BORUP VARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BORUP VARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK"

Transkript

1 Til Borup Varmeværk A.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Juni 2013 BORUP VARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK

2 PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK 1-28 Revision 1 Dato Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af KLF Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for Borup Varmeværk i Borup, Kimmerslev og Nr. Dalby samt ny halmkedel og askegård Ref

3 PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK 2-28 INDHOLD 1. Indledning og resume Formål Plangrundlag Organisation Forundersøgelser Kort Bebyggelse Arealafståelse og servitut Myndigheder Forhold til anden lovgivning Normer og standarder 5 2. Anlægsbeskrivelse Anlæggets hoveddisposition Udstrækning Kapacitet og belastningsforhold Forsyningssikkerhed Tekniske specifikationer Dimensionering Materialevalg og konstruktionsprincipper Projektets gennemførelse Tidsplan Anlægsudgifter Finansiering 8 3. Vurdering af projektet Fjernvarmesystemets tilstand Produktionsanlæggenes tilstand Projektforslaget i forhold til alternativ og langsigtet udbygning Driftsforhold Økonomisk vurdering Samfundsøkonomi Øvrige miljøforhold Selskabsøkonomi for BV Brugerøkonomi Lokalsamfundets økonomi Bæredygtighed Følsomhedsvurdering Varmebehov Anlægsinvesteringer Tilslutning til nettet Brugerforhold 22

4 PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK 3-28 FIGUR- OG TABELFORTEGNELSE Figur 3-1 Forudsat tilslutningstakt ved maksimal udbygning og tilslutning Figur 3-2 Forudsat tilslutningstakt ved minimal tilslutning Figur 3-3 Økonomi ved minimal udbygning og oliefyrsreference Figur 3-4 Økonomi ved maksimal tilslutning og oliefyrsreference Figur 3-5 Økonomi ved minimal udbygning og varmepumpereference Figur 3-6 Økonomi ved maksimal udbygning og varmepumpereference Figur 3-7 Samfundsøkonomi opdelt på hovedkomponenter Figur 3-8 Emissioner Figur 3-9 Betaling er i løbende Priser i projektforslag Figur 3-10 Betaling er i løbende Priser i fjernvarmereference Figur 3-11 Akkumuleret resultat i projektforslag maksimal tilslutning Figur 3-12 Akkumuleret resultat i fjernvarmereference maksimal tilslutning Figur 3-13 Akkumuleret resultat i projektforslag minimal udbygning og tilslutning Figur 3-14 Akkumuleret resultat i fjernvarmereference minimal udbygning og tilslutning Figur 3-15 Økonomi ved maks. tilslutning og oliefyrsref. med 10 % besparelse Figur 3-16 Økonomi ved maks. tilslutning og oliefyrsref. med 10 % investeringer Figur 3-17 Økonomi ved maksimal udbygning men 50% tilslutning Tabel 2-1 Potentielle kunders varmebehov... 6 Tabel 2-2 Potentielle kunders kapacitetsbehov... 7 Tabel 4-1 Brugerøkonomi ved fjernvarme Tabel 4-2 Brugerøkonomi ved individuel forsyning sammenlignet med fjernvarme BILAG

5 PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK INDLEDNING OG RESUME 1.1 Formål Borup Varmeværk (BV) anmoder hermed Køge Kommune om at behandle og godkende dette projektforslag i henhold til bekendtgørelse nr. 374 af 15. april 2013 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen). Projektforslaget er udarbejdet med henblik på at få en langsigtet helhedsplan for Borup Varmeværk. Projektforslaget omfatter fortsat drift af Borup Varmeværk, tilslutning af alle ejendomme indenfor det eksisterende naturlige forsyningsområde i byzonen i Borup By, udbygning med fjernvarme i Kimmerslev og Nr. Dalby samt etablering ny halmfyret varmecentral og askegård. Projektforslaget kan dermed danne grundlag for eventuel beslutning om evt. lånegaranti mv., ligesom det vil sikre en entydig indberetning til PlansystemDK iht. Projektbekendtgørelsens 18. Projektforslaget viser, at det er samfundsøkonomisk fordelagtigt at bevare Borup Varmeværk og sikre maksimal tilslutning, ligesom det vil være samfundsøkonomisk fordelagtigt at udbygge fjernvarmen til Kimmerslev og Nr. Dalby samt etablere en ny halmfyret varmecentral som supplement til den eksisterende. Projektforslaget er samtidig forberedt til, at forsyningen senere kan udvides til ny bebyggelse omkring Borup og til Svenstrup Gods, ligesom der er muligheder for at supplere halmvarmen med røggaskondensering og stor-skala solvarme mv. i efterfølgende projektforslag. 1.2 Plangrundlag Projektforslaget omfatter dels områder, der er omfattet af tidligere projektforslag og lokalplaner, dels områder, der aldrig før har været omfattet af et projektforslag iht. Varmeforsyningsloven. Med dette projektforslag bliver der således skabt klarhed over områdets status i PlansystemDK. Projektforslaget vil ligeledes kunne indgå i samspil med kommuneplanlægningen, så ny bebyggelse i området kan samordnes under hensyntagen til mulighederne for kollektiv transport og varmeforsyning. 1.3 Organisation BV står for etablering og drift af fjernvarmenet og halmfyret varmecentral. 1.4 Forundersøgelser Kort Der vedlægges kortbilag 1, som viser forsyningsområdet.

6 PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK Bebyggelse Projektforslaget omfatter alle bebyggelser som vist på bilag 1 med grøn og gul markering Arealafståelse og servitut Det påregnes, at distributionsledningerne i videst muligt omfang etableres på offentlige arealer og kun på private matrikler, når der ikke er andre muligheder. Hovedledningen til Nr. Dalby vil dog primært blive placeret på private matrikler langs offentlig vej. Der skal tinglyses en deklaration for alle fjernvarmeledninger, der er beliggende på private matrikler og forsyner andre kunder. Der er principielt ikke behov for, at stikledninger deklareres, med mindre de påtænkes ført videre til nabomatrikler. I bilag 4 er angivet en liste med matrikelnumre for ejendomme, der kan blive berørt af anlægsarbejdet. 1.5 Myndigheder Forhold til anden lovgivning Intet at bemærke Normer og standarder Projektets fjernvarmeledninger udføres efter DS/EN Beregning og udførelse af præisolerede faste rørsystemer for fjernvarme, og andre relevante normer og standarder.

7 PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK ANLÆGSBESKRIVELSE 2.1 Anlæggets hoveddisposition Udstrækning På kortbilag 1 er vist det område, der er omfattet af projektforslaget. Projektet omfatter: Udbygning med fjernvarme til de resterende potentielle varmekunder indenfor det eksisterende forsyningsområde langs eksisterende distributionsnet (grønt på bilag 1). Området defineres ved by-zoneområder i Borup øst for jernbanen som har fjernvarme plus ejendomme, der har fjernvarme udenfor byzonen. Udbygning med fjernvarmenet til Kimmerslev og Nr. Dalby og tilslutning af eksisterende bebyggelse indenfor området (gult på bilag 1). Området defineres som by-zoneområder, i Borup, Kimmerslev og Nr. Dalby, som ikke har fjernvarme i dag samt ejendomme i umiddelbar tilknytning til byzonen. Ringledning gennem Kimmerslev for at øge forsyningssikkerheden og kapaciteten for at overføre grundlast fra halmvarmeværket til resten af Borup by Forsyning af ny bebyggelse i de to nævnte områder, som er markeret med grønt og gult Halmfyret kedel på 7,5 MW med tilhørende halmlager på indkøbt grund ved siden af det eksisterende halmvarmeværk Askegård mellem den eksisterende og nye halmkedel, som samtidig fungerer som brandsektionering Ledningerne og halmvarmeværket er indtegnet på bilag Kapacitet og belastningsforhold Det samlede potentielle varmebehov, som er omfattet af projektforslaget, er anslået til ca MWh, hvoraf det eksisterende fjernvarmeforsynede varmebehov udgør MWh i et normalår. Køge Kommune Antal Areal Behov Behov Områdebetegnelse kunder m2 MWh kwh/m2 Borup eksisterende fjernvarme Udbygning i Borup By Nr. Dalby og Kimmerslev Borup ny bebyggelse Tabel 2-1 Potentielle kunders varmebehov Forsyningssikkerhed Området forsynes med samme grad af forsyningssikkerhed som BV's øvrige kunder. 2.2 Tekniske specifikationer Dimensionering BV påregner, at dimensioneringen baseret på følgende benyttelsestider: An kunder til dimensionering af kundeanlæg Hovedledninger i net Maksimal kapacitet den koldeste dag Grundlastbehov fra halmkedler timer timer timer timer Der er taget hensyn til, at det vil være økonomisk optimalt med høj grundlastdækning, fordi der er stor prisforskel på halmvarme og oliefyret spidslast.

8 PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK 7-28 Forudsat tilslutning og salg i 2032 Tilslutning 99% Besp. Nye 0% Område Årssalg Årsprod. An kunder An net Grundlast MWh MWh MW MW MW Borup eksisterende fjernvarme ,2 10,5 7,4 Udbygning i Borup By ,1 1,6 1,1 Nr. Dalby og Kimmerslev ,1 1,9 1,3 Borup ny bebyggelse ,3 0,9 0,7 I alt Tabel 2-2 Potentielle kunders kapacitetsbehov Tabellen viser bl.a.: At nettabet ved fuld udbygning udgør forskellen mellem og svarende til 20 % At det samlede kapacitetsbehov til nettet på 15 MW er mindre end summen af kundernes kapacitetsbehov på 17 MW ved maksimal belastning på grund af reduktion for samtidighed At grundlastbehovet er mindre end det maksimale behov, da det ikke er fordelagtigt at have grundlastkapacitet til rådighed til at dække spidslasten i de få timer det er aktuelt Det ses, at den nuværende halmkedel ikke har kapacitet til at forsyne de nye kunder med grundlast, ligesom der ikke er reserveforsyning for grundlast ved udfald af halmkedlen Materialevalg og konstruktionsprincipper Ledningsnettet i jord udføres i et præisoleret rørsystem, der lever op til kravene i EN 253. Det forudsættes, at der benyttes fjernvarmerør med bedste isoleringsklasse. 2.3 Projektets gennemførelse Tidsplan Tidsplanen anslås til følgende: April 2013 Juni 2013 August 2013 September 2013 September 2013 Oktober 2013 Primo 2014 Projektforslag i udkast drøftes med Køge Kommune Projektforslag forelægges TMU og sendes i høring Projektforslag behandles med indstilling af TMU Projektforslag behandles af Kommunalbestyrelsen Projektstart for halmkedel med forbehold Indsigelsesperiode afsluttet Projektstart for udbygning, hvor der er tilslutning Udbygning indenfor BV s forsyningsområder til kunder, de kan forsynes med stikledninger pågår løbende og kan sættes i værk straks. For kunder i det sydlige industriområde forudsætter det dog, at kunden bevarer oliekedlen som reserve indtil den nye halmkedel er etableret og yder reservekapacitet til den eksisterende kedel. Udbygning til område 1 og 2 sættes dog først i gang, når der opnås mindst 50 % starttilslutning Anlægsudgifter Anlægsudgifterne er i prisniveau 1. januar 2013 og ekskl. moms anslået til. Fjernvarmenet og stik, der etableres af BV Halmfyret varmecentral med askelager, der etableres af BV Brugerinstallationer, der etableres af bygningsejere I alt 33 mio.kr. 32 mio.kr. 12 mio.kr. 77 mio.kr.

9 PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK Finansiering Gældende tariffer fra BV anvendes, idet ny bebyggelse skal betale stik og byggemodningsudgifter iht. aftale med BV. Kundeanlæg finansieres af kunder Stikledningsbidrag finansieres af kunder Tilslutningsbidrag finansieres af kunder Finansieres af Borup Varmeværk Total finansiering 12 mio.kr. 5 mio.kr. 15 mio.kr. 45 mio.kr. 77 mio.kr.

10 PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK VURDERING AF PROJEKTET Med energiaftalen af 22. marts 2012 er der bred enighed om, at opvarmningen i Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler inden Borup Varmværk, som i de seneste 30 år har forsynet størstedelen af Borup og Kimmerslev by med næsten 100 % halmbaseret varme, har et potentiale for at forsyne resten af Borup, Kimmerslev og Nr. Dalby med vedvarende energi. I dag er fjernvarmenettet velkonsolideret, men produktionskapaciteten begrænser muligheden for at fortrænge flere individuelle oliekedler, og der er utilstrækkelig forsyningssikkerhed mod længerevarende udfald af værkets eneste halmkedel. Den langsigtede udbygning mod 100 % forsyning baseret på vedvarende energi forudsætter derfor, at fjernvarmenettet udbygges og, at der etableres yderligere varmeproduktionskapacitet. 3.1 Fjernvarmesystemets tilstand Fjernvarmenet Fjernvarmenettet er udført i god kvalitet i præisolerede rør og har en betydelig restlevetid, da systemet har fungeret uden væsentlige lækager i mange år og, da temperaturen holdes så lav, at PU-skummet ældes meget langsomt. Vandtabet har i det seneste år ligget stabilt på i gennemsnit 2 m 3 pr døgn, hvilket indikerer, at der ikke er lækager. BV har erfaring for, at selv mindre lækager kan registreres ved, at vandtabet forøges og, at lækagen derefter kan lokaliseres ved eksempelvis termografi. Der optræder i gennemsnit under en lækage om året. Ved den termografiske undersøgelse kan desuden lokaliseres utætheder, som senere kan føre til lækager. Der er enkelte ældre præisolerede rør, som kunne være modne til udskiftning, man da de ligger i drænet jord, og da der derfor ikke er konstateret hverken udvendig eller indvendig korrosion, er der ingen grund til udskiftning. Udskiftning af stikledninger og mindre distributionsledninger overvejes dog af hensyn til temperaturtabet, hvis det er bestemmende for fremløbstemperaturen og dermed hele nettets varmetab. Vandkvaliteten lever op til kvalitetskravene, som forebygger indvendig korrosion. Der er således ingen indikationer på, at der skal foretages reinvesteringer i nettet i mange år frem, som ligger ud over niveauet for normalt vedligehold, der er inkluderet i budgettet. Kundeanlæg Kundernes anlæg vedligeholdes og kræver ikke væsentlige udskiftninger. Hvis vandtabet øges uden, at der kan spores lækager eller, hvis der spores hårdt vand, vil det være tegn på utætte varmtvandsinstallationer. I så fald vil BV gennemføre en kampagne med sporstoffer som uranin. Der er således ingen indikationer på, at kundeanlæg skal skiftes ud over normalt vedligehold. 3.2 Produktionsanlæggenes tilstand BV ejer en ældre oliefyret varmecentral på Bækgårdsvej og har for et år siden købt den halmfyrede varmecentral af Borup Halmvarme A.m.b.a. Varmecentralen på Bækgårdsvej, som er fra varmeværkets start, rummer 4 kedler, som fyres med gasolie: Kedel 1 etableret i ,5 MW Kedel 2 etableret i ,5 MW Kedel 3 etableret i ,5 MW

11 PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK Kedel 4 etableret i ,5 MW I alt 10 MW Den halmfyrede varmecentral leverer grundlast gennem en transmissionsledning uden reservekapacitet til varmecentralen på Bækgårdsvej, som fungerer som spidslast og boosterpumpe. Den halmfyrede varmecentral er snart 30 år gammel, og selve kedlen er 10 år. Kedlen har indtil videre kunnet producere næsten hele varmeproduktionen, men kun ved forceret drift med deraf følgende slid og lavere virkningsgrad. Der er en betydelig risiko for, at kedlen indenfor de næste 10 års levetid vil blive udsat for driftstop eller længere havarier. Den største risiko er, at anlægget nedbrænder. Driften har i de seneste år været problematisk med stærkt forceret drift og stor risiko for udfald af halmkedlen, ligesom det har været vanskeligt at reparere anlægget uden store driftstab på grund af den oliefyrede spidslast. Risikoen for længere havarier samt manglende kapacitet de koldeste dage er de vigtigste årsager til, at projektforslaget inkluderer en ny halmkedel. Den nye kedel vil aflaste den eksisterende, så den årlige driftstid reduceres og optimeres, og så levetiden forlænges betydeligt. Ved at etablere en ekstra halmkedel kan kedlerne drives mere økonomisk optimalt med mindre risiko for oliefyret spidslast og levetiden af den eksisterende kedel kan forlænges betydeligt. Det forventes, at restlevetiden af den eksisterende kedel kan forlænges fra 10 til 20 år, så der ikke skal reinvesteres i halmkapacitet før efter Hvis der etableres solvarme og større lagerkapacitet indenfor de nærmeste år, vil behovet for reinvestering ligeledes kunne udskydes. Den eksisterende oliefyrede spidslastcentral kan ikke udbygges yderligere på grund af pladsmangel. Centralen kan holdes i drift mange år endnu ved fortsat normal vedligeholdelse, men det vil være uforholdsmæssigt dyrt at ombygge selve centralen. Der vil kun blive foretaget mindre ombygninger af det tilsluttede ledningsnet for at effektivisere forsyningen og samkøringen med den halmfyrede central. Hvis der ikke etableres en ny halmkedel som supplement til den ældre, vil det derfor være påkrævet med en mindre oliefyret reservecentral ved den halmfyrede central for at opretholde en rimelig forsyningssikkerhed. Behovet for denne reservekapacitet øges i takt med, at der tilsluttes flere kunder. 3.3 Projektforslaget i forhold til alternativ og langsigtet udbygning I projektforslaget indgår: at der etableres en 7,5 MW halmfyret varmecentral med selvstændigt halmlager ved siden af den eksisterende og med fælles ny askegård som brandsektionering mellem de to centraler og halmlagre og at der udbygges med fjernvarme til resten af bebyggelserne i Byzone i Borup, at der udbygges med fjernvarme til Kimmerslev og Nr. Dalby med en ringforbindelse til at styrke forsyningssikkerhede til Kimmerslev at der udbygges med fjernvarme til ny bebyggelse indenfor den nuværende byzone. Projektforslaget er vurderet i forhold til et fjernvarmereferencealternativ, hvor der som alternativ til den nye halmkedel investeres mindst muligt i ny produktionskapacitet, dvs. at der investeres i op til 4 MW oliefyret spidslastcentral ved den eksisterende halmfyrede varmecentral for at kunne forsyne nye kunder at der investeres i fjernvarmeudbygning som i projektforslaget og, at der reinvesteres i en helt ny halmfyret central om 10 år til at erstatte den ældre.

12 Varmebehov GWh Areal 1000 m2 Varmebehov GWh Areal 1000 m2 PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK For begge fjernvarmealternativer belyses således økonomien i at udbygge fjernvarmenettene til resten af byområderne i Borup, Kimmerslev og Nr. Dalby. Projektforslaget forudsætter, at der udbygges maksimalt til disse områder. Det forudsættes: at den resterende tilslutning til de eksisterende ledninger i Borup forløber jævnt over de kommende 10 år at udbygning i de nye områder i Kimmerslev og Nr. Dalby forløber med en starttilslutning på 60 % over 2 år og op til 90 % tilslutning over 9 år. at ny bebyggelse etableres og tilsluttes over 10 år Det giver nedenstående udbygning af fjernvarmen Individuel forsyning Fjernvarme Samlet areal Figur 3-1 Forudsat tilslutningstakt ved maksimal udbygning og tilslutning Individuel forsyning Fjernvarme Samlet areal Figur 3-2 Forudsat tilslutningstakt ved minimal tilslutning

13 PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK Som en variant belyses konsekvensen af minimal tilslutning, som vist ovenfor, hvor der kun opnås 50 % tilslutning af de resterende kunder i forsyningsområdet i Borup og ikke udbygges yderligere til Nr. Dalby og Kimmerslev samt ny bebyggelse. Begge fjernvarmealternativer vurderes i forhold til en fiktiv reference, som består i, at fjernvarmeforsyningen nedlægges over et par år og erstattes af individuelle oliekedler eller varmepumper. Dette alternativ er medtaget for at belyse i hvilken udstrækning fjernvarmen er et aktiv for, at varmeforsyningen i området kan leve op til de energipolitiske målsætninger. Projektforslaget er forberedt for, at der i et efterfølgende projektforslag kan udbygges med solvarme to forskellige steder og evt. i to etaper: På kortere sigt, op til ca m 2 solvarme umiddelbart vest for det halmfyrede varmeværk kombineret med en ekstra varmeakkumulator som trykholder i nettet ved siden af den eksisterende På lang sigt yderligere m 2 solvarme kombineret med et sæsonlager syd for Kimmerslev på områder, der kan tilsluttes ledningen mod Nr. Dalby Projektforslaget er ligeledes forberedt til, at der kan etableres en ledning til Svenstrup Gods på længere sigt kombineret med byggemodning af områder vest for jernbanen tæt ved stationen. Den nye halfyrede kedelcentral vil desuden blive forberedt til, at der senere kan etableres et røggaskondenseringsanlæg med yderligere røggasrensning, som bl.a. vil kunne fjerne en væsentlig del af SO2 emissionen. Et projektforslag for et sådant anlæg afventer imidlertid erfaringer på andre værker med at benytte den nyeste teknologi. Endelig vil projektforslaget også være forberedt for, at der installeres en elkedel og en større afbrydelig varmepumpe således, at fjernvarmen kan medvirke til at integrere vindenergi i varmeforsyningen. 3.4 Driftsforhold De nye forbrugere vil modtage fjernvarme fra BV på lige fod med de eksisterende forbrugere i forsyningsområdet. 3.5 Økonomisk vurdering I tabellerne nedenfor resumeres resultatet af den økonomske analyse for samfund, selskab (dvs. de eksisterende kunder) og varmeforbrugerne som helhed. Desuden ses på lokalsamfundets økonomi som summen af selskabets og forbrugernes økonomi. Oliefyrsreference på kort sigt I de to første tabeller sammenlignes fjernvarmen med individuelle oliefyr for eksisterende bebyggelse og med varmepumper for ny bebyggelse. Resultatet vises, dels for den minimale udbygning, dels for den foreslåede maksimale udbygning i projektforslaget. I den minimale udbygning udbygges ikke i de nye områder i Kimmerslev og Nr. Dalby, og der opnås kun 50 % tilslutning af resten indenfor fjernvarmeområdet.

14 PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK Alternativ Oliefyrsreference Minimal udbygning Projekt Fjv. Ref Samfundsøkonomisk nuværdigevinst ved fjernvarme, ved: 4,0% 1000 kr Samfundsøkonomisk overskud ved Projektforslag i forhold til fjv. Reference % Samfundsøkonomisk intern forrentning ved at fremrykke halmkedel % 5% Selskabsøkonomisk gevinst ved fjernvarme Diskonteringsrente 3,0% 1000 kr Selskabsøkonomisk gevinst ved projekt i forhold til fjernvarmereference 1000 kr Selskabsøkonomisk forrentning af fjernvarmeprojekt % 12% 11% Selskabsøkonomisk forrentning af at fremrykke investering i halmkedel % 12% Brugerøkonomisk nuværdigevinst 1000 kr Brugernes gennemsnitsbesparelse % 0% 0% Lokalsamfundets nuværdigevinst 1000 kr Figur 3-3 Økonomi ved minimal udbygning og oliefyrsreference Beregningen nedenfor viser projektforslagets hovedforudsætning med maksimal udbygning og tilslutning set i forhold til individuelle oliefyr. Alternativ Oliefyrsreference Maksimal udbygning Projekt Fjv. Ref Samfundsøkonomisk nuværdigevinst ved fjernvarme, ved: 4,0% 1000 kr Samfundsøkonomisk overskud ved Projektforslag i forhold til fjv. Reference % Samfundsøkonomisk intern forrentning ved at fremrykke halmkedel % 9% Selskabsøkonomisk gevinst ved fjernvarme Diskonteringsrente 3,0% 1000 kr Selskabsøkonomisk gevinst ved projekt i forhold til fjernvarmereference 1000 kr Selskabsøkonomisk forrentning af fjernvarmeprojekt % 13% 9% Selskabsøkonomisk forrentning af at fremrykke investering i halmkedel % 18% Brugerøkonomisk nuværdigevinst 1000 kr Brugernes gennemsnitsbesparelse % 37% 37% Lokalsamfundets nuværdigevinst 1000 kr Figur 3-4 Økonomi ved maksimal tilslutning og oliefyrsreference Varmepumpereference på lang sigt I de næste to tabeller sammenlignes fjernvarmen med individuelle varmepumper for både eksisterende og ny bebyggelse, da individuelle varmepumper er det langsigtede alternativ til fjernvarmen i bl.a. Nr. Dalby. Resultatet vises som ovenfor, dels for den minimale udbygning, dels for den foreslåede maksimale udbygning i projektforslaget. Alternativ Varmepumpereference Minimal udbygning Projekt Fjv. Ref Samfundsøkonomisk nuværdigevinst ved fjernvarme, ved: 4,0% 1000 kr Samfundsøkonomisk overskud ved Projektforslag i forhold til fjv. Reference % Samfundsøkonomisk intern forrentning ved at fremrykke halmkedel % 5% Selskabsøkonomisk gevinst ved fjernvarme Diskonteringsrente 3,0% 1000 kr Selskabsøkonomisk gevinst ved projekt i forhold til fjernvarmereference 1000 kr Selskabsøkonomisk forrentning af fjernvarmeprojekt % 12% 11% Selskabsøkonomisk forrentning af at fremrykke investering i halmkedel % 12% Brugerøkonomisk nuværdigevinst 1000 kr Brugernes gennemsnitsbesparelse % 0% 0% Lokalsamfundets nuværdigevinst 1000 kr Figur 3-5 Økonomi ved minimal udbygning og varmepumpereference

15 PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK Alternativ Varmepumpereference Maksimal udbygning Projekt Fjv. Ref Samfundsøkonomisk nuværdigevinst ved fjernvarme, ved: 4,0% 1000 kr Samfundsøkonomisk overskud ved Projektforslag i forhold til fjv. Reference % Samfundsøkonomisk intern forrentning ved at fremrykke halmkedel % 9% Selskabsøkonomisk gevinst ved fjernvarme Diskonteringsrente 3,0% 1000 kr Selskabsøkonomisk gevinst ved projekt i forhold til fjernvarmereference 1000 kr Selskabsøkonomisk forrentning af fjernvarmeprojekt % 13% 9% Selskabsøkonomisk forrentning af at fremrykke investering i halmkedel % 18% Brugerøkonomisk nuværdigevinst 1000 kr Brugernes gennemsnitsbesparelse % 27% 27% Lokalsamfundets nuværdigevinst 1000 kr Figur 3-6 Økonomi ved maksimal udbygning og varmepumpereference Samfundsøkonomi De samfundsøkonomiske beregninger er revideret, så de er baseret på Energistyrelsens forudsætninger af april 2011 med tillæg af september 2012 og med en kalkulationsrente på 4 %, som netop er udmeldt af Finansministeriet. Beregningerne viser: At der er en markant samfundsøkonomisk gevinst ved at bevare BV både i forhold til oliefyr og i forhold til varmepumper At der er en samfundsøkonomisk gevinst på 12 mio.kr (81,1-69,6 eller 53,6-42,0) ved at udbygge fjernvarme til de nye områder kombineret med den nye halmkedel At der er en samfundsøkonomisk gevinst på 10 mio.kr, (svarende til 9 % i intern forrentning) ved at udbygge med en ny halmkedel, hvis det kombineres med den foreslåede udbygning, medens gevinsten er 1,6 mio.kr (svarende til 5 % i intern forrentning), hvis der ikke udbygges og kun opnås minimal tilslutning. Der er i denne vurdering ikke indregnet fordelen ved, at fjernvarmeforsyningen kan suppleres med solvarme, elkedler og store afbrydelige varmepumper på længere sigt, hvorved fjernvarmen i modsætning til de individuelle varmepumper kan bidrage til også at integrere vindenergi i energisystemet. I den samfundsøkonomiske nutidsværdi er ifølge Energistyrelsens forudsætninger indregnet: miljøgevinsten ved reduktion af CO 2 den ækvivalente drivhuseffekt af de øvrige drivhusgasser CH 4 og N 2 O. miljømæssige skadesomkostninger fra emission af SO 2 og NO x miljømæssige skadesomkostninger fra emission af partikler PM2,5 (nyt i forhold til 2010) afledte virkninger af afgiftsprovenuet med skatteforvridnings faktor 1,20 Nutidsværdien er i beregningspriser, hvor der er anvendt nettoafgiftsfaktor 1,17. Samfundsøkonomiske beregningspriser excl afgifter Projekt Fjv. Ref Indiv. Ref Investering 1000 kr D&V 1000 kr Brændsel og produktion 1000 kr Afgiftsforvridningstab 1000 kr Beregningspris for CO2 emission 1000 kr Skadesomk ved SO2, Nox og PM2, kr Samfundsøkonomi i alt 1000 kr Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt ift. reference 1000 kr Samfundsøkonomisk overskud ved Projektforslag i forhold til fjv. Reference 1000 kr Samfundsøkonomisk forrentning af projektforslag i forhold til fjv. Reference % 9% Figur 3-7 Samfundsøkonomi opdelt på hovedkomponenter

16 PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK Den samfundsøkonomiske værdi af missionerne af CO 2 og skadesemissioner er som nævnt ovenfor indregnet i samfundsøkonomien og skal derfor ikke tillægges nogen særskilt vægt i beslutningen. Det ses, at de samlede omkostninger til CO 2 og skadesemissioner stort set er end for alle alternativer. Halmløsningens fordel ved lavt CO 2 indhold opvejes således af skadesemissioner. I tabellen nedenfor er redegjort for emissionerne, der ligger til grund for bidragene til samfundsøkonomien. Der er vist summen af emissioner og miljøomkostninger i projektperioden (dvs. svarende til en diskonteringsrente på 0 %). I samfundsøkonomien vist som nutidsværdien med 4 % i diskonteringsrente som er ca. 30 % mindre. Sum af emissioner over projektperioden Projekt Fjv. Ref Indiv. Ref Ækvivalent CO2 emission 1000 tons SO2 emissioner tons NOx emissioner tons PM2,5 emissioner tons Miljømæssig gevinst ved projekt ift. reference Oliefyrsreference Ækvivalent CO2 emission 1000 tons SO2 emissioner tons NOx emissioner tons PM2,5 emissioner tons Samfundsøkonomisk skadesomkostning i hele perioden, sum Projekt Fjv. Ref Indiv. Ref SO2 emissioner kr/kg 89 mio.kr NOx emissioner kr/kg 46 mio.kr PM2,5 emissioner kr/kg 105 mio.kr Sum af skadesomkostninger i perioden uden diskontering mio.kr Figur 3-8 Emissioner Den særligt høje samfundsøkonomiske omkostning for CO 2 emission i fjernvarmealternativerne skyldes primært, at Energistyrelsen har udmeldt en standardværdi på 130 g SO 2 /GJ for halmfyr til Fjernvarme mv. Denne vil nok være mindre i praksis og den vil kunne nedbringes markant ved en evt. senere installering af røggaskondensering kombineret med afsvovling. Der henvises i øvrigt til bilag 3 med beregninger Øvrige miljøforhold De væsentligste miljømæssige forhold, herunder de samfundsøkonomiske omkostninger ved CO 2 emissionen er som nævnt indeholdt i de samfundsøkonomiske omkostninger. Der er ikke taget højde for, at varmepumpealternativet kunne medføre problemer med grundvandsforurening eller støjgener alt afhængig af valget af varmepumpetype. Der er heller ikke taget højde for, at fjernvarmealternativet bidrager væsentligt til af forbedre den luftkvaliteten i nærområdet set i forhold til oliefyr Selskabsøkonomi for BV Nedenstående figurer viser betalingerne i løbende priser i projektforslaget med ny halmkedel og i fjernvarmereferencen, begge med den foreslåede maksimale udbygning. Den indregnede scrapværdi i 2033 for restværdi af ledninger og af halmfyret, der etableres midt i perioden, er ikke vist.

17 mio.kr. mio.kr. PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK Projektforslag: Betalinger i løbende priser Salg af varme Tilslutningsafgifter Investeringer i fjernvarme Varmekøb og drift Figur 3-9 Betaling er i løbende Priser i projektforslag Fjernvarmereference: Betalinger i løbende priser Salg af varme Tilslutningsafgifter Investeringer i fjernvarme Varmekøb og drift Figur 3-10 Betaling er i løbende Priser i fjernvarmereference Projektets selskabsøkonomiske gevinst for BV udtrykt som nutidsværdi med diskonteringsrenten 3 % viser: At der er en markant selskabsøkonomisk gevinst på mellem 44 og 33 mio.kr ved at udbygge fjernvarmen hhv. med og uden ny halmkedel At der er en markant gevinst på mellem 31 og 21 mio.kr ved at udbygge med en ny halmkedel hhv. maksimal og minimal udbygning, svarende til en intern forrentning af den ekstra investerede kapital på hhv. 18 % og 13 % Den selskabsøkonomiske gevinst kommer alle BV's kunder til gode, herunder også de nye kunder.

18 mio.kr. lb. priser PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK Projektøkonomien er desuden vist nedenfor som et langtidsbudget, der bygger videre på den eksisterende tarif og omkostninger. Der regnes med inflation 2 %, nominel lånerente 4 % og afskrivninger på 30 år. Det er desuden forudsat, at restgælden pr afdrages over 10 år. Det ses, at der med de nuværende tariffer akkumuleres overskud op til 100 mio.kr i løbende priser i projektforslaget og 50 mio.kr i referencen. Disse overskud skal, alt andet lige, dog medgå til at sænke fjernvarmetariffen hvert år, der er overskud. Hvis der kun udbygges minimalt falder det akkumulerede overskud med ca. 50 mio.kr i løbende priser i 2033 niveau. Selv med en pessimistisk udbygning vil der således være et vist råderum til at betale for kommende prisstigninger som eksempelvis forsyningssikkerhedsafgift. Ud fra foreløbige analyser fra Dansk Fjernvarme over konsekvenserne af den mest sandsynlige udvikling i forsyningssikkerhedsafgift på fossile brændsler og biomasse, vil det ikke forrykke konkurrenceforholdet i forhold til de oliefyrede kunder nævneværdigt. De første to figurer viser overskuddet for projektforslaget og fjernvarmereferencen i varianten med maksimal udbygning af fjernvarmenettet Projektforslag: Investeringer og akkumuleret overskud i løbende priser Investeringer lb priser Akkumuleret resultat lb priser Figur 3-11 Akkumuleret resultat i projektforslag maksimal tilslutning

19 mio.kr. lb. priser mio.kr. lb. priser PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK Fjv.ref. Investeringer og akkumuleret overskud i løbende priser Investeringer lb priser Akkumuleret resultat lb priser Figur 3-12 Akkumuleret resultat i fjernvarmereference maksimal tilslutning De næste to figurer viser overskuddet for projektforslaget og fjernvarmereferencen i varianten med minimal udbygning af fjernvarmenettet. Det vil sige, at der ikke investeres yderligere i nye fjernvarmenet og, at der kun tilsluttes 50 % af de potentielle resterende kunder indenfor det nuværende forsyningsområde Projektforslag: Investeringer og akkumuleret overskud i løbende priser Investeringer lb priser Akkumuleret resultat lb priser Figur 3-13 Akkumuleret resultat i projektforslag minimal udbygning og tilslutning

20 mio.kr. lb. priser PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK Fjv.ref. Investeringer og akkumuleret overskud i løbende priser Investeringer lb priser Akkumuleret resultat lb priser Figur 3-14 Akkumuleret resultat i fjernvarmereference minimal udbygning og tilslutning Brugerøkonomi Brugernes gevinst ved fjernvarmen er beregnet som nutidsværdi med diskonteringsrenten 3 % for alle forbrugerne som helhed. Det ses, at der for alle forbrugerne, både de nuværende fjernvarmekunder og de nye, er en markant gevinst på over 200 mio.kr i faste priser ved fjernvarmen i forhold til oliefyr, medens den er omkring 100 mio.kr i forhold til varmepumper. at der for kunderne i udbygningsområderne er en gevinst ved fjernvarme på ca. 40 mio.kr i forhold til oliefyr og ca. 10 mio.kr i forhold til varmepumper. Desuden er beregnet den gennemsnitlige besparelse ved fjernvarme som typisk er 40 %, se efterfølgende afsnit om brugerforhold Lokalsamfundets økonomi Lokalsamfundets økonomi omfatter først og fremmest de eksisterende og nye fjernvarmekunder. Det ses af beregningerne, at gevinsten ved projektforslaget er hhv. ca. 300 mio.kr og 150 mio.kr i forhold til hhv. oliefyr og varmepumper. Øvrige fordele for lokalsamfundet alt andet lige kan øge indtjeningen hos halmleverandører og andre leverandører af biomasse er ikke inkluderet, men kunne inddrages i den overordnede vurdering af projektet Bæredygtighed Da projektet er mere samfundsøkonomisk fordelagtigt end referencen, har det et lavere forbrug af økonomiske ressourcer og miljøomkostninger. Nye kunder, der tilslutter sig BV er jf. nedenfor desuden med til at forbedre lokalsamfundets økonomi, dels for varmekunderne, dels for halmleverandørerne. Projektet er således mere bæredygtigt end referencen både ud fra en samlet ressource og miljøparameter (samfundsøkonomi inkl. miljøomkostninger) og ud fra den sociale parameter.

21 PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK Følsomhedsvurdering Varmebehov Det er sandsynligt, at alle kunderne fortsat vil reducere varmebehovet i takt med, at der udskiftes vinduer og renoveres tage mv. Til gengæld vil varmebehovet vokse som følge af elbesparelser (ved mindre gratisvarme), og der vil fortsat ske en fortætning af den eksisterende bygningsmasse. Disse forhold vil til en vis grad ophæve hinanden. Hvis det antages, at forbrugerne netto sparer 10 % varmen i løbet af tidshorisonten. Alternativ Oliefyrsreference Maksimal tilslutning 10% bespar. Projekt Fjv. Ref Samfundsøkonomisk nuværdigevinst ved fjernvarme, ved: 4,0% 1000 kr Samfundsøkonomisk overskud ved Projektforslag i forhold til fjv. Reference % Samfundsøkonomisk intern forrentning ved at fremrykke halmkedel % 8% Selskabsøkonomisk gevinst ved fjernvarme Diskonteringsrente 3,0% 1000 kr Selskabsøkonomisk gevinst ved projekt i forhold til fjernvarmereference 1000 kr Selskabsøkonomisk forrentning af fjernvarmeprojekt % 12% 7% Selskabsøkonomisk forrentning af at fremrykke investering i halmkedel % 17% Brugerøkonomisk nuværdigevinst 1000 kr Brugernes gennemsnitsbesparelse % 37% 37% Lokalsamfundets nuværdigevinst 1000 kr Figur 3-15 Økonomi ved maks. tilslutning og oliefyrsref. med 10 % besparelse Det ses, at den samfundsøkonomiske gevinst ved halmfyret reduceres med 1,2 mio.kr og at den selskabsøkonomiske reduceres med 1,7 mio.kr Anlægsinvesteringer Projektets økonomi er afhængig af anlægsinvesteringerne. Hvis investeringen i fjernvarmenet og halmkedel eksempelvis stiger 10 %, falder den samfundsøkonomske gevinst ved halmfyret med 2,1 mio.kr og den selskabsøkonomiske med 1,8 mio.kr. Alternativ Oliefyrsreference Maksimal tilslutning Projekt Fjv. Ref Samfundsøkonomisk nuværdigevinst ved fjernvarme, ved: 4,0% 1000 kr Samfundsøkonomisk overskud ved Projektforslag i forhold til fjv. Reference % Samfundsøkonomisk intern forrentning ved at fremrykke halmkedel % 8% Selskabsøkonomisk gevinst ved fjernvarme Diskonteringsrente 3,0% 1000 kr Selskabsøkonomisk gevinst ved projekt i forhold til fjernvarmereference 1000 kr Selskabsøkonomisk forrentning af fjernvarmeprojekt % 11% 8% Selskabsøkonomisk forrentning af at fremrykke investering i halmkedel % 16% Brugerøkonomisk nuværdigevinst 1000 kr Brugernes gennemsnitsbesparelse % 37% 37% Lokalsamfundets nuværdigevinst 1000 kr Figur 3-16 Økonomi ved maks. tilslutning og oliefyrsref. med 10 % investeringer Tilslutning til nettet Der er en vis risiko for svigtende tilslutning. Hvis der udbygges med fjernvarme som planlagt i Kimmerslev og Nr. Dalby og der eksempelvis kun opnås 50 % tilslutning og hvis der desuden kun opnås 50 % tilslutning af de resterende kunder i det nuværende forsyningsområde, vil økonomien forringes noget. Den samlede samfundsøkonomi for udbygningen i projektet med ny halmkedel vil stort set være i balance (70,0 mio.kr ved at udbygge med 50% tilslutning i forhold til 69,6 mio.kr ved ikke at udbygge), og gevinsten ved den ekstra halmkedel set i forhold til vil falde fra 10 mio.kr til 6,2 mio.kr. Projektet for den nye halmkedel er således ikke afhængig af, om der opnås høj tilslutning.

22 PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK Alternativ Oliefyrsreference Maks udb. 50% tilslutning Projekt Fjv. Ref Samfundsøkonomisk nuværdigevinst ved fjernvarme, ved: 4,0% 1000 kr Samfundsøkonomisk overskud ved Projektforslag i forhold til fjv. Reference % Samfundsøkonomisk intern forrentning ved at fremrykke halmkedel % 7% Selskabsøkonomisk gevinst ved fjernvarme Diskonteringsrente 3,0% 1000 kr Selskabsøkonomisk gevinst ved projekt i forhold til fjernvarmereference 1000 kr Selskabsøkonomisk forrentning af fjernvarmeprojekt % 10% 5% Selskabsøkonomisk forrentning af at fremrykke investering i halmkedel % 15% Brugerøkonomisk nuværdigevinst 1000 kr Brugernes gennemsnitsbesparelse % 37% 37% Lokalsamfundets nuværdigevinst 1000 kr Figur 3-17 Økonomi ved maksimal udbygning men 50% tilslutning

23 PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK BRUGERFORHOLD Der er regnet med BV's fjernvarmetarif pr. 1. januar Brugerøkonomien er positiv for alle de viste kategorier, når fjernvarmen sammenlignes med et nyt oliefyr eller ny varmepumper. For nyt lavenergibyggeri er fjernvarme til mindre kunder kun knebent fordelagtig, hvilket kan skabe usikkerhed om tilslutningen med de nuværende rammebetingelser. I byggemodningsområder, hvor det er fordelagtigt for lokalsamfundet at forsyne ny lavenergibebyggelse med fjernvarme vil BV og de kommende brugere have en fælles interesse i at forhandle en samlet løsning, så begge parter for del i fordelen. Derfor overvejer BV at indføre rabat på den årlige faste afgift til kunder med lavt varmebehov, som vist i tabellen nedenfor. For byggeri, der allerede er tilsluttet fjernvarmen, er det ikke fordelagtigt at skifte til anden opvarmningsform. For byggeri, der har varmepumpe, vil det først være fordelagtigt at tilslutte sig fjernvarmen, når varmepumpen alternativt skal udskiftes. For alle de eksisterende og nye forbrugere er det særdeles fordelagtigt fortsat at kunne få varme fra BV i stedet for at skulle skifte til individuelle varmepumper eller oliefyr. Fordelen ved at fortsætte på fjernvarme frem for at skifte til individuel opvarmning er vurderet til 300 mio.kr. For de oliefyrede forbrugere, der tilsluttes til fjernvarme er der i gennemsnit en besparelse på 32 % i forhold til at skulle etablere et nyt oliefyr. Brugerøkonomien for udvalgte kundestørrelser fremgår af nedenstående tabel. Borup Varmeværk A.m.b.A Enhed Eksisterende byggeri Nyt byggeri Stor kunde Mdr. kunde Lille kunde Lille kunde Stor kunde Ml. kunde Ml. kunde Lille kunde Brugerøkonomi 1. år prisniveau 2013 ekskl. Moms Ny Ny Ny Ny Salgspriser, excl moms med tarif, budgetpris 2013 kedel kedel kedel kedel Varmep. Varmep. Varmep. Varmep. Opvarmet areal m Enhedsbehov kwh/m Varmebehov MWh , Kapacitet an bruger kw Udgifter/rabatter ved fjernvarmetilslutning Stikledningslængde inkl. i byggemodning m Stikledning beregnet pr m kr/m kr Byggemodningsbidrag kr Investeringsbidrag kr./bolig kr Kundeinstallation i alt kr Samlet investering ved tilslutning kr Årlig udgift til opvarmning Amortisering, 4% i 20 år 7,4% kr Fast betaling til fjernvarmen Rabat på fast abonnement 50% 50% 50% 50% Fast abonnement 20,85 kr./m2 kr Årlig fast afgift i alt kr Forbrugsafgift 405,00 kr./mwh kr Årlig fjernvarmeudgift kr Årlig fjernvarmepris kr./mwh Drift af brugerinstallation Fast udgift 400 kr./inst. kr Variabel udgift 10 kr./mwh kr Drift af brugerinstallation i alt kr Årlig varmeudgift i alt kr Gennemsnitsomkostning kr/m Gennemsnitsomkostning inkl. kapitalomkostning kr./mwh Variabel omkostning (inkl. fast abonnement) kr./mwh Tabel 4-1 Brugerøkonomi ved fjernvarme

24 PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK Individuel forsyning Enhed Eksisterende byggeri Nyt byggeri Stor kunde Ml. kunde Lille kunde Lille kunde Stor kunde Ml. kunde Ml. kunde Lille kunde Individuel forsyning, der sammenlignes med varme fra Ny Ny Ny Ny Vestforbrænding kedel kedel kedel kedel Varmep. Varmep. Varmep. Varmep. Varmepumpe kr Investering i oliefyr kr Samlede investering kr Årlig varmeproduktion i alt MWh Virkningsgrad for oliefyr % 90% 90% 90% 90% Årligt olieforbrug 1000 l 110,5 16,6 2,0 1,5 COP 3,0 3,0 3,0 3,0 Årlige elforbrug til varmepumpe MWh 166,7 25,0 13,0 1,7 Årlig udgift til opvarmning 1. år Amortisering 4% 15 år 9,0% kr Fyringsolie kr/m3 kr Olie i alt kr Eludgifter kr/mwh kr Drift af brugerinstallation Fast udgift kr Variabel varmeproduktion oliefyr 20 kr/mwh kr Variabel udgift, oliefyrsinstallation 30 kr/mwh kr Variabel udgift, VP og solvarme 50 kr/mwh kr Drift af brugerinstallation i alt kr Årlig varmeudgift i alt kr Gennemsnitsomkostning kr./mwh Variabel omkostning kr./mwh Besparelse ved fjernvarme 1. år ift. Udskiftning af anlæg kr Besparelse ved fjernvarme 1. år ift. Udskiftning af anlæg % 44% 43% 37% 33% 9% 16% 37% 16% Besparelse ved fjernvarme 1. år, ift. Eksist. Indiv. anlæg kr Besparelse ved fjernvarme 1. år, ift. Eksist. Indiv. anlæg % 41% 35% 19% 14% -28% -30% -12% -38% Fordel ved at forblive på fjernvarme ift. Individuelt anlæg kr Fordel ved at forblive på fjernvarme ift. Individuelt anlæg % 46% 48% 59% 60% 13% 28% 53% 62% Tabel 4-2 Brugerøkonomi ved individuel forsyning sammenlignet med fjernvarme

25 PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK BILAG 1 FORSYNINGSOMRÅDET Forsyningsområdet er defineret ved by-zoneområdet i de byområder, der har fjernvarme i dag, dog ekskl. et lille område vest for jernbanen, samt de ejendomme, der er beliggende i tilknytning til byzonen i Kimmerslev og Nr. Dalby. Potentielle fjernvarmekunder i det eksisterende forsyningsområde er markeret med en sort prik. Områder med planlagt byudvikling er vist men ikke inkluderet i projektforslaget. Områder med mulig fremtidig bebyggelse på vestsiden af jernbanen er ikke vist, men vil i givet fald kunne forsynes fra en ledning, der også kan forsyne Svenstrup Gods på længere sigt.

26 PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK BILAG 2 HALMFYRET VARMECENTRAL

27 PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK BILAG 3 BEREGNINGER, RESUME Projektforslag Kommune Distributionsselskab Alle beløb er ekskl. moms Enhed Projekt Fjv. Ref Indiv. Ref Varmebehov Medtaget Potentielt varmebehov ved maksimal tilslutning uden besparelse MWh Nye kunder, aktuel tilslutning og besparelse Max tilsl. Olie ref Projekt, 1=med Borup og Nr. Dalby Køge Kommune Borup Varmeværk A.m.b.A 1 Borup eksisterende fjernvarme 100% 3 1 MWh Udbygning i Borup By 100% 3 1 MWh Nr. Dalby og Kimmerslev 100% 3 1 MWh Borup ny bebyggelse 100% 1 1 MWh Varmebehov der indgår i konvertering 1 Kode for VP MWh Varmebehov an net for nye kunder 3 Kode for olie MWh Samlet investering i kollektive anlæg 1000 kr Samlet investering i brugeranlæg 1000 kr Samlet investering 1000 kr Alternativ Oliefyrsreference Maksimal udbygning Projekt Fjv. Ref Samfundsøkonomisk nuværdigevinst ved fjernvarme, ved: 4,0% 1000 kr Samfundsøkonomisk overskud ved Projektforslag i forhold til fjv. Reference % Samfundsøkonomisk intern forrentning ved at fremrykke halmkedel % 9% Selskabsøkonomisk gevinst ved fjernvarme Diskonteringsrente 3,0% 1000 kr Selskabsøkonomisk gevinst ved projekt i forhold til fjernvarmereference 1000 kr Selskabsøkonomisk forrentning af fjernvarmeprojekt % 13% 9% Selskabsøkonomisk forrentning af at fremrykke investering i halmkedel % 18% Brugerøkonomisk nuværdigevinst 1000 kr Brugernes gennemsnitsbesparelse % 37% 37% Lokalsamfundets nuværdigevinst 1000 kr Samkøring Kunder tilsluttet 1 Borup eksisterende fjernvarme MWh Udbygning i Borup By MWh Nr. Dalby og Kimmerslev MWh Borup ny bebyggelse MWh Kundegrundlag 2020 MWh Behov for ny kapacitet til net ved forventet udbygning, i alt MW Tidspunkt for ny biomassekedel tidspunkt Her af behov for ny grundlast Biomassekedel MW 7,5 7,5 Behov for spidslast som alternativ til ny biomassekedel i 2013 MW 0,0 4,4 Forsyningsdata Samlet nettab med nye kunder ved fuld udbygning % 20% 20% Beregning af tilslutningsafgift Investering i lokale stik ved maks udbygning 1 Borup eksisterende fjernvarme 1000 kr Udbygning i Borup By 1000 kr Nr. Dalby og Kimmerslev 1000 kr Borup ny bebyggelse 1000 kr I alt ved maksimal udbygning Tilslutningsafgift 1 Borup eksisterende fjernvarme 1000 kr Udbygning i Borup By 1000 kr Nr. Dalby og Kimmerslev 1000 kr Borup ny bebyggelse 1000 kr I alt Investering i fjernvarmenet incl hovednet og stik maks. Udbygning 1 Borup eksisterende fjernvarme 1000 kr Udbygning i Borup By 1000 kr Nr. Dalby og Kimmerslev 1000 kr Borup ny bebyggelse 1000 kr I alt Øvrige investeringer År for halmk Ny biomassekedel 4,0 mio.kr/mw 1000 kr Ny spidslastkapacitet 0,8 mio.kr/mw 1000 kr Borup eksisterende fjernvarme Askegård mv kr Udbygning i Borup By kr Nr. Dalby og Kimmerslev kr Borup ny bebyggelse kr 0 0 Øvrige investeringer i alt 1000 kr Samlet investering i fjernvarme ved 100% tilslutning Investering i brugerinstallationer 1 Borup eksisterende fjernvarme 1000 kr Udbygning i Borup By 1000 kr Nr. Dalby og Kimmerslev 1000 kr Borup ny bebyggelse 1000 kr Investering i fjernvarmebrugerinstallation maksimal 1000 kr Øvrige beregninger er vedlagt i eksternt bilag.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ 1-16 Revision

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL VINGE ETAPE 1

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL VINGE ETAPE 1 Til Vestforbrænding Dokumenttype Rapport Dato December 2015 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL VINGE ETAPE 1 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL VINGE ETAPE 1 Revision 4 Dato

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR Revision 1 Dato 2016-10-03 Udarbejdet af AD, Kontrolleret af TSR Godkendt af

Læs mere

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab Resume Projektforslag Kommune Distributionsselskab Energivej og Tempovej (omr.2.2) Ballerup Kommune Vestforbrænding Alle beløb er ekskl. moms Projekt Reference Varmebehov Medtaget Potentielt varmebehov

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR TEMPOVEJ ENERGIVEJ I BALLERUP

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR TEMPOVEJ ENERGIVEJ I BALLERUP Til Vestforbrænding Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2014 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR TEMPOVEJ ENERGIVEJ I BALLERUP VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR TEMPOVEJ ENERGIVEJ I BALLERUP Revision 1 Dato

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING

RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING Til Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Dokumenttype Rapport Dato September 2014, Revideret. 8. juli 2015 RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL ISLEV ERHVERVSOMRÅDE

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG EGE- LØVPARKEN MV. HERLEV

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG EGE- LØVPARKEN MV. HERLEV Til Vestforbrænding Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2014 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG EGE- LØVPARKEN MV. HERLEV VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG EGELØVPARKEN MV. HERLEV Revision 1 Dato 2014-10-13 Udarbejdet

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME MED FJERNKØLING I HØJE TAASTRUP SYD

FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME MED FJERNKØLING I HØJE TAASTRUP SYD Til Høje Taastrup Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME MED FJERNKØLING I HØJE TAASTRUP SYD 1-28 Revision Dato 2015-03-24 Udarbejdet af AD Kontrolleret

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING

RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING Til Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2012 revideret efter høring RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL OMRÅDE VED VALHØJS ALLÉ MV.

Læs mere

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG ETA- PE A FOR FJERNVARME TIL KGS. LYNGBY MV.

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG ETA- PE A FOR FJERNVARME TIL KGS. LYNGBY MV. Til Vestforbrænding Dokumenttype Rapport Dato Maj 2013 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG ETA- PE A FOR FJERNVARME TIL KGS. LYNGBY MV. VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG ETAPE A FOR FJERNVARME TIL KGS. LYNGBY

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Rødovre Kommunale Forsyning, RKF. Resume RAMBØLL. Varmeleverandør VEKS Islev erhvervsområde

Rødovre Kommunale Forsyning, RKF. Resume RAMBØLL. Varmeleverandør VEKS Islev erhvervsområde Resume Varmeplanlægning Rødovre Kommune Projektforslag Varmeleverandør VEKS Islev erhvervsområde Varmedistributør Rødovre Kommunale Forsyning, RKF Forudsætninger, opdateret 2015 Fjernvarme Reference Varmebehovs

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

I/S Vestforbrænding. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bispevangen og Ballerup Centrum mv.

I/S Vestforbrænding. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bispevangen og Ballerup Centrum mv. I/S Vestforbrænding Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bispevangen og Ballerup Centrum mv. November 2009 I/S Vestforbrænding Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bispevangen og Ballerup Centrum

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011

GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 Revision 3 Dato 2011-07-27 Udarbejdet af KAC, CIR, AD Kontrolleret af Anders Dyrelund Godkendt

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN Revision 3 Dato 2012-02-21 Udarbejdet af KAC, EBJ, AD Kontrolleret af SOR Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Til Hillerød Kommune. Dokumenttype Projektforslag. Dato Februar 2014, revideret trace maj 2014 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME- TRANSMISSION TIL 3 BYER

Til Hillerød Kommune. Dokumenttype Projektforslag. Dato Februar 2014, revideret trace maj 2014 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME- TRANSMISSION TIL 3 BYER Til Hillerød Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2014, revideret trace maj 2014 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME- TRANSMISSION TIL 3 BYER PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMETRANSMISSION TIL 3 BYER

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj 2005 Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING

RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING Til Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Dokumenttype Rapport Dato December 2016 RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL DAMHUSHAVE RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBY INDUSTRIOMRÅDE

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBY INDUSTRIOMRÅDE GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBY INDUSTRIOMRÅDE PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING TIL EJBY INDUSTRIOMRÅDE Revision 1 Dato 2013-04-16 Udarbejdet af AD, TSR, CHVM Kontrolleret af JAKB Godkendt

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME MED FJERNKØLING I HØJE TAASTRUP SYD

FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME MED FJERNKØLING I HØJE TAASTRUP SYD Til Høje Taastrup Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato November 2014 FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME MED FJERNKØLING I HØJE TAASTRUP SYD 1-24 Revision Dato 2014-11-27 Udarbejdet af AD Kontrolleret

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME I TÅRNBY

PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME I TÅRNBY Til TÅRNBYFORSYNING Varme A/S Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 TÅRNBYFORSYNING VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME I TÅRNBY TÅRNBYFORSYNING VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME I TÅRNBY Revision

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 10. August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk Nordforbrænding Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk December 2008 Udgivelsesdato : 18. december 2008 Projekt : 30.5159.14 Udarbejdet : Thomas Capral Henriksen Godkendt : Jan Olsen, Nordforbrænding

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk

Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk Myter i energiplanlægningen Energibesparelser er den billigste måde at reducere udledningen af drivhusgasser på! Alle energibesparelser

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte

Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte Udarbejdet for Lolland Varme A/S September 2016 Udarbejdet af: Niels Thorsen Kontrolleret af: Godkendt af: Dato: 01.09.2016 Version: 1.4

Læs mere

Fredericia Fjervarme A.m.b.a.

Fredericia Fjervarme A.m.b.a. Fredericia Fjervarme A.m.b.a. for nyt ledningsanlæg på Indre Ringvej iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. februar 2013 Projektansvarlig Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for

Læs mere

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016 Miljørapport til Udkast til Varmeplan Indhold Miljørapport til Udkast til Varmeplan...1 Varmeplanens indhold...1 Formål:...1 Mål:...1 Indhold:...1 Nul-alternativ...2 Indvirkning på miljøet...2 Bilag 1.

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

SYDLANGELAND FJERN- VARME

SYDLANGELAND FJERN- VARME Til Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 SYDLANGELAND FJERN- VARME PROJEKTFORSLAG: 12.500 M² SOLVARMEANLÆG SYDLANGELAND FJERNVARME 12.500 M² SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6 Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Agri Norcold Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg Udgivelsesdato

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg.

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg. Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Claus Sørensen A/S Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 31-03-2009 rev. B 13-05-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, 6600 Vejen Side 1 af 7. Vejen Varmeværk

Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, 6600 Vejen Side 1 af 7. Vejen Varmeværk Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, Side 1 af 7 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, Udgivelsesdato : 07-02-2017 Projekt : Kongevænget Delområde

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL MÅ- LØV MV. I BALLERUP

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL MÅ- LØV MV. I BALLERUP Til Vestforbrænding Dokumenttype Rapport Dato December 2011 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL MÅ- LØV MV. I BALLERUP VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL MÅLØV MV. I BALLERUP

Læs mere

Skårup Fjernvarme A.m.b.a.

Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 524 For et boligområde ved Skårup Vestergade og Vesterled Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen September 2008 Projektansvarlig

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima Næstved Varmeværk A.m.b.a. Att. Jens Andersen, ja@naestved-varme.dk COWI A/S Att. Kurt Madsen, kum@cowi.com Kopi er sendt til: AffaldPlus Att. John Kusz, affaldplus@affaldplus.dk Dansk Gas Distribution

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200 Notat Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 1. juli 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211776524 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt

Læs mere

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Til Gjerlev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 25. Februar 2014 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Revision 2 Dato 2014-02-25 Udarbejdet af TIHL/JT/NBL

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg GENTOFTE KOMMUNE Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Varmeforsyningsloven Udgivelsesdato Projekt Udarbejdet Kontrolleret : :

Læs mere

PROJEKTFORSLAG VEDRØRENDE FJERNVARMEFORSYNING AF KOMMENDE BOLIGMRÅDE I HØJE TAASTRUP BENÆVNT NÆRHEDEN etape

PROJEKTFORSLAG VEDRØRENDE FJERNVARMEFORSYNING AF KOMMENDE BOLIGMRÅDE I HØJE TAASTRUP BENÆVNT NÆRHEDEN etape August 2016 PROJEKTFORSLAG VEDRØRENDE FJERNVARMEFORSYNING AF KOMMENDE BOLIGMRÅDE I HØJE TAASTRUP BENÆVNT NÆRHEDEN etape 1.1-5.1 Høje Taastrup Fjernvarme Damgaard Rådgivende Ingeniører Algade 43 4000 Roskilde

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Kolind Fjernvarmeværk. Projektforslag Nyt forsyningsområde og halmvarmeværk

Kolind Fjernvarmeværk. Projektforslag Nyt forsyningsområde og halmvarmeværk Kolind Fjernvarmeværk Projektforslag Nyt forsyningsområde og halmvarmeværk 26. juni 2008 Kolind Fjernvarmeværk Projektforslag Nyt halmvarmeværk og forsyningsområde Indholdsfortegnelse Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Juni 2015 Udgivelsesdato 23. juni 2015 Udarbejdet : Christian Nørr Jacobsen Kontrolleret : Johnny Iversen

Læs mere

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION Håstrup Udviklingsråd Fjernvarme i Håstrup Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger 1 Forsyningsområdet for Håstrup Fjernvarme 2 Ledningsnettet og forbrugerne 3 Placering af varmecentralen som fyres med træpiller

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger.

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger. 18.09.2011/NLI Acadre 11/25385 NOTAT Bilag til dagsorden vedrørende bemærkninger til projektforslag for fjernvarmeforsyning af del af Stenstrup, Hundtofte og Løgeskov og godkendelse af halmkedel. Svendborg

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 3 supplerende beregninger udført efter 14. juli 2014 - som et isoleret

Læs mere