Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom"

Transkript

1 Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Ikke fundet grundlag for at kritisere, at statens jordlovsudvalg i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om erhvervelsestilladelse i henhold til landbrugslovens 18, stk. 4, foretog en undersøgelse af, om der kunne forventes opnået en sammenlægningstilladelse fra matrikeldirektoratet i henhold til lovens 13, stk. 3. FOB nr Udtalt, at det i den foreliggende sag havde været rigtigst, at jordlovsudvalget forud for sin stillingtagen til ansøgningen om erhvervelsestilladelse havde meddelt ansøgeren, at udvalget ikke fandt at kunne tage stilling til ansøgningen uden bedømmelse af sammenlægningsspørgsmålet efter 13. (J. nr ). A klagede over statens jordlovsudvalgs behandling af en ansøgning, han som advokat for B havde indgivet om tilladelse i henhold til bestemmelsen i 18, stk. 4, i lovbekendtgørelse nr. 603 af 30. november 1978 om landbrugsejendomme til at erhverve en landbrugsejendom (ejendom 1), uanset at B i forvejen ejede 2 landbrugsejendomme på tilsammen ca. 147 ha. Efter A's mening burde statens jordlovsudvalg ikke ved behandlingen af den nævnte ansøgning have foretaget en nærmere undersøgelse af, om B kunne forventes at opnå tilladelse i henhold til samme lovs 13 til sammenlægning af den nævnte ejendom med den ene af de to ejendomme, han i forvejen ejede. Om baggrunden for sagen fremgik følgende af de foreliggende oplysninger: Den 19. september 1979 underskrev B endeligt skøde på overtagelse af en landbrugsejendom (ejendom 1) med et areal på ca. 25,2 ha. Da B i forvejen ejede to landbrugsejendomme (ejendom 2 og ejendom 3) med et areal på ca. 42,5 ha, indgav A den 19. september 1979 for B en ansøgning om tilladelse i henhold til landbrugslovens 18, stk. 4, til at erhverve den her omhandlede ejendom. A oplyste i ansøgningen, at erhvervelsen skete med henblik på sammenlægning, og at han senere ville indgive ansøgning i henhold til landbrugslovens 13 herom. Statens jordlovsudvalg forelagde ved skrivelse af 3. oktober 1979 ansøgningen for udvalgets tilsynsførende medlem for det pågældende område, C. I skrivelsen henviste udvalget til 13, 16 og 18 i landbrugsloven. Da A blev opmærksom på, at sagen var blevet forelagt for den tilsynsførende også med henblik på at undersøge, hvorvidt tilladelse efter 13 i loven kunne forventes opnået, rettede han ved skrivelse af 9. oktober 1979 henvendelse til C og anmodede ham om at stille sagen i bero, indtil han hørte nærmere. A anførte, at han i forbindelse med sagens rejsning telefonisk fra statens jordlovsudvalg havde fået oplysning om, at tilladelse i henhold til landbrugslovens

2 18, stk. 4, blev meddelt ret summarisk, idet den meddeles betinget af, at det inden for en vis frist bliver dokumenteret, at der opnås tilladelse til sammenlægning i henhold til landbrugslovens 13. På denne baggrund havde han ikke nærmere redegjort for de synspunkter, der lå bag B's erhvervelse af ejendommen, idet han havde fået indtryk af, at disse synspunkter først skulle fremføres i forbindelse med en ansøgning i henhold til 13 om tilladelse til sammenlægning. Da A havde forstået, at sagen blev undergivet realitetsbehandling, anmodede han den tilsynsførende om, at B selv, respektive B's landinspektør, fik lejlighed til at fremkomme med en nærmere argumentation, herunder redegørelse for den jordfordeling, B agtede at foreslå. C meddelte den 11. oktober 1979 A, at han 10. oktober 1979 havde videresendt sagen til statens jordlovsudvalg med indstilling om, at hans ansøgning blev afslået. I den nævnte indstilling pegede C på, at B i forvejen havde to ejendomme, der tilsammen oversteg 100 ha, og at den senest erhvervede ejendom ikke lå godt for sammenlægning med (ejendom 3). Derudover oplyste C, at der fra flere sider havde været udvist interesse for de pågældende arealer fra landmænd med ejendomme i god beliggenhed i forhold til den nævnte ejendom, hvilket efter hans mening yderligere pegede i retning af, at ansøgningen ikke burde imødekommes. I skrivelse af 19. november 1979 rettede A henvendelse til statens jordlovsudvalg og anmodede udvalget om at stille undersøgelsen af spørgsmålet om, hvorvidt B kunne forventes at få sammenlægningstilladelse i henhold til 13, i bero. Til støtte herfor henviste han til, at dette spørgsmål senere hen ville blive belyst mere indgående. Bl.a. oplyste han, at det var B's hensigt at søge en mere rimelig jordfordeling i området gennemført ved forhandlinger med naboer om mageskifte - salg m.v. Indtil sådanne forhandlinger kunne gennemføres, var det nødvendigt for B, at hans adkomst på ejendommen blev tinglyst uden frist. A henstillede derfor til jordlovsudvalget at meddele»den foreløbige og ikke præjudicerende 18, stk. 4-tilladelse«. Han gentog endvidere det, han havde anført over for C, at han forud for B's køb af den nævnte ejendom havde troet, at tilladelser efter 18, stk. 4, blev meddelt»ret summarisk«uden forudgående realitetsbehandling. I denne forbindelse henviste han til, at efter landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 647 af 15. december 1978 om ansøgninger i henhold til landbrugsloven henhørte spørgsmålet om meddelelse af tilladelser til sammenlægning i henhold til 13 under matrikeldirektoratets kompetence. I anledning af A's henvendelse indhentede jordlovsudvalget oplysning fra tinglysningskontoret om, at B's skøde var tinglyst med frist indtil 1. juli Desuden indhentede udvalget en fornyet udtalelse af 23. november 1979 fra det tilsynsførende, lokale medlem, C, der erklærede sig enig i, at der kunne være behov for jordfordeling i det nævnte område. C anførte dog i denne forbindelse, at når A og B pegede på behovet for jordfordeling, skete det muligt ud fra et ønske om at trække sagen så meget i langdrag, at B's 16-årige søn kunne nå at blive 18 år og derefter overtage ejendommen. C fandt imidlertid ikke, at dette kunne være en rimelig løsning, når det stærke behov for jord, der havde vist sig hos naboerne, toges i betragtning. Han fandt derfor ikke, at sagen burde udsættes yderligere, men at B burde pålægges at afhænde en af sine tre ejendomme. Han fandt det ønskeligt, at der blev gennemført en hurtig løsning med jordfordeling, uden at B's samlede jordareal blev øget, men ved at naboer med tilliggende jordarealer på 15 ha eller 18 ha fik tillægsjord. Statens jordlovsudvalg traf afgørelse i sagen ved skrivelse af 28. januar 1980, uden at der efter det oplyste yderligere blev rettet henvendelse til A eller B. Jordlovsudvalget afslog ved afgørelsen at meddele den ønskede tilladelse i 2/7

3 henhold til 18, stk. 4. Jordlovsudvalget henviste til, at den erhvervede ejendom ikke havde en hensigtsmæssig beliggenhed for sammenlægning med (ejendom 3), at B i forvejen var i besiddelse af to ejendomme på tilsammen ca. 147 ha, samt til, at der efter det oplyste var interesse for suppleringsjord hos flere landmænd, hvis ejendomme var bedre beliggende for sammenlægning. Samtidig meddelte jordlovsudvalget B påbud om at genafhænde ejendommen inden et halvt år fra skrivelsens dato. I skrivelse af 20. februar 1980 klagede A over afgørelsen til landbrugsministeriet og anmodede samtidig om aktindsigt i sagen. Statens jordlovsudvalg sendte ham herefter med skrivelse af 1. april 1980 fotokopi af de skrivelser i sagen, som han ikke selv havde indsendt eller tidligere modtaget fra jordlovsudvalget. I skrivelse af 29. juli 1980 uddybede A sin klage til landbrugsministeriet over jordlovsudvalgets ovennævnte afgørelse af 28. januar Han henviste i skrivelsen i det væsentlige til det, som han tidligere havde gjort gældende i skrivelsen af 19. november 1979 over for jordlovsudvalget. Han anførte afslutningsvis, at jordlovsudvalgets stillingtagen til spørgsmålet om sammenlægning var sket, uden at han eller B havde haft en rimelig mulighed for at fremkomme med en saglig argumentation. Jordlovsudvalgets afgørelse burde derfor omgøres af landbrugsministeriet og henvises til matrikeldirektoratet til realitetsbehandling. I anledning af klagen indhentede landbrugsministeriet en udtalelse af 13. august 1980 fra jordlovsudvalget, der henviste til den trufne afgørelse og indstillede, at den blev fastholdt. Samtidig fremsendte udvalget en skrivelse fra en gårdejer, der angav at være interesseret i at erhverve den omhandlede ejendom og pegede på, at ejendommen var hensigtsmæssigt beliggende for sammenlægning med hans ejendom, og at hans ejendom kun udgjorde 14,4 ha. Landbrugsministeriet traf afgørelse i sagen ved skrivelse af 17. oktober 1980 til A. Ministeriet fandt ikke, at statens jordlovsudvalg havde begået fejl ved at foretage en vurdering af spørgsmålet om sammenlægning i forbindelse med behandlingen af hans ansøgning for B om tilladelse til erhvervelse i henhold til 18, stk. 4, idet dette er klart forudsat ved landbrugslovens administration. Ministeriet henviste endvidere til, at jordlovsudvalget ikke har en almindelig pligt til at afvente en afgørelse i henhold til 13 fra matrikeldirektoratet eller til at høre matrikeldirektoratet, forinden der træffes afgørelse i erhvervelsessagen. Ministeriet bemærkede endvidere, at såfremt en ansøgning om sammenlægning i nærværende sag var blevet indsendt først, ville matrikeldirektoratet derimod i betragtning af sagens særlige karakter - i overensstemmelse med de for lovens administration gældende retningslinier - have indhentet en udtalelse fra statens jordlovsudvalg, inden der blev truffet afgørelse i sammenlægningssagen, idet det i de eksisterende regler er forudsat, at der skal varetages de samme hensyn ved supplering af en landbrugsejendom som ved erhvervelse af en landbrugsejendom. Da landbrugsministeriet endvidere var enigt med statens jordlovsudvalg i, at der ikke i sagen forelå omstændigheder, der kunne begrunde, at der blev meddelt B dispensation fra landbrugslovens 16, stk. 1, nr. 2, stadfæstede ministeriet jordlovsudvalgets afgørelse, men forlængede dog genafhændelsesfristen til 3 måneder fra skrivelsens dato. 3/7

4 A anførte i klageskrivelsen til ombudsmanden i det væsentlige det samme, som han havde gjort gældende i skrivelserne til statens jordlovsudvalg og landbrugsministeriet. Matrikeldirektoratet anførte over for ombudsmanden, at bestemmelsen i 18, stk. 4, efter direktoratets opfattelse forudsætter, at statens jordlovsudvalg vurderer, om en sammenlægning efter lovens 13 kan foretages. Meddelelser af tilladelser i henhold til 18, stk. 4, kan således ikke, som anført af A, opfattes som en formel sag uden egentlig realitetsbehandling. Derudover henviste matrikeldirektoratet til, at spørgsmålet om sammenlægning i almindelighed må vurderes på grundlag af de oplysninger, der er vedlagt ansøgningen om tilladelse til erhvervelse i henhold til 18. I almindelighed vil statens jordlovsudvalg på grundlag af en erklæring fra det tilsynsførende medlem af udvalget vurdere, om sammenlægning efter 13 vil kunne tillades af matrikeldirektoratet, og på dette grundlag træffe afgørelse i erhvervelsessagen, dog således at en eventuel tilladelse til erhvervelse af ejendom nr. 3 betinges af, at der inden en vis frist indhentes fornøden tilladelse i henhold til 13 fra matrikeldirektoratet til sammenlægning. Matrikeldirektoratet understregede, at en afgørelse i erhvervelsessagen ikke indeholder en endelig stillingtagen til spørgsmålet om, hvorvidt der kan opnås sammenlægningstilladelse. Hvad enten statens jordlovsudvalg meddeler afslag på en erhvervelsesansøgning eller meddeler tilladelsen betinget af, at den fornødne sammenlægningstilladelse fra matrikeldirektoratet senere opnås, vil ansøgeren kunne/skulle indsende ansøgning om sammenlægning til matrikeldirektoratet, der derefter træffer afgørelse af, om sammenlægning kan tillades efter lovens 13. Matrikeldirektoratet tilføjede, at efter de foreliggende oplysninger i statens jordlovsudvalgs erhvervelsessag måtte matrikeldirektoratet være enigt i, at der ikke var grundlag for i medfør af landbrugslovens 13 at tillade sammenlægning af den omhandlede landbrugsejendom med B's (ejendom 3). Matrikeldirektoratet ville dog ikke udelukke, at der, hvis en ansøgning om udstykning af (ejendom 1) blev indgivet gående ud på, at jorder ville blive afhændet til sammenlægning med naboejendomme eventuelt i forbindelse med mageskifte og jordfordeling, ville kunne meddeles tilladelse til en meget begrænset supplering af (ejendom 3). Matrikeldirektoratet pegede endvidere på, at en ansøgning om sådanne jordomlægninger kunne være indgivet til matrikeldirektoratet inden fremsendelsen af erhvervelsesansøgningen til statens jordlovsudvalg eller eventuelt samtidig med denne ansøgning. I så tilfælde ville matrikeldirektoratet ved behandlingen af spørgsmålet om sammenlægning have sørget for den nødvendige koordinering med hensyn til spørgsmålet om erhvervelsestilladelsen. Statens jordlovsudvalg anførte i udtalelsen til ombudsmanden, at udvalget intet havde at bemærke til den anvendte fremgangsmåde, der var i overensstemmelse med udvalgets sædvanlige praksis, og at udvalget helt kunne tilslutte sig det, der var anført i landbrugsministeriets skrivelse af 17. oktober 1980 og matrikeldirektoratets ovennævnte udtalelse. Landbrugsministeriet henholdt sig i udtalelsen til ombudsmanden til det, ministeriet havde anført i skrivelsen af 17. oktober Derudover oplyste ministeriet, at bestemmelsen i landbrugslovens 18, stk. 4, var blevet indsat i landbrugsloven af praktiske grunde for at åbne mulighed for, at statens jordlovsudvalg kunne meddele erhvervelsestilladelse i de tilfælde, hvor jordlovsudvalget ville indstille til matrikeldirektoratet, at den ønskede sammenlægning blev godkendt, og hvor det derfor måtte anses for sandsynligt, at matrikeldi- 4/7

5 rektoratet ville meddele sammenlægningstilladelse. I sådanne tilfælde ville det efter ministeriets opfattelse være urimeligt at modsætte sig en erhvervelse i det tidsrum, der hengår, inden matrikeldirektoratet kan meddele godkendelse af sammenlægningen. Ministeriet pegede endvidere på, at lovens 18, stk. 4, ville miste sin betydning, hvis det var forudsat, at statens jordlovsudvalgs afgørelser i sager efter bestemmelsen skal afvente en endelig stillingtagen fra matrikeldirektoratets side til sammenlægningsspørgsmålet i henhold til 13. I en skrivelse til A udtalte jeg følgende:»ifølge landbrugslovens 13, stk. 1, kan en landbrugsejendom sammenlægges med en anden landbrugsejendom, såfremt det samlede jordtilliggende ikke overstiger 75 ha. Landbrugsministeriet kan dog af nærmere angivne grunde afslå at meddele tilladelse til sammenlægningen, jfr. 13, stk. 3. Ifølge lovens 16, stk. 1, nr. 2, er det bl.a. en betingelse for at erhverve en landbrugsejendom, at erhververen, dennes ægtefælle og børn under 18 år efter erhvervelsen ikke tilsammen vil være ejer eller medejer af mere end 2 landbrugsejendomme, hvis jorder ligger inden for en vejafstand af 15 km. Landbrugsministeriet (statens jordlovsudvalg) kan i henhold til lovens 18, stk. 4, meddele tilladelse til, at personer erhverver adkomst på mere end 2 landbrugsejendomme, hvis erhververen opfylder betingelserne i 16, bortset fra 16, stk. 1, nr. 2, og erhvervelsen sker med henblik på sammenlægning, der kan tillades efter 13. Landbrugsministeriet har ved bekendtgørelse nr. 647 af 15. december 1978 fastsat nærmere regler om, hvilke oplysninger og erklæringer der skal indgives i tilknytning til ansøgninger dels om tilladelse til sammenlægning i henhold til 13, dels om tilladelse til erhvervelse i henhold til 18, stk. 4. De afgørelser, der er truffet i den foreliggende sag, er truffet på grundlag af bestemmelsen i 18, stk. 4, og har således alene angået spørgsmålet om, hvorvidt Deres klient kunne forventes at opnå tilladelse af matrikeldirektoratet til sammenlægning i henhold til 13, men jordlovsudvalgets og landbrugsministeriets afgørelser i sagen har ikke haft, eller kunnet have, karakter af nogen egentlig stillingtagen til dette spørgsmål, hvis afgørelse hører under matrikeldirektoratet. Efter min mening er det mest nærliggende at forstå bestemmelsen i landbrugslovens 18, stk. 4, således, at statens jordlovsudvalg i forbindelse med behandlingen af ansøgninger om erhvervelsestilladelser for- 5/7

6 udsættes at foretage en vurdering af, om der er udsigt til, at ansøgeren vil kunne opnå en sammenlægningstilladelse i henhold til 13. Jeg har således ikke grundlag for at kritisere, at statens jordlovsudvalg efter modtagelsen af Deres klients ansøgning om erhvervelsestilladelse foretog en undersøgelse af, om der kunne forventes opnået en sammenlægningstilladelse. På baggrund af det, matrikeldirektoratet og landbrugsministeriet har oplyst om baggrunden for bestemmelsen i 18, stk. 4, finder jeg endvidere heller ikke grundlag for at kritisere, at statens jordlovsudvalg ikke fandt anledning til at indhente en udtalelse fra matrikeldirektoratet forud for afgørelsen om erhvervelsestilladelse. Sagen giver mig dog anledning til følgende yderligere bemærkninger: I ansøgningen af 18. september 1979 oplyste Deres klient, at ejendommen blev erhvervet med henblik på sammenlægning med hans ejendom (ejendom nr. 3), og at ansøgning herom senere ville blive indgivet. Efter at De var blevet opmærksom på, at spørgsmålet om, hvorvidt sammenlægningstilladelse ville kunne forventes meddelt, indgik i jordlovsudvalgets vurdering af ansøgningen om erhvervelsestilladelse efter landbrugslovens 18, stk. 4, anmodede De i skrivelse af 19. november 1979 udvalget om at stille sammenlægningsspørgsmålet i bero, idet dette ville blive mere indgående belyst i forbindelse med en ansøgning herom til matrikeldirektoratet. De tilkendegav over for udvalget, at De havde forstået, at 18, stk. 4-tilladelser blev meddelt summarisk, og anmodede om, at en sådan tilladelse blev meddelt Deres klient uden præjudice for sammenlægningsspørgsmålet. På denne baggrund ville det efter min opfattelse have været rigtigst, at statens jordlovsudvalg forud for afgørelsen af 28. januar 1980 havde meddelt Dem, at udvalget ikke fandt at kunne tage stilling til ansøgningen uden bedømmelse af sammenlægningsspørgsmålet, samt givet Dem lejlighed til eventuelt at redegøre for Deres opfattelse med hensyn til sammenlægningsmulighederne. Jeg henviser i denne forbindelse dels til almindelige forvaltningsretlige grundsætninger om partsmedvirken, herunder til bestemmelsen i offentlighedslovens 12, dels til bestemmelsen i 13, stk. 1, nr. 6, i bekendtgørelse nr. 647 af 15. december 1978, hvoraf fremgår, at ansøgning om tilladelse i henhold til landbrugslovens kap. V (herunder 18, stk. 4-tilladelser) skal indeholde begrundelse for den påtænkte erhvervelse, herunder redegørelse for de særlige omstændigheder, der kan tale for meddelelse af tilladelse. 6/7

7 Jeg har gjort statens jordlovsudvalg og landbrugsministeriet bekendt med min opfattelse, men finder ikke i øvrigt, at dette forhold i den foreliggende sag kan give mig grundlag for at foretage videre «7/7

Dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse

Dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse Dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse Udtalt, at landbrugsministeriet i en sag om dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse som betingelse for erhvervelse af en landbrugsejendom burde have

Læs mere

Tilbagekaldelse af udstykningstilladelse

Tilbagekaldelse af udstykningstilladelse Tilbagekaldelse af udstykningstilladelse Adgangen til at tilbagekalde et tilsagn om, at en udstykning ville kunne godkendes. FOB nr. 80.552 (J. nr. 1980-312-54). Landboforeningen A klagede for gårdejer

Læs mere

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse I anledning af nægtelse af visum til herboende konventionsflygtnings forlovede udtalt, at konventionsflygtninge her

Læs mere

Sammenlægning af landbrugsejendomme

Sammenlægning af landbrugsejendomme Sammenlægning af landbrugsejendomme I en sag om tilladelse til sammenlægning af en landbrugsejendom med en anden burde Matrikeldirektoratet have anset ejeren af en landbrugsejendom i nærheden, der havde

Læs mere

Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion

Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion Et statsamt havde afslået en ansøgning fra en fader om samkvemsret med sit barn. Efter klage fra faderen traf justitsministeriet afgørelse

Læs mere

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Ikke fundet grundlag for at kritisere, at miljøministeriets departement fandt, at en tidligere ejer af en ejendom, som havde modtaget afslag på en ansøgning

Læs mere

Lovliggørelse af bygninger i Farum kommune

Lovliggørelse af bygninger i Farum kommune Lovliggørelse af bygninger i Farum kommune Udtalt, at de kommunale tilsynsmyndigheder i almindelighed ikke har mulighed for, endsige pligt til, at foretage en nærmere efterprøvelse af rigtigheden af indhentede

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse

Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse Udtalt over for Justitsministeriet, at der i en sag om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse ikke havde været grundlag

Læs mere

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Udtalt over for miljøstyrelsen, at der i mangel af udtrykkelige regler om adgangen til at kræve lovliggørelse af spildevandsforhold alene kunne stilles krav

Læs mere

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens 21 Fundet det beklageligt, at Sikringsstyrelsen i en sag - hvor styrelsen havde afslået en anmodning om (yderligere) udsættelse af sagen,

Læs mere

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse til et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder op til fornyet overvejelse, selv om barnets

Læs mere

Ophævelse af landbrugspligt

Ophævelse af landbrugspligt Ophævelse af landbrugspligt Udtalt, at det ikke kunne give mig anledning til bemærkninger, at konsekvenserne for anvendelsen af reglerne om adgangen til erhvervelse af landbrugsejendomme i landbrugslovens

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Opstilling af reklameflag

Opstilling af reklameflag Opstilling af reklameflag Udtalt, at bestemmelsen i kommuneplanlovens 44, stk. 2, ikke giver hjemmel for et krav om tilladelse til opstilling af skiltning m.v., og at en kommune, der på nærmere angivne

Læs mere

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Byggestyrelsens og boligministeriets standpunkt, hvorefter en klage over, at X kommune ikke havde anset en terrænregulering for at være til ulempe

Læs mere

Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2

Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2 Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2 Ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for at kritisere, at direktoratet for udlændinge og justitsministeriet på grundlag af de da foreliggende omstændigheder

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Speciel inhabilitet for medlemmer af Miljøankenævnet

Speciel inhabilitet for medlemmer af Miljøankenævnet Speciel inhabilitet for medlemmer af Miljøankenævnet Udtalt, at et medlem af Miljøankenævnet, der var bestyrelsesmedlem i Ferrosan A/S, havde en mere end sædvanlig branchemæssig interesse i nævnets behandling

Læs mere

Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven

Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven Udtalt, at kendskab til indholdet af en skrivelse fra en offentlig myndighed

Læs mere

Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker

Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker Anmodet justitsministeriet om at ville undergive en sag om opholds- og arbejdstilladelse til en person, der

Læs mere

Manglende høring og aktindsigt under behandling af klagesag

Manglende høring og aktindsigt under behandling af klagesag Manglende høring og aktindsigt under behandling af klagesag Miljøstyrelsen stadfæstede en kommunes påbud om en ejendoms tilslutning til et vandværk, men med rettelse af hjemmelsgrundlaget. Udtalt, at jeg

Læs mere

Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere

Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere Udtalt over for flygtningenævnet, at jeg ikke kunne anse det for tilfredsstillende, at to sager indbragt for nævnet med henblik på

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn

Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn Overfor direktoratet for arbejdsløshedsforsikringen, ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen og arbejdsministeriet

Læs mere

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Anset det for beklageligt, at justitsministeriet ikke meddelte en advokat en fyldestgørende besvarelse vedrørende det retlige grundlag for, at justitsministeriet

Læs mere

Udvidet åbningstid for pølsevogne (natbevilling efter restaurationsloven)

Udvidet åbningstid for pølsevogne (natbevilling efter restaurationsloven) Udvidet åbningstid for pølsevogne (natbevilling efter restaurationsloven) Kritiseret, at industriministeriet, der fandt, at en politimesters afgørelse efter restaurationslovens 28, stk. 3, byggede på en

Læs mere

Aktindsigt i redegørelse fra kreditforeninger i sag om foreningernes

Aktindsigt i redegørelse fra kreditforeninger i sag om foreningernes Aktindsigt i redegørelse fra kreditforeninger i sag om foreningernes EDB-samarbejde Boligstyrelsen og Boligministeriet afslog under henvisning til forvaltningslovens 15, stk. 1, at meddele aktindsigt i

Læs mere

Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse

Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse Kritiseret, at byggestyrelsen ikke i henhold til byggelovens 23 havde taget stilling til, om en kommunes forhåndsbesked om, på hvilke betingelser

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Aktindsigt i forbindelse med udførelsen af sekretariatsopgaver for en anden myndighed

Aktindsigt i forbindelse med udførelsen af sekretariatsopgaver for en anden myndighed Aktindsigt i forbindelse med udførelsen af sekretariatsopgaver for en anden myndighed Det Særlige Bygningssyns indstilling til Planstyrelsen i en bygningsfredningssag forelå i form af et referat fra et

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik. Statsamts behandling af sag om bortfald af hustrubidrag Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Læs mere

Telefonisk begæring om aktindsigt

Telefonisk begæring om aktindsigt Telefonisk begæring om aktindsigt Udtalt over for værnepligtsstyrelsen, at styrelsens praksis, hvorefter telefoniske begæringer om aktindsigt ikke blev imødekommet, måtte anses for mindre vel stemmende

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Henstillet til amtsankenævnet for Vejle amt at undergive to sager vedrørende spørgsmålet om nedsættelse af bevilgede ungdomsydelser en fornyet behandling. Sagerne

Læs mere

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Udtalt, at bestemmelser om klagefrist principielt kun er anvendelige på klager, der angår forhold, som iøvrigt er undergivet

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4

Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4 Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4 Fundet det uhjemlet, at et socialt udvalg ikke ved beregningen af et tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4,

Læs mere

Landbrugsministeriets repræsentant i jordlovsudvalget

Landbrugsministeriets repræsentant i jordlovsudvalget Landbrugsministeriets repræsentant i jordlovsudvalget A klagede over, at landbrugsministeren havde ændret hidtidig praksis ved som landbrugsministeriets repræsentant i jordlovsudvalget at udpege en person,

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Beregning af boligydelse ved indkomstændringer

Beregning af boligydelse ved indkomstændringer Beregning af boligydelse ved indkomstændringer Henstillet til den sociale ankestyrelse at tage en sag vedrørende beregning af boligydelse til en pensionist, der ville opnå en indtægtsfremgang, op til fornyet

Læs mere

Advokaten mener, at hans klients partsrettigheder gentagne gange er blevet alvorligt overtrådt, og at afgørelsen derfor er ulovlig.

Advokaten mener, at hans klients partsrettigheder gentagne gange er blevet alvorligt overtrådt, og at afgørelsen derfor er ulovlig. Dato 6. oktober 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/13707-4 Side 1/6 Afgørelse af klage over tildeling af vejret mv. til Hybenrosevej Vejdirektoratet

Læs mere

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Henstillet til justitsministeriet at tage spørgsmålet om inddragelse af en udlændings EF-opholdstilladelse op til fornyet overvejelse, således at

Læs mere

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Udtalt, at hensynet til at sikre størst mulig offentlighed omkring kommunalbestyrelsens arbejde - og som en vigtig side heraf pressens adgang

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a. Kendelse af 29. juni 1998. 97-162.893. Ikke dispensation til revisors medejerskab af 3 udlejningsejendomme. Lov om statsautoriserede revisorer 10. (Suzanne Helsteen, Christen Sørensen, Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Udelukkelse fra arbejdsløshedsdagpenge på grund af vægring

Udelukkelse fra arbejdsløshedsdagpenge på grund af vægring Udelukkelse fra arbejdsløshedsdagpenge på grund af vægring Udtalt over for ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen, at det forekom mig tvivlsomt, om der havde været tilstrækkeligt grundlag for at sidestille

Læs mere

Tilbagebetaling af overskydende skat

Tilbagebetaling af overskydende skat Tilbagebetaling af overskydende skat Fundet det beklageligt, dels at statsskattedirektoratet i en sag vedrørende spørgsmålet om forlods tilbagebetaling af overskydende skat efter kildeskattelovens 55 ikke

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist 8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist En borger klagede til Naturklagenævnet over et afslag fra en kommune på aktindsigt

Læs mere

Habilitetsspørgsmål i forbindelse med behandling af klagesag i fiskeriministeriet

Habilitetsspørgsmål i forbindelse med behandling af klagesag i fiskeriministeriet Habilitetsspørgsmål i forbindelse med behandling af klagesag i fiskeriministeriet Fundet det beklageligt, at departementschefen og en fuldmægtig i fiskeriministeriet, der havde deltaget i behandlingen

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt [XXX] Afgørelsen er fremsendt pr. e-mail til adressen: [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse om byggeri truffet efter lokalplan og ikke efter landzoneregler

Afgørelse om byggeri truffet efter lokalplan og ikke efter landzoneregler Afgørelse om byggeri truffet efter lokalplan og ikke efter landzoneregler En kommune havde givet landzonetilladelse til et byggeri, men havde med henvisning til en lokalplan for området afslået at tillade

Læs mere

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik.

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Partshøring En udlænding fik af udlændingemyndighederne afslag på sin ansøgning

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Flyttehjælp efter bistandslovens 47

Flyttehjælp efter bistandslovens 47 Flyttehjælp efter bistandslovens 47 Udtalt, at en kommunes anmodning om samtykke fra en anden kommune til flytning efter bistandslovens 47 var udtryk for, at den anmodende kommune var indstillet på at

Læs mere

Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld

Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld Udtalt, at der i mangel af en i bekendtgørelsesform fastsat og kundgjort frist for indgivelse af ansøgning om rentetilskud

Læs mere

Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst

Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst Ikke fundet grundlag for at kritisere, at en socialindkomst (0 kr.) ikke blev lagt til grund ved beregningen af egenbetalingen for et

Læs mere

Begrundelse af forligsmandens tilbagekaldelse af mæglingsforslag

Begrundelse af forligsmandens tilbagekaldelse af mæglingsforslag Begrundelse af forligsmandens tilbagekaldelse af mæglingsforslag Forligsmanden besvarede skriftligt en anmodning fra A om at tilbagekalde et mæglingsforslag, som A fandt, at forligsmanden ikke havde haft

Læs mere

Fortrinsret for invaliderede til visse beskæftigelser

Fortrinsret for invaliderede til visse beskæftigelser Fortrinsret for invaliderede til visse beskæftigelser Henstillet til arbejdsministeriets overvejelse at fastsætte nærmere retningslinier om rækkevidden af den pligt til at forhandle med arbejdsformidlingen,

Læs mere

Rækkevidden af klagebestemmelsen i byggelovens 23

Rækkevidden af klagebestemmelsen i byggelovens 23 Rækkevidden af klagebestemmelsen i byggelovens 23 Udtalt, at hverken boligministeriet eller byggestyrelsen i sine afgørelser som klageinstans vedrørende en byggesag tilstrækkeligt klart havde angivet at

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Ombudsmanden måtte anse det for overordentlig kritisabelt, at direktoratet for udlændinge hidtil i praksis»normalt«havde

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. oktober 2008 vedrørende delvis afslag på aktindsigt i ansøgninger om udvidelse/fornyelse af forbrændingskapacitet

Læs mere

Advarsel efter mark- og vejfredslovens 17

Advarsel efter mark- og vejfredslovens 17 Advarsel efter mark- og vejfredslovens 17 Udtalt over for justitsministeriet, at jeg måtte nære betænkelighed ved at tilslutte mig ministeriets opfattelse, hvorefter det for at henføre et forhold under

Læs mere

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Udtalt, at det var beklageligt, at Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen og Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen havde truffet

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Zonetilladelse til udstykning af skovarealer

Zonetilladelse til udstykning af skovarealer Zonetilladelse til udstykning af skovarealer Udtalt over for miljøankenævnet, at der - på baggrund af bl.a. almindelige forvaltningsretlige proportionalitetssynspunkter - ikke var tilstrækkelig motivering

Læs mere

Tilbagekaldelse af påbud til restauration vedrørende støj

Tilbagekaldelse af påbud til restauration vedrørende støj Tilbagekaldelse af påbud til restauration vedrørende støj Udtalt overfor miljøstyrelsen, at jeg på baggrund af karakteren af de afgørelser, der træffes i henhold til miljøbeskyttelsesreglementets kapitel

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet har ved e-mail af 2.

Læs mere

En enkelt af servituttens bestemmelse vedrører imidlertid andre forhold og har følgende ordlyd:

En enkelt af servituttens bestemmelse vedrører imidlertid andre forhold og har følgende ordlyd: Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 22. juni 2009 J.nr. NKN-33-02991 mje Afgørelse i sagen om muligheden for at håndhæve

Læs mere

Oplysning om navne på underskrivere af forældrehenvendelse

Oplysning om navne på underskrivere af forældrehenvendelse Oplysning om navne på underskrivere af forældrehenvendelse til en skole Udtalt overfor undervisningsministeriet, at jeg ikke kunne anse det for godtgjort, at ministeriets afgørelse i en sag om aktindsigt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Ernsø og Kenneth Thiemke Hovedgaden 514 2640 Hedehusene Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Socialudvalgs omgørelse af et tilsagn om hjælp efter bistandsloven meddelt af socialforvaltningen

Socialudvalgs omgørelse af et tilsagn om hjælp efter bistandsloven meddelt af socialforvaltningen Socialudvalgs omgørelse af et tilsagn om hjælp efter bistandsloven meddelt af socialforvaltningen Udtalt, at det offentlige som udgangspunkt må bære risikoen for, at en socialforvaltning træffer en afgørelse,

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag nr. 269: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 4. marts 2005 følgende KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag nr. 269: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 4. marts 2005 følgende KENDELSE: Landinspektør L var indklaget for Landinspektørnævnet for at have initieret afholdelsen af en skelforretning og misbrugt skelforretningsinstituttet for at dække over, at Landinspektørfirmaet, som L er

Læs mere

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk XXX Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

at tilvejebringe overensstemmelse mellem dispensationsbestemmelsen

at tilvejebringe overensstemmelse mellem dispensationsbestemmelsen Overensstemmelse mellem dispensationsbestemmelse i bekendtgørelse og den praksis, der følges Henstillet til Direktoratet for de Videregående Uddannelser og Undervisningsministeriet at tilvejebringe overensstemmelse

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere

U D B U D S M A T E R I A L E August 2015. Glumsø. vedrørende

U D B U D S M A T E R I A L E August 2015. Glumsø. vedrørende U D B U D S M A T E R I A L E August 2015 Glumsø vedrørende Heraf vej Matr.nr. 2b Engelstofte By, Næsby 17,8778 ha 3291 m 2 Matr.nr. 15 Engelstofte By, Næsby 0,0045 ha 0 m2 17,8823 ha 3291 m 2 Beliggende

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland

Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland Under visse betingelser kan ret til arbejdsløshedsdagpenge bevares under jobsøgning i et andet EF-land. FOB nr. 84.27 Fundet det meget beklageligt,

Læs mere

Landbrugsministeriets godkendelse af særlig sagkyndige konsulenter (moderniseringsstøtte)

Landbrugsministeriets godkendelse af særlig sagkyndige konsulenter (moderniseringsstøtte) Landbrugsministeriets godkendelse af særlig sagkyndige konsulenter (moderniseringsstøtte) Udtalt, at landbrugsministeriet ikke havde været berettiget til at afslå en ansøgning om at blive udpeget som særlig

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt.

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt. [XXX] Fremsendes pr. alm. post og pr. e-mail til [XXX] samt [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

U D B U D S M A T E R I A L E August 2015. Rise, Ærø. vedrørende

U D B U D S M A T E R I A L E August 2015. Rise, Ærø. vedrørende U D B U D S M A T E R I A L E August 2015 Rise, Ærø vedrørende Heraf vej Matr.nr. 2i Ll. Rise By, Rise 7,8458 ha 2105 m 2 Matr.nr. 2h Ll. Rise By, Rise 17,1568 ha 3760 m 2 25,0026 ha 5865 m 2 Beliggende

Læs mere

Erstatning for skade på tv-apparat under transport

Erstatning for skade på tv-apparat under transport Erstatning for skade på tv-apparat under transport Direktoratet for Kriminalforsorgen havde afslået at imødekomme en indsats anmodning om erstatning for et tv-apparat, ødelagt under transport med DSB mellem

Læs mere