Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke er fundet anledning til at imødekomme ønsket om mundtlig forhandling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke er fundet anledning til at imødekomme ønsket om mundtlig forhandling."

Transkript

1 RESUMÉ: AN VR <fig> - Indsigelse Forvekslelighed Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR <fig>. Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers mærke VR <fig> er forveksleligt med indsigers ældre EUvaremærker CTM og CTM Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse. KENDELSE: År 2014, den 21. marts afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk Deichmann, Jens Schovsbo og Eva K. Borgen) følgende kendelse i sagen AN Klage fra Abercrombie & Fitch Europe SA Schweiz v/bech-bruun Advokatfirma over Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 20. juni 2013 vedr. VR <fig> Indehavet af: Urban Elk ApS v/chas. Hude A/S Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke er fundet anledning til at imødekomme ønsket om mundtlig forhandling. Ankenævnet udtaler: Sagen giver for det første anledning til at overveje, om den stedfundne registrering er i strid med reglerne om velkendte varemærker og for det andet, om registreringen har medført en risiko for forveksling.

2 For så vidt angår det første spørgsmål har et flertal i Ankenævnet udtalt i AN , SKYLINE, at bestemmelsen i VML 15, stk. 3, nr. 1, kun finder anvendelse, hvis alle betingelserne deri er opfyldt, dvs., at brugen af indklagedes mærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af et ældre EFvaremærkes særpræg eller renommé, eller en sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé. Det er efter Ankenævnets flertals opfattelse en forudsætning for, at brugen af det yngre mærke vil kunne medføre en sådan udnyttelse af eller skade på klagers EF-varemærker, at klagers mærke tillige er velkendt i den relevante omsætningskreds her i landet, jf. EU-domstolens dom af 18. juni 2009 i sag C-487/07, L Oréal v. Bellure, og i øvrigt redegørelsen fra Styrelsen i nærværende sag i afgørelsen af 20. juni Da klager heller ikke efter Ankenævnets opfattelse har godtgjort (heller ikke ved den rapport, som af klager er fremlagt fra analyseinstituttet Nielsen), at deres mærker er velkendte i den relevante omsætningskreds her i landet, findes brugen af det ansøgte mærke allerede af denne grund ikke at kunne medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre EF-varemærkers særpræg eller renommé eller skade dette særpræg eller renommé. Med hensyn til spørgsmålet om risiko for forveksling og VML 15, stk. 1, kan Ankenævnet ligeledes tiltræde Styrelsens afgørelse i sagen. Heller ikke Ankenævnet finder således, at ligheden mellem de to mærker, der primært skyldes et sammenfald i det begrebsmæssige indhold mellem mærkerne, er tilstrækkeligt til, at der efter en helhedsvurdering kan anses for at være en sådan risiko for forveksling som gør, at det ansøgte mærke ikke kan registreres som ansøgt. Med disse bemærkninger stadfæstes afgørelsen i sagen. Herefter bestemmes: Den påklagede afgørelse stadfæstes. Sagens baggrund: Med brev af 17. november 2011 indleverede Chas. Hude A/S på vegne Urban Elk ApS ansøgning om registrering af figurmærket For: Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer; varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. 2/19

3 Klase 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning; beklædningsgenstande til børn og babyer, fodtøj til børn og babyer, hovedbeklædning til børn og babyer. Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse; bistand ved forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; detail-, engros- og internethandel med beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbeklædning, møbler, spejle, billedrammer og varer af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. Varemærket blev registreret den 23. november 2011 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 7. december Med brev af 7. februar 2012 gjorde Bech-Bruun Advokatfirma indsigelse på vegne af Abercrombie & Fitch Europe SA mod gyldigheden af det registrerede figurmærke VR Der blev i den forbindelse henvist til varemærkelovens 23 i lovbekendtgørelse nr. 109 af 24. januar Indsigelsen blev fremsat under henvisning til, at det angrebne mærke er forveksleligt med og vil kunne medføre en utilbørlig udnyttelse af eller skade indsigers velkendte EU-varemærker, der er registreret under EU og EU Der blev endvidere henvist til varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2 og 15, stk. 3, nr. 1. Indsigelsen blev yderligere begrundet i breve af 28. februar 2012, 14. juni 2012, 13. august 2012 og 16. august Indsiger henviste bl.a. til, at begge mærker består af afbildningen af en elg, og at disse alene adskiller sig ved, at indsigers elg fremstår mere naturalistisk. Derudover fremhævedes, at elgene bl.a. har de lighedspunkter, at de står med hovedet mod venstre og i øvrigt har de samme karakteristiske træk, såsom samme form på bugen og bagbenene. Endvidere blev der henvist til, at mærkerne for så vidt angår klasse 25 og 35 vedrører de samme varer og tjenesteydelser, hvorfor mærkerne er forvekslelige. Endelig henviste indsiger til, at indsigers varemærker er at betragte som velkendte EU-varemærker, og at brugen af det angrebne mærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af eller skade på indsigers mærke. Indsiger indsendte i den forbindelse en stor mængde materiale til dokumentation for, at indsigers mærker er velkendte. Indehaver svarede i breve af 16. august 2012 og 5. september Indehaver henviste bl.a. til, at de to figurmærker adskiller sig fra hinanden bl.a. derved, at indsigers mærker fremstår som en naturalistisk gengivelse af en elg, hvorimod indehavers mærke er mere stilistisk. Derudover fandt indehaver, at gengivelser af elge må betragtes som svage mærker, og at det forhold, at figurerne indeholder visse korresponderende træk alene følger af det forhold, at motivet for figurerne er det samme. Indehaver fandt derfor, at der er tilstrækkelige forskelle mellem mærkerne til, at der ikke 3/19

4 består en risiko for forveksling, og at dette under alle omstændigheder må gælde for de varer, der er omfattet af indehavers mærke i klasse 20, da disse hverken er sammenfaldende med eller ligner de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af indsigers registreringer. Endelig bestred indehaver, at indsigers mærke er velkendt, ligesom det blev gjort gældende, at beskyttelsen af indsigers mærker som velkendte varemærker i nærværende sag må forudsætte, at mærkerne er velkendt i Danmark. Indehaver anførte i den forbindelse, at indsiger alene har én forretning i Danmark, og at det af indsigers dokumenterede salg af varer via internettet til forbrugere i Danmark kun vidner om en begrænset afsætning til få danske forbrugere. Den 20. juni 2013 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registeringen. Styrelsen fremførte følgende: 1. Lovgrundlaget I varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2 står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis "2) der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art." Endvidere fremgår det af varemærkelovns 15, stk. 3, nr. 1, at et varemærke ligeledes ikke kan registreres, hvis 1) det er identisk med eller ligner et ældre EF-varemærke, jf. stk. 2, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af en anden art end dem, for hvilke det ældre EF-varemærke er registreret, når det ældre EF-varemærke er velkendt i Den Europæiske Union, og brugen af det yngre varemærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre EF-varemærkes særpræg eller renommé eller en sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé, 2. Indsigers mærkes velkendthed Som anført af indsiger kan et EU-varemærke anses for at være velkendt blot det er dokumenteret velkendt i én medlemsstat i EU, jf. EU-Domstolens præjudicielle afgørelse i sagen C-301/07, Pagosagen. Styrelsen er dog ikke enig med indsiger i, at dette forhold indebærer, at et EU-varemærke dermed vil opnå den samme beskyttelse som velkendt varemærke i hele EU. EU-domstolens afgørelse i Pago-sagen skal ses i lyset af den for EU-varemærket gældende enhedskarakter, jf. varemærkeforordningens artikel 1, stk. 2. Denne enhedskarakter indebærer, at et ældre, velkendt EU-varemærke kan forhindre registreringen af et yngre EU-varemærke, såfremt brugen af det yngre varemærke vil kunne medføre en utilbørlig udnyttelse af eller skade på det velkendte varemærkes særpræg eller renommé i blot én medlemsstat og også selvom det ældre EUvaremærke alene er velkendt i denne ene medlemsstat i EU, og ikke i de øvrige medlemsstater. På tilsvarende vis vil et EU-varemærke skulle afslås fra registrering (eller ophæves), hvis mærket er uden særpræg eller anses for beskrivende i blot én medlemsstat. Dette indebærer imidlertid ikke, at EU-varemærket ikke kan konverteres til nationale varemærker og registreres i alle øvrige medlemsstater, hvor en sådan hindring mod registrering ikke består, jf. varemærkeforordningens artikel 112, stk. 1 og 2. 4/19

5 Selvom enhedskarakteren medfører, at et EU-varemærke skal afslås eller kan ophæves blot der består en hindring mod mærket i en enkelt medlemsstat, så indebærer den ikke at et EU-varemærke, der alene er velkendt i én medlemsstat, opnår den samme beskyttelse i hele EU. Således fremgår det af bl.a. EU-domstolens præjudicielle afgørelse i sagen C-235/09, Chronopost-sagen, særligt præmis 46-48, at beskyttelsen af et EU-varemærke kan variere fra medlemsstat til medlemsstat, bl.a. pga. sprogforskelle og den konkrete brug af varemærkerne. Hertil kommer, at EU-Domstolen i bl.a. sagerne C-252/07, Intel-sagen, og C-487/07, L Oréal-sagen, har fastslået, at vurderingen af, hvorvidt brugen af et yngre mærke skaber en sammenhæng med et velkendt varemærke, skal ske i forhold til den relevante omsætningskreds. Ligeledes skal vurderingen af om brugen af det yngre mærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af eller skade på det ældre, velkendte ske i forhold til den relevante omsætningskreds. Den relevante omsætningskreds for en dansk varemærkeregistrering kan alene omfatte en omsætningskreds her i landet. Ved vurderingen af, om en dansk varemærkeregistrering krænker et EU-varemærke, er det følgelig opfattelsen af mærkerne, herunder opfattelse af EU-varemærkets kendthed, hos den danske omsætningskreds, der er afgørende, og ikke hvorvidt en omsætningskreds i en anden del af EU måtte opfatte EU-varemærket som velkendt. Det bemærkes, at tilsvarende gør sig gældende ved vurderingen af forvekslelighed, idet der her skal tages udgangspunkt i den danske omsætningskreds opfattelse af mærkerne, f.eks. i vurderingen af den lydlige og begrebsmæssige lighed. At dette kan indebære, at et EU-varemærke på trods af det for EU-varemærkerne gældende princip om enhedskarakter beskyttes forskelligt fra medlemsstat til medlemsstat fremgår eksplicit af den ovenfor omtalte præjudicielle afgørelse fra EU-domstolen i Chronopost-sagen, hvor EU-domstolen i præmis 48 anfører følgende: Såfremt den EF-varemærkedomstol, der skal træffe afgørelse[ ], finder, at krænkelsen eller truslen om krænkelse af et EF-varemærke begrænser sig til en enkelt medlemsstat eller til en del af Unionens område, [ ] fordi sagsøgte har godtgjort, at brugen af det omhandlede tegn især af sproglige grunde ikke gør indgreb eller kan gøre indgreb i varemærkets funktioner, skal EFvaremærkedomstolen følgelig begrænse den territoriale udstrækning af det forbud, som den nedlægger. Det skal således i det følgende vurderes, hvorvidt indsiger har dokumenteret, at indsigers EUvaremærker nyder en sådan grad af kendthed her i landet, at dette kan begrunde en beskyttelse af EUvaremærkerne som velkendte varemærker. Det yderst omfattende materiale, der er fremlagt af indsiger til dokumentation for, at indsigers mærker er velkendte, vedrører kun i meget begrænset omfang det danske marked. Således fremgår blot af materialet, at indsiger i 2010 har åbnet én butik i Danmark (København), og at indsiger gennem sit salg via internettet i perioden fra 2002 til 2007 har solgt varer til danske forbrugere for ca USD. Som anført af indehaver, så kan det foretagne salg til danske forbrugere i perioden fra 2002 til og med 2007 relatere sig til et forholdsvist begrænset antal forbrugere, og må i øvrigt efter styrelsens opfattelse og i lyset af den fremsatte påstand om velkendthed betragtes som et beskedent salg, særligt når det tages i betragtning, at der er tale om salg over en periode på 6 år. Det omtalte salg underbygger således efter styrelsens opfattelse ikke indsigers påstand om, at EU-varemærket vil blive opfattet som velkendt af en dansk omsætningskreds. Det forhold, at åbningen af indsigers butik i 2010 fik en vis presseomtale, jf. indsigers bilag 19, bidrager efter styrelsens opfattelse heller ikke til at underbygge indsigers påstand. Således vedrører de indsendte kopier af artikler o. lign. indsigers navn, nemlig Abercrombie & Fitch, hvorimod de i denne sag relevante varemærker ikke ses hverken afbildet eller omtalt i disse artikler. 5/19

6 Det er følgelig styrelsens opfattelse, at en dansk omsætningskreds ikke vil opfatte indsigers påberåbte mærker som velkendte, og at der derfor heller ikke vil kunne ske en utilbørlig udnyttelse af eller skade på indsigers mærkers særpræg eller renommé ved brugen af det angrebne mærke. 3. Vurdering af risikoen for forveksling Det angrebne mærke: Registreret for: Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer; varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning; beklædningsgenstande til børn og babyer, fodtøj til børn og babyer, hovedbeklædning til børn og babyer. Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse; bistand ved forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; detail-, engros- og internethandel med beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbeklædning, møbler, spejle, billedrammer og varer af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. Indsigers mærker: EU Registreret for: Klasse 3: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj; præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler; sæbe; parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand; tandplejemidler. Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed og ikke indeholdt i andre klasser; juvelerarbejder, smykker, ædelstene; ure og kronometriske instrumenter. Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser; skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og sadelmagervarer. Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse, forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, nemlig 6/19

7 detailforretninger, postordrekatalogvirksomhed og online-detailhandel inden for beklædningsgenstande, fodtøj, modetilbehør, produkter til personlig pleje, juvelerarbejder og tasker. EU Registreret for: Klasse 3: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj; præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler; sæbe; parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand; tandplejemidler. Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed og ikke indeholdt i andre klasser; juvelerarbejder, smykker, ædelstene; ure og kronometriske instrumenter. Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser; skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og sadelmagervarer. Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver, nemlig detailforretninger, postordrekatalogvirksomhed og online-detailforretninger i forbindelse med beklædningsgenstande, fodtøj, modetilbehør, produkter til personlig pleje, juvelerarbejder og tasker. Lighed mellem varer og tjenesteydelser Både det angrebne mærke og indsigers påberåbte mærker omfatter beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, herunder også til børn og babyer, i klasse 25, hvorfor der er sammenfald af varer for så vidt angår disse. Ligeledes er der sammenfald af tjenesteydelser i klasse 35, idet alle tre registreringer omfatter ydelserne Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse, forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. Derudover omfatter alle tre registreringer tjenesteydelser i form af detailhandel, herunder via internettet, med diverse udspecificerede varer. De uspecificerede varer adskiller sig dog ved, at indsigers registreringer i forhold til tjenesteydelsen detailhandel er begrænset til varerne beklædningsgenstande, fodtøj, modetilbehør, produkter til personlig pleje, juvelerarbejder og tasker, hvorimod der varefortegnelsen for det angrebne mærke er anført følgende varer: beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbeklædning, møbler, spejle, billedrammer og varer af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. Der er utvivlsomt sammenfald mellem registreringerne for så vidt angår de tjenesteydelser, der vedrører detailhandel (herunder via internettet) med beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. Derudover må der også anses for at være en særdeles høj grad af lighed mellem detailhandel med de nævnte varer og engroshandel med ditto, da grænsedragningen mellem 7/19

8 hvornår der er tale om detailhandel og hvornår der er tale om engroshandel kan være flydende, og de to tjenesteydelser både i karakter og måden de i øvrigt udbydes på kan være meget ens ikke mindst i forhold til de her omtalte varer. Derimod ses der ikke at være tilsvarende høje grad af lighed mellem detailhandel med beklædningsgenstande, fodtøj, modetilbehør, produkter til personlig pleje, juvelerarbejder og tasker og detailhandel med møbler, spejle, billedrammer og varer af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic, idet der her er tale om væsentligt forskellige varer, der normalt ikke sælges fra de samme butikker. Endelig skal bemærkes, at de varer, der er omfattet af det angrebne mærke i klasse 20 ingen ligheder har med de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af indsigers registreringer. Ligheden mellem mærkerne Det angrebne mærke Indsigers mærker Alle tre mærker er rene figurmærker i form af en elg, der er afbildet stående med hovedet mod venstre, og bagpartiet mod højre. Indsigers mærke registreret under EU fremtræder som en silhuet i sort/hvid, og det angrebne mærke er på tilsvarende vis i sort/hvid. Den stilistiske gengivelse af en elg er imidlertid væsensforskellig i de tre mærker. Hvor indsigers mærker fremtræder mere naturalistisk i sit udtryk, er det angrebne mærke stærkt karikeret, med to opadstående, skeformede gevirer, en overproportioneret, hængende mule, to cirkelrunde og nærmest stirrende øjne, en buttet krop og fire korte, buttede ben. Efter styrelsens opfattelse begrænser lighederne mellem mærkerne sig således til, at de alle afbilder en elg, og at de er udført i sort/hvid. Risikoen for forveksling Det følger af EU-domstolens præjudicielle afgørelse i sagen C-251/95, Sabel/Puma-sagen, at den association, der i offentlighedens bevidsthed kan være mellem to varemærker i kraft af, at de har samme meningsindhold, ikke i sig selv er tilstrækkelig til, at der er risiko for forveksling. Det alt overvejende udgangspunkt er således, at et sammenfald alene i det begrebsmæssige indhold mellem to mærker, dvs. eksempelvis sammenfald i det motiv eller den idé, der har ligget til grund for mærkets udformning, ikke i sig selv kan føre til en risiko for forveksling. Dog skal bemærkes, at EU-domstolen i Sabel/Puma-sagen tillige anførte, at der er større risiko for forveksling, jo større det ældre varemærkes distinktivitet er. Det kan derfor ikke udelukkes, at den begrebsmæssige lighed, der skyldes, at to varemærker anvender billeder, hvis meningsindhold er det samme, kan skabe risiko for forveksling i et tilfælde, hvor det ældre varemærke har en særlig distinktivitet, enten i sig selv, eller fordi det er kendt i offentligheden, jf. dommens præmis 24. 8/19

9 Da der som nævnt ovenfor efter styrelsens opfattelse ikke består andre ligheder mellem mærkerne end de forhold, at mærkerne afbilder en elg og er udført i sort/hvid, men der derimod er væsentlige forskelle i mærkernes stilistiske fremtoning, og styrelsen i øvrigt ikke har fundet det dokumenteret, at indsigers mærke er indarbejdet eller anses for velkendt i den relevante omsætningskreds i Danmark, finder styrelsen, at der trods sammenfald af varer og tjenesteydelser i klasse 25 og 35 ikke består en risiko for forveksling mellem mærkerne. Konklusion Styrelsen finder det ikke dokumenteret, at indsigers varemærke er indarbejdet og velkendt for den relevante omsætningskreds i Danmark, hvorfor der allerede af denne grund ikke vil kunne forekomme en utilbørlig udnyttelse af eller skade på indsigers mærkes renommé eller særpræg ved brugen af det yngre mærke. Derudover finder styrelsen, at der heller ikke består en risiko for forveksling mellem mærkerne. Indsigelsen tages således ikke til følge, og registreringen VR opretholdes i sin helhed. Afgørelsen er truffet i medfør af varemærkelovens 23, jf. 15, stk. 1, nr. 2 og 15, stk. 3, nr. 1...» Denne afgørelse blev med brev af 16. august 2013 fra Bech-Bruun Advokatfirma på vegne Abercrombie & Fitch indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand: På vegne af min klient Abercrombie & Fitch Europe SA, Via Moree, 6850 Mendrisio, Schweiz (herefter "Abercrombie & Fitch"), skal jeg i medfør af varemærkelovens 46 fremsætte APPEL af Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 20. juni 2013 i sagen VR , der omhandlede varemærket Urban Elk <fig> (herefter "Urban Elk varemærket"), der har følgende udformning: Varefortegnelsen omfatter klasse 20, 25 og Baggrund for anken Abercrombie & Fitch er indehaver af forskellige figurmærker bestående af afbildninger af en elg (MOOSE-varemærkerne). Min klient har således registreret følgende to varianter af MOOSE-varemærkerne som EU-varemærker (CTM og CTM ): 9/19

10 MOOSE-varemærkerne er registreret for varer i klasse 3, 14, 18 og 25 samt tjenesteydelser i klasse 35, og omfatter samtlige EU-medlemslande, herunder Danmark. I sin afgørelse i VR fastslog Patent- og Varemærkestyrelsen, at der ikke foreligger forvekslelighed mellem Urban Elk varemærket og MOOSE-varemærkerne, og at MOOSEvaremærkerne ikke er velkendte i Danmark. Der henvises i det hele til Abercrombie & Fitchs indlæg med bilag i indsigelsessagen, idet det følgende alene er supplerende bemærkninger til Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse. 1.1 Visuel lighed Patent- og Varemærkestyrelsen anfører i sin afgørelse, at den stilistiske gengivelse er væsensforskellig i de tre mærker, hvilket skulle bevirke, at lighederne mellem mærkerne alene vedrører det faktum, at de alle afbilleder en elg og at de er udført i sort/hvid. Det gøres gældende, at dette er en uberettiget forenkling af mærkelighedsvurderingen, idet der netop, fordi der er tale om to elge, er tale om en stor visuel lighed. Abercrombie & Fitch gør ikke gældende, at der er motivbeskyttelse, men fremhæver de mange visuelle ligheder, der er, trods den stilistiske forskel. Således er elgene i såvel MOOSE-varemærkerne som Urban Elk varemærket portrætteret i profil med hovedet vendt mod venstre og med markant fokusering på hoved og gevir. Hertil kommer, at elgen i Urban Elk varemærket til trods for den tegneserieagtige udtryksform alligevel portrætteres med en vis naturlig livagtighed med fokus på anatomisk korrekte detaljer. Elgens bug fremstår naturligt rundet nedadgående, ligesom den afbillede elgs bagben er fremstillet naturligt konkave, hvilket svarer til de bagudrettede knæled, elge har på bagbenene, ligesom den for elge meget karakteristiske forhøjning/"pukkel" på den øverste del af ryggen er medtaget. Hertil kommer, at elgene i såvel Urban Elk varemærket som det ene af MOOSE-varemærkerne (CTM ) fremstår som silhuetter, da de begge er udfyldt med sort farve. På den baggrund gøres det gældende, at der er visuel lighed mellem Urban Elk varemærket og MOOSE-varemærkerne. 1.2 Begrebsmæssig lighed Såvel MOOSE-varemærkerne som Urban Elk varemærket består af en afbildning af en elg med dens fulde krop. Der er således begrebsmæssig identitet eller en meget stor grad af lighed. 1.3 Risiko for forveksling Det må følgelig lægges til grund, at der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, alternativt association, mellem Urban Elk-varemærket og MOOSE-varemærkerne. Det forhold, at elgen afbilledet i Urban Elk varemærket fremstår som tegnet i en blødere streg med et naivistisk eller tegneserieagtigt udtryk, i forhold til den mere realistiske fremtoning af MOOSEvaremærkerne, ændrer ikke herved. Patent- og Varemærkestyrelsen refererer i sin afgørelse til, at den association, der i offentlighedens bevidsthed kan være mellem to varemærker i kraft af, at de har samme meningsindhold, ikke i sig selv 10/19

11 er tilstrækkeligt til, at der er er en risiko for forveksling, jf. EU-domstolens præjudicielle afgørelse i sagen C-251/95 (Sabel/Puma). Det fremgår imidlertid videre i præmis 24 i sagen C-251/95 (Sabel/Puma): "Det bemærkes herved, at der er en større risiko for forveksling, jo større det ældre varemærkes distinktivitet er. Det kan derfor ikke udelukkes, at den begrebsmæssige lighed, der skyldes, at to varemærker anvender billeder, hvis meningsindhold er det samme, kan skabe risiko for forveksling i et tilfælde, hvor det ældre varemærke har en særlig distinktivitet, enten i sig selv, eller fordi det er kendt i offentligheden." På baggrund af den ovenfor nævnte visuelle lighed i tillæg til den begrebsmæssige identitet eller meget store lighed gøres det gældende ud fra en helhedsvurdering, at Urban Elk varemærket i sin helhed er forveksleligt med MOOSE-varemærkerne, subsidiært, at der foreligger forvekslelighed i forhold til varer og tjenesteydelser i klasse 25 og 35, jf. varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 2, nr. 1, litra a. 1.4 Velkendthed Det gøres gældende på baggrund af den fremlagte italienske markedsundersøgelse, at MOOSEvaremærkerne er velkendte i Italien, jf. bilag 20 i indsigelsessagen. Derudover har OHIM ved afgørelse af 24. juli 2012 i indsigelsessagen B fastslået, at EUvaremærket ( MOOSE ) CTM er velkendt i EU for clothing, footwear and headgear i klasse 25, jf. bilag 27 i indsigelsessagen. Abercrombie & Fitch bestrider ikke, at graden af indarbejdelse og velkendthed af et velkendt EUvaremærke kan variere fra EU-land til EU-land. Det gøres imidlertid gældende, at MOOSE-varemærkerne tillige skal nyde status som værende velkendte i Danmark. Jeg henviser i den forbindelse til EF-Domstolens afgørelser i sagerne C-375/97 (General Motors Yplon) og C-301/07 (PAGO), hvor EF-Domstolen slog fast, at et varemærke, der er velkendt i en medlemsstat eller en del af en medlemsstat kan nyde beskyttelse som velkendt varemærke i hele EU. Dertil kommer, at Abercrombie & Fitch med bilag 26 i indsigelsessagen fremlagde en markedsundersøgelse foretaget i Danmark i perioden 29. marts-11. april 2012, hvoraf det fremgår, at der i Danmark er et betydelig kendskab til MOOSE-varemærkerne. Det forhold, at undersøgelsen er gennemført 4 måneder efter Urban Elk varemærkets ansøgningsdato skal ikke have betydning, idet markedsundersøgelser foretaget i umiddelbar tidsmæssig tilknytning til ansøgningstidspunktet for det angrebne varemærke også skal tillægges betydning, jf. OHIM Guidelines. Patent- og Varemærkestyrelsen har ifølge sin afgørelse angiveligt slet ikke taget denne undersøgelse i betragtning. I stedet synes Styrelsen alene at have lagt vægt på Abercrombie & Fitchs salg i Danmark og tilstedeværelsen af én butik. I den forbindelse skal det imidlertid understreges, at selv hvis det lægges til grund, at Abercrombie & Fitchs salg i Danmark ikke har været markant, så kan et varemærke desuagtet være velkendt her i landet. Det kan endsige være velkendt, selvom de relevante varer eller tjenesteydelser, som det bliver anvendt for, slet ikke sælges direkte på det danske marked. Det gøres samlet gældende, at MOOSE-varemærkerne er velkendte i Danmark, jf. varemærkeforordningens art. 8, stk. 5 og varemærkelovens 4, stk. 2, og at brugen af Urban Elk 11/19

12 varemærket vil medføre en utilbørlig udnyttelse af min klients ældre rettigheders særpræg og renommé, samt er egnet til at påføre skade herpå. 1.5 Sammenfattende På baggrund af ovenstående gøres det gældende, at Urban Elk varemærket (VR ) er udelukket fra registrering, jf. varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 2, nr. 1, litra 1 og 15, stk. 3, nr. 1. Kopi af denne begæring er samtidigt sendt til advokat Lars Karnøe, Chas. Hude Advokater, Marselisborg Havnevej 36, 8000 Århus C, der repræsenterer Urban Elk Med brev af 14. oktober 2013 kommenterede indklagede Urban Elk ApS v/chas. Hude A/S klagen således: På vegne af varemærkeindehaver, Urban Elk ApS (herefter Urban Elk ) skal vi fremkomme med vores kommentarer til Abercrombie & Fitch Europe SA s (herefter Abercrombie & Fitch) begrundelse af 16. august 2013 for appel af indsigelsesafgørelsen af 20. juni 2013 i sagen VR vedrørende indsigelse mod dansk registrering af figurmærket VR figur (herefter URBAN ELK varemærket ) af den 7. februar Patent- og Varemærkestyrelsen fandt i sin afgørelse af sagen VR , at det ikke er dokumenteret, at Klagers varemærke (herefter MOOSE varemærket) er indarbejdet og velkendt for den relevante omsætningskreds i Danmark, at der allerede af ovennævnte grund ikke vil kunne forekomme en utilbørlig udnyttelse af eller skade på Klagers mærkes renommé eller særpræg ved brugen af URBAN ELK varemærket, at der ikke består en risiko for forveksling mellem MOOSE varemærket og URBAN ELK varemærket. Der henvises i det hele til Urban Elk s kommentarer med bilag i indsigelsessagen. Vi vil i det følgende fremkomme med vores supplerende bemærkninger til Klagers kommentarer af 16. august Visuel lighed Klager argumenterer for, at Patent- og Varemærkestyrelsens lighedsvurdering er en uberettiget forenkling af mærkelighedsvurderingen, da det, at der er tale om to elge, medfører stor visuel lighed. Klagers påstand bestrides. Såfremt to ens motiver i sig selv ville medføre stor visuel lighed, der i sig selv kunne medføre forvekslingsrisiko, ville det netop være motivbeskyttelse. Da der i Danmark ikke er motivbeskyttelse, er det netop forsøgt at minimere risikoen for eneret på brug af bestemte motiver eksempelvis elge. Det faktum, at begge varemærker afbilder en elg, medfører således ikke i sig selv stor visuel lighed. Begge varemærker portrætterer, som Klager beskriver, elge i profil med hovedet vendt mod venstre. Det skal understreges, at der kun er et begrænset antal muligheder, hvorpå man kan portrættere en elg. Kun hvis elgen vises i profil, kan man konstatere, at der faktisk er tale om en elg. Ved portrætteringen af en elg har man således to muligheder. Man kan portrættere den med hovedet vendt mod højre, eller man kan portrættere den med hovedet vendt mod venstre. Det faktum, at Klager og Indehaver begge har valgt samme retning, medfører således ikke en forøget risiko for forveksling. 12/19

13 Indehaver er uenig i, at begge varemærker har en markant fokusering på hoved og gevir. I Indehavers varemærke er hovedet ganske vist sat i fokus. Dette er en følge af mærkets teneserieagtige udformning. Mulen er gjort ekstra stor og lang, hovedet er gjort stort, øjnene er hvide med et stirrende blik, og geviret er opadpegende og portrætteret i bløde linjer. Klagers varemærke er derimod en realistisk portrættering af en elg uden speciel fokus på hoved eller gevir. I den hvide udgave af MOOSE varemærket er hovedet ganske vist gengivet i detaljer, men det er resten af elgens krop også, idet bug, ben, ryg og nakke har fået skygger. Begge elge portrætteres med en vis realisme med fokus på anatomisk korrekte detaljer. URBAN ELK varemærket er dog kun gengivet i korrekte anatomiske detaljer, i det omfang det har været nødvendigt for at portrættere en elg. Elgen har en mule, et gevir, bagud vendte konkave knæled og en pukkelryg. Såfremt disse detaljer ikke var portrætteret, kunne figuren lige så vel være en hest, ko, hjort eller andet firbenet dyr. De anatomisk korrekte detaljer kan således ikke i sig selv medføre, at der er visuel lighed mellem varemærkerne. Det primære fokus ved URBAN ELK varemærket ligger på motivets tegneserieagtige udtryk. Klager har valgt at udforme sit varemærke som en silhuet af en elg i korrekte anatomiske proportioner og detaljer. Der er ikke meget særpræg over Klagers varemærke. De korresponderende træk mellem de to varemærker opstår udelukkende fordi, at der er tale om samme motiv. Der er således ikke visuel lighed mellem URBAN ELK varemærket og MOOSE varemærkerne. 2. Risiko for forveksling MOOSE varemærkerne består af en elg i realistiske proportioner og anatomisk korrekte detaljer. URBAN ELK varemærket er derimod en tegneserieagtig gengivelse af en elg. Varemærkerne giver to helt forskellige helhedsindtryk. Klager angiver i sine supplerende kommentarer, at præmis 24 i sagen C-251/95 (Sabel/Puma) taler for, at der er forvekslingsrisiko mellem varemærkerne. Dette bestrides, da det netop fremgår af nævnte præmis, [ ]at der er en større risiko for forveksling, jo større det ældre varemærkes distinktivitet er.[ ]. MOOSE varemærkerne har ikke meget særpræg. Da varemærkerne udelukkende portrætterer en realistisk elg i farverne hvid og sort, har det ikke krævet stor kreativ udfoldelse at skabe varemærkerne. Da der kun består en mindre distinktivitet hos MOOSE varemærkerne, kræver det således tilsvarende mere, før en risiko for forveksling eksisterer. I relation til forvekslingsrisikoen henvises der til den af Indehaver påberåbte retspraksis i indsigelsessagen, som for en god ordens skyld gentages nedenfor. I samtlige tilfælde blev det statueret, at det yngre varemærke ikke var forveksleligt med det ældre varemærke: A & F Trademark, Inc. mod Ubiquity GmbH Decision of 31/03/2010, Ruling on opposition No. B # 13/19

14 I denne nyere sag har Klager tilsvarende nedlagt indsigelse mod et elg-varemærke. Klager tabte denne indsigelsessag, da der ikke var risiko for forveksling. Agnés Trouble mod Univermoble S.A. Decision of 07/05/2010, Ruling on opposition No.B # De to mærker, der består af et firben, blev ikke anset for forvekslelige. Særligt bemærkes det, at der ikke automatisk foreligger risiko for forvekslelighed, selvom to mærker består af samme dyr. Registreringen af et bestemt dyr som varemærke giver ikke indehaveren af dette mærke eneret til at bruge dette dyr som varemærke. Endvidere understreger afgørelsen, at betydningen, af at dyret er afbildet forskelligt, er særlig stor, når det drejer sig om varer i klasse 25, idet forbrugerens visuelle opfattelse af mærkerne tillægges særlig vægt netop for disse varer. Lacoste s alligatormærke NIR 90/250 og SHD VR Salamander dommen. # Fra Rigmor Carlsen, Varemærker, Registreringspraksis , fremhæves nedenstående mærker som eksempler på manglende risiko for forveksling: 1) 14/19

15 2) 3) 3. Velkendthed Vedrørende Klagers påstand om velkendthed henvises der i det hele til Indehavers kommentarer hertil i indsigelsessagen. Der må stilles spørgsmål ved undersøgelsens præcision og bevismæssige værdi. Desuden skal det understreges, at kun 5 % af de adspurgte uhjulpet kunne genkende MOOSE varemærket som tilhørende Abercrombie & Fitch. Kun 9 % kunne med hjælp svare Abercrombie & Fitch. Tal på henholdsvis 5 % og 9 % af unge i alderen år understreger, at varemærket ikke kan være velkendt her i Danmark. Det må antages, at tallene for forbrugere uden for denne aldersgruppe er væsentligt lavere På baggrund af de i indsigelsessagen anførte kommentarer og ovenstående anmodes Ankenævnet for Patenter og Varemærket om at afvise anken af indsigelsesafgørelsen af 20. juni 2013 i sagen VR vedrørende URBAN ELK varemærket Patent- og Varemærkestyrelsen afgav med brev af 28. oktober 2013 følgende udtalelse i sagen: Som svar på Ankenævnets brev af 15. oktober 2013 skal styrelsen udtale følgende: Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse. Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 20. juni 2013 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering. Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at de trufne afgørelser stadfæstes Med brev af 1. november 2013 meddelte indklagede Urban Elk ApS v/chas. Hude A/S, at indklagede ikke har kommentarer til styrelsens udtalelse. 15/19

16 Med brev af 7. november 2013kommenterede klager Abercrombie & Fitch v/bech Bruun Advokatfirma styrelsens udtalelse med følgende: I ovennævnte sag skal jeg på vegne af klager anmode om mundtlig forhandling. Begrundelsen for anmodningen er, at denne sag efter klagers og min overbevisning rummer særlige varemærkeretlige problemstillinger, der nødvendiggør mundtlig forhandling af hensyn til at sikre, at disse belyses tilstrækkeligt af parterne. Risiko for forveksling Som anført i Klagers appelskrift af 16. august 2013 lagde Patent- og Varemærkestyrelsen ( Styrelsen ) fejlagtigt ikke vægt på præmis 24 i C-251/95 (Sabel/Puma). Styrelsen har derfor efter Klagers opfattelse fejlfortolket C-251/95 (Sabel/Puma). Markedsundersøgelser Klager fremlagde under indsigelsessagen to markedsundersøgelser vedrørende MOOSEvaremærkerne. Den ene markedsundersøgelse vedrørte respondenter på det italienske marked og den anden markedsundersøgelse vedrørende respondenter på det danske marked. Styrelsen lagde i den påklagede afgørelse ikke vægt på disse markedsundersøgelser. Styrelsen omtalte dem ikke engang i sin afgørelse. Det følger af EU-Domstolens afgørelse i sag C-375/97 (General Motors/Yplon), jf. præmis 27, at der ved vurderingen af, om et varemærke er velkendt skal tages hensyn til alle sagens relevante omstændigheder, således navnlig varemærkets markedsandel Anvendelsen af markedsundersøgelser er den gængse og mest oplagte måde at undersøge kendskabsgraden til et varemærke på, hvilket blandt andet ses af følgende danske afgørelser: U H (Fisherman s Friend) U S (Rolls-Royce) U S (PUCH) Den påklagede afgørelse rejser følgelig problemstillinger om, hvorvidt Styrelsen skal inddrage markedsundersøgelse i vurdering af velkendthed samt med hvilken vægt sådanne skal indgå. Det er Klagers opfattelse, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis det fremlagte materiale kan forelægges kort i forbindelse med en mundtlig forhandling, således parterne hver især får lejlighed til at kommentere de dele af dokumentationen, som man respektivt synes er væsentlig i relation til de anbringender, som gøres gældende. Herunder vil det være hensigtsmæssigt, hvis Ankenævnet får mulighed for at stille spørgsmål til materialet herunder i forhold til den retspraksis fra EU-domstolen, som parterne fortolker ganske forskelligt. Denne problemstilling skal bedømmes i relation til praksis fra EU-domstolen og dansk retspraksis, hvilket efter Klagers opfattelsen nødvendiggør mundtlig forhandling. Velkendthed I vurderingen af om Klagers MOOSE varemærker kan anses for velkendte anlægger Styrelsen følgende fortolkning af EU-domstolens afgørelse i sag C-301/07 (Pago): 16/19

17 Som anført af indsiger kan et EU-varemærke anses for at være velkendt blot det er dokumenteret velkendt i én medlemsstat, jf. EU-Domstolens præjudicielle afgørelse i sagen C-301/07, Pago-sagen. Styrelsen er dog ikke enig med indsiger i, at dette forhold indebærer, at et EU-varemærke dermed vil opnå den samme beskyttelse som velkendt varemærke i hele EU. EU-domstolens afgørelse i Pago-sagen skal ses i lyset af den for EU-varemærket gældende enhedskarakter, jf. varemærkeforordningens artikel 1, stk. 2. Denne enhedskarakter indebærer, at et ældre, velkendt EU-varemærke kan forhindre registreringen af et yngre EU-varemærke, såfremt brugen af det yngre varemærke vil kunne medføre en utilbørlig udnyttelse af eller skade på det velkendte varemærkes særpræg eller renommé i blot én medlemsstat og også selvom det ældre EUvaremærke alene er velkendt i denne ene medlemsstat i EU, og ikke i de øvrige medlemsstater. ( ) Selvom enhedskarakteren medfører, at et EU-varemærke skal afslås eller kan ophæves blot der består en hindring mod mærket i én enkelt medlemsstat, så indebærer den ikke at et EU-varemærke, der alene er velkendt i én medlemsstat, opnår den samme beskyttelse i hele EU. Således fremgår det af bl.a. EU-Domstolens præjudicielle afgørelse i sagen C-235/09, Cronopost-sagen, særligt præmis 46-48, at beskyttelsen af et EU-varemærke kan variere fra medlemsstat til medlemsstat, bl.a. pga. sprogforskelle og den konkrete brug af varemærkerne. Endvidere anfører Styrelsen med henvisning til EU-Domstolens afgørelser i sagerne C-252/07 (Intel) og C-487/07 (L Oréal), at et varemærke kun kan nyde beskyttelse som velkendt varemærke i Danmark, hvis varemærket er velkendt i Danmark. Den fortolkning kan ikke tiltrædes. Pago-sagen omhandlede netop den situation, hvor en østrigsk varemærkeindehaver (Pago), som var indehaver at et varemærke, PAGO, der var velkendt i Østrig, ønskede et forbud, der var gældende i samtlige medlemsstater. EU-Domstolen kom frem til, at et varemærke, der var velkendt i Østrig, netop nød beskyttelse som et velkendt varemærke i alle medlemsstater. Det præjudicielle spørgsmål fra den østrigske Oberster Gerichtshof havde følgende ordlyd: Er et EF-varemærke beskyttet indenfor hele Fællesskabet som velkendt varemærke som omhandlet i [forordningens] artikel 9, stk. 1, litra c), [ ] når det kun er velkendt i én medlemsstat? Hertil svarede EU-Domstolen følgende: I det foreliggende tilfælde er der tale om et EF-varemærke, der har et renommé inden for hele en medlemsstats område, nemlig på hele Østrigs område, og det må, henset til omstændighederne i hovedsagen, fastslås, at det territorialkrav, der stilles i forordningens artikel 9, stk. 1, litra c), er opfyldt. (præmis 29). Det betyder, at såfremt MOOSE varemærkerne nyder beskyttelse som velkendte varemærker i enten Danmark, Italien eller en helt tredje medlemsstat, vil de nyde beskyttelse som velkendte varemærker i alle medlemsstater. Derfor var det helt afgørende, at Styrelsen ikke tog højde for den italienske markedsundersøgelse, ligesom Styrelsen efter Klagers opfattelse har fejlfortolket praksis fra EU-Domstolen, hvilket nødvendiggør mundtlig forhandling. Konkluderende 17/19

18 Som anført ovenstående er det Klagers opfattelse, at Styrelsen i høj grad i den påklagede afgørelse har fejlfortolket praksis fra EU-domstolen, ligesom de ikke i behørig grad har inddraget de fremlagte markedsundersøgelser. På denne baggrund anser Klager det for vigtigt, at denne sag forhandles mundtligt og ikke afgøres på skriftligt grundlag Med brev af 13. november fremsendte indklagede Urban Elk ApS v/chas. Hude A/S en yderligere kommentar: På vegne af varemærkeindehaver, Urban Elk ApS, skal vi anmode Ankenævnet om, at forhandlingen fortsætter på skriftligt grundlag. Det er vores opfattelse, at denne sag er blevet belyst tilstrækkeligt, og videre argumentation kan foregå skriftligt. Vi skal i den forbindelse understrege, at imødekommelse af en anmodning om mundtlig forhandling kun undtagelsesvist kan finde sted jf. bekendtgørelse om Ankenævnet for Patenter og Varemærker 11. Udgangspunktet for sagsbehandlingen i ankenævnet er skriftligt, men formanden kan tillade, at der sker mundtlig forhandling efter anmodning, når sagens karakter vurderes at være særligt egnet hertil. Det er vores opfattelse, at sagens karakter ikke medfører, at en mundtlig forhandling vil være nødvendig. Markedsundersøgelser De af Klager anførte markedsundersøgelser har, som varemærkeindehaver angav i svarskriftet til Patent- og Varemærkestyrelsen, ingen bevismæssig værdi. Begge undersøgelser er egenhændigt indhentet og spørgsmålene er stillet på en måde, hvorefter de adspurgte fik hjælp. Klager blev opfordret til at fremlægge spørgeskemaet, men denne forespørgsel er ikke imødekommet. Desuden er markedsundersøgelserne ikke udført for et repræsentativt udsnit af henholdsvis den italienske og den danske befolkning. Kun unge i alderen år blev adspurgt i Italien, og kun unge i alderen år blev adspurgt i Danmark. Såfremt markedsundersøgelserne faktisk kunne benyttes som dokumentation, ville undersøgelsens udfald alligevel ikke dokumentere, at MOOSE varemærkerne skulle være velkendte. Den italienske undersøgelse viste, at kun 34 % af alle unge kunne pege på Abercrombie & Fitch som indehaver af MOOSE varemærkerne. Den danske undersøgelse viste, at kun 5 % af alle unge kunne pege på Abercrombie & Fitch som indehaver af MOOSE varemærkerne. Disse tal er ikke tilstrækkelige til at dokumentere velkendthed. Det er således Varemærkeindehavers opfattelse, at der ikke er grund til at afholde en mundtlig forhandling på baggrund af markedsundersøgelserne, da disse under alle omstændigheder ikke har bevismæssig værdi i forhold til velkendthedsgraden. Såfremt markedsundersøgelserne mod forventning alligevel skulle have bevismæssig værdi, er det vores opfattelse, at begge parter allerede har haft rig mulighed for at kommentere undersøgelserne. Velkendthed Som Patent- og Varemærkestyrelsen korrekt fortolker, så medfører et EU-varemærke, der er velkendt i én medlemsstat, ikke, at varemærket nyder samme beskyttelse i hele EU. Det er afgørende for, om et 18/19

19 velkendt EU-varemærke kan opnå beskyttelse i Danmark efter 15, stk. 3, nr. 1, at det også er velkendt i Danmark. Baggrunden herfor er, at brugen af det yngre varemærke skal kunne skabe en sammenhæng med det ældre velkendte varemærke, og at brugen af det yngre varemærke skal kunne medføre en utilbørlig udnyttelse af eller skade på det velkendte varemærkes særpræg eller renommé. Om de nævnte forhold er opfyldt afhænger af, hvordan den relevante omsætningskreds i Danmark opfatter varemærkerne, herunder om det ældre varemærke opfattes som et velkendt varemærke. Som nævnt ovenfor kunne kun 5 % af danskere i alderen år pege på MOOSE varemærket som tilhørende Klager. Varemærket kan således ikke anses for værende velkendt i Danmark. En mundtlig forhandling vil blot føre til en gengivelse af de allerede anførte argumenter. Sammenfattende Betingelserne for mundtlig forhandling er ikke opfyldt, da det kun er i helt særlige sager, at Ankenævnet kan godkende en anmodning om mundtlig forhandling. I nærværende sag vil de allerede fremførte kommentarer være tilstrækkelige til afgørelse af sagen. En mundtlig forhandling vil ikke belyse sagen yderligere Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes. Ankenævnet for Patenter og Varemærker, 21. marts /19

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00026 VR 2014 00362 WEST WIND - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2014 00362 WEST WIND . Indsigelsen blev begrundet med, at varemærket

Læs mere

AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> - Forvekslelighed

AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> - Forvekslelighed 1 RESUMÉ: AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN - Forvekslelighed Indehaveren af varemærket DREAMS begærede ordmærket DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN administrativt ophævet under

Læs mere

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO Administrativ ophævelse - Forveksling Der blev fremsat anmodning om administrativ ophævelse af registreringen VR 2013 01549 PAJO . Anmodningen blev begrundet

Læs mere

AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI <fig> - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af det ældre CTM-ordmærke 332874 JOHN DEERE nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP 1089949 DEERE

Læs mere

Afgørelse i indsigelse

Afgørelse i indsigelse Den 10. oktober 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse i indsigelse i sagen VR 2011 02147, AMANI BY KAPUKA COPENHAGEN mellem: Indsiger: v/ fuldmægtig: Chas. Hude A/S GIORGIO ARMANI

Læs mere

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af VR 1989 02704 IN TOWN gjorde indsigelse mod endelig designering af MP 967683 Best in Town med henvisning

Læs mere

RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate <fig> - Indsigelse Forveksling

RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate <fig> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 02332 Ultimate . Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)»Varemærker forordning (EF) nr. 40/94 artikel 9, stk. 1, litra c) et i Fællesskabet velkendt varemærke renomméets geografiske udstrækning«i sag C-301/07,

Læs mere

Afgørelse i indsigelse

Afgørelse i indsigelse Den 2. november 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse i indsigelse i sagen VR 2011 02900, mellem: Indsiger: Markant Handels und Service GmbH v/ fuldmægtig: Sandel, Løje & Partnere

Læs mere

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL <w> - Administrativ ophævelse - Brugspligt

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL <w> - Administrativ ophævelse - Brugspligt 1 RESUMÉ: AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL - Administrativ ophævelse - Brugspligt Indehaveren af figurmærket SMILEY begærede figurmærket SMIL administrativt ophævet under henvisning til varemærkelovens

Læs mere

AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK <w> Indsigelse Manglende særpræg

AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK <w> Indsigelse Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK Indsigelse Manglende særpræg Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL

Læs mere

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling. RESUMÉ: AN 2013 00030 VA 2012 00915-77 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2012 00915-77 med den begrundelse, at det ansøgte varemærke ikke har

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1508 Klager: Koch Hair Cut Skindergade 37 1159 København K v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: shampooshop.dk Søndergade 5 5000 Odense v/advokat Jørgen Dreyer Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0006 Klager: VIVOBAREFOOT Ltd. 28 Britton Street Farringdon EC1M 5UE London United Kingdom v/advokat Bjarke G. Jochumsen Indklagede: Malkhaz Kapanadze 16 Metechi

Læs mere

AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA <w> - Manglende særpræg

AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA <w> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2011 02831 CAFFE VERONA med den begrundelse, at det ansøgte

Læs mere

RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 <fig> - Forvekslelighed

RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 <fig> - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 - Forvekslelighed Indehaveren af figurmærket Patrafee fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket Patrade A/S. Indsiger begrundede indsigelsen med,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed.

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal - Forvekslelighed. I indsigelsessagen tog Patent- og Varemærkestyrelsen ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen af figurmærket minimal

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra <fig> - Indsigelse - Forvekslelighed

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra <fig> - Indsigelse - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra - Indsigelse - Forvekslelighed Indehaver af EU-varemærkeregistreringen 05112354 MAC samt VR 1992 09306 og VR 1995 08598 fremsatte indsigelse

Læs mere

RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 <fig> - Manglende særpræg

RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 <fig> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2012 02978 med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke har det for

Læs mere

Klage fra Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance), Frankrig v/patrade A/S

Klage fra Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance), Frankrig v/patrade A/S RESUMÉ: AN 2013 00031 MP 1068629 VIR - Indsigelse Forveksling Indehaveren af det ældre EU-varemærke CTM 5029236 HM VIR nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP 1068629 VIR med henvisning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 Sag 112/2015 Evonik Degussa GmbH (advokat Lars Karnøe) mod Protectos A/S og Keld Axelsen (advokat Karsten Cronwald for begge) I tidligere instans er

Læs mere

AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia <w> - Mærkelighed Artslighed.

AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia <w> - Mærkelighed Artslighed. RESUMÉ: AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia - Mærkelighed Artslighed. Indehaveren af EU-varemærkerne Olivia og Olivia Newton-John fremste indsigelse mod registreringen af ordmærket Olivia med henvisning

Læs mere

AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS <w> - Indsigelse - Forveksling

AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS . Indsigelsen blev begrundet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0115 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/advokat Stig H. Ekmann Indklagede: Faleh Hassan Møllebjergvej 13 4330 Hvalsø Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0253 og 2013-0254 Klager: Motel One GmbH Theatinerstrasse 16 80333 München Tyskland Indklagede: LAB Ejendomme ApS (LABJ Consulting ApS) Lynggårdsvej 28 F 8600 Silkeborg

Læs mere

AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink <fig> - Indsigelse Forveksling

AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink <fig> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink . Indsigelsen

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7. marts 2008 blev af retten i sagen V 146 06 Novartis Medical Nutrition (Sweden) AB (Advokat Susanne Mark) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Advokat

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA <w> - Indsigelse - Forveksling

RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2012 02817 PLYZELBA . Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers

Læs mere

RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 <fig> - Manglende særpræg

RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 <fig> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2011 00774 med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke har det for

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0017 og 2017-0018 Klager: Mercedes-Benz Danmark A/S Digevej 114 2300 København S. v/advokatfuldmægtig Mona Stenstrup Rosenlund Indklagede: CM CARPARTS ApS Margrethehåbsvej

Læs mere

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 512 Offentligt Patent- og Varemærkestyrelsen NOTAT 4 juli 2011 /MFR Sags. nr: 296/11 Notat til Folketingets Europaudvalg Afgivelse af skriftligt indlæg vedrørende

Læs mere

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1)

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har

Læs mere

AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER <fig> - Forvekslelighed.

AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER <fig> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER - Forvekslelighed. Indehaveren af figurmærket VR 1993 04175 MSF MEDECINS SANS FRONTIERES DOCTORS WITHOUT BORDERS LÆGER UDEN GRÆNSER fremsatte

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)»Varemærker direktiv 89/104/EØF artikel 10 og 12 fortabelse begrebet»reel brug«af et varemærke anbringelse af et varemærke på reklamegenstande gratis

Læs mere

AN 2015 00018 VR 2014 00599 EKKOfonden <fig> - Indsigelse - Forveksling

AN 2015 00018 VR 2014 00599 EKKOfonden <fig> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00018 VR 2014 00599 EKKOfonden - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2014 00599 EKKOfonden . Indsigelsen blev begrundet

Læs mere

AN VR MOS MOSH <w> - Administrativ ophævelse - Forveksling

AN VR MOS MOSH <w> - Administrativ ophævelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00038 VR 2010 01409 MOS MOSH - Administrativ ophævelse - Forveksling Der blev fremsat begæring om administrativ ophævelse af varemærket VR 2010 01409 MOS MOSH . Begæringen blev begrundet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 563 Klager: Louis Poulsen Lighting A/S v/advokat Kjeld Fruensgaard Indklagede: Adolph A/S Klostervej 10 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V0163000 - KRE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7.april 2006 blev af retten i sagen V-163-04 Lidl Stiftung & Co. KG (Advokat Susie P. Arnesen) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker ( Kammeradvokaten

Læs mere

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint <w> - Forvekslelighed.

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint <w> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint - Forvekslelighed. Indehaveren af VR 2003 00006 FISHERMAN VODKASHOT, det ibrugtagne varemærke FISHERMAN VODKA SHOT, VR 2002 02091 FISHER samt

Læs mere

AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed.

AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed. RESUMÉ: AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed. Indehaveren af figurmærket TEAM DANMARK fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket JobTeamDanmark. Indsiger begrundede

Læs mere

E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne

E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne Advokat, Head of Trademarks, Lisbet Andersen, Bech-Bruun 7. december 2011 Oversigt 1. Søgeordsbaseret reklamering 2. Lovgrundlaget

Læs mere

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker MFR den 23. februar 2009 08/1743 Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker Vi ændrer praksis og procedurer på en række områder, herunder i forhold til varemærker,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 692 Klager: Fritz Hansen A/S Allerødvej 8 3450 Allerød v/advokat Erling Borcher Indklagede: 7eren Rorupvej 19 4320 Lejre Parternes påstande: Klagerens principale påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere,

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, - JEN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, direktør Torben Svanberg og direktør Per Sjøqvist

Læs mere

Lisa Lærke Petersen (PVS)

Lisa Lærke Petersen (PVS) Lisa Lærke Petersen (PVS) Fra: - PVS Patent- og Varemærkestyrelsens officielle postkasse Sendt: 3. april 2012 14:05 Til: 3 - PVS Vjournalen Emne: VS: Vedr.: Deres reference VR 2011 02147/VB1/BIA- Gauguin

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0058 Klager: Facton Ltd. Strawinikylaan 3105 1077ZX Amsterdam Holland v/advokat Hanne Weywardt Indklagede: Søren Schaarup Rødegårdsvej 104, st. tv. 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK <fig.> - Forvekslelighed.

AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK - Forvekslelighed. Der blev fremsat indsigelse mod registreringen af figurmærket ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK, VR 2005 02453, klasse

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V002000A - LBH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-20-04 1) Spirits International N.V. (Advokat Christian Akhøj) 2) Spirits Product International Intellectual

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1095 Klager: E-novative ApS Guldsmedegade 23, 1. th. 8000 Århus C v/mette M. Andersen, Patrade A/S Indklagede: Hit Media ApS H.C. Andersensvej, 14, 2. tv. 9000 Aalborg v/advokat Jakob Kirkegaard

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0125 og 2012-0126 Klager: Auto-Læder.dk ApS Nygade 37 7430 Ikast v/advokat Søren Wolder Knudsen Indklagede: Bilhouse Læderinteriør Hammerum Hovedgade 134D 7400 Herning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Peter Tholstrup Danmark v/sandel, Løje & Wallberg

Peter Tholstrup Danmark v/sandel, Løje & Wallberg AN 2007 00033 MP730124 PASTA PASTA Forvekslelighed Indehaveren af det registrerede mærke PASTA BASTA fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket PASTA PASTA. Anmodningen blev begrundet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-177 Klager: Star Tour A/S H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V v/advokat Preben Kønig Indklagede: Carsten Thomsen Islandsgade 3, 1. sal 6700 Esbjerg Parternes påstande: Klagerens principale

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker Til modtagere af Varemærke & Designs brugerbrev 20. november 2013 Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker Styrelsen har i det seneste 1½ år indgået i et samarbejde

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Den nye EU-varemærkereform

Den nye EU-varemærkereform Uddannelsesdagen København, den 26. maj 2016 Den nye EU-varemærkereform Hvad gælder nu? 1 3 Varemærkereformen Den 15. december 2015 vedtog Europa-Parlamentet reformpakken bestående af en ny varemærkeforordning

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 526-528 Klager: Parabol Shoppen v/rené Boll Jensen Kærvej 4 4000 Roskilde Indklagede: Video & Data-gruppen I/S Nørregade 21 4100 Ringsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information.

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. MARKWATCH Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. Vi foretager ikke vurdering og anbefaling i den forbindelse.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 991 Klager: Klager 1: J.E. Marketing v/jørgen Enkrog Buksager 23 7860 Spøttrup og Klager 2: Mogens Bo Birch Knortegåsvej 3 2720 Vanløse v/advokat Peter Nørring Indklagede: Tom Alex Christensen Nemovej

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 885 Klager: Populair A/S Egegårdsvej 57 2610 Rødovre v/ advokat Niels Schiersing Indklagede: Marlene Mark Frederiksberg Allé 13 A, 3.tv 1621 København V Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0103 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Mogens Maul Kjærsgaard Vestertorp 33A Gjellerup 7400 Herning Parternes

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

MarkWatch. Overvågning af dit varemærke. Hvordan er søgeresultatet bygget op?

MarkWatch. Overvågning af dit varemærke. Hvordan er søgeresultatet bygget op? MarkWatch Overvågning af dit varemærke Er der nogen, der krænker dit varemærke? Med en MarkWatch overvågning bliver du løbende opdateret om mulige nye varemærker, der kan tænkes at krænke dine rettigheder.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044 Klager: Dansk Supermarked A/S Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg v/advokat Louise Mühlbach Indklagede: Jan Jacobsen Kongevej

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0004 Klager: Københavns Dødsbo ApS Sankt Nikolaj Vej 13, st. 1953 Frederiksberg C. v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: 1. Totalrydning ApS Damhusvænget

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0186 Klager: Rene Ruder v/bjarke Fuglsang Ketting Parkvej 14 8462 Harlev J v/advokat Torben Høholt Jensen Indklagede: Aars/Solbakken Vinduespolering Solbakken 85

Læs mere

AN 2014 00016 VA 2013 001753 REGENERATE <W> - Manglende særpræg

AN 2014 00016 VA 2013 001753 REGENERATE <W> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2014 00016 VA 2013 001753 REGENERATE - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2013 01753 REGENERATE med den begrundelse, at det ansøgte mærke

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 9. marts 2007 afsagde retten i sagen V 20/06 Kraft Foods AS (Advokat Jeppe Brinck-Jensen) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Kammeradvokaten ved

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

AN VR BINGO SPIN <fig> - Administrativ ophævelse Forveksling

AN VR BINGO SPIN <fig> - Administrativ ophævelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00014 - VR 2012 02683 BINGO SPIN - Administriv ophævelse Forveksling Der blev frems begæring om administriv ophævelse af varemærket VR 2012 02683 BINGO SPIN med henvisning til

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

AN VR TITAN <w> - Administrativ ophævelse Manglende brug

AN VR TITAN <w> - Administrativ ophævelse Manglende brug RESUMÉ: AN 2015 00034 VR 1992 02201 TITAN - Administrativ ophævelse Manglende brug Der blev begæret administrativ ophævelse af varemærket VR 1992 02201 TITAN med henvisning til manglende opfyldelse

Læs mere

Afgørelse om administrativ ophævelse

Afgørelse om administrativ ophævelse Den 17. december 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse om administrativ ophævelse I sagen MP1026334, DOMUS mellem: Anmoder: VKR Holding A/S v/ fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 343 og 344 Klager: VVS Grossisten Børkop ApS Industrivej 61 7080 Børkop Indklagede: Profil Web Design ApS Søvej 5 3100 Hornbæk Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0068 Klager: multi-channel v/birger T. Nielsen Kratvej 18 3660 Stenløse v/advokat Stefan Borup-Nielsen Indklagede: Antenne & Satellit Gruppen Bregnerødvej 148 C 3460 Birkerød Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0104 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Jinyi Yuan Qingshan Road no. 169-33 room 301 200336 Shanghai City

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 22. juni 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 22. juni 2000 * MARCA MODE DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 22. juni 2000 * I sag C-425/98, angående en anmodning, som Nederlandenes Hoge Raad i medfør af EFtraktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til

Læs mere

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Tyskland v/ Internationalt Patent-Bureau A/S

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Tyskland v/ Internationalt Patent-Bureau A/S RESUMÉ: AN 2007 00046 MP 885476 IPRAXA - Forvekslelighed Indehaveren af EU - varemærket nr. 003249182 PRADAXA fremsatte indsigelse mod ordmærket IPRAXA, MP 885476 med henvisning til varemærkelovens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0109 Klager: Sri Lanka Rejser v/kurt Juel Andersen Bøgevej 5, Strøby Egede 4600 Køge Indklagede: Svane Rejser Laurentsvej 14 2880 Bagsværd Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. november 2014 (J.nr. 2014-0037118) Lukning af adgang

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0018 og 0019 (tidl. j.nr. 1789 og 1790) Klager: Canal Digital Danmark A/S Stationsparken 25 2600 Glostrup Indklagede: Vestegnens Parabol & Antenne Service v/johnny

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0002 Klager: Jubii A/S Bredgade 33A 1260 København K v/ advokat Jens Dam Indklagede: Vikar Match A/S Østerbrogade 125, 2. sal 2100 København Ø v/ advokat Søren Locher

Læs mere

Klage fra Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, Société anonyme, Frankrig v/awapatent A/S

Klage fra Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, Société anonyme, Frankrig v/awapatent A/S RESUMÉ: AN 2013 00029 MP 1008000 ZINALFAT - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af MP 1008000 ZINALFAT med henvisning til risiko for forvekslelighed med

Læs mere