2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr."

Transkript

1 Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og de er enige i det tekniske grundlag. Sammenligningen viser med tydelighed, at overenskomsten mellem KAF- KRIFA er meget ringere end overenskomsten mellem 3F og HORESTA. I den efterfølgende tekst er (KAF) overenskomst imellem Kristelig Arbejdsgiverforening og Kristelig fagforening. (3F) er overenskomsten imellem 3F og arbejdsgiverforening HORESTA. LØN 1) Lønsystem KAF: Minimalløn og lønforhandlingsret 3F: Minimalløn og lønforhandlingsret 2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. 3) Særlig løn år når det er bibeskæftigelse KAF: 99 kr. 3F : som pkt. 2 4) Lørdagstillæg KAF: kl = 12,50 kr. 3F : kl = 17,00 kr. 5) Hverdage og søndage KAF: Fra kl. 18 = 12,50 kr. og søndag 20 kr. 3F : Fra kl. 18 = 17,00 og søndag 23,22 kr. 6) Natarbejde KAF: ingen nedsat arbejdstid Tillæg: kl = 20 kr. 3F : Fast arbejde efter kl. 02: 8 timer mindre på 4 uger til fuld løn Tillæg kl : 40% af mindstelønnen, dog for medhjælpere 23,22 kr. pr. time

2 7) Helligdagstillæg KAF: 20 kr. pr. time. Under 18 år:13 kr. Grundlovsdag er helligdag 3F: 150% pr. time, dog 100% for medhjælpere. 1 påskedag ikke helligdag Unge under 18: som de voksne 8) Øvrige tillæg KAF: ingen 3F a)brancheanciennitetstillæg pr. måned, dog virksomhedsbestemt for medhjælpere. Samme tillæg til deltid som fuldtid b) 20% ekstra til tidsbegrænset ansatte gastronomer i op til 5 mdr c) særligt tillæg til alle på 1% af hele lønnen ( udbetales sammen med feriepenge) Også for unge under 18. 9) Kost KAF: Ingen sikring af ret til gratis kost. 3F : Ret til kost som lønandel. Løntillæg på 40 kr. pr dag hvis kost ikke kan ydes 10) Ungarbejderløn KAF: 15 år 44,25 kr., 16 år 55,25 kr., 17 år 71,75 kr. 3F : Under 18: 68,16 kr. Kun ungarbejderløn til medhjælpere. 11) Tillæg-ungarbejdere KAF: Hverdag og lørdag (kl. 17): 8,50 kr. Søndag: 13 kr. 3F : Hverdag og lørdag (kl. 14): 12,21 kr. Søndag: 19,30 kr. 12) Ret til Pension KAF: Har i forvejen samt 9 mdr. i virksomheden inden for 18 mdr. 3F : Har i forvejen samt 6 mdr. i branchen inden for 5 år 13) Pensionssatser KAF: 14,25% af ferieberettiget løn, dvs. eksklusiv feriepenge 3F : 12% af skattepligtig løn, dvs. også af feriepenge 14) Pensionsordninger KAF: Danica 3F : Pension Danmark: bedre afkast, bedre forsikringer, lavere administrationsomkostninger. ( Dette er alene 3Fs påstand uden det ved en sammenligning på mødet er blevet dokumenteret. Opgave der udestår for 3F)

3 Sygdom mm. 15) Ret til Løn under sygdom KAF: Efter 9 mdr. i virksomheden inden for 12 mdr. og kun i 9 uger. Ved arbejdsskade ingen anciennitetskrav(dog kun løn i 2 uger) 3F : Løn efter 8 uger og uden tidsbegrænsning. 16) Lønnen under sygdom KAF: Fuld løn i op til 5 uger. Næste 4 uger løn, men bortfald af forskudttidstillæg. 3F : Fuld løn første 6 dage; derefter minus 10% uden tidsbegrænsning, dog fuld løn i 5 uger efter 4 måneders anciennitet. 17) Opsigelser under sygdom KAF: Efter 1 år: kan ikke opsiges på grund af sygdom med mindre der inden for 12 måneder er 120 dages sygdom eller mere. 3F : Ingen særregler. Retspraksis afgør det 18) Barns første sygedag KAF: Under 12 år. Kun hvis ikke andre pasningsmuligheder 3F : Under 14 år. Ingen forbehold 19) Forældreorlov KAF: 12 uger med fuld løn. Krav om 9 mdr. anciennitet 3F : 7 uger med fuld løn, dog max 135 kr. pr. time. Krav om de 9 mdr. gælder ikke faderen. 20) Nærståendes alvorlig sygdom eller død KAF: Ved ægtefælle/barn samt forældres død: 2 dages frihed med løn. 3F : Ingen regler. Lokalt aftalt. Frihed 21) Feriefridage KAF: Først rettigheder efter 9 mdr. hvor der så er opnået 1,25 feriedag, der for hvert af de efterfølgende kvartaler forøges med 1,25 feriedag. Skal optjenes hvert år ligesom ferie. 3F : Efter 3 mdr.: 1 FF, 6 mdr. 4 FF, 9 mdr. 5 FF hvorefter der er 5 FF hver d. 1. maj. 22) Øvrige fridage med løn KAF: Visse fødselsdage, bryllup, sølvbryllup og visse jubilæum i firma 3F : Ingen regler.

4 Ansættelsesvilkår 23) Opsigelsesvarsler KAF: Første 3 mdr. intet. Efter 3 mdr.:4 dage. Efter 6 mdr.: 7,Efter 1 år 14 dage. Efter 2 år 18 dage, Efter 3 år 30 dage, Efter 5 år 45 dage. Krav om uafbrudt ansættelse. Efter 3 mdr. ophør til en uges udgang 3F : Første 3 mdr.: 14 dage. Derefter 14 dage til sidste i en måned. Efter 2 år 1 mdr., efter 5 år 2 mdr., efter 8 år 4 mdr., efter 10 år 6 mdr. Altid til den sidste i mdr. opsamler anciennitet ved afbrydelser under 8 mdr. 24) Adgang til fravigelse af opsigelsesvarsler KAF: I visse situationer uden varsel ( 19 stk. 10) 3F : Ingen adgang 25) Beskyttelse mod usaglige opsigelser KAF: Efter 12 mdr. begrænsning af godtgørelse: max. det dobbelte af opsigelsesvarslet. Gælder ikke unge under 18. 3F: Efter 9 mdr. Ingen loft over godtgørelsen. Retspraksis. Mulighed for genansættelse ved dom. 26) Beregning af anciennitet KAF: Visse begrænsede regler på konkrete områder. 3F : Dels brancheanciennitet i visse tilfælde, dels generel opsamling ved fravær under 8 mdr. ( dog ikke i pkt. 25) 27) Faggrænser og fagfleks KAF: Aftales mellem arbejdsgiver og den enkelte. 3F : Faggrænser defineret som beskyttelse af jobindhold, løn og særregler. Kan fraviges ved aftale med TR eller afd.

5 Arbejdstidsregler 28) Delt arbejdstid KAF: En gang pr dag med en timeløn som kompensation 3F : Ingen delte vagter 29) Garanterede fridage KAF: Ingen regler om ugentlige fridage 3F: 2 fridage hver uge, der skal være sammenhængende hver anden uge 30) Garanterede friweekender KAF: 1 pr. måned samt en frisøndag inden for 4 uger. Kan ved aftale med den ansatte bortfalde. 3F : 5 friweekender (59 timer) inden for et kvartal. 31) Betaling ved arbejde på friweekend KAF: 50 % af personlig løn. 3 F : 100 % af personlig løn samt 1/22 af den oppebårne månedsløn. 32) Lange vagter KAF: Ved planlagte vagter ud over 10 timer, betales tillæg på 100% pr. time af mindstelønnen. 3F : Ingen særlig betaling for fastansatte, men for afløsere (se pkt.) 33) Overarbejde for fuldtidsansatte KAF: Ingen tillæg, hvis det er frivilligt. 3F : Altid overtidsbetaling, selv om det er frivilligt. 34) Overtidstillæg KAF: 50% første 3 timer. Derefter 100% der dog altid betales på søn-og helligdage. Beregnes af mindsteløn. Beregnes pr. halve time. 3F : 50% første 2 timer, derefter 100% der dog altid betales på fridage og efter kl. 24 Beregnes af personlig løn. Fuldtid overtid for alle timer ud over vagtplanen. NB. Vedr. friweekend se pkt ) Normalarbejdstiden KAF: 37 timer, men kan aftales op til 45 timer uden der er tale om overarbejde 3F : 37 timer.

6 36) Turnusperiode (arbejdstidens fordeling) KAF: Kan fordeles frit over 52 uger Overskydende timer kan kræves udbetalt med 50% af mindstelønnen eller overført til næste periode 3F : 4 uger, dog op til 13 uger ved aftale med TR eller afd. Regler om loft over antal timer pr. uge/over to uger. Vagtplaneret timer herudover betales som overtid. Ingen overførsel af timer 37) Ændring af udsendt vagtplan KAF: Kan ændres med 10 dage, dog 1 dag ved særlige omstændigheder (eks. sygdom). Ændringer før varslet er udløbet betales med tillæg på 17 kr. pr. time (under 18 : 10,50) Kan aftales med den enkelte, at det sker med kort varsel uden betaling. 3F: Kan ændres med 14 dage, dog 7 dage ved tvingende omstændigheder. Før varslets udløb betales som overarbejde. 38) Garanteret timetal deltid KAF: Ingen i overenskomsten 3F: 60 timer, dog 40 timer ved aftale. Minimum 4 timer pr. dag Unge under 18: 30 timer og Minimum 2 timer pr. dag Mulighed for weekendansættelse på lavere timetal, dog minimum 4 timer pr. dag 39) Overtid for deltid KAF: Frivillige mertimer, men overtidsbetaling ved beordret overarbejde ud over vagtplanen. For deltidsansatte med frigørelsesattest ingen overarbejdsbetaling før ugentlig timetal overskrider 37 timer, selv om det er beordret 3F : For gastronomer som fuldtid ( jf. pkt. 33), dvs. ingen frivillig merarbejde. Øvrige: Frivillig merarbejde, men overtid for timer udover 148 på 4 uger, ved arbejde på de garanterede fridage/friweekend ( jf. pkt. 29 og 30), ved beordret arbejde ud over vagtplanen og ved timer på udsendt vagtplan der ikke er aftalt. 40) Deltid: ret til flere timer KAF: Intet 3F: Ret til ledige timer/fuldtid før andre. Sikring af antal fuldtidsstillinger for tjenere (kvote)

7 Afløsere 41) Garanteret timetal pr. dag KAF: 3 timer 3F : 5 timer 42) Afløserløn KAF: Almindelig timeløn samt almindelige tillæg. 3F: Betydelig højere løn end fastansatte de første 8 timer. Efter 8 timer 50% ekstra. Efter 10 timer 100% ekstra. Ingen tillæg, dog søndagstillæg til medhjælpere. Betaling for rejsetid/udgift, dog ikke for medhjælpere. Øvrige 43) Uddannelse KAF: En uge med løn pr. år. 3F : Ingen ret 44) Kompetenceudviklingsfond/aftale KAF: Der hensættes 0,2% i hver virksomhed til betaling af kursusgebyr til selvvalgte kurser uden for arbejdstiden eller i arbejdstiden uden løn. 3F : Der indbetales 420 kr. pr. medarbejder pr. år til samlet branchefond til betaling af løn/gebyr mm. til selvvalgte kurser af 2 ugers varighed pr. år med løn. 45) Efterbetalinger KAF: Efterbetalinger bortfalder 12 mdr. efter ophør, dog ikke vedr. feriepenge og pension. 3F : Efterbetaling uden grænser, dog 5 år efter gældende ret Dog ved forkerte opsigelsesvarsler grænse på 30 dage efter ophør. 46) Lokale virksomhedsaftaler KAF: Alt i fagoverenskomsten kan fraviges ved lokalaftale undtaget 2 om løn. Lokalaftaler kan indgås med en tillidsrepræsentant. Hvor en sådan ikke kan vælges, kan de indgås med en medarbejdervalgt talsmand der ikke behøver at være medlem af KRIFA. Ved indgåelse informationspligt til KRIFA. 3F: Muligt at indgå lokalaftaler på udvalgte områder i forhold til arbejdstid, men kun med afd. eller TR.

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS)

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS) LANDSOVERENSKOMST 2014-2017 mellem Bilfærgernes Rederiforening og HK/Privat (DIS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Overenskomstens område... 1 2 - Ansættelse... 1 3 - Opsigelsesregler... 1 4 - Arbejdstid og fridage...

Læs mere

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse.

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse. B R A N C H E O V E R E N S K O M S T. for Vagtselskaber mellem Dansk Funktionærforbund for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning og Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening 2007 2010.

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

DEN GRAFISKE OVEREN DEN GRAFISKE OVERENSKOMST R A F I S K E OVOVERENSKOMST GA DMA. HK/Privat. 3F/Industri (Emballage) DEN GRAFISKE OVERENSKOMST GA DMA

DEN GRAFISKE OVEREN DEN GRAFISKE OVERENSKOMST R A F I S K E OVOVERENSKOMST GA DMA. HK/Privat. 3F/Industri (Emballage) DEN GRAFISKE OVERENSKOMST GA DMA V E R E N K T DEN GRAIKE VERENKT RAIKE VERENKT HK/Privat Weidekampsgade 8 Postboks 470 0900 København C Tlf.: 33 30 43 43 528616_DG_omsl_m_ryg 02/09/04 14:40 ide 1 ax: 33 30 44 99 E-mail: hkprivat@hk.dk

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst For butikker mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel INDHOLD 1 ARBEJDSTID... 6 1. Arbejdstidens planlægning m.v... 6

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014 Brancheoverenskomst for vagtassistenter 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794654 verenskomst 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER

BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794652 VERENSKOMST 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning 2010 2012 Brancheoverenskomst for vagtassistenter

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. DI Overenskomst II (SBA) 3F Privat Service, Hotel og Restauration

SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. DI Overenskomst II (SBA) 3F Privat Service, Hotel og Restauration SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017 mellem DI Overenskomst II (SBA) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Landssammenslutningen for Rengøring og Service under Serviceforbundet Løn- og tillægssatser

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere)

OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere) OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere) Herværende overenskomst er gældende for tjeneste i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

OVERENSKOMST DEL 2 Overenskomst 2014-2017

OVERENSKOMST DEL 2 Overenskomst 2014-2017 OVERENSKOMST DEL 2 Overenskomst 2014-2017 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Læs mere

Falck-reddere i København

Falck-reddere i København Overenskomst 2014-2017 Falck-reddere i København Overenskomst mellem DI Overenskomst II (DSA) for Falck Danmark A/S og Chaufførernes Fagforening i København OVERENSKOMST MELLEM CF OG DI OVERENSKOMST II

Læs mere

Overenskomst for medarbejdere i Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31.

Overenskomst for medarbejdere i Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Kapitel 1 Gyldighedsområde 5 1... 5 Kapitel 2 Regler for alle medarbejdere 6 2 Almene vilkår i ansættelsesforholdet...

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

Falck-reddere i Provinsen

Falck-reddere i Provinsen Overenskomst 2014-2017 Falck-reddere i Provinsen Overenskomst mellem DI Overenskomst II (DSA) for Falck Danmark A/S og 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen OVERENSKOMST MELLEM 3F OG DI OVERENSKOMST

Læs mere

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 OVERENSKOMSTER mellem Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik og Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 AHTS, Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service 2 Forord I forbindelse

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

JORD- OG BETONOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING

JORD- OG BETONOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING 2014 JORD- OG BETONOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING 2014 2014 4 2014 Jord- og Betonoverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Bygge-, Jord- og

Læs mere

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for håndværkere KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F Fødevareforbundet NNF Malerforbundet i Danmark Serviceforbundet 40.11 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Privatansattes arbejdstid

Privatansattes arbejdstid Privatansattes arbejdstid Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej 32 2000 Frederiksberg Telefon: 38 15 66 00 Telefax: 38 15 66 66 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Faglig konsulent

Læs mere