Status for pakkeforløb på kræftområdet oktober 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status for pakkeforløb på kræftområdet oktober 2009"

Transkript

1 Status for pakkeforløb på kræftområdet oktober 2009 Danske Regioner udarbejder løbende en samlet status for implementering af pakkeforløbene på kræftområdet. Statusopgørelserne udarbejdes på baggrund af indmeldinger fra regionerne, og har været gentaget ca. hver tredjefjerde måned i en længere periode. Samtidig offentliggøres data fra en egentlig landsdækkende databasebaseret monitorering. Den landsdækkende databasebaserede monitorering bygger på dataudtræk fra Landspatientregistret, og vil fremadrettet være gældende som redskab for at måle, hvordan pakkeforløbene forløber 1. De databaserede rapporter vil gradvis erstatte de nuværende spørgeskemabaserede statusopgørelse Forrige statusbeskrivelse blev offentliggjort i midten af april 2009, og nu følger denne femte statusbeskrivelse, der udfra en række forskellige målepunkter beskriver status pr. september/oktober måned Hvordan læses statusopgørelsen Statusbeskrivelsen indeholder dette overordnede sammenfattende notat om implementeringen af pakkeforløbene samt de regionale oversigtsskemaer, der angiver status på sygehusniveau for forløbstiden for de enkelte patientgrupper. Opgørelserne er inddelt i målepunkterne opfylder forløbstid, opfylder forløbstid med få dages overskridelser og opfylder ikke forløbstid for hver af de kræftformer, hvor der er implementeret pakkeforløb herunder også særskilte spørgsmål om blandt andet status for implementering af forløbskoordinatorfunktion m.m.. Statusopgørelsen er, begrundet i at pakkeforløbene omfatter mange kræftformer, et omfattende dokument. I sammenfatningen gives derfor overordnet kort beskrivelse af status for implementeringen af pakkeforløbene. I den resterende del af statusopgørelsen gives der et mere detaljeret regionalt billede. Endvidere kan der i de regionale skemaer, som er vedlagt som bilag, læses flere oplysninger samlet fra den enkelte region. Der gøres opmærksom på, at de angivne forløbstider for pakkeforløb for hoved-halskræft varierer i de regionale skemaer. Det skyldes, at forløbstiderne for hoved-halskræft er blevet ændret i perioden fra sidste statusopgørelse, og at enkelte regioner alt efter hvilket tidspunkt/måned, de har valgt at opgøre status for (september/oktober), derfor enten har valgt at tage udgangspunkt i gamle eller nye tider. 1 Den databasebaserede statusopgørelse (også kaldet MIS Kræft opgørelse) kan findes på Danske Regioners hjemmeside

2 Pakkeforløbenes centrale elementer Pakkeforløbene på kræftområdet bygger på faglige anbefalinger udarbejdet af arbejdsgrupper i regi af Kræftstyregruppen og er vedtaget af Task Force for Kræftområdet. Side 2 Pakkeforløbene har tre centrale elementer: Fagligt optimalt forløb: En beskrivelse af de undersøgelser og behandlinger, som patienten skal gennemgå baseret på den nyeste faglige viden. Klar besked: Principper for information undervejs om det videre forløb og en kontaktperson til alle patienter. Forløbstid: En angivelse af, hvor lang tid, der som minimum er nødvendig for at gennemføre det fagligt optimale forløb under forudsætning af, at alt nødvendigt personale, apparatur m.v. er til rådighed. Forløbsbeskrivelserne dækker standardforløb, der må tilpasses den enkelte patient, hvis særlige forhold gør sig gældende eksempelvis patienter med komorbiditet dvs. patienter med flere diagnoser.. Forløbstiden er derfor ikke dækkende for alle patienter. Pr. 1. april 2008 blev pakkeforløb - dvs. faglig optimale forløb - for hovedhals-kræft, tyk- og endetarmskræft (tarmkræft), lungekræft og brystkræft implementeret. Pakkeforløb for livmoder-, livmoderhals- og æggestokkræft (gynækologiske kræftformer) blev implementeret pr. 1. august 2008 samt for hæmatologiske kræftformer d. 1. september D. 1. november 2008 blev pakkeforløb for blære- og nyrekræft, modermærke-, hjerne og nervekræft implementeret. D. 1. januar 2009 blev pakkeforløb for prostatakræft, peniskræft, testikelkræft, vulvakræft, leverkræft, kræft i bugspytkirtel, øvre mave-tarm-, børne-, øjne- og de ortopædkirurgiske kræftformer implementeret, hvilket betyder at der samlet er etableret pakkeforløb for 34 kræftområder. Sammenfatning: overordnet status for implementeringen af pakkeforløbene på kræftområdet Det samlede billede er fortsat positivt, da der i regionerne samlet set og for de fleste af de 34 kræftområder ses opfyldelse af forløbstider eller opfyldelse med få dages overskridelse. Dette må anses som meget tilfredsstillende i

3 betragtning af, at pakkeforløbsmuligheden har medført øget aktivitet, og at kapaciteten er stærkt presset på sygehusene, også fra andre patientgrupper. Side 3 Flere steder er der sket forbedringer i overholdelsen af forløbstiderne. Dette ses ved Region Midtjylland og i Region Nordjylland. I Region Sjælland er der tale om status quo siden sidste indberetning i april, i den forstand, at der for nogle områder ses tilbagegang for dele af et forløb i en pakke på et sygehus, mens der for andre pakker ses fremgang i andre dele af et forløb. Generelt set ses dog også, at kapaciteten er mere presset siden sidste afrapportering. Dette ses især i Region Syddanmark ved Odense Universitetshospital, hvor det er sværere at overholde forløbstiderne. I Region Hovedstaden overholdes forløbstiderne for langt de fleste kræftformer for henvisning, udredning og onkologisk behandling, men det er en udfordring at efterleve forløbstiden for operation for enkelte kræftformer. Regionernes afrapporteringer viser, at der flere steder er en udfordring i at efterleve dele af pakkerne for kræft i penis, prostata og testikel, blære- og nyrekræft, hæmatologi, hjernekræft, øvre mavetarm, kolorektale levermetastaser samt tilbagegang i delforløb for brystkræft og tarmkræft. Dette billede er dog ikke landsdækkende, men forskelligt fra sygehus til sygehus/region til region. Især indenfor områderne for kræft i penis, prostata og testikel, blære- og nyrekræft og brystkræft opleves udfordringer. Regionerne søger løbende at løse kapacitetsudfordringerne ved udvidelse af sengekapacitet, udvidet åbningstid, inddragelse af anden offentlig eller privat kapacitet, omvisiteringer af patienter dagligt mellem hospitalerne og regionerne, i forhold til hvor der er ledig kapacitet m.m. Opsummeret er pakkeforløbene på kræftområdet i det store hele velfungerende, men med kapacitetsmæssige udfordringer i regionerne, som gør det vanskeligt at efterleve forløbstiderne. Det er imidlertid vigtigt at bemærke, at i dag får kræftpatienter en langt hurtigere udredning og behandling end tidligere samtidig med, at pakkeforløbene stiller krav om den samme høje faglighed i hele landet. Læger, sygeplejersker og andet personale ved hospitalerne og i primærsektoren har alle spillet en afgørende rolle i denne sammenhæng. Det er velkendt, at der er mangel på personale i det danske sundhedsvæsen, og en forbedring af kræftpatienters vilkår, har kun været mulig på grund af de fagprofessionelles målrettede indsats og hårde arbejde. Det er også væsentligt at medtænke, at selvom der er visse steder er udfordringer i forhold til efterlevelse af forløbstider i pakkeforløbene, så er det grundlæggende således, at de regler der er fastsat i reglerne om maksimale

4 ventetider for kræftpatienter efterleves. Det betyder, at uanset om der kan ses overskridelse af forløbstider enkelte steder, så overholdes lov om maksimale ventetider for livstruende sygdomme. Side 4 Tilfredshed Generelt indmeldes fortsat fra hospitalerne, at det giver stor faglig tilfredshed, at kunne tilbyde kræftpatienter veltilrettelagte og velorganiserede behandlingsforløb. Hertil kommer at patienten håndteres af et team af specialister, som sikrer høj faglighed i uredning og behandlingsdelen. Det bemærkes fra regionerne, at patienterne tilkendegiver stor tilfredshed med pakkeforløbene. Men det forlyder også, at der er patienter, som giver udtryk for, at pakkeforløbene tilbyder et udrednings- og behandlingsforløb, der er hurtigere, end patienterne kan håndtere psykisk. Det kan derfor forekomme, at patienter med stop-and-go -adfærd forlænger forløbene. Forløbskoordinatorfunktion og kontaktpersoner I forhold til forløbskoordinatorordningen og kontaktpersoner meldes der også generelt om etablerede velfungerende regionale ordninger. Det skal her medtænkes, at der er iværksat store tiltag i forhold til at sikre forløbskoordinatorfunktion bl.a. flere ansættelser alene i Region Hovedstaden er der oprettet 32 nye forløbskoordinatorstillinger, og der er flere hospitaler, der har suppleret eksisterende stillinger med forløbskoordinatorfunktionen. Mange forløbskoordinatorer er erfarne sygeplejersker. Almen praksis I forhold til almen praksis meldes endnu engang om et fint samarbejde, og der pågår stadig udviklingsopgaver med at få sikret en konsensus omkring henvisningskriterier og procedurer. Dette arbejde er i gang i regionerne. Primærsektoren har en meget vigtig og central rolle i at få pakkeforløbene godt fra start, da det ofte er ved almen praktiserende læge eller speciallæge, at mistanken om kræft opstår 2. 2 På nationalt niveau er der ved at blive oprettet en ny hjemmeside under sundhed dk til de praktiserende læger, som skal bidrage til, at de praktiserende læger let kan holde sig opdateret om pakkeforløbene.

5 Områder med særlige udfordringer Generelt indmeldes det fra regionerne, at kapaciteten på sygehusene er meget presset i forhold til pakkeforløbene, idet kapaciteten kun lige akkurat kan afstedkommes. Eftersom kapaciteten er presset, er miljøerne særligt sårbare for udsving i antallet af henviste patienter, og det medfører situationer, hvor forløbstiderne ikke overholdes - også selvom en afdeling opfyldte forløbstider ved sidste afrapportering. Regionerne fremfører, at der især er stort pres på ambulatorierne og de diagnostiske specialer. De diagnostiske specialer er så pressede visse steder, at dagligdagen kun fungerer ved merarbejdsaftaler. Presset på patologien medfører eksempelvis, at svartider for ikke-kræftpakkepatienter desværre er forlænget. Side 5 Regionerne er meget tilfredse med de multidisciplinære konferencer, idet disse medfører generelle kvalitetsløft i forhold til udredning og behandling, men det er samtidig ressourcekrævende personalemæssigt at afholde de multidisciplinære konferencer. Det varierer fra region til region præcis, hvor og i hvor høj grad udfordringerne viser sig. Det kan være fysiske (f.eks. mangel på/pres på operationslejer, undersøgelses- og behandlingspladser, strålecentre og apparatur) såvel som udfordringer med at skaffe kvalificeret personale. En del af udfordringerne vedr. manglende opfyldelse af de nationale målsætninger indenfor kræftformerne skyldes mangel på personale/vakante stillinger eksempelvis speciallæger. Det ses nogle få steder i landet, at der må aflyses operationer på kræftpatienter på grund af manglende intensiv kapacitet, forstået således, at der prioriteres operationskapacitet til intensive patienter, som kommer akut. Det fremgår desuden, at det er en stor udfordring og meget ressourcekrævende at sikre de patienter, der ikke passer ind i et standardforløb, et hurtigt udrednings- og behandlingsforløb uden unødig ventetid for patienterne. Regionerne fremfører også, at de korte forløbstider for nogle af kræftformerne eksempelvis prostatakræft, kræft i penis og testikel presser systemet. Det vurderes, at have store negative konsekvenser for urologiske patienter uden malign diagnose, idet ventetiderne for disse patienter er steget markant, som følge af en prioritering mellem kræft og ikke-kræftpatienter. På de sygehuse, hvor de nationale målsætninger er vanskelige at opfylde gøres der indenfor de økonomiske rammer et stort arbejde for at kunne op-

6 fylde kravene, eksempelvis ved at uddanne yderligere personale og søge ansættelse af mere personale, herunder narkose- og anæstesisygeplejersker for at kunne åbne flere operationsstuer, ved opgaveflytning fra f.eks. læger til specialuddannede skopisygeplejersker, omlægning af arbejdsgange og ved at udarbejde nye tiltag for produktivitets- og kapacitetsforøgelse. Desuden indgås aftaler eksternt med udland, andre regioner eller med privathospitaler. Side 6 Regional status Nedenfor beskrives status for implementering af de enkelte forløb i pakkeforløbene i forhold til opfyldelse af forløbstider. Region Syddanmark I Region Syddanmark ses, at pakkeforløbene er implementeret tilfredsstillende i organisationen i henhold til de kliniske retningslinjer. Pga. mangel på operationskapacitet ses i forhold til sidste indberetning en tilbagegang på Odense Universitetshospital og til dels på Svendborg Sygehus, hvad angår forløbstiden til operation for en række kræftsygdomme. Indenfor henvisning, udredning og behandling opfyldes forløbstiderne for hoved-hals-kræft og gynækologiske kræftformer -dog ikke for operation på Odense Universitetshospital. Henvisning, udredning og behandling opfyldes også for modermærkekræft og hjernekræft på nær for operation på Svendborg sygehus for kræft i prostata, penis og testikel. Det ses, at forløbstiderne ikke overholdes for brystkræft i forhold til udredningsperiode og operation på Odense Universitetshospital. Vedr. tyk- og endetarmskræft ses problemer med opfyldelse af forløbstider for henvisningsperiode og operation på Odense Universitetshospital pga. mangel på klinisk personale. Der ses modsat en fremgang for Sygehus Lillebælt Kolding, Sygehus Sønderjylland og Svendborg Sygehus, som i forhold til sidste indberetning nu opfylder eller opfylder forløbstiden med få dages overskridelse for henvisning til udredning for tyk- og endetarmkræft. Indenfor de gynækologiske kræftformer samt blære- og nyrekræft ses, at forløbstiden ikke overholdes på Sygehus Lillebælt - Fredericia i forhold til henvisningstiden og på Svendborg og Odense Universitetshospital i forbindelse med operation. Modsat statusindberetningen fra april opfyldes forløbstiderne for hjernekræft nu fuldt ud på Odense Universitetshospital.

7 For kræft i øvre mavetarm, kolorektale levermetastaser og kræft i øjne og øjenomgivelser ses på Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus, at tiderne ikke overholdes. Side 7 Samlet set kan der konstateres et stigende pres på operationskapaciteten på særligt Odense Universitetshospital, som bl.a. er affødt af rekrutteringsproblemer samt en øget belastning af områderne for klinisk service (patologi og radiologi). Hospitalet er i dialog med afdelingerne med hensyn til af handlingsplaner, som kan afhjælpe problemstillingerne. Det understreges, at i de tilfælde, hvor de maksimale ventetider for livstruende sygdomme ikke overholdes, tilbydes patienterne viderevisitation til andre sygehuse regionalt, nationalt og i udlandet. For efterbehandlingen i form af kemo- og stråleterapi kan det generelt konstateres, at sygehusene har svært ved at efterleve forløbstiderne. Der er dog tale om forbedring i forhold til tidligere, hvilket især skyldes en udbygning af kapaciteten på stråleområdet. Ventetiderne for kemo- og stråleterapi er således på 2-3 uger for de fleste kræftsygdomme, hvorved de maksimale ventetider for livstruende sygdomme (max. 4 uger) mere end efterleves.. Region Sjælland Den samlede status fra Region Sjælland er generelt positiv, og uden de store ændringer fra sidste indberetning. Der er implementeret pakkeforløb på samtlige områder, alle får tildelt en kontaktperson, der er sikret forløbskoordination på de fleste afdelinger, men funktionen er fortsat under udvikling. F.eks. er der nogle steder behov for at fokusere mere på koordineringen mellem forskellige sygehuse. Muligheden for at afholde multidisciplinære konferencer i form af videokonferencer er nu udbredt til flere af regionens afdelinger. De fleste afdelinger har opfyldelse af forløbstider eller opfyldelse med få dages overskridelse. Dette skal ses på baggrund af, at det gælder alle, der indgår i pakkeforløb også patienter, der ikke kan følge et standardforløb, idet der i opgørelserne ikke er taget højde for, at f.eks. patienter med komorbiditet kan have et længere forløb.

8 Urologisk Afdeling, Næstved Sygehus kan ikke opfylde forløbstiderne for patienter med blære- og nyrekræft. Der er igangsat en styrkelse af kapaciteten, svarende til en øgning af senge fra 11 til 25 inden udgangen af Side 8 Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus kan ikke opfylde udredningsperioden for hjernekræft, og der arbejdes også her med kapacitetstilpasning. Kirurgisk Afdeling, Roskilde Sygehus har trods øget operationskapacitet og fuld opfyldelse af forløbstider ved sidste status, nu atter problemer med at overholde forløbstiden for operation for patienter med tyk- og endetarmskræft. På det hæmatologiske og onkologiske område ses fortsat problemer med at overholde forløbstiden for nogle sygdomme, bl.a. for lungekræft, men de maksimale ventetider for patienter med livstruende sygdomme overholdes for alle patienter. Afdelingerne foretager desuden en lægefaglig og individuel vurdering og patienter, der har brug for akut eller hurtig behandling bliver tilgodeset. Region Nordjylland I Region Nordjylland er målopfyldelsen i forhold til forløbstiderne tilsvarende statusindberetningen fra april måned særdeles høj. Der er sket en væsentlig forbedring af overholdelsen af forløbstider for brystkræft, hvor der tidligere har været udfordringer som følge af indførelsen af screening. Generelt ses også en forbedring i overholdelsen af forløbstider til kemo- og stråleterapien på Aalborg Sygehus. Sygehusene i Region Nordjylland overholder således stort set forløbstiderne for henvisning, udredning, operation og efterbehandling for alle kræftformer. Der ses dog en manglende målopfyldelse for operation for blæreog nyrekræft samt prostatakræft på Aalborg Sygehus. For de tre områder skyldes den manglende målopfyldelse mangel på operationskapacitet. Forløbstiden til robotstyret prostatectomi er desuden længere end til ordinær operation men flere vælger at vente på en tid til robotkirurgi, da denne metode er mere skånsom. Hvad angår brystkræft har man i forhold til sidste statusindberetning haft mulighed for at overholde forløbstiderne pga. en mindsket tilstrømning af patienter i slutningen af sommerferieperioden. For tyk- og endetarmkræft overholdes forløbstiderne i vid udstrækning, men det nævnes, at det i perioder har været pres på at få tider til PET/CT-scanning og problemer med at

9 få patienter til forundersøgelse i ambulatoriet. Sidstnævnte har man løst med præbookede forundersøgelsestider i ambulatoriet, og dette har allerede haft en positiv effekt på overholdelse af forløbstiderne. Side 9 Forløbstiderne for kemo- og stråleterapi overholdes nu for alle pakkeforløb. Der har siden sidste statusindberetning sket en forbedring i overholdelse af forløbstiderne til kemo- og stråleterapi for brystkræft og lungekræft. Fremgangen skyldes dels oprettelse af flere tider i ambulatorieregi. Fremadrettet er kapaciteten i onkologisk ambulatorium øget som følge af nye bygningsmæssige faciliteter, hvilket desuden forventes at gavne kræftpatienter generelt. Det generelle billede er, at pakkeforløbene sætter andre specialer under pres, f.eks. gives der fra radiologisk side udtryk for, at de præbookede tider til ultralydsscanninger er svære at udnytte til anden side, såfremt der ikke viser sig efterspørgsel til tumorudredning. Det er lettere at udnytte ledige tider i CT/MR-regi med andre subakutte og akutte patienter. Pres på patologisk institut pga. personalemangel betyder i øjeblikket længere svartider end forudsat i pakkeforløb og interne aftaler. Meldingen er desuden, at planlagte tider til undersøgelse og behandling af øvrige patienter inddrages, hvis der er behov for tider til pakkeforløbspatienter. Region Hovedstaden I Region Hovedstaden er det overordnede billede stadigvæk positivt, om end kapaciteten er mere presset end ved sidste afrapportering. For de fleste kræftområder ses det, at forløbstider overholdes for såvel henvisning, udredning samt operation indenfor de enkelte kræftformer. Det er bl.a. gældende indenfor kræftformerne hoved-halskræft, lungekræft, gynækologiske kræftformer, hæmatologiske kræftformer, nyre- og blærekræft, kræft i øvre mavetarm, kræft hos børn, osv. Region Hovedstaden har det forløbne år oprettet 32 nye forløbskoordinator stillinger, og der er flere hospitaler, der har suppleret eksisterende stillinger med forløbskoordinatorfunktionen. Det har været en stor udfordring, at få forløbskoordinatorfunktionen etableret, da udfordringerne varierer fra kræftform til kræftform, og fra hospital til hospital, og derfor varierer behovet også. Men forløbskoordinatorerne vurderes nu at have fundet deres pladser og bidrager i høj grad til at sikre sammenhængende patientforløb, der efterleves pakkeforløbenes anbefalinger.

10 Samarbejdet mellem hospitalerne, almen praksis og speciallæge praksis er overordnet også velfungerende, og der arbejdes løbende på at forbedre samarbejdet og optimere overgangen mellem primærsektor og sekundærsektor. Generelt er det en stor udfordring, at den nationale elektroniske henvisningsblanket ikke er færdig udviklet og implementeret, og det er vurderingen, at samarbejdet ikke kan fungere optimalt, før den elektroniske henvisningsblanket er implementeret. Side 10 De multidisciplinære teams fungerer også. Om end det nogle steder er vanskeligt at overholde som følge af geografiske forhold, men der konfereres i disse tilfælde telefonisk/telemedicinsk. Helt overordnet er pakkeforløbene implementeret organisatorisk, der er dog en undtagelse i forhold til pakkeforløbet for kræft i hjernen. Regionen har ikke den fornødne MR-kapacitet. Udfordringen håndteres ved adgang til akut CT- scanning, og der henvises ved mistanke om primær kræft i hjernen til MR-scanning på førstkommende hverdag. Siden sidste afrapportering er kapaciteten mere presset ved operation for brystkræft, og regionens hospitaler oplever store udfordringer med at efterleve forløbstiderne. Kapaciteten er hovedsageligt presset på grund af mammografiscreeningen. Patienter tilbydes behandling ved andre hospitaler i Danmark, ex. har det været muligt at omvisitere patienter fra Rigshospitalet til Ringsted Sygehus, hvor der lejlighedsvist har været ledig kapacitet. Hertil kommer, at der er iværksat merarbede i det omfang, det er muligt, og i enkelte tilfælde er patienter blevet tilbudt behandling i udlandet. Der er desuden øget ventetid til endoskopier ved tyk- og endetarmskræft ved Hillerød Hospital. Der er etableret merarbejdsaftaler for at imødekomme det øgede behov. Generelt er prostatacancerområdet under stort kapacitetspres, som det også er tilfældet i de andre regioner. I forhold til området kolorektale levermetastaser og øvre mave/tarm opleves, at det er en stor udfordring at efterleve forløbstiderne for operation, og også her, er enkelte patienter blevet tilbudt behandling i udlandet. Den onkologiske behandling; kemo- og strålebehandling viser overordnet at forløbstiderne efterleves. De få steder, hvor forløbstiden ikke efterleves for kemo- og strålebehandling, er indenfor hoved-halskræft på Rigshospitalet samt for strålebehandling på Herlev Hospital. På Rigshospitalet er det på nuværende tidspunkt en udfordring at efterleve forløbstiden ved kemo - og strålebehandling for lungekræft i forhold til primærbehandling. Den onkol-

11 giske kapacitet har generelt været under stort pres, og det er med stor tilfredshed, at regionen i dag kan tilbyde kræftpatienter onkologiskbehandling, der på næsten alle områder efterlever pakkeforløbenes anbefalinger. Side 11 Opsummeret er der kapacitetsmæssigt en række udfordringer i regionen, som gør det vanskeligt at efterleve forløbstiderne indenfor de givne ressourcemæssige rammer i forhold til implementeringen af pakkeforløbene. Men det synes vigtigt at bemærke, at der de forløbne to år, er sket en stor reduktion i ventetiderne for kræftpatienter i regionen. Region Midtjylland I Region Midtjylland er det overordnede billede, at forløbstiderne overholdes for de fleste kræftformer på tværs af sygehuse nogle steder med få dages overskridelse. Generelt er der sket en forbedring siden sidste statusopgørelse i marts Alle forløbstider på kemo- og strålebehandlingsområdet overholdes nu, og der er også fremgang hvad angår udredning og behandling af nogle af de hæmatologiske sygdomme, de urologiske kræftformer, modermærkekræft og hjernekræft. Der er stadig udfordringer, primært hvad angår kræft i prostata-, penis- og testikelkræft på AUH-Skejby, hvor henvisningstiden ikke kan overholdes, og hvor det kniber at overholde tiderne for operation. Den manglende målopfyldelse vil hospitalet søge at løse ved udflytning af mindre specialiserede opgaver til regionshospitaler og / eller private aktører. Kapaciteten er fortsat presset i forhold til urologi, brystkræft og dele af hæmatologien. Vedrørende tyk- og endetarmskræft er der på AUH-Århus Sygehus tilbagegang siden sidste statusopgørelse, idet henvisningsperioden ikke overholdes. Forløbstiden i forhold til kirurgisk behandling kan kun overholdes for nogle tarmkræftoperationer på AUH-Århus Sygehus. Det forventes dog, at der på AUH-Århus Sygehus er overensstemmelse mellem patienttilgang og undersøgelseskapacitet pr. oktober Denne overensstemmelse forventes opnået ved begrænsning af optageområdet til hospitalet, ved udlicitering af en række koloskopier samt ved udbygning af den diagnostiske og kirurgiske kapacitet.

Status for pakkeforløb på kræftområdet april 2009

Status for pakkeforløb på kræftområdet april 2009 Status for pakkeforløb på kræftområdet april 2009 Danske Regioner udarbejder løbende en samlet status for implementering af pakkeforløbene på kræftområdet. Statusopgørelserne udarbejdes på baggrund af

Læs mere

Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner.

Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner. Bilag: Lokal regional status for pakkeforløb på kræftområdet januar /februar 2011 Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner. Region Syddanmark I Region

Læs mere

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 N O T A T 25-11-2010 Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 Danske Regioner har udarbejdet en statusopgørelse for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen giver

Læs mere

Indberetningsskema Region Syddanmark, april 2010

Indberetningsskema Region Syddanmark, april 2010 Indberetningsskema Region Syddanmark, april 2010 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011.

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011. N O T A T 09-05-2011 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet marts 2011 Danske Regioner har på baggrund af regionernes indberetninger udarbejdet en ny statusopgørelse for implementering

Læs mere

Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008

Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008 Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008 Tabel 1: Forløbstid (anvend kategorierne:, opfylder og opfylder ikke ) Forløbstid ifølge pakkebeskrivelse 1 Henvisningsperiode Udredningsperiode Operation

Læs mere

Indberetningsskema Region Sjælland, april 2010

Indberetningsskema Region Sjælland, april 2010 Indberetningsskema Region Sjælland, april 2010 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne: Opfylder, forløbstid (med få dages og ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008

Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008 Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder (med overskridelse) og opfylder ikke ) Forløbstider ifølge pakkebeskrivelse 1 Henvisningsperiode

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, april 2010

Indberetningsskema Region Nordjylland, april 2010 Indberetningsskema Region Nordjylland, april 2010 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid (med få dages overskridelse) og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode

Læs mere

Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal 2015

Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal 2015 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Koncern Kvalitet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Til regionsrådet Tlf. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Region Midtjylland Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg

Læs mere

Indberetningsskema Region Hovedstaden, april 2010

Indberetningsskema Region Hovedstaden, april 2010 Indberetningsskema Region Hovedstaden, april 2010 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne: er, opfylder (med og opfylder ikke ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode Operation Kemoterapi

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Dato 24-02-2015 Sagsnr. 4-1612-62/2 MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET AUGUST, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere

Læs mere

Beslutningsreferat af 6. møde i Task Force for. Kræftområdet. 29. maj 2008 kl i Regionernes Hus. 1. Meddelelser og orientering

Beslutningsreferat af 6. møde i Task Force for. Kræftområdet. 29. maj 2008 kl i Regionernes Hus. 1. Meddelelser og orientering TASK FORCE FOR KRÆFTOMRÅDET Beslutningsreferat af 6. møde i Task Force for Kræftområdet 29. maj 2008 kl. 17.30 20.00 i Regionernes Hus 1. Meddelelser og orientering 1) Sundhedsstyrelsens initiativer vedr.:

Læs mere

Opfølgning på publikationen Monitorering af kræftområdet - 2. halvår

Opfølgning på publikationen Monitorering af kræftområdet - 2. halvår Opfølgning på publikationen Monitorering af kræftområdet - 2. halvår 2009 Task Force for patientforløb på kræft- og hjerteområdet besluttede på sit møde den 3. september 2010, at regionerne udarbejder

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 3. KVARTAL 2016 2016 2 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 3. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 1. KVARTAL 2016 2016 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 1. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 30. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 18. december 2013 kl. 13.00 16.00 i Sundhedsstyrelsen j.nr. 4-1612-13/1/SFK

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT ÅRSRAPPORT 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Foruden de kvartalsvise rapporter

Læs mere

Notat Status på kræftpakker

Notat Status på kræftpakker Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 19. januar 11 Udarbejdet af: Morten Jakobsen E-mail: Morten.Jakobsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631365 1. Baggrund Notat

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Dato 28-08-2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ DABP dabp@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Region Syddanmark Med henblik på en samlet og opdateret status i forbindelse med implementeringen af pakkeforløbene er det i regi

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2017 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Status for samling af kræftkirurgi i regionerne 2009

Status for samling af kræftkirurgi i regionerne 2009 Status for samling af kræftkirurgi i regionerne 2009 Det har i medier været fremme at kræftkirurgien flere steder på bl.a. ovariekræft-området ikke er tilstrækkelig samlet. Danske Regioner har derfor bedt

Læs mere

Historik (tidl. Kræftbehandling, fælles aftale, roller mellem aftaleparter,

Historik (tidl. Kræftbehandling, fælles aftale, roller mellem aftaleparter, Overordnet status for pakkeforløb på kræftområdet- med bilag Notatet indeholder følgende: 13-08-2008 Historik (tidl. kræftbehandling, fælles aftale, roller mellem aftaleparter, organisering) Det positive

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 3. KVARTAL 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013 Dato 15. maj 2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013 Resumé Nærværende notat indeholder

Læs mere

Status Kræft- og hjertepakker

Status Kræft- og hjertepakker Status Kræft- og hjertepakker Region Syddanmark Sundhedsbrugerråd 17.09.09 Implementering af kræftpakker Kort om baggrund for udbredelse af kræftpakker i Region Syddanmark: Gode erfaringer med pakkeforløb,

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 4. kvartal 2012 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 31. maj 2013 Datagrundlag:

Læs mere

Ved Forløbskoordinator Charlotte Ibsen Brystkirurgisk klinik, Rigshospitalet

Ved Forløbskoordinator Charlotte Ibsen Brystkirurgisk klinik, Rigshospitalet Ved Forløbskoordinator Charlotte Ibsen Brystkirurgisk klinik, Rigshospitalet Fra kliniske retningslinier til pakkeforløb Landsdækkende kliniske retningslinjer Indgang til pakkeforlø b Udredning Behandling

Læs mere

28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet

28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET S A M M E N F A T N I N G Emne 28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet Mødedato 28.juni 2013 kl.13.00 16.00 Sted Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Status for akut udredning og behandling af kræft i Region Hovedstaden - December 2008

Status for akut udredning og behandling af kræft i Region Hovedstaden - December 2008 Status for akut udredning og behandling af kræft i Region Hovedstaden - December 2008 Med krav henvises til de kliniske retningslinjer for kræftforløb, den angivne tid er ventetid til undersøgelse eller

Læs mere

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013 28. maj 13 Kvalitetsmål 4b: Tildelt kontaktperson, Tærskelværdi 95% Patienter skal have tilbudt en kontaktperson, hvis behandlingsforløbet strækker sig over mere end to dage. Tildeling af kontaktperson

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i bugspytkirtlen

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i bugspytkirtlen Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i bugspytkirtlen PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 5. maj 2015 ÅRSOPGØRELSE 2014 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2015 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark kommende regionale opgaver.

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark kommende regionale opgaver. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 07/783 Dato: 4. januar 2011 Udarbejdet af: Sanne Jeppesen E mail: Sanne.Jeppesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631252 Notat Betydning

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015 Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 3 august MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kva offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering

Læs mere

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 15. maj 2014 Årsopgørelse 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 15. maj 2014 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

Baggrund, implementering og evaluering af opfølgningsforløb

Baggrund, implementering og evaluering af opfølgningsforløb Baggrund, implementering og evaluering af opfølgningsforløb Kristian Antonsen DMCG (FU f/danske Regioner) Vicedirektør Bispebjerg/Frederiksberg Hospital; Region Hovedstaden Definitioner Opfølgning defineres

Læs mere

19. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog Hjerteområdet

19. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog Hjerteområdet TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTE- OMRÅDET R E F E R A T Emne 19. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog Hjerteområdet Mødedato 13. maj 2011 Sted Regionernes Hus j.nr. 7-203-02-260/1/SJE

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 1. Baggrund Hvert kvar offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 31. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og, den 30. april 2014 kl. 10.00 13.00 i Sundhedsstyrelsen 1. Status på pakkeforløb

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal Dette notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. kvartal. Monitoreringen gør det

Læs mere

Kræftpakker i Danmark Hans B. Rahr, ledende overlæge, MD DMSc, Vejle Sygehus

Kræftpakker i Danmark Hans B. Rahr, ledende overlæge, MD DMSc, Vejle Sygehus Stockholm, 22. oktober 2015 Kræftpakker i Danmark Hans B. Rahr, ledende overlæge, MD DMSc, Vejle Sygehus Historik Ca. 1997 Thomas Skjødt spiller fodbold i Vejle 3 Historik Ca. 1997 Thomas Skjødt spiller

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015 Dato: 18. maj 2015 Brevid: Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Som opfølgning på de nationale krav til maksimale forløbstider for kræft- og hjertepatienter samt patienternes

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 29. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 11. oktober 2013 kl. 13.00 15.15 i Sundhedsstyrelsen. 1. Orientering Opfølgning

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker OrOrientering om arbejdet med kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk 1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

Læs mere

Sundhedsudvalget SUU alm. del Bilag 118 Offentligt N O T A T

Sundhedsudvalget SUU alm. del Bilag 118 Offentligt N O T A T Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 118 Offentligt N O T A T Status vedr. ventetid for hjertepatienter uden for pakkeforløb På Task Force mødet for patientforløb på kræft- og hjerteområdet den

Læs mere

I dialog med hospitalsledelserne i Region Midtjylland har administrationen udarbejdet nedenstående foreløbige plan for udmøntning af midlerne.

I dialog med hospitalsledelserne i Region Midtjylland har administrationen udarbejdet nedenstående foreløbige plan for udmøntning af midlerne. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Danske Regioner Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 24-06-2015 Planer For udmøntning af midler til kræftområdet

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om tarmkræftmetastaser i leveren

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om tarmkræftmetastaser i leveren Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om tarmkræftmetastaser i leveren PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 2. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 2. september 2013

Kvartalsopgørelse. 2. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 2. september 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 2. kvartal 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 2. september 2013 Datagrundlag:

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark og de syddanske kommuner

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark og de syddanske kommuner Notat af 31. januar 2011 Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark og de syddanske kommuner I forbindelse med finanslov 2011 er der indgået aftale om en Kræftplan III, hvorved der nu sættes fokus

Læs mere

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 9502 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 9502 67

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget S2-092, 13. juni 2007 kl

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget S2-092, 13. juni 2007 kl Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 597 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Åbent samråd 13. juni 2007 Taletid: Tid og sted: Folketinget S2-092, 13. juni 2007

Læs mere

Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme

Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB FOR KRÆFT- OG HJETE- PATIENTER Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme Introduktion Regeringen og Danske Regioner

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om livmoderhalskræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om livmoderhalskræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om livmoderhalskræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 9502 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 9502 67

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i blære og nyre

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i blære og nyre Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i blære og nyre PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet?

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? ANALYSE Januar 18 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? Og bliver forløbene gennemført inden for forløbstiderne? 13-16 Indhold Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet...

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet og i hvilken grad bliver forløbene gennemført inden for anbefalede forløbstider

Læs mere

Notatet opsummerer den overordnede regionale målopfyldelse for hhv. kræftpakker, hjertepakker, udredningsret og tid til behandling.

Notatet opsummerer den overordnede regionale målopfyldelse for hhv. kræftpakker, hjertepakker, udredningsret og tid til behandling. Dato: 15-06- 2015 Brevid: Månedlig overholdelse af standardforløbstider, juni 2015 Det er i Region Sjælland besluttet at igangsætte en månedlig opfølgning på regionens målopfyldelse. Notatet, der offentliggøres

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt N O T A T 10-11-2015 Sag nr. 14/123 Dokumentnr. 56006/15 Status for indsatsen på regionernes afdelinger med særligt ansvar for patienter

Læs mere

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer.

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer. NOTAT Forløbstid i pakkeforløb Baggrund I oktober 2007 indgik Danske Regioner og Regeringen en aftale om udarbejdelse af pakkeforløb for alle kræftformer. I aftalen står blandt andet, at: Forløbene skal

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i prostata, penis og testikel

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i prostata, penis og testikel Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i prostata, penis og testikel PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET 20-05-2014 15:00. Mødelokale på regionsgården: H6. Kræftudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET 20-05-2014 15:00. Mødelokale på regionsgården: H6. Kræftudvalget - mødesager DAGSORDEN Kræftudvalget - mødesager KRÆFTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 20-05-2014 15:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården: H6 MEDLEMMER Mette Abildgaard Flemming Pless Susanne Due Kristensen Niels Høiby Finn

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland Dato: 29.9.2016 Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland I forlængelse af regeringens udspil med Kræftplan IV gives der i dette notat en

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 28. februar 2014

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 28. februar 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 4. Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 28. februar 2014 Datagrundlag: Data

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 28 Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med

Læs mere

Sundhedsudvalget 23. september 2014

Sundhedsudvalget 23. september 2014 23. september 214 Sundhedsplanmål 4: Første kontakt inden 14 dage, tærskelværdi 8 Første kontakt inden 14 dage for 8 % af ikke-akutte patienter. 1 8 6 4 2 3. kvt. 12 2. kvt. 14 2 4 6 8 1 47% 4 33% Seneste

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler

Bilag. Region Midtjylland. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler Region Midtjylland Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 26 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet

Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet Der henvises flere og flere patienter til regionernes hjerteafdelinger på grund af demografien med flere ældre samt det øgede fokus på hjerteområdet. Presset på

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Der var for nogle år tilbage behov for et væsentligt kvalitetsløft i dansk kræftbehandling, i det behandlingen desværre var præget af meget lange patientforløb

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for kræftområdet

Registreringsvejledning Pakkeforløb for kræftområdet Registreringsvejledning Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse af baggrunden for etableringen af registrerings-

Læs mere

Præciseringsnotat vedrørende dokumentation på overholdelse af bekendtgørelsen om maksimal ventetid til behandling for kræft mv.

Præciseringsnotat vedrørende dokumentation på overholdelse af bekendtgørelsen om maksimal ventetid til behandling for kræft mv. Afdeling: Direktionssekretariatet Udarbejdet af: Charlotte Lykke Palmus/Helle Bøgh Jørgensen/Pia Hansen/Mette Høvsgaard Sagsnr.: 11/9816 E-mail: Dato: 1. maj 2012 Telefon: Præciseringsnotat vedrørende

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET. 38. møde for Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET. 38. møde for Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET R E F E R A T Emne 38. møde for Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet Mødedato Tirsdag den 19. april 2016, kl. 13.00 16.00 Sted

Læs mere

Sammenhæng mellem kliniske retningslinjer og patientforløbsbeskrivelser

Sammenhæng mellem kliniske retningslinjer og patientforløbsbeskrivelser N O T A T Sammenhæng mellem kliniske retningslinjer og patientforløbsbeskrivelser Der har gennem de senere år været stigende fokus på det sammenhængende patientforløb i form af forløbsprogrammer og pakkeforløb

Læs mere

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 Ole Andersen, overlæge Disposition Baggrund og tanker for indførsel af pakkeforløb i 2007 Organisering af arbejdet med at udvikle

Læs mere

Regionsrådet. Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen af kræftpakker

Regionsrådet. Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen af kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 Regionsrådet Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET. 39. møde for Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET. 39. møde for Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET R e f e r a t Emne 39. møde for Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet Mødedato Torsdag den 23. juni 2016, kl. 13.00 16.00 Sted

Læs mere

Bilag vedr. orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med lungekræft 2011

Bilag vedr. orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med lungekræft 2011 Bilag vedr. orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med lungekræft 2011 Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Årsrapport for arbejdet i task force vedr. strålebehandling 2008

Årsrapport for arbejdet i task force vedr. strålebehandling 2008 Årsrapport for arbejdet i task force vedr. strålebehandling 2008 2009 Årsrapport for arbejdet i Task Force vedr. strålebehandling 2008 Redaktion: Task Force vedr. Strålebehandling Udgiver: Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Region Midtjylland Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Opdatering af de fælles servicemål på sundhedsområdet i Region Midtjylland. til Forretningsudvalgets møde 4.

Bilag. Region Midtjylland. Opdatering af de fælles servicemål på sundhedsområdet i Region Midtjylland. til Forretningsudvalgets møde 4. Region Midtjylland Opdatering af de fælles servicemål på sundhedsområdet i Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde 4. december 2007 Punkt nr. 11 Fælles servicemål på sundhedsområdet i Region

Læs mere