Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden"

Transkript

1 Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden I AU Viden er der fokus på brugere og opgavevaretagelse. Det er lederens ansvar, at mængden af arbejdsopgaver matcher den tid, der er til rådighed. AU Viden ønsker at fremme en arbejdstilrettelæggelse og et arbejdsmiljø, hvor der er balance mellem arbejde og fritid. Dermed skabes de bedste forudsætninger for trivsel og bæredygtig opgavevaretagelse på lang sigt. Den generelle indgangsvinkel til praksis i AU Viden er: - Ansvarlighed - Fleksibilitet - Rummelighed Nedenstående retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden er godkendt af AU Videns samarbejdsudvalg (LSU). Retningslinjerne er udarbejdet ud fra princippet om frihed under ansvar. Som udgangspunkt er der vide rammer for at nærmeste leder og den enkelte medarbejder kan lave individuelle aftaler indenfor de mål og rammer, der er skitseret. De særlige aftaler må ikke medføre ringere forhold for medarbejderen end generelle aftaler og retningslinjer foreskriver eller overtræde AU s generelle regler indenfor området. Der bør være størst mulig åbenhed om individuelle aftaler mellem medarbejdere og ledere. Individuelle aftaler kan f.eks. gøres tilgængelige for kollegerne i afdelingen via det fælles kalendersystem. Der henvises i øvrigt til Aarhus Universitets generelle personalepolitiske retningslinjer (se: samt gældende overenskomster. Ved eventuelle spørgsmål kan AU HR kontaktes. Der er retningslinjer indenfor følgende områder (se indholdsfortegnelse): Indholdsfortegnelse 1) Arbejdstid, registrering og flex ) Hjemmearbejde ) Overarbejde og nødsituationer ) AU Videns interne fælles mødeaktiviteter ) Rejser, kursusdeltagelse og konference ) Tjenestefri til efteruddannelse ) Ferie ) Fravær - ikke planlagt (dvs. sygdom, barns sygedag, omsorgsdage) ) Særlige fridage (trådt i kraft 1. jan. 2013)

2 1) Arbejdstid, registrering og flex - AU Viden skal med sine kompetencer og ydelser kunne understøtte de studerende, de faglige miljøer og eksterne samarbejdspartnere (tilgængelighed/åbningstider). - Fuldtidsansatte forventes at arbejde gennemsnitligt 37 timer/uge, dette gælder også specialkonsulenter og chefkonsulenter. - Bemanding skal sikres og koordineres i ferier og ved sygdom eller andet fravær. AU Videns medarbejdere udfører som hovedregel deres opgaver på arbejdspladsen. Kravet om tilstedeværelse har til formål at sikre tilgængelighed i forhold til den enkelte medarbejder, at fastholde og udvikle samarbejde med kolleger og samarbejdspartnere samt sikre medarbejderens kendskab til, hvad der foregår på arbejdspladsen. Den enkelte medarbejder kan i begrænset omfang afholde hele hjemmearbejdsdage eller vælge at arbejde uden for flextiden (fx tidlig morgen eller aften) på arbejdspladsen med det formål at løse afgrænsede opgaver. Denne form for fravær fra arbejdspladsen aftales forud med nærmeste leder og kollegerne inden for området. - Der er som udgangspunkt flextid. Det er til fordel for såvel medarbejder som arbejdssted at sikre en fleksibel arbejdstilrettelæggelse. Tidsregistrering skal danne grundlag for eget flextidsregnskab. - Registrering og opgørelse af tidsforbrug på konkrete opgaver og projekter skal ske i samarbejde med lederen efter behov. Retningslinjer/Principper: - Medarbejdere skal markere møder, aftaler og planlagt fravær i deres kalender og angive fravær ved hjælp af autosvar, hvis man ikke er i stand til at besvare mails i mindst en dag. - Medarbejdere kan frit tilrettelægge deres arbejdstid indenfor tidsrummet mandag til fredag ( flextiden ). Flextiden tilrettelægges under hensyntagen til brugernes behov og den daglige varetagelse af den samlede opgavemængde. Der er mulighed for individuelle aftaler med nærmeste leder. - Alle medarbejdere er omfattet af flextid, hvis ikke andet er aftalt. - Alle medarbejdere skal kunne dokumentere sit flexregnskab ifølge aftale med sin leder. - Særlige tidsrammer aftenevents og kurser mv. skal aftales med nærmeste leder. - Saldoen for flextid må løbende være på maksimalt +37 timer og maksimalt -15 timer medmindre andet aftales med lederen. - Medarbejderen skal orientere sin leder, når grænserne nærmer sig, såfremt der ikke allerede foreligger en aftale. - Lederen skal holde sig orienteret og sikre balance mellem tid, ressourcer og opgaver. 2

3 - Afspadsering/afvikling af flextimer skal ske under hensyntagen til arbejdsopgavernes udførelse og afvikles i forholdet 1:1 som enkelttimer/halve/hele fridage. Afspadsering i form af hele dage sker efter aftale med lederen og i forståelse med kolleger. HK ere ydes tillæg jfr. overenskomsten, hvis arbejdet udføres i weekender eller på helligdage efter pålæg eller aftale med nærmeste funktionschef. Retningslinjerne for spisepauser er, at alle fuldtidsansatte medarbejdere har ret til indtil 30 minutters pause pr. dag. For deltidsansatte gælder følgende: - Under ½ arbejdstid ingen spisepause - ½-²/3 arbejdstid 15 min. spisepause pr. dag - ²/3 arbejdstid og derover indtil 30 min. spisepause pr. dag Afspadsering og tillæg i forbindelse med udvidet åbningstid for AU Library Tjenestemandsansatte m.fl. og HK: I henhold til Personalestyrelsens cirkulære af 27. juni 2008 om Arbejdstid for tjenestemænd i staten 2007 gælder: Der kompenseres med et tillæg på 25 pct. af timelønnen for arbejde på hverdage samt i åbningstiden lørdage kl Vagter på hverdage kl kompenseres med 15 minutters ekstra afspadsering for hver vagt i dette tidsrum. Hver lørdagsvagt kl kompenseres med 2 times ekstra afspadsering. Overenskomstansatte: For overenskomstansatte medarbejdere fra forbund, der ikke har tilsluttet sig aftalen om arbejdstid for tjenestemænd i staten (BF, AC), kompenseres med 15 minutter pr. aftenvagt på hverdage og 1 time pr. lørdagsvagt. For alle gælder: Lørdagsvagters ekstra afspadsering og vagttidspunktet noteres under Bemærkninger med yderligere tid tillagt. Lørdagsbagvagter i tidsrummet kl. 8:00-9:00 afspadseres med 1½ time og i Bemærkninger noteres: Bagvagt kl. 8:00-9:00. Bagvagter, der først på dagen får besked om at de skal have vagt 16-18, kompenseres med ekstra 15 minutters afspadsering (dvs. i alt ½ time). Lørdagsbagvagter der udløses på selve dagen kompenseres med en ekstra times afspadsering plus de 1½ times bagvagt. 3

4 Hjemmearbejde - Medarbejdere bør så vidt muligt udføre deres arbejdsopgaver på AU Videns lokationer. Kravet om tilstedeværelse har til formål at sikre tilgængeligheden i forhold til den enkelte medarbejder, at fastholde og udvikle samarbejdet med kolleger og samarbejdsparter samt sikre medarbejderens kendskab til, hvad der foregår på arbejdspladsen. - Hjemmearbejde kan udføres, såfremt der er et behov og arbejdet tillader det. - Hjemmearbejde skal afvejes med vagtplan, bemanding samt andres behov for kontakt med medarbejderen. Der vil normalt ikke kunne aftales faste hjemmearbejdsdage (f.eks. en bestemt ugedag). - Hjemmearbejde skal aftales mellem leder og medarbejder. 4

5 2) Overarbejde og nødsituationer - Planlagte opgaver skal kunne løses - Opståede problemer skal løses hurtigst muligt - Overenskomster skal holdes - Overarbejde skal være pålagt af lederen udenfor flextiden for at tælle som overarbejdstid, ellers opgøres timerne som flextid (jfr. i øvrigt regler om månedsnorm for HK-medarbejdere og rådighedstillæg til AC fuldmægtige). - Merarbejde, som følge af pludseligt opståede nødsituationer, kan af lederen efterfølgende godkendes som pålagt overarbejde. - Regler for overarbejde og timeafregning fastlægges i overenskomster og af AU HR. Se regler på: jdstidsregler/ - Overarbejde vil kun undtagelsesvis kunne komme til udbetalinger og da kun, hvis der er hjemmel herfor i overenskomsten, og det pålagte overarbejde er dokumenteret. Ved udbetaling af overarbejde vil et evt. rådighedstillæg blive taget i betragtning. 5

6 3) AU Videns interne fælles mødeaktiviteter - Der tages hensyn til den geografiske spredning. - Eventuelle gener ved rejseaktivitet minimeres så vidt muligt gennem planlægning og udnyttelse af rejsetiden og anvendelse af videokonferencefaciliteter. - Møder indkaldes så vidt muligt mindste en uge i forvejen ved benyttelse af den elektroniske kalender. - Deltagelse pr. videokonference opmuntres. - Hvor det er relevant, angives i mødeindkaldelse, om det er et videomøde eller om fremmøde forventes. - Møder holdes sædvanligvis inden for tidsrummet Møder med deltagelse på tværs af geografi holdes så vidt muligt inden for tidsrummet Heldagsmøder indkaldes i særlig god tid. - Forplejning ved interne møder er the og kaffe. Til møder med ekstern deltagelse kan der bestilles fx sandwich, kage, frokost afhængig af mødets karakter og længde. Se retningslinjer på: - Rejsetid tæller som normal arbejdstid (ikke som overtid). - Såfremt rejsen starter fra egen bopæl, opgøres rejsetiden fra medarbejderen tager af sted hjemmefra, dog maximalt 13 timer pr. døgn. Med hensyn til beregning af rejsetid henvises til cirkulære. - Deltagelse i sociale aktiviteter, efter et fagligt arrangement f.eks. om aftenen, medregnes ikke som arbejdstid. - Medarbejdere, som har brug for overnatning pga. møder/aktiviteter over flere dage, kan efter forudgående konkret aftale med nærmeste leder arbejde længe de dage, de er udenbys og afspadsere efterfølgende. 6

7 4) Rejser, kursusdeltagelse og konference - AU Viden ønsker at skabe de bedst mulige forudsætninger for, at medarbejdere deltager i relevante møder, konferencer, seminarer og anden kompetenceudviklende aktivitet. - Vicedirektørområdet bidrager til varetagelse af AU s erhvervsrelationer i både ind og udland samt opbygning af netværk med universiteter i ind- og udland. - Rejsetid tæller som normal arbejdstid (ikke som overtid). - En kursusdag uden rejsetid kan som udgangspunkt maksimalt tælle for en normal arbejdsdag, dvs. neutralt i flextidsregnskabet. - Eventuelle gener ved rejseaktivitet minimeres så vidt muligt gennem planlægning og udnyttelse af rejsetiden. - Såfremt rejsen starter fra egen bopæl, opgøres rejsetiden fra medarbejderen tager af sted hjemmefra, dog højst 13 timer pr. døgn. For rejser af længere varighed opgøres arbejdstiden på grundlag af den faktisk arbejdede tid, herunder deltagelse i faglige eller obligatoriske sociale aftensarrangementer, dog højst 13 timer pr. døgn. Der er undtagelsesvis mulighed for at fravige reglen om maksimalt 13 timer pr. døgn, såfremt der foreligger en konkret forudgående aftale med nærmeste leder. - Ved rejse i egen bil benyttes statens takster for transportgodtgørelse (laveste kilometertakst). Bemyndigelse til høj takst kan gives i særlige tilfælde), jf. AU s politik for kørsel i egen bil. - Medarbejdere i AU Viden er forpligtet til at overholde AU s rejsepolitik. Se i AU s politik for køb af rejser mv.: 7

8 5) Tjenestefri til efteruddannelse - Medarbejdere kan få tjenestefri til at deltage i seminar/undervisning i forbindelse med efteruddannelse, som er aftalt med lederen. - Medarbejdere kan få tjenestefri på dagen for ECTS-givende eksamen og dagen før eksamen ved aflevering af større eksamensopgave. 8

9 6) Ferie - AU Viden ønsker at skabe de bedst mulige vilkår for at vicedirektørområdets medarbejdere kan afholde den berettigede ferie. - Ferie planlægges med henblik på at sikre det bedst mulige match mellem medarbejderens ønsker og arbejdspladsens behov. - Ferie, herunder særlige feriedage, og afvikling af flex planlægges og aftales med lederen, så afdelingen kan varetage sine funktioner tilfredsstillende. Hovedferierne drøftes og aftales med leder og kollegerne i afdelingen. Såfremt afdelingens medarbejder ønsker at fastlægge ferie(rejser) meget tidligt, forudsættes dette at ske i forståelse med berørte kolleger. - Senest 1. maj sikrer nærmeste leder, at medarbejderne har planlagt hovedferien i det aktuelle ferieår, og senest 15. januar, at medarbejderne har planlagt afholdelse af restferie i det aktuelle ferieår. - Hovedferien skal så vidt muligt holdes i prioden 1. maj til 31. august. - Behov for eventuel lukning af afdelingen i sommerferieperioden eller i forbindelse med mellemkommende fridage (jul, påske, fredag efter Kr. Himmelfartsdag og lign.) aftales mellem vicedirektøren/bibliotekschefen og den enkelte funktionschef. Ledelsen i AU Viden drøfter i god tid behov for lukning og melder ud til medarbejderne. - Afholdelse af ferie, herunder tvungen afholdelse af ferie imellem jul og nytår og lign., kan pålægges med mindst 1 måneds varsel jf. regler om virksomhedslukning. - Medarbejderen har til ansvar at registrere ferie i flexskemaet og/eller sikre grundlag for inddatering i det relevante system. - Medarbejderen kan overføre maksimalt 5 dage af den ordinære ferie og kun til det umiddelbart efterfølgende ferieår. Overførsel forudsætter udtrykkelig forudgående, skriftlig aftale herom med chefen. Ikke afholdte feriedage, der hidrører fra den ordinære ferie (25 dage), udbetales ikke. - Særlige feriedage (den 6. ferieuge) skal som udgangspunkt afholdes i det relevante ferieår. Såfremt dette af ekstraordinære årsager ikke kan ske, kan de optjente dage i sjældne tilfælde udbetales efter forudgående skriftlig aftale med den nærmeste chef. - Se i øvrigt AU HR beskrivelse af reglerne for afholdelse af ferie og særlige feriedage: 9

10 AU Viden den 27. august ) Fravær - ikke planlagt (dvs. sygdom, barns sygedag, omsorgsdage) - Leder, kolleger og samarbejdspartnere skal have besked ved fravær. - Leder skal kunne sikre opgavevaretagelsen trods fravær i afdelingen. - AU s generelle retningslinjer samt lovkrav med hensyn til sygefraværssamtaler og refusion skal kunne opfyldes. - AU Viden tilstræber fleksibilitet i forhold til medarbejderens fravær på grund af sygdom og børns sygdom. - Fravær skal noteres i den elektroniske kalender og eventuelle møder skal aflyses af medarbejderen selv eller med hjælp fra en kollega. - Medarbejderen skal meddele sygdom, omsorgsdage eller barns sygedage så tidligt som muligt og senest kl den første fraværsdag, jf. vejledning om registrering af ferie og fravær. Så vidt muligt oplyses om fraværets forventede varighed. Den lokale arbejdsplads fastsætter regler for hvordan fraværet meddeles. - Hvis medarbejderens barn bliver sygt i løbet af en arbejdsdag, kan medarbejderen vælge enten at flexe ud og afholde barns 1. sygedag næste dag, eller afholde barns 1. sygedag på dagen, hvor sygdommen opstod. 2. sygedag afholdes om nødvendigt dagen efter 1. sygedag. - Medarbejderen giver besked om raskmelding. Ved sygemeldingens ophør opdaterer medarbejderen flexskema og/eller sikrer grundlag for inddatering af fravær i det relevante system. - Ved længere tids sygdom (over 21 dage) afholder medarbejderens chef og medarbejderen sygefraværssamtale efter gældende regler. Medarbejderen kan vælge at invitere en bisidder, ligesom AU Videns HR- partner kan deltage. HR partneren for AU Viden foretager indberetning om samtalen til kommunen og søger samtidig om refusion (skal ske senest 4 uger efter 1. sygedag). - Såfremt en medarbejder har haft flere sygefraværsperioder af kortere eller længere varighed, afholder medarbejderens chef en samtale med medarbejderen. Formålet med samtalen er at drøfte medarbejderens fravær, herunder arbejdspladsens muligheder for at støtte. - For sygdom under ferie henvises til ferielovens regler på området. - Egne besøg ved læge, tandlæge og lignende (f.eks. samtale ved en psykolog) skal så vidt muligt planlægges til at ligge udenfor arbejdstiden. Hvis dette ikke er muligt, kan medarbejderen arbejde før/efter sådanne besøg, enten ved at møde op på arbejdspladsen eller ved at arbejde hjemmefra. 10

11 8) Særlige fridage (trådt i kraft 1. jan. 2013) Følgende dage er fridage med løn på Aarhus Universitet: december december - 5. juni Følgende dage kan medarbejdere efter aftale med nærmeste leder holde fri, hvis arbejdssituationen efter lederens vurdering tillader det: - 1. maj 11

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger Januar-februar 2014 Dagens program Informationsmøde om nye 1) Gennemgang af de nye 2) Videoklip fra skoler i Randers og Vejle Kommune 3) Øvrige emner - Overenskomstens

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS)

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS) LANDSOVERENSKOMST 2014-2017 mellem Bilfærgernes Rederiforening og HK/Privat (DIS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Overenskomstens område... 1 2 - Ansættelse... 1 3 - Opsigelsesregler... 1 4 - Arbejdstid og fridage...

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære af 9. august 2011 Perst.nr. 035-11 PKAT 0223, 0230, 0237, 0241 J.nr. 10-330-90 Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Privatansattes arbejdstid

Privatansattes arbejdstid Privatansattes arbejdstid Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej 32 2000 Frederiksberg Telefon: 38 15 66 00 Telefax: 38 15 66 66 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Faglig konsulent

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008 Cirkulære af 3. december 2008 Perst. nr. 072-08 PKAT nr. J.nr. 07-331-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014 Brancheoverenskomst for vagtassistenter 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794654 verenskomst 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning 2010 2012 Brancheoverenskomst for vagtassistenter

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst For butikker mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel INDHOLD 1 ARBEJDSTID... 6 1. Arbejdstidens planlægning m.v... 6

Læs mere

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG 2012 personalehåndbog sådan gør vi i fsb INDHOLD > fsb s vision > 05 fsb s kerneværdier > 05 Adresser i fsb > 06 Adresseforandring, navneændring og bankændring > 06 Alkohol og andre rusmidler > 06 Arbejdsfri

Læs mere

Standard overenskomst 2012

Standard overenskomst 2012 Standard overenskomst 2012 Afsnit 1 Standardoverenskomst for pengeinstitut og realkreditinstitut Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87, trin 248E og lederløn - Pensionsbidrag

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om overenskomst for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 018-13 PKAT nr. 0088, 0623 J.nr. 13-333/51-75 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

DIS O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Skibsassistenter)

DIS O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Skibsassistenter) DIS O V E R E N S K O M S T 2012-2014 mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter) Gældende fra 1. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. På- og afmønstring... 1 2.

Læs mere

Falck-reddere i København

Falck-reddere i København Overenskomst 2014-2017 Falck-reddere i København Overenskomst mellem DI Overenskomst II (DSA) for Falck Danmark A/S og Chaufførernes Fagforening i København OVERENSKOMST MELLEM CF OG DI OVERENSKOMST II

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER

BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794652 VERENSKOMST 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

Falck-reddere i Provinsen

Falck-reddere i Provinsen Overenskomst 2014-2017 Falck-reddere i Provinsen Overenskomst mellem DI Overenskomst II (DSA) for Falck Danmark A/S og 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen OVERENSKOMST MELLEM 3F OG DI OVERENSKOMST

Læs mere