REFERAT. Ordinært møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 17. december 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Snapsetinget, 2. sal.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Ordinært møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 17. december 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Snapsetinget, 2. sal."

Transkript

1 REFERAT Ordinært møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 17. december 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Snapsetinget, 2. sal Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden og referat 2. Siden sidst 3. Valg af næstformand 4. Høringssag: Svømmehalskort i Grøn tid for pensionister og studerende (Beslutningspunkt) 5. Ældrerådet struktur: Formandskab og Forretningsudvalg (Beslutningspunkt) 6. Ældrerådet struktur: Fagudvalg og Ad hoc udvalg (Beslutningspunkt) 7. Ældrerådet struktur: Ældrerådsmøder (Beslutningspunkt) 8. Ældrerådet struktur: Politiske resultater (Beslutningspunkt) 9. Ældrerådet struktur: Lokalt samarbejde (Beslutningspunkt) 10. Genvalg til to fagudvalg (Beslutningspunkt) 11. Valg af dirigentgruppe (Beslutningspunkt) 12. Valg til Danske Ældreråds bestyrelse (Orienteringspunkt) 13. Afgivne høringssvar (Orienteringspunkt) 14. Ældrerådets forbrug 15. Orientering fra sekretariatet 16. Eventuelt. Bilag: Forslag om nyt svømmehalsårskort i Grøn tid for pensionister og studerende (punkt 4) Medlemsforslag om svømmehalsårskort i Grøn tid for pensionister og studerende (punkt 4) Kommissorium for Kultur- og Fritidsudvalget (punkt 10) Kommissorium for Trafik- og Miljøudvalget (punkt 10) DANSKE ÆLDRERÅDs 10 valgkredse, med oversigt over antal stemmeberettigede i det enkelte ældre-/seniorråd (punkt 12) 6 og 9 i DANSKE ÆLDRERÅDs vedtægt. (punkt 12) Høringssvar: Tilsynskoncept og tilsynspolitik 2015 (Punkt 13) Til stede: Arne Bjørn Nielsen, Arne Mikkelsen, Arvin Storgaard, Benna Lis Jacobsen, Bent Johansen, Bente Hansen, Birgitte Vind, Gylna Guldbrandsen, Hanne Simonsen, Hjørdis Espensen, Else Stenbak, Jette R. Nielsen, Johnn Lagermann, Jørgen Melskens, Kirsten Nissen, Knud Johnsen, Lise Helweg, Merete Råschou, Mona Sillemann, Per Schrader, Sven Frøik-Petersen, Svend Aage Sørensen, Tina Nørløv, Torben Knud og Ulla Skærved. Hanne Simonsen og Hjørdis Espensen forlod mødet kl Afbud: Birgitte Vind. Orlov: Tina Nørløv

2 1. Godkendelse af dagsordenen og referat INDSTILLING OG Forretningsudvalget indstiller: 1. at Ældrerådet godkender dagsordenen. 2. at det noteres i referat af Ældrerådets møde den 26. november 2014 under punkt 5 Genvalg til fagudvalg, at Per Schrader udtræder af Budgetudvalget med øjeblikkelig virkning Godkendt med følgende bemærkninger: Dagsordenens punkt 3 blev flyttet og blev nyt punkt 5 a. Der er byttet om på punkt 11 og 12 i dagsordenoversigten på side 1 og i indstillingerne på side Siden sidst (Orienteringspunkt) v/ Ulla Skærved INDSTILLING OG Forretningsudvalget indstiller: 1. at Ældrerådet tager formandens skriftlige orientering til efterretning. Formanden udarbejder en skriftlig orientering Siden sidst forud for hvert ordinært møde i Ældrerådet. BILAG Siden sidst eftersendes. Taget til efterretning. 4. Høringssag: Svømmehalskort i Grøn tid for pensionister og studerende (Beslutningspunkt) v/ulla Skærved INDSTILLING OG Forretningsudvalget indstiller: 1. at Ældrerådet drøfter og godkender udkast til høringssvar. 2

3 Den 26. juni vedtog Kultur- og Fritidsudvalget at nedlægge pensionisternes mulighed for at købe årskort til svømmehaller i København. Ifølge beslutningen skulle pensionister og studerende betale billetpris på lige vilkår med andre voksne, hvilket ville medføre en markant prisstigning for byens pensionister. Med beslutningen gik udvalget imod forvaltningens indstilling om, at pensionister skulle have gratis adgang til svømmehaller på hverdage mellem kl og at pensionisters årskortsordning skulle forlænges et år, bl.a. så pensionister, der svømmer mellem kl. 7 9, ville få et år til at ændre deres rutiner og aftaler. Beslutningen mødte modstand i den offentlige debat, og den 20. november 2014 fremlagde repræsentanter for partierne bag budgetforliget et medlemsforslag i Kultur- og Fritidsudvalget, som medfører, at pensionister og studerende kan købe årskort til 340 kr. til den såkaldt Grøn tid på hverdage mellem kl I perioden frem til 2016 skal der ifølge beslutningen arbejdes på at udvide ordningen med Grøn tid til at gælde alle brugere af svømmehaller, ligesom der skal arbejdes på at finde et leje for en kommende prisstigning for alle brugere. Ældrerådet har fået sagen i høring med høringsfrist den 22. december LØSNING Ældrerådets Kultur- og Fritidsudvalg har drøftet sagen på et møde den 11. december. Udvalgets forslag til høringssvar indeholder følgende tre principielle overvejelser: Grøn tid bør udvides til morgentimerne Fagudvalget anbefaler Ældrerådet at støtte forslaget om, at der indføres Grøn tid for at optimere udnyttelsen af kapaciteten i svømmehallerne. Udvalget ønsker dog, at tidsrummet udvides til også at gælde morgentimerne, så den grønne tid varer fra kl på hverdage. Udvalget mener ikke, at der er nogen grund til at afskære ældre morgensvømmerne fra deres billige tur i svømmehallen i morgentimerne fra kl. 6-8, når det netop er i morgentimerne, at belægningsprocenten i svømmehallerne er lavest. (Ifølge KKs egen opgørelse over belægningsprocenten, udnyttes 55 64% % af kapaciteten i morgentimerne, mens belægningsprocenten er 81% i tidsrummet Pensionistkortet bør bevares Fagudvalget anbefaler Ældrerådet at gå imod forslaget om at udfase pensionistkortet. Udvalget mener, at en afskaffelse af pensionistkortet kan medføre, at færre ældre borgere fremover vil motionere, hvilket er i strid med kommunens egen ældre- og sundhedspolitik. Udvalget anbefaler Ældrerådet at indgå i en drøftelse af prisniveauet for pensionistkortet, dog med det udgangspunkt, at en generel prisstigning vil stille de svageste ældre borgere ringere end i dag, hvilket Ældrerådet ikke bør bakke op om. Omvendt høringsproces Endelig anbefaler udvalget at Ældrerådet gør opmærksom på, at høringen er sket i omvendt rækkefølge, og at sagen burde være sendt i høring i Ældrerådet og svømmehallernes brugerbestyrelser inden det blev besluttet i Kultur- og Fritidsudvalget. VIDERE PROCES Sagen forelægges Økonomiudvalget den 13. januar og Borgerrrepræsentationen den 22. januar Ældrerådet søger foretræde for Økonomiudvalget den 13. januar Formandskabet beder Overborgmesterens sekretariat om at undersøge, om Ældrerådet står på høringslisten hos de stående politiske udvalg. 3

4 3. Ældrerådets formandskab og formanden for Kultur- og Fritidsudvalget beder om møde med Kultur- og Fritidsborgmesteren om sagen først i det nye år. BILAG Høringsbrev: Forslag om nyt svømmehalsårskort i Grøn tid for pensionister og studerende Referat: Medlemsforslag om svømmehalsårskort i Grøn tid for pensionister og studerende Udkast til høringssvar eftersendes. Godkendt. 5. Ældrerådets struktur: Formandskab og Forretningsudvalg (Beslutningspunkt) v/ulla Skærved INDSTILLING OG Evalueringsgruppen indstiller: 1. at Ældrerådet godkender udkast til kommissorium for formandskabet som skitseret under Løsning, pkt at Ældrerådet godkender udkast til kommissorium for forretningsudvalget som skitseret under Løsning, pkt. 2. Ændringsforslag til punkt 5. 2.C FU s sammensætning Forretningsudvalget består af 7 personer. Formand, næstformand og bestyrelsesmedlem i Danske Ældreråd og 4 personer vælges af og blandt Ældrerådets medlemmer. Forslagsstillere Bent Johansen og Kirsten Nissen Der var på evalueringsmødet bred enighed om de foreslåede beskrivelser af hhv. formandskabets og forretningsudvalgets opgaver. Der blev dog bedt om en uddybning af, hvad der ligger i betegnelsen Politisk chef, ligesom mødet ønskede at fremhæve, at næstformanden skal træde i formandens sted ved dennes forfald. Der var også opbakning til et forslag om, Københavns Ældreråds repræsentant i Danske Ældreråd skal sidde i forretningsudvalget. Disse kommentarer er der taget højde for i det fremsatte forslag nedenfor. LØSNING 1. Formandskabets kommissorium A. Formandens opgaver Politisk chef for sekretariatet: o Ansvarlig for tilrettelæggelse af rådets politiske arbejde i samarbejde med Forretningsudvalget, 4

5 o Ansvarlig for prioritering af sekretariatets arbejde med politiske sager o Ældrerådets repræsentant i diverse ældrepolitiske møder o Udtaleberettiget for Ældrerådet Økonomisk ansvarlig Født formand for forretningsudvalget Officiel repræsentant for Ældrerådet overfor politikere, forvaltninger Officiel repræsentant for Ældrerådet overfor ikke-kommunale institutioner og organisationer fx Faglige Seniorer, Ældreforum, Ældresagen mm. Korrespondance med borgere. B. Næstformandens opgaver Gennemgang af SOU dagsorden og fremdrage sager af interesse for Ældrerådet Arrangere 4 møder årligt med Områdelederne Arrangere kaffemøder med Ældrerådets medlemmer Stedfortræder for formanden, når formanden har forfald. C. Formandskabets opgaver Formandskabet dannes af formanden og næstformanden. Formandskabets opgaver er: Opfølgning på sidste ældrerådsmøde Udarbejde dagsorden til FU-møderne Kontakt til pressen 4 årlige kaffemøder med Sundheds- og Omsorgsborgmesteren Dialogmøder med ældreorganisationer Lobby-møder med politikere, organisationer o.lign. Behandling af kursusansøgninger fra Ældrerådets medlemmer Kontakt til Danske Ældreråd (møder for formænd og næstformænd) Behandle indkomne henvendelser m.v., der ikke kan afvente førstkommende ældrerådsmøde eller forretningsudvalgsmøde. 2. Forretningsudvalgets kommissorium A. Forretningsudvalgets opgaver og ansvar Tilrettelægge og afvikle ældrerådsmøder, herunder forberede sager til Ældrerådet Tilrettelægge Ældrerådets bidrag på to årlige fællesmøder med Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget Tage aktuelle politiske sager op, som kører i medier og i BRs stående politiske udvalg, samt at reagere på disse sager Behandle tværgående sager, som falder uden for fagudvalgenes ressortområde Koordinere initiativer med Danske Ældreråd Følge op på fremdriften i politiske sager i Ældrerådets fagudvalg. Behandle indkomne henvendelser m.v., der ikke kan afvente førstkommende Ældrerådsmøde. 5

6 B. Nye faste punkter på FU-dagsorden Orientering fra SUFs direktion om kommende sager på SOUs dagsorden Ældrerelevante sager i BRs stående politiske udvalg. C. FU s sammensætning Forretningsudvalget skal bestå af Ældrerådets formand, næstformand, formænd for fagudvalgene samt Ældrerådets repræsentant i Danske Ældreråds bestyrelse. Fagudvalgenes næstformænd træder i fagudvalgenes formænd sted, hvis disse har forfald. BILAG Ændringsforslag eftersendt. LØSNING: Ændringsforslag til 5.2.C blev sat til afstemning. 10 stemte for ændringsforslaget, 12stemte imod, 1 stemte blankt. Punkt 5.2. C blev vedtaget med 15 stemmer for. 5.a Valg til næstformand (Beslutningspunkt) v/ulla Skærved INDSTILLING OG Forretningsudvalget indstiller: 1. at kandidater til posten som næstformand motiverer deres opstilling. 2. at der laves skriftlig afstemning om næstformandsposten. Ældrerådets næstformand er udtrådt af Ældrerådet med virkning fra den 25. november Derfor skal der vælges ny næstformand for Ældrerådet. Forretningsudvalget har opfordret kandidater til at melde deres kandidatur til sekretariatet senest den 15. december, men kandidater kan også melde deres kandidatur på mødet. Arvin Storgaard blev valgt til næstformand uden modkandidat. 6. Ældrerådets struktur: Fagudvalg og Ad hoc udvalg (Beslutningspunkt) v/ulla Skærved INDSTILLING OG Evalueringsgruppen indstiller: 1. at Ældrerådet godkender udkast til beskrivelse af fagudvalgs opgaver og organisation som skitseret under Løsning, pkt. 1 6

7 2. at Ældrerådet godkender udkast til beskrivelse af ad hoc udvalg som skitseret under Løsning, pkt. 2. På evalueringsdagen var der opbakning til den foreslåede beskrivelse af fagudvalgenes roller, ansvar opgaver. I forhold til indstillingerne på evalueringsdagen er der lavet følgende ændringer: I punktet medlemskab af fagudvalg, er forslaget om, at et medlem af ældrerådet kan sidde i to fagudvalg. I punktet om Udvalgenes formandskab er det tilføjet, at formandskabet er ansvarligt for at udvalgets kommissorium udarbejdes og efterleves. I punkt 7. Ekstern bistand til udvalgets arbejde er det tilføjet, at udvalg kan bede om ekstern bistand til at tilrettelægge arbejdet med en konkret politisk sag men at skal ske efter aftale med Forretningsudvalget. Under punktet sekretariatsbetjening er der ændret i formuleringen om forplejning. I afsnittet om Ad hoc udvalg er der ændret i formuleringen, så både fagudvalg og Ældreråd kan nedsætte og give et opdrag til et ad hoc udvalg. Ligeledes er det præciseret, at et ad hoc udvalg kan søge Ældrerådet om et budget på lige fod med andre udvalg. LØSNING 1. Fagudvalg A. Fagudvalgenes rolle og ansvar Fagudvalgene skal være aktivt arbejdende udvalg, der laver politiske indstillinger, så Ældrerådet kan træffe beslutninger, som øger rådets politiske indflydelse. B. Fagudvalgenes opgaver Fagudvalgene SKAL: Forberede høringssvar på Ældrerådets vegne Holde sig orienteret om det relevante politiske udvalgs dagsordner, og eventuelt tage sager op med embedsværk og politikere Udpege politiske sager/problemstillinger til Ældrerådet Forberede indstillinger til ÆR om politiske sager og problemstillinger. Fagudvalgene KAN: Indgå i tidlig dialog med forvaltning med henblik på tidlig at påvirke udvikling af politik, initiativer og dagsordener Stille forslag til FU/ÆR om nedsættelse af ad hoc udvalg. C. Medlemskab af fagudvalg Ingen ældrerådsmedlemmer er forpligtet til at være medlem af et udvalg, og det er i orden udelukkende at deltage i ældrerådsmøder. Man kan være medlem af et udvalg på to måder: o Medlem af et fagudvalg o Medlem af et fagudvalgs ad hoc udvalg. D. Sammensætning af fagudvalg 7

8 Der kan være mellem 5 og 12 medlemmer i et fagudvalg. Fagudvalgene kan have forskellige størrelser. E. Udvalgenes formandskab Udvalgene skal vælge formand og næstformand, der er ansvarlige for at følgende opgaver udføres: o Udarbejdelse af dagsordener til udvalgsmøder eventuelt i samarbejde med sekretariatet o Udarbejdelse af beslutningsreferat o Udarbejdelse af arbejdsplan for udvalgets politiske sager eventuelt i samarbejde med sekretariatet o Udarbejdelse og efterlevelse af udvalgenes kommissorium. F. Ekstern bistand til udvalgets arbejde Udvalg kan bede om ekstern bistand til at tilrettelægge arbejdet med en konkret politisk sag efter aftale med Forretningsudvalget. G. Samarbejde i udvalget Alle udvalgsmedlemmer er ansvarlige for, at det interne samarbejde i udvalget fungerer, så udvalget når dets politiske mål. Udvalget er selv ansvarlige for at håndtere eventuelle samarbejdsproblemer, og at orientere forretningsudvalget herom. H. Sekretariatsbetjening (orienteringspunkt) Sekretariatet sørger for: Booking af mødelokale Bestilling af kaffe, the, vand, småkager og frugt til udvalgsmøderne. Der bestilles også smørrebrød ved længerevarende møder, som strækker sig over frokost. Alle bestillinger sker gennem SUF`s system. Afrydning efter møder. Sekretariatet deltager i et udvalgsmøde, hvis: Udvalget har brug for hjælp i en høringssag Udvalget arbejder med en politisk sag, der skal på dagsordenen til Ældrerådsmøde. Sekretariatet støtter derudover et udvalg med: Research, vinkling og formidling af politiske sager, som Ældrerådet har besluttet, at der skal arbejdes med. 2. Ad hoc udvalg Ældrerådet og fagudvalg kan nedsætte et ad hoc udvalg, der er kendetegnet ved: Arbejder tidsbegrænset (3 6 måneder) Arbejder målrettet med politiske målsætninger på en af ÆR-mærkesag Har 3 5 medlemmer, der kan vælges fra hele Ældrerådet ud fra hensyn til medlemmernes interesser, overskud og viden. Nedsættes, får opdrag og mandat af ÆR og/eller fagudvalg. Ad hoc udvalget søger om budget til aktiviteter på lige fod med fagudvalg. 8

9 Godkendt med følgende bemærkninger: 6.C. Følgende sætning udgår Ingen ældrerådsmedlemmer er forpligtet til at være medlem af et udvalg, og det er i orden udelukkende at deltage i ældrerådsmøder. 6.E. Sætningen Udarbejdelse af beslutningsreferat forlænges med eventuelt i samarbejde med sekretariatet. 7. Ældrerådets struktur: Ældrerådsmøder (Beslutningspunkt) v/ulla Skærved INDSTILLING OG Evalueringsgruppen indstiller: 1. at Ældrerådet godkender forslag til videreudvikling af ældrerådsmøder og Ældrådets dagsorden som beskrevet under Løsning punkt A F. På evalueringsmødet var en generel holdning om, at ældrerådsmøderne var blevet strammet op som ønsket, ligesom der var bred opbakning til de forslag, som skal sikre, at der kommer flere politiske sager og drøftelser på Ældrerådets møder. Under punkt B er der tilføjet to yderligere faste punkter til dagsordenen, hhv. Orientering fra Danske Ældreråd og Afgivne høringssager. I Punkt C om Mødeledelse er der tilføjet forslag om, at der holdes et dirigentformøde forud for Ældrerådets møde. LØSNING A. Flere sager på ældrerådets møder For at fremme sandsynligheden for, at flere af fagudvalgenes politiske sager og drøftelser ender på Ældrerådets dagsorden foreslår evalueringsgruppen, at 2 stk. 5 i Forretningsorden for afholdelse af ældrerådsmøder suppleres med følgende tekst: Fagudvalgenes formænd skal senest kl. 9 (på Forretningsudvalgets mødedag, red.) sende sekretariatet forslag til drøftelser eller beslutninger i sager, der skal på dagsordenen til næste møde i Ældrerådet. B. Faste punkter på dagsordenen til ældrerådsmøder I Forretningsordenen for afholdelse af ældrerådsmøder står der ( 2 stk. 8), at der er fire faste punkter på dagsordenen: a. Godkendelse af dagsordenen, b. Siden sidst, ved formanden, c. Sager til beslutning og d. Sager til orientering. Det foreslås, at forretningsordenen justeres, så der kommer yderligere fem faste punkter på dagsordenen: a. Orientering fra Danske Ældreråd b. Afgivne høringssager 9

10 c. Ældrerådets regnskab d. Nyt fra sekretariatet e. Eventuelt. C. Mødeledelse og dirigentgruppe Det seneste halve år, har der været en dirigentgruppe på først 3 og siden 2 personer. Evalueringsgruppen og Forretningsudvalget foreslår, at der fortsat skal være en dirigentgruppe på tre personer og at der afholdes et dirigentformøde forud for Ældrerådets møde. D. Omgangstone og principper for aktiv lytning På seminaret i november 2013 blev der introduceret syv principper for aktiv lytning. Seminaret konkluderede, at de syv principper fortsat skulle være gældende for møderne i ældrerådet. Evalueringsgruppen foreslår, at de syv principper videreføres og fortsat skal betragtes som grundlæggende værdier for mødedeltagelse i Ældrerådet. Værdierne er: Nysgerrighed Respekt Forskellighed er en styrke Fælles ansvar Ligeværdighed Lyt til andre Tal når du har ordet. E. Dagsordenskabelon I august måned overgik vi til at bruge samme skabelon som de politiske udvalg, Borgerrepræsentationen og lokaludvalgene i København. Målet var at skabe dagsordener, der mere præcist beskriver, hvad dagsordenpunktet handler om, og hvad der skal drøftes eller tages stilling til. Det foreslås, at denne skabelon fortsat skal bruges i Ældrerådet, evt. tilpasset forslag til justeringer. F. Dagsordener og referater på Ældrerådet følger en anden procedure for offentliggørelse af dagsorden og mødereferater end de politiske udvalg, lokaludvalg og Borgerrepræsentationen. I dag er det kun Ældrerådets medlemmer, der på forhånd kender rådets dagsorden, mens de andre udvalgs dagsordener er offentliggjort og kan hentes elektronisk inklusiv bilag. Ældrerådets referater (minus bilag) kan hentes som pdf-filer på kommunens hjemmeside, mens de øvrige udvalgs kan hentes elektronisk inklusiv bilag. Det foreslås, at Ældrerådets dagsordener og referater overgår til samme system af to primære årsager. For det første, er det lettere for alle (i og uden for Ældrerådet), hvis rådets dagsordener og bilag er samlet ét sted. For det andet signalerer det større seriøsitet om Ældrerådets mødemateriale og arbejde. Godkendt. 8. Ældrerådets struktur: Politiske resultater (Beslutningspunkt) v/ulla Skærved 10

11 INDSTILLING OG Evalueringsgruppen indstiller: 1. at Ældrerådet godkender forslag til videreudvikling Ældrerådets arbejde for at skabe flere politiske resultater som beskrevet under Løsning punkt A F. Evalueringsmødet bakkede bredt op om forslaget til Ældrerådets arbejde for at skabe flere politiske resultater. I punkt C om Høringer har evalueringsgruppen præciseret, at der er sager som Ældrerådet skal prioritere at afgive høringssvar i. Det er sager af politisk og principiel karakter. Evalueringsgruppen præciserer yderligere, at der er sager, som Ældrerådet ikke skal prioritere at afgive høringssvar på. I stedet skal Ældrerådets fagudvalg og/eller Ældrerådet bede forvaltninger om at bliv orienteret om sagerne på enten fagudvalgsmøder eller ældrerådsmøder. LØSNING A. Foretræde og reaktion på SOUs dagsorden I 2014 har Ældrerådet haft et enkelt foretræde for SOU og et for Økonomiudvalget. I 2015 skal rådet bruge muligheden for foretræde mere aktivt for at søge indflydelse og gøre opmærksom på rådets synspunkter. Det skal blandt andet ske ved, at Forretningsudvalget fremover har månedlige møder med direktionen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF), hvor forretningsudvalget orienteres om kommende sager i Sundheds- og Omsorgsudvalget (SOU). Det giver rådet tid til at afklare dets holdning i sager internt. Alle foretræder skal være konkrete og velforberedte. B. Opfølgningsplan for vigtige høringssvar Ældrerådet har afgivet cirka 25 høringssvar i 2014, men ingen af høringssvarene har påvirket udfaldet af de politiske beslutninger. Evalueringsgruppen foreslår, at fagudvalgene laver opfølgningsplaner for høringssvar i sager, som rådet finder er særlige vigtige. Opfølgningsplaner kan indebære kontakt til politikere, mediearbejde og mobilisering af ligesindede organisationer, råd o.lign. C. Høringer I 2014 er Ældrerådet blevet hørt i for få sager. Det skal forbedres, dog uden at Ældrerådet bliver hørt i alle sager, der vedrører ældre borgere i København. Københavns Kommunen er for stor og kompleks til, at det kan lade sig gøre. Evalueringsgruppen foreslår derfor, at Ældrerådet i 2015 prioriterer i SUF at blive hørt i sager som: Budgettet for SUF (Effektiviseringsforslag, Budgetønsker og samlet budget) Budgetforslag for København (september) Ældrepolitikken og dens handleplaner (januar og frem) Sundhedspolitikken og dens handleplaner Implementeringsplanen for sundhedsaftalen (foråret) Årlige redegørelser (magtanvendelse, borgerrådgiveren, tilsynsredegørelse o.lign.) 11

12 Forslag af principiel karakter: F.eks. 79, principiel beslutning om at lave profilplejehjem men ikke de individuelle plejehjem, principiel beslutning om at overdrage ældreboliger til SOF men ikke hver enkelt overdragelse, Sølund o.lign. Sager, der har direkte konsekvenser for servicen til ældre borgere: Befordring, mad, aktiviteter o.lign. Ældrerådets fokusområder: Demensområde, seniorbofællesskaber, selvbestemmelse o.lign. Evalueringsgruppen foreslår, at Ældrerådets i 2015 ikke skal ønske at blive hørt om nedenstående sager, men i stedet bliver direkte orienteret på fagudvalgsmøder eller Ældrerådsmøder: 1. Analyser, undersøgelser og statusopgørelser (fagudvalg orienteres i stedet af forvaltningen ) 2. Takstændringer og andre administrative justering af priser, sagsbehandlingstider o.lign. 3. Temadrøftelser i SOU (i stedet skal Ældrerådet bede om at få samme oplæg til temadrøftelser som det politiske udvalg på rådsmøder). D. Planlagte politikermøder Nogle fagudvalg har i 2014 efterlyst kontakt til politikere i BRs stående udvalg og til fagborgmesteren på udvalgets arbejdsområde. Evalueringsgruppen indstiller til, at alle fagudvalg i 2015 overvejer, hvilke typer af møder med politikere, som de ønsker i det kommende år. Det kunne f.eks. være kaffemøder med en borgmester, eller møde med politiske udvalg forud for budgetprocessen. Møderne skal koordineres med formandskabet. E. Lobbyarbejde på mærkesager Ældrerådet har med held lavet lobbyarbejde over for politikere på Rådhuset. Det arbejde skal fortsætte i Lobbyarbejdet har dog skabt interne drøftelser og uenigheder i rådet om, hvem der skal deltage i møder med politikere. Det skal i 2015 være klart for alle, at det er Ældrerådets formandskab, der tegner rådet udadtil, og formandskabet afgør, hvem der skal deltage i politikermøder for Ældrerådet sammen med formandskabet. Evalueringsgruppen foreslår, at Ældrerådet på dets møde i januar udpeger mærkesager, som rådet vil lave målrettet lobbyvirksomhed på i første halvdel af F. Deltagelse i arbejdsgrupper Når Ældrerådet har deltaget i arbejdsgrupper i 2014 eller på anden vis haft tæt dialog med forvaltninger - har rådet formået at øge stor indflydelse på forvaltningers fremstilling af beslutningsforslag til politikere. Det gælder både i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen. Ældrerådet skal også i 2015 prioritere at deltage i arbejdsgrupper, men kommunikationen mellem arbejdsgruppedeltagere og Ældrerådet skal styrkes, dels så Ældrerådet ved, hvilke problemstillinger og visioner, der rører sig i arbejdsgrupperne, dels så rådets repræsentanter i arbejdsgrupperne har en stærkere opbakning og mandat fra Ældrerådet. Godkendt. 12

13 9. Ældrerådets struktur: Lokalt samarbejde (Beslutningspunkt) v/ulla Skærved INDSTILLING OG Evalueringsgruppen indstiller: 1. at Ældrerådet godkender forslag til Ældrerådets samarbejde med lokale aktører, som beskrevet under Løsning punkt A C. Med etablering af et bydækkende ældrerådet, er Ældrerådets præmisser for lokalt samarbejde blevet ændret. Evalueringsgruppen har på baggrund af drøftelserne på evalueringsdagen ladet forslaget om workshop med Borgerrådgiveren bortfalde. Samtidig har gruppen præciseret under punkt A Temamøder med lokalområdechefer, at møderne både kan omhandle lokale erfaringer med et bydækkende tema og lokale erfaringer med initiativer, som kunne have bydækkende interesse. LØSNING A. Temamøder med lokalområdechefer I det sidste halvdel af 2014 bliver der afholdt to temamøder med byens fem lokalområdechefer, hvor lokalområdecheferne belyser bydelenes lokale erfaringer med et bydækkende tema. Møderne evalueres i december 2014 for at justere formen til møderne i Evalueringsgruppen indstiller, at møderne fortsætter i 2015 og at de ligger i forlængelse af møder i Omsorgs- og Boligudvalget. B. Samarbejde med lokale aktører Der findes forskellige lokale aktører, som det i nogen tilfælde vil være oplagt at Ældrerådet samarbejder med. Det er blandt andet lokaludvalg, 79 klubber, pensionistklubber. Når fagudvalg arbejder med en ældrepolitisk sag, vil det være oplagt, at udvalgene overvejer, om det kunne være fremmende for sagen at søge samarbejde med lokale aktører om at promovere sagen. C. Formandskabets rolle i lokale enkeltsager Ældrerådets formandskab har med mellemrum kaffemøder med sundheds- og omsorgsborgmesteren, hvor det vil være muligt at fremhæve enkeltsager af principiel karakter. Evalueringsgruppen foreslår, at Ældrerådets medlemmer formidler enkeltsager, der vurderes at have principiel karakter, til formandskabet. Formandskabet vil herefter drøfte om og hvordan Ældrerådet kan tage sagen op, samt indhenter oplysninger fra forvaltningen i sagen. Godkendt. 13

14 10. Genvalg til to fagudvalg (Beslutningspunkt) (udsat sag) v/ulla Skærved INDSTILLING OG Forretningsudvalget indstiller: 1. at medlemmerne af Kultur- og Fritidsudvalget samt Trafik- og Miljøudvalget fritstilles 2. at der vælges medlemmer til Kultur- og Fritidsudvalget samt Trafik- og Miljøudvalget. Ældrerådet har vedtaget kommissorier for Kultur- og Fritidsudvalget og Trafik- og Miljøudvalget i starten af Kultur- og Fritidsudvalget har kørt på lavt blus i 2014, og formandskabet i Trafikog Miljøudvalget har valgt at trække sig fra udvalget. Forretningsudvalget havde lagt op til genvalg til de to fagudvalg på Rådets møde den 26. november, hvor sagen blev udsat. Også punktet Etablering af ad hoc udvalg vedrørende bænke og pausepladser blev udsat til dette møde. Forretningsudvalget genfremsætter nu punktet Genvalg til to fagudvalg. I stedet for at genfremsætte punktet om etablering af ad hoc udvalg, opfordrer Forretningsudvalget det kommende Trafik- og Miljøudvalg til at arbejde for gennemførelse af Ældrerådets politiske målsætning om at få flere bænke og pausepladser i det offentlige rum, særligt på steder hvor ældre borgere skal gå langt fra busstoppesteder til ældrerelevante rejsemål som borgerservice, sundhedshuse m.m. Interesserede medlemmer melder sig ved simpel håndsoprækning til de to udvalg på Ældrerådets møde den 17. december. VIDERE PROCES Såfremt der er medlemmer nok til at etablere de to fagudvalg igen, mødes Kultur- og Fritidsudvalget den 12. januar 2015 kl. 10 i Sjællandsgade med henblik på at konstituere sig. Trafik- og Miljøudvalget mødes den 12. januar 2015 kl. 12 i Sjællandsgade med henblik på at konstituere sig. BILAG Kommissorium for Kultur- og Fritidsudvalget Kommissorium for Trafik- og Miljøudvalget Medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget: Torben Knud, Johnn Lagermann, Merete Råschou, Jette R. Nielsen, Svend Aage Sørensen, Per Schrader, Bent Johansen og Jørgen Melskens. Medlemmer af Trafik- og Miljøudvalget: Arne Bjørn Nielsen, Jette R. Nielsen, Svend Aage Sørensen, Hjørdis Espensen, Sven Frøik-Petersen, Arvin Storgaard, Knud Johnsen. Kultur- og Fritidsudvalget den 12. januar 2015 kl. 10 i Sjællandsgade med henblik på at konstituere sig. Trafik- og Miljøudvalget mødes den 12. januar 2015 kl. 12 i Sjællandsgade med henblik på at konstituere sig. 14

15 11. Valg til Danske Ældreråds Bestyrelse (Beslutningspunkt) v/ulla Skærved INDSTILLING OG Forretningsudvalget indstiller: 1. at Ældrerådet vælger 1 kandidat til bestyrelsen for Danske Ældreråd 2. at Ældrerådet vælger 1 kandidat til posten som suppleant til bestyrelsen for Danske Ældreråd Det gennemføres valg i valgkreds 10 til bestyrelsen for Danske Ældreråd den 4. marts 2015 fra kl i Allerød. Valgkreds 10 skal på lige fod med alle andre valgkredse vælge ét bestyrelsesmedlem samt en 1. og 2. stedfortræder til bestyrelsen. Bestyrelsens valgperiode er to år. Bestyrelsen træder i funktion umiddelbart efter repræsentantskabsmødet, som finder sted den 20. april Indstilling af kandidater som medlem af og suppleanter for bestyrelsen skal være sekretariatet for Danske Ældreråd i hænde senest d. 20. januar 2015 kl BILAG DANSKE ÆLDRERÅDs 10 valgkredse, med oversigt over antal stemmeberettigede i det enkelte ældre-/seniorråd 6 og 9 i DANSKE ÆLDRERÅDs vedtægt. Kirsten Nissen blev valgt som Københavns Ældreråds kandidat til bestyrelsen for Danske Ældreråd uden modkandidat. Hanne Simonsen blev valgt som Københavns Ældreråds kandidat til posten som 1. suppleant til bestyrelsen for Danske Ældreråd efter skriftlig afstemning. Hanne Simonsen fik 12 stemmer, Per Schrader 7 stemmer, Lise Helweg 3 stemmer. 1 stemte blankt. 12. Valg til dirigentgruppe (Beslutningsspunkt) v/ Ulla Skærved INDSTILLING OG DRØFTELSE Forretningsudvalget indstiller: 1. at Ældrerådet vælger tre medlemmer til dirigentgruppen : 15

16 Ifølge Forretningsordenen for afholdelse af ældrerådsmøder skal der årligt vælges en dirigentgruppe på tre personer, der på skrift leder Ældrerådets møder. Ved årets start blev Hanne Simonsen, Bent Johansen og Arvin Storgaard valgt til dirigentgruppen, men Hanne Simonsen har siden trukket sig som konsekvens af omstruktureringen i forretningsudvalget. Der skal derfor vælges en ny dirigentgruppe på tre personer. Bent Johansen og Arvin Storgaard genopstiller. Bent Johansen, Arvin Storgaard og Else Stenbak blev valgt til dirigentgruppe. 13. Afgivne høringssvar (Orienteringspunkt) v/kirsten Nissen INDSTILLING Forretningsudvalget indstiller: 1. at Ældrerådet tager orientering om det afgivne høringssvar i sagen Tilsynskoncept og politik 2015 til efterretning. Hvert år laver forvaltningen et nyt tilsynskoncept og politik, som skal politisk godkendes. Ældrerådet har haft forslag til nyt tilsynskoncept og politik for 2015 i høring med høringsfrist den 3. december Omsorgs- og Boligudvalget har udarbejdet høringssvar på Rådets vegne. I svaret skriver udvalget, at det er positivt, at tilsynskonceptet udvides, så der i 2015 også bliver ført tilsyn med midlertidige døgnpladser. Derudover har Ældrerådet ingen kommentarer og tager forvaltningens indstilling om tilsynskoncept og politik for 2015 til efterretning. BILAG: Høringssvar: Tilsynskoncept og tilsynspolitik 2015 Høringssvar taget til efterretning. 14. Ældrerådets forbrug (Orienteringspunkt) v/ Merete Råschou INDSTILLING Budgetudvalget indstiller: 1. at Ældrerådet tager orientering om Ældrerådets forbrug til efterretning Ældrerådet har i 2014 et samlet budget på kroner. Pr. 11. december er der forbrugt ca kroner dog med dét forbehold, at nogle udlæg og regninger endnu ikke er registreret. Merete orienterer om forbruget samt om forventede udgifter i resten af

17 BILAG Oversigt over Ældrerådets forbrug januar december 2014 omdeles på mødet. Taget til efterretning. 15. Orientering fra sekretariatet v/ Anne Steen Hansen Der arbejdes fortsat på hjemmesiden. Da kalenderfunktionen ikke fungerer sendes i stedet en oversigt over mødeaktiviteter til medlemmerne. Den bliver løbende opdateret. Det er muligt for Ældrerådets medlemmer at få visitkort. Alle interesserede sender en mail til sekretariatet om, hvilke oplysninger det enkelte medlem ønsker oplyst på visitkortet. Anne holder juleferie/afspadserer fra mandag den og er tilbage den 5. januar Ældrerådets nye grafiske udtryk sendes til medlemmer med referatet. 16. Eventuelt 17

REFERAT. Ordinært møde i Ældrerådet. Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103. Dagsorden:

REFERAT. Ordinært møde i Ældrerådet. Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103. Dagsorden: REFERAT Ordinært møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 26. november 2014 kl. 10 14 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Siden sidst 3.

Læs mere

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl. 10 15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Valg af formand 2. Politikeroplæg: Henrik Appel Esbensen

Læs mere

DAGSORDEN. Møde i Ældrerådet. Dato: Onsdag den 18. februar 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103.

DAGSORDEN. Møde i Ældrerådet. Dato: Onsdag den 18. februar 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103. DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 18. februar 2014 kl. 10 15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Siden sidst 3. Høringssag:

Læs mere

Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10:00-14:30 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10:00-14:30 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Den 14. maj 2014 Kære Ældreråd I indkaldes hermed til møde i Ældrerådet: Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10:00-14:30 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Per Christensen, leder af Boligsekretariatet,

Læs mere

REFERAT. Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 18. februar 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103.

REFERAT. Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 18. februar 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103. REFERAT Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 18. februar 2014 kl. 10 14.50 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Siden sidst 3. Høringssag:

Læs mere

Referat. Møde i Ældrerådet 26. februar 2014 kl. 10.

Referat. Møde i Ældrerådet 26. februar 2014 kl. 10. Referat Møde i Ældrerådet 26. februar 2014 kl. 10. Tilstede: Arne Bjørn Nielsen, Arvin Storgaard, Arne Mikkelsen, Benna Lis Jacobsen, Bent Johansen, Bente Hansen, Gylna Guldbrandsen, Hanne Simonsen, Hjørdis

Læs mere

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Notat fra møde i Ældrerådet 21. november 2013 Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Mødet fandt sted i rådets mødelokale Henrik Pontoppidans Vej 4 DAGSORDEN 1.Valg af ordstyrer og godkendelse af

Læs mere

DAGSORDEN. Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 14. december 2016 kl Sted: Københavns Rådhus, Snapstinget

DAGSORDEN. Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 14. december 2016 kl Sted: Københavns Rådhus, Snapstinget DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 14. december 2016 kl. 10.00 12.30 Sted: Københavns Rådhus, Snapstinget Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets møde 3. Høring

Læs mere

DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden

DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 24. februar 2016 kl. 10 14 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 1. sal, lokale 207 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets møde

Læs mere

Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 18. november 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 18. november 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 REFERAT Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 18. november 2014 kl. 10-15.00 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat fra Forretningsudvalgets

Læs mere

Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 16. december 2015 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 16. december 2015 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 REFERAT Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 16. december 2015 kl. 10 12 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Julefrokost: Der holdes julefrokost kl. 12.30 på Christianshavns Færgecafé,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Bente Hansen indledte mødet med en lykønskning til Bent Johansen, der er fyldt 80.

1. Godkendelse af dagsorden Bente Hansen indledte mødet med en lykønskning til Bent Johansen, der er fyldt 80. REFERAT Møde i Forretningsudvalget Dato: Den 20. maj 2015 kl. 10 14. Sted: Mødelokale i 207, Sjællandsgade 40 Til stede: Kirsten Nissen (formand), Bente Hansen (næstformand), Bent Johansen, Merete Raaschou,

Læs mere

REFERAT. Ordinært møde i Ældrerådet. Dagsorden:

REFERAT. Ordinært møde i Ældrerådet. Dagsorden: REFERAT Ordinært møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 27. august 2014 kl. 10 15 Sted: Sjællandsgade 40, bygning i, 1. sal, lokale i207 Dagsorden: 1. Åbning af Sund Vækst Huset 2. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

Dato: Onsdag den 27. maj 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Dato: Onsdag den 27. maj 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 27. maj 2014 kl. 10 14 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Siden sidst 3. Referat fra Forretningsudvalgets

Læs mere

Punkt 5: Procedure vedrørende kontakt til medarbejdere i Københavns Kommunes forvaltninger m.v.

Punkt 5: Procedure vedrørende kontakt til medarbejdere i Københavns Kommunes forvaltninger m.v. Referat Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 25. maj 2016 kl. 10 14 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal, værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets

Læs mere

REFERAT. Møde: Ordinært møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 22. oktober 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1.

REFERAT. Møde: Ordinært møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 22. oktober 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. REFERAT Møde: Ordinært møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 22. oktober 2014 kl. 10 15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Siden sidst

Læs mere

Dato: 21. maj 2014 Tid: Kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Dato: 21. maj 2014 Tid: Kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 REFERAT Møde i Ældrerådet Dato: 21. maj 2014 Tid: Kl. 10 14.00 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Tilstede: Annette Hellmann, Arne Bjørn Nielsen, Arne Mikkelsen, Arvin Storgaard,

Læs mere

Afbud: Birgitte Vind, Hjørdis Espensen, Kirsten Nissen, Johnn Lagermann og Torben Knud. Orlov: Tina Nørløv

Afbud: Birgitte Vind, Hjørdis Espensen, Kirsten Nissen, Johnn Lagermann og Torben Knud. Orlov: Tina Nørløv REFERAT Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 25. marts 2014 kl. 10 14.15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Siden sidst 3. Referat fra

Læs mere

Punkt 7: Henvendelse til Kultur- og Fritidsudvalget om møde vedr. tilgængelighed m.v.

Punkt 7: Henvendelse til Kultur- og Fritidsudvalget om møde vedr. tilgængelighed m.v. Referat Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 27. april 2016 kl. 10 15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal, værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets

Læs mere

Punkt 4: Kultur- og Fritidsforvaltningens opdaterede procesplan vedrørende afholdelse af ældrerådsvalget 2016.

Punkt 4: Kultur- og Fritidsforvaltningens opdaterede procesplan vedrørende afholdelse af ældrerådsvalget 2016. Referat Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 21. september 2016 kl. 10 14 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal, værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt REFERAT Møde: Omsorgs- og Boligudvalget Dato: Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 10:00 14:00 Mødested: Mødelokalet i207, Sjællandsgade 40, bygn. i, 1. sal Til stede: Arne Bjørn Nielsen, Hanne Simonsen, Jette

Læs mere

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd.

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 8. august 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 2. sal, lokale 302 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Arne Bjørn Nielsen, Arvin

Læs mere

Dagsordnen blev godkendt med følgende ekstra punkt, som formanden ønskede: Orientering fra en tilgængelighedsgruppe, nedsat af Københavns Kommune.

Dagsordnen blev godkendt med følgende ekstra punkt, som formanden ønskede: Orientering fra en tilgængelighedsgruppe, nedsat af Københavns Kommune. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 9. maj 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 3. sal, lokale 402 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Knud Johnsen (næstformand),

Læs mere

Til stede: Per Schrader (formand), Merete Raaschou (næstformand), Jette Ruth Nielsen, Svend Aage Sørensen.

Til stede: Per Schrader (formand), Merete Raaschou (næstformand), Jette Ruth Nielsen, Svend Aage Sørensen. REFERAT Møde i Kultur- og Fritidsudvalget Dato: Fredag den 5. februar 2016 kl. 10-12 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 3. sal, lokale 402 Til stede: Per Schrader (formand), Merete Raaschou (næstformand),

Læs mere

Eksterne deltagere: Lokalområdechef Dorte Dahl deltog fra kl. 12 under punkt 4.

Eksterne deltagere: Lokalområdechef Dorte Dahl deltog fra kl. 12 under punkt 4. REFERAT Møde: Omsorgs- og Boligudvalget Dato: Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 10:00 14:00 Mødested: Sjællandsgade 40, bygning i, 1. sal, lokale i207 Til stede: Arne Bjørn Nielsen, Hanne Simonsen, Jette R.

Læs mere

Ældrerådets årsberetning 2014

Ældrerådets årsberetning 2014 Ældrerådets årsberetning 2014 Forord Københavns Ældreråd har en helt særlig opgave: Vi er de ældre borgeres direkte talerør til politikere i Københavns Kommune. Vi er valgt af ældre borgere i København

Læs mere

Til stede: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Bent Johansen, Merete Raaschou, Per Schrader og Svend Aage Sørensen.

Til stede: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Bent Johansen, Merete Raaschou, Per Schrader og Svend Aage Sørensen. REFERAT Møde i Forretningsudvalget Dato: Onsdag den 16. marts 2016 kl. 10-14 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 3. sal, lokale 402 Til stede: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand),

Læs mere

Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 26. august 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 26. august 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 26. august 2014 kl. 10 14.00 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets

Læs mere

REFERAT. Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 26. august 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Hovedkassen, stuen

REFERAT. Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 26. august 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Hovedkassen, stuen REFERAT Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 26. august 2014 kl. 10 13.30 Sted: Københavns Rådhus, Hovedkassen, stuen Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets møde 3. Høringssag:

Læs mere

Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 23. september 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 23. september 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 23. september 2014 kl. 10 15.00 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets

Læs mere

Eksterne deltagere: Under punkt 4 kl til deltog specialkonsulent Helene Bothilde Rønne, Afdeling for folkesundhed.

Eksterne deltagere: Under punkt 4 kl til deltog specialkonsulent Helene Bothilde Rønne, Afdeling for folkesundhed. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 11. januar 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 2. sal, lokale 302 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Knud Johnsen (næstformand),

Læs mere

Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 27. januar 2016 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 27. januar 2016 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 REFERAT Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 27. januar 2016 kl. 10 15.00 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets

Læs mere

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år.

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år. 25. februar 2011 J.nr. 2011-4001-01 MD Forretningsorden for Universitetsdirektørudvalget Formandskab 1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på

Læs mere

Vedtægt for Holstebro Handicapråd

Vedtægt for Holstebro Handicapråd Ajurført d. 10.06.2014 Vedtægt for Holstebro Handicapråd 01 Navn Navnet er Holstebro Handicapråd. Rådets hjemsted er Holstebro Kommune. 02 Lovgrundlag Rådet er oprettet i medfør af 37a i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Ældrerådsmødet sluttede kl , hvorefter rådet holdt sin årlige sommerfrokost.

Ældrerådsmødet sluttede kl , hvorefter rådet holdt sin årlige sommerfrokost. Referat Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 22. juni 2016 kl. 10 13 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal, værelse 103 Ældrerådsmødet sluttede kl. 13.00, hvorefter rådet holdt sin årlige sommerfrokost.

Læs mere

I henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, 30-33, etableres et ældreråd i Odense Kommune.

I henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, 30-33, etableres et ældreråd i Odense Kommune. Vedtægter for Ældrerådet i Odense Kommune Lovgrundlag: I henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, 30-33, etableres et ældreråd i Odense Kommune. 1. Formål 2. Kompetence

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Vedtægter for Seniorrådet Ishøj Kommune

Vedtægter for Seniorrådet Ishøj Kommune Vedtægter for Ishøj Kommune 1 i Ishøj Kommune c/o Rådhuset, Sundhed og ældre, Store Torv 20, 2635 Ishøj. Navn Lovgrundlag 2 Lov om retssikkerhed og administration 30-33 (Lovbekendtgørelse nr. 930 af 17

Læs mere

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ledelsessekretariatet FORRETNINGSORDEN UDKAST til Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden 2018-2021 Formand og næstformand 1.

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Til stede: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Bent Johansen, Per Schrader og Svend Aage Sørensen.

Til stede: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Bent Johansen, Per Schrader og Svend Aage Sørensen. REFERAT Møde i Forretningsudvalget Dato: Torsdag den 11. februar 2016 kl. 10-14 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 2. sal, lokale 302 Til stede: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand),

Læs mere

ÅRSBERETNING Seniorrådet i Gentofte Kommune. Seniorrådet. ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar

ÅRSBERETNING Seniorrådet i Gentofte Kommune. Seniorrådet. ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar Seniorrådet ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar Årsrapport 2012 Seniorrådet i Gentofte ÅRSBERETNING 2013 Seniorrådet i Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål og opgaver

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat NOTAT Til forvaltningerne Indledende høring om mødeplan 2018 1. Høring i forvaltningerne BR-Sekr. har udarbejdet et udkast til

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet Valgperioden 2014-2017 I medfør af retssikkerhedsloven 37 a har Byrådet i Silkeborg Kommune nedsat et Handicapråd og i henhold til retssikkerhedsbekendtgørelsen 29 har

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Hovedbestyrelsens forretningsorden

Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden 2 Hovedbestyrelsens forretningsorden 1 Indkaldelse og dagsorden Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse af hovedbestyrelsen og for udarbejdelse af dagsorden.

Læs mere

Vedtægter for Ældrerådet 2014.

Vedtægter for Ældrerådet 2014. Punkt 5. Vedtægter for Ældrerådet 2014. 2014-913. Det tidligere Ældreråd har udarbejdet forslag til reviderede vedtægter for Ældrerådet i Aalborg Kommune. Forslaget har været til 1. behandling i Ældrerådet

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 10.-12.-2014 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 10. december 2014 Tidsrum 10.00 12.00 (med efterfølgende spisning

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd

Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd Haderslev Ungdomsråd Haderslev Kommune Haderslev Ungdomsråd 6100 Haderslev haderslevungdomsraad.dk ungdomsraad@haderslev.dk Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd 1 Organisering af arbejdet i Ungdomsrådet

Læs mere

Punkt 9c) Om suppleant til deltagelse i følgegruppemøde om Amager Strand i april.

Punkt 9c) Om suppleant til deltagelse i følgegruppemøde om Amager Strand i april. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Torsdag den 23. marts 2017 kl. 13 til 15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, stuen, lokale 102 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Vera Eckhardt (næstforkvinde),

Læs mere

REFERAT. Møde: Omsorgs- og Boligudvalget Dato: Tirsdag den 6. oktober 2015 klokken Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 1. sal, lokale 207.

REFERAT. Møde: Omsorgs- og Boligudvalget Dato: Tirsdag den 6. oktober 2015 klokken Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 1. sal, lokale 207. REFERAT Møde: Omsorgs- og Boligudvalget Dato: Tirsdag den 6. oktober 2015 klokken 10-14. Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 1. sal, lokale 207. Deltagere: Bente K. Hansen (formand), Arne Bjørn Nielsen,

Læs mere

ÅRSBERETNING Seniorrådet i Gentofte Kommune. Seniorrådet. ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar

ÅRSBERETNING Seniorrådet i Gentofte Kommune. Seniorrådet. ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar Seniorrådet ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar Årsrapport 2012 Seniorrådet i Gentofte ÅRSBERETNING 2012 Seniorrådet i Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål og opgaver

Læs mere

Sorø Kommune Handicaprådet

Sorø Kommune Handicaprådet R e f e r a t Møde i, mandag den kl. 17.00 Mødet afholdtes på: Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø, mødelokale 180 Indhold Sag nr. 1 Godkendelse af dagsorden Sag nr. 2 Gensidig præsentation Sag nr. 3 Gennemgang

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsorganisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Forretningsorden for bestyrelsen i A/B Ingolf - Juni 2012 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Formål Formålet med bestyrelsens arbejde er at varetage

Læs mere

Udsatterådet i Københavns Kommune Forretningsorden

Udsatterådet i Københavns Kommune Forretningsorden Udsatterådet i Københavns Kommune Forretningsorden Formål og opgaver 1. Udsatterådet, benævnt Rådet i det følgende, skal være et samlet talerør og en formel indgang til medindflydelse på de kommunale indsatser

Læs mere

Sagsnr Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Konstituering

Sagsnr Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Konstituering KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet NOTAT 15-12-2017 Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr. 2017-0389176 Dokumentnr. 2017-0389176-1 Konstituering 1.

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i Handicaprådet xx-xx-2014 Skanderborg Kommune Sag: 13/21572 Indholdsfortegnelse 1. KONSTITUERING 3 2. MØDER 3 2.1 Indkaldelse og forberedelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål.

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål. VEDTÆGTER FOR 1. NAVN. Foreningens navn er AFS Interkultur. 2. FORMÅL. Foreningen er en frivillig non-profit ungdomsudvekslingsorganisation, og dens formål er at arbejde for fred. Gennem interkulturel

Læs mere

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation 1 Navn Stk. 1 Landsforeningens navn er DL Patient Administration Kommunikation. Hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Stk. 1 DL s formål er at varetage

Læs mere

Medlemmer: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Bent Johansen, Merete Raaschou, Per Schrader og Svend Aage Sørensen.

Medlemmer: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Bent Johansen, Merete Raaschou, Per Schrader og Svend Aage Sørensen. Referat Møde i Forretningsudvalget Dato: onsdag den 8. juni 2016 kl. 10-15 Sted: Rådhuset, Udvalgsværelse A, 1. sal. Medlemmer: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Bent Johansen,

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet I medfør af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a har kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune nedsat et handicapråd, og i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Forretningsorden for fællesledelsen for Socialdemokratiet i Aarhus kommune 2011

Forretningsorden for fællesledelsen for Socialdemokratiet i Aarhus kommune 2011 Forretningsorden for fællesledelsen for Socialdemokratiet i Aarhus kommune 2011 Indholdsfortegnelse: Forside Side 1 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesledelsen Side 3 2 Beslutningsdygtighed Side 3 3 Partiets

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Regionsældreråd Hovedstaden

Regionsældreråd Hovedstaden Regionsældreråd Hovedstaden Ændringsforslag til : VEDTÆGTER FOR REGIONSÆLDRERÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN. Gældende vedtægter 1. Grundlag Regionsældrerådet er et ældrepolitisk samarbejdsforum for regionens

Læs mere

1 - Vedtægter for Tønder Kommunes Ældreråd

1 - Vedtægter for Tønder Kommunes Ældreråd 1 - Vedtægter for Tønder Kommunes Ældreråd Vedtægter for Tønder Kommunes Ældreråd. 1: Formål Stk. 1. I henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 30-33, nedsætter Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Ældrerådet i Odense Kommune

Vedtægter for Ældrerådet i Odense Kommune Vedtægter for Ældrerådet i Odense Kommune 1. Formål 2. Kompetence 3. Valg og valgbarhed 4. Ældrerådets funktionsperiode 5. Ældrerådets konstituering 6. Ældrerådets arbejdsform 7. Ikrafttræden og ændring

Læs mere

Referat fra møde i Ældrerådet

Referat fra møde i Ældrerådet Referat fra møde i Ældrerådet 06.-08.-2014 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 06. august 2014 Tidsrum 10.00 12.30 Deltagere Connie Jensen, Bjørn

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 10.-02.-2016 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 10. februar 2016 Tidsrum 10.00 ca. 15.30 BEMÆRK TIDSRUMMET! Deltagere

Læs mere

Vedtægter. for. Ældrerådet

Vedtægter. for. Ældrerådet Dato 19.02.13 Dok.nr. 26636-13 Sagsnr. 13-3527 Ref. elth Vedtægter for Ældrerådet 1/5 Vedtægter for Ældrerådet 1 Formål Ældrerådet er etableret efter reglerne i Lov om retssikkerhed og administration på

Læs mere

Dette notat omhandler de formelle forhold og praksis omkring møderne Teknik- og Miljøudvalget.

Dette notat omhandler de formelle forhold og praksis omkring møderne Teknik- og Miljøudvalget. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen TMF Sekretariat Til Teknik- og Miljøudvalget Udkast til kutymepapir 18-12-2017 Sagsnr. 2017-0248171 Dokumentnr. 2017-0248171-5 Dette notat omhandler de

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Ældrerådet Mandag den 12.01.2015 kl. 09:15 12:30 i lokale F2 på Rådhuset MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Christian Heiberg

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Forretningsorden for URK s landsstyrelse

Forretningsorden for URK s landsstyrelse Forretningsorden for URK s landsstyrelse 2011-2012 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen er på

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 12. januar 2015 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Mogens Lehd Pedersen ( ) næstformand Annette Kjærsgaard ( ) John Rolsted

Læs mere

Elevrådets vedtægter

Elevrådets vedtægter Elevrådets vedtægter Indhold 1 Navn og formål... 2 2 Repræsentation... 2 3 Elevrådsrepræsentanter... 2 4: Organisation... 3 5 Udvalg... 3 6 Ordinære møderegler... 4 7 Forretningsorden... 5 8 Arbejdsopgaver...

Læs mere

Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse

Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse Forretningsordenen udstikker regler for, hvordan Hovedbestyrelsen (i det følgende kaldet HB) skal udføre deres ledelsesarbejde så arbejdet udføres til

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd

Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd Haderslev Ungdomsråd Haderslev Kommune Haderslev Ungdomsråd 6100 Haderslev haderslevungdomsraad.dk ungdomsraad@haderslev.dk Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd 1 Organisering af arbejdet i Ungdomsrådet

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune juni 2011 1 Beskæftigelsesrådets formål Det lokale beskæftigelsesråd har til formål at rådgive kommunen og samordne og udvikle

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Vedtægter for SIND Ungdom

Vedtægter for SIND Ungdom SIND Ungdom Sølvgade 34, kld. 1307 København K Tlf.: 35 24 07 50 www.sindungdom.dk Vedtægter for SIND Ungdom Marts 2015 1 NAVN OG HJEMSTED Aktivitetens navn er SIND Ungdom Dens hjemsted er Sølvgade 34,

Læs mere

Punkt 3: Drejebog for valgarrangementerne med oversigt over politisk deltagelse.

Punkt 3: Drejebog for valgarrangementerne med oversigt over politisk deltagelse. REFERAT Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 10 15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal, værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Mandag den kl i mødelokale 1

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Mandag den kl i mødelokale 1 Ældrerådet Mandag den 03.01.11 kl. 9-12 i mødelokale 1 Bente Vejlesby, formand Flemming Vahlgreen Freddy Aldenborg Niels Kjøller Peer Ravn Aage Tolberg Afbud Elo Knudsen Sigurd Arnfred Larsen, sekretær

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

28. november Rubrik. Forretningsorden Udsatterådet. Godkendt i Socialudvalget 28. november 2013

28. november Rubrik. Forretningsorden Udsatterådet. Godkendt i Socialudvalget 28. november 2013 28. november 2013 Rubrik Forretningsorden Udsatterådet Godkendt i Socialudvalget 28. november 2013 Udsatterådet i Forretningsorden Formål og opgaver 1. Rådet skal, med udgangspunkt i værdierne ansvar,

Læs mere

Forretningsorden for Skolebestyrelsen ved Sejs Skole

Forretningsorden for Skolebestyrelsen ved Sejs Skole Forretningsorden for Skolebestyrelsen ved Sejs Skole Indhold 1. Gyldighed 1 2. Skolebestyrelsens ansvar og beføjelser 1 3. Skolebestyrelsens sammensætning 1 4. Valgforhold 1 5. Afholdelse af bestyrelsesmøder

Læs mere

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE RØNBJERG/DALGASSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN Fælles møde Referat af mødet ONSDAG DEN 9. APRIL 2008 PÅ LÆRERVÆRELSET Jeg vil foreslå at vi todeler mødet. Et for den nye bestyrelse og i forlængelse heraf et fællesmøde.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune

Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser Nedenstående styrelsesvedtægt tager sit afsæt i bekendtgørelsen af lov om social

Læs mere