påpeger, end en i praksis meget vanskelig sondring mellem udenlandsk og lokal arbejdskraft. De øvrige høringsparter, som har afgivet høringssvar, har ingen bemærkninger til forslaget. EM 2015/23 8

9 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Det foreslås, at der i tilladelser til udnyttelse efter Inatsisartutlov om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi kan ske bortfald af beskatning af selskaber og virksomheder i det omfang, det følger af rettighedshaverens tilladelse. Disse rettighedshavere bliver hermed stillet på samme måde som rettighedshavere, der er meddelt tilladelse til udnyttelse efter Inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor. Af sproglige hensyn er bestemmelsen foreslået affattet på ny. Der er ikke herved tilsigtet formelle eller materielle ændringer for så vidt angår den del af bestemmelsen, som vedrører bemyndigelsen til at fritage rettighedshavere i henhold til Inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor. Det er alene indehaveren af en tilladelse efter Inatsisartutlov om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi, som helt eller delvist kan undtages fra indkomstskat efter indkomstskattelovens regler. Udløber tilladelsen, falder tilladelsen bort, tilbagekaldes tilladelsen, overdrages tilladelsen eller lignende, ophører skattefritagelsen. Det samme gælder, hvis der sker væsentlige ændringer af tilladelsesvilkårene. Som væsentlige ændringer betragtes bl.a. ændringer af det vederlag, som tilladelsesindehaveren skal betale, udvidelse eller indskrænkning af de aktiviteter, som omfattes af tilladelsen m.v. Indehaves en tilladelse af en juridisk person, og bliver denne overdraget helt eller delvist til andre ejere, forbliver skattefritagelsen i kraft. Forslagets skal i øvrigt ses i sammenhæng med 12 i Inatsisartutlov om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Til nr. 2 Det foreslås, at pengeinstitutter og kreditforeninger ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst skal følge de for instituttet gældende regnskabsretlige regler for nedskrivning på udlån og hensættelse til tab på garantier m.v. Reglen gælder for pengeinstitutter, herunder filialer og andre faste driftssteder af pengeinstitutter, som ikke har hjemsted i Grønland, og kreditforeninger, som har hjemsted i EM 2015/23 9

10 Grønland. Fremmede kreditforeninger opgør som hidtil indkomsten efter reglerne i 36, stk. 4. Efter forslaget kan pengeinstitutter og kreditforeninger m.v. lægge regnskabsmæssige hensættelser til grund ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. De regnskabsmæssige kriterier for hvornår en hensættelse er nødvendig, er ikke nødvendigvis sammenfaldende med de kriterier, som almindeligvis skal være opfyldt skattemæssigt, førend tab kan fradrages. Skattemæssigt kan tab almindeligvis først fratrækkes, når tabet er konstateret eller sandsynliggjort. Udlån og garantier m.v. omfatter dels udlån og garantidebitorer, dels tilgodehavender hos kreditinstitutter og andre poster, der kan indebære en kreditrisiko. Med regnskabsregler forstås de til enhver tid i Grønland gældende lovbestemte retningslinjer for regnskabsaflæggelsen og administrativt fastsatte retningslinjer i form af bekendtgørelser. Hensættelser, der ikke resulterer i tab, indtægtsføres ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvori det regnskabsmæssigt konstateres, at hensættelsen ikke længere er begrundet. Princippet i ordningen er, at instituttet for hvert indkomstår indtægtsfører det forudgående års ultimohensættelse og fradrager indkomstårets ultimohensættelse. Virkningen heraf er, at hvis indkomstårets regnskabsmæssige ultimohensættelse er større end ultimohensættelsen i det forudgående indkomstår, så får instituttet fradrag for merbeløbet. Omvendt må instituttet indtægtsføre den del, hvormed det forudgående års regnskabsmæssige ultimohensættelse overstiger ultimohensættelsen i indkomståret. Nettovirkningen er således, at det er ændringerne i hensættelser fra år til år, der medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Den regnskabsmæssige ultimohensættelse defineres som instituttets samlede hensættelser til tab på udlån og garantier m.v. Ultimohensættelsen kan ses som udtryk for den værdi, hvormed udlåns- og garantiporteføljen er nedskrevet. Kun kreditinstitutter i snæver forstand omfattes af forslaget, dvs. kun institutter, der driver udlånsvirksomhed efter særlig tilladelse eller særlig lovhjemmel, og som løbende er underlagt et særligt autoriseret regnskabsmæssigt tilsyn. Der er endvidere tale om, at instituttet ikke alene er beskæftiget med udlånsvirksomhed, men tillige til enhver tid skal sikre en økonomisk dækning overfor indskydere eller obligationsinvestorer. EM 2015/23 10

11 Forslaget betyder ligeledes, at pengeinstitutters og kreditforeningers datterselskaber alene vil kunne fratrække regnskabsmæssige hensættelser i det omfang, datterselskabet selv driver pengeinstitut eller kreditforeningsvirksomhed. Institutterne vil ikke have valgfrihed mellem, at anvende de foreslåede regler eller et andet opgørelsesprincip, f.eks. realisationsprincippet. Forslaget hindrer derfor, at institutterne vilkårligt kan vælge at benytte fradrag for regnskabsmæssige hensættelser i år med stor indtjening og dermed en eventuel stor skattepligtig indkomst for måske senere at fravælge hensættelsessystemet i år med store skattemæssige underskud. Endvidere betyder forslaget, at ekstraordinært store hensættelser, som Finanstilsynet måtte kræve ud fra en likvidationsbetragtning i forbindelse med nødlidende pengeinstitutter skal fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Dette sikrer, at tabet, og dermed det skattemæssige fradrag, placeres i det pengeinstitut eller den kreditforening, hvori det er opstået. Det vil således ikke være muligt i forbindelse med f.eks. en skattefri fusion mellem to pengeinstitutter at overdrage udlån til en høj skattemæssig værdi uagtet, at udlånet i det ophørende pengeinstitut af Finanstilsynet er krævet nedskrevet til en regnskabsmæssig lavere værdi. Med lovforslaget sikres, at den regnskabsmæssige værdiansættelse lægges til grund ved skatteansættelsen, herunder også i forbindelse med overdragelser som skattefri fusioner og spaltninger. Forslaget medfører ikke, at institutterne mister adgangen til at fratrække tab på udlån og garantier m.v., hvortil der ikke er hensat. Tab, hvortil der ikke er hensat, men som konstateres i løbet af et indkomstår, kan derfor i overensstemmelse med skattelovgivningens almindelige regler, fragå ved indkomstopgørelsen for dette indkomstår i overensstemmelse med det opgørelsesprincip, som instituttet anvender. Forslaget medfører ej heller, at den del af et tab på et udlån i fremmed valuta, som relaterer sig til valutakursudsving, ikke kan fragå, når der samtidigt indrømmes fradrag for hensættelser til tab. Det er en forudsætning for fradrag for hensættelser til tab, at hensættelsen vedrører tab der efter skattelovgivningens almindelige regler vil være fradragsberettiget. Dette betyder eksempelvis, at et pengeinstitut kun vil have fradrag for tab på garantier, hvis tabet kan karakteriseres som en fradragsberettiget driftsomkostning. I bestemmelsen præciseres denne forudsætning. Forslaget har alene betydning for garantiforpligtelser, som pengeinstitutter og kreditforeninger påtager sig som led i den almindelige udlånsvirksomhed. Den skattemæssige behandling af øvrige betingede fordringer såsom ikke-aktualiserede kautions- og garantiforpligtelser berøres ikke af forslaget. EM 2015/23 11

12 Endelig indebærer forslaget administrative ændringer. Skatteforvaltningen vil således ikke som i dag skulle foretage særkilt kontrol af de hensættelsesprincipper, det enkelte institut har valgt. Skatteforvaltningen skal dog fortsat tilse, at der ikke fratrækkes beløb, der ikke er fradragsberettigede. Til nr. 3 Bestemmelsen indebærer, at en skatteyder, som oppebærer en bruttoskattepligtig indkomst, som er mindre end kr. i et indkomstår, ikke beskattes af renteindtægter, renteudgifter og udbytter, hvis renterne og udbytterne stammer fra kilder uden for Grønland. Renteindtægter, renteudgifter og udbytter, som stammer fra kilder i Grønland, vil derimod som hidtil blive beskattet i medfør af stk. 4. Bestemmelsen gælder ikke for personer omfattet af stk. 3. Som kildeland betragtes det land, hvor renteindtægten eller renteudgiften er opstået, eller hvor det udloddende selskab er hjemmehørende. Det foreslås samtidig præciseret, at hvis en person kun har bruttoskattepligtig indkomst efter stk. 1, skattefrie renteindtægter, -udgifter eller udbytter efter stk. 5 eller indtægter af den i 15, stk. 4, nævnte art fra fast ejendom beliggende i udlandet, har vedkommende ikke pligt til at indgive selvangivelse til skatteforvaltningen. Det er kun i de nævnte tilfælde selvangivelsespligten bortfalder. I øvrige tilfælde opretholdes selvangivelsespligten som hidtil. Til nr. 4-6 Forslaget er en konsekvensændring som følge af forslagets nr. 3. Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar EM 2015/23 12

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger xx. marts 2014 FM 2014/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette lovforslag indeholder initiativer som skal ruste skattelovgivningen i forhold til udviklingen indenfor

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

8. november 2017 EM 2017/38. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

8. november 2017 EM 2017/38. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger EM 2017/38 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Lovforslaget vedrører overordnet to forhold. Dels lægget lovforslaget op til justeringer af pensionsbeskatningsreglerne, som

Læs mere

21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2. Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017

21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2. Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017 21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2 Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017 Begrundelse På grund af sent indkommet lovteknisk høringssvar, er det fundet nødvendigt at fremsende et nyt rettelsesblad

Læs mere

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. august 2006 EM 2006/30 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Lovforslaget er en del af den fornødne lovgivning for at kunne gennemføre den omstrukturering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 17, stk. 1, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 27 Bilag 8 Offentligt 7. december 2016 J.nr. 15-2962964 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Landstingslov nr. 3 af 5. juni 1986 om ændring af landstingslov om indkomstskat

Landstingslov nr. 3 af 5. juni 1986 om ændring af landstingslov om indkomstskat Landstingslov nr. 3 af 5. juni 1986 om ændring af landstingslov om indkomstskat I landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat, som ændret senest ved landstingslov nr. 9 af 28. oktober 1985, foretages

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. august 2012 EM 2012/84 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er at indsætte bestemmelse om gebyrer i fiskeriloven. Indføringen er reelt set ikke ny,

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursskatteloven

Bekendtgørelse af konkursskatteloven LBK nr 1242 af 27/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0058 Senere ændringer til forskriften LOV nr 529 af 26/05/2010

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 8. december 2009 FM 2010/84 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Inatsisartut behandlede på EM 2009/23 et beslutningsforslag om, at ændre afgifterne for indførsel

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

8. august 2013 EM 2013/101. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

8. august 2013 EM 2013/101. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 8. august 2013 EM 2013/101 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Forslaget er foranlediget af de berørte rederiers ønske om at gøre op med de svagheder, som den

Læs mere

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM 2015/164 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Overordnet baggrund for forslaget Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande. (Lempelse af dobbeltbeskatning for danske søfolk på skibe indregistreret i Finland, Island,

Læs mere

NAALAKKERSUISUT. Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut. Kære Jens Immanuelsen

NAALAKKERSUISUT. Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut. Kære Jens Immanuelsen Aningaasaqarnermut Nunamullu Namminermut Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT af GREENLAND Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut

Læs mere

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning - 1 Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I nogle tilfælde løses gældsproblemer ved en akkordaftale mellem skyldneren og kreditorerne. Senest har akkordaftaler

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning Historisk

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning Historisk Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning Historisk I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

Fradrag for tab på udlån til ven

Fradrag for tab på udlån til ven - 1 Fradrag for tab på udlån til ven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg læste med stor interesse artiklen af den 29. oktober 2016 om Privates skattefradrag for tab på tilgodehavender hvor

Læs mere

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 3. juli 2014 EM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni til

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni til 2009/1 LSV 207 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0056 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger xx. måned 2016 EM 2016/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Lovforslaget har dels sin baggrund i et arbejde igangsat af Naalakkersuisut, der skal se på, hvordan reglerne

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Indledning I 2013 indledtes på forsøgsbasis makrelfiskeri i Grønland. Den samlede fangst udgjorde 51.337 tons i 2013. Med

Læs mere

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation.

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. 27. februar 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: HJEMME-PC-ORDNINGEN Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Folketinget

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 NOTAT Marts 2015 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 Den økonomiske status på bankpakkerne er aktuelt et overskud på ca. 16 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter og indtægter

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-354-0009 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove (Diverse EUskattetilpasninger: Repræsentation, eksportmedarbejdere, velgørende foreninger m.v. samt

Læs mere

Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H

Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H SKAT Østbanegade 123 København Ø 17. august 2015 Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H 184-15. SKAT har d. 10. juli 2015 fremsendt

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 NOTAT Marts 2016 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 Den økonomiske status for bankpakkerne viser aktuelt et afrundet overskud på 18 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding LBK nr 966 af 20/09/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-411-0048 Senere ændringer til forskriften LOV nr 513 af 07/06/2006

Læs mere

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. juni 2014 EM 2014/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobbank på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs, hvor

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven Skatteudvalget 2010-11 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-351-0035 Udkast Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Ændring af skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere)

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-321-0021 Departementet UDKAST

Skatteministeriet J. nr. 2007-321-0021 Departementet UDKAST Skatteministeriet J. nr. 2007-321-0021 Departementet UDKAST Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Fradragsret for indbetalinger til udenlandske pensionsordninger)

Læs mere

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1.

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. 4. mødedag, fredag den 26. september 2008. Dagsordenens punkt 67 Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. behandling)

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0189/101. Ændringsforslag. Pervenche Berès, Hugues Bayet for S&D-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0189/101. Ændringsforslag. Pervenche Berès, Hugues Bayet for S&D-Gruppen 1.6.2016 A8-0189/101 101 Betragtning 7 a (ny) (7a) Skatteordninger forbundet med intellektuel ejendomsret, patenter og forskning og udvikling anvendes i vidt omfang i hele Unionen. Indtil flere undersøgelser

Læs mere

20. august 2010 EM 2010/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2010 EM 2010/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2010 EM 2010/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Lovforslaget er et led i en løbende opdatering og tilpasning af skattereglerne i forhold til

Læs mere

27. januar 2015 FM 2015/150. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

27. januar 2015 FM 2015/150. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 27. januar 2015 FM 2015/150 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Hensigten med ændringsforslaget er at forenkle orlovsreglerne for Inatsisartut s medlemmer i vederlagslovens

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2007 FM 2007/32 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Med nærværende forslag tages der højde for de ændringer af lovtitler med videre, som er sket

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 6 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til

Forslag. Lovforslag nr. L 6 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til Lovforslag nr. L 6 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv.

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 173), der indeholder en udmøntning af en del af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen

Læs mere

Forslag. til. 2. 7, nr. 30, ophæves.

Forslag. til. 2. 7, nr. 30, ophæves. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 32 Bilag 3 Offentligt Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og deres efterladte i de sønderjyske landsdele samt om ændring

Læs mere

Skatteudvalget L 200 Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget L 200 Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 L 200 Bilag 14 Offentligt 8. september 2014 J.nr. 13-0250471 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 200 - Forslag til Lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

15. maj 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

15. maj 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 15. maj 2015 EM 2015/XX Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

Beskatning af afkast af gaver til børn

Beskatning af afkast af gaver til børn - 1 Beskatning af afkast af gaver til børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I skattelovgivningen er der fastsat særlige regler om beskatning af børns indtægter. Reglerne medfører bl.a., at

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget Lovforslag nr. L 53 Folketinget 2009-10 Fremsat den 30. oktober 2009 af Thor Pedersen (V), Mogens Lykketoft (S), Søren Espersen (DF), Holger K. Nielsen (SF) og Helge Adam Møller (KF) Forslag til Lov om

Læs mere

9. september 2011 EM 2011/110. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. september 2011 EM 2011/110. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. september 2011 EM 2011/110 Bemærkninger til lovforslaget 1. Lovforslagets baggrund Almindelige bemærkninger Det foreslås, at der indføres et nyt indeks til beregning af rejeafgiften, i situationer hvor

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. december 2016 FM2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingsforordning om revalidering er fra 2001 og senest ændret i 2006. Der pågår i øjeblikket en række

Læs mere

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Beskatning af børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte fremkommer der spørgsmål om, hvilke konsekvenser, der udløses som følge af overdragelse af aktiver til børn, herunder penge. Spørgsmålene

Læs mere

24/ FM 2016/21. Ændringsforslag. Til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat.

24/ FM 2016/21. Ændringsforslag. Til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat. 24/5 2016 FM 2016/21 Ændringsforslag Til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat Fremsat til 3. behandlingen af Naalakkersuisut. Til 2 1. I 2 indsættes

Læs mere

til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter

til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter 10. november 2012 EM 2012/110 Ændringsforslag til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandling. 1.

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 1. august 2007 EM 2007/32 Bemærkninger til lovforslaget 1. Lovforslagets baggrund: Almindelige bemærkninger Dette lovforslag indebærer en ajourføring af 9 i landstingslov om stempelafgift. Ajourføringen

Læs mere

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag.

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag. Skatteministeriet Att.: SkatErhverv Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskerh@skm.dk 14. november 2006 KKo Deres sagsnr.: 2006-411-006464 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

05. november 2015 EM 2015/21. Ændringsforslag. til

05. november 2015 EM 2015/21. Ændringsforslag. til 05. november 2015 Ændringsforslag til Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af XX. XXX 2015 om ændring af inatsisartutlov om afgift på hellefisk og makrel i det havgående fiskeri Fremsat af Naalakkersuisut

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Kursgevinster på blåstemplede fordringer.

Kursgevinster på blåstemplede fordringer. - 1 Kursgevinster på blåstemplede fordringer. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeren fremsatte den 27. januar 2010 et nyt lovforslag om beskatning af kursgevinster på blåstemplede

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Nr. 454 28. april 2010 Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSINSTITUTFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 29 93 21 82) (FT-nr.: 16.071) Afdeling Aktiv Portefølje 2 (den ophørende afdeling) (SE-nr. 30 02 48 18), (FT-nr.

Læs mere

Forældelse og eftergivelse af skattegæld Skal man beskattes af det?

Forældelse og eftergivelse af skattegæld Skal man beskattes af det? - 1 Forældelse og eftergivelse af skattegæld Skal man beskattes af det? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et af elementerne i regeringens store genopretningsplan for Skat er etablering af

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16

L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2. november 2016 L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16 Skatteministeriet har ved brev af 5.

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Maj 2012 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Skattelovforslags-katalog fra regeringen. Retssikkerhedspakke I og II (oktober I og februar II) Ændring og senere ophævelse NOx-afgiften (nov II)

Skattelovforslags-katalog fra regeringen. Retssikkerhedspakke I og II (oktober I og februar II) Ændring og senere ophævelse NOx-afgiften (nov II) Skattelovforslags-katalog fra regeringen Regeringen offentliggjorde i går sit lovprogram for det kommende folketingsår. Skatteministeren leverede 24 lovforslag til lovprogrammet. Fokus er ifølge skatteministeren

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Hensatte forpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes i balancen,

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder udtalt i skrivelse af 14. september 2001:

I anledning af klagen har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder udtalt i skrivelse af 14. september 2001: Kendelse af 20. august 2002. 01-168.042. En udtalelse fra Finanstilsynet om, at medlemmer af et pengeinstituts ledelse m.v. havde aflagt et ikke retvisende årsregnskab ophævet, idet tilsynet ikke ved en

Læs mere

PwC services for AU-ansatte 14. april 2016 Revision. Skat. Rådgivning.

PwC services for AU-ansatte 14. april 2016 Revision. Skat. Rådgivning. www.pwc.dk services for AU-ansatte Revision. Skat. Rådgivning. Kontaktpersoner ved Janni Henriksen Manager +45 8932 0051 jhe@pwc.dk Diana Østgård Assistant Manager +45 8932 0016 ddo@pwc.dk Jette Øvlisen

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Tidspresset under Inatsisartutsamlingerne har i de senere år været stigende, ikke mindst under efterårssamlingerne. Dette vanskeliggør

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Xx august 2016 Bemærkninger til lovforslaget EM 2016/xx Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog i 1993 at oprette et boligselskab til at administrere Selvstyrets udlejningsboliger. En

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 Sag 133/2015 (1. afdeling) A Invest ApS (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere

Læs mere