Landsoverenskomst for Rutebilkørsel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsoverenskomst for Rutebilkørsel"

Transkript

1 Landsoverenskomst for Rutebilkørsel mellem Arbejdsgiverforeningen Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik og Jernbanernes Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund Arbejdsgiverforeningen

2 Forord AKT s og Fagligt Fælles Forbund s forhandlingsudvalg har aftalt, at der efter overenskomstfornyelsen skal udgives to overenskomstbøger. Én for brugere på Landsoverenskomstens område og én for brugere på Tillægsoverenskomstens område af hensyn til den daglige praktisering af reglerne og læsevenligheden. Udgivelsen i to bøger ændrer dog ikke på, at der alene findes én hovedoverenskomst Landsoverenskomst for Rutebilkørsel, til hvilken der findes et sæt særregler for HT-området i form af en tillægsoverenskomst. I denne udgivelse er optrykt Landsoverenskomst for Rutebilkørsel med tilhørende bilag samt overenskomsten gældende for lærlinge. 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdstid... 8 Stk. 1. Ugentlig arbejdstid... 8 Driftsuge... 8 Stk. 1 a. Fridøgn... 8 Stk. 2. Daglig arbejdstid... 8 Driftsdøgn... 8 Daglig maksimal arbejdstid... 8 Stk. 3. Pauser... 9 Pauser ved vagter over 5 timer... 9 Pausebetaling ved ruter med kontraktstart sommeren 2002 og senere... 9 Forlængelse af kontrakter... 9 Pauseafsavnstillæg for ruter med kontraktstart Pauseafsavnstillæg for ruter med kontraktstart før Stk. 3 a. Pauseregler for bybusser indenfor landsoverenskomstens område Vagter op til 6 ½ time Vagter over 6 ½ time Betaling for pause Placering af pause Stk. 4. Placering af pause Stk. 5. Delte vagter a. Anvendelse af delte vagter b. Placering af pause i en delt vagt Stk. 6 a. Turnus Stk. 6 b. Rammeturnus Stk. 6 c. Legal ændring af turnus Opgørelse ved legal ændring Stk. 6 d. Ændring af enkelte vagter i turnus, hvor turnus fortsætter efterfølgende Stk. 6 e. Ændring af vagter i skoleferier Stk. 6 f. Brud på turnus Stk. 6 g. Øvrige bestemmelser om turnus Stk. 7. Ventetid på færger Stk. 8. Deltidsbeskæftigelse Løn Stk. 1. Løn i henhold til lønblad (se bilag) Stk. 2. Reserve/deltidschauffører Stk. 3. Løn betales bagud Stk. 4. Specielt tillæg Stk. 4 a. Chaufførtillæg Stk. 4 b. Garagearbejdertillæg Stk. 4 c. Erhvervsuddannelsesbevis Stk dagesløn Stk. 6. Månedsløn Stk. 7. Modregning Anciennitet Stk. 1. Uge/Månedslønnede chauffører

4 Stk. 2. Uarbejdsdygtighed Stk. 3. Genansættelse Stk. 4. Overarbejde Overarbejde Stk. 1. Fastansatte Stk. 1 a. Opgørelse af rammeturnus Stk. 2. Timelønnede reservechauffører Stk. 3. Tjeneste på fridage Stk. 4. Afspadsering Stk. 5. Om overarbejde generelt Tillægsbetalinger Stk. 1. Forskudttidstillæg a. Aften- og nattillæg b. Søn- og helligdagstillæg Stk. 2. Ledbus Stk. 3. Udstationering Stk. 4. Trafiktælling Stk. 5. Handicapkørsel Stk. 6. Delt tjeneste Pension a. Ekstra lønmodtagerbidrag til pensionsordning b. Pension under 14 ugers barselsorlov Uniform Stk. 1. Uniformsgenstande og udleveringstermin m.v Stk. 2. Fratræden Stk. 3. Timelønnede reservechauffør Stk. 4. Forlængelse af leveringstermin ved sygdom Stk. 5. Anvendelse af uniformsgenstande Stk. 6. Lokalaftaler Tjeneste på andre ruter Stk. 1. Betaling på andre ruter Stk. 2. Kørselsgodtgørelse Langruter Landsgrænseoverskridende rutekørsel Stk. 1. Udstationering og overnatning Stk. 2. Tærepenge Stk. 3. SH-betaling Stk. 4. Døgnbetaling Skiftende kørsel Søgnehelligdagsbetaling Stk. 1. Ugelønnede (fastansatte på fuld tid) Stk. 2. Timelønnede reservechauffører og deltidsansatte Stk. 3. Kørsel på en helligdag Stk. 4. Acontobeløb Stk. 5. SH-kontoen Stk. 6. Tilgodehavende SH-betaling

5 Stk. 7. Kombinerede ferie- og SH-kort a. Særlig opsparing Ferie Stk. 1. Feriekort/FerieKonto Stk. 2. Standardaftale A (uddrag) Stk. 3. Ferie med løn Stk. 4. Aftaler om overførsel af ferie m.v Feriefridage Stk. 1. Ret til feriefridage Stk. 2. Fastansatte på fuld tid Stk. 3. Medarbejdere med søgnehelligdagsgodtgørelse Stk. 4. Jobskifte og placering af feriefridage Sygdom og ulykke Stk. 1. Anciennitetsregler m.m Stk. 2. Betalingsperiode -tilbagefaldsregel Stk. 3. Rammeturnuschauffører Stk aftaler Stk. 5. Betaling under sygdom ved barns første sygdom a. Betalt frihed ved barns første sygedag b. Barsel Stk. 1. Barsel Stk. 2. Fædreorlov Stk. 3. Orlov Stk. 3 a. Pension i forbindelse med 14 ugers orlov Stk. 4. Eksisterende ordninger kan opsiges til bortfald c. Børns hospitalsindlæggelse Uddannelse / Kompetenceudvikling Stk. 1. IKA-samtaler Stk. 2. Læse- og stavefærdigheder Stk. 3. Frihed til efter- og videreuddannelse Stk. 4. Bisidder ved kompetence/uddannelsesplan Stk. 5. Aflønning under uddannelse Stk. 6. Uddannelse og turnus Stk. 7. Indtræden efter endt uddannelsestid Stk. 8. Uddannelse uden for arbejdstiden Stk. 9. Afskedigelse pga. omstruktureringer Stk. 10. DA/LO Uddannelsesfonden a. Kompetenceudviklingsfond Stk. 1. Formål Stk. 2. Frihed til uddannelse Stk. 3. Økonomisk grundlag Stk. 4. Handels-, Transport- og Servicesektorens Kompetenceudviklingsfond Stk. 5. Ansøgninger Stk. 6. Anvendelse af fondens midler Stk. 7. Kompetenceudvikling administreret i virksomheden Stk. 8. Andre overenskomstområder og virksomheder

6 Stk. 9. Grundbetingelser for ordningen Forskellige bestemmelser Stk. 1. Bøder Stk. 2. Mangler og fejl Stk. 3. Forældelse Stk. 4. Forefaldende arbejde Stk. 5. Anden erhvervsmæssig beskæftigelse Stk. 6. Fornyelse af kørekort Stk. 7. Anskaffelse/fornyelse af førerkort Opsigelsesvarsel Stk. 1. Varsler Stk. 2. Grove forseelser Stk. 3. Manglende overholdelse af opsigelsesvarslerne Stk. 4. Opsigelse ved tilskadekomst i forbindelse med arbejde Tillidsrepræsentanter Stk. 1. Tillidsrepræsentation Stk. 2. Valgområder Stk. 3. Valg Stk. 4. Opgaver Stk. 5. Afskedigelse Stk. 6. Procedure ved afskedigelsen Stk. 7. Europæiske samarbejdsudvalg Regler for behandling af faglig strid m.v Gyldighedsperiode Bilag til overenskomsten Bilag 1. Lønblade Bilag 1 a. Protokollat om definition af fuld løn Bilag 2. Ansættelsesaftaler, Landsoverenskomsten Nye ansættelsesforhold: Gamle ansættelsesforhold: Bilag 3. Protokollat vedrørende pauseregler og visse lokalaftaler om pauser Bilag 4. Aftale om deltidsansatte mellem HTS-A og SiD Bilag 5. Eksempler på opgørelse af turnus Bilag 6. Protokollat om forsøgsordninger Bilag 7. Protokollat om pensionsspørgsmål Firmapensionsordning Optrapningsordning Bilag 8. Aftale om overførsel af ferie mellem HTS-A og SiD Ny ferielov - fravigelser Fagretlig behandling Overførsel af ferie Ferie i hele uger Raskmelding i forbindelse med kollektiv ferielukning Udbetaling af ferietillæg

7 7. Garanti Bilag A. Aftale om ferieoverførsel Overført ferie Aftaler om afvikling Bilag B. Eksempler på overførsel af feriedage Bilag 9. Protokollat om uddannelse Bilag 10. Protokollat om Uddannelsesfond RA/SiD (AKT/SiD) Bilag 11. Protokollat om social ansvarlighed Bilag 12. Regler for behandling af faglig strid Lokalforhandling Mæglingsmøde Faglig voldgift Organisationsudvalg Bilag 13. Protokollat om planlægning af vognløb Bilag 14. Sammenskrivning af overenskomster Bilag 15. Kvittering for modtagelse af førerkort Bilag 16. Protokollat om seniorpolitik, Lands- og Tillægsoverenskomsten Bilag 17. Protokollat om gennemgang af overenskomstens arbejdstidsregler Lærlingeoverenskomst Gyldighedsområde Lokalt samarbejde Organisationernes påtaleret Den normale arbejdstid Arbejde i holddrift Mødepligt under skoleophold Skoleforberedelse og uddannelsesevaluering Lønforhold Arbejde på forskudt tid Voksenlærlinge Frihed/feriefridage Overarbejde Ferie ATP Sygdom og tilskadekomst Løn til færdiguddannede Grænseoverskridende transporter Døgnbetaling turistchauffører Befordring Ikrafttræden og ophør

8 1. Arbejdstid. Der er enighed om, at arbejdstiden på alle områder udnyttes effektivt, og at der undgås forstyrrelser i driften. Stk. 1. Ugentlig arbejdstid Den normale ugentlige arbejdstid er 37 timer med 2 ugentlige fridøgn. Mindst hvert fjerde fridøgn skal, når ikke særlige omstændigheder umuliggør det, falde på en søn- eller helligdag. Der kan lokalt i virksomheden aftales en kortere arbejdsuge end 5 dage. Der kan lokalt forhandles om indførelse af 6-dages uge. Såfremt der er indgået en lokalaftale om ovennævnte, kan der ske kombination af arbejdsuger med forskelligt antal arbejdsdage i turnusperioden. Driftsuge Virksomheden fastsætter driftsugens start, f.eks. første morgenbus søndag kl (eller anden dag). En driftsuge indledes i dette eksempel søndag kl og løber 7 x 24 timer frem. Stk. 1 a. Fridøgn Et fridøgn efter Landsoverenskomsten er 24 timer. Herudover skal Arbejdsmiljølovens krav til et ugentligt hviledøgn overholdes. Hvis der forekommer to sammenhængende fridøgn indenfor samme driftsuge skal i forlængelse af disse ligge en daglig hvileperiode, således at varigheden i alt er 59 timer ( ). Såfremt der indgås en skriftlig aftale med tillidsrepræsentanten, kan varigheden i ovennævnte tilfælde med to sammenhængende fridøgn aftales til minimum 48 timer. Stk. 2. Daglig arbejdstid Driftsdøgn Et driftsdøgn er tidligst starttidspunktet for anlæggets første morgenbus (vagtstart). Driftsdøgnet er 24 timer. En chauffør kan ikke vagtplanlægges til at starte to vagter i samme driftsdøgn. Daglig maksimal arbejdstid Den daglige maksimale arbejdstid er 8 timer og 50 minutter. Den daglige maksimale arbejdstid kan fraviges for indtil 10 %. af virksomhedens samlede antal vagter indenfor det enkelte trafikselskabs område/anlæg med en maksimal betalt vagtlængde på 10 timer. Den daglige maksimale arbejdstid beregnes på baggrund af betalt arbejdstid. I den tekniske beregning af den daglige maksimale arbejdstid kan dog udelades indtil 2 x 15 minutters betalt transporttid pr. vagt. Ved betalt transporttid forstås såvel tom- og garagekørsel som evt. transport af medarbejder. 8

9 Såfremt der kan opnås skriftlig aftale med den lokale tillidsmand/sikkerhedsrepræsentant herom, kan der vedrørende vagter på lørdage, søn- og helligdage aftales anden arbejdstid end angivet oven for i denne bestemmelse. Ovennævnte maksimale arbejdstid er ligeledes gældende for ruter omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne på indtil 100 km. Stk. 3. Pauser Pauser ved vagter over 5 timer Ved vagter på over 5 timer skal der mindst afholdes én sammenhængende pause á minimum 25 minutters varighed. I stedet for denne pause kan med tillidsrepræsentanten lokalt skriftligt aftales kortere pause(r)/ophold. Note: Ved opgørelse af vagtlængden medregnes både arbejdsgiver betalte og selvbetalte pauser. Vagtlængden opgøres derfor fra tjenestetidens begyndelse en given dag til tjenestetidens ophør, se dog 1, stk. 5 om delte vagter. Den daglige arbejdstid kan kun afbrydes 2 gange ud over en daglig pause. For disse afbrydelser gælder følgende: Pausens længde er minimum 20 minutter og maksimalt 60 minutter. De 60 minutter skal forstås som sammenlagt 60 minutter i en vagt. Pausetid udover de første 60 minutter regnes som effektiv arbejdstid. Pauser/ophold på under 20 minutter regnes som effektiv arbejdstid. Note: Ved for sen ankomst til pause skal der betales overtid for den tid forsinkelsen vedrører. Det er dog i den forbindelse altid en forudsætning at pausen er vagtplaneret til minimum 20 minutter. Pausebetaling ved ruter med kontraktstart sommeren 2002 og senere Med virkning fra køreplanskift og dermed nyt udbud fra sommeren 2002 (kontraktstart) og fremtidige udbud, betales ved vagter på over 5 timer 25 minutters pause af arbejdsgiveren. Såfremt der med tillidsrepræsentanten aftales en kortere pause, tillægges den manglende pausetid den daglige arbejdstid, og indgår hermed i såvel den daglige maksimale arbejdstid som ugentlige arbejdstid. Forlængelse af kontrakter Såfremt trafikselskabet har option på forlængelse af kontrakt, betales de 25 minutter først fra den periode hvor trafikselskabet ikke en ensidigt har ret til at forlænge kontrakten. For vagter, hvor arbejdsgiveren skal betale 25 minutters pause (udbud med kontraktstart fra sommeren 2002 og senere) kan alene indlægges op til 35 minutters ikke-betalt pause i en vagt. Note: Ruter i koncession omfattes af ovennævnte regel om 25 minutters arbejdsgiverbetalt pause ved vagter på over 5 timer, ved udstedelse af ny koncession første gang efter sommeren

10 Pauseafsavnstillæg for ruter med kontraktstart 2001 Med virkning fra køreplanskift, sommeren 2004, betales ved vagter på over 5 timer et pauseafsavnstillæg. Pauseafsavnstillægget svarer til 25 minutter pr. vagt og beregningsgrundlaget er den til enhver tid gældende grundtimelønsats plus specielt tillæg pr. præsteret arbejdstime. Pauseafsavnstillægget er ikke pensionsgivende. Pauseafsavnstillægget bortfalder ved kontraktstart for den pågældende rute efter nyt udbud. Note: Pauseafsavnstillægget indgår ikke i opgørelsen af den daglige eller ugentlige arbejdstid. Pauseafsavnstillæg for ruter med kontraktstart før 2001 Med virkning fra 1. januar 2006 betales ved vagter på over 5 timer et pauseafsavnstillæg. Pauseafsavnstillægget svarer til 25 minutter pr. vagt og beregningsgrundlaget er den til enhver tid gældende grundtimelønsats plus specielt tillæg pr. præsteret arbejdstime. Pauseafsavnstillægget er ikke pensionsgivende. Pauseafsavnstillægget bortfalder ved kontraktstart for den pågældende rute efter nyt udbud. Note: Pauseafsavnstillægget indgår ikke i opgørelsen af den daglige eller ugentlige arbejdstid. Stk. 3 a. Pauseregler for bybusser indenfor landsoverenskomstens område ved udbud (kontraktstart) fra sommeren Med virkning for nye udbud med kontraktstart i sommeren 2002 og senere gælder i stedet for 1, stk. 3 nedenstående pauseregler for bybusser i følgende byer: Slagelse, Næstved, Odense, Svendborg, Esbjerg, Fredericia, Horsens, Kolding, Vejle, Herning, Holstebro, Randers, Silkeborg, Århus, Viborg, Frederikshavn, Hjørring og Aalborg. Dette forhold omfatter ikke regional kørsel og anden kørsel uden for bybuskørsel. For øvrig bybuskørsel gælder Landsoverenskomstens 1, stk. 3. Vagter op til 6 ½ time Ved vagter på op til 6 ½ time skal afholdes én sammenhængende pause á minimum 25 minutters varighed. Vagter over 6 ½ time Ved vagter på over 6 ½ time skal udover ovennævnte afholdes en pause á minimum 15 minutters varighed. Note: Ved for sen ankomst til en obligatorisk pause, skal der betales overtidsbetaling for den tid forsinkelsen vedrører. For sen ankomst til en obligatorisk pause udløser således ikke krav på yderligere eller forlænget pausetid. For 15 % af vagternes vedkommende kan ved vagter på over 6 ½ time dagligt i stedet for ovennævnte afholdes én samlet pause á minimum 40 minutters varighed. Dette kan fraviges ved skriftlig aftale med den lokale tillidsrepræsentant/sikkerhedsrepræsentant. 10

11 Betaling for pause Der betales altid for 45 minutters pause. Ved pauseafholdelse udover 45 minutter i en vagt kan arbejdsgiveren fratrække op til 15 minutters pause. Ved pausetræk er det en forudsætning, at pausen er mindst 8 minutter. Ophold under 8 minutter regnes som effektiv arbejdstid. Er den samlede daglige pause under 45 minutter, tillægges den manglende pausetid den daglige arbejdstid. Note: Fradrag af tillæg (ved pausefradrag) kan kun finde sted, såfremt pausen ligger i det tidsrum i vagten, hvori tillægget skulle optjenes. Placering af pause For disse ruter gælder ligeledes reglerne om pauseplacering i 1, stk. 4 samt vedrørende delte vagter endvidere 1, stk. 5 b. Stk. 4. Placering af pause. Afbrydelse til pause kan først finde sted 1 time efter vagtens begyndelse og senest 1 time før vagtens afslutning. Denne regel kan dog fraviges for maksimalt 15 % af vagternes vedkommende. En pause kan ikke starte eller slutte en vagt Note: Ved pauseplacering i delte vagter gælder endvidere bestemmelsen i 1, stk. 5 b. Note: Der er ikke ændret i tidligere forudsætninger vedrørende faciliteter for afholdelse af pauser. Stk. 5. Delte vagter a. Anvendelse af delte vagter For delte vagter gælder: tjenesteafbrydelse kun på hjemstedet og minimum 61 minutter. Tjenesteafbrydelse kan først finde sted 2 timer efter vagtens begyndelse og skal være afsluttet senest 2 timer før vagtens afslutning. Note: Tjenesteafbrydelsen medregnes ikke ved opgørelse af vagtens længde. Tjenesteafbrydelsen suspenderer således vagten med den virkning af tjenesteafbrydelses perioden ikke medregnes i den enkelte vagtlængde. Delt tjeneste kan ikke anvendes på lørdage, samt søn- og helligdage. Såfremt der med den lokale tillidsmand kan opnås lokal enighed herom, kan der undtagelsesvis placeres delt tjeneste på lørdage, samt søn- og helligdage. Delt tjeneste skal for den enkelte chauffør fastsættes inden for en daglig ramme på 13 timer. Rammen kan tidligst starte kl og senest afsluttes kl For maksimalt 10% af vagterne kan der afviges fra denne ramme med start kl op til en afslutning kl Som udgangspunkt kan der ikke udføres delt tjeneste på arbejdsuger der er kortere end 5 dages arbejdsuger. 11

12 Såfremt der kan opnås skriftlig aftale med den lokale tillidsrepræsentant/sikkerheds- repræsentant herom, kan der udføres delt tjeneste på arbejdsuger der er kortere end 5 dages arbejdsuger. b. Placering af pause i en delt vagt Når der placeres en pause i en delt vagt i tidsrummet før tjenesteafbrydelsen, er det en forudsætning, at dette tidsrum minimum udgør 2 timer plus pausens længde. Når der placeres en pause i en delt vagt i tidsrummet efter tjenesteafbrydelse, er det en forudsætning, at dette tidsrum minimum udgør 2 timer plus pausens længde. Herudover gælder reglen om placering af pause i 1, stk. 4. Note: Vedr. tillæg for delt tjeneste henvises til 5, stk. 6. Stk. 6 a. Turnus En turnus er et forud tilrettelagt og afgrænset tidsforløb. Chaufføren kender på forhånd rækkefølgen af sine vagter og fridage. En turnusperiode skal gentages mindst én gang. I en turnus er den ugentlige arbejdstid i gennemsnit 37 timer. Arbejdstiden for den enkelte uge må ikke overstige 42 timer eller være under 32 timer. Turnusperiodens længde kan maksimalt være 16 uger. Stk. 6 b. Rammeturnus For fastansatte chauffører til løs tjeneste uden fast turnus kan der etableres rammeturnus af op til seks ugers varighed med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer. Arbejdstiden for den enkelte uge må ikke overstige 42 timer eller være under 32 timer, der udlignes i turnusperioden. Hvis arbejdstiden i rammeturnus ved den gennemsnitlige opgørelse overstiger 37 timer afregnes de overskydende timer jf. 4, stk. 1 a. Note: Arbejdstiden i den enkelte uge kan ikke overstige 42 timer, medmindre der er aftalt overarbejde, i den enkelte uge skal der minimum afregnes for 32 timer. Chaufføren kender på forhånd rækkefølgen af sine fridage i rammeturnussen. Alle chauffører i rammeturnus meddeles vagt senest kl arbejdsdagen før. Op til fridage meddeles vagt til chaufføren senest kl dagen før fridagen. Note: De vagter der tildeles en rammeturnuschauffør, skal ikke være fikseret forud. Dvs. rammeturnuschaufføren kan kører egne vagter. Den maksimale daglige rammetid, inden for hvilken den enkelte chaufførs vagt kan placeres, er på 14 timer. Ved ændringer af den enkelte chaufførs ramme skal gives et varsel på 2 arbejdsdage. Stk. 6 c. Legal ændring af turnus Legale ændringer kan medføre ændringer af vagtindhold og turnuslængde. 12

13 En turnus kan med 7 dages varsel legalt ændres af arbejdsgiveren, når der i en turnusperiode forekommer ændrede vagter som følge af: Køreplanskift (ny køreplan) i henhold til kontrakten med trafikselskabet Løbende ændringer fra trafikselskabets side som ikke fremgår af køreplanen. Ændring af kørsel en gang pr. år ved overgang til og fra sommerferieperioden og en gang pr. år til og fra aftenskolekørsel. Opgørelse ved legal ændring Den allerede gennemførte del af turnusperioden opgøres efter de almindelige regler for opgørelse af turnus, således at chaufførens arbejdstid er 37 timer i gennemsnit. For det antal timer, der ligger udover 37 timer i gennemsnit for perioden, ydes overarbejdsbetaling. Parterne er enige om, at evt. overarbejdstimer som følge af såvel konverterede vagter som almindeligt pålagt overarbejde ikke indgår i opgørelsen i forbindelse med opgørelse ved legal ændring af turnus. Note 1: Der henvises til de viste eksempler vedr. legal ændring i bilag 5. Note 2: gælder dog også kørsel, hvor denne foregår uden kontrakt med trafikselskab, men udarbejdes af den enkelte virksomhed (køreplanskift). Stk. 6 d. Ændring af enkelte vagter i turnus, hvor turnus fortsætter efterfølgende Der kan endvidere legalt foretages ændringer af enkelte vagter i en turnus, når der fra trafikselskabets side forekommer ændrede vagter som følge af påske, Store bededag, Kristi himmelfartsdag, fredag efter Kristi himmelfartsdag, pinse, jul og nytår (herunder også d , d samt søndage inden jul ændret til lørdagskørsel). I disse tilfælde ændres alene den enkelte vagt, hvorefter turnussen efterfølgende fortsætter uændret. Der betales altid for længden af den turnusplanlagte vagt. Overarbejde ydes, i det omfang længden af vagten overstiger den turnusplanlagte vagtlængde. Note: Parterne er enige om, at der som hidtil praktiseret i branchen fortsat ikke er tale om brud på turnus i tilfælde af vagt/fridagsbytte, grundlovsdag, 1. maj, ferie og afspadsering. Stk. 6 e. Ændring af vagter i skoleferier Der er ikke tale om brud på turnus, når der forekommer ændrede vagter som følge skolernes efterårsferie, juleferie og vinterferie. Konverterede vagter som følge af skolernes efterårsferie, juleferie og vinterferie skal varsles overfor chaufføren med 14 dages varsel. Hvis ændringerne i den enkelte uge indebærer flere timer i ugen end oprindeligt planlagt, tilskrives disse timer afspadseringssaldoen som overarbejde. Hvis ændringerne indebærer færre timer, sker der ikke fradrag. Parterne er enige om, at ovennævnte principper er under forudsætning af de almindeligt kendte og forekommende skoleferieperioder og aftenskolekørsel. Hvis der som følge af lovgivning sker væsentlige ændringer i forudsætningerne for det aftalte, skal dette genforhandles i overenskomstperioden. 13

14 Stk. 6 f. Brud på turnus Ved uvarslet ændring eller ved overenskomststridig ændring af turnus er betalingen følgende: For den turnusperiode, hvori bruddet sker, samt for den turnusperiode der lå forud herfor, skal arbejdstiden opgøres med udgangspunkt i 37 timer for hver enkelt uge frem til bruddet. Der kan herefter ikke gøres yderligere bodskrav gældende. Parterne er enige om, at evt. overarbejdstimer som følge af såvel konverterede vagter som almindeligt pålagt overarbejde ikke indgår i opgørelsen i forbindelse med opgørelse ved brud på turnus. Note: Der henvises til de viste eksempler i bilag 5. Stk. 6 g. Øvrige bestemmelser om turnus Der udarbejdes en vagtplan som forevises tillidsmand/chauffør. Planen udarbejdes så tidligt, at eventuelle ændringer kan foretages og rettes. Kører en chauffør i fast vagtturnus og arbejdsgiveren ønsker at skifte ham/hende til anden vagtturnus, skal dette varsles med mindst 7 dage. Ved overførsel fra fast turnus til rammeturnus skal chaufføren varsles med sit individuelle opsigelsesvarsel. Stk. 7. Ventetid på færger Ved ventetid på færgeruter med en sejltid på 1 time og derover, betales der 50 % af den til enhver tid værende timeløn. Der betales for mindst halve timer pr. dag. Ventetid i øvrigt kan ikke forekomme. Såfremt tjenestetiden indenfor den i stk. 6 a nævnte turnusperiode ikke er fuldt udnyttet, fradrages det manglende i eventuel ventetid på færgeruter. Stk. 8. Deltidsbeskæftigelse Virksomhederne kan antage chauffører til deltidsarbejde under forudsætning af, at de ikke i forvejen har beskæftigelse på fuld tid i den pågældende eller en anden virksomhed. Virksomhederne må normalt ikke reducere antallet af fuldtidsbeskæftigede chauffører i forbindelse med etablering af deltidsarbejde. Den ugentlige arbejdstid for deltidsansatte chauffører skal udgøre mindst 15 og højst 30 timer. Aflønning af deltidsansatte sker i henhold til almindeligt gældende overenskomstmæssige bestemmelser, således at der ikke må ydes disse chauffører nogen form for lønmæssig kompensation, fordi deres arbejdstid er kortere end den normale. Ved ansættelse af deltidschauffører udarbejdes en ansættelseskontrakt, hvoraf vedkommendes ansættelsesform fremgår. 14

15 Hvis arbejdstiden strækker sig ind i de overenskomstmæssige forskudte tidsperioder, betales de i overenskomsten fastsatte tillæg. Overarbejde ydes kun til deltidsbeskæftigede chauffører for arbejde, der rækker ud over den til enhver tid normerede arbejdstid for fuldtidsansatte. Organisationerne er i øvrigt enige om, at overarbejde i forbindelse med deltidsarbejde kun undtagelsesvis bør finde sted. Note: Mellem organisationerne er indgået aftale om implementering af EU-direktiv om deltidsansatte, jf. bilag Løn Stk. 1. Løn i henhold til lønblad (se bilag) Lønnen samt tillægsbetalinger for faste chauffører ændres i henhold til lønblad, jf. bilag 1. Stk. 2. Reserve/deltidschauffører Reserve/deltidschauffører aflønnes for effektiv arbejdstid med den til enhver tid gældende grundtimeløn, specielt tillæg samt chaufførtillæg i henhold til lønblad, jf. bilag 1. Reservechauffører kan ikke aflønnes for færre timer end den pågældende dags normale arbejdstid. Ved den pågældende dags normale arbejdstid forstås den vagt, som reservechaufføren/afløseren skal indtræde i den pågældende dag. Reservechauffører kan alene anvendes til afløsning af fast ansatte chauffører under disses fravær, samt til ikke køreplanlagt kørsel akut kørsel (f.eks. tognedbrud) samt anden kortvarig ekstrakørsel (f.eks. julebusser, festivalbusser o.l.) selv om de ikke herved afløser bestemte fastansatte chauffører Note: Tilkendegivelse om timelønnede reservechauffører i faglig voldgift af 17. oktober 2002 er fortsat gældende. Reservechaufføren erholder et tillæg på kr. 5,00 pr. arbejdsdag. Stk. 3. Løn betales bagud Lønnen efter stk. 1 til de øvrige chauffører udbetales bagud. Stk. 4. Specielt tillæg Der udbetales et specielt tillæg pr. præsteret arbejdstime i henhold til lønblad. Tillægget udgør pr. 1. marts 2007 kr. 1,09 pr. time, 1. marts 2008 kr. 1,19 pr. time og 1. marts 2009 kr. 1,19 pr. time. Grundtimelønnen indeholder fejltællingsgodtgørelse og bybustillæg. 15

16 Stk. 4 a. Chaufførtillæg Til chauffører udbetales et chaufførtillæg pr. præsteret arbejdstime i henhold til lønblad. Chaufførtillægget udgør pr. præsteret arbejdstime: 1. marts marts marts 2009 kr. 1,65 kr. 3,30 kr. 4,95 Stk. 4 b. Garagearbejdertillæg Til garagearbejdere udbetales et garagearbejdertillæg pr. præsteret arbejdstime i henhold til lønblad. Garagearbejdertillægget udgør pr. præsteret arbejdstime: 1. marts marts marts 2009 kr. 1,65 kr. 3,30 kr. 4,95 Stk. 4 c. Erhvervsuddannelsesbevis Medarbejdere der er i besiddelse af erhvervsuddannelsesbevis til rutebil- eller buschauffør, jf. protokollat nr. 4, får med virkning fra den 1. marts 2007 et tillæg på kr. 3,00 pr. time. Pr. 1. marts 2008 forhøjes tillægget til kr. 3,50 pr. time og pr. 1. marts 2009 til kr. 4,00 pr time. Note: Der betales kun for effektiv tid, idet oprunding af tid og tillæg på dag/ugebasis er bortfaldet pr. 1. marts Stk dagesløn Arbejdsgiveren kan, hvis det findes hensigtsmæssigt, udstrække lønningsperioden til 2 uger. Der skal i sådanne tilfælde optages forhandling om en overgangsordning. Arbejdsgiveren udarbejder til hver vagtplan en specificeret lønudregning, som udleveres til tillidsmand/chauffør. Afvigelser fra den normale vagtplan (løn) skal fremgå af lønseddel. Stk. 6. Månedsløn Indførelse af månedsløn på virksomheden kan ske ved lokal aftale. Virksomheder der i forvejen anvender månedsløn, kan fortsætte denne praksis uden indgåelse af lokal aftale. En eksisterende ordning med månedsløn kan kun bortfalde, såfremt der kan opnås enighed herom ved lokal aftale. Ved en kørselskontrakts udløb i forbindelse med tab af kontrakten overgår den enkelte medarbejder automatisk til den aflønningsform, der er gældende på den overtagende virksomhed. For månedsløn gælder en årsnorm på timer ved overgang fra den ene periode til den næste. Brudte perioder behandles forholdsmæssigt. Stk. 7. Modregning Der er adgang til at modregne i ikke overenskomstmæssige tillæg, personlige tillæg og lignende. 16

17 3. Anciennitet Stk. 1. Uge/Månedslønnede chauffører Til uge/månedslønnede chauffører, der har været beskæftiget ved rutebilkørsel eller anden kørsel, betales følgende anciennitetstillæg: Anciennitet pr. time pr. uge pr. 14 dage pr. måned Efter 1 år kr. 5,01 kr. 185,37 kr. 370,74 kr. 803,27 Efter 3 år kr. 5,55 kr. 205,35 kr. 410,70 kr. 889,85 Efter 5 år kr. 6,09 kr. 225,33 kr. 450,66 kr. 976,43 Pr. 1. marts 2008 forhøjes ovenstående anciennitetstillæg til: Anciennitet pr. time pr. uge pr. 14 dage pr. måned Efter 1 år kr. 5,76 kr. 213,12 kr. 226,24 kr. 923,52 Efter 3 år kr. 6,30 kr. 233,10 kr. 466,20 kr ,10 Efter 5 år kr. 6,84 kr. 253,08 kr. 506,16 kr ,68 Pr. 1. marts 2009 forhøjes ovenstående anciennitetstillæg til: Anciennitet pr. time pr. uge pr. 14 dage pr. måned Efter 1 år kr. 6,51 kr. 240,87 kr. 481,74 kr ,77 Efter 3 år kr. 7,05 kr. 260,85 kr. 521,70 kr ,35 Efter 5 år kr. 7,59 kr. 280,83 kr. 561,66 kr ,93 Ved ansættelsen tillægges der anciennitetstillæg for dokumenteret forudgående beskæftigelse som buschauffør med planmæssig kørsel. Ved overflytning af anciennitetstillæg beregnes det nye tillæg et anciennitetstrin lavere. Stk. 2. Uarbejdsdygtighed Under sygdomsperioder, ved uarbejdsudygtighed på grund af tilskadekomst under arbejdet samt under militære genindkaldelser, bevares den på afbrydelsestidspunktet hos den pågældende vognmand opnåede anciennitet uanset periodens varighed, idet fraværsperioden dog ikke beregnes som anciennitetstid. Stk. 3. Genansættelse Hvor en chauffør afskediges af vognmanden, men genantages efter en periode, der ikke overstiger 7 måneder, bevarer den pågældende chauffør den på afbrydelsestidspunktet opnåede anciennitet. Note: Bestemmelsen i 3, stk. 3 vedrører anciennitet generelt, med mindre andet særskilt er fastsat i overenskomsten. Stk. 4. Overarbejde Ved overarbejde ydes ikke anciennitetstillæg, da dette alene ydes som et fast ugetillæg. 17

18 4. Overarbejde Stk. 1. Fastansatte For arbejde ud over 37 timer betales følgende tillæg til timelønnen: For de første 3 timer 50 % Derefter 100 % Overtidstillægget beregnes af timelønnen. Stk. 1 a. Opgørelse af rammeturnus Hvis arbejdstiden i rammeturnus ved den gennemsnitlige opgørelse overstiger 37 timer, afregnes timer udover gennemsnitligt 37 timer med overtidsbetaling. De første 3 timer afregnes med 50 % og de øvrige med 100 %. Opgørelsen af den ugentlige arbejdstid foretages ved turnusperiodens udløb. Stk. 2. Timelønnede reservechauffører Timelønnede reservechaufførers overarbejde afregnes pr. dag efter ovenstående satser. Såfremt reservechaufføren i en uge indtræder i en vagt med en ugentlig arbejdstid på under 37 timer aflønnes der alene for den effektive arbejdstid i den pågældende uge. Hvis en reservechauffør derimod arbejder mere end 37 timer i en enkelt arbejdsuge, ydes herfor overarbejdsbetaling for det ugentlige arbejde ud over 37 timer. Ved arbejde udover den tildelte vagt den pågældende dag ydes endvidere overarbejdsbetaling. Stk. 3. Tjeneste på fridage Faste folk, der undtagelsesvis gør tjeneste på deres fridag, erholder betaling for mindst 4 overarbejdstimer i henhold til stk. 1. Stk. 4. Afspadsering Nedenstående regel om afspadsering dækker: Afspadsering af overarbejde, hvor tillægget løbende er udbetalt. Afspadsering af erstatnings- og kompensationsfridage i forbindelse med søgnehelligdage, jf. 12, stk. 1. a. Der er principiel enighed om, at ovennævnte afspadseres. b. Hvis ikke afspadsering finder sted, men der aflønnes for de opsparede timer forudsættes, at arbejdsgiver og den ansatte er enige herom. Dette gælder også ved fratrædelse. c. Der afspadseres time for time og i hele dage/vagter. Evt. overskydende timer udbetales. d. Afspadseringstidspunktet aftales normalt mellem parterne. Dog kan arbejdsgiver varsle afspadsering med 2 døgns varsel inden kl. 12,00 og inddrage varslet afspadsering med 1 døgns varsel inden kl begrundet i afvikling af det normale arbejde. e. Ved opsigelse kan afspadsering finde sted i opsigelsesperioden, forudsat at dette er aftalt mellem parterne. f. Afspadseringstimer kan ikke anvendes til opsupplering af den ugentlige arbejdstid. 18

19 g. Der kan ikke aftales/varsles afspadsering, hvis det indebærer at chaufførens samlede afspadseringssaldo bliver negativ ved lønningsperiodens udgang. Stk. 5. Om overarbejde generelt Alt overarbejde skal principielt undgås. Overarbejde skal i henhold til 4, stk. 4 principielt afspadseres. Hvis parterne er enige herom, kan overarbejde udbetales. Overarbejde afspadseres time for time. Overarbejdstillægget udbetales i henhold til 4, stk Tillægsbetalinger Stk. 1. Forskudttidstillæg a. Aften- og nattillæg For arbejde (herunder overarbejdstimer og ventetid på færger) mellem kl og kl , på lørdage dog fra kl , betales et tillæg på kr. 18,00 pr. time. Pr. 1. marts 2008 forhøjes dette tillæg til kr. 18,40 pr. time. Pr. 1. marts 2009 forhøjes dette tillæg til kr. 18,80 pr. time. Mellem kl og kl betales et tillæg på kr. 21,21 pr. time. Pr. 1. marts 2008 forhøjes dette tillæg til kr. 21,51 pr. time. Pr. 1. marts 2009 forhøjes dette tillæg til kr. 21,81 pr. time. Tillægget ydes driftsdøgnet ud. b. Søn- og helligdagstillæg For effektiv arbejdstid på søn- og helligdage samt grundlovsdag fra kl herunder også overarbejdstimer og ventetimer på færger, betales til såvel faste som reserve- og deltidschauffører et tillæg på kr. 28,68 pr. time. Tillægget ydes ved vagtstart på kalenderdagen søndag eller helligdag og betales herefter driftsdøgnet ud. Stk. 2. Ledbus For kørsel med ledbus betales et tillæg på kr. 3,00 pr. arbejdstime. Der betales for mindst pr. halve timer pr. dag. Når der køres med påhængsvogn(e) erholder chaufføren kr. 2,50 ekstra pr. dag. Stk. 3. Udstationering Ved udstationering, hvor der sker overnatning i anden by, betales kost og logi af arbejdsgiveren efter godkendt regning. I disse tilfælde betales ved benyttelse af eget transportmiddel en kørselsgodtgørelse efter statens takster (højeste sats) for forøget afstand fra bopæl til udstationeringsstedet, medmindre arbejdsgiveren sørger for anden transport. Stk. 4. Trafiktælling Når der ud over normal optælling (trafiktælling) til virksomhedens interne brug foretages mere omfattende tælling til brug for amt, kommune eller trafikselskab, og der ikke gives særlig medhjælp hertil, betales der kr. 5,00 pr. arbejdstime, hvori optællingen foretages. Der oprundes til halve timer pr. dag. 19

20 Stk. 5. Handicapkørsel Ved kørsel i speciel rutekørsel særligt for handicappede betales et tillæg på kr. 4,65 pr. time ud over grundtimelønnen i Landsoverenskomstens 2 til chauffører, som har gennemgået kurset "Befordring af bevægelseshæmmede", og hvor uddannelsen anvendes og kræves. Dette tillæg betales ikke ved andre former for kørsel, herunder almindelig rutekørsel, uanset materielindretning eller passagerer. Stk. 6. Delt tjeneste Betaling for delt tjeneste er kr. 65,00 pr. arbejdsdag. Pr. 1. marts 2008 forhøjes dette tillæg til kr. 66,00 pr. arbejdsdag. Pr. 1. marts 2009 forhøjes dette tillæg til kr. 67,00 pr. arbejdsdag. 6. Pension Med virkning fra den 1. januar 1993 er der iværksat en pensionsordning. Ordningen omfatter chauffører over 20 år med 2 måneders anciennitet indenfor de sidste 2 år, med virkning fra 1. maj Note: Hvis medarbejderen i forvejen er optaget i en arbejdsmarkedspension er der krav på pension fra 1. ansættelsesdag og/eller hvis medarbejderen inden for de sidste 2 år har været beskæftiget indenfor PensionDanmarks område, under en overenskomst dækkende kørsel på gummihjul (godstransport, turistkørsel, taxakørsel, rutebilkørsel), skal denne anciennitet medregnes ved opgørelsen af 2 måneders anciennitetskravet. Indbetalingerne foretages af arbejdsgiveren til PensionDanmark eller et af dette selskab valgt administrationsselskab. Præmiebetalingen til pensionsordningen udgør med 2/3 arbejdsgiverbetalt og 1/3 lønmodtagerbetalt af den AM-bidragspligtige løn: Fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. juli 2006 indgår, udgør bidraget i alt 10,8 %. Lønmodtageren betaler 3,6 %. af bidraget, arbejdsgiveren 7,2 %. Fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. juli 2008 indgår, udgør bidraget i alt 11,4 %. Lønmodtageren betaler 3,8 %. af bidraget, arbejdsgiveren 7,6 %. Fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. juli 2009 indgår, udgør bidraget i alt 12,0 %. Lønmodtageren betaler 4,0 %. af bidraget, arbejdsgiveren 8,0 %. Herefter er det samlede bidrag 12,0 %. Hvor der er indgået aftale om bidrag til en sundhedsordning, er bidraget til en sådan ordning indeholdt i det samlede pensionsbidrag. 20

Landsoverenskomst for Rutebilkørsel

Landsoverenskomst for Rutebilkørsel Landsoverenskomst for Rutebilkørsel mellem AKT Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik og JA Jernbanernes Arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund 2007 2010 3F-varenummer 3030 Forord AKT s

Læs mere

TransporTgruppen Overenskomst 2010-2012 for rutebilchauffører og garagearbejdere i Provinsen

TransporTgruppen Overenskomst 2010-2012 for rutebilchauffører og garagearbejdere i Provinsen TransporTgruppen Overenskomst 2010-2012 for rutebilchauffører og garagearbejdere i Provinsen Landsoverenskomst for Rutebilkørsel mellem DI Overenskomst I (AKT) og 3F Fagligt Fælles Forbund Landsoverenskomst

Læs mere

overenskomst for rutebilchauffører og garagearbejdere i ht-området 2012 2014

overenskomst for rutebilchauffører og garagearbejdere i ht-området 2012 2014 overenskomst for rutebilchauffører og garagearbejdere i ht-området 2012 2014 Tillægsoverenskomst til landsoverenskomst for rutebilkørsel vedrørende de tidligere København, Frederiksborg og Roskilde amter,

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S

EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S HVIDE SANDE OVERENSKOMST 2010-2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (DSA) og 3F, Ringkøbing-Holmsland 2010 2012 2010 2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

LANDS OVERENSKOMST FOR RUTEBILKØRSEL I PROVINSEN

LANDS OVERENSKOMST FOR RUTEBILKØRSEL I PROVINSEN LANDS OVERENSKOMST FOR RUTEBILKØRSEL I PROVINSEN 2014 2017 For rutebilchauffører og garagearbejdere DI Overenskomst I (AKT) og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transport gruppen 3F-varenummer 3030 DI nr. 794629

Læs mere

TILLÆGSOVERENSKOMST FOR RUTEBILKØRSEL I HT-OMRÅDET

TILLÆGSOVERENSKOMST FOR RUTEBILKØRSEL I HT-OMRÅDET TILLÆGSOVERENSKOMST FOR RUTEBILKØRSEL I HT-OMRÅDET 2014 2017 Vedrørende de tidligere København, Frederiksborg og Roskilde amter, samt Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune For rutebilchauffører og

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

skibsførere på havnebusser OverenskOmst

skibsførere på havnebusser OverenskOmst skibsførere på havnebusser OverenskOmst 2010 2012 DI Overenskomst II v/ DI og Søfartens Ledere gældende for skibsførere beskæftiget på havnebusser i HUR-området 2010 2012 OVERENSKOMST 2010-2012 Søfartens

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2017 2020 Mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794599 2017 2020 Truck-Kompagniet Skagen ApS OVERENSKOMST 2017-2020 mellem DI

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

skibsførere på havnebusser

skibsførere på havnebusser skibsførere på havnebusser overenskomst 2012 2014 DI Overenskomst II v/di og Søfartens Ledere Gældende for skibsførere beskæftiget på havnebusser i HUR-området DI nr. 794553 verenskomst 2012 2014 OVERENSKOMST

Læs mere

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS VERENSKOMST TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794599 2014 2017 2014-2017 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

COLOR LINE DANMARK A/S

COLOR LINE DANMARK A/S VERENSKOMST 2014 2017 COLOR LINE DANMARK A/S TILLÆGSOVERENSKOMST 2014 2017 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurantog Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv.

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv. Orientering Landsoverenskomsten for butik for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en kort gennemgang af de overenskomstmæssige regler pr. 1. marts 2012 for medarbejdere under butiksoverenskomsten.

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel OVERENSKOMST mellem DI Overenskst I (ATD) og 3F Transportgruppen OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for Bager og konditorsvende i supermarkeder mv. Indgåelse af aftale for bagere og konditorer i supermarkeder Den 1. marts blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet

Læs mere

VIKAROVERENSKOMSTEN HTS-A. Specialarbejderforbundet i Danmark (nu 3F)

VIKAROVERENSKOMSTEN HTS-A. Specialarbejderforbundet i Danmark (nu 3F) VIKAROVERENSKOMSTEN mellem HTS-A og Specialarbejderforbundet i Danmark (nu 3F) 2005 2007 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Dækningsområde...2 2. Vikarbureauets forpligtelser...2 3. Løn og arbejdstid Overenskomstdækkede

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING Overenskomst mellem REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S og DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) 1/3-2007 - 28/2 2010 2 OVERENSKOMST mellem REDERIET

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST FOR RUTEBILKØRSEL

LANDSOVERENSKOMST FOR RUTEBILKØRSEL LANDSOVERENSKOMST FOR RUTEBILKØRSEL 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst I (AKT) og 3F, Transportgruppen Overenskomst for rutebilchauffører og garagearbejdere i Provinsen 2010 2012 Landsoverenskomst

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

For lagerarbejdere og chauffører

For lagerarbejdere og chauffører 2010 2012 LÆ R LI N G E O VE R E N S K O M S T For lagerarbejdere og chauffører Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende Lærlingeoverenskomst mellem HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA og Fagligt Fælles Forbund 3F vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet 2007-2010 Varenummer 3068 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Overenskomst. Søfartens Ledere. Copenhagen Malmö Port AB. Vagtchefer og Havneassistenter. mellem. for - 1 -

Overenskomst. Søfartens Ledere. Copenhagen Malmö Port AB. Vagtchefer og Havneassistenter. mellem. for - 1 - Overenskomst mellem Søfartens Ledere og Copenhagen Malmö Port AB for Vagtchefer og Havneassistenter gældende fra 1. april 2014 til 31. marts 2017-1 - 1 Overenskomstens område Overenskomsten er gældende

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening )

HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening ) HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening ) Som medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HORESTA Arbejdsgiver er der en række forhold, man skal være opmærksom på,

Læs mere

Overenskomst

Overenskomst Overenskomst 2004-2007 Landsoverenskomst for Rutebilkørsel mellem Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik og Jernbanernes Arbejdsgiverforening og Specialarbejderforbundet i Danmark LANDSOVERENSKOMST

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood i supermarkeder mv. Mæglingsforslag fremsat Efter flere forhandlingsmøder med 3F om fornyelse af Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Arbejdstid 1. Arbejdstid. Ansættelsesform 2. Deltidsbeskæftigelse og afløsere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Arbejdstid 1. Arbejdstid. Ansættelsesform 2. Deltidsbeskæftigelse og afløsere F Æ L L E S O V E R E N S K O M S T for mejeripersonale og chauffører mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet Fagligt Fælles Forbund Dansk Funktionærforbund/

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem FOA. Arriva Danmark A/S. for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) DI nr.

OVERENSKOMST. mellem FOA. Arriva Danmark A/S. for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) DI nr. OVERENSKOMST mellem FOA og Arriva Danmark A/S for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) 1.marts 2012-28.februar 2014 DI nr. 794557 1 2 Indhold 1. Overenskomstens

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. Til brug for lønberegningen er medarbejderen pligtig at aflevere lønbilag så

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode OK 2014 Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode 2014-2017 17 ændres således: OK 2014 Mejeri Fællesoverenskomsten Forældreorlov og barsel I

Læs mere

FAGLÆRTEOVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTEOVERENSKOMSTEN FAGLÆRTEOVERENSKOMSTEN 2010 12 Indgået mellem DI Overenskomst II og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark og Malerforbundet i Danmark. 2010 2012

Læs mere

lærlinge inden for landtransportområdet

lærlinge inden for landtransportområdet Aftaler om løn og arbejdsforhold for lærlinge inden for landtransportområdet Indholdsfortegnelse: Gyldighedsområde Gyldighedsområde... 3 Lokalt samarbejde... 3 Organisationernes påtaleret... 4 Den normale

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

landsoverenskomst for rutebilkørsel

landsoverenskomst for rutebilkørsel landsoverenskomst for rutebilkørsel 2012 2014 For rutebilchauffører og garagearbejdere i provinsen Landsoverenskomst for Rutebilkørsel mellem DI Overenskomst I (AKT) og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transport

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N B E K L Æ D N I N G O G T E X L T I Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne i Beklædning & Textil Som du sikkert

Læs mere

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5 Side 1/5 Malerfagets nøgletal Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: MALERSVENDE Akkordudbetaling/mindstebetaling pr. time kr. 123,85 SKILTEMALERE Pr. time kr. 141,75 SERVICEARBEJDERE

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER 2010 2012 Indgået mellem og 3F 2010 2012 Ferieregulativ af 22. januar 2002 - med senere ændringer mellem og 3F nr. 794662 Idet bekendtgørelse af lov

Læs mere

Opsigelse skal altid afgives skriftligt, og ansættelsesforholdet kan først ophøre ved udløbet af en påbegyndt arbejdsperiode på platformen.

Opsigelse skal altid afgives skriftligt, og ansættelsesforholdet kan først ophøre ved udløbet af en påbegyndt arbejdsperiode på platformen. OVERENSKOMST mellem Danbor A/S og Dansk Metal VEDRØRENDE ANSÆTTELSESFORHOLD PÅ OFFSHOREPLATFORME PÅ DANSK KONTINENTALSOKKELOMRÅDE (excl. Færøerne og Grønland) De i denne overenskomst anførte vilkår gælder

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere