O P M A N D S K E N D E L S E

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "O P M A N D S K E N D E L S E"

Transkript

1 O P M A N D S K E N D E L S E af 15. maj 2013 i faglig voldgiftssag FV : Offentligt Ansattes Organisationer og Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal (advokat Peter Nisbeth) mod Moderniseringsstyrelsen (tidligere Personalestyrelsen) for Danmarks Tekniske Universitet (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær Christensen)

2 - 2 - TVISTEN Spørgsmålet i sagen er, om der skal beregnes pensionsbidrag af rådighedstillæg udbetalt til medarbejdere på Risø i henhold til lokalaftale om rådighedsvagtbetaling. PÅSTANDE Klager, Offentligt Ansattes Organisationer og Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal, har nedlagt følgende påstand: Indklagede skal anerkende, at medarbejdere på Risø, som har modtaget rådighedstillæg i henhold til lokalaftale om rådighedsvagtbetaling for medarbejdere, som indgår i teknisk rådighedstjeneste, skal have indbetalt pensionsbidrag af rådighedstillægget fra den 26. oktober 2005 til den 30. november Indklagede, Moderniseringsstyrelsen for Danmarks Tekniske Universitet, har påstået frifindelse. SAGENS BEHANDLING Sagen blev forhandlet mundtligt mandag den 30. april Som sidedommere udpeget af klager fungerede Dan Ricardsen og Søren Schytte, og som sidedommere udpeget af indklagede fungerede Eva Hoff Sonne og Doris H. Dethlefsen. Som opmand fungerede højesteretsdommer Jon Stokholm. Der blev under forhandlingen afgivet forklaring af tillidsrepræsentant Claus Hansen og driftschef Anders B. Møller. Efter bevisførelse og procedure voterede voldgiftsrettens medlemmer. Der kunne ikke blandt de af parterne udpegede medlemmer opnås flertal for en afgørelse, der derfor skulle træffes af opmanden. De partsudpegede dommere og parterne tilsluttede sig, at afgørelsen træffes i form af en kendelse, der ikke indeholder en fuldstændig sagsfremstilling, gengivelse af forklaringerne eller fuld gengivelse af parternes argumentation.

3 - 3 - SAGEN I HOVEDTRÆK Medarbejdere, det vil først og fremmest sige håndværkere og maskinmestre, på Risø har i en lang årrække påtaget sig rådighedsvagt med henblik på løsning af alle former for tekniske problemer, der måtte opstå uden for normal arbejdstid. Dette arbejde har været tilrettelagt således, at en medarbejder påtog sig rådighedsvagt i en uge ad gangen, 24 timer i døgnet. Denne vagttjeneste har været delt mellem 4-6 medarbejdere. Oprindeligt blev vagttjeneste afregnet på grundlag af de timer, som rådighedsvagten udløste. I april 1989 blev der indgået en aftale på Risø om, at medarbejderne fik betalt et fast månedligt vederlag for rådighedsvagt i stedet for afregning time for time. Aftalen herom er sålydende: "Rådighedsvagtbetaling for håndværkere som deltager i teknisk rådighedstjeneste på Risø, eller andre tilsvarende faste rådighedstjenester. Håndværkere, som indgår i teknisk rådighedstjeneste eller andre tilsvarende faste rådighedstjenester er omfattet af aftale mellem Finansministeriet og bl.a. Dansk Metalarbejderforbund om etablering og betaling af rådighedstjeneste i hjemmet samt tilkald uden forbindelse med den normale arbejdstid. I stedet for afregning time for time, som angivet i aftalen, beregnes et månedligt vederlag på nedennævnte grundlag. I beregningen indgår 11 søgnehelligdage og hverdagsfridage. Beregning for perioden fra 1/9 1988: Antal vagttimer på hverdage pr. år: 52 uger á 5 dage 11 dage x 16,4 t = 4.083,6 Antal vagttimer på søn- og helligdage pr. år: 52 uger á 2 dage + 11 dage x 24 t = 2.760,0 Betaling pr. år for hele vagten: 4.083,6 t á kr. 20,81 = kr , ,0 t á - 23,94 = ,40 I alt pr. år = kr ,12 Årligt beløb pr. vagtdeltager ved 4 deltagere: kr ,12 : 4 = kr ,53 Månedligt vederlag = kr ,96 Årligt beløb pr. vagtdeltager ved 5 deltagere: kr ,12 : 5 = kr ,82

4 - 4 - Månedligt vederlag = kr ,57 Det månedlige vederlag udbetales også under sygdom og ferie. Ved afløsning under sygdom og ferie betales afløsningen i henhold til timesatserne i aftalen om rådighedsvagt. Nærværende beregningsaftale har virkning fra 1/ og følger opsigelsesreglerne i rådighedsvagtaftalen. Risø, den 28. april 1989." Denne aftale om rådighedsvagt er siden løbende blevet opdateret med nye takster. Ifølge lokalaftalen var tillægget ikke pensionsgivende. Der er på intet tidspunkt betalt pensionsbidrag af rådighedstillægget. Medarbejderne overgik til "ny løn" pr. 1. oktober Ej heller efter dette tidspunkt er der udbetalt pensionsbidrag af rådighedstillægget. Aftalen om ny løn pr. 2003, citeret fra Personalestyrelsens cirkulære af 24. januar 2009 om rammeaftale om nye lønsystemer, indeholder bl.a. følgende bestemmelser: " 1. Dækningsområde Aftalen omfatter 1. Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte 2. Ansatte omfattet af overenskomster og organisationsaftaler mv. indgået på den ene side af eller efter bemyndigelse fra Finansministeriet og på den anden side af de underskrivende centralorganisationer eller organisationer, der er tilsluttet disse, 2. Aftaler om nye lønsystemer Finansministeriet og vedkommende forhandlingsberettigede (central)organisation kan indgå aftaler om lønsystemer for de i 1, stk. 1 omhandlede ansatte. Lokale aftaler i tilknytning hertil kan forhandles og aftales efter bestemmelserne i 12. Stk. 2. De nye lønsystemer omfatter alle fremtidigt ansatte inden for aftalernes område. I forbindelse med indgåelse af de enkelte aftaler om nyt lønsystem, tager der stilling til, hvorvidt aftalen omfatter allerede ansatte, eller hvorvidt allerede ansatte kan vælge at forblive på det gamle lønsystem. 3. Modeller for nye lønsystemer Nye lønsystemer kan aftales som basislønsystemer, intervallønsystemer eller andre lønsystemer.

5 - 5 - Stk. 2. De konkrete aftaler om nyt lønsystem indgås mellem Finansministeriet og vedkommende forhandlingsberettigede (central)organisation inden for rammerne af denne aftale. Cirkulærebemærkninger til 3: Det er ikke et formål med lønreformen, at denne skal medføre besparelser i lønsummen. Formålet er at opnå en fortsat målrettet og hensigtsmæssig anvendelse af lønsumsmidlerne. Basislønnen henholdsvis lønintervallet fastsættes i den enkelte aftale bl.a. på grundlag af det hidtidige lønniveau og -forløb og en vurdering af, hvorledes dette for den enkelte personalegruppe bedst tilpasses de nye lønsystemer. I forhandlingerne om fastsættelse af basislønnen henholdsvis lønintervallet indgår en stillingtagen til en eventuel hidtidig stedtillægsordning. Der skal således i forbindelse med indgåelsen af den enkelte aftale konkret tages stilling til, hvorvidt behovet for geografisk differentiering af lønningerne fremover sker via den lokale tillægsdannelse, eller hvorvidt der er behov for en centralt fastsat geografisk differentiering af lønnen. 4. Basisløn Ved et basislønsystem aftales basislønnen for de enkelte grupper mellem Finansministeriet og vedkommende forhandlingsberettigede (central)organisation. Basislønnen vil kunne indeholde et eller flere anciennitetstrin. Stk. 2. Basislønnen kan suppleres med centralt aftalte tillæg baseret på tværgående funktioner, der er knyttet til en stillingsgruppe. Stk. 3. Basislønnen vil tilsvarende kunne suppleres med centralt aftalte tillæg baseret på særlige kvalifikationskrav, som er knyttet til en stillingsgruppe. Stk. 4. Herudover kan der lokalt aftales tillæg for særlige funktioner, der varetages i stillingen eller i stillingsgruppen, herunder arbejdsbestemte tillæg, der ydes for de timer/det tidsrum, hvori den pågældende funktion udføres. 7. Overgang til det nye lønsystem For allerede ansatte skal den samlede, faste løn ved overgangen til det nye lønsystem mindst svare til lønnen forud for overgangen. Stk. 2. Hvis den samlede faste løn ved indplacering i lønintervallet, henholdsvis basislønnen, inkl. eventuelle nye tillæg, er lavere end den hidtidige samlede, faste løn, ydes et personligt tillæg til udligning af forskellen. Hidtidige midlertidige tillæg indgår ikke i den samlede faste løn, men opretholdes som midlertidige tillæg i den aftalte periode. 10. Pension overenskomstansatte m.fl. For overenskomstansatte m.fl., der er omfattet af forsikringsmæssige pensionsordninger, indbetales der pensionsbidrag af den aftalte løn indenfor lønintervallet, henholdsvis basislønnen samt af varige og midlertidige tillæg, fastsat efter 4, stk. 2-5 og 5, stk. 2.

6 - 6 - Herudover kan det lokalt aftales, at der indbetales pensionsbidrag af engangsvederlag og resultatløn, fastsat efter 4, stk. 7, 5, stk. 3 og 6. Finansministeriet og den forhandlingsberettigede (central)organisation kan dog i den enkelte aftale om nyt lønsystem aftale ikke-pensionsgivende tillæg efter 4, stk. 2-3 og 5, stk. 2." I Vejleding om nye lønsystemer i staten fra 1997, udarbejdet af Personalestyrelsen og CFU i fællesskab, fremgår bl.a.: "5.4. Pension Rammeaftalen fastlægger de generelle pensionsvilkår i lønforsøgene, som ikke kan fraviges ved lokale aftaler Overenskomstansatte For overenskomstansatte ligger det således fast, at der altid indbetales pensionsbidrag af basislønnen, herunder eventuelle lokalt aftalte basislønninger, samt af alle varige tillæg, hvad enten disse er aftalt centralt eller lokalt, og uanset om de har karakter af funktions- eller kvalifikationstillæg. Tilsvarende gælder som udgangspunkt for midlertidige tillæg, men med den modifikation, at det i forbindelse med den lokale tillægsudmøntning kan aftales, at et konkret tillæg ikke er pensionsgivende. De lokale parter kan således omkostningsneutralt vælge mellem et pensionsgivende tillæg af en vis størrelse og et ikke-pensionsgivende tillæg, hvis størrelse justeres med værdien af et beløb svarende til pensionsbidraget. Den sidstnævnte mulighed vil typisk kunne være relevant i tilfælde, hvor det midlertidige tillæg er forholdsvis kortvarigt. Engangsvederlag er ikke pensionsgivende og dette princip kan ikke fraviges lokalt. Tilsvarende gælder en række andre ydelser, der i princippet også har karakter af engangsudbetalinger, dvs. timebaserede arbejdsbestemte tillæg (f.eks. trucktillæg eller smudstillæg), arbejdstidsbestemte tillæg (f.eks. natpenge og søndagstillæg) samt overtidsbetaling og merarbejdsgodtgørelse. At alle varige tillæg pr. definition er pensionsgivende i det nye lønsystem, betyder til gengæld, at faste tillæg, der efter de gældende aftaler om konvertering ydes som kompensation for bortfald af hidtil timebaserede og taxametermæssigt opgjorte ulempeydelser (f.eks. natpenge o. lign.), automatisk bliver pensionsgivende modsat det nuværende system. Tilsvarende gælder, hvis den taxametermæssige betaling for regelmæssigt forekommende over- /merarbejde erstattes af faste tillæg. Dette økonomiske forhold bør der således tages højde for i forbindelse med indgåelse af eventuelle konverteringsaftaler. De grundlæggende pensionssystemer ændres ikke ved etablering af lønforsøg. Eventuelle karensbestemmelser gælder således også i relation til de nye lønsystemer, og der beregnes

7 - 7 - samme procentuelle pensionsbidrag som efter gældende (fælles)overenskomster/organisationsaftaler, ligesom bidragene fortsat indbetales til de eksisterende pensionsordninger og administreres efter de hidtil gældende regler. Alt andet lige indebærer de nye lønsystemer imidlertid, at en større del af lønnen bliver pensionsgivende, og dermed at pensionsbidragsindbetalingerne gennemsnitligt vil blive øget." Lokalt opstod der uenighed om pensionsindbetaling af rådighedstillæg, og der blev 30. november 2010 afholdt mæglingsmøde. 19. januar 2011 blev der afholdt fællesmøde, hvor enighed ikke kunne opnås. Parterne er enige om, at Risøs rådighedstillæg er udbetalt som et varigt fast påregneligt tillæg. Moderniseringsstyrelsen har under hovedforhandlingen i sagen tilkendegivet at anse sig forpligtet til at følge vejledningens bestemmelser. Lokalaftalen om betaling for rådighedsvagt for håndværkergruppen på Risø er opsagt af medarbejderne pr. 30. november PARTERNES ARGUMENTATION Klager, Offentligt Ansattes Organisationer og Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal, har anført, at alle varige tillæg, der udbetales efter overgangen til ny løn, automatisk er pensionsgivende, hvad enten de er aftalt centralt eller lokalt, og uanset om de har karakter af funktionseller kvalifikationstillæg. Ifølge vejledningen om nye lønsystemer i staten gælder det også faste tillæg, der ydes som kompensation for timebaserede og taxametermæssigt opgjorte ulempeydelser samt f.eks. erstatning for regelmæssigt forekommende over-/merarbejde. Sådanne ydelser blev automatisk pensionsgivende ved overgagen til ny løn. Tilsvarende må det gælde for det tillæg for rådighedsvagt, som er udbetalt på Risø, at det ved overgangen til nye løn blev pensionsgivende. Der er således tale om et fast månedligt tillæg, der ydes i stedet for afregning time for time. Indklagede, Moderniseringsstyrelsen for Risø, har i første række gjort gældende, at der er udvist retsfortabende passivitet, da arbejdstagersiden burde have fremført kravet om pensionsbidrag allerede tilbage i 2003 og i hvert fald ikke først i 2010, og at den manglede reaktion har understøt-

8 - 8 - tet DTU's opfattelse af, at lokalaftalen fortsat var gældende i uændret form, ligesom DTU blev frataget muligheden for at begrænse de økonomiske konsekvenser, da de i modsat fald kunne have opsagt aftalen med 3 måneders varsel. I anden række gøres det gældende, at den indgåede lokalaftale er gyldigt indgået i 1989 og herefter er fortsat uændret også efter indførelsen af nye lønsystemer i 2003, hvorfor aftalen notorisk ikke er indgået i medfør af rammeaftalen om nye lønsystemer, samt at allerede aftalte tillæg ikke pr. automatik blev pensionsgivende ved overgangen til nyt lønsystem pr. 1. oktober OPMANDENS BEGRUNDELSE OG RESULTAT Aftalen om ny løn indeholder modeller for nye lønsystemer, der forudsættes forhandlet mellem parterne centralt eller lokalt. Aftalen forudsætter dog tillige i 10 indbetaling af pensionsbidrag af den aftalte løn samt af varige og midlertidige tillæg, idet det dog er bestemt, at Finansministeriet og den forhandlingsberettigede (central)organisation i den enkelte aftale om et nyt lønsystem kan aftale ikke-pensionsgivende tillæg. Det i sagen omhandlede rådighedstillæg til håndværkerne på Risø måtte anses for et fast tillæg, der efter lokalaftalen ydes i stedet for hidtil timebaserede ydelser. Det fremgår af vejledningen, at sådanne tillæg "automatisk bliver pensionsgivende modsat det nuværende system". Efter vejledningen om nye lønsystemer i staten, som Moderniseringsstyrelsen havde vedstået sig som forpligtende under denne sag, må det derfor lægges til grund, at disse rådighedstillæg ved overgangen til ny løn blev pensionsgivende, medmindre der ved forhandling efter bestemmelserne i aftalen om lokal løn blev indgået modsatrettet aftale. Det havde således været op til arbejdsgiversiden at tage initiativ til genforhandling af lokalaftalen om rådighedsløn i forbindelse med overgangen til ny løn, såfremt der ønskedes en kompenserende regulering for det forhold, at tillægget nu blev pensionsgivende. Der var ingen anledning for arbejdstagersiden til at rejse dette spørgsmål ved overgangen til ny løn på Risø. Moderniseringsstyrelsens passivitetssynspunkt kan således ikke bære igennem. Voldgiftsretten tager herefter klagers påstand til følge.

9 - 9 - T h i b e s t e m m e s : Indklagede, Moderniseringsstyrelsen for Danmarks Tekniske Universitet, skal anerkende, at medarbejdere på Risø, som har modtaget rådighedstillæg i henhold til lokalaftale om rådighedsvagtbetaling for medarbejdere, som indgår i teknisk rådighedstjeneste, skal have indbetalt pensionsbidrag af rådighedstillægget fra den 26. oktober 2005 til den 30. november Hver part skal bære egne sagsomkostninger og betale opmandens honorar med halvdelen til hver. København den 15. maj Jon Stokholm

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

Nye lønsystemer sat på sporet

Nye lønsystemer sat på sporet Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Nye lønsystemer sat på sporet Nye lønsystemer sat på sporet Januar 2003 Januar 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere

Ansættelsesvilkår OK 11-13

Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår OK 11-13 1 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Frie Grundskoler 2 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår Frie Grundskoler Overenskomst 2011-2013 Red. Simone Dalsgaard Tryk: Tarm Bogtryk

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 011-14

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten)

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Indholdsfortegnelse Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Cirkulære Generelle bemærkninger... 6 Ikrafttræden...

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) 2014 Cirkulære af 17. juni 2014 Modst. nr.

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære af 25. oktober 2011 Perst.nr. 052-11 J.nr. 10-333/75-1 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten)

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 042-13 J.nr.

Læs mere

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for håndværkere KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F Fødevareforbundet NNF Malerforbundet i Danmark Serviceforbundet 40.11 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om overenskomst for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 018-13 PKAT nr. 0088, 0623 J.nr. 13-333/51-75 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Virksomhedsoverenskomst. mellem. DSB Vedligehold A/S. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. april 2013

Virksomhedsoverenskomst. mellem. DSB Vedligehold A/S. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. april 2013 Virksomhedsoverenskomst mellem DSB Vedligehold A/S og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område 1. april 2013 I n dh oldsfortegn else: Vejledende bemærkninger til Virksomheds overenskomsten

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Fællesaftale om Ny Løn

Fællesaftale om Ny Løn Fællesaftale om Ny Løn KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Frisør- og Kosmetiker bund Dansk Funktionærforbund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F bundet Træ-Industri-Byg

Læs mere

33.01 O.15 22/2015 Side 1. Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale

33.01 O.15 22/2015 Side 1. Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale Side 1 Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 33.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er

Læs mere

Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. 40.31 O.13 48/2013 Side 1

Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. 40.31 O.13 48/2013 Side 1 Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk Formands Forening FOA - Fag og Arbejde 40.31 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 40.31 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 I sag nr.: AR2014.0121 Landsorganisationen i Danmark for Dansk Jernbaneforbund mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for DSB Dommere: Nils Juhl Andreasen,

Læs mere

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.21 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.21 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund 40.21 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære af 29. august 2011 Perst.nr. 043-11 J.nr. 11-347-112 Cirkulære om aftale om Senior- og fratrædelsesordninger 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer i forhold

Læs mere

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONERNE I DEN PÆDAGOGISKE BRANCHE: FOA FAG OG ARBEJDE SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F) DANSK METAL FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

Læs mere

Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F)

Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F) Cirkulære om organisationsaftale for Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F) 2014 Cirkulære af 1. april 2014 Modst.nr. 016-14 PKAT nr. 200, 247, 248,

Læs mere

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

32.11 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, kulturteknikerelever og audiologiassistentelever

32.11 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, kulturteknikerelever og audiologiassistentelever Side 1 Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, procesteknologer, installatører, Bac.Scient.cons i konservering, formgivere, kulturteknikere, audiologiassistenter, audiometrister,

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære af 9. august 2011 Perst.nr. 035-11 PKAT 0223, 0230, 0237, 0241 J.nr. 10-330-90 Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Læs mere

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1 Overenskomst for tandplejere KL Dansk Tandplejerforening 53.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.41 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning - månedslønnede og

Læs mere

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl.

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd

Læs mere